Κύρωση της οπό 20.6.1997 Σύμβασης μεταξύ των εταιρειών “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και του ως εκ τρίτου συμβληθέντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου: α) η 24553/20.6.1S97 Σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε.” που τελεί υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και η οποία συνομολογήθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Καλλιθέας Αττικής Αριστειδούλας Μεταξά-Χατζάκη, μεταξύ της τραπεζικής εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε.» με την ιδιότητα της ως ειδικής εκκαθαρίστριας και νομίμου εκπροσώπου της ανωτέρω εταιρείας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.» και του ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου Ελληνικού Δημοσίου, με όλα τα Παραρτήματά της β) η 14/97/20.6.1997 Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. για την αποπεράτωση τριών αρματαγωγών του Πολεμικού Ναυτικού με αριθμούς παραγγελίας 10047, 10048 και 10049 γ) η 5693Β2/20.6.1997 Σύμβαση μεταξύ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε. για την ολοκλήρωση της κατασκευής 58 φορταμαξών κανονικής γραμμής Κατηγορίας 9, των οποίων το κείμενο έχει ως ακολούθως: Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990