Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 1
1.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους.
2.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο.
 1. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
 2. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 3. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών, Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.
 4. Συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων.
 5. Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 6. Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση, φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.
 7. Το ερευνητικό - επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
 8. Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα.
 9. Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια γ Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
 10. Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τομέα.
 11. Γ.Σ. Τμήματος, Δ.Σ. Τμήματος, Σύγκλητος).
 12. Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του Α.Ε.Ι.
 13. Κατοχή θέσης Διευθυντή Τομέα, Προέδρου Τμήματος, Κοσμήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη.
 14. Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.
Άρθρο 2
1.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. εντάσσονται σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες: α. της πλήρους απασχόλησης β. της μερικής απασχόλησης. Η ένταξη σε μία από τις δύο κατηγορίες γίνεται με το από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση που μέλος Δ.Ε.Π. δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα αίτηση, τεκμαίρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου.
2.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:.
 1. να διαμένουν και να εγκαθίστανται στο νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Α.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν,.
 2. να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές, ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα η σε Προγράμματα Σπουδών του οικείου Α.Ε.Ι. κατ ελάχιστο όριο έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.
 3. να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους δεκατέσσερις (14) ώρες εβδομαδιαίως, κατ ελάχιστο όριο, πέραν των έξι (6) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.
 4. Δύνανται μόνον:.
 5. να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων · ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ε. να αμείβονται από κάθε είδους έργο, στ. να ασκούν εξωπανεπιστημιακή υπερωριακή απασχόληση, εφόσον δεν αμείβονται από τη θέση για την οποία παρέχουν την υπερωριακή τους απασχόληση, ζ. να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, η. να αμείβονται από συγγραφικά δικαιώματα, θ. να διδάσκουν στο Ε.Α.Π., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. ή να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Π.Ε.Κ.,.
 6. να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ ανώτατο όριο επιτροπές και Δ.Σ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου η συμμετοχή τους, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους.
 7. να ασκούν χωρίς αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης και της κατ αποκοπήν αποζημίωσης, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα.
 8. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους πανεπιστημιακούς χώρους των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως.
 9. Ο έλεγχος γίνεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.
 10. Οι ως άνω αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υπό στοιχεία δ, ε, στ και ζ εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος.
 11. Η εξωπανεπιστημιακή δραστηριότητα των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατά τα εδάφια ε, στ και ζ της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμόμενες σε δύο (2) ημέρες κατά ανώτατο όριο.
3.  
 1. Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π.
 2. Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν αμειβόμενη θέση, συμπεριλαμβανομένης και της κατ αποκοπήν αποζημίωσης, Προέδρου, Αντιπροέδρου,Διοικητή, Υποδιοικητήκαι των αναπληρωτών τους σε Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. υπαγόμενα στο δημόσιο τομέα, τράπεζες, οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και κερδοσκοπικά ιδρύματα είναι υποχρεωτικώς μερικής απασχόλησης, εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του μέλους Δ.Ε.Π. γ. Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης υποχρεούνται:
 3. ί) να παραδίδουν προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, καθώς και να διδάσκουν σε φροντιστήρια ή σεμινάρια, σε εργαστήρια ή κλινικές,ενταγμένα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στο οποίο ανήκουν ή σε άλλο Τμήμα ή σε πρόγραμμα σπουδών του οικείου Πανεπιστημίου, κατελάχιστον όριο τρεις (3)ώρες εβδομαδιαίως, μετά από σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. ii) Να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους επτά (7) ώρες εβδομαδιαίως κατ ελάχιστο όριο. πέραν των τριών (3) ωρών διδασκαλίας και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό - επιστημονικό ή διοικητικό έργο.
4.  
  Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των εδαφίων α, β, γ της παραγράφου 2 και των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν σωρευτικά για την υπαγωγή στην πλήρη ή μερική απασχόληση αντίστοιχα
5.  
 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι. μετά από εισήγηση του Προέδρου είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο σε μέλη Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή και για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ Πανεπιστημίων του εξωτερικού.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του Τμήματος αναπληρώνονται οι ώρες διδασκαλίας.
 3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος, που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να επιτρέπεται σε μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι για όσο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο χρόνο απουσίας τους στο εξωτερικό εκπληρώνουν στο οικείο Τμήμα ώρες διδασκαλίας και παρουσίας αντίστοιχες των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που προβλέπονται από τα εδάφια β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους.
 4. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος.
6.  
  Στις περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μέλος Δ.Ε.Π. υπολογίζονται ισομερώς.
7.  
  Αποκλίσεις απότο ελάχιστοόριοδιδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται από το εδάφιο β της παραγράφου 2 και από την περίπτωση ι του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπονται, μετά από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π. και εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος με αιτιολογημένες αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος για κάθε μέλος Δ.Ε.Π. στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου, που εγκρίνονται, ως προς τη νομιμότητα τους, από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ως άνω έγκριση χορηγείται μόνο στις περιπτώσεις: α) ύπαρξης πλεονάζοντος διδακτικού προσωπικού σε σχέση με τα μαθήματα, ασκήσεις, εργαστήρια ή κλινικές, που είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις ώρες διδασκαλίας, β) των Γενικών Τμημάτων, των οποίων τα προγράμματα σπουδών έχουν μεγάλο αριθμό κοινών μαθημάτων, σύμφωνα με το εδάφιο α παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982 και γ) για τα μέλη Δ.Ε.Π. που συμμετέχουν σταόργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Πρόεδρος Τμήματος, Διευθυντής Τομέα, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. Η μείωση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ήμισυ των καθορισθέντων ορίων με το εδάφιο β της παραγράφου 2 και την περίπτωση ι του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Επιπλέον μείωσητων ωρώνδιδασκαλίας, πέραν του ημίσεως των καθορισθέντων ορίων με το εδάφιο β της παραγράφου 2 και την περίπτωση ι του εδαφίου γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο με ειδική διάταξη του εσωτερικού κανονισμού που θεσπίζεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις μείωσης του ελαχίστου ορίου διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται με το εδάφιο β της παραγράφουκαι την περίπτωση i του εδαφίου γ της παραγράφουτου παρόντος άρθρου, το μέλος Δ.Ε.Π. οφείλει να καλύπτει το ελάχιστο όριο διδασκαλίας με συναφή επιστημονική απασχόληση που του ανατίθεται από το Διευθυντή του Τομέα, από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από το Πρυτανικό Συμβούλιο.
8.  
  Το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο Α.Ε.Ι. από τις αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής και δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε τριάντα τοις εκατό (30%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.
9.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων στο οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις των ερευνητικών προγραμμάτων της ως άνω κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κατά τα οριζόμενα στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10.  
  Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωτικώς πλήρους απασχόλησης για τα πρώτα τρία (3) έτη από το διορισμό του σε Ελληνικό Α.Ε.Ι.
11.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλέγονται Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι Τμημάτων, Κοσμήτορες, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, δεν συμμετέχουν στη Σύγκλητο και δεν εκλέγονται Διευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές.
Άρθρο 3
1.  
  Τον Απρίλιο κάθε έτους όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία Διδακτικού Προσωπικού και στην υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων του οικείου Α.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται η κατηγορία όπου επιθυμούν να ενταχθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η τυχόν παράλληλη απασχόλησή τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει για κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πράξη ένταξης σε κάθε κατηγορία, την οποία εγκρίνει ή όχι η Σύγκλητος και η οποία, μέσω του Πρύτανη, διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Οικονομικών. Η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι. αποφασίζει, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της εύρυθμης λειτουργίας και των αναγκών του Ιδρύματος.
2.  
  Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος Δ.Ε.Π., ανάλογα με την κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωσή του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία και παρουσία στους πανεπιστημιακούς χώρους. Ο Διευθυντής του Τομέα εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Δ.Ε.Π. και διαβιβάζει την απόφασή της στη Σύγκλητο προς έγκριση. Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα υποβάλλεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών Δ.Ε.Π. για το προηγούμενο εξάμηνο ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο.
3.  
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να ανακαλούνται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για την αλλαγή κατηγορίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης από τα μέλη Δ.Ε.Π. Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.
4.  
  Για τα μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτείται σχετική άδεια της Συγκλήτου, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.
Άρθρο 4
1.  
  Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
2.  
  Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή από τον Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976. όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3.  
  Η διάπραξη του ανωτέρω αδικήματος επισύρει την ποινή της προσωρινής, εξάμηνης και πέραν, παύσης έως και την οριστική παύση του πειθαρχικώς διωχθέντος
4.  
  Η παράλειψη έγερσης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι. αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
5.  
  Η παράνομη, κατά τα ανωτέρω, καταβολή αποδοχών σε μέλος Δ.Ε.Π. συνεπάγεται την αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Α.Ε.Ι. και του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 5
1.  
  Σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως μέλη Δ.Ε.Π. τελούν:.
 1. Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί. που δεν είναι βουλευτές, δήμαρχοι και νομάρχες.
 2. Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και όσοι κατέχουν θέση σε διεθνείς οργανισμούς
2.  
  Μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α και β της ως άνω παραγράφου δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να ασκούν χωρίς αμοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα του Α.Ε.Ι. που ανήκουν.
3.  
  Ο χρόνος παραμονής στις ανωτέρω θέσεις υπολογίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την εξέλιξη στην επόμενη βαθμίδα, αλλά όχι για τη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Κατά τη διάρκεια παραμονής στις ανωτέρω θέσεις και για διάστημα έξι (6) μηνών από την απομάκρυνσή τους, αναστέλλονται όλες οι διαδικασίες προκήρυξης και εξέλιξης που αφορούν το μέλος Δ.Ε.Π.
4.  
  Για το χρόνο αναστολής τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν αμείβονται. Κατά τη διάρκεια της αναστολής το μέλος Δ.Ε.Π., υποχρεούται στην καταβολή των εισφορών του, υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και κάθε άλλης προβλεπόμενης για τα μέλη Δ.Ε.Π. επιβάρυνσης, απαλλασσόμενο από την υποχρέωση καταβολής εισφορών που προβλέπονται από την κατεχόμενη θέση.
5.  
  Το καθεστώς βουλευτών και ευρωβουλευτών, που είναι μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του Συντάγματος. Οι ως άνω δεν αμείβονται από την πανεπιστημιακή τους θέση.
Άρθρο 6
1.  
  Στα μέλη Δ.Ε.Π. απαγορεύεται:.
 1. Να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε ιδιωτικό φορέα μη υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 2. Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. ή από τα εποπτευόμενα από το ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα.
 3. Να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 4. Να κατέχουν άλλη, πλην του Α.Ε.Ι., μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 5. Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν την πανεπιστημιακή θέση ή τη θέση του Δημοσίου.
2.  
  Σε περίπτωση που συντρέχουν ενδείξεις, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι., είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υποχρεούται με αιτιολογημένηαπόφασή της εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 2 του ν. 249/1976, όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου συνεπάγεται την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό.
3.  
 1. Η ιδιότητα του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα.
 2. Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής για τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι ασυμβίβαστη με κάθε εξωπανεπιστημιακή επαγγελματική απασχόληση, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 3. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή μέσω του Πρύτανη ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
 4. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβίβαστου λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό.
 5. Τα ανωτέρω μέλη Δ.Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα ως άνω πανεπιστημιακά αξιώματα δύνανται να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά τους καθήκοντα με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.
Άρθρο 7
1.  
  Τα μέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους.
2.  
  Τα μέλη Ε.Π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο.
 1. Το διδακτικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
 2. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 3. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών.
 4. Συμμετοχή σε φροντιστηριακά μαθήματα και σεμινάρια.
 5. Συγγραφή διδακτικών βοηθημάτων.
 6. Συνεργασία με προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 7. Διεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία.
 8. Το ερευνητικό -επιστημονικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
 9. Βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα.
 10. Καθοδήγηση διπλωματικών εργασιών, μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης.
 11. Συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαμβάνει κυρίως:
 12. Συμμετοχή στα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι. (Ομάδες Μαθημάτων, Προϊστάμενος Συμβουλίου Τμήματος, Συμβούλιο Σχολής, Συμβούλιο Τ.Ε.Ι.).
 13. Συμμετοχή σε επιτροπές και συμβούλια του Τ.Ε.Ι Κατοχή θέσης Υπεύθυνου Ομάδας Μαθημάτων, Προϊσταμένου Τμήματος.
 14. Διευθυντή Σχολής, Προέδρου και Αντιπροέδρου για τα μέλη Ε.Π.
 15. Συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα και εισηγητικές επιτροπές.
Άρθρο 8 "Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης"
1.  
  Τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. εντάσσονται σε μία από τις εξής δύο κατηγορίες:.
 1. της πλήρους απασχόλησης
 2. της μερικής απασχόλησης.
 3. Η ένταξη σε μία από τις δύο κατηγορίες γίνεται μετά από αίτηση του μέλους Ε.Π. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος.
 4. Στην περίπτωση που μέλος Ε.Π. δεν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση, τεκμαίρεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ασυμβιβάστου.
2.  
  Μέλη Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται: α. Να διαμένουν και να εγκαθίστανται στο νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετούν.
