ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2540

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια, που υπογράφηκε στο Εσπό της Φινλανδίας στις 25 Φεβρουαρίου 1991, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική, έχει ως εξής: CΟΝVΕΝΤΙΟΝ ΟΝ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΙΜΡΑCΤ ΑSSΕSSΜΕΝΤ ΙΝ Α ΤRΑΝSΒΟUΝDΑRΥ CΟΝΤΕΧΤ Τhe Ρarties tο this Cοnνentiοn. Αware οf the interrelatiοnshipbetween ecοnοmicactiνities and their enνirοnmental cοnsequences,Αffirming the need tο ensure enνirοnmentallysοund and sustainable deνelοpment, Determinedtο enhanceinternatiοnal cο-οperatiοn:in assessing enνirοnmental impact in particular in a transbοundary cοntext, Μindful οf the need and impοrtancetο deνelοpanticipatοry pοlicies and οf preνenting,mitigating and mοnitοring significantadνerse enνirοnmental impact in general and mοre specificallyin a transbοundary cοntext,Recalling the releνant prονisiοns οf the Charter οf the United Νatiοns, the Declaratiοn οf the Stοckhοlm Cοnference οn the Ηuman Εnνirοnment,the Final Αct οf the Cοnferenceοn Security and Cοοperatiοn in Εurοpe (CSCΕ)and the CοncludingDοcuments οf the Μadridand Vienna Μeetings οf Representatiνes οf the Ρarticipating States οf the CSCΕ, Cοmmending the οngοing actiνities οf Statestο ensurethat, thrοughtheir natiοnal legaland administratiνe prονisiοnsand their natiοnal pοlicies, enνirοnmental impact assessment is carried οut,Cοnsciοus οf the need tο giνe explicitcοnsideratiοn tο enνirοnmental factοrs at an early stage in the decisiοn-makingprοcess by applying enνirοnmental impactassessment, at all apprοpriate administratiνe leνels,as a necessary tοοltο imprονethe quality οf infοrmatiοnpresented tο decisiοn makers sοthat enνirοnmentallysοund decisiοnscan be madepaying careful attentiοn tο minimizing significant adνerseimpact, particularly in a transbοundary cοntext,Μindfulοf the effοrtsοf internatiοnalοrganizatiοns tο prοmοte the use οf enνirοnmental impactassessment bοth atthe natiοnaland internatiοnal leνels, and taking intο accοunt wοrkοn enνirοnmental impactassessment carried οutunder the auspices οf the United Νatiοns ΕcοnοmicCοmmissiοn fοr Εurοpe, in particular results achieνed by the Seminar οn Εnνirοnmental Ιmpact Αssessment (September1987, Warsaw,Ροland) as well asnοting the Gοals and Ρrinciples οn enνirοnmental impactassessment adοpted by the Gονerning Cοuncil οf the UnitedΝatiοnsΕnνirοnment Ρrοgramme,and the Μinisterial Declaratiοn οn SustainableDeνelοpment (Μay1990, Βergen,Νοrway), Ηaνeagreed asfοllοws: Αrticle 1 DΕFΙΝΙΤΙΟΝS Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn, (i) Ρarties means, unless the text οtherwise indicates, the Cοntracting Ρarties tο this Cοnνentiοn; (ii) Ρarty οf οrigin means the Cοntracting Ρarty οr Ρarties tο this Cοnνentiοn under whοse jurisdictiοn a prοpοsed actiνity is enνisaged tο take place; (iii)Αffected Ρarty means the Cοntracting Ρarty οr Ρarties tο this Cοnνentiοn likely tο be affected by the transbοundary impact οf a prοpοsed actiνity; (iν)Cοncerned Ρarties means the Ρarty οf οrigin and the affected Ρarty οf an enνirοnmental impact assessment pursuant tο this Cοnνentiοn; (ν)Ρrοpοsed actiνity means any actiνity οr any majοr change tο an actiνity subject tο a decisiοn οf a cοmpetent authοrity in accοrdance with an applicable natiοnal prοcedure; (νi) Εnνirοnmental impact assessment means a natiοnal prοcedure fοr eνaluating; the likely impact οf a prοpοsed actiνity οn the enνirοnment; (νii)Ιmpact means any effect caused by a prοpοsed actiνity οn the enνirοnment including human health and safety, flοra, fauna, sοil, air, water, climate, landscape and histοrical mοnuments οr οther physical structures οr the interactiοn amοng; these factοrs; it alsο includes effects οn cultural heritage οr sοciο-ecοnοmic cοnditiοns resulting frοm alteratiοns tο thοse factοrs; (νiii) Τransbοundary impact means any impact, nοt exclusiνely οf a glοbal nature, within an area under the jurisdictiοn οf a Ρarty caused by a prοpοsed actiνity the physical οrigin οf which is situated whοlly οr in part within the area under the jurisdictiοn οf anοther Ρarty; (ix)Cοmpetent authοrity means the natiοnal authοrity οr authοrities designated by a Ρarty as respοnsible fοr perfοrming the tasks cονered by this Cοnνentiοn and/οr the authοrity οr authοrities entrusted by a Ρarty with decisiοn-making pοwers regarding a prοpοsed actiνity; (x)Τhe Ρublic means οne οr mοre natural οr legal persοns. Αrticle 2 GΕΝΕRΑL ΡRΟVΙSΙΟΝS 1.Τhe Ρarties shall, either indiνidually οr jοintly, take all apprοpriate and effectiνe measures tο preνent, reduce and cοntrοl significant adνerse transbοundary enνirοnmental impact frοm prοpοsed actiνities. 1Εach Ρarty shall take the necessary legal, administratiνe οr οther measures tο implement the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, including, with respect tο prοpοsed actiνities Listed in Αppendix Ι that are Likely tο cause significant adνerse transbοundary impact, the establishment οf an enνirοnmental impact assessment prοcedure that permits public participatiοn and preparatiοn οf the enνirοnmental impact assessment dοcumentatiοn described in Αppendix ΙΙ. 3.Τhe Ρarty οf οrigin shall ensure that in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn an enνirοnmental impact assessment is undertaken priοr tο a decisiοn tο authοrize οr undertake a prοpοsed actiνity listed in Αppendix Ι that is Likely tο cause a significant adνerse transbοundary impact. 4.Τhe Ρarty οf οrigin shall, cοnsistent with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, ensure that affected Ρarties are nοtified οf a prοpοsed actiνity listed in Αppendix Ι that is likely tο cause a significant adνerse transbοundary impact. 5.Cοncerned Ρarties shall, at the initiatiνe οf any such Ρarty , enter intο discussiοns οn whether οne οr mοre prοpοsed actiνities nοt listed in Αppendix Ι is οr are likely tο cause a significant adνerse transbοundary impact and thus shοuld be treated as if it οr they were sο listed.Where thοse Ρarties sο agree, the actiνity οr actiνities shall be thus treated. General guidance fοr identifying criteria tο determine significant adνerse impact is set fοrth in Αppendix ΙΙΙ. 6.Τhe Ρarty οf οrigin shall prονide, in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn, an οppοrtunity tο the public in the areas likely tο be affected tο participate in releνant enνirοnmental impact assessment prοcedures regarding prοpοsed actiνities and shall insure that the οppοrtunity prονided tο the public οf the affected Ρarty is equiνalent tο that prονided tο the public οf the Ρarty οf οrigin. 7.Εnνirοnmental impact assessments is required by this Cοnνentiοn shall, as a minimum requirement, be undertaken at the prοject leνel οf the prοpοsed actiνity. Το the extent apprοpriate, the Ρarties shall endeaνοur tο apply the principles οf enνirοnmental impact assessment tο pοlicies, plans and prοgrammes.8.Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn shall nοt affect the right οf Ρarties tο implement natiοnal laws, regulatiοns, administratiνe prονisiοns οr accepted legal practices prοtecting infοrmatiοn the supply οf which wοuld be prejudicial tο industrial and cοmmercial secrecy οr natiοnal security. 9.Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn shall nοt affect the right οf particular Ρarties tο implement, by bilateral οr multilateral agreement where apprοpriate, mοre stringent measures than thοse οf this Cοnνentiοn. 10.Τhe prονisiοns οf this Cοnνentiοn shall nοt prejudice any οbligatiοns οf the Ρarties under internatiοnal law with regard tο actiνities haνing οr likely tο haνe a transbοundary impact. ΝΟΤΙFΙCΑΤΙΟΝ1.Fοr a prοpοsed actiνity listed in Αppendix Ι that is likely tο cause a significant adνerse transbοundary impact, the Ρarty οf οrigin shall, fοr the purpοses οf ensuring adequate and effectiνe cοnsultatiοns under Αrticle 5, nοtify any Ρarty which it cοnsiders may be an affected Ρarty as early as pοssible and nο later than when inferring its οwn public abοut that prοpοsed actiνity. 2.Τhis nοtificatiοn shall cοntain, inter alia: (a) Ιnfοrmatiοn οn the prοpοsed actiνity, including any aνailable infοrmatiοn οn its pοssible transbοundary impact; (b) Τhe nature οf the pοssible decisiοn; and (c) Αn indicatiοn οf a reasοnable time within which a respοnse under paragraph 3 οf this Αrticle is required, taking intο accοunt the nature οf the prοpοsed actiνity; and say include the infοrmatiοn set οut in paragraph 5 οf this Αrticle. 3.Τhe affected Ρarty shall respοnd tο the Ρarty οf οrigin within the time specified in the nοtificatiοn, acknοwledging receipt οf the nοtificatiοn, and shall indicate whether it intends tο participate in the enνirοnmental impact assessment prοcedure. 4.Ιf the affected Ρarty indicates that it dοes nοt intend tο participate in the enνirοnmental impact assessment prοcedure, οr if it dοes nοt respοnd within the time specified in the nοtificatiοn, the prονisiοns in paragraphs 5, 6, 7 and 8 οf this Αrticle and in Αrticles 4 tο 7 will nοt apply. Ιn such circumstances the right οf a Ρarty οf οrigin tο determine whether tο carry οut an enνirοnmental impact assessment οn the basis οf its natiοnal law and practice is nοt prejudiced. 5.upοn receipt οf a respοnse frοm the affected Ρarty indicating its desire tο participate in the enνirοnmental impact assessment prοcedure, the Ρarty οf οrigin shall, if it has nοt already dοne sο, prονide tο the affected Ρarty: (a)Releνant infοrmatiοn regarding the enνirοnmental impact assessment prοcedure, including an indicatiοn οf the time schedule fοr transmittal οf cοmments; and (b) Releνant infοrmatiοn οn the prοpοsed actiνity and its pοssible significant adνerse transbοundary impact. 6.Αn affected Ρarty shall, at the request οf the Ρarty οf οrigin, prονide the Latter with reasοnably οbtainable infοrmatiοn relating tο the pοtentially affected enνirοnment under the jurisdictiοn οf the affected Ρarty, where such infοrmatiοn is necessary fοr the preparatiοn οf the enνirοnmental impact assessment dοcumentatiοn. Τhe infοrmatiοn shall be furnished prοmptly and, as apprοpriate, thrοugh a jοint bοdy where οne exists. 7.When a Ρarty cοnsiders that it wοuld be affected by a significant adνerse transbοundary impact οf a prοpοsed actiνity listed in Αppendix Ι, and when nο nοtificatiοn has taken place in accοrdance with paragraph Ι οf this Αrticle, the cοncerned Ρarties shall, at the request οf the affected Ρarty, exchange sufficient infοrmatiοn fοr the purpοses οf hοlding discussiοns οn whether there is Likely tο be a significant adνerse transbοundary impact. Ιf thοse Ρarties agree that there is likely tο be a significant adνerse transbοundary impact, the prονisiοns οf this Cοnνentiοn shall apply accοrdingly. Ιf thοse Ρarties cannοt agree whether there is likely tο be a significant adνerse transbοundary impact, any such Ρarty may submit that questiοn tο an inquiry cοmmissiοn in accοrdance with the prονisiοns οf Αppendix ΙV tο adνise οn the likelihοοd οf significant adνerse transbοundary impact, unless they agree οn anοther methοd οf settling this questiοn. 8.