ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2520

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Άρθρο 1
1.  
  Αγρότες, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι οι ασχολούμενοι κατά κύρια απασχόληση με κάθε είδους αγροτική εργασία, των οποίων το εισόδημα από την εργασία αυτή αποτελεί τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τους εισοδήματος και οι οποίοι αφιερώνουν τουλάχιστον το ήμισυ του χρόνου τους σε αγροτική δραστηριότητα. Ως αγρότες θεωρούνται και οι ασχολούμενοι με την κτηνοτροφία, την πτηνοτροφία, τη μελισσοκομία, τη σηροτροφία, την αλιεία και τα δάση, που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
2.  
  Νέοι αγρότες, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, λογίζονται εκείνοι οι αγρότες που δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Η προϋπόθεση της ηλικίας πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο υποβολής από τον ενδιαφερόμενο νέο αγρότη σχετικής αίτησης ή δήλωσης για την απολαβή των ευεργετημάτων του παρόντος νόμου, όπου απαιτούνται ή κατά την υπογραφή κάθε άλλης σχετικής πράξης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνία γεννήσεως λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως.
3.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα για δύο (2) συνεχή έτη από την έναρξη της κατά την παράγραφο 1 απασχόλησής τους δεν απαιτείται να αποκομίζουν από την απασχόληση αυτή το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού εισοδήματός τους. Οι νεοεισερχόμενοι στον αγροτικότομέα υποχρεούνταιεπί μίασυνεχή δεκαετία από την έναρξη της απασχόλησής τους να ασχολούνται κατά κύρια απασχόληση με τις αγροτικές εργασίες της παραγράφου 1. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετίας υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την παύση της απασχόλησής τους στον αγροτικό τομέα στην οικεία Δ.Ο.Υ, και στο οικείο κατάστημα της Α.Τ.Ε, για την παύση τηςαπασχόλησής τους και αναζητούνταικαι εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισαν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Αν μετά την παύση της απασχόλησης ο υπόχρεος προτίθεται να προβεί σε ανέγερση κτισμάτων κ.λπ. επί εκτάσεων της αγροτικής του εκμετάλλευσης για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν δεν προσκομιστεί βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ, και του οικείου καταστήματος της Α.Τ.Ε, ότι υποβλήθηκε η κατά το προηγούμενο εδάφιο δήλωση και ότι καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό των ωφελημάτων που τυχόν ο υπόχρεος αποκόμισε από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση μη υποβολής από τον υπόχρεο της κατά τα ανωτέρω δήλωσης επιβάλλεται σε αυτόν με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης πρόστιμο ίσο με τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Στους νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, εφόσον αποδεικνύουν ότι από λόγους ανωτέρας βίας διέκοψαν την απασχόλησή τους με τις αγροτικές εργασίες της παραγράφου 1 πριν από την πάροδο της δεκαετίας, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου, ούτε αναζητούνται και εισπράττονται από το Δημόσιο τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισαν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
4.  
  Εργάτες γης, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι τα έμμισθα ενήλικα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται κατά κύρια απασχόληση και κατά το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους με κάθε είδους αγροτικές εργασίες στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις τρίτων και το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τους εισοδήματος προέρχεται από την απασχόληση αυτή
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος της περίπτωσης β της παρ.1 του άρθρου 43 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%)..
2.  
  Το τρίτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τα πρώτα πέντε (5) χρόνια υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια..
3.  
  Το τέταρτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 2238/1994 καταργείται.
4.  
  Βεβαιώνεται, χωρίς να εισπράττεται, ο φόρος μεταβιβάσεως ακινήτων, όταν η μεταβίβαση αφορά το σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσης, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, σε έναν μόνον από περισσότερους συγκύριους, οι οποίοι κληρονόμησαν την παραπάνω έκταση
5.  
  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων του ενός κληρονόμων μιας αγροτικής εκμετάλλευσης και εφόσον το σύνολο αυτών αποδεχθεί τη μεταβίβαση ή την επί μία δεκαετία τουλάχιστον αποκλειστική διαχείριση της εκμετάλλευσης αυτής από έναν εξ αυτών νέο αγρότη, βεβαιώνεται, αλλά δεν εισπράττεται ο φόρος κληρονομιάς. Η παρούσα φορολογική απαλλαγή αίρεται, αν ο νέος αγρότης δεν διαχειριστεί την κληρονομηθείσα έκταση τουλάχιστον επί μία δεκαετία. Στις περιπτώσεις αυτές οι κληρονόμοι υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την παύση της διαχείρισης, να υποβάλουν δήλωση και να καταβάλουν ολόκληρο το φόρο κληρονομίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της εν λόγω έκτασης ή τμήματος αυτής. Εάν η κατά το δεύτερο εδάφιο παύση της διαχείρισης από το νέο αγρότη πριν από την παρέλευση δεκαετίας συνίσταται σε ανέγερση κτισμάτων κ.λπ., για την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι υποβλήθηκε η κατά το δεύτερο εδάφιο δήλωση και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του φόρου κληρονομίας.
6.  
 1. Τετραπλασιάζεται ο κάθε φορά ισχύων φόρος μεταβιβάσεως για τη μεταβίβαση αγροτικών εκτάσεων από επαχθή αιτία (αγοραπωλησία ή ανταλλαγή) από αγρότες σε μη αγρότες, καθώς και από μη αγρότες σε μη αγρότες, εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τους αγοραστές για αγροτική χρήση με την εξαίρεση των περιπτώσεων που αφορούν μεταβίβαση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2079/1992.
 2. Για τη χρήση των μεταβιβαζόμενων αγροτικών εκτάσεων κατατίθεται κατά την υπογραφή των συμβολαίων σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1559/1986 των αγοραστών στο συμβολαιογράφο και στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Εάν ως χρήση των εκτάσεων δηλωθεί άλλη πλην της αγροτικής, φορολογείται με τις ισχύουσες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 4. Οι αγοραστές υποχρεούνται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς να προσκομίσουν στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν άλλη, πλην της αγροτικής, χρήση των εκτάσεων αυτών.
 5. Εάν δεν ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις αυτές, η ανωτέρω Διεύθυνση συντάσσει σχετική διαπιστωτική πράξη, βάσει της οποίας οι αγοραστές είναι υπόχρεοι καταβολής τετραπλάσιου φόρου μεταβιβάσεως στην οικεία Δ.Ο.Υ.
7.  
  Οι αμοιβές των δικηγόρων και συμβολαιογράφων που προβλέπονται για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων για την οριστική παραχώρηση ή ενοικίαση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2079/1992, καθώς και τα έξοδα μεταγραφής των εν λόγω συμβολαιογραφικών εγγράφων μειώνονται κατά ενενήντα τοις εκατό (90%). Η διαδικασία κάλυψης της μείωσης αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Οι αμοιβές των δικηγόρων και συμβολαιογράφων, που προβλέπονται για τη σύνταξη εγγράφων που αφορούν τη σύσταση γεωργικών εταιρειών ομαδικής καλλιέργειας, καθώς και τα έξοδα μεταγραφής των εν λόγω εγγράφων μειώνονται κατά ενενήντα τοις εκατό (90%). Η διαδικασία κάλυψης της μείωσης αυτής ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
Άρθρο 3
1.  
  Αφορολόγητα ποσά νέων αγροτών στη φορολογία κληρονομιών Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 28 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α), προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής: Από την αξία των κληρονομικών μερίδων και κληροδοσιών, κληρονόμων που υπάγονται στις Α και Β κατηγορίες, δεν φορολογείται ποσό τριπλάσιο προς το αφορολόγητο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α. Η κληρονομική μερίδα ή κληροδοσία αποτελείται κατά το μισό τουλάχιστον της αξίας της από γεωργικά ή κτηνοτροφικά περιουσιακά στοιχεία, με συνυπολογισμό και όλων των προγενέστερων δωρεών, γονικών παροχών και προικών, που συστάθηκαν από τον κληρονομούμενο προς τον κληρονόμο ή κληροδόχο. β. Ο κληρονομούμενος ήταν αγρότης. γ. Ο κληρονόμος είναι νέος αγρότης και δ. Η περιουσία περιέρχεται σε κατιόντες ή ανιόντες ή σύζυγο του κληρονομουμένου..
Άρθρο 4 "Απαλλαγές νέων αγροτών από το φόρο κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) και ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής: Από την αγοραία αξία κάθε στρέμματος μεταβιβαζόμενης λόγω κληρονομικής διαδοχής γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται πάνω σε αυτήν και εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή της δεν φορολογείται ποσό που ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης για κάθε κληρονόμο ή κληροδόχο και συνολικά για μέχρι ποσό εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές και για μέχρι εκατό (100) στρέμματα μεταβιβαζόμενης έκτασης, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:.
 1. Οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι είναι νέοι αγρότες, έστω και αν χρησιμοποιούν επιβοηθητικά τα μέλη της οικογένειάς τους ή και ξένους εργάτες
 2. Οι κληρονόμοι ή κληροδόχοι είναι τέκνα, σύζυγοι, γονείς ή αδελφοί του κληρονομουμένου και
 3. Η έκταση χρησιμοποιείται αδιαλείπτως από τους κληρονόμους ή κληροδόχους για δεκαπέντε (15) συναπτά έτη από την απόκτησή της, αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση.
 4. Η καταλληλότητα και ο χαρακτήρας της έκτασης, μαζί με τις εγκαταστάσεις της, ως γεωργικής ή κτηνοτροφικής, αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας κατά τόπο υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, που επισυνάπτεται στη δήλωση κληρονομίας.
 5. Προκειμένου περί κτήσεως ιδανικού μεριδίου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης, για την υπαγωγή σε φόρο λαμβάνονται υπόψη τα ποσοστά εκάστου μεριδίου που αντιστοιχούν σε έκταση μέχρι εκατό (100) στρέμματα.
 6. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται η κληρονομούμενη έκταση, να αυξάνονται ή να μειώνονται τα όρια των αφορολόγητων ποσών της παρούσας παραγράφου..
2.  
  Τα πρώτα δύο εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 814/1978, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και επί γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων που κτώνται λόγω δωρεάς, καθώς και λόγω γονικής παροχής. Κατά τη μεταβίβαση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής, εφόσον οι μεταβιβάσεις έγιναν από τον ίδιο δικαιοπάροχο στον ίδιο δικαιούχο, κάθε μεταγενέστερη αυτών δεν υπόκειται σε φόρο, εάν κατά τις προγενέστερες μεταβιβάσεις δεν είχε συμπληρωθεί το κατά την παρ.1 του παρόντος άρθρου ανώτατο όριο απαλλαγής..
Άρθρο 5 "Απαλλαγή γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων από το φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων"
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια που έχουν ως εξής: Σε συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής κυριότητας γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων, μαζί με τις εγκαταστάσεις τους, που εξυπηρετούν αποκλειστικά την εκμετάλλευσή τους, απαλλάσσεται από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ποσό που ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της ανά στρέμμα αξίας μεταβιβαζόμενης έκτασης και μέχρι εκατό (100) στρέμματα και για εκατόν πενήντα εκατομμύρια (150.000.000) δραχμές κατά ανώτατο όριο για κάθε αγοραστή, είτε οι συμβάσεις γίνονται με μία είτε με περισσότερες συμβολαιογραφικές πράξεις υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση γίνεται σε νέο κατά κύρια απασχόληση αγρότη ηλικίας μέχρι σαράντα (40) ετών. Για μεταβίβαση από επαχθή αιτία ομόρων προς την ιδιοκτησία του αγοραστή εκτάσεων, η συνολική για κάθε αγοραστή απαλλασσόμενη έκταση αυξάνεται σε εκατόν είκοσι (120) στρέμματα. Σε περίπτωση μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου γεωργικής ή κτηνοτροφικής έκτασης προς έναν από τους συγκύριους, η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης παρέχεται για ολόκληρο το μεταβιβαζόμενο μερίδιο. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στις δικαιοπραξίες του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. Ο χαρακτήρας της μεταβιβαζόμενης έκτασης ως γεωργικής ή κτηνοτροφικής αποδεικνύεται με βεβαίωση της αρμόδιας κατά τόπο Γεωργικής Υπηρεσίας, που επισυνάπτεται στη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων..
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκτάσεις, που βρίσκονται ολικά ή μερικά σε ζώνη ακτίνας τριακοσίων (300) και χιλίων (1.000) μέτρων αντίστοιχα από τον αιγιαλό ή εφάπτονται στο ρυμοτομικό σχέδιο πόλης ή κωμόπολης ή κοινότητας ή σε οικισμό. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας προσδιορίζονται για τα μικρά νησιά διαφορετικές αποστάσεις. Για μεν τη γεωργία έως διακόσια (200) μέτρα, για δε την κτηνοτροφία τετρακόσια (400) μέτρα.
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 5. Η προβλεπόμενη από την παρ. 2 του παρόντος άρθρου φορολογική απαλλαγή αίρεται, αν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ετών από τη μεταβίβαση, η έκταση που μεταβιβάστηκε άλλαξε χρήση, εκμισθώθηκε ή δεν καλλιεργήθηκε για δύο (2) συνεχόμενα έτη, στα οποία δεν υπολογίζεται η αναγκαστική αγρανάπαυση, από τοναγοραστή ήτουςκληρονόμουςτου. Στιςπεριπτώσεις αυτές ο αγοραστής ή οι κληρονόμοι του υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την αλλαγή της χρήσης, την εκμίσθωση ή τη συμπλήρωση της διετίας, να υποβάλουν δήλωση και να καταβάλουν ολόκληρο το φόρο που αναλογεί επί της, κατά το χρόνο αυτόν, αγοραίας αξίας της έκτασης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της εν λόγω έκτασης ή τμήματος αυτής. Εάν η κατά το πρώτο εδάφιο αλλαγή χρήσης συνίσταται σε ανέγερση κτισμάτων κ.λπ., για την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι υποβλήθηκε η κατά το εδάφιο τούτο δήλωση και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του αναλογούντος φόρου μεταβίβασης..
Άρθρο 6
1.  
  Καταρτίζεται από το Υπουργείο Γεωργίας σε εθνικό επίπεδο και υποβάλλεται για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα συμπληρωματικών μέτρων και κινήτρων για τους νέους αγρότες και ιδίως αυτούς που κατέχουν επαγγελματική άδεια ως Πράσινο Πιστοποιητικό, στα οποία περιλαμβάνονται και οι οριζόμενες στις παραγράφους 3 έως 7 του παρόντος δανειακές διευκολύνσεις
2.  
  Η εθνική συμμετοχή για τις δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος καλύπτονται για μεν τα μέτρα δανειακών διευκολύνσεων από τις πιστώσεις του ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α), για δε τα μέτρα προσανατολισμού από πιστώσεις που εγγράφονται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας.
3.  
  Τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται για λειτουργικά έξοδα προς τους νέους αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών επιδοτούνται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%). Κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επιδοτούνται τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες των λοιπών περιοχών. Με τα ποσοστά της επιδότησης των προηγούμενων εδαφίων επιδοτούνται και τα επιτόκια των μεσομακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες για την προμήθεια του απαραίτητου πάγιου εξοπλισμού των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων. Σε περίπτωση που ο νέος αγρότης είναι καθολικός διάδοχος της αγροτικής εκμετάλλευσης, τα ποσοστά της επιδότησης των επιτοκίων των προηγούμενων εδαφίων αυξάνονται κατά δέκα τοις εκατό (10%). Τα επιτόκια των μακροπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται, για την αγορά γης προς τους νέους αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, επιδοτούνται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%). Κατά εξήντα τοις εκατό (60%) επιδοτούνται τα επιτόκια των δανείων που χορηγούνται στους νέους αγρότες των λοιπών περιοχών. Το παραπάνω ποσοστό νοείται σε σχέση με τα επιτόκια τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων που χορηγεί δάνεια για ίδιους σκοπούς στους δημοσίους υπαλλήλους.
4.  
  Επιδοτείται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) το επιτόκιο δανείων των νέων αγροτών, που κατοικούν σε προβληματικές περιοχές και τουλάχιστον το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτικές δραστηριότητες, για κεφάλαια κινήσεως και για τοπικές δραστηριότητες σε άλλους τομείς της οικονομίας που αποφέρουν συμπληρωματικό εισόδημα. Ως τέτοιες δραστηριότητες νοούνται η παραγωγή -μεταποίηση προϊόντων, καθώς και η εμπορία τους, η οικοτεχνία, οι επιχειρήσεις διαχείρισης περιβάλλοντος και ο αγροτουρισμός.
5.  
  Επιδοτούνται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) τα επιτόκια των βραχυπρόθεσμων δανείων που χορηγούνται στις αμιγείς οργανώσεις νέων αγροτών
6.  
  Η αξία χρεωμένων και υποθηκευμένων στην Α.Τ.Ε. ακινήτων και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών μετά του ηλεκτρικού και μηχανικού εξοπλισμού τους που μεταβιβάζονται σε νέους αγρότες και που προσδιορίζονται με αντικειμενικά κριτήρια αποτελεί νέο δάνειο προς το νέο αγρότη, με το οποίο εξοφλείται ισόποση οφειλή του πωλητή, το οποίο εξοφλείται σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, με περίοδο χάριτος πέντε (5) ετών. Το επιτόκιο του νέου αυτού δανείου επιδοτείται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
7.  
  Τα πρόσθετα κίνητρα που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο για τους νέους αγρότες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την Οδηγία 75/268/ Ε.Ο.Κ. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για τους νέους αγρότες των υπόλοιπων περιοχών, μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, με βάση τις προωθούμενες καλλιέργειες που καθορίζονται στην απόφαση αυτή.
Άρθρο 7
1.  
  Κύριος αγροτικής γης που επί δύο (2) συνεχή έτη ή επί δύο (2) έτη εντός τετραετίας την εκμισθώνει σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), παύει να έχει την ιδιότητα του αγρότη ως προς το ποσοστό αυτό της εκμισθωμένης αγροτικής έκτασης, εκτός από τις περιπτώσεις που συνιστούν ανωτέρα βία
2.  
  Ο κύριος αγροτικής γης της προηγούμενης παραγράφου οφείλει, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος να καταθέσει αντίγραφα των συμβάσεων μίσθωσης στους οικείους αρμόδιους φορείς τήρησης του Μητρώου των Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Αν παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή, του επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, πρόστιμο ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της αγοραίας αξίας, της εν_ λόγω έκτασης, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποτελεί έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών).
3.  
  Την υποχρέωση της παραγράφου 2 έχουν αγρότες που καλλιεργούν μισθωμένη από αυτούς αγροτική γη. Αν παραλείψουν την υποχρέωσή τους αυτή δεν δικαιούνται των ενισχύσεων που αφορούν στη μισθωμένη αγροτική γη.
Άρθρο 9
1.  
  Παρέχεται προνομιακή πρόσβαση υπέρ των νέων αγροτών σε χορηγούμενες εκ του Εθνικού Αποθέματος ποσοστώσεις παραγωγής, σε δικαιώματα στηριζόμενης παραγωγής και σε δικαιώματα ενισχύσεων ή αντισταθμίσεων παραγωγής
2.  
  Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της προνομιακής πρόσβασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για τον καθορισμό των σχετικών όρων λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων και:.
 1. Το επίπεδο βιωσιμότητας κάθε είδους αγροτικής εκμετάλλευσης για κάθε περιοχή
 2. Η τυχόν εφαρμογή περιφερειακών ή τομεακών αναπτυξιακών προγραμμάτων
 3. Οι δυνατότητες πολυδραστηριότητας που υφίστανται σε κάθε περιοχή
 4. Οι ανάγκες προγραμμάτων αποκατάστασης ή ενσωμάτωσης στον παραγωγικό ιστό συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων
 5. Η εγκατάσταση της αγροτικής εκμετάλλευσης σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές
Άρθρο Άρθρο8
1.  
  Οι νέοι αγρότες που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόμου, υποχρεούνται στην τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ/τος 186/1992 Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (ΦΕΚ 84 Α).
2.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι τυχόν εξαιρέσεις από την υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου λαμβανομένων υπόψη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της αγροτικής παραγωγής
3.  
  Προγράμματα εκπαίδευσης των αγροτών σε σχέση με την τήρηση των προβλέψεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως και προγράμματα στήριξης των αγροτών για την τήρηση στοιχείων εφαρμόζονται κατά προτεραιότητα υπέρ των νέων αγροτών. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Εφόσον αγρότης κατά κύριο επάγγελμα αποκτά κατά νομή ή κυριότητα με κάθε μορφής μεταβίβαση ενιαία βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση της οποίας τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά περιοχή ορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και την οποία εντάσσει σε λειτουργούσα αποτελεσματικά ομάδα παραγωγών ή αγροτικό συνεταιρισμό και στο βαθμό που διασφαλίζεται η επί δεκαετία τουλάχιστον συνεχής λειτουργία της και ο αγρότης έχει αποκτήσει το πράσινο πιστοποιητικό, τότε δεν πληρώνεται κανείς φόρος μεταβίβασης και επιπλέον τυχαίνει αυξημένων φορολογικών απαλλαγών σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) πέραν των κάθε φορά υφιστάμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ
Άρθρο 11 "Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΔΗΜΗΤΡΑ"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα με την επωνυμία Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΔΗΜΗΤΡΑ, με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας.
2.  
  Υπάγονται στον Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ, στον οποίο μεταφέρονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:.
 1. Οι Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παρ. 3 και 5 του άρθρου 86 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.
 2. Τα έξι (6) πρακτικά γεωργικά σχολεία αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας
 3. Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α).
 4. Τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
3.  
  Η ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων της προηγούμενης παραγράφου ανήκει στον Οργανισμό
4.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, κατά περίπτωση, μεταβιβάζεται κατά χρήση στον Οργανισμό η κινητή και ακίνητη περιουσία που κατά χρήση ανήκει στις σχολικές μονάδες της παραγράφου 2. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας που μεταβιβάζεται, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της μεταβίβασης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
5.  
  Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/ 2001 (Α΄223) στις σχολικές μονάδες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τοποθετείται και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτές και μετά τη μεταφορά τους στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας. Το προσωπικό αυτό για το πιο πάνω χρονικό διάστημα θεωρείται αποσπασμένο στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Στις έδρες των Διοικητικών Περιφερειών της Χώρας δημιουργούνται και λειτουργούν παραρτήματα του Οργανισμού με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, τα οποία κατ εξουσιοδότηση του Υπουργού Γεωργίας παρακολουθούν και ελέγχουν τη λειτουργία των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφέρεια και ό,τι άλλο ήθελε ανατεθεί σε αυτά. Τα παραρτήματα συγκροτούνται από πενταμελές συμβούλιο με πρόεδρο τον περιφερειάρχη ή αντικαταστάτη του και μέλη: δύο (2) ειδικούς επιστήμονες που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας μετά από πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτών και έναν (1) εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Βασική υποχρέωση του πενταμελούς συμβουλίου του Περιφερειακού Παραρτήματος είναι η σύνταξη ετήσιας έκθεσης για τη λειτουργία και την αποτελεσματική παρέμβαση των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ.
Άρθρο 12 "Σκοπός"
1.  
  Σκοποί του Οργανισμού είναι: α) Η οργάνωση και λειτουργία της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, που παρέχεται από τις σχολικές μονάδες ή μονάδες παροχής επαγγελματικής κατάρτισης του προηγούμενου άρθρου. β) Η οργάνωση και λειτουργία της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών, των ανέργων ή υποαπασχολουμένων στον αγροτικό τομέα. γ) ι. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Γεωργίας, ο οποίος θα χορηγεί το Πράσινο Πιστοποιητικό. ιι. Ο καθορισμός των όρων των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης του Πράσινου Πιστοποιητικού και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, ύστερα από κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας και μετά από συνεννόηση με τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο οποίος συντονίζει σε εθνικό επίπεδο την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και έχει την ευθύνη της τυπικής πιστοποίησής της. δ) Η συνεργασία με τον Ο.Ε.Ε.Κ, για τον προσδιορισμό επαγγελματικών αδειών και δικαιωμάτων των απασχολουμένων στο γεωργικό τομέα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Γεωργίας καθορίζονται οι επαγγελματικές άδειες της μεταγυμνασιακής γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. ε) Ο προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών στον πρωτογενή τομέα και η σύνταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης των διαφόρων εκπαιδευτικών βαθμίδων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τους Οργανισμούς. στ) Η επιμόρφωση εκπαιδευτών των σχολικών μονάδων του Οργανισμού, προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας και εκπαιδευτών άλλων φορέων σε θέματα αρμοδιότητάς του. ζ) Η παραγωγή διδακτικού και εποπτικού υλικού. η) Η σύνδεση των γεωργικών εφαρμογών, της γεωργικής έρευνας και των γεωργικών ερευνητικών ιδρυμάτων με τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. θ) Η συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση όσων αγροτών δεν ασχολούνται αποκλειστικά με τη γεωργία. ι) Η συνεργασία με τον Ο.Ε.Ε.Κ, για τη λειτουργία της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης. ια) Η πραγματοποίηση εκδηλώσεων με στόχο τη γεωργική ανάπτυξη και τη σύνδεσή τους με την εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. ιβ) Η ίδρυση εξειδικευμένων Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης - Απασχόλησης πανελλήνιας εμβέλειας με στόχο την πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων σε νέα γεωργικά επαγγέλματα ή σε συγκεκριμένους τομείς της γεωργίας, την προώθηση της απασχόλησης στο γεωργικό τομέα και τη δημιουργία μηχανισμών πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού σε θέματα ενδιαφέροντός του. ιγ) Η πραγματοποίηση ερευνών και μελετών σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς για τον προσδιορισμό νέων πολιτικών απασχόλησης, επανένταξη αγροτών σε τουριστικές δραστηριότητες, σύνδεση της γεωργίας με το περιβάλλον και υπηρεσίες υποστήριξης της γεωργικής παραγωγής και προώθησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και λοιπών θεμάτων που εντάσσονται στις αρμοδιότητες του Οργανισμού και του Υπουργείου Γεωργίας. ιδ) Η συνεργασία με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης αγροτών μέσω των Νομαρχιακών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ και των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, με τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων και με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Άρθρο 13 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο. β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 14
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Οργανισμού αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο
 2. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο
 3. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Γεωργίας
 4. Ένα Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 5. Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
 6. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό
 7. Έναν εκπρόσωπο των αγροτοσυνεταιριστικών οργανώσεων ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.
 8. ΣΥΔΑΣΕ, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες οργανώσεις.
 9. Έναν εκπρόσωπο του Ο.Α.Ε.Δ., του Ο.Ε.Ε.Κ., του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕ.Ε.) και του Σ.Ε.Β. που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από τους αντίστοιχους φορείς.
 10. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες και οι φορείς των εδαφίων ζ και η της παρούσας παραγράφου δεν ορίσουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Γεωργίας, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τα μέλη αυτά.
 11. Τα ελλείποντα αυτά μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
2.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.
4.  
  Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
5.  
  Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Καταρτίζει τον κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, τον κανονισμό κατάστασης προσωπικού και τον κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού
 2. Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ·στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του
 3. Καταρτίζει και συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, λαμβάνοντας υπόψη και τις προτάσεις των περιφερειακών παραρτημάτων του Οργανισμού και το υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για έγκριση
 4. Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γεωργίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις προτάσεις του για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων που αφορούν τα προγράμματα αρχικής, μεταγυμνασιακής, μεταδευτεροβάθμιας και δια βίου γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης
 5. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Οργανισμού
 6. Προσλαμβάνει το μόνιμο και εποχιακό προσωπικό του Οργανισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποφασίζει για τα λοιπά θέματα κατάστασης του προσωπικού, όπως αυτά εξειδικεύονται στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού
 7. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Οργανισμού
6.  
  Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
7.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από εννέα (9) μέλη του.
8.  
  Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον εννέα (9) από τα μέλη του, στα οποία περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
9.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, ο νομικός σύμβουλος του Οργανισμού, οι Γενικοί του Διευθυντές, καθώς και άλλα πρόσωπα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου. 10. Εισηγητής για όλα τα θέματα είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού, πλην των περιπτώσεων που με απόφασή του ορίσει ως εισηγητή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
11.  
  Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ., αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
12.  
  Στις περιπτώσεις: α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται και για το υπόλοιπο της θητείας τους ορίζονται νέα μέλη, κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της παραγράφου 1 του άρθρου 16. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τεσσάρων (4).
13.  
  Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., τα μέλη, πλην του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο νομικός σύμβουλος, οι Γενικοί Διευθυντές, όταν καλούνται να μετάσχουν σε συνεδρίαση και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
14.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Δ.Σ.
Άρθρο 15 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτει διοικητική εμπειρία προσηκόντως αποδεικνυομένη και επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας από επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώσεις και εμπειρία στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, προτιμωμένου εκείνου που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πιο πάνω αντικείμενο.
2.  
  Η διάρκεια της θητείας του Προέδρου του Δ.Σ. είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρονικό διάστημα.
3.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις κοινοτικές αρχές.
 1. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
 2. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 3. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 4. Υπογράφει τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ.
 5. Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού.
4.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται σε όλα τα καθήκοντά του από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Σε περίπτωση που προεδρεύει του Δ.Σ. ο Διευθύνων Σύμβουλος, στο Δ.Σ. συμμετέχει ως μέλος ο αναπληρωτής του, που μπορεί να είναι ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής.
5.  
  Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται:.
 1. Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινήαπόφαση τωνΥπουργών Οικονομικώνκαι Γεωργίας
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
Άρθρο 16
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού διορίζεται, μετά από ακρόαση από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρονικό διάστημα
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει να διαθέτει διοικητική εμπειρία, προσηκόντως αποδεικνυόμενη και επιλέγεται από επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, γνώσεις και εμπειρία στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, προτιμωμένου εκείνου που κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πιο πάνω αντικείμενο
3.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού, διευθύνει τις υπηρεσίες του και, εκτός από τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται από τον Κανονισμό του Οργανισμού και το Δ.Σ., έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούνται για την υλοποίηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου 14.
 2. Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών του Οργανισμού
 3. Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Οργανισμού
 4. Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ισολογισμού και απολογισμού του Οργανισμού
 5. Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισμού και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα
 6. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού
 7. Έχει την ευθύνη για το συντονισμό της γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης
 8. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό για κάθε πράξη, είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε στη διαχειριστική εξουσία του Δ.Σ., εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα.
4.  
  Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού.
5.  
  Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού καταβάλλεται:
 1. Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του
6.  
  Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 17
1.  
  Στον Οργανισμό συνιστάται δεκαπενταμελής Μόνιμη Εκπαιδευτική Επιτροπή με τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Έργο της Επιτροπής είναι ο συντονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (αρχικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης), των διαδικασιών και της εποπτείας των σχολών γεωργικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. και τις κατευθύνσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη στελέχωση και συγκρότηση του Οργανισμού με σκοπό την προώθηση των εκπαιδευτικών λειτουργιών.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου, οι αρμοδιότητές της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση και λειτουργία της
Άρθρο 18 "Γενικοί Διευθυντές - Συμβούλιο Γενικών Διευθυντών - Αρμοδιότητες"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζονται Γενικοί Διευθυντές του Οργανισμού με τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης. Οι Γενικοί Διευθυντές έχουν τα προσόντα του Διευθύνοντος Συμβούλου της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του παρόντος νόμου. Οι Γενικές Διευθύνσεις συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας.
2.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη του Οργανισμού, υπάγονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Προΐστανται τομέων δραστηριοτήτων του Οργανισμού
 2. Ελέγχουν και παρακολουθούν το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών, έχοντας την αντίστοιχη διοικητική και λειτουργική ευθύνη
 3. Επικουρούν στο έργο του το Διευθύνοντα Σύμβουλο
3.  
  Η αμοιβή των Γενικών Διευθυντών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
4.  
  Η θέση των Γενικών Διευθυντών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι Γενικοί Διευθυντές για το χρόνο της θητείας τους ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Οργανισμού, εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
5.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές παρίστανται, εφόσον κληθούν, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου και μπορεί να εισηγούνται τα προς συζήτηση θέματα μετά από απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
6.  
  Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να τους ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης του Οργανισμού για θέματα αρμοδιότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου
7.  
  Οι Γενικοί Διευθυντές αποτελούν το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών, στο οποίο καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο Διευθύνων Σύμβουλος. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί θεμάτων αρμοδιότητας του Διευθύνοντος Συμβούλου που παραπέμπονται σε αυτό με έγγραφό του.
Άρθρο 19
1.  
  Με κανονισμό οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού, οι αρμοδιότητές τους, η σύσταση κατ ανώτατο όριο 80 οργανικών θέσεων διοικητικού τεχνικού, εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά κλάδους και ειδικότητες, τα τυχόν ειδικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό στις θέσεις αυτές και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με τον ίδιο κανονισμό γίνεται η ίδρυση, μετατροπή, συγχώνευση, μεταφορά ή κατάργηση των εξειδικευμένων Κέντρων Γεωργικής Εκπαίδευσης - Απασχόλησης της παραγράφου ιβ του άρθρου 12 του παρόντος νόμου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση και λειτουργία αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Με κανονισμό κατάστασης προσωπικού, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του προσωπικού, το χρόνο εργασίας του, τη μισθοδοσία του, τις κάθε είδους άδειες, τη μετάθεση, απόσπαση και μετακίνησή του, την προαγωγή και αρχαιότητά του, τον τρόπο αξιολόγησής του, την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία, τα πειθαρχικά αδικήματα και τις ποινές, τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Οργανισμού.
3.  
  Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού, εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης του Οργανισμού, το λογιστικό του σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους.
4.  
  Μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κανονισμού της παραγράφου 1, για τις ανάγκες του Οργανισμού συνιστώνται:
 1. Οι ακόλουθες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
 2. Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
  • ΠΕ Διοικητικού θέσεις 3
  • ΠΕ Οικονομικού θέσεις 2
  • ΠΕ Γεωπονικού θέσεις 7 Προσόν διορισμού για τις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζεται πτυχίο Πολιτικών Επιστημών ή Νομικού Τμήματος τηςΝομικής Σχολής Ανωτάτου ΕκπαιδευτικούΑπό τις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζονται 1 θέση κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, 1 θέση κατεύθυνσης φυτοπροστασίας. 1 θέση κατεύθυνσης βιολογικών καλλιεργειών, 1 θέση κατεύθυνσης θερμοκηπίων, 1 θέση κατεύθυνσης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, 1 θέση κατεύθυνσης μεταποίησης και 1 θέση κατεύθυνσης ζωικής παραγωγής.
  • ΠΕ Κτηνιατρικού θέση 1
  • ΠΕ Ιχθυολόγων θέση 1
  • ΠΕ Οικονομικού θέση 1
  • ΠΕ Δασολογίας θέση 1
  • ΠΕ Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας θέση 1
  • ΤΕ Τεχνολογίας Τροφίμων θέση 1
  • ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού θέσεις 2
  • ΤΕ Πληροφορικής θέση 1
  • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ θέσεις 8
  • ΔΕ Οδηγών θέση 1 ιστιστ) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέση 1
  • ΥΕ Κλητήρων θέση 1
  • ΠΕ Συνεταιριστικής Οικονομίας και Αγροτικών Συνεταιρισμών θέση 1
  • ΠΕ Πληροφορικής θέση 1 Προσόντα διορισμού για τις θέσεις των κλάδων των εδαφίων από ββ μέχρι ιζιζ ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 194/1988 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 84 Α).
 3. Μία (1) θέση με έμμισθη εντολή.
 4. Στη θέση αυτή προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ Αρείω Πάγω ως νομικός σύμβουλος του Οργανισμού.
5.  
  Οι διοριζόμενοι στις θέσεις των εδαφίων από γγ μέχρι ιαια της προηγούμενης παραγράφου αποτελούν την προσωρινή εκπαιδευτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της Μόνιμης Εκπαιδευτικής Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 17. Η λειτουργία της προσωρινής εκπαιδευτικής επιτροπής παύει όταν ορισθούν τα μέλη της Μόνιμης Εκπαιδευτικής Επιτροπής.
6.  
  Η επιλογή του προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων της περιπτώσεως α της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, είναι δυνατή η απόσπαση στον Οργανισμό κατά τις κείμενες διατάξεις υπαλλήλων αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Γεωργίας ή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού αυτού σε προσωπικό, προτιμωμένων όσων κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα σχετικά με τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Επίσης, με την ίδια διαδικασία, είναι δυνατή και η απόσπαση στελεχών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με εμπειρία στο χώρο της γενικής εκπαίδευσης. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων βαρύνει τον Οργανισμό. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται. Στο προσωπικό του Οργανισμού Γεωργικής Εκπαίδευσης είναι δυνατή η ένταξη στελεχών του γεωργικού τομέα που κατέχουν δίπλωμα ΣΕΛΕΤΕ.
7.  
  Για τις ανάγκες των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ συνιστώνται σε κάθε Κέντρο οι ακόλουθες οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά κλάδο ως ακολούθως:
 1. ΠΕ Διοικητικού θέση 1
 2. ΠΕ Οικονομικού θέση 1
 3. ΥΕ Κλητήρων θέση 1 Προσόντα διορισμού για τις θέσεις των κλάδων αυτών ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 194/1988 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις των δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 84 Α).
8.  
  Η επιλογή του προσωπικού για την πλήρωση των θέσεων των κλάδων της προηγούμενης παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α). Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, είναι δυνατή η απόσπαση στα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ κατά τις κείμενες διατάξεις υπαλλήλων αντίστοιχων κλάδων του Υπουργείου Γεωργίας ή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) για την κάλυψη αναγκών τους σε προσωπικό, προτιμωμένων όσων κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα σχετικά με τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης για ίσο χρονικό διάστημα. Η μισθοδοσία των αποσπωμένων βαρύνει τα κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση από την οποία αποσπώνται.
Άρθρο 20
1.  
  Τα Κέντρα Γεωργικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Γεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μετονομάζονται σε Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ από τη δημοσίευση της αναφερόμενης κοινής απόφασης. Σε κάθε Κέντρο προΐσταται Διευθυντής που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η διάρκεια της θητείας του ορίζεται τριετής δυνάμενη να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα. Οι Διευθυντές των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ επιλέγονται από επιστήμονες με γνώσεις και εμπειρία στη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, προτιμωμένων εκείνων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πιο πάνω αντικείμενο. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζεται η οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία των Κέντρων ΔΗΜΗΤΡΑ και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων τους. Τα έσοδα από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής στα Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ αποτελούν έσοδα των Κέντρων αυτών.
2.  
  Σε κάθε Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας πενταμελής Διοικούσα Επιτροπή, που αποτελείται από:
 1. το Διευθυντή του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
 2. έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του αντίστοιχου νομού με τον αναπληρωτή του,
 3. έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Ββάθμιας Εκπαίδευσης του αντίστοιχου νομού με τον αναπληρωτή του
 4. έναν εκπρόσωπο Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του αντίστοιχου νομού με τον αναπληρωτή του,
 5. έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του αντίστοιχου νομού με τον αναπληρωτή του,
 6. έναν εκπρόσωπο του τοπικού παραρτήματος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
 7. Τα υπό στοιχεία β και γ μέλη με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τον οικείο Νομάρχη, τα δε υπό στοιχεία δ, ε και στ από τους αντίστοιχους φορείς.
 8. Η διάρκεια της θητείας των μελών της Επιτροπής ορίζεται τριετής και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα.
 9. Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης αυτής.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, η λειτουργία της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο 21
1.  
  Το μόνιμο «εκπαιδευτικό προσωπικό για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών προσλαμβάνεται σύμφωνα με το ν. 1566/1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 167 Α), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις ειδικές κανονιστικές πράξεις ίδρυσης των οικείων σχολικών μονάδων.
2.  
  Το αναγκαίο εποχιακό εκπαιδευτικό προσωπικό για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) με ωριαία αντιμισθία. Με προκήρυξη, που εκδίδεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζονται τα προσόντα του εποχιακού εκπαιδευτικού προσωπικού, η διαδικασία για την επιλογή και πρόσληψη αυτού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
3.  
  Μεταφέρονται οι αρμοδιότητες για την εκπαίδευση του προσωπικού σε γεωτεχνικά θέματα από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο Υπουργείο Γεωργίας
Άρθρο 22 "Πόροι του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ"
1.  
  Πόροι του Οργανισμού είναι: α) Πόρος από το Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), όπως αυτός ορίζεται στο ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. ΔΗΜΗΤΡΑ έχοντας υπόψη τον αριθμό των εργαζομένων στις βιομηχανίες και εκμεταλλεύσεις μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής υποβάλλει αίτημα για διάθεση πόρων στην Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ., η οποία εισηγείται το ύψος του εν λόγω πόρου τουλάχιστον στο δέκα τοις εκατό (10%) ετησίως του συνολικού πόρου και το υποβάλλει προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Το ύψος του πόρου αυτού επικυρώνεται κατ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β) Παρακράτηση από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αγροτών στον Ο.Γ.Α, κλάδος κύριας ασφάλισης ποσοστού ύψους 0,3°/οο· γ) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. δ) Επιχορηγήσεις που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ε) Τα δίδακτρα των εκπαιδευομένων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του εδαφίου γ της παρ. 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. στ) Δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων. ζ) Έσοδα από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 23
1.  
  Ίδια συμμετοχή σε επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα Στα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα, η αξία της έκτασης, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση της μονάδας, θα συνυπολογίζεται κατά τον προσδιορισμό της ίδιας συμμετοχής στη χρηματοδότηση του φορέα
Άρθρο 24 "Τροποποίηση του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α)"
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α), που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 3. Στην έννοια των κινητών πραγμάτων της παρ. 1 περιλαμβάνονται τα αεροσκάφη και εξαιρούνται τα πλοία και τα πλωτά ναυπηγήματα, ενώ στην έννοια των ακινήτων πραγμάτων συμπεριλαμβάνονται και οι αγροτικές εκτάσεις και εξαιρούνται τα οικόπεδα..
Άρθρο 25
1.  
  Απαλλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης και υπεραξίας οι αγροτικές εκτάσεις τόσο κατά την αγορά τους από τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, όσο και κατά την οριστική μεταβίβαση της κυριότητας των αγροτικών εκτάσεων προς τους αγρότες στη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης
2.  
  Οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης για αγροτικές εκτάσεις φορολογούνται επί των εισπραττόμενων τόκων, υπολογίζονται δε, και θεωρούνται ως έξοδα και οι αποσβέσεις επί της αξίας των αγροτικών εκτάσεων. Επιτρέπεται στις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης το ποσό των χρεολυσίων που εισπράττουν να φέρεται σε ειδικό αποθεματικό πρόβλεψης, το οποίο συμψηφίζεται με τη ζημία από την πώληση της αγροτικής έκτασης κατά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
3.  
  Επιδοτείται σε περιπτώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων κατά τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) το επιτόκιο για τα δέκα (10) πρώτα χρόνια της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Το ανωτέρω επιτόκιο προσαυξάνεται κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες στις περιπτώσεις:.
 1. των νέων αγροτών που είναι αρχηγοί και κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2328/1991 και
 2. των αγροτών που είναι κάτοικοι ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την Οδηγία 75/268/Ε.Ο.Κ.
Άρθρο 26
1.  
  Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια: Ι. Αγροτικές περιοχές θεωρούνται:.
 1. Η πρώτη κατοικία, η προσθήκη και επισκευή αυτής, με μέγιστο συνολικό εμβαδόν 140 τ.μ. εάν συμπεριλαμβάνονται στο συντελεστή δόμησης του οικοπέδου μία φορά για κάθε οικόπεδο, συνυπολογιζομένων των ήδη υπαρχόντων κτισμάτων που έχουν χρήση κατοικίας.
 2. Οι αποθήκες, στάβλοι, υπόστεγα, βοηθητικές εγκαταστάσεις των οποίων το συνολικό εμβαδό καθορίζεται βάσει μελέτης βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης
 3. Οι περιοχές που βρίσκονται μέσα στα όρια των αγροτικών περιοχών των οικισμών, εκτός από εκείνες που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές ή αξιόλογες ή δυναμικές ή περιαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του από 24.4.1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181 Δ).
 4. Του παρόντος περιορισμού εξαιρούνται οι αλιείς, καθώς και περιοχές για τις οποίες θα υπάρξει σχετική απόφαση των αρμόδιων Υπουργών.
 5. ΙΙ.Αγροτικές κατασκευές θεωρούνται αυτές που κατασκευάζονται αποκλειστικά από αγρότες, νέους αγρότες, νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα, ομογενείς και εργάτες γης εντός των αγροτικών περιοχών και συγκεκριμένα:.
2.  
  Για τις αγροτικές κατασκευές του παρόντος άρθρου: α) Οιαμοιβές τωνμηχανικών γιατη μελέτηκαι επίβλεψη, όπως αυτές καθορίζονται από το π.δ. 515/ 1989 (ΦΕΚ 219 Α), μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) για τις περιπτώσεις ΙΙ α και β της προηγούμενης παραγράφου και κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) για την περίπτωση ΙΙ γ της ίδιας παραγράφου.
 1. Οι συντελεστές προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 49 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) μειώνονται στο ένα τέταρτο.
 2. Καταργούνται οι κρατήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών των αγροτικών κατασκευών, δηλαδή η εισφορά του ΚΗ ψηφίσματος, τα πάσης φύσεως παράβολα Δημοσίου, το παράβολο του ν. 1041/1980 (ΦΕΚ 75 Α), καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου στις εισφορές που γίνονται υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
 3. Μειώνεται στο πενήντα τοις εκατό (50%) ο αριθμός ημερών εργασίας που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ως ελάχιστος, υποχρεωτικά απαιτούμενος για τον υπολογισμό των καταβλητέων εισφορών προς το Ι.Κ.Α, για τα οικοδομοτεχνικά έργα. όπως επίσης και ο τεκμαρτός προϋπολογισμός του έργου.
3.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τις κατασκευές της περίπτωσης ΙΙ α της παραγράφου 1 που κατασκευάζονται εντός των ορεινών περιοχών από κατοίκους των περιοχών αυτών
4.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
5.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 εφαρμόζονται αναλογικά και για την κάλυψη της μείωσης των αμοιβών των μηχανικών
Άρθρο 27
1.  
  Σε δίκες κατά των υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας, που διώκονται γιατί ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας, παρίσταται για την υπεράσπισή τους, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και μετά από έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Άρθρο 28 "Θέματα Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.) Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων"
1.  
  Αν διαπιστωθεί αχρεώστητος καταβολή σε βάρος των πιστώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων ή απαιτηθεί η επιβολή οποιασδήποτε χρηματικής κύρωσης λόγω μη τήρησης υποχρεώσεων προβλεπόμενων από κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις, το αρμόδιο τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης Γεωργικών Προϊόντων του Υπουργείου Γεωργίας:
 1. Καλεί τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εντός εύλογης προθεσμίας έγγραφες παρατηρήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία
 2. Αφού εξετάσει τις έγγραφες παρατηρήσεις και τα προσκομισθέντα στοιχεία, αποφαίνεται για τη νομιμότητα ή μη της πληρωμής ή για την ανάγκη επιβολής της χρηματικής κύρωσης
 3. Εισηγείται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, την έκδοση αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας με την οποία διατάσσεται η καταβολή των αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον εισπράξαντα προσαυξημένων με νόμιμους τόκους ή η επιβολή της σχετικής χρηματικής κύρωσης:
 4. Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στον ενδιαφερόμενο, καλούμενο να καταβάλει τα οριζόμενα ποσά μέσα σε ορισμένη εύλογη προθεσμία.
 5. Στον ενδιαφερόμενο γνωστοποιείται επίσης ότι σε περίπτωση άρνησης καταβολής ή καθυστέρησης μπορεί να ακολουθήσει συμψηφισμός απαιτήσεων.
 6. Αν το οριζόμενο με την πιο πάνω απόφαση ποσό δεν καταβληθεί οικειοθελώς, εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και αποδίδεται στον Τακτικό Προϋπολογισμό και αποτελεί έσοδο αυτού.
2.  
  Σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης καταβολής είναι δυνατός με πράξη του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση του ως άνω τμήματος, ο συμψηφισμός με άλλη απαίτηση του ιδίου. Στις ανωτέρω διατάξεις περί αναζητήσεων των αχρεωστήτως καταβληθέντων και συμψηφισμού εμπίπτουν και τα ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
3.  
  Επιτρέπεται προσφυγή κατά των ανωτέρω αποφάσεων ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού πρωτοδικείου, η οποία ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από της κοινοποιήσεώς τους, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του π.δ/τος 341/1978.
4.  
  Η αρμοδιότητα του Υπουργού Γεωργίας προς έκδοση αποφάσεως αναζητήσεως των αχρεωστήτως καταβληθέντων δύναται να εκχωρείται με απόφασή του σε Προέδρους Οργανισμών, στους οποίους έχει ανατεθεί η εκκαθάριση δικαιολογητικών πληρωμής σε βάρος των πιστώσεων του ανωτέρω λογαριασμού. Σε κάθε περίπτωση είναι δυνατή η εκχώρηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του Υπουργού Γεωργίας ή του δικαιώματος προς υπογραφή των σχετικών πράξεων με εντολή του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
5.  
  Το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου στο Υπουργείο Γεωργίας, που συστήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 10 του ν. 2227/1984 και παρέχει νομική συνδρομή και στην ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. είναι αυτοτελές, τα δε εκδιδόμενα, μετά από εισήγηση του εν λόγω Γραφείου, πρακτικά γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί της τηρητέας πορείας επί των υποθέσεων του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δ.Ε.Κ.) και των αναφυόμενων προδικαστικών ζητημάτων στο γεωργικό τομέα εγκρίνονται από τον Υπουργό Γεωργίας. Η ειδική πληρεξουσιότητα ενώπιον του Δ.Ε.Κ., σε κάθε περίπτώση που απαιτείται παράσταση ενώπιον αυτού επί θεμάτων του γεωργικού τομέα, χορηγείται στο προσωπικό του ανωτέρω Γραφείου με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 30 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου ισχύουν για επτά (7) χρόνια από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 που ισχύουν για δέκα (10) χρόνια και της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου που ισχύουν για πέντε (5) χρόνια. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο29
1.  
  Οι μισθωτοί των οποίων καταγγέλλεται η σχέση εργασίας στο χρονικό διάστημα από 1.6.1997 μέχρι την 31.12.1998 από επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων (Ο.Α.Ε.), καθώς και από την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (Α.Ε.Β.Α.Λ.) και από την εταιρεία ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Α.Ε. (πρώην Λιπάσματα Δραπετσώνας Α.Ε.) δικαιούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω προγράμματα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.):.
 1. Αυταπασχόλησης
 2. Νέων θέσεων εργασίας
 3. Επανακατάρτισης
 4. Ειδικής επιδότησης ανεργίας
 5. Τακτικής επιδότησης ανεργίας.
 6. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή απολυθέντος μισθωτού σε περισσότερα του ενός από αυτά τα προγράμματα.
 7. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, όσοι από τους ανωτέρω μισθωτούς έχουν επιλέξει, μετά την απόλυσή τους, τα προγράμματα της επανακατάρτισης ή της ειδικής επιδότησης ανεργίας ασφαλίζονται στους κλάδους ασφάλισης, στους οποίους υπάγονταν κατά το μήνα τον προηγούμενο του χρόνου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους.
2.  
  Για τους απολυόμενους μισθωτούς του παρόντος άρθρου, που υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεων Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, επιτρέπεται με την υπουργική απόφαση της επόμενης παραγράφου, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 3 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α), η ρύθμιση των όρων, των προϋποθέσεων. του φορέα και του τρόπου συνταξιοδότησής τους, εφόσον επιλέξουν το πιο πάνω πρόγραμμα της ειδικής επιδότησης ανεργίας. Με την ίδια υπουργική απόφαση επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2079/1992, ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη συνταξιοδότησή τους από το ανωτέρω Ταμείο, όσων απολυομένων της παρούσας παραγράφου έχουν συμπληρώσει μέχρι την 30ή Αυγούστου 1997 τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπονται από το νομό αυτόν.
3.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται:
 1. ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της αποζημίωσης την οποία δικαιούνται, λόγω απολύσεως, οι μισθωτοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
 2. οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής των απολυθέντων μισθωτών στα προγράμματα των προηγούμενων παραγράφων, καθώς επίσης και η διάρκεια των προγραμμάτων αυτών και το ύψος των καταβαλλόμενων κατά περίπτωση χρηματικών ποσών,
 3. το ποσό επί του οποίου υπολογίζονται οι σχετικές εισφορές στην περίπτωση της παρ. 2 του παρόντος και.
 4. κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση του παρόντος άρθρου
4.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται στα Προγράμματα α, β, γ και δ της παρ. 1 από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, βαρύνουν κατά το ήμισυ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και κατά το υπόλοιπο τον Ο.Α.Ε.Δ, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο Πρόγραμμα ε αποκλειστικά τον Ο.Α.Ε.Δ.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-09-01 Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/173
2011-04-20 Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό που υπηρετούσε κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2945/ 2001 (Α΄223) στις σχολικές μονάδες της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τοποθετείται και προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτές και μετά τη μεταφορά τους στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και πάντως για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της πενταετίας.
Το προσωπικό αυτό για το πιο πάνω χρονικό διάστημα θεωρείται αποσπασμένο στον ΟΓΕΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ».
Αντικατάσταση
A/2011/89
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/128 1975
ΝΟΜΟΣ 1977/634 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/634 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/814 1978
ΝΟΜΟΣ 1980/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1041 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/2227 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/2227 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1559 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1559 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
ΝΟΜΟΣ 1991/2328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2328 1991
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 1992/2079 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
ΝΟΜΟΣ 2001/2945 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2945 2001
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/118 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/341 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/341 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/515 1989
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) 2003/3191 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 2010/3874 2010
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις. 2011/3955 2011
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Κατάργηση του Οργανισμού Βάμβακος. 2003/153 2003
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2014/107 2014