 1. Να εκτελούν διδακτική απασχόληση και πρόσθετες υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων Α, Β, Γ του άρθρου 20 του ν.1404/1983, όπως ισχύει.
 2. Δύνανται μόνον:.
 3. Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από ΕρευνητικάΙνστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείων ή από Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ. Να αμείβονται από κάθε είδους έργο. ε. Να ασκούν υπερωριακή απασχόληση, εκτός του Ιδρύματος εφόσον δεν αμείβονται από τη θέση για την οποία παρέχουν την υπερωριακή τους απασχόληση. στ.
 4. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. ζ. Να αμείβονται από συγγραφικά δικαιώματα. η. Να διδάσκουν στο Ε.Α.Π., σε δημόσιες σχολές, σε δημόσια Ι.Ε.Κ. και Κ.Ε.Κ. ή να παρέχουν διδακτικό ή διευθυντικό έργο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στα Π.Ε.Κ.
 5. Να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο κατ ανώτατο όριο, επιτροπές και Δ.Σ. του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς εκ του νόμου η συμμετοχή τους, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, του Επιστημονικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, εξαιρουμένων των Προέδρων τους.
 6. Να ασκούν χωρίς αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης και της κατ αποκοπήν αποζημίωσης, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα.
 7. Οι ώρες διδασκαλίας και παρουσίας στους χώρους των Τ.Ε.Ι. των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης δεν μπορούν να πραγματοποιούνται σε λιγότερο από τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως.
 8. Ο έλεγχος γίνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
 9. Οι ως άνω αμοιβές των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υπό στοιχεία γ, δ , ε και στ εισπράττονται υποχρεωτικώς μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος.
 10. Η δραστηριότητα εκτός Ιδρύματος των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατά τα εδάφια δ, ε και στ της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμόμενες σε δύο (2) ημέρες κατά ανώτατο όριο.
3.  
 1. Μέλη Ε.Π. μερικής απασχόλησης είναι όσοι δεν υπάγονται στην κατηγορία πλήρους απασχόλησης και δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβίβαστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους Ε.Π.
 2. Τα μέλη Ε.Π. που κατέχουν αντίστοιχες θέσεις με εκείνες του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 2 είναι υποχρεωτικώς μερικής απασχόλησης εκτός εάν επιθυμούν την αναστολή της ιδιότητας του μέλους Ε.Π.
 3. Τα μέλη Ε.Π. μερικής απασχόλησης υποχρεούνται να διδάσκουν το προβλεπόμενο ωράριο της βαθμίδας που ανήκουν, σύμφωνα με την περίπτωση Β του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει.
4.  
  Οι αντίστοιχες προϋποθέσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 2 και των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν σωρευτικά για την υπαγωγή στην πλήρη ή μερική απασχόληση αντίστοιχα
5.  
  Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος του οικείου Τ.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου, είναι δυνατόν να χορηγείται άδεια μέχρι δύο εβδομάδες ανά εξάμηνο σε μέλη Ε.Π. για τη συμμετοχή τους σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού ή και για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ανταλλαγών μεταξύ αντίστοιχων Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Με αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος θα αναπληρώνονται οι ώρες διδασκαλίας. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος του οικείου Τ.Ε.Ι. μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου, που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητα της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορεί να επιτρέπεται σε μέλη Ε.Π. μερικής απασχόλησης να διδάσκουν σε αντίστοιχα αναγνωρισμένα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι για όσο χρονικό διάστημα αντιστοιχεί στο χρόνο απουσίας τους στο εξωτερικό εκπληρώνουν στο οικείο Τμήμα διδακτική απασχόληση και πρόσθετες υπηρεσίες αντίστοιχες των μελών Ε.Π. πλήρους απασχόλησης. που προβλέπονται από το εδάφιο β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Η ως άνω άδεια δεν μπορεί να υπερβεί συνολικά το ένα εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος.
6.  
  Στις περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, οι ώρες διδασκαλίας για κάθε μέλος Ε.Π. υπολογίζονται ισομερώς.
7.  
  Αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται από το εδάφιο β της παραγράφου 2 και από το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου επιτρέπονται, μετά από αίτηση του μέλους. Ε.Π. και εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος με αιτιολογημένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, για κάθε μέλος Ε.Π. στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου, που εγκρίνονται ως προς τη νομιμότητά τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ως άνω έγκριση χορηγείται μόνο στην περίπτωση που τα μέλη Ε.Π. συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης των Τ.Ε.Ι. (Υπεύθυνος Ομάδας Μαθημάτων. Προϊστάμενος Τμήματος, Διευθυντής Σχολής) και σε επιτροπές που έχουν συσταθεί με απόφαση της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος. Η μείωση αυτή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ήμισυ των καθορισθέντων ορίων με το εδάφιο β της παραγράφου 2 και με το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Επιπλέον μείωση των ωρών διδασκαλίας, πέραν του ημίσεως των καθορισθέντων ορίων με το εδάφιο β της παραγράφου 2 και το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται μόνο με ειδική διάταξη του εσωτερικού κανονισμού που θεσπίζεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις περιπτώσεις μείωσης του ελαχίστου ορίου διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται με το εδάφιο β της παραγράφου 2 και το εδάφιο γ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. το μέλος Ε.Π. οφείλει να καλύπτει το ελάχιστο όριο διδασκαλίας με συναφή επιστημονική απασχόληση που του ανατίθεται από τον Προϊστάμενο Τμήματος ή τον Διευθυντή Σχολής.
8.  
  Το ποσοστό που περιέρχεται στο οικείο Τ.Ε.Ι. από τις αμοιβές των μελών Ε.Π.πλήρους απασχόλησης, που εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων του Ιδρύματος, ορίζεται με απόφαση της οικείας Επιτροπήςκαι δενμπορεί να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ανά αμοιβή από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή από Ερευνητικά Ινστιτούτα ή Κέντρα υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ή υπό την εποπτεία άλλων Υπουργείωνή απόΕρευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα υπό την εποπτεία ή τη συνεποπτεία του Υπουργείου ΕθνικήςΠαιδείας και Θρησκευμάτων. Το ως άνω ποσοστό ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) ανά αμοιβή από την άσκηση κάθε είδους έργου και σε τριάντα τοις εκατό (30%) ανά αμοιβή από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ως άνω ποσοστά.
9.  
  Τα μέλη Ε.Π. μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού για την αξιοποίηση κονδυλίων στο οικείο ή άλλο Τ.Ε.Ι. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις των ερευνητικών προγραμμάτων της ως άνω κατηγορίας. Στην περίπτωση αυτή οι αμοιβές των μελών Ε.Π. μερικής απασχόλησης εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, κατά τα οριζόμενα στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου.
10.  
