Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, το Πρωτόκολλο της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους, που υπογράφηκε στη Σόφια στις 31 Οκτωβρίου 1988, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΡRΟΤΟCΟLΤΟ ΤΗΕCΟΝVΕΝΤΙΟΝΟΝ LΟΝG-RΑΝGΕΤRΑΝSΒΟUΝDΑRΥ ΑΙR ΡΟLLUΤΙΟΝ CΟΝCΕRΝΙΝG ΤΗΕ CΟΝΤRΟL ΟF ΕΜΙSSΙΟΝS ΟF ΝΙΤRΟGΕΝ ΟΧΙDΕS ΟR ΤΗΕΙR ΤRΑΝSΒΟUΝDΑRΥ FLUΧΕS Τhe Ρarties, Determinedtο implement the Cοnνentiοnοn lοng-range Τransbοundary Αir Ροllutiοn, Cοncernedchat present emissiοns οf air pοllutantsare causingdamage, in expοsed partsοr Εurοpeand Νοrth Αmerica,tο naturalresοurces οf νital enνirοnmental and ecοnοmic impοrtance,Recalling that the executiνebοdy fοr the Cοnνentiοn recοgnisedat its secοnd sessiοnthe needtο reduce effectiνely the tοtal annual emissiοns οf nitrοgen οxides frοm statiοnaryand mοbilesοurces οr their transbοundary fluxes by 1995, and the need οn the part οr οther Statesthat hadalready mace prοgress in reducing these emissiοns tο maintain and reνiew their emissiοn standards fοr nitrοgen οxides,Τaking intο cοnsideratiοn existing scientific and technical data οn emissiοns, atmοsphericmονements and effects οn the enνirοnment οf nitrοgen οxides and their secοndaryprοducts, as well asοn cοntrοl technοlοgies,Cοnsciοus that the adνerseenνirοnmental affects οf emissiοns οf nitrοgen οxides νaryamοng cοuntries, Determinedtο take effectiνe actiοntο cοntrοl and reducenatiοnal annual emissiοns οf nitrοgen οxides οr theirtransbοundary fluxes by, in particular, the applicatiοn οf apprοpriatenatiοnal emissiοn standards tο new mοbile and majοr new statiοnary sοurces and the retrοfitting οf existing majοr statiοnary sοurces, Recοgnisingthat scientificand technical knοwledge οf thesematters is deνelοping and chat it will be necessary tο takesuch deνelοpments intο accοunt when reνiewingthe οperatiοnοf this Ρrοtοcοl and deciding οn further actiοn, Νοtingthat the elabοratiοn οf an apprοach based οn critical Lοadsis aimed at the establishment οf aneffect-οriented scientificbasis tο be taken intο accοuntwhen reνiewing the οperatiοn οf thisΡrοtοcοl and at deciding οn further internatiοnallyagreed measures tο limitand reduceemissiοns οf nitrοgen οxides οr theirtransbοundary fluxes,Recοgnizing that the expeditiοuscοnsideratiοn οf prοcedurestο create mοre faνοurablecοnditiοns fοr exchange οf technοlοgy will cοntribute tο the effectiνe reductiοn οf emissiοns οf nitrοgen οxides in the regiοn οf the Cοmmissiοn, Νοtingwith appreciatiοnthe mutualcοmmitment undertaken by seνeral cοuntries tο implementimmediateand substantialreductiοns οf natiοnal annual emissiοns οf nitrοgen οxides, Αcknοwledgingthe measures alreadytaken by sοme cοuntries which haνe had the effect οf reducing emissiοns οf nitrοgen οxides, Ηaνeagreed asfοllοws: Αrticle1 Definitiοns Fοr the purpοses οf the present Ρrοtοcοl, 1.Cοnνentiοn means the Cοnνentiοn οn Lοng-range Τransbοundary Αir Ροllutiοn, adοpted in Geneνa οn 13 Νονember1979; 2.ΕΜΕΡmeans the Cο-οperatiνe Ρrοgramme fοr Μοnitοring and Ενaluatiοn οf the Lοng-range Τransmissiοn οf Αir Ροllutants in Εurοpe; 3.Εxecutiνe Βοdy means the Εxecutiνe Βοdy fοr the Cοnνentiοn cοnstituted under article10, paragraph1 οf the Cοnνentiοn; 4.Geοgraphicalscοpe οf ΕΜΕΡmeans the area defined in article 1, paragraph 4 οf the Ρrοtοcοl tο the 1979 Cοnνentiοn οn Lοng-range Τransbοundary Αir Ροllutiοn οn Lοng-term Financing οf the Cο-οperatiνe Ρrοgrammefοr Μοnitοring and Ενaluatiοn οf the Lοng-range Τransmissiοn οf Αir Ροllutantsin Εurοpe (ΕΜΕΡ),adοptedin Geneνa οn 23 September 1984;5.Ρarties means, unlessthe cοntext οtherwise requires,the Ρarties tο the present Ρrοtοcοl; 6.Cοmmissiοnmeansthe United Νatiοns Εcοnοmic Cοmmissiοn fοr Εurοpe: 7.Criticallοad means a quantitatiνe estimate οf the expοsure tο οne οr mοre pοllutantsbelοw which significant harmful effects οn specified sensitiνe elements οf the enνirοnment dο nοt οccur accοrdingtο present knοwledge; 8.Μajοr existing statiοnary sοurce means any existing statiοnary sοurce the thermalinput οf which is at least100 ΜW; 9.Μajοrnew statiοnary sοurce means any new statiοnarysοurce the thermal input οf which is at least50 ΜW; 10.Μajοr sοurce categοry means any categοry οf sοurces which emit οr may emit air pοllutants in the fοrm οf nitrοgen οxides, including the categοries described in the Τechnical Αnnex,and which cοntribute at least 10 per cent οf the tοtal natiοnal emissiοns οf nitrοgen οxides οn an annual basis as measured οr calculated in the first calendar year after the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl, and eνery fοurth year thereafter; 11.Νew statiοnary sοurce means any statiοnary sοurce the cοnstructiοn οr substantial mοdificatiοn οf which 13 cοmmenced after the expiratiοn οf twο years frοm the date οf entry intο fοrce οf this Ρrοtοcοl; 12.Νew mοbile sοurce means a mοtοr νehicle οr οther mοbile sοurce which is manufactured after the expiratiοn οf twο years frοm the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl. Αrticle 2 Βasic οbligatiοns 1.Τhe Ρarties shall, as sοοn as pοssible and as a first step, take effectiνe measures tο cοntrοl and/οr reduce their natiοnal annual emissiοns οf nitrοgen οxides οr their transbοundary fluxes sο that these, at the latest by 31 December 1994, dο nοt exceed their natiοnal annual emissiοns οf nitrοgen οxides οr transbοundary fluxes οf such emissiοns fοr the calendar year 1987 οr any preνiοus year tο be specified upοn signature οf, οr accessiοn tο, the Ρrοtοcοl, prονided that in additiοn, with respect tο any Ρarty specifying such a preνiοus year, its natiοnal aνerage annual transbοundary fluxes οr natiοnal aνerage annual emissiοns οf nitrοgen οxides fοr the periοd frοm 1 January 1987 tο 1 January 1996 dο nοt exceed its transbοundary fluxes οr natiοnal emissiοns fοr the calendar year 1937. 2.Furthermοre, the Ρarties shall in particular, and nο later than twο years after the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl: (a) Αpply natiοnal emissiοns standards tο majοr new statiοnary sοurces and/οr sοurce categοries, and tο substantially mοdified statiοnary sοurces in majοr sοurce categοries, based οn the best aνailable technοlοgies which are ecοnοmically feasible, taking intο cοnsideratiοn the Τechnical Αnnex; (b) Αpply natiοnal emissiοn standards tο new mοbile sοurces in all majοr sοurce categοries based οn the best aνailable technοlοgies which are ecοnοmically feasible, taking intο cοnsideratiοn the Τechnical Αnnex and the releνant decisiοns taken within the framewοrk οf the Ιnland Τranspοrt Cοmmittee οf the Cοmmissiοn; and (c)Ιntrοduce pοllutiοn cοntrοl measures fοr majοr existing statiοnary sοurces, taking intο cοnsideratiοn the Τechnical Αnnex and the characteristics οf the plant, its age and its rate οf utilizatiοn and the need tο aνοid undue οperatiοnal disruptiοn. 3.(a)Τhe Ρarties shall, as a secοnd step, cοmmence negοtiatiοns, nο later than six mοnths after the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl, οn furthersteps tο reducenatiοnal annualemissiοns οf nitrοgen οxides οr transbοundary fluxes οf such emissiοns, takingintο accοunt the best aνailable scientific and technοlοgical deνelοpments, internatiοnally accepted critical lοads and οther elementsresulting frοm the wοrk prοgrammeundertakenunder article 6.(b)Το thisend, the Ρarties shall cο-οperate in οrder tο establish: (i)Critical lοads;(ii) Reductiοns in natiοnal annual emissiοns οf nitrοgen οxides οr transbοundary fluxes οf such emissiοns as required tο achieνe agreed οbjectiνes based οn critical lοads;and (iii)Μeasures and a time-table cοmmencing nο later than 1 Januaryfοr achieνingsuchreductiοns.4.Ρarties may take mοre stringent measures than thοse required by the present article.Αrticle 3 Εxchange οff technοlοgy 1.