ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2533

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-11-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-11-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-11-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται: 1.Ως αντισυμβαλλόμενα μέλη νοούνται τα μέλη του Χ.Α.Α. μεταξύ των οποίων καταρτίζεται χρηματιστηριακή συναλλαγή, εφόσον είναι συμμετέχοντα μέλη. 2.Ως ασφάλεια νοείται η αξία σε μετρητά ή άλλες κινητές αξίες που παρέχεται προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. από τα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 3.Ως ασφαλιστικός ή εγγυοδοτικός φορέας νοείται κάθε ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου πρόσωπο, ταμείο, οργανισμός ή φορέας άλλου τύπου ο οποίος εκ του νόμου ή βάσει σύμβασης με μέλος παρέχει ασφάλιση των κινδύνων ευθύνης του μέλους προς εντολείς του ή εγγυάται την εκπλήρωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων. 4.Ως Α.Χ.Ε. νοείται η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). 5.Ως εκτός κύκλου σύμβαση νοείται η χρηματιστηριακή σύμβαση επί παραγώγων που καταρτίζεται εκτός της συνεδρίασης του Χ.Π.Α.. 6.Ως εντολέας νοείται κάθε πρόσωπο προς το οποίο μέλος παρέχει οποιαδήποτε από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός από: 1)τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενο τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου 2)τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 2 του ν.2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου· 3)τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ν. 400/1976 (ΦΕΚ 130 Α) και οι εξομοιούμενες με αυτές ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου 4)τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι εταιρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενο τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου 5)τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 340 Α) και τα εξομοιούμενα με αυτά ως προς τη φύση τους νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως νομικού τύπου 6)τα κράτη, τις κεντρικές διοικητικές αρχές, τις κρατικές υπηρεσίες και τους υπερεθνικούς φορείς και οργανισμούς ανεξαρτήτως νομικού τύπου 7)τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 8)τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα άλλα πρόσωπα που παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ως προς το μέλος στο οποίο απασχολούνται ως στελέχη, ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτές ή σύμβουλοι, καθώς και οι μέτοχοι του μέλους που κατέχουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού του κεφαλαίου 9)τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού των προσώπων της παραπάνω περίπτωσης (η) ως προς το ίδιο με την περίπτωση (η) μέλος 10)κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο (κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920) με το μέλος που του παρέχει καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. 7.Ως εντολή νοείται η εντολή παροχής από Ε.Π.Ε.Υ. προς εντολέα καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας. 8.Ως εντός κύκλου σύμβαση νοείται η χρηματιστηριακή σύμβαση επί παραγώγων που καταρτίζεται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Χ.Π.Α. μέσω του συστήματος συναλλαγών του Χ.Π.Α.. 9.Ως Ε.Π.Ε.Υ. νοείται η επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) κατά την έννοια του ν. 2396/1996 που εδρεύει σε Κράτος-Μέλος της Ε.Ε.. 10.Ως εργάσιμη νοείται κάθε ημέρα προγραμματισμένης λειτουργίας του Χ.Α.Α.. 11.Ως θεσμικός επενδυτής νοείται κάθε Ε.Π.Ε.Υ.. εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστική εταιρία και ασφαλιστικό ταμείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 12.Ως καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες νοούνται αποκλειστικά οι ακόλουθες υπηρεσίες: 1)κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων στο Χ.Α.Α. για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό, 2)φύλαξη και διακίνηση χρηματιστηριακών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών στο Χ.Α.Α. ή που αποτελούν το προϊόν κατάρτισης συναλλαγών στο Χ.Α.Α., 3)κατοχή κεφαλαίων τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων στο Χ.Α.Α. ή που αποτελούν το προϊόν κατάρτισης συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων στο Χ.Α.Α., 4)από την 26η Σεπτεμβρίου 1998 η προγενέστερη ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως καλυπτόμενες υπηρεσίες νοούνται πλέον των υπηρεσιών των παραπάνω εδαφίων (α) έως (γ) της παρούσας παραγράφου, οι υπηρεσίες των εδαφίων (α)ί, (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α). 13.Ως κανονισμός λειτουργίας των Χ.Π.Α. και ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., αντιστοίχως, νοείται το σύνολο των εκάστοτε ισχυουσών κανονιστικών διατάξεων που αφορούν στα πρόσωπα αυτά. 14.Ως Κεφάλαιο Ασφάλισης νοείται το κεφάλαιο ασφάλισης υποχρεώσεων των μελών του Χ.Π.Α. υπό τη διαχείριση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 15.Ως κεφάλαιο του Συνεγγυητικού νοείται το σύνολο των εκάστοτε διαθεσίμων του, ενώ για τον υπολογισμό του εκάστοτε ύψους του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού εφαρμόζεται κατ αναλογία ο ορισμός των ιδίων κεφαλαίων Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Αριθ. Ε.Κ.7288 (ΦΕΚ 369 Β). 16.Ως κινητές αξίες νοούνται οι κινητές αξίες σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2396/1996. 17.Ως μέλη του Χ.Α.Α. νοούνται οι πάσης φύσης Ε.Π.Ε.Υ. οι οποίες έχουν κατά το νόμο το δικαίωμα κατάρτισης χρηματιστηριακών συμβάσεων στο Χ.Α.Α.. 18.Ως παραγγελέας νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου μέλος οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες, ιδίως χρηματιστηριακές συναλλαγές. 19.Ως παράγωγα νοούνται συμβάσεις επί χρηματοοικονομικών μέσων, ιδίως συμβάσεις προαίρεσης, υπό προθεσμία και ανταλλαγής δικαιωμάτων επί κινητών αξιών, χρηματιστηριακών δεικτών, μέσων της χρηματαγοράς, συναλλάγματος και επιτοκίων. 20.Ως περιθώριο ασφάλισης νοείται η αξία σε μετρητά ή κινητές αξίες που παρέχεται από παραγγελέα μέσω μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εξασφάλιση των εκάστοτε υποχρεώσεών του προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που απορρέουν από την εκκαθάριση συναλλαγών του στο Χ.Π.Α.. 21.Ως συμμετέχοντα μέλη νοούνται οι Ε.Π.Ε.Υ. που είναι ενήμερες ως προς τις υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 22.Συνεγγυητικό σημαίνει το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Συναλλαγών Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, όπως έχει αναμορφωθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 23.Ως τίμημα δικαιώματος νοείται το ποσό που οφείλει να καταβάλει επενδυτής για τη σύναψη χρηματιστηριακής σύμβασης προαίρεσης και για τη σύναψη κάθε άλλης πράξης επί παραγώγων εισηγμένων προς διαπραγμάτευση στο Χ.Π.Α. σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 24.Ως υποκείμενες αξίες νοούνται οι κινητές αξίες, οι δείκτες κινητών αξιών, οι αξίες της χρηματαγοράς και οι άλλες αξίες, επί των οποίων παρέχεται δικαίωμα αγοράς ή πώλησης από παράγωγο ή βάσει των οποίων υπολογίζεται η χρηματιστηριακή αξία των παραγώγων. 25.Ως χρηματιστηριακά πράγματα νοούνται οι πάσης φύσης κινητές αξίες, οι οποίες εκάστοτε αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.Α.. 26.Ως χρηματιστηριακές συναλλαγές νοούνται οι συμβάσεις επί χρηματιστηριακών πραγμάτων που καταρτίζονται στο Χ.Α.Α. σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονιστικές διατάξεις. ΜΕΡΟΣ Α ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Ίδρυση και σκοπός του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.) 1.Το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α), που ιδρύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν επί μέρους διατάξεις του παρόντος νόμου εισάγουν αποκλίσεις από αυτές. 2.Σκοπός του Χ.Π.Α. είναι η οργάνωση και υποστήριξη των συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, η οργάνωση της λειτουργίας του συστήματος συναλλαγών αυτών, καθώς και κάθε συναφής δραστηριότητα. 3.Τα παράγωγα και τα χαρακτηριστικά τους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Π.Α. ορίζονται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Π.Α., ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.). Άρθρο 3 Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχική σύνθεση του Χ.Π.Α. 1.Το μετοχικό κεφάλαιο του Χ.Π.Α. καταβάλλεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές. 2.Οι μετοχές του Χ.Π.Α. είναι ονομαστικές. Μέτοχοι του μπορούν να είναι μόνο το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε. (Χ.Α.Α.) και θεσμικοί επενδυτές. 3.Με εξαίρεση το Χ.Α.Α., μέτοχος του Χ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του τρία τοις εκατό (3%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου του. 4.Το Χ.Α.Α. κατέχει μετοχές του Χ.Π.Α. που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τριάντα τέσσερα τοις εκατό (34%) έως σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του μετοχικού κεφαλαίου του. Οι λοιπές μετοχές κατανέμονται, κατά το δυνατόν συμμέτρως, μεταξύ των θεσμικών επενδυτών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σχηματισμό του κεφαλαίου του Χ.Π.Α.. Επί μέρους ρυθμίσεις ως προς τη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο του Χ.Π.Α. μπορούν να εισάγονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Π.Α.. 5.Κατά την ίδρυση του Χ.Π.Α., το Χ.Α.Α. μπορεί να αναλάβει χωρίς περιορισμό μετοχές του Χ.Π.Α., εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάληψή τους από θεσμικούς επενδυτές. Το Χ.Α.Α. υποχρεούται να μεταβιβάσει το επιπλέον του προβλεπόμενου στο νόμο ποσοστό μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, στην τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής τιμής της μετοχής. 6.Εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που θα διενεργηθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση του Χ.Π.Α., εφόσον θεσμικοί επενδυτές επιθυμούν να αποκτήσουν μετοχές του, ούτως ώστε το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο του Χ.Π.Α. να είναι ίσο με τον αντιστοιχούντα σε κάθε θεσμικό επενδυτή αριθμό μετοχών με βάση την αρχή της σύμμετρης κατανομής των μετοχών του Χ.Π.Α., δηλώνουν τούτο γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ζητά εξασφαλίσεις από τους ενδιαφερομένους προς απόκτηση μετοχών του Χ.Π.Α. ως προς την ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους για την καταβολή στο κεφάλαιο της εταιρίας του ποσού συμμετοχής τους σύμφωνα με το γραπτό αίτημά τους. Η απόφαση αύξησης του κεφαλαίου του Χ.Π.Α. λαμβάνεται σε κάθε περίπτωση από το αρμόδιο όργανό του, το οποίο θα συγκληθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προσδιορίζεται με βάση την καθαρή θέση του Χ.Π.Α.. 7.Η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου επαναλαμβάνεται κάθε τρία ημερολογιακά έτη, με υποβολή δηλώσεων - αιτήσεων του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα που διενεργήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτου έτους που ακολουθεί. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών προσδιορίζεται από το Χ.Π.Α. με βάση την έκθεση αποτίμησης της αξίας της εταιρίας από τους ορκωτούς ελεγκτές που την ελέγχουν. 8.Στη διαδικασία των αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου των προηγούμενων δύο παραγράφων, οι παλαιοί μέτοχοι στερούνται του δικαιώματος προτίμησης, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση των άλλων θεσμικών επενδυτών που δήλωσαν πρόθεση να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και προκειμένου να επιτευχθεί σύμμετρη κατανομή των μετοχών του Χ.Π.Α. μεταξύ των ενδιαφερόμενων θεσμικών επενδυτών. 9.Στη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπονται αποκλίσεις από την αρχή της σύμμετρης κατανομής των μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων θεσμικών επενδυτών, εφόσον είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η κατανομή ακέραιου αριθμού μετοχών μεταξύ των προσώπων αυτών, όπως μπορεί ειδικότερα να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α.. 10.Όταν το Χ.Α.Α. επιθυμεί να εκποιήσει μετοχές του Χ.Π.Α., ανακοινώνει στους θεσμικούς επενδυτές τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και την τιμή διάθεσης. Οι θεσμικοί επενδυτές δύνανται να γνωστοποιήσουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανακοίνωση την πρόθεσή τους για απόκτηση μετοχών. Εάν εκδηλωθεί από τους θεσμικούς επενδυτές ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών που υπερβαίνουν τις προς διάθεση μετοχές, οι προς πώληση μετοχές του Χ.Π.Α. κατανέμονται μεταξύ των θεσμικών επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων θεσμικών επενδυτών, όπως μπορεί ειδικότερα να καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α.. Κατά τον παραπάνω υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι μετοχές που κατέχουν ήδη θεσμικοί επενδυτές. Άρθρο 4 1.Το Χ.Α.Α. συντάσσει και θέτει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου θεσμικού επενδυτή σχέδιο καταστατικού του Χ.Π.Α. εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 2.Με ανακοίνωση του, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πολιτικές και δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία, το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τη διαδικασία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν αντίτυπα του σχεδίου καταστατικού του Χ.Π.Α. και ανακοινώνει το ύψος του μετοχικού του κεφαλαίου και τις μετοχές που θα αναλάβει εκείνο, καθώς και τη διαδικασία και το περιεχόμενο γνωστοποίησης στο Χ.Α.Α. της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους θεσμικούς επενδυτές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ίδρυση του Χ.Π.Α.. Η παραπάνω ανακοίνωση ορίζει και την ημερομηνία. μέχρι την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να έχουν προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Η προθεσμία που τάσσει το Χ.Α.Α. δεν μπορεί να είναι συντομότερη από ένα (1) μήνα. 3.Όσοι δικαιούνται να αποκτήσουν μετοχές του Χ.Π.Α. και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ίδρυση του, ανακοινώνουν την πρόθεσή τους αυτή, καθώς και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου του Χ.Π.Α. που επιθυμούν να καλύψουν. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών που υπερβαίνουν το κεφάλαιο που θα καλυφθεί από τους λοιπούς πλην του Χ.Α.Α. ιδρυτές, οι μετοχές του Χ.Π.Α. που θα αναληφθούν από τους λοιπούς ιδρυτές κατανέμονται σύμμετρα μεταξύ των θεσμικών επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση τους. Επιτρέπονται αποκλίσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., εάν είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η κατανομή ακέραιου αριθμού μετοχών μεταξύ των ενδιαφερομένων. 4.Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2, το Χ.Α.Α. ανακοινώνει τον πίνακα των ιδρυτών του Χ.Π.Α. και τον αριθμό των μετοχών που αναλαμβάνει κάθε ιδρυτής, καθώς και τον τόπο και χρόνο της υπογραφής του καταστατικού του Χ.Π.Α.. Οι ιδρυτές του Χ.Π.Α. πρέπει να έχουν καταβάλει την αξία των μετοχών που αναλαμβάνουν τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από την υπογραφή του καταστατικού σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τον οποίο ανακοινώνει το Χ.Α.Α.. Άλλως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. αποφασίζει για τη διανομή, σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 3, των μετοχών των οποίων δεν καταβλήθηκε η αξία, συμμέτρως στους άλλους θεσμικούς επενδυτές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή τις αναλαμβάνει το ίδιο. Άρθρο 5 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την τροποποίηση του καταστατικού του Χ.Π.Α. ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες. 2.Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Χ.Π.Α., ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες διενεργείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές. 3.Οι καταχωρίσεις του Χ.Π.Α., που προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, γίνονται στο Μητρώο της παραγράφου 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 που τηρείται στη Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4.Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) εφαρμόζονται και για τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων του Χ.Π.Α.. Άρθρο 6 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α. αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Τρία (3) από τα μέλη του ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική πείρα και κύρος. Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Π.Α. εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 2.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας γνωστοποιεί στο Χ.Π.Α. το διορισμό των συμβούλων που ορίζει τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που καλείται να εκλέξει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εάν οι σύμβουλοι που έχει διορίσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας παραιτηθούν, αποθάνουν ή εκπέσουν καθ οιονδήποτε τρόπο του αξιώματός τους, αντικαθίστανται από πρόσωπα που ορίζει ο ίδιος Υπουργός. 3.Ο Πρόεδρος του Χ.Π.Α. είναι πλήρους απασχόλησης και εκλέγεται μεταξύ των προσώπων που έχει ορίσει ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εκτός και αν αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α. με πλειοψηφία των 7/9 του συνόλου των μελών του. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α.: 1)μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εκκαθάρισης συναλλαγών επί παραγώγων που συνιστάται βάσει του παρόντος νόμου (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) καθορίζει τα παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Π.Α., 2)κάνει αποδεκτές ή απορρίπτει αιτήσεις Ε.Π.Ε.Υ για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χ.Π.Α., 3)ασκεί τις διοικητικές και διαχειριστικές αρμοδιότητες ως όργανο διοίκησης του Χ.Π.Α., 4)ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των μελών του ως προς την τήρηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία σε σχέση με τις συναλλαγές που καταρτίζουν στο Χ.Π.Α., την εν γένει τήρηση των υποχρεώσεών τους από τη λειτουργία του Χ.Π.Α., την εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών αυτών και την κατάθεση ασφαλειών, 5)εκδίδει τις κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, στ) επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις και λαμβάνει τα διοικητικά μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Άρθρο 7 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α. θα κάνει δεκτή αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χ.Π.Α., εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Το υποψήφιο μέλος είναι Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούται να παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1 περίπτωση α(ii) του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) επί παραγώγων. 2)Το υποψήφιο μέλος είναι μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 3)Το υποψήφιο μέλος έχει αποδεχθεί και καταρτίσει τις εκάστοτε οριζόμενες συμβάσεις μεταξύ αυτού και του Χ.Π.Α. ή και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Με τις συμβάσεις αυτές προσδιορίζονται υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών του Χ.Π.Α. ως προς το Χ.Π.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το ποσό εγγραφής μέλους, η ετήσια συνδρομή και τα χρηματικά δικαιώματα του Χ.Π.Α. για τις υπηρεσίες που παρέχει και η παροχή ασφάλειας υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 4)Το υποψήφιο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης και διαθέτει τα τεχνικά μέσα που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Χ.Π.Α.. 2.Πιστωτικό ίδρυμα που αποκτά την ιδιότητα μέλους του Χ.Π.Α. δεν δικαιούται να καταρτίζει συναλλαγές σε παράγωγα επί μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών επί μετοχών, έως ότου επιτραπεί σε πιστωτικά ιδρύματα να γίνουν μέλη του Χ.Α.Α.. Άρθρο 8 1.Τον έλεγχο και την εποπτεία επί της λειτουργίας του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς την τήρηση των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2.Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εποπτεία του Χ.Α.Α. και την επιβολή κυρώσεων στα μέλη του Χ.Α.Α. εφαρμόζονται αναλόγως για την επιβολή κυρώσεων στα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εφόσον αυτά παραβιάζουν τη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας του Χ.Π.Α. ή της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Τις κυρώσεις επιβάλλει, κατά περίπτωση, η αρμόδια για την εποπτεία του μέλους αρχή, ή, όπου προβλέπεται ειδικά επιβολή κυρώσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. επί μελών του Χ.Α.Α., τις αντίστοιχες κυρώσεις στα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Άρθρο Άρθρο 9 Αντικείμενο συναλλαγών Αντικείμενο συναλλαγών του Χ.Π.Α. αποτελούν αποκλειστικά τα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σ αυτό παράγωγα. Άρθρο Άρθρο 10 Χρηματιστηριακές συμβάσεις επί παραγώγων 1.Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις στο Χ.Π.Α. συνάπτονται είτε με τη συμμετοχή του μέλους του Χ.Π.Α. στη συνεδρίαση του Χ.Π.Α. (συμβάσεις εντός κύκλου) είτε χωρίς τέτοια συμμετοχή (εκτός κύκλου). 2.Κάθε σύμβαση επί παραγώγων στο Χ.Π.Α. καταρτίζεται μεταξύ: α) των μελών του Χ.Π.Α. που συμμετέχουν στην κατάρτισή της και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και β) των παραγγελέων τους και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13 του παρόντος, μέλος του Χ.Π.Α. που καταρτίζει σύμβαση επί παραγώγων στο Χ.Π.Α. συναλλάσσεται για λογαριασμό παραγγελέα του, ενεργώντας ως χρηματιστηριακός παραγγελιοδόχος. Άρθρο Άρθρο 11 Χρηματιστηριακές συμβάσεις εντός κύκλου 1.Τα μέλη του Χ.Π.Α. συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Χ.Π.Α. και καταρτίζουν χρηματιστηριακές συμβάσεις επί παραγώγων. 2.Εφόσον δύο αντίθετες δηλώσεις βούλησης συμπίπτουν, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κάνει αποδεκτές τις δύο αντίθετες δηλώσεις βούλησης και καταρτίζει με καθένα από τα δύο μέλη ομοιόμορφη σύμβαση επί του παραγώγου έτσι ώστε οι υποχρεώσεις της από τη μία σύμβαση να είναι αντίστροφες προς τις υποχρεώσεις της από την άλλη. Επιτρέπεται η κατάρτιση χρηματιστηριακής σύμβασης εντός κύκλου για λογαριασμό διαφορετικών παραγγελέων ακόμα και αν οι δηλώσεις προσφοράς και αποδοχής προέρχονται από το ίδιο μέλος του Χ.Π.Α.. Άρθρο Άρθρο 12 Κατάρτιση χρηματιστηριακών συμβάσεων εκτός κύκλου Η κατάρτιση συναλλαγών εκτός κύκλου επιτρέπεται μόνο μετά από την έκδοση της προβλεπόμενης στον παρόντα νόμο, άρθρο 31, παρ. 2ε απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο Άρθρο 13 Μέλη του Χ.Π.Α. ως Ειδικοί Διαπραγματευτές Παραγώγων (Μarket Μakers) 1.Επιτρέπεται στα μέλη του Χ.Π.Α., που το μετοχικό τους κεφάλαιο είναι τουλάχιστον ίσο με το προβλεπόμενο ελάχιστο κεφάλαιο που απαιτεί το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) για Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να προσφέρουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή, να πραγματοποιούν συναλλαγές παραγώγων ως ειδικοί διαπραγματευτές (market makers), συνάπτοντας στο όνομα και για λογαριασμό τους χρηματιστηριακές συμβάσεις επ αυτών, με τις ειδικές συμφωνίες που ισχύουν για τις συναλλαγές αυτές, εφόσον έχουν καταρτίσει σύμβαση με το Χ.Π.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., που περιέχει τα καλυπτόμενα παράγωγα, τους όρους της διαπραγμάτευσης και τις υποχρεώσεις του μέλους του Χ.Π.Α. που συμμετέχει στην αγορά ως ειδικός διαπραγματευτής. 2.Εάν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, που θα εκδοθεί σύμφωνα με τη νομοθετική εξουσιοδότηση που παρέχεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) αυξηθεί το ελάχιστο κεφάλαιο των Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούνται να προσφέρουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή, τα μέλη του Χ.Π.Α. που είναι ειδικοί διαπραγματευτές παραγώγων κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης αυτής εξακολουθούν να διαπραγματεύονται τα παράγωγα αυτά επί τρίμηνο μετά τη θέση σε ισχύ της παραπάνω υπουργικής απόφασης, ακόμα και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ύψους κεφαλαίου. Άρθρο Άρθρο 14 Διαφάνεια των συναλλαγών 1.Όλες οι εντολές προς μέλος του Χ.Π.Α. και όλες οι χρηματιστηριακές συμβάσεις που συνάπτονται στο Χ.Π.Α., τόσο εντός όσο και εκτός κύκλου, καταγράφονται με πλήρη στοιχεία, λαμβανομένων υπόψη των τεχνολογικών εξελίξεων, ώστε τα αρμόδια για την εποπτεία των χρηματιστηρίων όργανα να μπορούν να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων. 2.Οι συναλλαγές στο Χ.Π.Α. δημοσιεύονται στο δελτίο τιμών του χρηματιστηρίου του άρθρου 28 του ν. 1806/ 1988 (ΦΕΚ 207 Α). Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων που αφορούν τις συναλλαγές στο Χ.Π.Α. ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Π.Α., με την οποία, τηρουμένων των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου του άρθρου αυτού, μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 3.Τα δικαιώματα ψήφου που απορρέουν από μετοχή εταιρίας εισηγμένης στο Χ.Α.Α., την οποία πρόσωπο δικαιούται να αποκτήσει κατά τη λήξη προθεσμιακής σύμβασης μεταβίβασης στο Χ.Π.Α. ή κατά την άσκηση δικαιωμάτων παραγώγου εισηγμένου στο Χ.Π.Α., νοούνται ως δικαιώματα ψήφου τα οποία το πρόσωπο αυτό μπορεί να αποκτήσει με αποκλειστική πρωτοβουλία του δυνάμει ρητής συμφωνίας, κατά την έννοια του άρθρου 7 του π.δ/τος 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α). Η ενημέρωση προς την εκδότρια εταιρία και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. η οποία παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ/τος 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α), θα προσδιορίζει, σε κάθε περίπτωση όπου έχει εφαρμογή, τον αριθμό δικαιωμάτων ψήφου που νοούνται ως αποκτώμενα σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ως συνέπεια της σύναψης προθεσμιακής σύμβασης ή σύμβασης επί παραγώγου στο Χ.Π.Α.. Άρθρο Άρθρο 15 Περιορισμοί στο πρόσωπο των παραγγελέων Εταιρία, της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α., δεν επιτρέπεται να διενεργεί άμεσα ή έμμεσα χρηματιστηριακές συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, όταν αντικείμενο των συναλλαγών αυτών είναι προθεσμιακές συμβάσεις ή δικαίωμα προαιρέσεως επί αξιών της εταιρίας είτε δείκτες, στους οποίους οι αξίες της εταιρίας αυτής συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Η απαγόρευση ισχύει για την εκδότρια εταιρία, τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εκδότριας εταιρίας, τους διευθύνοντες υπαλλήλους της, τους ελεγκτές και νομικούς συμβούλους της και για συγγενείς των πιο πάνω προσώπων κατ ευθεία γραμμή μέχρι δευτέρου βαθμού και συζύγους αυτών. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής δεν επηρεάζεται το κύρος της συναλλαγής αλλά ο αντισυμβαλλόμενος, αν έχει ζημιωθεί, δικαιούται να αξιώσει από τα πρόσωπα του πρώτου ή δευτέρου εδαφίου που διενήργησαν την απαγορευμένη συναλλαγή, την αποκατάσταση κάθε θετικής η αποθετικής ζημίας, στρεφόμενος κατ αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει στους παραβάτες πρόστιμο ύψους 2.000.000 μέχρι 100.000.000 δραχμών και απαγορεύει στους παραβάτες τη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω εταιρίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.) Άρθρο Άρθρο 16 Ίδρυση και σκοπός 1.Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., που ιδρύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 του παρόντος νόμου και λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικώς της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. 2.Σκοπός της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι η συμμετοχή στις συμβάσεις που συνάπτονται στο Χ.Π.Α. επί παραγώγων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του παρόντος νόμου, η εκκαθάριση των συναλλαγών αυτών ή και άλλων συναλλαγών που διενεργούνται σε άλλες αγορές, η διασφάλιση της προσήκουσας εκπλήρωσης εκ μέρους των συμβαλλόμενων με αυτή μερών των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συναλλαγές αυτές και κάθε συναφής δραστηριότητα. Άρθρο Άρθρο 17 Μετοχικό κεφάλαιο και μετοχική σύνθεση 1.Το μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καταβάλλεται εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς. Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο θα ανέρχεται σε οκτώ δισεκατομμύρια (8.000.000.000) δραχμές. 2.Οι μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι ονομαστικές. Μέτοχοι της μπορούν να είναι μόνον: α) το Χ.Α.Α., β) το Χ.Π.Α. και γ) θεσμικοί επενδυτές. 3.Με εξαίρεση των Χ.Α.Α. και Χ.Π.Α., μέτοχος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν επιτρέπεται να αποκτά μετοχές της που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 15% του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. 4.Το Χ.Α.Α. και το Χ.Π.Α. κατέχουν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που αντιπροσωπεύουν ποσοστό αθροιστικά που κυμαίνεται από δέκα έως τριανταπέντε τοις εκατό (10% - 35%) του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι λοιπές μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατανέμονται, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, μεταξύ των λοιπών προσώπων που δικαιούνται να αποκτούν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατά το δυνατόν συμμέτρως, όπως θα μπορεί να ορίζεται ειδικότερα με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Π.Α., ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 5.Κατά την ίδρυση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. το Χ.Α.Α. μπορεί να αναλάβει χωρίς περιορισμό μετοχές της, εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για την ανάληψή τους από τα λοιπά πρόσωπα που δικαιούνται να είναι μέτοχοι της. Το επιπλέον του προβλεπόμενου στο νόμο ανωτάτου ποσοστού μετοχών υποχρεούται όπως το Χ.Α.Α. να μεταβιβάσει είτε στο Χ.Π.Α. είτε στα πρόσωπα που δικαιούνται να αποκτήσουν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, στην τιμή που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη της ονομαστικής τιμής της μετοχής. 6.Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Όπου στις διατάξεις εκείνες γίνεται λόγος για το Χ.Π.Α. και τα όργανά του, νοούνται η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και τα αντίστοιχα όργανά της. 7.Όταν το Χ.Α.Α. ή το Χ.Π.Α. επιθυμούν να μεταβιβάσουν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., δημοσιεύουν πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά των προς πώληση μετοχών, κατ ανάλογο εφαρμογή των προβλεπομένων στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Η δημοσίευση περιλαμβάνει τον αριθμό των προς μεταβίβαση μετοχών και την τιμή διαθέσεως, καθώς και την προθεσμία εντός της οποίας τα δικαιούμενα να αποκτήσουν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. πρόσωπα πρέπει να δηλώσουν στο Χ.Α.Α. ή στο Χ.Π.Α. την πρόθεσή τους να αποκτήσουν μετοχές, η οποία είναι τουλάχιστον δέκα (10) ημερών. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για αγορά από το Χ.Α.Α. ή το Χ.Π.Α. μετοχών που υπερβαίνουν τις προς διάθεση μετοχές, οι προς πώληση μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατανέμονται μεταξύ των δικαιούμενων να τις αποκτήσουν προσώπων, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή τους, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν ισομερής κατανομή μετοχών μεταξύ αυτών, όπως θα μπορεί ειδικότερα να καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. του Χ.Α.Α.. Κατά τον υπολογισμό λαμβάνονται υπόψη και οι μετοχές που κατέχουν ήδη τα επιθυμούντα να αγοράσουν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. πρόσωπα. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από το Χ.Α.Α. στο Χ.Π.Α. και αντίστροφα. Άρθρο Άρθρο 18 Διαδικασία ίδρυσης 1.Το Χ.Α.Α. καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των ενδιαφερομένων σχέδιο καταστατικού της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 2.Με ανακοίνωσή του, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πολιτικές και δύο τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία, το Χ.Α.Α. γνωστοποιεί τη διαδικασία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν αντίτυπα του σχεδίου καταστατικού της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και ανακοινώνει το ύψος του μετοχικού του κεφαλαίου και τις μετοχές που θα αναλάβει εκείνο, καθώς και τη διαδικασία γνωστοποίησης στο Χ.Α.Α. της εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα πρόσωπα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην ίδρυση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και το περιεχόμενό της. 3.Η παραπάνω ανακοίνωση ορίζει και την ημερομηνία, μέχρι την οποία οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να έχουν προβεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, καθώς και τη διαδικασία γνωστοποίησης στο Χ.Α.Α. και το περιεχόμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προθεσμία που θέτει το Χ.Α.Α. δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) μηνός. 4.