Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Άρθρο 1 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994"
1.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και του παρόντος (Γ) υπάγονται όλοι οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου Ι παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του, πριν την τροποποίηση του με το άρθρο 51 του ν. 1892/1990. Στον κατά τα ανωτέρω δημόσιο τομέα και για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και μόνον υπάγονται επίσης: οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού, - οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων ( Τ.Ε.Δ.Κ.) και η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος ( Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που έχουν εξαιρεθεί από το δημόσιο τομέα βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 1914/1990 και του άρθρου 22 του ν. 1947/1991, οι Τράπεζες στις οποίες ο διορισμός Προέδρου του Δ. Σ. ή Διοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυμες εταιρείες, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων 2 Οι ανωτέρω φορείς υπάγονται, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στην παρ 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των ν. 2247/1994 (άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α), ν. 2335/1995 (άρθρο 17 παρ. 4), ν. 2336/1995 (άρθρο 3 παρ. 2) και ν. 2434/1996 (άρθρο 25 παρ. 1) και συμπληρούται ή τροποποιείται με τις διατάξεις του παρόντος, των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 24 (εδάφιο α περίπτωση ββ) και 28 (παρ. 18, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 13 του ν. 2266/1994) του ν. 2190/1994 και των εξαιρέσεων που ορίζονται στους ν. 1911/1990 (άρθρο 19, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του ν. 1947/1991 και το άρθρο 12 του ν. 2109/1992), ν. 2229/1994 (άρθρο 5 παρ. 3), ν. 2244/1994 (άρθρο 6 παρ. 6 και 7), ν. 2247/1994 (άρθρο 1 παρ. 19) και ν. 2408/1996 (άρθρο 5 παρ. 7 εδάφιο η, που προστέθηκε με την παρ. 15β του άρθρου 3 του ν. 2479/1997).
3.  
  Οι αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού στις οποίες ο Ο.Τ.Α. κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου, οι πάσης μορφής δημόσιες επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους εταιρείες, καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες τραπεζών υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994 ως προς την πρόσληψη τακτικών και με σύμβαση ορισμένου χρόνου διοικητικών υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και τακτικού και με σύμβαση ορισμένου χρόνου προσωπικού της κατηγορίας ΥΕ, με εξαίρεση το εργατοτεχνικό προσωπικό ΥΕ. Ως διοικητικοί υπάλληλοι για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης νοούνται οι προσλαμβανόμενοι για την άσκηση της διοικητικοοικονομικής λειτουργίας της επιχείρησης (όπως γραφείς, γραμματείς, δακτυλογράφοι, στενογράφοι, λογιστές, υπάλληλοι για θέματα προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης κ.λπ.). Η πρόσληψη του τακτικού διοικητικού προσωπικού από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους εταιρείες και τις θυγατρικές εταιρείες τραπεζών γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος νόμου από τις ίδιες τις εταιρείες. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και περίληψή της σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευσή της στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα (10) ημερών τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή κατ ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο η επιτροπή του οικείου φορέα καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π). Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι ανωτέρω φορείς (επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., δημόσιες επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εταιρείες και θυγατρικές εταιρείες τραπεζών) προσλαμβάνουν το μη διοικητικό προσωπικό (όπως τεχνικό υπό ευρεία έννοια προσωπικό, υγειονομικό, κ.λπ.), καθώς και το εργατοτεχνικό προσωπικό Υ Ε, βάσει των διατάξεων του κανονισμού τους ή, εάν δεν υφίσταται κανονισμός, βάσει προκηρύξεως με τους όρους πρόσληψης ή διορισμού, οι οποίοι πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως και αυστηρά στις ανάγκες για τις οποίες εγκρίθηκε η πρόσληψη από το αρμόδιο κυβερνητικό ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η προκήρυξη πριν τη δημοσίευσή της εγκρίνεται ή τροποποιείται από το Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή του αντίστοιχου σχεδίου. Εάν η προθεσμία των δέκα (10) ημερών παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτως ή κατ ένσταση υποψηφίων από την άποψη τήρησης των διατάξεων του οικείου κανονισμού και των αρχών της δημοσιότητας, -της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Απαγορεύεται η υπό οποιαδήποτε νομική μορφή μεταφορά προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου σε άλλο νομικό πρόσωπο, κλάδο ή ειδικότητα, ή η ανάθεση διαφορετικών καθηκόντων. Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση του προηγούμενου εδαφίου διαπράττουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα, διωκόμενοι αυτεπάγγελτα. Οι ίδιοι ανωτέρω φορείς προσλαμβάνουν το ειδικό επιστημονικό προσωπικό μετά από διαδικασία συνέντευξης και επιλογής από επιτροπές τις οποίες συγκροτεί η διοίκηση του οικείου φορέα. Και οι προσλήψεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού υπόκεινται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. αυτεπαγγέλτως ή κατ ένσταση υποψηφίων από την άποψη τήρησης των ανωτέρω γενικών αρχών πρόσληψης. Η πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων από τους ανωτέρω φορείς μπορεί να γίνεται και με διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π., εφόσον ζητηθεί από τον οικείο φορέα.
4.  
  Η περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση α του ν. 2247/1994 αντικαθίσταται ως εξής: γ. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι και των με οποιαδήποτε ονομασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου..
5.  
  Από την περίπτωση ιδ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 διαγράφεται η φράση: Το προσωπικό των αμιγών ή μικτών επιχειρήσεων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης..
7.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 προστίθενται περιπτώσεις ιστ, ιζ και ιη, που έχουν ως εξής:.
 1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) και οι εκτιμητές - εμπειρογνώμονες ενεχυροδανειστηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
 2. Οι εισαγόμενοι προς φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
 3. Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από δημόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση στις χώρες όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύμβασής του δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
 4. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της κατά τα ανωτέρω σύμβασής του, απαγορεύεται..
8.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υποχρεώνονται, το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου εκάστου έτους:.
 1. να προγραμματίζουν ανά Νομαρχία ή Επαρχείο τον αριθμό, κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, των εγκεκριμένων θέσεων του τακτικού προσωπικού τους, που πρέπει να πληρωθούν κατά τα άρθρα 15 έως και 19 του παρόντος κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος,
 2. να υποβάλουν με πληρότητα στο Α.Σ.Ε.Π. το αίτημα προκηρύξεως των ανωτέρω θέσεων (έγκριση του αρμόδιου οργάνου, γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού και εξασφάλιση εγκεκριμένων πιστώσεων τόσο για τη μισθοδοσία του προσωπικού αυτού όσο και για τη δαπάνη της σχετικής διαδικασίας)..
9.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 περίπτωση β του ν. 2247/1994, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Για τράπεζες υπαγόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και του παρόντος εφαρμόζονται για προσλήψεις στον εισαγωγικό και τον αμέσως επόμενο αυτού βαθμό όλων των κατηγοριών για προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, καθώς και για προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα άρθρα 20 και 21..
10.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 προστίθενται οι λέξεις: και είναι ηλικίας μέχρι και πενήντα πέντε ετών και το ακόλουθο εδάφιο: Ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κατά νομαρχία, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων..
11.  
  Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σε­ων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά πα­ρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται με άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτι­κό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρε­φοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία τουλάχιστον. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίω­ση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δύο φορές κατ’ έτος δημόσια πρό­σκληση, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερί­δες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με τις οποίες καλούνται τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγω­γής τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου να υποβά­λουν αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό ή πρόσληψη με ένδειξη του φορέα στον οποίο επιθυμούν να διορισθούν, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει όσους υποβάλλουν αίτηση σε πίνακες κατά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και κλάδο ή ει­δικότητα και νομό με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου της συνέντευξης. Οι πίνακες αυτοί αναμορφώνονται μετά από κάθε νέα πρόσκληση με την ένταξη σε αυτούς και των νέων υπο­ψηφίων. Από τους κατατασσόμενους στους πίνακες αυ­τούς και κατά τη σειρά κατάταξής τους, το Α.Σ.Ε.Π. δια­θέτει για διορισμό ή πρόσληψη στους φορείς του πρώ­του εδαφίου της παραγράφου αυτής που εδρεύουν στο νομό στην περιοχή του οποίου ανήκει το βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο, στο οποίο ανατράφηκε ο υποψήφιος. Όταν ο υποψήφιος ανατράφηκε σε βρεφοκομείο ή ορ­φανοτροφείο Δήμου ή Κοινότητας ή ιδρύματός τους ή επιχείρησης τους ή άλλου νομικού τους προσώπου και επιδιώκει θέση σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς της συγκεκριμένης περιοχής, προηγείται των υπόλοιπων υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακα των λειτουργούντων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων με ένδειξη της έδρας αυτών. Το Α.Σ.Ε.Π., με βάση τον πίνακα αυτόν, ζητεί από τους φορείς του πρώτου εδαφίου πίνακα του συνόλου των οργανικών τους θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα με ταυτόχρονη ένδειξη των εξ αυτών κενών. Η κάλυψη θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου με προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις της παραγρά­φου αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 5% του συνο­λικού αριθμού των οργανικών θέσεων του οικείου φο­ρέα. Όταν το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι τρεις (3) έως και δεκαεννιά (19) θέσεις, καλύπτεται μία (1) θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό­μενο της βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότη­τα του υποψηφίου για την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Οι δήμοι ή κοινότητες που διατηρούν δημοτικά ή κοινοτικά βρεφοκομεία επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, να καλύπτουν θέσεις τους τακτικού προσωπικού ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και όμοιες θέσεις ιδρυμάτων τους ή δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων με άτομα που από τη γέννησή τους έως την ηλικία των δέκα (10) τουλάχιστον ετών ανετράφησαν στο βρεφοκομείο του δήμου ή της κοινότητας, αντίστοιχα. Για την κάλυψη θέσεων με άτομα υπαγόμενα στην παρούσα διάταξη, ο οικείος δήμος ή κοινότητα, ίδρυμα ή επιχείρηση δημοσιεύει σε μία (1) τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και αναρτά στο κατάστημά του σχετική ανακοίνωση με την οποία τάσσεται εικοσαήμερη τουλάχιστον προθεσμία υποβολής αιτήσεων και σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει αυτεπαγγέλτως ή κατ ένσταση ενδιαφερομένου τη νομιμότητα των προσλήψεων, βάσει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
12.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου υπουργού, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Α.Σ.Ε.Π., μπορεί να υπάγονται στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994 ολικώς ή μερικώς φορείς ή κατηγορίες προσωπικού που εξαιρούνται.
Άρθρο 2 "Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 15-17 του ν. 2190/1994"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Πανελλήνιος κοινός διαγωνισμός μπορεί να γίνεται μία μόνο φορά το έτος, κατά προτίμηση το μήνα Οκτώβριο..
2.  
  Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, είναι χωριστή: α) ανά φορέα ή β) ανά κλάδο ή ειδικότητα, για την οποία απαιτούνται τα ίδια βασικά προσόντα διορισμού ανεξάρτητα από φορέα. Για πλήρωση θέσεων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ομοειδούς αντικειμένου δραστηριότητας (π.χ. νοσηλευτικά ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία) που εποπτεύονται από το ίδιο υπουργείο μπορεί να γίνεται ενιαία προκήρυξη ανά ομάδα ομοειδών νομικών προσώπων..
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 2. α) Η δημοσίευση της προκηρύξεως γίνεται: αα) σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας των άρθρων 15-17 του ν. 2190/1994, αβ) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, στην περίπτωση εφαρμογής της διαδικασίας των άρθρων 18-19 του ν. 2190/1994.