  Κάθε μέλος Ε.Π. είναι υποχρεωτικώς πλήρους απασχόλησης για τα πρώτα τρία (3) έτη από το διορισμό του σε Τ.Ε.Ι.
11.  
  Τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος, Διευθυντές Σχολών, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι.
Άρθρο 9
1.  
  Τον Απρίλιο κάθε έτους όλα τα μέλη Ε.Π. καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στην Υπηρεσία Διδακτικού Προσωπικού και στην Υπηρεσία Διοικητικών Υποθέσεων του οικείου Τ.Ε.Ι., στην οποία αναγράφεται η κατηγορία όπου επιθυμούν να ενταχθούν από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η τυχόν παράλληλη απασχόλησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του παρόντος. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος εκδίδει για κάθε μέλος Ε.Π. πράξη ένταξης σε κάθε κατηγορία. την οποία εγκρίνει ή όχι το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. και η οποία, μέσω του Προέδρου του Τ.Ε.Ι., διαβιβάζεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και στο Υπουργείο Οικονομικών. Το Συμβούλιο του οικείου Τ.Ε.Ι. αποφασίζει, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της εύρυθμης λειτουργίας και των αναγκών του Ιδρύματος.
2.  
  Τον Ιούνιο κάθε έτους το μέλος Ε.Π , ανάλογα με την κατηγορία πλήρους ή μερικής απασχόλησης που επιλέγει να ενταχθεί, βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση του, που καταγράφεται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, τον τρόπο με τον οποίο εξειδικεύονται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος οι υποχρεώσεις του σε διδασκαλία, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Β του άρθρου 20 του ν. 1404/ 1983, όπως ισχύει. Ο Διευθυντής της Σχολής εισηγείται σχετικά στο Συμβούλιο Σχολής, η οποία αποφασίζει επί των δηλώσεων των μελών Ε.Π. και διαβιβάζει την απόφασή του στο Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. προς έγκριση. Στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποβάλλεται απολογισμός των δραστηριοτήτων των μελών Ε.Π. για το προηγούμενο εξάμηνο, ο οποίος επικυρώνεται από το αρμόδιο όργανο.
3.  
  Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορούν να ανακαλούνται μία μόνο φορά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για την αλλαγή κατηγορίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης από τα μέλη Ε.Π. Η ως άνω δήλωση ανακλήσεως εγκρίνεται ή όχι από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του οικείου Τ.Ε.Ι.
4.  
  Για τα μέλη Ε.Π. μερικής απασχόλησης που κατέχουν δεύτερη έμμισθη θέση στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα απαιτείται σχετική άδεια του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., μετά από γνώμη της Γ.Σ. του Τμήματος στο οποίο ανήκουν.
Άρθρο 10
1.  
  Η παράβαση των ανωτέρω υποχρεώσεων συνιστά πειθαρχικό αδίκημα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.
2.  
  Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αναφοράς και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση από το Διευθυντή Σχολής ή από τον Πρόεδρο του οικείου Τ.Ε.Ι. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη, μετά από γνώμη του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των Τ.Ε.Ι. της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.1404/1983, όπως ισχύει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3.  
  Η διάπραξη του ανωτέρω αδικήματος επισύρει την ποινή της προσωρινής, εξάμηνης και πέραν, παύσης έως και την οριστική παύση του πειθαρχικώς διωχθέντος
4.  
  Η παράλειψη έγερσης πειθαρχικής δίωξης από τα αρμόδια όργανα του οικείου Τ.Ε.Ι. αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
5.  
  Η παράνομη, κατά τα ανωτέρω, καταβολή αποδοχών σε μέλος Ε.Π. συνεπάγεται την αναζήτησή τους ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του οικείου Τ.Ε.Ι. και του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 11
1.  
  Οι κατηγορίες όσων τελούν σε αναστολή της ιδιότητάς τους ως μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του παρόντος, ισχύουν και για τα μέλη Ε.Π των Τ.Ε.Ι.
2.  
  Μέλη Ε.Π. που κατέχουν θέσεις των εδαφίων α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος. δύνανται κατόπιν αιτήσεώς τους να ασκούν χωρίς αμοιβή διδακτικά και ερευνητικά καθήκοντα στο οικείο Τμήμα του Τ.Ε.Ι. που ανήκουν.
3.  
  Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλόγως για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. οι διατάξεις των παραγράφων 3. 4 και 5 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 12
1.  
  Στα μέλη Ε.Π. απαγορεύεται:.
 1. Να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικό ή διδακτικό έργο ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε ιδιωτικό φορέα μη υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 2. Να ιδρύουν ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση η ιδιότητα σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες η κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Τ.Ε.Ι.
 3. Να κατέχουν αμειβόμενη θέση ως μέλη σε περισσότερες από δύο επιτροπές ή Δ.Σ. του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
 4. Να κατέχουν άλλη, πλην του Τ.Ε.Ι., μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 5. Οι κατέχοντες τέτοια θέση υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να επιλέξουν αν θα διατηρήσουν τη θέση τους στο Ίδρυμα ή τη θέση του Δημοσίου.
2.  
  Σε περίπτωση που συντρέχουν ενδείξεις, το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι., είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής καταγγελίας, υποχρεούται με αιτιολογημένη απόφασή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υποβολή της σχετικής καταγγελίας, να παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου συνεπάγεται την πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό.
3.  
 1. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι. είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική απασχόληση εκτός Ιδρύματος, καθώς και με την κατοχή έμμισθης θέσης στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
 2. Το ασυμβίβαστο συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραπομπή μέσω του Προέδρου Τ.Ε.Ι. ή του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. που προβλέπεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.1404/1983, όπως ισχύει και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.
 3. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου για την ύπαρξη ασυμβιβάστου λαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό.
 4. Τα ανωτέρω μέλη Ε.Π. κατά τη διάρκεια της θητείας τους στο ως άνω αξιώματα των Ιδρυμάτων δύνανται να απαλλάσσονται μερικώς ή ολικώς από τα διδακτικά τους καθήκοντα με απόφαση του Συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Ε.Π. ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.
Άρθρο 13
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. με πλήρη απασχόληση, των βοηθών, των επιστημονικών συνεργατών, επιμελητών και του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών (Ε.Ε.Π.), καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Λέκτορα, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Καθηγητής 1,50
 2. Αναπληρωτής Καθηγητής 1,30
 3. Επίκουρος Καθηγητής 1,10
 4. Λέκτορας 1,00
 5. Μόνιμοι:
 6. ί. Επιμελητές ii.
 7. Βοηθοί 0,90iii.
 8. Επιστημονικοί Συνεργάτες ίν.
 9. Μέλη Ε.Ε.Π.
 10. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής ο μηνιαίος βασικός μισθός του Λέκτορα ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, οριζόμενο σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) με τη συμπλήρωση ενός έτους υπηρεσίας, προσαυξανόμενο στη συνέχεια ανά διετία από τη χορήγηση του ποσοστού αυτού και μέχρι δεκατέσσερις (14) διετίες κατά τέσσερις (4) ποσοστιαίες μονάδες και μέχρι συνολικού ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%).
 2. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται στο βασικό μισθό που έχει κάθε φορά το μέλος Δ.Ε.Π.
 3. Ως υπηρεσία για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), καθώς και η αναφερόμενη στις διατάξεις των εδαφίων (β), (γ) και (δ) της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87 Α), με τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές, κατά περίπτωση.
 4. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για τους κατόχους ειδικού μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και σε δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) δραχμές για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος.
 5. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών Α.Ε.Ι. το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
 6. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο.
 7. Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής πανεπιστημιακής απασχόλησης εντός των Πανεπιστημίων, οριζόμενο ως εξής
  • Καθηγητής 200.000 δρχ.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής 180.000.
  • Επίκουρος Καθηγητής 160.000.
  • Λέκτορας 140.000.
  • Μόνιμοι:
  • i.Επιμελητές ii.Βοηθοί 60.000 iii.
  • Επιστημονικοί Συνεργάτες iν. Μέλη Ε.Ε.Π.
 8. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
  • Καθηγητής 140.000 δρχ.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής 90.000.
  • Επίκουρος Καθηγητής 60.000 .
  • Λέκτορας 60.000.
  • Μόνιμοι:
  • ί.Επιμελητές ii.Βοηθοί 30.000 iii.
  • Επιστημονικοί Συνεργάτες iν. Μέλη Ε.Ε.Π.
 9. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:
  • Καθηγητής 110.000 δρχ.
  • Αναπληρωτής Καθηγητής 100.000.
  • Επίκουρος Καθηγητής 90.000.
  • Λέκτορας 80.000.
 10. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.
 11. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, Κοσμήτορες και Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:
 12. Πρύτανης εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
 13. Αντιπρύτανης ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές. - Κοσμήτορας ή Πρόεδρος Τμήματος, εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές.
 14. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.
 15. Τα ποσά των περιπτώσεων αα των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά σαράντα χιλιάδες (40.000), τριάντα χιλιάδες (30.000) και σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
3.  
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Δ.Ε.Π., Βοηθούς, Επιστημονικούς Συνεργάτες, Επιμελητές και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Το βοήθημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 71 του ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86 Α) ή από άλλες μεταγενέστερες διατάξεις με όμοιο περιεχόμενο, παύει καταβαλλόμενο στουςεξερχόμενους τηςΥπηρεσίας από 1.9.1997, ενώ για όσους έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας πριν από την ανωτέρω χρονολογία, το βοήθημα αυτό διατηρείται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί, κατά την προηγούμενη έναρξη της ισχύος του παρόντος.
4.  
  Οι αποδοχές και τα επιδόματα περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής η ατομικής αποχής από το καθήκοντά τους (διδακτικά και εξεταστικά)
5.  
  Η συνδρομή των προϋποθέσεων, για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων γ , δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος
Άρθρο 14 "Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης"
1.  
  Οι μηνιαίες αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης ορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) του συνόλου αποδοχών και επιδομάτων (πλην οικογενειακής παροχής) αντίστοιχης βαθμίδας πλήρους απασχόλησης με τα ίδια έτη υπηρεσίας. Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.
Άρθρο 15
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός όλων των βαθμίδων των μελών εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των Τ.Ε.Ι., καθώς και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) αυτών, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Καθηγητή Εφαρμογών, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Καθηγητής 1.30.
 2. Επίκουρος Καθηγητής 1.15.
 3. Καθηγητής Εφαρμογών 1,00
 4. Μέλος Ε.Ε.Π. 0.90 Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μισθών ο βασικός μηνιαίος μισθός του Καθηγητή Εφαρμογών ορίζεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) δραχμές.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 3. Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Τ.Ε.Ι., οριζόμενο ως εξής:.
  • Καθηγητής 120.000 δρχ.
  • Επίκουρος Καθηγητής 100.000.
  • Καθηγητής Εφαρμογών 80.000.
  • Μέλος Ε.Ε.Π. 40.000.
 4. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
  • Καθηγητής 100.000 δρχ.
  • Επίκουρος Καθηγητής 60.000.
  • Καθηγητής Εφαρμογών 40.000.
  • Μέλος Ε.Ε.Π. 10.000 .
 5. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής ή τεχνολογικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:
  • Καθηγητής 78.000 δρχ.
  • Επίκουρος Καθηγητής 58.000.
  • Καθηγητής Εφαρμογών 40.000.
 6. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.
 7. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.
 8. Έξοδα παράστασης στους Προέδρους, Αντιπροέδρους, Διευθυντές Σχολών, οριζόμενα ως εξής:
 9. Πρόεδρος, ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.
 10. Αντιπρόεδρος, εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές. - Διευθυντής Σχολής σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.
 11. Τα ποσά των περιπτώσεων αα των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου αυτής προσαυξάνονται κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
3.  
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, για μέλη Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μερικής απασχόλησης.
5.  
  Οι αποδοχές και τα επιδόματα των ανωτέρω περικόπτονται κατά τις ημέρες της συλλογικής ή ατομικής αποχής από τα καθήκοντά τους (διδακτικά και εξεταστικά)
6.  
  Η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη χορήγηση των επιδομάτων των περιπτώσεων γ, δ και ε της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού εξετάζεται σε συνδυασμό με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του παρόντος
Άρθρο 16
1.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων 13, 14 και 15 εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο σε μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και όχι σε άλλους λειτουργούς ή υπαλλήλους του δημόσιου εν γένει τομέα που τυχόν εξομοιώνονται βαθμολογικά ή μισθολογικά με μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. ή προσφέρουν διδακτικό έργο σε Σχολές που έχουν ισοτιμία με Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
2.  
  Διατάξεις τυπικών νόμων που παραπέμπουν, ως προς τον καθορισμό αποδοχών και παροχών εν γένει. σε αποδοχές βαθμίδων μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. παύουν να ισχύουν. ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Ε.Λ.Ε.) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
Άρθρο 17
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ερευνητών που υπηρετούν σε Εθνικά Ερευνητικά Κέντρα και ανεξάρτητα Ερευνητικά Ινστιτούτα, τα οποία διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α), καθώς και σε κέντρα έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό της βαθμίδας του Ερευνητή Δ, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Ερευνητής Α1,50
 2. Ερευνητής Β1,30
 3. Ερευνητής Γ1,10
 4. Ερευνητής Δ1,00 Για τη διαμόρφωση των ανωτέρω νέων βασικών μισθών, ο βασικός μηνιαίος μισθός του Ερευνητή Δ ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές.