Όσοι δικαιούνται να αποκτήσουν μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ίδρυσή της, ανακοινώνουν την πρόθεσή τους αυτή, καθώς και το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που επιθυμούν να καλύψουν. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον για απόκτηση μετοχών που υπερβαίνουν το κεφάλαιο που θα καλυφθεί από τους λοιπούς πλην του Χ.Α.Α. ιδρυτές, οι μετοχές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που θα αναληφθούν από τους λοιπούς πλην του Χ.Α.Α. ιδρυτές κατανέμονται συμμέτρως μεταξύ των μελών του Χ.Α.Α. που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτηση τους. Επιτρέπονται αποκλίσεις, εφόσον είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί η κατανομή ακέραιου αριθμού μετοχών μεταξύ των ενδιαφερομένων, όπως θα μπορεί ειδικότερα να αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α.. 5.Εντός δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 2, το Χ.Α.Α. ανακοινώνει τον πίνακα των ιδρυτών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και τον αριθμό των μετοχών που καλύπτει ο κάθε ιδρυτής, καθώς και τον τόπο και χρόνο της υπογραφής του καταστατικού της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Οι ιδρυτές της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. πρέπει να έχουν καταβάλει την αξία των μετοχών που αναλαμβάνουν τρεις (3) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την υπογραφή του καταστατικού σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, τον οποίο ανακοινώνει το Χ.Α.Α.. Άλλως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. αποφασίζει για τη διανομή, σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 3, των μετοχών των οποίων δεν καταβλήθηκε η αξία συμμέτρως στα άλλα πρόσωπα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή τις αναλαμβάνει το ίδιο. Άρθρο 19 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, για την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες. 2.Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες, ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές. 3.Ως προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις για τις ανώνυμες εταιρίες γίνονται στο Μητρώο της παραγράφου 8 του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, που τηρείται στη διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4.Τον έλεγχο και την εποπτεία των δραστηριοτήτων της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ασκεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 20 Διοίκηση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. Η διοίκηση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ασκείται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τις διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιριών και τις διατάξεις του καταστατικού της. Άρθρο 21 1.Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. θα κάνει δεκτή αίτηση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., εφόσον ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 1)Το υποψήφιο μέλος είναι Ε.Π.Ε.Υ. που δικαιούται να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση α του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α). 2)Το υποψήφιο μέλος διαθέτει ίδια κεφάλαια τουλάχιστον ίσα με το εκάστοτε ισχύον μετοχικό κεφάλαιο μέλους του Χ.Α.Α που απαιτείται για τη σύναψη εκτός κύκλου συναλλαγών στο Χ.Α.Α.. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι μέλος του Χ.Α.Α., τα ίδια κεφάλαιά του θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα προς το άθροισμα του εκάστοτε ισχύοντος ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου για τη σύσταση Α.Χ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ν. 1806/1988 και του εκάστοτε ισχύοντος ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται να έχει μέλος του Χ.Α.Α. για τη σύναψη εκτός κύκλου συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). 3)Το υποψήφιο μέλος έχει αποδεχθεί και καταρτίσει τις εκάστοτε οριζόμενες συμβάσεις μεταξύ αυτού και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Με τις συμβάσεις αυτές προσδιορίζονται υποχρεώσεις και δικαιώματα των μελών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το ποσό εγγραφής μέλους, η ετήσια συνδρομή και τα χρηματικά δικαιώματα της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για τις υπηρεσίες που παρέχει και οι ασφάλειες τις οποίες οφείλει να παρέχει μέλος υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. (δ) Το υποψήφιο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις οργάνωσης και διαθέτει τα τεχνικά μέσα που ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Π.Α. Άρθρο 22 1.Τα μέλη του Χ.Π.Α., τόσο όταν συμβάλλονται ως παραγγελιοδόχοι, όσο και όταν συμβάλλονται για δικό τους λογαριασμό, όταν αυτό επιτρέπεται, γνωστοποιούν στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., τα στοιχεία των συναλλασσομένων μέσω αυτών. Τα στοιχεία των παραγγελέων προστατεύονται από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως απόρρητα. Το απόρρητο των στοιχείων των παραγγελέων δεν ισχύει ως προς την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Π.Α. των νόμιμων εποπτικών αρμοδιοτήτων τους. 2.Κάθε μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανοίγει σε πιστωτικό ίδρυμα που συνεργάζεται με την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεσμευμένο λογαριασμό επ ονόματι κάθε προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί, στον οποίο καταθέτει το χρηματικό ποσό του περιθωρίου ασφάλισης της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, όπως αυτό κυμαίνεται ημερησίως, και μέσω του οποίου γίνονται όλοι οι αφορώντες αυτόν το συναλλασσόμενο διακανονισμοί. Με την επιφύλαξη του νομίμου ενεχύρου υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., το οποίο διαχειρίζεται η ίδια, τον λογαριασμό αυτόν κινεί μόνο το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 3.Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τηρεί για κάθε συναλλασσόμενο μέσω των αντισυμβαλλόμενων με αυτή μελών της, χωριστή κατάσταση για το ύψος των περιθωρίων ασφάλισης που πρέπει να παρέχονται για λογαριασμό συναλλασσομένου και των ποσών που πρέπει ημερησίως να διακανονίζονται για την κάλυψη των ανοικτών του θέσεων. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται στο τέλος κάθε ημέρας κατά την οποία πραγματοποιείται συνεδρίαση του Χ.Π.Α.. Άρθρο Άρθρο 23 Προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών στο Χ.Π.Α. 1.Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Χ.Π.Α. να διενεργεί συναλλαγές σε αυτό εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς τις συναλλαγές που έχει καταρτίσει μέχρι και το τέλος της προηγούμενης συνεδρίασης του Χ.Π.Α.. Απαγορεύεται η διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό παραγγελέα, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για διακανονισμό των ανοικτών θέσεών του και για την παροχή περιθωρίου ασφάλισης για τις πράξεις που έχουν καταρτισθεί για λογαριασμό του μέχρι το τέλος της αμέσως προηγούμενης συνεδρίασης του Χ.Π.Α.. Επιτρέπεται, κατ αποκλειστική εξαίρεση, η κατάρτιση συναλλαγών κάλυψης για το κλείσιμο των ανοικτών θέσεων, εφόσον το μέλος έχει παράσχει σχετική γνωστοποίηση στο Χ.Π.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Ως συναλλαγές κάλυψης κατά την έννοια αυτού του άρθρου νοούνται μόνον οι συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου προσώπου που έχει ανοικτή θέση ή υποχρέωση παροχής περιθωρίου ασφάλισης. Άρθρο Άρθρο 24 Υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρησης των παραγγελέων 1.Κάθε μέλος του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., αντιστοίχως, υποχρεούται να ενημερώνει πλήρως τους παραγγελείς του για τις συναλλαγές της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και τις υποχρεώσεις που μπορούν να προκύψουν από αυτές και να εφιστά την προσοχή τους στη διαδικασία διακανονισμού ανοικτών θέσεων, παροχής περιθωρίων ασφάλισης και αναγκαστικής κάλυψης θέσεων. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει κάθε παραγγελέα τουλάχιστον μηνιαίως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς τις αφορώσες τον παραγγελέα συναλλαγές και την κίνηση των λογαριασμών του. 2.Το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ευθύνεται έναντι πελάτη του, από το λογαριασμό του οποίου έγινε αναγκαστικό κλείσιμο θέσης, παρά το γεγονός ότι αυτός είχε εκπληρώσει έναντι του μέλους της υποχρέωσή του για διακανονισμό της ανοικτής θέσης και για καταβολή ασφάλειας προς κάλυψη του ανοίγματος του λογαριασμού του, όπως ειδικότερα συμφωνείται μεταξύ αυτού και του μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων που υπέχει, το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία του πελάτη, συμπεριλαμβανομένου και του διαφυγόντος κέρδους, που απορρέει από το αναγκαστικό κλείσιμο της θέσης του. 3.Τα μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. καταρτίζουν ημερησίως αναλυτική κατάσταση που απεικονίζει, ανά πελάτη, με αναγραφή του κωδικού του, το σύνολο των περιθωρίων ασφάλισης που τους έχει παράσχει ο πελάτης και τη θέση του λογαριασμού του και ενημερώνουν τους αντίστοιχους λογαριασμούς της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Αντίγραφο της κατάστασης αυτής αποστέλλεται καθημερινά στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Άρθρο 25 1.Η εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Π.Α. γίνεται μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η οποία και ευθύνεται για την προσήκουσα εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων. Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. εκκαθαρίζει τις συναλλαγές ως αντισυμβαλλόμενος των παραγγελέων των συναλλαγών αυτών για κάθε πράξη που καταχωρείται προς εκκαθάριση. Στη διαδικασία εκκαθάρισης συμμετέχουν μόνο τα μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ανεξαρτήτως του αν αυτά συναλλάσσονται για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό παραγγελέων τους. 2.Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ασκεί τα πάσης φύσεως δικαιώματά της από τις συναλλαγές του Χ.Π.Α. έναντι του παραγγελέα. Το μέλος του Χ.Π.Α. που καταρτίζει συναλλαγή ευθύνεται ευθέως και ως πρωτοφειλέτης έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από τη χρηματιστηριακή συναλλαγή αυτή μέχρι να της διαβιβάσει πλήρη και επαρκή στοιχεία του παραγγελέα και του μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., στο οποίο ο παραγγελέας έχει αναθέσει την εκκαθάριση των συναλλαγών του στο Χ.Π.Α., καθώς και στην περίπτωση ύπαρξης οποιουδήποτε νομικού ελαττώματος ως προς την παραγγελία βάσει της οποίας καταρτίσθηκε η χρηματιστηριακή σύμβαση. Προσθέτως, το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., το οποίο εκπροσωπεί τον παραγγελέα στην εκκαθάριση και διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων, ευθύνεται ευθέως και ως πρωτοφειλέτης έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για κάθε υποχρέωση που προκύπτει από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές επί παραγώγων των λογαριασμών που τηρεί. Άρθρο Άρθρο 26 Ημερήσιος διακανονισμός ανοικτών θέσεων 1.Η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. διενεργεί ως προς κάθε παραγγελέα ημερήσιους διακανονισμούς των υποχρεώσεων (ανοικτών θέσεων) όλων των τηρούμενων από αυτή λογαριασμών, όπως οι θέσεις αυτές προκύπτουν μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Π.Α., με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας, για το σύνολο των εκκρεμών για κάθε μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. συμβάσεων επί παραγώγων, για τα οποία προβλέπεται ημερήσιος διακανονισμός. 2.Μετά το τέλος κάθε συνεδρίασης του Χ.Π.Α., την ίδια εργάσιμη ημέρα, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ανακοινώνει σε κάθε μέλος της γραπτώς, ως εγγράφου νοούμενου και κάθε ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας με το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, το ύψος των περιθωρίων ασφάλισης που πρέπει να έχει παράσχει κάθε παραγγελέας πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης για το σύνολο των συναλλαγών που έχει καταρτίσει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης εκείνης της ημέρας στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, καθώς και τις ανοικτές θέσεις που πρέπει να έχει διακανονίσει κάθε παραγγελέας μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης. Ο υπολογισμός του ύψους των περιθωρίων ασφάλισης και των ανοικτών θέσεων των λογαριασμών γίνεται με βάση τις τιμές κλεισίματος αυτής της ημέρας. 3.Η καταβολή των οφειλόμενων περιθωρίων ασφάλισης και ο εν γένει διακανονισμός των ανοικτών θέσεων γίνεται για κάθε συναλλασσόμενο από κάθε μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τηρεί τους λογαριασμούς του της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος νόμου. Άρθρο 27 1.Κατά την με οποιονδήποτε τρόπο ενεργοποίηση των δικαιωμάτων του επενδυτή, που απορρέουν από το παράγωγο, γεννώνται για την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Ειδικότερα η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. οφείλει να εκκαθαρίσει είτε την παράδοση των κινητών αξιών σε περιπτώσεις που είτε κατ επιλογή του αντισυμβαλλομένου είτε υποχρεωτικά προβλέπεται φυσική παράδοση των. υποκειμένων κινητών αξιών, είτε την εκκαθάριση των αντίστοιχων χρηματικών υποχρεώσεων. 2.Σε περίπτωση που υπάρξει υπερημερία μέλους ή επενδυτή ως προς την παράδοση τίτλων, μεταβίβαση αξιών ή την ικανοποίηση χρηματικής υποχρέωσης, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. θα εξασκήσει τα δικαιώματά της εκ των παρασχεθεισών εξασφαλίσεων. 3.Για την εκκαθάριση των συναλλαγών, ιδίως όσον αφορά στις υποκείμενες κινητές αξίες, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. απορεί να αναθέτει μέρος των υποχρεώσεών της στην Α.Ε.Α.Τ ή σε άλλη επιχείρηση με το ίδιο εξειδικευμένο αντικείμενο. Η ανάθεση αυτή δεν επηρεάζει την ευθύνη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την εκκαθάριση των συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η εκκαθάριση επί υποχρέωσης παράδοσης τίτλων εισηγμένων στην κύρια ή παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. γίνεται μέσω της Α.Ε. Αποθετηρίων Τίτλων (Α.Ε.Α.Τ.) ή μέσω του Συστήματος Λογιστικής Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων του Δημοσίου που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. 4.Η άσκηση δικαιώματος δικαιούχου παραγώγου γίνεται από το δικαιούχο μέσω του μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τηρεί το σχετικό λογαριασμό με γραπτή δήλωση του στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η οποία και ανακοινώνει αμέσως την άσκηση του δικαιώματος. Ως έγγραφο νοείται και κάθε ηλεκτρονικό μέσο επικοινωνίας, με το οποίο εξασφαλίζεται η ασφαλής πληροφόρηση, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Με την άσκηση δικαιώματος δικαιούχου παραγώγου γεννώνται για την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., ως αντισυμβαλλόμενο μέρος, οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και δικαιώματα. 5.Για όσα παράγωγα ασκηθεί δικαίωμα από δικαιούχο, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ασκεί αντίστροφο δικαίωμα σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της. 6.Η πτώχευση ή η καθ οιονδήποτε τρόπο θέση σε οποιασδήποτε μορφής αναγκαστική διαχείριση μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή παραγγελέα δεν θίγει το κύρος συντελεσθείσας εκκαθάρισης μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ούτε της παροχής εξασφαλίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε του παρόντος νόμου, εφόσον ή συναλλαγή έλαβε χώρα πριν η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. λάβει νόμιμα γνώση της πτώχευσης ή θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Άρθρο 28 Υπερημερία μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς εκκαθάριση 1.Εάν μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. είναι υπερήμερο ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή του σχετική με την εκκαθάριση συναλλαγών του Χ.Π.Α., ιδίως εάν δεν έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του για τη κάλυψη ανοικτών θέσεων και για τη παροχή περιθωρίου ασφάλισης ή καταβολή προμήθειας για τις πράξεις που συνάπτει για λογαριασμό του ή για λογαριασμό παραγγελέα, τότε: 1)η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να αποφασίσει την αναστολή των δικαιωμάτων του ως μέλος ή και τη διαγραφή του από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., 2)η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. μπορεί να λάβει μέτρα για την αναγκαστική άσκηση δικαιωμάτων εκ παραγώγων και να συμψηφίσει τυχόν απαιτήσεις με το προϊόν της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών, 3)σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης μέλους που δεν έχει προσωρινό χαρακτήρα, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δύναται να αποφασίσει την ανάθεση σε άλλα μέλη της διαχείρισης των λογαριασμών των παραγγελέων του μέλους, και 4)εάν η αδυναμία εκπλήρωσης δεν έχει χαρακτήρα προσωρινό αλλά οφείλεται σε πρόβλημα ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας του μέλους, έτσι που να τίθεται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. θα παρέχει σχετική γνωστοποίηση προς την αρμόδια εποπτική αρχή του μέλους, ώστε να ληφθούν τυχόν απαραίτητα πρόσθετα μέτρα. Μεταξύ των μέτρων που δύνανται να ληφθούν περιλαμβάνονται, η ανάκληση της άδειας του μέλους και η θέση του σε εκκαθάριση. Άρθρο 29 Υποχρέωση παροχής περιθωρίου ασφάλισης, ασφαλειών και καταβολής τιμήματος δικαιώματος 1.Κάθε παραγγελέας παρέχει, μέσω του μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τον εκπροσωπεί στη εκκαθάριση, περιθώριο ασφάλισης υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από τις συναλλαγές που διενεργούνται για λογαριασμό του στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων. Επί των περιθωρίων ασφάλισης που της παρέχονται η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. έχει νόμιμο ενέχυρο. Οι διατάξεις του ν.δ/τος 17.7/ 13.8.1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών εφαρμόζονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 2.Το ποσό περιθωρίου ασφάλισης ανά συναλλαγή και το ποσό τιμήματος δικαιώματος στις περιπτώσεις που απαιτείται ορίζονται κατά περίπτωση από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Τα παραπάνω ποσά μπορούν να μεταβάλλονται με ανακοίνωση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε ημερήσια βάση. 3.Η ευθύνη εκπλήρωσης των πάσης φύσης υποχρεώσεων παραγγελέα βαρύνει αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το μέλος του Χ.Π.Α. που εκτελεί για λογαριασμό του επενδυτή την αντίστοιχη συναλλαγή και το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τον εκπροσωπεί στην εκκαθάριση και διακανονισμό της συναλλαγής αυτής. 4.Για τις υποχρεώσεις του προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., που απορρέουν από τον παρόντα νόμο, κάθε μέλος του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. θα παρέχει ασφάλεια υπέρ της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 5.Εφόσον υφίστανται υποχρεώσεις των συναλλασσομένων από την εκκαθάριση, που είναι ληξιπρόθεσμες για χρονικό διάστημα άνω της μίας (1) εργάσιμης ημέρας, η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., αφού ενημερώσει το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, δύναται, την επομένη της γνωστοποίησης, να εισπράττει τα οφειλόμενα σε αυτή ποσά από τους δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς του υπερήμερου οφειλέτη ή να προχωρεί σε αναγκαστική εκποίηση των κινητών αξιών που έχει λάβει ως ενέχυρο ή να ασκεί τα αντίστοιχα δικαιώματά της κατά των ασφαλειών που της έχουν παράσχει το μέλος του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που έχει καταρτίσει τη συναλλαγή ή που εκπροσωπεί τον παραγγελέα στην εκκαθάριση και διακανονισμό της. Η εκποίηση εισηγμένων στο Χ.Α.Α. κινητών αξιών προς ικανοποίηση των απαιτήσεων της εκκαθάρισης γίνεται χρηματιστηριακώς, μέσω μέλους του Χ.Α.Α. που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ενεχύρου. Η αναγκαστική εκτέλεση και η εκποίηση του ενεχύρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικώς με τις διατάξεις του ν.δ/τος 17.7/18.8.1923 περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών και του Αστικού Κώδικα. 6.Για τους λογαριασμούς του άρθρου 22 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου και των παραπάνω παραγράφων και τις κατατεθειμένες λόγω ενεχύρου στα πιστωτικά ιδρύματα κινητές αξίες δεν εφαρμόζονται έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και του μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τηρεί το χρηματιστηριακό λογαριασμό του συναλλασσομένου οι διατάξεις για το απόρρητο των τραπεζικών καταθέσεων. Τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και τα μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που τηρούν, κινούν και διαχειρίζονται το χρηματιστηριακό λογαριασμό κάθε πληροφορία και στοιχείο ως προς την κίνηση των λογαριασμών των συναλλασσομένων και συμπράττουν για την αναγκαστική εκτέλεση και εκποίηση αυτών. Άρθρο 30 Μεταβίβαση λογαριασμών παραγώγων σε άλλο μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1.Ο παραγγελέας μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να ζητήσει από αυτό να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του επί των παραγώγων που αυτό τηρεί για λογαριασμό του σε άλλο μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που θα του υποδείξει εκείνος. Αφού το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., στο οποίο πρόκειται να μεταβιβαστεί η έννομη σχέση, επιβεβαιώσει στον πρώτο τη συμφωνία του με τον πελάτη να αναλάβει εκείνο την έννομη σχέση και υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, το πρώτο μέλος μεταβιβάζει στο δεύτερο το λογαριασμό που τηρούσε επ ονόματι του παραγγελέα, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους ασφαλειών που του είχε παράσχει ο παραγγελέας και ο λογαριασμός του πελάτη τηρείται εφεξής στο μέλος που αναδέχεται την έννομη σχέση. 2.Μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δικαιούται να αρνηθεί τη μεταβίβαση της έννομης σχέσης και των ασφαλειών μόνον όταν ο παραγγελέας του δεν έχει εκπληρώσει τις απέναντί του υποχρεώσεις. 3.Το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. που μεταβιβάζει την έννομη σχέση και εκείνο που την αναλαμβάνει ανακοινώνουν αμέσως στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. τη μεταβίβασή της. 4.Κάθε μεταβίβαση εννόμου σχέσεως επί παραγώγων ισχύει μόνο μετά την αναγγελία της στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. από το μεταβιβάζον και το αποκτόν την έννομη σχέση μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και εφόσον η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. δεν εναντιωθεί στη μεταβίβαση αυτή. Εναντίωση επιτρέπεται μόνον εάν με τη μεταβίβαση μπορεί να προκληθεί βλάβη στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ή κίνδυνος στα συμφέροντα των επενδυτών. 5.Τη μεταβίβαση των λογαριασμών παραγγελέα μπορεί να αποφασίσει η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε περίπτωση λογαριασμών των συναλλασσομένων μέσω μέλους το οποίο ευρίσκεται σε μη προσωρινή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή που έχει πτωχεύσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 31 Νομοθετικές εξουσιοδοτήσεις προς Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Διοικητικά Συμβούλια Χ.Π.Α. και ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. 1.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μπορεί να αυξηθεί το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των μελών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. Τα μέλη της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή/και του Χ.Π.Α. που κατά το χρόνο αύξησης του ελάχιστου ύψους κεφαλαίου δεν πληρούν την αντίστοιχη προϋπόθεση διατηρούν την ιδιότητά τους και δύνανται να διενεργούν ή να εκκαθαρίζουν, κατά περίπτωση, συναλλαγές στο Χ.Π.Α. επί εξάμηνο μετά την αύξηση του ορίου. Με όμοια απόφαση δύνανται να τροποποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή/και του Χ.Π.Α.. 2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., λαμβανομένων υπόψη και των τεχνολογικών εξελίξεων, ορίζονται: 1)τα ποσά που καταβάλλουν τα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στις εταιρίες αυτές για τις υπηρεσίες που οι πιο πάνω εταιρίες παρέχουν στα μέλη τους, ως δικαίωμα εγγραφής, ως συνδρομή ετήσια ή και μηνιαία ή και ως έκτακτη εισφορά για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και δαπανών, 2)οι κανόνες δεοντολογίας ως προς τη συμπεριφορά των μελών των εταιριών αυτών και των απασχολούμενων από αυτά προσώπων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα και συμπληρωματικά προς τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), 3)δικλείδες ασφαλείας της ομαλής λειτουργίας του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., όπως προϋποθέσεις προσωρινής διακοπής της λειτουργίας και αναστολής διαπραγμάτευσης χρηματιστηριακών αξιών της χρηματιστηριακής αγοράς παραγώγων και όρια ημερήσιας διακύμανσης τιμών, 4)(Ι) τα βιβλία που πρέπει να τηρούν και τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν τα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., (ΙΙ) το περιεχόμενο των υποχρεωτικών εγγραφών στα παραπάνω βιβλία και το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται, (ΙΙΙ) τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδουν τα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στις υπηρεσίες του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και τα ελέγχοντα όργανα. καθώς και η διαδικασία και ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους, και (ΙV) κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τα βιβλία και στοιχεία των μελών του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., 5)οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες κατάρτισης συμβάσεων επί εισηγμένων στο Χ.Π.Α. παραγώγων εκτός κύκλου. Με την ίδια απόφαση θα προβλέπονται οι υποχρεώσεις και διαδικασίες γνωστοποίησης των συμβάσεων προς το Χ.Π.Α. και την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και κάθε σχετικό ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια, 6)κυρώσεις που επιβάλλονται όταν στελέχη των εταιριών αυτών παραβούν διατάξεις της νομοθεσίας ή του κανονισμού λειτουργίας του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., και 7)οι διαδικασίες και κάθε ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λήψη μέτρων και στα σχετικά δικαιώματα της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε περίπτωση υπερημερίας μέλους του Χ.Π.Α. ή της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς την εκκαθάριση. 3.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Π.Α. ορίζονται: 1)η διαδικασία υποβολής και κρίσης των αιτήσεων συμμετοχής Ε.Π.Ε.Υ. ως μέλος του Χ.Π.Α., 2)ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι δηλώσεις βούλησης των μελών του Χ.Π.Α. για την κατάρτιση συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων, όπως η διαβίβαση και η λήψη εντολών, η τροποποίηση αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και ειδική λεπτομέρεια, 3)ειδικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συμβάσεων που υπερβαίνουν ορισμένο ποσό, 4)ειδικοί κανόνες για την κατάρτιση των συμβάσεων μέσω δηλώσεων που προέρχονται από το ίδιο μέλος του Χ.Π.Α., 5)(Ι) τα κριτήρια που θα εφαρμόζει και τα άλλα χαρακτηριστικά που θα λαμβάνει υπόψη για τη λήψη απόφασης σε αίτηση μέλους για την απόκτηση, της ιδιότητας του ειδικού διαπραγματευτή σε παράγωγα στο Χ.Π.Α., (ΙΙ) οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μέλος του Χ.Π.Α. για να ενεργεί ως ειδικός διαπραγματευτής σε παράγωγο, ενδεικτικά ως προς την οργάνωση και στελέχωσή του και τα μέτρα προστασίας των συμφερόντων των παραγγελέων του, (ΙΙΙ) οι υποχρεώσεις που υπέχει το μέλος του Χ.Π.Α. κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, (ΙV) οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης από ειδικό διαπραγματευτή και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στις συναλλαγές του επί παραγώγων, και (V) οι όροι αναστολής ή παύσης της ειδικής διαπραγμάτευσης από μέλος, 6)η προσωρινή, μέχρι ενός μηνός, αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους στο Χ.Π.Α. ή/και η διαγραφή Ε.Π.Ε.Υ. από μέλος του Χ.Π.Α., αν κριθεί ότι το μέλος δεν διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης ή τα απαραίτητα για τη λειτουργία του τεχνικά και οικονομικά μέσα, καθώς και αν το μέλος του Χ.Π.Α. υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση των κανονισμών λειτουργίας των Χ.Π.Α. ή ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., 7)το περιεχόμενο των συμβάσεων που οφείλουν να καταρτίζουν με το Χ.Π.Α. ως προς την κατάρτιση μέσω αυτού συμβάσεων επί παραγώγων και η διαδικασία αποδοχής των όρων τους, και 8)κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στα παραπάνω. 4.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ορίζονται: 1)η διαδικασία αίτησης και αποδοχής ή απόρριψης αίτησης για την απόκτηση ιδιότητας μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., 2)το περιεχόμενο των συμβάσεων που οφείλουν να καταρτίζουν τα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. με την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς την εκκαθάριση μέσω αυτής συμβάσεων επί παραγώγων, καθώς και η διαδικασία αποδοχής των όρων τους, 3)κάθε θέμα που αφορά την εκκαθάριση και το διακανονισμό μέσω της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. των συναλλαγών που καταρτίζονται στο Χ.Π.Α., ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κάθε θέμα που αφορά την καταχώριση και λογιστική τακτοποίηση και παρακολούθηση των προς εκκαθάριση συναλλαγών, την ενημέρωση της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., των μελών της και των παραγγελέων, στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., που αφορούν στην εκκαθάριση, την υποχρέωση παροχής περιθωρίου ασφάλισης και στην παροχή ασφαλειών προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. από τα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., 4)ο τρόπος υπολογισμού και διακανονισμού των ανοικτών θέσεων, η διαδικασία γνωστοποίησής τους από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στα μέλη του Χ.Π.Α. στο τέλος κάθε συνεδρίασης, το περιεχόμενο της γνωστοποίησης, ο τρόπος καταβολής των χρηματικών ποσών στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., 5)η μέθοδος υπολογισμού των ποσών που οφείλουν να καταβάλλουν ή δικαιούνται να εισπράξουν οι δικαιούχοι κατά τη λήξη ή άσκηση παραγώγων, 6)η διαδικασία είσπραξης και καταβολής, οι όροι και προϋποθέσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων παοραγγελέων με φυσική παράδοση κινητών αξιών αντί καταβολής μετρητών, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις των παραγγελέων και μελών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ως προς το χρηματικό διακανονισμό των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων στο Χ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου και του διακανονισμού των καταβαλλόμενων προμηθειών), 7)οι όροι και διαδικασία αναγκαστικής άσκησης δικαιωμάτων από παράγωγα, 8)οι αξίες που μπορούν να κατατεθούν ως περιθώριο ασφάλισης ή ως ασφάλεια για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αντίστοιχων προσώπων που απορρέουν από τις συναλλαγές που διενεργούνται έναντι της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η σχέση της αξίας των κινητών αξιών που κατατίθενται από τα μέλη της, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό παραγγελέων και από τα μέλη του Χ.Π.Α. ως περιθώριο ασφάλισης ή ως ασφάλεια, σε σχέση με το συνολικό ύψος των εξασφαλίσεων που πρέπει να παρέχονται στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της αξίας των κινητών αξιών. Οι αξίες αυτές θα πρέπει να είναι μετρητά ή κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), και να έχουν άμεση εμπορευσιμότητα. Για την παροχή περιθωρίου ασφάλισης ή ασφάλειας σε μετρητά απαιτείται η κατάθεση των μετρητών στο όνομα του παραγγελέα ή του μέλους της ΕΤ Ε.Σ.Ε.Π. ή του Χ.Π.Α., αντιστοίχως, σε δεσμευμένο έντοκο λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος, όπως προβλέπεται ειδικότερα στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου, ενώ για την παροχή περιθωρίου ασφάλισης ή ασφάλειας σε κινητές αξίες απαιτείται η κατάθεσή τους από το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. στο όνομα του παραγγελέα ή του μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή του Χ.Π.Α., κατά περίπτωση, στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή σε υποδεικνυόμενο από την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. πιστωτικό ίδρυμα. 9)τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων γίνεται ο διακανονισμός πληρωμών και η παροχή περιθωρίων ασφάλισης και ασφαλειών για συναλλαγές στο Χ.Π.Α., 10)τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., των μελών της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και του Χ.Π.Α. και των παραγγελέων ως προς τις παρεχόμενες προς την ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. πάσης φύσης εξασφαλίσεις, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, όσον αφορά στην αναπροσαρμογή του ύψους περιθωρίου ασφάλισης ή ασφάλειας, τα δικαιώματα της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παροχής περιθωρίων ασφάλισης ή ασφαλειών ή μη εμπρόθεσμης καταβολής προμηθειών, καθώς και στην περίπτωση μη προσήκουσας εκπλήρωσης οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσης που συνδέεται με την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Π.Α., 11)το περιεχόμενο της ανακοίνωσης μεταβίβασης λογαριασμού από ένα μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. σε ένα άλλο, ο τρόπος και η διαδικασία πραγματοποίησής της, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτή ισχύει, τυχόν εξειδίκευση των προϋποθέσεων εναντίωσης της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. κατά της μεταβίβασης, καθώς και ο χρόνος εντός του οποίου και η διαδικασία με την οποία η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί την εναντίωσή της στη μεταβίβαση της έννομης σχέσης ή τους όρους για την αποδοχή της, 12)τυχόν παρακολούθηση και εξυπηρέτηση των λογαριασμών κινητών αξιών που συνδέονται με την εκκαθάριση συναλλαγών επί παραγώγων στην Α.Ε.ΑΠΟΘ. ή σε άλλη εξειδικευμένη στο αντικείμενο αυτό εταιρία, και 13)κάθε σχετικό ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στα παραπάνω. 5.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. αποφασίζεται η προσωρινή, μέχρι ενός (1) μηνός, αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. ή/και η διαγραφή μέλους της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., αν κριθεί ότι το μέλος δεν διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις οργάνωσης ή τα απαραίτητα για τη λειτουργία του τεχνικά και οικονομικά μέσα. καθώς και αν το μέλος της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π.. 6.Οι κανονιστικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χ.Π.Α. και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., που εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β). 7.Το Χ.Α.Α., το Χ.Π.Α., η ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η Α.Ε.ΑΠΟΘ. και οι αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία των Ε.Π.Ε.Υ. που είναι μέλη του Χ.Π.Α. ανταλλάσσουν μεταξύ τους κάθε πληροφορία απαραίτητη για τη διεκπεραίωση, προώθηση και ολοκλήρωση των συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά τοις μετρητοίς και στη χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων. Τα όργανα των πιο πάνω εταιριών υποχρεούνται να τηρούν πλήρη εχεμύθεια για τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Δικαιούνται πάντως να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στις εποπτεύουσες και ελεγκτικές αρχές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο Άρθρο 32 Φορολογικές απαλλαγές Απαλλάσσονται παντός φόρου συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α., τέλους, τέλους χαρτοσήμου και δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η κτήση παραγώγων χρηματιστηριακών αξιών, τα κεφαλαιακά κέρδη από συναλλαγές επί παραγώγων στο Χ.Π.Α., η παροχή ασφαλειών στην ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και στα μέλη του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π., η μεταβίβαση των έννομων σχέσεων επί παραγώγων και των ασφαλειών μεταξύ των μελών του Χ.Π.Α. και της ΕΤ.Ε.Σ.Ε.Π. και κάθε πράξη και συμφωνία παρεπόμενη αυτών. ΜΕΡΟΣ Β ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 33 Ίδρυση Παράλληλης Αγοράς Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών Στο ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) μετά το άρθρο 32 προστίθεται άρθρο 32α που έχει ως εξής: 1.Συνιστάται δεύτερη Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου που θα ονομάζεται Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.). Άρθρο Άρθρο 34 Λειτουργία Ε.ΑΓ.Α.Κ. 1.Η λειτουργία της Ε.ΑΓ.Α.Κ. θα υποστηρίζεται από το Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που 9α καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, η οποία θα εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Χ.Α.Α. και του Χ.Κ.Θ.. 2.Αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. θα είναι τα ελληνικά πιστοποιητικά του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), τα μερίδια Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυομένων Αγορών του άρθρου 35 του παρόντος νόμου και μετοχές των Εταιριών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Αναδυομένων Αγορών του άρθρου 52 του ίδιου νόμου. 3.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., δύναται να προσθέτει και άλλες κατηγορίες αξιών στις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, οι οποίες θα επιτρέπεται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.. 4.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Παράλληλης Αγοράς του άρθρου 32 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) διέπουν και τη λειτουργία της Ε.ΑΓ.Α.Κ.. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ (Ε.Κ.Α.Α.) Άρθρο 35 1.Τα Επενδυτικά Κεφάλαια Αναδυομένων Αγορών είναι ομάδες περιουσίας υπό τη διαχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή. Άλλες Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή δύνανται να διαχειρίζονται Ε.Κ.Α.Α., εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που θα προβλέπονται στη σχετική απόφαση. Τα Ε.Κ.Α.Α. δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο. 2.Το Ε.Κ.Α.Α. αποτελεί ομάδα περιουσίας που συνίσταται σε μετρητά και κινητές αξίες. Το Ε.Κ.Α.Α., ως ομάδα περιουσίας, διαιρείται σε ισάξια μερίδια και τα περιουσιακά του στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους μεριδιούχους του. 3.Η έκδοση των μεριδίων των Ε.Κ.Α.Α., η εισαγωγή τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ. και η διαπραγμάτευσή τους σε αυτήν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών. Άρθρο 36 1.Οι μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαχειρίζεται το Ε.Κ.Α.Α. (στο εξής η Διαχειρίστρια) ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση του Ε.Κ.Α.Α. και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού. Τα πάσης φύσης δικαιώματα των μεριδιούχων επί του Ε.Κ.Α.Α. ορίζονται από τον κανονισμό του Ε.Κ.Α.Α., ο οποίος συντάσσεται από τη Διαχειρίστρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του παρόντος νόμου. 2.Η Διαχειρίστρια ευθύνεται για κάθε αμέλεια ως προς τη διαχείριση του Ε.Κ.Α.Α. έναντι των μεριδιούχων. 3.Οι μεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Διαχειρίστριας κατά την άσκηση των καθηκόντων της. 4.Για τη διάλυση του Ε.Κ.Α.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 798-804 του Αστικού Κώδικα. Άρθρο 37 1.Το ενεργητικό του Ε.Κ.Α.Α. κατατίθεται προς φύλαξη σε Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες φύλαξης κινητών αξιών, η οποία ασκεί καθήκοντα θεματοφύλακα. Η Διαχειρίστρια δικαιούται να λειτουργεί ως θεματοφύλακας εάν πληροί την παραπάνω προϋπόθεση. 2.Ο θεματοφύλακας έχει στη φύλαξή του το ενεργητικό του Ε.Κ.Α.Α. και εκτελεί καθήκοντα ταμία σύμφωνα με τις εντολές της Διαχειρίστριας. Η φύλαξη κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών ή οι οποίες είναι εισηγμένες σε αλλοδαπή χρηματιστηριακή ή οργανωμένη αγορά, επιτρέπεται να ανατίθεται από το θεματοφύλακα σε πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο εξουσιοδοτημένο ίδρυμα της αλλοδαπής. 3.Ο θεματοφύλακας, εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο από τη Διαχειρίστρια, συνυπογράφει τις εκθέσεις και καταστάσεις των άρθρων 39 και 41 του παρόντος νόμου. 4.Ο θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι της Διαχειρίστριας και των μεριδιούχων για κάθε πταίσμα ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης εις ολόκληρο με το ίδρυμα στο οποίο, σύμφωνα με το εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, μπορεί να αναθέτει τη φύλαξη κινητών αξιών. 5.Εάν είναι διαφορετικό πρόσωπο, η Διαχειρίστρια υποχρεούται να παρακολουθεί την προσήκουσα εκτέλεση των εντολών της από το θεματοφύλακα. Άρθρο 38 1.Το ενεργητικό του Ε.Κ.Α.Α. επιτρέπεται να επενδύεται μόνο: 1)Σε κινητές αξίες (πλην μεριδίων Ε.Κ.Α.Α., κινητών αξιών Ε.Χ.Α.Α. και ελληνικών πιστοποιητικών του εδαφίου γ της παρούσας παραγράφου) εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά του Χ.Α.Α. μέχρι ποσού που κατά την τοποθέτηση δεν ξεπερνά το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του ενεργητικού του Ε.Κ.Α.Α.. 2)Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών ή σε άλλη αγορά κινητών αξιών, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια και οι αγορές του εδαφίου αυτού ορίζονται εκάστοτε μεταξύ των αναδυομένων αγορών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α.. 3)Σε ελληνικά πιστοποιητικά, εφόσον αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες εκδότη που έχει συσταθεί και λειτουργεί σε χώρα λειτουργίας αναδυομένης αγοράς, που περιλαμβάνεται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της περ. β της παρούσας παραγράφου κατά το χρόνο τοποθέτησης. 4)Σε κινητές αξίες Ε. Χ.Α.Α. που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του παρόντος Μέρους του νόμου αυτού. 5)Σε κινητές αξίες οι οποίες έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση κράτους όπου λειτουργεί αναδυόμενη αγορά, που περιλαμβάνεται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας της περ. β της παρούσας παραγράφου κατά το χρόνο τοποθέτησης. 6)Σε νεοεκδιδόμενες αξίες υπό τον όρο ότι η έκδοσή τους περιλαμβάνει υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός (1) έτους το αργότερο σε χρηματιστήρια και αγορές των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου. 7)Σε άλλες κινητές αξίες μέχρι ποσού που κατά τη τοποθέτηση δεν ξεπερνά το ένα πέμπτο (1/5) του ενεργητικού της Ε.Κ.Α.Α., ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το επενδυτικό πρόγραμμα σε αναδυόμενες αγορές του Ε.Κ.Α.Α.. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προσδιορίζει εκ των προτέρων κινητές αξίες, η επένδυση στις οποίες επιτρέπεται, και να εκδίδει. εκάστοτε με απόφασή της κατάλογο των επιτρεπόμενων προς επένδυση μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο ή άλλη αγορά κινητών αξιών. 8)Σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις μέχρι κατ ανώτατο όριο το ποσοστό των τριάντα τοις εκατό (30%) του ενεργητικού του Ε.Κ.Α.Α. κατά το χρόνο της τοποθέτησης. Ο ποσοτικός αυτός περιορισμός ισχύει μετά τη παρέλευση έξι (6) μηνών από την εισαγωγή των μεριδίων προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.. 9)Σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, υπό τον όρο ότι οι τοποθετήσεις αυτές γίνονται αποκλειστικά για λόγους αντιστάθμισης των κινδύνων πάσης φύσης που συνδέονται με τις τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ε.Κ.Α.Α. και όχι για λόγους κερδοσκοπίας. Απαγορεύεται η σύναψη πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Α. με αντισυμβαλλόμενο τη Διαχειρίστρια ή το θεματοφύλακα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να θέτει κανόνες για τα επιτρεπόμενα μέσα και τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιεί η Διαχειρίστρια για λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Α., σύμφωνα με το παρόν εδάφιο, ή και να θέτει πάσης φύσης πρόσθετους περιορισμούς επί των τοποθετήσεων αυτών. 2.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξουσιοδοτείται να τροποποιεί ή και καταργεί με απόφασή της τους ποσοτικούς περιορισμούς που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ή και αναστέλλει προσωρινά την ισχύ τους ως προς ορισμένο Ε.Κ.Α.Α. ή εν γένει. 3.Απαγορεύεται η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α. κινητών αξιών της Διαχειρίστριας ή του θεματοφύλακα ή εκδοτών συνδεδεμένων προς τους παραπάνω κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του κ.ν. 2190/1920. Η απόκτηση από το Ε.Κ.Α.Α. κινητών αξιών που διαχειρίζονται ή εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται μόνον εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό του Ε.Κ.Α.Α. και εντός των τυχόν ορίων που ορίζονται στον Κανονισμό. 4.Η Διαχειρίστρια επιτρέπεται να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό του Ε.Κ.Α.Α. αποκλειστικά από πιστωτικά ιδρύματα (εκτός από την ίδια, εάν είναι πιστωτικό ίδρυμα), μέχρι ποσού ίσου προς το ένα τρίτο (1/3) της καθαρής αξίας του Ε.Κ.Α.Α., για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Για την εξασφάλιση των δανείων αυτών δύναται να συνιστάται ενέχυρο επί κινητών αξιών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του Ε.Κ.Α.Α.. Άρθρο 39 1.Η διαχειριστική χρήση του Ε.Κ.Α.Α. έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους. Κατ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση μπορεί να ορισθεί για διάστημα μικρότερο του έτους με λήξη την 31η Δεκεμβρίου. 2.Στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του Ε.Κ.Α.Α. η Διαχειρίστρια συντάσσει την ετήσια έκθεση του Ε.Κ.Α.Α.. Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει: 1)Την περιουσιακή κατάσταση του Ε.Κ.Α.Α., που περιέχει αναλυτικά το είδος και τη ποσότητα των κινητών αξιών, με αναφορά στις αγορές στις οποίες είναι εισηγμένες, την τρέχουσα τιμή μονάδας, τη συνολική αξία των κινητών αξιών, το διαθέσιμο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις υποχρεώσεις, τις απαιτήσεις και την καθαρή αξία του ενεργητικού. 2)Αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της χρήσης, που περιλαμβάνει τις προσόδους κατά κατηγορία, τα κέρδη ή ζημίες από την πώληση κινητών αξιών και τις δαπάνες ανά κατηγορία. 3)Τα διανεμόμενα και επανεπενδυόμενα κέρδη. 4)Την ανατίμηση ή υποτίμηση των επενδύσεων και άλλες τυχόν μεταβολές (ενδεικτικά συναλλαγματικών ισοτιμιών) που επηρέασαν το ενεργητικό και παθητικό του Ε.Κ.Α.Α. κατά τη διάρκεια της χρήσης. 5)Κατηγοριοποίηση των κινητών αξιών στις οποίες έχει τοποθετηθεί το ενεργητικό του Ε.Κ.Α.Α. και τα βασικά κριτήρια της επενδυτικής πολιτικής του Ε.Κ.Α.Α., με προσδιορισμό του ποσοστού που αντιπροσωπεύει κάθε κατηγορία στο σύνολο του ενεργητικού του Ε.Κ.Α.Α.. 6)Μνεία των κινήσεων κάθε κινητής αξίας κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης. 7)Συγκριτικό πίνακα των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων του Ε.Κ.Α.Α. (εφόσον ισχύει) από τον οποίο να προκύπτει η συνολική καθαρή αξία του Ε.Κ.Α.Α. και η αξία του μεριδίου στη λήξη κάθε αντίστοιχης χρήσης. 8)Αναφορά στους κινδύνους που επηρεάζουν την εξέλιξη των επενδύσεων, όπως διαμορφώθηκαν στη διάρκεια της χρήσης και κατά τη λήξη της, και 9)Κάθε άλλη πληροφορία που επιτρέπει στους επενδυτές να μορφώσουν γνώμη για τη δραστηριότητα του Ε.Κ.Α.Α., τα αποτελέσματά του και τις προοπτικές του. 3.Ο προσδιορισμός της καθαρής αξίας του Ε.Κ.Α.Α. γίνεται κατ ανάλογη εφαρμογή των κανόνων αποτίμησης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που περιέχονται στο άρθρο 43 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφασή της μπορεί να τροποποιεί τους κανόνες αυτούς ως προς την αποτίμηση της καθαρής θέσης των Ε.Κ.Α.Α.. Άρθρο 40 του κεφαλαίου Ε.Κ.Α.Α. 1.Η Διαχειρίστρια δύναται να αυξήσει το ενεργητικό του Ε.Κ.Α.Α. με την έκδοση νέων μεριδίων τροποποιώντας τον κανονισμό του. 2.Οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα προτίμησης στα νέα μερίδια, κατ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 3.Τα μερίδια για τα οποία δεν ασκήθηκε το δικαίωμα προτίμησης αναλαμβάνονται από τη Διαχειρίστρια. Άρθρο 41 1.Η Διαχειρίστρια υποχρεούται στη δημοσίευση εκθέσεων, κατά τα ισχύοντα για κινητές αξίες εισηγμένες στο Χ.Α.Α. κατά την εκάστοτε ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, το περιεχόμενο της οποίας θα περιλαμβάνει για την αντίστοιχη χρονική περίοδο τα στοιχεία που περιέχονται στις περιπτώσεις α, γ, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου, καθώς και αναλυτικό λογαριασμό αποτελεσμάτων της περιόδου, σύμφωνα με τη περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου. 2.Οι εκθέσεις των άρθρων 39 και 41 ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή και, με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. και δημοσιεύονται εντός διμήνου από τη λήξη της αντίστοιχης χρονικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές, με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. 3.Στο τέλος κάθε χρήσης δημοσιεύεται στο Δελτίο του Χ.Α.Α., σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, συνοπτική κατάσταση του καθαρού ενεργητικού του Ε.Κ.Α.Α., ο λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης και η διάθεση των κερδών. Άρθρο 42 Διανομή των κερδών Τα κέρδη του Ε.Κ.Α.Α. μπορούν να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του. Άρθρο 43 Γενική Συνέλευση μεριδιούχων Μεριδιούχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) των μεριδίων του Ε.Κ.Α.Α. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από τη Διαχειρίστρια τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων. Η Διαχειρίστρια υποχρεούται να συγκαλέσει τη Συνέλευση των μεριδιούχων εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της αίτησης του προηγούμενου εδαφίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης που μπορεί να αφορά στην παροχή πληροφοριών για οποιοδήποτε θέμα που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση του Ε.Κ.Α.Α.. Άρθρο 44 1.Με την επιφύλαξη τυχόν εισφορών υπέρ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.Α., η σύσταση των Ε.Κ.Α.Α. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και γενικώς τρίτων. 2.Ισχύουν ως προς τις Ε.Κ.Α.Α. οι φορολογικές διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: 1)Τα πάσης φύσης εισοδήματα των Ε.Κ.Α.Α. που προέρχονται από επενδύσεις αναδυομένων αγορών (όπως προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας) εξαιρούνται από κάθε φόρο και παρακράτηση φόρου, ανεξαρτήτως είδους ή πηγής. 2)Απαλλάσσεται από κάθε φόρο και παρακράτηση φόρου η είσπραξη από μεριδιούχους Ε.Κ.Α.Α., μη κατοίκους Ελλάδος, κατά τον ορισμό του π.δ/τος 93/1993, κάθε ποσού που διανέμεται από Ε.Κ.Α.Α. ως διανομή κέρδους από τοποθέτηση σε αξίες αναδυομένων αγορών (όπως προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας), οι πρόσοδοι της εκποίησης μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, συναλλαγματικές διαφορές ή της διανομής στους μεριδιούχους της περιουσίας του Ε.Κ.Α.Α. κατά την με οποιονδήποτε τρόπο λύση του. Άρθρο 45 1.Τα μερίδια Ε.Κ.Α.Α. διατίθενται σε δημόσια εγγραφή από τη Διαχειρίστρια που λειτουργεί ως ανάδοχος, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της χρηματιστηριακής νομοθεσίας για τους αναδόχους. Η Διαχειρίστρια δύναται να συμφωνήσει με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, που δικαιούνται να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σε δημόσια εγγραφή, την ανάληψη του συνόλου ή τμήματος της δημόσιας εγγραφής ως υποανάδοχοι. 2.Η αξία των μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. ορίζεται από τη Διαχειρίστρια σε δραχμές, ΕΥΡΟ ή δολάρια Η.Π.Α. 3.Ισχύουν κατ αναλογία ως προς τη δημόσια διάθεση και εγγραφή των μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. οι διατάξεις του π.δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α) για την εισαγωγή μετοχών στο Χ.Α.Α.. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., μπορεί να ορίζει ειδικές διατάξεις για τη διαδικασία δημόσιας προσφοράς και εγγραφής μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. και να θέτει κανόνες που πρέπει να τηρεί η Διαχειρίστρια και ο ανάδοχος. Άρθρο 46 Ε.Κ.Α.Α. 1.Τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την έναρξη της δημόσιας εγγραφής για την απόκτηση μεριδίων Ε.Κ.Α.Α, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας για τη διάθεση κινητών αξιών σε δημόσια εγγραφή, πρέπει να έχει δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο του Ε.Κ.Α.Α. Η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους ΙΙΙ του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α). 2.Το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται από τη Διαχειρίστρια και περιέχει: 1)Στοιχεία για τα μερίδια κατ αναλογική εφαρμογή των Κεφαλαίων 1 (εκτός από τα πρώτα τρία εδάφια του άρθρου 1.3) και 2 (εκτός από τα άρθρα 2.2.1, 2.4.5 και 2.5) του Παραρτήματος Α του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α). 2)Στοιχεία για τη Διαχειρίστρια που προβλέπονται στο Παράρτημα Γ του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α). υπό την αίρεση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 17 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α). (γ) Στοιχεία για τις επιχειρήσεις σε κινητές αξίες των οποίων το Ε.Κ.Α.Α. θα μπορεί, βάσει του κανονισμού του, να τοποθετεί άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) της καθαρής αξίας του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα Α ή Β του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α), αντιστοίχως προς το είδος της κινητής αξίας. (δ) Τον Κανονισμό του Ε.Κ.Α.Α. ο οποίος περιέχει τουλάχιστον: (Ι) Την ονομασία του Ε.Κ.Α.Α. (ΙΙ) Το σκοπό του Ε.Κ.Α.Α., από το οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί και οικονομικοί στόχοι του, η επενδυτική πολιτική του και η πολιτική και μέθοδοι δανειοδότησής του. (ΙΙΙ) Το είδος των κινητών αξιών στις οποίες μπορεί να επενδύεται η περιουσία του Ε.Κ.Α.Α. και εν γένει την επενδυτική του πολιτική. (ΙV) Το κεφάλαιο του Ε.Κ.Α.Α. και τον αριθμό των μεριδίων στα οποία αυτό διαιρείται. (V) Τις αμοιβές που καταβάλλει το Ε.Κ.Α.Α. στη Διαχειρίστρια και στο θεματοφύλακα. (VΙ) Το χρόνο και τη διαδικασία διανομής στους μεριδιούχους των κερδών του Ε.Κ.Α.Α., καθώς και τυχόν πρόβλεψη επανεπένδυσης κερδών. (VΙΙ) Τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου του Ε.Κ.Α.Α.. (VΙΙΙ) Τη διάρκεια του Ε.Κ.Α.Α.. 3)Την επωνυμία και επαγγελματική ιδιότητα του τυχόν υπάρχοντος εξωτερικού συμβούλου επενδύσεων του Ε.Κ.Α.Α. και τα κύρια σημεία της σύμβασης του με τη Διαχειρίστρια, εφόσον η αμοιβή του βαρύνει το Ε.Κ.Α.Α.. 4)Πληροφορίες για τυχόν σύμβαση της Διαχειρίστριας με τους εκδότες των κινητών αξιών στις οποίες επενδύεται το ενεργητικό του Ε.Κ.Α.Α.. 5)Πληροφορίες ως προς τους επενδυτικούς κινδύνους, ανά κατηγορίες κινδύνων, που εμπεριέχονται στις προτεινόμενες επενδύσεις. 6)Γενικώς τα στοιχεία εκείνα που θα επιτρέψουν στους επενδυτές να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για την προτεινόμενη επένδυση. 3.Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., μπορεί: 1)Να τροποποιείται και να συμπληρώνεται το περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να περιέχει το ενημερωτικό δελτίο και ο Κανονισμός των Ε.Κ.Α.Α., με γνώμονα την πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών ως προς την προτεινόμενη επένδυση και τους εμπεριεχόμενους σε αυτή κινδύνους, και να ορίζει κάθε ειδικό θέμα και λεπτομέρεια ως προς τη σύνταξη και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου. 2)Μετά από αίτηση της Διαχειρίστριας, να τροποποιείται ο Κανονισμός Ε.Κ.Α.Α.. Για την έγκριση της τροποποίησης ελέγχεται η νομιμότητα των τροποποιήσεων και εάν λαμβάνεται επαρκής μέριμνα για την προστασία των μεριδιούχων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών, να επιβάλλει οποιουσδήποτε όρους και υποχρεώσεις ως προς την τροποποίηση του Κανονισμού Ε.Κ.Α.Α.. 4.Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού Ε.Κ.Α.Α. δημοσιεύονται στο Δελτίο του Χ.Α.Α., σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, καθώς και σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 47 1.Το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής των μεριδίων του Ε.Κ.Α.Α., αρχίζει η διαπραγμάτευσή τους στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.. 2.Για τα μερίδια των Ε.Κ.Α.Α., η Διαχειρίστρια δεν εκδίδει τίτλους, αλλά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Β Μέρους του ν. 2395/1996 (ΦΕΚ 73 Α). 3.Εάν τα μερίδια έχουν εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, η εκκαθάριση των συναλλαγών θα γίνεται στο νόμισμα αυτό, μέσω της Α.Ε.ΑΠΟΘ., από λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα που θα τηρούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, όπως θα μπορεί να ορίζεται ειδικότερα με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 4.Με κοινή απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να ορίζεται ο τρόπος διακανονισμού των πληρωμών σε ξένο νόμισμα μεταξύ μελών του Χ.Α.Α. και μεριδιούχων Ε.Κ.Α.Α., κατοίκων Ελλάδος και αλλοδαπής, αντιστοίχως. Άρθρο 48 1.Η διαπραγμάτευση των μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου. 2.Με απόφαση της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει ειδικούς κανόνες αναστολής και διαγραφής των μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. από την Ε.ΑΓ.Α.Κ.. Άρθρο 49 1.Η Διαχειρίστρια δημοσιεύει για τις επιχειρήσεις σε κινητές αξίες των οποίων τοποθετεί ή μπορεί να τοποθετήσει, κατά τον Κανονισμό του Ε.Κ.Α.Α. , άνω του σαράντα τοις εκατό (40%) του ενεργητικού του Ε.Κ.Α.Α., περιοδικές εκθέσεις κατ αναλογική εφαρμογή του π.δ/τος 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α). 2.Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να τροποποιείται και να συμπληρώνεται το περιεχόμενο των περιοδικών εκθέσεων που πρέπει να δημοσιεύει η Διαχειρίστρια για τις επιχειρήσεις της πρώτης παραγράφου, λαμβανομένων υπόψη των ιδιομορφιών τους ή και να αναπροσαρμόζεται το ποσοστό βάσει του οποίου απαιτείται η υποβολή περιοδικών εκθέσεων και να ορίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 3.Η Διαχειρίστρια θα τηρεί επίσης τις υποχρεώσεις του άρθρου 10 του π.δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α). Άρθρο Άρθρο 50 Οικονομικός έλεγχος των εκδοτών των κινητών αξιών στις οποίες επενδύουν τα Ε.Κ.Α.Α. Με απόφαση της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει τους όρους υπό τους οποίους θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί οι επιχειρήσεις σε κινητές άξιες των οποίων επενδύουν τα Ε.Κ.Α.Α. σε ποσοστό υψηλότερο του 30% του ενεργητικού τους. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται και αναπροσαρμόζει με απόφασή της το παραπάνω ποσοστό ή και να ορίζει ότι οι παραπάνω υποχρεώσεις αφορούν σε επενδύσεις μεγαλύτερες από ορισμένο ποσό. Οι όροι οικονομικού ελέγχου μπορούν να κλιμακώνονται ανάλογα με το ύψος της επένδυσης. Άρθρο 51 1.Ως κινητές αξίες κατά την έννοια του π.δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α) νοούνται οι μετοχές, οι ομολογίες, τα ελληνικά πιστοποιητικά του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) και τα μερίδια Επενδυτικών Κεφαλαίων Αναδυομένων Αγορών του παρόντος Κεφαλαίου. 2.Προστίθεται νέο εδάφιο ε στο άρθρο 2 του π.δ/τος 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α) με το εξής περιεχόμενο: 1)τα μερίδια επενδυτικών κεφαλαίων που εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ Άρθρο 52 Εταιρίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Αναδυομένων Αγορών Προστίθεται νέο άρθρο 16Α αμέσως μετά το άρθρο 16 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), με το εξής περιεχόμενο: Άρθρο 16Α Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Αναδυομένων Αγορών 1.Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου αναδυομένων αγορών (Ε.Χ.Α.Α.) είναι εταιρία που συνιστάται σύμφωνα με τα άρθρα 1-16 του παρόντος κεφαλαίου, όπως ισχύουν, υπό τους ειδικούς πρόσθετους όρους που προσδιορίζονται στις ακόλουθες παραγράφους του παρόντος άρθρου. 2.Για τη σύσταση Ε.Χ.Α.Α. ή τη μετατροπή σε Ε.Χ.Α.Α. υφιστάμενης ανώνυμης εταιρίας (πλην των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου) απαιτείται η έκδοση άδειας λειτουργίας Ε.Χ.Α.Α. από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3.Η μετατροπή εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε Ε.Χ.Α.Α. και αντιστρόφως γίνεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)Επιτρέπεται η μετατροπή εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου που διαθέτει άδεια του άρθρου 2 του παρόντος κεφαλαίου, όπως ισχύει, σε Ε.Χ.Α.Α., χωρίς την έκδοση ειδικής άδειας. Επιτρέπεται επίσης μετατροπή Ε.Χ.Α.Α. σε εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου του παρόντος κεφαλαίου, εφόσον παρασχεθεί προς τούτο άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2)Η μετατροπή αυτή, σε κάθε περίπτωση, συνιστά μεταβολή του αντικειμένου της εταιρίας και απαιτεί σχετική τροποποίηση του καταστατικού, η οποία πρέπει να γνωστοποιηθεί αμέσως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3)Η μετατρεπόμενη εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε Ε.Χ.Α.Α. υποχρεούται να τηρεί πλήρως τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, περί τοποθέτησης των διαθεσίμων της, εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού της εταιρίας, άλλως αίρεται η ισχύς της παρασχεθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδειας λειτουργίας της εταιρίας. 4)Οι φορολογικές απαλλαγές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο για τα έσοδα της εταιρίας από τοποθετήσεις που έγιναν μετά την πλήρη ικανοποίηση των διατάξεων περί τοποθετήσεων των Ε.Χ.Α.Α. της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και μέχρις ότου τυχόν υπάρξει μεταβολή της Ε.Χ.Α.Α. σε εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου με σχετική τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. 5)Οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου θα ισχύουν σε Ε.Χ.Α.Α. για το διάστημα από την τυχόν μετατροπή τους, κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. σε εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των διατάξεων περί τοποθέτησης των διαθεσίμων τους του άρθρου 4 του παρόντος κεφαλαίου, όπως ισχύει. 6)Η μετατροπή εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου συνεπάγεται αυτομάτως τη μεταφορά της στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.. Ε.Χ.Α.Α. μετατρεπόμενη σε εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου μεταφέρεται αυτομάτως στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.. 4.Τα διαθέσιμα των Ε.Χ.Α.Α. τοποθετούνται αποκλειστικά: 1)Σε κινητές αξίες (πλην μεριδίων Ε.Κ.Α.Α. , κινητών αξιών Ε.Χ.Α.Α. και ελληνικών πιστοποιητικών του εδαφίου γ της παρούσας παραγράφου) εισηγμένες σε αγορά του Χ.Α.Α., μέχρι ποσού που κατά την τοποθέτηση δεν ξεπερνά το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Χ.Α.Α.. 2)Σε κινητές αξίες εισηγμένες στην κύρια ή παράλληλη αγορά χρηματιστηρίου αξιών ή σε άλλη αγορά κινητών αξιών, εφόσον η αγορά αυτή λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοικτή στο κοινό. Τα χρηματιστήρια και οι αγορές αυτού του εδαφίου ορίζονται εκάστοτε μεταξύ των αναδυόμενων αγορών με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 3)Σε ελληνικά πιστοποιητικά, εφόσον αντιπροσωπεύουν κινητές αξίες εκδότη που έχει συσταθεί και λειτουργεί σε χώρα λειτουργίας αναδυόμενης αγοράς που περιλαμβάνεται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά το χρόνο τοποθέτησης. 4)Σε κινητές αξίες οι οποίες έχουν εκδοθεί ή έχουν την εγγύηση κράτους όπου λειτουργεί αναδυόμενη αγορά που περιλαμβάνεται στην απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας κατά το χρόνο τοποθέτησης. 5)Σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες υπό τον όρο ότι η έκδοσή τους περιλαμβάνει υποχρέωση εισαγωγής τους εντός ενός έτους το αργότερο σε χρηματιστήρια και αγορές των περιπτώσεων α και β της παρούσας παραγράφου. 6)Σε άλλες κινητές αξίες μέχρι ποσού, που κατά την τοποθέτηση, δεν ξεπερνά το ένα πέμπτο (1/5) των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Χ.Α.Α., ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προσδιορίζει εκ των προτέρων κινητές αξίες η επένδυση στις οποίες επιτρέπεται και να εκδίδει εκάστοτε με απόφαση της κατάλογο των επιτρεπόμενων προς επένδυση μη εισηγμένων σε χρηματιστήριο ή άλλη αγορά κινητών αξιών. 7)Σε μετρητά και τραπεζικές καταθέσεις μέχρι κατ ανώτατο όριο το ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ιδίων κεφαλαίων της Ε.Χ.Α.Α. κατά το χρόνο τοποθέτησης. Ο περιορισμός αυτός ισχύει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη σύσταση της εταιρίας. η. Σε κινητά και ακίνητα πράγματα που εξυπηρετούν τις άμεσες λειτουργικές της ανάγκες, μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) των ιδίων κεφαλαίων της. 8)Σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα υπό τον όρο ότι οι τοποθετήσεις αυτές γίνονται αποκλειστικά για λόγους αντιστάθμισης των κινδύνων πάσης φύσης που συνδέονται με τις τοποθετήσεις του ενεργητικού του Ε.Χ.Α.Α. και όχι για λόγους κερδοσκοπίας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της να θέτει κανόνες για τα επιτρεπόμενα μέσα και τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιεί η Ε.Χ.Α.Α. σύμφωνα με το παρόν εδάφιο ή και να θέτει πάσης φύσης πρόσθετους περιορισμούς επί των τοποθετήσεων αυτών. 5.Τα εισπραττόμενα από τους μετόχους των Ε.Χ.Α.Α. μερίσματα απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Απαλλάσσεται από κάθε παρακράτηση φόρου η είσπραξη από τους μετόχους των Ε.Χ.Α.Α. των μερισμάτων, του προϊόντος εκποίησης των μετοχών τους, και της διανεμόμενης περιουσίας της εταιρίας κατά τη με οποιονδήποτε τρόπο λύση της. 6.Σε κάθε δήλωση, γνωστοποίηση ή άλλη επικοινωνία με το κοινό, με οποιαδήποτε μέθοδο, η Ε.Χ.Α.Α. οφείλει να καθιστά εμφανή με τρόπο αδιαμφισβήτητο τη διαφοροποίησή της, ως προς το επενδυτικό αντικείμενό της, από τις εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου των άρθρων 1 έως 16 του νόμου αυτού, καθώς και να σημειώνει τους επενδυτικούς κινδύνους, ανά κατηγορία κινδύνου, που εμπεριέχονται στο επενδυτικό της πρόγραμμα. Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου επισύρει τις ποινές της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. 7.Όποιος προβαίνει σε ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, γνωστοποιήσεις ή χρησιμοποιεί οποιαδήποτε μέθοδο, για να δημιουργήσει στο κοινό την εσφαλμένη εντύπωση ότι: 1)επιχείρηση αποτελεί Ε.Χ.Α.Α. ή ότι 2)Ε.Χ.Α.Α. αποτελεί εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου των άρθρων 1 έως 16 αυτού του νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών. 3.Ισχύουν ως προς τις Ε.Χ.Α.Α. οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 16 του παρόντος νόμου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκτός από τις διατάξεις που αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή που ρυθμίζονται ειδικά σ αυτό. ΜΕΡΟΣ Γ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 53 1.Στο παρόν Μέρος ως αξίες σταθερού εισοδήματος νοούνται τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου και τα κάθε είδους ομόλογα και ομολογίες που έχουν εισαχθεί στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. καθώς και οι άυλοι τίτλοι του Δημοσίου κατά την έννοια του Κεφαλαίου Β του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α). 2.Οι αξίες σταθερού εισοδήματος αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος (Α.Α.Σ.Ε.) του Χ.Α.Α.. Άρθρο 54 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος, στις χρηματιστηριακές συναλλαγές στην Α.Α.Σ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας για την κατάρτιση χρηματιστηριακών συμβάσεων τοις μετρητοίς εντός κύκλου στο Χ.Α.Α.. Άρθρο 55 1.Σε δηλώσεις προσφοράς και αποδοχής κατά τη συνεδρίαση της Α.Α.Σ.Ε. προς σύναψη χρηματιστηριακών συμβάσεων προβαίνουν, εκτός από τα μέλη του Χ.Α.Α., και πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα. 2.Για τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών στην Α.Α.Σ.Ε. τα πιστωτικά ιδρύματα δεσμεύονται από τις ενέργειες των χρηματιστηριακών εκπροσώπων τους, που διορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). 3.Οι διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικρυστές των πιστωτικών ιδρυμάτων. Άρθρο 56 1.Για να δύναται πιστωτικό ίδρυμα που είναι νόμιμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα να διενεργεί συναλλαγές στην Α.Α.Σ.Ε., θα πρέπει: (α) να έχει το δικαίωμα να προσφέρει τις επενδυτικές υπηρεσίες των εδαφίων α(ii) και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), (β) να συμμετέχει στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Επικουρικό Κεφάλαιο Υποστήριξης Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών και (γ) να έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στο Χ.Α.Α. τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της συμμετοχής του στην Α.Α.Σ.Ε.. Στη γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνονται τα στοιχεία των χρηματιστηριακών εκπροσωπών και αντικρυστών που θα απασχολεί το πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και πληροφορίες ως προς την τεχνική υποδομή του ιδρύματος για τη διενέργεια συναλλαγών στην Α.Α.Σ.Ε.. Το Χ.Α.Α. δύναται εντός της παραπάνω μηνιαίας προθεσμίας να εναντιωθεί στη συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος στη διαπραγμάτευση αξιών στην Α.Α.Σ.Ε., εφόσον κατά την κρίση του δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος στην Α.Α.Σ.Ε.. 2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. δύνανται να ορισθούν ειδικοί όροι και διαδικασίες για την απόκτηση από πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Α.Α.Σ.Ε. της ιδιότητας του μέλους του Χ.Α.Α., εφόσον αυτό επιτραπεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α). Άρθρο 57 1.Οι συμμετέχοντες στην Α.Α.Σ.Ε. προβαίνουν σε δηλώσεις προσφοράς για αγορά και πώληση άυλων τίτλων σταθερού εισοδήματος χωριστά από τις δηλώσεις προσφοράς για ενσώματους τίτλους. 2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. μπορεί να καθορίζεται κάθε ειδικό θέμα ως προς το περιεχόμενο των δηλώσεων βούλησης των συμμετεχόντων που καταχωρούνται και απεικονίζονται στις οθόνες των τερματικών του Συστήματος Διαπραγμάτευσης της Α.Α.Σ.Ε. (στη συνέχεια, το Σύστημα) και ως προς τη διαδικασία και τους κανόνες λειτουργίας του Συστήματος. 3.Η έναρξη διαπραγμάτευσης στην Α.Α.Σ.Ε. των τίτλων σταθερού εισοδήματος που έχουν εισαχθεί στο Χ.Α.Α. πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α.. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. καθορίζει και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. με αποφάσεις του που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφοι 1, 5 και 9 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), μπορεί να ρυθμίζει τα προβλεπόμενα στις διατάξεις αυτές θέματα και για τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Α.Α.Σ.Ε. και να εισάγει κανόνες διαπραγμάτευσης στην Α.Α.Σ.Ε. που να αποκλίνουν από τους γενικώς ισχύοντες στην κύρια αγορά του Χ.Α.Α.. Άρθρο Άρθρο 58 1.Όταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι άυλοι τίτλοι του Δημοσίου, η εκκαθάριση των χρηματικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων επί των άυλων τίτλων από συναλλαγές στο Σύστημα γίνεται στο τέλος κάθε συνεδρίασης του Χ.Α.Α. συμψηφιστικά μέσω της Α.Ε.ΑΠΟΘ., που συμμετέχει στο Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών της Τράπεζας της Ελλάδος ως φορέας υπό την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α), για όλα τα μέλη του Χ.Α.Α. και τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην Α.Α.Σ.Ε.. 2.Οι διατάξεις των άρθρων 39, 47, 48, 49 και 51 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για τους άυλους τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Α.Α.Σ.Ε.. Ο συμψηφισμός του προϊόντος της συμψηφιστικής πολυμερούς εκκαθάρισης των συναλλαγών στο Σύστημα για κάθε μέλος της Α.Α.Σ.Ε. γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α). 3.Η εκκαθάριση των συναλλαγών επί ενσωμάτων τίτλων γίνεται διμερώς μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων μερών. Οι αντισυμβαλλόμενοι υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την εκκαθάριση την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας της χρηματιστηριακής σύμβασης. Άρθρο 59 1.Το άρθρο 27 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) τροποποιείται ως εξής: 1. Οι εντολές προς κάθε Ε.Π.Ε.Υ. που διενεργεί συναλλαγές στο Χ.Α.Α., καθώς και όλες οι χρηματιστηριακές συμβάσεις στις οποίες περιλαμβάνονται οι χρηματιστηριακές συμβάσεις τις οποίες Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στο Χ.Α.Α. συνάπτει για δικό της λογαριασμό καταγράφονται με πλήρη στοιχεία ώστε τα αρμόδια για την εποπτεία όργανα να ελέγχουν την τήρηση των σχετικών διατάξεων. Για το σκοπό αυτόν, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., μπορούν να τροποποιούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τα βιβλία και στοιχεία που τηρούν τα μέλη του Χ.Α.Α. και να καθορίζονται ιδίως: 1)τα βιβλία που πρέπει να τηρούν και τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν οι συμμετέχουσες στο Χ.Α.Α. Ε.Π.Ε.Υ., 2)το περιεχόμενο των υποχρεωτικών εγγραφών στα παραπάνω βιβλία και το περιεχόμενο των στοιχείων που εκδίδονται, 3)τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδουν προς τις υπηρεσίες του Χ.Α.Α. ή/και τα αρμόδια εποπτικά όργανα οι συμμετέχουσες Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και η διαδικασία και ο ακριβής χρόνος παράδοσής τους, και 4)κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 2.Μέλος του Χ.Α.Α. ή άλλη Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στο Χ.Α.Α. δεν δικαιούται να επικαλεστεί χρηματιστηριακή συναλλαγή η οποία δεν αποδεικνύεται από τα παραπάνω νομίμως τηρούμενα βιβλία και εκδιδόμενα και νομίμως παραδιδόμενα στοιχεία. 2.Μέχρι να εκδοθούν οι αποφάσεις που προβλέπονται στη πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν ως προς κάθε Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στην Α.Α.Σ.Ε. οι κείμενες διατάξεις εκτός από τις διατάξεις της Απόφασης του ΥΠ.Ε.Θ.Ο. 6280/Β.508/17.5.1989 Βιβλία και παραστατικά που πρέπει να τηρούν τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΦΕΚ 417 Β) υπό στοιχεία Α. 1-3. Άρθρο Άρθρο 60 Τις προβλεπόμενες στο άρθρο 32 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α) πειθαρχικές ποινές επιβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. σε Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχουν στην Α.Α.Σ.Ε., καθώς και στους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους και αντικρυστές τους, εφόσον υποπέσουν σε παραβάσεις για τις οποίες προβλέπονται οι κυρώσεις της παραπάνω διάταξης. ΜΕΡΟΣ Δ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ ΕΔΡΑ - ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΑΛΥΨΗ Άρθρο 61 Αναδιάρθρωση Συνεγγυητικού επωνυμία - νομική μορφή 1.Με τον παρόντα νόμο αναδιαρθρώνεται το υφιστάμενο Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών του ν.δ/τος 3078 της 7/11 Οκτωβρίου 1954, όπως ισχύει, και μετονομάζεται σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, με διακριτικό τίτλο Συνεγγυητικό, με σκοπό την καλύτερη ανταπόκριση του Συνεγγυητικού στις ανάγκες προστασίας του επενδυτικού κοινού και την προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 97/9/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3.3.1997, σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Για τις σχέσεις του Συνεγγυητικού με την αλλοδαπή θα χρησιμοποιείται η επωνυμία the Αthens Stοck Εxchange Μembers Guarantee Fund. 2.Το Συνεγγυητικό αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με χαρακτήρα εξασφαλιστικό, διέπεται δε ως προς κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του από τις διατάξεις του παρόντος μέρους. Η αναδιάρθρωση του Συνεγγυητικού δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική κατάσταση και στις υφιστάμενες έννομες σχέσεις του Συνεγγυητικού, εκτός από τις μεταβολές που ρητά προβλέπονται στο παρόν μέρος. Άρθρο Άρθρο 62 Έδρα - διάρκεια - σκοπός 1.Έδρα του Συνεγγυητικού ορίζεται η Αθήνα. 2.Το Συνεγγυητικό έχει αόριστη διάρκεια η δε λύση του αποφασίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεγγυητικού υπό την αίρεση της έγκρισης της απόφασης αυτής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι εκκαθαριστές, η διαδικασία εκκαθάρισης και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λύση του Συνεγγυητικού, στην ικανοποίηση των πάσης φύσης υποχρεώσεών του και στη διανομή της περιουσίας του. Άρθρο 63 Σκοπός Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, και την υποστήριξη, με τον τρόπο αυτόν, της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών. Άρθρο 64 1.Η συμμετοχή των μελών του Χ.Α.Α. στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική και συνιστά προϋπόθεση της εκάστοτε παροχής των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Από την 26η Σεπτεμβρίου 1998 ή προγενέστερη ημερομηνία που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η συμμετοχή κάθε άλλης Ε.Π.Ε.Υ. στο Συνεγγυητικό καθίσταται υποχρεωτική και συνιστά προϋπόθεση της εκάστοτε παροχής των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Εξαιρούνται της υποχρέωσης των αμέσως προηγούμενων εδαφίων Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, εφόσον καλύπτονται από σύστημα εγγύησης των συναλλαγών που καταρτίζουν το οποίο παρέχει στους εντολείς τους και στα αντισυμβαλλόμενα με αυτές μέλη στην Ελλάδα τουλάχιστον ισοδύναμη κάλυψη με αυτήν του Συνεγγυητικού. 2.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα εκτιμά κατά περίπτωση εάν το αλλοδαπό σύστημα εγγύησης συναλλαγών παρέχει τουλάχιστον ισοδύναμη κάλυψη με αυτήν του Συνεγγυητικού λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συστήματος, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, την ύπαρξη σχετικής διακρατικής σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ. ή της αναγνώρισης του Συνεγγυητικού στην χώρα καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ., τις καλυπτόμενες υπηρεσίες, το όριο κάλυψης ανά επενδυτή, τις προϋποθέσεις και προθεσμίες καταβολής αποζημιώσεων σε εντολείς ή αντισυμβαλλόμενα μέλη, τυχόν περιορισμούς ως προς τους εντολείς ή αντισυμβαλλόμενα μέρη, την ευχέρεια διακίνησης κεφαλαίων από τη χώρα καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ. προς την Ελλάδα, τη φερεγγυότητα και την αποτελεσματικότητα του αλλοδαπού συστήματος, βάσει των ακόλουθων πληροφοριών και στοιχείων: 1)Εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί ως μέλος βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει, των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται να της παρέχονται από την αρμόδια αρχή του Κράτους - Μέλους καταγωγής της Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει, ή τυχόν πρόσθετων πληροφοριών παρέχει η αρμόδια αλλοδαπή αρχή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 2)Εφόσον πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ., που δεν λειτουργεί ως μέλος βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει, των πληροφοριών και στοιχείων που θα έχει προσκομίσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης άδειας παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα προσδιορίζει τα στοιχεία και πληροφορίες που θα οφείλει να της υποβάλει αλλοδαπή Ε.Π.Ε.Υ. ως προς το σύστημα εγγύησης συναλλαγών από το οποίο καλύπτεται. 3.Ε.Π.Ε.Υ. που δεν υποχρεούται σε συμμετοχή στο Συνεγγυητικό δικαιούται να υποβάλλει αίτηση προς το Συνεγγυητικό για την παροχή συμπληρωματικής κάλυψης. Το Συνεγγυητικό έχει τη διακριτική ευχέρεια να αποδεχθεί ή να απορρίψει αίτηση συμπληρωματικής κάλυψης και να ορίσει τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.Υ. στο Συνεγγυητικό, ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά το ποσό της αρχικής της εισφοράς. 4.Η μη τήρηση από Ε.Π.Ε.Υ. των πάσης φύσης υποχρεώσεών της προς το Συνεγγυητικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν μέρος ή βάσει αποφάσεων οργάνων οι οποίες έχουν ληφθεί στο πλαίσιο εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με τις διατάξεις του παρόντος μέρους, έχει ως αποτέλεσμα τα εξής: 1)Την άρση της κάλυψης των καλυπτόμενων υπηρεσιών της Ε.Π.Ε.Υ. από το Συνεγγυητικό, με τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων αρχών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) και ύστερα από δωδεκάμηνη προθεσμία προειδοποίησης. Με απόφαση του Συνεγγυητικού θα ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στις συνέπειες της άρσης κάλυψης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, οι όροι και προϋποθέσεις εκ νέου ενεργοποίησης της κάλυψης από το Συνεγγυητικό και το δικαίωμα της Ε.Π.Ε.Υ. σε επιστροφή εισφορών της προς το Συνεγγυητικό. 2)Εάν η Ε.Π.Ε.Υ. συμμετέχει υποχρεωτικά στο Συνεγγυητικό, τότε, για όσο διάστημα ευρίσκεται σε εκκρεμότητα ως προς υποχρεώσεις της προς το Συνεγγυητικό, η Ε.Π.Ε.Υ. δεν δικαιούται να παρέχει καλυπτόμενες υπηρεσίες. Η παροχή καλυπτόμενων υπηρεσιών κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου συνιστά λόγο άρσης της άδειας λειτουργίας της Ε.Π.Ε.Υ. με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή, εάν πρόκειται για Ε.Π.Ε.Υ. που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. ι 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), όπως ισχύει, τότε το Συνεγγυητικό θα ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές του Κράτους - Μέλους καταγωγής του μέλους. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές του Κράτους - Μέλους καταγωγής της αλλοδαπής Ε.Π.Ε.Υ. θα ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα ως προς το Συνεγγυητικό, ενδεικτικά άλλα όχι περιοριστικά, οι όροι και προϋποθέσεις εκ νέου ενεργοποίησης της κάλυψης από το Συνεγγυητικό και το δικαίωμα της Ε.Π.Ε.Υ. σε επιστροφή εισφορών της προς το Συνεγγυητικό. 3)Η Ε.Π.Ε.Υ. δεν θα δικαιούται σε λήψη αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό ως αντισυμβαλλόμενο μέλος, καθόσον διάστημα ευρίσκεται σε εκκρεμότητα ως προς υποχρεώσεις της προς το Συνεγγυητικό. 4)Εφόσον αποφασισθεί η άρση της κάλυψης Ε.Π.Ε.Υ., τότε η κάλυψη του Συνεγγυητικού θα συνεχίζει να ισχύει ως προς τις καλυπτόμενες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι την άρση της κάλυψης. 5.Ε.Π.Ε.Υ. θα νοείται ότι δεν έχει ικανοποιήσει υποχρεώσεις της προς το Συνεγγυητικό, εάν δεν έχει καταθέσει την απαιτούμενη κατά περίπτωση αρχική εισφορά ή εάν έχει λάβει έγγραφη ειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού με την οποία καλείται να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη και δεν έχει ανταποκριθεί πλήρως στους όρους της ειδοποίησης αυτής εντός της προθεσμίας που κατά περίπτωση θα της τάσσεται με την έγγραφη ειδοποίηση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει το δικαίωμα να τάσσει προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου από Ε.Π.Ε.Υ. και να επιτρέπει την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από Ε.Π.Ε.Υ. στη διάρκεια της προθεσμίας αυτής. 6.Σε κάθε περίπτωση που αίρεται η κάλυψη παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Συνεγγυητικό θα παρέχει σχετικές γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Άρθρο Άρθρο 65 Διαδικασία λήψης απόφασης για παροχή αποζημιώσεων από το Συνεγγυητικό 1.Αναγκαία προϋπόθεση παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό είναι, διαζευκτικά: (α) η παροχή γνωστοποίησης στο Συνεγγυητικό από την Α.Ε.ΑΠΟΘ. ότι μέλος δεν έχει εκπληρώσει εμπρόθεσμα υποχρεώσεις παράδοσης κινητών αξιών ή μετρητών για την εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής, (β) η υποβολή αίτησης αποζημίωσης προς το Συνεγγυητικό από εντολέα, (γ) η υποβολή δήλωσης από Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών της προς εντολείς, ή (δ) η έκδοση οριστικής πτωχευτικής απόφασης κατά Ε.Π.Ε.Υ.. Το Συνεγγυητικό δεν θα υποχρεούται στην παροχή αποζημιώσεων για καλυπτόμενες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια άρσης της κάλυψης τους από το Συνεγγυητικό. σύμφωνα με τις διατάξεις τους άρθρου 64 του παρόντος ή για συναλλαγές ως προς τις οποίες οι απαιτήσεις έχουν παραγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 6 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α), όπως ισχύει. Για την καταβολή αποζημίωσης στις περιπτώσεις (α) και (β) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, θα πρέπει επίσης να προσδιορισθεί από το Συνεγγυητικό ότι η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων Ε.Π.Ε.Υ. οφείλεται σε αδυναμία της και ότι η αδυναμία αυτή δεν είναι πρόσκαιρη ή συγκυριακή αλλά ότι έχει χαρακτήρα οριστικό ή, σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, μη ανατρέψιμο. 2. Η Α.Ε.ΑΠΟΘ. θα παρέχει στο Συνεγγυητικό γνωστοποίηση για τη μη έγκαιρη ικανοποίηση υποχρεώσεων μέλους για την παράδοση κινητών αξιών ή μετρητών για την εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής. Η γνωστοποίηση αυτή θα προσδιορίζει τα αντισυμβαλλόμενα μέλη του μέλους που βρίσκεται σε εκκρεμότητα ως προς την εκκαθάριση. Αμέσως μετά από τη λήψη της παραπάνω γνωστοποίησης, το Συνεγγυητικό θα ζητά εγγράφως από το μέλος που βρίσκεται σε εκκρεμότητα να του γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος τα στοιχεία των εντολέων του των εκκρεμών χρηματιστηριακών συναλλαγών και το λόγο της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του προς την εκκαθάριση. 3.Σε περίπτωση λήψης από το Συνεγγυητικό αίτησης εντολέα για αποζημίωση, το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί αμέσως στην Ε.Π.Ε.Υ. ως προς τις υπηρεσίες της οποίας υποβάλλεται η αίτηση, την ύπαρξη σχετικής απαίτησης και θα της τάσσει εύλογη προθεσμία για την παροχή τεκμηρίωσης και στοιχείων ως προς την υποβληθείσα απαίτηση, καθώς και των στοιχείων των εντολέων και αντισυμβαλλόμενων μελών ως προς τους οποίους υπάρχουν άλλες τυχόν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 4.Εντός εύλογου χρόνου, που δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, από τη λήψη των στοιχείων των παραγράφων 2 ή 3 του παρόντος άρθρου ή την άκαρπη παρέλευση της σχετικής προθεσμίας το Συνεγγυητικό θα εισηγείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα αποφασίζει, εάν προκύπτει μη εκπλήρωση υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ., ότι τυχόν μη εκπλήρωση οφείλεται σε αδυναμία της και ότι η αδυναμία αυτή δεν είναι πρόσκαιρη ή συγκυριακή, αλλά ότι έχει χαρακτήρα οριστικό ή, σύμφωνα με τα τότε δεδομένα, μη ανατρέψιμο (οριστική αδυναμία). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να ορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις με βάση τα οποία θα κρίνεται η οριστική αδυναμία. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι η μη εκπλήρωση υποχρεώσεων Ε.Π.Ε.Υ. οφείλεται σε οριστική αδυναμία της Ε.Π.Ε.Υ., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στο Συνεγγυητικό και το Συνεγγυητικό υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους εντολείς και στα αντισυμβαλλόμενα μέλη το δικαίωμα αποζημίωσής τους από το Συνεγγυητικό, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες). Το Συνεγγυητικό δικαιούται να παρέχει γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. 5.Σε περίπτωση λήψης από το Συνεγγυητικό δήλωσης Ε.Π.Ε.Υ. ότι αδυνατεί να εκπληρώσει υποχρεώσεις της προς εντολείς ή αντισυμβαλλόμενα μέλη, το Συνεγγυητικό θα τάσσει εύλογη προθεσμία στην Ε.Π.Ε.Υ. για την παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων για τον προσδιορισμό των εντολέων και μελών πιστωτών της Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή των καλυπτόμενων υπηρεσιών και του περιεχομένου και της αξίας των υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ. προς αυτούς. Εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη των παραπάνω στοιχείων, το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί στους εντολείς και τα αντισυμβαλλόμενα μέλη, κατά περίπτωση, το δικαίωμα αποζημίωσής τους από το Συνεγγυητικό, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Το περιεχόμενο και τα μέσα των γνωστοποιήσεων αυτών, καθώς και η σχετική προθεσμία (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες) ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Το Συνεγγυητικό δικαιούται να παρέχει γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. 6.Σε περίπτωση έκδοσης οριστικής πτωχευτικής απόφασης κατά Ε.Π.Ε.Υ., το Συνεγγυητικό με δημοσίευσή του στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο θα γνωστοποιεί στους εντολείς και τα αντισυμβαλλόμενα μέλη της Ε.Π.Ε.Υ. το δικαίωμα αποζημίωσης τους από το Συνεγγυητικό, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων αποζημίωσης και τη προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Το περιεχόμενο των γνωστοποιήσεων αυτών, καθώς και η σχετική προθεσμία (που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες) ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. 7.Με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού θα ορίζει τις προθεσμίες, τα μέσα και τις διαδικασίες γνωστοποιήσεων και κοινοποιήσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά αίτησης για αποζημίωση, τη διαδικασία λήψης απόφασης επί αίτησης για αποζημίωση και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 8.Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, τα διευθυντικά του στελέχη και τα μέλη της επιτροπής αποζημιώσεων (της παραγράφου 6 του άρθρου 68 του παρόντος), δεν ευθύνονται έναντι Ε.Π.Ε.Υ. η εντολέα ή αντισυμβαλλόμενου μέλους για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή τους ως προς την παροχή ή μη αποζημιώσεων από το Συνεγγυητικό. Άρθρο Άρθρο 66 Όροι και έκταση αποζημίωσης εντολέα και αντισυμβαλλόμενου μέλους 1.Η αποζημίωση εντολέα (συμπεριλαμβανομένου και αντισυμβαλλόμενου μέλους ως προς χρηματιστηριακές συναλλαγές, τις οποίες αμέσως ή εμμέσως κατήρτισε για δικό του λογαριασμό) για το σύνολο των απαιτήσεών του κατά Ε.Π.Ε.Υ. που απορρέουν από πράξεις ή από παραλείψεις Ε.Π.Ε.Υ. να πράξει όπως όφειλε, θα ισούται προς το μικρότερο των εξής ποσών: (α) του ύψους της συνολικής απαίτησης του εντολέα όπως θα προσδιορισθεί με την απόφαση του Συνεγγυητικού, ή (β) των ΕCU 20.000 ή ανώτερου ποσού που θα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2.Το ποσό της απαίτησης εντολέα θα μειώνεται κατά το ποσό της διαθέσιμης στον εντολέα ασφαλιστικής κάλυψης για την ίδια ζημία από ιδιωτικό ή δημόσιο ασφαλιστικό ή εγγυοδοτικό φορέα. 3.Η αποτίμηση των απαιτήσεων εντολέα από χρηματιστηριακές συναλλαγές θα γίνεται βάσει των ακόλουθων κανόνων: 1)απαιτήσεις που συνδέονται με την μη παράδοση χρηματιστηριακών πραγμάτων θα αποτιμώνται με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών πραγμάτων, την ημερομηνία σύναψης της χρηματιστηριακής σύμβασης ή της ημερομηνίας κατά την οποία κατά τους όρους της εντολής όφειλε να συναφθεί η συναλλαγή επί των χρηματιστηριακών πραγμάτων. Σε περίπτωση που η εντολή δεν ορίζει την ημερομηνία σύναψης αλλά σχετική προθεσμία, τότε ως βάση αποτίμησης λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος (στην αντίστοιχη χρηματιστηριακή αγορά) του αντίστοιχου χρηματιστηριακού πράγματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας. Εάν η εντολή δεν ορίζει ημερομηνία σύναψης ή προθεσμία σύναψης, τότε η αποτίμηση γίνεται με βάση την τιμή κλεισίματος της ημέρας παραλαβής από το Συνεγγυητικό της αίτησης αποζημίωσης του εντολέα. 2)απαιτήσεις που απορρέουν από τη μη απόδοση μετρητών θα αποτιμώνται στο ποσό οφειλής του μέλους την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του εντολέα η της λήψης σχετικής γνωστοποίησης της Α.Ε.ΑΠΟΘ.. 3)το Συνεγγυητικό δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκου επί του ποσού αποζημίωσης για το διάστημα μέχρι την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους, εφόσον η καταβολή γίνει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του παρόντος. 4.Το ύψος της απαίτησης αντισυμβαλλόμενου μέλους ως προς χρηματιστηριακή συναλλαγή (εκτός από αυτές που αμέσως ή εμμέσως κατήρτισε για δικό του λογαριασμό) ισούται προς τη διαφορά μεταξύ του τιμήματος της συναλλαγής (το Τίμημα), και της αξίας των χρηματιστηριακών πραγμάτων που αποτελούν το αντικείμενο της χρηματιστηριακής συναλλαγής όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τη μέση τιμή στην οποία καταρτίσθηκαν συναλλαγές επί των πραγμάτων αυτών στην πρώτη συνεδρίαση του Χ.Α.Α. μετά τη λήξη της προθεσμίας εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής από την οποία απορρέει η απαίτηση του αντισυμβαλλόμενου μέλους (η Αξία). Η απαίτηση αντισυμβαλλόμενου μέλους ως προς πώληση για λογαριασμό εντολέα του θα ισούται προς το ποσό κατά το οποίο τυχόν το Τίμημα είναι μεγαλύτερο από την Αξία ενώ η απαίτηση αντισυμβαλλόμενου μέλους ως προς αγορά για λογαριασμό εντολέα του θα ισούται προς το ποσό κατά το οποίο τυχόν η Αξία είναι μεγαλύτερη από το Τίμημα. 5.Σε κάθε περίπτωση, η ύπαρξη απαίτησης κατά Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την οποία εξετάζεται η αποζημίωση από το Συνεγγυητικό θα αποδεικνύεται από τα στοιχεία τα οποία εκδίδει η Ε.Π.Ε.Υ. σύμφωνα με τις κείμενες χρηματιστηριακές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, ενώ αποκλείεται οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου και του όρκου. 6.Κατά τον υπολογισμό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη το τμήμα που αφορά σε κάθε εντολέα, προκειμένου περί κοινής εντολής, και αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, οι απαιτήσεις κατανέμονται ισομερώς μεταξύ των εντολέων. 7.Σε περίπτωση που το Συνεγγυητικό κρίνει ότι έχει προκληθεί ζημία σε εντολέα ή αντισυμβαλλόμενο μέλος που δημιουργεί το δικαίωμα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της προβλεπόμενης αποζημίωσης σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) μέρος της αίτησης του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους ελέγχεται ως ψευδές, (β) ο εντολέας ή το αντισυμβαλλόμενο μέλος έχει κάνει χρήση απατηλών μέσων προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το Συνεγγυητικό, (γ) ο εντολέας δρα ως παρένθετο πρόσωπο ως προς την καλυπτόμενη υπηρεσία από την οποία απορρέει η απαίτησή του και δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία ότι ο τελικός δικαιούχος είναι πρόσωπο που δικαιούται αποζημίωσης ως εντολέας ή το ύψος τυχόν αποζημιώσεων τις οποίες έχει λάβει ο τελικός δικαιούχος για την ίδια αιτία, (δ) η ζημία του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους απορρέει σε ουσιώδες μέρος από δόλο ή βαρεία αμέλειά του, ή (ε) η αίτηση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. 8.Σε περίπτωση που κατά τη κρίση του Συνεγγυητικού υπάρχουν ενδείξεις ότι η καλυπτόμενη υπηρεσία ως προς την οποία προκύπτει η απαίτηση αποζημίωσης προσκρούει στις απαγορεύσεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει, θα παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α) και θα αναστέλλει την έκδοση απόφασής της μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α), όπως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία έκδοσης απόφασης του Συνεγγυητικού θα υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της παραπάνω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Απαγορεύεται η καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις που απορρέουν από καλυπτόμενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 2331/1995. 9.Αίτηση, η οποία υποβάλλεται στο Συνεγγυητικό από εντολέα ή αντισυμβαλλόμενο μέλος μετά από παρέλευση πέντε (5) μηνών από την παροχή γνωστοποίησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 65 του παρόντος, θα θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη. 10.Δεν επιτρέπεται η επιβολή οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου σε βάρος της περιουσίας του Συνεγγυητικού (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσης εισφορών μελών του) για εξασφάλιση τυχόν απαίτησης κατά του Συνεγγυητικού ή μέλους. Άρθρο 67 Διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων από Συνεγγυητικό 1.Το Συνεγγυητικό θα γνωστοποιεί κάθε απόφασή του στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αμέσως μετά την έκδοσή της. Το Συνεγγυητικό υποχρεούται στην καταβολή στους δικαιούχους των ποσών αποζημίωσης που ορίζονται κατά περίπτωση σε απόφασή του εντός μηνός από την έκδοση της σχετικής απόφασης. Σε έκτακτες περιπτώσεις, μετά από αίτηση του Συνεγγυητικού, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να παρατείνει την προθεσμία καταβολής αποζημίωσης για περίοδο που δεν θα υπερβαίνει αθροιστικά τους δύο (2) μήνες. Με την ίδια απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζει ότι για την περίοδο παράτασης της προθεσμίας καταβολής θα λογίζεται τόκος υπέρ των δικαιούχων και να προσδιορίζει το επιτόκιο και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία υπολογισμού του οφειλόμενου από το Συνεγγυητικό τόκου. 2.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού ορίζονται η διαδικασία και οι προθεσμίες γνωστοποίησης των αποφάσεων του Συνεγγυητικού προς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Το Συνεγγυητικό δικαιούται να παρέχει γνωστοποιήσεις με δημοσιεύσεις στον ημερήσιο πολιτικό και οικονομικό τύπο ή με άλλα μέσα που εξασφαλίζουν τον ίδιο τουλάχιστον βαθμό πληροφόρησης των ενδιαφερομένων. Με ίδια απόφαση ορίζεται κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια ως προς τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων σε εντολείς. 3.Η απαίτηση δικαιούχου για είσπραξη αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό παραγράφεται: 1)εφόσον έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία έκδοσης από μέλος του νόμιμου παραστατικού για την καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία στην οποία αφορά η απαίτηση χωρίς να υποβληθεί σχετική αίτηση προς το Συνεγγυητικό, ή 2)μετά την πάροδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία παροχής γνωστοποίησης από το Συνεγγυητικό της έκδοσης απόφασης που παρέχει το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης. 4.Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού από το Συνεγγυητικό σε εντολέα ή αντισυμβαλλόμενο μέλος συνεπάγεται την αυτοδίκαιη υποκατάσταση του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους από το Συνεγγυητικό ως προς το σύνολο των απαιτήσεων του εντολέα ή του αντισυμβαλλόμενου μέλους, κατά περίπτωση, κατά της Ε.Π.Ε.Υ., ως προς τις υπηρεσίες της οποίας παρέχεται η αποζημίωση, μέχρι του ποσού της καταβληθείσας αποζημίωσης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ Άρθρο 68 Διοικητικό συμβούλιο - επιτροπή αποζημιώσεων αρμοδιότητες - επαγγελματικό απόρρητο 1.Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο. Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μεταξύ των προσώπων που τότε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., το οποίο και κατέχει αυτοδικαίως τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει αυτοδικαίως ο εκάστοτε πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη συνέλευση των μελών - ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιριών - που είναι ενήμερα ως προς τις πάσης φύσης υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό. Δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη συνέλευση των μελών που δεν είναι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες και που είναι ενήμερα ως προς τις πάσης φύσης υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανικανότητας: 1)του μέλους που διορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή απώλειας από το πρόσωπο αυτό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του Χ.Α.Α., η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει νέο μέλος σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και 2)εκλεγέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη ορίζουν αντικαταστάτη του η θητεία του οποίου λήγει την ημέρα της επόμενης συνέλευσης που συγκαλείται για την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Κατ εξαίρεση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μέχρι τη συμμετοχή στο Συνεγγυητικό τουλάχιστον τριών (3) Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι πενταμελές συγκροτούμενο από τα οριζόμενα μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος και από τα εκλεγόμενα μέλη από τη συνέλευση των ανωνύμων χρηματιστηριακών εταιριών. 3.Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και τα μέλη του μπορούν να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του. 4.Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα μέλη του σε αριθμό ίσο προς το ήμισυ συν ένα του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του, μεταξύ των οποίων απαραιτήτως ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρός του. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση αδυναμίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρός του, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του. Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 5.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και την εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού, στη λήψη των πάσης φύσης αποφάσεων του Συνεγγυητικού που προβλέπονται στο παρόν μέρος, στην είσπραξη των πάσης φύσης πόρων του, στη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά στην εκπλήρωση της αποστολής του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Συνεγγυητικού, την πρόσληψη, απόλυση και αμοιβή των απασχολούμενων σε αυτό ή συνεργαζόμενων με αυτό προσώπων και κάθε σχετικό θέμα, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στις εισφορές των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την άσκηση προληπτικών ελέγχων, μέσω ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτών που θα ορίζει κατά περίπτωση, στα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία Ε.Π.Ε.Υ. για τη διακρίβωση της κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας των Ε.Π.Ε.Υ. αυτών. Σε εξαίρεση των παραπάνω, η λήψη αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα αποζημίωσης εντολέων και στην αποτίμηση των απαιτήσεών τους ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική επιτροπή αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 6.Η επιτροπή αποζημιώσεων αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία τριών (3) ετών, εφόσον ο διορισμός τους εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Μέχρι δύο (2) από τα μέλη αυτά μπορούν να επιλέγονται μεταξύ των χρηματιστηριακών εκπροσώπων των μελών του Συνεγγυητικού. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανικανότητας εκλεγέντος μέλους της επιτροπής αποζημιώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει νέο μέλος της επιτροπής για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας. Ο διορισμός νέου μέλους τελεί υπό την έγκριση του διορισμού του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη της επιτροπής αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική γνώση ή πείρα σε θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σχετικές ειδικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και τα οποία δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού και δεν έχουν σχέση εξηρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το Συνεγγυητικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο της επιτροπής αποζημιώσεων και κάθε θέμα που αφορά στην αποζημίωση των μελών της και στη λειτουργία της. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποζημιώσεων έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας της και τήρηση των πάσης φύσης προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο ή στις προβλεπόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της επιτροπής αποζημιώσεων είναι υπεύθυνος προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη κατάρτιση, περιοδική αναθεώρηση και έλεγχο τήρησης έγγραφων διαδικασιών λήψης αποφάσεων από την επιτροπή αποζημιώσεων. Οι διαδικασίες της επιτροπής αποζημιώσεων και κάθε αναθεώρησή τους εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη λήψη απόφασης της επιτροπής αποζημιώσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αριθμού μελών της ίσου τουλάχιστον προς το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της επιτροπής αποζημιώσεων. Οι αποφάσεις της επιτροπής αποζημιώσεων έχουν χαρακτήρα οριστικό ως προς την υποχρέωση του Συνεγγυητικού καταβολής ή μη καταβολής αποζημίωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ως προς το ύψος της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημίωσης. 7.Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Συνεγγυητικό ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου και δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο του Συνεγγυητικού ή τρίτο πρόσωπο. 8.Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να αναθέτει σε μία ή περισσότερες Ε.Π.Ε.Υ. τη διαχείριση της επένδυσης μέρους ή και του συνόλου των διαθέσιμων κεφαλαίων του, υπό όρους που κατά περίπτωση θα συμφωνήσει με τις εταιρίες αυτές. Για τη λήψη απόφασης ανάθεσης της διαχείρισης περιουσίας του Συνεγγυητικού απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη των προέδρου και αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 9.Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό του Συνεγγυητικού εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού, το οποίο είναι το ημερολογιακό έτος. Ο ισολογισμός ελέγχεται από τα ελεγκτικά όργανα του Συνεγγυητικού και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των συμμετεχόντων μελών. 10.Κάθε πρόσωπο που ασκεί ή έχει ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό του Συνεγγυητικού, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της επιτροπής αποζημιώσεων, ως διευθυντικό ή διοικητικό στέλεχός του ή ως σύμβουλος ή ελεγκτής του, υποχρεούται στην τήρηση του επαγγελματικού απορρήτου ως προς κάθε πληροφορία που αφορά σε Ε.Π.Ε.Υ. ή εντολείς και που έχει περιέλθει σε γνώση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή που του έχει γνωστοποιηθεί από αρμόδια αρχή. Χωρίς αυτό να αποκλείει οποιαδήποτε άλλη ποινική ή πειθαρχική συνέπεια, η παράβαση από οποιοδήποτε από τα παραπάνω πρόσωπα του επαγγελματικού απορρήτου συνιστά λόγο έκπτωσης από τη θέση τους ή καταγγελίας της εργασιακής τους σχέσης, κατά περίπτωση. 11.Το Συνεγγυητικό δύναται να κάνει χρήση των πάσης φύσης πληροφοριών ως προς Ε.Π.Ε.Υ. και εντολείς που περιέρχονται σε αυτό κατά τη λειτουργία του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους αποκλειστικά για την εκπλήρωση του έργου του. Σε αποκλειστική εξαίρεση του παραπάνω περιορισμού επιτρέπεται η παροχή πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως προς θέματα που άπτονται των νόμιμων αρμοδιοτήτων της, εφόσον υποβληθεί σχετικό αιτιολογημένο αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς το Συνεγγυητικό. Άρθρο 69 1.Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλείται ετήσια Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων μελών εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού. Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την έγκριση του ισολογισμού του Συνεγγυητικού, την εκλογή των εκλεγόμενων (ανά κατηγορία συμμετεχόντων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό των ελεγκτικών οργάνων, τη λύση του Συνεγγυητικού (υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και για τη διατύπωση προτάσεων και υποδείξεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του. 2.Η Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων μελών βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των συμμετεχόντων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων ή εκπροσωπούμενων Ε.Π.Ε.Υ. (η επαναληπτική συνεδρίαση). Η Γενική Συνέλευση, εφόσον έχει απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα εφόσον έχει δημοσιευθεί πρόσκληση προς τα συμμετέχοντα μέλη σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης του οργάνου, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον την ημερομηνία, το οίκημα και το χρόνο συνεδρίασης. Δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης για την επαναληπτική συνεδρίαση. 3.Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση γίνεται ανά κατηγορία συμμετεχόντων μελών, σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 68 παρ. 1 του παρόντος νόμου. 4.Με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ετήσιος εγκεκριμένος ισολογισμός δημοσιεύεται εντός μηνός από την έγκρισή του, σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 5.Εφόσον το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον το εν τρίτο (1/3) των συμμετεχόντων μελών με αίτηση τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού που αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού συγκαλεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημέρες Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην αίτηση των μελών θέματα. Άρθρο 70 1.Με απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συνεγγυητικού και του ισολογισμού που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο σε δύο (2) ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία που υποβάλλουν σχετική έκθεση στην επόμενη ετήσια συνέλευση. Η θητεία των ελεγκτικών οργάνων μπορεί να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται επίσης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Χ.Α.Α., στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρίες τον έλεγχο στοιχείων που του παρέχουν Ε.Π.Ε.Υ. ή εντολείς, ως προς οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αποζημιώσεων. Οι όροι ανάθεσης θα αποφασίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΟΡΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ Άρθρο 71 1.Εντός διμήνου από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος νόμου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτιμήσει την περιουσία του υπό αναδιάρθρωση Συνεγγυητικού και την αξία των μερίδων. Η αξία της μερίδας κάθε συμμετέχοντος μέλους μειώνει στο ισόποσο την υποχρέωση καταβολής εισφοράς από το μέλος αυτό, σύμφωνα με την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που η μερίδα συμμετέχοντος μέλους σύμφωνα με τη παραπάνω αποτίμηση υπερβαίνει το ποσό της εισφοράς του συμμετέχοντος μέλους, όπως αυτή καθορίζεται με την εφαρμογή του τύπου της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, θα αποδίδεται στο συμμετέχον μέλος το ποσό της διαφοράς. 2.Η αξία του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Κ - 0,30 χ ΥΣ + Σγί χ 0,30 χ ΥΣί + ΣΔί, όπου Κ ισούται προς το ύψος του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού, ΥΣ ισούται προς το ύψος των μέσων συναλλαγών τριημέρου των μελών του Χ.Α.Α. στη διάρκεια της αμέσως προηγούμενης δωδεκαμηνίας, όπως ειδικότερα θα ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, γί είναι συντελεστής που λαμβάνει τιμές 0, 0,25, 0,50 και 1,00 όπως επεξηγείται στη συνέχεια, ΥΣί ισούται προς το ύψος των μέσων συναλλαγών τριημέρου μέλους Τ στη διάρκεια της αμέσως προηγούμενης δωδεκαμηνίας, Δί ισούται προς το ποσό αυτοπροστασίας μέλους Τ , και Σ σημαίνει το άθροισμα επιπρόσθετων εισφορών μελών. 3.Το ελάχιστο ύψος κεφαλαίου ορίζεται ως το άθροισμα τριών επιμέρους μεγεθών: 1)του 30% των μέσων συναλλαγών τριημέρου των μελών του Χ.Α.Α. για την αμέσως προηγούμενη δωδεκαμηνία. 2)της εκάστοτε αξίας του γινομένου Σγί χ 0,30 χ ΥΣι ανάλογα με την εκάστοτε αξία του συντελεστή γι. (Ι) Η εκάστοτε αξία του συντελεστή γι καθορίζεται σε συνάρτηση με τον αντίστροφο βαθμό επικινδυνότητας μέλους (ΑΒΕ) ως εξής: 1) Όταν ο ΑΒΕ μέλους είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος προς το 0,70, δεν απαιτείται αυξητική προσαρμογή στο κεφάλαιο από το μέλος αυτό και η αξία του γι είναι ίση προς Ο. 2) Οταν ο ΑΒΕ είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος προς 0,50 αλλά μικρότερος από 0,70, τότε απαιτείται αυξητική προσαρμογή στο κεφάλαιο από το μέλος αυτό και η αξία του γι είναι ίση προς 0,25 . 3) Όταν ο ΑΒΕ είναι αριθμός μικρότερος από 0,50 αλλά μεγαλύτερος από ή ίσος προς 0,35, τότε απαιτείται αυξητική προσαρμογή στο κεφάλαιο από το μέλος αυτό και η αξία του γι είναι ίση προς 0.50. 4) Όταν ο ΑΒΕ είναι αριθμός μικρότερος από 0,35, τότε απαιτείται αυξητική προσαρμογή στο κεφάλαιο από το μέλος αυτό και η αξία του γι είναι ίση προς 1,00. (ΙΙ) Ο ΑΒΕ μέλους ί ισούται προς κλάσμα του οποίου ο αριθμητής είναι η αξία των ιδίων κεφαλαίων του μέλους (όπως ορίζονται εκάστοτε σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) αυτού και ο παρονομαστής είναι το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού 0,30 επί ΥΣί (όπως ορίζεται παραπάνω). Σε περίπτωση που το μέλος παρέχει υπηρεσίες αναδοχής τίτλων, τότε ο Βαθμός Επικινδυνότητας (ΒΕ) προσαυξάνεται, κατά περίπτωση, κατά 0,10. 3)της εκάστοτε αξίας του ΣΔί που συνδέεται με τυχόν επιπρόσθετη εισφορά μέλους στο κεφάλαιο, την οποία επιβάλλει κατά την κρίση του το Συνεγγυητικό και σχετίζεται με την ανάγκη αυτοπροστασίας του αντίστοιχου μέλους, όπως αυτή εκτιμάται από το Συνεγγυητικό στη βάση της επάρκειας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου του μέλους, της επάρκειας διαχείρισής του και της τυχόν σύνδεσής του με άλλες επιχειρήσεις από την οποία ενδέχεται να προκληθούν απαιτήσεις κατά του Συνεγγυητικού και εφόσον ο κίνδυνος αυτός δεν αντανακλάται στον ΑΒΕ του μέλους. 4.Το Συνεγγυητικό με βάση την αποτίμηση της αξίας του κεφαλαίου καλεί τις συμμετέχουσες Ε.Π.Ε.Υ. σε συμπληρωματικές εισφορές μία φορά κάθε έτος, κατά τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Το Συνεγγυητικό μπορεί να καλέσει Ε.Π.Ε.Υ. σε εισφορά σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή, εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση του Συνεγγυητικού ως μέτρο αυτοπροστασίας της Ε.Π.Ε.Υ.. 5.Το ποσό συμπληρωματικής εισφοράς μέλους που συμμετέχει υποχρεωτικά στο Συνεγγυητικό θα καθορίζεται από το Συνεγγυητικό ως εξής: 1)το ελάχιστο ύψος εισφορών μέλους προς το Συνεγγυητικό ορίζεται σε ενενήντα δύο εκατομμύρια (92.000.000) δρχ. και μπορεί να αναπροσαρμοστεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη θα καταβάλλουν συμπληρωματικές εισφορές αξίας ανά μέλος ίσης προς το άθροισμα των παρακάτω ποσών: (Ι) Τα μέλη τα οποία κατά το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο είχαν συμμετοχή στις ετήσιες συναλλαγές του Χ.Α.Α. μεγαλύτερη από την αξία κλάσματος (το κλάσμα αυτό αναφέρεται στη συνέχεια ως ο λόγος υπολογισμού εισφορών μελών) που υπολογίζεται ως προς κάθε μέλος και του οποίου ο αριθμητής είναι το ποσό της εκάστοτε ελάχιστης εισφοράς μέλους προς το Συνεγγυητικό και παρονομαστής το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του αριθμού 0,30 επί του ΥΣ (όπως ορίζεται παραπάνω), θα καλούνται σε συμπληρωματικές εισφορές που θα ισούνται προς το γινόμενο του πολλαπλασιασμού (αα) του ποσοστού συμμετοχής τους στις συνολικές συναλλαγές αυτής της ομάδας των μελών στο Χ.Α.Α. κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, επί (ββ) τη διαφορά του ποσού του γινομένου του πολλαπλασιασμού του αριθμού 0,30 επί ΥΣ μείον το ποσό της εκάστοτε ελάχιστης εισφοράς στο Συνεγγυητικό. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους του παραπάνω εδαφίου (αα) καθορίζεται ως εξής: Από κάθε μέλος που εμπίπτει στην επιπρόσθετη εισφορά αφαιρείται από την ποσοστιαία συμμετοχή του στις συναλλαγές του Χ.Α.Α. κατά το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο ο λόγος υπολογισμού εισφορών μελών. Με βάση το νέο αυτό ποσοστό υπολογίζεται στη συνέχεια το ποσοστό συμμετοχής του μέλους στην ομάδα των μελών που εμπίπτουν στην επιπρόσθετη εισφορά, το οποίο και αποτελεί το ποσοστό συμμετοχής του μέλους του εδαφίου (αα). (ΙΙ) το ποσό εισφοράς για το μέλος που προκύπτει σύμφωνα με τις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 6.Το Συνεγγυητικό θα προσδιορίζει κατά την κρίση του το ύψος συμπληρωματικών εισφορών Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχουν οικειοθελώς στο Συνεγγυητικό κατ αναλογική εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό αρχικής εισφοράς της Ε.Π.Ε.Υ. και του ύψους κάλυψης που παρέχεται από το κύριο σύστημα εγγύησης των επενδυτικών υπηρεσιών της Ε.Π.Ε.Υ.. 7.Το Συνεγγυητικό μπορεί να αναθέτει τον υπολογισμό του κεφαλαίου, της ετήσιας ή άλλης εισφοράς Ε.Π.Ε.Υ. και την παροχή σχετικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που διαθέτουν σχετική ειδική γνώση και πείρα, υπό όρους ανάθεσης που θα καθορίσει κατά την κρίση του. 8.Οι εισφορές των Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλλονται κατά το ελάχιστο μέρος των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου σε άμεσα διαθέσιμα μετρητά εντός εύλογης προθεσμίας που θα καθορίσει το Συνεγγυητικό και κατά μέρος που δεν θα υπερβαίνει το εν τρίτο (1/3) με εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η διαδικασία καταβολής, το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής και κάθε σχετικό θέμα και ειδική λεπτομέρεια θα καθορίζονται από το Συνεγγυητικό. 9.Το Συνεγγυητικό θα ορίζει το ύψος εισφοράς νέου μέλους που συμμετέχει υποχρεωτικά στο Συνεγγυητικό σε ύψος που θα ισούται προς τον μέσο όρο των συνολικών εισφορών των μελών του προηγουμένου έτους ή, εφόσον το προηγούμενο ποσό είναι μικρότερο του αμέσως επομένου, με το ποσό των ενενήντα δύο εκατομμυρίων (92.000.000) δρχ, όπως τυχόν αναθεωρηθεί με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του παραπάνω εδαφίου, με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται χωρίς περιορισμό να ορίσει το ύψος της αρχικής εισφοράς, καθώς και της μεθόδου υπολογισμού των συμπληρωματικών εισφορών Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι μέλη, καθώς και κάθε ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη συμμετοχή τους στο Συνεγγυητικό. 10.Σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται η ανεπάρκεια του κεφαλαίου για την κάλυψη υπαρχουσών ή επαπειλούμενων υποχρεώσεων του Συνεγγυητικού, το Συνεγγυητικό μπορεί να εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την επιβολή πρόσθετων εισφορών στις συμμετέχουσες Ε.Π.Ε.Υ., σε ύψος που θα καθορίζεται αιτιολογημένα στην εισήγηση αυτή, και που σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το διπλάσιο των εισφορών των Ε.Π.Ε.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να εγκρίνει ή να απορρίψει την εισήγηση του Συνεγγυητικού, να αυξήσει ή να μειώσει το ύψος των προτεινόμενων εισφορών μέχρι το ανώτατο ύψος που αναφέρεται στην αμέσως προηγούμενη πρόταση της παρούσας παραγράφου. 11.Εφόσον κατά την εκτίμηση του Συνεγγυητικού υπάρχει υπερεπάρκεια κεφαλαίου του Συνεγγυητικού, το Συνεγγυητικό μπορεί να εισηγηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αιτιολογημένη πρότασή του την επιστροφή εισφορών στις Ε.Π.Ε.Υ. και να εισηγηθεί τη μέθοδο υπολογισμού και τη διαδικασία επιστροφής ανά Ε.Π.Ε.Υ.. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να εγκρίνει ή να αρνηθεί την επιστροφή εισφορών, στο σύνολό της ή μερικά. Άρθρο 72 1.Οι πόροι του Συνεγγυητικού είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές των συμμετεχόντων σε αυτό Ε.Π.Ε.Υ., δωρεές, έσοδα από ρευστοποίηση απαιτήσεων του Συνεγγυητικού και έσοδα από τη διαχείριση της περιουσίας του. 2.Σε περίπτωση που το κεφάλαιο του Συνεγγυητικού δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των υποχρεώσεών του αποζημίωσης εντολέων, το Συνεγγυητικό δύναται να δανεισθεί τα απαιτούμενα κεφάλαια από οποιαδήποτε πηγή, παρέχοντας περιουσιακά του στοιχεία ως εξασφάλιση. Σε κάθε περίπτωση δανεισμού, το Συνεγγυητικό θα καλεί τις συμμετέχουσες Ε.Π.Ε.Υ. σε συμπληρωματικές εισφορές ύψους κατ ελάχιστον ίσου προς το ύψος της ληφθείσας πίστωσης, ενώ κάθε συμμετέχουσα Ε.Π.Ε.Υ. θα ευθύνεται αλληλεγγύως με κάθε άλλη συμμετέχουσα Ε.Π.Ε.Υ. και με το Συνεγγυητικό για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων του Συνεγγυητικού προς κάθε δανειστή μέχρι του ποσού της συμπληρωματικής του εισφοράς. Η ευθύνη συμμετέχουσας Ε.Π.Ε.Υ., κατά περίπτωση, προς τους δανειστές του Συνεγγυητικού, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, θα αίρεται ταυτόχρονα με την καταβολή της προς το Συνεγγυητικό του συνολικού ποσού της αντίστοιχης συμπληρωματικής εισφοράς στην οποία θα έχει κληθεί από το Συνεγγυητικό. Άρθρο 73 Επενδυτική πολιτική του Συνεγγυητικού τοποθετήσεις διαθεσίμων 1.Η επένδυση των κεφαλαίων του Συνεγγυητικού επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες κατηγορίες τοποθετήσεων και στα αντίστοιχα ποσοστά επί του κεφαλαίου ανά κατηγορία: 1)σε τίτλους Ελληνικού Δημοσίου σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα ή σε ισοδύναμους τίτλους της αλλοδαπής εναπομένουσας κατά περίπτωση διάρκειας μέχρι δώδεκα (12) μηνών, μέχρι ποσοστού 85%, 2)σε έντοκες προθεσμιακές καταθέσεις σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα ανώτατης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, μέχρι ποσοστού 85%, 3)σε έντοκους λογαριασμούς όψεως σε ελάχιστο ποσοστό επί του συνόλου 10%, 4)σε χρηματιστηριακά πράγματα και μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων μέχρι ποσοστού, αθροιστικά μέχρι 10%, 5)σε αντασφάλιση των υποχρεώσεών του, και (στ) σε κάλυψη των πάσης φύσης αναγκών του οργάνωσης και λειτουργίας. 2.Τυχόν συμπληρωματικές εισφορές προς το Συνεγγυητικό, που καλούνται σε συνέχεια δανεισμού, διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση των δανειακών υπολοίπων του Συνεγγυητικού. 3.Τυχόν έσοδα του Συνεγγυητικού από ρευστοποίηση απαιτήσεών του κατά συμμετεχόντων μελών ή τρίτων διατίθενται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση τυχόν δανειακού υπολοίπου του Συνεγγυητικού και στη συνέχεια σε οποιαδήποτε από τις τοποθετήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 4.Το Συνεγγυητικό δεν υποχρεούται στη ρευστοποίηση επενδύσεών του σε ακίνητη περιουσία που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 5.Το Συνεγγυητικό δικαιούται να προβαίνει σε καταβολές προς μέλη και εντολείς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους και προς το Επικουρικό Κεφάλαιο Υποστήριξης Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 46 Α). Άρθρο 74 1.Οι συμμετέχουσες στο Συνεγγυητικό Ε.Π.Ε.Υ. έχουν τις ακόλουθες απαιτήσεις κατά του Συνεγγυητικού (εκτός από τυχόν απαιτήσεις τους ως αντισυμβαλλόμενα μέλη): 1)είσπραξης ετήσιου μερίσματος που θα προέρχεται από τα έσοδα επενδύσεων των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού, 2)επιστροφής μέρους του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού σε περίπτωση οριστικής άρσης της άδειας παροχής των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών ή εκκαθάρισης της Ε.Π.Ε.Υ.. 2.Η πληρωμή μερίσματος στα συμμετέχοντα μέλη θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ταυτόχρονα με την κατάρτιση του ετήσιου ισολογισμού εφόσον ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1)υπάρχουν κέρδη από την επένδυση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, 2)το κεφάλαιο του Συνεγγυητικού είναι μεγαλύτερο ή ίσο προς το απαιτούμενο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος. 3)κατά την εκτίμηση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα απαιτηθεί η καταβολή συμπληρωματικών εισφορών από τα μέλη εντός του επομένου από την κατάρτιση του ισολογισμού εξαμήνου, 4)ο λογαριασμός υποχρεώσεων βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου δανεισμού του Συνεγγυητικού έχει μηδενικό υπόλοιπο ή πιστωτικό υπόλοιπο. 3.Το συνολικό ποσό μερίσματος θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν θα υπερβαίνει το ποσό των κερδών από την επένδυση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού και δεν θα μειώνει την αξία του εναπομένοντος κεφαλαίου πέραν του ορίου που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος. Το ποσό μερίσματος που θα αναλογεί σε κάθε συμμετέχον μέλος θα ισούται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συνολικού ποσού προς διανομή επί κλάσμα το οποίο έχει ως αριθμητή τον αριθμό 1, και ως παρονομαστή, το συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό μελών. 4.Σε περίπτωση που με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή αυτομάτως, αίρεται η άδεια Ε.Π.Ε.Υ. ως προς την παροχή του συνόλου των καλυπτόμενων υπηρεσιών, εάν Ε.Π.Ε.Υ. τεθεί σε εκκαθάριση (κατά τους όρους του καταστατικού του ή με δικαστική απόφαση), ή, σε περίπτωση που Ε.Π.Ε.Υ. είναι αλλοδαπό πρόσωπο, διακοπεί οριστικά η λειτουργία του υποκαταστήματος αυτού, μόλις λάβει τη σχετική γνωστοποίηση το Συνεγγυητικό θα προσδιορίσει το ποσό επιστροφής κεφαλαίου το οποίο αναλογεί στην Ε.Π.Ε.Υ.. Το ποσό επιστροφής θα ισούται προς τη διαφορά του συνόλου των εισφορών που έχουν καταβληθεί από την Ε.Π.Ε.Υ. στο Συνεγγυητικό μείον το σύνολο των αποζημιώσεων προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ. που κατέβαλε το Συνεγγυητικό. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού μπορεί να παρακρατηθεί μέρος ή και το σύνολο του τυχόν ποσού επιστροφής ύψους επαρκούς, κατά τη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την ικανοποίηση των πάσης φύσης πιθανών υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό. Το ποσό αυτό θα κατατεθεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό και θα αποδοθεί στην Ε.Π.Ε.Υ. (ή στους δικαιούχους μέσω της Ε.Π.Ε.Υ.), μείον οποιοδήποτε μέρος του χρησιμοποιηθεί για την ικανοποίηση υποχρεώσεων της Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό, αμέσως μετά από την παρέλευση των προθεσμιών παραγραφής αξιώσεων εντολέων κατά του Συνεγγυητικού (ως προς την υποβολή αίτησης και την είσπραξη αποζημίωσης) ως προς παρασχεθείσες από την Ε.Π.Ε.Υ. υπηρεσίες. Το ποσό επιστροφής, μείον το τυχόν ποσό παρακράτησης, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα καταβληθεί στην Ε.Π.Ε.Υ. (ή στους δικαιούχους μέσω της Ε.Π.Ε.Υ.) εντός έξι (6) μηνών από τη λήψη από το Συνεγγυητικό της σχετικής γνωστοποίησης. 5.Σε περίπτωση που η αριθμητική αξία του ποσού επιστροφής, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, είναι αρνητικός αριθμός, τότε το Συνεγγυητικό θα έχει απαίτηση κατά της Ε.Π.Ε.Υ. ίση προς το ποσό κατά το οποίο το άθροισμα του συνόλου των αποζημιώσεων προς εντολείς της Ε.Π.Ε.Υ. που κατέβαλε το Συνεγγυητικό είναι μεγαλύτερο του ποσού του συνόλου των εισφορών που έχει καταβάλει η Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό. Άρθρο 75 Συνέπειες ως προς Ε.Π.Ε.Υ. καταβολής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό 1.Σε περίπτωση που αποφασισθεί η αποζημίωση εντολέα ή αντισυμβαλλόμενου μέλους, τότε ισχύουν αυτοδικαίως ως προς την Ε.Π.Ε.Υ. οι συνέπειες που προβλέπονται στο άρθρο 64 παρ. 4 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή, η Ε.Π.Ε.Υ. έχει το δικαίωμα να προσφύγει με αίτησή της προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να ζητήσει την επανεξέταση του οριστικού ή μη ανατρέψιμου χαρακτήρα της αδυναμίας της να ικανοποιήσει υποχρεώσεις της. 2.Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα ορίσει τη διαδικασία, τα όργανα και τις προθεσμίες επανεξέτασης αποφάσεών της ως προς τον οριστικό ή μη ανατρέψιμο χαρακτήρα της αδυναμίας Ε.Π.Ε.Υ.. 3.Η τυχόν έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη διαδικασία επανεξέτασης, σύμφωνα με την οποία μέλος δεν τελεί σε αδυναμία ή η αδυναμία του δεν έχει χαρακτήρα οριστικό ή μη ανατρέψιμο, θα έχει ως συνέπειες τα εξής: 1)Θα αποκαθίσταται το δικαίωμα παροχής από την Ε.Π.Ε.Υ. καλυπτόμενων υπηρεσιών και 2)Η Ε.Π.Ε.Υ. θα οφείλει σε καταβολή προς το Συνεγγυητικό, εντός εύλογης προθεσμίας που θα ορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (και που δεν θα είναι μικρότερη από ένα (1) μήνα ή μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες) του συνόλου των αποζημιώσεων που θα έχει καταβάλει το Συνεγγυητικό προς εντολείς και αντισυμβαλλόμενα μέλη της Ε.Π.Ε.Υ. βάσει της επανεξετασθείσας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφασης του Συνεγγυητικού. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων, επί του οποίου θα οφείλεται τόκος υπολογιζόμενος με το εκάστοτε επιτόκιο των ομολόγων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου, θα γνωστοποιείται στο μέλος από το Συνεγγυητικό εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και η προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου ποσού από την Ε.Π.Ε.Υ. προς το Συνεγγυητικό θα υπολογίζεται από την ημέρα της λήψης της γνωστοποίησης από την Ε.Π.Ε.Υ.. Άρθρο 76 1.Το Συνεγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2.Η είσπραξη κάθε ποσού εισφοράς μέλους, η καταβολή μερίσματος προς μέλος, η απόδοση οποιουδήποτε ποσού σε μέλος ως επιστροφή εισφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 του παρόντος νόμου και η καταβολή αποζημίωσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο από το Συνεγγυητικό απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων προσώπων. 3.Το Συνεγγυητικό απαλλάσσεται των πάσης φύσης φόρων εισοδήματος ή περιουσίας με αποκλειστική εξαίρεση τους πάσης φύσης φόρους επί εσόδων η είσπραξη των οποίων γίνεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, με παρακράτηση στην πηγή κατά την απόδοση τους στο δικαιούχο. 4.Ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το Συνεγγυητικό δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε διάταξη που προβλέπει περιορισμούς για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άρθρο 77 1.Καταργούνται στο σύνολό τους οι διατάξεις του ν.δ/τος 3078 της 7/11 Οκτωβρίου 1954 (ΦΕΚ 245 Α), όπως ισχύουν. Κάθε αναφορά στην κείμενη νομοθεσία στο Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφαλείας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών ή στο Συνεγγυητικό θα σημαίνει το Συνεγγυητικό, όπως καθορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος μέρους. 2.Προστίθεται νέο εδάφιο (8) στο άρθρο 975 Κ. Πολ. Δ. ως εξής: οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο οφειλέτης έχει ή είχε στο παρελθόν την ιδιότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Άρθρο 78 Σύγκληση συνέλευσης μελών Το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με ευθύνη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε., συγκαλείται η συνέλευση του Συνεγγυητικού για την εκλογή των οργάνων του κατά τις διατάξεις του παρόντος μέρους. ΜΕΡΟΣ Ε ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Άρθρο 79 Υποχρεώσεις προσώπων που κατέχουν θέση εποπτικής ευθύνης ως προς τη χρηματιστηριακή αγορά για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 1.Σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α), υποχρεούνται και τα ακόλουθα πρόσωπα: 1)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 2)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας Αποθετηρίων Τίτλων και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην εταιρία αυτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 3)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγχόμενων από το Χ.Α.Α. ανωνύμων εταιριών και οι κατέχοντες διευθυντική θέση στις εταιρίες αυτές σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της αντίστοιχης εταιρίας ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 4)Οι κατέχοντες διευθυντική θέση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 5)Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε άλλου φορέα οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και οι κατέχοντες διευθυντική θέση σε αυτόν σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό του ή σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. 2.Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης που υποβάλλουν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συντάσσεται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 25 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). 3.Επιβάλλονται και στα υποκείμενα στις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρόσωπα οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α). Άρθρο 80 Υπεράσπιση μελών εποπτικών αρχών Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 46 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 3. Σε δίκες κατά μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή υπαλλήλων της, που ενάγονται ή διώκονται για πράξεις ή παραλείψεις, που έγιναν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εάν το ζητήσουν και υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι εγκριθεί η αίτηση τους από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Άρθρο 81 Προϋποθέσεις διενέργειας συναλλαγών από ορισμένα πρόσωπα 1.Δεν επιτρέπεται η διενέργεια συναλλαγών μέσω του Χ.Α.Α. (ή άλλης οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα), αμέσως ή εμμέσως, από: 1)τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 2)το Διευθυντή της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγοράς και Χρηματιστηρίων Αξιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, (γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., (δ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Π.Ε.Υ., Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Ανωνύμων Εταιριών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και τα Διευθυντικά στελέχη αυτών (Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και Διαχειριστές), 3)κάθε άλλο πρόσωπο που υποχρεούται σε δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 79 του παρόντος νόμου, (στ) κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο απασχολείται με σχέση εξηρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής από το Χ.Α.Α., από θυγατρική εταιρία του Χ.Α.Α. κατά την έννοια της παραγράφου 42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και από την Ανώνυμη Εταιρία Αποθετηρίων Τίτλων, 4)τα μέλη των οργάνων διοίκησης σωματείων ή άλλων ενώσεων προσώπων που εκπροσωπούν μέλη του Χρηματιστηρίου, θεσμικούς επενδυτές, μετόχους ή άλλους συντελεστές της χρηματιστηριακής αγοράς, και (η) δημοσιογράφους μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών και όσους προσφέρουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι προσφέρουν πληροφόρηση ή σχολιασμό σε τακτική βάση επί θεμάτων που αφορούν την αγορά κεφαλαίων, εκτός εάν έχει προηγηθεί πριν την πραγματοποίηση συναλλαγής η έγγραφη γνωστοποίηση από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια προς τα αρμόδια όργανα εποπτείας των χρηματιστηριακών συναλλαγών του Χ.Α.Α. του μέλους της χρηματιστηριακής αγοράς μέσω του οποίου θα πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, καθώς και του κωδικού αριθμού τους στο μέλος αυτό, και η συναλλαγή γίνει από το μέλος αυτό και μέσω του κωδικού αριθμού που έχει γνωστοποιηθεί. 2.Κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλει να γνωστοποιεί με τρόπο και προς όργανα που θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τις συναλλαγές του επί αξιών εισηγμένων ή που εισάγονται σε διαπραγμάτευση σε χρηματιστηριακή αγορά που λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον στη διάρκεια περιόδου ενενήντα (90) ημερών, η αξία του συνόλου των χρηματιστηριακών συναλλαγών και των εγγραφών σε δημόσια διάθεση αξιών εισαγομένων σε διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α. που έχει καταρτίσει το πρόσωπο αυτό (αξία αγορών συν αξία πωλήσεων) υπερβαίνει ποσό που το ύψος του ορίζεται με την προαναφερόμενη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 3.Όποιος διενεργεί συναλλαγή κατά παράβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή παραλείπει να υποβάλει τη γνωστοποίηση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από δόλο ή βαρεία αμέλεια, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή. Όποιος από αμέλεια έγινε υπαίτιος της πράξης του παραπάνω εδαφίου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 4.Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και ιδίως ως προς τη διαδικασία, τη μορφή του εντύπου των δηλώσεων, τον έλεγχο των στοιχείων και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤ1ΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Άρθρο Άρθρο 82 Απαγόρευση εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων χρηματιστηριακών πραγμάτων Δανεισμός τίτλων - Ανοικτές πωλήσεις 1.Η παράγραφος 8 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 8. Η εξωχρηματιστηριακή πώληση μετοχών με πίστωση του τμήματος είναι έγκυρη, μόνο εάν ο πωλητής είναι Τράπεζα και οι πωλούμενες μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) των μετοχών της εκδότριας εταιρείας. 2.Προστίθενται νέες παράγραφοι 10 έως 15 στο άρθρο 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α), όπως ισχύει, ως εξής: 10. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση κινητών αξιών εισηγμένων προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με ή χωρίς ειδικές συμφωνίες, ενδεικτικά με πίστωση του τμήματος, συμφωνία εξώνησης και επαναγοράς. 11.Εξαιρούνται από την παραπάνω απαγόρευση αποκλειστικά: (α) οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 7 του παρόντος άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α), όπως ισχύουν, (β) οι μεταβιβάσεις στο πλαίσιο δανειοδοσίας και δανειοληψίας αξιών, εφόσον γίνονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α. και μόνο εφόσον γίνονται μετά από την έκδοση της σχετικής απόφασης, (γ) οι μεταβιβάσεις στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς για την απόκτηση ή εκχώρηση κινητών αξίων, εφόσον γίνονται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α.. 12.Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίσει τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στο σύστημα δανεισμού, τους κανόνες λειτουργίας του συστήματος δανεισμού, τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στο σύστημα δανεισμού και των συντελεστών του συστήματος δανεισμού προς τους συμμετέχοντες και τις εποπτικές αρχές. Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα ορίζει επίσης την υποχρέωση καταβολής τέλους ανά δανειακή πράξη ή σε άλλη βάση υπολογισμού προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε ύψος που θα ορίζεται με την απόφασή της αυτή. 13.Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να τροποποιεί τους όρους προηγούμενης απόφασής της ως προς τη δανειοδοσία και δανειοληψία και τις σχετικές οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις των συμμετεχόντων και συντελεστών, συμπεριλαμβανομένων και των τελών που καταβάλλονται υπέρ αυτής. 14.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η σύναψη σύμβασης δανεισμού σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος δανεισμού της παραγράφου 12 του παρόντος άρθρου επί ονομαστικών μετοχών θα παρέχει το δικαίωμα στη μεν εταιρία διαχείρισης του συστήματος δανεισμού να μεταβιβάσει αμέσως την κυριότητα σε άλλον δανειζόμενο μέλος του συστήματος δανεισμού, στον δε τρίτο να μεταβιβάσει αμέσως την κυριότητα των ονομαστικών μετοχών που δανείζεται, μέσω της εκκαθάρισης της χρηματιστηριακής συναλλαγής ως προς την οποία συνάπτεται ο δανεισμός, στον αποκτώντα από τη συναλλαγή αυτή. Η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εκδότριας εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, θα αντανακλά ως μεταβιβάζοντα τον δανείζοντα τις ονομαστικές μετοχές στην εταιρία διαχείρισης και ως νέο μέτοχο τον αποκτώντα τους τίτλους μέσω της χρηματιστηριακής συναλλαγής για την εκκαθάριση της οποίας συνάπτεται ο δανεισμός. Μέχρι την οριστική εκκαθάριση και διακανονισμό της χρηματιστηριακής συναλλαγής ως προς την οποία συνάπτεται ο δανεισμός, έναντι της εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο δανείζων τις μετοχές στην εταιρία διαχείρισης. 15.Απαγορεύεται η κατάρτιση χρηματιστηριακής σύμβασης πώλησης κινητών αξιών για λογαριασμό παραγγελέα, ο οποίος κατά το χρόνο που παρέχει τη σχετική παραγγελία δεν έχει στην κυριότητά του ελεύθερες βαρών τις κινητές αξίες στις οποίες αφορά η παραγγελία (ανοικτή πώληση). Κατ εξαίρεση των παραπάνω, επιτρέπεται η κατάρτιση ανοικτής πώλησης εφόσον γίνεται σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία που ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 348/1985 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 94/18/ΕΚ Άρθρο Άρθρο 83 1.Το άρθρο 1 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το παρόν έχει ως σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας για τα χρηματιστήρια αξιών προς τις διατάξεις της υπ. αριθμ. 80/390/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1980 Περί συντονισμού των όρων καταρτίσεως ελέγχου και διαδόσεως του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται για την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών, (ΕΕ ειδική έκδοση, κατηγορία 06, τόμος 002, σελίς 88), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την οδηγία 94/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1994 (ΕΕ αριθμός L 135 της 31ης Μαΐου 1994). Άρθρο Άρθρο 84 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του π.δ/τος 50/1992 (ΦΕΚ 22 Α), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών μπορεί να αποφασίζει μερική ή ολική απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου στις ακόλουθες περιπτώσεις: Άρθρο Άρθρο 85 Στο άρθρο 7 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) προστίθενται νέες παράγραφοι 4 και 5 ως εξής: 4. Όταν: α) Οι κινητές αξίες ή οι παραστατικοί τίτλοι κινητών αξιών έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο άλλου Κράτους-Μέλους τρία τουλάχιστο χρόνια πριν από την αίτηση εισαγωγής στο χρηματιστήριο. β) Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έχουν λάβει ικανοποιητική κατά την κρίση τους διαβεβαίωση των αρμόδιων αρχών του Κράτους - Μέλους ή των Κρατών - Μελών σε χρηματιστήρια των οποίων έχουν εισαχθεί οι κινητές αξίες του εκδότη ότι ο εκδότης, κατά την τελευταία τριετία, ή καθ όλο το διάστημα από την εισαγωγή των κινητών αξιών σε χρηματιστήριο, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία, έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι κοινοτικές οδηγίες σε εκδότριες κινητών αξιών εισηγμένων σε χρηματιστήριο ως προς την παροχή πληροφοριών και την εισαγωγή σε χρηματιστήριο. γ) Όλα τα ακόλουθα έχουν δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στα άρθρα 21 και 22 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α): (i) έγγραφο το οποίο περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: - δήλωση ότι έχει γίνει αίτηση εισαγωγής των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μετοχές, ορίζεται στη δήλωση ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών αυτών και τυχόν δικαιώματα που αποκτούν εξ αυτών οι δικαιούχοι των μετοχών. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά παραστατικούς τίτλους κινητών αξιών, η αίτηση θα προσδιορίζει τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις παριστώμενες κινητές αξίες και θα παρέχει πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα μετατροπής των παραστατικών τίτλων στις παριστώμενες κινητές αξίες και τη σχετική διαδικασία. Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά σε χρεωστικούς τίτλους, η δήλωση θα προσδιορίζει την ονομαστική αξία της οφειλής που ενσωματώνεται στους τίτλους (ή σε σχετική μνεία σε περίπτωση που η οφειλή δεν προσδιορίζεται), τους όρους της οφειλής αυτής, την τιμή έκδοσης και αποπληρωμής, καθώς και το ισχύον επιτόκιο (και τυχόν όρους μεταβολής του επιτοκίου). Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά μετατρέψιμους ή ανταλλάξιμους τίτλους, χρεωστικούς τίτλους με αποδεικτικά συμμετοχής (warrants) ή αποδεικτικά συμμετοχής (warrants), η δήλωση πρέπει να προσδιορίζει τη φύση των κινητών αξιών που προσφέρονται κατά τη μετατροπή, ανταλλαγή ή εξάσκηση του δικαιώματος συμμετοχής, τα πάσης φύσης συνημμένα δικαιώματα, τους όρους και τις διαδικασίες μετατροπής, ανταλλαγής ή εξάσκησης δικαιώματος συμμετοχής και λεπτομερή παρουσίαση των όρων τροποποίησης των παραπάνω. λεπτομερειακά στοιχεία για τις σημαντικές μεταβολές ή γεγονότα που έχουν συμβεί μετά από την ημερομηνία των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία (ii) και (iii). πληροφορίες σχετιζόμενες ειδικότερα με την ελληνική αγορά, ιδίως όσον αφορά στο σύστημα φορολογίας εισοδήματος, τα εντεταλμένα πρόσωπα για τη διενέργεια πληρωμών στους δικαιούχους και τον τρόπο δημοσίευσης ανακοινώσεων προς τους επενδυτές, και δήλωση των προσώπων που είναι υπεύθυνα για τα παρεχόμενα στοιχεία, ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και πλήρη και ότι δεν έχει παραληφθεί οποιαδήποτε ουσιώδης πληροφορία ii) τις τελευταίες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και την τελευταία εξαμηνιαία κατάσταση του εκδότη για το οικείο έτος, εφόσον έχει ήδη δημοσιευθεί. Εάν ο εκδότης καταρτίζει τόσο μη ενοποιημένες όσο και ενοποιημένες ετήσιες καταστάσεις, παρέχονται και τα δύο είδη. iii) οποιαδήποτε ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια ή παρόμοια έγγραφα που έχει δημοσιεύσει ο εκδότης κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται της αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, και iν) οι ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν περιλαμβάνονται ήδη στα έγγραφα που προβλέπονται στα στοιχεία (i), (ii) και (iii): η σύνθεση των διοικητικών, διευθυντικών και ελεγκτικών οργάνων της εταιρίας, καθώς και τα καθήκοντα καθενός από τα μέλη, γενικές πληροφορίες σχετικές με τα κεφάλαια του εκδότη, η τρέχουσα κατάσταση των μετόχων που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στην εταιρία βάσει των τελευταίων πληροφοριών που κοινοποιήθηκαν στον εκδότη σύμφωνα με το π.δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α) (οδηγία 88/627/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1988), τυχόν εκθέσεις επίσημων ελεγκτικών οργάνων σχετικά με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες καταστάσεις που απαιτούνται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους - Μέλους στο οποίο ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα. δ) Οι ανακοινώσεις, αναγγελίες, έγγραφα και δημοσιεύσεις που αναγγέλλουν την εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο και αναφέρουν τα βασικά χαράκτηριστικά των κινητών αξιών και όλα τα άλλα έγγραφα που συνδέονται με την εισαγωγή αυτή, προορίζονται δε για δημοσίευση από τον εκδότη ή εξ ονόματός του, δηλώνουν ότι υπάρχουν οι πληροφορίες του στοιχείου γ ή αναφέρουν πού έχουν ή δημοσιευθεί ή πού πρόκειται να δημοσιευθούν οι πληροφορίες αυτές σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος, και ε) Οι πληροφορίες του στοιχείου γ και οι ανακοινώσεις, αναγγελίες, δημοσιεύσεις ή έγγραφα του στοιχείου δ έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες αρχές πριν τεθούν στη διάθεση του κοινού. 5.Σε περίπτωση που εκδότριες, κινητές αξίες των οποίων έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης τουλάχιστον στη διάρκεια των δύο αμέσως προηγούμενων ετών σε οργανωμένη μη χρηματιστηριακή αγορά η οποία υπόκειται στην εποπτεία δημοσίως αναγνωρισμένων αρχών, ζητούν να εισαγάγουν τις κινητές αξίες αυτές σε χρηματιστήριο του ίδιου Κράτους - Μέλους και, κατά τη γνώμη των αρμόδιων αρχών υπάρχει ήδη πριν την ημερομηνία ισχύος της εισαγωγής των αξιών αυτών στο Χρηματιστήριο στη διάθεση των επενδυτών πληροφόρηση ως προς τις αξίες αυτές που αντιστοιχεί, σε ουσιώδη βαθμό, σε πληροφορίες που απαιτούνται στο παρόν προεδρικό διάταγμα. Άρθρο 36 Προστίθεται νέο άρθρο 7α στο π.δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) μεταξύ των άρθρων 7 και 8 ως εξής: Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 4 στοιχεία γ και δ δημοσιεύονται στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο Άρθρο 87 Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 8 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μπορεί να επιτρέψει να μην συμπεριληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες εάν κρίνει:. Άρθρο Άρθρο 88 Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μπορεί πάντως να απαλλάξει τον εκδότη παραστατικών τίτλων από την υποχρέωση δημοσίευσης των δικών του οικονομικών καταστάσεων, εάν ο εκδότης αυτός είναι: Άρθρο 89 Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του π.δ/τος 348/1985 (ΦΕΚ 125 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Εάν οι παραστατικοί τίτλοι εκδόθηκαν από οργανισμό μεταφοράς τίτλων ή από βοηθητικό ίδρυμα, που έχει ιδρυθεί από παρόμοιο οργανισμό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, δύναται να απαλλάξει τον εκδότη από την υποχρέωση δημοσίευσης των στοιχείων που προβλέπονται στο κεφάλαιο 1 του Παραρτήματος Γ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΑΛΛΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 90 Τροποποίηση του π.δ/τος 360/1985 Τα άρθρα 2 έως 8 του π.δ/τος 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α) Καθορισμός των οικονομικών στοιχείων που πρέπει να δημοσιεύουν περιοδικά οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 2 1.Εταιρίες των οποίων οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να δημοσιεύουν στην ελληνική γλώσσα εξαμηνιαία οικονομική κατάσταση (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα τους) για κάθε εξάμηνο κάθε οικονομικής χρήσης. Τα παραπάνω πρόσωπα δικαιούνται να υποβάλλουν σε ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων για το δεύτερο εξάμηνο οικονομικής χρήσης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 2.Εταιρίες που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες καταστάσεις θα καταρτίζουν τις παραπάνω καταστάσεις τόσο σε ενοποιημένη όσο και σε μη ενοποιημένη βάση. 3.Εξαιρείται των παραπάνω υποχρεώσεων η Τράπεζα της Ελλάδος. 4.Αρχής γενομένης με το τρίμηνο που λήγει στις 30.9.1997, επιπλέον των προβλεπόμενων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου καταστάσεων, θα καταρτίζονται από τα ίδια πρόσωπα οικονομικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο κάθε οικονομικής χρήσης. Άρθρο 3 1.Οι καταστάσεις του άρθρου 2 δημοσιεύονται εντός δύο μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρονται σε μία ή περισσότερες εφημερίδες εθνικής και μεγάλης κυκλοφορίας, εκτός από τις εκθέσεις των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου που δημοσιεύονται εντός μηνός. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων γεγονότων που αιτιολογούνται δεόντως, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας, έχει τη δυνατότητα να παρατείνει την προθεσμία δημοσίευσης κατά πολύ ένα μήνα. Άρθρο 4 1.Οι καταστάσεις του άρθρου 2 περιλαμβάνουν τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς του εγκεκριμένου λογιστικού σχεδίου που εφαρμόζονται στην εκδότρια εταιρία. 2.Για λόγους σύγκρισης στις καταστάσεις περιλαμβάνονται σε δεύτερη στήλη τα αντίστοιχα στοιχεία της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης οικονομικής χρήσης. 3.Στο τέλος των καταστάσεων παρατίθενται τα ακόλουθα πρόσθετα στοιχεία που ανατρέχουν στη λήξη της αντίστοιχης περιόδου:α) τα υφιστάμενα εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων, 1)οι πάσης φύσης επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας, 2)ο αριθμός του απασχολούμενου στην εταιρία προσωπικού, και 3)κάθε άλλη ουσιώδους ενδιαφέροντος για τους επενδυτές πληροφορία ως προς την πορεία των δραστηριοτήτων της εταιρίας. 4.Οι καταστάσεις υπογράφονται όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Άρθρο 5 Η εταιρία υποβάλλει στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αντίγραφα των καταστάσεων του άρθρου 2 ταυτόχρονα με τη δημοσίευση τους. Σε περίπτωση που οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο άλλου Κράτους - Μέλους, οι σχετικές καταστάσεις υποβάλλονται ταυτόχρονα και στις αρμόδιες αρχές του Κράτους - Μέλους αυτού. Άρθρο 6 Οι υποβαλλόμενες καταστάσεις και τα πάσης φύσης συνοδευτικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος (καθώς και οι τυχόν ενοποιημένες καταστάσεις για την ίδια περίοδο εφόσον καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου) ελέγχονται υποχρεωτικά πριν δημοσιευθούν από τον ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτές της εταιρίας, το πιστοποιητικό ελέγχου του οποίου ή των οποίων δημοσιεύεται μαζί με τις καταστάσεις. Άρθρο 7 Σε περίπτωση που εκδότρια εταιρία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της δημοσίευσης καταστάσεων σύμφωνα με το παρόν ή δημοσιεύει καταστάσεις κατά παράβαση των διατάξεων αυτών όσον αφορά στην κατάρτιση και το περιεχόμενο των καταστάσεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο στην παραβάτιδα εταιρία μέχρι ποσού πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών. Το ανώτατο ποσό του προστίμου δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 8 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από αίτηση εκδότριας εταιρίας, μπορεί να επιτρέψει να μην συμπεριληφθούν σε κατάσταση πληροφορίες που προβλέπονται στο παρόν, εάν κρίνει ότι η δημοσιοποίησή τους θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα είχε ως επίπτωση σοβαρή ζημία της εταιρίας, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, η μη δημοσιοποίηση της πληροφορίας ή των πληροφοριών αυτών δεν θα προκαλούσε παραπλάνηση του κοινού ως προς τα γεγονότα και περιστάσεις που συμβάλλουν κατά τρόπο ουσιώδη στην εκτίμηση της αξίας των μετοχών της εταιρίας. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και η εταιρία ευθύνονται για την ακρίβεια των στοιχείων στα οποία βασίζεται η αίτηση απαλλαγής του παρόντος άρθρου. Άρθρο 91 Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας Σε περίπτωση που λόγω παύσης μελών της διοίκησης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), καταστεί αδύνατη η διοίκηση της εταιρίας αυτής από το διοικητικό της συμβούλιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούται να υποβάλει αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα, για το διορισμό προσωρινής διοίκησης της εταιρίας. Άρθρο 92 Υποχρεωτική εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3632/1928, όπως ισχύει, ως εξής: 1. Εάν παραγγελέας μέλους δεν εκπληρώσει υποχρεώσεις του προς μέλος που απορρέουν από κατάρτιση χρηματιστηριακής συναλλαγής για λογαριασμό του παραγγελέα, όπως ορίζονται στη συνέχεια, τότε το μέλος δικαιούται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατάρτισης της χρηματιστηριακής σύμβασης: α) σε περίπτωση που η υπερημερία παραγγελέα αφορά στη μη καταβολή προς το μέλος του τιμήματος αγοράς κινητών αξιών, να εκποιήσει χρηματιστηριακά τις αξίες αυτές, στο όνομα και για λογαριασμό του παραγγελέα χωρίς σχετική παραγγελία και να συμψηφίσει το προϊόν διάθεσης των μετοχών αυτών με την απαίτησή του κατά του παραγγελέα, ή β) σε περίπτωση που η υπερημερία παραγγελέα αφορά στη μη παράδοση στο μέλος κινητών αξιών που πωλήθηκαν χρηματιστηριακά, να αποκτήσει μέσω του χρηματιστηρίου ομοειδείς αξίες του ίδιου εκδότη προς τις πωληθείσες ίσου αριθμού προς τις μη παραδοθείσες, στο όνομα και για λογαριασμό του παραγγελέα χωρίς σχετική παραγγελία. Ο παραγγελέας ευθύνεται προς το μέλος για το κόστος απόκτησης των κινητών αξιών της προηγούμενης περιόδου. 2.Σε περίπτωση που μέλος έχει λάβει από παραγγελέα ενέχυρο επί χρηματιστηριακών πραγμάτων σε εξασφάλιση υποχρεώσεών του από παραγγελία για διενέργεια χρηματιστηριακής συναλλαγής, σε περίπτωση υπερημερίας του παραγγελέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το μέλος δικαιούται να εκποιήσει τα ενεχυρασμένα πράγματα και να συμψηφίσει το προϊόν διάθεσής τους με τη σχετική απαίτησή του κατά του παραγγελέα. 3.Οι συναλλαγές των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται να γίνονται μόνο μέσω του Αυτόματου Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Το μέλος θα καταγράφει τις συναλλαγές της αμέσως προηγούμενης παραγράφου με ειδική ένδειξη στα βιβλία που τηρεί και στα στοιχεία που εκδίδει, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ότι πρόκειται για συναλλαγές του παρόντος άρθρου. Για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών σύμφωνα με την παραπάνω προβλεπόμενη διαδικασία δεν απαιτείται οπισθογράφηση του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων μετοχικών τίτλων ή αποθετηρίων εγγράφων. Οι συναλλαγές που καταρτίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι ισχυρές και έγκυρες έναντι κάθε προσώπου. Άρθρο 93 Διαγραφή κινητών αξιών από το Χ.Α.Α. μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 11 του π.δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α), ως εξής: 3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από γνώμη του Χ.Α.Α., μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή μετοχών από το Χ.Α.Α. μετά από αίτηση της εκδότριας εταιρίας, εφόσον η αίτηση υποβάλλεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εκδότριας εταιρίας που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 95% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής. Με απόφαση της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίσει άλλους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασία διαγραφής κινητών αξιών από το Χ.Α.Α. σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο. Άρθρο 94 Περιορισμοί ως προς τη συμμετοχή του ίδιου προσώπου σε διοίκηση εκδοτριών και μελών χρηματιστηρίου Προστίθεται νέα παράγραφος 6α στο άρθρο 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει, ως εξής: 6α. Δεν επιτρέπεται το ίδιο φυσικό πρόσωπο, η σύζυγός του και οι συγγενείς του μέχρι πρώτου βαθμού, να συμμετέχει ταυτόχρονα, ως μέλος των διοικητικών συμβουλίων μέλους χρηματιστηρίου που λειτουργεί στην Ελλάδα και άλλης εταιρίας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε χρηματιστήριο που λειτουργεί στην Ελλάδα. Κατ εξαίρεση των παραπάνω, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ/τος 53/1992 (ΦΕΚ 22 Α), επιτρέπεται η συμμετοχή των παραπάνω προσώπων ως μέλη των διοικητικών συμβουλίων πιστωτικού ιδρύματος και συνδεδεμένου (κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920) με αυτό μέλους χρηματιστηρίου, εφόσον δεν κατέχει σε μία τουλάχιστον από τις δύο εταιρίες θέση διευθυντή διεύθυνσης, γενικού διευθυντή ή διευθύνοντα συμβούλου. Παράβαση της απαγόρευσης του παρόντος άρθρου τιμωρείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με πρόστιμο μέχρι πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ. και αν συντρέχουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές περιστάσεις, πρόσκαιρη ή οριστική ανικανότητα συμμετοχής του παραβάτη στη διοίκηση του μέλους του χρηματιστηρίου. Άρθρο 95 Χρηματιστηριακές συμβάσεις από ειδικούς διαπραγματευτές (market making) (εκτός κύκλου) 1.Αντικαθίσταται το άρθρο 21 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α) ως εξής: 1. Οι χρηματιστηριακές συμβάσεις συνάπτονται είτε με τη συμμετοχή του μέλους του χρηματιστηρίου στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου είτε με συμψηφιστική εγγραφή αντίθετων εντολών (συμβάσεις με συμψηφιστική εγγραφή), σε κάθε περίπτωση κατά τη διαδικασία και με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα επόμενα άρθρα, είτε χωρίς τέτοια συμμετοχή (συμβάσεις εκτός συνεδρίασης). Για την κατάρτιση συμβάσεων εκτός συνεδρίασης απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με την οποία να ορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία κατάρτισης συμβάσεων εκτός συνεδρίασης (συμπεριλαμβανομένων και των συναλλαγών που συνάπτονται από μέλη ως ειδικούς διαπραγματευτές (market makers)) και κάθε άλλο σχετικό ειδικό θέμα και ειδική λεπτομέρεια. 2.Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ως εντός κύκλου συναλλαγές ορίζονται οι συναλλαγές που συνάπτει μέλος με συμμετοχή στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου εκτός από αυτές που συνάπτει ως ειδικός διαπραγματευτής (market maker) και ως εκτός κύκλου συναλλαγές ορίζονται οι συναλλαγές που συνάπτει μέλος αποκλειστικά ως ειδικός διαπραγματευτής ανεξαρτήτως της συμμετοχής του ή όχι στη συνεδρίαση του χρηματιστηρίου. 2.Προστίθενται νέες παράγραφοι 10 και 11 στο άρθρο 23 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως ισχύει, ως εξής: 10. Επιτρέπεται η κατάρτιση συμβάσεων εκτός κύκλου και από κάθε άλλο μέλος του χρηματιστηρίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 9 του παρόντος άρθρου. 11.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με απόφαση της δύναται να επιβάλλει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την κατάρτιση εκτός κύκλου συμβάσεων (εντός ή και εκτός συνεδρίασης του χρηματιστηρίου) από μέλη του χρηματιστηρίου, να συμπληρώσει ή/και να τροποποιήσει την προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία και να ρυθμίσει κάθε άλλο σχετικό ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Άρθρο Άρθρο 96 Αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων 1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 72 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) ως εξής: 2. Πρόστιμο μέχρι πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δρχ. επιβάλλεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δημοσιεύουν ή διαδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ως προς κινητές αξίες εισαγόμενες ή εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, οι οποίες ως εκ της φύσης τους μπορούν να επηρεάσουν την τιμή ή τις συναλλαγές των αξιών αυτών. Η απλή κατάρτιση συναλλαγών επί των αξιών αυτών από πρόσωπα που λειτουργούν κατ επάγγελμα ως διαμεσολαβητές δεν συνιστά λόγο επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου εδαφίου, εκτός εάν ο διαμεσολαβητής γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι επιχειρείτο μέσω των καταρτιζόμενων συναλλαγών η διάδοση ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών ή συνέβαλε με οποιονδήποτε πρόσθετο τρόπο στη διευκόλυνση των συναλλαγών αυτών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και κατά των μελών του Δ.Σ. εταιριών που αιτούνται την εισαγωγή των μετοχών τους σε αναγνωρισμένο χρηματιστήριο, όταν οι ανακριβείς ή παραπλανητικές πληροφορίες περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο που απαιτείται για την ανωτέρω εισαγωγή ή δημοσιεύονται ή διασπείρονται καθ οιονδήποτε τρόπο. 2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 73 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) ως εξής: 1.Η χρησιμοποίηση από πρόσωπα που λειτουργούν κατ επάγγελμα ως διαμεσολαβητές σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά παραπλανητικών ή απατηλών μέσων ή μεθόδων ως προς εισαγόμενες ή εισηγμένες στην αγορά αυτή αξίες, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους, τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. Ως παραπλανητικό ή απατηλό μέσο θεωρείται, μεταξύ άλλων, η πρόκληση ή η ματαίωση συναλλαγής επί συγκεκριμένης εισαγόμενης ή εισηγμένης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά κινητής αξίας, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο επίδραση επί της συναλλαγής αυτής. 3.Αντικαθίσταται η παράγραφος 10 του άρθρου 76 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), όπως ισχύει, ως εξής: 10.Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει πρόστιμο ύψους μέχρι εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δρχ. και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δρχ. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παραβαίνουν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κεφαλαιαγοράς ή κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Άρθρο 97 Τροποποίηση του π.δ/τος 51/1992 Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 5 του π.δ/τος 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α) ως εξής: 3.α) Κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) πρώτων μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχής στο Χ.Α.Α., κάθε μέτοχος που κατέχει περισσότερο από δέκα τοις εκατό (10%) των δικαιωμάτων ψήφου της εκδότριας εταιρίας οφείλει να προβαίνει στην ενημέρωση προς την εταιρία και το Χ.Α.Α. που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε κάθε περίπτωση μεταβολής του ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς ή μεγαλύτερη από ένα και μισό τοις εκατό (1,5%) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην εκδότρια εταιρία. Μεταβολές του παραπάνω ύψους που ακολουθούν την παροχή γνωστοποίησης, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δημιουργούν νέα υποχρέωση παροχής γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. β) Η ενημέρωση του Χ.Α.Α. σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο θα γίνεται το αργότερο μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. που ακολουθεί αμέσως μετά την τελευταία συναλλαγή που προκάλεσε την υπέρβαση του παραπάνω ορίου. Άρθρο 98 Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών - Απόκτηση ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α. 1.Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 6 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως εξής: 4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορούν να ορίζονται: 1)οι κανόνες διοικητικής και λογιστικής οργάνωσης και οι μηχανισμοί ελέγχου και ασφαλείας που πρέπει να τηρούν Ε.Π.Ε.Υ. που φυλάσσουν ως θεματοφύλακες τίτλους πελατών τους ή διαχειρίζονται χαρτοφυλάκιο πελατών τους, έτσι ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πελατών τους και να αποτρέπεται η χρησιμοποίηση από Ε.Π.Ε.Υ. περιουσιακών στοιχείων των πελατών της για δικό της λογαριασμό, 2)τα στοιχεία που πρέπει να αποστέλλει για την ενημέρωσή του σε κάθε πελάτη της Ε.Π.Ε.Υ. που φυλάσσει ως θεματοφύλακας περιουσιακά του στοιχεία ή διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό του, 3)τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδει στις αρμόδιες εποπτικές αρχές Ε.Π.Ε.Υ. ως προς τα περιουσιακά στοιχεία πελατών της που φυλάσσει ως θεματοφύλακας ή τα οποία διαχειρίζεται, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος παράδοσής τους, και 4)κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών φύλαξης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων πελατών από Ε.Π.Ε.Υ.. 2.Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 13 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως εξής: Ί. Ε.Π.Ε.Υ. που έχουν συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή που έχουν εγκατασταθεί νόμιμα στην Ελλάδα δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση προς το Χ.Α.Α. για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α.. Το Χ.Α.Α. θα κάνει αποδεκτή κάθε αίτηση απόκτησης ιδιότητας μέλους, εφόσον αποδεικνύεται από την αίτηση η συνδρομή των τυπικών προϋποθέσεων και έχουν ικανοποιηθεί οι οικονομικές υποχρεώσεις του αιτούντος προς το Χ.Α.Α. ως προς την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Χ.Α.Α. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους συνιστά προϋπόθεση της κατάρτισης συναλλαγών στην αγορά αυτή. 2.Οι τυπικές προϋποθέσεις για την απόκτηση από Ε.Π.Ε.Υ. της ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α. είναι: 1)Το δικαίωμα Ε.Π.Ε.Υ. που έχει συσταθεί κατά το ελληνικό δίκαιο ή καταγωγής άλλου κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την άδεια του κράτους- μέλους καταγωγής της, να προσφέρει τις επενδυτικές υπηρεσίες των εδαφίων α (ii) και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Εφόσον η Ε.Π.Ε.Υ. είναι καταγωγής κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας, θα πιστοποιείται με έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά περίπτωση, η λήψη της προβλεπόμενης στα άρθρα 13 και 19 του ν. 2396/ 1996 γνωστοποίησης από τις αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές του κράτους - μέλους καταγωγής της. 2)Το δικαίωμα αλλοδαπής Ε.Π.Ε.Υ. που δεν είναι καταγωγής κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσφέρει στην Ελλάδα τις επενδυτικές υπηρεσίες των εδαφίων α (ii) και β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου σύμφωνα με άδεια που της έχει παράσχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3)Η νόμιμη εγκατάσταση της Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον είναι αλλοδαπή επιχείρηση, στην Ελλάδα. 4)Η συμμετοχή της Ε.Π.Ε.Υ. στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Συναλλαγών Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, εκτός εάν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και στο Επικουρικό Κεφάλαιο Υποστήριξης Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών. Τη μη υποχρέωση συμμετοχής της Ε.Π.Ε.Υ. στο Συνεγγυητικό θα πιστοποιεί με έγγραφό της προς το Χ.Α.Α. η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 5)Ο διορισμός χρηματιστηριακού εκπροσώπου της Ε.Π.Ε.Υ. για τις χρηματιστηριακές συναλλαγές της στο Χ.Α.Α., ο οποίος να πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2-3 και 7-11 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). 3. 1)Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. δύναται να ορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α., τη μορφή και τα μέσα υποβολής δικαιολογητικών και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 2)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.Α., δύναται να αποφασίζει την προσωρινή μέχρι ενός (1) μηνός αναστολή του δικαιώματος συμμετοχής μέλους σε συναλλαγές στο Χ.Α.Α. ή και τη διαγραφή Ε.Π.Ε.Υ. από μέλος του Χ.Α.Α., εάν κρίνει ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας μέλους από το πρόσωπο αυτό, ότι το μέλος δεν διαθέτει τα απαραίτητα για τη λειτουργία του τεχνικά και οικονομικά μέσα ή αν το μέλος υποπέσει σε σοβαρά παραπτώματα ως προς την τήρηση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων περί Κεφαλαιαγοράς. 3.Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 18 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α). 4.Απαλλάσσονται της υποχρέωσης υποβολής αίτησης απόκτησης της ιδιότητας μέλους του Χ.Α.Α. οι ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και λειτουργούν ως μέλη του Χ.Α.Α. μέχρι τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 5.Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 23 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως εξής: 1.Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να παρέχει, επίσης, οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου, εφόσον απαριθμείται στην άδειά της. 2.Οι υφιστάμενες κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου ανώνυμες χρηματιστηριακές εταιρίες δικαιούνται να παρέχουν τις ακόλουθες υπηρεσίες: 1)τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (α) υποπερ. (i) και (ii), περ. (β) του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως προς κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, 2)τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 1 περ. (δ) του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως προς την εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις περί αναδοχής έκδοσης τίτλων κατά τις κείμενες διατάξεις, 3)τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (α) του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως προς κινητές αξίες που είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και μερίδια συλλογικών επενδύσεων, 4)τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παρ. 2 περ. (ε) και (στ) ως προς κινητές αξίες εισαγόμενες ή εισηγμένες σε διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) καταργείται. 6.Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 27 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως εξής: 5. Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ως προς την παροχή από Ε.Π.Ε.Υ. οποιασδήποτε κύριας ή παρεπόμενης επενδυτικής υπηρεσίας. 7.Καταργείται το άρθρο 2 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α). Άρθρο 99 Τροποποίηση διατάξεων ως προς τα ελληνικά πιστοποιητικά 1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 21 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως εξής: Τα ελληνικά πιστοποιητικά εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ως παραστατικοί τίτλοι μετοχών. Για την εισαγωγή των ελληνικών πιστοποιητικών στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ/τος 350/1985 (ΦΕΚ 126 Α), όπως ισχύει. Για την εισαγωγή ελληνικών πιστοποιητικών στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην Παράλληλη Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών ισχύουν ως προς τον εκδότη των ελληνικών πιστοποιητικών οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου Α της Απόφασης ΥΠ.ΕΘ.Ο. 119/50454/1989, όπως ισχύει, ενώ ως προς τα ελληνικά πιστοποιητικά ισχύουν οι προϋποθέσεις των στοιχ. ΙΙ-1 έως ΙΙ-6 του άρθρου 3 του π.δ/τος 350/1985, όπως ισχύει. 2.Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 22 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) ως εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μπορεί να επιτρέπει με απόφαση της να μην συμπεριλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένα από τα προβλεπόμενα στο νόμο στοιχεία εφόσον, κατά την κρίση της, λόγω του θεσμικού περιβάλλοντος και της πρακτικής στη χώρα προέλευσης των παριστώμενων μετοχών, η παροχή των στοιχείων αυτών θα προκαλούσε σημαντική επιβάρυνση του εκδότη των ελληνικών πιστοποιητικών, ενώ η έλλειψη δημοσίευσης των στοιχείων αυτών δεν είναι δυνατόν να παραπλανήσει το κοινό ως προς τα γεγονότα και περιστάσεις που είναι σημαντικά για την εκτίμηση της αξίας τους. 3.Η παράγραφος 24 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Για την εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση ή τη δυνατότητα ορισμένων προσώπων να επενδύουν σε κινητές αξίες, τα ελληνικά πιστοποιητικά θεωρούνται ισοδύναμα με κινητές αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 4.Η παράγραφος 25 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) αντικαθίσταται ως εξής: α) Απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου κάθε έσοδο από ελληνικά πιστοποιητικά πλην των εσόδων εκ τόκων και μερισμάτων. 1)Στα έσοδα εκ τόκων και μερισμάτων δικαιούχων ελληνικών πιστοποιητικών που είναι κάτοικοι Ελλάδας επιβάλλεται παρακράτηση φόρου σε ποσό ίσο προς τη διαφορά του 35% του συνολικού ποσού τόκων και μερισμάτων που αποδίδεται από τον εκδότη στο δικαιούχο μείον το συνολικό ποσό παρακράτησης ή φόρου που τυχόν επεβλήθη επί των τόκων ή μερισμάτων αυτών από την αρμόδια φορολογική αρχή της χώρας έκδοσης των παριστώμενων κινητών αξιών. 2)Η παρακράτηση του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου διενεργείται από τον εκδότη των ελληνικών πιστοποιητικών, ο οποίος ευθύνεται για την άμεση απόδοση του ποσού παρακράτησης στις αρμόδιες οικονομικές αρχές. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων ως προς τα αντίστοιχα εισοδήματά τους από τα ελληνικά πιστοποιητικά. 3)Απαλλάσσονται από κάθε φόρο και παρακράτηση φόρου τα πάσης φύσης έσοδα δικαιούχων ελληνικών πιστοποιητικών μη κατοίκων Ελλάδας. Άρθρο Άρθρο 100 Κατάργηση υπουργικής απόφασης Η υπ. αριθμ. Κ3-781/13.3.1981 κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού και Εμπορίου (ΦΕΚ 182/ 31.3.1981 τεύχος Β) Περί καθορισμού όρων και προϋποθέσεων εισαγωγής νέων εταιριών στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταργείται. Άρθρο Άρθρο 101 Διεύρυνση μετοχικής βάσης του Χ.Α.Α. 1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) και ακολούθως προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής: 2. Μέτοχοι του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) δύνανται να είναι το Ελληνικό Δημόσιο, τα μέλη του Χ.Α.Α., πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (είτε οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. είτε όχι), εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα αμοιβαία κεφάλαια που αυτές διαχειρίζονται, ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, ασφαλιστικά ταμεία που τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, καθώς και εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Α.. Δεν επιτρέπεται μέτοχος, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, να έχει ποσοστό ανώτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου του Χ.Α.Α.. Στο ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο του Χ.Α.Α. συνυπολογίζονται και τα ποσοστά συμμετοχής των αμοιβαίων κεφαλαίων, τα οποία αυτή διαχειρίζεται. 3.Η εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου πώληση μετοχών του Χ.Α.Α. προς τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με ιδιωτική τοποθέτηση, μετά από απόφαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 2 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποίησης (Δ.Ε.Α.) και με τη μεσολάβηση χρηματοοικονομικού συμβούλου, που προσλαμβάνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2000/1991, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) και έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 39 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α) και το άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α). Ο χρηματοοικονομικός αυτός σύμβουλος προβαίνει και στην αποτίμηση της αξίας του Χ.Α.Α.. Η Δ.Ε.Α., αφού λάβει υπόψη την αποτίμηση της αξίας του Χ.Α.Α. στην οποία έχει προβεί προηγουμένως ο παραπάνω χρηματοοικονομικός σύμβουλος, καθώς και τις συνθήκες της αγοράς, καθορίζει τη διαδικασία, το εύρος τιμών και κάθε σχετικό όρο πωλήσεως των μετοχών. Ο Υπουργός Οικονομικών, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν δημόσιο όργανο, προσδιορίζει τον αριθμό και την τελική τιμή διάθεσης των μετοχών του Χ.Α.Α. και υπογράφει κάθε σχετική με την όλη διαδικασία της διάθεσης αυτής πράξη ή σύμβαση. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο φόρο ή άλλη εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 4.Με απόφαση της Δ.Ε.Α. μπορεί να διευρύνεται η μετοχική βάση του Χ.Α.Α. ώστε να δύνανται να καταστούν μέτοχοι αυτού, πέραν των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου προσώπων, και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 5.Ο αριθμός των μετοχών που μπορεί να διαθέτει το Δημόσιο, για το σκοπό της προηγούμενης παραγράφου. καθώς και η διαδικασία, οι όροι και η τιμή διάθεσης τους καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.Α.. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ως προς την πρόσληψη συμβούλου, την εκπροσώπηση του Δημοσίου και την απαλλαγή της μεταβίβασης μετοχών από φόρους ή εισφορές ισχύουν και για τη διάθεση αυτή. 2.Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) ως εξής: Το αρχικό κατά τη σύσταση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών καταστατικό του ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος. 3.Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) ως εξής: Για την τροποποίηση του καταστατικού ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες. Άρθρο Άρθρο 102 Μετάταξη υπαλλήλων Χ.Α.Α. Α.Ε. Άλλα θέματα Χ.Α.Α. Α.Ε. 1.Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Η αίτηση για τη μετάταξη υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. Σε κάθε περίπτωση, η καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων από τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών έχει ως συνέπεια την κατάργηση των θέσεών τους, οι οποίες, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είναι προσωποπαγείς. Η ρύθμιση των παραπάνω εδαφίων ανατρέχει στις 17 Ιουλίου 1995, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α). 2.Ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Χ.Α.Α., κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α), νοείται το προσωπικό Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το οποίο διαθέτει τα εκάστοτε προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 3.Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Το προσωπικό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε. διέπεται από Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και από Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, που συντάσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α. Α.Ε. και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας. Με τους κανονισμούς αυτούς τροποποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις για τον Οργανισμό του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Οι εργασιακές σχέσεις του υφιστάμενου προσωπικού δεν μπορούν να υποστούν βλαπτική μεταβολή. 4.Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δύναται. με απόφαση του Υπουργού, να αποσπάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) ετών και χωρίς να απαιτείται προς τούτο σύμφωνη γνώμη ή απόφαση υπηρεσιακών συμβουλίων, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών. Η απόσπαση είναι υποχρεωτική για τους αποσπώμενους υπαλλήλους, καθώς και για την υπηρεσία στην οποία ανήκουν. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποδοχές των αποσπώμενων υπαλλήλων και οι ασφαλιστικές εισφορές που οφείλονται κατά το χρόνο της απόσπασης καταβάλλονται από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Άρθρο 103 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε πέντε χρόνια από την ισχύ του παρόντος με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να τροποποιείται ο οργανισμός και ο κανονισμός του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με τον οποίο ορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 51/1975 (ΦΕΚ 125 Α), τα προσόντα των προϊσταμένων και των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα καταρτίζεται ο κανονισμός της Νομικής Υπηρεσίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2.Στο άρθρο 33 παρ. 1 του ν. 2324/1995 η ένδειξη Β. 1. Νομική Υπηρεσία αντικαθίσταται ως εξής: Β. 1. Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας. 3.Στο άρθρο 35 παρ. 12 του ν. 2324/1995 προστίθεται το εξής εδάφιο: Η σύνθεση και η διαβάθμιση των αποδοχών των απασχολούμενων δικηγόρων και Προϊσταμένου Δικηγόρου καθορίζονται κατά κλιμάκιο με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των βασικών μισθών και επιδομάτων της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης. 4.Το άρθρο 34 Ι 1 Γ του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Γ. Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής: Νομικοί Σύμβουλοι (δικηγόροι): πέντε (5) θέσεις. 5.Το άρθρο 34 ΙΙ 1 β του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Πέντε (5) θέσεις Νομικών Συμβούλων (δικηγόρων) και τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στη Νομική Υπηρεσία. 6.Το άρθρο 35 παρ. 8 του ν. 2324/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνιστώνται τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων, οι οποίες σε περίπτωση υπηρεσιακής ανάγκης μπορεί να αυξάνονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μία (1) θέση Προϊσταμένου Δικηγόρου της Νομικής Υπηρεσίας. Επίσης συνιστώνται και τρεις (3) θέσεις προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Διοικητικού - Λογιστικού στη Νομική Υπηρεσία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει τα προσόντα των δικηγόρων και του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας, τα οποία πρέπει να είναι ανάλογα προς την αποστολή και τις ανάγκες της Επιτροπής, καθώς και τη διαδικασία επιλογής τους. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν ενδεικτικά να έχουν ενεργό υπερδιετή δικηγορία, μεταπτυχιακές σπουδές ή/και πρακτική ενασχόληση στο εμπορικό δίκαιο, ιδίως στο χρηματιστηριακό, τραπεζικό και το δίκαιο των εταιριών και να γνωρίζουν άριστα την αγγλική ή τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα. Ο Προϊστάμενος Δικηγόρος, επιπρόσθετα, πρέπει να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο εμπορικό δίκαιο και δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συνιστά επιτροπές και ομάδες εργασίας, διαρκείς ή πρόσκαιρες, προς εξυπηρέτηση των αναγκών της, όπως ενδεικτικά Νομικό Συμβούλιο, επιτροπή μελετών κ.α.. Η σύσταση των επιτροπών πραγματοποιείται με αιτιολογούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής. Στην απόφαση καθορίζεται το έργο, η διάρκεια και η σύνθεση κάθε επιτροπής, ως και το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής των μελών της. Η αμοιβή δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει αυτή που κάθε φορά ισχύει για τους ειδικούς συμβούλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 7.Καταργείται το άρθρο 3 παρ. 1α του ν. 2471/1997. 8.Στην παρ. 11 του άρθρου 36 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 46 Α), προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη μερική ή θερινή απασχόληση φοιτητών προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το έργο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό αφ ενός την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αφ ετέρου την υποβοήθηση του έργου των υπηρεσιών της Επιτροπής. Άρθρο Άρθρο 104 Εισφορά για τη μηχανοργάνωση του Χρηματιστηρίου Στο άρθρο 31 του Καταστατικού του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (άρθρα 8 παρ. 31 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: Για τον υπολογισμό των ποσών των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές του άρθρου 31 παρ. 3 του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α), οι οποίες αποτελούν ειδικά τέλη για το σχηματισμό ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών για τον εκσυγχρονισμό της μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε.. Η ρύθμιση του παραπάνω εδαφίου ανατρέχει στις 17 Ιουλίου 1995, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α). Άρθρο Άρθρο 105 Διατάξεις ως προς την Α.Ε.Α.Τ. 1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 46 Α) ως εξής: 4. Το Χ.Α.Α. θα ενεργοποιεί το Κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση του η μη εκκαθάριση των εκκρεμών συναλλαγών για λόγο που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δημιουργεί σημαντική διαταραχή στη χρηματιστηριακή αγορά ή σημαντικά προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία της εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 2471/1997. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του ν. 2471/1997 αναριθμείται ως παράγραφος 2 και αντικαθίσταται ως εξής: Το ανώτατο ποσό εκταμίευσης σε υλοποίηση απόφασης ενεργοποίησης του Κεφαλαίου δεν θα υπερβαίνει ποσοστό 50% του συνόλου των διαθεσίμων του Κεφαλαίου, εκτός εάν δοθεί έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά από σχετικό αίτημα του Χ.Α.Α.. Προστίθεται νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 5 του ν. 2471/1997 ως εξής: 3. Ταυτόχρονα με τη λήψη απόφασης ενεργοποίησης του Κεφαλαίου, το Χ.Α.Α. θα επιλέγει ένα ή περισσότερα μέλη για την υλοποίηση των απαραίτητων διαδικαστικών πράξεων για την άρση των εκκρεμοτήτων ως προς την εκκαθάριση. Με βάση την κατάσταση της Υπηρεσίας. Εκκαθάρισης ως προς τις εκκρεμότητες εκκαθάρισης του υπερήμερου μέλους, το Χ.Α.Α. θα αναθέτει σε μέλος ή μέλη να υποκαταστήσουν στο όνομα και για λογαριασμό του Χ.Α.Α. τις εκκρεμείς υποχρεώσεις του υπερήμερου μέλους ως προς την εκκαθάριση. Ειδικότερα: 1)Σε περίπτωση που η εκκρεμότητα αφορά στη μη καταβολή του τιμήματος χρηματιστηριακής συναλλαγής από το υπερήμερο μέλος, το μέλος του Χ.Α.Α. που θα λαμβάνει τη σχετική εντολή του Χ.Α.Α. θα εκπληρώνει την υποχρέωση του υπερήμερου μέλους και θα παραλαμβάνει για λογαριασμό του Χ.Α.Α. τις αντίστοιχες κινητές αξίες. Οι κινητές αξίες που αποκτώνται με τον τρόπο αυτόν θα περιέρχονται στο Κεφάλαιο, χωρίς να ισχύουν ως προς αυτές οι περιορισμοί επένδυσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου του άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος νόμου. 2)Σε περίπτωση που η εκκρεμότητα αφορά στη μη παράδοση οφειλόμενων τίτλων από το υπερήμερο μέλος, το μέλος του Χ.Α.Α. που θα λαμβάνει τη σχετική εντολή του Χ.Α.Α. θα αποκτά μέσω χρηματιστηριακής εναλλαγής για λογαριασμό του Χ.Α.Α. ομοειδείς και ισάριθμες προς τις οφειλόμενες κινητές αξίες και θα τις παραδίδει στην εκκαθάριση σε ικανοποίηση της σχετικής υποχρέωσης του υπερήμερου μέλους. Το τίμημα που θα εισπράττεται από το μέλος για λογαριασμό του Χ.Α.Α. λόγω της εκπλήρωσης της υποχρέωσης του υπερήμερου μέλους θα περιέρχεται στο Κεφάλαιο. 3)Η λήψη απόφασης ενεργοποίησης του Κεφαλαίου από το Χ.Α.Α. θα έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την άρση κάθε υποχρέωσης των αντισυμβαλλόμενων προς το υπερήμερο μέλος για την ικανοποίηση των υποχρεώσεών τους παράδοσης τίτλων ή καταβολής τιμήματος ως προς τις εκκρεμείς συναλλαγές που γνωστοποιούνται στο Χ.Α.Α. από την Υπηρεσία Εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, τόσο το υπερήμερο μέλος όσο και οι παραγγελείς του δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση κατά της Υπηρεσίας Εκκαθάρισης, των αντισυμβαλλόμενων προς το υπερήμερο μέλος μελών ή του Χ.Α.Α. ως προς τη μη εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών. 4)Οι απαιτήσεις των παραγγελέων του υπερήμερου μέλους ως προς τη μη εκπλήρωση των εκκρεμών χρηματιστηριακών συναλλαγών που εκκαθαρίζονται κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου περιορίζονται στη χρηματική αποκατάσταση της ζημίας που τυχόν υπέστησαν από τη μη εκπλήρωση των συναλλαγών αυτών. Ειδικότερα, παραγγελείς του υπερήμερου μέλους θα έχουν απαίτηση αποζημίωσης κατά του μέλους μόνο εφόσον το αργότερο μέχρι την ημερομηνία ενεργοποίησης του Κεφαλαίου έχουν, σε περίπτωση πώλησης, παραδώσει στο μέλος τις προς πώληση κινητές αξίες, ή σε περίπτωση αγοράς, καταβάλει προς το μέλος το αντίστοιχο τίμημα αγοράς των κινητών αξιών. Για την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου εδαφίου δεν νοείται ως παράδοση προς το υπερήμερο μέλος η κατάρτιση για λογαριασμό του παραγγελέα χρηματιστηριακής σύμβασης αγοράς των αντίστοιχων κινητών αξιών και δεν νοείται ως καταβολή η κατάρτιση χρηματιστηριακής σύμβασης πώλησης κινητών αξιών, εφόσον οι συναλλαγές αυτές δεν έχουν εκκαθαρισθεί λόγω της υπερημερίας του μέλους. 5)Σε περίπτωση που κινητές αξίες η μη παράδοση των οποίων από το υπερήμερο μέλος προκαλεί εκκρεμότητα του μέλους ως προς μη εκκαθαρισθείσες χρηματιστηριακές συναλλαγές ευρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχο του υπερήμερου μέλους, οι κινητές αξίες αυτές περιέρχονται αυτοδίκαια στην κυριότητα του Χ.Α.Α., για λογαριασμό του Κεφαλαίου, χωρίς να ισχύουν ως προς αυτές οι περιορισμοί επένδυσης των διαθεσίμων του Κεφαλαίου του άρθρου 6 παρ. 5 του παρόντος νόμου. 6)Στην απόφαση ενεργοποίησης του Κεφαλαίου το Χ.Α.Α. θα ορίζει κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην ενεργοποίηση του Κεφαλαίου, ιδίως τον τρόπο επιλογής των μελών ή του μέλους μέσω του οποίου θα διενεργηθούν οι πράξεις για την άρση των εκκρεμοτήτων ως προς την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αντικαθίστανται το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του ν. 2471/1997 (ΦΕΚ 46 Α) ως εξής: Το υπόλοιπο οφειλής μέλους προς το Κεφάλαιο θα υπολογίζεται ως η διαφορά κάθε ποσού το οποίο εκταμίευσε το κεφάλαιο για τη διενέργεια συναλλαγών σε υποκατάσταση του μέλους, μείον την αξία των κινητών αξιών τις οποίες απέκτησε και του τιμήματος πώλησης το οποίο εισέπραξε ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των συναλλαγών στις οποίες υποκατέστησε το μέλος, μείον την αξία των κινητών αξιών οι οποίες τυχόν περιήλθαν στην κυριότητά του σύμφωνα με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η αποτίμηση της αξίας των κινητών αξιών για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης θα γίνεται στην τιμή κλεισίματος των αντίστοιχων κινητών αξιών την ημερομηνία ενεργοποίησης του Κεφαλαίου με απόφαση του Χ.Α.Α.. Επί ποσού οφειλής θα λογίζονται τόκοι από την ημέρα εκταμίευσης που θα υπολογίζονται σε ημερήσια βάση με το εκάστοτε ισχύον νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας. Καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 20 του άρθρου 27 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α). 2.Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται κανονισμός εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ άλλων, της αποϋλοποίησης των εισηγμένων κινητών αξιών και της λειτουργίας της εκκαθάρισης ήδη σε πολυμερή βάση ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και ιδίως της αυτοματοποίησης των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Ο κανονισμός ορίζει επίσης τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Α.Ε.Α.Τ. και των μελών του Χ.Α.Α. ως προς την εκκαθάριση χρηματιστηριακών συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια. 3.Καταργούνται τα άρθρα 38, 51, 52, 53, 54 και 55 του β.δ/τος 12/16 Ιουνίου 1909 Περί τροποποιήσεως του εν ισχύι Κανονισμού του εν Αθήναις Χρηματιστηρίου. Άρθρο Άρθρο 106 Τροποποίηση ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.ΑΠΟΘ. Καταργείται η παράγραφος 6 του άρθρου 33α του ν. 1806/1988 (ΦΕΚ 207 Α), όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α). Άρθρο 107 1.Τα άρθρα 41 έως και 49 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 41 Εισηγμένες ενσώματες μετοχές Οι εισηγμένες στο Χ.Α.Α. κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού μετοχές ανωνύμων εταιριών (εισηγμένες ενσώματες μετοχές) καταχωρίζονται στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ. κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 42 έως και 44. Η καταχώριση περιλαμβάνει, εκτός εάν γίνεται κατόπιν εκποίησης κατά το άρθρο 44, και τυχόν υφιστάμενη επικαρπία ή ενέχυρο μετοχών, που διατηρούνται, αντιστοίχως, ως επικαρπία δικαιώματος ή ενέχυρο σε δικαίωμα. Η Α.Ε.ΑΠΟΘ. θα καταρτίσει πρόγραμμα στο οποίο θα ορίζεται η ημερομηνία μετατροπής για κάθε εταιρία και κατηγορία μετοχών. Από την ημερομηνία μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 39, οι μετοχικοί τίτλοι παύουν να ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα. Άρθρο 42 1.Η εκδότρια εταιρία, μόλις ειδοποιηθεί από την Α.Ε.ΑΠΟΘ. για την ημερομηνία μετατροπής των μετοχών της, καλεί αμελλητί τους μετόχους της να παραδώσουν τους ανώνυμους μετοχικούς τίτλους (μετοχές ή αποθετήρια έγγραφα) και να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία τους προκειμένου αυτά να διαβιβασθούν στην Α.Ε.ΑΠΟΘ και τους παρέχει πληροφόρηση ως προς τις συνέπειες της μη εμπρόθεσμης παράδοσης των μετοχών τους. Η πρόσκληση προς τους μετόχους γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2.Η εκδότρια εταιρία ακυρώνει τους παραληφθέντες τίτλους και παραδίδει στην Α.Ε.ΑΠΟΘ. τα αποθετήρια που παρέλαβε. Κατά την ημερομηνία μετατροπής, παραδίδει στην Α.Ε.ΑΠΟΘ. κατάσταση και αρχείο σε μαγνητικό μέσο με τα στοιχεία των μετόχων και την ποσότητα των μετοχών που έκαστος κατέχει. Η Α.Ε.ΑΠΟΘ. καταχωρίζει τα στοιχεία στα αρχεία της και ακυρώνει τα αποθετήρια που παρέλαβε. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται επί έξι (6) μήνες μετά από την ημερομηνία μετατροπής και κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής το μη εμφανισθέν ποσό των μετοχών εκποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 του παρόντος. 3.Η μεταβίβαση εισηγμένων ανωνύμων μετοχών ισχύει από την καταχώριση της στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ.. Άρθρο 43 1.Η εκδότρια εταιρία κατά την ημερομηνία μετατροπής παραδίδει στην Α.Ε.ΑΠΟΘ. κατάσταση και αρχείο σε μαγνητικό μέσο με τα στοιχεία των μετόχων και την ποσότητα των μετοχών που έκαστος κατέχει. 2.Η μεταβίβαση εισηγμένων ονομαστικών μετοχών ισχύει από την καταχώρισή της στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 44 1.Οι ενσώματες ανώνυμες μετοχές που δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια εταιρία εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία μετατροπής υπόκεινται σε εκποίηση μέσω χρηματιστηρίου. 2.Οι υποκείμενες σε εκποίηση μετοχές εκποιούνται με επιμέλεια της εκδότριας εταιρίας, ελεύθερες από κάθε δικαίωμα ή επιβάρυνση. Το προϊόν της εκποίησης κατατίθεται από την εκδότρια εταιρία στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στη διάθεση των δικαιούχων, στους οποίους αποδίδεται με βάση σχετικό έγγραφο της εκδότριας εταιρίας. Άρθρο 45 Μεταβολές ως προς άυλες μετοχές Επί οποιασδήποτε μεταβολής που αφορά τις άυλες μετοχές, ενδεικτικά, μεταβολή της ονομαστικής αξίας, μετατροπή τους σε μετοχές άλλης κατηγορίας, η Α.Ε.ΑΠΟΘ. ενημερώνει τα αρχεία της με βάση ανακοίνωση της εκδότριας εταιρίας. Άρθρο 46 Εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση άυλων μετοχών 1.Για τη σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης άυλων μετοχών απαιτείται έγγραφος τύπος. 2.Επί μεταβιβάσεως άυλων μετοχών λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή οιονεί καθολικής διαδοχής η Α.Ε.ΑΠΟΘ. καταχωρίζει τη μεταβίβαση στα αρχεία της, εφόσον της προσκομισθούν επαρκή, κατά την κρίση της, αποδεικτικά στοιχεία. 3.Προκειμένου περί ιδιωτικού εγγράφου με το οποίο γίνεται εξωχρηματιστηριακή συμβατική μεταβίβαση άυλων μετοχών, απαιτείται να βεβαιώνεται επί του ιδιωτικού εγγράφου από αρμόδια αρχή ότι οι υπογραφές είναι γνήσιες. Άρθρο 47 Μέτοχος άυλων μετοχών Επί άυλων ονομαστικών μετοχών, έναντι της εκδότριας εταιρίας θεωρείται μέτοχος ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920. Άρθρο 48 Δήλωση μετόχου για πρόθεση μεταβιβάσεως ή σύστασης βαρών Μέτοχος μπορεί με έγγραφη δήλωση του προς την Α.Ε.ΑΠΟΘ. να δηλώσει ότι προτίθεται να μεταβιβάσει άυλες μετοχές εξωχρηματιστηριακώς σε κατονομαζόμενο πρόσωπο ή να συστήσει υπέρ κατονομαζόμενου προσώπου βάρος επί των μετοχών, μέσα σε οριζόμενο χρονικό διάστημα το πολύ τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση της δηλώσεως στην Α.Ε.ΑΠΟΘ.. Εντός του οριζόμενου στην έγγραφη δήλωση χρονικού διαστήματος δε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συμβατική διάθεση των μετοχών αυτών, πλην της αναφερόμενης στη δήλωση, εκτός αν ανακληθεί η δήλωση με έγγραφο προς την Α.Ε.ΑΠΟΘ., επί του οποίου διατυπώνεται και η συναίνεση του κατονομαζόμενου προσώπου για την ανάκληση. Η δήλωση ενεργεί έναντι πάντων. Άρθρο 49 1.Για τη σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους επί άυλων μετοχών απαιτείται η επίδοση του σχετικού εγγράφου στην Α.Ε.ΑΠΟΘ., κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. 2.Η ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση άυλων μετοχών ισχύει έναντι πάντων από την καταχώρισή της στα αρχεία της Α.Ε.ΑΠΟΘ.. 3.Η Α.Ε.ΑΠΟΘ. θα διαβιβάσει αμελλητί στην εκδότρια εταιρία κάθε έγγραφο συστατικό ενεχύρου ή άλλου βάρους επί μετοχών της. 4.Σε περίπτωση κατάσχεσης άυλων μετοχών ισχύουν κατ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 982 έως 991 Κ.Πολ.Δ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 967 Κ.Πολ.Δ.. Για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ως τρίτος νοείται η Α.Ε.ΑΠΟΘ.. 2.Τα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του ν.δ/τος 3330/1955 (ΦΕΚ 230 Α) καταργούνται. 3.Τα άρθρα 50 και 57 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) καταργούνται. 4.Το άρθρο 61 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α) τροποποιείται ως εξής: Άρθρο 61 Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τα άρθρα 39 έως 57, η ισχύς των οποίων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ , με την οποία να πιστοποιείται η λειτουργική ετοιμότητα της Α.Ε. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΩΝ ΤΙΤΛΩΝ για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. 5.Η ρύθμιση της παραπάνω παραγράφου 4 ανατρέχει στις 30.04.1996, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α). Άρθρο 108 1.Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α) ως εξής: Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου με την εξαίρεση του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως σε ανώνυμες εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 2214/ 1994 (ΦΕΚ 75 Α) τελούσαν σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης, εφόσον τα αρμόδια όργανα των εταιριών αυτών έχουν λάβει απόφαση για την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α) εκτός των εκεί οριζόμενων προθεσμιών αλλά σε κάθε περίπτωση μέχρι 31.12.1995. 2.Κατά ανωνύμων εταιριών που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δεν επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 24 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α). Η παρούσα ρύθμιση ανατρέχει στην 11η Μαΐου 1994, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α). 3.Εταιρίες που εμπίπτουν στην παράγραφο 1 του παρόντος, άρθρου υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μετατροπής των ανωνύμων μετοχών τους σε ονομαστικές εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υπ. αριθμ. 1075273/10428/Β0012/7/7/1995 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 597 Β), η εκποίηση των μετοχών των εταιριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που δεν προσκομίζονται προς μετατροπή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α), όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. 4.Η ρύθμιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανατρέχει στην 29η Δεκεμβρίου 1994, οπότε τέθηκε σε ισχύ ο ν. 2275/1994. Άρθρο 109 1.Η φράση ...το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες... στην παράγραφο 2β του άρθρου 1 και στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 του π.δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) αντικαθίσταται με τη φράση ...το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες... 2.Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του π.δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) καταργείται και η παράγραφος 7 αναριθμείται σε 6. 3.Το άρθρο 4 του π.δ/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) καταργείται και τα άρθρα 5 και 6 αναριθμούνται σε 4 και 5 αντιστοίχως. Άρθρο Άρθρο 110 Εποπτεία της κεφαλαιαγοράς από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 1.Η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι αρμόδια για την παρακολούθηση των εξελίξεων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τις μακροοικονομικές και νομισματικές επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών, την επεξεργασία και διαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την κεφαλαιαγορά και την εναρμόνιση της νομοθεσίας προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας τα απαραίτητα μέτρα πολιτικής για την ομαλή ανάπτυξη των αγορών χρήματος και κεφαλαίου και εποπτεύει όσον αφορά την τήρηση της νομιμότητας όλων των φορέων της κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου. 2.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας δύναται να διατάζει ελέγχους σε όλα τα νομικά πρόσωπα της κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου ως προς την τήρηση από αυτά των κείμενων διατάξεων. 3.Στο άρθρο 30 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α) προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση πεπραγμένων την οποία υποβάλλει εντός του μηνός Μαρτίου στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) Άρθρο Άρθρο 111 1.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), οι εκφράσεις Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και χρηματιστήριο αξιών αντικαθίστανται με την αντίστοιχη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. α και β του παρόντος νόμου. 2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), μετά το τελευταίο εδάφιο, προστίθεται το εξής εδάφιο: Σε περίπτωση μετατροπής εταιρίας σε εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου, η υποχρεωτική υποβολή αίτησης εισαγωγής των μετοχών της στο χρηματιστήριο πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής. 3.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 1969/1991 ΦΕΚ 167 Α), η έκφραση δεν έχει εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών αντικαθίσταται με την αντίστοιχη δεν έχει υποβάλει αίτηση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. α και β του παρόντος νόμου. 4.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), η διπλή τελεία τίθεται μετά το 10% , στη συνέχεια δε τοποθετείται το στοιχείο α). Στο στοιχείο δ) της ίδιας παραγράφου, ο όρος ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας του ν. 1806/1988 αντικαθίσταται με τον αντίστοιχο επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 5.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), το τελευταίο εδάφιο τροποποιείται ως εξής: Ή κράτηση αυτή παύει υποχρεωτικώς μετά την κάλυψη του τριακόσια τοις εκατό (300%) των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας. 6.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), μετά το πρώτο εδάφιο, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, που έχει ως εξής: Με απόφαση της γενικής συνέλευσης οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύνανται να μη διανείμουν μέρισμα, εφόσον το καταστατικό τους περιέχει σχετική πρόβλεψη, είτε προς δημιουργία έκτακτου αφορολόγητου αποθεματικού λοιπών εσόδων από κέρδη κεφαλαίου, είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών στους μετόχους, κατόπιν αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920. Άρθρο 112 Μετά το άρθρο 12 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), προστίθεται νέο άρθρο 12α, που έχει ως εξής: Άρθρο 12α 1.Μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι δυνατή η μετατροπή εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε αμοιβαίο κεφάλαιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17α του παρόντος νόμου, του οποίου τη διαχείριση αναλαμβάνει υπάρχουσα ή νεοσυσταθεισόμενη Α.Ε. Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση των μετόχων. Για τη μετατροπή συντάσσεται έκθεση από ορκωτό ελεγκτή, η οποία υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μετόχων, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει τη μετατροπή. Στην έκθεση του ελεγκτή θα δίδεται έμφαση στον τρόπο υπολογισμού της αξίας του ενεργητικού και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρίας και θα αναφέρονται ιδίως οι μέθοδοι αποτίμησης που ακολουθηθήκαν. Οι εκκρεμείς δίκες της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου συνεχίζονται στο όνομα της ανωτέρω Α.Ε. Διαχειρίσεως, χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται η τήρηση άλλης ειδικής διατύπωσης. 2.Η εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου δύναται να αποκτήσει τις μετοχές των μετόχων που διαφωνούν με τη διενέργεια της μετατροπής ή που δεν εκδήλωσαν τη βούλησή τους να αναλάβουν μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου, με την αναβλητική αίρεση της πραγματοποίησης της μετατροπής, στο διάστημα των δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης που θα αποφασίσει τη μετατροπή, καταβάλλοντος στους μετόχους την αξία των μετοχών τους, με βάση την τιμή κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας του χρηματιστηρίου στο οποίο είναι εισηγμένες ή την τιμή που ορίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43, παράγραφος 1, στοιχεία β και γ του παρόντος νόμου, της επιλογής μεταξύ των δύο τρόπων υπολογισμού αποφασιζομένης από τη Γενική Συνέλευση. Η απόκτηση των μετοχών διενεργείται με σκοπό τη μείωση του κεφαλαίου της εταιρίας, επίσης με την αναβλητική αίρεση της μετατροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία η μετατροπή δεν πραγματοποιηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, η απόκτηση των μετοχών από την εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου ανατρέπεται. 3.Από τη μετατροπή της εταιρίας επενδύσεων χαρτοφυλακίου σε αμοιβαίο κεφάλαιο δεν δημιουργείται καμία φορολογική υποχρέωση, σε βάρος του αμοιβαίου κεφαλαίου που προκύπτει από τη μετατροπή ή σε βάρος των μεριδιούχων του. Άρθρο 113 1.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) προστίθενται τα ακόλουθα τρία εδάφια: Η Α.Ε. διαχειρίσεως δικαιούται, με τη ρητή συναίνεση του μεριδιούχου να μην εκδίδει τίτλο μεριδίων, να καταχωρίζει τα μερίδια σε ειδικό μητρώο μεριδιούχων που θα τηρεί με ηλεκτρονικό αρχείο και να τα παρακολουθεί με σχετικές εγγραφές σε αυτό το αρχείο. Ο μεριδιούχος πάντως δύναται, με την υποβολή σχετικού αιτήματός του, να απαιτήσει την έκδοση τίτλου μεριδίων, ο οποίος θα μπορεί να φυλάσσεται από το θεματοφύλακα. Εφόσον η Α.Ε. διαχειρίσεως δεν εκδίδει τίτλο, χορηγεί στο μεριδιούχο βεβαίωση που αναγράφει τα στοιχεία τα οποία μνημονεύει η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου. 2.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) προστίθενται τα ακόλουθα δύο εδάφια: Ή απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συμμετοχής στο αμοιβαίο κεφάλαιο δεν παράγει καμία έννομη συνέπεια, ως προς τις σχέσεις του μεριδιούχου ή των μεριδιούχων με την Α.Ε. διαχειρίσεως. Η Α.Ε. διαχειρίσεως, ύστερα από σχετική αίτηση του μεριδιούχου ή ενός από τους συνδικαιούχους μεριδιούχους, εκδίδει νέα βεβαίωση, σε αντικατάσταση της παλαιάς. 3.Στην παράγραφο 7 του άρθρου 19 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ), διαγράφεται η φράση οι τίτλοι μεριδίων και τίθεται στη θέση της η αντίστοιχη τα μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου. 4.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ), προστίθεται το εξής εδάφιο: Η ανωτέρω έγκριση δεν απαιτείται πάντως σε περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε. διαχειρίσεως αποφασίσει την επανεπένδυση του μερίσματος σε μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου. 5.Στην παράγραφο 4 του άρθρου 20 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), ο όρος μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, αντικαθίσταται με τον όρο επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. 6.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 1969/ 1991(ΦΕΚ 167 Α) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Επιτρέπεται η εγγύηση του κεφαλαίου που έχει επενδυθεί στο αμοιβαίο κεφάλαιο από το θεματοφύλακα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα. 7.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1969/ 1991(ΦΕΚ 167 Α), προστίθενται μετά τη λέξη εξαγοράζονται, οι λέξεις εφόσον έχουν εκδοθεί τέτοιοι. 8.Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 2166/1993 διαγράφεται η φράση όπως ορίζεται ειδικότερα στον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και προστίθεται, μετά τις λέξεις ...δεν επιτρέπεται η υποβολή από τους μεριδιούχους αιτήσεων εξαγοράς, νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Ό κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου δύναται να περιέχει ειδικές διατάξεις για την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων. 9.Στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α ), όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του ν. 2166/1993, προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, που έχει ως εξής: Ή αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή ανάκλησή της δημοσιεύονται και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω δύο εδάφια. 10.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), διαγράφεται η έκφραση που καταβάλλονται ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας και τίθεται η αντίστοιχη, μετά τη λέξη ελάχιστο, ...ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρίας,.... 11.Στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 433/1993, προστίθενται μετά τη λέξη συστάσεως οι λέξεις και λειτουργίας. 12.Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), αντικαθίσταται η λέξη η αμοιβή με την αντίστοιχη το αντίτιμο . 13.Στο άρθρο 31α του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής: Ή απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν αποκλείει την απόκτηση από την Α.Ε. διαχειρίσεως και το θεματοφύλακα, όταν ενεργούν για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κινητών αξιών που δεν έχουν εξοφληθεί στο ακέραιο. 14.Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 44 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι πρόσοδοι του αμοιβαίου κεφαλαίου από τόκους, μερίσματα και κέρδη από κλήρωση υπέρ το άρτιο δύνανται να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της χρήσης που καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 του παρόντος. 15.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) αντικαθίσταται με τα ακόλουθα εδάφια: Εάν η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου, σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά 6/10, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να συγκαλέσει Συνέλευση των μεριδιούχων, με σκοπό τη διάλυση του αμοιβαίου κεφαλαίου. Η αξία αναφοράς θα ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και θα υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της συνολικής καθαρής αξίας του αμοιβαίου κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η συνολική καθαρή αξία του αμοιβαίου κεφαλαίου στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, η έκφραση μέχρι να λυθεί η κοινωνία του αμοιβαίου κεφαλαίου αντικαθίσταται με την αντίστοιχη μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής . 16.Στο άρθρο 45 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), προστίθεται νέα παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Σε περίπτωση διάλυσης αμοιβαίου κεφαλαίου, η διανομή επιτελείται από την εταιρία διαχείρισης, υπό τον έλεγχο του θεματοφύλακα. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής, συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται και από ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων, στα σημεία όπου διετίθεντο τα μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου. 17.Στην παρ. 2 του άρθρου 47 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) οι λέξεις εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου αντικαθίστανται από τις λέξεις Α.Ε. Διαχειρίσεως ή του θεματοφύλακα ή του αντιπροσώπου της Α.Ε. Διαχειρίσεως. 18.Στην παρ. 3 του άρθρου 47 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) οι λέξεις και αντιπρόσωποι της Α.Ε. Διαχειρίσεως αντικαθίστανται από τις λέξεις: και του αντιπροσώπου της Α.Ε. Διαχειρίσεως, καθώς και κάθε προσώπου που διαθέτει μερίδια. 19.Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 48 του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) καταργούνται. 20.Στην παρ. 3 του άρθρου 49γ του ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του π.δ/τος 433/1993, τίθεται η λέξη δύναται ανάμεσα στις εκφράσεις η επιτροπή κεφαλαιαγοράς αφ ενός, και να χρησιμοποιεί αφ ετέρου. 21.Στο άρθρο 78 παρ. 1 του ν. 1969/1991 το εδάφιο υπό στοιχείο ια αναριθμείται και ισχύει ως ιβ και προστίθεται νέο εδάφιο υπό στοιχείο ια, το οποίο έχει ως εξής: Ία. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να θεσπίζει, με απόφασή της, Κώδικα Δεοντολογίας, τον οποίο καταρτίζει ύστερα από σχετική εισήγηση της Ένωσης Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών), ο οποίος θα αφορά τη συμπεριφορά των Εταιρειών Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Εταιρειών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και του προσωπικού τους. Άρθρο 114 Μετά το άρθρο 45 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), προστίθεται νέο άρθρο 45α ως εξής: Άρθρο 45α 1.Επιτρέπεται, ύστερα από προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η συγχώνευση δύο ή περισσότερων αμοιβαίων κεφαλαίων υπό τη διαχείριση είτε της ίδιας της Α.Ε. διαχειρίσεως είτε διαφορετικών, είτε με απορρόφηση είτε προς δημιουργία νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 παράγραφος 3 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α). 2.Η συγχώνευση αποφασίζεται από την ή τις Α.Ε. διαχειρίσεως για καθένα από τα μετέχοντα στην πράξη αμοιβαία κεφάλαια, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα καθενός από αυτά. Η Α.Ε. διαχειρίσεως δύναται να αποφασίσει την αναστολή του δικαιώματος εξαγοράς των μεριδίων και απαγόρευση έκδοσης νέων, για διάστημα μη υπερβαίνον τις δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. 3.Η Α.Ε. διαχειρίσεως καταρτίζει, ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του θεματοφύλακα, σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης το οποίο υπογράφεται από ορκωτό ελεγκτή. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης περιλαμβάνει τους λόγους που οδήγησαν στη συγχώνευση και τους στόχους που αυτή εξυπηρετεί, την ονομασία των αμοιβαίων κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη, μαζί με τον αριθμό της άδειας σύστασής τους, την επωνυμία της Α.Ε. διαχειρίσεως και του θεματοφύλακα, τους όρους διενέργειας της πράξης, την προβλεπόμενη ημερομηνία πραγματοποίησης της πράξης, την ενδεχόμενη απόφαση για την αναστολή εξαγοράς των μεριδίων και την απαγόρευση έκδοσης νέων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία είναι χρήσιμη για τους μεριδιούχους, ώστε να μορφώσουν τεκμηριωμένη γνώμη για τη διαμορφούμενη κατάσταση, υποβάλλεται δε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση. Μετά από την έγκριση της Επιτροπής, το σχέδιο σύμβασης τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων, στα σημεία διάθεσης των μεριδίων, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Περίληψη του σχεδίου σύμβασης δημοσιεύεται, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, σε δύο ημερήσιες πολιτικές και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα των Αθηνών. Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περίπτωση τροποποίησης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης. 4.Η εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη, διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 43 του ν. 1969/1991. Αυτή η εκτίμηση αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος συντάσσει έκθεση σχετικά με τη συγχώνευση. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή αναφέρει, μεταξύ άλλων, τη μέθοδο ή τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μεριδίων, υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας της προηγούμενης παραγράφου, αποστέλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων, μαζί με το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. 5.Η συγχώνευση συνεπάγεται τη λύση των αμοιβαίων κεφαλαίων που μετέχουν στην πράξη, χωρίς να ακολουθήσει διανομή του ενεργητικού τους. Οι μεριδιούχοι των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων λαμβάνουν μερίδια, κατά περίπτωση, του απορροφώντος ή του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο πρώτο. Εάν η συμμετοχή τους δεν επαρκεί για να λάβουν ολόκληρο μερίδιο του δεύτερου, για το εναπομείναν ποσό, δύνανται να καταβάλουν μετρητά, ως συμπλήρωμα για την απόκτηση ολόκληρου μεριδίου, ή να αναλάβουν το ποσό που υπολείπεται από το σχηματισμό μεριδίων. Το ποσό που ενδεχόμενα θα αναλαμβάνει ο μεριδιούχος κατ αυτόν τον τρόπο, απαλλάσσεται κάθε φόρου, τέλους, εισφοράς ή άλλου δικαιώματος του Δημοσίου. Δεν αποκλείεται πάντως το εναπομείναν ποσό να αντιστοιχεί και σε κλάσμα μεριδίου. 6.Το ενεργητικό του συγχωνευόμενου αμοιβαίου κεφαλαίου μεταβιβάζεται ως σύνολο στους μεριδιούχους του απορροφώντος ή του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου, κατά περίπτωση, οι οποίοι καθίστανται εξ αδιαιρέτου συγκύριοι των κατ ιδίαν στοιχείων του. Η Α.Ε. διαχειρίσεως υποχρεούται να τακτοποιήσει τυχόν ασυμφωνίες της σύνθεσης του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τις διατάξεις των άρθρων 32 έως 34 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), το αργότερο εντός εξαμήνου από την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 7.Οι δανειστές κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου που μετέχει στη συγχώνευση, οι απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν από αυτή και είτε έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες είτε δεν έχουν καταστεί, κατά το χρόνο δημοσίευσης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, δύνανται να αντιταχθούν στην πραγματοποίησή της, υποβάλλοντας έγγραφες αντιρρήσεις, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία για τη διενέργεια της πράξης, εφόσον δεν έχουν λάβει επαρκείς εγγυήσεις και εάν η κατάσταση των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων. Οι έγγραφες αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης κοινοποιούνται στην ή στις Α.Ε. διαχειρίσεως που διαχειρίζονται τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία συμμετέχουν στην πράξη, καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 8.Η Α.Ε. διαχειρίσεως αναλαμβάνει την υποχρέωση, για λογαριασμό του απορροφώντος ή του νέου αμοιβαίου κεφαλαίου που διαχειρίζεται, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη γνωστοποίηση της συγχώνευσης στους μεριδιούχους των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων με τις ανωτέρω δημοσιεύσεις, να δεχθεί ενδεχόμενες αιτήσεις εξαγοράς των μεριδίων των τελευταίων, με τους όρους του κανονισμού τους. 9.Η ανταλλαγή των μεριδίων των συγχωνευόμενων αμοιβαίων κεφαλαίων δεν συνιστά μεταβίβαση κατά την έννοια της απαγορευτικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 19 του παρόντος νόμου. 10.Η μεταβίβαση του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 48 του παρόντος νόμου, ως προς την απαλλαγή από τη φορολογία της πράξης σύστασης του αμοιβαίου κεφαλαίου, της διάθεσης ή εξαγοράς των μεριδίων του και της πρόσθετης αξίας από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της τιμής κτήσης, εφαρμόζονται στη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαίων. Άρθρο Άρθρο 115 Μετά το άρθρο 49β του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α), προστίθεται νέο άρθρο 49γ, με αντίστοιχη αναρίθμηση των άρθρων 49γ και 49δ, αντίστοιχα, σε άρθρα 49δ και 49ε. που έχει ως εξής: Άρθρο 49γ 1, Η διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμού συλλογικών επενδύσεων με έδρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπόκειται στην οδηγία 85/611/Ε.Ο.Κ.. ή με έδρα τρίτο κράτος, προϋποθέτει προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με βάση διαδικασία που καθορίζει αυτή, με ειδική προς τούτο απόφασή της. Σ αυτή την απόφαση εξειδικεύονται και τα στοιχεία που θα υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τη χορήγηση της άδειας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να υποβάλει τη διάθεση των μεριδίων ή μετοχών σε οποιονδήποτε όρο κρίνει σκόπιμο, κατά περίπτωση. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49α και της παραγράφου 2 του άρθρου 49β εφαρμόζονται και ως προς τη διάθεση μεριδίων ή μετοχών οργανισμών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Άρθρο Άρθρο 116 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά 1.Συνιστάται ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 76 του Συντάγματος, για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κώδικα ή επί μέρους κώδικες της χρηματιστηριακής και εξωχρηματιστηριακής κεφαλαιαγοράς. 2.Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η νέα διάρθρωση της νομοθετικής ύλης, η διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, η απάλειψη των διατάξεων που έχουν ρητά η σιωπηρά καταργηθεί και των μεταβατικών διατάξεων που δεν ισχύουν, η διόρθωση φράσεων που περιέχουν κανόνες που καταργήθηκαν, η ενέργεια διορθώσεων και προσαρμογών στη φραστική διατύπωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προσαρμογή με την ισχύουσα νομοθεσία, με την τροποποίηση ή κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων και την προσθήκη νέων. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζεται ο πρόεδρος, ο γραμματέας και τα λοιπά μέλη της Επιτροπής. 4.Το κείμενο ή κείμενα που θα συντάξει η πιο πάνω ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή θα υποβληθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για κύρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η παράγραφος 6 του άρθρου 76 του Συντάγματος, σχετικά με την επιψήφιση κωδίκων. Άρθρο Άρθρο 117 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 1975/1991 αντικαθίσταται ως εξής: Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και τα θεραπευτήρια και οι κλινικές προκειμένου περί αλλοδαπών που εισάγονται έκτακτα για νοσηλεία. Άρθρο Άρθρο 118 Μετά την 21η Οκτωβρίου 1997 δεν εξετάζονται αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεών τους στις διατάξεις του κωδικοποιημένου, με το π.δ. 456/1995. νόμου 1892/1990, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6α του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, καθώς και στην παρ. 2 γα του άρθρου 1 του ν. 2372/1996. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση υποβολής προτάσεων επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των προβλεπομένων στα άρθρα 23Α και 23Β του κωδικοποιημένου, με το π.δ. 456/1995, νόμου 1892/1990. Άρθρο Άρθρο 119 Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Το υποδεικνυόμενο από την ΟΚΕ μέλος προέρχεται από φορείς σχετικούς με την κάθε δημόσια επιχείρηση και προτείνεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η ΟΚΕ από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την πρόταση εκπροσώπων των εργαζομένων. Αν οι προθεσμίες αυτές παρέλθουν άπρακτες και μέχρις ότου ορισθούν οι εκπρόσωποι της ΟΚΕ και των εργαζομένων, το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά. Άρθρο Άρθρο 120 1.Οι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εν ενεργεία αντικρυστές μπορούν να μετάσχουν άπαξ στις πρώτες εξετάσεις για την ανάδειξη χρηματιστηριακών εκπροσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν 1806/1988, οι οποίες θα διενεργηθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς να έχουν πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή Τ.Ε.Ι., αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ασκήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη το επάγγελμα του αντικρυστή. 2.Σε περίπτωση εισαγωγής στο Χ.Α.Α. και πώλησης των μετοχών της εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (Κ.Α.Ε. Α.Ε.), κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1γ του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 8 παρ. 8 εδ. 3 του ν. 2166/ 1993 (ΦΕΚ 137 Α), εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 20 του άρθρου 14 του ν. 2166/1993, όπως κάθε φορά ισχύει, ανεξάρτητα από το ύψος του γενικού συνόλου του ενεργητικού της. 3.Επιτρέπεται σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, κατά τη διαχείριση των διαθεσίμων τους και ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους, να αγοράζουν και να πωλούν μετοχές εισηγμένες στο Χ.Α.Α. ή μετοχές, που διατίθενται με δημόσια εγγραφή για να εισαχθούν στο Χ.Α.Α.. εταιρειών, οι οποίες ιδιωτικοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1γ του ν. 2000/1991, όπως ισχύει, τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων στο άρθρο 1 παρ. 4 του ν. 2374/1996 (ΦΕΚ 32 Α). 4.Η εκμετάλλευση των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών, που υπάρχουν ή πρόκειται να ιδρυθούν στους διεθνείς αερολιμένες, τους χερσαίους μεθοριακούς σταθμούς και τους λιμένες της χώρας, ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε. (Κ.Α.Ε. Α.Ε.), που συστήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 827/1978. Στους παραπάνω χώρους η εταιρεία θα δύναται να αναπτύσσει και δραστηριότητα πωλήσεως φορολογούμενων ειδών. Με σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Οικονομικών ή το εξουσιοδοτούμενο από αυτόν όργανο, και της ανώνυμης εταιρείας Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., παραχωρείται στην εταιρεία το παραπάνω δικαίωμα, για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ετών που αρχίζει από 1.1.1998, έναντι ανταλλάγματος είκοσι δισεκατομμυρίων (20.000.000.000) δραχμών. Η καταβολή του ανταλλάγματος αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της συμβάσεως. Το ποσό αυτό υπόκειται σε απόσβεση με συντελεστή δύο τοις εκατό 2%) ετησίως. 5.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε. καταρτίζεται το καταστατικό αυτής, το οποίο εν κρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 β του κ.ν. 2190/1920, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της υποβολής του. Με το εν λόγω καταστατικό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που προβλέπονται από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α) και του παρόντος νόμου. Από τη δημοσίευση της παραπάνω απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης η παράγραφος 2 του άρθρου 27 του ν. 827/1978, καθώς και τα άρθρα 1 έως 16 και 18 του π.δ/τος 86/1979 (ΦΕΚ 17 Α) παύουν να ισχύουν. Κατ εξαίρεση, για τη χρήση του έτους 1997 εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 2 εδ. α του π.δ/τος 86/1979. 6.Το μετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε. αυξάνεται σε τρία δισεκατομμύρια (3.000.000.000) δραχμές και διαιρείται σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης. Το σύνολο των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση αυτή του μετοχικού κεφαλαίου θα περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο. Η αύξηση πραγματοποιείται κατά ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) δραχμών με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και κατά ποσό δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000) δραχμών με καταβολή μετρητών από το Ελληνικό Δημόσιο. Κάθε περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας. 7.Ο Υπουργός Οικονομικών ασκεί την εποπτεία επί της εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε. ως προς την τήρηση από αυτήν των διατάξεων περί καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμολογήτων ειδών και δύναται να παραγγείλει καθ οιονδήποτε χρόνο σχετικό έλεγχο, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920. 8.Η παράγραφος 3 του άρθρου 17 του π.δ/τος 86/1979 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμοί και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και αυτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο δικαίωμα εκμετάλλευσης ή διαχείρισης των χώρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου υποχρεούνται να παραχωρούν τη χρήση των χώρων που καθορίζονται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου. Ως αντάλλαγμα για τη χρήση των χώρων αυτών, η εταιρεία καταβάλλει ποσοστό μέχρι πέντε στα εκατό (5%) επί των ακαθαρίστων εισπράξεων για τη χρήση των χώρων, όπου κατά τη δημοσίευση του παρόντος λειτουργούν ήδη καταστήματά της. Για τη μίσθωση των χώρων, όπου πρόκειται να λειτουργήσουν νέα καταστήματα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 813/1978, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από άλλες ειδικές διατάξεις. 9.Στην περίπτωση εισαγωγής των μετοχών της εταιρείας Κ.Α.Ε. Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την εισαγωγή αυτή, που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων για τις μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου δεν θα έχουν δικαίωμα στο μέρισμα της χρήσης 1997, το οποίο θα εισπραχθεί εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο ως παλαιό μέτοχο. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2000/1991 εφαρμόζεται και στην παραπάνω περίπτωση. Άρθρο 121 Στο άρθρο 17 παρ. 4 εδ. β του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α) μετά τις λέξεις Προεδρία της Δημοκρατίας προστίθεται και τη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 122 Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διάταξη. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-11-11 Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/228
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Απόκτηση από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. της ιδιότητας μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών (Χ.Π.Α.). (Συνεδρίαση 119/18. 2.2002 θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/1_27.03.2002 2002
Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 1998/2642 1998
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Ίδρυση και εποπτεία χρηματιστηρίων και οργανωμένων αγορών, νέες αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τροποποιήσεις χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2003/3152 2003
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. 2004/3283 2004
Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς. 2005/3340 2005
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 2005/3371 2005
Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προτάσεις. 2006/3461 2006
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. 2006/3522 2006
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις. 2009/3746 2009
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4370 2016
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ 2002/15 2002
Προσαρμογή του Ν.Δ. 400/1970 (Α΄ 10) περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως, όπως ισχύει, προς: i) τις διατάξεις της Οδηγίας 98/78/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 σχετικά με την συμπληρωματική χρηματοοικονομι[...]" 2002/288 2002
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2003/25 2003
Σύσταση Περιφερειακού Γραφείου Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη Θεσσαλονίκη. 2005/152 2005
Οργανισμός Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2009/65 2009