ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2516

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-08-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-08-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΜΕΡΟΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος νομού είναι ο εκσυγχρονισμός των ισχυουσών διατάξεων και η απλούστευση των διαδικασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία των βιομηχανιών. βιοτεχνιών αποθηκών και κάθε είδους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και η εναρμόνιση της βιομηχανικής και βιοτεχνικής ανάπτυξης με την προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 2 "Κατά την έννοια του παρόντος νόμου νοούνται ως: α. Βιομηχανία η βιοτεχνία: Η τεχνοοικονομική μονάδα που με μηχανικό, χημικά ή άλλα μέσα διαφοροποιεί τη μορφή ή την ιδιότητα πρώτων υλών ή προϊόντων. προκειμένου αυτά να καταστούν κατάλληλα για τη χρήση [...]"
6.  
  Επαγγελματικά εργαστήρια: Οι τεχνοοικονομικές μονάδες του προηγουμένου εδαφίου, των οποίων η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12) ΚW η θερμική τα πενήντα (50) ΚW. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνεται και η ισχύς η οποία δενσχετίζεται αμέσως με την παραγωγική διαδικασία καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα.
 1. Αποθήκες:
 2. Είναι οι αποθηκευτικοί χώροι, στεγασμένοι η μη, που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό για τη λειτουργία τους, καθώς και οι αποθηκευτικοί χώροι ανεξαρτήτως μηχανολογικού εξοπλισμού, στους οποίους αποθηκεύονται εύφλεκτες, εκρηκτικές. διαβρωτικές. οξειδωτικές. τοξικές ύλες και αέρια.
 3. Μηχανολογικές εγκαταστάσεις:
 4. Οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
 5. Κτιριακές εγκαταστάσεις:
 6. Είναι κάθε δομική κατασκευή. που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των πάσης Φύσεως αναγκών των προαναφερόμενων υπό το στοιχείο α.β.γ και δ δραστηριοτήτων. στ.
 7. Φορέας:
 8. Το Φυσικό η νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχουν εκδοθεί οι κατά τον παρόντα νόμο άδειες και το Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη εκμετάλλευση, εφόσον δεν συμπίπτουν και τα οποία είναι υπόχρεα κα υπεύθυνα για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος.
 9. Εγκατάσταση (ίδρυση):
 10. Η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση και για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας
 11. Λειτουργία:
 12. Η ενεργοποίηση του εγκατασταθέντος μηχανολογικού εξοπλισμού
 13. Επέκταση:
 14. Η μετά την αρχική εγκατάσταση επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων, που πραγματοποιείται μέσα στο υπάρχον γήπεδο ή σε συνεχόμενο γήπεδα υπό την προϋπόθεση σταθερής διασύνδεσης μεταξύ υπάρχοντος και προβλεπόμενου να ενκατασταθεί μηχανολογικού εξοπλισμού.
 15. Προκειμένου περί αποθηκών χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η καθ οιονδήποτε τρόπο αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας.
 16. Υψηλό μηχάνημα:
 17. Το μηχάνημα του οποίου το εκ κατασκευής ύψος απαιτεί ύψος κτιριακών εγκαταστάσεων ανώτερο του επιτρεπόμενου από τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις
 18. Υψηλή εγκατάσταση:
 19. Ένα σύνολο μηχανημάτων, συσκευών, οργάνων ή και λοιπών μηχανολογικών στοιχείων, που δύνανται, από τεχνολογική άποψη, να εγκατασταθούν και να λειτουργήσουν μόνο κατακορύφως, με αποτέλεσμα το συνολικό ύψος να υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος των κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως αυτό προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδομικές εγκαταστάσεις
 20. Αδειοδοτούσα Αρχή:
 21. Η αρμόδια για θέματα βιομηχανίας υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Άρθρο 3
1.  
  Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται και αναφέρονται εφεξής ως δραστηριότητες, οι ασκούμενες στις εγκαταστάσεις που περιγράφονται στις υπό στοιχεία α, β, γ, δ και ε διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος
2.  
  Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νομού: α) Οι δραστηριότητες που ανήκουν ή την εκμετάλλευση τους έχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό και το Πυροσβεστικό Σώμα
 1. Τα πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων που προορίζονται για εφοδιασμό κάθε μεταφορικού μέσου
 2. Τα συνεργεία αυτοκινήτων
 3. Οι αποθήκες καυσίμων κεντρικών θερμάνσεων
 4. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κτιρίων
 5. Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αποκλειστικώς θεάτρων, κινηματογράφων, νοσοκομείων. ξενοδοχείων, κέντρων διασκεδάσεως και ψυχαγωγίας, εστιατορίων, πολυκαταστημάτων τροφίμων, εφόσον αυτές είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στον ίδιο χώρο στον οποίο προσφέρονται οι παραπάνω υπηρεσίες και εξυπηρετεί ίδιες ανάγκες των καταστημάτων αυτών.
 6. Οι μη σταθερές βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο δημόσιο ή ιδιωτικό έργο και παραμένουν στην ίδια θέση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο. ηί Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που υπάγονται στις διατάξει του ν. 1559/1985. όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του ν. 2244/1994.
 7. Οι δραστηριότητες μέσα σε μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους των οποίων η εγκατάσταση, και λειτουργία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 158, 159, 160. 161, 162 του ν.δ/τος 210/1973, 12, 16 του ν. 1428/1984 και 21 του ν. 2119/1993.
Άρθρο 4
1.  
  Για την εγκατάσταση ή την επέκταση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου απαιτείται άδεια εγκατάστασης με την επιφύλαξη του άρθρου 5. Οι άδειες αυτές χορηγούνται μόνο από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ύστερα πάντοτε από αυτοψία της υπηρεσίας αυτής.
2.  
  Οι εκδιδόμενες κατά τον παρόντα νόμο αποφάσεις για χορήγηση αδειών εγκατάστασης περιέχουν όρους ή και περιορισμούς και επιβάλλουν στο φορέα την πραγματοποίηση ειδικών έργων, όπου απαιτείται, για την επίτευξη στο μέγιστο δυνατό βαθμό του συγκερασμού της παραγωγικής δραστηριότητας με την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα και με τις υποδείξεις και εγκρίσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις οικείες διατάξεις. Οι φορείς των εγκαταστάσεων υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους στην απαρέγκλιτη τήρηση των παραπάνω όρων και περιορισμών. Στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω επελθούσης φθοράς, καθίσταται ανεπαρκής ο μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν είναι δυνατή η τήρηση των παραπάνω όρων, οι φορείς ενημερώνουν την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διαπίστωση της αδυναμίας τήρησης των όρων αυτών. Αν για την τήρηση αυτών των όρων απαιτείται να εγκατασταθεί νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, η Αδειοδοτούσα Αρχή με απόφαση της, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου, μπορεί να επιβάλλει εξειδικευμένους ορούς και περιορισμούς για τη συνέχιση της άσκησης της δραστηριότητας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και τάσσει εύλογη προθεσμία για την εγκατάσταση του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μπορεί ακόμα να διατάσσει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης ή τμήματος της, αναλόγως της σοβαρότητας των επιπτώσεων από τη συνέχιση της λειτουργίας της. Σε περίπτωση βλάβης, οι φορείς υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η τήρηση των παραπάνω όρων. Αν για την αποκατάσταση της βλάβης απαιτείται χρονικό διάστημα πέραν του τριμήνου, ή εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, οι φορείς των εγκαταστάσεων ενημερώνουν εντός δέκα (10) ημερών την Αδειοδοτούσα Αρχή η οποία εφαρμόζει τα ισχύοντα για την περίπτωση ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν σε περίπτωση φθοράς η βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Στην περίπτωση αυτή διατάσσεται η άμεση διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας μέχρις ότου αποκατασταθεί η φθορά ή βλάβη.