2.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) των ανωτέρω Ερευνητικών Κέντρων και ανεξάρτητων Ινστιτούτων καθορίζεται, με βάση το βασικό μισθό του Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα Δ, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Ε.Λ.Ε. Α1,40.
 2. Ε.Λ.Ε. Β1,30.
 3. Ε.Λ.Ε. Γ1,06.
 4. Ε.Λ.Ε. Δ1.00 Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ε.Λ.Ε. Δ ορίζεται σε διακόσιες σαράντα χιλιάδες (240.000) δραχμές.
3.  
  Πέρα από το βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στο α εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 3. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια. οριζόμενη ως εξής:.
  • Για Ερευνητές Α, σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) δραχμές, για Ερευνητές Β σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές, για Ερευνητές Γ και Δ σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές. ββ)Για τους Ε.Λ.Ε. Α σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες (135.000) δραχμές.
  • Για τους Ε.Λ.Ε. Β σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.
  • Για τους Ε.Λ.Ε. Γ και Δ σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές.
 4. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:
  • Για Ερευνητές Α σε εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) δραχμές, για Ερευνητές Β σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές, για Ερευνητές Γ σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές και για Ερευνητές Δ σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.
  • Για τους Ε.Λ.Ε. Α σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές.
  • Για τους Ε.Λ.Ε. Β σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές.
  • Για τους Ε.Λ.Ε. Γ σε πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές.
  • Για τους Ε.Λ.Ε. Δ σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές.
 5. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997. στ.
 6. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.
 7. Επίδομα ραδιενέργειας, στους ερευνητές και στους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, οριζόμενο κατά ζώνη ως εξής:
 8. Ζώνη Α εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές Ζώνη Β εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχμές Ζώνη Γ σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές.
 9. Στους Διευθυντές των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους. καθώς και των ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων, καταβάλλεται επίδομα θέσεως ευθύνης ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών το μήνα.
 10. Προκειμένου περί Ερευνητών Α τα ποσά των περιπτώσεων αα των εδαφίων γ και δ της παραγράφου αυτής, προσαυξάνονται κατά τριάντα χιλιάδες (30.000) και σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές, αντίστοιχα, με τη συμπλήρωση είκοσι πέντε (25) ετών υπηρεσίας.
4.  
  Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ και δ της προηγούμενης παραγράφου 3 καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους
5.  
  Πέραν των ανωτέρω επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων δεν δικαιολογείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή για ερευνητικό και επιστημονικό προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου αυτού. πλην συγγραφικών δικαιωμάτων και επιμισθίων για εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, οι λεπτομέρειες των οποίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
6.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με πρόταση του αρμόδιου υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, οι διατάξεις του άρθρου αυτού μπορεί να επεκτείνονται και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου και του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.), εφόσον τα προσόντα, οι βαθμίδες και οι διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης αντιστοιχούν στις οικείες διατάξεις του ν. 1514/1985. Η ισχύς των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 18 "Αποδοχές Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Καθηγητών Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών"
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των συμβούλων και των παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Παρέδρου με θητεία με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Σύμβουλος 1,36
 2. Μόνιμος Πάρεδρος 1,18
 3. Πάρεδρος με θητεία και Ειδικός Πάρεδρος1,00Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Παρέδρου με θητεία ορίζεται σε διακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (275.000) δραχμές.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 3. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) δραχμών για Σύμβουλο, εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για μόνιμο Πάρεδρο, εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών για Πάρεδρο με θητεία και σαράντα χιλιάδων (40.000) δραχμών για ειδικό Πάρεδρο.
 4. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν 2470/1997ε Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997. στ Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων οριζόμενο σε εκατόν δέκα χιλιάδες(110. 000) δραχμές για Σύμβουλο, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για μόνιμο Πάρεδρο, σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές για Πάρεδρο με θητεία και σε σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) δραχμές για ειδικό Πάρεδρο.
3.  
  Οι κατέχοντες οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού στην Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης λαμβάνουν τις αποδοχές του μόνιμου Παρέδρου Π.Ι. Στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) καταβάλλονται οι αποδοχές του ειδικού Παρέδρου Π.Ι.
4.  
  Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ και στ της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους
5.  
  Στους Συμβούλους και στους Εισηγητές του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) καταβάλλεται ο βασικός μισθός των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 1, αντίστοιχα, καθώς και τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.
6.  
  Ειδικά οι αποδοχές των καθηγητών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών διαμορφώνονται ως εξής:.
 1. Στους καθηγητές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26, 26Α, 27 και 28 καταβάλλεται ο βασικός μισθός, καθώς και τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του παρόντος, κατ αντιστοιχία βαθμίδας Καθηγητή, Επίκουρου Καθηγητή, Καθηγητή Εφαρμογών και μέλους Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., όπως αυτή ορίζεται κατά κλάδο με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α) και της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 1865/1989.
 2. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθμίδων Α, Β και Γ καταβάλλεται ο βασικός μισθός των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του παρόντος αντίστοιχα, καθώς και οι παροχές και αποζημιώσεις των περιπτώσεων α. β, δ (κατά την ίδια ως άνω αντιστοιχία), στ και ζ της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου.
7.  
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε Παρέδρους και Συμβούλους του Π.Ι., καθώς και σε Καθηγητές της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και των Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών.
Άρθρο 19 "Αποδοχές επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε."
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός του ερευνητικού προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε, καθορίζεται με βάση το βασικό μηνιαίο μισθό του Συνεργάτη Β, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Ερευνητής Α 1,50
 2. Ερευνητής Β 1,40
 3. Ερευνητής Γ 1,30
 4. Ερευνητής Δ 1.20.
 5. Ερευνητής Ε 1,15
 6. Ερευνητής ΣΤ 1.10.
 7. Συνεργάτης Α 1,05
 8. Συνεργάτης Β 1,00
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 3. Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, οριζόμενη ως εξής:
  • Για ερευνητές, σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές.
  • Για συνεργάτες, σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές.
 4. Ειδικό επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, οριζόμενο ως εξής:
  • Ερευνητές, σε εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) δραχμές.
  • Συνεργάτες, σε ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές.
 5. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.
 6. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.
3.  
  Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ και δ της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους
4.  
  Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε ερευνητές και συνεργάτες του Κ.Ε.Π.Ε.
6.  
  Συνεργάτης Γ 0,88
 1. Συνεργάτης Δ 0,86
 2. Συνεργάτης Ε 0,82Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β ορίζεται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές.