 1. Ανακοίνωση της έκδοσης προκήρυξης, που περιλαμβάνει τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα, δημοσιεύεται υποχρεωτικώς σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών για όλη την επικράτεια και σε μία τοπική της έδρας του νομού, ημερήσια ή εβδομαδιαία, εφόσον εκδίδεται.
 2. Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον τοπικό τύπο περιλαμβάνει τον αριθμό των θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα που προκηρύσσονται στην περιφέρεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
 3. Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης προκήρυξης μεταδίδεται υποχρεωτικώς από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα..
4.  
  Οι παρ. 3, 4 (όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994), 5 και 6 του άρθρου 16 του ν. 2190/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Δεν γίνεται προκήρυξη πλήρωσης θέσεων αν το αίτημα της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου προς το Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων, δεν περιλαμβάνει τα απαιτούμενα γενικά και ειδικά προσόντα διορισμού και δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας, ότι υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών. Σε επείγουσες περιπτώσεις το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζει προθεσμία μικρότερη των είκοσι (20) ημερών, αλλά όχι κάτω των δεκαπέντε (15) ημερών. Η κατά την περίπτωση β της προηγούμενης παρ. 2 του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη δημοσίευση στον τύπο ή ανακοίνωση στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα δεν επηρεάζει την κατά την παρούσα παράγραφο καθοριζόμενη έναρξη ή λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
5.  
  Κάθε υποψήφιος, για θέσεις της ίδιας προκήρυξης. δικαιούται να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο νομαρχία και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού που είναι κατανεμημένες στη νομαρχία αυτή. Όταν ο διαγωνισμός του παρόντος άρθρου διεξάγεται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., δεν συγκροτούνται τοπικές, ανά νομαρχία, επιτροπές, αλλά τη γενική εποπτεία και το συντονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και τα παραρτήματα αυτών σε κάθε νομαρχιακή περιφέρεια έχει ο οικείος προϊστάμενος της Διευθύνσεως ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προτιμήσεις περιορίζονται μέχρι δέκα. Οι πέρα των δέκα προτιμήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτιμήσεις, θεωρείται ότι έχει δηλώσει τους δέκα πρώτους φορείς (υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα) που έχουν θέσεις των κλάδων ή των ειδικοτήτων που δηλώνει στην αίτησή του, με τη σειρά που αναγράφονται οι φορείς αυτοί στην προκήρυξη.
6.  
  Η αίτηση υποβάλλεται σε μία μόνο νομαρχία. 3. Κατ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών σε αίτηση του υποψηφίου επιτρέπεται, όταν προβλέπεται ότι θέσεις ορισμένων κλάδων ή ειδικοτήτων, αν δεν καλυφθούν από υποψηφίους που έχουν τον προβλεπόμενο τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας, καλύπτονται από υποψηφίους που έχουν τίτλο σπουδών κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή συγκεκριμένη εμπειρία. Το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζει έντυπο αίτησης κατάλληλο για μηχανογραφική επεξεργασία. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο παραβόλου χιλίων (1.000) δραχμών, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών..
7.  
  Στην παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 η φράση και ν. 1505/1984 αντικαθίσταται με τη φράση και ν. 2470/1997.
8.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 και 4 του ν. 2247/1994 και το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2349/1995 ( ΦΕΚ 224 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 8. Αν μεταξύ των επιτυχόντων περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι νομού της Θράκης (Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου) ή νησιού των νομών Λέσβου, Χίου. Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14. των οποίων θέσεις προκηρύχθηκαν, στον αντίστοιχο νομό ή νησί επί δεκαετία τουλάχιστον, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 20/100 αυτού. Αν μεταξύ των επιτυχόντων για πλήρωση θέσεων δήμων ή κοινοτήτων περιλαμβάνονται υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες, επί πενταετία τουλάχιστον, του αντίστοιχου δήμου ή κοινότητας, προστίθενται στο συνολικό βαθμό τον οποίο έλαβαν 10/100 αυτού Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους δήμους και κοινότητες της περιοχής της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, με εξαίρεση τους δήμους ή κοινότητες των νησιών που περιλαμβάνονται στην περιοχή της ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς. Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται με πιστοποιητικό του οικείου δήμου ή κοινότητας ή του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιοχής και σε περίπτωση αδυναμίας κτήσεως τέτοιου πιστοποιητικού με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα περιλαμβάνεται και πρόσθετη δήλωση ότι οι ανωτέρω αρχές (δήμος, κ.λπ.) αρνούνται τη χορήγηση τέτοιου πιστοποιητικού. Αν συντρέχουν περισσότερες προσαυξήσεις της παρούσας παραγράφου, υπολογίζεται μόνο η ευνοϊκότερη για τον υποψήφιο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων προηγούνται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, έπονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και ακολουθούν οι υποψήφιοι κατά την επόμενη σειρά : α. θύματα πολέμου συνταξιοδοτούμενα ή μη και τέκνα αυτών, β. πολεμιστές επί τετράμηνο τουλάχιστον ή τραυματίες της ζώνης των πρόσω και τέκνα αυτών. γ. συνταξιοδοτούμενοι ανάπηροι πολέμου και τέκνα αυτών, δ. τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού, ε. στρατιωτικοίανάπηροι ειρηνικήςπεριόδου (ν.1370/1944) και τέκνα αυτών, στ. αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και τέκνα αυτών, ζ. αγωνιστές και θύματα του εμφυλίου πολέμου που αποκαταστάθηκαν με το ν. 1863/1989 και τέκνα αυτών, η. πολύτεκνοι, θ. τέκνα πολυτέκνων.
 1. γονέας ή σύζυγος ή τέκνο ή αδελφός ή αδελφή υπαλλήλου υπηρετούντος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ.του άρθρου 14, ο οποίος απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
 2. Η συνδρομή της απαιτούμενης προϋπόθεσης διαπιστώνεται κατά την προβλεπόμενη για την απονομή πολεμικών συντάξεων διαδικασία ή κατ ανάλογη εφαρμογή της,.
 3. έγγαμοι ή άγαμοι που έχουν μέχρι τρία (3) ανήλικα τέκνα.
 4. Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων, των οποίων η σειρά δεν μπορεί να καθορισθεί με βάση τις ανωτέρω ιδιότητες, εφαρμόζεται η σειρά που προβλέπεται στην κανονιστική απόφαση της παρ.του παρόντος άρθρου..
9.  
  Η παρ. 10 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: ΊΟ. Τα κείμενα των διαγωνιζομένων στο γραπτό διαγωνισμό αποστέλλονται στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία, αφού ελέγξει την ορθότητα των καταχωρίσεων των βαθμολογιών στις οικείες καταστάσεις, συντάσσει τους πίνακες επιτυχίας και τους αποστέλλει αφενός στο Α.Σ.Ε.Π. και αφετέρου για ανάρτηση στα καταστήματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Παράλληλα, το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται, ότι οι πίνακες επιτυχίας απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της κατά τα ανωτέρω αναρτήσεώς τους. Το Α.Σ.Ε.Π. αποφαίνεται για το κύρος του διαγωνισμού και μπορεί, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν ενστάσεως, να αποφασίσει την επανάληψή του ολικώς ή μερικώς μεταξύ των ιδίων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί το Α.Σ.Ε.Π., αντί επαναλήψεως του διαγωνισμού, να αναθέσει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού τη συμπλήρωση ή διόρθωση των παραλείψεων ή πλημμελειών. Οι οριστικοί πίνακες επιτυχίας αποστέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.)..
10.  
  Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σ αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός εξαμήνου από του διορισμού τους..
11.  
  Η παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής:.
12.  
  Στο άρθρο 17 του ν. 2190/1994 προστίθενται παράγραφοι 17 και 18, που έχουν ως εξής:.
13.  
  Αν συνεπεία των δηλώσεων προτίμησης δεν καλύπτονται όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις ενός ή περισσότερων φορέων, προστίθενται στους οικείους πίνακες διοριστέων οι επόμενοι στον πίνακα επιτυχίας κατά τη σειρά που έχουν σε αυτόν και κατά τη σειρά με την οποία οι ανωτέρω φορείς αναγράφονται στην προκήρυξη. Αν παραμείνουν κενές θέσεις σε έναν ή περισσότερους φορείς συνεπεία μη αποδοχής διορισμού ή κωλύματος διορισμού, διατίθεται για διορισμό ο πρώτος κατά σειρά από τους αδιάθετους επιτυχόντες, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του το συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Αν και πάλι δεν καλυφθούν οι θέσεις κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση, ο επιτυχών υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό, βάσει της δήλωσης προτίμησής του ή κατά τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω ελλείψεως νόμιμης προϋποθέσεως. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και στην περίπτωση που κενωθούν θέσεις λόγω παραιτήσεως του διορισθέντος εντός εξαμήνου από του διορισμού του..
17.  
  Υποψήφιος ο οποίος επιτυγχάνει, βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, ακύρωση της σειράς εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας, η οποία συνεπάγεται κατάταξή του σε ανώτερη σειρά, εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας. Εφόσον η νέα σειρά παρέχει σε αυτόν δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, διορίζεται σε κενή θέση της υπηρεσίας ή νομικού προσώπου, στην οποία βάσει της δήλωσης προτίμησής του θα διοριζόταν, αν εξαρχής είχε εγγραφεί στη σειρά αυτή. Αν δεν υπάρχει κενή θέση διορίζεται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση διορισμού και καταλαμβάνει την πρώτη θέση που θα κενωθεί στον οικείο φορέα, οπότε καταργείται αυτοδικαίως η προσωποπαγής θέση. Επίσης, αντί διορισμού του σε προσωποπαγή θέση, μπορεί να ζητήσει με νέα δήλωσή του προς το Α.Σ.Ε.Π. το διορισμό του σε κενή θέση άλλου φορέα, στον οποίο διατίθεται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
18.  
  Υποψήφιος που αποκλείσθηκε από το διαγωνισμό. σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του παρόντος, εφόσον επιτύχει ακύρωση του αποκλεισμού του βάσει αμετάκλητης απόφασης διοικητικού δικαστηρίου, δικαιούται να εξετασθεί μεμονωμένως από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. και εντάσσεται στην οικεία σειρά του πίνακα επιτυχίας, εφόσον έλαβε την καθορισμένη βάση της βαθμολογίας Αν η σειρά εγγραφής του στον πίνακα επιτυχίας παρέχει δικαίωμα εγγραφής του στον πίνακα διοριστέων, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος 17. Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδρομικώς από της 8ης Απριλίου 1995, ημερομηνία διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού έτους 1995.
Άρθρο 3 "Το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2225/1994 ( ΦΕΚ 121 Α), το άρθρο 1 του ν. 2247/1994 ( ΦΕΚ 182 Α), την παρ. 3 (εδάφιο τρίτο) του άρθρου 14 του ν. 2266/1994 ( ΦΕΚ 218 Α) και το άρθρο 2 παρ. 4 του ν [...]"
1.  
  Με σειρά προτεραιότητας καλύπτονται οι θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και προσωπικού αντίστοιχων προσόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος δεν υπάγονται σε διαγωνισμό, καθώς και οι θέσεις όμοιου προσωπικού της κατηγορίας υποχρεωτικής εκπαίδευσης ( ΥΕ). Τυχόν αμφισβήτηση ως προς την υπαγωγή των προς πλήρωση θέσεων στο παρόν άρθρο ή στο άρθρο 15 επιλύεται από το Α.Σ.Ε.Π.
2.  
  Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με σειρά προτεραιότητας, την υποβολή των αιτήσεων, τη συγκρότηση των επιτροπών διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας, τη σύνθεση, λειτουργία και αποζημίωση των επιτροπών εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για την πλήρωση θέσεων με διαγωνισμό και η κανονιστική απόφαση του άρθρου 17 παρ. 2 του παρόντος. Τα μέλη των τοπικών επιτροπών του παρόντος άρθρου, οι οποίες δεν προβαίνουν σε βαθμολόγηση, επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν στην περιφέρεια αρμοδιότητας της τοπικής επιτροπής.
