Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.») και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.), που στον παρόντα νόμο αναφέρεται ως Εταιρεία. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και υπόκειται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Κράτους, που ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.
2.  
  Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο
3.  
  Ο σκοπός της Εταιρείας περιορίζεται στη διαχείριση και αξιοποίηση της υφιστάμενης περιουσίας της, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
Η διαχείριση και αξιοποίηση των κινητών αξιών που, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος. περιέρχονται στην κυριότητα της Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει στη σύναψη οποιασδήποτε φύσης και οποιουδήποτε περιεχομένου συμβάσεων επί των παραπάνω κινητών αξιών, όπως πώληση, πώληση επί εξωνήσει, ανταλλαγή, ενεχυρίαση με σκοπό τη λήψη δανείων, προθεσμιακές πράξεις, καθώς και στη σύναψη των λοιπών συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 περ. α του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο και τη διαδικασία σύναψης των συμβάσεων αυτών.
Η αγορά, διαχείριση και πώληση κινητών αξιών γενικά, συμπεριλαμβανομένων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου
Η παροχή οικονομικών και άλλων συμβουλών και υπηρεσιών προς το Υπουργείο Οικονομικών
4.  
  Η Εταιρεία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών, μπορούν να ιδρύονται υποκαταστήματά της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι αρμοδιότητες και οι όροι λειτουργίας των υποκαταστημάτων.
5.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας είναι έξι (6) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η διάρκεια αυτή μπορεί να παρατείνεται.
Άρθρο 3
1.  
  Διοικητικό Συμβούλιο
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, έναν αντιπρόεδρο και πέντε (5) μέλη.
 2. Χρέη γραμματέα του Δ.Σ. ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών που ορίζεται με όμοια απόφαση.
 3. Με όμοιες επίσης αποφάσεις καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ.
 4. Στο Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζονται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κινήσεως Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και Αξιών, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
 5. Στο Δ.Σ. της Εταιρείας διορίζονται επίσης δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή μετακλητοί, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, μέλη του διδακτικού προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και επιστήμονες με εξειδίκευση και εμπειρία στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 6. Το Δ.Σ. διορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται.
 7. Σε περίπτωση κενώσεως θέσεως μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, διορίζεται νέο μέλος για το χρόνο θητείας που απομένει.
 8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όποτε αυτό είναι αναγκαίο, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.
 9. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
 10. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων.
 11. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη και το Γραμματέα.
 12. Το Δ.Σ. διοικεί την Εταιρεία και διαχειρίζεται τους πόρους και την περιουσία της, αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων για την εκπλήρωση των σκοπών της, επιμελείται της εισπράξεως των εσόδων της, αποφασίζει για τη διάθεση των αναγκαίων για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας χρηματικών ποσών, συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της και την έκθεση πεπραγμένων και γενικά προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρείας.
 13. Με απόφαση του Δ.Σ. δύναται να ανατεθούν στον Πρόεδρο ή σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ορισμένες αρμοδιότητες αυτού.
 14. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπογράφει τις συμβάσεις και εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Εταιρεία.
 15. Παρίσταται επίσης ως εκπρόσωπος της Εταιρείας στις γενικές συνελεύσεις των δημοσίων επιχειρήσεων, μετοχές των οποίων κατέχει η Εταιρεία, στις οποίες συμπαρίσταται και ο Υπουργός Οικονομικών ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.
 16. Η εκπροσώπηση της Εταιρείας μπορεί να γίνεται και από εξουσιοδοτημένο για συγκεκριμένη περίπτωση πρόσωπο, μέλος ή όχι του Δ.Σ.
 17. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Εταιρείας, που αφορούν την επιχορήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την αναδοχή και πληρωμή χρεών του Δημοσίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, την αγοραπωλησία ή συναλλαγές μετοχών και τίτλων, καθώς και την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβάσεως, υπόκεινται στην έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
2.  
  Γενική Συνέλευση Οι αρμοδιότητες της Γ.Σ. της Εταιρείας, που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και ασκούνται από τον Υπουργό Οικονομικών.
3.  
  Διαχείριση
 1. Η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.
 2. Ένα (1) μήνα πριν από την έναρξη κάθε χρήσης συντάσσεται ο προϋπολογισμός της επόμενης χρήσης και μέσα στους τρεις (3) πρώτους μήνες κάθε ημερολογιακού έτους συντάσσεται ο απολογισμός της προηγούμενης χρήσης.
 3. Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός υποβάλλονται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών είναι δυνατή η ανακατανομή των κονδυλίων του προϋπολογισμού.
 5. Για την αύξηση του προϋπολογισμού απαιτείται εκ νέου έγκριση του συνολικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Η Εταιρεία έχει όλα τα διοικητικά, οικονομικά και δικαστικά, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου, προνόμια του Δημοσίου
2.  
  Για συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Εταιρεία για την πραγματοποίηση των σκοπών της δύναται να παρέχεται η εγγύηση του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
3.  
  Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία συναλλάσσεται με αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα, αλλοδαπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και γενικά εταιρείες της αλλοδαπής, μπορεί, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, να συνεπικουρείται από την Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή από ανάλογη υπηρεσία οποιουδήποτε άλλου πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού οίκου
4.  
  Οι ανάγκες της Εταιρείας σε προσωπικό μπορούν να καλύπτονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
5.  
  Η νομική υποστήριξη της Εταιρείας παρέχεται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών. Η Εταιρεία παρίσταται δικαστικώς με μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
6.  
  Οι κείμενες διατάξεις για την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοσίων επιχειρήσεων, οι μετοχές των οποίων περιέρχονται στην Εταιρεία, εξακολουθούν να ισχύουν
7.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας
Άρθρο 6
1.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 57 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α), όπως αυτή ισχύει, προστίθενται δύο νέα εδάφια, που έχουν ως εξής: Σε περίπτωση κατάργησης, ενοποίησης, διάσπασης ή μεταβολής της χωρικής αρμοδιότητας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) ή άλλων φορολογικών αρχών, οι έλεγχοι οποιωνδήποτε φορολογικών αντικειμένων που δεν έχουν ολοκληρωθεί μπορεί να συνεχίζονται από τους ίδιους υπαλλήλους στους οποίους είχαν ανατεθεί, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί υπηρετούν πλέον σε υπηρεσία που δεν έχει σχετική αρμοδιότητα. Κατά το χρόνο ολοκλήρωσης των ελέγχων, οι υπάλληλοι .θεωρείται ότι υπηρετούν στις φορολογικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών..
2.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 39 του ν 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Ί. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών δύναται να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία ελέγχου από εφοριακούς υπαλλήλους για τη διενέργεια ελέγχων και επανελέγχων, με αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα.
3.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) καταργείται.
Άρθρο Άρθρο2 "Κεφάλαιο - Περιουσία - Έσοδα - Διάθεση εσόδων"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δραχμές, διαιρείται σε πέντε χιλιάδες (5.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δημόσιο. Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται σε μετρητά μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αμεταβίβαστες.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με την έκδοση ονομαστικών μετοχών τις οποίες αναλαμβάνει το Δημόσιο
3.  
  Με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα και περιέρχονται στην Εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα:
 1. Οι οκτώ εκατομμύρια εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες εβδομήντα μία (8.076.371) μετατρέψιμες σε μετοχές ομολογίες έκδοσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνολικής ονομαστικής αξίας εκατόν δύο δισεκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι μιας (102.174.169.521) δραχμών που έχουν περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο με βάση την από 8 Αυγούστου 1996 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που κυρώθηκε με το ν. 2441/1996 (ΦΕΚ 256 Α).
 2. Οι μετοχές του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.), που έχουν απομείνει στην κατοχή του Δημοσίου από το προς διάθεση σε επενδυτές ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Τ.Ε., αφού συνυπολογισθούν οι υφιστάμενες υποχρεώσεις διάθεσης προς τρίτους, περιλαμβανομένου και του προϊόντος όσων από τις μετοχές αυτές διατέθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1997.
 3. Η παράδοση στην Εταιρεία των κινητών αξιών της παραγράφου αυτής γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραδόσεως - παραλαβής.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, χωρίς αντάλλαγμα, οι μετοχές επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για τις οποίες αποφασίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις η ιδιωτικοποίησή τους. Με όμοιες αποφάσεις. που δημοσιεύονται επίσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, χωρίς αντάλλαγμα και άλλες κινητές αξίες του Δημοσίου.
5.  
  Η κατά τις παραγράφους 3 και 4 μεταβίβαση των κινητών αξιών του Δημοσίου στην Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου
6.  
  Έσοδα της Εταιρείας είναι:
 1. Το τίμημα της πωλήσεως των κινητών αξιών που έχουν περιέλθει στην κυριότητά της
 2. Οι τόκοι, τα μερίσματα και οι κάθε είδους αποδόσεις των παραπάνω κινητών αξιών και των χρηματικών διαθεσίμων της
 3. Επιχορηγήσεις από το Κράτος, ανάλογα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της
 4. Κέρδη από την επιχειρηματική της δραστηριότητα
 5. Δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες. στ.
 6. Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
7.  
  Τα έσοδα που πραγματοποιεί η Εταιρεία διατίθενται για:
 1. Την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων στα οποία περιλαμβάνονται και οι αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου και των υπαλλήλων της
 2. Την πληρωμή των κάθε είδους δαπανών που απαιτούνται για την εκπλήρωση του σκοπού της
 3. Την επιχορήγηση επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο των υφιστάμενων διατάξεων
 4. Την αναδοχή και πληρωμή χρεών του Δημοσίου και νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα
 5. Την καταβολή μερίσματος προς το Ελληνικό Δημόσιο
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Οι λογαριασμοί Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών ( ΔΕΤΕ ), που έχουν συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και η διαχείρισή τους έχει ανατεθεί σε Περιφερειακές Τελωνειακές Αρχές, ενοποιούνται σε έναν ενιαίο λογαριασμό με τον τίτλο Δικαιώματα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών ( ΔΕΤΕ )
2.  
  Η διαχείριση του λογαριασμού αυτού ανατίθεται σε επιτροπή αποτελούμενη από:
 1. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης (Δ 3) Προσωπικού Τελωνείων και δύο (2) Προϊσταμένους Τελωνειακών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και
 2. Δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε ).
3.  
  Για την αντιμετώπιση και εκτέλεση των εργασιών της ως άνω Επιτροπής συγκροτείται Γραμματεία αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο του Β Τμήματος της Δ/νσης 3ης Προσωπικού Τελωνείων και έναν υπάλληλο του Τμήματος αυτού
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται η παραπάνω επιτροπή και καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη διαχείριση και διάθεση του ποσού του ως άνω λογαριασμού
Άρθρο Άρθρο7
1.  
  Στο άρθρο 17 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α) αντικαθίσταται ο αριθμός του δημόσιου κτήματος από Β.Κ. 1958 σε Β.Κ. 1971.
Άρθρο Άρθρο8
1.  
  Χρήματα που έχουν κατατεθεί στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπέρ απόρων κορασίδων και νεανίδων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν.δ. 3773/1957 (ΦΕΚ 203 Α), του β.δ. 1/6 Αυγούστου 1956 (ΦΕΚ 173 Α), των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του β.δ. της 14/25 Απριλίου 1959 (ΦΕΚ 75 Α) και δεν έχουν μέχρι σήμερα για οποιονδήποτε λόγο αποδοθεί στους δικαιούχους. αποδίδονται σε δραχμές με τους τόκους και ανατοκισμούς όπως εκάστοτε ίσχυσαν στα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα μέχρι την ημερομηνία απόδοσης τους. χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ρήτρα δολαρίου.
2.  
  Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 και του άρθρου 8 του β.δ. της 14/25 Απριλίου 1959. καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρονται στην απόδοση των καταθέσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου σε δραχμές με την επίσημη αξία του δολαρίου κατά το χρόνο της απόδοσης και με επιτόκιο και χρόνο ανατοκισμού διαφορετικό από ό,τι ίσχυε στα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφουπαύουν να ισχύουν.
3.  
  Απαιτήσεις που προέρχονται από την εφαρμογή κατά τις παραπάνω διατάξεις της ρήτρας δολαρίου, καθώς και ειδικού ποσοστού επιτοκίου και χρόνου ανατοκισμού παραγράφονται
Άρθρο Άρθρο9
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Διεύθυνση θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, καταργουμένου του ενιαίου διοικητικού τομέα Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού, που είχε συσταθεί με την υπ αριθμ. 2083471/10332/0004/22.12.95 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1067/Β/29.12.95).
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού συγκροτείται από τις κατωτέρω Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους:
 1. Δ20-Προϋπολογισμού
 2. Δ23-Δημοσίου Χρέους
 3. Δ24-Λογαριασμών του Δημοσίου
 4. Δ25-Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων.
 5. Δανείων και Αξιών.
 6. Δ49-Χρηματοδοτικού Προγραμματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων.
 7. Της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης προΐσταται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, με βαθμό Α, του Κλάδου ΠΕ - Δημοσιονομικών.
 8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρονται ο Διοικητικός Τομέας Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού και ο Ειδικός Γραμματέας Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού. νοούνται στο εξής η Γενική Δ/νση Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού και ο Προϊστάμενος αυτής, αντίστοιχα.
3.  
  Η Διεύθυνση Δ41 -Δημοσιονομικών Σχέσεων με Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς Οργανισμούς, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1468/1984 Αναστολή καταβολής τοκοχρεωλυτικών δόσεων δανείων που έχουν συνάψει οι Ο.Τ.Α. με το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων κ.λπ. ( ΦΕΚ 109 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1. Το συνάλλαγμα που αποτελεί αντικείμενο αυτούσιας παρακαταθήκης κατατίθεται μετά τη σύσταση της στην Τράπεζα της Ελλάδος σε έντοκο λογαριασμό συναλλάγματος υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την απόδοση της κατάθεσης από την Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να επιλέξει το συνάλλαγμα που κατέθεσε ή το ισόποσό του σε δραχμές με την τρέχουσα τιμή στο χρόνο της απόδοσης..
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 2214/1994 Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 75 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει επί αναγκαστικού πλειστηριασμού τα προνόμια κατάταξης του Δημοσίου των άρθρων 975 αριθ. 5, 977. 1007 του Κ.Πολ. Δικ. και του άρθρου 61 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974)..
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 2214/1994, όπως ισχύει μετά την προσθήκη παρ. 7 με το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 2303/1995 Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ (ΦΕΚ 80 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. Στις περιπτώσεις που η είσπραξη των απαιτήσεων του Ταμείου ενεργείται από τη Δ/νση Είσπραξης Εσόδων του Τ.Π. και Δανείων, ο υπερθεματισμός κατά το άρθρο 56 του Κ.Ε.Δ.Ε. γίνεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Είσπραξης Εσόδων του Τ.Π. και Δανείων ή τον υπ αυτού εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της Υπηρεσίας του κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. Στις λοιπές περιπτώσεις γίνεται από τον αρμόδιο Προιστάμενο της Δ.Ο.Υ. ή τον υπ αυτού εξουσιοδοτούμενο υπάλληλο της Υπηρεσίας του κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου..
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Τα ιδιωτικά σχολεία γενικής, τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα κάθε είδους φροντιστήρια και οι ιδιωτικοί βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών μπορούν να αυξήσουν τα δίδακτρά τους για το σχολικό έτος 1997-98 μέχρι ποσοστό 4% στα νομίμως εισπραχθέντα δίδακτρα του προηγούμενου σχολικού έτους 1996 -97
2.  
  Στην έννοια του παραπάνω όρου δίδακτρα περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως ποσά, που εισπράττονται για παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που συνδέονται με την εκπαιδευτική υπηρεσία, όπως τροφεία, έξοδα μεταφοράς, δαπάνες για εκμάθηση ξένων γλωσσών, μουσικής, χορού ή για φροντιστηριακά μαθήματα κ.λπ.
3.  
  Πληρωμές που τυχόν έχουν γίνει για το σχολικό έτος 1997-98 με την προοπτική αύξησης, θεωρούνται ότι έχουν δοθεί έναντι των ετήσιων διδάκτρων που προκύπτουν από τις ρυθμίσεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου. Τα επιπλέον εισπραχθέντα ποσά επιστρέφονται.
4.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές ανά μαθητή για τον οποίο εισπράττονται τα δίδακτρα αυτά. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων Η διαδικασία και οι ειδικότεροι όροι είσπραξης του προστίμου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο Άρθρο12 "Λογιστικό Σύστημα Ο.Τ.Α., Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων"
1.  
  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Έρευνας ( Ν.Π.Δ.Δ.) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, προκειμένου περί Ο.Τ.Α. ή Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου περί Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι ) ή Ανάπτυξης, προκειμένου περί Κέντρων Έρευνας (Ν.Π.Δ.Δ.) θεσπίζεται στους Ο.Τ Α αβαθμού, στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ( ΑΕΙ και Τ.Ε.Ι.) και στα Κέντρα Έρευνας ( Ν.Π.Δ.Δ.) το διπλογραφικό σύστημα γενικής και αναλυτικής λογιστικής - κοστολόγησης.
Άρθρο Άρθρο13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-08 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών Ανώνυμη Εταιρεία» («Δ.Ε.Κ.Α. Α.Ε.») και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/205
2008-01-29 Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Ο σκοπός της Εταιρείας περιορίζεται στη διαχείριση και αξιοποίηση της υφιστάμενης περιουσίας της, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3049/2002 (ΦΕΚ 212 Α΄) και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
Αντικατάσταση
A/2008/6
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/2083471/10332/0004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2083471_10332_0004 1995
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/356 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/356 1974
ΝΟΜΟΣ 1984/1468 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1468 1984
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές. 1996/2396 1996
Κύρωση της από 8 Αυγούστου 1996 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1996/2441 1996
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
ΝΟΜΟΣ 2002/3049 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/3049 2002
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3773 1957
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1925/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1925/14 1925
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2006/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1 2006
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών. 2011/3943 2011