3.  
  Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο σε χώρους έτοιμων κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι
4.  
  Η έκδοση από την Αδειοδοτούσα Αρχή άδειας εγκατάστασης δραστηριοτήτων σε πολυόροφα κτίρια είναι δυνατή μόνον εφόσον επιτρέπεται και από τον Κανονισμό δικαιωμάτων και υποχρεώσεων από τη συνιδιοκτησία άρθρο 4 του ν. 3741/1929 του κτιρίου.
5.  
  Η άδεια εγκατάστασης ισχύει για ορισμένη χρονική διάρκεια, που δεν δύναται να υπερβεί την τριετία. Αίτημα για παράταση ή τροποποίηση της κρίνεται με τα ίδια δεδομένα και συνθήκες που ίσχυαν κατά τη χορήγηση της, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:.
 1. Το αίτημα έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας
 2. Έχει γίνει έναρξη του έργου εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της άδειας
 3. Το έργο έχει υλοποιηθεί σε ικανοποιητικό βαθμό. κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
 4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αίτημα για παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης ή για τροποποίηση της εξετάζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. C συνολικός χρόνος της αρχικής άδειας εγκατάστασης και των παρατάσεων δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
6.  
  Επιτρέπεται η χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, μετά από έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κατά παρέκκλιση τυχόν απαγορευτικών διατάξεων, σε δραστηριότητα η οποία συνδέεται αποκλειστικά με την πραγματοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών έργων ιδιάζουσας σημασίας για την εθνική οικονομία, κατά την κρίση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου. Η σχετική δραστηριότητα ασκείται υποχρεωτικώς εντός του χώρου που έχει διατεθεί για το έργο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται η σχετική διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
7.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου, μπορεί, για λόγους χωροταξικού σχεδιασμού ή προστασίας του περιβάλλοντος, να απαγορεύεται η εγκατάσταση νέων δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένη περιοχή ή Περιφέρεια ή να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί περιβαλλοντικού και μόνο χαρακτήρα στις περιπτώσεις επέκτασης ή μετεγκατάστασης εγκατεστημένων δραστηριοτήτων. Η προηγούμενη απαγόρευση μπορεί να αναφέρεται είτε στο σύνολο των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο είτε σε συγκεκριμένες μόνο δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες ορισμένου μεγέθους.
Άρθρο 5
1.  
  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και με άδεια λειτουργίας τα επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 2 περ. β του παρόντος. Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται να υποβληθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση στην Αδειοδοτούσα Αρχή. συνοδευομένη απαραίτητα από έγκριση περιβαλλοντικών όρων και πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Η κατάθεση της δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφα της από την Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο φορέας. 2 Από τις απαλλαγές του παρόντος άρθρου εξαιρούνται οι μονάδες επεξεργασίας εύφλεκτων, εκρηκτικών. διαβρωτικών, οξειδωτικών και τοξικών ουσιών και αερίων υπό πίεση, ανεξαρτήτως της επεξεργαζόμενης ποσότητας, καθώς επίσης και οι αποθήκες όπου φυλάσσεται ποσότητα των παραπάνω ουσιών ανώτερη των 100 χιλιόγραμμων και ποσότητα αερίων υπό πίεση ανώτερη των 200 χιλιόγραμμων.
3.  
  Εάν από τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της παρ. 1 του παρόντος δημιουργούνται προβλήματα στο περιβάλλον ή στους περιοίκους, τα οποία διαπιστώνονται μετά από κοινό έλεγχο της Αδειοδοτούσας Αρχής και εκπροσώπου της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δύνανται να εξαιρούνται οι φορείς των δραστηριοτήτων αυτών από την απαλλαγή της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη. Στις περιπτώσεις αυτές, μετάτην κατά τα ως άνωεξαίρεση τους, παρέχεται εφάπαξ προθεσμία, που δεν δύναται να υπερβεί το έτος, για τεχνική ανασυγκρότηση. με απόφαση του οικείου νομάρχη. Με την ίδια απόφαση επιβάλλονται οι αναγκαίοι περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση κατά την οποία τα προβλήματα που δημιουργούν οι δραστηριότητες αυτές στο περιβάλλον δεν είναι δυνατόν να αρθούν με τεχνική ανασυγκρότηση, κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής, αντί της προθεσμίας για τεχνική ανασυγκρότηση, είναι δυνατόν, με την ίδια διαδικασία, να χορηγηθεί προθεσμία, χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, για μεταφορά της δραστηριότητας, αναλόγως του μεγέθους και του είδους της, δυνάμενη να παραταθεί για ένα (1) ακόμη έτος. Κατά τη διάρκεια ισχύος των παραπάνω αποφάσεων του νομάρχη, η δραστηριότητα λειτουργεί με τους όρους και τους περιορισμούς που τίθενται με τις αποφάσεις αυτές, εκτός αν η προκαλούμενη όχληση είναι κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής ιδιαιτέρως σοβαρή, οπότε μπορεί να διαταχθεί και η άμεση διακοπή της λειτουργίας.
4.  
  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης για επέκταση οι φορείς οι εφοδιασμένοι με άδεια λειτουργίας για την ίδια δραστηριότητα, μετά τήρηση πάντοτε των διατάξεων του ν. 1650/1986 και τυχόν κανονιστικών πράξεων που αφορούν αλλαγή χρήσης γης και εφόσον από την επέκταση:.
 1. Δεν επέρχεται ουσιαστική διαφοροποίηση στην εγκατάσταση, με βάση τα κριτήρια που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος.
 2. Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από 20% της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας.
 3. Η αύξηση αυτή δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβεί τα 600 ΚW κινητήριας ή θερμικής ισχύος.
 4. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τις μονάδες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τύπος των εντύπων της υπεύθυνης δήλωσης την οποία θα συμπληρώνουν οι επιχειρήσεις, οι οποίες, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας
Άρθρο 7
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται σε αυτόν σε περιοχή στην οποία έχει καθορισθεί. από πολεοδομικές διατάξεις, χρήση γης αντίθετη με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
2.  
  Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, όπου δεν έχει καθορισθεί από πολεοδομικές διατάξεις συγκεκριμένη χρήση γης ή όπου η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι συμβατή με τις χρήσεις που υπάρχουν, απαιτούνται να λαμβάνονται υπόψη:
 1. Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού
 2. Η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της ιδρυόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες διατάξεις δεν προβλέπεται κατάρτιση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 3. Τα κριτήρια με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης είναι :.
 4. Η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων στην εγκατάσταση, καθώς και των περιοίκων
 5. Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνιάσεως του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας
 6. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν.
 7. Στην περίπτωση έτοιμων κτιρίων εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 και της παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος.
3.  
  Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή όλες τις τεχνικές μελέτες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μαζί με τα σχετικά παραστατικά πληρωμής των κατά το νόμο αμοιβών των μελετητών και των κρατήσεων που επιβάλλονται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται η σχετική διαδικασία και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά.
4.  
  Η Αδειοδοτούσα Αρχή αποστέλλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών αντίγραφα των υποβληθέντων δικαιολογητικών στις συναρμόδιες κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσίες και στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Οι υπηρεσίες αυτές και ο οικείος δήμος ή κοινότητα υποχρεούνται να χορηγήσουν τις απαιτούμενες από άλλες διατάξεις άδειες ή να γνωστοποιήσουν τους λόγους της τυχόν άρνησης τους, όπως και να γνωμοδοτήσουν σχετικά και να υποδείξουν τυχόν απαιτούμενους όρους για θέματα της αρμοδιότητας τους, μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών, εάν πρόκειται για δραστηριότητες της ΑΙ κατηγορίας της Κ.Υ.Α. 69269/ 5387/1990 και μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών. εάν πρόκειται για δραστηριότητες της ΑΙΙ και της Β κατηγορίας της ίδιας Κ.Υ.Α., όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για τις δραστηριότητες της ΑΙ κατηγορίας μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. αν λόγω σοβαρότητας ή δυσχέρειας του έργου δικαιολογείται η παράταση αυτή. Για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων η αρμόδια για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων υπηρεσία προβαίνει στην έγκριση ή μη αυτών, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης προέγκρισης χωροθέτησης. Η Αδειοδοτούσα Αρχή παρακολουθεί την έγκαιρη προώθηση των σχετικών διαδικασιών και, εάν παρέλθουν άπρακτες οι παραπάνω προθεσμίες, προχωρεί στην εξέταση του αιτήματος χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και στην τελευταία αυτή περίπτωση λαμβάνεται ως δεδομένη η θετική γνωμοδότηση των συναρμόδιων υπηρεσιών κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη των παραπάνω προθεσμιών και η υπέρβαση της συνιστά παράνομη παράλειψη της διοικήσεως.
5.  
  Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης εντός των ΒΙ.ΠΕ. και άλλων οργανωμένων χώρων, για τους οποίους υπάρχουν ειδικές διατάξεις εγκατάστασης.
6.  
  Αιτήσεις για χορήγηση άδειας εγκατάστασης ίδρυσης δραστηριότητας, για την οποία η συνολική επένδυση υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (120.000.000) δραχμών, δημοσιοποιούνται με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής, εντός της προβλεπόμενης στην παραπάνω παρ. Α προθεσμίας των πέντε (5ί ημερών.
7.  
  Ο φορέας της άδειας εγκατάστασης υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της ληφθείσας άδειας εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της. Από τη δημοσιοποίηση θεωρείται ότι έλαβε γνώση κάθε ενδιαφερόμενος, c οποίος έχει τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση παραλείψεως δημοσιοποιήσεως της άδειας, αυτή θεωρείται ότι έχει ανακληθεί από τη λήξη της προθεσμίας δημοσιοποίησης. Ο τρόπος των δημοσιοποιήσεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης και της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού το όριο της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να αναπροσαρμόζεται.
Άρθρο Άρθρο6 "Προσφυγές"
1.  
  Κατά των αποφάσεων των νομαρχών, με τις οποίες ρυθμίζονται καθ οιονδήποτε τρόπο θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς επίσης και κατά των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 16, χωρεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, προσφυγή για παράβαση νόμου, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση ή, αν η απόφαση δεν δημοσιεύεται, από την κοινοποίηση της. Η κοινοποίηση στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τον ενδιαφερόμενο είναι σε κάθε περίπτωση έγκυρη. Η προσφυγή κατατίθεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στην οικεία περιφερειακή διοίκηση. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955, όπως κάθε φορά ισχύει.
2.  
  Επίσης, επιτρέπεται κατά των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας άσκηση προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, εφαρμοζομένων και επί του προκειμένου, αναλόγως, των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου
Άρθρο Άρθρο8 "Άδεια εγκατάστασης για επέκταση δραστηριοτήτων που λειτουργούν νομίμως"
1.  
  Η επέκταση δραστηριότητας που λειτουργεί νομίμως είναι δυνατή, με την προϋπόθεση ότι με την επέκταση δεν παραβιάζονται οι διατάξεις περί χρήσεως γης της περιοχής. Η σχετική άδεια εγκατάστασης χορηγείται αφού ληφθούν υπόψη τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7.
2.  
  Η επέκταση δραστηριότητας που λειτουργούσε νομίμως πριν από την έναρξη ισχύος πολεοδομικής διάταξης, η οποία μετέβαλε τη χρήση γης της περιοχής, καθιστώντας τη δραστηριότητα μη συμβατή προς την νέα χρήση γης, είναι δυνατή μέσα στο χώρο ή στο γήπεδο στο οποίο λειτουργούσε η δραστηριότητα πριν από τη δημοσίευση της παραπάνω πολεοδομικής διάταξης και για χρονικό διάστημα λειτουργίας που τυχόν προβλέπει η διάταξη αυτή. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης σε αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται το στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 7. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η επιβολή στο φορέα ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής προς τη νέα χρήση γης της περιοχής. Οι όροι αυτοί επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της οικείας αρχιτεκτονικής επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται το θέμα από το νομάρχη.
Άρθρο Άρθρο9 "Επανεξεταζόμενα αιτήματα σε δεύτερο βαθμό"
1.  
  Αιτήματα για χορήγηση αδειών εγκατάστασης, για δραστηριότητες αξίας από ογδόντα (80) μέχρι πεντακοσίων (500) εκατομμυρίων δραχμών, που έχουν απορριφθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή, επανεξετάζονται, και κατ ουσίαν, από την οικεία Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου υποβαλλόμενη εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτόν της απορριπτικής αποφάσεως.
2.  
  Αιτήματα για χορήγηση αδειών εγκατάστασης για δραστηριότητες αξίας από πεντακόσια (500) εκατομμύρια δραχμές και άνω, που έχουν απορριφθεί από την Αδειοδοτουσα Αρχή, επανεξετάζονται, και κατ ουσίαν, απο την Επιτροπή της παρ. 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, υποβαλλόμενη μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.
3.  
  Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεξέταση αιτημάτων κατά τις προηγούμενες παραγράφους είναι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με το ν. 1650/ 1986 και την Κ.Υ.Α. 69269/5387/1990, όπως εκάστοτε ισχύουν.
4.  
  Για την εξεύρεση της αξίας των δραστηριοτήτων των παραγράφων 1 και 2 λαμβάνεται υπόψη η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και τα έξοδα εγκατάστασης αυτού, με βάση τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο στοιχεία προς χορήγηση της άδειας εγκατάστασης
5.  
  Η αίτηση του ενδιαφερομένου για επανεξέταση απορριφθέντος αιτήματος συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο Δημόσιου Ταμείου αξίας ενός τοις χιλίοις (1/1.000) επί της αξίας της δραστηριότητας. Το ποσό αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι ανώτερο των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
6.  
  Τα ποσά των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 4 δύναται να αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης
Άρθρο Άρθρο10 "Επιτροπές επανεξέτασης"
1.  