3.  
  Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη σε θέσεις για τις οποίες ως τυπικό προσόν απαιτείται τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατατάσσονται σε πίνακες προτεραιότητας, που καταρτίζονται από την κεντρική ή τις τοπικές επιτροπές, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους 4 και 5 και την κανονιστική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 17 του παρόντος.
4.  
  Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια: Α. Για θέσεις των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ:.
 1. Άνεργοι, που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., λόγω κατάργησης υπηρεσιών, ή από Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος, λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας μονάδων ή θέσεως της επιχείρησης υπό εκκαθάριση και εφόσον είχαν συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών, και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους.
 2. Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου, προτάσσονται κατά κατηγορία θέσεων (ΠΕ, ΤΕ) οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου νομού ή νησιού για υπηρεσίες του οποίου προκηρύχθηκαν θέσεις και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία, τουλάχιστον.
 3. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της θέσης.
 4. Μεταξύ των εχόντων διδακτορικό δίπλωμα προτάσσεται αυτός που έχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο, έπεται ο υποψήφιος που έχει τον ανωτέρω μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικείμενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.
 5. Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο όμοιο τίτλο της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας της θέσης.
 6. Μεταξύ των εχόντων μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.
 7. Ακολουθούν οι υποψήφιοι που έχουν διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
 8. Μεταξύ των εχόντων διδακτορικό δίπλωμα προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.
 9. Έπονται οι υποψήφιοι που έχουν τον υπό στοιχείο γ μεταπτυχιακό τίτλο σε άλλο γνωστικό αντικείμενο.
 10. Μεταξύ των εχόντων μεταπτυχιακό τίτλο προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει και δεύτερο μεταπτυχιακό τίτλο και ακολουθεί ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών.
 11. Μετά τους ανωτέρω ακολουθούν οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του βαθμού του βασικού τίτλου σπουδών, προηγουμένου του υποψηφίου που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν τυχόν ο βαθμός συμπέσει, προτάσσονται κατά την ακόλουθη σειρά:
 12. οι πολύτεκνοι,
 13. τα τέκνα πολυτέκνων,
 14. ο γονέας που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως με τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους και είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση,
 15. ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο, με βάση το έτος κτήσεως, βασικό τίτλο σπουδών.
 16. Αν τυχόν συμπέσει και το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τα περισσότερα ανήλικα τέκνα και μεταξύ αυτών που έχουν ίδιο αριθμό ανήλικων τέκνων ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
 17. Προκειμένου περί διαζευγμένων ή συζύγων σε διάσταση, προηγείται, σε περίπτωση υπάρξεως ανήλικων τέκνων, αυτός που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους.
 18. Μεταξύ αυτών που συμπίπτει το έτος κτήσεως του βασικού τίτλου σπουδών και δεν έχουν ανήλικα τέκνα, προτάσσεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία.
 19. Β. Για θέσεις της κατηγορίας ΔΕ, εφαρμόζεται η σειρά με στοιχεία α και στ της προηγούμενης περίπτωσης Α. Ως ημερομηνία κτήσεως του οικείου τίτλου σπουδών για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νοείται το έτος κατά το οποίο αυτός κτήθηκε.
5.  
  Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς προβλέπεται διαζευκτικώς είτε τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε ορισμένη εμπειρία, η οικεία υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο, με το προς το Α.Σ.Ε.Π. αίτημά τους για προκήρυξη πλήρωσης θέσεων κατά το παρόν άρθρο, καθορίζουν και τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ των δύο κατηγοριών. Για τη σειρά κατάταξης μεταξύ των εχόντων εμπειρία εφαρμόζεται η διάταξη υπό στοιχείο α της περίπτωσης Α της προηγούμενης παραγράφου 4 και περαιτέρω λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:.
 1. Ο χρόνος της εμπειρίας, μετρούμενος ανά εξάμηνα, προηγουμένου του υποψηφίου που έχει περισσότερα εξάμηνα εμπειρίας.
 2. Χρόνος μικρότερος του εξαμήνου δεν λαμβάνεται υπόψη.
 3. Σε περίπτωση ίσου χρόνου εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
 4. (1) η βαθμίδα του τίτλου σπουδών που τυχόν κατέχουν, (2) ο βαθμός του τίτλου σπουδών και (3) η αρχαιότητα (έτος κτήσεως) του τίτλου σπουδών
 5. Αν συμπέσει το έτος κτήσεως του τίτλου σπουδών εφαρμόζονται περαιτέρω τα κριτήρια υπό στοιχείο στ (α) - (θ) της περίπτωσης Α της προηγούμενης παραγράφου 4 και από τα κριτήρια υπό στοιχείο στ (ι) της ίδιας ως άνω περίπτωσης, τα αφορώντα στον αριθμό των ανηλίκων τέκνων και στην ηλικία
 6. Ο χρόνος εμπειρίας αποδεικνύεται:
 7. (1) είτε με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία προκύπτει το είδος της συγκεκριμένης εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της, (2) είτε με όμοιου περιεχομένου βεβαίωση αρμόδιας, ελληνικής ή αλλοδαπής δημόσιας υπηρεσίας, (3) είτε με όμοια βεβαίωση νομικού προσώπου του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, (4) είτε με όμοια βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, (5) αν από την προσκομιζόμενη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας, τότε απαιτούνται προσθέτως βεβαίωση του εργοδότη και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, σε συνδυασμό πάντοτε και με το βιβλιάριο κύριας ασφάλισης.
6.  
  Ειδικώς, για τις θέσεις για τις οποίες απαιτείται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (κατηγορία ΥΕ), η σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους πίνακες προτεραιότητας, καθορίζεται ως ακολούθως:
 1. Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν τρία (3) ανήλικα τέκνα και άνω, προηγουμένου αυτού που έχει περισσότερα ανήλικα τέκνα.
 2. Οι υποψήφιοι της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνουν μέχρι το 25% των προς πλήρωση θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα.
 3. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν ίδιο αριθμό ανηλίκων τέκνων εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων υπό στοιχείο στ (γ) έως (στ) και (θ) της περίπτωσης Α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και ακολουθεί το κριτήριο της ηλικίας, προηγουμένου του μεγαλύτερου με βάση την ημερομηνία γέννησης.
 4. Μεταξύ των υπόλοιπων υποψηφίων προτάσσονται τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, προηγουμένου μεταξύ αυτών του υποψηφίου που ανήκει στην πολυμελέστερη, από άποψη αριθμού τέκνων, οικογένεια και ούτω καθεξής.
 5. Οι υποψήφιοι της παρούσας περίπτωσης καταλαμβάνουν μέχρι το 25% των προς πλήρωση θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα.
 6. Μεταξύ των υποψηφίων που ανήκουν σε πολύτεκνες οικογένειες με τον ίδιο αριθμό τέκνων εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων υπό στοιχείο στ (γ) έως (στ), (θ) και (ι) της περίπτωσης Α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
 7. Ως ημερομηνία κτήσεως του οικείου τίτλου σπουδών νοείται το έτος κατά το οποίο αυτός κτήθηκε.
 8. Ποσοστό έως 20% καταλαμβάνεται από νέους ηλικίας έως και 28 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι των αυτών ηλικιών των προηγούμενων περιπτώσεων α και β, που δεν περιλήφθηκαν στον αριθμό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 25% των θέσεων που καταλαμβάνει η δική τους κατηγορία, ως ακολούθως:
 9. προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησης.
 10. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν την ίδια ημερομηνία γέννησης εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων υπό στοιχείο στ (γ) έως (στ) και (θ) της περίπτωσης Α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και ακολουθούν κατά σειρά τα κριτήρια της αρχαιότητας (έτος κτήσεως) του τίτλου σπουδών και του αριθμού των ανηλίκων τέκνων.
 11. Μεταξύ των υποψηφίων ηλικίας άνω των 28 ετών, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι ηλικίας άνω των 28 ετών των προηγούμενων περιπτώσεων α και β, που δεν περιλήφθηκαν στον αριθμό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 25% των θέσεων που καταλαμβάνει η δική τους κατηγορία , προτάσσεται ο υποψήφιος που έχει τον αρχαιότερο, ως προς το έτος κτήσεως, απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
 12. Οι υποψήφιοι της παρούσας ομάδας καταλαμβάνουν μέχρι το 30% των προς πλήρωση θέσεων, κατά κλάδο ή ειδικότητα.
 13. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν το ίδιο έτος κτήσεως του τίτλου σπουδών εφαρμόζεται η σειρά των κριτηρίων υπό στοιχείο στ (γ) έως (στ) και (θ) της περίπτωσης Α της παρ. 4 του παρόντος άρθρου και ακολουθούν τα κριτήρια του αριθμού των ανηλίκων τέκνων και της ηλικίας, προηγουμένου του μεγαλύτερου.
 14. Μεταξύ των υποψηφίων κάθε ομάδας (α, β, γ και δ), εφόσον στην προκήρυξη περιλαμβάνονται θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου και των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 στους νομούς της Θράκης και σε νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, Καβάλας και Δωδεκανήσου, προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του αντίστοιχου νομού ή νησιού για υπηρεσίες του οποίου προκηρύχθηκαν θέσεις και δηλώνουν ότι δέχονται να υπηρετήσουν σε αυτές επί δεκαετία τουλάχιστον.
 15. Εφόσον μεταξύ των υποψηφίων κάθε ομάδας περιλαμβάνονται άνεργοι που έχουν απολυθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. λόγω κατάργησης υπηρεσιών ή από Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας μονάδων ή θέσεως της επιχείρησης υπό εκκαθάριση και είχαν συνεχή υπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον ετών και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας τους, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων της αυτής ομάδας, με επιφύλαξη, όπου συντρέχει περίπτωση, της προτεραιότητας των υποψηφίων του προηγούμενου εδαφίου.
 16. Για τον υπολογισμό των ποσοστών κατανομής των προς πλήρωση θέσεων στις τέσσερις ομάδες (α, β, γ, δ), οι κλάδοι ή ειδικότητες της κατηγορίας ΥΕ για τις οποίες απαιτούνται τα ίδια τυπικά προσόντα, νοούνται ως ένας ενιαίος κλάδος ή ειδικότητα.
7.  
  Πλέον των προσόντων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις ή κανονισμούς, μπορεί για ορισμένες ειδικότητες συγκεκριμένων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων, να τεθούν στην προκήρυξη πρόσθετα προσόντα ύστερα από αίτημα του οικείου φορέα και σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.
8.  
  Το κατά τις παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου πλεονέκτημα των προτιμώμενων κατηγοριών υποψηφίων (μόνιμοι κάτοικοι Θράκης και νησιών, άνεργοι που έχουν απολυθεί λόγω κατάργησης υπηρεσιών, συγγενείς προσώπου που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής, πολύτεκνοι, τέκνα πολυτέκνων, γονέας που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως με τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους και είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, γονέας με ανήλικα τέκνα, τέκνα θυμάτων πολέμου, τέκνα συνταξιοδοτούμενων αναπήρων πολέμου, τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου αμάχου πληθυσμού και τέκνα πολεμιστών επί τετράμηνο τουλάχιστον ή τραυματιών ζώνης των πρόσω) ισχύει μόνο για ένα μέλος της ίδιας οικογένειας για τις προκηρύξεις πληρώσεως θέσεων που εκδίδονται κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Από τα μέλη της ίδιας οικογένειας που μετέχουν σε διαδικασίες που άρχισαν με διαφορετικές προκηρύξεις, διορίζεται εκείνος ο οποίος μετέχει στη διαδικασία της χρονικώς προηγούμενης προκηρύξεως. Αν όμως τα μέλη αυτά μετέχουν στη διαδικασία της ίδιας προκηρύξεως, διορίζεται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία και αν πρόκειται για διδύμους, εκείνος τον οποίο θα ευνοήσει η κλήρωση. Σε περίπτωση διαζυγίου των συζύγων, καθόσον αφορά στο πλεονέκτημα της πολυτεκνίας, καθώς και σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, καθόσον αφορά σε όλα τα ανωτέρω πλεονεκτήματα, προηγείται ο βαρυνόμενος, βάσει δικαστικής αποφάσεως η συμβολαιογραφικής πράξεως, με τη διατροφή των τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους.
9.  
  Οι πίνακες προτεραιότητας των υποψηφίων του παρόντος άρθρου, αναρτώνται στην έδρα της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να λάβει γνώση της αιτιολογίας με την οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας τόσο του ίδιου όσο και των συνυποψηφίων του. Η αιτιολογία αυτή συνίσταται στην παράθεση στον οικείο πίνακα προτεραιότητας των στοιχείων και κριτηρίων, με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά προτεραιότητας κάθε υποψηφίου. Οι διατάξεις των παρ. 10-18 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
10.  
  Οι διοριζόμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14 (παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς) της παρ. 3 του άρθρου 17 και των παρ. 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου (μόνιμοι κάτοικοι των νομών της Θράκης και των νησιών των νομών Λέσβου. Χίου, Σάμου, Κυκλάδων. Καβάλας και Δωδεκανήσου), οι οποίοι αναλαμβάνουν με δήλωσή τους την υποχρέωση παραμονής τους επί ορισμένο χρονικό διάστημα στον τόπο διορισμού τους, δεν μετατίθενται ούτε αποσπώνται έκτος της αντίστοιχης περιοχής πριν συμπληρωθεί ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής τους σε αυτή. Κάθε πράξη μετάθεσης ή απόσπασής τους, χωρίς καμία εξαίρεση. είναι αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε εκδοθείσα. Η απαγόρευση της παρούσας παραγράφου δεν ισχύει αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση εισαγωγής υπαλλήλου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.
11.  
  Κατά τον υπολογισμό των θέσεων βάσει των ποσοστών που προβλέπονται στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου και στην παρ. 11 του άρθρου 21 του παρόντος νόμου οι θέσεις που τυχόν περισσεύουν μετά την αρχική κατανομή προστίθενται ανά μία κατά τη σειρά των ομάδων.
12.  
  Για το διαχωρισμό των υποψηφίων στις προβλεπόμενες από την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και την παρ. 11 του άρθρου 21 ομάδες ηλικιών, το όριο ηλικίας υπολογίζεται με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. όσον αφορά στην εφαρμογή της παρ. 6 του παρόντος άρθρου, και την ημερομηνία της ανάρτησης της ανακοινώσεως ή της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοινώσεως στον τοπικό Τύπο, εφόσον η τελευταία δημοσίευση γίνει μετά την ανάρτηση, όσον αφορά στην εφαρμογή της παρ.του άρθρου 21.
13.  
  Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται από πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας που περιέχει όλα τα γεγονότα, των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του πολυτέκνου ή από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ( Α.Σ.Π.Ε.).
14.  
  Η αντιστοιχία της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας των τίτλων σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής προς τη βαθμολογική κλίμακα των τίτλων σπουδών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής καθορίζεται από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ι.Τ.Ε., αντίστοιχα, και μπορεί να αναγράφεται στις βεβαιώσεις ισοτιμιών που χορηγούνται από αυτά. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι τίτλοι σπουδών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής δεν αναγράφουν βαθμολογία ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, τα ανωτέρω όργανα καθορίζουν τη βαθμολογική αντιστοιχία κατ εκτίμηση των τυχόν λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν τούτο δεν είναι εφικτό, θεωρείται ότι ο σχετικός τίτλος φέρει τον κατώτατο βαθμό του αντίστοιχου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
15.  
  Η απόδειξη της μόνιμης κατοικίας γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 17 του παρόντος..
Άρθρο 4
1.  
  Το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
Άρθρο 5
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ό υπολογισμός του κατά το πρώτο εδάφιο δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και προς τα πίσω. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 10, περίπτωση στ του ν. 2225/1994, αντικαθίστανται με το ακόλουθο εδάφιο: Το προσωπικό του παρόντος άρθρου πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να μην έχει υπερβεί το 65ο έτος και να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα ( π.δ. 611/1977), με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του ν. 2207/1994..
2.  
  Στην παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου χωρίς το τυπικό προσόν τουλάχιστον του απολυτηρίου δημοτικού σχολείου, εκτός αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με το τυπικό αυτό προσόν. Εξαιρούνται οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε χειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες ή ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό καθαριότητας..
3.  
  Η παρ. 9 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995, αντικαθίσταται ως εξής: Η ανακοίνωση αναρτάται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, στην οποία αυτή εδρεύει. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από τον ενεργούντα την ανάρτηση και έναν ακόμη υπάλληλο της υπηρεσίας ή του δήμου ή της κοινότητας. Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται. Στην περίληψη αναφέρονται υποχρεωτικώς τα στοιχεία της παρ. 8 και τα όρια ηλικίας της παρ. 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν στο Α.Σ.Ε.Π. ενστάσεις κατά της ανακοινώσεως της παραγράφου αυτής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση ή από την τελευταία δημοσίευση της ανακοινώσεως, εφόσον η τελευταία δημοσίευση γίνει μετά την ανάρτηση.
4.  
 1. Στην παρ. 11 εδάφιο (α.α.) υπεδάφιο τρίτο του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α), η φράση η άγαμη ή χήρα ή διαζευγμένη ή σε διάσταση μητέρα, εφόσον έχει την επιμέλεια των τέκνων αντικαθίσταται με τη φράση γονέας που βαρύνεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή συμβολαιογραφικής πράξεως με τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων, άλλως αυτός που έχει την επιμέλειά τους και είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή σε διάσταση..
 2. Στην παρ. 11 εδάφιο ( α.γ.) υπεδάφιο πρώτο του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α), από τη φράση και έχουν την επιμέλεια ενήλικων τέκνων διαγράφεται η λέξη ενήλικων.
 3. Η παρ. 11 εδάφιο (α.γ.) υπεδάφιο δεύτερο του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α), αντικαθίσταται ως εξής:
 4. Ή αναπηρία ή η αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης αποδεικνύεται με βεβαίωση είτε των κατά το ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών είτε της Υγειονομικής Επιτροπής του οικείου ασφαλιστικού φορέα, την οποία οι ανωτέρω επιτροπές υποχρεούνται να χορηγούν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου..
5.  
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994, μετά το πρώτο υπεδάφιο αυτής, προστίθεται:
 2. Σε περίπτωση επιτυχίας περισσότερων μελών της ίδιας οικογένειας προσλαμβάνεται ο έχων τη μεγαλύτερη ηλικία και αν πρόκειται για διδύμους εκείνος τον οποίο θα ευνοήσει η κλήρωση..
 3. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης δ της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994, προστίθεται η ακόλουθη περίοδος:
 4. Δεν θεωρείται άνεργος εκείνος που έχει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, το οποίο επί ετησίας βάσεως είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το δωδεκαπλάσιο του μηνιαίου επιδόματος ανεργίας που καταβάλλεται από το αρμόδιο ταμείο ανεργίας..
6.  
  Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι πίνακες κατατάξεως των υποψηφίων της παρούσας παραγράφου αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας. Για κάθε ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό που υπογράφεται από δυο υπαλλήλους της υπηρεσίας. Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία αρχίζει την επομένη της αναρτήσεως των πινάκων και λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Η παρ. 14 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 14. Αν για την πρόσληψη προσωπικού του παρόντος άρθρου απαιτούνται προσόντα ειδικού επιστημονικού προσωπικού, η σειρά προτεραιότητας καθορίζεται κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4Α (β-στ) του άρθρου 18 του παρόντος..
7.  
  Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται η απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου γίνεται, πέραν των κυρώσεων που προβλέπονται από τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, και καταλογισμός του συνόλου των αποδοχών που καταβλήθηκαν στο παρανόμως απασχολούμενο ή απασχοληθέν προσωπικό. Αρμόδιο για τον καταλογισμό όργανο, βάσει της έκθεσης του Επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π., είναι ο διατάκτης του φορέα στον οποίο έγινε η παράνομη πρόσληψη. Ο καταλογισμός γίνεται εις ολόκληρον εις βάρος των, κατά την έκθεση του επιθεωρητή του Α.Σ.Ε.Π., υπευθύνων για τις παράνομες προσλήψεις και εις βάρος των λαβόντων εφόσον διαπιστωθεί ότι από δόλο ή βαρεία αμέλεια συνέπραξαν στη μη νόμιμη πρόσληψή τους. Τα ποσά των καταλογισμών παρακρατούνται από τις μηνιαίες αποδοχές των βαρυνομένων με αυτούς, σε ποσοστό όχι μείζον του μισού των αποδοχών αυτών, μέχρις ότου συμπληρωθεί το ποσό του καταλογισμού. Η πράξη καταλογισμού κοινοποιείται υποχρεωτικώς στο Α.Σ.Ε.Π. από το αρμόδιο για την έκδοσή της όργανο. Οι ανωτέρω καταλογιστικές αποφάσεις προσβάλλονται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου..
8.  
  Στο άρθρο 21 του ν. 2190/1994 προστίθενται παρ.
18.  
  19 και 20, που έχουν ως εξής: 18. Ο Ο.Τ.Ε. για τις υπηρεσίες του πληροφοριών καταλόγων συνδρομητών των πόλεων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας μπορεί, για απασχόληση ως τρεις (3) ώρες την ημέρα, που δεν θα υπερβαίνει συνολικά για κάθε απασχολούμενο τους τρεις (3) μήνες κατ έτος. να προσλαμβάνει με το παρόν άρθρο μόνο φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Προκειμένου για την Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για μία τριετία από την κατάρτιση τους. Η πρόσληψη του εκάστοτε αναγκαίου προσωπικού κατά τη διάρκεια της τριετίας γίνεται από τους ανωτέρω πίνακες με τη σειρά που οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε αυτούς. Προσωπικό το οποίο έχει αποδεδειγμένα αξιολογηθεί από προηγούμενη απασχόλησή του ως ακατάλληλο δεν προσλαμβάνεται εκ νέου και διαγράφεται από τον οικείο πίνακα.
19.  
  Το ευκαιριακά απασχολούμενο με σύμβαση μιας ημέρας προσωπικό του Ο.Π.Α.Π. και του Ο.Δ.Ι.Ε. προσλαμβάνεται εφεξής από κατάλογο υποψηφίων που καταρτίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων και των παραγράφων 7-10 αυτού. Ο κατάλογος ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Με την ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός του προσωπικού που θα απασχοληθεί και η απασχόληση γίνεται με τη σειρά των υποψηφίων στον κατάλογο ανά κατηγορία υποψηφίων, σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. 11 του παρόντος άρθρου. Αν κατά την ημέρα απασχόλησης δεν προσέλθουν όλοι οι δικαιούμενοι να απασχοληθούν βάσει του καταλόγου, ο Ο.Π.Α.Π. και ο Ο.Δ.Ι.Ε., αντίστοιχα, καλεί προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού τους επόμενους χωρίς δέσμευση από τη σειρά που έχουν στον κατάλογο, η οποία πάντως τηρείται εφόσον είναι δυνατόν υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες του επείγοντος χαρακτήρα της αναπλήρωσης. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, εφόσον αποδεδειγμένα δεν προσέλθουν για απασχόληση επί πέντε συνεχείς φορές, διαγράφονται. Αν εξαντληθεί ο κατάλογος ή οι εγγεγραμμένοι δεν προσέλθουν για απασχόληση, ο Ο.Π.Α.Π. και ο Ο.Δ.Ι.Ε. προσλαμβάνουν ελεύθερα το απαιτούμενο προσωπικό με σύμβαση μιας ημέρας κάθε φορά. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν για προσωπικό από το ανωτέρω που απασχολείται έως τρεις ημέρες την εβδομάδα. Οι πρώτοι κατάλογοι κατ εφαρμογή της παρούσας διάταξης για τον Ο.Π.Α.Π. και τον Ο.Δ.Ι.Ε. θα ισχύσουν από 1ης Ιανουαρίου 1998. Οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονται ως ευκαιριακά απασχολούμενο προσωπικό κατά προτίμηση έναντι των λοιπών υποψηφίων.
20.  
  Οι οικείοι φορείς προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους φορείς και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης. χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή..
Άρθρο 6
1.  
  Για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα με φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα ή με άλλες ειδικές διατάξεις, απαιτείται η προηγούμενη έκδοση κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν, το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελέσουν, το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αναδόχου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και αιτιολογία για τους λόγους που δεν μπορεί να εκτελεστεί από υπαλλήλους του. Με τη σύμβαση μίσθωσης έργου καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίοι όροι και κάθε λεπτομέρεια, σχετικώς με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου. Σύμβαση μίσθωσης έργου που καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι αυτοδικαίως και καθ ολοκληρίαν άκυρη.
3.  
  Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου. Απασχόληση του αναδόχου σε έργα ή εργασίες άσχετες με εκείνες που περιγράφονται στη σύμβαση απαγορεύεται και συνεπάγεται τον καταλογισμό ολικώς ή μερικώς της αμοιβής του αναδόχου σε βάρος του υπευθύνου υπηρεσιακού οργάνου. Ρήτρα καταβολής της εργολαβικής αμοιβής τμηματικώς κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
4.  
  Προϊστάμενοι υπηρεσιών ή άλλα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων παραπέμπονται υποχρεωτικώς στην αρμόδια πειθαρχική δικαιοδοσία κατά τις οικείες διατάξεις και διώκονται αυταπαγγέλτως ή κατ έγκληση οποιουδήποτε πολίτη για παράβαση καθήκοντος κατά το άρθρο 259 του Ποινικού Κώδικα
5.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι συμβάσεις έργου για διερμηνεία σε συνέδρια, ημερίδες, επιτροπές, συζητήσεις με εκπροσώπους ξένων χωρών ή οργανισμών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικώς σε κάθε περίπτωση που αντικειμενικώς απαιτείται διερμηνεία, καθώς και συμβάσεις έργου του διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και των Μονάδων Εκπαίδευσης ή σχολών επιμόρφωσης υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ.
5.  
  Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Για την έκδοση της κατά την προηγούμενη παράγραφο απόφασης, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, απαιτείται βεβαίωση της νομικής υπηρεσίας ή νομικού συμβούλου της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία
6.  
  Για συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και τα νομικά πρόσωπα την απόφαση της παρ. 1 εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας ή το υπ αυτού εξουσιοδοτημένο όργανο.
7.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α/11.11.1987), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76 Α), καταργούνται. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
8.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Άρθρο 7 "Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2190/1994 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Η θητεία των μελών του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ανανεώνεται επί χρόνο πλήρους ή μη θητείας: α) των μεν Συμβούλων, με κοινή απόφαση των Προέδρου και Αντιπροέδρου του Α.Σ.Ε.Π [...]"
2.  
 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως:
 2. 1.
 3. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να κατανέμει τις αρμοδιότητές του σε Μονομελείς συνθέσεις, σε Τμήματα και σε Ολομέλειες Ελάσσονα και Μείζονα..
 4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2190/1994 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, το ακόλουθο εδάφιο:
 5. Ή παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και για τις Μονομελείς συνθέσεις και για την Ελάσσονα Ολομέλεια..
3.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Οι Επιθεωρητές, κατά την άσκηση του έργου τους, έχουν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου του άρθρου 33 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας..
4.  
  Οι ενστάσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, ασκούνται με κατάθεσή τους στο Α.Σ.Ε.Π. ή αποστέλλονται σε αυτό ταχυδρομικώς επί αποδείξει. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή στο δημόσιο ταμείο παραβόλου πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αναπροσαρμογή του παραβόλου γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Ενστάσεις που δεν συνοδεύονται από το αποδεικτικό καταβολής του παραβόλου δεν εξετάζονται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι επί των ενστάσεων αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Α.Σ.Ε.Π. είναι υποχρεωτικώς εκτελεστές. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.
Άρθρο 19 "Πλήρωση θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού και υπαλλήλων επί θητεία"
1.  
  Για την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος ή αντίστοιχου επιστημονικού προσωπικού των Ν.Π.Ι.Δ. της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος και την υποβολή των αιτήσεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 16. εξαιρουμένων εκείνων που η εφαρμογή τους προϋποθέτει διαγωνισμό.
2.  
  Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά παρέκκλιση του ν. 2190/1994 καταργούνται. Για το σκοπό αυτόν η επιτροπή μπορεί να προβαίνει και σε δημόσια συνέντευξη με τους υποψηφίους.
3.  
  Η επιτροπή επιλογής αποτελείται από δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., από τα οποία το ένα ορίζεται πρόεδρος, δύο (2) οποιασδήποτε βαθμίδας καθηγητές Α.Ε.Ι. του αντίστοιχου αντικειμένου και έναν (1) ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο της οικείας υπηρεσίας ή νομικού προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 14 του παρόντος. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται εισηγητής με απόφαση του προέδρου της. Με όμοια απόφαση ορίζονται μέχρι τρεις βοηθοί του εισηγητή από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό του Α.Σ.Ε.Π. ή άλλων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14. Ο γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του προέδρου της από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ του Α.Σ.Ε.Π. ή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
4.  
  Τα μέλη της ανωτέρω επιτροπής προτείνονται: α) από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τα μέλη του, β) από τους οικείους πρυτάνεις, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τους καθηγητές Α.Ε.Ι. και γ) από τον προϊστάμενο της οικείας αρχής ή το μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του διοικητικού του συμβουλίου, ύστερα από αίτημα του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., καθόσον αφορά τον ειδικό επιστήμονα.
5.  
  Η επιτροπή κρίνει και καθορίζει με αιτιολογημένη απόφαση της τη σειρά προτεραιότητας στους πίνακες επιτυχίας με βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και μεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εμπειρία, τις επιστημονικές εργασίες και άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφίων, καθώς και το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη, την οποία πραγματοποιεί με καθένα από αυτούς. Η διαδικασία αυτή τηρείται, κατά την κρίση της επιτροπής, είτε ενιαίως είτε κατά στάδια, κατά τα οποία γίνεται διαδοχική εκτίμηση των προσόντων των υποψηφίων, αποκλειομένων εκείνων από αυτούς που δεν πληρούν τα κριτήρια των επόμενων σταδίων.
6.  
  Οι πίνακες επιτυχίας αναρτώνται στα καταστήματα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι διατάξεις των παρ. 6 και 9, του τέταρτου, πέμπτου και έκτου εδαφίου της παρ. 10, οι διατάξεις των παρ. 11-15, του πρώτου εδαφίου της παρ. 16 και οι διατάξεις των παρ. 17 και 18 του άρθρου 17 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της επιτροπής. Η ένσταση ασκείται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. και κατά την εκδίκασή της δεν μετέχουν τα μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που συμμετείχαν στην επιτροπή επιλογής του παρόντος άρθρου.
7.  
  Η πλήρωση θέσεων υπαλλήλων επί θητεία γίνεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 8 "Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ."
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1388/1983 ( ΦΕΚ 113 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1943/ 1991 ( ΦΕΚ 50 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 3. Αποστολή του Ε.Κ.Δ.Δ. είναι: α) Η εντός των πλαισίων της στρατηγικής και των κατευθύνσεων που χαράσσει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού (μονίμων υπαλλήλων, προσωπικού ιδιωτικού δικαίου, μετακλητών και επί θητεία υπαλλήλων κ.λπ.) των φορέων της εν γένει δημόσιας δράσης, ήτοι της κεντρικής και αποσυγκεντρωμένης δημόσιας διοίκησης, όλων των βαθμών τοπικής αυτοδιοίκησης, της καθ ύλην αυτοδιοίκησης, τόσο ως προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου όσο και προς εκείνα ιδιωτικού δικαίου, των Δ.Ε.Κ.Ο., των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και γενικότερα, όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτοί οριοθετούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού τους και την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. β) Η παροχή επιστημονικών δεδομένων και συμπερασμάτων στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης των ανθρωπίνων πόρων της δημόσιας διοίκησης και εισαγωγής οργανωτικών αλλαγών σε αυτήν. γ) Η συμβολή στο διαρκή εκσυγχρονισμό της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης μέσω έρευνας των διαδικασιών και της δομής των φορέων δημόσιας δράσης, παραγωγής στελεχών αυξημένων δυνατοτήτων, εκπόνησης μελετών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων και συμβουλευτικής υποστήριξης της εφαρμογής τους στις επί μέρους υπηρεσίες. Το Ε.Κ.Δ.Δ._ καταρτίζει και υποβάλλει ετησίως στον Υπουργό Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έκθεση για τα προβλήματα και τις εξελίξεις στη διοικητική εκπαίδευση, καθώς και ειδικότερες εκθέσεις, μετά από παραγγελία του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Α.Σ.ΕΠ. και άλλων ανεξάρτητων δημόσιων αρχών. Το Ε.Κ.Δ.Δ. δύναται επίσης, να παρέχει υπηρεσίες σε Φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα έναντι αμοιβής..
Άρθρο 9
1.  
  Οι παράγραφοι 1-3 του άρθρου 2 του ν. 1388/1983 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Το Ε.Κ.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από:.
 1. τον Πρόεδρο
 2. το Γενικό Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ.
 3. τους Διευθυντές των επιστημονικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ.
 4. τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 5. έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., στ) έναν εκπρόσωπο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,.
 6. δυο (2) επιστήμονες από τους κλάδους της Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας, του Δημοσίου Δικαίου, της Οικονομικής Επιστήμης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών και της Πληροφορικής
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται διοικητικώς των επιστημονικών και υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εγκρίνει όλες τις σχετικές δαπάνες μέχρι του ύψους που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται.
3.  
  Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, τα δύο μέλη που μνημονεύονται στο στοιχείο ζ της προηγούμενης παραγράφου και οι αναπληρωτές των τελευταίων επιλέγονται μεταξύ επιστημόνων κύρους και ειδικής εμπειρίας από τους επιστημονικούς κλάδους που απαριθμούνται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
4.  
  Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, καθώς και τα μέλη που μνημονεύονται στα στοιχεία δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Δ.Σ. και οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και μετά τη λήξη της θητείας τους μέχρι την ανανέωσή της ή το διορισμό νέων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος..
Άρθρο 10
1.  
  Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 6 του ν. 1388/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 1943/1991 ( ΦΕΚ 50 Α) αντικαθίστανται ως ακολούθως: 2. Το Συμβούλιο συγκροτείται από επτά (7) μέλη με τριετή θητεία οριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως μέλη τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. και δύο (2) ειδικοί επιστήμονες που υπηρετούν σε δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να προέρχονται ανά ένας από τους γνωστικούς τομείς της Διοικητικής Επιστήμης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Πολιτικής Επιστήμης, της Κοινωνιολογίας, του Δημοσίου Δικαίου, των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, της Οικονομικής Επιστήμης, της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Πληροφορικής. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος του Ε.Κ.Δ.Δ. με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Κ.Δ.Δ. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών κατά παρέκκλιση των περιορισμών των κειμένων διατάξεων.
3.  
  Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο πριν από την έναρξη και μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για να γνωμοδοτήσει επί του προγραμματισμού και του απολογισμού του Ε.Κ.Δ.Δ. Εκτάκτως, συνέρχεται οποτεδήποτε το ζητήσει ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.
4.  
  Ως εισηγητές στο Συμβούλιο παρίστανται οι προϊστάμενοι των επιστημονικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. επί θεμάτων της αρμοδιότητάς τους και ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Κ.Δ.Δ.
5.  
  Το Συμβούλιο, όταν συζητώνται θέματα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων. δύναται να καλεί αρμόδια στελέχη δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και εμπειρογνώμονες του ιδιωτικού τομέα να εκφέρουν άποψη επί των υπό συζήτηση θεμάτων..
Άρθρο 12
1.  
  Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και των δοκιμασιών αξιολόγησης οι φοιτώντες στην Ε.Σ.Δ.Δ. κατατάσσονται βάσει των όσων ορίζει ο οικείος κανονισμός σπουδών στις ακόλουθες κατηγορίες:.
 1. Αριστούχοι αποφοιτήσαντες β. Επιτυχώς αποφοιτήσαντες γ. Φοιτήσαντες.
2.  
  Οι αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ. διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις του οικείου κλάδου στο Β βαθμό. Κατά τη διάρκεια της πρώτης τριετίας από το διορισμό τους τοποθετούνται υποχρεωτικά σε τρία τουλάχιστον διαφορετικά τμήματα για διάστημα όχι μικρότερο των έξι (6) μηνών σε έκαστο εξ αυτών. Μετά την πάροδο τριετίας οι αριστούχοι και μετά την πάροδο πενταετίας οι επιτυχώς αποφοιτήσαντες προάγονται στον Α βαθμό.
3.  
  Το είκοσι τοις εκατό (20%) των κενών θέσεων προισταμένων Τμήματος και το δέκα τοις εκατό (10%) των κενών θέσεων των προϊσταμένων Διεύθυνσης καλύπτεται υποχρεωτικά από απόφοιτους της Ε.Σ.Δ.Δ., εφόσον υπάρχει στην οικεία υπηρεσία επαρκής αριθμός αποφοίτων που να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις.
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983 συμπληρώνεται ως ακολούθως: Όσοι εκ των εκπαιδευομένων ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. χωρίς να αποφοιτήσουν επιτυχώς από αυτήν, σύμφωνα με τα όσα εκάστοτε ορίζει ο οικείος Κανονισμός Σπουδών, διορίζονται σε οργανικές και ελλείψει αυτών σε προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ για τον οποίο έχουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών, άλλως σε όμοιες θέσεις κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Ο διορισμός τους γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό του συγκεκριμένου κλάδου της οικείας υπηρεσίας, η δε υπηρεσιακή τους κατάσταση ρυθμίζεται στο εξής από τις γενικές για τον κλάδο και την υπηρεσία και όχι από τις ειδικές περί αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ. διατάξεις. Ο διορισμός τους γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας βάσει του τελικού βαθμού τους. Όσοι εκ των εκπαιδευομένων δεν ολοκλήρωσαν το πλήρες πρόγραμμα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ. λόγω αποβολής τους με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Ε.Κ.Δ.Δ., εξαιτίας αδικαιολόγητων απουσιών ή πειθαρχικών παραπτωμάτων κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και του οικείου Κανονισμού Σπουδών και δεν είχαν κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Σ.Δ.Δ. τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, δεν διορίζονται σε θέσεις υπαλλήλων και δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν σε νέο εισαγωγικό διαγωνισμό για την Ε.Σ.Δ.Δ. Οι φοιτήσαντες αλλά μη αποφοιτήσαντες από την Ε.Σ.Δ.Δ. δημόσιοι υπάλληλοι επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών στις οργανικές τους θέσεις, ενώ όσοι εκ των αποφοίτων της Ε.Σ.Δ.Δ. έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα δύνανται να επιστρέψουν, με αίτησή τους, μετά την αποφοίτησή τους, στις οργανικές θέσεις που κατείχαν πριν από την είσοδο τους στη Σχολή. Κάτοχοι πτυχίων θετικών ή τεχνικών επιστημών δύνανται, κατόπιν αιτήσεώς τους, να διορισθούν σε θέσεις κλάδων αντίστοιχων προσόντων εφόσον υπάρχουν στο φορέα διορισμού τους..
5.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1388/1983 καταργούνται.
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού, πλην του πρώτου εδαφίου της παρ. 2, δεν ισχύουν για τους σπουδαστές της Ι εκπαιδευτικής σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.
Άρθρο 13
1.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 33 του ν. 1943/1991 αντικαθίστανται ως ακολούθως: 1. Η εισαγωγική εκπαίδευση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α., πλην των υπαλλήλων της κατηγορίας ΥΕ, γίνεται αμέσως μετά την ορκωμοσία. θεωρείται ανάληψη υπηρεσίας του δόκιμου υπαλλήλου και η συμμετοχή σε αυτή είναι υποχρεωτική. Οι οικείες υπηρεσίες κοινοποιούν στο Ε.Κ.Δ.Δ. αντίγραφο του καταλόγου των διοριζομένων σε αυτές υπαλλήλων μέσω των πάσης φύσεως διαγωνισμών και διαδικασιών επιλογής προσωπικού και γνωστοποιούν στους διοριζομένους την υποχρέωσή τους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης πριν την ανάληψη υπηρεσίας.
2.  
  Η αρμοδιότητα εκτέλεσης προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης ανήκει στο Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης, το οποίο μετονομάζεται εφεξής σε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ( ΙΝ.ΕΠ.) και ασκεί τόσο κατά το σκέλος της εισαγωγικής εκπαίδευσης όσο και κατά το σκέλος της διαρκούς επιμόρφωσης την εποπτεία των Περιφερειακών Ινστιτούτων του άρθρου 28 του ν. 1388/1983, τα οποία μετονομάζονται σε Περιφερειακά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Π.ΙΝ.ΕΠ). Το Ινστιτούτο Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Δ.Ε.) καταργείται. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού του Ι.Ε.Δ.Ε. που έχουν πληρωθεί δεν καταργούνται και παραμένουν στο Ε.Κ.Δ.Δ.
Άρθρο 14
1.  
  Για τη στελέχωση του Ε.Κ.Δ.Δ. συνιστώνται είκοσι πέντε (25) θέσεις υπευθύνων σπουδών και έρευνας, ως θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. Η πλήρωση των θέσεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. Η ανανέωση γίνεται μετά από ειδικώς αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημοσίας Διοίκησης.
2.  
  Προσόντα πρόσληψης στις θέσεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα αναφερόμενα υπό τα στοιχεία α και β της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991. Με υπουργική απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ., είναι δυνατόν να ορίζονται στην προκήρυξη για την κάλυψη των θέσεων αυτών πρόσθετα προσόντα, καθώς και συγκεκριμένες ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές μπορεί να καλύπτονται και με απόσπαση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1388/1983.
3.  
  Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό του παρόντος άρθρου έχει την ευθύνη σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων και προΐσταται των εκπαιδευτικών μονάδων του Ε.Κ.Δ.Δ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. καθορίζεται το αναλυτικό καθηκοντολόγιο του εν λόγω προσωπικού.
4.  
  Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρετούντες στο Ε.Κ.Δ.Δ. ειδικοί ερευνητές με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου καταλαμβάνουν αυτοδικαίως αντίστοιχο αριθμό θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου χωρίς μεταβολή των υφιστάμενων συμβάσεών τους. 5 Οι υφιστάμενες συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου και αποσπάσεις κατά το άρθρο 11 παρ. 2 εδάφιο πρώτο του ν. 1388/1983 διατηρούνται μέχρι τη λήξη της ισχύος τους, ενώ οι υφιστάμενες πράξεις παράλληλης άσκησης καθηκόντων κατά τις ανωτέρω διατάξεις διατηρούνται μέχρι τη λήξη της ισχύος τους και πάντως όχι πέραν του επόμενου έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου. Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος των ως άνω συμβάσεων, αποσπάσεων και παράλληλων αναθέσεων αντίστοιχος αριθμός θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν πληρούται.
6.  
  Οι θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται στην παράγραφο 2α του άρθρου 9 του ν. 1388/1983 καταργούνται, πλην των θέσεων, που κατέχονται από τους εμπίπτοντες στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίες καταργούνται αυτοδικαίως μόλις κενωθούν, και της θέσης του νομικού συμβούλου. Τα καθήκοντα των καταργούμενων θέσεων μπορεί να ασκούνται. όπου παρίσταται ανάγκη, από το προσωπικό του παρόντος άρθρου.
7.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρουτου ν. 1388/1983, κατά το μέρος που προβλέπουν ανάθεση καθηκόντων, καταργούνται.
8.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 1943/1991 προστίθεται: Ή αποζημίωση αυτή υπόκειται σε κρατήσεις εισφορών υπέρ Ι.Κ.Α. και προσαυξάνεται με την εκάστοτε ισχύουσα εργοδοτική εισφορά..
Άρθρο 15
1.  
  Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ. καταρτίζει και εκτελεί προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευσης για τους υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των Υπουργείων. Περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και των Οργανισμών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ανάπτυξη γνώσεων, διοικητικής συμπεριφοράς και δεξιοτήτων ανταποκρινόμενων στις απαιτήσεις των καθηκόντων προϊσταμένου διεύθυνσης, καθώς και η διαγωνιστική αξιολόγηση των υποψήφιων προϊσταμένων, η οποία θα συμβάλλει στην αξιοκρατική και αντικειμενική επιλογή των ικανοτέρων.
2.  
  Τα προγράμματα αυτά δύνανται να εκτελούνται ενιαία για όλους τους υποψήφιους προϊσταμένους διεύθυνσης ή κατά εξειδικευμένους θεματικούς κύκλους απευθυνόμενους σε υποψηφίους ενός ή περισσότερων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και των συναφών περιφερειακών και νομαρχιακών διευθύνσεων ή ενός ή περισσότερων συναφών κλάδων. Η μορφή, η διάρκεια και το αναλυτικό περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ο τρόπος της τελικής αξιολόγησης των εκπαιδευομένων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. και γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Τα προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευσης περιλαμβάνουν υποχρεωτικώς γενικά θέματα διευθυντικών δεξιοτήτων και συμπληρωματικώς ειδικότερα θέματα όταν εκτελούνται κατά θεματικό κύκλο.
3.  
  Στα προγράμματα προαγωγικής εκπαίδευσης συμμετέχουν υπάλληλοι Α βαθμού που έχουν ασκήσει καθήκοντα τμηματάρχη επί μία τριετία τουλάχιστον ή υποψήφιοι για προϊστάμενοι διεύθυνσης, μετά από επιτυχία σε ειδικό εισαγωγικό διαγωνισμό
4.  
  Ο χρόνος και η διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο αριθμός των εισακτέων και η αναλυτική εξεταστέα ύλη καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Τα προς εξέταση θέματα θα πρέπει υποχρεωτικώς να συνδέονται με την πρακτική λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών και να είναι κατάλληλα για να ελέγχονται οι εμπειρικές γνώσεις των υποψηφίων για τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, η ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες του κοινού και η γνώση του ευρωπαϊκού και εθνικού θεσμικού πλαισίου άσκησης δημόσιας πολιτικής και η ικανότητα εφαρμογής. Με την ίδια απόφαση μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση από το Ε.Κ.Δ.Δ. ειδικών εγχειριδίων βάσει της καθορισθείσας εξεταστέας ύλης για την καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων.