Άρθρο 20 "Αποδοχές καθηγητών Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας"
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των τακτικών καθηγητών των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ορίζεται σε τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (375.000) δραχμές.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου, παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του παρόντος
 3. Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης, εντός των χώρων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών. δ. Πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια, ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) δραχμών.
 4. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2470/1997.
 5. Επίδομα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.
 6. Ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων, ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000) δραχμών.
 7. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι επιτελούν με επάρκεια τις ερευνητικές δραστηριότητες.
3.  
  Τα επιδόματα των περιπτώσεων γ και δ της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προβαίνουν στις ενέργειες και ασκούν τις δραστηριότητες που προβλέπονται για τη χορήγησή τους
4.  
  Πέραν των επιδομάτων, παροχών και αποζημιώσεων του άρθρου αυτού, δεν δικαιολογείται, από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών, με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή, σε καθηγητές των Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. ΕΝΟΤΗΤΑ Γ ΓΕΝΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21 "Ανάλογη Εφαρμογή Διατάξεων του ν.2470/1997"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 19, 28 και 29 του ν. 2470/1997, ως διατάξεις γενικής ισχύος, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους διεπόμενους από τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 22 "Πληρωμή διαφορών"
1.  
  Οι επιπλέον διαφορές αποδοχών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, σε σύγκριση με τις καταβαλλόμενες κατά την προηγούμενη έναρξης της ισχύος του. καταβάλλονται σταδιακά ως εξής: Το ήμισυ των διαφορών από 1.9.1997. Το σύνολο (100%) από 1.1.1998. Συνολικές διαφορές μέχρι ποσού τριάντα χιλιάδων (30.000)δραχμών καταβάλλονταιστο ακέραιοαπό 1.9.1997.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λοιπές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Άρθρο 23
1.  
  Από τηρύθμιση τουάρθρουπαρ.του ν2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) εξαιρούνται: α) οι προσλήψεις μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και β) οι προσλήψεις μελών Ε.Π. Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. που έχουν εγκριθεί με την αριθμ. 215/2.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για 285 θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών, 90 θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών, 25 θέσεις Ε.Ε.Π., καθώς και με την αριθμ. 75/5.5.1997 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 της αριθμ. 236/1994 Π.Υ.Σ. (άρθρο 1, παρ. 51 του ν. 2412/1996) για 5 θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών, 4 θέσεις Καθηγητών Εφαρμογών και 1 θέση Ε.Ε.Π.
2.  
  Από τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) εξαιρούνται: α) οι προσλήψεις μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και β) οι προσλήψεις Ε.Δ.Τ.Π. και Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. που είχαν εγκριθεί με την αριθμ. 215/2.6.1995 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για 55 θέσεις Ε.Δ.Τ.Π. και 20 θέσεις Ε.Ε.Π., καθώς και με την αριθμ. 207/17.6.1995 όμοια πράξη για 50 θέσεις Ε.Δ.Τ.Π.
3.  
  Ο περιορισμός της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2469/1997 δεν ισχύει για τις επιχορηγήσεις του τακτικού προϋπολογισμού προς τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.
4.  
 1. Τα έσοδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται κατατίθενται σε λογαριασμό τράπεζας και η ανάληψη και διαχείριση τους γίνεται με εντολή του Δ.Σ. από το Διευθυντή του Κέντρου και σε περίπτωση απουσίας του από τον πρόεδρο ή μέλος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.
 2. Ο έλεγχος των δαπανών διενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία τηρεί για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε ερευνητικό ή άλλο χρηματοδοτούμενο έργο η οικονομική υπηρεσία
 3. Η οικονομική διαχείριση περιλαμβάνει ετήσια περίοδο η οποία αρχίζει και λήγει με την αρχή και το τέλος του ημερολογιακού έτους.
 4. Η κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαχειριστική περίοδος του Κ.Ε.Ε. μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους με απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.
 5. Ο ετήσιος απολογισμός και ισολογισμός του Κέντρου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Κ.Ε.Ε. προς έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με αναλυτική έκθεση του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους και τις προγραμματιζόμενες δραστηριότητες για το νέο έτος.
 6. Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Κ.Ε.Ε. γίνεται από ορκωτό ελεγκτή, τον οποίο ορίζει το Δ.Σ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α).
 7. Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου την έκθεση ελέγχου του στο Δ.Σ. και τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 8. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Κ.Ε.Ε. που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών.
 9. Οι προμήθειες οργάνων και μηχανημάτων εξοπλισμού, βιβλίων, επίπλων και αναλώσιμων ειδών πραγματοποιούνται με εντολή του Διευθυντή του Κ.Ε.Ε. και απόφαση του Δ.Σ.
 10. Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές γίνονται χωρίς διαγωνισμό.
 11. Για δαπάνες πέραν του ποσού των τριών εκατομμυρίων μίας (3.000.001) δραχμών απαιτείται τακτικός διαγωνισμός.
 12. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα λοιπά ερευνητικά κέντρα της χώρας.
5.  
 1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του τρίτου άρθρου του ν. 2174/1993 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998.
 2. Για την εκκαθάριση της ανωτέρω δαπάνης δεν απαιτείται σύναψη σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των δικαιούχων
6.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου στους τεχνικούς υπαλλήλους του Ο.Σ.Κ. που ασχολούνται με την εκτέλεση και επίβλεψη έργων επιτρέπεται η ανάθεση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 εδ. β του ν. 2470/1997, υπερωριακής εργασίας.
7.  
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συνάπτει συμβάσεις στο πλαίσιο εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). σύμφωνα με τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί δημοσίων έργων και δημοσίων προμηθειών, με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για την εκτέλεση μελετών, ερευνών ή την παροχή υπηρεσιών που αφορούν την εφαρμογή και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων στο χώρο της εκπαίδευσης, που χρηματοδοτούνται εν μέρει ή συνολικά από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
8.  
 1. Οι δαπάνες λειτουργίας των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων (Π.Ε.Κ.) καλύπτονται και από επιχορηγήσεις του ειδικού λογαριασμού του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης κάθε μορφής των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Η περίπτωση β της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296 Α) και με την παρ. 7 του άρθρου 17 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α), αντικαθίσταται από την ισχύ του παρόντος νόμου ως εξής:.
Άρθρο 24
1.  
  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνες δηλώσεις. κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 των άρθρων 3 και 9 του παρόντος. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.9.97 και μέχρις ενός (1) μηνός μετά τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζεται το προισχύον νομικό καθεστώς για την ένταξη των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. στις κατηγορίες πλήρους και μερικής απασχόλησης.
2.  
  Προκειμένου περί του επιστημονικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. του άρθρου 5 του π.δ/τος 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α), καθώς και του προσωπικού των Τ.Ε.Ι. του άρθρου 19 του ν. 1404/1983. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 57 του ν 2413/1996, η μηνιαία ή ωριαία αποζημίωση, κατά περίπτωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία προσλαμβάνονται και το έργο που τους ανατίθεται.
