Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, που έχει συσταθεί με το άρθρο 19 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), μετονομάζεται σε Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
2.  
  Σκοπός του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι: α) η καλλιέργεια της γνωριμίας και προσέγγισης του Ελληνικού Πολιτισμού στην αλλοδαπή, της ευρύτερης γνώσης για την ελληνική συμβολή στα γράμματα, στις επιστήμες και στις τέχνες και γενικά στην πολιτιστική δημιουργία, β) η διάδοση και προβολή της ελληνικής γλώσσας και η μέριμνα για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό της διασποράς, γ) η ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες και δ) η συμβολή στην καλλιέργεια και αξιοποίηση των διαπολιτισμικών και πολυπολιτισμικών σχέσεων, με στόχο την ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου μεταξύ των λαών για την αλληλοκατανόηση και τη δημιουργική και ειρηνική συνύπαρξή τους
3.  
  Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα και ιδίως τα ακόλουθα:
 1. συνεργάζεται με τα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού, με φορείς όλων των βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον Ελληνισμό της διασποράς, με τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. με διεθνείς οργανισμούς και με όλους τους φορείς που έχουν συναφείς με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού σκοπούς, ιδίως με τα πνευματικά και πολιτιστικά Ιδρύματα της χώρας και της αλλοδαπής, συμμετέχει σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν αυτοί οι φορείς και συμβάλλεται μαζί τους,.
 2. α. Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών αναφορικά με τις συνθήκες παραγωγής του βιβλίου και διάθεσής του στο κοινό, καθώς και την αναγνωστική συμπεριφορά του κοινού. 2.
 3. ενισχύει ή χρηματοδοτεί πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες, αναπτύσσει προγράμματα υποτροφιών και ανταλλαγών και οργανώνει προγράμματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού,
 4. παράγει και διαχειρίζεται πολιτιστικά έργα και οπτικοακουστικό υλικό που προωθούν την υλοποίηση των σκοπών του
Άρθρο 2
1.  
  Όργανα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρός του.
2.  
  Το Δ.Σ. είναι δεκατριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, καθώς και από δέκα (10) μέλη. Η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατροπή της ιδιότητάς του σε μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης. Ένα μέλος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένα μέλος από τον Υπουργό Πολιτισμού. Οι προτάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού κοινοποιούνται στον Υπουργό Εξωτερικών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος, άλλως το Δ.Σ. διορίζεται νόμιμα χωρίς να περιλαμβάνει μέλη που να έχουν προταθεί από αυτούς τους Υπουργούς. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και η θητεία τους είναι τετραετής. Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την έγκρισή της από τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Βουλής της απόφασης διορισμού του Προέδρου, η απόφαση διορισμού θεωρείται ότι εγκρίθηκε και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το Δ.Σ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία και δέκα (10) μέλη, από τα οποία ένα μέλος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένα μέλος από τον Υπουργό Πολιτισμού. Οι προτάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού κοινοποιούνται στον Υπουργό Εξωτερικών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, άλλως το Δ.Σ. διορίζεται νόμιμα χωρίς τα μέλη που προτείνονται από αυτούς τους Υπουργούς. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος. ο Ταμίας και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και η θητεία τους είναι τετραετής. Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την έγκρισή της από τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού του Προέδρου στον Πρόεδρο της Βουλής, η απόφαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Οι υπηρεσίες του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού διευθύνονται από Γενικό Διευθυντή, που έχει πτυχίο Α.Ε.Ι, και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Η θέση του Γενικού Διευθυντή προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαδικασία προκήρυξης και επιλογής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Ο Γενικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από έγκρισή της από τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης διορισμού του Γενικού Διευθυντή στον Πρόεδρο της Βουλής, η απόφαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Δ.Σ. καθορίζονται τα καθήκοντα, το είδος της εργασιακής σχέσης και η χρονική διάρκεια της.
4.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού δικαστικώς και εξωδίκως, συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεών του, έχει την ευθύνη της εκτέλεσης των αποφάσεών του Δ.Σ., την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του.
5.  
  Το Δ.Σ. δύναται, μετά από εισήγηση του Προέδρου. να αναθέτει την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. ή του Προέδρου στον Αντιπρόεδρο, στον Ταμία. σε μέλη του Δ.Σ. ή στο Γενικό Διευθυντή.
6.  
  Το Δ.Σ. υποβάλλει δια του Προέδρου του στον Υπουργό Εξωτερικών ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες και τις κατευθύνσεις δράσης του Ιδρύματος, προκειμένου να συζητηθεί στα αρμόδια όργανα της Βουλής.
7.  
  Η αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. και οι αποδοχές του Γενικού Διευθυντή ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
8.  
  Για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού το Δ.Σ. επικουρείται από Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης απαρτίζεται από εκπροσώπους Υπουργείων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με αρμοδιότητες και δραστηριότητες συναφείς με τους σκοπούς του Ιδρύματος, από μέλη του Προεδρείου του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Στα πλαίσια της υποβοήθησης του έργου του. το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει από κοινού με την Επιτροπή Προγραμματισμού και Αξιολόγησης τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.
9.  
  Συνιστάται Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού, η οποία επεξεργάζεται θέματα σχετικά με τη δράση, το σχεδιασμό και τη στρατηγική του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και τις μεθόδους διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και εισηγείται σχετικά προς το Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Για το σκοπό αυτόν, η Συνέλευση συγκαλείται σε ολομέλεια μια φορά το χρόνο από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και συνεδριάζει υπό την προεδρία του. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να συνεδριάζει και κατά θεματικές ενότητες.
10.  
  Η Συνέλευση του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού αποτελείται από επιφανείς προσωπικότητες, Έλληνες ή αλλοδαπούς, που διακρίνονται για την ιδιαίτερα σημαντική προσφορά τους σε διεθνές επίπεδο στον πολιτισμό, στις επιστήμες, στα γράμματα, στις τέχνες και στο δημόσιο βίο. Ο αριθμός των μελών της Συνέλευσης, η διαδικασία επιλογής τους και ο διορισμός αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η θητεία κάθε μέλους της Συνέλευσης είναι πενταετής. 11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών μπορεί να ορισθεί αποζημίωση για τα μέλη της Επιτροπής Προγραμματισμού και Αξιολόγησης και της Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
Άρθρο 3 "Παραρτήματα"
1.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύματος, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, συνιστώνται η καταργούνται παραρτήματα του Ιδρύματος στο εξωτερικό, καθώς και τοπικές επιτροπές υποστήριξης της δραστηριότητας των παραρτημάτων. Τα παραρτήματα μπορεί να προσλαμβάνουν τη νομική μορφή και φύση που προβλέπεται από το νομικό καθεστώς των χωρών υποδοχής. Με την απόφαση ίδρυσης των παραρτημάτων ορίζονται και τα θέματα διοίκησης αυτών. Διευθυντές των παραρτημάτων ορίζονται Έλληνες ή αλλοδαποί που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Τη θέση Διευθυντή μπορούν να κατέχουν και μορφωτικοί σύμβουλοι ή μορφωτικοί ακόλουθοι. Η θέση αυτή μπορεί να ανατεθεί, σε έκτακτη περίπτωση, και σε ανώτερους ή ανώτατους υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών. Τα παραρτήματα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού συνεργάζονται με τις ελληνικές διπλωματικές αρχές του τόπου εγκατάστασής τους, οι οποίες τους παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη.
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού αποτελούν:
 1. κρατική επιχορήγηση, που χορηγείται μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών
 2. έσοδα από συμβάσεις σχετικές με την προώθηση των σκοπών του, την παροχή υπηρεσιών ή την εκμετάλλευση προϊόντων που παράγει,
 3. δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες
2.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, τα Ν.Π.Δ.Δ, και οι φορείς του δημόσιου τομέα συνάπτουν με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού προγραμματικές συμβάσεις σε θέματα σχετικά με τους σκοπούς του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού. Στις προγραμματικές συμβάσεις απαραίτητα ορίζονται το έργο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, οι πόροι που θα διατεθούν, τα ποσά χρηματοδότησης και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των έργων ή των προγραμμάτων ή της παροχής υπηρεσιών. Είναι επίσης δυνατή, για την υλοποίηση των συμβάσεων, η απασχόληση προσωπικού του ενός από τους συμβαλλομένους στον άλλο συμβαλλόμενο.
3.  
  Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Ιδρύματος ασκείται από επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Το πόρισμα του ετήσιου τακτικού ελέγχου κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων.
Άρθρο 5
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομικών και μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, καταρτίζεται ο Οργανισμός του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και καθορίζονται τα θέματα της οργάνωσης και της λειτουργίας του. Η γνώμη του Δ. Σ. του Ιδρύματος διατυπώνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό του σχετικού εγγράφου του Υπουργού Εξωτερικών. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, ο Υπουργός Εξωτερικών προτείνει την έκδοση του προεδρικού διατάγματος χωρίς τη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ο Οργανισμός του Ιδρύματος εκδίδεται εντός έτους από το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτει το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, έστω και αν ανανεωθούν, εκτός αν τούτο ορισθεί ρητά σε έγγραφη σύμβαση
3.  
  Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και τα παραρτήματά του στο εξωτερικό δεν υπάγονται στο δημόσιο τομέα και εξαιρούνται από τις κάθε είδους διατάξεις περί δημόσιου τομέα
Άρθρο 6 "Κάλυψη δαπάνης"
1.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη που θα καλυφθεί για το έτος 1997 από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ιδρύματος και για την επόμενη πενταετία από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος
Άρθρο 7
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού και οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού του νόμου.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, κωδικοποιούνται οι ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
3.  
  Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρις ότου διοριστεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις διατάξεις του παρόντος
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α), του άρθρου 38 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α) και του π. δ/τος 199/1992 περί Οργανισμού του Ιδρύματος, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 290/1993, εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντιβαίνουν στις ρυθμίσεις του παρόντος. Οι διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2317/1995 (ΦΕΚ 125 Α) καταργούνται.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-09-17 Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/183
2001-10-19 Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Το Δ.Σ. είναι δεκατριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Ταμία, καθώς και από δέκα (10) μέλη.
Η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού δεν συνεπάγεται την υποχρεωτική μετατροπή της ιδιότητάς του σε μέλος Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης.
Ένα μέλος προτείνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ένα μέλος από τον Υπουργό Πολιτισμού.
Οι προτάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού κοινοποιούνται στον Υπουργό Εξωτερικών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος, άλλως το Δ.Σ. διορίζεται νόμιμα χωρίς να περιλαμβάνει μέλη που να έχουν προταθεί από αυτούς τους Υπουργούς.
Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Ταμίας και τα μέλη του Δ.Σ. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και η θητεία τους είναι τετραετής.
Η απόφαση διορισμού του Προέδρου του Δ.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά την έγκρισή της από τη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση της Επιτροπής εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Βουλής της απόφασης διορισμού του Προέδρου, η απόφαση διορισμού θεωρείται ότι εγκρίθηκε και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αντικατάσταση
A/2001/243
2014-03-26 Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • α. Διεξαγωγή ερευνών και στατιστικών μελετών αναφορικά με τις συνθήκες παραγωγής του βιβλίου και διάθεσής του στο κοινό, καθώς και την αναγνωστική συμπεριφορά του κοινού. 2.
 • Προσθήκη
  A/2014/74
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 419/1976 (ΦΕΚ 221 Α) και άλλες συναφείς διατάξεις. 1993/2162 1993
  Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2317 1995
  Οργάνωση και λειτουργία του Ιδρύματος με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 1992/199 1992
  Τροποποίηση και συμπλήρωση άρθρων Προεδρικού Διατάγματος υπ αριθ. 199/1992 (ΦΕΚ 93, τ.Α/ 5.6.1992) περί «οργανώσεως και λειτουργίας του Ιδρύματος με επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ». 1993/290 1993