5.  
  Την ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη βαθμολόγηση και τις σχετικές αμοιβές. Την επιλογή των θεμάτων πραγματοποιεί ειδική επιτροπή αποτελούμενη από τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε., τρεις (3) επιστήμονες μέλη της Κ.Ε.Ε. και τρεις (3) Γενικούς Διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών με ειδικότητες συναφείς προς την εξεταζόμενη θεματολογία οριζόμενους από την Κ.Ε.Ε. Τη βαθμολόγηση των διαγωνιζομένων πραγματοποιεί ειδικό σώμα βαθμολογητών αποτελούμενο από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., δικαστικούς ή άλλους δημόσιους λειτουργούς ή ειδικούς επιστήμονες και Γενικούς Διευθυντές δημοσίων υπηρεσιών, συγκροτούμενο με απόφαση της Κ.Ε.Ε.
6.  
  Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, που μπορεί να διεξάγεται κατά θεματικές Ενότητες σε συνεχείς ή διακεκομμένες χρονικές περιόδους, πραγματοποιείται διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει της διδαχθείσας ύλης με ευθύνη της επιτροπής ορισμού θεμάτων και του σώματος βαθμολογητών του εισαγωγικού διαγωνισμού προαγωγικής εκπαίδευσης, όπως έχουν συγκροτηθεί με την πλέον πρόσφατη απόφαση της Κ.Ε.Ε.
7.  
  Η επιτυχής αποφοίτηση από το πρόγραμμα προαγωγικής εκπαίδευσης, που πιστοποιείται με ειδική βεβαίωση του Ε.Κ.Δ.Δ., συνυπολογίζεται κατά την επιλογή η προαγωγή προϊσταμένων διεύθυνσης και όταν κατά την εκτίμηση του υπηρεσιακού συμβουλίου τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων θεωρούνται σχεδόν ισοδύναμα, παρέχει προβάδισμα.
8.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ. καθορίζεται ο εκπαιδευτικός κανονισμός του προγράμματος προαγωγικής εκπαίδευσης.
Άρθρο Άρθρο11 "Εισαγωγικός διαγωνισμός της Ε.Σ.Δ.Δ."
1.  
  Στο τέλοςτης παρ.τουάρθρουτου ν 1388/1983 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ο εισαγωγικός διαγωνισμός διενεργείται κατ έτος.
2.  
  Στο άρθρο 19 του ν. 1388/1983 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής: 3. Οι εισαγόμενοι εγγράφονται εντός διμήνου, η δε εκπαιδευτική διαδικασία αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους προκήρυξης ή από της ημερομηνίας που ορίζει το Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ..
3.  
  Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή ιδιωτών στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ. κατά την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 1388/1983 είναι το οριζόμενο με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για το διορισμό δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων. Όριο ηλικίας για τη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και υπαλλήλων Ο.Τ.Α. είναι το ως άνω όριο επαυξημένο κατά πέντε (5) έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 16
1.  
  Στις υπαλλήλους, με οποιαδήποτε σχέση, του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού, που υιοθετούν τέκνο, χορηγείται άδεια ενός (1) μηνός με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετούμενο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Δικαιούνται επίσης και τα λοιπά πλεονεκτήματα των φυσικών μητέρων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, εκτός των αδειών κυήσεως και λοχείας.
2.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 1648/1986 Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμου και μειονεκτούντων προσώπων (ΦΕΚ 167 Α) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Την επαύξηση της κανονικής άδειας κατά την παρούσα παράγραφο δικαιούνται, με τις ίδιες ουσιαστικές προϋποθέσεις και οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. .
3.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1682/1987 ειδική άδεια χωρίς αποδοχές, διάρκειας τριών (3) ετών κατ ανώτατο όριο, με σκοπό τη συγκατοίκηση, χορηγείται και σε υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. Χορηγείται επίσης σε υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., που είναι σύζυγοι υπαλλήλων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών.
4.  
  Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 193/1988 (ΦΕΚ 84 Α), προκειμένου για τακτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία ή σύζυγο με αναπηρία 100% τον οποίο συντηρεί, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους, εφόσον η αναπηρία των παιδιών τους είναι άνω του 67%, βεβαιούμενη με γνωμάτευση των κατά το ν. 1648/1986 υγειονομικών επιτροπών.
5.  
  Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μείωση του ωραρίου ισχύει και για τους τυφλούς ή παραπληγικούς - τετραπληγικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α. Ειδικώς για τους τυφλούς τηλεφωνητές η μείωση του ωραρίου εργασίας ορίζεται σε δύο (2) ώρες την ημέρα.
Άρθρο 17
1.  
 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 263 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν 1902/1990 (ΦΕΚ 138 Α), μετά τις λέξεις 35ετή πραγματική και συντάξιμη προστίθεται η λέξη δημόσια.
 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο, που έχει ως εξής:
 3. Ή θεμελίωση ή όχι συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, νοείται βάσει πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας..
2.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Σε περίπτωση που κενωθεί ή συσταθεί θέση προϊσταμένου τμήματος ή διεύθυνσης πριν από τη λήξη της τριετίας, ο προϊστάμενος επιλέγεται για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας..
3.  
  Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις ηθικές αμοιβές των δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οργανικές θέσεις (Κεφάλαιο Β του π.δ/τος 410/1988 ( ΦΕΚ 191 Α).
4.  
  Από 1ης Ιανουαρίου 1998 οι αποδοχές της οργανικής θέσης των αποσπώμενων σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων βαρύνουν τους φορείς στους οποίους αποσπώνται. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση αυτή οι αποσπώμενοι στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης και γενικών ή ειδικών γραμματέων, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για διάθεση τους σε γραφεία κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Α.Σ.Ε.Π., στο Συνήγορο του Πολίτη και στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και οι περιπτώσεις για τις οποίες ρυθμίζεται ειδικώς το θέμα των αποδοχών των αποσπωμένων από ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάξεις. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής υπάγονται και οι ήδη αποσπασμένοι κατά την ανωτέρω ημερομηνία υπάλληλοι. Βραχυχρόνιες αποσπάσεις έως τριών (3) μηνών κατ έτος, καθώς και αποσπάσεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
5.  
  Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και οι μόνιμοι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν τυπικά προσόντα ανώτερης κατηγορίας που δεν προβλέπονται ή δεν αντιστοιχούν σε κανέναν κλάδο της υπηρεσίας τους, μπορούν, με αίτηση τους, να μεταταγούν σε κενές θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου της ανώτερης κατηγορίας, εφόσον κατά την κρίση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντα του κλάδου αυτού. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, οι μετατάξεις γίνονται σε συνιστώμενες, με τις αποφάσεις μετάταξης, προσωρινές θέσεις, που καταργούνται αυτοδίκαια με την αποχώρηση από την υπηρεσία των υπαλλήλων που τις καταλαμβάνουν, με ταυτόχρονη δέσμευση μη πλήρωσης των θέσεων των κλάδων από τους οποίους μετατάσσονται. Οι υπάλληλοι αυτοί καταλαμβάνουν τις θέσεις που κενώνονται στον κλάδο στον οποίο μετατάσσονται, με ταυτόχρονη κατάργηση των προσωρινών θέσεων και αποδέσμευση των θέσεων από τις οποίες μετατάχθηκαν. Η προθεσμία υποβολής των ως άνω αιτήσεων ορίζεται τρίμηνη από τη δημοσίευση του παθόντος. Η διάταξη της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζεται σε υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν υποχρέωση παραμονής επί ορισμένο χρόνο στην κατηγορία στην οποία διορίστηκαν.
7.  
  Το δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 2225/1994 ( ΦΕΚ 121 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχουν κενές θέσεις στην υπηρεσία που υπηρετούν, κατατάσσονται σε συνιστώμενες προσωρινές θέσεις στην ίδια υπηρεσία του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκαν πριν τη μετάταξη ή μεταφορά τους. Αν ο κλάδος ή η ειδικότητα στην οποία ανήκαν δεν υπάρχει στην υπηρεσία που υπηρετούν, μπορεί να συνιστάται, με την απόφαση κατάταξης, προσωρινή θέση αντίστοιχου ή συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου ή ειδικότητας. Αν οι ανάγκες της υπηρεσίας δεν απαιτούν τη σύσταση των προσωρινών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που κατέχουν οι μεταταγέντες ή μεταφερθέντες μετατρέπονται με την πράξη κατάταξης σε θέσεις κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας εκείνης στην οποία ανήκαν πριν τη μετάταξη ή μεταφορά τους και συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας που κατέχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος..
8.  
  Στο τέλος της παρ. 33 του άρθρου 9 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Ειδικά για μετατάξεις σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με την παρ. 22 του παρόντος, το κατά το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ανώτατο όριο προϋπηρεσίας ορίζεται σε είκοσι (20) έτη..
9.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας των επαναπροσλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2190/1994, καθώς και των προσλαμβανομένων σε ασφαλιστικά ταμεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 25 του ν. 2266/1994, που έχουν διανύσει στους φορείς από τους οποίους είχαν απολυθεί και ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των προσλαμβανομένων σε ασφαλιστικά ταμεία, βάσει της ανωτέρω διάταξης, αποτελεί χρόνο πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια από της επαναπρόσληψης ή πρόσληψής τους.
10.  
  Στο άρθρο 13 παρ. 23 εδάφιο β του ν. 2307/1995 μετά τις λέξεις υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. προστίθενται από τότε που ίσχυσε οι λέξεις και Ν.Π.Ι.Δ..
11.  
  Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 2190/1994 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: Έπαναπροσλαμβανόμενοι οι τελευταίοι, αν η θέση τους είναι κατειλημμένη, εντάσσονται σε κενή ή προσωποπαγή θέση της Δικαστικής Υπηρεσίας του νομικού προσώπου με σχέση έμμισθης εντολής, εφόσον κατά το χρόνο της απόλυσής τους είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον πενταετή θητεία ως μέλη Νομικών Συμβουλίων στον ίδιο φορέα, εφαρμοζομένων και γι αυτούς των διατάξεων των παρ. 5 και 7 του παρόντος άρθρου. χωρίς δικαίωμα καταβολής αναδρομικών αποδοχών ή αποζημίωσης μέχρι την ένταξή τους..
Άρθρο 18
1.  
  Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας ( Κ.Ε.Θ.Ι.) Η περίπτωση α της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) αντικαθίσταται ως εξής: α. Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ( Κ.Ε.Θ.Ι.) διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία ορίζονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα λοιπά πέντε (5) μέλη του. Για το σκοπό αυτόν επιλέγονται επιστήμονες με κύρος, εμπειρία και ευρύτερη επιστημονική και κοινωνική δράση σε θέματα ισότητας των φύλων, ενώ δύο εκ των μελών μπορεί να είναι προσωπικότητες κύρους με δράση σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων..
Άρθρο 19
1.  
  Συνιστώνται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής ( Υ.Α.Π.), οι παρακάτω θέσεις προσωπικού:.
 1. Δεκαπέντε (15) θέσεις του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) θέσεις ειδικότητας επιστήμης Η/Υ (SΟFΤWΑRΕ) και τρεις (3) θέσεις ειδικότητας μηχανικών Η/Υ (ΗΑRDWΑRΕ)
 2. Δέκα (10) θέσεις του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, εκ των οποίων οι επτά (7) θέσεις ειδικότητας πληροφορικής (SΟFΤWΑRΕ) και οι τρεις (3) θέσεις ειδικότητας ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων (ΗΑRDWΑRΕ)
 3. Πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 4. Δεκαπέντε (15) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 "Έννοια όρου - Διατήρηση ισχύος διατάξεων"
1.  
  Όπου στα άρθρα 14-21 του ν. 2190/1994 και τους τροποποιητικούς αυτού νόμους αναφέρεται ο όρος νομαρχία νοείται για την εφαρμογή των περί προσλήψεων διατάξεων η εδαφική περιοχή της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή του νομαρχιακού διαμερίσματος της ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 21
1.  
  Εξαίρεση από όριο ηλικίας συμμετοχής σε πανελλήνιο διαγωνισμό Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995 ( ΦΕΚ 224 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι συμμετάσχοντες στον ανωτέρω διαγωνισμό, εφόσον είχαν κατ αυτόν το προβλεπόμενο όριο ηλικίας και έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με την καθορισμένη βάση κατά κατηγορία θέσεων, επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον επόμενο πανελλήνιο διαγωνισμό ανεξάρτητα από την υπέρβαση του ορίου ηλικίας..
Άρθρο 22
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο, υπό τον τίτλο Σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, οι διατάξεις του ν. 2190/1994 για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα (άρθρα 1 - 21), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, καθώς και κάθε άλλη συναφής διάταξη η οποία εμμέσως τροποποιεί ή συμπληρώνει τις ανωτέρω διατάξεις.
2.  
  Κατά την κωδικοποίηση αυτή επιτρέπεται, χωρίς αλλοίωση της έννοιας των διατάξεων που ισχύουν, η νέα διάρθρωση του νομοθετικού υλικού, όπως η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων ή προσθήκη νέων και η νέα γενικώς κατάστρωση αυτού, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητώς ή σιωπηρώς καταργηθεί, καθώς και των μεταβατικών διατάξεων, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που έχουν καταργηθεί, η διενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση και η διενέργεια των αναγκαίων προσαρμογών εν όψει της γενικώς ισχύουσας νομοθεσίας
Άρθρο 23
1.  
  Τυχόν εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης προσωπικού, βάσει των άρθρων 18 και 19 του ν. 2190/ 1994, εφόσον δεν έχουν δημοσιευθεί (αναρτηθεί) από την οικεία επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π. οι σχετικοί πίνακες, ολοκληρώνονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις χωρίς την εφαρμογή των πενταετιών.
2.  
  Θέσεις νοσοκομείων και λοιπών φορέων υγείας που περιλαμβάνονται στις αριθ. 1/7.11.1995 (ΦΕΚ 1/7.11.1995, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και 3/13.2.1996 (ΦΕΚ 3/13.2.1996,Τεύχος ΠροκηρύξεωνΑ.Σ.Ε.Π.) προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., καθώς και στις προκηρύξεις που έγιναν κατ εφαρμογή του ν. 2190/1994 από την έναρξη ισχύος του έως την ανάληψη της σχετικής αρμοδιότητας από το Α.Σ.Ε.Π. (1.7.1995), οι οποίες κενώθηκαν ή κενούνται λόγω παραίτησης των διορισθέντων εντός δέκα (10) μηνών από το διορισμό τους, καλύπτονται από τους επόμενους κατά σειρά στους οικείους πίνακες προτεραιότητας, εφόσον οι θέσεις που κενώθηκαν δεν περιλήφθηκαν σε επόμενη προκήρυξη.
3.  
  Οι διατεθέντες από τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 25.1.1995, κατ εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995, στους Τ.Ο.Ε.Β. ή στο Κέντρο Υγείας Νεάπολης Λακωνίας, των οποίων δεν ολοκληρώθηκε ο διορισμός μέχρι 31.12.1996. διορίζονται σε κενές θέσεις δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων υπαγόμενων στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, των αντίστοιχων ή γειτνιαζουσών νομαρχιών. Κατάσταση εγκεκριμένων θέσεων αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο Α.Σ.Ε.Π. δήλωση διορισμού τους μετά από σχετική ειδοποίησή τους που γίνεται εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο από την περιέλευση στο Α.Σ.Ε.Π. της κατάστασης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία ανακοινώνεται στους ενδιαφερομένους.
4.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α) προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής: 6. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της αρχής, διατάκτης των δαπανών είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και η οικονομική εξυπηρέτησή της γίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
5.  
  Οι συμβάσεις εργασίας προσωπικού υπαγόμενου στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου που προσλήφθηκε από φορείς του δημόσιου τομέα, που υπάγονται το πρώτον στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994, εφόσον έγιναν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή έως και τη δημοσίευση του παρόντος, καταγγέλλονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος υποχρεωτικώς βάσει των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
Άρθρο 24
1.  
  Καταργούνται:
 1. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο της παρ. 3 του άρθρου 21 και η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).
 2. Οι παράγραφοι 4 και 9, καθώς και τα εδάφια δεύτερο και έκτο της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α).
 3. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α).
 4. Τα άρθρα 36, 43, 45 και 49 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α).
 5. Η παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α).
2.  
  Καταργείται επίσης κάθε διάταξη γενική ή ειδική που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν
Άρθρο 25
1.  
  Η εκλογή για την ανάδειξη αρχών σε δήμους που αναγνωρίσθηκαν από το έτος 1996 και μετέπειτα θα γίνει την 11η Οκτωβρίου 1998, μαζί με τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 42 του π.δ/τος 410/1995.
2.  
  Τα αποτελέσματα των μεταβολών που επέρχονται από την αναγνώριση των νέων δήμων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αρχίζουν μετά τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές της 11ης Οκτωβρίου 1998, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου
3.  
  Η αυξημένη οικονομική ενίσχυση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας που δικαιούνται οι νέοι Ο.Τ.Α., οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί, αποδίδεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1998 στους δήμους και τις κοινότητες από την ένωση των οποίων προέρχονται οι νέοι Ο.Τ.Α. Η απόδοση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ανάλογα με τον πληθυσμό της τελευταίας απογραφής.
4.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 15 του άρθρου 18 του ν. 2503/1997 ( ΦΕΚ 107 Α) στη φράση έναν πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά τη λέξη πάρεδρο προστίθεται η φράση ή εισηγητή.
Άρθρο 26 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος, πλην των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-08 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/206
2006-10-02 Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
Τροποποίηση Τύπος
Θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Δήμων, Κοινοτήτων και Νομαρχιακών Αυτοδιοική­σε­ων, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσεών τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, επιτρέπεται, κατά πα­ρέκκλιση του ν. 2190/1994, να καλύπτονται με άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτι­κό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ή σε βρε­φοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου της περιοχής του ίδιου νομού, επί επταετία τουλάχιστον.
Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο για την εφαρμογή αυτής της παραγράφου νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων του προηγούμενου εδαφίου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίω­ση που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι­κής Αλληλεγγύης.
Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δύο φορές κατ’ έτος δημόσια πρό­σκληση, που δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερί­δες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης, με τις οποίες καλούνται τα άτομα που έχουν τις προϋποθέσεις υπαγω­γής τους στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου να υποβά­λουν αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π. για διορισμό ή πρόσληψη με ένδειξη του φορέα στον οποίο επιθυμούν να διορισθούν, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου.
Το Α.Σ.Ε.Π. κατατάσσει όσους υποβάλλουν αίτηση σε πίνακες κατά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) και κλάδο ή ει­δικότητα και νομό με βάση τα κριτήρια των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, χωρίς εφαρμογή του κριτηρίου της συνέντευξης.
Οι πίνακες αυτοί αναμορφώνονται μετά από κάθε νέα πρόσκληση με την ένταξη σε αυτούς και των νέων υπο­ψηφίων.
Από τους κατατασσόμενους στους πίνακες αυ­τούς και κατά τη σειρά κατάταξής τους, το Α.Σ.Ε.Π. δια­θέτει για διορισμό ή πρόσληψη στους φορείς του πρώ­του εδαφίου της παραγράφου αυτής που εδρεύουν στο νομό στην περιοχή του οποίου ανήκει το βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο, στο οποίο ανατράφηκε ο υποψήφιος.
Όταν ο υποψήφιος ανατράφηκε σε βρεφοκομείο ή ορ­φανοτροφείο Δήμου ή Κοινότητας ή ιδρύματός τους ή επιχείρησης τους ή άλλου νομικού τους προσώπου και επιδιώκει θέση σε οποιονδήποτε από τους φορείς αυτούς της συγκεκριμένης περιοχής, προηγείται των υπόλοιπων υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνει βάσει των κριτηρίων του άρθρου 18 του ν. 2190/1994.
Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. πίνακα των λειτουργούντων βρεφοκομείων και ορφανοτροφείων με ένδειξη της έδρας αυτών.
Το Α.Σ.Ε.Π., με βάση τον πίνακα αυτόν, ζητεί από τους φορείς του πρώτου εδαφίου πίνακα του συνόλου των οργανικών τους θέσεων κατά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα με ταυτόχρονη ένδειξη των εξ αυτών κενών.
Η κάλυψη θέσεων των φορέων του πρώτου εδαφίου με προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις της παραγρά­φου αυτής δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 5% του συνο­λικού αριθμού των οργανικών θέσεων του οικείου φο­ρέα.
Όταν το σύνολο των θέσεων του οικείου φορέα είναι τρεις (3) έως και δεκαεννιά (19) θέσεις, καλύπτεται μία (1) θέση.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημό­σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινω­νικής Αλληλεγγύης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχό­μενο της βεβαίωσης, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότη­τα του υποψηφίου για την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Αντικατάσταση
A/2006/207
2009-12-28 Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούμενη έγκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύμβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτημένη εργασία και δεν καλύπτονται με αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Αντικατάσταση
A/2009/234
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1944/1370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1944/1370 1944
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1505 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1505 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1648 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1648 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1682 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1835 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1835 1989
ΝΟΜΟΣ 1989/1863 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1863 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΝΟΜΟΣ 1994/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2190 1994
Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 1994/2207 1994
Για την προστασία της ελευθερίας της ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. 1994/2225 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις 1995/2349 1995
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 1997/2477 1997
Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις. 1997/2479 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1983/1388 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1388 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/193 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/193 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/410 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 2006/33_27-12-2006 2006
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας. 2012/1_31.12.2012 2012
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής. 1998/2667 1998
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 1998/2668 1998
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. 1999/2745 1999
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 1999/2773 1999
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. 2001/2949 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις. 2003/3189 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 2003/3200 2003
Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις. 2004/3230 2004
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2006/3491 2006
Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 2007/3536 2007
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. 2009/3784 2009
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις. 2010/3838 2010
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικήςδρα­στηριότητας. 2010/3877 2010
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 2012/4071 2012
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών - Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2013/4199 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 2013/4208 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις. 2014/4229 2014
Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4304 2014
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ[...]" 2016/4375 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι[...]" 2017/4483 2017
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. 2017/4509 2017
Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις. 2018/4539 2018
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. 2018/4568 2018
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) 1998/119 1998
Σύσταση τριών (3) θέσεων στα γραφεία της Διοικήσεως της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ». 1998/139 1998
Οργάνωση της Γραμματείας και της Τεχνικής Υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας του Απορρήτου των Επικοινωνιών. 1999/137 1999
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. 1999/273 1999
Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα. 2001/50 2001
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης. 2002/184 2002
Ίδρυση Οργανισμού Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελαιώνα Αττικής. 2002/205 2002
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. 2002/265 2002
Κανονισμός Οργανώσεως και Λειτουργίας της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. 2003/302 2003
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
Οργανισμός Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.). 2004/193 2004
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017
Ίδρυση Διευθύνσεων Προμηθειών και Ιστορίας Ελληνικής Αστυνομίας και Υπηρεσίας Μη Στελεχωμένων Αεροσκαφών - Τροποποίηση π.δ/των 178/2014, 14/2001 και 584/1985. 2017/21 2017