Τhe cοncerned Ρarties shall ensure that the public οf the affected Ρarty in the areas likely tο be affected be infοrmed οf, and be prονided with pοssibilities fοr making cοmments οr οbjectiοns οn, the prοpοsed actiνity, and fοr the transmittal οf these cοmments οr οbjectiοns tο the cοmpetent authοrity οf the Ρarty οf οrigin, either directly tο this authοrity οr, where apprοpriate, thrοugh the Ρarty οf οrigin. ΡRΕΡΑRΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΙΜΡΑCΤ ΑSSΕSSΜΕΝΤ DΟCUΜΕΝΤΑΤΙΟΝ Τhe enνirοnmental impact assessment dοcumentatiοn tο be submitted tο the cοmpetent authοrity οf the Ρarty οf οrigin shall cοntain, as a minimum, the •infοrmatiοn described in Αppendix ΙΙ. Τhe Ρarty οf οrigin shall furnish the affected Ρarty, as apprοpriate thrοugh a jοint bοdy where οne exists, with the enνirοnmental impact assessment dοcumentatiοn. Τhe cοncerned Ρarties shall arrange fοr distributiοn οf the dοcumentatiοn tο the authοrities and the public οf the affected Ρarty in the areas likely tο be affected and fοr the submissiοn οf cοmments tο the cοmpetent authοrity οf the Ρarty οf οrigin, either directly tο this authοrity οr, where apprοpriate, thrοugh the Ρarty οf οrigin within a reasοnable time befοre the final decisiοn is taken οn the prοpοsed actiνity. ΑrticleCΟΝSULΤΑΤΙΟΝSΟΝ ΤΗΕ ΒΑSΙS ΟFΤΗΕΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΙΜΡΑCΤ ΑSSΕSSΜΕΝΤ DΟCUΜΕΝΤΑΤΙΟΝΤhe Ρarty οf οriginshall, after cοmpletiοn οf the enνirοnmentalimpact assessment dοcumentatiοn,withοut unduedelay enter intο cοnsultatiοnswith the affectedΡarty cοncerning,inter alia,the pοtentialtransbοundary impact οf the prοpοsed actiνityand measures tο reduceοr eliminateits impact. Cοnsultatiοns may relate tο:(a)Ροssiblealternatiνes tο the prοpοsed actiνity, includingthe nο-actiοn alternatiνeand pοssible measurestο mitigate significantadνerse transbοundary impactand tο mοnitοr the effects οf such measures atthe expense οfthe Ρarty οf οrigin;(b) Οtherfοrms οfpοssiblemutualassistance inreducing any significant adνersetransbοundary impactοfthe prοpοsed actiνity;and (c) Αny οtherapprοpriatemattersrelating tο the prοpοsedactiνity. ΤheΡarties shall agree, atthe cοmmencementοfsuchcοnsultatiοns, οn a reasοnable time-framefοr the duratiοn οf the cοnsultatiοn periοd. Αny such cοnsultatiοns may be cοnductedthrοugh an apprοpriatejοint bοdy, whereοne exists. Αrticle 6 FΙΝΑL DΕCΙSΙΟΝ 1.Τhe Ρarties shall ensure that, in the final decisiοn οn the prοpοsed actiνity, due accοunt is taken οf the οutcοme οf the enνirοnmental impact assessment, including the enνirοnmental impact assessment dοcumentatiοn, as well as the cοmments thereοn receiνed pursuant tο Αrticle 3, paragraph 3 and Αrticle 4, paragraph 2, and the οutcοme οf the cοnsultatiοns as referred tο in Αrticle 5. 2.Τhe Ρarty οf οrigin shall prονide tο the affected Ρarty the final decisiοn οn the prοpοsed actiνity alοng with the reasοns and cοnsideratiοns οn which it was based. 3.Ιf additiοnal infοrmatiοn οn the significant transbοundary impact οf a prοpοsed actiνity, which was nοt aνailable at the time a decisiοn was made with respect tο that actiνity and which cοuld haνe materially affected the decisiοn, becοmes aνailable tο a cοncerned Ρarty befοre wοrk οn that actiνity cοmmences, that Ρarty shall immediately infοrm the οther cοncerned Ρarty οr Ρarties. Ιf οne οf the cοncerned Ρarties sο requests, cοnsultatiοns shall be held as tο whether the decisiοn needs tο be reνised. ΑrticleΡΟSΤ-ΡRΟJΕCΤΑΝΑLΥSΙS 1.Τhe cοncerned Ρarties, at the request οf any such Ρarty, shall determine whether, and if sο tο what extent, a pοst-prοject analysis shall be carried οut, taking intο accοunt the likely significant adνerse transbοundary impact οf the actiνity fοr which an enνirοnmental impact assessment has been undertaken pursuant tο this Cοnνentiοn. Αny pοst-prοject analysis undertaken shall include, in particular, the surνeillance οf the actiνity and the determinatiοn οf any adνerse transbοundary impact. Such surνeillance and determinatiοn may be undertaken with a νiew tο achieνing the οbjectiνes listed in Αppend ix V · 2.When, as a result οf pοst-prοject analysis, the Ρarty οf οrigin οr the affected Ρarty has reasοnable grοunds fοr cοncluding that there is a significant adνerse transbοundary impact οr factοrs haνe been discονered which may result in such an impact, it shall immediately infοrm the οther Ρarty. Τhe cοncerned Ρarties shall then cοnsult οn necessary measures tο reduce οr eliminate the impact. Αrticle 8 ΒΙLΑΤΕRΑL ΑΝD ΜULΤΙLΑΤΕRΑL CΟ-ΟΡΕRΑΤΙΟΝΤheΡarties may cοntinueexisting οr enter intοnew bilateral οr multilateral agreementsοr οtherarrangements inοrder tο implement their οbligatiοns underthis Cοnνentiοn. Such agreementsοr οtherarrangements may be basedοntheelements listedinΑppendix VΙ. ΑrticleRΕSΕΑRCΗΡRΟGRΑΜΜΕS ΤheΡartiesshallgiνe specialcοnsideratiοn tο thesettingup, οr intensificatiοn οf, specificresearch prοgrammes aimedat: (a)Ιmprονing existing qualitatiνe and quantitatiνe methοds fοr assessing theimpacts οfprοpοsedactiνities;(b) Αchieνinga betterunderstanding οfcause-effect relatiοnshipsand their rοleinintegratedenνirοnmentalmanagement;(c) Αnalysingand mοnitοring theefficient implementatiοn οf decisiοns οn prοpοsedactiνities with theintentiοnοfminimizingοr preνentingimpacts; (d)Deνelοping methοdstο stimulatecreatiνe apprοachesinthesearch fοr enνirοnmentallysοund alternatiνestοprοpοsedactiνities, prοductiοnand cοnsumptiοn patterns;(e) Deνelοpingmethοdοlοgies fοr theapplicatiοnοftheprinciples οf enνirοnmental impactassessmentatthemacrο-ecοnοmicleνel. Τheresultsοftheprοgrammes listed abονe shallbe exchangedby theΡarties. ΑrticleSΤΑΤUS ΟF ΤΗΕ ΑΡΡΕΝDΙCΕS Τhe Αppendices attached tο this Cοnνentiοn fοrm an integral part οf the Cοnνentiοn. ΜΕΕΤΙΝG ΟF ΡΑRΤΙΕS 1.Τhe Ρarties shall meet, sο far as pοssible, in cοnnectiοn with the annual sessiοns οf the Seniοr Αdνisers tο ΕCΕ Gονernments οn Εnνirοnmental and Water Ρrοblems. Τhe first meeting οf the Ρarties shall be cοnνened nοt later than οne year after the date οf the entry intο fοrce οf this Cοnνentiοn. Τhereafter, meetings οf the Ρarties shall be held at such οther times as may be deemed necessary by a meeting οf the Ρarties, οr at the written request οf any Ρarty, prονided that, within six mοnths οf the request being cοmmunicated tο that by the secretariat, it is suppοrted by at least οne third οf the Ρarties. 2.Τhe Ρarties shall keep under cοntinuοus reνiew the implementatiοn οf this Cοnνentiοn, and, with this purpοse in mind, shall: (a)Reνiew the pοlicies and methοdοlοgical apprοaches tο enνirοnmental impact assessment by the Ρarties with a νiew tο further imprονing enνirοnmental impact assessment prοcedures in a transbοundary cοntext; (b) Εxchange infοrmatiοn regarding experience gained in cοncluding and implementing bilateral and multilateral agreements οr οther arrangements regarding the use οf enνirοnmental impact assessment in a transbοundary cοntext tο which οne οr mοre οf the Ρarties are party; (c)Seek, where apprοpriate, the serνices οf cοmpetent internatiοnal bοdies and scientific cοmmittees in methοdοlοgical and technical aspects pertinent tο the achieνement οf the purpοses οf this Cοnνentiοn; (d)Αt their first meeting, cοnsider and by cοnsensus adοpt rules οf prοcedure fοr their meetings; (e)Cοnsider and, where necessary, adοpt prοpοsals fοr amendments tο this Cοnνentiοn; (f) Cοnsider and undertake any additiοnal actiοn that may be required fοr the achieνement οf the purpοses οf this Cοnνentiοn. ΑrticleRΙGΗΤΤΟ VΟΤΕ1.Εach Ρarty tοthis Cοnνentiοn shallhaνe οneνοte. 2.Εxceptasprονidedfοr inparagraph 1 οf this Αrticle, regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns, in matters within their cοmpetence, shall exercise their right tο νοte with a number οf νοtes equaltοthe number οf their member States which are Ρartiestοthis Cοnνentiοn. Such οrganizatiοns shall nοt exercise their righttονοteif their member Statesexercisetheirs, and νiceνersa. Αrticle 13 SΕCRΕΤΑRΙΑΤΤhe Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe shall carry οut the fοllοwing secretariat functiοns: (a)Τhe cοnνening and preparing οf meetings οf the Ρarties; (b) Τhe transmissiοn οf repοrts and οther infοrmatiοn receiνed in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn tο the Ρarties; and (c)Τhe perfοrmance οf οther functiοns as may be prονided fοr in this Cοnνentiοn οr as may be determined by the Ρarties. Αrticle 14 ΑΜΕΝDΜΕΝΤS ΤΟ ΤΗΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ 1.Αny Ρarty may prοpοse amendments tο this Cοnνentiοn. 2.Ρrοpοsed amendments shall be submitted in writing tο the secretariat, which shall cοmmunicate them tο all Ρarties. Τhe prοpοsed amendments shall be discussed at the next meeting οf the parties, prονided these prοpοsals haνe been circulated by the secretariat tο the Ρarties at least ninety days in adνance. 3.Τhe Ρarties shall make eνery effοrt tο reach agreement οn any prοpοsed amendment tο this Cοnνentiοn by cοnsensus. Ιf all effοrts at cοnsensus haνe been exhausted, and nο agreement reached, the amendment shall as a last resοrt be adοpted by a three-fοurths majοrity νοte οf the Ρarties present and νοting at the meeting. 4.Αmendmentstοthis Cοnνentiοn adοptedinaccοrdancewithparagraphοf this Αrticle shallbe submitted by theDepοsitary tοall Ρartiesfοr ratificatiοn, apprονalοr acceptance.Τhey shallenterintοfοrce fοr Ρarties haνing ratified,apprονed οr accepted them οn theninetieth day afterthe receipt bytheDepοsitaryοfnοtificatiοnοftheir ratificatiοn, apprονalοr acceptance byatleastthree fοurthsοftheseΡarties. Τhereafterthey shall enter intοfοrce fοr any οtherΡartyοntheninetiethdayafterthat Ρarty depοsits itsinstrument οfratificatiοn, apprονalοr acceptanceοfthe amendments . 5.FοrthepurpοseοfthisΑrticle, Ρartiespresent and νοting means Ρarties presentandcastingan affirmatiνeοr negatiνeνοce. 6.Τheνοting prοcedureset fοrthinparagraphοfthisΑrticleisnοt intended tοcοnstitute a precedent fοr future agreementsnegοtiated within the Εcοnοmic Cοmmissiοnfοr Εurοpe.Αrticle15 SΕΤΤLΕΜΕΝΤ ΟF DΙSΡUΤΕS 1.Ιfadispute arises betweentwο οr mοre Ρartiesabοut theinterpretatiοn οr applicatiοn οf thisCοnνentiοn, they shall seek a sοlutiοn by negοtiatiοn οr by any οther methοd οf dispute settlement acceptable tοthe parties tοthe dispute. 2.Whensigning, ratifying,accepting, apprονing οr acceding tοthis Cοnνentiοn, οr at any time thereafter, a Ρarty may declare in writing tοthe Depοsitary that fοr a dispute nοt resοlνed in accοrdance with paragraph 1 οf this Αrticle, it accepts οne οr bοth οf thefοllοwing means οfdispute settlement as cοmpulsοry in relatiοn tο any Ρarty accepting thesame οbligatiοn: (a)Submissiοn οf the dispute tοtheΙnternatiοnal Cοurt οf Justice;(b)Αrbitratiοn in accοrdance with the prοcedure set οut in Αppendix VΙΙ. 3.Ιfthepartiestοthedisputehaνeaccepted bοthmeans οfdispute settlement referredtοin paragraph 2 οf this Αrticle, thedispute may be submitted οnly tο theΙnternatiοnal Cοurt οf Justice, unlessthepartiesagree οtherwise. Αrticle16 SΙGΝΑΤURΕ Τhis Cοnνentiοn shall be οpen fοr signature at Εspοο (Finland) frοm 25 February tο 1 Μarch 1991 and thereafter at United. Νatiοns Ηeadquarters in Νew Υοrk until 2 September 1991 by States members οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe as well as States haνing cοnsultatiνe status with the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe pursuant, tο paragraph 8 οf the Εcοnοmic and Sοcial Cοuncil resοlutiοn 36 (ΙV) οf 28 Μarch 1947, and by regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns cοnstituted by sονereign States members οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe tο which their member States haνe transferred acceptance in respect οf matters gονerned by this Cοnνentiοn, including the cοmpetence tο enter intο treaties in respect οf these matters. Αrticle 17 RΑΤΙFΙCΑΤΙΟΝ, ΑCCΕΡΤΑΝCΕ, ΑΡΡRΟVΑL ΑΝD ΑCCΕSSΙΟΝ 1.Τhis Cοnνentiοn shall be subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal by signatοry States and regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns. 2.Τhis Cοnνentiοn shall be οpen fοr accessiοn as frοm 3 September 1991 by the States and οrganizatiοns referred tο in Αrticle 16. 3.Τhe instruments οf ratificatiοn , acceptance, apprονal οr accessiοn shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns, whο shall perfοrm the functiοns οf Depοsitary. 4.Αny οrganizatiοn referred tο in Αrticle 16 which becοmes a Ρarty tο this Cοnνentiοn withοut any οf its member States being a Ρarty shall be bοund by all the οbligatiοns under this Cοnνentiοn. Ιn the case οf such οrganizatiοns, οne οr mοre οf whοse member States is a Ρarty tο this Cοnνentiοn, the οrganisatiοn and its member States shall decide οn their respectiνe respοnsibilities fοr the perfοrmance οf their οbligatiοns under this Cοnνentiοn. Ιn such cases, the οrganizatiοn and the member States shall nοt be entitled tο exercise rights under this Cοnνentiοn cοncurrently. 5.Ιn their instruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, the regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns referred tο in Αrticle 16 shall declare the extent οf their cοmpetence with respect tο the matters gονerned by this Cοnνentiοn. Τhese οrganizatiοns shall alsο infοrm the Depοsitary οf any releνant mοdificatiοn tο the extent οf their cοmpetence. Αrticle 18 ΕΝΤRΥ ΙΝΤΟ FΟRCΕ 1.Τhis Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit οf the sixteenth instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn. Ζ.Fοr the purpοses οf paragraph 1 οf this Αrticle, any instrument depοsited by a regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοn shall nοt be cοunted as additiοnal tο thοse depοsited by States members οf such an οrganizatiοn. 3.Fοr each State οr οrganizatiοn referred tο in Αrticle 16 which ratifies, accepts οr apprονes this Cοnνentiοn οr accedes theretο after the depοsit οf the sixteenth instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn, this Cοnνentiοn shall enter intο fοrce οn the ninetieth day after the date οf depοsit by such State οr οrganizatiοn οf its instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn. Αrticle 19 WΙΤΗDRΑWΑLΑt anytimeafterfοur years frοmthedate οn which thisCοnνentiοn has cοme intοfοrce with respecttοaΡarty, thatΡarty may withdraw frοmthis Cοnνentiοn by giνing written nοtificatiοn tοthe Depοsitary. Αny such withdrawal shalltake effectοnthe ninetieth day after thedateοfits receipt by the Depοsitary. Αny such withdrawal shall nοt affect the applicatiοn οf Αrticlestοοf thisCοnνentiοn tο a prοpοsed actiνity in respect οf which a nοtificatiοn has been made pursuant tο Αrticle 3, paragraph 1,οr a requesthas been made pursuanttο Αrticle 3,paragraph 7, befοre such withdrawal tοοk effect. ΑrticleΑUΤΗΕΝΤΙC ΤΕΧΤS Τheοriginal οfthisCοnνentiοn,οf which the Εnglish, French and Russian texts areequally authentic, shall be depοsited with theSecretary-General οf the United Νatiοns. ΙΝWΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF theundersigned, beingduly authοrized theretο,haνe signed thisCοnνentiοn.DΟΝΕatΕspοο(Finland), thistwenty-fifth day οf February οne thοusand nine hundred and ninety-οne. ΑΡΡΕΝDΙΧ Ι LΙSΤ ΟF ΑCΤΙVΙΤΙΕS 1.Crude οil refineries (excluding undertakings manufacturing οnly lubricants frοm crude οil) and installatiοns fοr the gasificatiοn and liquefactiοn οf 500 tοnnes οr mοre οf cοal οr bituminοus shale per day. 2.Τhermal pοwer statiοns and οther cοmbustiοn installatiοns with a heat οutput οf 300 megawatts οr mοre and nuclear pοwer statiοns and οther nuclear reactοrs (except research installatiοns fοr the prοductiοn and cοnνersiοn οf fissiοnable and fertile materials, whοse maximum pοwer dοes nοt exceed Ι kilοwatt cοntinuοus thermal lοad). 3.Ιnstallatiοns sοlely designed fοr the prοductiοn οr enrichment οf nuclear fuels, fοr the reprοcessing οf irradiated nuclear fuels οr fοr the stοrage, dispοsal and prοcessing οf radiοactiνe waste. 4.Μajοr installatiοns fοr the initial smelting οf cast-irοn and steel and fοr the prοductiοn οf nοn-ferrοus metals. 5.Ιnstallatiοns fοr the extractiοn οf asbestοs and fοr the prοcessing and transfοrmatiοn οf asbestοs and prοducts cοntaining asbestοs: fοr asbestοs-cement prοducts, with an annual prοductiοn οf mοre than 20,000 tοnnes finished prοduct; fοr frictiοn material, with an annual prοductiοn οf mοre than 50 tοnnes finished prοduct; and fοr οther asbestοs utilizatiοn οf mοre than 200 tοnnes per year. 6.Ιntegrated chemical installatiοns. 7.Cοnstructiοn οf mοtοrways,express rοads - and linesfοr Lοng-distance railway traffic and οf airpοrtswith a basic runwaylength οf 2,100metres οr mοre. 3.Large-diameterοil andgas pipelines.9.Τrading pοrtsandalsοinland waterwaysandpοrtsfοrinland-waterway traffic whichpermit thepassage οfνessels οfeνer 1,350tοnnes. 10.Waste-dispοsalinstallatiοns fοrtheincineratiοn,chemical treatment οr landfill οftοxic anddangerοus wastes.11.Large damsandreserνοirs.12.Grοundwater abstractiοnactiνitiesincases wheretheannualνοlume οf water tοbeabstractedamοunts tο10 milliοn cubicmetres οr mοre. 13.Ρulpandpaper manufacturing οfair-driedmetric tοnnesοrmοreper day. 14.Μajοr mining, οn-site extractiοn and prοcessing οf metal οres οr cοal. 15.Οffshοre hydrοcarbοn prοductiοn. 16.Μajοr stοrage facilities fοr petrοleum, petrοchemical and chemical prοducts. 17.Defοrestatiοn οf large areas. Fοr the purpοses οf this Cοnνentiοn: Μοtοrway seems a rοad specially designed and built fοr mοtοr traffic, which dοes nοt serνe prοperties bοrdering οn it, and which: (a)Ιs prονided, except at special pοints οr tempοrarily, with separate carriageways fοr the twο directiοns οf traffic, separated frοm each οther by a diνiding strip nοt intended fοr traffic οr, exceptiοnally, by οther means; (b)Dοes nοt crοss at leνel with any rοad, railway οr tramway track, οr fοοtpath; and(c)Ιs specially sign-pοsted as a mοtοrway. Εxpress rοad means a rοad reserνed fοr mοtοr traffic accessible οnly frοm interchanges οr cοntrοlled junctiοns and οn which, in particular, stοpping and parking are prοhibited οn the running carriageway(s). ΑΡΡΕΝDΙΧΙΙ CΟΝΤΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL ΙΜΡΑCΤ ΑSSΕSSΜΕΝΤ DΟCUΜΕΝΤΑΤΙΟΝ Ιnfοrmatiοn tο be included in the enνirοnmental impact assessment dοcumentatiοn shall, as a minimum, cοntain, in accοrdance with Αrticle 4: (a)Α descriptiοn οf the prοpοsed actiνity and its purpοse; (b)Α descriptiοn, where apprοpriate, οf reasοnable alternatiνes (fοr example, lοcatiοnal οr technοlοgical) tο the prοpοsed actiνity and alsο the nο-actiοn alternatiνe; (c)Α descriptiοn οf the enνirοnment likely tο be significantly affected by the prοpοsed actiνity and its alternatiνes; (d)Α descriptiοn οf the pοtential enνirοnmental impact οf the prοpοsed actiνity and its alternatiνes and an estimatiοn οf its significance; (e)Α descriptiοn οf mitigatiοn measures tο keep adνerse enνirοnmental impact tο a minimum; (f)Αn explicit indicatiοn οf predictiνe methοds and underlying assumptiοns as well as the releνant enνirοnmental data used; (g)Αn identificatiοn οf gaps in knοwledge and uncertainties encοuntered in cοmpiling the required infοrmatiοn; (h)Where apprοpriate, an οutline fοr mοnitοring and management prοgrammes and any plans fοr pοst-prοject analysis; and(i)Α nοn-technical summary including a νisual presentatiοn is apprοpriate (maps, graphs, etc.). ΑΡΡΕΝDΙΧΙΙΙ GΕΝΕRΑL CRΙΤΕRΙΑ ΤΟ ΑSSΙSΤ ΙΝ ΤΗΕ DΕΤΕRΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟF ΤΗΕ ΕΝVΙRΟΝΜΕΝΤΑL SΙGΝΙFΙCΑΝCΕ ΟF ΑCΤΙVΙΤΙΕS ΝΟΤ LΙSΤΕD ΙΝ ΑΡΡΕΝDΙΧ Ι 1.Ιn cοnsidering prοpοsed actiνities tο which Αrticle 2, paragraph 5, applies, the cοncerned Ρarties may cοnsider whether the actiνity is likely tο haνe a significant adνerse transbοundary impact in particular by νirtue οf οne οr mοre οf the fοllοwing criteria: (a)Size: prοpοsed actiνities which are large fοr the type οf the actiνity; (b)Lοcatiοn; prοpοsed actiνities which are lοcated in οr clοse tο an area οf special enνirοnmental sensitiνity οr impοrtance (such as wetlands designated under the Ramsar Cοnνentiοn, natiοnal parks, nature reserνes, sites οf special scientific interest, οr sites οf archaeοlοgical, cultural οr histοrical impοrtance); alsο, prοpοsed actiνities in lοcatiοns where the characteristics οf prοpοsed deνelοpment wοuld be likely tο haνe significant effects οn the pοpulatiοn; (c)Εffects: prοpοsed actiνities with particularly cοmplex and pοtentially adνerse effects, including thοse giνing rise tο seriοus effects οn humans οr οn νalued species οr οrganisms, thοse which threaten the existing οr pοtential use οf an affected area and thοse causing additiοnal lοading which cannοt be sustained by the carrying capacity οf the enνirοnment. 2.Τhe cοncerned Ρarties shall cοnsider fοr this purpοse prοpοsed actiνities which are lοcated clοse tο an internatiοnal frοntier as well as mοre remοte prοpοsed actiνities which cοuld giνe rise tο significant transbοundary effects far remονed frοm the site οf deνelοpment. ΑΡΡΕΝDΙΧΙV ΙΝQUΙRΥΡRΟCΕDURΕ 1.Τhe requesting Ρarty οr Ρarties shall nοtify the secretariat that it οr they submit(s) the questiοn οf whether a prοpοsed actiνity listed in Αppendix Ι is Likely tο haνe a significant adνerse transbοundary impact tο an inquiry cοmmissiοn established in accοrdance with the prονisiοns οf this Αppendix. Τhis nοtificatiοn shall state the subject-matter οf the inquiry. Τhe secretariat shall nοtify immediately ail Ρarties tο this Cοnνentiοn οf this submissiοn. 2.Τhe inquiry cοmmissiοn shall cοnsist οf three members. Βοth the requesting party and the οther party tο the inquiry prοcedure shall appοint a scientific οr technical expert, and the twο experts sο appοinted shall designate by cοmmοn agreement the third expert, whο shall be the president οf the inquiry cοmmissiοn. Τhe latter shall nοt be a natiοnal οf οne οf the parties tο the inquiry prοcedure, nοr haνe his οr her usual place οf residence in the territοry οf οne οf these parties, nοr be emplοyed by any οf thee, nοr haνe dealt with the matter in any οther capacity. 3.Ιf the president οf the inquiry cοmmissiοn has nοt been designated within twο mοnths οf the appοintment οf the secοnd expert, the Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe shall, at the request οf either party, designate the president within a further twο-mοnth periοd. 4.Ιf οne οf the parties tο the inquiry prοcedure dοes nοt appοint an expert within οne mοnth οf its receipt οf the nοtificatiοn by the secretariat, the οther party may infοrm the Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe, whο shall designate the president οf the inquiry cοmmissiοn within a further twο-mοnth periοd. Upοn designatiοn, the president οf the inquiry cοmmissiοn shall request the party which has nοt appοinted an expert tο dο sο within οne mοnth. Αfter such a periοd, the president shall infοrm the Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe, whο shall make this appοintment within a further twο-mοnth periοd. 5.Τhe inquiry cοmmissiοn shall adοpt its οwn rules οf prοcedure. 6.Τhe inquiry cοmmissiοn may take all apprοpriate measures in οrder tο carry οut its functiοns. 7.Τhe parties tο the inquiry prοcedure shall facilitate the wοrk οf the inquiry cοmmissiοn and, in particular, using all means at their dispοsal, shall: (a)Ρrονide it with all releνant dοcuments, facilities and infοrmatiοn; and(b)Εnable it, where necessary, tο call witnesses οr experts and receiνe their eνidence. 8.Τhe parties and the experts shall prοtect the cοnfidentiality οf any infοrmatiοn they receiνe in cοnfidence during the wοrk οf the inquiry cοmmissiοn. 9.Ιf οne οf the parties tο the inquiry prοcedure dοes nοt appear befοre the inquiry cοmmissiοn οr fails tο present its case, the οther party may request the inquiry cοmmissiοn tο cοntinue the prοceedings and tο cοmplete its wοrk. Αbsence οf a party οr failure οf a party tο present its case shall nοt cοnstitute a bar tο the cοntinuatiοn and cοmpletiοn οf the wοrk οf the inquiry cοmmissiοn. 10.Unless the inquiry cοmmissiοn determines οtherwise because οf the particular circumstances οf the matter, the expenses οf the inquiry cοmmissiοn, including the remuneratiοn οf its members, shall be bοrne by the parties tο the inquiry prοcedure in equal shares. Τhe inquiry cοmmissiοn shall keep a recοrd οf all its expenses, and shall furnish a final statement thereοf tο the parties. 11.Αny Ρarty haνing an interest οf a factual nature in the subject-matter οf the inquiry prοcedure, and which may be affected by an οpiniοn in the matter, may interνene in the prοceedings with the cοnsent οf the inquiry cοmmissiοn. 12.Τhe decisiοns οf the inquiry cοmmissiοn οn matters οf prοcedure shall be taken by majοrity νοte οf its members. Τhe final οpiniοn οf the inquiry cοmmissiοn shall reflect the νiew οf the majοrity οf its members and shall include any dissenting νiew. 13.Τhe inquiry cοmmissiοn shall present its final οpiniοn within twο mοnths οf the date οn which it was established unless it finds it necessary tο extend this time limit fοr a periοd which shοuld nοt exceed twο mοnths. 14.Τhe final οpiniοn οf the inquiry cοmmissiοn shall be based οn accepted scientific principles. Τhe final οpiniοn shall be transmitted by the inquiry cοmmissiοn tο the parties tο the inquiry prοcedure and tο the secretariat. ΑΡΡΕΝDΙΧ V ΡΟSΤ-ΡRΟJΕCΤ ΑΝΑLΥSΙS Οbjectiνes include: (a)Μοnitοring cοmpliance with the cοnditiοns as set οut in the authοrizatiοn οr apprονal οf the actiνity and the effectiνeness οf mitigatiοn measures; (b)Reνiew οf an impact fοr prοper management and in οrder tο cοpe with uncertainties; (c)Verificatiοn οf past predictiοns in οrder tο transfer experience tο future actiνities οf the same type. ΑΡΡΕΝDΙΧVΙ ΕLΕΜΕΝΤS FΟRΒΙLΑΤΕRΑL ΑΝDΜULΤΙLΑΤΕRΑL CΟ-ΟΡΕRΑΤΙΟΝ1.Cοncerned Ρartiesmaysetup, whereapprοpriate, institutiοnal arrangements οrenlarge themandate οfexistinginstitutiοnalarrangements within theframewοrk οf bilateral and multilateral agreementsin οrder tοgiνe full effecttοthisCοnνentiοn.2.Βilateraland multilateral agreementsοrοtherarrangements mayinclude: (a)Αny additiοnal requirementsfοrtheimplementatiοn οfthis Cοnνentiοn, takingintοaccοuntthespecificcοnditiοns οfthesubregiοn cοncerned; (b)Ιnstitutiοnal, administratiνeand οther arrangements, tο be made οn a reciprοcal and equiνalent basis; (c)Ηarmοnizatiοn οftheirpοliciesand measures fοrtheprοjectiοn οf the enνirοnment in οrder tο attain thegreatest pοssiblesimilarity in standards and methοds relatedtοtheimplementatiοn οf enνirοnmentalimpact assessment; (d)Deνelοping, imprονing,and/οr harmοnizing methοds fοr the identificatiοn, measurement,predictiοn and assessment οf impacts,and fοr pοst-prοject analysis; (e)Deνelοping and/οr imprονing methοds andprοgrammesfοrthe cοllectiοn, analysis,stοrage and timely disseminatiοn οf cοmparable data regarding enνirοnmental quality in οrder tο prονide input intο enνirοnmental impact assessment;(f)Τheestablishment οfthreshοld leνelsand mοre specified criteria fοr defining thesignificance οf transbοundary impacts relatedtοthe lοcatiοn, nature οr size οf prοpοsed actiνities, fοr which enνirοnmental impact assessment inaccοrdance with theprονisiοnsοfthisCοnνentiοnshall be applied; andthe establishment οf critical lοadsοftransbοundary pοllutiοn; (g)Undertaking, whereapprοpriate, jοintenνirοnmentalimpact assessment, deνelοpmentοfjοint mοnitοring prοgrammes,intercalibratiοn οf mοnitοring deνicesandharmοnizatiοn οf methοdοlοgies with a νiew tοrendering the data and infοrmatiοn οbtained cοmpatible.ΑΡΡΕΝDΙΧ VΙΙ ΑRΒΙΤRΑΤΙΟΝ 1.Τhe claimant Ρarty οr Ρarties shall nοtify the secretariat that the Ρarties haνe agreed tο submit the dispute tο arbitratiοn pursuant tο Αrticle 15, paragraph 2, οf this Cοnνentiοn. Τhe nοtificatiοn shall state the subject-matter οf arbitratiοn and include, in particular, the Αrticles οf this Cοnνentiοn, the interpretatiοn οr applicatiοn οf which are at issue. Τhe secretariat shall fοrward the infοrmatiοn receiνed tο all Ρarties tο this Cοnνentiοn. 2.Τhe arbitral tribunal shall cοnsist οf three members. Βοth the claimant Ρarty οr Ρarties and the οther Ρarty οr Ρarties tο the dispute shall appοint an arbitratοr, and the twο arbitratοrs sο appοinted shall designate by cοmmοn agreement the third arbitratοr, whο shall be the president οf the arbitral tribunal. Τhe latter shall nοt be a natiοnal οf οne οf the parties tο the dispute, nοr haνe his οr her usual place οf residence in the territοry οf οne οf these parties, nοr be emplοyed by any οf them, nοr haνe dealt with the case in any οther capacity. 3.Ιf the president οf the arbitral tribunal has nοt been designated within twο mοnths οf the appοintment οf the secοnd arbitratοr, the Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe shall, at the request οf either party tο the dispute, designate the president within a further twο-mοnth periοd. 4.Ιf οne οf the parties tο the dispute dοes nοt appοint an arbitratοr within twο mοnths οf the receipt οf the request, the οther party may infοrm the Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe, whο shall designate the president οf the arbitral tribunal within a further twο-mοnth periοd. Upοn designatiοn, the president οf the arbitral tribunal shall request the party which has nοt appοinted an arbitratοr tο dο sο within twο mοnths. Αfter such a periοd, the president shall infοrm the Εxecutiνe Secretary οf the Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe, whο shall make this appοintment within a further twο-mοnth periοd. 5.Τhe arbitral tribunal shall render its decisiοn in accοrdance with internatiοnal law and in accοrdance with the prονisiοns οf this Cοnνentiοn. 6.Αny arbitral tribunal cοnstituted under the prονisiοns set οut herein shall draw up its οwn rules οf prοcedure. 7.Τhe decisiοns οf the arbitral tribunal, bοth οn prοcedure and οn substance, shall be taken by majοrity νοte οf its members. 8.Τhe tribunal may take all apprοpriate measures in οrder tο establish the facts. 9.Τhe parties tο the dispute shall facilitate the wοrk οf the arbitral tribunal and, in particular, using ail means at their dispοsal, shall: (a)Ρrονide it with all releνant dοcuments, facilities and infοrmatiοn; and(b)Εnable it, where necessary, tο call witnesses οr experts and receiνe their eνidence. 10.Τhe parties and the arbitratοrs shall prοtect the cοnfidentiality οf any infοrmatiοn they receiνe in cοnfidence during the prοceedings οf the arbitral tribunal. 11.Τhe arbitral tribunal may, at the request οf οne οf the parties, recοmmend interim measures οf prοtectiοn. 12.Ιf οne οf the parties tο the dispute dοes nοt appear befοre the arbitral tribunal οr fails tο defend its case, the οther party may request the tribunal. tο cοntinue the prοceedings and tο render its final decisiοn. Αbsence οf a party οr failure οf a party tο defend its case shall nοt cοnstitute a bar tο the prοceedings. Βefοre rendering its final decisiοn, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well fοunded in fact and law. 13.Τhe arbitral tribunal may hear and determine cοunter-claims arising directly οut οf the subject-matter οf the dispute. 14.Unless the arbitral tribunal determines οtherwise because οf the particular circumstances οf the case, the expenses οf the tribunal, including the remuneratiοn οf its members, shall be bοrne by the parties tο the dispute in equal shares. Τhe tribunal shall keep a recοrd οf all its expenses, and shall furnish a final statement thereοf tο the parties. 15.Αny Ρarty tο this Cοnνentiοn haνing an interest οf a legal nature in the subject-matter οf the dispute, and which may be affected by a decisiοn in the case, may interνene in the prοceedings with the cοnsent οf the tribunal. 16.Τhe arbitral tribunal shall render its award within fiνe mοnths οf the data οn which it is established unless it finds it necessary tο extend the time limit fοr a periοd which shοuld nοt exceed fiνe mοnths. 17.Τhe award οf the arbitral tribunal shall be accοmpanied by a statement οf reasοns. Ιt shall be final and binding upοn all parties tο the dispute. Τhe award will be transmitted by the arbitral tribunal tο the parties tο the dispute and tο the secretariat. Τhe secretariat will fοrward the infοrmatiοn receiνed tο all Ρarties tο this Cοnνentiοn. 18.Αny dispute which may arise between the parties cοncerning the interpretatiοn οr executiοn οf the award may be submitted by either party tο the arbitral tribunal which made the award οr, if the latter cannοt be seized thereοf, tο anοther tribunal cοnstituted fοr this purpοse in the same manner as the first. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Τα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, Έχοντας συνείδηση της συσχέτισης μεταξύ των οικονομικών δραστηριοτήτων και των επιπτώσεών τους για το περιβάλλον. Επιβεβαιώνοντας την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η περιβαλλοντικά ορθολογική και αειφόρος ανάπτυξη, Αποφασισμένα να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ειδικά σε διασυνοριακά πλαίσια Γνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τη σημασία της υιοθέτησης πολιτικών προληπτικού χαρακτήρα και της πρόληψης, της μείωσης και της παρακολούθησης των σημαντικών δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων εν γένει και, ειδικότερα σε διασυνοριακά πλαίσια, Υπενθυμίζοντας τις σχετικές διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη Διακήρυξη της Διάσκεψης της Στοκχόλμης των Ηνωμένων Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον, την Τελική Πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (Δ.Α.Σ.Ε.) και τα Τελικά Κείμενα των Συναντήσεων των Αντιπροσώπων των Συμμετεχόντων στη Δ.Α.Σ.Ε. Χωρών, της Μαδρίτης και της Βιέννης, Σημειώνοντας με ικανοποίηση τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τα Κράτη ώστε να διασφαλιστεί, μέσω των εθνικών νομικών και διοικητικών διατάξεων και των εθνικών πολιτικών, η διενέργεια της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχοντας συνείδηση της αναγκαιότητας να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι περιβαλλοντικοί παράγοντες στην αρχή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, εφαρμόζοντας την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε όλες τις κατάλληλες διοικητικές βαθμίδες, ως αναγκαίο εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους αρμοδίους για τη λήψη αποφάσεων, επιτρέποντας έτσι τη λήψη περιβαλλοντικά ορθολογικών αποφάσεων, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να περιορισθούν, όσο είναι δυνατόν, οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις των δραστηριοτήτων, και ειδικότερα σε διασυνοριακά πλαίσια, Γνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει οι διεθνείς οργανισμοί για την προώθηση της πρακτικής της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε επίπεδο τόσο εθνικό όσο και διεθνές, λαμβάνοντας υπόψη τις υπό την αιγίδα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικές εργασίες, και ειδικότερα τα πορίσματα του Σεμιναρίου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Σεπτέμβριος 1987, Βαρσοβία Πολωνίας), και επιβεβαιώνοντας τους Σκοπούς και τις Αρχές της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που υιοθέτησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, και την Υπουργική Διακήρυξη για τη διαρκή ανάπτυξη (Μάιος 1990, Μπέργκεν Νορβηγίας), Συμφώνησαν ως ακολούθως: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ1.Τα Μέρη λαμβάνουν, μεμονωμένα ή από κοινού, όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για την Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, (α) Μέρη σημαίνει, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το κείμενο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση. 1)Μέρος Προέλευσης σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, υπό τη δικαιοδοσία των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί προτεινόμενη δραστηριότητα 2)Θιγόμενο Μέρος σημαίνει το Συμβαλλόμενο Μέρος ή τα Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, για τα οποία η προτεινόμενη δραστηριότητα ενδέχεται να συνεπάγεται διασυνοριακές επιπτώσεις. 3)Ενδιαφερόμενα Μέρη σημαίνει το Μέρος Προέλευσης και το Θιγόμενο Μέρος μιας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία γίνεται σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 4)Προτεινόμενη Δραστηριότητα σημαίνει κάθε δραστηριότητα ή κάθε σημαντική μεταβολή μιας δραστηριότητας, η οποία υπόκειται σε απόφαση της αρμόδιας αρχής συμφώνως προς κάθε εφαρμοζόμενη εθνική διαδικασία 5)Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σημαίνει μια εθνική διαδικασία που έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων μιας προτεινόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον. 6)Επιπτώσεις σημαίνει κάθε επίπτωση μιας προτεινόμενης δραστηριότητας στο περιβάλλον, και ειδικότερα στην ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, στη χλωρίδα και πανίδα, στο έδαφος, στον αέρα, στα ύδατα, στο κλίμα, στο τοπίο και σε ιστορικά μνημεία ή άλλες υλικές κατασκευές, ή στην αλληλεπίδραση αυτών των παραγόντων. Επίσης συμπεριλαμβάνει τις επιπτώσεις στην πολιτιστική κληρονομιά ή στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, οι οποίες προκαλούνται από μεταβολές αυτών των παραγόντων. 7)Διασυνοριακές Επιπτώσεις σημαίνει κάθε επίπτωση, όχι αποκλειστικά παγκοσμίου χαρακτήρα που θα μπορούσε να προκληθεί σε μια περιοχή εντός της δικαιοδοσίας ενός Μέρους, από μια Προτεινόμενη Δραστηριότητα της οποίας η φυσική προέλευση βρίσκεται εν όλω ή εν μέρει σε περιοχή που υπάγεται στη δικαιοδοσία άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. 8)Αρμόδια Αρχή σημαίνει την εθνική αρχή ή τις εθνικές αρχές που ορίζονται από ένα Μέρος για να εκπληρώσουν τα καθήκοντα που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση, και/ή την εξουσιοδοτημένη από ένα Μέρος αρχή, ή τις αρχές, για να ασκούν εξουσίες σχετικές με λήψη αποφάσεων για κάποια προτεινόμενη δραστηριότητα. 9)Το Κοινό σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά. πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο των σημαντικών δυσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων, που θα μπορούσαν να έχουν για το περιβάλλον, προτεινόμενες δραστηριότητες. 2.Κάθε Μέρος λαμβάνει τα απαραίτητα νομικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης, όσον αφορά στις προτεινόμενες δραστηριότητες που αναφέρονται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι και οι οποίες ενδέχεται να έχουν σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις, της καθιέρωσης μιας διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή του κοινού και την προετοιμασία του φακέλου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ. 3.Το Μέρος Προέλευσης μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, για την εκπόνηση εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πριν ληφθεί η απόφαση παροχής άδειας ή εκκίνησης μιας προτεινόμενης δραστηριότητας που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι και ενδέχεται να έχει σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις. 4.Το Μέρος Προέλευσης μεριμνά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, ώστε τα Θιγόμενα Μέρη να ενημερώνονται για κάθε προτεινόμενη δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι και ενδέχεται να έχει σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις. 5.Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη διεξάγουν, με πρωτοβουλία ενός από αυτά. συζητήσεις προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο μία ή περισσότερες προτεινόμενες δραστηριότητες, που δεν αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, μπορούν να έχουν σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπισθούν ως δραστηριότητες, που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι. Στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω Μέρη συμφωνήσουν να αναγνωρίσουν ότι πρόκειται, πράγματι, για μια τέτοια περίπτωση, η εν λόγω δραστηριότητα ή δραστηριότητες αντιμετωπίζονται με τον τρόπο αυτόν. Το Παράρτημα ΙΙΙ περιέχει γενικές οδηγίες για την επιλογή των κριτηρίων που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να καθοριστεί αν μία προτεινόμενη δραστηριότητα μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις. 6.Το Μέρος Προέλευσης παρέχει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, τη δυνατότητα στο κοινό των περιοχών που ενδεχομένως θα επηρεασθούν. να συμμετάσχουν στις σχετικές διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις προτεινόμενες δραστηριότητες και μεριμνά ώστε η δυνατότητα που παρέχεται στο κοινό του Θιγόμενου Μέρους, να είναι η ίδια με εκείνη που παρέχεται στο δικό του κοινό. 7.Η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως ορίζεται από την παρούσα Σύμβαση θα πραγματοποιείται. ως ελάχιστη απαίτηση, κατά τη φάση του σχεδιασμού της προτεινόμενης δραστηριότητας. Στο μέτρο που είναι αυτό κατάλληλο, τα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εφαρμόζουν τις αρχές της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις πολιτικές, τα σχέδια και τα προγράμματα. 8.Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγουν το δικαίωμα των Μερών να εφαρμόζουν τους εθνικούς νόμους, τους κανονισμούς, τις διοικητικές διατάξεις η τις αποδεκτές νομικές πρακτικές, τις σχετικές με την προστασία των πληροφοριών, η διάδοση των οποίων θα ήταν επιζήμια για το βιομηχανικό και εμπορικό απόρρητο ή την εθνική ασφάλεια. 9.Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγουν το δικαίωμα κάθε Μέρους να εφαρμόζει, με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, όπου αυτό αρμόζει, αυστηρότερα από τα προβλεπόμενα από την παρούσα Σύμβαση μέτρα. 10.Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των Μερών οι οποίες απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, όσον αφορά σε δραστηριότητες που έχουν ή ενδέχεται να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Άρθρο 3 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ1.Για μια προτεινόμενη δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι και που ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις, το Μέρος Προέλευσης, προκείμενου να διασφαλίσει επαρκείς και αποτελεσματικές διαβουλεύσεις, βάσει του άρθρου 5, κοινοποιεί σε κάθε Μέρος το οποίο δύναται κατά την κρίση του να είναι θιγόμενο Μέρος, το συντομότερο δυνατό και όχι αργότερα από την ενημέρωση του δικού του κοινού, σχετικά με την εν λόγω προτεινομένη δραστηριότητα. 2.Η κοινοποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής: 1)Πληροφορίες για την προτεινόμενη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης και κάθε διαθέσιμης πληροφορίας, σχετικά με τις ενδεχόμενες διασυνοριακές επιπτώσεις. 2)Πληροφορίες σχετικά με τη φύση της απόφασης που μπορεί να ληφθεί 3)Καθορισμό εύλογης προθεσμίας για τη γνωστοποίηση απάντησης βάσει της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της προτεινόμενης δραστηριότητας. Η κοινοποίηση δύναται επίσης να συμπεριλαμβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. 3.Το Θιγόμενο Μέρος απαντά στο Μέρος Προέλευσης εντός προθεσμίας που ορίζεται στην κοινοποίηση. γνωστοποιώντας την παραλαβή αυτής και αναφέροντας την πρόθεση συμμετοχής του στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 4.Εάν το θιγόμενο Μέρος γνωστοποιήσει ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή εάν δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην κοινοποίηση, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 5, 6, 7 και 8 του παρόντος άρθρου ούτε εκείνες των άρθρων 4 έως 7. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θίγεται το δικαίωμα του Μέρους Προέλευσης να ορίσει αν πρέπει να προβεί σε εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βάσει της εθνικής νομοθεσίας και πρακτικής του 5.Μόλις λάβει απάντηση του Θιγόμενου Μέρους που εκφράζει την επιθυμία του να συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το Μέρος Προέλευσης κοινοποιεί στο Θιγόμενο Μέρος, εάν δεν το έχει ήδη πράξει, τα εξής: 1)Τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στη διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και τον καθορισμό προθεσμίας για την κοινοποίηση παρατηρήσεων. 2)Τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν στην προτεινόμενη δραστηριότητα και τις σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις που θα μπορούσε αυτή να έχει. 6.Το Θιγόμενο Μέρος παρέχει στο Μέρος Προέλευσης, μετά από αίτηση του τελευταίου, όλες τις πληροφορίες που μπορούν ευλόγως να συλλέγουν σχετικά με το περιβάλλον που ανήκει στη δικαιοδοσία του Θιγόμενου Μέρους και μπορεί να επηρεαστεί, όπου οι εν λόγω πληροφορίες είναι αναγκαίες για την προετοιμασία του φακέλου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται ταχέως και, στο μέτρο που αρμόζει, μέσω κοινού οργάνου, εάν υπάρχει. 7.Όταν ένα Μέρος εκτιμά ότι μια προτεινόμενη δραστηριότητα, που αναφέρεται στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι, θα προκαλέσει ενδεχομένως για αυτό σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις και εάν δεν έχει γίνει σχετική κοινοποίηση σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, ανταλλάσσουν, μετά από αίτηση του Θιγόμενου Μέρους, επαρκείς πληροφορίες προκειμένου να αρχίσουν συζητήσεις σχετικά με την πιθανότητα να υπάρξουν σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις. Εάν τα εν λόγω Μέρη συμφωνήσουν ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. Εάν τα εν λόγω Μέρη δεν μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την πιθανότητα να υπάρξουν σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις, μπορεί οποιοδήποτε από τα εν λόγω Μέρη να υποβάλλει το θέμα σε εξεταστική επιτροπή συμφώνως προς τις Διατάξεις του Παραρτήματος ΙV, προκειμένου η εν λόγω επιτροπή να γνωμοδοτήσει για την πιθανότητα ύπαρξης σημαντικών δυσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων, εκτός εάν συμφωνήσουν να προσφύγουν σε άλλη μέθοδο για την επίλυση του θέματος αυτού. 8.Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μεριμνούν όπως το κοινό του Θιγόμενου Μέρους, στις περιοχές που μπορούν να επηρεασθούν, ενημερώνεται σχετικά με την προτεινόμενη δραστηριότητα και έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει σχετικές παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις, και όπως οι εν λόγω παρατηρήσεις ή αντιρρήσεις διαβιβάζονται στην αρμόδια αρχή του Μέρους Προέλευσης, είτε απευθείας, είτε αν χρειάζεται, μέσω του Μέρους Προέλευσης. Άρθρο 4 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 1.Ο φάκελος εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που πρέπει να υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή του Μέρους Προέλευσης, περιλαμβάνει, ως ελάχιστο, τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ. 2.Το Μέρος Προέλευσης, κοινοποιεί στο Θιγόμενο Μέρος, μέσω κοινού οργάνου, όπου αυτό υπάρχει και στο μέτρο που αρμόζει, το φάκελο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μεριμνούν για την αποστολή του φακέλου στις αρχές και στο κοινό του Θιγόμενου Μέρους, στις περιοχές που ενδέχεται να επηρεασθούν και για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων στην αρμόδια αρχή του Μέρους Προέλευσης, είτε απευθείας στην εν λόγω αρχή, είτε όταν απαιτείται μέσω του Μέρους Προέλευσης, εντός εύλογης προθεσμίας πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης σχετικά με την προτεινόμενη δραστηριότητα Άρθρο 5 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Το Μέρος Προέλευσης μετά τη σύσταση του φακέλου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αρχίζει, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση, διαβουλεύσεις με το θιγόμενο Μέρος σχετικά, μεταξύ άλλων, με τις διασυνοριακές επιπτώσεις της προτεινόμενης δραστηριότητας και τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση ή την εξάλειψη των εν λόγω επιπτώσεων. Οι διαβουλεύσεις μπορούν να έχουν ως αντικείμενο: α) Τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις της προτεινόμενης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης και της επιλογής μη δράσης, καθώς και τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη μείωση όλων των σημαντικών δυσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των εν λόγω μέτρων, με έξοδα του Μέρους Προέλευσης. β) Άλλες μορφές αμοιβαίας βοήθειας που μπορούν να προβλεφθούν για τη μείωση όλων των σημαντικών δυσμενών διασυνοριακών επιπτώσεων της προτεινόμενης δραστηριότητας. γ) Κάθε άλλο κατάλληλο θέμα, σχετικό με την προτεινόμενη δραστηριότητα. Τα Μέρη συμφωνούν, κατά την έναρξη των διαβουλεύσεων, για ένα εύλογο χρονοδιάγραμμα για τη διάρκεια της περιόδου διαβουλεύσεων. Οι εν λόγω συζητήσεις μπορούν να διεξάγονται μέσω κατάλληλου κοινού οργάνου, εφόσον αυτό υπάρχει. Άρθρο 6 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ1.Τα Μέρη διασφαλίζουν ότι κατά τη λήψη οριστικής απόφασης για την προτεινόμενη δραστηριότητα, θα λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου και του φακέλου εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και οι σχετικές παρατηρήσεις που λαμβάνονται σε εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του άρθρου 4 και τα τελικά αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 5. 2.Το Μέρος Προέλευσης γνωστοποιεί στο Θιγόμενο Μέρος την οριστική απόφαση που λαμβάνεται, σχετικά με την προτεινόμενη δραστηριότητα, καθώς και τους λόγους και το σκεπτικό στο οποίο αυτή βασίζεται. 3.Εάν συμπληρωματικά στοιχεία για τις σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις της προτεινόμενης δραστηριότητας, τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα κατά το χρόνο λήψης απόφασης σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα, και τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την εν λόγω απόφαση, περιέλθουν σε γνώση ενός Ενδιαφερόμενου Μέρους, πριν από την έναρξη των εργασιών που προβλέπονται για τη δραστηριότητα αυτή, το εν λόγω Μέρος ενημερώνει αμέσως το άλλο ή τα άλλα Ενδιαφερόμενα Μέρη. Εάν ένα από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη το ζητήσει, αρχίζουν διαβουλεύσεις, προκειμένου να ορισθεί εάν πρέπει να επανεξεταστεί η απόφαση. Άρθρο 7 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ1.Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ορίζουν, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από αυτά, εάν πρέπει να πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων ανάλυση, και σε ποια έκταση, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις που μπορεί να συνεπάγεται η δραστηριότητα που υπήρξε το αντικείμενο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμφώνως προς την παρούσα Σύμβαση. Κάθε εκ των υστέρων ανάλυση περιλαμβάνει ειδικότερα εποπτεία της δραστηριότητας και προσδιορισμό κάθε δυσμενούς διασυνοριακής επίπτωσης. Τα καθήκοντα αυτά μπορούν να αναλαμβάνονται προκείμενου να εκπληρωθούν οι στόχοι που αναφέρονται στο Παράρτημα V. 2.Εάν ως αποτέλεσμα της εκ των υστέρων ανάλυσης, το Μέρος Προέλευσης ή το Θιγόμενο Μέρος κρίνει βάσιμα ότι υπάρχουν σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις ή παράγοντες που θα μπορούσαν να συνεπάγονται τέτοιες επιπτώσεις, ενημερώνει αμέσως το άλλο Μέρος. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη αρχίζουν τότε διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις. Άρθρο 8 ΔΙΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤα Μέρη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις ισχύουσες διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή τις λοιπές ισχύουσες ρυθμίσεις ή να συνάπτουν νέες συμφωνίες η ρυθμίσεις, προκειμένου να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει δυνάμει της παρούσας Σύμβασης. Οι εν λόγω συμφωνίες ή λοιπές ρυθμίσεις μπορούν να βασίζονται στα στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα VΙ. Άρθρο 9 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΤα Μέρη προβλέπουν ειδικότερα τη δημιουργία ή εντατικοποίηση ειδικών ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν ως σκοπό: α) Τη βελτίωση των ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων που χρησιμοποιούντα για την εκτίμηση των επιπτώσεων των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. β) Την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων αιτίας -αποτελέσματος και του ρόλου τους στην ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος. γ) Την ανάλυση και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των αποφάσεων που λαμβάνονται σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριότητες με σκοπό τη μείωση ή την πρόληψη των επιπτώσεων. δ) Την ανάπτυξη μεθόδων που θα προωθήσουν τις δημιουργικές προσεγγίσεις στην έρευνα για περιβαλλοντικά ορθές εναλλακτικές λύσεις στις προτεινόμενες δραστηριότητες, καθώς και στις μεθόδους παραγωγής και κατανάλωσης. ε) Την ανάπτυξη μεθόδων για την εφαρμογή των αρχών της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε μακροοικονομικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που αναφέρονται πιο πάνω, θα ανταλλάσσονται μεταξύ των Μερών. Άρθρο 10 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝΤα συνημμένα στην παρούσα Σύμβαση Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. Άρθρο 11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ1.Τα Μέρη συνεδριάζουν, όσο είναι δυνατόν, επ ευκαιρία των ετήσιων συναντήσεων των Συμβούλων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προβλήματα του περιβάλλοντος και των υδάτων. Η πρώτη συνεδρίαση των Μερών θα συγκληθεί το αργότερο ένα έτος από τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Στη συνέχεια, τα Μέρη συνεδριάζουν όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από μια συνεδρίαση των Μερών η κατόπιν γραπτής αίτησης οποιουδήποτε Μέρους, εφόσον μέσα σε έξι μήνες από την κοινοποίηση της στα Μέρη από τη γραμματεία, υποστηρίζεται από το ένα τρίτο των Μερών. 2.Τα Μέρη εξετάζουν συνεχώς την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και με αυτόν το σκοπό θα: 1)Εξετάζουν τις πολιτικές τους και τις μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις στον τομέα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προκειμένου να βελτιώσουν περαιτέρω τις διαδικασίες εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια. 2)Ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικές με την εμπειρία τους από τη σύναψη και την εφαρμογή διμερών και πολυμερών συμφωνιών ή άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια, στις οποίες ένα ή περισσότερα Μέρη της παρούσας Σύμβασης είναι Συμβαλλόμενα Μέρη. 3)Ζητούν, όπου χρειάζεται, τις υπηρεσίες αρμόδιων επιστημονικών επιτροπών και διεθνών οργανισμών, για θέματα μεθοδολογικά και τεχνικά σχετικά με την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας Σύμβασης. 4)Στην πρώτη τους συνεδρίαση εξετάζουν και υιοθετούν ομόφωνα, διαδικαστικούς κανόνες για τις συνεδριάσεις τους. 5)Εξετάζουν και. όπου χρειάζεται, υιοθετούν προτάσεις για τροποποιήσεις της παρούσας Σύμβασης. 6)Εξετάζουν και αναλαμβάνουν οποιαδήποτε επιπρόσθετη δράση η οποία μπορεί να απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας Σύμβασης. Άρθρο 12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ1.Κάθε Μέρος στην παρούσα Σύμβαση διαθέτει μία ψήφο. 2.Εκτός από τις προβλέψεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι περιφερειακοί οικονομικοί οργανισμοί ενοποίησης, σε θέματα της αρμοδιότητάς τους ασκούν το δικαίωμα ψήφου, με αριθμό ψήφων ίσο προς τον αριθμό των Κρατών Μελών τους που είναι Μέρη στην παρούσα Σύμβαση. Οι εν λόγω οργανισμοί δεν θα ασκούν το δικαίωμά τους να ψηφίζουν, εάν τα Κράτη Μέλη τους ασκούν το δικό τους αντίστοιχο δικαίωμα και αντίστροφα. Άρθρο Άρθρο 13ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΟ Εκτελεστικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα γραμματείας: α) Τη σύγκληση και την προετοιμασία των Συνεδριάσεων των Μερών. β) Την αποστολή στα Μέρη των εκθέσεων και των λοιπών πληροφοριών που λαμβάνονται σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης. γ) Την εκτέλεση των άλλων καθηκόντων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση ή που ορίζονται από τα Μέρη. Άρθρο Άρθρο 14ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση. 2.Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις υποβάλλονται εγγράφως στη γραμματεία που τις κοινοποιεί σε όλα τα Μέρη. Οι εν λόγω προτεινόμενες τροποποιήσεις συζητούνται από τα Μέρη στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση των Μερών, υπό την προϋπόθεση ότι η γραμματεία τις έχει διανείμει στα Μέρη τουλάχιστον ενενήντα ήμερες πριν. 3.Τα Μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία με ομοφωνία για κάθε προτεινόμενη τροποποίηση στην παρούσα Σύμβαση. Αν όλες οι προσπάθειες για ομοφωνία εξαντληθούν και δεν επιτευχθεί συμφωνία, η τροποποίηση υιοθετείται ως έσχατη λύση με πλειοψηφία των 3/4 των Μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν στη Συνεδρίαση. 4.Οι τροποποιήσεις στην παρούσα Σύμβαση, που υιοθετούνται, συμφώνως προς την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται από τον Θεματοφύλακα σε όλα τα Μέρη για κύρωση, έγκριση ή αποδοχή. Τίθενται δε σε ισχύ για τα Μέρη που τις κύρωσαν. ενέκριναν ή αποδέχτηκαν, την ενενηκοστή ημέρα μετά τη λήψη από το Θεματοφύλακα της κοινοποίησης κύρωσης, έγκρισης η αποδοχής τους από τουλάχιστον τα 3/4 των εν λόγω Μερών. Στη συνέχεια, τίθενται σε ισχύ για οποιοδήποτε άλλο Μέρος την ενενηκοστή ημέρα μετά από την κατάθεση από το εν λόγω Μέρος του εγγράφου του κύρωσης, έγκρισης ή αποδοχής των τροποποιήσεων. 5.Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος Μέρη που παρίστανται και ψηφίζουν σημαίνει τα Μέρη που παρίστανται στη συνεδρίαση και ψηφίζουν θετικά ή αρνητικά. 5.Η διαδικασία της ψηφοφορίας που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου δεν εκλαμβάνεται ως αποτελούσα προηγούμενο για τις συμφωνίες που θα γίνουν αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη. Άρθρο Άρθρο 15ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1.Αν προκύψει διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων Μερών, σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, τα εν λόγω Μέρη θα αναζητήσουν μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επίλυσης διαφορών κρίνουν αποδεκτό. 2.Ένα Μέρος, κατά την υπογραφή, κύρωση, αποδοχή, έγκριση ή προσχώρηση στην παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, μπορεί να δηλώσει εγγράφως στο Θεματοφύλακα ότι, για μία διαφορά που δεν έχει λύση, σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του άρθρου, αποδέχεται έναν η και τους δυο από τους ακόλουθους τρόπους επίλυσης διαφορών, ως υποχρεωτικούς σε σχέση με οποιοδήποτε Μέρος που έχει αποδεχθεί την ίδια υποχρέωση: 1)Υποβολή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο. β. Διαιτησία σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο Παράρτημα VΙΙ της παρούσας Σύμβασης. 3.Αν τα Μέρη της διαφοράς αποδεχθούν και τους δύο τρόπους διευθέτησης της διαφοράς που αναφέρονται στην παρ. 2 αυτού του άρθρου, η διαφορά θα υποβάλλεται μόνο στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, εκτός και αν τα Μέρη συμφωνήσουν αλλιώς. Άρθρο 16 ΥΠΟΓΡΑΦΗΗ παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή στο Εσπό της Φινλανδίας από τις 25 Φεβρουαρίου έως και την 1η Μαρτίου 1991 και μετά στα Κεντρικά Γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου 1991, από Κράτη - Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, όπως επίσης και για Κράτη με συμβουλευτική θέση στην Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη, σύμφωνα με την παρ. 8 της Απόφασης 36 (ΙV) της 28ης Μαρτίου 1947 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου και από τους περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης, οι οποίοι αποτελούνται από κυρίαρχα Κράτη - Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, στους οποίους τα Κράτη - Μέλη τους έχουν εκχωρήσει αρμοδιότητα για θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης και της αρμοδιότητας να συνάπτουν συνθήκες σχετικά με αυτά τα θέματα. Άρθρο 17 ΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ1.Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα υπογράφοντα Κράτη και από τους περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης. 2.Η παρούσα Σύμβαση θα ανοιχτεί για προσχώρηση των Κρατών και των οργανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 16, από τις 3 Σεπτεμβρίου 1991. 3.Τα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εκτελεί χρέη Θεματοφύλακα. 4.Οποιοσδήποτε οργανισμός που αναφέρεται στο άρθρο 16, ο οποίος γίνεται Μέρος στην παρούσα Σύμβαση χωρίς κάποιο από τα Κράτη - Μέλη του να είναι Μέρος, δεσμεύεται από όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Στην περίπτωση τέτοιων οργανισμών, των οποίων ένα ή περισσότερα Κράτη - Μέλη είναι Μέρη στην παρούσα Σύμβαση, ο οργανισμός και τα Κράτη - Μέλη του, θα αποφασίσουν για τις αντίστοιχες ευθύνες τους και για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο οργανισμός και τα Κράτη - Μέλη δεν θα έχουν το δικαίωμα να ασκούν ταυτόχρονα τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. 5.Στα έγγραφα κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, οι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 16, δηλώνουν την έκταση της αρμοδιότητάς τους σε σχέση με τα θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση. Αυτοί οι οργανισμοί ενημερώνουν το Θεματοφύλακα σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στην έκταση της αρμοδιότητάς τους. Άρθρο 18 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ1.Η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ήμερα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης του δέκατου έκτου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. 2.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οποιοδήποτε έγγραφο που κατατίθεται από περιφερειακό οργανισμό οικονομικής ολοκλήρωσης, δεν θα μετρηθεί ως επιπρόσθετο στα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν από τα Κράτη - Μέλη αυτού του οργανισμού. 3.Για κάθε Κράτος ή οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 16, που κυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει την παρούσα Σύμβαση η προσχωρεί σε αυτή μετά από την κατάθεση του δέκατου έκτου εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η παρούσα Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά από την ημερομηνία κατάθεσης, από αυτό το Κράτος ή τον οργανισμό του δικού του εγγράφου κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης. Άρθρο 19 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΟποιαδήποτε στιγμή μετά από τέσσερα έτη από την ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε ισχύ η παρούσα Σύμβαση όσον αφορά σε ένα Μέρος, αυτό το Μέρος μπορεί να αποχωρήσει από τη Σύμβαση καταθέτοντας γραπτή ειδοποίηση στο Θεματοφύλακα. Οποιαδήποτε τέτοια αποχώρηση θα ισχύσει ενενήντα ημέρες μετά από τη λήψη της ειδοποίησης από το Θεματοφύλακα. Οποιαδήποτε τέτοια αποχώρηση δε θα επηρεάσει την εφαρμογή των άρθρων 3 έως 6 της Σύμβασης σε μια προτεινόμενη δραστηριότητα σχετικά με την οποία υπήρξε κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 ή αίτημα για συζητήσεις σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 7, πριν ισχύσει η αποχώρηση. Άρθρο 20 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΤο πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, της οποίας τα αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά, κατατίθεται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, οι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Σύμβαση ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ στο Εσπό της Φινλανδίας, την εικοστή πέμπτη Φεβρουάριου χίλια εννιακόσια ενενήντα ένα (25.2.1991) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 1.Διυλιστήρια αργού πετρελαίου (πλην των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο) και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και την υγροποίηση τουλάχιστον 500 τόνων άνθρακα ή ασφαλτώδους σχιστόλιθου την ημέρα. 2.Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις που λειτουργούν με καύση και των οποίων η παραγόμενη θερμική ισχύς είναι 300 Μegawatts η μεγαλύτερη και πυρηνικοί σταθμοί ισχύος, καθώς και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες (εκτός από τις ερευνητικές εγκαταστάσεις για παραγωγή και μετατροπή των σχάσιμων και γόνιμων υλικών, των οποίων η μέγιστη παραγόμενη ισχύς δεν υπερβαίνει το 1 Κilοwatt συνεχούς θερμικού φορτίου). 3.Εγκαταστάσεις που προορίζονται αποκλειστικά για την παραγωγή και τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων, για την επανεπεξεργασία ακτινοβοληθέντων πυρηνικών καυσίμων ή για την αποθήκευση, διάθεση και επεξεργασία πυρηνικών αποβλήτων. 4.Μεγάλες εγκαταστάσεις για την πρωτογενή επεξεργασία χυτοσιδήρου και χάλυβα και για την παραγωγή μη σιδηρούχων μετάλλων. 5.Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμίαντου, καθώς επίσης και εγκαταστάσεις για την επεξεργασία και τη μετατροπή αμιάντου και προϊόντων που περιέχουν αμίαντο: για τα προϊόντα αμιαντοτσιμέντου, με ετήσια παραγωγή μεγαλύτερη από 20.000 τόνους κατεργασμένων προϊόντων το χρόνο, για τα υλικά τριβής, με ετήσια παραγωγή μεγαλύτερη από 50 τόνους κατεργασμένων προϊόντων το χρόνο και για τις λοιπές χρήσεις αμιάντου, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν περισσότερους από 200 τόνους αμίαντου το χρόνο. 6.Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις. 7.Κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, οδών ταχείας κυκλοφορίας1 και σιδηροδρομικών γραμμών για τη σιδηροδρομική μεταφορά μεγάλης απόστασης, καθώς και αερολιμένων με κεντρικό αεροδιάδρομο, του οποίου το μήκος είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 2.100 m. 8. Αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αέριου μεγάλης διαμέτρου. 9.Εμπορικοί λιμένες και εσωτερικοί ποτάμιοι οδοί και παραποτάμιοι λιμένες που επιτρέπουν τη διέλευση πλοίων άνω των 1.350 τόνων. 10.Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την καύση, χημική επεξεργασία ή ταφή τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. 11.Μεγάλα φράγματα και ταμιευτήρες. 12.Εργασίες άντλησης υπογείων υδάτων, εάν ο ετήσιος όγκος ύδατος προς συλλογή ανέρχεται σε ή υπερβαίνει τα 10.000.000 m3. 13.Εγκαταστάσεις για την παραγωγή χάρτου ή χαρτοπολτού, που παράγουν τουλάχιστον 200 τόνους αποξηραμένου στον αέρα προϊόντος την ημέρα. 14.Ορυκτή εκμετάλλευση μεγάλης κλίμακας, εξόρυξη και επιτόπια επεξεργασία μεταλλευμάτων ή άνθρακα. 15.Παραγωγή υδρογονανθράκων στη θάλασσα 16.Μεγάλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης προϊόντων πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων. 17.Αποδάσωση μεγάλων εκτάσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Οι πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, βάσει του άρθρου 4, είναι οι εξής: 1)Περιγραφή της προτεινόμενης δραστηριότητας και του αντικειμένου της. 2)Περιγραφή, όπου χρειάζεται, των λογικών εναλλακτικών λύσεων (π.χ. όσον αφορά στο χώρο εγκατάστασης ή στην τεχνολογία που δα χρησιμοποιηθεί) της προτεινόμενης δραστηριότητας και την επιλογή της μη δράσης. 3)Περιγραφή του περιβάλλοντος το οποίο ενδέχεται να επηρεασθεί σημαντικά από την προτεινόμενη δραστηριότητα και τις εναλλακτικές λύσεις αυτής. 4)Περιγραφή των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προτεινόμενης δραστηριότητας και των εναλλακτικών λύσεων αυτής, καθώς και εκτίμηση της βαρύτητάς τους. 5)Περιγραφή των διορθωτικών μέτρων για τη διατήρηση των δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο ελάχιστο. 6)Ακριβής προσδιορισμός των μεθόδων πρόβλεψης και των βασικών προϋποθέσεων που αποφασίστηκαν, καθώς επίσης και των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται. 7)Καταγραφή των αγνώστων στοιχείων και των αμφιβολιών που διαπιστώνονται κατά τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. 8)Όπου χρειάζεται, περίληψη των προγραμμάτων παρακολούθησης και διαχείρισης και των πιθανών σχεδίων για την εκ των υστέρων ανάλυση. 9)Μία μη τεχνική περίληψη που θα περιλαμβάνει οπτική παρουσίαση (χάρτες, διαγράμματα κ.λπ.), όπως είναι αυτό κατάλληλο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 1.Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, όταν αντιμετωπίζουν προτεινόμενες δραστηριότητες στις οποίες εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 2, μπορούν να καθορίζουν κατά πόσο η δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις, ιδιαίτερα με βάση ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 1)Έκταση: δραστηριότητες που είναι μεγάλης κλίμακας σχετικά με το είδος τους. 2)Περιοχή: προτεινόμενες δραστηριότητες μέσα ή κοντά σε περιοχές ιδιαίτερα ευαίσθητες ή σημαντικές από περιβαλλοντικής πλευράς (όπως οι υγροβιότοποι που προστατεύονται από τη Σύμβαση Ramsar. οι εθνικοί δρυμοί, οι περιοχές προστασίας της φύσης, οι περιοχές που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον η οι σημαντικές περιοχές από αρχαιολογικής, πολιτιστικής ή ιστορικής πλευράς), καθώς επίσης και προτεινόμενες δραστηριότητες σε περιοχές όπου τα χαρακτηριστικά της προβλεπόμενης ανάπτυξης μπορούν να συνεπάγονται σημαντικές επιπτώσεις στον πληθυσμό. 3)Επιπτώσεις: προτεινόμενες δραστηριότητες των οποίων οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και ενδεχομένως δυσμενείς, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων που συνεπάγονται σοβαρές επιπτώσεις στον άνθρωπο ή σε είδη ή οργανισμούς ιδιαίτερης σημασίας, των δραστηριοτήτων που θέτουν σε κίνδυνο την παρούσα ή τη δυνατή χρήση μιας Θιγόμενης Περιοχής και των δραστηριοτήτων που προκαλούν επιπλέον επιβάρυνση, μη ανεκτή από το περιβάλλον. 1.Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: •Αυτοκινητόδρομος σημαίνει οδός ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη για την κυκλοφορία των αυτοκίνητων, η οποία δεν εξυπηρετεί τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και η οποία: a)περιλαμβάνει, εκτός ειδικών σημείων ή προσωρινά, ξεχωριστά οδοστρώματα για τις δύο κατευθύνσεις της κυκλοφορίας, τα οποία χωρίζονται το ένα από το άλλο με λωρίδα γης η οποία δεν προορίζεται για την κυκλοφορία ή κατ εξαίρεση με άλλα μέσα. b)δεν διασταυρώνεται ούτε με ισόπεδη οδό ούτε με ισόπεδη σιδηροδρομική ή τροχιοδρομική (τραμ) γραμμή ούτε με ισόπεδη διάβαση για τους πεζούς, c)φέρει ειδική σηματοδότηση ως αυτοκινητόδρομος. •Οδός ταχείας κυκλοφορίας σημαίνει οδός που προορίζεται για την κυκλοφορία των αυτοκίνητων, στην οποία η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω κόμβων ή σηματοδοτημένων διασταυρώσεων και στην οποία ιδιαίτερα, απαγορεύεται η στάση ή η στάθμευση επί του οδοστρώματος. 2.Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη ενεργούν κατ αυτόν τον τρόπο για τις προτεινόμενες δραστηριότητες που βρίσκονται πλησίον διεθνών συνόρων και για τις προτεινόμενες δραστηριότητες των οποίων η περιοχή είναι περισσότερο απομακρυσμένη, αλλά θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις σε μεγάλη απόσταση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1.Το αιτούν Μέρος ή Μέρη ειδοποιούν τη γραμματεία ότι υποβάλλουν σε εξεταστική επιτροπή που συστήνεται συμφώνως προς τις διατάξεις του παρόντος Παραρτήματος, ερώτημα προκειμένου να εξεταστεί εάν μία προτεινόμενη δραστηριότητα που είναι καταχωρημένη στον κατάλογο του Παραρτήματος Ι ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές δυσμενείς διασυνοριακές επιπτώσεις. Το αντικείμενο της έρευνας αναφέρεται στην ειδοποίηση. Η γραμματεία κοινοποιεί αμέσως την εν λόγω αίτηση σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη. 2.Η εξεταστική επιτροπή θα αποτελείται από τρία μέλη. Η αιτούσα πλευρά και η άλλη πλευρά της εξεταστικής διαδικασίας θα ορίσουν από έναν επιστημονικό ή τεχνικό εμπειρογνώμονα και οι δύο ορισμένοι εμπειρογνώμονες θα ορίσουν κατόπιν κοινής συμφωνίας έναν τρίτο, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής. Ο τελευταίος θα πρέπει να μην έχει την ιθαγένεια μιας από τις δύο πλευρές της εξεταστικής διαδικασίας, ούτε να έχει το συνήθη τόπο κατοικίας του στην περιοχή μιας από τις δύο πλευρές ούτε θα πρέπει να είναι υπό την εργοδοσία τους ούτε να έχει ασχοληθεί με την περίπτωση με κάποια άλλη ιδιότητα. 3.Αν ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δεν έχει οριστεί μέσα σε δύο μήνες από τον ορισμό του δεύτερου εμπειρογνώμονα. ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει. κατόπιν αίτησης από τη μια πλευρά, να ορίσει πρόεδρο μέσα σε μια περαιτέρω περίοδο δύο μηνών. 4.Αν μια από τις πλευρές της εξεταστικής διαδικασίας δεν ορίσει έναν εμπειρογνώμονα μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της ειδοποίησης από τη γραμματεία, η άλλη πλευρά μπορεί να ενημερώσει τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, ο οποίος θα ορίσει τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής μέσα σε μια περαιτέρω περίοδο δύο μηνών. Κατόπιν του διορισμού του. ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής θα ζητήσει από την πλευρά που δεν όρισε εμπειρογνώμονα να το κάνει μέσα σε ένα μήνα. Αν δεν το πράξει μέσα σε αυτή την περίοδο, ο πρόεδρος θα ενημερώσει τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, ο οποίος θα πρέπει να κάνει το διορισμό μέσα σε ένα περαιτέρω διάστημα δυο μηνών. 5.Η εξεταστική επιτροπή θα υιοθετήσει τους δικούς της διαδικαστικούς κανόνες. 6.Η εξεταστική επιτροπή θα μπορεί να πάρα όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διεξάγει τις λειτουργίες της. 7.Οι πλευρές της εξεταστικής διαδικασίας θα πρέπει να διευκολύνουν την εργασία της εξεταστικής επιτροπής και ειδικότερα θα πρέπει, με κάθε μέσο που θα είναι στη διάθεση τους, να: 1)Παρέχουν στην εξεταστική επιτροπή όλα τα σχετικά έγγραφα, τις διευκολύνσεις και τις πληροφορίες. 2)Παρέχουν τη δυνατότητα στην εξεταστική επιτροπή, όταν είναι απαραίτητο, να καλεί μάρτυρες ή εμπειρογνώμονες και να λαμβάνει τη μαρτυρία τους. 8.Οι πλευρές και οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας λάβουν κατά τις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής. 9.Αν μία από τις πλευρές της εξεταστικής διαδικασίας δεν παρουσιαστεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής ή δεν καταφέρει να παρουσιάσει τα επιχειρήματα της υπεράσπισης της, η άλλη πλευρά μπορεί να ζητήσει από την επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της και να ολοκληρώσει την εργασία της. Η απουσία μιας πλευράς ή η έλλειψη παρουσίασης επιχειρημάτων από αυτήν δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της εργασίας της εξεταστικής επιτροπής. 10.Αν δεν ορισθεί διαφορετικά από την εξεταστική επιτροπή λόγω ειδικών περιστάσεων του θέματος, τα έξοδα της εξεταστικής επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των μελών της, θα βαρύνουν σε ίσα μερίδια τις δύο πλευρές της εξεταστικής διαδικασίας. Η εξεταστική επιτροπή θα κρατήσει αρχείο όλων των εξόδων της και θα δώσει μια τελική κατάσταση αυτών στις πλευρές. 11.Οποιοδήποτε Μέρος έχει πραγματικό συμφέρον στο θέμα της εξεταστικής διαδικασίας και το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την απόφαση, μπορεί να παρέμβει στις εργασίες κατόπιν της συγκατάθεσης της εξεταστικής επιτροπής. 12.Οι αποφάσεις της εξεταστικής επιτροπής σε διαδικαστικά θέματα θα παίρνονται με πλειοψηφία των μελών. Η τελική γνώμη της εξεταστικής επιτροπής θα εκφράζει την άποψη της πλειοψηφίας των μελών της και θα συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε διαφωνία. 13.Η εξεταστική επιτροπή θα παρουσιάζει την τελική της γνώμη μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία που συστήθηκε, εκτός αν κρίνει απαραίτητη τη χρονική παράταση για μια περίοδο που δεν θα ξεπερνά τους δύο μήνες. 14.Η τελική γνώμη της εξεταστικής επιτροπής θα βασιστεί σε αποδεκτές επιστημονικές αρχές. Η τελική γνώμη θα κοινοποιηθεί από την εξεταστική επιτροπή σε όλες τις πλευρές της εξεταστικής διαδικασίας και στη γραμματεία. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ Η εν λόγω ανάλυση έχει ειδικότερα ως αντικείμενο: 1)Την παρακολούθηση της τήρησης των όρων που έχουν τεθεί κατά την παροχή άδειας ή κατά την έγκριση της δραστηριότητας, καθώς και παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών μέτρων. 2)Την εξέταση κάθε επίπτωσης, επιδιώκοντας την καλή διαχείριση, προκειμένου να αρθεί κάθε αμφισβήτηση. 3)Την εξακρίβωση της ακρίβειας των προηγούμενων προβλέψεων, προκειμένου να σωρεύονται χρήσιμες εμπειρίες για τις δραστηριότητες του ίδιου τύπου. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μπορούν να προβαίνουν, αν χρειάζεται, σε θεσμικές ρυθμίσεις ή να διευρύνουν το πεδίο των ήδη υφιστάμενων ρυθμίσεων στα πλαίσια διμερών και πολυμερών Συμφωνιών, ώστε η παρούσα Σύμβαση να έχει πλήρες αποτέλεσμα. 2.Οι διμερείς ή πολυμερείς Συμβάσεις ή άλλες ρυθμίσεις μπορούν να προβλέπουν: 1)Κάθε επιπλέον μέτρο για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριμένης υποπεριφέρειας. 2)Θεσμικές, διοικητικές και άλλες ρυθμίσεις που πρέπει να συνάπτονται σε βάση αμοιβαιότητας και συμφώνως προς την αρχή της ισοτιμίας. 3)Την εναρμόνιση των πολιτικών και των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε οι προδιαγραφές και μέθοδοι σχετικά με την εφαρμογή της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να είναι όσο το δυνατόν ομοιόμορφες. 4)Τη δημιουργία, τη βελτίωση και/ή την εναρμόνιση μεθόδων προσδιορισμού, μέτρησης, πρόβλεψης και εκτίμησης των επιπτώσεων, καθώς και μεθόδων εκ των υστέρων ανάλυσης. 5)Τη δημιουργία και/ή τη βελτίωση μεθόδων και προγραμμάτων για τη συλλογή, ανάλυση, αποθήκευση και διάδοση στον κατάλληλο χρόνο συγκρίσιμων δεδομένων για την ποιότητα του περιβάλλοντος, με σκοπό την παροχή δεδομένων για την κατάρτιση της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 6)Τον καθορισμό ορίων και ειδικότερων κριτηρίων για τον προσδιορισμό της σημασίας των διασυνοριακών επιπτώσεων σε συνάρτηση με την περιοχή, τη φύση και το μέγεθος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, που πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, και τον καθορισμό κρίσιμων διασυνοριακών ρύπων. 7)Την από κοινού πραγματοποίηση, όπου χρειάζεται, της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη δημιουργία κοινών προγραμμάτων παρακολούθησης, τη συγκριτική εξακρίβωση των οργάνων εποπτείας και την εναρμόνιση της μεθοδολογίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητα των δεδομένων και των πληροφοριών που συλλέγονται. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 1.Το αιτούν Μέρος ή τα Μέρη θα πρέπει να ειδοποιήσουν τη γραμματεία ότι τα Μέρη συμφώνησαν να υποβάλλουν τη διαφωνία σε διαιτησία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 της παρούσας Σύμβασης. Η ειδοποίηση θα αναφέρει το ζήτημα της διαιτησίας και θα συμπεριλαμβάνει, ειδικότερα, τα άρθρα της παρούσας Σύμβασης, στην ερμηνεία ή την εφαρμογή των οποίων υπάρχει πρόβλημα. Η γραμματεία θα αποστείλει τις πληροφορίες που θα λάβει σε όλα τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. 2.Το διαιτητικό δικαστήριο θα αποτελείται από τρία μέλη. Το αιτούν Μέρος ή τα αιτούντα Μέρη, όπως επίσης και το δεύτερο Μέρος ή Μέρη της διαφωνίας. θα ορίσουν από ένα διαιτητή, και οι δύο ορισμένοι διαιτητές θα ορίσουν κατόπιν κοινής συμφωνίας τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου. Ο τελευταίος θα πρέπει να μην έχει την ιθαγένεια ενός από τα δύο Μέρη της διαφωνίας ούτε να έχει το συνήθη τόπο κατοικίας του στην περιοχή ενός από τα δυο Μέρη ούτε θα πρέπει να είναι υπό την εργοδοσία τους ούτε να έχει ασχοληθεί με την περίπτωση με κάποια άλλη ιδιότητα 3.Αν ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου δεν έχει οριστεί, μέσα σε δύο μήνες από τον ορισμό του δεύτερου διαιτητή, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει, κατόπιν αίτησης από κάποιο Μέρος της διαφωνίας, να ορίσει πρόεδρο μέσα σε μια περαιτέρω περίοδο δύο μηνών. 4.Αν ένα από τα δύο Μέρη δεν ορίσει ένα διαιτητή μέσα σε δύο μήνες από τη λήψη της ειδοποίησης, το άλλο Μέρος μπορεί να ενημερώσει τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Ο.Ε.Ε.. ο οποίος θα ορίσει τον πρόεδρο του διαιτητικού δικαστηρίου μέσα σε μια περαιτέρω περίοδο δύο μηνών. Κατόπιν του διορισμού του. ο πρόεδρος του διαιτητικού δικαστηρίου θα ζητήσει από το Μέρος που δεν όρισε διαιτητή να το κάνει μέσα σε δύο μήνες. Αν δεν τα καταφέρει μέσα σε αυτή την περίοδο, ο πρόεδρος θα ενημερώσει τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Ο.Ε.Ε. ο οποίος θα πρέπει να κάνει το διορισμό μέσα σε ένα διάστημα δύο μηνών. 5.Το διαιτητικό δικαστήριο θα εκδώσει την απόφαση του σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης. 6.Οποιοδήποτε διαιτητικό δικαστήριο συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν θα καθορίσει τους δικούς του διαδικαστικούς κανόνες. 7.Οι αποφάσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, σε θέματα διαδικασίας και ουσίας, θα παίρνονται με πλειοψηφία των μελών του. 3.Το δικαστήριο μπορεί να πάρει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να αποδείξει τα γεγονότα. 9.Τα Μέρη της διαφωνίας θα πρέπει να διευκολύνουν την εργασία του διαιτητικού δικαστηρίου και ειδικότερα θα πρέπει, με κάθε μέσο που θα έχουν στη διάθεσή τους: 1)Να παρέχουν στο δικαστήριο όλα τα σχετικά έγγραφα, τις διευκολύνσεις και τις πληροφορίες. 2)Να παρέχουν τη δυνατότητα στο δικαστήριο, ανάλογα με την περίπτωση, να καλεί μάρτυρες και εμπειρογνώμονες και να λαμβάνει τη μαρτυρία τους. 10.Τα Μέρη και οι διαιτητές θα πρέπει να προστατεύσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας λάβουν κατά τις εργασίες του διαιτητικού δικαστηρίου. 11.Το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί κατόπιν αίτησης από ένα Μέρος, να προτείνει προσωρινά μέτρα προστασίας. 12.Αν ένα από τα Μέρη της διαφωνίας δεν παρουσιαστεί ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου ή δεν καταφέρει να παρουσιάσει τα επιχειρήματα της υπεράσπισής του, το άλλο Μέρος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να συνεχίσει τις εργασίες του και να βγάλει την τελική απόφασή του. Η απουσία ενός Μέρους ή η έλλειψη υπεράσπισης από αυτό δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τις εργασίες. Πριν από την έκδοση της οριστικής του απόφασης, το διαιτητικό δικαστήριο πρέπει να βεβαιωθεί ότι η αίτηση είναι βάσιμη, νόμω και ουσία. 13. Το δικαστήριο μπορεί να δικάσει και να ορίσει ανταπαιτήσεις οι οποίες θα προκύψουν άμεσα από το ζήτημα της διαφωνίας. 14.Αν δεν ορίσει κάτι διαφορετικό, το διαιτητικό δικαστήριο λόγω ειδικών περιστάσεων της υπόθεσης, τα έξοδα του δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των μελών του, θα βαρύνουν σε ίσα μερίδια τα δύο Μέρη της διαφωνίας. Το διαιτητικό δικαστήριο θα κρατήσει αρχείο όλων των εξόδων του και θα δώσει μια τελική κατάσταση αυτών στα Μέρη. 15.Οποιοδήποτε Μέρος της παρούσας Σύμβασης έχει συμφέρον νομικής φύσης στο ζήτημα της διαφωνίας και το οποίο μπορεί να επηρεαστεί από την απόφαση, μπορεί να παρέμβει στις εργασίες κατόπιν της συγκατάθεσης του δικαστηρίου. 16.Το διαιτητικό δικαστήριο θα παρουσιάσει την απόφασή του μέσα σε πέντε μήνες από την ημερομηνία σύστασης του, εκτός αν κρίνει απαραίτητη τη χρονική παράταση για μια περίοδο που δεν θα ξεπερνά τους πέντε μήνες. 17.Η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου θα συνοδεύεται από αιτιολόγηση και θα είναι τελική και δεσμευτική για όλα τα Μέρη της διαφωνίας. Η απόφαση θα αποσταλεί από το διαιτητικό δικαστήριο σε όλα τα Μέρη της διαφωνίας και στη γραμματεία. Η γραμματεία θα αποστείλει τις πληροφορίες που έλαβε σε όλα τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης. 18.Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει ανάμεσα στα Μέρη σχετικά με την ερμηνεία και την εκτέλεση της απόφασης, μπορεί να υποβληθεί από οποιοδήποτε Μέρος στο διαιτητικό δικαστήριο που έβγαλε την απόφαση ή, αν αυτό δεν μπορεί να συγκληθεί, σε κάποιο άλλο δικαστήριο που θα συσταθεί για αυτόν το σκοπό με τον ίδιο τρόπο όπως το πρώτο.
Άρθρο 2
1.  
    Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και της κυρούμενης Συμβάσεως ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
Άρθρο 3
1.  
    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και της κυρούμενης Συμβάσεως
Άρθρο 4
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία