ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2538

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Άρθρο 1 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298 Α) 1.Οπου στις διατάξεις του ν. 721/1977 αναφέρεται ο όρος γεωργικόν φάρμακον ή φάρμακον νοείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο όρος φυτοπροστατευτικό προϊόν. 2.Η περίπτωση δ του άρθρου 1 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως εξής: δ) Φυτοπροστατευτικά προϊόντα είναι οι δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα, τα οποία περιέχουν μία η περισσότερες δραστικές ουσίες με τη μορφή με την οποία προσφέρονται στο χρήστη και προορίζονται: να προστατεύουν τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα από κάθε είδους επιβλαβείς οργανισμούς ή να προλαμβάνουν τη δράση τους, εφόσον οι ουσίες ή τα σκευάσματα αυτά δεν ορίζονται διαφορετικά παρακάτω. - να επηρεάζουν τις βιολογικές διεργασίες των φυτών (π.χ. ρυθμιστές αύξησης), εκτός αν πρόκειται για θρεπτικές ουσίες, - να διατηρούν τα φυτικά προϊόντα, εκτός αν πρόκειται για ουσίες ή προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις σχετικά με τα συντηρητικά. να καταστρέφουν τα ανεπιθύμητα φυτά. - να καταστρέφουν μέρη των φυτών να επιβραδύνουν η να εμποδίζουν την ανεπιθύμητη ανάπτυξη φυτών 2α.Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 4. α) Για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για τις καλλιέργειες της χώρας μας, ενώ έχει ήδη χορηγηθεί τέτοια έγκριση, προσωρινή ή οριστική, σε δύο (2) τουλάχιστον Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), εκ των οποίων το ένα είναι μεσογειακό, η κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου έγκριση κυκλοφορίας αυτών χορηγείται ως προσωρινή, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών από το Γενικό Διευθυντή Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2, της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου του νόμου αυτού. 1)Για τη χορήγηση της κατά την προηγουμένη περίπτωση α έγκρισης κυκλοφορίας υποβάλλεται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας αίτηση που συνοδεύεται από αντίγραφα των εγκρίσεων κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που έχουν χορηγηθεί από τα Κράτη - Μέλη της προηγούμενης περίπτωσης, καθώς και από διπλότυπο καταθέσεως ειδικού παραβόλου ύψους ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών επιπλέον αυτού που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 περίπτωση α υποπεριπτ. γγ και εε, υπέρ του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφαρμοζομένων ανάλογα και των διατάξεων των παραγράφων 1. 2 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος νομού όσον αφορά την υποβολή της αίτησης και τα συνοδευόμενα με αυτή δικαιολογητικά. 2)Η κατά την περίπτωση α έγκριση κυκλοφορίας χορηγείται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης της προηγούμενης περίπτωσης β. Τυχόν άρνηση χορήγησης της έγκρισης θα πρέπει να αιτιολογείται με στοιχεία που να αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, ότι ο εγκεκριμένος τρόπος χρήσης στις χώρες όπου έχει εγκριθεί το προϊόν. εφαρμοζόμενος στην Ελλάδα, δεν είναι εξίσου ασφαλής για το χρήστη και τον καταναλωτή. Η μη έγκαιρη διαβίβαση προς το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης, η μη κατά το προηγούμενο εδάφιο αιτιολόγηση για την άρνηση χορήγησής της και η μη χορήγηση της προσωρινής έγκρισης μέσα στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου αποτελούν πειθαρχικό αδίκημα των υπευθύνων υπάλληλων που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 611/1977 Υπαλληλικός Κώδιξ. 3)Η προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας ενός προϊόντος είναι δυνατόν να ανακληθεί, εφόσον συντρέχει περίπτωση από τις αναφερόμενες στα άρθρα 6 και 9 του παρόντος νομού. Προ της λήξεως της προσωρινής έγκρισης κυκλοφορίας, το προϊόν εξετάζεται με μέριμνα της υπηρεσίας για τη χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, με εφαρμογή των κείμενων διατάξεων ως προς τα δικαιολογητικά που θα κληθεί να καταθέσει ο ενδιαφερόμενος μαζί με τη σχετική αίτηση. Εάν δεν υποβληθούν η αίτηση και τα δικαιολογητικά. όταν ζητηθούν από την υπηρεσία αίρεται και η προσωρινή έγκριση. 2β.Μετά το άρθρο 5 του ν. 721/1977 προστίθεται νέο άρθρο 5α. που έχει ως ακολούθως: Άρθρο 5α Οδηγίες χρήσεως σχετικές με την αποτελεσματική δράση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων 1.Την αστική ευθύνη για την ακρίβεια των οδηγιών χρήσεως ως προς την αποτελεσματικότητα της δράσης ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος φέρει ο κάτοχος της προσωρινής ή οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας. 2.Οι οδηγίες αυτές οφείλουν να περιλαμβάνουν με σαφήνεια και ακρίβεια τη μείζονα χρήση από πλευράς δοσολογίας, συχνότητας εφαρμογών, χρόνου τελευταίας εφαρμογής προ της συγκομιδής, καθώς και κάθε άλλης παραμέτρου που απαιτείται για την αποτελεσματική δράση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αιτήσεως για την προσωρινή ή την οριστική έγκριση κυκλοφορίας. 3.Ο κάτοχος προσωρινής ή οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας οφείλει να παρακολουθεί και να επιβεβαιώνει την ισχύ των οδηγιών της παραγράφου 1 του παρόντος. ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική δράση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος. 4.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης των οδηγιών της παραγράφου 1 του παρόντος, ο τρόπος για την επιβεβαίωση ή την αναθεώρησή τους για ορισμένες περιοχές της χώρας ή για το σύνολο της επικράτειας, καθώς και τα μέτρα που λαμβάνονται σε περιπτώσεις αμφισβήτησης της ορθότητάς τους. 3.Το άρθρο 13 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 13 Διαφήμιση 1.Απαγορεύεται η διαφήμιση φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.). Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η διαφήμιση αυτών σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλία αγροτικού περιεχομένου. εφόσον η διαφήμιση αφορά φυτοπροστατευτικά προϊόντα για τα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας και περιέχουν στοιχεία που δεν αφίστανται των περιλαμβανομένων στην έγκριση κυκλοφορίας. 2.Στη διαφήμιση του δεύτερου εδαφίου της προηγουμένης παραγράφου απαγορεύεται η χρησιμοποίηση επίσημων εγγράφων, βεβαιώσεων η πιστοποιήσεων. 3.Σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων υπεύθυνος είναι εκείνος στον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση κυκλοφορίας. 4.Μετά την παράγραφο κγ του άρθρου 14 του ν. 721/1977 προστίθενται νέες παράγραφοι κδ και κε που έχουν ως ακολούθως: κδ) Ο προσδιορισμός της έννοιας του όρου παρασκευαστής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 1)Η διαδικασία επαναχορήγησης των εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λόγω αλλαγής της επωνυμίας του κατόχου της έγκρισης κυκλοφορίας που προέρχεται από μετονομασία ή πώληση ή συγχώνευση εταιρειών, καθώς και τα απαιτούμενα για την επαναχορήγηση δικαιολογητικά. 5.Η περίπτωση θ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως ακολούθως: θ) Την ημερομηνία παρασκευής και την ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται με την έγκριση κυκλοφορίας κάθε φαρμάκου. 5α.Το άρθρο 30 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 30 Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και για προϊόντα που χρησιμοποιούνται: 1) για την καταπολέμηση επιβλαβών ή ενοχλητικών για τον άνθρωπο αρθροπόδων εν γένει ή τρωκτικών των αποθηκών και των κατοικημένων χώρων 2) για την καταπολέμηση όφεων και σκορπιών. 3) για ελκυστικά ή αποθετικά των εντόμων, των πτηνών και άλλων ζώων, καθώς και ουσίες που επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τη συμπεριφορά ή τη φυσιολογία αυτών, 4) για την προστασία από μύκητες των συσκευαζόμενων οπωροκηπευτικών, απλά ή μείγματα μετά κηρών και απορρυπαντικών ουσιών. 5) για την προστασία ακατέργαστης ή κατεργασμένης ξυλείας από έντομα και μύκητες, απλά η μείγματα μετά στιλβωτικών ή ανταναφλεκτικών προσμίξεων 6) για τον περιορισμό της διαπνοής των φυτών και αποφυγή της συρρικνώσεως των καρπών. 7) για τον περιορισμό της υγρασίας στα θερμοκήπια. 8) για την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων σε αντικείμενα και έργα τέχνης, όπως εικόνες και ξυλόγλυπτα εκκλησιών, εκθέματα μουσείων και βιβλία, 9) για βοηθητικές ουσίες, διαλύτες και στερεά έκδοχα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 6.Το άρθρο 27 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 27 Έσοδα - Παράβολα 1. 1)Υπέρ του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών καταβάλλεται παράβολο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Για τον έλεγχο των στοιχείων των φακέλων προκείμενου μια δραστική ουσία να εγκριθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα. 2) Για τη χορήγηση έγκρισης κυκλοφορίας σκευασμάτων με δραστικές ουσίες που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η οποία αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 3) Για την έγκριση προσωρινής διάθεσης στην αγορά σκευασμάτων που περιέχουν δραστική ουσία που δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η οποία αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 4) Για τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση σε ειδικές περιπτώσεις, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η οποία αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 5) Για την ανανέωση, διεύρυνση, έγκριση κυκλοφορίας σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστικές ουσίες που κυκλοφορούσαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 26 Ιουλίου 1993 και δεν έχουν ακόμα εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. καθώς και την ανανέωση, διεύρυνση, έγκριση κυκλοφορίας βιοκτόνων 6) Για την τροποποίηση έγκρισης κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων που έχει χορηγηθεί ως προς τον παρασκευαστή, τον αντιπρόσωπο, το εργοστάσιο παρασκευής, το είδος, το μέγεθος και το υλικό συσκευασίας και ως προς τις βοηθητικές ουσίες. 7) Για τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων (βιολογικού, χημικού, τοξικολογικού, υπολειμμάτων) σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 8) Για τον πειραματισμό με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη φυτοπροστατευτικών προϊόντων 9) Για την άδεια εισαγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τρίτες χώρες. 10) Για τον έλεγχο και την εγγραφή μιας βιομηχανίας ή βιοτεχνίας στο μητρώο αναγνωρισμένων βιομηχανιών και βιοτεχνιών παρασκευής - συσκευασίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 11) Για τον έλεγχο και την αναγνώριση πειραματικής μονάδας ή πειραματικού σταθμού ορθής πειραματικής πρακτικής αποτελεσματικότητας (Ο.Π.Π.Α.). 12) Για τη διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης ανάλυσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα αρμόδια εργαστήρια. 13) Για τη διενέργεια της ζητούμενης από ιδιώτες επίσημης ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε γεωργικά προϊόντα στα αρμόδια εργαστήρια. 14) Για την κατ ένσταση του ενδιαφερομένου διενέργεια δεύτερης επίσημης ανάλυσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή υπολειμμάτων. Στην περίπτωση αυτή το παράβολο επιστρέφεται αν η δεύτερη ανάλυση αποδείξει βάσιμους τους αναφερόμενους στην ένσταση ισχυρισμούς. 15) Για τον έλεγχο υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα από τρίτες χώρες. ιστιστ) Για τη χορήγηση άδειας εμπορίας ή αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 16) Για τη χορήγηση άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. 2)Υπέρ του ίδιου Ταμείου καταβάλλονται και τα έσοδα από τις διοικητικές κυρώσεις και τους ελέγχους αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής καθώς και κάθε άλλος πόρος, μη κατονομαζόμενος ρητώς στον παρόντα νόμο ο οποίος προέρχεται από δραστηριότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 2.Το ύψος των παράβολων της προηγούμενης παραγράφου, το οποίο μπορεί, για τις υποπεριπτώσεις αα , ββ, εε, στστ, ζζ και ηη της περίπτωσης α της παραγράφου 1, να είναι διαφορετικό κατά αντικείμενο και περίπτωση, ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Οι αιτήσεις για τους ελέγχους και τις εγκρίσεις που αναφέρονται στις δραστηριότητες της παραγράφουπροκειμένου να εξεταστούν πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από το ανάλογο παράβολο. 7.Το άρθρο 31 του ν. 721/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 31 Ποινικές κυρώσεις 1.Οι παραβάτες της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρουτου παρόντος τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. 2.Σε περιπτώσεις διαπίστωσης νοθευμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή μη εγκεκριμένης συσκευασίας, ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας και ο υπο-συσκευαστής τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες μέχρι ένα (1) έτος. 3.Όσοι κατέχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέρα από την ημερομηνία λήξης αυτών που αναγράφεται στη συσκευασία ή την ετικέτα, υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης αυτών υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της κατηγορίας αυτής που κατέχουν και το είδος της συσκευασίας αυτών, προκείμενου να κινηθεί η περαιτέρω διαδικασία καταστροφής τους. 4.Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αγρότες που κατέχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα της ίδιας ως άνω κατηγορίας, οι οποίοι υποχρεούνται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου να παραδώσουν στην ως άνω υπηρεσία τις κατεχόμενες ποσότητες. Για την παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο περιγράφονται το είδος και οι ποσότητες που παραδίδονται, καθώς και το είδος της συσκευασίας αυτών. 5, Τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων δύνανται να μην παραλαμβάνουν από τους προμηθευτές τους η και να επιστρέφουν σ αυτούς γεωργικά φάρμακα, τα οποία κατά το χρόνο παραλαβής τους έχουν διάρκεια διάθεσης μικρότερη του εξαμήνου της αναγραφομένης επί της συσκευασίας. 6.Όποιος κατέχει, εμπορεύεται, εισάγει, διακινεί, διαθέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της αναγραφόμενης επί της συσκευασίας ή της ετικέτας ημερομηνίας λήξης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης αυτών, εξαιρουμένων των αγροτών που κατέχουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών 7.Τα έξοδα συγκέντρωσης, μεταφοράς και καταστροφής των εν λόγω προϊόντων των παραγράφων 3 και 4 επιβαρύνουν τους παρασκευαστές, συσκευαστές, αντιπροσώπους, εμπόρους ή εισαγωγείς, στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι και κάτοχοί τους. 3.Όπου και όταν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος δέσμευσης, συγκέντρωσης, μεταφοράς και καταστροφής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των παραγράφων 3 και 4, καθώς και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των οποίων έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 9.Οι παραβάτες του άρθρου 13 του παρόντος τιμωρούνται ως ακολούθως: α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. 10.Οι παραβάτες των διατάξεων της αριθ. 329327/ 2.3.1994 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 169 Β) τιμωρούνται με φυλάκιση έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών για κάθε παράβαση. Σε περίπτωση αμέλειας τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ένα (1) έτος. 11.Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή φυτά ή Φυτικά προϊόντα για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. 12.Όποιος χρησιμοποιεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής και την προστασία του οικοσυστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. 13.Όποιος αποθηκεύει φυτοπροστατευτικά προϊόντα και δεν εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη τους τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. 14.Όποιος εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους χωρίς τη νόμιμη άδεια τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. 15.Όποιος κατέχει νόμιμη άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες, αν: 1)χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα σκευάσματα για το σκοπό αυτόν, 2)δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής η εφαρμογή των καταπολεμήσεων αυτών. 16.Σε περίπτωση διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας με άλλα μέσα ενημέρωσης, εκτός από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρέχεται το δικαίωμα σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα τη διακοπή της διαφήμισης. 8.Η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 721/1977, που αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Μετά το άρθρο 31 του ν. 721/1977 προστίθενται άρθρα 32 έως 38, το κείμενο των οποίων έχει ως εξής: Άρθρο 32 Διοικητικές κυρώσεις 1.Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές, τα δε φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατάσχονται και/ή: 1)επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο Κράτος-Μέλος αποστολής προκειμένου για χώρες της Ε.Ε.. 2)καταστρέφονται. Οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον κάτοχο των κατασχεθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε περίπτωση διαφήμισης φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας, ο κάτοχος αυτών στερείται για περίοδο δύο (2) ετών και του δικαιώματος έγκρισης κυκλοφορίας του συγκεκριμένου σκευάσματος. 2.Αν διαπιστωθεί νοθευμένο φυτοπροστατευτικά προϊόν ή μη εγκεκριμένη συσκευασία σε φυτοπροστατευτικό προϊόν που έχει έγκριση κυκλοφορίας, επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές στον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας και τον υποσυσκευαστή του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και αφαιρείται η έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος για ένα (1) έτος. Η ακατάλληλη παρτίδα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ή, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτή, το σύνολο της ποσότητας που κυκλοφορεί στη χωρά κατάσχεται και: 1)επανεξάνεται στη χωρά προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αποστέλλεται στο Κράτος-Μέλος προέλευσης για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταστρέφεται όταν πρόκειται για νοθεία στην εγγυημένη σύνθεση, 2)διορθώνεται η σήμανση ή επανασυσκευάζεται, όταν πρόκειται για τη συσκευασία. Οι δαπάνες βαρύνουν τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή όποιον διακινεί τα εν λόγω προϊόντα. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου. τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται και αίρεται οριστικά η έγκριση κυκλοφορίας. 3.Όποιος κατέχει, εμπορεύεται, εισάγει, διακινεί, διαθέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν. ανταλλάσσει, μεταφέρει φυτοπροστατευτικά προϊόντα πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης επί της συσκευασίας ή της ετικέτας, τιμωρείται με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατάσχονται και καταστρέφονται, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός (1) μηνός. Οι δαπάνες καταστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον κάτοχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας. 4.Η διαδικασία κατάσχεσης, καταστροφής ή προώθησης στη χώρα προέλευσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων των παραγράφων 1, 2 και 3 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Οι παραβάτες του άρθρου 13 του παρόντος νόμου τιμωρούνται ως ακολούθως: α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. 6.Όποιος εισάγει φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανώτερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια τιμωρείται με πρόστιμο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και τα φυτικά προϊόντα κατάσχονται. Τα κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται ή μεταποιούνται, εφόσον η μεταποίηση τα καθιστά ακίνδυνα στους καταναλωτές. Τα παραγόμενα ή διακινούμενα φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανώτερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια κατάσχονται. Τα κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται ή μεταποιούνται, εφόσον η μεταποίηση τα καθιστά ακίνδυνα στους καταναλωτές. Οι δαπάνες καταστροφής ή μεταποίησης των φυτικών προϊόντων της παρούσας παραγράφου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των φυτικών προϊόντων. 7.Η διαδικασία κατάσχεσης η καταστροφής των φυτικών προϊόντων που φέρουν υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων ανώτερα από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανο στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή φυτά ή φυτικά προϊόντα για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. 9.Οι παραβάτες των διατάξεων της αριθ. 329327/ 2.3.1994 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ 169 Α) τιμωρούνται με: 1)Πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δυο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές για κάθε παράβαση. 2)Προσωρινή διακοπή παρασκευής και συσκευασίας μέχρι να διορθωθούν οι διαπιστωμένες παραβάσεις ή οι ελλείψεις τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης. Η διαδικασία διακοπής και επαναλειτουργίας της επιχείρησης καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 10.Όποιος χρησιμοποιεί φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής και την προστασία του οικοσυστήματος, τιμωρείται με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 11.Όποιος αποθηκεύει φυτοπροστατευτικά προϊόντα και δεν εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξή τους τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δυο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 12.Όποιος εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους χωρίς τη νόμιμη άδεια τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και στερείται για περίοδο δύο (2) ετών του δικαιώματος απόκτησης άδειας. 13.Όποιος κατέχει νόμιμη άδεια να εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και αφαιρείται η άδεια από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες, αν: 1)χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το σκοπό αυτόν, 2)δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής η εφαρμογή των καταπολεμήσεων αυτών. 14.Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του παρόντος άρθρου λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης ως προς τους κινδύνους και την ακαταλληλότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, η διάρκειά της, καθώς και η περίπτωση υποτροπής. 15.Τα διοικητικά μέτρα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, πλην της περίπτωσης της αφαίρεσης της έγκρισης κυκλοφορίας της παραγράφου 2 που ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. 16.Σε περίπτωση που ο κάτοχος των κατασχεθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή φυτικών προϊόντων αρνείται να τα καταστρέψει ή να τα επανεξαγάγει ή να τα προωθήσει στη χώρα αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και οι διαδικασίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης. Οι δαπάνες καταλογίζονται σε βάρος του κατόχου των δεσμευθέντων φυτοπροστατευτικών προϊόντων ή φυτικών προϊόντων και εισπράττονται με τη διαδικασία περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Άρθρο 33 Ειδική προστασία Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που του επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως, με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1973 (ΦΕΚ 174 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α), εν μέρει ή στο σύνολο η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, αν εξαιτίας σφαλμάτων της πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα. Άρθρο 34 1.Η αρμόδια κατά περίπτωση ελεγκτική αρχή του Υπουργείου Γεωργίας δικαιούται να συλλέγει πληροφορίες για θέματα αρμοδιότητάς της απευθύνοντας έγγραφα προς τις επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές, οι οποίες υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των ζητούμενων πληροφοριών. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρονται οι διατάξεις που θεμελιώνουν το αίτημα, η τασσόμενη προθεσμία για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι βραχύτερη των δέκα (10) ημερών, και οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. 2.Για τη διαπίστωση παραβάσεων αρμοδιότητάς τους, οι ελεγκτικές αρχές του Υπουργείου Γεωργίας μπορεί: 1)να ελέγχουν τα βιβλία εισαγωγής και παραγωγής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματα αυτών, 2)να ενεργούν ελέγχους στις εγκαταστάσεις και τους λοιπούς χώρους των επιχειρήσεων. 3.Για τους ανωτέρω ελέγχους συντάσσεται πρακτικό από τους διενεργήσαντες αυτούς, αντίγραφο του οποίου κοινοποιείται και στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις. 4.Η εντολή ελέγχου παρέχεται εγγράφως από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Γεωργίας και περιέχει το αντικείμενο του ελέγχου και τις συνέπειες παρεμπόδισής του ή άρνησης εμφάνισης των ζητούμενων βιβλίων, στοιχείων ή χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασμάτων αυτών ή παρεμπόδισης της εισόδου για έλεγχο σε εγκαταστάσεις, αποθήκες και άλλους χώρους. Άρθρο 35 Υποχρέωση εχεμύθειας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 37 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Γεωργίας, λαμβάνοντες ως εκ της υπηρεσιακής τους ενασχόλησης γνώση απόρρητων στοιχείων των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που δεν έχουν σχέση με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, υποχρεούνται να τηρούν γι αυτά εχεμύθεια. Οι παραβαίνοντες την υποχρέωση αυτή: α) διώκονται πειθαρχικά και η παράβαση της υποχρέωσης τους αυτής συνιστά βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, β) τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 252 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και με χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Άρθρο 36 Υπεύθυνα πρόσωπα στα οποία επιβάλλονται οι κυρώσεις 1.Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται η ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 32 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρίες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος τα μέλη του οργάνου διοίκησης τους. 2.Αν τα φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 1 αρνούνται να καταβάλουν τα διοικητικά πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του παρόντος νόμου, το αρμόδιο δικαστήριο επιβάλλει κατ αυτών για κάθε παράβαση προσωπική κράτηση έως ένα (1) έτος. Άρθρο 37 1.Για όλες τις επιδόσεις αποφάσεων και πρακτικών ελέγχων εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. 2.Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλει στην ελέγχουσα υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του για την παράβαση που διαπιστώθηκε. Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση. 3.Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 4.Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας επιβάλλει τα διοικητικά μέτρα με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Άρθρο 38 Αναπροσαρμογή προστίμων και παραβόλων Είσπραξη προστίμων 1.Τα πρόστιμα και τα παράβολα των άρθρων 27 και 32 του παρόντος νόμου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2.Τα πρόστιμα από τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται κατά τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και κατατίθενται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Για την κίνηση της διαδικασίας βεβαίωσης μεριμνά η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 10.Τα άρθρα 32, 33 και 34 του ν. 721/1977 αναριθμούνται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε άρθρα 39, 40 και 41, αντίστοιχα. 11.Το άρθρο 31 του ν. 1845/1939 (ΦΕΚ 102 Α) καταργείται. Άρθρο 2 1.Όπου στις διατάξεις του ν.δ/τος 220/1973 αναφέρεται ο όρος γεωργικόν φάρμακον νοείται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ο όρος φυτοπροστατευτικό προϊόν. 2.Επί της συσκευασίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική επικράτεια. πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς και για το περιβάλλον. 3.Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες μέχρι ένα (1) έτος και με τη διοικητική κύρωση του προστίμου από ένα εκατομμύριο (1.000.000) μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές. 4.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις ασφάλειας, οι περιορισμοί λειτουργίας, ο τόπος εγκατάστασης, καθώς και ο χρόνος μετεγκατάστασης των καταστημάτων και αποθηκευτικών χώρων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 5.Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ/τος 220/1973 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται: 1)Οι προδιαγραφές των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και των χώρων αποθήκευσής τους. 2)Τα όργανα ελέγχου εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Μετά την έκδοση της παραπάνω υπουργικής απόφασης, το άρθρο 9 του παρόντος, καθώς και η παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α) καταργούνται. 6.Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων υποχρεούνται να απασχολούνται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημά τους και σε περίπτωση απουσίας αυτών ο νόμιμος αναπληρωτής τους. Η άδεια αναπληρώσεως χορηγείται από την ίδια αρχή που χορήγησε την άδεια εμπορίας και για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ημερών. Η αίτηση για άδεια αναπλήρωσης υποβάλλεται από τον κάτοχο της άδειας και προσυπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο υπεύθυνο της εμπορίας και τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση απουσίας του υπεύθυνου της εμπορίας για χρονικό διάστημα από λίγες ώρες έως δύο (2) ημέρες δεν απαιτείται άδεια αναπλήρωσης και στο διάστημα αυτό απαγορεύεται η διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 7.Για τη χορήγηση της άδειας εμπορίας ή αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση που συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1)Αντίγραφο πτυχίου, πρωτότυπο ή επικυρωμένο από αρμόδια αρχή. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται και βεβαίωση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής. 2)Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α πρόσφατα εκδοθέν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ο ίδιος και υπεύθυνος για την εμπορία υποβάλλει και αυτός Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όταν δε πρόκειται για νομικό πρόσωπο ο αγορανομικά υπεύθυνος αυτού. 3)Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή βεβαίωση της αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει απαλλαγεί νομίμως των στρατιωτικών του υποχρεώσεων. 4)Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τον υπεύθυνο επί της εμπορίας, στην οποία δηλώνεται ότι: 1) Δεν εργάζεται στο Δημόσιο, σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) η ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και δεν έχει άλλη ατομική επιχείρηση, που να απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία του. ββ) Δεν έχει χορηγηθεί σε άλλο νομό άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων με υπεύθυνο τον ίδιο. γγ) Θα γνωστοποιήσει στην αρμόδια αρχή που χορήγησε την άδεια τυχόν αποχώρησή του από την εργασία αυτή και θα επιστρέψει τη χορηγηθείσα άδεια. 5)Νόμιμα παραστατικά ασφαλιστικού φορέα, στα οποία θα φαίνεται ως μόνο αντικείμενο εργασίας η εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γεωργικών εφοδίων, φυτών και εξοπλισμού αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 6)Επικυρωμένο αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτιρίου, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα. 7)Επικυρωμένο αντίγραφο σχεδίου κάτοψης της οικοδομής, όπου θα φαίνονται οι διαστάσεις του καταστήματος και το εμβαδόν αυτού. 8)Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφαλείας η επαρκή μέσα πυρόσβεσης. 8.Το άρθρο 7 του ν.δ/τος 220/1973 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται τα προσόντα που πρέπει να έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Στις Α.Σ.Ο. μπορεί να χορηγείται άδεια εμπορίας και αποθήκευσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην οποία ορίζεται και ο υπεύθυνος γεωπόνος με το νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι Α.Σ.Ο. διαθέτουν πέρα του καταστήματος εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων και κέντρα διανομής εκτός της έδρας τους, η ανωτέρω άδεια ισχύει και για τα κέντρα αυτά, με την προϋπόθεση ότι βρίσκονται εντός των ορίων της περιφέρειας της Α.Σ.Ο. 9.Μετά το άρθρο 7 του ν.δ/τος 220/1973 προστίθεται άρθρο 7α. που έχει ως εξής: Άρθρο 7α Εθνικό Συνταγολόγιο 1.Θεσπίζεται Εθνικό Συνταγολόγιο φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το όνομα του κατασκευαστή του, την υπουργική απόφαση βάσει της οποίας έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας, η διάρκεια της έγκρισης κυκλοφορίας, οι δραστικές ουσίες του προϊόντος, καθώς και οι οδηγίες χρήσεως αυτού. Το Εθνικό Συνταγολόγιο φυτοπροστατευτικών προϊόντων καταρτίζεται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, των οποίων η έγκριση κυκλοφορίας έχει λήξει ή αρθεί, αναγράφονται και στην έκδοση του Συνταγολογίου του επόμενου έτους με την ένδειξη Ανακλήθηκε και την αναγραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης. 2.Απαγορεύεται η λιανική πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς γραπτή συνταγή γεωπόνου, ο οποίος δικαιούται να χορηγεί συνταγές μετά την απόκτηση άδειας συνταγογράφησης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζονται ο φορέας κατάρτισης του Εθνικού Συνταγολογίου, τα προσόντα, οι αρμοδιότητες, τα άρια ευθύνης και η διαδικασία απόκτησης άδειας συνταγογράφησης από τους γεωπόνους. Οι Α.Σ.Ο. που διαθέτουν γεωτεχνική υπηρεσία με γεωπόνους οι οποίοι έχουν αποκτήσει άδεια συνταγογράφησης δικαιούνται να χορηγούν συνταγές για φυτοπροστατευτικά προϊόντα, υπογεγραμμένες από τους πιο πάνω γεωπόνους. 3.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τα οποία μπορεί να πωλούνται λιανικώς χωρίς συνταγή γεωπόνου. 10.Το άρθρο 8 του ν.δ/τος 220/1973 αντικαθίσταται ως εξής: Ποινικαί κυρώσεις Άρθρο 8 11.Μετά το άρθρο 8 του ν.δ/τος 220/1973 προστίθενται άρθρα 8α και 8β, που έχουν ως εξής: Άρθρο 8α 1.Όποιος ασκεί εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς τη νόμιμη άδεια εμπορίας τιμωρείται με φυλάκιση από τρεις (3) μήνες έως ένα (1) έτος. 2.Όποιος διαθέτει μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη. 3.Σε περιπτώσεις που απουσιάζουν περισσότερες από δύο φορές εντός διμήνου από τα καταστήματα οι υπεύθυνοι για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων και η εμπορία ασκείται από άτομα που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα επιβάλλεται φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος στον κάτοχο της άδειας εμπορίας. 4.Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή δεν παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές. 5.Όποιος πωλεί λιανικώς φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς συνταγή γεωπόνου τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και πρόστιμο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 6.