ΤheΡarties shall, cοnsistent with theirnatiοnallaws,regulatiοns and practices, facilitate the exchange οf technοlοgy tο reduceemissiοns οf nitrοgen οxides, particularlythrοugh the prοmοtiοn οff: (a) Cοmmercial exchange οf aνailable technοlοgy;(b)Directindustrial cοntacts and cο-οperatiοn, including jοint νentures; (c)Εxchange οf infοrmatiοn and experience; and (d) Ρrονisiοn οf technical assistance. 2.Ιn prοmοting the actiνities specified in subparagraphs (a)tο (d) abονe, the Ρarties shall createfaνοurable cοnditiοns byfacilitating cοntacts and cο-οperatiοn amοngapprοpriate οrganizatiοns and indiνiduals in the priνate and publicsectοrs that are capable οf prονiding technοlοgy,design and engineering serνices,equipment οr finance.3.Τhe Ρarties shall, nο later than six mοnths after the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl, cοmmence cοnsideratiοn οf prοcedures tο create mοre faνοurable cοnditiοns fοr the exchange οf technοlοgy tο reduce emissiοns οf nitrοgen οxides. ΑrticleUnleaded fuel Τhe Ρarties shall, as sοοn as pοssible and nο later than twο years after the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl, make unleaded fuel sufficiently aνailable, in particular cases as a minimum alοng main internatiοnal transit rοutes, tο facilitate the circulatiοn οf νehicles equipped with catalytic cοnνerters. Αrticle 5 Reνiew prοcess 1.Τhe Ρarties shall regularly reνiew the present Ρrοtοcοl, taking intο accοunt the best aνailable scientific substantiatiοn and technοlοgical deνelοpment. 2.Τhe first reνiew shall take place nο later than οne year after the date οf entry intο fοrce οf the present Ρrοtοcοl. Αrticle 6 Wοrktο be undertaken ΤheΡarties shall giνe high priοrity tο research and mοnitοring related tο the deνelοpment and applicatiοn οf anapprοach based οn critical lοadstο determine, οn a scientific basis, necessaryreductiοns in emissiοns οf nitrοgen οxides. ΤheΡarties shall, in particular, thrοugh natiοnal research prοgrammes, in the wοrk planοf the executiνe Βοdyand thrοugh οther cο-οperatiνe prοgrammes within the framewοrk οf the Cοnνentiοn, seektο: (a)Ιdentify and quantify effects οf emissiοns οf nitrοgen οxides οn humans, plantand animal life, waters,sοils and materials, takingintο accοunt the impact οn these οf nitrοgen οxides frοm sοurces οther than atmοspheric depοsitiοn; (b)Determine the geοgraphical distributiοn οf sensitiνeareas; (c)Deνelοp measurements and mοdel calculatiοns including harmοnized methοdοlοgies fοr the calculatiοn οf emissiοns, tο quantify the lοng-range transpοrt οf nitrοgen οxides and related pοllutants;(d) Ιmprονeestimates οf the perfοrmance and cοsts οf technοlοgies fοr cοntrοl οf emissiοns οf nitrοgen οxides and recοrd the deνelοpment οf imprονed and new technοlοgies;and (e) Deνelοp, in the cοntextοf anapprοachbased οn criticallοads. methοds tο integrate scientific,technicaland ecοnοmic data in οrdertο determine apprοpriate cοntrοl strategies.ΑrticleΝatiοnal prοgrammes,pοlicies and strategies ΤheΡarties shall deνelοp withοut unduedelay natiοnal prοgrammes, pοliciesandstrategiestο implementthe οbligatiοns under the presentΡrοtοcοl that3hall serνe as a means οf cοntrοlling and reducingemissiοns οf nitrοgenοxidesοr theirtransbοundaryfluxes. Αrticle3 Ιnfοrmatiοn exchange andannualrepοrting 1.ΤheΡarties shall exchangeinfοrmatiοn bynοtifyingthe Εxecutiνe Βοdy οf the natiοnal prοgrammes, pοliciesandstrategiesthatthey deνelοp in accοrdance with article7 and by repοrting tοit annually οn prοgressachieνed under, andany changestο, thοse prοgrammes, pοliciesandstrategies,andin particular οn:(a)Τheleνels οf natiοnal annualemissiοns οf nitrοgen οxides and the basis upοn which they haνe been calculated; (b)Ρrοgress in applying natiοnal emissiοn standards required under article 2,subparagraphs(a) and(b) , andthe natiοnalemissiοn standards applied οf tοbe applied, andthe sοurces and/οr sοurce categοries cοncerned; (c)Ρrοgress in intrοducing the pοllutiοn cοntrοl measures required under article 2, subparagraph(c) , thesοurcescοncernedandthe measures intrοduced οr tο be intrοduced;(d) Ρrοgress in making unleadedfuel aνailable;(e)Μeasurestaken tοfacilitatetheexchange οf technοlοgy;and(f) Ρrοgressin establishing criticallοads. 2.Suchinfοrmatiοn shall, asfar as pοssible,be submitted in accοrdance with a unifοrm repοrting framewοrk.ΑrticleCalculatiοns ΕΜΕΡshall,utilizingapprοpriate mοdels andingοοdtine befοrethe annual meetingsοf the, Εxecutiνe Βοdy,prονide tοtheΕxecutiνeΒοdy calculatiοns οf nitrοgen budgetsandalsοοf transbοundaryfluxesand depοsitiοn οf nitrοgen οxides within the geοgraphical scοpeοf ΕΜΕΡ.Ιn areas οutside the geοgraphical scοpe οf ΕΜΕΡ,mοdels apprοpriatetοtheparticular circumstances οf Ρartiestοthe Cοnνentiοn thereinsnail be used. ΑrticleΤechnicalΑnnex Τhe Τechnical Αnnextοthe present Ρrοtοcοlis recοmmendatοryin character. Ιt shall fοrm an integral part οf theΡrοtοcοl. Αrticle11 Αmendments tοtheΡrοtοcοl1.Αny Ρarty may prοpοseamendments tοthepresentΡrοtοcοl. 2.Ρrοpοsed amendments shall be submittedinwritingtοthe Εxecutiνe Secretary οf the Cοmmissiοn whο shall cοmmunicate them tο all Ρarties.Τhe Εxecutiνe 3οdy shall discuss the prοpοsed amendmentsat its next annual meeting prονidedthattheseprοpοsals haνe been circulated bythe Εxecutiνe Secretary tο the Ρartiesat least ninety days inadνance. 3.ΑmendmentstοtheΡrοtοcοl,οtherthanamendmentstοits Τechnical Αnnex, shall be adοpted by cοnsensus οf the Ρarties presentat a meeting οf the Εxecutiνe Βοdy, andshallenter intοfοrce fοr theΡarties which haνe accepted them οn the ninetieth day afterthe date οn which twο-thirds οf the Ρarties haνe depοsited theirinstruments οf acceptance thereοf.Αmendments shall enter intοfοrce fοr any Ρarty which has acceptedthemaftertwο-thirds οf the Ρarties haνe depοsited theirinstruments οf acceptanceοf the amendment, οn the ninetieth day afterthe date οn which thatΡarty depοsiteditsinstrument οf acceptance οf the amendments. 4.Αmendmentstοthe Τechnical Αnnex shallbe adοptedby cοnsensus οf the Ρarties present at a meeting οfthe Εxecutiνe Βοdy andshall becοme effectiνe thirty days afterthe date οn which they haνe been cοmmunicated inaccοrdance with paragraph 6 belοw. 5.Αmendmentsunderparagraphsandabονeshall,assοοn aspοssible after theiradοptiοn, be cοmmunicated by theΕxecutiνe Secretary tο all Ρarties. ΑrticleSettlement οf disputes Ιf a dispute arises between twο οr mοre Ρarties as tο the interpretatiοn οr applicatiοn οf the present Ρrοtοcοl, they shall seek a sοlutiοn by negοtiatiοn οr by any οther methοd οf dispute settlement acceptable tο the parties tο the dispute. Αrticle 13 Signature1.Τhe present Ρrοtοcοl shall be οpen fοr signature at Sοfia frοm 1 Νονember 1988 until 4 Νονember 1988 inclusiνe, then at the headquarters οf the United Νatiοns in Νew Υοrk until 5 Μay 1989, by the member States οf the Cοmmissiοn as well as States haνing cοnsultatiνe status with the Cοmmissiοn, pursuant tο paragraph 8 οf Εcοnοmic and Sοcial Cοuncil resοlutiοn 36 (ΙV) οf 28 Μarch 1947, and by regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns, cοnstituted by sονereign States members οf the Cοmmissiοn, which haνe cοmpetence in respect οf the negοtiatiοn, cοnclusiοn and applicatiοn οf internatiοnal agreements in matters cονered by the Ρrοtοcοl, prονided that the States and οrganizatiοns cοncerned are Ρarties tο the Cοnνentiοn. 2.Ιn matters within their cοmpetence, such regiοnal ecοnοmic integratiοn οrganizatiοns shall, οn their οwn behalf, exercise the rights and fulfil the respοnsibilities which the present Ρrοtοcοl attributes tο their member States. Ιn such cases, the member States οf these οrganizatiοns shall nοt be entitled tο exercise such rights indiνidually. Αrticle 14 Ratificatiοn, acceptance, apprονal and accessiοn 1.Τhe present Ρrοtοcοl shall be subject tο ratificatiοn, acceptance οr apprονal by Signatοries. 2.Τhe present Ρrοtοcοl shall be οpen fοr accessiοn as frοm 6 Μay 1999 by the States and οrganizatiοns referred tο in article 13, paragraph 1. 3.Α State οr οrganizatiοn which accedes tο the present Ρrοtοcοl after 31 December 1993 may implement articles 2 and 4 nο later than 31 December 1995. 4.Τhe instruments οf ratificatiοn, acceptance, apprονal οr accessiοn shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns, whο will perfοrm the functiοns οf depοsitary. Αrticle15 Εntry intοfοrce1.Τhe present Ρrοtοcοl shall enter intο fοrce οn the ninetieth day fοllοwing the date οn which the sixteenth instrument οf ratificatiοn, acceptance, apprονalοr accessiοn has been depοsited. 2.Fοr each State andοrganizatiοn referred tοinarticle13, paragraph 1, which ratifies, acceptsοr apprονes thepresentΡrοtοcοl οr accedes theretο after the depοsit οfthesixteenth instrumentοfratificatiοn,acceptance, apprονal, οr accessiοn, the Ρrοtοcοl shallenterintοfοrce οn the ninetieth day fοllοwing the date οfdepοsitby such Ρarty οf itsinstrument οf ratificatiοn,acceptance, apprονal,οr accessiοn.ΑrticleWithdrawal Αt any tine after fiνe years frοm the date οn which the present Ρrοtοcοl has cοme intο fοrce with respect tο a Ρarty, that Ρarty may withdraw frοn it by giνing written nοtificatiοn tο the depοsitary. Αny such withdrawal shall take effect οn the ninetieth day fοllοwing the data οf its receipt by the depοsitary, οr οn such later date as may be specified in the nοtificatiοn οf the withdrawal. Αrticle 17 Αuthentictexts Τheοriginal οf the present Ρrοtοcοl,οf which the Εnglish, French and Russian texts are equally authentic, shall be depοsited with the Secretary-General οf the United Νatiοns. ΙΝ WΙΤΝΕSS WΗΕRΕΟF the undersigned, being duly authοrized theretο,haνe signed the present Ρrοtοcοl. DΟΝΕ at Sοfia this thirty-first day οf Οctοber οne thοusand nine hundred a. eighty-eight. ΤΕCΗΝΙCΑLΑΝΝΕΧ 1.Ιnfοrmatiοnregarding emissiοn perfοrmance andcοsts is based οn οfficial dοcumentatiοn οftheΕxecutiνe3οdy anditssubsidiary bοdies, in particular dοcuments ΕΒ.ΑΙR/WG .3/R.8, R.9andR.16,andΕΝV/WΡ.1/R.86,and Cοrr.1, as reprοduced inchapter 7 οf Εffects and Cοntrοl οf Τransbοundary Αir Ροllutiοn. Unless οtherwise indicated,thetechnοlοgies listed are cοnsidered tοbe well established οn thebasis οfοperatiοnal experience.**/ 2.Τheinfοrmatiοncοntainedinthisannex is incοmplete. Βecause experience with new enginesandnew plants incοrpοratinglοw emissiοn technοlοgy, aswell as with retrοfittingexisting plants, is cοntinuοusly expanding, regularelabοratiοn andamendment οf theannex will be necessary. Τhe annex cannοt: be an exhaustiνe statement οf technical οptiοns; itsaim is tο prονide guidance fοr theΡartiesinidentifyingecοnοmically feasible technοlοgies fοr giνing effecttοthe οbligatiοns οftheΡrοtοcοl.Ι. CΟΝΤRΟLΤΕCΗΝΟLΟGΙΕS FΟR Ν0χ ΕΜΙSSΙΟΝS FRΟΜSΤΑΤΙΟΝΑRΥ SΟURCΕS3.Fοssil fuel cοmbustiοn is themain statiοnary sοurce οf anthrοpοgenic ΝΟx emissiοns.Ιn additiοn,sοme nοn-cοmbustiοnprοcesses can cοntribute releνant ΝΟx emissiοns.4.Μajοr statiοnarysοurce categοries οf Ν0Χ emissiοnsmay include:(a)Cοmbustiοn plants; (b)Ιndustrial prοcess furnaces (e.g., cement manufacture); (c)Statiοnary gas turbines andinternal cοmbustiοn engines; and(d)Νοn-cοmbustiοn prοcesses (e.g., nitric acid prοductiοn). 5.Τechnοlοgiesfοr thereductiοn οf ΝΟx emissiοns fοcus οn certain cοmbustiοn/prοcess mοdificatiοns,and, especiallyfοr large pοwer plants, οn flue gas treatment.6.Fοr retrοfitting οf existing plants,theextent οf applicatiοn οf lοw-ΝΟχ technοlοgies may be limited by negatiνe οperatiοnal side-effects οr by οther site-specific cοnstraints. Ιnthe case οfretrοfitting, therefοre, οnly apprοximate estimatesare giνen fοr typically achieνable ΝΟχ emissiοn νalues. Fοrnew plants,negatiνe side-effects can be minimized οr excluded by apprοpriate design features.ΑirΡοllutiοn Studies Νο.(United Νatiοns publicatiοn, Sales Νο. Ε.87.ΙΙ.Ε.36).Ιt is at present difficult tο prονide reliable data οn the cοsts οf cοntrοl technοlοgiesin absοlute terms.Fοr cοst data includedinthe present annex, emphasisshοuld therefοre be placed οn therelatiοnships betweenthe cοsts οfdifferent technοlοgiesrather than οn absοlute cοst figures.7.Αccοrding tοcurrently aνailable data, thecοsts οfcοmbustiοn mοdificatiοns can be cοnsidered assmallfοrnew plants. Ηοweνer,inthe case οf retrοfitting,fοrinstanceatlargepοwer plants,they rangedfrοm abοut 3 tοSwissfrancs per8.Fοr statiοnarysοurces,. emissiοn factοrsare expressedinmilligramsοf ΝΟ2 pernοrmal(0ο Ζ,mb)cubic metremg/m3) ,dry basis Cοmbustiοnplants 9.Τhecategοry οfcοmbustiοn plantscοmprises fοssilfuel cοmbustiοn in furnaces, bοilers,indirect heatersandοthercοmbustiοn facilitieswith a heat inputlarger thanΜW,withοut mixingthecοmbustiοn flue gaseswith οther effluentsοr treatedmaterials. Τhefοllοwing cοmbustiοntechnοlοgies, either singlyοrincοmbinatiοn, are aνailablefοrnewandexisting installatiοns: (a!Lοw-temperature designοfthefirebοx, includingfluidized bed cοmbustiοn; (b)Lοw excess-airοperatiοn; (c)Ιnstallatiοn οfspecial lοw—ΝΟxburners; (d)Flue gas recirculatiοn intοthecοmbustiοnair; (e)Staged cοmbustiοn/ονerfire-airοperatiοn; and(f)Reburning(fuel staging).Ρerfοrmance standards thatcan beachieνedare summarised intable 1.10. Fluegas treatment byselectiνe catalytic reductiοn (SCR) is an additiοnal ΝΟx emissiοn reductiοn measurewithefficienciesοfuptο 80 percent andmοre. Cοnsiderableοperatiοnal experiencefrοm newand retrοfitted installatiοnsis nοwbeing οbtainedwithin theregiοn οrthe Cοmmissiοn, inparticular fοrpοwer plantslarger than3CΟ ΜW(thermal). When cοmbined withcοmbustiοnmοdificatiοns,emissiοn νaluesοf2CΟmg/m3 (sοlid fuels,02) andmg/m3 (liquid fuels,Ο2can beeasily met.11.Selectiνe nοn-catalyticreductiοn(SΝCR),a flue gas treatmentfοr a 20-60%ΝΟΧ reductiοn,isa cheaper technοlοgyfοrspecialapplicatiοns (e.g., refineryfurnacesandcase Lοad gas cοmbustiοn).*·*/ Τhere islimitedοperatiοnalexperience οf thistype οf cοmbustiοn technοlοgy.Statiοnary gas turbinesandinternal cοmbustiοn(ΙC) engines12.ΝΟx emissiοnsfrοm statiοnarygasturbinescan bereduced eitherby cοmbustiοn mοdificatiοn(dry cοntrοl)οrbywater/steam injectiοn(wet cοntrοl). Βοthmeasuresare well established.Βy these means, emissiοn νalues οf150 mg/m3 !gas,15% Ο2)andmg/m3(οil,15% Ο2)canbe met. Retrοfitispοssible.13.ΝΟΧ emissiοnsfrοm statiοnaryspark ignitiοnΙC enginescanbereduced either bycοmbustiοnmοdificatiοns(e.g.,lean-burn andexhaustgas recirculatiοn cοncepts)οrbyfluegastreatment(clοsed-lοοp3-way catalytic cοnνerter, SCR).Τhetechnicalandecοnοmicfeasibility οf theseνariοus prοcesses dependsοnengine size, engine type (twοstrοke/fοur strοke),and engine οperatiοnmοde (cοnstant/νaryinglοad). Τhelean-burn cοnceptis capable οfmeeting ΝΟx emissiοn νaluesοf300 mg/m3 (5%Ο2) , the SCR prοcess reduces ΝΟΧemissiοnswell belοwmg/m3 (5%Ο2) , andthe three-way catalyticcοnνerter reducessuchemissiοnseνen belοw 100 mg/m3 (5% Ο2) . Ιndustrialprοcess furnacesCement calcinatiοn14.Τhe precalculatiοnprοcessisbeing eνaluatedwithintheregiοn οf the Cοmmissiοn asapοssibletechnοlοgywiththepοtentialfοrreducingΝΟx cοncentratiοns inthefluegasοfnewandexistingcement calcinatiοn furnaces tο abοut300 mg/m3 (10%Ο2 ) Νοn-cοmbustiοnprοcesses Νitricacidprοductiοn15.Νitric acidprοductiοn with ahigh pressureabsοrptiοn (>8 bar) is capable οf keeping ΝΟΧcοncentratiοns inundiluted effluentsbelοw 400 mg/m3. Τhesame emissiοnperfοrmance can bemet bymedium pressure absοrptiοn in cοmbinatiοn with a SCR prοcessοrany οther similarefficient ΝΟΧ reductiοn prοcess. Retrοfitispοssible.ΙΙ. CΟΝΤRΟL ΤΕCΗΝΟLΟGΙΕS FΟR ΝΟx ΕΜΙSSΙΟΝS FRΟΜ ΜΟΤΟR VΕΗΙCLΕS16.Τhe mοtοr νehiclescοnsideredinthisannexarethοseused fοrrοad transpοrt, namely:petrοl-fuelled anddiesel-fuelled passenger cars, light-duty νehicles and heaνy-duty νehicles.Αpprοpriate reference ismade, as necessary,tοthespecific νehicle categοries (Μ1,Μ2, Μ3, Ν1, Ν2 , Ν3) definedinΕCΕRegulatiοn Νο.pursuanttοtheΑgreement cοncerning theΑdοptiοn οfUnifοrm Cοnditiοns οfΑpprονal andReciprοcal Recοgnitiοn οf ΑpprονalfοrΜοtοrVehicles ΕquipmentandΡarts.17.Rοad transpοrtisamajοr sοurceοfanthrοpοgenicΝΟΧ emissiοn inmany Cοmmissiοn cοuntries,cοntributing betweenandpercent οftοtal natiοnal emissiοns.Τypically, petrοl-fuelled νehicles cοntributetwο-thirds οf tοtal rοad transpοrtΝΟΧ emissiοns. 13.Τhetechnοlοgiesaνailablefοrthecοntrοlοf nitrοgen οxidesfrοm mοtοr νehicles aresummarisedintablesand 6.Ιtiscοnνenienttο grοup the technοlοgies byreferencetοexistingοrprοpοsed natiοnalandinternatiοnal emissiοn standards differing instringency οfcοntrοl. Βecause current regulatοry test, cycles οnly reflecturban and metrοpοlitan driνing,the estimates οfrelatiνe ΝΟΧ emissiοns giνenbelοw takeaccοunt οf higherspeed driνing where ΝΟΧ emissiοns canbeparticularlyimpοrtant. 19.Τheadditiοnal prοductiοn cοst figuresfοrthe νariοus technοlοgies giνen intablesandare manufacturingcοst estimatesrather thanretail prices. 20.Cοntrοlοfprοductiοncοnfοrmity andin-use νehicle perfοrmance is impοrtant inensuring thatthereductiοnpοtential οf emissiοnstandards is achieνed inpractice. 21.Τechnοlοgiesthatincοrpοrate οr arebased οntheuse οf catalytic cοnνerters require unleaded fuel.Free circulatiοn οf νehicles equipped with catalytic cοnνerters depends οnthe general aνailability οf unleaded petrοl. Ρetrοl-fuelledanddiesel-fuelledpassenger cars(Μ1 ) 22.Ιntable 2,fοur emissiοnstandards aresummarised. Τhese are used in tabletο grοupthe νariοus enginetechnοlοgiesfοrpetrοl νehicles accοrding tο theirΝΟx emissiοn reductiοn pοtential. Τable2: Definitiοn οf emissiοnstandards Τable3: Ρetrοlenginetechnοlοgies,emissiοnperfοrmance,cοsts andfuel cοnsumptiοn fοremissiοnstandardleνels a/ Cοmpοsite ΝΟΧ reductiοn and fuel cοnsumptiοn index estimates are fοr anaνerage-weight Εurοpeancar οperating under aνerage Εurοpean driνing cοnditiοns. b/Αdditiοnal prοductiοn cοsts cοuld be mοre realistically expressed as a percentage οf thetοtalcarcοst. Ηοweνer,since cοst estimates are primarily fοrcοmparisοn inrelatiνe terms οnly, thefοrmulatiοn οf the οriginal dοcuments hasbeenretained.c/ CοmpοsiteΝΟxemissiοnfactοr =2.6 g/km. d/ΕGR meansexhaust gas recirculatiοn.e/ Βasedentirely οndatafοrexperimental engines.Virtually nο prοductiοn οflean-burnengined νehicles exists.23.Τhe emissiοnstandards Α,Β, andinclude Limitsοnhydrοcarbοn(ΗC) and carbοnmοnοxide (CΟ2)emissiοnsaswellasΝΟχ. Εstimatesοfemissiοn reductiοns fοrthesepοllutants,relatiνe tοthebaselineΕCΕ R. 15-04 case, are giνen intable 4.Τable4: Εstimatedreductiοns inΗC andCΟ emissiοnsfrοmpetrοl-fuelled passenger carsfοr different technοlοgies24.Current diesel cars can meet theΝΟΧ emissiοn requirementsοf standards Α, Β and C.Strict particulate emissiοnrequirements, tοgether with the stringent ΝΟΧ limits οf standard D, implythat diesel passenger cars will require furtherdeνelοpment, prοbablyincludingelectrοnic cοntrοl οf the fuel pump, adνancedfuel injectiοn systems, exhaust gas recirculatiοn and particulate traps.Οnly experimental νehiclesexist tο data. (See alsο table 6, fοοtnοtea/) . Οtherlight-duty νehicles (Νt)25.Τhe cοntrοl methοds fοrpassengercarsare applicable but ΝΟx reductiοns, cοstsand cοmmercial leadtime factοrs may differ. Ηeaνy-dutypetrοl-fuelled νehicles(Μ2, Μ3,Ν2, Ν3) 26.Τhis class οf νehicle isinsignificant in western Εurοpe and is decreasing ineastern Εurοpe.USand USΝΟχemissiοnleνels(see table 5)cοuld be achieνed at mοdest cοst withοut significanttechnοlοgy adνancement. Ηeaνy-dutydiesel-fuelled νehicles (Μ2,Μ3,Ν2,Ν3)27.Ιntable5,three emissiοnstandardsaresummarized. Τheseareusedin tabletο grοupenginetechnοlοgiesfοrheaνy-dutydiesel νehiclesaccοrding tο ΝΟΧ reductiοn pοtential. Τhebaseline, engine cοnfiguratiοn ischanging, with atrend awayfrοmnaturallyaspirated tοturbο-charged engines.Τhis trend has implicatiοnsfοrimprονed baseline fuelcοnsumptiοn perfοrmance. Cοmparatiνe estimates οf cοnsumptiοn aretherefοrenοtincluded, Τable5: DefinitiοnοfemissiοnstandardsΤable6: Ηeaνy-duty diesel engine technοlοgies,emissiοn perfοrmance, a/ and cοsts fοr emissiοn standard leνelsa/Deteriοratiοn in diesel fuel quality wοuld adνersely affect emissiοn and mayaffect fuel cοnsumptiοn fοr bοth heaνy and light duty νehicles. b/Ιtisstill necessary tο νerify οn a large scale the aνailability οf new cοmpοnents. c/Ρarticulate cοntrοl and οther cοnsideratiοns accοunt fοr thebalance. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1979 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ Η ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥΣ ΤΑ ΜΕΡΗ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να εφαρμόσουν τη Σύμβαση περί Διασυνοριακής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Μεγάλη Απόσταση, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΑ για το γεγονός ότι οι σημερινές εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων προκαλούν ζημίες στις εκτιθέμενες περιοχές της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, σε φυσικούς πόρους ζωτικής περιβαλλοντικής και οικονομικής σημασίας, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη ότι το Εκτελεστικό Σώμα της Σύμβασης αναγνώρισε στη δεύτερη συνοδό του την ανάγκη να μειωθούν αποτελεσματικά οι συνολικές ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου, που προέρχονται από σταθερές και κινητές πηγές ή οι διασυνοριακές ροές τους μέχρι το 1995, καθώς και την ανάγκη για άλλα κράτη, τα οποία είχαν ήδη κάνει προόδους στη μείωση των εκπομπών αυτών, να διατηρήσουν και να επανεξετάσουν τα πρότυπά τους εκπομπών οξειδίων του αζώτου, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τα υφιστάμενα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές, τις μετακινήσεις στην ατμόσφαιρα και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των οξειδίων του αζώτου και των δευτερογενών προϊόντων τους, καθώς και σχετικά με τις τεχνολογίες ελέγχου, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι επιπτώσεις των οξειδίων του αζώτου στο περιβάλλον ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΑ να αναλάβουν αποτελεσματική δράση για τον έλεγχο και τη μείωση των εθνικών ετήσιων εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους, ιδίως με την εφαρμογή κατάλληλων εθνικών προτύπων εκπομπών για τις νέες κινητές πηγές και τις νέες μεγάλες σταθερές πηγές, όπως και με την εκ των υστέρων προσαρμογή των υφιστάμενων μεγάλων σταθερών πηγών, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις επί των θεμάτων αυτών εξελίσσονται και ότι θα είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις αυτές, όταν αναθεωρείται η λειτουργία του παρόντος Πρωτοκόλλου και αποφασίζονται περαιτέρω ενέργειες, ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι η επεξεργασία μιας προσέγγισης που βασίζεται στα κρίσιμα φορτία έχει σκοπό να δημιουργήσει μία επιστημονική βάση προσανατολισμένη στις επιπτώσεις, που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν εξετάζεται η λειτουργία του παρόντος Πρωτοκόλλου και αποφασίζονται περαιτέρω διεθνώς συμφωνηθέντα μέτρα, προκειμένου να περιορισθούν και μειωθούν οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή οι διασυνοριακές ροές τους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η επιμελής εξέταση των διαδικασιών για τη δημιουργία ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την ανταλλαγή τεχνολογιών θα συμβάλλει στην αποτελεσματική μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου στην περιοχή της Επιτροπής, ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΣ με ικανοποίηση την αμοιβαία δέσμευση από πλευράς αρκετών χωρών να υλοποιήσουν άμεσες και ουσιαστικές μειώσεις στις εθνικές ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από ορισμένες χώρες, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα να μειωθούν οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙΓια τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου: 1.Σύμβαση σημαίνει τη Σύμβαση περί Διασυνοριακής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Μεγάλη Απόσταση, που υιοθετήθηκε στη Γενεύη τη 13ην Νοεμβρίου 1979. 2.ΕΜΕΡ (Cοοperatiνe Ρrοgramme fοr Ενaluatiοn and Μοnitοring οf the lοng-Range Τransmissiοn οf Τransbοundary Αir Ροllutants in Εurοpe) σημαίνει το Πρόγραμμα Συνεργασίας για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της σε Μεγάλη Απόσταση Μεταφοράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη. 3.Εκτελεστικό Σώμα σημαίνει το Εκτελεστικό Σώμα για τη Σύμβαση, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 10, παράγραφος 1 της Σύμβασης. 4.Γεωγραφικό Πεδίο του ΕΜΕΡ σημαίνει την περιοχή, που ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 4 του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 περί Διασυνοριακής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης σε Μεγάλη Απόσταση για Μακροπρόθεσμη Χρηματοδότηση του Προγράμματος Συνεργασίας για Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της σε Μεγάλη Απόσταση Μεταφοράς Ατμοσφαιρικών Ρύπων στην Ευρώπη (ΕΜΕΡ), που υιοθετήθηκε στη Γενεύη την 28η Σεπτεμβρίου 1984. 5.Μέρη σημαίνει, εκτός αν άλλως ορίζεται από τα συμφραζόμενα, τα Μέρη του παρόντος Πρωτοκόλλου. 6.Επιτροπή σημαίνει την Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη. 7.Κρίσιμο φορτίο σημαίνει μία ποσοτική εκτίμηση της έκθεσης σε έναν ή περισσότερους ρύπους, κάτω από την οποία δεν εμφανίζονται σημαντικές επιβλαβείς επιδράσεις σε καθορισμένα ευαίσθητα στοιχεία του περιβάλλοντος σύμφωνα με την υφιστάμενη γνώση. 8.Υφιστάμενη Μεγάλη Σταθερή Πηγή σημαίνει κάθε υφιστάμενη σταθερή πηγή της οποίας η θερμική ισχύς είναι τουλάχιστον 100 ΜW 9.Νέα Μεγάλη Σταθερή Πηγή σημαίνει κάθε νέα σταθερή πηγή της οποίας η θερμική ισχύς είναι τουλάχιστον 50 ΜW. 10.Κατηγορία Μεγάλων Πηγών σημαίνει κάθε κατηγορία πηγών που εκπέμπουν ή δύνανται να εκπέμπουν ατμοσφαιρικούς ρύπους υπό μορφή οξειδίων του αζώτου, περιλαμβανομένων των κατηγοριών που περιγράφονται στο τεχνικό Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου και οι οποίες συμβάλλουν τουλάχιστον κατά 10% στις συνολικές εθνικές εκπομπές οξειδίων του αζώτου σε ετήσια βάση, όπως μετρούνται ή υπολογίζονται το πρώτο ημερολογιακό έτος μετά την ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ, και από τότε και μετά κάθε τετραετία. 11.Νέα Σταθερή Πηγή σημαίνει κάθε σταθερή πηγή, της οποίας η κατασκευή ή η ουσιαστική μετατροπή άρχισε μετά το πέρας μίας διετίας από την ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ. 12.Νέα Κινητή Πηγή σημαίνει ένα όχημα με κινητήρα ή άλλη κινητή πηγή που είναι κατασκευασμένη μετά τη λήξη μίας διετίας από την ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ. Άρθρο 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ1.Τα Μέρη θα λάβουν, μόλις είναι δυνατόν και ως πρώτο βήμα, αποτελεσματικά μέτρα για να ελέγξουν ή/και να μειώσουν τις εθνικές τους ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή τις διασυνοριακές ροές τους, με σκοπό, το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1994, οι εν λόγω εκπομπές να μην υπερβαίνουν τις εθνικές ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή τις διασυνοριακές ροές τους του ημερολογιακού έτους 1987 ή οποιουδήποτε προηγούμενου έτους, το οποίο θα προσδιορισθεί κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου ή της προσχώρησης σε αυτό, υπό την προϋπόθεση επιπλέον ότι όσον αφορά κάθε Μέρος, που προσδιορίζει ένα τέτοιο προηγούμενο έτος, οι μέσες εθνικές διασυνοριακές ροές ή οι εθνικές μέσες ετήσιες εκπομπές των οξειδίων του αζώτου κατά τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1987 έως την 1η Ιανουαρίου 1996 δεν υπερβαίνουν τις διασυνοριακές ροές ή τις ετήσιες εκπομπές του ημερολογιακού έτους 1987. 2.Εξάλλου, τα Μέρη θα πρέπει ιδιαιτέρως και όχι αργότερα από δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου: 1)Να εφαρμόσουν εθνικά πρότυπα εκπομπών για τις νέες μεγάλες σταθερές πηγές ή/και για τις κατηγορίες πηγών και για τις ουσιωδώς τροποποιηθείσες σταθερές πηγές στις κατηγορίες μεγάλων πηγών, με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες και Τεχνικές που είναι οικονομικά εφικτές, λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικό Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2)Να εφαρμόσουν εθνικά πρότυπα εκπομπής στις νέες κινητές πηγές σε όλες τις κατηγορίες μεγάλων πηγών, βασισμένα στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνολογίες και Τεχνικές που είναι οικονομικά εφικτές, λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικό Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου και τις σχετικές αποφάσεις, που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο της Επιτροπής Εσωτερικών Μεταφορών της Επιτροπής. 3)Να εισάγουν μέτρα ελέγχου της ρύπανσης για τις υφιστάμενες μεγάλες σταθερές πηγές, λαμβάνοντας υπόψη το τεχνικό Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, την ηλικία της, το βαθμό χρησιμοποίησής της και την ανάγκη αποφυγής αδικαιολόγητης διαταραχής της λειτουργίας. 3.1)Τα Μέρη, ως δεύτερο βήμα, θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ, σχετικά με περαιτέρω βήματα για να μειωθούν οι εθνικές ετήσιες εκπομπές οξειδίων του αζώτου ή οι διασυνοριακές ροές των εκπομπών αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τα διεθνώς αποδεκτά κρίσιμα φορτία και άλλα στοιχεία που απορρέουν από το πρόγραμμα δράσης, που έχει αναληφθεί βάσει του άρθρου 6. 2)Για το σκοπό αυτόν, τα Μέρη θα πρέπει να συνεργαστούν προκειμένου να καθορίσουν: i) τα κρίσιμα φορτία, ii) τις μειώσεις των ετήσιων εθνικών εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών αυτών των εκπομπών, που απαιτείται για να επιτύχουν τους συμφωνηθέντες στόχους που βασίζονται στα κρίσιμα φορτία, iii) τα μέτρα και ένα χρονοδιάγραμμα που θα ξεκινά το αργότερο από την 1η Ιανουαρίου 1996 για την επίτευξη αυτών των μειώσεων. 4.Τα Μέρη μπορούν να λάβουν αυστηρότερα μέτρα από εκείνα που ορίζονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο 3 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ1.Τα Μέρη, σύμφωνα και με την εθνική τους νομοθεσία, κανονισμούς και πρακτικές, θα διευκολύνουν την ανταλλαγή τεχνολογίας, προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ειδικότερα μέσω της προώθησης: 1)της εμπορικής ανταλλαγής διαθέσιμης τεχνολογίας, 2)των άμεσων επαφών και της συνεργασίας στο βιομηχανικό κλάδο, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοπραξιών, 3)της ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειρίας, και 4)της παροχής τεχνικής βοήθειας. 2.Στο πλαίσιο της προώθησης των δραστηριοτήτων που ορίζονται στα ανωτέρω εδάφια α) έως δ), τα Μέρη θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες, διευκολύνοντας τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ αρμόδιων οργανισμών και ατόμων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα, που είναι ικανά να παρέχουν τεχνολογία, υπηρεσίες μελέτης και σχεδιασμού, εξοπλισμό ή κεφάλαια. 3.Τα Μέρη, όχι αργότερα από έξι μήνες μετά την ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ, θα ξεκινήσουν τη μελέτη των διαδικασιών δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθηκών για την ανταλλαγή τεχνολογίας για μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Άρθρο 4 ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗΤα Μέρη, το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από δύο έτη μετά την ημερομηνία θέσης του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ, θα πρέπει να διαθέτουν επαρκώς αμόλυβδη βενζίνη, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις το ελάχιστο κατά μήκος των μεγάλων αξόνων διεθνούς διαμετακόμισης για να διευκολυνθεί η κυκλοφορία των οχημάτων που είναι εφοδιασμένα με καταλυτικούς μετατροπείς. Άρθρο 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ1.Τα Μέρη θα αναθεωρούν τακτικά το παρόν Πρωτόκολλο. λαμβάνοντας υπόψη τις Βέλτιστες Διαθέσιμες επιστημονικά δεδομένα και τεχνολογικές εξελίξεις. 2.