  Στις έδρες των Περιφερειών της χώρας και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης συνιστώνται Επιτροπές με αρμοδιότητα την επανεξέταση των αιτημάτων του προηγούμενου άρθρου.
2.  
  Οι Επιτροπές που συνιστώνται στις έδρες των αντίστοιχων Περιφερειών της χώρας συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος και μετέχει ως Πρόεδρος, και περιλαμβάνουν στη σύνθεση τους:
 1. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. β Τους προϊσταμένους των υπηρεσιών με αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημόσιων έργων της οικείας Περιφέρειας Εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες υπηρεσίες στην Περιφέρεια, ορίζονται ως μέλη οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ούτε στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, ορίζονται από την κεντρική υπηρεσία των αρμόδιων υπουργείων σε θέματα βιομηχανίας και περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημόσιων έργων.
 2. Έναν εκπρόσωπο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου του νομού εγκατάστασης της μονάδας και έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του νομού εγκατάστασης της μονάδας
 3. Έναν εκπρόσωπο του οικείου περιφερειακού τμήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
 4. Στην παραπάνω Επιτροπή συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και ο προϊστάμενος ή οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών της περιφέρειας ή της νομαρχίας, αν έχουν εισηγηθεί για τη συγκεκριμένη βιομηχανική εγκατάσταση.
3.  
  Εισηγητής στην ανωτέρω επιτροπή ορίζεται υπάλληλος της υπηρεσίας της αρμόδιας σε θέματα βιομηχανίας της οικείας Περιφέρειας
4.  
  Η Επιτροπή που συνίσταται στη Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και περιλαμβάνει στη σύνθεση της:.
 1. το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, ως Πρόεδρο
 2. το Νομικό Σύμβουλο του Υπουργείου Ανάπτυξης
 3. το Γενικό Διευθυντή Στήριξης της Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
 4. το Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
 5. έναν εκπρόσωπο του Σ.Ε.Β.,.
 6. έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων και
 7. έναν εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε.
 8. Σε περίπτωση επαναξέτασης αίτησης που ανήκει στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην πιο πάνω Επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης και συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
5.  
  Τα μέλη των Επιτροπών των παρ. 2 και 4, καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης των αντίστοιχων Επιτροπών, μετά από πρόταση του φορέα που εκπροσωπούν, πλην των εκπροσώπων των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως λόγω της ιδιότητας τους. Σε περίπτωση έλλειψης Γενικού Διευθυντή, ως μέλος ορίζεται, από τον αρμόδιο υπουργό, ένας εκ των Διευθυντών της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. Το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους των Επιτροπών της παρ. 2 υποδεικνύεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6.  
  Στις συνεδριάσεις των ως άνω Επιτροπών καλείται να ακουσθεί ο αιτών την επανεξέταση
7.  
  Οι παραπάνω Επιτροπές των παρ. 2 και 4 συνεδριάζουν την 15η και 30ή κάθε μήνα ή την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και εξετάζουν αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι την 30ή του προηγούμενου μήνα και την 15η του ίδιου μήνα, αντιστοίχως. Η σχετική απόφαση τηςΕπιτροπής διαβιβάζεταιστην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία σε περίπτωση παραδοχής της προσφυγής υποχρεούται, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, να εκδώσει την αιτηθείσα άδεια. Η ίδια αυτή απόφαση γνωστοποιείται και στον ενδιαφερόμενο.
8.  
  Η γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών του παρόντος άρθρου καλύπτεται από τις υπηρεσίες της οικείας Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας και της κεντρικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Β. του Υπουργείου Ανάπτυξης, αντιστοίχως.
9.  
  Η σύσταση και η διαδικασία λειτουργίας των Επιτροπών του παρόντος άρθρου, καθώς και η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, των Γραμματέων και των Εισηγητών των ως άνω Επιτροπών, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων
Άρθρο Άρθρο11 "Άδεια οικοδομής"
1.  
  Για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, που προορίζονται για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του παρόντος νόμου, απαιτείται να εκδοθεί προηγουμένως η κατά νόμο άδεια οικοδομής, η οποία και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας
2.  
  Προκειμένου περί δραστηριοτήτων για τις οποίες ισχύει η απαλλαγή του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, η άδεια οικοδομής εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μετά από προηγούμενη βεβαίωση της Αδειοδοτούσας Αρχής, περί απαλλαγής από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Άρθρο Άρθρο12 "Παρεκκλίσεις για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων"
1.  
  Η ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο υπόκειται στους όρους δόμησης που προβλέπονται από τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις
2.  
  Παρέκκλιση από τους όρους αυτούς επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
 1. Κατά την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο επιτρέπεται παρέκκλιση μόνο ως προς το ύψος και εφόσον πρόκειται να εγκατασταθούν υψηλά μηχανήματα, αποθήκες κατακόρυφου τύπου (SΙLΟS), καπνοδόχοι ή υψηλές εγκαταστάσεις.
 2. Προκείμενου περί υψηλών εγκαταστάσεων επιτρέπεται η έγκριση παρέκκλισης, μόνον εφόσον η λύση αυτή είναι επιβεβλημένη από τεχνολογικούς λόγους και δεν είναι δυνατή η εφαρμογή άλλης δόκιμης τεχνικής λύσης.
 3. Κατά την επέκταση των δραστηριοτήτων που υπάγονται στον παρόντα νόμο επιτρέπεται παρέκκλιση ως προς το ύψος. υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, καθώς επίσης και ως προς τους λοιπούς όρους δόμησης, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δύναται να εφαρμοσθεί άλλη λύση, από λειτουργική άποψη, με την οποία να αποφεύγεται η παρέκκλιση.
 4. Στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
 5. Για την έγκριση της παρέκκλισης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά πολεοδομικές διατάξεις.
Άρθρο Άρθρο13 "Χορήγηση άδειαςλειτουργίας"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις εγκαθιστάμενες ή επεκτεινόμενες δραστηριότητες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, απαιτείται, μέσα στο χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας εγκατάστασης, να υποβληθεί σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. υπεύθυνη δήλωση του φορέα ή νόμιμου εκπροσώπου του και των κατά περίπτωση, αντίστοιχης ειδικότητας, μηχανικών ότι η εγκατάσταση έγινε σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, ότι τα προβλεπόμενα έργα εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες και ότι η λειτουργία της δραστηριότητας ικανοποιεί τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς όρους της άδειας εγκατάστασης,
 2. διάγραμμα ροής των επί μέρους λειτουργιών,
 3. υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα στην οποία να αναφέρει λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο,
 4. υπεύθυνη δήλωση του. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, αρμόδιου τεχνικού, ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της εγκαθιστάμενης δραστηριότητας,.
 5. δικαιολογητικά για την παροχή αδειών και εγκρίσεων άλλων υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για τη χορήγηση των οποίων μεριμνά η Αδειοδοτούσα Αρχή, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
 6. Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σημείωμα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μνεία των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών.
 7. Ο τύπος και το περιεχόμενο των παραπάνω δικαιολογητικών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φορέας νομιμοποιείται να υποβάλλει ο ίδιος αίτηση προς τις λοιπές υπηρεσίες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. συνοδευομένη από τα νόμιμα δικαιολογητικά. προκειμένου να του χορηγηθούν απευθείας άδειες ή εγκρίσεις προαπαιτούμενες για την έκδοση άδειας λειτουργίας.
 9. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή τις άδειες η τις εγκρίσεις που του έχουν χορηγηθεί.
2.  
  Μέσα σε δύο (2) μήνες από την προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγείται, χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, προσωρινή άδεια λειτουργίας, διάρκειας μέχρι τεσσάρων (4) μηνών. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω δίμηνη προθεσμία, ο φορέας δύναται να προβεί στην έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, χωρίς προσωρινή άδεια λειτουργίας, η οποία θεωρείται χορηγηθείσα για χρονική διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών. Σε κάθε περίπτωση η προσωρινή άδεια λειτουργίας λήγει αυτοδικαίως μετά την κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου διενέργεια αυτοψίας και την κατόπιν αυτής χορήγηση ή άρνηση χορηγήσεως της άδειας λειτουργίας.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της άδειας λειτουργίας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί που μπορεί να περιλαμβάνονται σε αυτήν
4.  
  Η άδεια λειτουργίας χορηγείται για αόριστο χρόνο, εφόσον διαπιστωθεί από τα όργανα ελέγχου του άρθρουότι έχουν τηρηθεί οι περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι και περιορισμοί της άδειας εγκατάστασης και ότι από τη λειτουργία της δραστηριότητας εξασφαλίζεται στην πράξη η προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για την περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, η ισχύς της άδειας λειτουργίας δεν δύναται να υπερβαίνει την απαιτούμενη διάρκεια πραγματοποίησης του έργου.
5.  
  Στην περίπτωση που έχουν σημειωθεί παρεκκλίσεις από την άδεια εγκατάστασης δεν χορηγείται άδεια λειτουργίας, εάν οι παρεκκλίσεις είναι τέτοιας φύσεως ή εκτάσεως ώστε να μην είναι δυνατή η τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του παρόντος νόμου, αναλόγως της περιπτώσεως. Αν η τροποποίηση είναι δυνατή, χορηγείται η οριστική άδεια λειτουργίας με ταυτόχρονη τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης, ώστε να ανταποκρίνεται προς τη νέα κατάσταση, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις παρεκκλίσεις.
6.  
  Οι χορηγούμενες σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου άδειες λειτουργίας επανεξετάζονται, μετά από διενέργεια σχετικού ελέγχου, ως προς τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς ορούς, οι οποίοι και δύνανται να τροποποιηθούν στις εξής περιπτώσεις:
 1. Με τη συμπλήρωση πενταετίας από την έκδοση τους ή σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των περιοίκων η άλλων κοινωνικών φορέων
 2. Εφόσον έχει επέλθει για οποιονδήποτε λόγο παράβαση των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων
 3. Εφόσον μεταβληθούν τα περιβαλλοντικά δεδομένο που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης τους
7.  
  Σε περίπτωση μεταβολής της χρήσης γης, αν η δραστηριότητα δεν είναι συμβατή με τη νέα χρήση, είναι δυνατή η επιβολή ειδικών όρων αρχιτεκτονικής και αισθητικής προσαρμογής της δραστηριότητας προς τη νέα αυτή χρήση. Οι σχετικοί όροι επιβάλλονται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση της αρχιτεκτονικής επιτροπής, στην οποία παραπέμπεται το θέμα από το νομάρχη.
Άρθρο Άρθρο14 "Αλλαγή του φορέα της άδειας λειτουργίας ήτης επωνυμίας του1, Οι χορηγούμενες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομού, άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τροποποιούνται ως προς την επωνυμία του φορέα, εάν επέλθει αλλαγή, και επανεκδίδονται στο ό [...]"
2.  
  Τόσο ο παλαιός όσο και ο νέος φορέας υποχρεούνται, μέσα σε ένα (1) μήνα από την επέλευση της ως άνω μεταβολής, να ειδοποιήσουν περί αυτής την Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε καθέναν από τους φορείς πρόστιμο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρουτου παρόντος νόμου.
3.  
  Ο νέος φορέας είναι πλήρως συνυπεύθυνος για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος από την περιέλευση σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος έως την κατά την προηγούμενη παρ. 2 ειδοποίηση.
Άρθρο Άρθρο15 "Έλεγχοι"
1.  
  Σκοπός των ελέγχων της παρ. 4 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου είναι η εξακρίβωση του αληθούς περιεχομένου των υπεύθυνων δηλώσεων της παρ. 1 του άρθρου 13 και η σύνταξη σχετικής έκθεσης, προκείμενου να κριθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή κατά πόσο θα χορηγηθεί οριστική άδεια λειτουργίας ή θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Οι κατά τα ανωτέρω έλεγχοι προγραμματίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της προσωρινής άδειας λειτουργίας.
2.  
  Τα όργανα που πραγματοποιούν τους ελέγχους, μονομελή ή πολυμελή, κατά περίπτωση, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα κάθε φορά με ειδική έγγραφη εντολή της Αδειοδοτούσας Αρχής, με μνεία του ονόματος του ελεγκτή και του δίδοντος την εντολή οργάνου
3.  
  Τα όργανα της προηγούμενης παραγράφου δύνανται να πραγματοποιούν ελέγχους, οποτεδήποτε το κρίνουν αναγκαίο ή ύστερα από επώνυμη έγγραφη καταγγελία, σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι περιβαλλοντικοί και λοιποί όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί για τη λειτουργία της
Άρθρο Άρθρο16 "Κυρώσεις"
1.  
  Σε περίπτωση παραβιάσεως των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότηση του εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων, καθώς και των όρων ή περιορισμών που τίθενται στις άδειες εγκαταστάσεως και λειτουργίας, είναι δυνατόν να επιβληθεί. με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής, η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική, διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας. Η διακοπή λειτουργίας συντελείται με τη σφράγιση των εγκαταστάσεων από τα όργανα της υπηρεσίας αυτής, με τη συνδρομή των αστυνομικών αρχών, όταν αυτή καθίσταται αναγκαία. Επίσης, η υπηρεσία αυτή. μετά από προηγούμενη ενημέρωση του φορέα, δύναται να ειδοποιήσει ειδικώς τις υπηρεσίες της Δ.Ε.Η., οι οποίες υποχρεούνται στη διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της συγκεκριμένης εγκατάστασης. Σε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η διακοπή λειτουργίας δραστηριοτήτων παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που ορίζεται, εφάπαξ, με απόφαση του οικείου νομάρχη, δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας τους για τη βιομηχανοποίηση αποθεμάτων πρώτων υλών, που είναι επικίνδυνες για το περιβάλλον ή την ασφάλεια της περιοχής.
2.  
  Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότηση του εκδοθησόμενων κανονιστικών πράξεων ή των όρων και περιορισμών που διαλαμβάνονται στις άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας, εφόσον δεν αποφασίζεται η κατά τα ανωτέρω διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές, με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής.
3.  
  Με όμοια απόφαση επιβάλλεται στους μηχανικούς. που υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 στοιχείο α του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, πρόστιμο ποσού από εκατό χιλιάδες (100.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές, εάν ύστερα από αυτοψία αποδειχθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές.
4.  
  Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται πέραν των οποιωνδήποτε ποινικών, αστικών ή διοικητικών κυρώσεων. που προβλέπονται και επιβάλλονται από άλλες διατάξεις.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται ο τρόπος κλιμακώσεως των προστίμων των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου και μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα ποσά αυτών.
6.  
  Τα παραπάνω πρόστιμα αποτελούν πόρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εισπραττόμενο κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Άρθρο Άρθρο17 "Παράβολα"
1.  
  Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης, άδειας λειτουργίας, έκδοσης απόφασης χορήγησης προθεσμίας προς μεταφορά, καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών, που υποβάλλονται κατά των παραπάνω αποφάσεων ενώπιον των Επιτροπών του άρθρου 10 του παρόντος ή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του Υπουργού, κατά το άρθρο 6 του παρόντος. καταβάλλεται, από τους φορείς των δραστηριοτήτων. παράβολο που καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης κλιμακούμενο αναλόγως της εγκατεστημένης ισχύος και της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού της δραστηριότητας ή της αποθηκευτικής ικανότητας προκειμένου περί αποθηκών. Το παράβολο διπλασιάζεται στην περίπτωση που η άδεια χορηγείται μετά από απόφαση διακοπής λειτουργίας της δραστηριότητας.
2.  
  Τα παραπάνω παράβολα αποτελούν πόρο της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πλην των παραβόλων για την έκδοση αποφάσεων επί προσφυγών και αιτήσεων επανεξέτασης του άρθρου 9 του παρόντος, που αποτελούν πόρο του Κρατικού Προϋπολογισμού
3.  
  Καθορίζεται ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) επί των παραβόλων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ως τέλος, για την αντιμετώπιση των δαπανών αποζημίωσης των Προέδρων, των Μελών και των Γραμματέων των Επιτροπών του άρθρου 10, καθώς και των ελέγχων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Το τέλος αυτό κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό που συνιστάται, κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, για τις δαπάνες ελέγχου, και κατά Περιφέρεια και Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, για τις δαπάνες αποζημίωσης των Προέδρων, των Μελών και των Γραμματέων των Επιτροπών του άρθρου 10 και διανέμεται, κάθε τρίμηνο. με απόφαση του οικείου νομάρχη ή Γραμματέα Περιφέρειας ή Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας, αντίστοιχα, που εκδίδεται εντός του επομένου της λήξεως του μηνός.
4.  
  Τα παράβολα του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και τις ήδη υπάρχουσες άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας
Άρθρο Άρθρο18 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Για τις δραστηριότητες οι οποίες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δεν έχουν άδεια εγκατάστασης, όπου απαιτείται, είναι δυνατή η χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικώς από τις διατάξεις του παρόντος νομού ως προς τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.
2.  
  Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκδοθείσες άδειες λειτουργίας ορισμένης χρονικής ισχύος εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια ισχύος τους εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης τους, μόνον όμως εφόσον είναι συμβατές με τον παρόντα νόμο. Για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας αόριστης χρονικής ισχύος απαιτείται να έχει εξασφαλισθεί προηγουμένως η πλήρης συμμόρφωση των φορέων προς τις κείμενες διατάξεις περί προστασίας του περιβάλλοντος και υγιεινής των εργαζομένων και των περίοικων. Η συμμόρφωση η μη των φορέων προς τις διατάξεις αυτές διαπιστώνεται από έλεγχο των αρμόδιων καθ ύλην υπηρεσιών, ύστερα από σχετική αίτηση του φορέα υποβαλλόμενη προ της λήξεως της άδειας τους και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 4 του άρθρου 7 και του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
3.  
  Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας δραστηριότητας, για την οποία υπάρχει σε ισχύ άδεια εγκατάστασης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον η αίτηση υποβληθεί μέσα στο χρόνο ισχύος της άδειας εγκατάστασης
Άρθρο Άρθρο19 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι διατάξεις του ν. ΔΚΣ7/1912, των άρθρων 2. 6, 7. 8, 9 και 11 του ν.δ/τος 1150/1949. του άρθρου Μόνου παρ. 1 του ν. 1889/1951. του ν. 3214/1955, του ν. 4479/1965. του ν. 4481-Ί965. του α.ν. 207.1967. πλην του άρθρου 4, του ν. 1360/1983. άρθρα 1, 2. 3 και 5 (όπου στην παρ. 4 αναφέρεται ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας εννοείται ο Υπουργός Ανάπτυξης), καθώς και κάθε διάταξη που αντιβαίνει στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.
2.  
  Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εξακολουθούν να ισχύουν, ως προς τα θέματα που θα ρυθμίσουν οι κανονιστικές αυτές πράξεις. οι καταργούμενες διατάξεις που ρυθμίζουν τα αντίστοιχα θέματα.
3.  
  Διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών, καθώς και οι διατάξεις του π.δ/τος 84/1984 διατηρούνται σε ισχύ, μη θιγόμενες από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Επίσης διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις του β.δ/τος της 15/21 Οκτ. 1922 (ΦΕΚ 208 Α), όπως αυτό ισχύει σήμερα, δυνάμενες να τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης.

ΜΕΡΟΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Άρθρο 20
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από:.
 1. Έναν πτυχιούχο ανώτατης σχολής με εξειδίκευση σε θέματα μετρολογίας, ως πρόεδρο
 2. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/ΓΈ.Α. ειδικευμένο σε θέματα μετρολογίας.
 4. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος ή του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας
 5. Έναν εκπρόσωπο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας
 6. Δύο πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης με εμπειρία σε θέματα μετρολογίας. 0 ορισμός των μελών του Δ.Σ. του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) γίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόμενα μέλη.
 7. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους για το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης..
2.  
  Στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του ν. 2231/1994 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Σε περίπτωση που κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μία ή περισσότερες θέσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η πλήρωση αυτών για το υπόλοιπο της θητείας γίνεται με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, εφόσον ο αριθμός των μελών του δεν είναι κατώτερος των έξι..
3.  
  Η θητεία του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι το διορισμό του προβλεπόμενου από την παρ. 1 του παρόντος άρθρου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 21
1.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1386/1983, που προστέθηκε με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν.1947/1991, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Εφόσον ο Ο.Α.Ε. ζητήσει την αντικατάσταση εκκαθαριστή, το Εφετείο που τον διόρισε οφείλει να τον αντικαταστήσει, οποτεδήποτε και ανεξαρτήτως χρόνου διορισμού του. Στην περίπτωση αυτή το Εφετείο, εφόσον ο Ο.Α.Ε. κατέχει το 51% του συνόλου των απαιτήσεων κατά της επιχείρησης, διορίζει υποχρεωτικά ως εκκαθαριστή τον αιτούντα Ο.Α.Ε., ο οποίος υποχρεούται να διενεργήσει την εκκαθάριση χωρίς αμοιβή.
2.  
  Μετά το άρθρο 46β του ν. 1892/1990, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α), προστίθεται άρθρο 46γ που έχει ως εξής: Άρθρο 46γ.
3.  
  Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προαναφερθείσα αιτία, έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή αστικές διώξεις κατά των εκκαθαριστών παύουν από της ισχύος του παρόντος, οι υπάρχουσες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα..
Άρθρο 22
1.  
  Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α/14.11.1985), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α΄/8.2.1995), αντικαθίστανται ως εξής: 6. Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. που κατέχουν τις ειδικές άδειες εμπορίας του άρθρου 15 του ν. 1571/1985, έχουν και την ευθύνη, σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε αγορανομικές διατάξεις, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν. Η διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων μπορεί να γίνεται και δια παραγγελιοδόχων ή πρακτόρων των εταιρειών εμπορίας, χωρίς να αίρεται στην περίπτωση αυτή και η ευθύνη των εταιρειών εμπορίας για λογαριασμό των οποίων αυτοί ενεργούν. Οι παραγγελιοδόχοι ή πράκτορες των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών επιτρέπεται να διακινούν πετρελαιοειδή προϊόντα, για λογαριασμό μίας και μόνο εταιρείας εμπορίας.
2.  
  Το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 1571/1985 (ΦΕΚ 192 Α΄/14.11.1985) (Άδεια Ε), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν. 2081/1992, αντικαθίσταται ως εξής: ε) Άδεια Ε Άδεια εμπορίας καυσίμων πλοίων και αεροσκαφών, που υπάγονται σε ιδιαίτερη φορολογική μεταχείριση, για όλη τη χώρα, καθώς επίσης και άδεια εξυπηρετήσεως εταιρειών για τη διάθεση από αυτές των παραπάνω καυσίμων. Στην έννοια της εξυπηρετήσεως συμπεριλαμβάνονται και οι πωλήσεις των παραπάνω καυσίμων, μόνο μεταξύ των εταιρειών εμπορίας, οι οποίες έχουν την ειδική άδεια εμπορίας του παρόντος εδαφίου (Άδεια Ε)..
7.  
  1. Εκτός των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, του άρθρου 14 του ν. 1571/1985, δικαίωμα διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές έχουν και:.
 1. μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση και
 2. μεταπωλητή ναυτιλιακών καυσίμων (bunkering) για εφοδιασμούς πλοίων εσωτερικού - εξωτερικού, καθώς και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου..
 3. τα καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν σε φιάλες υγραέρια, προερχόμενα από αγορά μέσω εταιρειών, οι οποίες έχουν την ειδική άδεια εμπορίας, κατηγορίας Γ, του ν. 1571/ 1985,.
 4. οι μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν:
 5. i) πετρέλαιο κίνησης (autοmοtiνe diesel), στον τελικό καταναλωτή, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά γιά την παραγωγή θερμότητας (πλην μηχανών εσωτερικής καύσης), ii) πετρέλαιο θέρμανσης (heating diesel) και iii) φωτιστικό πετρέλαιο,
 6. οι μεταπωλητές ναυτιλιακών καυσίμων (bunkering), οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να διαθέτουν αποκλειστικά ναυτιλιακά καύσιμα, για εφοδιασμούς πλοίων, δηλαδή diesel marine, diesel S 0,2% Κ.Β. και πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (μαζούτ).
 7. Η διακίνηση των παραπάνω καυσίμων από τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων ή των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, που κατέχουν ειδική άδεια εμπορίας, κατηγορίας Ε, μέχρι και το εφοδιαζόμενο πλοίο, πραγματοποιείται με μεταφορικά μέσα, ιδιόκτητα ή μισθωμένα των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και με αποκλειστική ευθύνη των εταιρειών αυτών.
 8. Οι μεταπωλητές ναυτιλιακών καυσίμων παραλαμβάνουν επί του εφοδιαζόμενου πλοίου, από τις εταιρείες εμπορίας που κατέχουν ειδική άδεια εμπορίας, κατηγορίας Ε, και παραδίδουν τα ναυτιλιακά καύσιμα στον τελικό καταναλωτή. 7.2.Οι μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση και οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων απαγορεύεται να διαθέτουν ναυτιλιακά καύσιμα.
 9. Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων απαγορεύεται να διαθέτουν ναυτιλιακά καύσιμα σε κατάσταση ΤRΑΝΖΙΤ.
 10. Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση, στους κατόχους άδειας πρατηρίου υγρών καυσίμων, εφόσον πληρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η εμπορική δραστηριότητα του μεταπωλητή ασκείται εκτός του χώρου δεξαμενών του πρατηρίου και δεν έχει καμία σχέση με τη λειτουργία του. 7.3.Οι μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση δύνανται να χρησιμοποιούν, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύονται, ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους, εφόσον έχουν τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας τους, για τα προϊόντα αυτά.
 11. Οι μεταπωλητές ναυτιλιακών καυσίμων απαγορεύεται να χρησιμοποιούν, σε κάθε περίπτωση, αποθηκευτικούς χώρους. 7.4.Οι πρατηριούχοι και οι μεταπωλητές του εδαφίου 1 της παρούσας παραγράφου προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα μόνο από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων που κατέχουν τις ειδικές άδειες εμπορίας του άρθρου 15 του ν. 1571/1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 7.5.Με αγορανομικές διατάξεις και αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης θα καθορισθούν οι διοικητικές ποινές και τα πρόστιμα, τα οποία θα επιβάλλονται σε καθέναν που ασκεί παράνομη διακίνηση και εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων.
 12. Σε περίπτωση υποτροπής είναι δυνατή η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων και εμπορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες που χορήγησαν τις άδειες αυτές. 7.6.
 13. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας:.
Άρθρο 24
1.  
  Εντός της Β Ζώνης προστασίας του Υμηττού σε γήπεδο κείμενο στα διοικητικά όρια των Δήμων Αργυρούπολης και Ηλιούπολης, όπως φαίνεται στο συνδημοσιευόμενο χάρτη κλίμ. 1: 5000 με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕ, επιτρέπεται η κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης Αργυρούπολης της Δ.Ε.Η. Προ της ολοκλήρωσης της εγκατάστασης επιβάλλεται η διαμόρφωση ζώνης υψηλού πρασίνου μεταξύ των εγκαταστάσεων και του οικιστικού ιστού.
2.  
  Εντός των ορίων των Ζωνών προστασίας του Υμηττού επιτρέπεται η διέλευση των απολύτως απαραίτητων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος, η χωροθέτηση των οποίων εγκρίνεται κατά την κείμενη νομοθεσία
Άρθρο 25
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α) προστίθενται τα εξής: ΕΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2.  
  Η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 7 και 8 του ν. 2414/1996 αναστέλλεται για τη Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου Α.Ε. και όλες τις θυγατρικές της (άμεσες και έμμεσες εταιρείες του Ομίλου Δ.Ε.Π.) από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31.12.1997. Για όσες από τις παραπάνω εταιρείες έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προσαρμογής των καταστατικών τους, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2414/ 1996. κατά την έναρξη της αναστολής που προβλέπει το προηγούμενο εδάφιο, εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών τους, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την παραπάνω προσαρμογή.
3.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης η παραπάνω αναστολή μπορεί να παραταθεί μέχρι ένα ακόμη εξάμηνο. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία οι παραπάνω εταιρείες οφείλουν να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του ν. 2414/1996.
Άρθρο 26
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2359/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης, η Τράπεζα, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, καταρτίζει γενικό πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, το οποίο εγκρίνεται από το μέτοχο μετά από σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος και με το οποίο καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών, τα κίνητρα που παρέχονται στους οφειλέτες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Στα πλαίσια του ως άνω γενικού πλαισίου διακανονισμού οφειλών, η Τράπεζα μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και ύστερα από αιτιολογημένη έκθεση, να προβαίνει στη συμβιβαστική ρύθμιση εξόφληση των επισφαλών απαιτήσεων της, την είσπραξη των οποίων κρίνει ανέφικτη. Για τις επισφαλείς απαιτήσεις οφειλετών, που δεν θα ενταχθούν στο παραπάνω γενικό πλαίσιο διακανονισμού οφειλών, η Τράπεζα εκτιμά την προκύπτουσα πιθανή ζημία στο τέλος κάθε χρήσεως, σύμφωνα με την τραπεζική πρακτική και αφού ληφθούν υπόψη οι υπάρχουσες εξασφαλίσεις. Η λογιστικοποίηση της ζημίας αυτής θα έχει ολοκληρωθεί εντός της πενταετίας που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η εξυγίανση της Τράπεζας. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, οι ως άνω αποφάσεις της Τράπεζας και οι σχετικές αιτιολογημένες εκθέσεις, που αφορούν συμβιβαστικές ρυθμίσεις ή εξοφλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο τρίμηνο, γνωστοποιούνται στη Βουλή δια του Προέδρου της, στο μέτοχο. στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην Τράπεζα της Ελλάδος..
Άρθρο 27
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 (ΦΕΚ 171 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) διοικείται από επταμελές (7μελές) διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τους εξής:.
 1. Δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Ανάπτυξης
 2. Έναν νομικό ειδικευμένο σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έναν ερευνητή από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ένα στέλεχος της βιομηχανίας με εμπειρία και γνώσεις σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίοι επιλέγονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
 3. Έναν τεχνικό επιστήμονα με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που προτείνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
 4. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων, ο οποίος εκλέγεται και ανακαλείται από το σύνολο των εργαζομένων στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.).
 5. Αν δεν εκλεγεί, το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει νομίμως και χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου αυτού..
2.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 1733/1987 και η με αριθμό 13218 ΕΦΑ/16.10.1990 (ΦΕΚ 684 Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας καταργούνται.
3.  
  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.), που έχει διοριστεί με την υπ αριθ. 76/ΕΦΑ 44/23.1.1995 (ΦΕΚ 75 Β) απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και με τη σύνθεση που έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνεται από τότε που έληξε μέχρι το διορισμό του προβλεπόμενου από την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου διοικητικού συμβουλίου.
Άρθρο 28
1.  
  Οι πιστώτριες τράπεζες της υπό εκκαθάριση εταιρίας με την επωνυμία ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. δύνανται να προβαίνουν σε χρηματοδοτήσεις προς την εταιρία αυτή, με αποκλειστικό σκοπό την από την εκκαθαρίστρια αυτής Εθνική Κεφαλαίου Α.Ε. μερική ή και ολική ικανοποίηση των δεδουλευμένων εργατικών απαιτήσεων κατ αυτής, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Οι απαιτήσεις των ως άνω τραπεζών από τις ανωτέρω χορηγήσεις κατατάσσονται κατά κεφάλαιο, τόκους και εκτοκισμό αυτών, καθώς και τα συναφή έξοδα, μετά από τα έξοδα εκτελέσεως, και ικανοποιούνται από το πλειστηριασμό προνομιακά προ παντός άλλου δανειστού, ακόμα και των απαιτήσεων δανειστών του άρθρου 31 του ν. 1545/1985. Η διαίρεση του πλειστηριάσματος σε ποσοστά, σύμφωνα με το άρθρο 977 Κ.Πολ.Δ., γίνεται μετά την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων.
2.  
  Χρηματοδοτήσεις, οι οποίες έχουν γίνει από τις ως άνω τράπεζες προς την εταιρία για τον ίδιο σκοπό από την 1η Απριλίου 1996 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται εξ υπαρχής έγκυρες και νόμιμες και υπάγονται στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου του άρθρου αυτού
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 8 του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α).
Άρθρο Άρθρο23
1.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 198 Α) αντικαθίσταται ως εξής: (β) Η Δ.Ε.Η., μετά από έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, δύναται να συστήνει εταιρίες ή να συμμετέχει σε εταιρίες που έχουν ως σκοπό την άσκηση δραστηριοτήτων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της Δ.Ε.Η. κατά το παραπάνω εδάφιο. Μεταξύ των σκοπών των εταιριών, τις οποίες δύναται να συστήνει ή στις οποίες δύναται να συμμετέχει η Δ.Ε.Η., περιλαμβάνονται ιδίως η ανάπτυξη στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή δραστηριοτήτων σχεδιασμού, μελέτης, εκπαίδευσης, κατασκευής, εγκατάστασης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης υπηρεσιών, εγκαταστάσεων, μέσων και προϊόντων, που είτε έχουν σχέση με τομείς δράσης της Δ.Ε.Η. είτε σκοπεύουν σε επιχειρηματική αξιοποίηση κύριων ή υποστηρικτικών ή υπαρχουσών εγκαταστάσεων και λειτουργιών της Δ.Ε.Η., οι οποίες σε κάθε περίπτωση παραμένουν στην κυριότητα της..
2.  
  Μετά το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 198 Α) προστίθεται εδάφιο γ που έχει ως εξής: (γ) Προσωπικό της Δ.Ε.Η. δύναται να διατίθεται σε εταιρίες που συνιστά ή σε εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η Δ.Ε.Η. κατά τις διατάξεις του ως άνω εδαφίου β. Το προσωπικό αυτό συνεχίζει να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της Δ.Ε.Η., οι οποίες αφορούν τις εργασιακές του σχέσεις, αποκλεισμένης της μεταβολής του προς το χειρότερο..
3.  
  Μετά το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2244/1994 προστίθεται εδάφιο δ που έχει ως εξής: (δ) Οι θυγατρικές εταιρίες που ιδρύει η Δ.Ε.Η. ασφαλίζουν το προσωπικό τους στον ασφαλιστικό φορέα του προσωπικού της Δ.Ε.Η. και καταβάλουν γι αυτό στη Δ.Ε.Η. την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά..
4.  
  Το εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2244/1994 λαμβάνει την αρίθμηση (ε).
Άρθρο Άρθρο29 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 19, των οποίων η ισχύς, όπου σε αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/13218ΕΦΑ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/13218ΕΦΑ 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/76/ΕΦΑ44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/76_ΕΦΑ44 1995
ΝΟΜΟΣ 1929/3741 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/3741 1929
ΝΟΜΟΣ 1951/1889 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1889 1951
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1955/3214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3214 1955
ΝΟΜΟΣ 1965/4479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4479 1965
ΝΟΜΟΣ 1983/1386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1386 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1545 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1559 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1571 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1571 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1733 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1733 1987
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων». 1993/2119 1993
Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2231 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
Εξυγίανση της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. (Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1995/2359 1995
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1912/ΔΚΣ7 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1912/ΔΚΣ7 1912
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1949/1150 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1949/1150 1949
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/84 1984
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1921/15 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1921/15 1921
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 2002/3054 2002
Ρύθμιση θεμάτων συγχώνευσης εταιριών ΕΒΟ Α.Ε. ΠΥΡΚΑΛ Α.Ε. 2003/3195 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005