Όποιος χορηγεί συνταγή χωρίς άδεια συνταγογράφησης τιμωρείται με φυλάκιση από εννέα (9) μήνες έως δύο (2) έτη και πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές. 7.Όποιος κατέχει άδεια συνταγογράφησης και χορηγεί συνταγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο φυτοπροστατευτικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος και πρόστιμο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. 8.Σε περιπτώσεις υποτροπής οι ποινές του παρόντος άρθρου διπλασιάζονται. 9.Οι παραπάνω κυρώσεις δεν έχουν εφαρμογή στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 5 του ν.δ/τος 220/1973. Άρθρο 8 1.Όποιος ασκεί εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων χωρίς τη νόμιμη άδεια εμπορίας τιμωρείται με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Το κατάστημα σφραγίζεται, τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατάσχονται και οι παραβάτες στερούνται για περίοδο δύο (2) ετών του δικαιώματος απόκτησης άδειας εμπορίας. 2.Η άδεια εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων αφαιρείται για ένα (1) έτος και επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές αν: 1)Οι ασκούντες την εμπορία διαθέτουν μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα η για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην έγκριση κυκλοφορίας τους. 2)Απουσιάζουν κατ επανάληψη οι υπεύθυνοι για την εμπορία, όπως αυτοί ορίζονται με τη χορηγηθείσα άδεια εμπορίας. Στο χρονικό διάστημα που αφαιρείται η άδεια το κατάστημα δεν λειτουργεί. Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια εμπορίας αφαιρείται οριστικά και τα πρόστιμα διπλασιάζονται. 3.Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια εμπορίας, η άδεια ανακαλείται μέχρι να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας. 4.Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή δεν παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. 5.Όποιος πωλεί λιανικώς φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς συνταγή γεωπόνου τιμωρείται με πρόστιμο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και αφαιρείται η άδεια εμπορίας για έξι (6) μήνες. Στο διάστημα αυτό το κατάστημα σφραγίζεται. 6.Όποιος χορηγεί συνταγή χωρίς άδεια συνταγογράφησης τιμωρείται με πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και στερείται του δικαιώματος απόκτησης άδειας συνταγογράφησης για δύο (2) έτη. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται και στερείται του δικαιώματος απόκτησης άδειας συνταγογράφησης για πέντε (5) έτη. 7.Όποιος κατέχει άδεια συνταγογράφησης και χορηγεί συνταγή φυτοπροστατευτικών προϊόντων που δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Συνταγολόγιο φυτοπροστατευτικών προϊόντων τιμωρείται με πρόστιμο από δύο εκατομμύρια (2.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές και η άδεια αφαιρείται για έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής τα πρόστιμα διπλασιάζονται και η άδεια αφαιρείται για ένα (1) έτος. 8.Η διαδικασία κατάσχεσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, καθώς και το κλείσιμο των καταστημάτων εμπορίας αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 9.Για τα δεσμευθέντα φυτοπροστατευτικά προϊόντα αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας με βάση τους φακέλους των εκάστοτε παραβάσεων. 10.Τα διοικητικά μέτρα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: 1)η ανάκληση της άδειας με απόφαση του οργάνου που τη χορήγησε, 2)τα πρόστιμα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας με βάση τους φακέλους των εκάστοτε παραβάσεων. 11.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 12.Οι διατάξεις των άρθρων 33 και 38 του ν. 721/1977 εφαρμόζονται ανάλογα και για το άρθρο αυτό. 12.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.δ/τος 220/1973 δεν έχουν εφαρμογή όσον αφορά την ανάκληση ή αναστολή ισχύος των αδειών εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Άρθρο Άρθρο 3 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2147/1352 (ΦΕΚ 155 Α) 1.Μετά το άρθρο 34 του ν. 2147/1952 προστίθεται νέο άρθρο 34α, που έχει ως εξής: Άρθρο 34α Διοικητικές κυρώσεις 1.Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή στην εμπορία φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικείμενων τα οποία: 1)παρακωλύουν η κωλυσιεργούν τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στην αρμόδια αρχή, 2)εισάγουν, εξάγουν ή θέτουν σε εμπορία ή διακινούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας τους ή επ αυτών το νόμιμο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπου τούτο απαιτείται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις, ή παραποιούν αυτά. 2.Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές στις επιχειρήσεις που: 1)εισαγάγουν φυτά. φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα από τρίτη χώρα και δεν ανακοινώνουν την ημερομηνία, τον τόπο, τη χώρα προέλευσης και το περιεχόμενο των φορτίων που πρόκειται να εισάγουν στην πλησιέστερη αρμόδια υπηρεσία του τόπου εισόδου η του τόπου προορισμού για τη διενέργεια του φυτοϋγειονομικού ελέγχου, 2)δεν τηρούν ή τηρούν ελλιπώς βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα εισόδου - εξόδου φυτών και φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, 3)δεν φυλάσσουν παντελώς η δεν φυλάσσουν καθ όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που προβλέπεται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις. 3.Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500 000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές σε όσους ασκούν δραστηριότητα των προηγούμενων παραγράφων χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. 4.Επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές σε όσους υποπέσουν στην ίδια παράβαση ή εισάγουν και διακινήσουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ/τος 332/1995 (ΦΕΚ 178 Α). 5.Για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων που απορρέουν από την εφαρμογή των εκάστοτε φυτοϋγειονομικών κανονισμών επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. 6.Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις στα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα διενεργούνται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμπραξη αστυνομικών οργάνων. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις συντάσσονται αιτιολογημένες εκθέσεις μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών. Ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο κοινοποιείται η έκθεση, δικαιούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη νόμιμη κοινοποίηση, τις απόψεις του για την έκθεση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. 7. 1)Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. Στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανατίθεται ο συντονισμός των ελέγχων και τηρείται μητρώο ελεγκτών και αιτιολογημένων εκθέσεων. Η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. 2)Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας δεν αναστέλλει την εκτέλεση της, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων για την αναστολή της εκτέλεσης. 8.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών). 9.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 2.Το άρθρο 35 του ν. 2147/1952 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 35 Ποινικές κυρώσεις 1.Οι παραβάτες του παρόντος νόμου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών τουλάχιστον. 2.Η άσκηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 34α του παρόντος νόμου θεωρείται πάντοτε αυτόφωρο αδίκημα. 3.Η καθ υποτροπή παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έτους τουλάχιστον και με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων του παρόντος νόμου λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης. η διάρκειά της, το μέγεθος της επιχείρησης και η ένταση του δόλου του υπαίτιου. 3.Μετά το άρθρο 35 του ν. 2147/1952 προστίθεται νέο άρθρο 35α, που έχει ως εξής: Άρθρο 35α Τέλη φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων 1.Τα τέλη των φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που καθορίζονται από πράξεις Κοινοτικών Οργάνων ή Εθνικής Αρχής αποτελούν: 1)κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθενται για φυτοϋγειονομικούς αποκλειστικά σκοπούς, για τους ελέγχους παρουσίας ή μη επιβλαβών παθογόνων στα εισαγόμενα, εξαγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά προϊόντα, για την ενίσχυση των φυτοϋγειονομικών υπηρεσιών σε περιόδους εμφάνισης επιβλαβών οργανισμών για την άμεση λήψη μέτρων, με σκοπό την αποφυγή διάδοσης τους και την εξαφάνιση τους, για την εντατικοποίηση των φυτοϋγειονομικών επιθεωρήσεων με σκοπό την προστασία του φυτοϋγειονομικού κεφαλαίου και της φυτικής παράγωγης, για τα διοικητικά έξοδα των φυτοϋγειονομικών ελέγχων και για την τυχόν εθνική εισφορά σε Κοινοτική Φυτοϋγειονομική Υπηρεσία που καθορίζεται με πράξη Κοινοτικού Οργάνου και 2)κατά είκοσι τοις εκατό (20%) έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 4.Προϋπόθεση για τη διακίνηση των νωπών και μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων στο εσωτερικό της χώρας, από τους τόπους παραγωγής ή μεταποίησης στους τόπους εμπορίας ή κατανάλωσης, για την εισαγωγή τους από τρίτες χώρες, για την εξαγωγή τους σε τρίτες χώρες και για την αποστολή τους προς εμπορία σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να ανταποκρίνονται στις ισχύουσες προδιαγραφές φυτοϋγείας και ποιότητας και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα προς τούτο πιστοποιητικά φυτοϋγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 4 1.Οι απόφοιτοι Κτηνιατρικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι αναγνωρίζοντες το πτυχίο αλλοδαπής Κτηνιατρικής Σχολής μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, οι οποίοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποχρεούνται, εφόσον επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του κτηνιάτρου στην Ελλάδα, να υπηρετήσουν προηγουμένως για ένα (1) έτος σε Αγροτικά Κτηνιατρεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Οι έχοντες μετεκπαίδευση ή είναι κάτοχοι masters η διδακτορικού διπλώματος τοποθετούνται κατά προτίμηση σε Κτηνιατρικά Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας στην Περιφέρεια ή στην Κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία. 2.Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας. Οι αποδοχές των ούτω προσλαμβανόμενων κτηνιάτρων ρυθμίζονται με βάση τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 3.Οι νέοι πτυχιούχοι Κτηνιατρικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως και οι αναγνωρίζοντες το πτυχίο αλλοδαπής Κτηνιατρικής Σχολής υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν τούτο στο Υπουργείο Γεωργίας εντός μηνός από της ορκομωσίας ή της αναγνώρισης του πτυχίου τους. 4.Απαλλάσσονται των υποχρεώσεων του παρόντος οι στρατιωτικοί κτηνίατροι. 5.Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 6.Οι μη συμμορφούμενοι κτηνίατροι προς τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και οι προσλαμβάνοντες κτηνιάτρους που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του παρόντος διώκονται ποινικώς κατά τις διατάξεις του άρθρου 453 του Ποινικού Κώδικα. Άρθρο 4α 1.Οι απόφοιτοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1998 Γεωπονικών Σχολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι αναγνωρίζοντες το πτυχίο αλλοδαπής Γεωπονικής Σχολής, καθώς και οι απόφοιτοι των σχολών που προβλέπονται για τον κλάδο ΠΕ4 Ιχθυολόγων στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του π.δ/τος 402/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187 Α), που έχουν την ελληνική ιθαγένεια υποχρεούνται να υπηρετήσουν για δώδεκα (12) μήνες σε αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις όλων των βαθμίδων, δημοτικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Υπηρεσίες Γεωργικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας των Περιφερειών και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και σε αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), Οργανισμού Βάμβακος, Εθνικού Οργανισμού Καπνού και Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ). 2.Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης η του Υπουργού Γεωργίας, ανάλογα με την υπηρεσιακή μονάδα στην οποία ο ενδιαφερόμενος τοποθετείται, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 23 Α), όπως κάθε φορά ισχύει και δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των οργανικών θέσεων Γεωπόνων ή Ιχθυολόγων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις για κάθε υπηρεσιακή μονάδα. 3.Οι αποδοχές των κατά τα ανωτέρω προσλαμβανόμενων Γεωπόνων και Ιχθυολόγων ρυθμίζονται με βάση τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου. Η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 4.Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Άρθρο Άρθρο 5 Άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 1.Η λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων διενεργείται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης των προϊόντων αυτών ύστερα από σχετική άδεια, η οποία χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη, εφόσον πληρούνται οι υπό του άρθρου 6 του παρόντος οριζόμενες προϋποθέσεις. 2.Η άδεια της προηγουμένης παραγράφου δεν απαιτείται: 1)Για τα αγροτικά κτηνιατρεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2)Για τα φαρμακεία που λειτουργούν νομίμως, τα οποία όμως οφείλουν να γνωστοποιούν στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη της. Τα παραπάνω Φαρμακεία οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. 3.Στη λιανική πώληση τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα διατίθενται μόνο με συνταγή κτηνιάτρου. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζεται ο κατάλογος των μη συνταγογραφημένων φαρμάκων. 4.Η λιανική πώληση ή διάθεση κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σε άλλους χώρους ή με άλλους τρόπους, πλην των προαναφερομένων στις παραγράφους 1 και 2, απαγορεύεται. Άρθρο Άρθρο 3 Προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 1.Για τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 5 απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 2.Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της άδειας πρέπει να έχει τα ακόλουθα προσόντα: 1)Την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα Κράτη- Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.Πτυχίο Κτηνιατρικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ/τος 463/1987 (ΦΕΚ 216 Α) ή πτυχίο Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ/τος 109/1989 (ΦΕΚ 47 Α) ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα, αντίστοιχων ειδικοτήτων. σχολών της αλλοδαπής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται. 1)Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 2)Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών. συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του ν 1729 1987 (ΦΕΚ 144 Α), όπως ισχύει, και καθ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 3)Να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δίκαιου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματος του. 4)Να διαθέτει κατάστημα, το οποίο να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 1) Να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) και να βρίσκεται στο ισόγειο. 2) Να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογων με την κίνηση του κυρίως καταστήματος. 3) Να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό. 4) Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κ.λπ.. 5) Να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περίοικων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων. 6) Να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης. 7) Να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια, κ.λπ.). 8) Να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα V σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης να υπάρχει η ένδειξη ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ. Όμοιο σήμα και ένδειξη πρέπει να έχουν και τα καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων. 3.Η αίτηση του ενδιαφερομένου της παρ.1 για τη χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 1)Βεβαίωση της οικείας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες. 2)Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότητας του ενδιαφερομένου και πιστοποιητικό μεταγραφής αυτού στα δημόσια βιβλία μεταγραφών. 3)Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας η επαρκή μέσα πυρόσβεσης. 4)Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού. 4.Τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται και για το καταστήματα χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 5.Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων του εδαφίου στ της παρ. 2 και των παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου ενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείται από έναν κτηνίατρο, έναν ιατρό και ένα μηχανικό των αντίστοιχων υπηρεσιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η ίδια επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο της διαπίστωσης της συνδρομής ή μη των προϋποθέσεων που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση της άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 6.Η κατά το άρθρο 5 του παρόντος άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χορηγείται και σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή ανώνυμες εταιρίες, καθώς και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.), εφόσον ο υπεύθυνος του καταστήματος πώλησης των προϊόντων αυτών, πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου η είναι πτυχιούχος Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις α και β της παρ. 3 του ίδιου άρθρου. 7.Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων εκδίδεται τουλάχιστον εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αντίγραφο της άδειας κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηνιατρική Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). 3.Δεν χορηγείται άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε ενδιαφερόμενους που: 1)έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης, 3) έχουν τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή τους έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομά τους. Άρθρο Άρθρο 7 Λειτουργία καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 1.Στο κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων απαγορεύεται η κτηνιατρική εξέταση και η καθ οιονδήποτε τρόπο περίθαλψη ζώων. καθώς και κάθε άλλη σχετική δραστηριότητα. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση κτηνιατρικών εργαλείων, μηχανημάτων και διάφορων ειδών κτηνιατρικής εν γένει χρήσης. 2.Το κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων και η αποθήκη πρέπει να διατηρούνται σε απόλυτη τάξη και καθαριότητα. Τα ιδιοσκευάσματα και λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να φυλάσσονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιστήμης και των αναγραφομένων στη συσκευασία οδηγιών του παρασκευαστή. 3.Δεν επιτρέπεται η διακοπή λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς άδεια της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης πέραν των τριών (3) ημερών. 4.Η άδεια διακοπής της λειτουργίας του καταστήματος της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να χορηγηθεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου: 1)Για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα το χρόνο. χωρίς ειδική αιτιολογία. 3.Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες για τους εξής λόγους: για μεταφορά ή ανακαίνιση του καταστήματος για λόγους υγείας του υπευθύνου για οικονομικούς ή άλλους εξαιρετικούς λόγους. 5.Τα καταστήματα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πρέπει: 1)Να είναι εφοδιασμένα με ποσότητα και ποικιλία κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, ανάλογα με το ζωικό κεφάλαιο και τον αριθμό των καταστημάτων της περιοχής, καθώς και την κίνηση που παρουσιάζεται στα προϊόντα αυτά. ώστε να παρέχουν διαρκή και επαρκή εξυπηρέτηση. 2)Να είναι εφοδιασμένα με το Κτηνιατρικό Συνταγολόγιο και με ικανό αριθμό καρτελών φαρμακοεπαγρύπνησης και να τηρούν ειδικό φάκελο με τις εγκυκλίους και λοιπές οδηγίες του Ε.Ο.Φ και του Υπουργείου Γεωργίας. 5.Σε εμφανές σημείο του καταστήματος και σε ειδική κορνίζα αναρτάται αντίγραφο της χορηγηθείσας άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ή, για τα φαρμακεία που ήδη λειτουργούν νομίμως, αντίγραφο της γνωστοποίησης στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 7.Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος και οι εφημερίες καθορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 3.Ο υπεύθυνος του καταστήματος που πωλεί κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα υποχρεούται: 1)Να εκτελεί επακριβώς τις συνταγές των κτηνιάτρων, απαγορευμένης της αντικαταστάσεως κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος με άλλο της προτίμησής του και της εκτέλεσης συνταγής που έχει συνταγογραφήσει ο ίδιος. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στον κτηνίατρο να εκτελεί συνταγή που έχει συνταγογραφήσει ο ίδιος, εφόσον έχει την έδρα του καταστήματος του εντός των ορίων κοινότητας ή δήμου, εκτός της πρωτεύουσας του νομού, με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων. Για τη λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εμπίπτουν στις κατηγορίες των ναρκωτικών απαιτείται η ειδικής διαγράμμισης συνταγή, που προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 3) Να αναγράφει στη συσκευασία των προϊόντων τους χρόνους αναμονής, όταν τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα πρόκειται να χορηγηθούν σε παραγωγικά ζώα. τα προϊόντα των οποίων πρόκειται να δοθούν στην κατανάλωση. 9.Απαγορεύεται η συστέγαση καταστήματος χονδρικής ή λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, κλινική, ιατρείο μικρών ζωών, ενδιαίτημα, κ.λπ.. Οι παραβάτες της παρούσας παραγράφου τιμωρούνται με πρόστιμο από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) δραχμές. Επιπλέον αφαιρείται η άδεια χονδρικής ή λιανικής πώλησης μέχρι εγκαταστάσεως σε ιδιαίτερο κατάστημα. 10.Ο κάτοχος της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και ο κατά την παρ.6 του άρθρου 6 υπεύθυνος του καταστήματος πώλησης των προϊόντων αυτών υποχρεούνται να απασχολούνται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημά τους, είναι δε υπεύθυνοι για την κανονική λειτουργία του και σε περίπτωση απουσίας αυτών ο νόμιμος αναπληρωτής τους, ύστερα από άδεια αναπληρώσεως που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη. Η άδεια αναπληρώσεως χορηγείται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες σε περίπτωση απουσίας τους για λόγους επιμορφώσεως, υγείας ή άλλους εξαιρετικούς λόγους, ύστερα από αίτηση που προσυπογράφεται και από τον προτεινόμενο αναπληρωτή τους, εφόσον δεν έχει άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων και πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου 3 της παρ. 2 του άρθρου 6. Άρθρο Άρθρο 8 Ισχύς, ανανέωση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 1.Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων του άρθρου 5 του παρόντος νόμου ισχύει για πέντε 15) χρονιά. Ανανέωση της άδειας για ίσο χρονικό διάστημα επιτρέπεται, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες για τη χορήγηση της άδειας προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Για την ανανέωση απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που υποβάλλεται πριν παρέλθει ο χρόνος ισχύος της άδειας. Η αίτηση εξετάζεται από την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 6 του παρόντος. 2.Οι άδειες εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων που χορηγήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δεν έχει λήξει η ισχύς τους εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη δημοσίευση του νόμου μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος της ισχύος τους. 3.Η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων: 1)Ανακαλείται σε περίπτωση συνταξιοδότησης του κάτοχου της άδειας ή του κατά το εδάφιο α της παρ. 6 του άρθρου 6 υπεύθυνου του καταστήματος λιανικής πώλησης, εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχει οριστεί από το οικείο νομικό πρόσωπο άλλος υπεύθυνος που να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις. 3) Αφαιρείται για χρονικό διάστημα από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων, όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 4.Δεν επιτρέπεται η καθ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση η εκχώρηση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 5.Η ανανέωση, ανάκληση και αφαίρεση της άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ενεργείται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. Η απόφαση αυτή επιδίδεται με απόδειξη στον κάτοχο της άδειας και κοινοποιείται στην αρμόδια Κτηνιατρική Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και στον Ε.Ο.Φ.. Άρθρο Άρθρο 9 Διάθεση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων από τα αγροτικά κτηνιατρεία 1.Τα αγροτικά κτηνιατρεία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μπορεί να διαθέτουν σε κτηνοτρόφους ή κατόχους ζώων τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα που προμηθεύει σε αυτά η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. Η διάθεση των προϊόντων αυτών γίνεται δωρεάν ή στην τιμή κτήσης τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 2.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδία σε άγονες, απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές, τα αγροτικά κτηνιατρεία μπορεί να εφοδιάζονται και με άλλα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα, εφόσον η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας δεν έχει προμηθεύσει σε αυτά, ως ανωτέρω, τα απαιτούμενα για την αντιμετώπιση της νόσου προϊόντα και στην περιοχή τους δεν λειτουργεί φαρμακείο ή κατάστημα λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Στις περιπτώσεις αυτές η διάθεση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στους κτηνοτρόφους ή κατόχους των ζώων γίνεται με την καταβολή της τιμής αγοράς αυτών. Άρθρο Άρθρο 10 Κυρώσεις 1.Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 1 και 4 του άρθρου 5 και των παραγράφων 1, 2. 3, 6, 8, 10 και του εδαφίου β της παρ. 5 του άρθρου 7 τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. Η παραβίαση καθεμιάς από τις πιο πάνω διατάξεις περισσότερο από δύο φορές αποτελεί ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές. Στην περίπτωση αυτή της ποινικής καταδίκης ανακαλείται και η άδεια, ως διοικητική κύρωση, εφαρμοζόμενων των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος. 2.Με τις ίδιες ως άνω ποινές τιμωρούνται όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. 3.Όποιος πωλεί λιανικώς κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα χωρίς τη συνταγή κτηνίατρου, τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και σε υποτροπή αφαιρείται η άδεια λιανικής πώλησης για χρονικό διάστημα από πέντε (5) ήμερες μέχρι έξι (6) μήνες. 4.Τα πρόστιμα της παρ. 9 του άρθρου 7 και του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη, αποτελούν κατά το ένα τρίτο (1/3) αυτών έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδα των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και κατά το ένα τρίτο (1/3) έσοδα του Ε.Ο.Φ. και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 5.Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την εκτέλεση αυτής. 5.Τα πρόστιμα της παραγράφου 4 αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 11 Όργανα ελέγχου εφαρμογής διατάξεων πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων Όργανα για τον έλεγχο εφαρμογής και τήρησης των διατάξεων πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ορίζονται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ.. Ο έλεγχος των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Τα παραπάνω όργανα μετά το πέρας της επιθεωρήσεως συντάσσουν έκθεση για τη συμμόρφωση των καταστημάτων πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται σε τετραπλούν, ένα δε αντίγραφο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και στον Ε.Ο.Φ. για τις από μέρους τους ενέργειες. Η αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας τηρεί αρχείο των εκθέσεων και εφόσον διαπιστώνει ότι ο έλεγχος των καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων δεν πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά ετησίως, αναλαμβάνει με κλιμάκιά της τη διενέργεια των ελέγχων για την εφαρμογή και τήρηση των διατάξεων του παρόντος. Για την απόσυρση ή και καταστροφή των ακατάλληλων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν, 1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α) και του ν. 1965/1991 (ΦΕΚ 146 Α). Άρθρο Άρθρο 12 Τροποποιούμενες - καταργούμενες διατάξεις Δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις: α) του ν.δ/τος 220/1973 (ΦΕΚ 272 Α), β) του π.δ/τος 353/1974 (ΦΕΚ 138 Α), όσον αφορά την εμπορία κτηνιατρικών φαρμάκων. Άρθρο Άρθρο 13 Τροποποίηση του ν. 243/1914 (ΦΕΚΑ) 1.Μεταξύ των άρθρων 20 και 21 του ν. 248/1914 Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας παρεμβάλλονται άρθρα 20α, 20β και 20γ που έχουν ως εξής: Άρθρο 20α Τέλη κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων 1.Τα τέλη των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων που καθορίζονται από πράξεις Κοινοτικών Οργάνων ή Εθνικής Αρχής αποτελούν: 1)κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθενται για κτηνιατρικούς αποκλειστικά σκοπούς και ιδίως για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της κτηνιατρικής εργαστηριακής υποδομής, τον έλεγχο των καταλοίπων, την ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών σε περιόδους εμφάνισης εξωτικών ασθενειών για την άμεση και απρόσκοπτη δράση τους, την εντατικοποίηση των κτηνιατρικών υγειονομικών επιθεωρήσεων και ελέγχων για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας του ζωικού κεφαλαίου, την τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση του κτηνιατρικού προσωπικού, τα διοικητικά έξοδα των κτηνιατρικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, την τυχόν εθνική εισφορά σε κοινοτική κτηνιατρική υπηρεσία, η οποία καθορίζεται με πράξη Κοινοτικού οργάνου, και 2)κατά είκοσι τοις εκατό (20%) έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικά Προϋπολογισμό. 2.Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 20 β Οι κτηνίατροι του Υπουργείου Γεωργίας που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, στις περιφερειακές υπηρεσίες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και πέραν του κανονικού ωραρίου η τις Κυριακές και ημέρες αργίας, εφόσον τούτο επιβάλλεται από υπηρεσιακές ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές οι κτηνίατροι θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία. Άρθρο 20γ Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται η εκτέλεση κτηνιατρικών προγραμμάτων, όπως πρόληψης ασθενειών, εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, ελέγχων ή άλλων κτηνιατρικών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεταιριστικούς ή άλλους φορείς ή και σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα, τα οποία θα καθορίζονται με την ίδια ή άλλη απόφασή του υπό την εποπτεία και τον έλεγχο των κτηνιατρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και το συντονισμό τους από την κεντρική Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας, ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπλήρωση της ανάθεσης αυτής. Συνάπτεται γι αυτό σύμβαση μεταξύ του Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τον Υπουργό Γεωργίας, και του φορέα ή φυσικού προσώπου, με την οποία θα ρυθμίζονται και οι υποχρεώσεις των τελευταίων για την εκτέλεση του προγράμματος, καθώς και η ευθύνη τους και επιπλέον θα καθορίζεται και η αμοιβή τους. 2.Το άρθρο 23 του ν. 248/1914 (ΦΕΚ 110 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 23 1.Με την επιφύλαξη των διοικητικών κυρώσεων των ειδικότερων κτηνιατρικών διατάξεων, όπου αυτές προβλέπονται, επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές στα φυσικά ή νόμιμα πρόσωπα: που παράγουν, αποθηκεύουν, επεξεργάζονται, μεταφέρουν ή κατ άλλο τρόπο χειρίζονται προϊόντα ζωικής προέλευσης ή - που διατηρούν, εκτρέφουν, μεταφέρουν ή κατ άλλον τρόπο χειρίζονται ζώα, τα οποία: 1)διαθέτουν στο εμπόριο ζωικά προϊόντα ή ζώντα ζώα τα οποία δεν έχουν ληφθεί, δεν έχουν ελεγχθεί και δεν έχουν επισημανθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, 3) διαθέτουν στο εμπόριο ζώα ή προϊόντα ζωικής προέλευσης συνοδευόμενα από πιστοποιητικά ή έγγραφα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 2)διαθέτουν στο εμπόριο ζωικά προϊόντα των οποίων τα σήματα καταλληλότητας έχουν τεθεί σε προϊόντα που δεν είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, 3)δεν αναφέρουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή στον τόπο προορισμού την άφιξη των προϊόντων ζωικής προέλευσης και των ζώων που κατάγονται από άλλο Κράτος-Μέλος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, 4)δεν υποβάλλουν δήλωση ή υποβάλλουν ψευδή ή ελλιπή δήλωση στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή για κάθε παράλειψη ή παρατυπία που διαπιστώνουν στα σήματα. στα πιστοποιητικά ή έγγραφα που συνοδεύουν τα ζώα ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, 5)δεν τηρούν ή τηρούν ελλιπώς βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα εισόδου και εξόδου ζώων ή προϊόντων ζωικής προέλευσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, 6)δεν τηρούν η τηρούν ελλιπώς βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα καταγραφής των αποτελεσμάτων των αυτοελέγχων σύμφωνα με τις διατάξεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, 7)δεν φυλάσσουν ή δεν φυλάσσουν καθ όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο που προβλέπεται από τις ισχύουσες κτηνιατρικές διατάξεις, 8)δεν καταβάλλουν τα τέλη των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. 2.Επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές σε όσους ασκούν τις δραστηριότητες της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της αρμόδιας Κτηνιατρικής Αρχής. 3.Επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε όσους ασκούν τις δραστηριότητες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και από αμέλεια ή από πρόθεση παραβαίνουν τις διατάξεις περί μεταδοτικών νόσων των ζώων που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 4.Επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές σε όσους εισάγουν ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης από τρίτες χώρες, οι οποίοι: a) δεν γνωστοποιούν στο συνοριακό σταθμό ελέγχου το είδος, την ποσότητα, τη φύση και το χρόνο άφιξης των εμπορευμάτων αυτών. 1)δεν συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις και υποδείξεις των επίσημων κτηνίατρων των συνοριακών σταθμών, 2)δεν καταβάλλουν τα έξοδα των κτηνιατρικών ελέγχων, 3)μεταφέρουν η διαμετακομίζουν ζώα ή προϊόντα ζωικής προέλευσης κατά παράβαση των διατάξεων που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου. 5.