3.  
  Λειτουργοί, υπάλληλοι και μισθωτοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.1256/1952 (ΦΕΚ 65 Α), οι οποίοι κατέχουν νόμιμα και δεύτερη έμμισθη θέση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και τα τριάντα εκατοστά (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται. εκτός αν διαφορετικά ορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος η από άλλες ειδικές περί τούτου διατάξεις.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται το κίνητρα προσέλκυσης. εγκατάστασης και παραμονής σε Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι που εδρεύουν σε παραμεθόριες περιοχές.
5.  
  Προκειμένου για τα ήδη ανειλημμένα χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), οι συμβάσεις των οποίων έχουν συναφθεί ή θα συναφθούν, βάσει προτάσεων που υποβλήθηκαν πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης εξακολουθούν να εισπράττονται μέσω του Ι.Τ.Ε.
6.  
  Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 2188/1994 παραμένουν σε ισχύ για μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος όσον αφορά τα μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής των Α.Ε.Ι. που διορίστηκαν στο Ε.Σ.Υ. ή σε άλλη νοσηλευτική μονάδα Ν.Π.Δ.Δ. πριν τη δημοσίευση του ν. 2519/1997.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται ο τρόπος οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα έξοδα κινήσεως των μελών της Ακαδημίας Αθηνών Η ισχύς της απόφασης αυτής μπορεί να ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος
Άρθρο 25 "Κατάργηση διατάξεων"
1.  
  Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του ν. 1514/1985 β. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του π.δ/τος 71/1987 (ΦΕΚ 43 Α). γ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού η κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο 27 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 22, των οποίων η ισχύς αρχίζει από 1.9.1997. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο26
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις προστίθενται τα εξής: Οι σπουδαστές του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων που έχουν ενταχθεί στο σύστημα των γενικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών διαγράφονται από το Τμήμα αυτό λόγω πτητικής ανεπάρκειας, εισάγονται καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο πρώτο έτος σπουδών της επόμενης Σχολής ή Τμήματος της προτίμησης τους στο μηχανογραφικό δελτίο, για την οποία είχαν συγκεντρώσει τουλάχιστον τη συνολική βαθμολογία του τελευταίου εισαγόμενου με βάση τα αποτελέσματα επιλογής του έτους εισαγωγής τους στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Εφόσον από τη γνωμάτευση της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής προκύπτει ότι ο διαγραφείς για λόγους υγείας δεν είναι ικανός προς στράτευση κατηγορίας Ι-1, η εισαγωγή του σε Σχολή επόμενης προτίμησης του, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, επιτρέπεται για όλες τις λοιπές Σχολές εκτός των Στρατιωτικών Σχολών και των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στην επόμενη Σχολή ή Τμήμα προτίμησης τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από αυτό της διαγραφής του, μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της γνωμάτευσης της αρμόδιας κατά κλάδο Ανώτατης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), στην περίπτωση διαγραφής για λόγους υγείας. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τους σπουδαστές του πρώτου έτους σπουδών του Τμήματος Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που διαγράφηκαν λόγω πτητικής ανεπάρκειας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997. Οι αιτήσεις των σπουδαστών αυτών, συνοδευόμενες από την απόφαση διαγραφής τους υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-10-23 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων συναφών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/218
2001-06-25 Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Οι αποδοχές των Διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, των ινστιτούτων τους και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και του Προέδρου της Ε.Ε.Α.Ε. είναι ο βασικός μισθός του ερευνητή Δ΄ με συντελεστή 1,7 στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα, μαζί με όλα τα επιδόματα, τις παροχές και τις αποζημιώσεις, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου 17.
 • Πέρα των αποδοχών αυτών, στους Διευθυντές αυτούς καταβάλλεται και επίδομα θέσης ευθύνης, ύψους διακοσίων χιλιάδων (200.000) δραχμών το μήνα για τους Διευθυντές των Ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων και των αυτοτελών ερευνητικών ινστιτούτων και διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές για τους Διευθυντές των ερευνητικών κέντρων.
 • Διευθυντές που είναι μέλη Δ.Ε.Π. εισπράττουν ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας που αναγνωρίζονται από το οικείο Α.Ε.Ι.
 • Αντικατάσταση
  A/2001/128
  2002-03-26 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις
  Τροποποίηση Τύπος
  Με εξαίρεση τις ώρες διδασκαλίας, οι λοιπές υποχρεώσεις των προηγούμενων παραγράφων δεν ισχύουν για τα μέλη Δ.Ε.Π. που είναι δικαστικοί λειτουργοί, ανεξάρτητα αν υπηρετούν στην έδρα Α.Ε.Ι. ή σε άλλο τόπο.
  Προσθήκη
  Να κατέχουν άλλη πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού μόνιμη οργανική θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. .
  Αντικατάσταση
  A/2002/58
  2007-03-20 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  Τροποποίηση Τύπος
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Α.Ε.Ι. στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
  Κατ’ εξαίρεση, μέλη Δ.Ε.Π. μπορούν να εντάσσονται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτησή τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του νόμου αυτού, εφόσον δεν εμπίπτουν στις προϋποθέσεις περί ασυμβιβάστου και αναστολής της ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π.
  Αντικατάσταση
  A/2007/69
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
  ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1995/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/215 1995
  ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Ν2469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Ν2469 1997
  ΝΟΜΟΣ 1932/5343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1932/5343 1932
  ΝΟΜΟΣ 1952/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/1256 1952
  ΝΟΜΟΣ 1976/249 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/249 1976
  ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
  ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
  ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
  ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
  . Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
  Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις. 1993/2174 1993
  Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
  Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
  Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
  «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
  Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/407 1980
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/71 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/71 1987
  Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
  Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1998/2606 1998
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
  Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. 1998/2623 1998
  Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
  Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
  Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
  Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
  Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
  Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
  Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
  Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988) και του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (κ.ν. 2812/2000) και άλλες διατάξεις 2002/2993 2002
  Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
  Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
  Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
  Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
  Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
  Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. 2003/3190 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
  Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
  Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
  Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2007/3549 2007
  Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3653 2008
  Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. 2008/3712 2008
  Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. 2009/3784 2009
  Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
  Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. 2011/3932 2011
  Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. 2011/3959 2011
  Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις 2013/4139 2013
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
  Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) 1998/119 1998
  Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 1998/361 1998
  Επέκταση της ισχύος του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (ΦΕΚ 218/Α797) στο Ερευνητικό Προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ). 1998/91 1998
  Οργανισμός του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). 1999/290 1999
  Επέκταση διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (Α 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 1999/46 1999
  Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2002/118 2002
  Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) 2006/9 2006
  Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009