Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εκλογή Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού"
1.  
  Η εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. γίνεται με προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης και με ανοικτή διαδικασία. Η προκήρυξη αφορά είτε πλήρωση νέων θέσεων Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις είτε πλήρωση θέσεων ύστερα από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. για εξέλιξη. Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στην αμέσως επόμενη βαθμίδα, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
2.  
  Λέκτορες:
 1. Οι Λέκτορες εκλέγονται με θητεία.
 2. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα αυτή και πριν την πάροδο επτά ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού του, ο Λέκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μέχρι δύο φορές.
 3. Σε περίπτωση θετικής κρίσης υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών.
 4. Εάν κατά την πρώτη κρίση εκλεγεί άλλος υποψήφιος λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα
 5. Εάν κατά την πρώτη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη ή είναι ο μοναδικός υποψήφιος και δεν εκλεγεί ο ίδιος, παραμένει στη θέση που κατέχει και δικαιούται εντός της επταετίας να ζητήσει για δεύτερη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
 6. Εάν κατά τη δεύτερη κρίση η διαδικασία αποβεί άγονη, εκλεγεί άλλος υποψήφιος ή κριθεί αρνητικά, λήγει αυτοδικαίως η θητεία του Λέκτορα
 7. Μετά την πάροδο της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του στη βαθμίδα του Λέκτορα λήγει αυτοδικαίως η θητεία του, εκτός των περιπτώσεων που η διαδικασία εξέλιξης δεν έχει ολοκληρωθεί, οπότε παρατείνεται η διάρκεια της θητείας έως την ολοκλήρωσή τηςγια χρονικόδιάστημα ενόςέτους, κατά ανώτατο όριο, εντός του οποίου κρίνεται υποχρεωτικά, άλλως θεμελιώνεταιπαράλειψη οφειλόμενηςνόμιμης ενέργειας
3.  
  Επίκουροι Καθηγητές:
 1. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται με θητεία.
 2. Μετά τη συμπλήρωση τριών ετών παραμονής στη βαθμίδα αυτή, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για μονιμοποίηση στη θέση της βαθμίδας που κατέχουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την παρέλευση της τριετίας.
 3. Σε αντίθετη περίπτωση λήγει αυτοδικαίως η θητεία τους.
 4. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, οι Επίκουροι Καθηγητές μονιμοποιούνται στη θέση την οποία κατέχουν
 5. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία τους
 6. Η κρίση για μονιμοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινόμενων, λαμβανομένου υπόψη και του διοικητικού τους έργου
 7. Μετά τη μονιμοποίησή τους οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή μέχρι δύο φορές, που θα απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους
4.  
  Αναπληρωτές Καθηγητές - Καθηγητές:
 1. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές και οι Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι
 2. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές, μετά τη συμπλήρωση τριών ετών στη βαθμίδα που βρίσκονται, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μέχρι δύο φορές που θα απέχουν τουλάχιστον τρία έτη μεταξύ τους
5.  
  Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη κρίση
6.  
  Αρμόδιο όργανο για την κρίση εκλογής ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. και για την κρίση μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών είναι το εκλεκτορικό σώμα, όπως αυτό ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
7.  
  Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας η άρνηση ψήφου ή η λευκή ψήφος θεωρούνται ψήφοι αρνητικού περιεχομένου
8.  
  Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνες που παραμένουν κενές λόγω άγονης εκλογής ή μη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται εκτός προγραμματισμού, επί ποινή ακυρότητας, εντός έτους από την κένωση ή τη μη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής. Δεν θεωρείται άγονη εκλογή η μη πλήρωση θέσης από εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π. Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως. Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η Σύγκλητος έχει δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να προβεί στην πλήρωση θέσης που κενούται λόγω θανάτου ή παραίτησης από το Τμήμα προέλευσης του αποχωρούντος, σε άλλο Τμήμα της ίδιας ή άλλης Σχολής, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος.
Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία επαναπροκηρύσσονται εκτός ετήσιου προγραμματισμού, σε οποιαδήποτε βαθμίδα
9.  
  Μέλη Δ.Ε.Π., που υπηρετούν με οποιοδήποτε καθεστώς στα Α.Ε.Ι., έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα σε οποιαδήποτε προκήρυξη με ανοικτή διαδικασία θέσεων μελών Δ.Ε.Π. σε οποιαδήποτε βαθμίδα, στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι., εφόσον πληρούν τις απαραίτητες τυπικές προϋποθέσεις και ειδικότερα καλύπτουν το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Άρθρο 2
1.  
  Λέκτορες:
 1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες Λέκτορες επί θητεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος περί Λεκτόρων.
 2. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2083/1992, κρίνονται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή.
 3. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών.
 4. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του ακόμη μία φορά εντός της επταετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του στη βαθμίδα του Λέκτορα.
 5. Σε περίπτωση θετικής κρίσης υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος περί Επίκουρων.
 6. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης λήγει αυτοδικαίως η θητεία του.
 7. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του εδ. στ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
 8. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Λέκτορες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προκήρυξη της θέσης τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, δύο φορές που απέχουν τουλάχιστον τρία χρόνια μεταξύ τους.
 9. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
 10. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος, περί Επίκουρων Καθηγητών, διατηρώντας τη μονιμότητά του.
 11. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο μόνιμος Λέκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ακόμη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, οποτεδήποτε μετά την παρέλευση τριών ετών από την αρνητική κρίση.
 12. Σε αυτή τη διάταξη υπάγονται και συνεχίζεται η διαδικασία εξέλιξής τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και οι μόνιμοι Λέκτορες, των οποίων κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2083/1992 εκκρεμούσε η διαδικασία για την ένταξή τους στη βαθμίδα του Λέκτορα και είχε κατατεθεί θετική έκθεση της τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής, εφόσον η κρίση για την ένταξη απέβη θετική.
2.  
  Επίκουροι Καθηγητές:
 1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών.
 2. Οι ως άνω Επίκουροι Καθηγητές μετά την παρέλευση τριετούς παραμονής στη βαθμίδα αυτή υποβάλλουν αίτηση για μονιμοποίηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 3. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2083/1992, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
 4. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος περί Αναπληρωτών Καθηγητών.
 5. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη μονιμοποίησή του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την αρνητική κρίση.
 6. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι θετική, ο Επίκουρος Καθηγητής μονιμοποιείται στη θέση την οποία κατέχει.
 7. Μετά τη μονιμοποίησή του, ο Επίκουρος Καθηγητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ακόμη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την πρώτη αρνητική κρίση.
 8. Εάν η κρίση για μονιμοποίηση είναι αρνητική, λήγει η θητεία του ενδιαφερομένου.
 9. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του παρόντος περί Επίκουρων Καθηγητών.
 10. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη.
 11. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος, περί Αναπληρωτών Καθηγητών.
 12. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο μόνιμος Επίκουρος έχει το δικαίωμα να ζητήσει μία ακόμη φορά την προκήρυξη της θέσης του στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αρνητική κρίση.
3.  
  Αναπληρωτές Καθηγητές: Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες Αναπληρωτές Καθηγητές κρίνονται για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή χωρίς προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη βαθμίδα που βρίσκονται. Κατά τα λοιπά υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος. Όσοι έχουν υποβάλει ή υποβάλλουν αίτηση εξέλιξής τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, βάσει του άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997, κρίνονται σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του νόμου περί Καθηγητών. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο Αναπληρωτής Καθηγητής κρίνεται για εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή μία ακόμη φορά χωρίς προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης, οποτεδήποτε, μετά την παρέλευση τριών ετών από την αρνητική κρίση.
4.  
  Το χρονικό διάστημα της τριετίας για τη δεύτερη κρίση εξέλιξης των υπηρετούντων Λεκτόρων, Επίκουρων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας για την πρώτη κρίση
5.  
  Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί υποψήφιος να ζητήσει την προκήρυξη της θέσης του μετά από δύο αρνητικές κρίσεις στην ίδια βαθμίδα, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και εκείνες πριν από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου
6.  
  Στην περίπτωση κατά την οποία μέλος Δ.Ε.Π. αποσύρει αίτηση εξέλιξής του, που είχε υποβάλει βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2083/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2454/1997 ή βάσει της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2083/1992, η αίτησή του θεωρείται ότι ουδέποτε κατατέθηκε, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη της θέσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.  
  Διαδικασίες κρίσης μελών Δ.Ε.Π. που είναι εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τη λήψη σχετικής απόφασης από το οικείο εκλεκτορικό σώμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εκλογής ή εξέλιξης των αντίστοιχων διατάξεων του παρόντος νόμου.
Άρθρο 3 "Επιστημονικοί Συνεργάτες, Βοηθοί, Επιμελητές, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και Ειδικό Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Δ.Τ.Π.)"
1.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Βοηθοί, Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επιμελητές και τα μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι έχουν ή θα αποκτήσουν διδακτορικό, υπηρετούν τουλάχιστον επί επταετία στο Α.Ε.Ι., καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν σε τομείς Τμημάτων και πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής στη βαθμίδα του Λέκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α της παρ. 6 του άρθρου 79 του ν. 1566/1985, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν μία φορά την ένταξή τους μετά από κρίση στη βαθμίδα του Λέκτορα. Για όσα από τα μέλη Ε.Ε.Π. ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι. η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη γραμματεία του Τμήματος του Α.Ε.Ι. που από πλευράς γνωστικού αντικειμένου έχει συνάφεια με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων για την οποία αποφαίνεται η Γ.Σ. του Τμήματος. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος περί Λεκτόρων, διατηρώντας τη μονιμότητά του. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος παραμένει στη θέση που κατέχει και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου την ένταξή του στη βαθμίδα του Λέκτορα.
2.  
  Εκκρεμείς διαδικασίες ένταξης μελών του ως άνω προσωπικού συνεχίζονται και ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση της σχετικής πράξης του Πρύτανη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου
3.  
  Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες μόνιμοι Βοηθοί. Επιστημονικοί Συνεργάτες, Επιμελητές και τα μέλη του Ε.Ε.Π., όπως και οι υπηρετούντες Καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόσπαση στα ΤΕΦΑΑ που ασκούν διδακτικό έργο, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος ένταξής τους, καθώς και τα μέλη του Ε.Δ.Τ.Π., έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά την προκήρυξη θέσης Λέκτορα, η πλήρωση της οποίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία. Για όσα από τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι. εφαρμόζεται αναλόγως η αντίστοιχη διάταξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης, ο ενδιαφερόμενος διορίζεται σε θέση Λέκτορα επί θητεία και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του παρόντος. Σε περίπτωση που εκλεγεί άλλος υποψήφιος, εάν η διαδικασία αποβεί άγονη ή κριθεί αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος, εφόσον δεν κατέχει μόνιμη θέση. παραμένει σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει εκ νέου την προκήρυξη της θέσης του.
Άρθρο 4
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται η παρ.1 και τα εδάφια α. β, γ, δ, ε, ζ και η πρώτη περίοδος του εδαφίου στ της παρ. 2 της περ. Δ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992. που αναριθμήθηκε σε περίπτωση Β του ίδιου άρθρου με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 6α του ν. 2188/1994, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου που αντίκειται στις ρυθμίσεις του παρόντος.
2.  
  Η δεύτερη περίοδος του εδαφίου β της παρ. 1 της περ. ΣΤ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992. που αναριθμήθηκε σε περ. Δ με το άρθρο 1 της παρ. 6α του ν. 2188/1994, καταργείται.
3.  
  Η παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 79 παρ. 6 εδάφιο ζ του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως εξής: Ή κρίση για εξέλιξη ή εκλογή μελών Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινομένων, στη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό μέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή..
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της περ. Γ του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 που αναριθμήθηκε σε περ. Α του ίδιου άρθρου με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 6α του ν. 2188/1994. αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στην προκήρυξη αναφέρεται η βαθμίδα, ο τομέας και το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν πλήρη κλάδο της οικείας επιστήμης με εύρος τουλάχιστον μιας αναγνωρισμένης ειδικότητας..
5.  
  Το άρθρο μόνο του π.δ/τος 107/1988 τροποποιείται ως εξής: Στη Διοικούσα Επιτροπή των Πανεπιστημίων Ιονίου και Θεσσαλίας μετέχουν:.
 1. εννέα (9) μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χωρίς συγκεκριμένη θητεία και μέχρι να αναδειχθούν τα οικεία πανεπιστημιακά όργανα διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 107/1988, με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 83/1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ/τος 302/1985.
 2. οι Πρόεδροι των αυτοδύναμων Τμημάτων,
 3. ένας εκπρόσωπος για κάθε μη αυτοδύναμο Τμήμα εκλεγόμενος κατ έτος από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. με την προϋπόθεση ότι στα Τμήματα αυτά υπηρετούν τουλάχιστον τρία μέλη Δ.Ε.Π.,.
 4. τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών που ανήκουν σε διαφορετικά Τμήματα και εκλέγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 79 παρ. 1 εδ. α του ν. 1566/1985.
 5. Κατά τα λοιπά, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις των εδαφίων δ και ε της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου μόνου του π.δ/τος 107/1988..
Άρθρο 5
1.  
 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π., που συμπληρώνουν τουλάχιστον τρία (3) χρόνια υπηρεσίας σε αυτοδύναμο Τμήμα στο οποίο υπηρετούν, έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου, στην ίδια θέση της βαθμίδας που κατέχουν, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο και σε οργανική θέση του Τμήματος υποδοχής και εάν δεν υπάρχει σε συνιστώμενη αυτοδικαίως σε αυτό προσωποπαγή θέση.
 2. Αποκλείεται η μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π. προς τα Πανεπιστήμια των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
 3. Για τη μετακίνηση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα του και προς το Τμήμα υποδοχής, καθώς και αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Τμημάτων.
 4. Η μετακίνηση γίνεται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου υποδοχής, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου προελεύσεως.
 5. Η πίστωση για τη θέση που καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π. μεταφέρεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης προς το Πανεπιστήμιο υποδοχής.
 6. Ο χρόνος υπηρεσίας στη βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη ενιαία, στο σύνολο του χρόνου παραμονής στην ίδια βαθμίδα, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου Πανεπιστημίου ή Τμήματος.
 7. Οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τη μετακίνηση των Επιμελητών, Βοηθών και Επιστημονικών Συνεργατών σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.
2.  
 1. Το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 αναδιατυπώνεται και συμπληρώνεται ως ακολούθως:
 2. Για κάθε άλλο θέμα της Σχολής η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας..
 3. Στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγονται:.
 4. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2194/1994 προστίθενται περιπτώσεις ως ακολούθως:
 5. 6) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης ή μετονομασίας Τμημάτων και Τομέων της Σχολής, 7)η ισοτιμία των πτυχίων που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος, 8)υπηρεσιακά θέματα του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής κατ αντιστοιχία με τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, μετά από πρόταση της Ε.Σ.Δ.Υ., εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας της Σχολής.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από πρόταση της Ε.Σ.Δ.Υ., εκδίδεται ο κανονισμός σπουδών της Σχολής.
3.  
  Η παράγραφος 2 της περ. Γ του άρθρου 15 του ν. 1566/1985 αναδιατυπώνεται ως εξής: 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται: α) ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν για κάθε κλάδο, β) τα προσόντα, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα για κάθε κλάδο από αυτόν το νόμο, με επιπλέον προσόν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής και γ) η διαδικασία επιλογής.
4.  
 1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 και η διάταξη της παραγράφου 6 στο μέρος που αφορά την εισαγωγή υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ημεδαπής του άρθρου 11 του ν. 2413/1996 καταργούνται.
 2. Το εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 3. Τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους υπηρέτησε, επί πέντε (5) πλήρη έτη ή πέντε (5) σχολικά έτη σε ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου και με την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος τελείωσε με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τρεις (3) τάξεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου στο εξωτερικό, κατά το χρόνο που ο γονέας του υπηρετούσε στο εξωτερικό.
 4. Εάν ο γονέας επανήλθε στην Ελλάδα για υπηρεσιακούς λόγους χωρίς αίτησή του κατά τη διάρκεια του πέμπτου έτους της απόσπασής του και μετά την έναρξη του σχολικού έτους κατά το οποίο ο υποψήφιος πληροί την προϋπόθεση της πλήρους φοίτησης της τρίτης τάξης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή της τελευταίας τάξης του Λυκείου, κατά περίπτωση, θεωρείται ότι πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση.
 5. Η διάταξη του αντικαθιστώμενου, με την παρούσα. εδαφίου β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983 διατηρείται σε ισχύ ειδικά και μόνο για όσους πληρούν ή θα πληρούν τις προϋποθέσεις της αντικαθιστώμενης διάταξης για εισαγωγή με την ειδική αυτή κατηγορία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και το έτος 1999 και για ποσοστό θέσεων, όπως αυτό έχει καθοριστεί με την αριθμ.
 6. Φ. 152.11/Β3/1916/1992 (ΦΕΚ 306 Β) υπουργική απόφαση, εφόσον ο γονέας αποσπάστηκε στο εξωτερικό πριν τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει για τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
Άρθρο 6
1.  
  Το Ίδρυμα Αναργύρειος και Κοργιαλένειος Σχολή Σπετσών επιχορηγείται με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ολοσχερή εξόφληση του ισόποσου εναπομείναντος κεφαλοποιημένου δανείου προς την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της Σχολής.
2.  
  Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των σχολείων του Αρμενικού Κυανού Σταυρού στο μάθημα της αρμένικης γλώσσας και ιστορίας, μπορούν να προσλαμβάνονται από το επόμενο σχολικό έτος και σε αριθμό ανάλογο με τις ανάγκες του προγράμματος, με πράξη του Προϊσταμένου του αντίστοιχου Γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του διοικούντος οργάνου του σχολείου, απόφοιτοι των Αρμενικών Κολεγίων του εξωτερικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για ένα σχολικό έτος. με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμα σχολικό έτος. Με την ίδια σύμβαση καθορίζονται και τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Οι αποδοχές τους είναι αντίστοιχες με των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εγγράφονται στους αντίστοιχους φορείς του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Στο άρθρο 4 παράγραφος 2 του ν.2341/1995 και στην αρχή αυτής προστίθεται το εξής: Οι επιχορηγήσεις, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, των Ειδικών Λογαριασμών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υλοποιούν προγράμματα ή έργα συγχρηματοδοτούμενα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ή άλλες πηγές χρηματοδότησης, μπορούν να καλύπτουν όλες τις κατηγορίες δαπανών που είναι επιλέξιμες από τα ανωτέρω ταμεία και προβλέπονται για την εκτέλεση προγραμμάτων, έργων, ενεργειών, δραστηριοτήτων, σε αποφάσεις, συμβάσεις ή τεχνικά δελτία. Οι επιχορηγήσεις γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στους ανωτέρω ειδικούς λογαριασμούς και τα νομικά πρόσωπα..
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως: 6. Οι διατάξεις που προΐσχυσαν του ν. 2470/1997 και αφορούσαν τη συμμετοχή και αποζημίωση του κάθε φύσης προσωπικού που συμμετέχει σε επιτροπές και ομάδες εργασίας, που καθορίζονται από τις διατάξεις αυτές και αφορούν την οργάνωση και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έκδοση των αποτελεσμάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις ιδιωτικών, γενικών και τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών σχολών και στις αναβαθμολογήσεις γραπτών δοκιμίων μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν θίγονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού..
Άρθρο 8
1.  
  Η υποπερίπτωση δδ της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α). όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: δδ. Απολυτηρίου γενικού λυκείου ή απολυτηρίου ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου (Ε.Π.Λ.) που στη Γ τάξη παρακολούθησαν μαθήματα δέσμης, μετά από κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. μέχρι τεσσάρων εξαμήνων..
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Ακταίον, 11 Αυγούστου 1997 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Κόρινθος, 11 Αυγούστου 1997 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Άρθρο Άρθρο9 "Διορισμοί εκπαιδευτικών - Ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών των δημοτικών σχολείων"
1.  
  Ως βάση για τον αριθμό των προσλήψεων του πάσης φύσεως εκπαιδευτικού προσωπικού στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α), λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των υπηρετούντων τακτικών εκπαιδευτικών και προσωρινών αναπληρωτών την 30ή Ιουνίου του ίδιου έτους, στον οποίο προστίθεται και ο αριθμός των συνιστώμενων νέων οργανικών θέσεων από την ίδρυση και προαγωγή δημόσιων σχολείων.
2.  
  Για το σχολικό έτος 1997-1998 η πρόσληψη εκπαιδευτικών αφορά και στην κάλυψη νέων οργανικών θέσεων, που συνιστώνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 47 του ν. 2413/1996 και του άρθρου 14 του ν. 1566/1985.
3.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: 7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997 ως εξής: Ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20. ΙΙ)Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12. ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10. ΙV)Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8. V)Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. VΙ)Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας. ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22. αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας.
 1. Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους
 2. Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου.
 3. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997..
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Στα μονοτμηματικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπου ο Πρόεδρος του Τμήματος ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα Πρύτανη του Ιδρύματος και ο αναπληρωτής του καθήκοντα Αντιπρύτανη, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ν. 1268/1982, ο χρόνος της θητείας τους εξομοιώνεται προς το χρόνο θητείας των Πρυτανικών Αρχών και των άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Στους από εικοσαετίας άμισθους υφηγητές, σήμερα άμισθους επίκουρους καθηγητές, οι οποίοι έχουν διατελέσει διευθυντές κρατικών κλινικών ή εντεταλμένοι υφηγητές και εφόσον στην ειδικότητά τους δεν έγινε εκλογή καθηγητή με ανοικτή διαδικασία, αλλά μόνο με εξέλιξη, απονέμεται ο τίτλος του άμισθου καθηγητή
Άρθρο Άρθρο12
1.  
  Το ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις των πανεπιστημιακών νοσοκομείων Αιγινίτειου και Αρεταίειου και έχει ή θα αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα, έχει το δικαίωμα, εντός διετίας από τη δημοσίευση του παρόντος, να προκηρύξει τη θέση του, με ανοικτή διαδικασία, μία μόνο φορά, μετά από κρίση, στη βαθμίδα του λέκτορα, σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με το εδάφιο α της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του ν. 1566/1985, σε αυτοδικαίως συνιστώμενη οργανική θέση ή εφόσον δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη αυτοδικαίως προσωποπαγή θέση.
Άρθρο Άρθρο13
1.  
  Η παράγραφος 4 περιπτώσεις αα, δδ, εε, στστ, εδάφιο (ι) του άρθρου 25 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο Α.Ε.Ι. άλλης ειδικότητας που, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης συμβούλου/μόνιμου παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου..
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-08-11 Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/160
2007-03-20 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Τροποποίηση Τύπος
Οι θέσεις που κενώνονται για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και εκείνες που παραμένουν κενές λόγω άγονης εκλογής ή μη αποδοχής εκλογής, επαναπροκηρύσσονται εκτός προγραμματισμού, επί ποινή ακυρότητας, εντός έτους από την κένωση ή τη μη αποδοχή της θέσης ή από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης περί άγονης εκλογής.
Δεν θεωρείται άγονη εκλογή η μη πλήρωση θέσης από εξέλιξη υπηρετούντος μέλους Δ.Ε.Π.
Μετά την παρέλευση του έτους, εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί η επαναπροκήρυξη της θέσης, η σχετική πίστωση ακυρώνεται αυτοδικαίως.
Οι θέσεις αυτές προκηρύσσονται σε Τμήμα και σε βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο που αποφασίζει η Σύγκλητος, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
Η Σύγκλητος έχει δικαίωμα, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, να προβεί στην πλήρωση θέσης που κενούται λόγω θανάτου ή παραίτησης από το Τμήμα προέλευσης του αποχωρούντος, σε άλλο Τμήμα της ίδιας ή άλλης Σχολής, στο πλαίσιο του τετραετούς ακαδημαϊκού - αναπτυξιακού προγράμματος του Ιδρύματος.
Αντικατάσταση
A/2007/69
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/152.11/Β3/1916 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/152_11_Β3_1916 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις 1995/2341 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/83 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/83 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/302 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/302 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/107 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/107 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις 2005/3391 2005
Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α’90). 1998/27 1998
Σύσταση και κατάργηση οργανικών θέσεων των κλάδων εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας και Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε δημοτικά σχολεία. 1998/277 1998
Ίδρυση πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 1998/96 1998
Σύσταση οργανικών θέσεων των κλάδων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής και Μουσικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανομή των θέσεων αυτών σε δημοτικά σχολεία». 1999/190 1999
Ίδρυση τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατάργηση του Γενικού τμήματος Ξένων Πολιτισμών. 1999/201 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1999/204 1999
Ίδρυση τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1999/205 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1999/206 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1999/207 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1999/208 1999
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. 1999/209 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/210 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1999/211 1999
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2001/165 2001
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2004/83 2004
΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2004/84 2004
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2005/130 2005
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 2006/125 2006
Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2006/169 2006
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2007/35 2007
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2009/157 2009
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2009/170 2009
΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων. 2009/173 2009
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. 2009/21 2009
Ίδρυση Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/76 2009
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 2009/77 2009
Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010/8 2010