Επιβάλλεται πρόστιμο από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές σε όσους αρνούνται ή παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν τη διενέργεια των κτηνιατρικών ελέγχων και επιθεωρήσουν ή δεν αναφέρουν στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή τις μεταβολές της πραγματικής ή νομικής κατάστασής τους, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου επέλθουν η δεν παρέχουν πληροφορίες στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή όταν ζητούνται ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες. 6.Για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος νόμου. επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. 7.Οι κτηνιατρικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις στα ζώντα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης διενεργούνται από τα εντεταλμένα κλιμάκια ελέγχου, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμπραξη αστυνομικών οργάνων. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις συντάσσονται επαρκείς και αιτιολογημένες εκθέσεις. 3.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Νομάρχη, υστέρα από εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας διαπιστώθηκε η παράβαση, στην οποία υποχρεωτικά διαβιβάζεται ο σχετικός φάκελος με την έκθεση έλεγχου. Ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο κοινοποιείται η αιτιολογημένη έκθεση, δικαιούται να υποβάλλει σε είκοσι (20) ημέρες από τη νόμιμη κοινοποίηση, τις απόψεις του επ αυτής στην εν λόγω υπηρεσία και για την εξέταση του θέματος, με απόφαση του οικείου Νομάρχη, συνιστάται πενταμελής επιτροπή που αποτελείται από: τον προϊστάμενο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έναν κτηνίατρο της κτηνιατρικής υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τον αρμόδιο υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση ελέγχου, έναν εκπρόσωπο της επαγγελματικής οργάνωσης του φορέα, και έναν ειδικό επιστήμονα, που αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Η νέα απόφαση του οικείου Νομάρχη κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο νόμιμα, με μέριμνα της οικείας κτηνιατρικής υπηρεσίας. 9.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. 10.Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Β. Ποινικές κυρώσεις 1.Οι παραβάτες του παρόντος νόμου τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών τουλάχιστον. 2.Η άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, χωρίς την ύπαρξη νόμιμης άδειας από κτηνιατρικής πλευράς από την αρμόδια αρχή, θεωρείται πάντοτε αυτόφωρο αδίκημα και η εγκατάσταση ή η αποθήκη ή το κατάστημα σφραγίζεται από την τοπική κτηνιατρική αρχή. Σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να ζητείται η συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται η διαδικασία της σφράγισης. 3.Η καθ υποτροπή παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έτους τουλάχιστον και με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο (1.000.000) έως δύο εκατομμύρια (2.000.000) δραχμές. Γ. Κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων του παρόντος νόμου, λαμβάνονται υπόψη ιδία η σοβαρότητα της παράβασης, η διάρκειά της, το μέγεθος της επιχείρησης και η ένταση του δόλου του υπαιτίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 14 Ρύθμιση οφειλών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. 1.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, στα πλαίσια της εξυγίανσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, να καλύψει τις κατά την 31η Δεκεμβρίου 1990 οφειλές των παρακάτω αναφερομένων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε., που αναγνωρίστηκαν από τη Δευτεροβάθμια Κεντρική Επιτροπή του Υπουργείου Γεωργίας και προέκυψαν από ζημιές που οφείλονται στην άσκηση παρεμβατικής πολιτικής με εντολή και για λογαριασμό του Κράτους, οι οποίες δεν έχουν ρυθμιστεί. Τα αναλαμβανόμενα να καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά οφειλών της ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗΣ συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών τόκων μέχρι 31 Μαρτίου 1996, καθώς και τα ποσά οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών τόκων μέχρι 31 Μαρτίου 1995, των λοιπών αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων, έχουν ως εξής: 1)Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Πατρών δρχ. 7.456.797.000 2)Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Πιερίας δρχ. 675.380.000 3)Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συν/σμός Άστρους Κυνουρίας δρχ. 100.056.000 4)Αγροτικός Συν/σμός Ελαιοπαραγωγών Αχελώου δρχ. 164.750.000 ε) Ελαιουργικός Αγροτικός Συν/σμός Κομποτίου Άρτας Η ΠΡΟΟΔΟΣ δρχ. 925.520.000 5)Αγροτικός Συν/σμός επεξεργασίας και πώλησης βρωσίμων ελιών ΠΕΤΑ δρχ. 745.419.000 6)Οινοποιητικός Συν/σμός Νεμέας Κορινθίας δρχ. 2.126.195.000 7)Αγροτικός Συν/σμός Ρομπόλας Κεφαλληνίας δρχ. 405.228.000 θ) Αγροτικός Συν/σμός Συκιών Άρτας δρχ. 86.416.000 8)Αγροτικός Συν/σμός Φιλιατρών Μεσσηνίας δρχ. 71.190.000 9)Αγροτικός Συν/σμός Κρανιδίου δρχ. 22.513.000 10)Συν/σμός επεξεργασίας και πώλησης καπνών Μπέρλεϋ Γιαννιτσών δρχ. 6.353.353.000 11)Αναγκαστικός Συν/σμός Μαρκόπουλου ΜΑΡΚΟ δρχ. 625.352.000 12)Πτηνοτροφικός Συν/σμός Χαλκίδας δρχ. 272.403.000 13)ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ δρχ. 7.070.000.000 2.Η ρύθμιση των υποχρεώσεων της παρ. 1 θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/ 1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. 3.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, στα πλαίσια της εξυγίανσης των συνεταιριστικών οργανώσεων και επιχειρήσεων, να καλύψει μέρος των κατά την 31η Δεκεμβρίου 1993 ληξιπρόθεσμων οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων μέχρι την 31η Μαρτίου 1995, των παρακάτω συνεταιριστικών εταιριών προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. που προήλθαν από δάνεια για την ίδρυση και λειτουργία τους. Τα αναλαμβανόμενα να καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά οφειλών ανέρχονται συνολικά σε ένα δισεκατομμύριο εκατόν σαράντα ένα εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες (1.141.033.000) δραχμές και κατανέμονται κατά συνεταιριστική εταιρία ως εξής: 1)Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 198.008.000 2)Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 115.950.000 3)Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 121.192.000 4)Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.8.Ε.) ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 594.024.000 5)Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΛΟΚΡΙΔΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 111.359.000 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δάνειου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/ 1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρουτου ν. 2459/1997. 4.Το υπόλοιπο μέρος των κατά την 31η Δεκεμβρίου 1993 οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβατικών τόκων μέχρι την 31η Μαρτίου 1995. των συνεταιριστικών επιχειρήσεων της παρ. 3 προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. μπορεί να ρυθμιστεί από την Α.Τ.Ε. Α.Ε. με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της με τους ακολούθους όρους και προϋποθέσεις: 1)Ποσό ενός δισεκατομμυρίου εκατόν είκοσι εννέα εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων (1.129.381.000) δραχμών, που αφορά τόκους ποινής, καθώς και μέρος των συμβατικών τόκων, διαγράφεται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. Το ποσό αυτό κατανέμεται κατά φορέα ως ακολούθως: 1) Συν/κη Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 208.902.000 2) Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 115.950.000 3) Συν/κή Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 137.447.000 4) Συν/κη Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε.) ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 525.175.000 5) Συν/κη Κονσερβοποιία Βρωσίμων Ελιών (Σ.Κ.Β.Ε. ) ΛΟΚΡΙΔΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 141.907.000 2)Ποσό εννιακοσίων οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (908.960.000) δραχμών, που αφορά υπόλοιπο της οφειλής κεφαλαίου και μέρος των τόκων των επιχειρήσεων της παρ. 3, θα αποτελέσει νέο δάνειο της Α.Τ.Ε. Α.Ε. προς τις παρακάτω τοπικές Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) διαχείρισης των μονάδων, που θα εξοφληθεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια με ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις και με επιτόκιο 0,5%. Το προς ρύθμιση ποσό κατανέμεται κατά Ε.Α.Σ. ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ για Σ.Κ.Β.Ξ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 88.110.000 2) Ε.Α.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ για Σ.Κ.Β.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 39.950.000 3) Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ για Σ.Κ.Β.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 44.340.000 4) Ε.Α.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ για Σ.Κ.Β.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 365.360.C00 5) Ξ.Α.Σ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ για Σ.Κ.Β.Ε. ΛΟΚΡΙΔΑΣ Ε.Π.Ε. δρχ. 370.700.000 Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας ετήσιας δόσης του νέου δανείου για χρονικό διάστημα πέραν του εξαμήνου από τη λήξη της, η ανωτέρω ρύθμιση των οφειλών ανατρέπεται αναδρομικά, υπολογίζονται οι ισχύοντες τόκοι για όλο το ποσό των ρυθμιζόμενων οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των διαγραφέντων, και η Α.Τ.Ε. Α.Ε. ασκεί τα δικαιώματα της για τη διασφάλιση και ικανοποίηση των απαιτήσεων της. 3)Προϋπόθεση εφαρμογής της προαναφερομένης ρύθμισης της παρούσας παραγράφου είναι η ολοκλήρωση της μεταβίβασης άνευ ανταλλάγματος των εταιρικών μεριδίων των λοιπών εταίρων στην τοπική εταίρο Ε.Α.Σ. και στην περίπτωση της Σ.Κ.Β.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ε.Π.Ε, η απόκτηση του εργοστασίου από την Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ώστε οι Ε.Α.Σ. να αναλάβουν τη διαχείριση των μονάδων για να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες συνθήκες για τη βιώσιμη λειτουργία τους. Οι Ε.Α.Σ. ως νέοι φορείς διαχείρισης θα αναλάβουν την υποχρέωση να προετοιμάσουν τις νέες μονάδες για ομαλή λειτουργία σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν άμεσα. Η ρύθμιση του υπολοίπου της οφειλής της περίπτωσης β της παρούσας παραγράφου ενεργείται ύστερα από μελέτη για τη βιωσιμότητα και τον εκσυγχρονισμό των μονάδων, καθώς και της ικανότητας των Ε.Α.Σ. να ανταποκριθούν στους όρους εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων. Η διερεύνηση όλων των παραπάνω ορών γίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. 5.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, στα πλαίσια της εξυγίανσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, να καλύψει σε ποσοστό 100% τις κατά την 31η Μαρτίου 1995 ληξιπρόθεσμες οφειλές (κεφάλαια και τόκους) των παρακάτω αναφερόμενων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε., που προέκυψαν από εργασίες επεξεργασίας βρώσιμων ελιών: 1)ΓΣΕ.Π.Β.Ε. Γραμμενίτσας Άρτας Ο ΑΡΑΧΘΟΣ δρχ. 113.559.000 2)ΓΣΕ.Π.Β.Ε. Βλαχέρνας Άρτας δρχ. 9.386.000 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/ 1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι, των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. 6.Πέραν των προαναφερόμενων ρυθμίσεων τυχόν επιπλέον οφειλόμενοι τόκοι διαγράφονται κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. Άρθρο Άρθρο 15 Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων συνεταιριστικού και δημοτικού χαρακτήρα 1.Το Ελληνικό Δημόσιο, στα πλαίσια της εξυγίανσης των επιχειρήσεων σφαγής ζώων συνεταιριστικού και δημοτικού χαρακτήρα, καθώς και της συνεταιριστικής μονάδας ωοσκόπησης - επεξεργασίας αυγών του Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων, αναλαμβάνει να καλύψει κατά ποσοστό 50% τις κατά την 31η Δεκεμβρίου 1995 συνολικές οφειλές αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας από δάνεια για την ίδρυση και τη λειτουργία τους, καθώς επίσης και τα προς τρίτους βεβαιωμένα χρέη με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, υπό τον όρο ότι οι σχετικές αγωγές έχουν κατατεθεί προ της ενάρξεως της συζητήσεως του παρόντος νόμου στη Βουλή. Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει κατά ποσοστό 100% ζημιές της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ που προέκυψαν κατά το στάδιο υλοποίησης του σχετικού προγράμματος κατασκευής μονάδων σφαγής ζώων. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε έξι δισεκατομμύρια τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια (6.474.000.000) δραχμές και κατανέμεται κατά φορέα ως εξής: 1)Ξ.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ δρχ. 1.243.000.000 2)ΣΒΕΚΗ Α.Ε. δρχ. 1.103.000.000 3)Ξ.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ δρχ. 585.000.000 4)Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ δρχ. 161.000.000 5)Ξ.Α.Σ. ΛΗΜΝΟΥ δρχ. 150.000.000 6)Ε.Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ δρχ. 235.000.000 7)Ξ.Α.Σ. ΠΑΤΡΑΣ δρχ. 176.000.000 8)ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δρχ. 80.000.000 9)ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ δρχ. 79.000.000 10)ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ δρχ. 88.000.000 11)ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ δρχ. 102.000.000 12)ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ δρχ. 864.000.000 13)ΣΕΠΕΚ Α.Ε. δρχ. 1.408.000.000 14)ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ δρχ. 200.000.000 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/ 1990). οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρουτου ν. 2459/1997. 2.Το υπόλοιπο συνολικά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των κατά την 31η Δεκεμβρίου 1995 οφειλών. συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, των επιχειρήσεων της παρ. 1 προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. μπορεί να ρυθμιστεί από αυτήν με απόφαση των αρμόδιων οργάνων της, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1)Ποσό οφειλών έξι δισεκατομμυρίων εξήντα εκατομμυρίων (6.060.000.000) δραχμών, που αφορά τόκους ποινής, καθώς και μέρος των συμβατικών τόκων, διαγράφεται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. Το ποσό αυτό κατανέμεται κατά φορέα ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ δρχ. 642.000.000 2) ΣΒΕΚΗ Α.Ε. δρχ. 1.060.000.000 3) Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ δρχ. 892.000.000 4) Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ δρχ. 174.000.000 5) Ε.Α.Σ. ΛΗΜΝΟΥ δρχ. 10.000.000 6) Ε.Α.Σ. ΔΡΑΜΑΣ δρχ. 379.000.000 7) Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΑΣ δρχ. 360.000.000 8) ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ δρχ. 63.000.000 9) ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ δρχ. 170.000.000 10) ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ δρχ. 269.000.000 11) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ δρχ. 321.000.000 12) ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΔΡΧ 1.594.000.000 13) ΣΕΠΕΚ Α.Ε. δρχ. 126.000.000 Πέραν των προαναφερόμενων ποσών τόκων παρέχεται η δυνατότητα στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. να διαγράφει τα επιπλέον ποσά από μη λογιστικοποιηθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων ρύθμισης, εφόσον με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των φορέων. 2)Ποσό διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (274.000.000) δραχμών, που αφορά υπόλοιπο κεφαλαίου των κατωτέρω επιχειρήσεων της παρ.1, θα αποτελέσει νέο δάνειο της Α.Τ.Ε. Α.Ε. προς τους συσταθησόμενους φορείς (ανώνυμες εταιρίες) διαχείρισης των μονάδων (σφαγείων), που θα εξοφληθεί σε δεκαπέντε (15) χρόνια με ίσες τοκοχρεολυτικές δόσεις και με επιτόκιο το πενήντα τοις εκατό (50%) των εκάστοτε ισχυόντων συμβατικών επιτοκίων. Το προς ρύθμιση ποσό κατανέμεται κατά φορέα ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. ΣΕΡΡΩΝ δρχ. 136.000.000 2) ΣΒΕΚΗ Α.Ε. δρχ. 43.000.000 3) Ε.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑΣ δρχ. 81.000.000 4) Ε.Α.Σ. ΛΗΜΝΟΥ δρχ. 14.000.000 3.Προϋπόθεση εφαρμογής της παραγράφου 2 είναι η σύσταση νέων φορέων διαχείρισης των μονάδων (σφαγείων) με τη μορφή ανωνύμων εταιρειών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υφίστανται ήδη τέτοιες εταιρείες. Στους νέους φορείς διαχείρισης, καθώς και στις υφιστάμενες ήδη ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης των μονάδων, μπορεί να συμμετέχουν περισσότεροι τοπικοί φορείς (Ο.Τ.Α., συνεταιρισμοί, ιδιώτες) με όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Α.Τ.Ε. Α.Ε., ώστε να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες συνθήκες για τη βιώσιμη λειτουργία τους, με τη νέα μορφή και σύνθεση μετόχων. Οι νέοι αυτοί φορείς διαχείρισης θα έχουν την υποχρέωση να προετοιμάσουν ας μονάδες για ομαλή λειτουργία σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσουν. Από την υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου εξαιρείται ο Συνεταιρισμός Πτηνοτρόφων Μεγάρων. Άρθρο 16 1.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1993, των ομόρρυθμων εταιριών, κοινοπραξιών και του Συνεταιρισμού ΤΟ ΝΗΣΙ καπνοπαραγωγών Μπέρλευ με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1991, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με λογιστικό 30 Ιουνίου 1995, των Συνεταιριστικών οργανώσεων - επιχειρήσεων περιοχής Κρήτης με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1992, της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Μεσσαράς και της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμών Ηρακλείου με λογιστικό 31 Μαρτίου 1995, της Κ.Σ.Ο.Σ. με λογιστικό 30 Ιουνίου 1996, της Κεντρικής Ένωσης Κορίνθου (Κ.ΕΝ.ΚΟΡ.) με λογιστικό 30 Σεπτεμβρίου 1996, του Αλιευτικού Συν/σμού Νεοχωρίου Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ με λογιστικό 30 Απριλίου 1996, της Ενωσης Κιτροπαραγωγών Κρήτης με λογιστικό 31 Μαρτίου 1995, της Ένωσης Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης - Βιομηχανία Γάλακτος ΑΓΝΟ με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1995. των Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Αργολίδας και της Ε.Α.Σ. Πιερίας με λογιστικό 31 Μαρτίου 1995 από δάνεια που χορηγήθηκαν από ίδια διαθέσιμα της Α.Τ.Ε. ή από δάνεια που έλαβε αυτή από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για εκτέλεση, βελτίωση, συντήρηση κ.λπ. έργων γεωργικής ή άλλης υποδομής, για αγορά καπνών Μπέρλεϋ, για βελτίωση βοσκοτόπων, κατασκευή και συντήρηση αγροτικών οδών, καθώς και για εργασίες ελαιολάδου περιόδου 1990/1991. για εκμετάλλευση του ιχθυοτροφείου Παλαιοποτάμου, για αποθεματοποίηση σταφίδας, για συγκέντρωση - επεξεργασία - διάθεση κίτρων, για εργασίες εσπεριδοειδών και για επιβάρυνση από καθυστέρηση ολοκλήρωσης επένδυσης μετεγκατάστασης της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ και καταβολής των σχετικών επιχορηγήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για εγκαταστάσεις επεξεργασίας - αποθήκευσης καπνών ποικιλίας Κατερίνης και αποφλοίωσης ξηρών καρπών. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε σαράντα πέντε δισεκατομμύρια εξακόσια εξήντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες δεκαεννέα χιλιάδες εκατόν ογδόντα εννέα (45.661 519.189) δραχμές και κατανέμεται κατά κατηγορία ως εξής: 1)Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων δρχ. 5.900.000.000 2)Ομόρρυθμες Εταιρείες, Συν/σμοι και Κοινοπραξίες Καπνοπαραγωγών Μπέρλεϋ δρχ 16.617 600.000 3)Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης δρχ. 6.300.000.000 4)Συν/κές Οργανώσεις Επιχειρήσεις ελαιολάδου Κρήτης δρχ. 9.032.612.000 5)Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Μεσσαρας δρχ. 281.000.000 6)Ενωση Αγροτικών Συν/σμών Ηρακλείου δρχ. 3.371.000.000 7)Κ.Σ.Ο.Σ. δρχ. 600.000.000 8)Κ.ΕΝ.ΚΟΡ. δρχ. 332.210.000 9)Ένωση Κιτροπαραγωγών Κρήτης δρχ. 1.209.000.000 10)Αγροτικοί Συν/σμοί Νομού Αργολίδας δρχ. 67.097.189 11)Αλιευτικός Συν/σμός Νεοχωρίου Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ δρχ. 50.000.000 12)Ενωση Αγροτικών Γαλακτοκομικών και Αγελαδοτροφικών Συν/σμών Θεσ/νίκης Βιομηχανία Γάλακτος ΑΓΝΟ δρχ. 570.000.000 13)Ξ.Α.Σ. Πιερίας δρχ. 831.000.000 2.Η ρύθμιση των οφειλών της προηγούμενης παραγράφου θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/ 1997. Μετά τις ημερομηνίες για τις οποίες εφαρμόζεται η προαναφερομένη ρύθμιση αποσβένονται κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε. τυχόν ανεξόφλητες απαιτήσεις της από δεδουλευμένους τόκους που βαρύνουν τις οφειλές της κατηγορίας αυτής. Άρθρο Άρθρο 17 Ρύθμιση οφειλών συνεταιριστικών οργανώσεων και εταιριών δημοτικοσυνεταιριστικού χαρακτήρα, επιχειρήσεων εξειδικευμένης παραγωγικής κατεύθυνσης και κτηνοτρόφων 1.Στη ρύθμιση του άρθρου 5 του ν. 2237/1994 (ΦΕΚ 149 Α) υπάγονται και οι κατά την 31η Δεκεμβρίου 1993 υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος των πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων που δεν περιλαμβάνονται στη διάταξη της παρ.1 του άρθρου αυτού, καθώς και των εταιριών δημοτικοσυνεταιριστικού χαρακτήρα με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Σ-ΙΙ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (Γ.Ε.Ο.Κ.) Α.Ε., ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Κ.Α.Κ.) Α.Ε., οι οποίες δεν καλύπτονται από ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία (ενέχυρα, φορτωτικά έγγραφα, επιταγές, συναλλαγματικές κ.λπ.) και με την προϋπόθεση ότι, κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε., οι οφειλές αυτές δεν οφείλονται σε κακοδιαχείριση, άλλα σε αντικειμενικούς αρνητικούς παράγοντες (κρίση στην αγορά ορισμένων γεωργικών προϊόντων ή απώλεια αγορών λόγω εξωτερικών γεγονότων κ.λπ.). Η εξόφληση του τελικού ποσού γίνεται σε ετήσιες δόσεις μέχρι δέκα (10) χρόνια συνολικά, χωρίς παράταση η περίοδο χάριτος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2237/1994. 2.Όπου στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2237/1994 αναφέρονται υφιστάμενα μέτρα για την παροχή οικονομικών ενισχύσεων και πιστωτικών διευκολύνσεων σε επιχειρήσεις της περιφέρειας Θράκης νοούνται εκείνα που ορίζονται στη 1648/ Γ.Γ.54/ 8.22/ 13.1.1994 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 1423/664/6.4.1994 όμοια. Ειδικότερα, η ισχύς των μέτρων αυτών εφαρμόζεται στην περίπτωση του δανείου ρύθμισης των οφειλών της ΣΕΒΑΘ Α.Β.Ε. από την Α.Τ.Ε. Α.Ε., για όλη τη διάρκεια αποπληρωμής του, η οποία παράλληλα αυξάνεται κατά τρία (3) χρόνια ως προς την περίοδο χάριτος και κατά πέντε (5) χρόνια ως προς το σύνολο της. 3.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. ποσοστά των προς αυτήν οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, επιχειρήσεων εκτροφής χελιών κλειστού κυκλώματος και γαρίδων, με λογιστικό 30 Απριλίου 1996, από δάνεια για την ίδρυση και λειτουργία των μονάδων. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. ανέρχεται σε ένα δισεκατομμύριο τριακόσια δεκαπέντε εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα τέσσερις χιλιάδες (1.315.854.000) δραχμές και κατανέμεται κατά επιχείρηση ως εξής: 1)ΒΙΟΤΕΚ Α.Ε. δρχ. 189.873.000 2)ΣΠ. ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δρχ· 159.202.000 3)Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δρχ. 123.410.000 4)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΣ δρχ. 293.034.000 5)Γ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο. Ε. δρχ. 48.231.000 6)ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ξ. δρχ. 18.920.000 7)ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε. δρχ. 158.232.000 8)Χ. ΔΟΥΛΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. δρχ. 324.952.000 Η καταβολή του συνολικού ποσού που αναλαμβάνεται θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διετεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Επίσης, διαγράφεται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ποσοστό των παρακάτω οφειλών των προαναφερόμενων επιχειρήσεων που έχουν βεβαιωθεί και οφείλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. λόγω κατάπτωσης υφισταμένης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ύψους εκατόν είκοσι έξι εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων (126.093.000) δραχμών,, οι οποίες κατανέμονται κατά επιχείρηση ως εξής: 1)ΒΙΟΤΕΚ Α.Ε. δρχ. 27 871.000 2)ΣΠ. ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. δρχ. 29.558.000 3)Θ. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. δρχ. 10.728.000 4)ΑΒΡΑΑΜ ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΣ δρχ. 31.992.000 5)ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. δρχ. 25.944.000 Ειδικότερα το ποσοστό των προαναφερόμενων ποσών που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Α.Τ.Ε. Α Ε. ή διαγράφεται σε βάρος του καθορίζεται σε εκατό τοις εκατό (100%) για όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούσαν, σε ογδόντα τοις εκατό (80%) για όσες υπολειτουργούσαν και σε πενήντα τοις εκατό (50%) για όσες λειτουργούσαν κανονικά την περίοδο 1996-1997. 4.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. τα κατωτέρω ποσά: 1)Το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της Ε.Α.Σ. Άμφισσας, της Ε.Α.Σ. Βοΐου, της Ε.Α.Σ. Κοζάνης -Σερβίων, της Ε.Α.Σ. Γρεβενών, της Ε.Α.Σ. Αιγιαλείας και των Αγροτικών Συνεταιρισμών Κατάκαλης, Δήμητρας, Κέντρου και Μεγάρου Νομού Γρεβενών με λογιστικό 31 Μαρτίου 1996, της Κοινοπραξίας Ανθοκομικών Συν/σμών Ελλάδος, του Γαλακτοκομικού Συν/σμού Φιλιατών Ηγουμενίτσας, της Ε.Α.Σ. Ορεστιάδας, της Ε.Α.Σ. Σουφλίου, της Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου, της Ε.Α.Σ. Φερρών, της Ε.Α.Σ. Αλεξανδρούπολης και ΣΥ-ΝΕΚΚΟ ΑΒΕΕ με λογιστικό 30 Ιουνίου 1996 από δάνεια για τυροκομικές και άλλες εργασίες και την ίδρυση ανθαγοράς στην Αμυγδαλέζα Αττικής. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους πέντε δισεκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (5.529.836.000) δραχμών κατανέμεται κατά φορέα ως εξής: 1) Ξ.Α.Σ. Αμφισσας δρχ. 135.900.000 2) Ε.Α.Σ. Βοίου δρχ. 248.000.000 3) Ε.Α.Σ. Κοζάνης - Σερβίων δρχ. 150.440.000 4) Ε.Α.Σ. Γρεβενών δρχ. 130.000.000 5) Ε.Α.Σ. Αιγιαλείας δρχ. 298.872.000 6) Αγροτ. Συν/σμός Κατάκαλης δρχ. 4.903.000 7) Αγροτ. Συν/σμός Δήμητρας δρχ. 6.058.000 8) Αγροτ. Συν/σμός Κέντρου δρχ. 21.146.000 9) Αγροτ. Συν/σμός Μεγάρου δρχ. 3.108.000 10) Κοιν/ξία Ανθοκ. Συν/σμών Ελλάδος δρχ. 1.130.000.000 11) Γαλακτοκομικός Συν/σμός Φιλιατών Ηγουμενίτσας δρχ. 2.101.409.000 12) Ε.Α.Σ. Ορεστιάδας δρχ. 700.000.000 13) Ε.Α.Σ. Σουφλίου δρχ. 50.000.000 14) Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου δρχ. 350.000.000 15) Ε.Α.Σ. Φερρών δρχ. 50.000.000 ιστιστ) Ε.Α.Σ. Αλεξανδρούπολης δρχ. 50.000.000 16) ΣΥΝΕΚΚΟ ΑΒΕΕ δρχ. 100.000.000 Ειδικότερα η ρύθμιση των χρεών του υπό το στοιχείο ιαια) Γαλακτοκομικού Συν/σμού Φιλιατών Ηγουμενίτσας γίνεται με την προϋπόθεση σύστασης νέου φορέα διαχείρισης της τυροκομικής μονάδας του με τη συμμετοχή της Ε.Α.Σ. Θεσπρωτίας ή και άλλων συνεταιριστικών οργανώσεων του νομού. Το οριστικό σχήμα του φορέα διαχείρισης θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Α.Τ.Ε. Α.Ε., ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες βιώσιμης λειτουργίας της μονάδας του. 2)Ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προς αυτή οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων, με λογιστικό 30 Απριλίου 1996, οι οποίες προέρχονται από δάνεια οινοποιητικών δραστηριοτήτων και είναι ληξιπρόθεσμες ή αποτελούν ανοίγματα που ρυθμίστηκαν βάσει του ν. 2237/1994. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους δεκαεπτά δισεκατομμυρίων ενιακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (17.974.600.000) δραχμών κατανέμεται κατά Οργάνωση ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. Πεζών δρχ. 5.425.100.000 2) Α.Σ. Αρχάνων δρχ. 1.878.600.000 3) Αγροτ. Συν. Αμπελ/νων Χαλκίδας (Α.ΣΑ.Χ.J δρχ. 1.000.300.000 4) Αμπελουργών Επαρχίας Θηβών δρχ. 3.739.800.000 5) Α.Α.Ο.Σ. Νάουσας δρχ. 3.363.500.000 6) Αγροτ. Συν. Περιφέρειας Αυλίδας δρχ. 35.500.000 7) Ε.Α.Σ. Ηρακλείου δρχ. 1.300.000.000 8) Κεντρική Ένωση Χανίων δρχ. 171.000.000 9Θ) Ε.Α.Σ. Λευκάδος δρχ. 156.900.000 9) Κεντρική Κλαδική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελουργικών Προϊόντων ΣΥΝ.Π.Ε. Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. δρχ. 403.9CΟ.000 Η ρύθμιση των ποσού των περιπτώσεων α και β θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύ των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Το υπόλοιπο (ποσοστό 50%) της οφειλής των προαναφερόμενων Συν/κών Φορέων μπορεί να ρυθμιστεί από την ΑΤΕ. Α.Ε. βάσει του ν. 2237/1994 η άλλων διατάξεων της που ισχύουν κατά περίπτωση, με δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλομένων δεδουλευμένων τόκων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την οικονομική εξυγίανσή τους. 5.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) τις κατά την 30ή Ιουνίου 1996 συνολικές οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος των παραγωγών Νομού Θεσπρωτίας από δάνεια για την ίδρυση και λειτουργία θερμοκηπιακών μονάδων εντός της ζώνης των είκοσι (20) χιλιομέτρων από τα βόρεια σύνορα της χώρας. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα Α.Ε. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι ένα εκατομμύρια επτακόσιες δύο χιλιάδες (121.702.000) δραχμές και κατανέμεται κατά παραγωγό ως εξής: 1)Μπάρμπας Κων/νος δρχ 23.820.000 2)Μπαρμπαβασίλογλου Σπύρος δρχ 17.775.000 Υ) Μπαρμπαβασίλογλου Γεώργιος δρχ 11.718.000 3)Μπαρμπαβασίλογλου Σοφοκλής δρχ 12.366.500 4)Λάμπρου Βασίλειος δρχ 6.204.000 στ Αφοί Θεοδώρου Μηνά δρχ 23.521.500 5)Θεοδώρου Κανάτσος δρχ 14.670.500 6)Πασιάκου Αφροδίτη δρχ 11.626.500 Η ρύθμιση του παραπάνω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/ 1990). οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρουτου ν. 2459/1997. 6.Το υπόλοιπο των συνολικών οφειλών (ποσοστό 50%) των παραγωγών της προηγούμενης παραγράφου μετά τη διαγραφή τυχόν οφειλόμενων τόκων ποινής δύναται να ρυθμιστεί από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α. Ε. με διάρκεια δέκα (10) χρόνια και με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο της τελευταίας έκδοσης εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, έτους 1996, προσαυξημένο κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες. 7.Η εξόφληση από το Δημόσιο στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. των ετήσιων χρεολυτικών δόσεων με τους αναλογούντες τόκους, συνολικού ποσού δεκαοκτώ δισεκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα δύο εκατομμυρίων (18.752.000.000) δραχμών των ετών 1994, 1995 και 1996, που προήλθαν από τις ρυθμισθείσες οφειλές των κτηνοτρόφων και που ανέλαβε να καλύψει το Δημόσιο, στο πλαίσιο εφαρμογής της 1996/8.2.1994 απόφασης της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1974/ 1991), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. 3.Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας έτους 1997 εγγράφεται πίστωση, ως εθνική αποζημίωση, ποσού ύψους εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, για την οικονομική ενίσχυση, της Κ.Ε.Ο.Σ.Ο.Ε. προς αντιστάθμιση των απωλειών που προεκλήθησαν από τον περιορισμό της δραστηριότητας της εξαιτίας της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 1442/1988. Άρθρο 17α 1.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, στα πλαίσια της εξυγίανσης των συνεταιριστικών οργανώσεων, να καλύψει σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) τις κατά την 31η Μαρτίου 1995 ληξιπρόθεσμες οφειλές (κεφάλαια και τόκους) συνολικού ύψους δύο δισεκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά (2.392.517.377) δραχμών των παρακάτω αναφερόμενων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε., που προέκυψαν από εργασίες επεξεργασίας βρώσιμων ελιών: 1)Ροβιές Αγροτικός Συν/σμός δρχ. 227.870.377 2)Ε.Α.Σ. Χαλκιδικής δρχ. 375.000.000 3)Ε.Α.Σ. Πολυγύρου δρχ. 304.400.000 4)Ε.Α.Σ. Πηλίου -Β.Σποράδων δρχ. 599.000.000 5)Αγροτοβιομηχανικός Συν/σμός Αταλάντης δρχ. 571.147.000 6)Ε.Α.Σ. Άμφισσας δρχ. 315.100.000 Ειδικότερα η ρύθμιση των χρεών του Αγροτοβιομηχανικού Συν/σμού Αταλάντης γίνεται με την προϋπόθεση σύστασης νέου φορέα διαχείρισης της μονάδας του επεξεργασίας βρώσιμων ελιών. Το οριστικό σχήμα του φορέα διαχείρισης θα καθοριστεί σε συνεργασία με την Α.Τ.Ε. Α.Ε., ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες βιώσιμης λειτουργίας της μονάδας του. Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990). οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Πέραν των προαναφερόμενων ρυθμίσεων τυχόν επιπλέον οφειλόμενοι τόκοι διαγράφονται κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. 2.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) ζημιές της ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ που προέκυψαν κατά το στάδιο υλοποίησης του σχετικού προγράμματος κατασκευής μονάδων σφαγής ζώων. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται σε πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) δραχμές. Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού 9α πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990). οι ομολογίες του οποίου 9α διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. 3. 1)Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, της Ε.Α.Σ. Ρεθύμνης, της Ε.Α.Σ. Κερκύρας και της Ε.Α.Σ. Λέσβου με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1992, για εργασίες ελαιολάδου περιόδου 1990/1991. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε εννιακόσια ένα εκατομμύρια (901.000.000) δραχμές και κατανέμεται ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. Ρεθύμνης δρχ. 87.0C0.C00 2) Ε.Α.Σ. Κερκύρας δρχ. 700.000.000 3) Ε.Α.Σ. Λέσβου δρχ. 114.000.000 2)Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, συνολικού ύψους εξακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (630.000.000) δραχμών της Ε.Α.Σ. Ιεράπετρας με λογιστικό 30 Ιουνίου 1996. 3)Η ρύθμιση των οφειλών των περιπτώσεων α και β θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Μετά τις ημερομηνίες για τις οποίες εφαρμόζεται η προαναφερόμενη ρύθμιση αποσβένονται κατά την κρίση της Α.Τ.Ε. Α.Ε. τυχόν ανεξόφλητες απαιτήσεις της από δεδουλευμένους τόκους που βαρύνουν τις οφειλές της κατηγορίας αυτής. 4.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, της επιχείρησης εκτροφής χελιών κλειστού κυκλώματος ΧΕΛΠΑ Α.Ε., με λογιστικό 30 Απριλίου 1996. από δάνεια για την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Α.Τ.Ε. Α Ε ανέρχεται σε πεντακόσια τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (504.505.000) δραχμές. Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δάνειου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην ΑΤΕ. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. 5.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Θάσου, της Ε.Α.Σ. Αλεξανδρούπολης, του Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρτας και του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Νικητής Χαλκιδικής με λογιστικό 30 Ιουνίου 1996, από δάνεια για τυροκομικές και άλλες εργασίες. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους ενός δισεκατομμυρίου εκατόν εξήντα δυο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τεσσάρων (1.162.553.814) δραχμών κατανέμεται κατά φορέα ως εξής: αα) Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Θάσου δρχ. 221.553.314 ββ) Ε.Α.Σ. Αλεξανδρούπολης δρχ. 92.000.000 γγ) Πτηνοτροφικός Συν/σμός Άρτας δρχ. δδ) Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Νικήτης Χαλκιδικής δρχ. 751.000.000 98.000.000 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990). οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Ειδικότερα η ρύθμιση των χρεών του Πτηνοτροφικού Συν/σμού Άρτας γίνεται με την προϋπόθεση συνένωσης του με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συν/σμό Ιωαννίνων Η ΠΙΝΔΟΣ. 6. 1)Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των προς αυτήν οφειλών, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων Αγροτικών Συν/κών Οργανώσεων, με λογιστικό 30 Απριλίου 1996, οι οποίες προέρχονται από δάνεια οινοποιητικών δραστηριοτήτων και είναι ληξιπρόθεσμες ή αποτελούν ανοίγματα που ρυθμίστηκαν βάσει του ν. 2237/1994. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων (2.932.389.000) δραχμών κατανέμεται κατά Οργάνωση ως εξής: 1) Αγροτικός Συν/σμός Περιφέρειας Αυλίδας δρχ. 318.500.000 2) ΚΑΪΡ δρχ. 2.000.000.000 3) Ε.Α.Σ. Αττικής δρχ. 47.000.000 4) Οινοποιητικός Σν/σμός Μεγάρων δρχ. 566.889.000 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. 2)Το υπόλοιπο (ποσοστό 50%) της οφειλής των προαναφερόμενων Συν/κών Φορέων να ρυθμιστεί από την Α.Τ.Ε. Α.Ε. βάσει του ν. 2237/1994 ή άλλων διατάξεών της που ισχύουν κατά περίπτωση, με δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλόμενων δεδουλευμένων τόκων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την οικονομική εξυγίανση τους. 7.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. το συνολικό ποσό (ποσοστό 100%) των προς αυτήν οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της Ε.Α.Σ. Ηρακλείου, της Ε.Α.Σ. Πεζών και της Ε.Α.Σ. Λασιθίου, με λογιστικό 30 Σεπτεμβρίου 1997, οι οποίες προέρχονται από δάνεια για την οινοποίηση σταφυλιών που επλήγησαν από βροχοπτώσεις από χαλαζόπτωση και από εργασίες πατατόσπορου. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους εννιακοσίων σαράντα ενός εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων (941.629.000) δραχμών κατανέμεται κατά Οργάνωση ως εξής: 1)Ε.Α.Σ. Ηρακλείου δρχ. 641.228.000 2)Ε.Α.Σ. Πεζών δρχ. 259.735.000 3)Ε.Α.Σ. Λασιθίου δρχ. 40.666.000 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Για την έκδοση του ομολογιακού δανείου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 18 του παρόντος νόμου. 8.Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. τα κατωτέρω ποσά: 1)Το συνολικό ποσό (ποσοστό μέχρι 100%) των προς αυτήν ληξιπρόθεσμων οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων των κατωτέρω Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με λογιστικό 31 Μαρτίου 1997, από δάνεια δραστηριοτήτων εκκόκκισης και εμπορίας βαμβακιού. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους επτά δισεκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ εκατομμυρίων (7.538.000.000) δραχμών κατανέμεται κατά Οργάνωση ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. Καρδίτσας δρχ 1.900.000.000 2) Ε.Α.Σ. Φαρσάλων δρχ 850.000.000 3) Ε.Α.Σ. Ξάνθης δρχ 600.000.000 4) ΣΥΝΕΚΚΟ δρχ 971.000.000 5) Ε.Α.Σ. Ροδόπης δρχ 1.165.000.000 6) Ε.Α.Σ. Σερρών δρχ 600.000.000 7) Ε.Α.Σ. Αλεξανδρείας δρχ 245.000.000 8) Ε.Α.Σ. Λιβαδειάς δρχ 535.000.000 9) Ε.Α.Σ. Βέροιας δρχ 357.000.000 10) Ε.Α.Σ. Θεσ/νίκης δρχ 265.000.000 2)Το συνολικό ποσό του ενός δισεκατομμυρίου πενήντα οκτώ εκατομμυρίων (1.058.000.000) δραχμών (ποσοστό μέχρι 100%) των προς αυτή ληξιπρόθεσμων οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, με λογιστικό 31 Μαρτίου 1997, της Ε.Α.Σ. Κιλκίς, της Ε.Α.Σ. Καστοριάς, της Ε.Α.Σ. Σουφλίου, της Ε.Α.Σ. Κοζάνης. της Ε.Α.Σ. Παγγαίου και της Ε.Α.Σ. Θηβών από δάνεια δραστηριοτήτων σιτηρών και αραβοσίτου και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών Ορφανίου Καβάλας από δραστηριότητες εξαγωγής σταφυλιών τα οποία κατά φορέα κατανέμονται ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. Κιλκίς δρχ. 213.000.000 2) Ε.Α.Σ. Καστοριάς δρχ. 237.000.000 3) Ε.Α.Σ. Σουφλίου δρχ. 40.000.000 4) Ε.Α.Σ. Κοζάνης δρχ. 271.000.000 5) Ε.Α.Σ. Παγγαίου δρχ. 199.000.000 6) Ε.Α.Σ. Θηβών δρχ. 48.000.000 7) Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγών Ορφανίου Καβάλας δρχ. 50.CΟΟ.000 3)Το συνολικό ποσό (ποσοστό μέχρι (100%) του ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων (1.554.000.000) δραχμών των προς αυτή ληξιπρόθεσμων οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων της Ε.Α.Σ. Βέροιας, της Ε.Α.Σ. Νάουσας, της Ε.Α.Σ. Αλεξάνδρειας, του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αγγελοχωρίου, της Ε.Α.Σ. Έδεσσας - Σκύδρας και της Α.Σ. Ροδοχωρίου, με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1996, από δάνεια για συγκέντρωση - τυποποίηση και εμπορία ροδακίνων και λοιπών φρούτων που κατά Οργάνωση κατανέμεται ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. Βέροιας δρχ. 600.000.000 2) Ε.Α.Σ. Νάουσας δρχ. 74.400.000 3) Ε.Α.Σ. Αλεξάνδρειας δρχ. 108.600.000 4) Α. Σ. Αγγελοχωρίου δρχ. 86.000.000 5) Ε.Α.Σ. Έδεσσας-Σκύδρας δρχ. 418.000.000 6) Α.Σ. Ροδοχωρίου δρχ. 267.000.000 4)Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στην Α.Τ.Ε. Α.Ε το συνολικό ποσό (ποσοστό μέχρι 100%) των προς αυτή ληξιπρόθεσμων οφειλών συμπεριλαμβανομένων και των τόκων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με λογιστικό 31 Δεκεμβρίου 1996 από δάνεια τυροκομικών δραστηριοτήτων. Το ποσό αυτό συνολικού ύψους εξακοσίων δεκαέξι εκατομμυρίων (616.000.000) δραχμών κατανέμεται κατά Οργάνωση ως εξής: 1) Ε.Α.Σ. Αλμυρού δρχ. 100.000.000 2) Ε.Α.Σ. Ρεθύμνου δρχ. 265.000.000 3) Ε.Α.Σ. Ευβοίας δρχ. 173.000.000 4) Ενωση Γαλακτ/κών Συν/μών Αργολίδας δρχ. 78.000.000 5)Η ρύθμιση του ποσού των περιπτώσεων α, β γ και δ θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990). οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Υπόλοιπο ποσό ληξιπρόθεσμων οφειλών των προαναφερόμενων συν/κών φορέων μπορεί να ρυθμιστεί από την Α.Τ.Ε. Α.Ε. με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζουν οι διατάξεις του ν. 2237/1994 ή άλλων διατάξεων που ισχύουν κατά περίπτωση, με δυνατότητα διαγραφής μέρους των οφειλομένων δεδουλευμένων τόκων, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο για την οικονομική εξυγίανση τους. 9.Οι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος νομού εφαρμόζονται και στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Άρθρο 17β Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) τις κατά την 13.10.1997 συνολικές οφειλές συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος των παραγωγών του Νομού Καρδίτσας από δάνεια για την κατασκευή και λειτουργία θερμοκηπιακών μονάδων, που καταστράφηκαν από τις χιονοπτώσεις κατά το Μάρτιο 1987, το Δεκέμβριο του 1988, το 1994 και την ανεμοθύελλα του 1995. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα τρία εκατομμύρια διακόσιες εννιά χιλιάδες εξακόσιες επτά (183.209.607) δραχμές και κατανέμεται κατά παραγωγό ως εξής: 1)ΑΝΘΟΦΑΡΜ Α.Ε. 97.272.673 δρχ. 2)Παπαγεωργίου Χαράλαμπος του Δημητρίου 27.420.014 δρχ. 3)Παπαρούνας Ιωάννης του Χρήστου 6.786.920 δρχ. 4)Αναγνωστόπουλος Χρήστος του Βαΐου 20.550.000 δρχ. 5)Οικονόμου Γεώργιος του Αποστόλου 31.180.000 δρχ. Η ρύθμιση του παραπάνω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Άρθρο 17γ Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καλύψει κατά ποσοστά εκατό τοις εκατό (100%) τις κατά την 30ή Ιουνίου 1996 συνολικές οφειλές, συμπεριλαμβανομένων και των τόκων, προς την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος των παραγωγών Νομού Τρικάλων από δάνεια για την κατασκευή και λειτουργία θερμοκηπιακών μονάδων, που καταστράφηκαν από τις χιονοπτώσεις κατά το Δεκέμβριο 1986 και Μάρτιο 1987. Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε τριακόσια σαράντα επτά εκατομμύρια ενενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες δέκα (347.094.210) δραχμές και κατανέμεται κατά παραγωγό ως εξής: 1)Γεωργούλας Απόστολος β) Ζουλιανίτη Χρυσάνθη δρχ. 20.777.510 συζ. Αποστόλου γ) Φέκα Ευφροσύνη δρχ. 17.143.270 συζ. Νικολάου δρχ. 13.594.220 4)Γεωργούλας Θεόδωρος δρχ. 21.581.830 5)Λιάπη Κων/νιά συζ. Ελευθερίου δρχ. 11.282.420 9)Γκαρνάρα Ευτυχία συζ. Θωμά δρχ. 24.446.130 10)Ζουλιανίτη Αγλαΐα συζ. Ευθυμίου δρχ. 13.420.750 11)Κούκος Ευάγγελος δρχ. 2.622.350 12)Θωμοπούλου Ελένη συζ. Αποστόλου δρχ. 23.314.010 13)Τσιακάρας Κων/νος του Αποστόλου δρχ. 9.351 270 14)Κούκου Πολυξένη συζ. Βαΐου δρχ. 26.386.3S0 2)Λιάπη Μαρία συζ. Θωμά δρχ. 16.923.290 16)Ρέπα Λαμπρινή συζ. Μιχαήλ δρχ. 19.277.990 17)Ρίτσιος Ιωάννης δρχ. 89.002.430 18)Ρέπας Θωμάς δρχ. 6.573.280 19)Κούκος Ναπολέων δρχ. 8.623.280 20)Πλιάτσικας Κων/νος δρχ. 2.956.500 21)Βάλας Ιωάννης δρχ. 19.261.350 Η ρύθμιση του παραπάνω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/1990). οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Άρθρο 17 Οργανώσεων προς το Ταμείο Συντάξεως και Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΑΥΣΟ) και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) 1.Οι υποχρεώσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων προς το ΤΑΥΣΟ και το Ι.Κ.Α. από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, μέχρι το τέλος του μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου, απαλλάσονται από τις πρόσθετες προσαυξήσεις, επιβαρύνσεις κ.λπ.. Οι οφειλές που απομένουν εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό της μηνιαίας δόσης ξεπερνά της δυνατότητες του Α.Σ.Ο., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου Α.Σ.Ο. και γνώμη της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και του ΤΑΥΣΟ, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας οι δόσεις μπορούν να καταβάλλονται ανά δίμηνο ή τρίμηνο. 2.Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. 3.Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δύο (2) συνεχόμενων δόσεων, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται την αμετάκλητη απώλεια του ευεργετήματος της τμηματικής εξόφλησης των οφειλόμενων εισφορών και καθιστά άμεσα απαιτητό το υπόλοιπο ποσό της οφειλής με τα αναλογούντα κατά την ημέρα εξόφλησης πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη κ.λπ.. 4.Οι τρέχουσες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταβάλλονται κανονικά μέσα στις νόμιμες προθεσμίες. Εφόσον δημιουργηθούν τρέχουσες υποχρεώσεις και εφόσον συνεχίζεται η ρύθμιση βάσει του παρόντος άρθρου, ο εργοδότης δύναται να καταβάλλει αυτές και να πιστωθούν κατά παρέκκλιση της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 1902/1990. 5.Για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 18 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α) και χορηγούνται βεβαιώσεις για λήψη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., δανειοδότηση - χρηματοδότηση από τράπεζες ή οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα και θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. 6.Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α) εφαρμόζεται και για το ΤΑΥΣΟ. Άρθρο Άρθρο 18 1.Τα ειδικά ομολογιακά δάνεια (άρθρα 31 και 32 του ν 1914/1990), που προβλέπονται στα άρθρα 14 έως και 17 του παρόντος νομού, εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και Επιχειρήσεις, τις οποίες αφορούν, έχουν κριθεί μετά από γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. βιώσιμες από την Α.Τ.Ε. Α.Ε. βάσει ολοκληρωμένων προγραμμάτων εξυγίανσης που υποβάλλουν για το σκοπό αυτόν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Από την υποχρέωση υποβολής στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. προγράμματος εξυγίανσης εξαιρούνται οι προαναφερόμενοι φορείς που δεν λειτουργούν πλέον. Ειδικότερα, για την έκδοση των ειδικών ομολογιακών δανείων η Α.Τ.Ε. Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλει στα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας προς έγκριση τις σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης της βιωσιμότητας των φορέων και τα προγράμματα εξυγίανσής τους. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή των εκθέσεων και προγραμμάτων τα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας οφείλουν να εκδώσουν απόφαση. Σε περίπτωση μη έκδοσης της εν λόγω απόφασης από τα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, τα παραπάνω ομολογιακά δάνεια θεωρούνται εγκεκριμένα. 2.Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των παραπάνω προγραμμάτων ανατίθεται στα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας, με τη συμμετοχή του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών, στα οποία, καθώς και στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν στο τέλος κάθε έτους λεπτομερή έκθεση για την πορεία του προγράμματος εξυγίανσής τους. Στα πλαίσια ελέγχου εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης, τα Υπουργεία Οικονομικών και Γεωργίας, η Α.Τ.Ε. Α.Ε., το Σώμα Ειδικών Ελεγκτών και η ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. έχουν ελεύθερη και άμεση πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των ελεγχομένων για άντληση πληροφοριών τις οποίες κρίνουν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου τους. 3.Από την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος εξαιρούνται οι Ο.Τ.Α. και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β., Γ.Ο.Ε.Β.). Επιπρόσθετα από την παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος εξαιρούνται οι φορείς που διαλύονται ή η δραστηριότητά τους αναλαμβάνεται από άλλους φορείς. Για τις περιπτώσεις αυτές το ειδικό ομολογιακό δάνειο εκδίδεται από της ισχύος του νόμου. 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας ορίζονται οι υπηρεσίες στις οποίες ανατίθεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5.Με την ευκαιρία της ρύθμισης διενεργείται έλεγχος νομιμότητας των δαπανών από ορκωτούς λογιστές, όπως προκύπτουν από τα λονιστικά βιβλία, μαζί με πρόταση καταλογισμού τυχόν ευθυνών στα Δ.Σ.. 6.Ο χρόνος και οι όροι έκδοσης των δανείων των άρθρων 14-17 και 21 του παρόντος νόμου θα προσδιοριστούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της ΑΤΈ. Α.Ε. και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., επιτρέπεται μεταφορά κονδυλίων των επί μέρους ρυθμίσεων που αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο με τα άρθρα 14 -17 του παρόντος νόμου για τις περιλαμβανόμενες σε αυτά Συνεταιριστικές Οργανώσεις χωρίς μεταβολή του συνολικού ποσού της ρύθμισης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Άρθρο 19 Μεταβίβαση αποθηκευτικών χώρων που κατασκευάσθηκαν από την Κ.Υ.Δ.Ε.Π. 1.Αποθηκευτικοί χώροι (κτίρια και εγκαταστάσεις) με όλα τα προσαυξήματα, παραρτήματα και παρακολουθήματά τους, που κατασκευάσθηκαν από την τελούσα υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχωρίων Προϊόντων (Κ.Υ.Δ.Ε.Π.) σε ακίνητα ιδιοκτησίας γεωργικών η αγροτικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών με παραχώρηση της χρήσης τους για ορισμένο χρόνο στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π., ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε και τις πήγες χρηματοδότησής τους, μεταβιβάζονται στους ιδιοκτήτες του αντίστοιχου ακίνητου. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1705/1951 (ΦΕΚ 87 Α), οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, χαρτόσημο. προσαύξηση ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. 2.Για τους μεταβιβαζόμενους αποθηκευτικούς χώρους που χρηματοδοτήθηκαν από πόρους του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.), ο ιδιοκτήτης στον οποίο μεταβιβάζεται καθένας από τους χώρους αυτούς, σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος, εγγυάται ότι το έργο θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται και στο μέλλον αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που έχει χρηματοδοτηθεί από τους παραπάνω πόρους. 3.Η μεταβίβαση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη μεταβίβαση, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 1705/1951. Από τη μεταγραφή στα βιβλία του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται αυτοδίκαια οι υφιστάμενες συμβολαιογραφικές δηλώσεις για την παραχώρηση στην Κ.Υ.Δ.Ε.Π. της χρήσης του ακίνητου επί του οποίου ανηγέρθησαν οι μεταβιβαζόμενοι αποθηκευτικοί χώροι και ο ιδιοκτήτης αποκτά αυτοδίκαια, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου ή τέλους, το πλήρες δικαίωμα στο ακίνητο. 4.Τα τυχόν εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα που κέκτηται η Κ.Υ Δ.Ε.Π. επί των κτιρίων και εγκαταστάσεων των αποθηκευτικών χώρων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και επί των ακινήτων που ανηγέρθησαν αυτά, δεν περιλαμβάνονται στο προς πώληση σύνολο ενεργητικού της Κ.Υ.Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 46α του ν. 1892/1990. 5.Για την ειδική εκκαθάριση της Κ.Υ.Δ.Ε.Π. δεν έχουν εφαρμογή οι προθεσμίες των παραγράφων 3, 4 και 5, του άρθρου 46α του ν. 1892/1990. Άρθρο 20 Διάλυση του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) 1.Ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός (Α.Σ.Ο.) διαλύεται. 2.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται πενταμελής επιτροπή απογραφής και ορίζεται εκκαθαριστής. Η πενταμελής επιτροπή απογραφής και ο εκκαθαριστής προβαίνουν από κοινού στην απογραφή και αποτίμηση της συνολικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, του Α.Σ.Ο. με τη συνδρομή του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Για το σκοπό αυτόν συντάσσεται πρωτόκολλο που παραδίδεται στον Υπουργό Γεωργίας. 3. 1)Με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής και της εκκαθάρισης διαιρετό ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τη συνολική περιουσία του Α.Σ.Ο. περιέρχεται κατά κυριότητα στην ανώνυμη συνεταιριστική εταιρία. Το υπόλοιπο διαιρετό είκοσι τοις εκατό (20%) από τη συνολική ακίνητη περιουσία του Α.Σ.Ο. περιέρχεται κατά κυριότητα στο Υπουργείο Γεωργίας, προκειμένου να διατεθεί ισομερώς, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για τη δημιουργία πολιτιστικών επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών κέντρων του Υπουργείου Γεωργίας, της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης των αντίστοιχων περιοχών. Η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί τίτλο μεταγραπτέο. 2)Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για την εξυπηρέτηση του προϊόντος και την εφαρμογή των αντίστοιχων κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών υποχρεώσεων, διορίζεται διαχειριστικό συμβούλιο, αποτελούμενο από τον πρόεδρο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και τους προέδρους των δέκα (10) συνεταιριστικών οργανώσεων των αντίστοιχων περιοχών παραγωγής του προϊόντος για το χρονικό διάστημα μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της ανώνυμης συνεταιριστικής εταιρείας. Το διαχειριστικό αυτό συμβούλιο παραδίδει στο διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης συνεταιριστικής εταιρείας μετά τη σύσταση της. 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ορίζονται οι διαδικασίες διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α.Σ.Ο.. που περιέρχεται με τις διατάξεις του παρόντος στο Υπουργείο Γεωργίας. 5.Η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Α.Σ.Ο. στην ανώνυμη συνεταιριστική εταιρεία ή στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση των αντίστοιχων περιοχών απαλλάσσεται από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και από τα τέλη μεταγραφής. 5.Το Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Α.Σ.Ο. (Τ.Α.Π. Α.Σ.Ο.), που συστήθηκε με το ν. 2868/1922 και του οποίου το καταστατικό εγκρίθηκε με την 19233/ 27.11.1940 απόφαση του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 274 Β) διαλύεται. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μέσα σε δύο !2) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτείται πενταμελής επιτροπή απογραφής και ορίζεται εκκαθαριστής. Η πενταμελής επιτροπή απογραφής και ο εκκαθαριστής προβαίνουν από κοινού στην απογραφή της συνολικής περιουσίας, κινητής και ακίνητης, του Τ.Α.ΠΑ.Σ.Ο. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής και εκκαθάρισης συντάσσεται πρωτόκολλο, που παραδίδεται στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το απόμειναν προϊόν της εκκαθάρισης διανέμεται κατ αναλογία στους δικαιούχους ασφαλισμένους. Άρθρο Άρθρο 21 Διάλυση της ΣΚΟΠ 1.Η Κοινοπραξία Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ) διαλύεται. 2.Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Περιφερειακών Αγορών Κουλούρας Ημαθίας, Βόλου και Χανίων περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, με την κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων της Α.Τ.Ε. Α.Ε. συνολικού ύψους τεσσάρων δισεκατομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων (4.704.723.000) δραχμών με λογιστικό 31.5.1996 από δάνεια που χορηγήθηκαν για την ίδρυση αυτών. Τα αναλαμβανόμενα να καλυφθούν από το Ελληνικό Δημόσιο ποσά οφειλών ανέρχονται συνολικά σε δύο δισεκατομμύρια τριακόσια πενήντα δυο εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (2.352.361.500) δραχμές και κατανέμονται κατά Περιφερειακή Αγορά ως εξής: 1)Περιφερειακή Αγορά Κουλούρας Ημαθίας δρχ. 954.884.500 2)Περιφερειακή Αγορά Βόλου δρχ. 587.462.500 3)Περιφερειακή Αγορά Χανίων δρχ. 810.014.500 Η ρύθμιση του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί με έκδοση από το Ελληνικό Δημόσιο ειδικού ισόποσου ομολογιακού δανείου (άρθρα 31 και 32 του ν. 1914/ 1990), οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., διατηρουμένων εν ισχύι των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2459/1997. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) των απαιτήσεων της Α.Τ.Ε. Α.Ξ. διαγράφεται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. 3.Ποσό οφειλών της Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ) προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε. από δάνειο έναντι Φ.Π.Α. ύψους πεντακοσίων δεκαεπτά εκατομμυρίων (517.000.000) δραχμών καλύπτεται από τη Ελληνικό Δημόσιο με την έκδοση ισόποσου ομολογιακού δάνειου, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν στην Α.Τ.Ε. Α.Ε.. Το υπόλοιπο των οφειλών από το εν λόγω δάνειο διαγράφεται σε βάρος της Α.Τ.Ε. Α.Ε.. 4.Η Περιφερειακή Αγορά της Κορίνθου με οφειλές προς την Α.Τ.Ε. ύψους δυο δισεκατομμυρίων επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων (2.000.797.000) δραχμών και το οικόπεδο που αγοράστηκε για την Περιφερειακή Αγορά Ηρακλείου με οφειλές προς την Α.Τ.Ε. ύψους τετρακοσίων ογδόντα επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (487.100.000) δραχμών τίθενται σε εκκαθάριση βάσει του ν. 2000/1991 και του άρθρου 46α του ν. 1892/1990. Προς τούτο η Α.Τ Ε. Α.Ε. προσφεύγει στα κατά τόπο αρμόδια εφετεία. Το προϊόν της εκκαθάρισης περιέρχεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. για την απόσβεση του υπολοίπου των οφειλών της Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ) προς την Α.Τ.Ε. Α.Ε., ανεξάρτητα ύψους αυτού, που παραμένει μετά την κάλυψη από το Ελληνικό Δημόσιο του ποσού της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του προϊόντος της εκκαθάρισης περιέρχεται στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). Άρθρο Άρθρο 22 Ανασυγκρότηση των Περιφερειακών Αγορών Κουλούρας Ημαθίας, Βόλου και Χανίων 1.Η Περιφερειακή Αγορά Κουλούρας Ημαθίας ανασυγκροτείται σε παρεμφερή δραστηριότητα και με σκοπό να αποτελέσει εξαγωγικό και διαμετακομιστικό κέντρο νωπών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, καθώς και έκθεση γεωργικών προϊόντων για τη Βαλκανική, την Παρευξείνια Ζώνη και άλλες αγορές. 2.Η Περιφερειακή Αγορά Βόλου ανασυγκροτείται σε παρεμφερή δραστηριότητα και με σκοπό να αποτελέσει εμπορικό και εκθεσιακό κέντρο κυρίως γεωργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ελλάδας, τη Βαλκανική, την Παρευξείνια Ζώνη και άλλες αγορές. 3.Η Περιφερειακή Αγορά Χανίων ανασυγκροτείται σε παρεμφερή δραστηριότητα και θα παραχωρηθεί από κοινού στον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης, στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του νομού Χανίων και στην Ε.Α.Σ. Χανίων με σκοπό την προβολή και διακίνηση των γεωργικών προϊόντων της Κρήτης. Μέχρι την ίδρυση της υπό σύσταση ανώνυμης εταιρείας διορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, τριμελής διοικούσα επιτροπή. 4.Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας ορίζονται προσωρινά διαχειριστικά συμβούλια των υπό σύσταση εταιριών για το νέο σκοπό των Περιφερειακών Αγορών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Κάθε διαχειριστικό συμβούλιο αποτελείται από τον νομάρχη ως πρόεδρο, από εκπρόσωπο των Ξ.Α.Σ. του νομού, οριζόμενο από αυτές, το δήμαρχο του Ο.Τ.Α. όπου βρίσκονται εγκαταστάσεις των περιφερειακών αγορών, από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του αντίστοιχου νομού, ως μέλη. 5.Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ορίζεται εκκαθαριστής και τριμελής επιτροπή εκκαθάρισης για καθεμία από τις Αγορές των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Εντός τριών (3) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων τους ο εκκαθαριστής και η επιτροπή εκκαθάρισης παραδίδουν στον Υπουργό Γεωργίας πρωτόκολλο απογραφής των περιουσιακών στοιχείων καθεμιάς από τις Αγορές των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Με βάση το αποτέλεσμα της απογραφής και της εκκαθάρισης η συνολική περιουσία καθεμιάς από τις Αγορές των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου περιέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας. Για την ακίνητη περιουσία εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, η οποία αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο. 6.Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας παραχωρείται κατά κυριότητα η συνολική περιουσία των Αγορών των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου στις υπό σύσταση ανώνυμες εταιρείες, μετά τη σύσταση τους, αντίστοιχα. Η μεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και από τα τέλη μεταγραφής. Το σύνολο των μετοχών των υπό σύσταση ανωνύμων εταιρειών αναλαμβάνουν οι φορείς των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται το ποσοστό των μετοχών στους φορείς που εκπροσωπούν το σύνολο των μετοχών. 7.Το προσωπικό της Κοινοπραξίας Ενώσεων Γεωργικών Συν/σμών Διαχείρισης Νωπών Προϊόντων (ΣΚΟΠ) που έχει την κατοικία του στις έδρες των υπό σύσταση ανωνύμων εταιρειών εντάσσεται στις εταιρίες αυτές. Το υπόλοιπο προσωπικό εντάσσεται στο Υπουργείο Γεωργίας. Μισθοί και ημερομίσθια που δεν έχουν ήδη καταβληθεί ή δεν καταβάλλονται στους εργαζόμενους της ΣΚΟΠ, λόγω αδυναμίας της καταβολής των μισθών, μέχρι την ένταξη τους στις υπό σύσταση εταιρίες ή στο Υπουργείο Γεωργίας καταβάλλονται στους εργαζόμενους από τις εν λόγω εταιρίες ή από το Υπουργείο Γεωργίας αντίστοιχα. 3.Οι εντασσόμενοι υπάλληλοι με αίτηση τους μπορεί να επιλέξουν την υπαγωγή τους στα ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας της νέας υπηρεσίας τους ή στους ασφαλιστικούς φορείς που ανήκαν πριν από τη μεταφορά τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών, προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Άρθρο Άρθρο 23 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2169/1993 Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149 Α) 1.Το άρθρο 25 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 26 Εποπτεία Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιριών 1 Οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κάθε βαθμού, οι Κοινοπραξίες και Εταιρίες τους, τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους. 2.Η εποπτεία έχει σκοπό: 1)Τη νόμιμη λειτουργία των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Κοινοπραξιών και των Συνεταιριστικών Εταιριών και ιδίως την τήρηση από τα όργανά τους του νόμου του καταστατικού και των κανονισμών 2)Το διαχειριστικό και λογιστικό έλεγχο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Κοινοπραξιών και των Συνεταιριστικών Εταιριών και γενικά την παρακολούθηση της οικονομικής τους κατάστασης. 3)Την υποβοήθηση του έργου των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Κοινοπραξιών και των Εταιριών τους για την ορθολογική οργάνωση, τη σωστή επιχειρηματική δράση, την αποδοτική λειτουργία και την πληρέστερη άσκηση των δραστηριοτήτων τους. 4)Την υποβοήθηση των Εποπτικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, των Κοινοπραξιών και των Εταιριών τους στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 3.Η εποπτεία του Κράτους στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις όλων των βαθμίδων, Κοινοπραξίες και Εταιρίες τους, ασκείται από Σώμα Ειδικών Ελεγκτών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, υστέρα από γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθορίζεται η σύνθεση, διάρθρωση και λειτουργία του Σώματος, ο συνολικός αριθμός των ελεγκτών, οι διαδικασίες επιλογής, πρόσληψης, εκπαίδευσης και μετάθεσης των ελεγκτών, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα - δικαιώματα και υποχρεώσεις των ελεγκτών. Κατά την εκτέλεση της εργασίας τους οι ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι. Οποιαδήποτε παρέμβαση στο έργο τους απαγορεύεται. Οι δαπάνες λειτουργίας του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών καλύπτονται: 1)Από τέλος 0,5% που επιβάλλεται στα πάσης φύσης χορηγούμενα δάνεια από τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Εταιρίες τους στα μέλη τους. 2)Από ετήσια οικονομική ενίσχυση με την καταβολή από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α.. που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, ποσού ίσου με το 1%. Το ανωτέρω ποσοστό από τα έσοδα του ΕΛ.Γ.Α. δεν υπολογίζεται επί των επιχορηγήσεων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 3)Από άλλους πόρους που θα προβλεφθούν από το προεδρικό διάταγμα της παρούσας παραγράφου. 4.Ο έλεγχος του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών διακρίνεται σε γενικό και ειδικό. Ο γενικός έλεγχος είναι αυτεπάγγελτος και διενεργείται μία τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) χρόνια. Η συχνότητα πραγματοποίησης του γενικού ελέγχου θα προσδιοριστεί στο προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Ο ειδικός έλεγχος διενεργείται μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 5.Οι ελεγκτές δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να ελέγχουν τα βιβλία, τους λογαριασμούς και κάθε άλλο στοιχείο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης, που κρίνεται χρήσιμο για την πλήρη και επιτυχή εκτέλεση του έργου τους. Οφείλουν να εξακριβώνουν την αλήθεια και τη νομιμότητα των εγγραφών στα βιβλία και στα διάφορα στοιχεία των ελεγχομένων, ιδίως δε να ελέγχουν τον ισολογισμό και τον απολογισμό των Συνεταιριστικών Οργανώσεων και να διαπιστώνουν την ακρίβεια, την ειλικρίνεια και τη νομιμότητα των περιεχομένων. 6.Οι ελεγκτές υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου τους στο Εποπτικό Συμβούλιο με κοινοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο των Συνεταιριστικών Εταιριών για να το ανακοινώσει στην πρώτη μετά τον έλεγχο Γενική Συνέλευση των μελών της. Στη Συνέλευση αυτή δικαιούται να παρίσταται και ο ελεγκτής που διενήργησε τον έλεγχο και αν ακόμη δεν έχει κληθεί να παραστεί. Στην περίπτωση που τα αρμόδια όργανα της Οργάνωσης που ελέγχθηκε δεν ανακοινώσουν το πόρισμα στην πρώτη Γενική Συνέλευση, τα εποπτικά όργανα του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών υποχρεούνται εντός μηνός από την πρώτη Γενική Συνέλευση να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση, που συγκαλείται από το Εποπτικό Συμβούλιο των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, με σκοπό την ανακοίνωση του πορίσματος ελέγχου. Αν από το πόρισμα του ελέγχου προκύπτει ότι έχουν συντελεστεί πράξεις που τιμωρούνται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα ή των άλλων ειδικών ποινικών νόμων, το ελεγκτικό όργανο υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερών να υποβάλει το πόρισμα του ή τη σχετική του έκθεση στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. 7.Το Σώμα Ειδικών Ελεγκτών υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. και στη Διεύθυνση Αγροτικού Συνεργατισμού και Ομαδικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Γεωργίας, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την ετήσια έκθεση για τους ελέγχους που διενήργησαν τα ελεγκτικά όργανα κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματά τους, με σκοπό την ανακοίνωση της στην τακτική Γενική Συνέλευση. Το Σώμα Ειδικών Ελεγκτών υποχρεούται να συντάσσει και να αποστέλλει στον Υπουργό Γεωργίας και στον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παράγωγης και Εμπορίου της Βουλής, έναν (1) τουλάχιστον μήνα πριν από τη διεξαγωγή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. την ετήσια έκθεση που αφορά τους ελέγχους που διενήργησαν τα ελεγκτικά όργανα στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Κοινοπραξίες και Εταιρίες τους κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση, καθώς και τα αντίστοιχα συμπεράσματα τους. Την ως άνω υποχρέωση έχει το Σώμα Ειδικών Ελεγκτών και προς το Νομάρχη και το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, εφόσον ο ελεγχόμενος φορέας έχει την έδρα του στον οικείο νομό η την οικεία περιφέρεια. 3.Η εποπτεία και ο έλεγχος του Υπουργείου Ανάπτυξης στις Ανώνυμες Συνεταιριστικές Εταιρίες δεν θίγονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Οι διατάξεις που αφορούν το διαχειριστικό, λογιστικό και οικονομικό έλεγχο των Συνεταιριστικών Ανωνύμων Εταιριών, που ελέγχονται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, δεν υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των Σ.Ο.Ε., όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 2.Το άρθρο 33 του ν. 2159/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 33 Συγχώνευση - Διαδικασία 1.Δυο η περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις του αυτού βαθμού μπορεί να συγχωνευθούν σε μία. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με την ίδρυση μιας νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης, στην οποία ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες, είτε με την ενσωμάτωση μίας ή περισσότερων Συνεταιριστικών Οργανώσεων σε άλλη, η οποία λειτουργεί. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η συγχώνευση Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων και Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με άλλες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις. Η συγχώνευση πραγματοποιείται είτε με την ίδρυση μίας νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης, στην οποία ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες είτε με την ενσωμάτωση μίας ή περισσότερων Οργανώσεων σε άλλη, η οποία λειτουργεί. Όπου σε ένα νομό υπάρχουν περισσότερες της μιας Οργανώσεις και επιθυμούν να συγχωνευτούν, προϋπόθεση της συγχώνευσης είναι να έχουν κριθεί όλες οι υπό συγχώνευση Οργανώσεις βιώσιμες οικονομικά. Σε περίπτωση που Οργάνωση κριθεί μη βιώσιμη οι Α.Σ.Ο. - Μέλη της και για πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς τα φυσικά πρόσωπα - μέλη τους, μπορούν άμεσα να αποχωρήσουν και να εγγράφουν στη δύναμη της βιώσιμης Οργάνωσης. Η βιωσιμότητα κρίνεται από την Επιτροπή της παρ. 2 του παρόντος. 2.Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των υπό συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώσεων. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται περιληπτικά σε μία εφημερίδα του νομού της έδρας των υπό συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώσεων, μετά την οποία διενεργείται υποχρεωτικά απογραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων Οργανώσεων. Η αποτίμηση γίνεται στην τρέχουσα αξία των εκτιμώμενων στοιχείων από Επιτροπή η οποία αποτελείται από: 1)έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.. β) έναν εκπρόσωπο καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες Α.Σ.Ο. και γ) έναν ελεγκτή από το Σώμα Ειδικών Ελεγκτών. Η τυχόν υπεραξία που προκύπτει από την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων απαλλάσσεται παντός φόρου και τέλους και εγγράφεται σε λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού της νέας οργάνωσης. Στην περίπτωση της κατά την προηγουμένη παράγραφο κατ εξαίρεση συγχώνευσης Κεντρικών Συνεταιριστικών Ενώσεων και Κοινοπραξιών Αγροτικών Συνεταριστικών Οργανώσεων, οι Α.Σ.Ο.-Μέλη πρυ δεν επιθυμούν τη συγχώνευση μπορεί, με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης, να αποχωρήσουν με ποσοστιαία αποζημίωση επί της καθαρής θέσης της Κεντρικής Ένωσης ή Κοινοπραξίας που προκύπτει από την αποτίμηση. Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται με ετήσιες δόσεις δεκαετούς διάρκειας, ατόκως. 3.Τα Διοικητικά Συμβούλια των υπό συγχώνευση Συνεταιριστικών Οργανώσεων συγκαλούν με πρόσκλησή τους σε κοινή Γενική Συνέλευση τα μέλη αυτών. Η Συνέλευση αυτή εκλέγει προσωρινό Διοικητικό και Εποπτικό Συμβούλιο της νέας Οργάνωσης και ψηφίζει το καταστατικό της Οργάνωσης που προκύπτει από τη συγχώνευση. Το καταστατικό πρέπει να προβλέπει συνεταιριστική μερίδα τουλάχιστον ίση προς τη μεγαλύτερη από τις προβλεπόμενες στα καταστατικά των συγχωνευόμενων Οργανώσεων, καθώς και ευθύνη τουλάχιστον ίση προς το μεγαλύτερο όριο της ευθύνης που προβλέπεται στα ίδια καταστατικά. 4.Το νέο καταστατικά εγκρίνεται κατά το οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος νομού. Η συγχώνευση συντελείται από την καταχώριση στο ειδικό μητρώο του εγκεκριμένου καταστατικού με μνεία του αριθμού της εγκριτικής απόφασης του ειρηνοδικείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Από την ημερομηνία αυτή όλα τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν περιουσία της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης. 5.Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την καταχώριση της εγκριτικής απόφασης στο ειδικό μητρώο του ειρηνοδικείου, το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τα μέλη της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης σε Γενική Συνέλευση για την εκλογή των Συμβουλίων της Συνεταιριστικής Οργάνωσης. 5.Η συγχώνευση συνεπάγεται, από την ημέρα που συντελείται, την καθολική διαδοχή της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν. 7.Τα μέλη των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν θεωρούνται υποχρεωτικά μέλη της νέας Οργάνωσης με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο καταστατικό, επιφυλασσομένης της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του παρόντος νομού. 3.Οι συνεταιρικές μερίδες των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν θεωρούνται κεφάλαιο της νέας Οργάνωσης. Αν οι συνεταιρικές αυτές μερίδες ήταν άνισες σε αξία, η κοινή Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο καταβολής της διαφοράς από τα μέλη που είχαν μερίδες κατώτερης αξίας. 9.Η συγχώνευση των Οργανώσεων δεν επιφέρει διακοπή των δικών στις οποίες είναι διάδικοι. Εκκρεμείς δίκες των Οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν συνεχίζονται από τη νέα Οργάνωση. 10.Το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας Συνεταιριστικής Οργάνωσης, μέσα σε προθεσμία (6) έξι μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του. εκπονεί και ψηφίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού απ όπου θα προκύπτει ο απαιτούμενος αριθμός υπαλλήλων της νέας Οργάνωσης. Αν ο απαιτούμενος αριθμός των υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον αριθμό των υπάλληλων που υπηρετούν κατά τη συγχώνευση στις συγχωνευόμενες Συνεταιριστικές Οργανώσεις, τριμελής επιτροπή, ύστερα από σχετικό ερώτημα του Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζει. εντός μηνός από την υποβολή του ερωτήματος, τους υπαλλήλους που διατηρούνται στη νέα Συνεταιριστική Οργάνωση. Η επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου και έναν εκπρόσωπο της ΟΣΕΓΟ. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Οι πλεονάζοντες υπάλληλοι απολύονται. Στους απολυόμενους καταβάλλεται από τη νέα Οργάνωση η νόμιμη αποζημίωση. Η ανωτέρω απόλυση δεν εμποδίζεται από την τυχόν ιδιότητα των απολυομένων υπαλλήλων ως μονίμων. Στην περίπτωση που οι απολυόμενοι είναι άνεργοι. είχαν συνεχή υπηρεσία δυο (2) τουλάχιστον ετών και είναι υποψήφιοι νια διορισμό ή πρόσληψη προσωπικού σε θέσεις των άρθρων 18, 19, 20 και 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α): 1)αν κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών και ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών συμπέσει με το βαθμό λοιπών υποψηφίων που έχουν τα ίδια ως άνω αυξημένα προσόντα, προτάσσονται των υποψήφιων αυτών και κατατάσσονται στον πίνακα προτεραιότητας στη σειρά μετά από τους κατά την παράγραφο δ του άρθρου 1 του ν 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α) άνεργους που έχουν απολυθεί από Ν.Π.Ι.Δ., 2)προτάσσονται για διορισμό ή πρόσληψη των υποψήφιων με τους οποίους έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις. όπως αυτές προσδιορίζονται στις παραγράφους 7. 8. 9, 10 του άρθρου 18. στην παρ. 2 του άρθρου 19 και στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 και στην παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθροτου ν. 2247/1994. 11.Για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των Α.Σ.Ο θεσπίζονται φορολογικά και οικονομικά κίνητρα ως ακολούθως: 1)Προκείμενου περί συγχωνεύσεων Συνεταιριστικών Εταιριών η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων διενεργείται από την Επιτροπή του ν. 2190/1920. όπως ισχύει, κατόπιν αιτήσεως των Εταιριών. Η υπεραξία που προκύπτει από την αναπροσαρμογή κεφαλαιοποιείται με ισόποση αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου μετά την έκπτωση των τυχόν υφιστάμενων ζημιών. Οι κατά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκδιδόμενες μετοχές, καθώς και η αύξηση της αξίας των παλαιών μετοχών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος η οποιονδήποτε άλλο φόρο, τέλος η εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Αναφορικά με το φόρο αναπροσαρμογής εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α). 3) Στην έννοια της παραγωγικής επένδυσης του άρθρου 1 του ν. 1892/1990, όπως τροποποιημένος ισχύει, περιλαμβάνονται οι δαπάνες για εξειδικευμένες υπηρεσίες για την αναδιοργάνωση των Α.Σ.Ο. και Συνεταιριστικών Εταιριών (Σ.Ε.) που προκύπτουν από συγχώνευση, όπως μελέτες στρατηγικού προσανατολισμού και αναδιοργάνωσης, μελέτες και εξοπλισμός για μηχανοργάνωση, δαπάνες υποδομής και μελέτες για τον αποτελεσματικό εμπορικό επαναπροσανατολισμό της νέας Οργάνωσης, ανεξαρτήτως ύψους δαπάνης 2)Οι τυχόν ζημίες μίας ή περισσότερων των συγχωνευόμενων Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. μεταφέρονται στη νέα Α.Σ.Ο. και Εταιρεία και κεφαλαιοποιούνται σε άτοκο δάνειο δεκαπενταετούς διάρκειας με τριετή περίοδο χάριτος. 3)Επενδύσεις Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. που προκύπτουν από συγχώνευση, εφόσον αιτούνται εντός μιας πενταετίας από την ισχύ του παρόντος άρθρου, απολαμβάνουν των κινήτρων που παρέχονται βάσει των ισχυουσών διατάξεων του ν. 1892/1990 για την περιοχή Δ, ενώ η υποχρεωτική ίδια συμμετοχή τους θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ύψους της επένδυσης. Για επενδύσεις των συγχωνευόμενων Α.Σ.Ο. και Σ.Ε. περιοχής Δ και Θράκης ισχύουν τα κίνητρα που παρέχονται στην περιοχή Θράκης, με ελάχιστο όριο ίδιας συμμέτοχης σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ύψους της επένδυσης. ε) Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις που συγχωνεύονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής παντός φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων. 3.Μετά την παράγραφοτου άρθρου 39 του ν. 2169/1993 προστίθεται παράγραφοςπου έχει ως ακολούθως: 4. Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 33, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 43 του παρόντος νόμου ισχύουν και κατά την ίδρυση Συνεταιριστικών Εταιριών. Επίσης, οι παραπάνω φορολογικές απαλλαγές ισχύουν και για τις κοινές επιχειρήσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της παρ.του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 4. Το άρ6ρο 51 του ν. 2169/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 51 Έλεγχος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 1.Μέχρι να συγκροτηθεί το Σώμα Ειδικών Ελεγκτών, ο έλεγχος των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) ασκείται ως ακολούθως: 1)Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις ελέγχου, με βάση τα προς εκτέλεση του ν. 2190/1920 εκδοθέντα ή εκδοθησόμενα προεδρικά διατάγματα ή υπουργικές αποφάσεις, από μέλη των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. 2)Για τις λοιπές Συνεταιριστικές Οργανώσεις από ορκωτούς ελεγκτές ή από ελεγκτές πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 176 Α). 2.Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές Συνεταιριστικής Οργάνωσης μέλη και υπάλληλοι αυτής ή υπερκείμενης Οργάνωσης. 3.Οι ελεγκτές ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των Α.Σ.Ο. και υποχρεούνται να υποβάλλουν το πόρισμα του ελέγχου στο Εποπτικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Εταιρείας, τα οποία και το ανακοινώνουν στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών της Οργάνωσης που ελέγχθηκε. 4.Μέχρι τη συγκρότηση του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών οι πόροι που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου, θα αποδίδονται στην ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., προκειμένου: 1)να δημιουργηθεί αποθεματικό κεφάλαιο αντιμετώπισης των πρώτων δαπανών σύστασης του Σώματος Ειδικών Ελεγκτών και 2)να αντιμετωπίζονται οι δαπάνες ελέγχου στο μεταβατικό στάδιο των οικονομικά ασθενέστερων ελεγχόμενων Α.Σ.Ο.. Άρθρο 24 1.Για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Φυτικής Παράγωγης συνιστώνται στο Υπουργείο Γεωργίας ογδόντα (80) οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, που κατανέμονται κατά κλάδο ως εξής: 1)Στον κλάδο ΠΕ1 Γεωπονικό θέσειςΑπό τις θέσεις του κλάδου αυτού δεκαεννέα (19) θέσεις ορίζονται κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής, οκτώ (3) θέσεις ορίζονται κατεύθυνσης φυτοπροστασίας, δύο (2) θέσεις ορίζονται κατεύθυνσης εγγείων βελτιώσεων - εδαφολογίας, τρεις (3) θέσεις ορίζονται γεωργικών βιομηχανιών και τρεις (3) θέσεις ορίζονται κατεύθυνσης γεωργικής βιολογίας και βιοτεχνολογίας 2)Στον κλάδο ΠΕ6 Χημικών θέσειςγ) Στον κλάδο ΠΕ10 Οικονομικό θέσηδ) Στον κλάδο ΠΕ12 Πληροφορικής θέσηε) Στον κλάδο ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής θέσειςστ) Στον κλάδο ΤΕ3 Τεχνολογίας Τροφίμων θέσειςζ) Στον κλάδο ΤΕ6 ΔιοικητικόΛογιστικό θέσειςη) Στον κλάδο ΤΕ10 Βιβλιοθηκονομίας θέσειςθ) Στον κλάδο ΔΕ2 Βοηθών Εργαστηρίων θέσεις2. Εκτός από τις προηγούμενες θέσεις συνιστώνται επίσης είκοσι οκτώ (23) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου. Από τις πιο πάνω θέσεις, δύο (2) θέσεις ορίζονται ειδικότητας στις φυσικοχημικές ιδιότητες και μεθόδους ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων, δέκα (10) θέσεις ορίζονται ειδικότητας τοξικολόγου, έξι (6) θέσεις ορίζονται ειδικότητας στα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων, τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας οικοτοξικολόγου, τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας στην εκτίμηση της τύχης και συμπεριφοράς των δραστικών ουσιών στο περιβάλλον και δύο (2) θέσεις νομικών με ειδικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο. Προσόν διορισμού στις θέσεις ειδικού στις φυσικοχημικές ιδιότητες και μεθόδους ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα χημικού τμήματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας στις φυσικοχημικές ιδιότητες και μεθόδους ανάλυσης γεωργικών φαρμάκων. Προσόν διορισμού στις θέσεις ειδικού στα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα γεωπονικής σχολής ή χημικού τμήματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας στα υπολείμματα των γεωργικών φαρμάκων. Προσόν διορισμού στις θέσεις ειδικότητας οικοτοξικολόγου ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα γεωπονικής ή κτηνιατρικής ή φαρμακευτικής σχολής ή βιολογικού τμήματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας οικοτοξικολογίας. Προσόν διορισμού στις θέσεις ειδικότητας στην εκτίμηση της τύχης και συμπεριφοράς των δραστικών ουσιών στο περιβάλλον ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα γεωπονικής σχολής ή βιολογικού τμήματος Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας στην εκτίμηση της τύχης και της συμπεριφοράς των δραστικών ουσιών στο περιβάλλον. Προσόν διορισμού στις θέσεις ειδικότητας σε θέματα Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δίκαιου. Κατά τα λοιπά για τις ειδικότητες της παρούσας παραγράφου ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α) προσόντα. 3.Εκτός από τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα διορισμού ορίζεται ως πρόσθετο τυπικό προσόν διορισμού για τις θέσεις της παρ.1 η καλή γνώση μιας των γλωσσών των Κρατών- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζεται με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων και για τις θέσεις της παρ. 2 η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και η επαρκής γνώση μιας εκ των άλλων γλωσσών των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4.Για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας δεκαπέντε (15) θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων. 5.Για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης συνιστώνται στο Υπουργείο Γεωργίας είκοσι τέσσερις (24) θέσεις μόνιμου προσωπικού που κατανέμονται κατά κλάδο: 1)Στον κλάδο ΠΕ10 Οικονομικό θέσεις 16 2)Στον κλάδο ΤΕ5 Διοικητικό - Λογιστικό θέσεις6. Για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων, συνιστώνται στο Υπουργείο Γεωργίας επτά (7) θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού και πέντε (5) θέσεις νομικών με ειδικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Προσόν διορισμού ορίζεται: α) στις θέσεις του κλάδου ΠΕ9 Διοικητικού πτυχίο Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, β) στις θέσεις νομικών με ειδικότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο πτυχίο ή δίπλωμα νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ειδικότητας Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Κατά τα λοιπά για τις θέσεις αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 προσόντα. 7.Για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής συνιστώνται στο Υπουργείο Γεωργίας είκοσι (20) θέσεις μόνιμου προσωπικού του Κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικού. 3.Για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής συνιστώνται στο Υπουργείο Γεωργίας δέκα (10) θέσεις μόνιμου προσωπικού που κατανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες ως εξής: 1)Κλάδος ΠΕ1 Γεωπονικού, Ειδικότητας Ζωοτεχνίας ή Ζωικής Κατεύθυνσης θέσεις 8 2)Κλάδος ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας Ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής θέσεις 2 9.Στο ειδικό γραφείο κοινοτικού δίκαιου, που ιδρύθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας με την παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α), συνιστώνται δυο (2) θέσεις παρέδρων και δύο (2) θέσεις δικαστικών αντιπροσώπων. 10.Για τις ανάγκες του Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης Χριστόδουλος Γαλανός, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 95/1991 Σύσταση Πρότυπου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 44 Α), συνιστώνται δύο (2) θέσεις μόνιμου προσωπικού και δώδεκα (12) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες ως εξής: 1)Θέσεις μόνιμου προσωπικού: 1) Στον κλάδο ΠΕ1 Γεωπονικό θέση 1 ββ) Στον κλάδο ΔΕ4 ΔιοικητικόΛογιστικό θέσηΣύνολο θέσεων:β) Θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου: 1) Τεχνολόγοι Γεωπονίας θέση 1 3) Οδηγοί θέση 1 4) Καθαρίστριες θέση 1 5) Φυλακές - Νυκτοφύλακες θέση 1 6) Βοηθητικό προσωπικό (σταβλίτες) θέσεις 8 Σύνολο θέσεων: 12 11.Για την πλήρωση των θέσεων της περίπτωσης β της προηγούμενης παραγράφου απαιτούνται τα από τις διατάξεις του άρθρου 44 του π.δ/τος 402/1988 (ΦΕΚ 187 Α) προβλεπόμενα τυπικά προσόντα διορισμού για τους αντίστοιχους κλάδους των μόνιμων υπαλλήλων. 12.Συνιστώνται στο Υπουργείο Γεωργίας, για την κάλυψη των άμεσων αναγκών σε προσωπικό, ενενήντα οκτώ (98) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής: 1)Κτηνίατροι ΠΕ3 θέσεις 27 2)Χημικοί ΠΕ6 θέσεις 23 3)Διοικητικοί ΠΕ9 θέσειςδ) Βοηθοί Εργαστηρίων ΔΕ2 θέσεις 41 Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας στα Περιφερειακά Κτηνιατρικά Εργαστήρια και τα λοιπά Κτηνιατρικά Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας. 13.Μεταξύ των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων των περιπτώσεων α και β της προηγούμενης παραγράφου προτάσσονται οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής ή έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακή εξειδίκευση ενός (1) τουλάχιστον έτους σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής σε αντικείμενα υγειονομικού ελέγχου και ελέγχου νοθειών τροφίμων ζωικής προέλευσης, σε αντικείμενα καταπολέμησης λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων των ζώων και καταπολέμησης επιζωοτιών ή σε αντικείμενα τεχνητής σπερματέγχυσης και φυσιοπαθολογίας αναπαραγωγής των ζώων ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (πρώην Υγειονομικής Σχολής) και είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διπλώματος αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής ή ιταλικής γλώσσας. Κατά τα λοιπά για την πλήρωση των θέσεων της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως κάθε φορά ισχύει. 14.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ/τος 95/1991. Άρθρο 25 Ασφάλιση προσωπικού της παραγράφου 26 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 Το προσωπικό της παραγράφου 26 του άρθρου 1 του ν. 2247/1994 (ΦΕΚ 182 Α), του οποίου οι συμβάσεις μίσθωσης έργου μετετράπησαν σε συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το χρόνο υπηρεσίας αυτού στο ειδικό πρόγραμμα παλιννόστησης ομογενών, που λογίστηκε ως πραγματική υπηρεσία στην Α.Τ.Ε. Α.Ε., ασφαλίζεται στους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους υπάγεται το μόνιμο προσωπικό της Α.Τ.Ε. Α.Ε., εφόσον για τον ίδιο χρόνο δεν έχει ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό φορέα. Υπόχρεοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του μεν εργοδότη είναι η Α.Τ.Ε. Α.Ε., του δε ασφαλισμένου ο ίδιος ο ασφαλισμένος. Ο παραπάνω χρόνος υπηρεσίας αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από τους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της Α.Τ.Ε. Α.Ε., κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 53 του π.δ/τος 1041/1979, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν. Άρθρο Άρθρο 25 Τροποποίηση του ν. 2342/1995 (ΦΕΚ 208 Α) Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995 τροποποιείται ως εξής: 4. Οι υπάλληλοι των παραγράφων 5 και δ του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α), που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό κλάδο ΔΕ 19 Τεχνικών Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης ή δεν μονιμοποιήθηκαν στον προσωρινό κλάδο ΥΕ9 Χειριστών Πυροσβεστικών Μέσων, εφόσον έχουν υπερδεκαπενταετή υπηρεσία, από την οποία πενταετή τουλάχιστον στην πρόληψη και κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και εκπαιδευτούν επί εξάμηνο τουλάχιστον σε θέματα δασοπυρόσβεσης, εντάσσονται στον προσωρινό κλάδο ΔΕ 19 Τεχνικών Χειριστών Μέσων Δασοπυρόσβεσης, ο οποίος επανασυνιστάται με τον παρόντα νόμο και σε προσωρινές θέσεις του κλάδου αυτού, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της ένταξης. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίζεται ο τρόπος της κατά το προηγούμενο εδάφιο εκπαίδευσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η ένταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου για τη συνδρομή των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου. Άρθρο Άρθρο 27 Προσωπικό του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού (Α.Σ.Ο.) 1.Με αίτηση του το προσωπικό του Α.Σ.Ο. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μεταφέρεται: α) στη συσταθησόμενη με το άρθρο 20 ανώνυμη εταιρεία, β) στο Υπουργείο Γεωργίας και γ) στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση των αντίστοιχων περιοχών, εφόσον υφίστανται κενές θέσεις, μετά από απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου και κατατάσσεται σε υφιστάμενες κενές θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου, με βάση τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές, τα έτη υπηρεσίας, τον τόπο κατοικίας και κοινωνικούς λόγους. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η κατάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με την ειδικότητα με την οποία ο υπάλληλος είχε προσληφθεί, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μεταφοράς και καταργούνται όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Με αίτηση του το προσωπικό του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Α.Σ.Ο. και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετατάσσεται σε υφιστάμενες κενές θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Γεωργίας, με βάση τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις αυτές, τα έτη υπηρεσίας, τον τόπο κατοικίας και κοινωνικούς λόγους. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μετάταξη γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες με την ειδικότητα με την οποία ο υπάλληλος είχε προσληφθεί, οι οποίες συνιστώνται αυτοδικαίως με την απόφαση της μεταφοράς και καταργούνται όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. 2.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταφορά ή μετάταξη του προσωπικού γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3.Οι μεταφερόμενοι ή μετατασσόμενοι υπάλληλοι με αίτησή τους μπορεί να επιλέξουν την υπαγωγή τους στα ταμεία κύριας, επικουρικής ασφάλισης και προνοίας της νέας υπηρεσίας τους ή στους ασφαλιστικούς φορείς που ανήκαν πριν από τη μεταφορά τους. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών, προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. 4.Ο χρόνος υπηρεσίας του μεταφερομένου ή μετατασσόμενου προσωπικού μέχρι την ημερομηνία εμφάνισης του στη νέα του θέση λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα του υπηρεσία για όλες τις νόμιμες συνέπειες και για κάθε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή του. Στο χρόνο αυτόν υπολογίζεται και ο χρόνος τον οποίο οι μεταφερόμενοι ή μετατασσόμενοι υπάλληλοι διήνυσαν εκτός υπηρεσίας μέχρι την εμφάνιση τους στη νέα τους θέση. Άρθρο 28 Ρύθμιση θεμάτων ερευνητών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. χωρίς διδακτορικό δίπλωμα 1.Οι ερευνητές χωρίς διδακτορικό δίπλωμα των βαθμίδων Γ και Δ, ανεξάρτητα από την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας τους έχουν δικαίωμα να επιλέξουν μία εκ των δύο θέσεων που περιγράφονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, 2.Οι ερευνητές χωρίς διδακτορικό δίπλωμα των βαθμίδων Γ και Δ, ανεξάρτητα από την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας τους, που επιθυμούν να παραμείνουν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., εντάσσονται στον κλάδο των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την 31η Μαρτίου 1998. Η ένταξη στις βαθμίδες του κλάδου των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών 9α γίνει σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. ύστερα από κρίση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. του ΞΘ Ι.ΑΓ Ε.. Οι αποδοχές των εντασσομένων δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνουν στην προηγούμενη θέση. 3.Ερευνητές χωρίς διδακτορικό δίπλωμα των βαθμίδων Γ και Δ, ανεξάρτητα από την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας τους, που δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μεταφέρονται σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας ανάλογα με τα προσόντα τους. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την 31 Μαρτίου 1993. Οι αποδοχές των μεταφερομένων στο Υπουργείο Γεωργίας δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνουν στην προηγούμενη θέση. 4.Ερευνητές, ανεξαρτήτως βαθμίδας και μεταπτυχιακών τίτλων, μπορούν με αίτησή τους να ενταχθούν σε μια από τις θέσεις που ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν μέχρι την 31η Μαρτίου 1998. 5.Ερευνητές που εκπονούν διδακτορική διατριβή, το θέμα της οποίας ανέλαβαν έως την 30ή Ιουνίου 1997 εντάσσονται στον κλάδο των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών, με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνουν στην προηγούμενη θέση. Ο συνολικός χρόνος για την περάτωση της διατριβής δεν μπορεί να ξεπερνά τα τρία (3) έτη συνολικά με δικαίωμα παρατάσεως ενός (1) εξαμήνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αποφάσεως του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Όσοι από τους ερευνητές αυτής της παραγράφου ανακηρυχθούν διδάκτορες, λαμβάνουν μέρος ως υποψήφιοι σε θέσεις ερευνητών όταν θα προκηρύσσονται. Εάν δεν επιλέγονται σε θέσεις ερευνητών που έχουν προκηρυχθεί, έχουν το δικαίωμα είτε να παραμείνουν στον κλάδο των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών είτε να μεταφερθούν σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Γεωργίας, ανάλογα με τα προσόντα τους, με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνουν στην προηγούμενη θέση. Οσοι από τους ερευνητές αυτής της παραγράφου δεν ανακηρυχθούν διδάκτορες εντάσσονται σε μία από τις θέσεις που ορίζουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. 6.Ο χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού των παραγράφων 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου που διανύθηκε στο ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα του υπηρεσία για όλες τις νόμιμες συνέπειες και για κάθε μισθολογική και βαθμολογική του εξέλιξη. Άρθρο 29 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) 1.Στο τέλος της παραγράφου 17 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: • Ή ανάκληση των ανωτέρω αποσπάσεων ενεργείται κατά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, αφού εκτιμηθούν οι υπηρεσιακές ανάγκες του Υπουργείου Γεωργίας και του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 2.Μετά την παράγραφο 17 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) προστίθεται παράγραφος 17α που έχει ως ακολούθως: 17α. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας που υπηρετεί στα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.), τα οποία επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις Περιφέρειες μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.). 3.Η παράγραφος 19 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 19. α) Τα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά των τμημάτων και γραφείων τους, καθώς και τα υπαγόμενα σε αυτά Ινστιτούτα μετά των τμημάτων και γραφείων τους, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 3 του π.δ/τος 455/1990 (ΦΕΚ 174 Α), επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας. 1)Η ακίνητη περιουσία των παραπάνω Κέντρων, που είχε παραχωρηθεί κατά νομή και κατοχή στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, έχοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις που αναφερόνται στα στοιχεία η και θ του παρόντος άρθρου. 2)Η κινητή περιουσία των παραπάνω Κέντρων, που είχε παραχωρηθεί κατά κυριότητα στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, εκτός από ένα μέρος της, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το οποίο θα παραμείνει κατά κυριότητα στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως αυτά προβλέπονται στο στοιχείο ε του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας που επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις επαναφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 3)Το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που υπηρετεί στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και δεν έχει ενταχθεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παραμένει στα Κέντρα αυτά. Οι οργανικές θέσεις τις οποίες κατέχει το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή τις Περιφέρειες μεταφέρονται με τον παρόντα νομό στα εν λόγω Κέντρα. 4)Ιδρύεται Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, το οποίο θα λειτουργεί στα πλαίσια του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τα ίδια ακριβώς αντικείμενα και αρμοδιότητες που προβλέπονται και για το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών, το οποίο έχει συσταθεί με το π.δ. 402/1988 και έχει μεταφερθεί στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με την υπ αριθ. 288611/21.8.1990 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Γεωργίας. 5)Η στελέχωση με ερευνητικό προσωπικό των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσαλονίκης θα γίνει κατά προτεραιότητα από τους ερευνητές του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. που υπηρετούν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. 6)Η στέγαση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση με το αναγκαίο ερευνητικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Ινστιτούτων Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών και Θεσσαλονίκης ανήκει στην αρμοδιότητα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., έχοντας υπόψη και τα προβλεπόμενα στα στοιχεία γ, η και θ του παρόντος άρθρου. 7)Για την κάλυψη των αναγκών στέγασης και λειτουργίας του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευνών Αθηνών προβλέπεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: 1) η στέγαση του στο ανεξάρτητο κτίριο, στο οποίο στεγάζονται τα Τμήματα Μικροβιολογίας, Παθολογίας Μαστού και Βρουκελλώσεων του Ινστιτούτου Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων Αθηνών στην Αγία Παρασκευή Αττικής, 2) ο εξοπλισμός του με μέρος της κινητής περιουσίας του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο στοιχείο γ. 8)Το Ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Θεσσαλονίκης του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης παραμένει στις εγκαταστάσεις της Νέας Ιωνίας - Διαβατών Θεσσαλονίκης. Οι ερευνητικές και μη εργασίες τεχνητής σπερματέγχυσης και καταπολέμησης νοσημάτων αναπαραγωγής θα διεξάγονται στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων του εν λόγω Ινστιτούτου. Η ίδια ρύθμιση ισχύει και για το ινστιτούτο Αναπαραγωγής και Τεχνητής Σπερματέγχυσης Αθηνών, το οποίο στεγάζεται στο Βοτανικό Αττικής. Άρθρο 30 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α) 1.Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 1845/1989. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή άλλων οργανισμών που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας, μπορεί να συνιστώνται οργανισμοί ή εταιρείες στις οποίες μπορεί να μετέχουν το Δημόσιο, καθώς και άλλα νομικά πρόσωπα. Τα συνιστώμενα νομικά πρόσωπα λειτουργούν κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, με σκοπό την εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας. 2.Στο άρθρο 3 του ν. 1845/1989 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής: Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, ρυθμίζονται ο τρόπος και οι λεπτομέρειες εποπτείας του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. από το Υπουργείο Γεωργίας. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται και ο αριθμός ελέγχων ανάλογα με τον όγκο των παραγομένων η καταναλισκομένων προϊόντων. 3.Οι παράγραφοι 1, 3 και 5 του άρθρου 4 του ν. 1845/1989 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή της αγροτικής έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, στα πλαίσια της αγροτικής πολιτικής του Υπουργείου Γεωργίας και σύμφωνα με τους στόχους της αγροτικής έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας. Ειδικότερα το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.: α; Εφαρμόζει την πολιτική της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας του Υπουργείου Γεωργίας. 1)Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων του Υπουργείου Γεωργίας ή φυσικών ή νομικών προσώπων και επίσης διενεργεί για λογαριασμό τους εργαστηριακές αναλύσεις, διαγνώσεις, αξιολογήσεις ποικιλιών, φυτοφαρμάκων, μηχανημάτων και λιπασμάτων. 2)Αξιολογεί και αποτιμά τα προγράμματα αγροτικής έρευνας που διεξάγονται από ερευνητικές μονάδες του και υποβάλλει τα σχετικά πορίσματα στο Υπουργείο Γεωργίας. 3)Ενεργεί για την κατοχύρωση και προστασία δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικής ιδιοκτησίας και σημάτων στον τομέα της αγροτικής έρευνας που διεξάγεται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ή σε άλλα ιδρύματα ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ομάδες εργασίας που εκτελούν ερευνητικά προγράμματα για λογαριασμό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ελέγχει την κατοχύρωση τους και παρέχει τεχνολογικές γνώσεις σε όλα τα σχετικά θέματα. 4)Συλλέγει και αξιοποιεί επιστημονικές και τεχνολογικές πληροφορίες σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, τις οποίες μεταφέρει για την εφαρμογή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας και τους εποπτευόμενους από αυτό οργανισμούς, τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις, ατομικές ή συλλογικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις. 5)Συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα και αναπτύσσει διεπιστημονικές σχέσεις σε θέματα αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας με ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 6)Προκηρύσσει και χορηγεί υποτροφίες στο προσωπικό του. 7)Διοργανώνει συνέδρια, διεθνείς συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις για την προαγωγή της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας, καθώς και της επιστημονικής ενημέρωσης. 3. Τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) Λυκόβρυσης - Αττικής, Ξυλοκάστρου - Κορινθίας, Σίνδου - Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Κομοτηνής, Λάρισας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου - Κρήτης επανέρχονται στο Υπουργείο Γεωργίας. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Γεωργίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας, μπορεί να εκχωρούνται αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας σε θέματα έρευνας σε νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα. 4.Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 α) του άρθρου 32 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη: 1)τον πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας από επιστήμονες με κύρος, γνώσεις και διοικητική εμπειρία. 2)το διευθυντή της Διεύθυνσης Έρευνας του Υπουργείου Γεωργίας, ως αντιπρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, 3)το γενικό διευθυντή του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε., 4)δυο καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων γεωτεχνικής ειδικότητας, που να έχουν συμβάλει σημαντικά στην αγροτική έρευνα, οι οποίοι ορίζοντα με τους αναπληρωτές τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 5)το διευθυντή της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του. 6)έναν επιστήμονα κύρους, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 7)έναν εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το ερευνητικό προσωπικό του. 8)έναν εκπρόσωπο του λοιπού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. μαζί με τον αναπληρωτή του που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του προσωπικού αυτού, 9)έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το διοικητικό συμβούλιο της. 10)έναν εκπρόσωπο των γεωργικών βιομηχανιών ή των επιχειρήσεων γεωργικής έρευνας, παραγωγής ή διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού ή γεωργικών φαρμάκων, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Γεωργίας. Μέχρι να ολοκληρωθούν οι κρίσεις του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε. τα μέλη των περιπτώσεων ζ και η ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΘ.Ι.Α.Γ.Ε.. 5.Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 1845/1989. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 β) του άρθρου 32 του ν. 2040/1992. αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση που εκλείψει ή παραιτηθεί μέλος του Δ.Σ. διορίζεται νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας που εκλέγεται ή ορίζεται ανάλογα με την περίπτωση. 5.Τα εδάφια κ) και κα) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1845/1989. όπως το εδάφιο κα) αντικαταστάθηκε με το εδάφιο γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992. αντικαθίστανται ως εξής: κ) Διορίζει τους διευθυντές των Ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.. 1)Συγκροτεί τα επιστημονικά συμβούλια των Ινστιτούτων του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και τις επιτροπές αξιολόγησης και διορισμού ή πρόσληψης του ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων αυτών, μετά από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Για τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης και διορισμού η πρόσληψης του μη ερευνητικού προσωπικού των Ινστιτούτων αποφασίζει ο Υπουργός Γεωργίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 7.Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 1845/1989 προστίθεται παράγραφος 1α που έχει ως ακολούθως: 1. 1)Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε. έχει επί πλέον την εξής αρμοδιότητα: Εκπροσωπεί το Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ενώπιον των δικαστηρίων και δημόσιων αρχών της ημεδαπής και αλλοδαπής. 8.Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 του ν. 1845/1989. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5α) του άρθρου 32 του ν. 2040/1992. αντικαθίσταται ως εξής: 1. 1)Ο Γενικός Διευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον συγκεντρώνει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. Ο διορισμός γίνεται για θητεία τριών (3) ετών, ύστερα από κρίση και πρόταση επιτροπής που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Ανανέωση του διορισμού επιτρέπεται για ίσο χρονικό διάστημα, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και γνώμη της ίδιας επιτροπής που συνεκτιμά την επιτυχή και αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων του ενδιαφερομένου κατά τη διάρκεια της θητείας του. Λήξη της θητείας του Γενικού Διευθυντή πριν από την παρέλευση της τριετίας επιτρέπεται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της παραπάνω επιτροπής, μετά από εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας, για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του. 3) Ο Γενικός Διευθυντής είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, με εμπειρία στην έρευνα, καθώς και με διοικητικές ικανότητες. 2)Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών από τη σχετική προκήρυξη της στον τύπο. Η προκήρυξη του Υπουργού τοιχοκολλάται στο κεντρικό οίκημα του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και στο κεντρικό οίκημα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και περίληψη αυτής δημοσιεύεται σε δυο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών. 3)Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται και από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, καθώς και από άλλα στοιχεία που κατά την κρίση του υποψηφίου αποδεικνύεται η ικανότητα αυτού να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή. Η επιτροπή καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη. 4)Η επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση για την επιλογή, ύστερα από την υποβολή σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Γεωργίας. Για την επιλογή συνεκτιμώνται τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του υποψηφίου, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών και κατά προτίμηση μίας των κυρίων γλωσσών των Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) καθώς και η γνώμη της επιτροπής που διαμορφώνεται κατά την προφορική συνέντευξη για την προσωπικότητα και την ικανότητα του υποψήφιου να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή. 9.Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο Γενικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1)Είναι προϊστάμενος των υπηρεσιών και του προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τους ισχύοντες κανονισμούς του ΞΘ Ι.ΑΓ Ε. και τις αποφάσεις του Δ.Σ.. Εισηγείται στο Δ.Σ. μετάθεση και απόσπαση του μη ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 2)Υπογράφει όλα τα έγγραφα του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 3)Υλοποιεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. 4)Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. ισολογισμού και απολογισμού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., που τίθενται στην κρίση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 10.Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του ν. 1845/1989, καταργουμένων των διατάξεων της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992. 11.Η παράγραφος 8 του άρθρου 9 του ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 δ) του άρθρου 32 του ν. 2040/1992. αντικαθίσταται ως εξής: 3. Σε περίπτωση που επιλέγεται Γενικός Διευθυντής από το ερευνητικό προσωπικό του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., μετά τη λήξη της θητείας του επανέρχεται αυτοδίκαια στη θέση που κατείχε πριν από την επιλογή του. 12.Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Το Ε.Σ. είναι επταμελές και αποτελείται από: 1)Πέντε (5) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, με προσόντα τουλάχιστον ερευνητή βαθμίδας Α, με αξιόλογο ερευνητικό και συντροφικό έργο στην αγροτική έρευνα και τεχνολογία, που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας από καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή τους ερευνητές βαθμίδας Α του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 2)Δύο ί2) ερευνητές βαθμίδας Α, που εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο του ερευνητικού προσωπικού του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. Τον Πρόεδρο του Ε.Σ. μαζί με τον αναπληρωτή του ορίζει ο Υπουργός Γεωργίας από τους επιστήμονες του εδαφίου α). Τα θέματα στο Ε.Σ. εισηγείται ο Γενικός Διευθυντής του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. ο οποίος μετέχει στις συνεδριάσεις χωρίς ψήφο. 13.Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 184571989, όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο ε) της παραγράφου 5 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 8. Για την υποβοήθηση του έργου του Ε.Σ. συνιστώνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. και μετά από γνώμη του Ε.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., επιτροπές κρίσης ερευνητικών προγραμμάτων και αποτελεσμάτων των προγραμμάτων έρευνας κατά ειδικότητα, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης νια διορισμό, πρόσληψη και προαγωγή του ερευνητικού προσωπικού. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το αντικείμενο κάθε επιτροπής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 14.Το εδάφιο α) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 1845/1989, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 1. α) Το Ε.Σ.Ι. αποτελείται από τρία (3), πέντε (5) ή επτά (7) μέλη, αναλόγως του μεγέθους του Ινστιτούτου, των δραστηριοτήτων του και του αριθμού του ερευνητικού προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ι. καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ.. 15.Το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: α) Παρακολουθεί την εκτέλεση και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου. 16.Οι παράγραφοι 7, 8 και 9 του άρθρου 17 του ν. 1845/1989 τροποποιούνται ως εξής: 7. Για την προαγωγή στη βαθμίδα Γ απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Δ και θετική κρίση κατά την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται για δύο (2) έτη, μετά δε τη λήξη της επανακρίνεται. Αν κατά την επανάκριση δεν κριθεί προακτέος, με αίτησή του, είτε εντάσσεται στις βαθμίδες του κλάδου των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, ύστερα από κρίση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνει στην προηγούμενη θέση, είτε μεταφέρεται σε ανάλογη με τα προσόντα του προσωποπαγή θέση του Υπουργείου Γεωργίας, με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνει στην προηγούμενη θέση. 8.Για την προαγωγή στη βαθμίδα 3 απαιτείται τριετής θητεία στη βαθμίδα Γ και θετική κρίση κατά την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού. Αν ο κρινόμενος δεν κριθεί προακτέος, η θητεία του παρατείνεται μια μόνο Φορά για τρία (3) έτη. Κατά τη λήξη της θητείας επανακρίνεται. Αν και μετά τη νέα κρίση δεν κριθεί προακτέος, με αίτησή του, είτε εντάσσεται στις βαθμίδες του κλάδου των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, ύστερα από κρίση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνει στην προηγούμενη θέση, είτε μεταφέρεται σε ανάλογη με τα προσόντα του προσωποπαγή θέση του Υπουργείου Γεωργίας με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνει στην προηγούμενη θέση. 9.Ο ερευνητής της βαθμίδας Β προάγεται ύστερα από αίτησή του, εφόσον έχει τετραετή υπηρεσία στη βαθμίδα αυτή και έχει κριθεί θετικά κατά τη διαδικασία της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού. Αν η κρίση δεν είναι θετική, η θητεία του παρατείνεται δύο φορές για τρία (3) έτη κάθε φορά. Κατά τη λήξη καθεμιάς θητείας επανακρίνεται. Αν και μετά την τελευταία κρίση δεν κριθεί προακτέος, με αίτησή του. είτε εντάσσεται στις βαθμίδες του κλάδου των Ειδικών Επιστημόνων Εφαρμογών, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού, ύστερα από κρίση του Επιστημονικού Συμβουλίου και απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Θ.Ι.Α.Γ.Ε., με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνει στην προηγούμενη θέση, είτε μεταφέρεται σε ανάλογη με τα προσόντα του προσωποπαγή θέση του Υπουργείου Γεωργίας με αποδοχές όχι κατώτερες από τις αποδοχές που λαμβάνει στην προηγούμενη θέση. 17.Η παράγραφος 1 του άρθρου 25 του ν. 1845/1989 τροποποιείται ως εξής: 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι περιφερειακές υπηρεσίες έρευνας (ινστιτούτα, ιδρύματα. κέντρα, σταθμοί) μπορεί να ενοποιούνται, αναδιαρθρώνονται, καταργούνται και μεταφέρονται στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.. 18.Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του ν. 1345/1989. όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 32 του ν. 2040/1992. αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 2. Η ακίνητη περιουσία που κατά χρήση ανήκει στις πιο πάνω Υπηρεσίες, ιδρύματα και σταθμούς περιέρχεται κατά νομή και κατοχή στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., διαγραφομένων των μεταγραφών που έγιναν εξαιτίας της διάταξης που αντικαθίσταται με πράξη του Υπουργού Γεωργίας. Η νομή και κατοχή της ακίνητης περιουσίας που κατά χρήση ανήκε στα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.) επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται τα όργανα παράδοσης και παραλαβής της περιουσίας των Περιφερειακών Εργαστηρίων Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεως Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ.), που επανέρχεται στο Υπουργείο Γεωργίας, ο τύπος και το περιεχόμενο του σχετικού πρωτοκόλλου, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις επαναφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 19.Η παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: 5. Στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας συνιστάται Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας. Σε αεροδρόμια και ελικοδρόμια της χώρας, που χρησιμοποιούνται ως μόνιμες ή εποχιακές βάσεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, συνιστώνται σταθμοί αεροπυρόσβεσης υπαγόμενοι ως προς μεν τη διοικητική τους εξυπηρέτηση στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών, ως προς δε τη λειτουργία τους στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας. Η έδρα, ο χρόνος και το ωράριο λειτουργίας, οι αρμοδιότητες, η διάρθρωση, ο εξοπλισμός και η στελέχωση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας και των σταθμών αεροπυρόσβεσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 20.Ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίζει ειδικά προσόντα για την πρόσληψη, για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, μέσα στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων, του αναγκαίου εποχιακού εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εξυπηρέτηση λειτουργίας ή άλλων αναγκών των επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών μέσων, των σταθμών αεροπυρόσβεσης, των πυροφυλακείων και εγκαταστάσεων για την εκτέλεση του προγράμματος αντιπυρικής προστασίας της χώρας, λόγω των ιδιαιτεροτήτων της απασχόλησής του, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 2190/ 1994. Άρθρο Άρθρο 31 Εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4112/1929 1.Η διάταξη του άρθρου 4 του ν. 4112/1929 Περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων εφαρμόζεται για όλα γενικά τα δάνεια η άλλες πιστώσεις που παρέχονται από τις τράπεζες σε κάθε μορφής επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα (εταιρίες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί κ.λπ.), για την ασφάλεια των οποίων οι δανείστριες τράπεζες έχουν εγγράψει υποθήκη επί ακινήτων των οφειλετών ή και επί των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών παραστημάτων αυτών. 2.Μετά την εγγραφή της υποθήκης επί των άνω ακινήτων ή και επί των μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και λοιπών εγκαταστάσεων, η εκμίσθωση αυτών από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα η παραχώρηση, της χρήσης ή κατοχής τους με βάση άλλη έννομη σχέση μπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε από τη δανείστρια τράπεζα. Μετά την καταγγελία αυτή, η μίσθωση ή άλλη σχέση λύεται μετά εξάμηνο και χωρεί η κατ άρθρο 943 Κ.Πολ.Δ. αναγκαστική εκτέλεση με βάση τη δανειστική σύμβαση που είναι τίτλος εκτελεστός. 3.Σε περίπτωση που η οφειλέτρια επιχείρηση τεθεί υπό την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α του ν. 1892/1990, που προστέθηκε με το άρθρο 14 του ν. 2000/1991, χωρεί η κατ άρθρο 943 Κ.Πολ.Δ. αναγκαστική εκτέλεση υπέρ της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή του πλειοδότη του ενεργητικού της επιχείρησης και εναντίον των μισθωτών αυτής, καθώς και κατά οποιουδήποτε αντλεί δικαιώματα από αυτούς ή κατέχει, νέμεται ή χρησιμοποιεί με οποιαδήποτε έννομη σχέση τα ακίνητα. μηχανήματα και λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης, με βάση την απόφαση του Εφετείου που διατάσσει την κατά το άνω άρθρο ειδική εκκαθάριση αυτής ή τη σύμβαση μεταβίβασης του ενεργητικού της επιχείρησης, που είναι τίτλοι εκτελεστοί. Κατά της εκτέλεσης αυτής δεν επιτρέπεται ανακοπή ή άλλο τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο από οποιονδήποτε και δεν μπορεί να ζητηθεί η αναστολή της εκτέλεσης για οποιονδήποτε λόγο. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τις επιχειρήσεις που τελούν ήδη σε ειδική εκκαθάριση. Άρθρο Άρθρο 32 Αποπληρωμή βαμβακοπαραγωγών Θεωρείται ότι είναι νόμιμη η εγκριθείσα με την αριθμ. 10/24.1.1997 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αποπληρωμή από τον Οργανισμό Βάμβακος των παραγωγών που είναι απλήρωτοι από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις CΟΤΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΣ Α.Β.Ε.Ο.Τ. Α.Ε., CΟΤΤΟΝ ΕΧΡΟRΤ και GΟSSΥΡΙUΜ, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Βάμβακος αριθμ. 78/Κ7/23.10.1996. 91/Κ8/7.11.1996 και 94/Κ9/ 25.11.1996 και με τους όρους και προϋποθέσεις που αυτές προβλέπουν. Άρθρο Άρθρο 33 Μέτρα για τη βελτίωση και ανάπτυξη της κτηνοτροφίας 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λαμβάνονται για τη βελτίωση, ανάπτυξη και στήριξη της κτηνοτροφίας της χώρας: 1)Μέτρα, εφόσον δεν υπάρχουν αντίστοιχες κοινοτικές πράξεις και 2)Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή κοινοτικών πράξεων. 2.Τα μέτρα που λαμβάνονται με τις αποφάσεις της προηγούμενης παραγράφου αφορούν: 1)Τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη στήριξη του τομέα ζωικής παραγωγής. Μεταξύ των μέτρων περιλαμβάνονται ιδία οικονομικές ενισχύσεις, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αυτών και λοιπά μέτρα για τη βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής και εν γένει την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης. βελτίωσης και στήριξης των κλάδων ζωικής παραγωγής 2)Τον καθορισμό των ζωοτεχνικών όρων και προϋποθέσεων για τη διακίνηση, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία των ζωών και του πάσης φύσεως αναπαραγωγικού γενετικού υλικού και τη διενέργεια των απαραίτητων ζωοτεχνικών ελέγχων. 3)Τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις διαβίωσης των ζώων, καθώς και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας -διαχείρισης των αποβλήτων των ζώων. 4)Την παράγωγη, αξιοποίηση, επεξεργασία, μεταποίηση, τυποποίηση, διακίνηση, εμπορία και την κατά κατηγορία κατάταξη των ζωικών προϊόντων. 5)Τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και εν γένει αξιοποίησης των ζωικών προϊόντων. 6)Την παραγωγή ζωοτροφών, τη διακίνηση, εμπορία και αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους, καθώς και αποθήκευσής τους. 7)Την ονομασία, οριοθέτηση και προσδιορισμό χρήσης και διαχείρισης των βοσκήσιμων εκτάσεων, τους τεχνητούς λειμώνες και τη διαχείρισή τους. 8)Τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων και πτηνών, τη διάσωση - διατήρηση και βιογενετική αξιοποίηση των σπάνιων φυλών αυτών, την αναπαραγωγή, τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης ζώων αναπαραγωγής και λοιπού βιολογικού υλικού στην αναπαραγωγή, την αναγνώριση νέων φυλών, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω θέμα. 3.Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, θεσπίζονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 1 και καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 4. 1)Αναστέλλεται για τρία (3) χρόνια η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την απομάκρυνση ποιμενικών εγκαταστάσεων από κατοικημένες περιοχές δήμων ή κοινοτήτων, εάν οι κάτοχοι τους έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας τους ή αν μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης των εγκαταστάσεων τους αυτών, σύμφωνα με το σχετικό Κοινοτικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2)Επίσης αναστέλλεται η εκτέλεση αποφάσεων ή η δικαστική επιδίωξη απαιτήσεων κάθε μορφής κατά των κατόχων ποιμενικών εγκαταστάσεων που διατάχθηκε η απομάκρυνση τους και δεν συμμορφώθηκαν με τις εκδοθείσες αποφάσεις, εφόσον δεν εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση και για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, υπό την προϋπόθεση της παρ. α του παρόντος. Άρθρο 34 Σύσταση Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος 1.Συνιστάται Επιτροπή υπό την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Γάλακτος Ελλάδας, η οποία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. με έδρα την Αθήνα και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας. 2.Σκοπός της Επιτροπής είναι η εκπροσώπηση της χώρας στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος (ΙΝΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DΑΙRΥ FΕDΕRΑΤΙΟΝ) και η ανάληψη εργασιών που έχουν σχέση με τους στόχους και τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας. Ειδικότερα έργα της Επιτροπής είναι: 1)Να παρέχει στις ελληνικές βιομηχανίες γάλακτος και τους σχετικούς με τη γαλακτοκομία φορείς πληροφορίες που έχουν σχέση με τη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος η παρέχονται από αυτήν. Ειδικότερα οι πληροφορίες αυτές αφορούν τις προδιαγραφές παραγωγής, επεξεργασίας και εμπορίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 2)Να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για τις διάφορες επιτροπές, ομάδες εργασίας ή άλλες βοηθητικές υπηρεσίες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος. 3)Να επεξεργάζεται προτάσεις που θα υποβάλλει για εξέταση στη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος ή στο Υπουργείο Γεωργίας. 4)Να συμμετέχει στις ετήσιες συνόδους, σεμινάρια και άλλες διεθνείς εκδηλώσεις που οργανώνονται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Γάλακτος. 5)Να συνεργάζεται με διεθνείς οργανώσεις που έχουν επιδιώξεις παρόμοιες με εκείνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Γάλακτος. 6)Να αναπτύσσει δραστηριότητες στα πλαίσια των δυνατοτήτων της σε διάφορους τομείς και κυρίως επιστημονικούς, που σχετίζονται με τη μελέτη και διερεύνηση των τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων της γαλακτοκομίας και τη διάδοση των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών. Η Επιτροπή δεν έχει ανάμιξη σε θέματα γαλακτοκομικής πολιτικής της χώρας που αφορούν τη δραστηριότητα οποιουδήποτε μέλους της. 3.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας, καθορίζεται η οργάνωση, διάρθρωση, στελέχωση, λειτουργία και χρηματοδότηση της Επιτροπής. 4.Πόροι της Επιτροπής είναι: 1)Εισφορές των μελών της, με εξαίρεση τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις κρατικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς και τα ιδρύματα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Γεωργίας. 2)Επιχορηγήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Γάλακτος. 3)Δωρεές, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις κάθε φύσης, καθώς και εισπράξεις από τις δραστηριότητες της Επιτροπής. 5.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η συγκρότηση της Επιτροπής και ορίζονται τα μέλη της. 6.Με κανονισμό προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης, που καταρτίζεται από την Επιτροπή, εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος προμηθειών και οικονομικής διαχείρισης της Επιτροπής, το λογιστικό της σύστημα, οι δαπάνες και ο έλεγχός τους. Άρθρο Άρθρο 35 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) Η παράγραφος 9 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α), αντικαθίσταται ως ακολούθως: 9. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. τα Εργαστήρια της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία αποτελούν ιδιοκτησία του Υπουργείου Γεωργίας. Με όμοια απόφαση μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση στον ΕΛ.Ο.Γ. και όσα Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων συσταθούν στο μέλλον από το Υπουργείο Γεωργίας. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο ΕΛ.Ο.Γ. μπορεί να παραχωρεί περαιτέρω τη χρήση των Εργαστηρίων της προηγούμενης παραγράφου σε ενώσεις και οργανώσεις παραγωγών που έχουν ως αντικείμενο την ή και την κτηνοτροφία, καθώς και σε υπηρεσίες και οργανισμούς με σχετικό αντικείμενο, προκειμένου να διενεργούνται οι απαραίτητες αναλύσεις, δοκιμές και εξετάσεις του νωπού γάλακτος, που παραδίδεται από τους παραγωγούς στις μονάδες επεξεργασίας γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων για τον καθορισμό τις ποιότητάς τους. Στην ίδια απόφαση θα καθορίζονται το είδος των ανωτέρω αναλύσεων, δοκιμών και εξετάσεων, ο τρόπος κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων αυτών μέσω εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής του Ο.Ο.ΣΑ. (G.L.Ρ.) ή της εφαρμογής του προτύπου ΕΝ 45001, καθώς και οι λεπτομέρειες για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας αυτής από τον Ξ.Λ.Ο.Γ , όπως αυτό προβλέπεται στην περίπτωση γ της παρ. 2 του άρθρου 94 του παρόντος, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2332/1995. Άρθρο 36 Τροποποίηση διατάξεων του α.ν. 598/1968 (ΦΕΚ 256 Α) Η περίπτωση ε του άρθρου 5 του α.ν. 598/1968 Περί ιδρύσεως οργανισμού τελέσεως ιπποδρομιών και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 256 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: ε) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των καθαρών κερδών και μέχρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ετησίως υπέρ του Υπουργείου Γεωργίας για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας γενικά και της ιπποπαραγωγής της χώρας ειδικότερα. Το ποσοστό της παρούσας περίπτωσης μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 37 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1409/1983 (ΦΕΚ 199 Α) Στο άρθρο 2 του ν. 1409/1983 προστίθεται εδάφιο δεύτερο, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: Η παρακράτηση του ποσοστού που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν αφορά τα ποσά που καταβάλλονται σε βάρος του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.). πλην αν άλλως ορίζουν οι κοινοτικές διατάξεις. Άρθρο Άρθρο 33 Ειδικός έλεγχος ορισμένων γεωργικών προϊόντων 1.Υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας πραγματοποιούνται, πέραν των άλλων ελέγχων, ειδικοί έλεγχοι στα παρακάτω προϊόντα. 1)Συσκευασμένο θερμικά επεξεργασμένο νωπό γάλα αγελάδας, συσκευασμένη γιαούρτη ή τύποι γιαούρτης, τυροκομικά προϊόντα οποιασδήποτε μορφής και συσκευασίας. 3) Ελαιόλαδο οποιασδήποτε συσκευασίας, καθώς και συσκευασμένοι χυμοί φρούτων, συσκευασμένο μέλι. 2)Συσκευασμένα προϊόντα κρέατος και κρεατοσκευάσματα. 2.Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύνανται να επεκταθούν οι έλεγχοι αυτοί και σε άλλα γεωργικά προϊόντα. 3.Οι παραπάνω έλεγχοι δεν υποκαθιστούν υγειονομικούς ή άλλους επίσημους ελέγχους ή ελέγχους σε προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας. Άρθρο Άρθρο 39 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Για την εφαρμογή των άρθρων 38, 40 έως και 45 οι παρακάτω ορισμοί έχουν την εξής έννοια: Ονομασία πώλησης: είναι η ονομασία που προβλέπεται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για το συγκεκριμένο προϊόν. Βασικό συστατικό: θεωρείται το συστατικό που συνδέεται άμεσα με την ονομασία πώλησης, καθώς και κάθε συστατικό που περιέχεται στο καθαρό προϊόν σε ποσοστό τουλάχιστον δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της μάζας ή του όγκου του. - Καθαρό προϊόν: νοείται η συνολική μάζα του τελικού προϊόντος εκτός της συσκευασίας του. Νοθεία: θεωρείται οποιοδήποτε παρέμβαση η οποία διαφοροποιεί τις προδιαγραφές του προϊόντος όσον αφορά τα συστατικά του. Αλλοίωση: θεωρείται οποιαδήποτε ανεπιθύμητη μεταβολή των φυσικών, χημικών, μικροβιολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. Εμφανής αλλοίωση: είναι η αλλοίωση η οποία γίνεται σαφώς αντιληπτή μακροσκοπικά (οσμή, γεύση, χροιά) και χωρίς εργαστηριακό έλεγχο. Άρθρο 40 σήμανσης και τήρησης αρχείων Όποιος παράγει, μεταποιεί, συσκευάζει, ανασκευάζει, διακινεί και ασκεί εμπορία προϊόντων ημεδαπής η αλλοδαπής προέλευσης οφείλει να τηρεί, πέραν των υποχρεώσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, στις οποίες εμπίπτουν τα προϊόντα του άρθρου 38, και τα ακόλουθα: 1.Ημερήσια, ενσφράγιστα από αρμόδια αρχή της Περιφερειακής Διοίκησης, αρχεία (στοιχεία) εισερχόμενων πρώτων υλών η των συστατικών ή των πρόσθετων που απαιτούνται για την παραγωγή των προϊόντων του άρθρου 38, καθώς και αρχεία των παραχθέντων ή συσκευασθέντων εξερχόμενων προϊόντων με τη σύγχρονη αναγραφή του αριθμού η της σειράς αριθμών της παρτίδας των ανωτέρω. Ο τρόπος αναγραφής των εξερχόμενων οφείλει να εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της κάθε παρτίδας από τα συστατικά που αυτή παρήχθη. Σε περιπτώσεις καταστροφής παρτίδας εισερχόμενων πρώτων υλών ή συσκευασθέντων προϊόντων συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής ενώπιον εκπροσώπου της Νομαρχίας Το στοιχεία αυτά εγγράφονται στα αρχεία της παρτίδας. Στις περιπτώσεις διακίνησης και εμπορίας που το προϊόν είναι σύμφωνο με την απαίτηση της επόμενης παραγράφου και δεν έχει δεχθεί περαιτέρω επεξεργασία ή ανασυσκευασία ή διαφοροποίηση, η τήρηση αρχείων δεν είναι υποχρεωτική. 2.Εφοδιασμό των προϊόντων που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο με την κατάλληλη ετικέτα ή αντίστοιχο συνοδευτικό έγγραφο για τη σήμανσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/112/Ε.Ο.Κ. και των τροποποιήσεων αυτής. Η ως άνω σήμανση πρέπει να είναι εμφανώς ευανάγνωστη, ανεξίτηλη στην ελληνική γλώσσα, χωρίς συντμήσεις, εμφανώς τοποθετημένη, να μην καλύπτεται από επικολλήσεις και ιδιαίτερα με στοιχεία που αναφέρονται στην τιμή του προϊόντος και να συμπεριλαμβάνει: 1)Ονομασία πώλησης του τροφίμου. 3) Ποσοστιαία αναγραφή των συστατικών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, και στις περιπτώσεις που αυτή δεν υφίσταται την ποσοστιαίο αναγραφή των βασικών συστατικών που περιέχονται στο προϊόν. 2)Το κράτος προέλευσης των προϊόντων, καθώς και των συστατικών του στοιχείου β 5) Ακριβής μάζα ή όγκος του προϊόντος. 3)Ένδειξη παρτίδας σύμφωνα με την οδηγία 39/396, Ε.Ο.Κ. και των τροποποιήσεών της. 4)Ημερομηνία λήξης ή ελάχιστης διατηρησιμότητας. 5)Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προϊόντος, του διακινητή του στην Ελλάδα. Το ποσοστό απόκλισης των συστατικών και βασικών συστατικών απαγορεύεται να υπερβαίνει το δυο τοις εκατό (2%). Προϊόν το οποίο εμφαίνεται στο άρθρο 33 δεν μπορεί να διακινηθεί στην ελληνική αγορά αν δεν πληροί τις υποχρεώσεις σήμανσης. Ευθύνη για την ονομασία πώλησης έχουν και οι ασκούντες την εμπορία, καθώς και οι υπεύθυνοι των χώρων ομαδικής εστίασης των προϊόντων που αναγράφονται στο άρθρο 33, εφόσον το προϊόν δεν περιλαμβάνεται σε κλεισμένη συσκευασία. Απαγορεύεται η ανάμειξη ομοειδών βασικών συστατικών διαφορετικής χώρας παραγωγής προκειμένου για την παραγωγή προϊόντων του άρθρου 33. Άρθρο 41 Ελέγχου 1.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται Εθνικά Κλιμάκια Ελέγχου, που ενεργούν σε όλη την επικράτεια ή σε οριζόμενες περιοχές της χώρας. Τα κλιμάκια είναι επταμελή και συγκροτούνται από: 1)Δυο (2) μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας με βαθμό Α ή Β, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ή σε υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου της παραγράφου δ του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α). Τα μέλη αυτά με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από κλάδους κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με την προϋπόθεση ότι είναι εμπειρογνώμονες στα προϊόντα του άρθρου 38 του παρόντος νόμου. Ο αρχαιότερος στο βαθμό υπάλληλος ορίζεται ως επικεφαλής του κλιμακίου. 2)Δύο (2) εκπροσώπους των οργανώσεων των παραγωγών η συσκευαστών και έναν (1) εκπρόσωπο των οργανώσεων των καταναλωτών, με τους αναπληρωτές τους, με την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα είναι εμπειρογνώμονες στα προϊόντα του άρθρου 33 του παρόντος νόμου. Οι εκπρόσωποι της παρούσας περίπτωσης προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς. Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ήμερων από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Γεωργίας, τα κλιμάκια συγκροτούνται και χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι εκπρόσωποι των οργανώσεων, ως μέλη των κλιμακίων ορίζονται υπάλληλοι της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου ή υπάλληλοι των εποπτευομένων από το Υπουργείο Γεωργίας νομικών προσώπων που εξαιρούνται των περιορισμών του ν. 2503/1997 και των σε εκτέλεση αυτού εκδιδομένων προεδρικών διαταγμάτων, με την προϋπόθεση ότι είναι εμπειρογνώμονες ή υπάλληλοι ειδικευμένων εργαστηρίων σχετικών με τα προϊόντα του άρθρου 38 του παρόντος νόμου. 3)Έναν (1) υπάλληλο δημοσίας οικονομικής υπηρεσίας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. 4)Έναν (1) εκπρόσωπο αστυνομικής αρχής με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης. 2.Με την απόφαση σύστασης και συγκρότησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται και οι αρμοδιότητες κάθε κλιμακίου, η χωρική έκταση ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, καθώς και η έδρα αυτού. Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται χωρική έκταση. τα κλιμάκια είναι πανελλαδικής εμβέλειας. 3.Έργο των κλιμακίων είναι η διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 42 στα προϊόντα του άρθρου 33 του παρόντος νόμου. 4.Σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας των εκπροσώπων των οργανώσεων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των αναπληρωτών αυτών, τα κλιμάκια διενεργούν τους ελέγχους με τα λοιπά μέλη. 5.Για τη διενέργεια των ελέγχων είναι υποχρεωτική η παρουσία και των δυο (2) μελών της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η συμμετοχή στο κλιμάκιο αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση ελλείψεως, αποδεδειγμένου κωλύματος ή απουσίας του τακτικού μέλους. Η αδικαιολόγητη άρνηση μέλους του κλιμακίου, πλην των εκπροσώπων των οργανώσεων, να συμμετάσχουν στη διενέργεια διατεταγμένου ελέγχου συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της αδικαιολόγητης αποχής από της εκτελέσεως των καθηκόντων του και της άρνησης της εκτέλεσης υπηρεσίας, που προβλέπεται και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 205, 206, παράγραφος 1 εδάφια ιη και ιθ και 207 του π.δ/τος 611/1977 (Υπαλληλικός Κώδιξ). 6.Τα μέλη των κλιμακίων με ισάριθμα αναπληρωματικά ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για δυο (2) χρόνια. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των κλιμακίων επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με την ίδια διαδικασία. 7 Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 6 του παρόντος άρθρου εκδίδονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8.Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 2. των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 3, της τελευταίας περίπτωσης της παραγράφου 6 του άρθρου 4 και της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κλιμάκια ελέγχου του παρόντος άρθρου. Άρθρο Άρθρο 42 Πραγματοποιούμενοι έλεγχοι 1.Κύριο αντικείμενο των εδικών ελέγχων είναι: 1)Η ορθή τήρηση των ονομασιών πωλήσεως των προϊόντων. 2)Η εξέταση της ορθής σήμανσης αυτών. 3)Η εξέταση της περιεκτικότητας των ποσοστιαίων αναγραφόμενων συστατικών. 4)Η συμφωνία του προϊόντος, καθώς και της σήμανσης του με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 5)Τα αρχεία εισερχομένων και εξερχομένων που περιγράφονται στο άρθρο 40 του παρόντος νόμου. 2.Οι έλεγχοι διενεργούνται στις εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας, διακίνησης και στους χώρους ομαδικής εστίασης. 3.Πέραν των επιτόπιων ελέγχων, τα κλιμάκια δύνανται να διασταυρώνουν τη συμφωνία των χαρακτηριστικών, των σημάνσεων, καθώς και των ενδείξεων παρτίδας των προϊόντων του άρθρου 38, μέσω δειγμάτων που λαμβάνονται από την αγορά, με τα αρχεία που τηρούνται από τους υποχρέους. 4.Η δειγματοληψία και οι μέθοδοι αναλύσεων των πραγματοποιούμενων ελέγχων βασίζονται στην οδηγία 35/591/Ε.Ο.Κ. και στις ισχύουσες εθνικές διατάξεις. Σε περίπτωση έλλειψης ή πολυπλοκότητας αυτών, για την πραγματοποίηση των ειδικών ελέγχων, η Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων του άρθρου 43 εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την έκδοση υπουργικής απόφασης καθορισμού των κατάλληλων δειγματοληψιών και μεθόδων αναλύσεων. 5.Αν στις περιπτώσεις των ελέγχων αρχείων και παραστατικών διαπιστώνεται ασυμφωνία με τα εξερχόμενα προϊόντα, επιβάλλεται στον παραβάτη πρόστιμο από τρία εκατομμύρια (3.000.000) μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του παρόντος νόμου. 5.Η αναλυτική και επαρκώς τεκμηριωμένη έκθεση κάθε ελέγχου διαβιβάζεται με τα ευρήματά της στην Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων το αργότερο εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια του ελέγχου και στην περίπτωση των δειγμάτων αυτά μεταφέρονται με ευθύνη του επικεφαλής του κλιμακίου σε αρμόδια εργαστήρια. Οι εκθέσεις των εργαστηρίων συντάσσονται το αργότερο σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διενέργεια του ελέγχου και παραδίδονται στον επικεφαλής του κλιμακίου ελέγχου, με σύγχρονη κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εισήγησης Κυρώσεων. 7.Ο επικεφαλής του κλιμακίου συντάσσει συμπληρωματική έκθεση, η οποία συνυπογράφεται από τα υπόλοιπα μέλη και αποστέλλεται στην Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων. 8.Στην περίπτωση διαπίστωσης υγειονομικών ή άλλων παραβάσεων, το κλιμάκιο απευθύνεται με τη διαδικασία του επείγοντος στην αρμόδια αρχή για εξέταση των εγκαταστάσεων ή του ίδιου του προϊόντος. Σε περιπτώσεις ανεύρεσης εμφανώς αλλοιωμένων ή ακατάλληλων για κατανάλωση προϊόντων, το κλιμάκιο ελέγχου προβαίνει στις διαδικασίες κατάσχεσης και καταστροφής των αλλοιωμένων προϊόντων, των συ-στατικών που χρησιμοποιήθηκαν γι αυτά και που βρίσκονται στον ίδιο με αυτά τα προϊόντα χώρο, καθώς και των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των νοθευμένων προϊόντων. 9.Η διαδικασία κατάσχεσης και καταστροφής που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 43 Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων 1.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νομού. συγκροτείται πενταμελής Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επιλέγεται από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με γνώσεις και εμπειρία σε θέματα ελέγχων του παρόντος νόμου. Στην εν λόγω Επιτροπή συμμετέχουν δύο (2) μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας και δύο (2) εκπρόσωποι των παραγωγικών οργανώσεων με τη προϋπόθεση ότι είναι εμπειρογνώμονες σε θέματα ελέγχων. Οι εκπρόσωποι προτείνονται από τους αντίστοιχους φορείς. Σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Γεωργίας, η Επιτροπή συγκροτείται και χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων τους. 2.Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών της Επιτροπής. 3.Τα μέλη της Επιτροπής, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με τριετή θητεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών της Επιτροπής με την ίδια διαδικασία. 4.Η συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται σε περίπτωση έλλειψης, αποδεδειγμένου κωλύματος ή απουσίας του τακτικού μέλους. 5.Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας με βαθμό Α. 6.Οι αποφάσεις της Επιτροπής καταχωρίζονται στα πρακτικά, στα οποία διατυπώνεται και η γνώμη των μειοψηφούντων μελών. 7.Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ανατίθεται στη Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας. 8.Ο Υπουργός Γεωργίας δίδει εντολή στην Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων ελέγχων. 9.Ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εισήγησης Κυρώσεων εκδίδει έγγραφη εντολή πραγματοποίησης ελέγχων και διατάσσει τον επικεφαλής και τα μέλη του αρμόδιου κλιμακίου ελέγχου του άρθρου 41 του παρόντος νόμου για την πραγματοποίηση ελέγχων, όπως ορίζεται στο άρθρο 42 του παρόντος νόμου. 10.Η γνωστοποίηση αποφάσεων για τη διενέργεια ελέγχων πριν από την πραγματοποίησή τους σε τρίτους από τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εισήγησης Κυρώσεων ή των Εθνικών Κλιμακίων αποτελεί παράβαση των διατάξεων του ποινικού νόμου περί παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας. 11.Η Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων μπορεί να εξετάζει καταγγελίες μεμονωμένων καταναλωτών ή οργανώσεων καταναλωτών και βάσει αυτών ο πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής να διατάσσει την πραγματοποίηση των ελέγχων. 12.Εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 11 του παρόντος άρθρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να εισηγηθεί στον Υπουργό Γεωργίας τη διενέργεια ελέγχων, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο. 13.Στις περιπτώσεις που από τις εκθέσεις ελέγχου των παραγράφων 5 και 7 του προηγούμενου άρθρου προκύπτει η διαπίστωση παραβάσεων, παρατυπιών ή άλλων μη σύννομων ευρημάτων ή ενεργειών, η Εθνική Επιτροπή Εισήγησης Κυρώσεων αποφασίζει με απλή πλειοψηφία για την εισήγηση στον Υπουργό Γεωργίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς και για τη διαβίβαση της εν λόγω εκθέσεως στις αρμόδιες δικαστικές αρχές για ενδεχόμενη άσκηση ποινικής διώξεως. 14.Η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας τη λήψη κάθε αναγκαίου διοικητικού η τεχνικού μέτρου για την αποτελεσματικότερη διενέργεια των ελέγχων. Άρθρο 44 1.Ποινικές κυρώσεις 1)Όποιος παρεμποδίζει ή δεν επιτρέπει την είσοδο στις εγκαταστάσεις του των Εθνικών Κλιμακίων Ελέγχου, τα οποία προσκομίζουν την εντολή, που αναφέρεται στο άρθρο 43 παρ. 3 του παρόντος νόμου, διώκεται με τη διαδικασία του αυτόφωρου και τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τριών (3) μηνών έως δύο (2) ετών και παύση της λειτουργίας της εγκατάστασης ενός (1) μηνός έως ενός (1) έτους. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται αντίστοιχα για την απόκρυψη ή τη μη παροχή των αναγκαίων στοιχείων για την πραγματοποίηση των ελέγχων. 2)Όποιος προβαίνει σε διαφοροποίηση, αλλοίωση ή νόθευση των συστατικών παραγωγής του προϊόντος, που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έτους έως τριών (3) ετών. 3)Όποιος αναγράφει στη συσκευασία και τη σήμανση (ετικέτα) των προϊόντων του συστατικά ή ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στο συγκεκριμένο προϊόν με σκοπό την κερδοσκοπία και την εξαπάτηση των καταναλωτών, καθώς και όποιος διακινεί ή εμπορεύεται εν γνώσει του τέτοια προϊόντα με σκοπό την κερδοσκοπία και την εξαπάτηση των καταναλωτών τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έτους έως τριών (3) ετών. 4)Όποιος εν γνώσει του παράγει, μεταποιεί, διακινεί ή εμπορεύεται προϊόντα του άρθρου 38 του παρόντος νόμου, καθώς και όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί προϊόντα του άρθρουτου παρόντος νόμου ως υπεύθυνος χώρων ομαδικής εστίασης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 40 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών. 2.Διοικητικές κυρώσεις 1)Όποιος προβαίνει σε διαφοροποίηση, αλλοίωση ή νόθευση των συστατικών παραγωγής του προϊόντος, που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) έως τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και με σύγχρονη άρση της λειτουργίας της εγκατάστασης για ένα (1) έτος. 2)Όποιος αναγράφει στη συσκευασία και την ετικέτα των προϊόντων του συστατικά η ιδιότητες διαφορετικές από εκείνες που περιέχονται στο συγκεκριμένο προϊόν με σκοπό την κερδοσκοπία και την εξαπάτηση των καταναλωτών, καθώς και όποιος διακινεί η εμπορεύεται εν γνώσει του τέτοια προϊόντα με σκοπό την κερδοσκοπία και την εξαπάτηση των καταναλωτών τιμωρείται με πρόστιμο ύψους δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) έως τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) δραχμών και με σύγχρονη άρση της λειτουργίας της εγκατάστασης για έξι (6) μήνες. 3)Όποιος εν γνώσει του παράγει, μεταποιεί, διακινεί ή εμπορεύεται προϊόντα, καθώς και όποιος εν γνώσει του χρησιμοποιεί προϊόντα ως υπεύθυνος χώρων ομαδικής εστίασης, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 40 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με πρόστιμο ύψους πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) έως είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών. 4)Όποιος δεν τηρεί την κοινοτική και εθνική νομοθεσία για την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία, διακίνηση, εμπορία και διάθεση των προϊόντων του τιμωρείται με πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές, αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης και των διαπραχθεισών παραβάσεων. Ίδιες ποινές επιβάλλονται και για τη μη τήρηση ή την ελλιπή τήρηση ή την παραποίηση των αρχείων εισερχομένων - εξερχομένων. 3.Οι διοικητικές κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται σε βάρος του παραβάτη, φυσικού ή νομικού προσώπου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η έκθεση ελέγχου που συντάσσεται μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τα εντεταλμένα όργανα ελέγχου κοινοποιείται από την υπηρεσία της παραγράφου 5 και επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, συντασσομένου αποδεικτικού επιδόσεως, ο οποίος δικαιούται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του στην εν λόγω υπηρεσία εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της εκθέσεως σε αυτόν. Η μη εμπρόθεσμη έκθεση των απόψεων του ενδιαφερομένου δεν κωλύει την έκδοση της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων. 4.Η απόφαση επιβολής των διοικητικών κυρώσεων επιδίδεται από δημόσιο όργανο στην κατοικία ή στην επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί εκείνος στον οποίο επεβλήθησαν οι κυρώσεις. Σε περίπτωση αρνήσεως της παραλαβής, εκείνος που ενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνεται η άρνηση. Όταν αγνοείται η διαμονή, η απόφαση τοιχοκολλάται στο οίκημα της υπηρεσίας της επόμενης παραγράφου και περί της τοιχοκολλήσεως συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από δύο (2) μάρτυρες. 5.Η μέριμνα για την κοινοποίηση και επίδοση της εκθέσεως ελέγχου στον ενδιαφερόμενο, τη σύνταξη και επίδοση της απόφασης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων στον παραβάτη, τη σύνταξη κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και η τήρηση του σχετικού φακέλου ανήκει στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Γεωργίας, στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το προϊόν στο οποίο αναφέρεται ο διενεργούμενος έλεγχος. 6.Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. 7.Η απόφαση επιβολής της διοικητικής κύρωσης, όταν καταστεί αμετάκλητη, ανακοινώνεται στον ημερήσιο τύπο και τα έξοδα της ανακοίνωσης καταλογίζονται στον παραβάτη και εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. Τα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 45 Έσοδα από την επιβολή των προστίμων Τα έσοδα από την επιβολή των προστίμων του προηγούμενου άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και διατίθενται για την άμεση εξυπηρέτηση των δαπανών που απαιτούνται για τους διενεργούμενους ελέγχους και τις αναλύσεις αυτών. Τα εν λόγω πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Άρθρο 4δ Έναρξη ισχύος του άρθρου 40 του παρόντος νόμου 1.Η ισχύς του άρθρου 40 του παρόντος νόμου αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση αυτού του νόμου. 2.Τα προϊόντα τα οποία έχουν παρασκευασθεί έως την ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται των διατάξεων αυτού του νόμου. Η κυκλοφορία προϊόντων που έχουν παρασκευασθεί ή συσκευασθεί πριν από την παραπάνω αναγραφόμενη ημερομηνία δεν μπορούν να κυκλοφορούν, παρά την τυχόν αντίθετη ένδειξη για το χρόνο που μπορεί να διατηρηθούν αυτά τα προϊόντα προς χρήση πέραν του ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας προσδιορίζονται οι διαδικασίες νια την εφαρμογή των άρθρων 40 έως και 45 του παρόντος νόμου. Άρθρο 47 1.Για τη διενέργεια των ελέγχων στα νωπά αλιευτικά προϊόντα, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, σε κάθε νομό της χώρας που εμφανίζει αλιευτική δραστηριότητα συνίσταται κλιμάκιο ελέγχου που συγκροτείται από: 1)Το Λιμενάρχη του οικείου νομού, ο οποίος είναι επικεφαλής του κλιμακίου. 2)Έναν υπάλληλο της οικείας Δημοσίας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.). 3)Τον Πρόεδρο του Συλλόγου των αλιέων παράκτιας αλιείας του οικείου νομού. 4)Τον Πρόεδρο του Συλλόγου των αλιέων μέσης αλιείας του οικείου νομού. 5)Τον Πρόεδρο του Συλλόγου οστρακοκαλλιεργητών του οικείου νομού. 6)Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Ιχθυολόγων της Υπηρεσίας Αλιείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εν ελλείψει έναν υπάλληλο του κλάδου ΤΕ Ιχθυοκομίας Αλιείας. Σε περίπτωση που στην παραπάνω υπηρεσία δεν υπηρετούν υπάλληλοι των ως άνω κλάδων ή δεν λειτουργεί Υπηρεσία Αλιείας στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, ως μέλος του κλιμακίου ορίζεται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ4 Ιχθυολόγων του Υπουργείου Γεωργίας. 7)Έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Κτηνιατρικού της Υπηρεσίας Κτηνιατρικής της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αρμόδιο για τον υγειονομικό έλεγχο των αλιευμάτων και των προϊόντων αλιείας. 8)Έναν υπάλληλο της Υπηρεσίας Εμπορίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 9)Έναν εκπρόσωπο της Εταιρείας Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΤ.ΑΝ.ΑΛ.). Τα μέλη του κλιμακίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές. Τα κλιμάκια ελέγχου αλιευτικών προϊόντων συγκροτούνται και λειτουργούν με τα λοιπά μέλη, αν στον οικείο νομό δεν υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς των ελλειπόντων μελών. Αν στο οικείο νομό λειτουργούν δύο ή περισσότεροι σύλλογοι για καθεμία από τις περιπτώσεις γ, δ και ε της παρούσας παραγράφου, ως μέλος του κλιμακίου σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση ορίζεται ο πρόεδρος του αντίστοιχου συλλόγου που έχει συνολικά το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών. 2.Τα κλιμάκια ελέγχου δύνανται να επιμερίζονται σε υποκλιμάκια, που αποτελούνται τουλάχιστον από τρία (3) μέλη, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από την πλειοψηφία των μελών του κλιμακίου. 3.Αντικείμενο των ελέγχων είναι η εξακρίβωση της τήρησης ή μη των προδιαγραφών εμπορίας των νωπών αλιευτικών προϊόντων για την κατάταξη τους σε κατηγορίες νωπότητας και μεγέθους και της νόμιμης σήμανσης των προϊόντων αυτών, τα οποία προορίζονται για κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται και στα νωπά αλιευτικά προϊόντα προέλευσης τρίτων χωρών. 4.Οι έλεγχοι της προηγούμενης παραγράφου δεν υποκαθιστούν τους κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους η τους ελέγχους προστασίας ονομασίας προέλευσης των προϊόντων αυτών, που προβλέπονται από τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις. 5.Οι έλεγχοι στα νωπά αλιευτικά προϊόντα διενεργούνται στους χώρους πρώτης πώλησης, όπως ιχθυόσκαλες, ιχθυαγορές, σημεία εκφόρτωσης κ.λπ.. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζονται και άλλοι χώροι διενέργειας ελέγχου αλιευτικών προϊόντων. 6.Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 2. των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α) και της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 820/1973 (ΦΕΚ 174 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κλιμάκια ελέγχου του παρόντος άρθρου. 7.Μετά τη διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται από το κλιμάκιο ελέγχου επαρκής και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση, που υποβάλλεται στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας και ταυτόχρονα κοινοποιείται στον Υπουργό Γεωργίας το αργότερο μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη διενέργεια του ελέγχου. Η υποβολή και κοινοποίηση των εκθέσεων γίνεται με ευθύνη του επικεφαλής του κλιμακίου. 8.Για τη διενέργεια των ελέγχων από τα κλιμάκια του παρόντος άρθρου κατά τις εκτός ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών ώρες στους χώρους εκφόρτωσης των αλιευτικών προϊόντων παρέχεται στα μέλη του κλιμακίου και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων ειδική μηνιαία αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η δαπάνη για την καταβολή της εν λόγω αποζημίωσης, βαρύνει τα έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών) του άρθρου 49 του παρόντος νόμου. Άρθρο 48 1.Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές σε βάρος όποιου αρνείται ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων του προηγούμενου άρθρου ή δεν παρέχει στην αρμόδια αρχή πληροφορίες όταν ζητούνται η παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή αναγράφει στις ενδείξεις της σήμανσης (ετικέτας) των αλιευτικών προϊόντων στοιχεία διαφορετικά από την πραγματική τους κατάσταση ή εν γνώσει ή από βαρειά αμέλεια εμπορεύεται ή καθ οιονδήποτε τρόπο διακινεί ή παράγει τέτοια προϊόντα. 2.Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δραχμές σε βάρος του υποχρέου που δεν υποβάλλει δήλωση πώλησης αλιευτικών προϊόντων και στατιστικών στοιχείων αλιευτικής παραγωγής που ζητούνται από την αρμόδια αρχή. 3.Σε βάρος του υποχρέου που δεν τηρεί και δεν υποβάλλει ημερολόγιο πλοίου και δήλωση εκφόρτωσης αλιευτικών προϊόντων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1, των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 11 του ν.δ/τος 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α). 4.Τα πρόστιμα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται σε βάρος του παραβάτη φυσικού ή νομικού προσώπου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Η έκθεση ελέγχου της παραγράφου 6 του προηγούμενου άρθρου, που συντάσσεται μετά τη διαπίστωση της παράβασης από τα εντεταλμένα κλιμάκια ελέγχου, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, συντασσομένου αποδεικτικού επιδόσεως, ο οποίος δικαιούται να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις του στην αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της εκθέσεως σε αυτόν. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων εκτιμάται η σοβαρότητα της παράβασης και η διάρκειά της, το μέγεθος της αλιευτικής εκμετάλλευσης και η πρόθεση ή μη του παραβάτη. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται το διπλάσιο από τα οριζόμενα από το παρόν άρθρο πρόστιμα. 5.Η απόφαση επιβολής του προστίμου επιδίδεται από δημόσιο όργανο στην κατοικία ή στην επαγγελματική εγκατάσταση ή σε οποιονδήποτε τόπο βρεθεί εκείνος στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο. Περί της επιδόσεως συντάσσεται αποδεικτικό. Σε περίπτωση αρνήσεως της παραλαβής, εκείνος που ενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνεται η άρνηση. Όταν αγνοείται η διαμονή, η απόφαση τοιχοκολλάται στο οίκημα της Υπηρεσίας Αλιείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και περί της τοιχοκολλήσεως συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από δύο μάρτυρες. 6.Κατά της απόφασης επιβολής του προστίμου ο βαρυνόμενος από αυτήν έχει δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει σε μονομελή σύνθεση, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα που επιδόθηκε η απόφαση. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/ 1983 (ΦΕΚ 182 Α), εν μέρει η στο σύνολο η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, αν εξαιτίας έκδηλων σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται η μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται από συγκεκριμένα στοιχεία αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα. Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα. 7.Τα ποσά των προστίμων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η πρώτη αναπροσαρμογή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει διετία από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. 3.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 47 και 48. Άρθρο 49 Έσοδα από την επιβολή των προστίμων Τα έσοδα από την επιβολή των προστίμων των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 48. καθώς και τα πρόστιμα του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών), διατίθενται για τη διενέργεια των ελέγχων των αλιευτικών προϊόντων του άρθρου 47 του παρόντος νόμου, καθώς και για κάθε άλλο σκοπό αλιείας και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Άρθρο Άρθρο 50 Ρύθμιση θεμάτων αλιείας 1.Υπό τον όρο ιχθυαγορά νοείται το σύνολο των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, κτιρίων, ψυγείων και λοιπού εξοπλισμού μετά της συναφούς προς αυτόν χερσαίας ζώνης, οι οποίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση υγιούς και ορθολογικώς λειτουργούντος χονδρεμπορίου αλιευτικών προϊόντων, στη διασφάλιση του ελέγχου της υγιεινής καταστάσεως των αλιευμάτων και στην τήρηση στατιστικών στοιχείων. 2.Για την επίτευξη των σκοπών των ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 23 του ν.δ/τος 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α) και στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, καθώς και για την προστασία του καταναλωτικού κοινού, καθίσταται υποχρεωτική η προσκόμιση στην ιχθυόσκαλα του νομού ή στην ιχθυαγορά και η περαιτέρω διακίνηση από αυτές όλων των προελεύσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εισαγόμενων αλιευμάτων (νωπών, ψυγμένων, κατεψυγμένων κ.λπ.) ανεξάρτητα από το μέσο (χερσαίο, πλωτό, εναέριο) με το οποίο αυτά προσκομίζονται. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, καθώς και οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτική προσκόμιση, είτε ενιαία είτε χωριστά για κάθε ιχθυόσκαλα ή ιχθυαγορά. 3.Ο Υπουργός Γεωργίας δύναται να προβλέψει στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας τις απαιτούμενες πιστώσεις για την, με δαπάνες του Υπουργείου, κατασκευή ιχθυοσκάλων και ιχθυαγορών, καθώς και για τις απαιτούμενες γι αυτές μελέτες. Η έδρα των, κατά τα ανωτέρω, κατασκευαζόμενων ιχθυοσκαλών και ιχθυαγορών, καθώς και η σκοπιμότητα ίδρυσής τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4.Για την ίδρυση ιχθυόσκαλας ή ιχθυαγοράς από νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου ή από οργανισμό ή ιδιώτη σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας απαιτείται εγκριτική απόφαση σκοπιμότητας του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εν λόγω ιχθυόσκαλες ή ιχθυαγορές, καθώς και η έδρα αυτών. 5.Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο ιδρυόμενες ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του άρθρου 23 του ν.δ/τος 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α) και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, την δε επ αυτών εποπτεία ασκεί ο Υπουργός Γεωργίας. 1)Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται, κάθε φορά, ειδικό τέλος, είτε ενιαία είτε χωριστά για κάθε ιχθυόσκαλα ή ιχθυαγορά, το οποίο καταβάλλεται από τους συναλλασσομένους και λοιπούς υποχρέους, καθώς και οι υποχρεώσεις κατηγορίας επιτηδευματιών. Η καταβολή του ειδικού τέλους από τους συναλλασσόμενους και λοιπούς υπόχρεους πραγματοποιείται χάριν του δημοσίου συμφέροντος, ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση ή μη των δημοσίων υπηρεσιών που προσφέρουν οι ιχθυόσκαλες ή ιχθυαγορές και για τα αλιεύματα που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Το ειδικό τέλος στις εν λόγω αποφάσεις διαφοροποιείται και κλιμακούται ανάλογα με την ιδιότητα των συναλλασσομένων και λοιπών υποχρέων. Το ειδικό τέλος ορίζεται είτε σε ποσοστό επί της αξίας όλων των αλιευμάτων, τα οποία υποχρεούνται να προσκομίζονται και διακινούνται μέσω αυτών, είτε με άλλο τρόπο. Το ειδικό τέλος, αν τα αλιεύματα προέρχονται από το εξωτερικό, εισπράττεται εφάπαξ κατά τον εκτελωνισμό τους και φέρεται σε πίστωση του λογαριασμού για τις ιχθυόσκαλες - ιχθυαγορές ή άλλου ειδικού λογαριασμού του Δημοσίου. 7.Τα της διεξαγωγής των εργασιών στις ιχθυόσκαλες και ιχθυαγορές ρυθμίζονται από κανονισμό που συντάσσεται από το φορέα διοικήσεως και διαχειρίσεως αυτών και εγκρίνεται με καινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας. 8.Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκμισθώνονται κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 122 του από 11/12.11.1929 π.δ/τος περί Διοικήσεως Δημοσίων Κτημάτων (ΦΕΚ 399 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι κάθε φύσης εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός των Κρατικών Ιχθυογεννητικών Σταθμών, εν όλω ή εν μέρει, μετά από αιτιολογημένη πρόταση και μελέτη σκοπιμότητας με συγκεκριμένα χρονοδιάγραμμα για εκμετάλλευση σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς, δημοτικοσυνεταιριστικές επιχειρήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή να παραχωρούνται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για ερευνητικές εργασίες για λογαριασμό της αρμόδιας για τη λειτουργία τους υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. 9.Τα κτίρια των ιχθυοσκαλών Πειραιά, Καβάλας, Πάτρας, Αλεξανδρούπολης και Χίου, τα οποία έχουν ανεγερθεί από το Δημόσιο πριν την 31.12.1974 θεωρούνται ότι ανεγέρθηκαν νόμιμα. 10.Για την ίδρυση ιχθυόσκαλας ή ιχθυαγοράς από νομικό πρόσωπο δημοσίου δίκαιου ή οργανισμό ή ιδιώτη σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας απαιτείται εγκριτική απόφαση σκοπιμότητας του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με αυτή την απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι εν λόγω ιχθυόσκαλες ή ιχθυαγορές, καθώς και η έδρα αυτών. Άρθρο Άρθρο 51 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1361,1983 (ΦΕΚ 66 Α) 1.Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1361/1983, μεταξύ του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, προστίθεται νέο εδάφιο, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: Ειδικότερα για την έκδοση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότητα του αλιέα αρμόδιοι είναι μόνο οι Αλιευτικοί Αγροτικοί Σύλλογοι. 2.Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 1361/1983 προστίθεται νέο εδάφιο, το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: Στα όρια ενός δήμου ή ενός νομού σε περίπτωση που σε ένα δήμο δεν συγκεντρώνεται ο απαραίτητος για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου αριθμός μελών. είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία ενός μόνο Αλιευτικού Αγροτικού Συλλόγου, τα μέλη του οποίου είναι επαγγελματίες αλιείς. 3.Τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1361/1983 αντικαθίστανται ως εξής: Άρθρο 9 1.Οι Αγροτικοί Σύλλογοι του ίδιου νομού μπορούν να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Ειδικότερα οι Αλιευτικοί Αγροτικοί Σύλλογοι μπορεί να συστήσουν μία (1) Ομοσπονδία Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων με περιφέρεια τα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας όπου η έδρα τους. Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται: 1)Η σύμπραξη δώδεκα (12) τουλάχιστον Αγροτικών Συλλόγων, σε νομούς 5ε με πληθυσμό κατώτερο των εξήντα χιλιάδων (60.000) κατοίκων, η σύμπραξη έξι (6) τουλάχιστον Αγροτικών Συλλόγων. Ειδικότερα για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων είναι δυνατή η σύσταση μιας (1) μόνο Ομοσπονδίας εντός της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας, για την οποία απαιτείται η σύμπραξη έξι (6) τουλάχιστον Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων της ίδιας Διοικητικής Περιφέρειας ή λιγότερων, εφόσον υπάρχει ειδική αιτιολογημένη γνώμη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. 2)Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 73 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 2.Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μίας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, εκείνης του νομού στον οποίο έχει την έδρα του η προκειμένου για Αλιευτικούς Αγροτικούς Συλλόγους της Ομοσπονδίας στη Διοικητική Περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του. Άρθρο 10 1.Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων. Ειδικότερα οι Ομοσπονδίες Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο μία (1) μόνο Συνομοσπονδία Αλιευτικών Αγροτικών Συλλογών. Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε (15) τουλάχιστον Ομοσπονδιών ή προκειμένου για τη Συνομοσπονδία Αλιευτικών Αγροτικών Συλλόγων επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 73 επόμενα του Αστικού Κώδικα. 2.Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μίας (1) μόνο Συνομοσπονδίας. Άρθρο 52 Συμμετοχή εμπειρογνωμόνων σε Διοικητικά Συμβούλια νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Γεωργίας 1.Στα Διοικητικά Συμβούλια των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Γεωργίας νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, πλην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και Κεντρικών Αγορών, μπορεί να συμμετέχουν και δύο (2) εμπειρογνώμονες, αντίστοιχης ειδικότητας με το αντικείμενο και το έργο του νομικού προσώπου. οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας και μπορεί να τοποθετούνται σε θέση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 2.Συνίσταται θέση Αντιπροέδρου στα Διοικητικά Συμβούλια του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών), του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου (Ο.Ε.Ε.Ε.) και του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.). Αντιπρόεδρος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ένα από τα τακτικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω νομικών προσώπων. Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντα όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. Άρθρο Άρθρο 53 Τροποποίηση - συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α) 1.Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5α του ν. 1790/1983, όπως το άρθρο 5α προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά ορίζεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης και σε ποσοστό μισό τοις εκατό (0,5%) για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης. 2.Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 5α του ν. 1790/1988, όπως το άρθρο 5α προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992, αντικαθίσταται ως εξής: Από τα ανωτέρω ποσά της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες υπέρ του ΕΛ.Γ Α., παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) ως ποσοστό είσπραξης. Επίσης, από τα ποσά αυτά, που εισπράττονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες με βάση τις δηλώσεις απόδοσης από τους υπόχρεους της ως άνω εισφοράς και τους λοιπούς τίτλους είσπραξης, παρακρατείται υπέρ του Δημοσίου ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) ως ποσοστό βεβαίωσης. 3.Η παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α), αντικαθίσταται ως εξής: δ. Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη, ο νομικός σύμβουλος και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση, που καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, μετά από πρόταση του Δ.Σ. 4.Η παρ. 6 του άρθρου 10 του ν, 1790/1988 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Αν δεν υπάρχει Υποδιοικητής ή κωλύεται ή απουσιάζει. τις αρμοδιότητες του ασκεί ως νόμιμος αναπληρωτής του ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛ.Γ.Α. 5.Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 1790/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Με τους κανονισμούς του άρθρου 3 παρ. 3 καθορίζονται οι εργασίες που εκτελούνται για λογαριασμό του ΕΛ.Γ.Α. από τους ανταποκριτές του στους δήμους και τις κοινότητες της χώρας. Ως ανταποκριτές του ΕΛ.Γ.Α. δύνανται να ορίζονται, με απόφαση του Διοικητή του ΕΛ.Γ.Α., κατά προτίμηση μετά από πρόταση των οικείων δημάρχων ή προέδρων, δημοτικοί ή κοινοτικοί υπάλληλοι. Στις κοινότητες που δεν υπηρετούν κοινοτικοί υπάλληλοι, ως ανταποκριτής του ΕΛ.Γ.Α. ορίζεται. με απόφαση του Διοικητή, του ΕΛ.Γ.Α.. μέλος του κοινοτικού συμβουλίου, που προτείνεται από αυτά ή άλλο πρόσωπο που προτείνεται από τις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ Α., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζονται οι χρηματικές αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛ.Γ Α. στους ανταποκριτές του. Άρθρο Άρθρο 54 Είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛ.Γ.Α. 1 Οι παραγωγοί υποχρεούνται να εμφανίζουν παραστατικά προς είσπραξη αποζημιώσεων από τον ΕΛ.ΓΑ.. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας θα ρυθμιστεί η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφουτου παρόντος άρθρου. Άρθρο Άρθρο 55 Τροποποίηση του ν. 2325/1995 (ΦΕΚΑ) Στο άρθρο 11 του ν. 2325/1995 προστίθεται παράγραφος 5. που έχει ως εξής: 5. Το προσωπικό όλων των κατηγοριών (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ), που υπηρετούσε με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δίκαιου) και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή πράξη, κατά τη δημοσίευση του ν. 2218/1994. (ΦΕΚ 90 Α), στα πρώην Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Π.Π.Υ.), τα οποία με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου μετονομάστηκαν σε Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.). στα Αμπελουργικά Φυτώρια, στους Δενδροκομικούς Σταθμούς και στα Κρατικά Κτήματα, όπως επίσης και στις πρώην Διευθύνσεις Γεωργίας, όπου δεν λειτουργούσαν Κ.Ε.Π.Π.Υ., και εξυπηρετούσε τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία δραστηριότητες στον τομέα του πολλαπλασιαστικού υλικού και των λιπασμάτων εξακολουθεί να υπηρετεί στις εν λόγω Υπηρεσίες, ανακαλούμενων αυτοδίκαια των διαπιστωτικών πράξεων των Νομαρχών. Άρθρο 55 Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 303/1975 (ΦΕΚ 94 Α) Η διάταξη του άρθρου 1 του ν. 303/1976 εφαρμόζεται και για τους τακτικούς υπαλλήλους του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ν.Π.Δ.Δ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας, τους εφεξής αποχωρούντες ή απολυομένους της υπηρεσίας και δικαιούμενους σύνταξης. Άρθρο 57 Ενίσχυση της ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε. από τον Οργανισμό Βάμβακος Ο Οργανισμός Βάμβακος αναλαμβάνει να ενισχύσει από τα αποθεματικά του την τριτοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. για την πληρωμή των εργαζομένων της με το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών. Άρθρο Άρθρο 53 Είσπραξη αμοιβής παρατηρητών υδρολογικών μετεωρολογικών σταθμών 1.Το από την οικεία οικονομική εφορία θεωρημένο δελτίο παροχής υπηρεσιών, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195 Α), δεν απαιτείται για την είσπραξη της αμοιβής από τους παρατηρητές των υδρολογικών - μετεωρολογικών σταθμών που απασχολούνται στις Υπηρεσίες Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σύμβαση μίσθωσης έργου για τη συγκέντρωση και επεξεργασία υδρολογικών στοιχείων από τους υδρολογικούς-μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας. 2.Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1997. Άρθρο Άρθρο 59 Τροποποίηση του ν.δ/τος 420/1970 (ΦΕΚ 27 Α) Το άρθρο 32 του ν.δ/τος 420/1970 αντικαθίσταται ως εξής: •Άρθρο 32 Αλιεία από πλοία ξένης εθνικότητας 1.Στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους απαγορεύεται η αλιεία με πλοία ανήκοντα, τόσο από πλευράς εθνικότητας, όσο και πλοιοκτησίας, κατά πλειοψηφία σε υπηκόους τρίτων χωρών. 2.Στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους επιτρέπεται κατ εξαίρεση, ύστερα από άδεια που χορηγείται από τον Υπουργό Γεωργίας, η αλιεία με πλοία της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον είναι δυνατή η αλιεία στην αιγιαλίτιδα ζώνη των ως άνω χωρών με πλοία ελληνικής σημαίας και πλοιοκτησίας, κατ εφαρμογή σχετικής διακρατικής συμφωνίας. 3.Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της αλιευτικής δραστηριότητας στην αιγιαλίτιδα ζώνη του Ελληνικού Κράτους, καθώς και το ύψος του παράβολου που καταβάλλεται για τη χορήγηση της άδειας της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο Άρθρο 50 Τροποποίηση του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) Το άρθρο 7 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 7 Ψήφοι μελών Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) Οι ψήφοι των μελών των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων ΠΓ.Ο.Ε.Β.) στην τοπική συνέλευση καθορίζονται με βάση τη συνολικά κατεχόμενη από κάθε μέλος έκταση που βρίσκεται στην περιοχή δικαιοδοσίας κάθε Οργανισμού και εξυπηρετείται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα με την ακόλουθη κλίμακα: Από 5 στρέμματα μέχρι 20 στρέμματα 1 ψήφος Πάνω από 20 στρέμματα μέχρι και 50 στρέμματα 2 ψήφοι Πάνω από 50 στρέμματα 3 ψήφοι Ομάδα μελών που κατέχει συνολικά έκταση μέχρι 5 στρέμματα δικαιούται 1 ψήφο και ορίζει τον εκπρόσωπο της στην τοπική συνέλευση. Άρθρο Άρθρο 61 Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 1.Οι υπόχρεοι για την καταβολή των από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 (ΦΕΚ 213 Α) προβλεπομένων εισφορών, αρδευτικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων υπέρ των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, του Οργανισμού Κωπαΐδος, του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας - Ασωπού Κορινθίας και των Τοπικών Επίτροπων Αρδεύσεων, υποχρεούνται να υποβάλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται οι αγροτικές τους εκτάσεις που ωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση κατοικίας η άλλης εγκατάστασης που έχει μετρητή παροχής ύδατος στο όνομα τους ή στο όνομα της συζύγου τους. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις και εφόσον η αγροτική έκταση του υποχρέου έχει εκμισθωθεί σε τρίτον, ο υπόχρεος υποχρεούται να υποβάλει κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από το μισθωτή της έκτασης, για την κατοικία η άλλη εγκατάσταση του τελευταίου, που έχει μετρητή παροχής ύδατος στο όνομά του ή στο όνομα της συζύγου του. Οι οικείοι φορείς υδρεύσεως υποχρεούνται να παρέχουν στους εν λόγω Οργανισμούς τα στοιχεία των κατοικιών ή άλλων εγκαταστάσεων των αναφερόμενων προσώπων που έχουν στο αρχείο τους. 2.Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου και η προθεσμία υποβολής της καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο οικείος Οργανισμός δημοσιεύει καθ οιονδήποτε τρόπο πρόσκληση για την υποβολή των δηλώσεων και χορηγεί δωρεάν στους υπόχρεους τα έντυπα αυτών. Για τα επόμενα έτη είναι υποχρεωτική η υποβολή της δήλωσης από τους υπόχρεους μόνο για τις κατοικίες και εγκαταστάσεις ή τις αγροτικές εκτάσεις για τις οποίες έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσής τους και εντός διμήνου από της μεταβολής. 3.Με βάση τις εισφορές της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων και οι λοιποί συναφείς Οργανισμοί της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καταρτίζουν πίνακες των υποχρέων για την καταβολή των εισφορών. που δημοσιεύονται με ανάρτηση στα γραφεία τους η στον οικείο τόπο δημοσίευσης του δήμου ή της κοινότητας. Κατά των πινάκων εισφορών επιτρέπεται ένσταση εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων. Οι τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων, οι πίνακες εισφορών καθίστανται οριστικοί και θεωρούνται από την οικεία κατά περίπτωση υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 4.Οι Οργανισμοί της παραγράφου 1, εντός μηνός από την κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικοποίηση των πινάκων, μπορούν να εισπράττουν, με δικά τους όργανα, τις εισφορές των οφειλετών χωρίς καμία επιβάρυνση. 5.Μετά τη λήξη της μηνιαίας προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου οι οικείοι Οργανισμοί, ύστερα από έλεγχο των στοιχείων των δηλώσεων της παραγράφου 1, καταρτίζουν με βάση τους οριστικούς πίνακες εισφορών της παραγράφου 3 τις ακόλουθες καταστάσεις: 1)Κατάσταση υποχρέων που έχουν μετρητή παροχής ύδατος στο όνομά τους ή στο όνομα της συζύγου τους. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, ο αριθμός του μετρητή που αντιστοιχεί στην κατοικία ή εγκατάστασή του, το είδος και το σύνολο της οφειλής του και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο κατά την κρίση της υπηρεσίας. Στην ίδια κατάσταση αναγράφονται και οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που δεν έχουν μετρητή και η αγροτική τους έκταση έχει εκμισθωθεί. Στην περίπτωση αυτή αναγράφονται στην κατάσταση και τα πλήρη στοιχεία του μισθωτή της έκτασης, καθώς και ο αριθμός του μετρητή ύδατος που αντιστοιχεί στην κατοικία ή άλλη εγκατάστασή του. 2)Κατάσταση των λοιπών υπόχρεων που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου, το είδος και το σύνολο της οφειλής του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο κατά την κρίση της υπηρεσίας. Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται και οι υπόχρεοι που δεν υπέβαλαν τη δήλωση της παραγράφου 1 ή η υποβολή της δήλωσής τους είναι ανακριβής. 6.Η είσπραξη και βεβαίωση των οφειλών των υπόχρεων των καταστάσεων των εδαφίων α και β της προηγούμενης παραγράφου γίνεται ως ακολούθως: α) Των υποχρέων της κατάστασης του εδαφίου α: Η κατάσταση του εν λόγω εδαφίου αποστέλλεται εφάπαξ στους οικείους φορείς υδρεύσεως εντός μηνός από τη σύνταξη της από τον οικείο Οργανισμό. Ειδικά για το έτος 1997 η κατάσταση αποστέλλεται στον οικείο φορέα ύδρευσης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Η βεβαίωση των εισφορών συντελείται με την εγγραφή των υποχρέων στην ανωτέρω κατάσταση χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τον οικείο Οργανισμό. Οι οφειλές των υποχρέων της αναφερόμενης κατάστασης συνεισπράττονται από το φορέα ύδρευσης με δόσεις ίσες προς τον αριθμό των λογαριασμών κατανάλωσης ύδατος, που εκδίδονται από αυτόν, κατά τη διάρκεια της χρονικής περιόδου στην οποία εκτείνεται ο κύκλος καταμέτρησης που εφαρμόζεται από αυτόν, ανεξάρτητα αν ο κύκλος αυτός συμπίπτει προς το ημερολογιακό έτος. Ειδικά για το έτος 1997 οι οφειλές εισπράττονται σε δύο ίσες δόσεις. Τα ποσά των οφειλών που εισπράττονται από τους φορείς ύδρευσης αποδίδονται στους δικαιούχους Οργανισμούς μέσα στο πρώτο τρίμηνο από τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί. Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης των κατά τα ανωτέρω οφειλών, οι οικείοι φορείς ύδρευσης παρακρατούν από τις εισπράξεις ποσοστό που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας. Σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκαν οι οφειλές, οι οικείοι φορείς ύδρευσης προβαίνουν σε διακοπή της παροχής ύδατος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι να εξοφληθούν οι οφειλές που οφείλονται. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση της παροχής ύδατος, οι οικείοι φορείς ύδρευσης, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή, γνωστοποιούν τη διαγραφή στο δικαιούχο Οργανισμό ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων και την επιβολή των αναγκαστικών μέτρων και κυρώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 8 του β.δ/τος από 13.9.1959 (ΦΕΚ 243 Α), και το άρθρο 40 του ν.δ/τος 3881/1958 (ΦΕΚ 181 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.δ/τος 1277/1972. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός παροχής ύδατος εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή της αγροτικής έκτασης του υποχρέου που ωφελείται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα ή της συζύγου του, η οφειλή καταβάλλεται από το μισθωτή μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης ύδατος και αφαιρείται από το μίσθωμα που καταβάλλεται για την εκμίσθωση της αγροτικής έκτασης. 3) Των υπόχρεων της κατάστασης του εδαφίου β: Η κατάσταση του ανωτέρω εδαφίου αποστέλλεται στις οικείες Δ.Ο Υ. για είσπραξη, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων. Η βεβαίωση των εισφορών συντελείται με την έγγραφη των υπόχρεων στην ανωτέρω κατάσταση, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη χρηματικού καταλόγου από τον οικείο Οργανισμό. Οι Δ.Ο.Υ. προβαίνουν στην είσπραξη των αποστελλόμενων οφειλών και αποδίδουν στους δικαιούχους Οργανισμούς τα εισπραττόμενα ποσά. Μετά παρέλευση τρίμηνου από την ειδοποίηση των υπόχρεων από τις Δ.Ο.Υ., η οποία πρέπει να κοινοποιείται και στους δικαιούχους Οργανισμούς, οι Οργανισμοί αυτοί υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 8 του β.δ/τος από 13.9.1959 και το άρθρο 40 του ν.δ/τος 3881/1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.δ/τος 1277 1972, να προβούν στην επιβολή των αναγκαστικών μέτρων και κυρώσεων κατά των μη εκπληρούντων τις υποχρεώσεις τους. 7.Κάθε υπόχρεος που δεν υποβάλλει τη δήλωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2, υπόκειται σε χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο της οφειλόμενης οφειλής, το οποίο αποτελεί έσοδο του οικείου Οργανισμού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις υποβολής ανακριβούς δήλωσης. Για τον υπολογισμό του προστίμου της παρούσας παραγράφου ως οφειλόμενη οφειλή λαμβάνεται υπόψη η οφειλή του υπόχρεου που αναγράφεται στην κατάσταση του εδαφίου 3 της παραγράφου 5. Το πρόστιμο αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Οργανισμού, η οποία κοινοποιείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. για χρέωση του υπόχρεου με το συνολικό ποσό της οφειλής του και του προστίμου που αναφέρεται στην απόφαση, το οποίο αποδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. στο δικαιούχο Οργανισμό μαζί με τις λοιπές εισπράξεις. Άρθρο Άρθρο 62 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 414/1976 1.Το άρθρο 5 του ν. 414/1976 (ΦΕΚ 212 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Άρθρο 5 Βεβαίωση και είσπραξη εισφορών υπέρ Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 1.Οι Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) που λειτουργούν σε περιοχές δικαιοδοσίας Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), από τις εισπράξεις των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 οφειλών των υπόχρεων υποχρεούνται να αποδίδουν στους Τ.Ο.Ε.Β. το ποσό που αναλογεί για τις από το άρθρο 47 του 3 δ/τος από 13.9.1959 (ΦΕΚ 243 Α) προβλεπόμενες υποχρεώσεις τους. 2.Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος απόδοσης στους Γ.Ο.Ε.Β. των αποδιδόμενων ποσών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 2.Στο άρθρο 8 του ν. 414/1976 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Οι διατάξεις που ισχύουν για την είσπραξη των οφειλών των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) εφαρμόζονται ανάλογα και για τον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας - Ασωπού - Κορινθίας (Α.Ο.Σ.Α.Κ.) και για τον Οργανισμό Κωπαΐδος (Ο.Κ.). Άρθρο 63 Εγγείων Βελτιώσεων 1.Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των ωφελουμένων από τα έργα των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων με τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από το άρθρο 47 του από 13.9.1959 β.δ/τος (ΦΕΚ 243 Α), έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 31 του παρόντος νόμου. 2.Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του από 13.9.1959 β.δ/τος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στο άρθρο 61 του παρόντος νόμου καταργούνται. Άρθρο Άρθρο 64 Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ/τος 1277/1972 1.Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1277/1972 καταργούνται. 2.Η κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1277 1972 παραγραφή αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα από την κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 31 αποστολή των καταστάσεων των υπόχρεων στους οικείους φορείς υδρεύσεως ή στις οικείες Δ.Ο.Υ. για είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών μέχρι την τυχόν επιστροφή των οφειλών ως ανεισπράκτων στους δικαιούχους Οργανισμούς. Ο χρόνος της αναστολής δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου για την αναστολή της παραγραφής εφαρμόζονται και για τις οφειλές των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1277/1972, όπως αυτή ίσχυε πριν την κατάργησή της με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου, υπόχρεων που τυχόν έχουν επιστραφεί ως ανείσπρακτες στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) από τα οικεία Δημόσια Ταμεία, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1277/1972 χρόνος της δεκαετούς παραγραφής. Άρθρο Άρθρο 65 Μεταβιβάσεις ακινήτων - Χορήγηση δανείων 1.Σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία της κυριότητας των αγροτικών ακινήτων, για τα οποία επιβάλλονται οι εισφορές, τα αρδευτικά τέλη ή το αντίτιμο χρήσεως αρδευτικού ύδατος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ/τος 1277/1972 και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές (υπόχρεοι) υποχρεούνται να προσκομίσουν στο συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου κείται το αγροτικό ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλονται οι αναφερόμενες οφειλές, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο. 2.Η Α.Τ.Ε. υποχρεούται να μη χορηγεί δάνεια στους υπόχρεους της παραγράφου 3 του άρθρου 61 του παρόντος νόμου, αν δεν έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες από την ίδια παράγραφο εισφορές τους. Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη της ανωτέρω προϋπόθεσης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην Α.Τ.Ε. βεβαίωση του οικείου Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα αγροτικά τους ακίνητα που ωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα. Άρθρο Άρθρο 66 Αδικαιολογήτως εισπραχθέντα ποσά αποζημίωσης στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 1096/1988 Ποσά αποζημίωσης που αδικαιολογήτως καταβλήθηκαν σε διαγραφέντες από το καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 1096/1988 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988 σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας (ΕΕ L 110), ανεξαρτήτως αν έχουν εκδοθεί ή μη πράξεις βεβαιώσεως των αδικαιολογήτως καταβληθέντων ποσών αποζημίωσης, δεν αναζητούνται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης γγ του εδαφίου δ της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ν. 2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α) και της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2237/1994 (ΦΕΚ 149 Α) και τα τυχόν επιστραφέντα δεν αποδίδονται στους υπόχρεους καταβολής τους. Άρθρο Άρθρο 67 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α) Η διάταξη της περιπτ. 2 της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134 Α) έχει εφαρμογή και για τα κτίρια, εγκαταστάσεις και αποθηκευτικούς χώρους προϊόντων και υποπροϊόντων της ίδιας ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.) που ανεγέρθηκαν από της ισχύος της εν λόγω διάταξης μέχρι σήμερα, στους χώρους των πέντε (5) ζαχαρουργείων της και στο Σταθμό Ελέγχου Ζαχαροτεύτλων Σίνδου Θεσσαλονίκης, χωρίς την απαιτούμενη οικοδομική άδεια. Άρθρο Άρθρο 68 Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 2503/ 1997 (ΦΕΚ 107 Α) προστίθεται νέα παράγραφος 5α, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως: 5α. Για τα έργα και μελέτες που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σύμφωνα με εγκεκριμένες ΣΑΕ και είναι ενταγμένα στο Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Κ.Π.Σ.), στο Ταμείο Συνοχής, σε κοινοτικές πρωτοβουλίες και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με φορέα υλοποίησης το Υπουργείο Γεωργίας και για τη διοίκηση των οποίων εκφράζεται σχετική αδυναμία, λόγω έλλειψης κατάλληλου προσωπικού, από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο Υπουργός Γεωργίας με απόφασή του μπορεί να ορίζει ως Διευθύνουσες Υπηρεσίες κατά την έννοια των νόμων 716/1977 και 1418/1948 υπηρεσίες που ανήκουν σε άλλη Περιφέρεια ή και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Άρθρο Άρθρο 69 Ρύθμιση υπερεκτιμηθείσας πρόβλεψης της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Η επί έλαττον διαφορά των προβλέψεων για απαιτήσεις κατά πελατών, η οποία προέκυψε από τη ρύθμιση των απαιτήσεων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, στην οποία προέβη κατά τις χρήσεις 1992 έως και 1996, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α), 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α), 2237/1994 (ΦΕΚ 149 Α), της αριθ. 1620/1989 πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και της αριθ. 1996/1994 απόφασης της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, εκπίπτει κατά ίσα μέρη από τα ακαθάριστα έσοδα της ως άνω Τράπεζας των χρήσεων 1997 - 2001. Άρθρο 70 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2520/1997 (ΦΕΚΑ) 1.Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Ειδικότερα για τη χορήγηση των φορολογικών ευεργετημάτων του παρόντος νόμου, η προϋπόθεση της ηλικίας πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής ενοχής. 2.Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 μετά τη λέξη νεοεισερχόμενοι προστίθεται η λέξη νέοι. 3.Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής πριν από τη συμπλήρωση της δεκαετίας, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διακοπή της απασχόλησης τους στον αγροτικό τομέα στην οικεία Δ.Ο.Υ.. στο οικείο κατάστημα της Α.Τ.Ε. και στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης για τη διακοπή της απασχόλησης τους και αναζητούνται και βεβαιώνονται όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισαν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Ειδικότερα για την επιβολή του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων ως αξία λαμβάνεται αυτή του χρόνου διακοπής της απασχόλησης. 4.Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Σε περίπτωση μη υποβολής από τον υπόχρεο της κατά τα ανωτέρω δήλωσης, εκτός από τη βεβαίωση του φόρου και την αναζήτηση ,των λοιπών ωφελημάτων που αποκόμισε ο νεοεισερχόμενος νέος αγρότης, επιβάλλεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες και πρόστιμο ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου και των λοιπών ωφελημάτων, το οποίο βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. 5.Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2520/Ι997 καταργείται. 6.Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5.Σε περίπτωση ύπαρξης συγκληρονόμων μιας αγροτικής εκμετάλλευσης και εφόσον αυτοί, εντός ενός (1) έτους από την αίτια θανάτου κτήση, μεταβιβάσουν με οποιαδήποτε αιτία την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία της εκμετάλλευσης σε έναν από αυτούς νέο αγρότη ή αποδεχθούν με συμβολαιογραφικό έγγραφο την επί μια δεκαετία αποκλειστική διαχείριση της αγροτικής εκμετάλλευσης από έναν από αυτούς νέο αγρότη, επιστρέφεται ο φόρος κληρονομιάς που επιμεριστικά αναλογεί στην αγροτική εκμετάλλευση και απαλλάσσεται από την επιβολή του οικείου φόρου η μεταβίβαση αυτή. Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο που συντάσσεται κατά τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να γίνεται ρητή μνεία ότι η αγροτική εκμετάλλευση δεν θα μεταβιβαστεί περαιτέρω ή δεν θα συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επ αυτής πριν την παρέλευση δεκαετίας από την κτήση ή ότι ο νέος αγρότης θα διαχειριστεί την κληρονομιαία έκταση για μια τουλάχιστον δεκαετία. Οι παρούσες απαλλαγές αίρονται, αν ο νέος αγρότης δεν διαχειριστεί την κληρονομιαία έκταση για μια τουλάχιστον δεκαετία η μεταβιβάσει περαιτέρω αυτή με οποιαδήποτε αιτία ή συστήσει εμπράγματα δικαιώματα πριν την πάροδο της δεκαετίας. Στις περιπτώσεις αυτές οι κληρονόμοι υποχρεούνται πριν την περαιτέρω μεταβίβαση της αγροτικής εκμετάλλευσης ή τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επ αυτής ή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την παύση της διαχείρισης, να υποβάλλουν τις οικείες δηλώσεις φόρου κληρονομιάς και δωρεάς ή γονικής παροχής ή μεταβίβασης με την κατά το χρόνο αυτόν αξία της αγροτικής εκμετάλλευσης. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα επί της αγροτικής εκμετάλλευσης, που έτυχε απαλλαγής κατά τα προηγούμενα εδάφια, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει βεβαίωση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι υποβλήθηκαν οι οικείες δηλώσεις και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν έχουν εφαρμογή επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ή επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της έκτασης ή τμήματος αυτής ή σε περίπτωση θανάτου του νέου αγρότη, εφόσον η δεκαετία συμπληρωθεί στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού. Αν η παύση της διαχείρισης από το νέο αγρότη πριν από την παρέλευση δεκαετίας συνίσταται σε ανέγερση κτισμάτων που δεν εξυπηρετούν την αγροτική εκμετάλλευση, για την οποία απαιτείται η έκδοση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η άδεια αυτή δεν χορηγείται, αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι υποβλήθηκαν οι οικείες δηλώσεις και καταβλήθηκε ολόκληρος ο φόρος κληρονομιάς και δωρεάς ή γονικής παροχής ή μεταβίβασης. 7.Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 6. Κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων κατά πλήρη κυριότητα ή κατ επικαρπία από φυσικά πρόσωπα μη αγρότες ή νομικά πρόσωπα ή κατά την ανταλλαγή αυτών μεταξύ των ως άνω προσώπων, τετραπλασιάζεται ο ισχύων κατά περίπτωση συντελεστής φόρου μεταβίβασης ακίνητων εφόσον οι εκτάσεις αυτές πρόκειται να χρησιμοποιηθούν έμμεσα ή άμεσα από τους αγοραστές ή τους ανταλλάσσοντες ή τρίτους για αγροτική χρήση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν μεταβίβαση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την ένταξη στα προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2079/1992 και νεοεισερχόμενων νέων αγροτών στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 10 του Καν. (Ε.Ε) 950/1997, καθώς και σε νομικά πρόσωπα κατά κυρία απασχόληση αγρότες, όπως η έννοια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, εφόσον έχουν σαν στόχο τη διαχείριση κοινής αγροτικής εκμετάλλευσης. Εάν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου δηλώσουν χρήση άλλη πλην της αγροτικής, η διάρκεια της οποίας πρέπει απαραίτητα να είναι δεκαετής, φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί φορολογίας μεταβίβασης ακίνητων διατάξεις. Για την επί μια συνεχή δεκαετία μη αγροτική χρήση, υποβάλλεται από τον υπόχρεο υπεύθυνη δήλωση του ν. 1539/1986 στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. κατά την υποβολή της οικείας δήλωσης και γίνεται ρητή μνεία στο συμβόλαιο. Οι υπόχρεοι οφείλουν, εντός δώδεκα (12) μηνών από την αγορά η την ανταλλαγή, να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που να αποδεικνύουν τη διαφορετική χρήση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των δικαιολογητικών αυτών ή αλλαγής της χρήσης σε αγροτική μέσα στη δεκαετία, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή τετραπλάσιο του ισχύοντος κατά περίπτωση στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων και στην αξία του χρόνου διαπίστωσης της παράβασης ή αλλαγής της χρήσης. 8.Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 2. Τα πρώτα δύο εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και επί γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων που αποκτώνται αιτία δωρεάς (εν ζωή ή αιτία θανάτου) η γονικής παροχής ή προίκας που είχε συσταθεί κατά τα άρθρα 1406, 1412 έως και 1414 του Αστικού Κώδικα. Για μεταβίβαση γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκτάσεων αιτία δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και αιτία θανάτου, εφόσον οι μεταβιβάσεις έγιναν από τον ίδιο δικαιοπάροχο προς τον ίδιο δικαιοδόχο, κάθε μεταγενέστερη αυτών δεν υπόκειται σε φόρο, αν στις προγενέστερες μεταβιβάσεις δεν είχε συμπληρωθεί το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ανώτατο όριο απαλλαγής. 9.Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 814/1978 (ΦΕΚ 144 Α), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια, που έχουν ως ακολούθως: Ή διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή επί αναγκαστικού πλειστηριασμού ή επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της έκτασης ή τμήματος αυτής ή σε περίπτωση θανάτου του νέου αγρότη, εφόσον η δεκαπενταετία συμπληρωθεί στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού. Αν η κατά το πρώτο εδάφιο αλλαγή χρήσης συνίσταται σε ανέγερση κτισμάτων που δεν εξυπηρετούν την αγροτική εκμετάλλευση, για την οποία απαιτείται έκδοση άδειας της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, η άδεια αυτή δεν χορηγείται αν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι υποβλήθηκε η οικεία δήλωση και καταβλήθηκε ολόκληρος ο φόρος. 10.Η διάταξη του άρθρου 10 του ν. 2520/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Εφόσον αγρότης κατά κύριο επάγγελμα, που έχει αποκτήσει το πράσινο πιστοποιητικό, αποκτά με οποιαδήποτε αιτία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ενιαία βιώσιμη αγροτική εκμετάλλευση, της οποίας τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά περιοχή ορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και την οποία, μέσα σε έξι (6) μήνες από την απόκτησή της, εντάσσει σε λειτουργούσα αποτελεσματικά ομάδα παραγωγών ή αγροτικό συνεταιρισμό και εφόσον διασφαλίζεται η επί δεκαετία συνεχής λειτουργία της, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση ο οικείος φόρος. Για την επί δεκαετία συνεχή λειτουργία της αγροτικής εκμετάλλευσης υποβάλλεται από τον αγρότη στον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 και συντάσσεται συμπληρωματική συμβολαιογραφική πράξη, που μεταγράφεται νόμιμα, στην οποία αναγράφεται η χορήγηση της απαλλαγής από τον οικείο φόρο και ότι η αγροτική εκμετάλλευση δεν θα μεταβιβαστεί περαιτέρω ή δεν θα συσταθούν εμπράγματα δικαιώματα επ αυτής πριν την παρέλευση της δεκαετίας. Ο αγρότης, στην περίπτωση αυτή, τυχαίνει και αυξημένων φορολογικών απαλλαγών σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) πέραν των κάθε φορά υφιστάμενων ευνοϊκών ρυθμίσεων. Οι παρούσες απαλλαγές αίρονται, αν ο αγρότης μεταβιβάσει περαιτέρω με οποιαδήποτε αιτία την αγροτική εκμετάλλευση για την οποία έτυχε της απαλλαγής ή συστήσει εμπράγματα δικαιώματα επ αυτής μέσα σε μία δεκαετία από την απόκτηση της ή σταματήσει τη λειτουργία αυτής πριν από την πάροδο της δεκαετίας. Στις περιπτώσεις αυτές, ο αγρότης υποχρεούται πριν την περαιτέρω μεταβίβαση της αγροτικής εκμετάλλευσης ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ αυτής ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη διακοπή της λειτουργίας της, να υποβάλλει τις οικείες δηλώσεις με την κατά το χρόνο αυτόν αξία της αγροτικής εκμετάλλευσης και να καταβάλλει όλους τους φόρους για τους οποίους έτυχε απαλλαγής. Απαγορεύεται η σύνταξη συμβολαιογραφικού έγγραφου, με το οποίο μεταβιβάζεται η κυριότητα ή συνιστώνται εμπράγματα δικαιώματα επί της αγροτικής εκμετάλλευσης που έτυχε απαλλαγής κατά τα προηγούμενα εδάφια, αν δεν προσαρτηθεί από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει βεβαίωση του προϊστάμενου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι υποβλήθηκαν οι οικείες δηλώσεις και καταβλήθηκε ολόκληρο το ποσό του φόρου που αναλογεί. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της έκτασης ή τμήματος αυτής ή σε περίπτωση θανάτου του αγρότη, εφόσον η δεκαετία συμπληρωθεί στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού. 11.Μετά το τέλος του ογδόου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 634/1977 (ΦΕΚ 186 Α), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως ακολούθως: Για τη συμπλήρωση του ορίου των εκατό (100) και εκατόν είκοσι (120) στρεμμάτων, αντίστοιχα, συνυπολογίζονται οι προγενέστερες μεταβιβάσεις που έτυχαν απαλλαγής. 12.Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του ν. 634/1977, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή επί αναγκαστικού πλειστηριασμού και επί αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια ολόκληρης της εν λόγω έκτασης ή τμήματος αυτής. 13.Στο άρθρο 26 του ν. 2520/1997, στην παράγραφο 1, ΙΙ προστίθεται εδάφιο δ, το οποίο έχει ως εξής: δ Οι αγροτοτουριστικές εγκαταστάσεις των οποίων το συνολικό εμβαδόν καθορίζεται βάσει μελέτης βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης. 14.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την έναρξη ισχύος του ν. 2520/1997. Άρθρο Άρθρο 71 Το επιτόκιο και οι λοιποί όροι του Η Δανείου Οικονομικής Εξυγίανσης (απόφαση Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 2018402/2636/0023/23.3.1994 (ΦΕΚ 216 Β/1.4.1994) για τη ρύθμιση υποχρεώσεων που ανέλαβε το Δημόσιο έναντι της Α.Τ.Ε. Α.Ε. (άρθρο 19 του ν. 2198/1994) δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αναδρομικά από 31.12.1993. Με την ίδια ή άλλη απόφαση καθορίζονται ο τρόπος απόδοσης στην Α.Τ.Ε. Α.Ε. της, μέχρι 31.12.1997, διαφοράς των τόκων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομερείς. Τα ποσά των ρυθμιζόμενων οφειλών του παθόντος νομού μπορούν να ενοποιούνται σε ενιαίο ομολογιακό δάνειο. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα προσδιοριστεί ο χρόνος, η διάρκεια και οι λοιποί όροι των ομολογιακών δανείων. Άρθρο 72 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νομού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. 2006/33_27-12-2006 2006
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ[...]" 1998/2637 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Σύσταση Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕ.Χ.Α.), ρυθμίσεις γενικότερων θεμάτων της Κεφαλαιαγοράς, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου και άλλες διατάξεις, 1999/2733 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2002/3044 2002
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. 2003/3147 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. 2008/3698 2008
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. 2011/3937 2011
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις. 2011/3955 2011
Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις. 2012/4061 2012
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2013/4179 2013
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. 2015/4325 2015
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις. 2018/4537 2018
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. 2018/4546 2018
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών. 1998/131 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» (Α 231), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/1996 (Α 162), 291/[...]" 1998/203 1998
Υγειονομικά και λοιπά μέτρα για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της σαλμονέλλωσης των πουλερικών και άλλες διατάξεις 1998/224 1998
Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ. 1998/344 1998
Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). 1998/361 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 (Α~ 232) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/61/ΕΚ του Συμβουλίου. 1999/110 1999
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 223/1995 «~Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας .....» (Α~ 128) σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/45/ΕΚ του Συμβουλίου. 1999/111 1999
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2001/205 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 «Καθορισμός των απαιτουμένων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 217). 2002/253 2002
«Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής. 2003/216 2003
Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. 2004/89 2004
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. 2005/242 2005
Μέτρα για την καταπολέμηση της αφρικανικής πανώλους των χοίρων και τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Π.Δ. 138/1995 (Α 88΄) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2002/60/ΕΚ του Συμβουλίου. 2005/37 2005
Μέτρα για την καταπολέμηση της κλασσικής πανώλους των χοίρων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/89/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 133/1992 (Α΄ 66). 2005/39 2005
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 2006/211 2006
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. 2006/245 2006
Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2006/41 2006
Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων [...]" 2007/79 2007
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/[...]" 2008/159 2008
Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10). 2008/33 2008
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2009/52 2009
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγ[...]" 2010/90 2010
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 205/ 2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2011/31 2011
Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 2012/2 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2012/34 2012
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/ 2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2013/27 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδη[...]" 2013/54 2013
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/144 2014
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδ[...]" 2014/22 2014
«Ρυθμίσεις διενέργειας αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού». 2016/40 2016