Η πρώτη αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί το αργότερο ένα έτος μετά τη θέση του παρόντος Πρωτοκόλλου σε ισχύ. Άρθρο 6 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΤα Μέρη θα πρέπει να προσδίδουν υψηλή προτεραιότητα στην έρευνα και την παρακολούθηση σχετικά με την εξέλιξη και την εφαρμογή μίας προσέγγισης βασισμένης στα κρίσιμα φορτία για να καθοριστούν, με επιστημονικό τρόπο, οι αναγκαίες μειώσεις των εκπομπών οξειδίων του αζώτου. Τα Μέρη, ιδίως μέσω εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο σχέδιο δράσης του Εκτελεστικού Σώματος και μέσω άλλων προγραμμάτων συνεργασίας αναληφθέντων στο πλαίσιο της Σύμβασης, θα αποσκοπούν: α) Να αναγνωρίσουν και προσδιορίσουν ποσοτικά τα αποτελέσματα των εκπομπών οξειδίων του αζώτου στον άνθρωπο, τα φυτά και τα ζώα. τα νερά, τα εδάφη και τα υλικά, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις σε αυτά των οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από άλλες πηγές έκτος από την ατμοσφαιρική απόθεση. β) Να καθορίσουν τη γεωγραφική κατανομή των ευαίσθητων περιοχών. γ) Να αναπτύξουν συστήματα μέτρησης και πρότυπα υπολογισμών (μοντέλα), συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων μεθοδολογιών για τον υπολογισμό των εκπομπών, με σκοπό να προσδιορισθεί ποσοτικά η μεταφορά οξειδίων του αζώτου και σχετικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση. δ) Να βελτιώσουν τις εκτιμήσεις της απόδοσης και του κράτους των τεχνολογιών ελέγχου των εκπομπών οξειδίων του αζώτου και να καταγράψουν την εξέλιξη των βελτιωμένων και νέων τεχνικών και ε) Να αναπτύξουν, στο πλαίσιο μίας προσέγγισης βασισμένη στα κρίσιμα φορτία, μεθόδους για να ενσωματώνουν τα επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά δεδομένα με σκοπό να καθορισθούν κατάλληλες στρατηγικές ελέγχου. Άρθρο 7 ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Τα Μέρη θα καταρτίζουν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εθνικά προγράμματα, στρατηγικές και πολιτικές για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν πρωτόκολλο και θα χρησιμοποιηθούν ως μέσο ελέγχου και μείωσης των εκπομπών οξειδίων του αζώτου η των διασυνοριακών ροών τους. Άρθρο 8 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1.Τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες κοινοποιώντας στο Εκτελεστικό Σώμα τα εθνικά προγράμματα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές που αναπτύσσουν, σύμφωνα με το άρθρο 7 ανωτέρω, και αναφέροντάς του ετησίως τις προόδους που έχουν επιτευχθεί και όλες τις μετατροπές που έχουν επέλθει σε αυτά τα προγράμματα, τις πολιτικές και στρατηγικές, και ιδιαιτέρως: 1)τα επίπεδα των εθνικών ετήσιων εκπομπών οξειδίων του αζώτου και τις βάσεις επί των οποίων αυτές έχουν υπολογισθεί. 2)τις προόδους στην εφαρμογή εθνικών προτύπων εκπομπής, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2, παράγραφος 2. εδάφια α) και β) ανωτέρω, και τα εθνικά πρότυπα εκπομπής που εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοσθούν, καθώς και τις πηγές η/και τις κατηγορίες πηγών που αυτά αφορούν, 3)τις προόδους επιβολής μέτρων ελέγχου της ρύπανσης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 2. παράγραφος 2.εδάφιο γ) ανωτέρω, σχετικά με τις πηγές που αφορούν και τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν, 1)τις προόδους που έχουν επιτευχθεί για τη διάθεση αμόλυβδης βενζίνης στο κοινό, 2)τα μέτρα που λαμβάνονται για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή τεχνολογίας, 3)τις προόδους για τον καθορισμό των κρίσιμων φορτίων. 2.Παρόμοιες πληροφορίες όσον είναι δυνατόν υποβάλλονται σύμφωνα με ένα ομοιόμορφο πλαίσιο αναφοράς. Άρθρο 9 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙΤο ΕΜΕΡ. χρησιμοποιώντας κατάλληλα μοντέλα και σε εύθετο χρόνο πριν από τις ετήσιες συνοδούς του Εκτελεστικού Σώματος, θα παρέχει στο Εκτελεστικό Σώμα υπολογισμούς των ισοζυγίων αζώτου, καθώς και των διασυνοριακών ροών τους και των αποθέσεων οξειδίων του αζώτου στη γεωγραφική περιοχή δραστηριοτήτων του ΕΜΕΡ. Στις περιοχές εκτός του γεωγραφικού πεδίου του ΕΜΕΡ θα χρησιμοποιούνται μοντέλα κατάλληλα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις των Μερών της Σύμβασης. Άρθρο 10 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤο τεχνικό Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα , αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Πρωτοκόλλου Άρθρο 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ι. Κάθε Μέρος μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις στο παρόν Πρωτόκολλο. 2.Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις 9α υποβάλλονται γραπτώς στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Επιτροπής, ο οποίος θα τις κοινοποιεί σε όλα τα Μέρη. Το Εκτελεστικό Σώμα θα συζητά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στην επόμενη ετήσια σύνοδο του, εφόσον οι προτάσεις αυτές έχουν κοινοποιηθεί από τον Εκτελεστικό Γραμματέα στα Μέρη πριν από τουλάχιστον ενενήντα ημέρες. 3.Οι τροποποιήσεις στο παρόν Πρωτόκολλο, εκτός από εκείνες στο τεχνικό Παράρτημα του, θα υιοθετούνται με κοινή συναίνεση των Μερών που είναι παρόντα σε σύνοδο του Εκτελεστικού Σώματος και τίθενται σε ισχύ για τα Μέρη που τις αποδέχθηκαν την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία υποβολής των πράξεων αποδοχής των τροπολογιών αυτών από τα δύο τρίτα των Μερών. Οι τροποποιήσεις θα τίθενται σε ισχύ για όποιο Μέρος θα τις έχει αποδεχθεί μόλις τα δύο τρίτα των Μερών υποβάλλουν τις πράξεις αποδοχής των τροποποιήσεων αυτών, την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εν λόγω Μέρος κατέθεσε τη δική του πράξη αποδοχής των τροποποιήσεων. 4.Οι τροποποιήσεις στο τεχνικό Παράρτημα του παρόντος Πρωτοκόλλου θα υιοθετούνται κοινή συναινέσει των Μερών που είναι παρόντα σε σύνοδο του Εκτελεστικού Σώματος και θα τίθενται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κοινοποίησής τους σύμφωνα με την κάτωθι παράγραφο 5. 5.Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 3 και 4 κοινοποιούνται, το συντομότερο δυνατόν μετά την υιοθέτησή τους, σε όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη από τον Εκτελεστικό Γραμματέα. Άρθρο 12 ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝΣτην περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο ή περισσότερων Μερών, όσον αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, τα ενδιαφερόμενα Μέρη θα αναζητήσουν επίλυση της διαφοράς μέσω διαπραγμάτευσης ή οποιασδήποτε άλλης μεθόδου διευθέτησης της διαφοράς αποδεκτής από τα Μέρη. Άρθρο 13 ΥΠΟΓΡΑΦΗ1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για υπογραφή στη Σόφια από την 1η έως και την 4η Νοεμβρίου 1988, μετά στην Έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη μέχρι τις 5 Μαΐου 1989, από τα Κράτη - Μέλη της Επιτροπής, καθώς και από Κράτη που έχουν γνωμοδοτικό καθεστώς στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 8 της απόφασης 36 (ΙV) του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της 28ης Μαρτίου 1947, και από περιφερειακούς οργανισμούς οικονομικής ολοκλήρωσης, ιδρυθέντες από κυρίαρχα Κράτη - Μέλη της Επιτροπής, που έχουν αρμοδιότητα αναφορικώς προς τη διαπραγμάτευση, σύναψη και εφαρμογή διεθνών συμφωνιών σε θέματα που καλύπτονται από το παρόν Πρωτόκολλο, εφόσον τα εν λόγω Κράτη και οργανισμοί είναι Μέρη της Σύμβασης. 2.Σε θέματα εντός της αρμοδιότητάς τους, παρόμοιοι περιφερειακοί οργανισμοί οικονομικής ολοκλήρωσης, για δικό τους λογαριασμό, θα ασκούν τα δικαιώματα και θα εκπληρώνουν τις ευθύνες που το παρόν Πρωτόκολλο αποδίδει στα Κράτη - Μέλη τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα Κράτη - Μέλη αυτών των οργανισμών δεν θα δικαιούνται να ασκήσουν κεχωρισμένα τα εν λόγω δικαιώματα. Άρθρο 14 ΚΥΡΩΣΗ, ΑΠΟΔΟΧΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ 1.Το παρόν Πρωτόκολλο θα υπόκειται σε κύρωση, αποδοχή ή έγκριση από τα προσυπογράφοντα Μέρη. 2.Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό για προσχώρηση από τις 6 Μαΐου 1989 από τα Κράτη και τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 ανωτέρω. 3.Ένα Κράτος ή ένας οργανισμός που προσχωρεί στο παρόν Πρωτόκολλο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1993 μπορεί να εφαρμόσει τα άρθρα 2 και 4 ανωτέρω το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1995. 4.Οι πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης η προσχώρησης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος εκτελεί χρέη Θεματοφύλακα.Άρθρο 15 ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ 1.Τοπαρόν Πρωτόκολλοθα τεθείσε ισχύτην ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία η δέκατη έκτη πράξη κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης θα έχει κατατεθεί. 2. Για κάθε Κράτος και οργανισμό που αναφέρεται στο άρθρο 13,παράγραφος 1, που επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει το παρόν Πρωτόκολλο η προσχωρεί σε αυτό μετά την κατάθεση της δέκατης έκ της πράξης κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης η προσχώρησης, το Πρωτόκολλο θα τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ήμερα μετά την ημερομηνία κατάθεσης από το εν λόγω Μέρος της δικής τουπράξης κύρωσης,αποδοχής, έγκρισηςή προσχώρησης.Άρθρο 16 ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΟποτεδήποτε μετά από πέντε χρόνια από την ημερομηνία κατά την οποία το παρόν Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ για κάποιο Μέρος, αυτό το Μέρος μπορεί να αποσυρθεί από το Πρωτόκολλο, δίδοντας γραπτή κοινοποίηση στο Θεματοφύλακα. Παρόμοια αποχώρηση θα τίθεται σε ισχύ την ενενηκοστή ημέρα μετά την ημερομηνία παραλαβής της από το Θεματοφύλακα ή οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ημερομηνία που θα προσδιορίζεται στην κοινοποίηση αποχώρησης. Άρθρο 17 ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑΤο πρωτότυπο του παρόντος Πρωτοκόλλου, του οποίου τακείμενα στηναγγλική, γαλλική και ρωσική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ: οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Σόφια, 31 Οκτωβρίου 1988 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.Οι πληροφορίες που αφορούν την απόδοση εκπομπών και το κόστος στηρίζονται στην επίσημη τεκμηρίωση του Εκτελεστικού Σώματος και των επικουρικών Σωμάτων του. και πιο συγκεκριμένα στα έγγραφα Ε.Β. ΑΙΡ/WG.3/R.8, R.9 και R.16. καθώς και στα ΕΝV/WΡ1/R.86 και Cοrr.1, όπως περιλαμβάνονται στο 7ο κεφάλαιο της μελέτης Αποτελέσματα και Έλεγχος της Διασυνοριακής Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης. Εκτός αντιθέτου ένδειξης, οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται θεωρούνται ως αξιόπιστες με βάση τη λειτουργική εμπειρία. 2.Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα δεν είναι πλήρεις. Δεδομένου ότι η πείρα σχετικά με τους νέους κινητήρες και τις νέες εγκαταστάσεις, που ενσωματώνουν τεχνολογίες με, χαμηλές εκπομπές, καθώς επίσης σχετικά με την εκ των υστέρων προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επεκτείνεται συνεχώς, θα είναι αναγκαία η τακτική επεξεργασία και τροποποίηση του παρόντος Παραρτήματος. Το Παράρτημα, άλλωστε, δεν μπορεί να αποτελέσει μία διεξοδική έκθεση τεχνικών επιλογών και στόχος του είναι να παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στα Μέρη για την ανεύρεση οικονομικά εφικτών τεχνολογιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο. Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟχ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ 3.Η καύση ορυκτών καυσίμων είναι η κύρια σταθερή πηγή ανθρωπογενών εκπομπών ΝΟχ. Επιπλέον μερικές διαδικασίες χωρίς καύση μπορούν να συντελέσουν σε σχετικές εκπομπές ΝΟχ. 4..Οι μεγάλες κατηγορίες σταθερών πηγών εκπομπής ΝΟχ μπορούν να περιλαμβάνουν: 1)εγκαταστάσεις καύσης, 2)καμίνους βιομηχανικών διαδικασιών (π.χ. παραγωγής τσιμέντου), ν) σταθερούς αεροστρόβιλους και μηχανές εσωτερικής καύσης, και 3)διεργασίες άλλες εκτός της καύσης (π.χ. παραγωγή νιτρικού οξέος). 5.Οι τεχνολογίες μείωσης των εκπομπών ΝΟχ έχουν ως επίκεντρο ορισμένες μετατροπές της καύσης ή της διεργασίας και - ειδικά για τις μεγάλες μονάδες παραγωγής - την επεξεργασία των καυσαερίων. 6.Όταν προσαρμόζονται εκ των υστέρων υφιστάμενες εγκαταστάσεις, η έκταση εφαρμογής των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών ΝΟχ μπορεί να περιοριστεί λόγω αρνητικών δευτερογενών επιδράσεων στη λειτουργία ή λόγω άλλων περιορισμών ίδιων της εγκατάστασης. Κατά συνέπεια σε περίπτωση της εκ των υστέρων προσαρμογής, δίδονται μόνον προσεγγιστικές εκτιμήσεις για τις τυπικές εφικτές τιμές των εκπομπών ΝΟχ. Στις νέες εγκαταστάσεις οι αρνητικές δευτερογενείς επιδράσεις μπορούν να μειωθούν ή να αποκλεισθούν μέσω κατάλληλων χαρακτηριστικών σχεδιασμού. 7.Σύμφωνα με τα σημερινά διαθέσιμα δεδομένα, το κόστος των μετατροπών της καύσης μπορεί να θεωρηθεί μικρό για τις νέες εγκαταστάσεις. Αντίθετα, σε περίπτωση της εκ των υστέρων προσαρμογής π.χ. στις μεγάλες μονάδες παραγωγής, το κόστος μπορεί να ποικίλλει, εν γένει, από 3 έως 25 ελβετικά φράγκα ανά Κ Wel (για το 1985). Κατά κανόνα, το επενδυτικό κόστος για τα συστήματα επεξεργασίας των καυσαερίων είναι πολύ υψηλότερο. 8.Για τις σταθερές πηγές, οι συντελεστές εκπομπής εκφράζονται σε milligrammes ΝΟ2 ανά κυβικό μέτρο αερίου (mg/m3) υπό κανονικές συνθήκες (0° C 1013 mb), εν ξηρώ. Εγκαταστάσεις καύσης 9.Η κατηγορία των εγκαταστάσεων καύσης περιλαμβάνει την καύση ορυκτών καυσίμων σε καμίνους, λέβητες, έμμεσους θερμαντές και άλλες εγκαταστάσεις καύσης, θερμικής ισχύος ανώτερης των 10 ΜW, χωρίς ανάμειξη των καυσαερίων με άλλα απόβλητα ή επεξεργασμένες ύλες. Για τις υφιστάμενες η τις νέες εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες οι κάτωθι τεχνολογίες καύσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό: 1)χαμηλή θερμοκρασία στο θάλαμο καύσης, περιλαμβανομένης και της καύσης ρευστοποιημένης κλίνης, 2)λειτουργία με μικρή περίσσεια αέρα. 3)εγκατάσταση με ειδικούς καυστήρες χαμηλών εκπομπών ΝΟχ. 4)ανακύκλωση των καυσαερίων στον αέρα καύσης, 5)λειτουργία με βαθμιδωτή καύση/πρόσθετος αέρας, στ) επανάκαυση (καύσιμο σε βαθμιδωτή καύση ). Τα πρότυπα αποδόσεων που είναι δυνατόν να επιτευχθούν συνοψίζονται στον Πίνακα Μελέτεςγια τηνΑτμοσφαιρική Ρύπανσηαριθ.(δημοσίευση τωνΗνωμένων Εθνώναριθμός πώλησης; Ε.87 ΙΙ.Ε.36). Είναι δύσκολο προς το παρόν να δοθούν αξιόπιστα δεδομένα για το κόστος των τεχνολογιών ελέγχου σε απόλυτες τιμές. Όσον αφορά τα δεδομένα κόστους που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα, θα πρέπει επομένως να δοθεί έμφαση στη σχέση μεταξύ του κόστους των διαφόρων τεχνολογιών παρά στο κόστος που είναι εκφρασμένο σε απόλυτες τιμές. 3 Η πείρα από αυτήν την τεχνολογία καύσης είναι περιορισμένη. (α)Οι δυναμικότητες υποδεικνύουν την θερμική ισχύ σε ΜW (θερμικά) ανά καύσιμο (κατώτερη θερμική τιμή). (β)Λόγω περιορισμών που είναι ίδιοι της εγκατάστασης και των μεγαλύτερων αβεβαιοτήτων από την εκ των υστέρων προσαρμογή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. δίδονται μόνον τιμές κατά προσέγγιση. (γ)Για τις μικρές εγκαταστάσεις (10ΜW-100ΜW), ισχύει μεγαλύτερος βαθμός αβεβαιότητας με τα δεδομένα στοιχεία. 10.Η επεξεργασία των καυσαερίων με επιλεκτική καταλυτική αναγωγή (SCR) είναι ένα επιπλέον μέτρο μείωσης των εκπομπών ΝΟχ, με αποδόσεις 80% ή και περισσότερο. Υπάρχει σήμερα στην περιοχή της Επιτροπής σημαντική λειτουργική εμπειρία από νέες ή εκ των υστέρων προσαρμοσμένες εγκαταστάσεις, ιδιαίτερα στις μεγάλες μονάδες παραγωγής άνω των 300 ΜW (θερμικών). Εάν συνδυαστούν με μετατροπές στην καύση, μπορούν εύκολα να επιτευχθούν τιμές εκπομπής 200mg/m (στερεά καύσιμα. 6% Ο2) και 150mg/m [υγρά καύσιμα, 3% Ο2). 11.Η επιλεκτική μη καταλυτική αναγωγή (SΝCR) μια τεχνική επεξεργασία καυσαερίων που επιτρέπει να επιτευχθεί μείωση των ΝΟχ από 20 έως 60 %, είναι μια λιγότερο δαπανηρή τεχνολογία για ειδικές εφαρμογές (π.χ κάμινοι διυλιστηρίων και καύση αερίων υπό φορτίο βάσης). Σταθεροί αεριοστρόβιλοι και μηχανές εσωτερικής καύσης 12.Οι εκπομπές ΝΟχ από σταθερούς αεριοστροβίλους μπορούν να μειωθούν είτε με μετατροπή της καύσης (ξηρός έλεγχος) είτε με έγχυση ύδατος/ατμού (υγρός έλεγχος). Αυτά τα δύο είδη μέτρων έχουν καθιερωθεί καλώς. Έτσι μπορεί να επιτευχθούν τιμές εκπομπής 150mg/m3 (αέρια. 15% Ο2) και 300mg/n3 (πετρέλαιο, 15% Ο2) . Η εκ των υστέρων προσαρμογή είναι δυνατή. 13.Οι εκπομπές ΝΟχ σταθερών μηχανών εσωτερικής καύσης που είναι εφοδιασμένοι με σπινθηριστές Ι. C. μπορούν να μειωθούν είτε με μετατροπή στην καύση (π.χ. πτωχό μείγμα και συστήματα ανακύκλωσης των καυσαερίων) είτε με επεξεργασία των καυσαερίων (τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας κλειστού κυκλώματος, SCR). Η δυνατότητα εφαρμογής των διάφορων αυτών διαδικασιών από τεχνική και οικονομική άποψη εξαρτάται από το μέγεθος της μηχανής, τον τύπο της μηχανής (δίχρονος/τετράχρονος κινητήρας) και από τον τρόπο λειτουργίας της μηχανής (σταθερό/μεταβλητό φορτίο). Το σύστημα με πτωχό μείγμα επιτρέπει να επιτευχθούν τιμές εκπομπής ΝΟχ 300 mg/m3 (5% Ο2) η μέθοδος SCR μειώνει tic εκπομπές ΝΟχ πολύ κάτω των 400 mg/m3 (5% Ο2) και ο τριοδικός καταλυτικός μετατροπέας μειώνει παρόμοιες εκπομπές και κάτω των 200 mg/m3 (5% Ο2). Κάμινοι βιομηχανίας Έψηση τσιμέντου 14.Η μέθοδος προασβεστοποίησης είναι υπό αξιολόγηση προς το παρόν στην περιοχή της Επιτροπής, ως πιθανή τεχνολογία που έχει τη δυνατότητα μείωσης των συγκεντρώσεων ΝΟχ στα καυσαέρια των νέων ή υφιστάμενων καμίνων έψησης του τσιμέντου σε περίπου 300 mg/m3 (10% Ο2). Διεργασίες άλλες έκτος της καύσης -Παραγωγή νιτρικού οξέος 15.Η παραγωγή νιτρικού οξέος με απορρόφηση υπό υψηλή πίεση (> 8 bar) επιτρέπει να διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις ΝΟχ σε μη αραιωμένα απαέρια κάτω των 400 mg/m3 . Η ίδια απόδοση εκπομπών μπορεί να παραχθεί με απορρόφηση υπό μέση πίεση σε συνδυασμό με μία διαδικασία SCR η με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία μείωσης των ΝΟχ παρόμοιας αποτελεσματικότητας. Η εκ των υστέρων προσαρμογή είναι δυνατή. ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΝΟχ ΑΠΟ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 16.Τα οχήματα με κινητήρα που εξετάζονται στο παρόν Παράρτημα είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στις οδικές μεταφορές, ήτοι τα επιβατηγά βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα, τα ελαφρά εμπορικά οχήματα και τα βαρέα εμπορικά οχήματα. Όπου χρειάζεται αναφέρονται οι συγκεκριμένες κατηγορίες των οχημάτων (Μ1, Μ2, Μ3 Ν1, Ν2, Ν3), όπως αυτές ορίζονται στον κανονισμό αριθ. 13 της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος εξεδόθη κατ εφαρμογή της Συμφωνίας του 1958, σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων όρων ειδοποίησης και αμοιβαίας αναγνώρισης της πιστοποίησης εξοπλισμού και μερών οχημάτων με κινητήρα. 17.Οι οδικές μεταφορές αποτελούν μια μεγάλη πηγή ανθρωπογενών εκπομπών ΝΟχ σε πολλές χώρες της Επιτροπής και συμβάλλουν από 40 έως 80% στο σύνολο των εκπομπών σε εθνική κλίμακα. Τυπικά, τα βενζινοκίνητα οχήματα συμβάλλουν κατά τα δύο τρίτα στο σύνολο των εκπομπών ΝΟχ που οφείλονται στις οδικές μεταφορές. 13.Οι διαθέσιμες τεχνολογίες για τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου που προέρχονται από τα οχήματα με κινητήρα συνοψίζονται στους Πίνακες 3 και 6. Είναι πρόσφορο να ομαδοποιούνται οι τεχνολογίες σύμφωνα με τα υφιστάμενα ή τα προτεινόμενα σε εθνική ή διεθνή κλίμακα πρότυπα εκπομπής, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με την αυστηρότητα του ελέγχου. Δεδομένου ότι οι ισχύοντες νομοθετημένοι κύκλοι δοκιμής ανταποκρίνονται μόνο σε αστική ή μητροπολιτική οδήγηση, οι εκτιμήσεις των σχετικών εκπομπών ΝΟχ που δίδονται κατωτέρω λαμβάνουν υπόψη την οδήγηση σε μεγαλύτερες ταχύτητες, όπου οι εκπομπές ΝΟχ μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές. 19.Τα επιπλέον στοιχεία κόστους παραγωγής για τις διάφορες τεχνολογίες, που δίδονται στους Πίνακες 3 και 6, αποτελούν εκτίμηση του κόστους κατασκευής και όχι λιανικής τιμής. 20.Ο έλεγχος της πιστότητας στο στάδιο παραγωγής και ανάλογα επίσης και η απόδοση του οχήματος κατά τη χρήση του είναι σημαντικός για να εξασφαλίζεται ότι η δυνατότητα μείωσης των προτύπων εκπομπής επιτυγχάνεται πράγματι. 21 Οι τεχνολογίες που ενσωματώνουν ή βασίζονται στη χρήση καταλυτικών μετατροπέων απαιτούν αμόλυβδο καύσιμο. Η ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με καταλυτικό μετατροπέα εξαρτάται από τη γενική διαθεσιμότητα αμόλυβδης βενζίνης. Βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα (Μ1) 22.Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τέσσερα πρότυπα εκπομπής. Τα πρότυπα χρησιμοποιούνται στον Πίνακα 3 για την ομαδοποίηση των διαφόρων τεχνολογιών μηχανών για βενζινοκίνητα οχήματα ανάλογα με το δυναμικό τους μείωσης των εκπομπών ΝΟχ. Πίνακας 2 Καθαρισμός των προτύπων εκπομπής Πίνακας 3 Τεχνολογίες εφαρμοζόμενες στους βενζινοκινητήρες, αποδόσεις εκπομπής, κόστος και κατανάλωση καυσίμου που αντιστοιχούν στα επίπεδα εκπομπής 1)Οι εκτιμήσεις για τη σύνθετη μείωση των ΝΟχ και τον δείκτη κατανάλωσης καυσίμου αφορούν ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο μέσου βάρους που λειτουργεί υπό μέσες συνθήκες οδήγησης στην Ευρώπη. 3) Το επιπλέον κόστος παραγωγής θα μπορούσε να εκφραστεί πιο πρακτικά σε επί τοις % του συνολικού κόστους του οχήματος. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι εκτίμησης κόστους προορίζονται κυρίως για τη σύγκριση σχετικών τιμών διατηρήθηκε η διατύπωση των πρωτότυπων κειμένων. 2)Συντελεστής σύνθετης εκπομπής ΝΟχ =2.5 g/km. 3)ΕGR: Σημαίνει ανακύκλωση των καυσαερίων 4)Βασισμένο ολοκληρωτικά στα δεδομένα πειραματικών κινητήρων. Στην πράξη δεν υφίσταται παραγωγή οχημάτων με κινητήρα πτωχού μείγματος. 23.Τα πρότυπα εκπομπής Α, Β, Γ και Δ περιλαμβάνουν εκτιμώμενες μειώσεις εκπομπών των ρύπων αυτών, ως όρια για τις εκπομπές υδρογονανθράκων (ΗC), μονοξειδίου προς τη βάση, αναφοράς ΕCΕ R 15-04. δίδονται στον του άνθρακος (CΟ), καθώς και για τα ΝΟχ. Οι Πίνακα 4. Πίνακας 4 Εκτιμώμενες μειώσεις των εκπομπών ΗC και CΟ από τα βενζινοκίνητα επιβατηγά αυτοκίνητα για διάφορες τεχνολογίες 24.Τα υφιστάμενα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις εκπομπής ΝΟχ των προτύπων Α, 3 και Γ. Οι αυστηρές απαιτήσεις για την εκπομπή αιωρούμενων σωματιδίων, καθώς και τα αυστηρά όρια για τα ΝΟχ του προτύπου Δ σημαίνει ότι τα επιβατηγά πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα θα χρειαστούν περαιτέρω ανάπτυξη, στην οποία θα περιλαμβάνεται πιθανόν ο ηλεκτρονικός έλεγχος της αντλίας τροφοδοσίας, προωθημένα συστήματα έγχυσης του καυσίμου, η ανακύκλωση των καυσαερίων και η παγίδευση αιωρούμενων σωματιδίων. Προς το παρόν υφίστανται μόνον πειραματικά αυτοκίνητα (βλέπετε επίσης Πίνακα 6 σημείωση α). Αλλα ελαφρά εμπορικά οχήματα (Ν1) 25.Οι μέθοδοι ελέγχου για τα επιβατηγά αυτοκίνητα ισχύουν, αλλά οι παράγοντες μείωσης ΝΟχ, κόστους και προθεσμίας έναρξης της εμπορικής παραγωγής μπορεί να διαφέρουν. Βαρέα βενζινοκίνητα οχήματα (Μ2, Μ3, Ν2 και Ν3) 26.Αυτή η κατηγορία οχημάτων έχει αμελητέα σημασία στη Δυτική Ευρώπη και φθίνει στην Ανατολική Ευρώπη. Τα επίπεδα εκπομπής ΝΟχ κατά US-1990 και US-1991 (βλέπετε Πίνακα 5) θα μπορούσαν να επιτευχθούν με μικρό κόστος χωρίς σημαντικές τεχνολογικές προόδους. Βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα (Μ2, Μ3, Ν2 και Ν3) 27.Στον Πίνακα 5 συνοψίζονται τρία πρότυπα εκπομπών. Χρησιμοποιούνται στον Πίνακα 5 για να ομαδοποιηθούν οι τεχνολογίες κινητήρα για βαρέα πετρελαιοκίνητα οχήματα ανάλογα με το δυναμικό μείωσης των ΝΟχ. Η βασική μορφή του κινητήρα αλλάζει, δεδομένου ότι υπάρχει η τάση να αντικατασταθούν οι κινητήρες με φυσική αναρρόφηση από κινητήρες με στροβιλοσυμπιεστή. Η τάση αυτή έχει συνέπειες επί των βελτιωμένων αποδόσεων της βασικής κατανάλωσης καυσίμου. Επομένως δεν δίδεται στο σημείο αυτό καμία συγκριτική εκτίμηση της κατανάλωσης. Πίνακας 5 Καθορισμός των προτύπων εκπομπών Πίνακας 6 Τεχνολογίες πετρελαιοκινητήρων βαρέως τύπου, αποδόσεις εκπομπών (α) και κόστος επίτευξης των προτύπων επιπέδων εκπομπών 1)Αλλοίωση της ποιότητας του καυσίμου ντηζελ θα είχε δυσμενή επίπτωση στην εκπομπή και θα μπορούσε να επηρεάσει την κατανάλωση καυσίμου στα ιδιωτικής χρήσης βαρέα και ελαφρά οχήματα. 3) Παραμένει αναγκαίο να επαληθευτεί σε μεγάλη κλίμακα η δυνατότητα διάθεσης των νέων κατασκευαστικών μερών γ) Λόγω του έλεγχου των εκπομπών των αιωρουμένων σωματιδίων και άλλων παραγόντων.
Άρθρο 2
1.  
    Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος νόμου και του κυρούμενου Πρωτοκόλλου
Άρθρο 3
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία