Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Ε.Α.Π., που ιδρύθηκε από το άρθρο 27 παρ. 1 εδ. α του ν. 2083/1992, είναι αυτοτελές και πλήρως αυτοδιοικούμενο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και λειτουργεί με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Έδρα του Ε.Α.Π. ορίζεται η Πάτρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου, μπορούν να ιδρύονται παραρτήματα του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., που εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των παραρτημάτων του.
3.  
  Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
Άρθρο 2
1.  
 1. Βασική λειτουργική μονάδα του Ε.Α.Π. είναι η θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.
 2. Κάθε Θ.Ε. περιλαμβάνει τρία εξαμηνιαία μαθήματα, με διδακτέα ύλη που αντιστοιχεί σε διδακτέα ύλη μαθημάτων τρίωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας των Α.Ε.Ι.
 3. Η διδασκαλία κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων, διαρκεί δέκα (10) μήνες.
 4. Με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται κατ έτος οι παρεχόμενες θεματικές ενότητες, καθώς και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους.
 5. Οι ημερομηνίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτουν για όλες τις Θ.Ε.
 6. Με απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται ο αριθμός των υποενοτήτων κάθε Θ.Ε.
2.  
 1. Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές:
 2. ί) Κοινωνικών Επιστημών, ii) Ανθρωπιστικών Σπουδών, iii) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, iν) Εφαρμοσμένων Τεχνών.
 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του Ε.Α.Π., κατά tiς κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.
 4. Τα προγράμματα σπουδών για τον καθορισμό των οποίων παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την παροχή γνώμης από την οικεία Κοσμητεία, εκπονούνται στην Κοσμητεία στην οποία υποβλήθηκε το ερώτημα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
 5. Η Κοσμητεία υποχρεούται να συνδράμει οργανωτικά και διοικητικά στην εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών.
 6. Για τα ίδια προγράμματα, για τα οποία δεν χορηγήθηκε γνώμη της οικείας Κοσμητείας, δεν απαιτείται εισήγηση της Κοσμητείας, για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου των μαθημάτων και την ένταξη των σχετικών Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα προγράμματα αυτά.
 7. Οι Σχολές παρέχουν προγράμματα σπουδών.
 8. Κάθε πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται από συνδυασμούς Θ.Ε.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορούν να δημιουργούνται, να καταργούνται, να μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε. των Σχολών.
 10. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μιας Θ.Ε. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μία Σχολές.
 11. Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 12. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε. στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών.
 13. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση των αντίστοιχων Κοσμητειών και έγκριση από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. με το συνδυασμό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές.
 14. Ως ακαδημαϊκός υπεύθυνος για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των Καθηγητών του Ε.Α.Π., που είναι συντονιστής μιας από τις Θ.Ε. του προγράμματος αυτού.
 15. Σε περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας Καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Ακαδημαϊκού Υπευθύνου ανανεώνεται.
 16. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας Καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά στους Αναπληρωτές Καθηγητές του Ε.Α.Π., στους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές που είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.
 17. Τα καθήκοντα του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π.
3.  
 1. Η διδασκαλία μιας Θ.Ε. γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.), η οποία περιλαμβάνει μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. και αριθμό μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π., ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος.
 2. Με απόφαση της Κοσμητείας ορίζεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που ανήκει στην Ο.Δ.Π. ως συντονιστής της Ο.Δ.Π.
 3. Οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος.
 4. Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π.
 5. Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής του οικείου προγράμματος σπουδών.
 6. Σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών και έως την ανάπτυξη του συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, ο συντονισμός της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας τους ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας.
 7. Η θητεία των επιτροπών αυτών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ.
 8. Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το οικείο πρόγραμμα σπουδών.
 9. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της, καθώς και η κατά περίπτωση αμοιβή του Προέδρου και των μελών από ίδιους πόρους του ιδρύματος.
 10. Η γνώμη της Κοσμητείας για τη συγκρότηση της επιτροπής θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτήν.
 11. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατή η προσφορά μιας Θ.Ε. και από Ο.Δ.Π., που περιλαμβάνει μόνο μέλη Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
 12. Στην περίπτωση αυτή χρέη Συντονιστή ασκεί ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής ή μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που εντάσσεται σε άλλη Θ.Ε. ή μέλος Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π., το οποίο είναι μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι.
 13. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο Συντονιστής ορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας.
4.  
  Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση των Κοσμητειών του Ε.Α.Π., καταρτίζεται ο εσωτερικός κανονισμός του Ε.Α.Π. και υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας και έγκριση προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2083/1992 και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
Άρθρο 3
1.  
  Τα όργανα διοίκησης του Ε.Α.Π. είναι η Σύγκλητος, ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης, οι Κοσμητείες και οι Κοσμήτορες.
2.  
 1. Η Σύγκλητος είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης του Ε.Α.Π. και έχει το τεκμήριο αρμοδιότητας.
 2. Η Σύγκλητος ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι., καθώς και τις αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 3. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή και από το Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.
 4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη.
 5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που μετέχουν στη Σύγκλητο εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για ένα (1) έτος από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. της κάθε Σχολής.
 6. Η διαδικασία εκλογής καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος.
 7. Κατά τις συνεδριάσεις της Συγκλήτου χρέη Γραμματέα εκτελεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ακαδημαϊκών Οργάνων του Ε.Α.Π.
 8. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ορίζεται αντικαταστάτης του από τους υπαλλήλους του Τμήματός του.
 9. Η Σύγκλητος συγκαλείται τακτικώς μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των μελών της
 10. Η Σύγκλητος έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί από μέλη του προσωπικού του Ε.Α.Π. επιτροπές ή συμβούλια με συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
3.  
 1. Ο Πρύτανης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. 0 Αντιπρύτανης αναπληρώνει τον Πρύτανη όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, είναι αρμόδιος επί των οικονομικών υποθέσεων του Ε.Α.Π. και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρύτανης.
 2. Ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία για μία τριετία από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και από εκπροσώπους των διοικητικών υπαλλήλων, πλην εκείνων που εργάζονται με σύμβαση έργου, ίσους προς το 5% των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
 3. Υποψήφιοι για τη θέση του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη είναι Καθηγητές, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
 4. Για τη διαδικασία εκλογής του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη εφαρμόζονται οι αντίστοιχες κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.
 5. Κατά τη διάρκεια της πρυτανικής θητείας του, ο Πρύτανης και ο Αντιπρύτανης μπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα, καθώς και από τα καθήκοντά τους ως Συντονιστών Ο.Δ.Π.
4.  
 1. Επικεφαλής των Σχολών του Ε.Α.Π. είναι οι Κοσμήτορες και οι Αναπληρωτές τους.
 2. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. για τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Κοσμήτορα της Σχολής.
 3. Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο (2) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που ανήκουν στην οικεία Σχολή.
 4. Υποψήφιοι για τη θέση του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή του μπορούν να είναι Καθηγητές, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., που ανήκουν στη συγκεκριμένη Σχολή.
 5. Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες από τη βαθμίδα του Καθηγητή, η διάταξη επεκτείνεται, κατά σειρά, στους Αναπληρωτές Καθηγητές.
 6. Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες του Ε.Α.Π που ανήκουν στη συγκεκριμένη Σχολή.
 7. Η διαδικασία που ακολουθείται για την εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα είναι εκείνη που προβλέπεται για την εκλογή Πρύτανη Α.Ε.Ι.
 8. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής του μπορούν να απαλλάσσονται από τα διδακτικά τους καθήκοντα
5.  
 1. Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής.
 2. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. της Σχολής.
 3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα.
 4. β) Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. που εντάσσονται σε αυτή, κατανέμει τις Θ.Ε. και τις Ε.Θ.Ε., στα Προγράμματα Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.
Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής. Αποτελείται από τον Κοσμήτορα και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. της Σχολής. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα.
Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των Θ.Ε. που εντάσσονται σε αυτήν, κατανέμει τις Θ.Ε. στα Προγράμματα Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.
6.  
  Οι σχετικές λεπτομέρειες των κανόνων λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Ε.Α.Π. καθορίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. 4 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 4
1.  
  Το Διδακτικό Προσωπικό αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π). Έργο των μελών Δ.Ε.Π. και Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών και η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης.
2.  
  Το Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. αποτελείται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. Το καθεστώς τους, τα προσόντα τους και οι προϋποθέσεις για την εκλογή τους στην αντίστοιχη βαθμίδα διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί των μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ.
3.  
 1. Οι θέσεις Δ.Ε.Π. προκηρύσσονται, ύστερα από εισήγηση της Κοσμητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτούνται τα εκλεκτορικά σώματα.
 3. Στο εκλεκτορικό σώμα συμμετέχει ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής και τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. των συγγενέστερων Θ.Ε. που κατέχουν θέση στην ίδια ή σε ανώτερη βαθμίδα, από τη θέση για την οποία γίνεται η κρίση.
 4. Στην περίπτωση που ο Κοσμήτορας της αντίστοιχης Σχολής κατέχει θέση Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. χαμηλότερης βαθμίδας απότη θέσηπου πρόκειταινα πληρωθεί, αντικαθίσταται από τον Κοσμήτορα της συγγενέστερης Σχολής που κατέχει θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από τη θέση για την οποία γίνεται η κρίση.
 5. Ο προγραμματισμός θέσεων μελών Δ.Ε.Π. γίνεται κατά τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. και μπορεί να περιλαμβάνει κατά ανώτατο όριο δύο (2) θέσεις μελών Δ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. από τις ήδη λειτουργούσες ή από εκείνες που θα λειτουργήσουν το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 6. Κατά τα λοιπάεφαρμόζονται αναλόγωςοι σχετικές διατάξεις περί Α.Ε.Ι., όπως αυτές ισχύουν.
 7. Κατά την κρίση για εκλογή μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. συνεκτιμάται η εμπειρία των υποψηφίων στην εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθώς και η συμβολή τους στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας που σχετίζονται με την εξ αποστάσεως μετάδοση της γνώσης και την δια βίου εκπαίδευση.
4.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π., που συγκεντρώνουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας σε αυτοδύναμο τμήμα Α.Ε.Ι., έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης στο Ε.Α.Π. στην ίδια θέση της βαθμίδας την οποία κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Για τη μετακίνηση προς το Ε.Α.Π. απαιτούνται: (α) αίτηση του ενδιαφερομένου, (β) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος προέλευσης, που εγκρίνει τη μετακίνηση, (γ) ύπαρξη Θ.Ε. στο γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π. που επιθυμεί να μετακινηθεί και (δ) απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., που αποδέχεται τη μετακίνηση. Η πίστωση για τη θέση που καταλαμβάνεται από το μέλος Δ.Ε.Π. μεταφέρεται από το Πανεπιστήμιο προέλευσης στο Ε.Α.Π. Ο χρόνος υπηρεσίας στη βαθμίδα λαμβάνεται υπόψη ενιαία ως σύνολο του χρόνου παραμονής στην (δια βαθμίδα.
5.  
  Θέσεις Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. μπορούν να πληρούνται με μετάκληση από Έλληνες επιστήμονες Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, που έχουν αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με τη διαδικασία που προβλέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις περί ΑΕΙ. ή που κατέχουν τακτική θέση μόνιμου μέλους Δ.Ε.Π στο Ίδρυμα της αλλοδαπής τουλάχιστον μία πενταετία στην αντίστοιχη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, εξαιρουμένων των κειμένων διατάξεων περί των αντίστοιχων προσόντων των μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ.
6.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. είναι μόνον πλήρους απασχόλησης. Τα μέλη Δ.Ε.Π. παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Ίδρυμα τουλάχιστον τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Η Κοσμητεία μπορεί για κάθε περίπτωση να καθορίζει το ακριβές ωράριο των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας των Θ.Ε. Τα ως άνω μέλη λαμβάνουν, κατά τις κείμενες διατάξεις του ν. 2530/1997, τις αποδοχές πλήρους απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. των ΑΕΙ., αναλόγως της βαθμίδας την οποία κατέχουν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν 2530/1997.
7.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. μπορούν να απουσιάζουν κατά ανώτατο όριο έως σαράντα (40) συνολικά ημέρες ετησίως και επιπλέον, ανά δύο εβδομάδες κατά τη διάρκεια των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα.
8.  
  Στα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες για το εξωτερικό στο πλαίσιο συνεργασιών για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, πληροφοριακού υλικού ή υλικού αξιολόγησης, για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, για την παρακολούθηση συνεδρίων, για τη συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε δραστηριότητες Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δυσχεραίνεται η λειτουργία της αντίστοιχης Θ.Ε.
9.  
  Τον έλεγχο της παρουσίας των μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ασκούν οι Κοσμήτορες. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
10.  
  Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α και Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Η μισθοδοσία των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.
Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε διδάκτορες είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών αναγκών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν σημαντική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. Ο αριθμός των συμβάσεων ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στο πλαίσιο της έγκρισης του τακτικού προϋπολογισμού. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται με απόφαση της Συγκλήτου. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή τους είναι τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από τον Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Οι όροι της σύμβασης καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
10.  
  Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών. Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Κατά τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων η Σύγκλητος μπορεί να λαμβάνει υπόψη της την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, τη βιωσιμότητα των εκπονούμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού αξιοποιώντας το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου, κάθε τρία (3) έτη. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.). Η επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο υποβάλλοντας πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, τα επιλεγέντα στους πίνακες μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.
Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε διδάκτορες είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και προσλαμβάνονται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ετήσιας διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών αναγκών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν σημαντική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. Ο αριθμός των συμβάσεων ορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, στο πλαίσιο της έγκρισης του τακτικού προϋπολογισμού. Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται με απόφαση της Συγκλήτου. Αρμόδιο όργανο για την επιλογή τους είναι τριμελής επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από τον Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. του ίδιου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Οι όροι της σύμβασης καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
11.  
  Τα μέλη Δ.Ε.Π. και τα μέλη Σ.Ε.Π. συγκροτούνται σε Ομάδες Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.), ανά Θεματική Ενότητα.
Άρθρο 5
1.  
  Το Ε.Α.Π. παρέχει:.
 1. Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. β) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης γ) Πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης δ) Πτυχία.
 2. Μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης στ) Διδακτορικά Διπλώματα
2.  
  Η εγγραφή των φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών που παρέχει το Ε.Α.Π. γίνεται χωρίς εξετάσεις, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Ε.Α.Π., εντός των προθεσμιών που η Σύγκλητος ορίζει για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
3.  
  Η εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου απόλυσης Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού
4.  
  Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.
Ο αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται ανά Πρόγραμμα Σπουδών κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
5.  
 1. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πρόγραμμα Σπουδών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των παρεχόμενων θέσεων, η Κοσμητεία επιλέγει τους υποψηφίους με την ακόλουθη σειρά προτίμησης:
 2. ι) Προηγούνται όσοι έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 45ο. έχουν μόνιμη κατοικία και διαμονή σε ακριτική περιοχή, εφόσον σε αυτήν δεν εδρεύει Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δεν έχουν εισαχθεί σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 3. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση, ii) Ακολουθούν όσοι από τους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 45ο, εφόσον δεν έχουν εισαχθεί σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
 4. Αν ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προσφερόμενων θέσεων, διεξάγεται μεταξύ τους κλήρωση.
 5. Αν οι θέσεις που απομένουν μετά την τήρηση της παραπάνω σειράς προτίμησης είναι λιγότερες από τους λοιπούς υποψηφίους, η επιλογή γίνεται με κλήρωση μεταξύ τους.
 6. Η διαδικασία διεξαγωγής της κλήρωσης καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου.
6.  
  Οι φοιτητές επιβαρύνονται για την απόκτηση του απαραίτητου εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις ιδιαίτερες δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Η διαδικασία συμμετοχής των φοιτητών καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Το ύψος της συμμετοχής αυτής ορίζεται με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με τον ίδιο τρόπο ορίζονται τα κοινωνικά κριτήρια και τα κριτήρια επίδοσης για τη χορήγηση υποτροφιών από το Ε.Α.Π., μερικής η ολικής απαλλαγής από τις ανωτέρω δαπάνες.
7.  
  Οι σπουδές στο Ε.Α.Π. γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, το Ε.Α.Π. μπορεί να προσφέρει Πρόγραμμα Σπουδών ή Θεματικές Ενότητες σε ξένη γλώσσα.
 1. Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους μπορούν να παρακολουθούν κατά ανώτατο όριο έως και τρεις (3) Θ.Ε.
9.  
  Κατά το χρονικό διάστημα που λειτουργεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία μιας Θ.Ε., το Ε.Α.Π., ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας, οργανώνει ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις στην έδρα του. καθώς και σε άλλες πόλεις. Ο αριθμός των συναντήσεων αυτών. που διεξάγονται κυρίως σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες. καθορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποενοτήτων μιας Θ.Ε. Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχουν ένα μέλος της Ο.Δ.Π. και οι φοιτητές τους οποίους παρακολουθεί.
10.  
 1. Ο αριθμός των γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης καθορίζεται με απόφαση της Κοσμητείας, ύστερα από συνεννόηση με το Συντονιστή της αντίστοιχης Ο.Δ.Π.
 2. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των υποενοτήτων μιας Θ.Ε.
 3. Η συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία αξιολόγησης είναι υποχρεωτική.
 4. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται μετά το τέλος της διδασκαλίας μιας Θ.Ε. και επαναλαμβάνονται για μία ακόμη φορά.
 5. Τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των τελικών εξετάσεων καθορίζει η Σύγκλητος.
 6. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται στην έδρα του Ε.Α.Π. καθώς και σε άλλες πόλεις.
 7. Τον τρόπο και τη μορφή της τελικής εξέτασης για μια Θ.Ε. καθορίζει ο Συντονιστής, ύστερα από συνεννόηση με τα μέλη της αντίστοιχης Ο.Δ.Π.
11.  
  Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση δώδεκα (12) τουλάχιστον Θ.Ε. Ένας μικρός αριθμός Θ.Ε. μπορεί να καλύπτεται από διπλωματική εργασία που εκπονείται στη γνωστική περιοχή μιας Θ.Ε. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν. με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, να κατοχυρώνουν μαθήματα του Ιδρύματος προέλευσης ως μέρη Θ.Ε.
12.  
 1. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης απαιτείται συγγενές πτυχίο, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τεσσάρων (4) τουλάχιστον Θ.Ε. και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας.
 2. Όταν το πτυχίο δεν είναι συγγενές του μεταπτυχιακού, καθορίζονται, με απόφαση της Κοσμητείας της αντίστοιχης Σχολής, προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές Θ.Ε., τις οποίες πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος.
 3. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π. καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας μεταπτυχιακών σπουδών ανά Σχολή.
13.  
  Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή Διδακτορικής Διατριβής. Η διαδικασία επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της Διδακτορικής Διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.
14.  
  Πιστοποιητικό προπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται στους προπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π, για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου.
15.  
  Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
16.  
  Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θ.Ε. παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π., ύστερα από αίτησή τους και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία ή περισσότερες Θ.Ε.
17.  
  Οι κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι. που αφορούν τις μετεγγραφές εσωτερικού ή εξωτερικού και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π. εφαρμόζονται αναλόγως. Στις περιπτώσεις μετεγγραφών εσωτερικού και κατατακτήριων εξετάσεων, με απόφαση της Κοσμητείας της αντίστοιχης Σχολής του Ε.Α.Π. κατοχυρώνονται ως μέρη Θ.Ε. μαθήματα από το Ίδρυμα προέλευσης. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διαδικασία, τα κριτήρια και το ποσοστό των μετεγγραφών εσωτερικού ή εξωτερικού, καθώς και την εισαγωγή, ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις, φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ε.Α.Π.
18.  
  Ένας φοιτητής μπορεί να διακόψει τις σπουδές του μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας ή περισσότερων Θ.Ε. και να τις συνεχίσει ύστερα από χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) χρόνια, παρακολουθώντας την επόμενη Θ.Ε.
Άρθρο 6 "Υπηρεσίες και Διοικητικό Προσωπικό"
1.  
 1. Για τη διοικητική υποστήριξη του Ε.Α.Π. συστήνεται στην έδρα του Ιδρύματος Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία διαρθρώνεται στα ακόλουθα εννέα Τμήματα:
 2. i) Μητρώου Φοιτητών, ii) Εκπαίδευσης, iii) Προσωπικού, iν) Οικονομικών Υποθέσεων, ν) Εγκαταστάσεων, νi) Βιβλιοθήκης, νii) Ακαδημαϊκών Οργάνων, νiii) Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού, ix) Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, και στα Γραφεία:
 3. i) Πρυτανείας και ii) Νομικού Συμβούλου.
 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών και ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, μπορούν να ιδρύονται Γραφεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και σε άλλες πόλεις του εσωτερικού ή και του εξωτερικού
 5. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Π , καθορίζονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων του Ε.Α.Π.
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορούν να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται και να μετονομάζονται Τμήματα και Γραφεία.
2.  
 1. Συνιστώνται μια θέση Προϊσταμένου Διοικητικών Υπηρεσιών της κατηγορίας ειδικών θέσεων με βαθμό Β και τριάντα τρεις (33) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων. οι οποίες κατανέμονται κατά κατηγορίες ως εξής:
 2. i.
 3. ΠΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις, ii.
 4. ΤΕ κατηγορία εννέα (9) θέσεις, iii.
 5. ΔΕ κατηγορία δώδεκα (12) θέσεις. iν. ΥΕ κατηγορία τρεις (3) θέσεις.
 6. β) Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του διοικητικού προσωπικού του Ε.Α.Π. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ.
 7. Η σύσταση και συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου των ως άνω υπαλλήλων γίνεται κατά τις διατάξεις περί υπηρεσιακών συμβουλίων των Α.Ε.Ι.
 8. γ) Οι επί μέρους κλάδοι και θέσεις κάθε κατηγορίας καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
 9. Με την ίδια διαδικασία ορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των διοικητικών μονάδων του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 10. Η πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού του Ε Α.Π. γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα.
3.  
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να προσλαμβάνει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους για την αντιμετώπιση έκτακτων και παροδικών αναγκών του Ιδρύματος. Η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και τα προσόντα των προσλαμβανομένων καθορίζονται κατά την κείμενη διαδικασία περί προσλήψεων στο δημόσιο τομέα. Ο αριθμός των υπαλλήλων, που η Σύγκλητος μπορεί να προσλάβει με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, καθορίζεται κατ έτος με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι αποδοχές των υπαλλήλων αυτών διέπονται από τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
4.  
  Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε Α.Π., ασκεί τη διοικητική εποπτεία, έλεγχο και συντονισμό των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία τους στο πλαίσιο των οδηγιών και αποφάσεων του Πρύτανη και της Συγκλήτου. Ο Προϊστάμενος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Π. συμμετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου, όταν εξετάζονται διοικητικής φύσεως θέματα και εισηγείται τα θέματα αυτά. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συγκλήτου, καθώς και των λοιπών συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου. Συμμετέχει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Κρίσεως των υπαλλήλων του Ιδρύματος ως εισηγητής. Ο Πρύτανης, με πράξη του. μπορεί να μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου τα καθήκοντα του διατάκτη των δαπανών του Ιδρύματος και του εκκαθαριστή των αποδοχών του πάσης φύσης προσωπικού. Με απόφασή του ο Πρύτανης μπορεί να μεταβιβάζει στον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Π., όπως και στους Προϊσταμένους των Τμημάτων, το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων.
5.  
  Ο Νομικός Σύμβουλος προΐσταται του Νομικού Γραφείου του Ιδρύματος. Ως Νομικός Σύμβουλος προσλαμβάνεται δικηγόρος παρ Αρείω Πάγο με άρπα γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1649/1986. Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής εξυπηρέτησης του Ιδρύματος σε δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησης των αρχών και υπηρεσιών του Ιδρύματος με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή Αρχής και έχει από τη θέση του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από το νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσεως υποθέσεων του Πανεπιστημίου. Οι αποδοχές του Νομικού Συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα των Δικηγόρων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Άρθρο 7 "Εκπαιδευτικό Υλικό - Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας"
1.  
  Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βασίζεται στην ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλων μεθόδων για τη μετάδοση της γνώσης από απόσταση, πληροφοριακού υλικού, καθώς και εντύπων και μεθόδων συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών
2.  
  Η ανάπτυξη του υλικού της παραγράφου 1 περιλαμβάνει την παραγωγή προτύπων και τη μαζική αναπαραγωγή τους
3.  
  Η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού περιλαμβάνει τη συγγραφή, καθώς και την επιλογή, μετάφραση και προσαρμογή βιβλίων, κυρίως διαμορφωμένων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, την παραγωγή λογισμικού για υπολογιστές και πολυμέσα, συμπαγών δίσκων, κασετών ήχου και βιντεοκασετών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης πληροφοριών Περιλαμβάνει επίσης την παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος σε συνεργασία με κρατικούς τηλεοπτικούς ή ραδιοφωνικούς σταθμούς
4.  
 1. Για την παραγωγή των προτύπων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, καθώς και για την ανάπτυξη μεθόδωνεξ αποστάσεως διδασκαλίαςκαι συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών, ιδρύεται Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.
 2. Το εργαστήριο αυτό στελεχώνεται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., εκ των οποίων απαραιτήτως το ένα με εξειδίκευση στο πεδίο της μάθησης από απόσταση, την ανοικτή παιδεία και την εκπαίδευση ενηλίκων και το άλλο με εξειδίκευση στη χρησιμοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας, στην παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 3. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας διευθύνεται για μία τριετία από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Εργαστηρίου.
 4. Στο διάστημα αυτό, άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ασκεί καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή.
5.  
  Η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού, πληροφοριακού υλικού και εντύπων αξιολόγησης για κάθε Θ.Ε. ανατίθεται από την Κοσμητεία σε ομάδα, της οποίας το συντονισμό ασκεί είτε μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. με το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο της Θ.Ε., για την οποία προορίζεται το ανωτέρω υλικό, είτε, εφόσον αυτό δεν υπάρχει, σε μέλος της ομάδας. Το έργο της ομάδας υποβοηθείται από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ε.Α.Π.
6.  
  Το εκπαιδευτικό, πληροφοριακό υλικό και το υλικό συνεχούς αξιολόγησης των φοιτητών εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ε.Α.Π., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστή της ομάδας, στην οποία είχε ανατεθεί η παραγωγή των προτύπων και του Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας.
7.  
  Το Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, υπογράφει συμβάσεις με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με δημόσιους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, που έχουν αναπτύξει Προγράμματα Σπουδών κατάλληλα για την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, με σκοπό την απόκτηση εκπαιδευτικού υλικού. πληροφοριακού υλικού και υλικού αξιολόγησης, στην ελληνική ή ξένη γλώσσα. Το Ε.Α.Π. με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπογράφει αντίστοιχες συμβάσεις για την απόκτηση υλικού κατά τα προαναφερόμενα στην προηγούμενη περίοδο της ίδιας παραγράφου με ιδιωτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
8.  
  Ο υλικός φορέας, στον οποίο ενσωματώνεται το παραγόμενο από την εκπλήρωση των παραπάνω συμβάσεων έργο. ανήκει στο Ε.Α.Π. ασχέτως εάν αυτό προήλθε από τον αντισυμβαλλόμενο ή τα πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του. Το Ε.Α.Π. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, έκδοσης και εκμετάλλευσης του υλικού αυτού, καθώς και την από τρίτους χρησιμοποίησή του. εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη συμφωνία και στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης. Κατ εξαίρεση, είναι δυνατή η σύμβαση παροχής δωρεάν υλικού προς το Ε.Α.Π. με δικαίωμα χρήσης για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με τη σύμβαση.
9.  
  Το Ε.Α.Π. με απόφαση της Συγκλήτου, υπογράφει σχετική συμφωνία με κρατικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς για την παραγωγή, σε συνεργασία με το Ε.Α.Π., και τη μετάδοση τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού προγράμματος που είναι χρήσιμο για τη διδασκαλία.
10.  
  Για τη μαζική αναπαραγωγή εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και υλικού αξιολόγησης ή για την εκχώρηση δικαιωμάτων μαζικής αναπαραγωγής και πώλησης εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, το Ε.Α.Π., με απόφαση της Συγκλήτου, αναθέτει σχετικά έργα και υπογράφει συμφωνίες με φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα.
Άρθρο 8 "Πρόγραμμα ανάπτυξης και Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης"
1.  
 1. Εντός δύο (2) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων κάθε Πρύτανη, η Σύγκλητος του Ε.Α.Π. υποβάλλει, με πρόταση των Κοσμητειών, λεπτομερές πρόγραμμα ανάπτυξης του Ε.Α.Π.
 2. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει ιδίως:
 3. i) Την ακαδημαϊκή ανάπτυξη του Ιδρύματος, δηλαδή την παροχή Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών, την παροχή νέων Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και τη διακοπή της λειτουργίας ορισμένων εξ αυτών, ii) Τις ανάγκες σε προσωπικό κάθε κατηγορίας, που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, iii) Την επέκταση των εγκαταστάσεων και ενίσχυση εργαστηριακού εξοπλισμού και iν) Το κόστος που συνεπάγεται το προτεινόμενο πρόγραμμα και τις πηγές χρηματοδότησής του.
 4. Το πρόγραμμα βασίζεται στα πορίσματα της Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και υποβάλλεται προς έγκριση στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών
2.  
  Για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το Ε.Α.Π. συγκροτείται Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης με απόφαση της Συγκλήτου. Η Μονάδα αυτή διευθύνεται από ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. με ειδίκευση στο πεδίο της στατιστικής επεξεργασίας, αξιολόγησης της εκπαίδευσης, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου κατάρτισης και στελεχώνεται από δύο (2) μέλη Σ.Ε.Π. από διοικητικούς υπαλλήλους του Ε.Α.Π. που διατίθενται με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π.
3.  
 1. Βασικά καθήκοντα της Μονάδας αυτής είναι τα ακόλουθα:
 2. i) η δημιουργία στατιστικών δεδομένων από πρωτογενή στοιχεία που της παρέχει το Τμήμα Μητρώου Φοιτητών, ιδίως για τις επιδόσεις των φοιτητών ανά Θ.Ε. τόσο στις τελικές εξετάσεις όσο και στις δοκιμασίες συνεχούς αξιολόγησης, το χρόνο περάτωσης των σπουδών, καθώς και τον αριθμό των φοιτητών που διακόπτουν τις σπουδές τους, ii) η δημιουργία στατιστικών δεδομένων από πρωτογενή στοιχεία που της παρέχει το Τμήμα Εκπαίδευσης, ιδίως για την αναλογία διδασκόντων - διδασκομένων ανά Θ.Ε., τη γεωγραφική διασπορά των φοιτητών και τη συμμετοχή των φοιτητών στις συμβουλευτικές συναντήσεις και στα σεμινάρια, iii) η δημιουργία στατιστικών - συγκριτικών δεδομένων για το εκπαιδευτικό υλικό από στοιχεία που της προμηθεύει το αντίστοιχο εργαστήριο, iν) η καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού, ν) η διερεύνηση της αγοράς εργασίας με έμφαση στην απασχόληση των αποφοίτων του Ε.Α.Π., νi) η αξιολόγηση με ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί το Ε.Α.Π. και νii) η συσχέτιση των στοιχείων i-νi και η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Ο.Δ.Π., προς την Κοσμητεία ή και τη Σύγκλητο του Ε.Α.Π. για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το Ε.Α.Π.
4.  
  Στο πλαίσιο των καθηκόντων της η Μονάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης συμμετέχει στη διαδικασία αξιολόγησης της διδασκαλίας και του υλικού μιας Θ.Ε. καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης των παρεχόμενων διοικητικών υπηρεσιών του Ε.Α.Π. προς τους φοιτητές. Στο πλαίσιο αυτό η Μονάδα αυτή συντάσσει ειδικά έντυπα αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές λίγο πριν από την τελική εξέταση κάθε Θ.Ε. Η έκθεση λαμβάνεται υπόψη κατά τη συγκρότηση της αντίστοιχης Ο.Δ.Π., κατά την αναθεώρηση του υλικού, καθώς και για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών.
Άρθρο 13 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται από τις ειδικότερες διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο9 "Πόροι - Διαχείριση - Ειδικός Λογαριασμός"
1.  
  Οι πόροι του Ε.Α.Π. προέρχονται από:.
 1. τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων
 2. ευρωπαϊκά, διεθνή και διακρατικά προγράμματα
 3. τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας,
 4. έσοδα από έρευνες, μελέτες, παροχή υπηρεσιών και πληροφοριών, εκδόσεις και κάθε μορφής πρόσοδοι από τις δραστηριότητες του
 5. έσοδα από αξιοποίηση της περιουσίας του και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο που παρέχεται στο Ίδρυμα από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού και του εξωτερικού
2.  
  Η οικονομική διαχείριση του Ε.Α.Π. διέπεται από τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.
3.  
  Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. αποτελείται από τον Αντιπρύτανη, ως Πρόεδρο. τους Κοσμήτορες των Σχολών και τον Προϊστάμενο των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Α.Π. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π ασκεί ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού και σε περίπτωση κωλύματος υπάλληλος του Τμήματος αυτού, τον οποίο ορίζει ο Προϊστάμενος του. Οι γενικές κατευθύνσεις λειτουργίας και διαχείρισης του παραπάνω λογαριασμού. καθώς και τα καθήκοντα της ως άνω Επιτροπής καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.
Άρθρο Άρθρο10 "Μεταβατικές διατάξεις Ι. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Ε.Α.Π. διοικείται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.). Πρώτη Δ.Ε. θεωρείται εκείνη που ορίσθηκε κατ εξουσιοδότηση του άρθρου ΙΙ παρ. 8 του ν. 2327/1995. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας [...]"
2.  
  Η Δ.Ε. ασκεί τα καθήκοντα της Συγκλήτου, των Κοσμητειών σε μη αυτοδύναμες Σχολές και του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας μέχρι της αυτοδυνάμου λειτουργίας του. Μία Ο.Δ.Π. θεωρείται αυτοδύναμη, όταν για την αντίστοιχη Θ.Ε έχει διορισθεί το μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. που είναι και ο Συντονιστής της. Μία Σχολή θεωρείται αυτοδύναμη όταν έχουν αποκτήσει αυτοδυναμία έξι (6) τουλάχιστον Ο.Δ.Π. που αντιστοιχούν σε ισάριθμες Θ.Ε. Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας θεωρείται ότι λειτουργεί αυτοδύναμα, όταν έχει διορισθεί σε αυτό ένα τουλάχιστον μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
3.  
  Η Σύγκλητος του Ε.Α.Π. και η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού συγκροτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και με τις εξής προϋποθέσεις: (ι) όταν είναι αυτοδύναμες δύο τουλάχιστον Σχολές του, (ii) όταν έχουν διορισθεί τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή, (iii) όταν έχει διορισθεί ο Προϊστάμενος των διοικητικών υπηρεσιών του Ε ΑΠ., (iν) όταν λειτουργεί αυτοδύναμα το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας. Τις σχετικές διαδικασίες εκλογής των μελών της πρώτης Συγκλήτου και της συγκρότησής της σε σώμα κινεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε. του Ε.Α.Π. 4 Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Α.Π. για κάθε Θ.Ε. διορίζεται ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και αναγκαίος αριθμός Σ.Ε.Π.
5.  
  Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος του Ε.Α.Π., το εκλεκτορικό σώμα, που προβλέπεται στο εδάφιο α της παρ. 3 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, αποτελείται από επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. των ελληνικών Α Ε.Ι. με το ίδιο ή αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο προς την αντίστοιχη Θ.Ε. Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος πρέπει να κατέχουν θέση στην ίδια ή ανώτερη βαθμίδα από τη θέση που πρόκειται να πληρωθεί.
6.  
  Κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του Ε.Α.Π. συνιστώνται δεκαπέντε (15) θέσεις μελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. Η κατανομή τους στις Σχολές γίνεται με απόφαση της Δ Ε. του Ε.Α.Π. Οι θέσεις αυτές προκυρήσσονται. κατ εξαίρεση από τη διαδικασία του προγραμματισμού με απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π , η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7.  
  Μέχρι να συγκροτηθεί σε σώμα η Σύγκλητος καθήκοντα Πρύτανη ασκεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. ασκεί επίσης καθήκοντα Κοσμήτορα για όσες Σχολές δεν είναι αυτοδύναμες και Διευθυντή του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας, έως ότου διορισθεί ο Διευθυντής του. Τον Πρόεδρο της Δ.Ε. απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Αντιπρύτανη.
8.  
  Μέχρι της εκδόσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ε.Α.Π., θέματα που αφορούν αυτόν ρυθμίζονται με αποφάσεις της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
9.  
  Κατά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Α.Π. πρώτη Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. θεωρείται εκείνη που ορίστηκε με την υπ αριθμ. ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 330/17.2.1997 όμοια απόφαση. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται οι Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Α.Π. μέχρι της συγκρότησης σε σώμα της αντίστοιχης Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
10.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου προέλευσης του υπαλλήλου, αποσπώνται στο Ε.Α.Π. για ένα (1) χρόνο με αίτησή τους και με δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης μέχρι την πλήρη λειτουργία του Ε.Α.Π. υπάλληλοι του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο χρόνος απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση Για τα πέντε (5) πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου προέλευσης του υπαλλήλου, μετατάσσονται στο Ε.Α.Π. με αίτησή τους υπάλληλοι του Δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
11.  
  Κατά τα προσεχή ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π. δίδεται έμφαση στα προγράμματα επιμόρφωσης που οδηγούν στη χορήγηση πιστοποιητικών προπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης και παρακολούθησης επί μέρους Θ.Ε. Από τη δημοσίευση του παρόντος στο Ε.Α.Π. θα λειτουργήσουν δύο προγράμματα σπουδών: α) Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και β) Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Το πρώτο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης και το δεύτερο σε Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης.
12.  
  Μέχρι της συγκροτήσεως σε σώμα της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., με απόφαση της Δ.Ε. του Ε.Α.Π., προσλαμβάνονται τα μέλη του Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και επιτρέπεται η μετακίνηση στο Ε.Α.Π. μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κατά τις προϋποθέσεις των παραγράφων 4 και 10 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Άρθρο Άρθρο11 "Καταργούμενες - Τροποποιούμενες διατάξεις"
1.  
  Το Ε.Α.Π. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά από τις ισχύουσες για τα Α.Ε.Ι. διατάξεις.
2.  
  Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 7 του άρθρου 27 του ν 2083/1992. καθώς και το εδάφιο β της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ενώ παραμένει σε ισχύ το εδάφιο α της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο.
Άρθρο Άρθρο12 "Α. 1). Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 επιτρέπεται κατ εξαίρεση, πέραν του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων, η εισαγωγή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983, όπως τροποποιήθηκαν και συ [...]"
2.  
  Το άρθρο 5 του π.δ/τος 196/1995 (ΦΕΚ 105 Α) καταργείται. Ε. Το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. μπορεί να κρίνει και να αναγνωρίσει ως ισότιμους προς τους απονεμόμενους από τα ημεδαπά Α.Ε.Ι. μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής και της ημεδαπής, βάσει διαπανεπιστημιακών μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-24 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/266
2013-01-30 Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Ο συνολικός αριθμός των παρεχόμενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδημαϊκό έτος, με εισήγηση της Συγκλήτου και απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η Σύγκλητος κατανέμει και ορίζει το ποσοστό του ανωτέρω συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων και επιπλέον εξειδικεύει τις προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας στα Προγράμματα Σπουδών του Ε.Α.Π.
Αντικατάσταση
A/2013/24
2013-09-17 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Η Κοσμητεία είναι το ανώτατο όργανο της Σχολής.
 • Αποτελείται από τον Κοσμήτορα και όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. της Σχολής.
 • Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Κοσμήτορα.
 • β) Η Κοσμητεία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών και των Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. που εντάσσονται σε αυτή, κατανέμει τις Θ.Ε. και τις Ε.Θ.Ε., στα Προγράμματα Σπουδών, τις πιστώσεις που της παρέχει η Σύγκλητος, εισηγείται στη Σύγκλητο τη λειτουργία νέων Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Προγραμμάτων Σπουδών ή την κατάργηση παλαιών και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο.
 • Αντικατάσταση
  Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
  Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
  Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου κάθε τρία έτη.
  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
  Η επιτροπή εισηγείται στην Κοσμητεία υποβάλλοντας δύο πίνακες κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη.
  Στον πίνακα Α θα περιλαμβάνονται όσα από τα μέλη Σ.Ε.Π. ήταν ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και στον πίνακα Β όσα μέλη Σ.Ε.Π. δεν ήταν ενεργά ή αξιολογούνται για πρώτη φορά.
  Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται σε ποσοστό 85% από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα στους πίνακες Α και Β μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.
  Η Κοσμητεία επιλέγει και η πράξη αξιολόγησης επικυρώνεται από τη Σύγκλητο.
  Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
  Η μισθοδοσία των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
  Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.
  Αντικατάσταση
  A/2013/193
  2017-02-15 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Τα προγράμματα σπουδών για τον καθορισμό των οποίων παρήλθε άπρακτη η προθεσμία για την παροχή γνώμης από την οικεία Κοσμητεία, εκπονούνται στην Κοσμητεία στην οποία υποβλήθηκε το ερώτημα από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.
 • Η Κοσμητεία υποχρεούται να συνδράμει οργανωτικά και διοικητικά στην εκπόνηση των προγραμμάτων αυτών.
 • Για τα ίδια προγράμματα, για τα οποία δεν χορηγήθηκε γνώμη της οικείας Κοσμητείας, δεν απαιτείται εισήγηση της Κοσμητείας, για τον προσδιορισμό του ειδικότερου περιεχομένου των μαθημάτων και την ένταξη των σχετικών Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα προγράμματα αυτά.
 • Προσθήκη
  Τα μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
  Το Ε.Α.Π. σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσλάβει κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
  Ο αριθμός των συμβάσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
  Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου.
  Κατά τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων η Σύγκλητος μπορεί να λαμβάνει υπόψη της την εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, τη βιωσιμότητα των εκπονούμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού αξιοποιώντας το νέο επιστημονικό δυναμικό της χώρας.
  Οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες με απόφαση της Συγκλήτου, κάθε τρία (3) έτη.
  Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται ανά Θεματική Ενότητα τριμελής επιτροπή με ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών που αποτελείται κατά προτεραιότητα από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό της αντίστοιχης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
  Η επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο υποβάλλοντας πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π. που θα ισχύουν για τρία (3) έτη.
  Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και μέχρι τη συγκρότησή της με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής.
  Κάθε ακαδημαϊκό έτος, τα επιλεγέντα στους πίνακες μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.
  Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού.
  Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.
  Αντικατάσταση
  A/2017/17
  2017-08-04 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που συγκροτούν ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία συντονίζει την ακαδημαϊκή οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος.
 • Οι ειδικότερες αρμοδιότητες της επιτροπής καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π.
 • Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής του οικείου προγράμματος σπουδών.
 • Σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών και έως την ανάπτυξη του συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, ο συντονισμός της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας τους ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας.
 • Η θητεία των επιτροπών αυτών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ.
 • Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το οικείο πρόγραμμα σπουδών.
 • Με την απόφαση συγκρότησης ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της, καθώς και η κατά περίπτωση αμοιβή του Προέδρου και των μελών από ίδιους πόρους του ιδρύματος.
 • Η γνώμη της Κοσμητείας για τη συγκρότηση της επιτροπής θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτήν.
 • Προσθήκη
  A/2017/114
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΚΑ/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΚΑ_679 1996
  ΝΟΜΟΣ 1986/1649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1649 1986
  Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
  Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
  Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού 1995/196 1995
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ[...]" 2015/1_30.12.2015 2015
  Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
  Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
  Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
  Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
  Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
  Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
  Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2008/3648 2008
  Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις 2008/3667 2008
  Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
  Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
  Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2017/4452 2017
  Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
  Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις. 2018/4521 2018
  Συγκρότηση και λειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. 1999/291 1999
  Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών του Διαπανεπιστημιακού Κέντρου Αναγνωρίσεως Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 2003/84 2003
  Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 2009/66 2009