ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2556

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.)"
1.  
  Στις έδρες όλων των περιφερειών της χώρας συνίσταται περιφερειακή υπηρεσία ασφάλισης με τίτλο Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) -Ι.Κ.Α. που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του Ι.Κ.Α. και εποπτεύεται από τους κατά τόπους αρμόδιους συντονιστές. Η Ε.ΥΠ.Ε.Α. της περιφέρειας Αττικής είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης με έδρα την Αθήνα και η χωρική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Ε.ΥΠ.Ε.Α Αττικής διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:.
 1. Τμήμα Α - Διοικητικού και Γραμματείας:
 2. Τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και διεκπεραίωση της εισερχόμενης και εξερχόμενης κοινής και εμπιστευτικής αλληλογραφίας της Ε.ΥΠ.Ε.Α.
 3. Τήρηση αρχείου νομοθεσίας, εγκυκλίων και εγγράφων, και μέριμνα εκκαθάρισής του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
 4. Μέριμνα για την παραλαβή, αναπαραγωγή και διανομή στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης των διαφόρων διατάξεων, εγκυκλίων και εγγράφων.
 5. Μερική διαχειριστική υποστήριξη της Διεύθυνσης σε θέματα προσωπικού, οικονομικά και άλλα. 0.
 6. Τρία (3) Τμήματα Ελέγχου (Β, Γ και Δ):
 7. Διενέργεια τακτικών, έκτακτων και ειδικών ελέγχων είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν υπηρεσιακής αναφοράς, καταγγελίας ή εντολής, για τον εντοπισμό των απασχολουμένων και μη ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. και τον εντοπισμό της εισφοροδιαφυγής γενικότερα.
 8. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της τήρησης και ενημέρωσης του Ειδικού Βιβλίου νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας του Ι.Κ.Α.
 9. Επιβολή των προστίμων του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, σε βάρος των υπευθύνων εργοδοτών και αποστολή των σχετικών πράξεων στις αρμόδιες κατά τόπους μονάδες του Ι.Κ.Α., για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών.
 10. Διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις, κατόπιν ειδικής εντολής της Διοίκησης του Ι.Κ.Α., για τη συνδρομή και υποβοήθηση του έργου των κατά τόπους υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.
 11. Καταλογισμός των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε βάρος των επιχειρήσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες ορίζονται με την παραπάνω σχετική εντολή της Διοίκησης του Ι.Κ.Α.
 12. Οι Ε.ΥΠ.Ε.Α. των λοιπών περιφερειών είναι υπηρεσίες ασφάλισης επιπέδου τμήματος, με αρμοδιότητες αντίστοιχες αυτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Αττικής και η χωρική τους αρμοδιότητα εκτείνεται στα όρια της Διοικητικής Περιφέρειας, στην έδρα της οποίας λειτουργούν.
 13. Με αποφάσεις του Διοικητή του Ιδρύματος που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν:.
 14. να περιορίζεται ή να διευρύνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των Ε.ΥΠ.Ε.Α.,.
 15. Το Ι.Κ.Α. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, για την ανάθεση στη συνιστώμενη με το παρόν άρθρο Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του εντοπισμού των ασφαλιστικών παραβάσεων που αφορούν και τους άλλους συμβαλλόμενους φορείς.
 16. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής των φορέων στις σχετικές δαπάνες του Ι.Κ.Α. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών.
 17. να συγκροτούνται συνεργεία ελέγχου από υπαλλήλους Ε.ΥΠ.Ε.Α και των κατά τόπους μονάδων του Ι.Κ.Α.
 18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., καταρτίζεται κανονισμός των Ε.ΥΠ.Ε.Α. - Ι.Κ.Α., ο οποίος αναφέρεται στα ειδικότερα θέματα λειτουργίας τους, τα κριτήρια επιλογής, τοποθέτησης και ανάθεσης καθηκόντων στο προσωπικό τους, καθώς και στο χρόνο παραμονής του προσωπικού στις υπηρεσίες αυτές.
 19. Οι αρμοδιότητες των Ε.ΥΠ.Ε.Α. ασκούνται παράλληλα και ανεξάρτητα από τις άλλες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.
 20. Οι Ε.ΥΠ.Ε.Α. λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού τους, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή και υπερωριακή εργασία και κατά τις ημέρες αργιών και τις νυκτερινές ώρες ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.
 21. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα και για τη λειτουργία των ανωτέρω συνεργείων που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου αυτής.
 22. Οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α), περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ε.ΥΠ.Ε.Α. που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.
 23. Της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Αττικής προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού, των δε περιφερειακών υπηρεσιών Ε.ΥΠ.Ε.Α. προΐστανται υπάλληλοι κλάδου ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ.
2.  
  Στη Διεύθυνση Ασφάλισης και Εσόδων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. συνιστάται υπηρεσία σε επίπεδο τμήματος με τίτλο Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων με τις παρακάτω αρμοδιότητες:.
 1. Συγκέντρωση, μελέτη και αξιολόγηση στοιχείων και πληροφοριών για τους τρόπους και μεθόδους με τις οποίες διαπράττεται η εισφοροδιαφυγή από τις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων, καθώς και στοιχεία και πληροφορίες για τους γεωγραφικούς χώρους και τις κατηγορίες επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αυξημένη εισφοροδιαφυγή
 2. Οργάνωση κατάλληλων συστημάτων ροής πληροφοριών σχετικών με τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών, για την αξιοποίησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου
 3. Σχεδιασμός επιχειρησιακών προγραμμάτων και πλαισίων δράσης με βάση τα στοιχεία των εδαφίων α και β για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής
 4. Συνεργασία με το Γραφείο Τύπου της Διοίκησης του Ι.Κ.Α. για θέματα ενημέρωσης των πολιτών και των εκπροσώπων των κοινωνικών ομάδων, με κάθε πρόσφορο μέσο, για το έργο και τις δραστηριότητες των Ε.ΥΠ.Ε.Α.
 5. Στο παραπάνω τμήμα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας Π Ε κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.
 6. Η περίπτωση (η) της παρ. 1 και η υποπαράγραφος (η) της παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ/τος 266/1989 καταργούνται, μετά την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας που αναφέρεται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α συνιστώνται Ειδικά Τμήματα με αντικείμενο την άμεση βεβαίωση και είσπραξη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, των καταλογιζόμενων από την Ε.ΥΠ.Ε.Α. προστίμων, καθώς και την άμεση βεβαίωση και είσπραξη των καταλογισθεισών και καταλογιζόμενων από τα Υποκαταστήματα οφειλών των επιχειρήσεων εκείνων που οι οφειλές τους χαρακτηρίζονται άμεσης εκτέλεσης και εκτέλεσης μέσα σε δύο μήνες. Στα παραπάνω τμήματα προΐσταται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.
Άρθρο 2
1.  
  Στην παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως σήμερα ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ και ζ ως εξής:.
 1. Να καταχωρούν σε θεωρημένο και ειδικό προς τούτο έντυπο τους προσλαμβανόμενους μισθωτούς τους αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία.
 2. Για όσους απασχολούνται, μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής, δεν απαιτείται καταχώρηση στο παραπάνω ειδικό έντυπο, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί στα μισθολόγια του Ι.Κ.Α.
 3. Ο εργοδότης, πέραν των απορρεουσών, από τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), υποχρεώσεών του για αναγγελία πρόσληψης και καταγγελίας σύμβασης μισθωτού, αναγγέλλει υποχρεωτικά στον Οργανισμό αυτόν εντός οκτώ (8) ημερών και κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού.
 4. Για τον κάθε μισθωτό που θα βρεθεί από τα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. να απασχολείται και δεν είναι καταχωρημένος, κατά τα ανωτέρω, επιβάλλεται, με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Ι.Κ.Α., σε βάρος του εργοδότη του πρόστιμο.
 5. Πρόστιμο επιβάλλεται επίσης και στον εργοδότη που δεν επιδεικνύει στα αρμόδια όργανα του Ι.Κ.Α. το κατά τα ανωτέρω έντυπο καταχώρησης προσλαμβανόμενων μισθωτών.
 6. Τα πρόστιμα δεν μπορούν να ξεπερνούν κατ άτομο το εικοσιπενταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία της επιβολής τους.
 7. Τα κατά τα ανωτέρω επιβαλλόμενα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Ι.Κ.Α.
 8. Με Κανονισμό θα ορισθούν τα όργανα και οι διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης, αμφισβήτησης, διοικητικής επίλυσης ασφαλιστικής διαφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 9. Εάν ο εργοδότης δεν αναγγείλλει στον Ο.Α.Ε.Δ. την καθ οιονδήποτε λόγο αποχώρηση του μισθωτού, εντός της προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών ή η αποχώρηση του δεν αποδεικνύεται από κανένα επίσημο έγγραφο στοιχείο του εργοδότη ή του μισθωτού, τα όργανα του Ι.Κ.Α. θα ασφαλίζουν αυτόν για όλη την περίοδο, από την ημερομηνία πρόσληψης μέχρι την προηγούμενη ημέρα του ελέγχου, αφαιρούμενης της ανωτέρω οκταημέρου προθεσμίας αναγγελίας αποχώρησης.
 10. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τους εργοδότες οικοδομικοτεχνικών έργων.
 11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Ι.Κ.Α θα προσδιοριστεί το ύψος του προστίμου για κάθε παράβαση και για κάθε άτομο, το είδος του έντυπου καταχώρησης. η υπηρεσία, το όργανο και η διαδικασία εκτύπωσης, θεώρησης, χορήγησης, ελέγχου, τήρησης, ανάληψης της δαπάνης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία εφαρμογής της διάταξης αυτής.
 12. Με την ίδια απόφαση, ύστερα από πρόταση του Ο.Α.Ε.Δ., θα καθοριστεί και ο τύπος του εντύπου αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.
 13. Η ισχύς της διάταξης αυτής άρχιζα από 1.4.1998.
 14. Να γνωστοποιούν, με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. τη διακοπή ή μεταβολή των εργασιών τους, την αλλαγή της επωνυμίας της επιχείρησης, καθώς και οποιαδήποτε αλλαγή υπευθύνου μέλους, της έδρας, του τόπου επαγγελματικής τους εγκατάστασης προκειμένου περί φυσικών προσώπων, του τόπου της νέας κατοικίας ή διαμονής τους.
 15. Η δήλωση υποβάλλεται σε δέκα (10) ημέρες, αφότου έγιναν οι μεταβολές..
2.  
  Η περίπτωση β της παρ, 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται ως εξής: β) Να τηρούν τις οριζόμενες, από Κανονισμό, καταστάσεις προσωπικού και να φυλάττουν αυτές επί δεκαετία..
3.  
  Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, προστίθεται παρ. 9α ως εξής: 9α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δια των αρμοδίων για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών οργάνων του, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες η δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του. Ειδικά για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ή συνυποβάλλονται με αυτή..
4.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για το Ι.Κ.Α. μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Η καθυστέρηση δόσης της αποζημίωσης από τις, στην παρ. 1 εδ. β του άρθρου 2, οφειλόμενες και η μη καταχώρηση κατά τα ανωτέρω του εργαζόμενου στα μισθολόγια του Ι.Κ.Α. ή η μη ασφάλιση του συνεπάγονται την ακυρότητα της καταγγελίας και ο διαδρομών χρόνος θεωρείται ως χρόνος συνέχισης της εργασίας του. Στην περίπτωση αυτή ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή του συνόλου των εργοδοτικών εισφορών προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς, χωρίς να δικαιούται να αναζητήσει την αποζημίωση που κατέβαλε. Η αποζημίωση που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται με τις οφειλόμενες λόγω της ακύρωσης της καταγγελίας. τακτικές αποδοχές, ο δε υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς τις αναλογούσες σε αυτόν εργατικές εισφορές. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.4.1998.
5.  
  Οι προβλεπόμενοι από το άρθρο 26 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά, περιορισμοί και απαγορεύσεις που εφαρμόζονται για οφειλές προς το Δημόσιο, δύνανται να επιβληθούν και για οφειλές προς το Ι.Κ.Α., μετά από απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 31 του π.δ/τος 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων αντικαθίσταται ως ακολούθως: Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, χωρίς έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να λαμβάνουν γνώση του σχετικού περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τον Κώδικα αυτόν, οι Δημόσιες Αρχές μόνο στις περιπτώσεις που ανακύπτουν θέματα προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) για διεκδίκηση πόρων, ασφαλιστικών εισφορών ή άλλων εννόμων δικαιωμάτων τους.
7.  
  Ειδικά συνεργεία ελέγχου, όμοια με τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν. 1914/1990 (ΦΕΚ 178 Α), μπορούν να συγκροτούνται, με απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος και στο Ι.Κ.Α. από υπαλλήλους του, για τη διενέργεια ελέγχων εργοδοτών σε όλη τη χώρα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδικασία συμμετοχής στα συνεργεία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
8.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, αντικαθίσταται και προστίθεται παράγραφος 7α ως εξής: 7. Οι κάθε είδους χρηματικές απαιτήσεις του Ι.Κ.Α. που προέρχονται από εισφορές, αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, λοιπά πρόστιμα. τόκους, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, δικαστικά έξοδα κ.λπ., καθώς και των οργανισμών, ταμείων και λογαριασμών, των οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από το Ι.Κ.Α., παραγράφονται μετά δεκαετία. Ειδικά για τις απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, η ανωτέρω παραγραφή είναι πενταετής, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α). Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή, προκειμένου για τις εισφορές, τα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, τις προσαυξήσεις και τα αυτοτελή πρόσθετα τέλη αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία η υπηρεσία, για δε τα πρόστιμα ακάλυπτων επιταγών, τόκους, δικαστικά έξοδα, έξοδα διοικητικής εκτέλεσης και τα λοιπά πρόστιμα αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους μέσα στο οποίο έγινε η ταμειακή βεβαίωσή τους.
7α.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 87 του ν. 2362/1995, περί αναστολής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου, καθώς και των άρθρων 88 και 89 του ίδιου νόμου, περί διακοπής παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου και συνεπειών παραγραφής αυτών αντίστοιχα, εφαρμόζονται ανάλογα και στο Ι.Κ.Α. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται Προϊστάμενος της αρμοδίας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή Υπουργός Οικονομικών, νοούνται αντίστοιχα Διευθυντής Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. ή Διευθυντής Ταμειακής Υπηρεσίας Περιφερειακού η Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. ή Διοικητής Ι.Κ.Α., από τους οποίους ασκούνται οι αντίστοιχες αρμοδιότητες..
Άρθρο 3 "Σύσταση θέσεων εξειδικευμένου προσωπικού στο Ι.Κ.Α. Ι.Συνιστώνται στο Ι.Κ.Α. οι παρακάτω οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού και θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξής: Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚ [...]"
2.  
  Το Ι.Κ.Α. δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και με εργατικές η εργοδοτικές οργανώσεις για τη λειτουργία Γραφείων Ενημέρωσης Πολιτών για την Κοινωνική Ασφάλιση. Σκοπός των Γραφείων αυτών είναι η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και ενημέρωσης που θα παρέχονται δωρεάν στους πολίτες με στόχο την ενιαία ενημέρωσή τους σε ζητήματα που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα και στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξη των πολιτών στην αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν σε διαδικασίες και λειτουργίες του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα Γραφεία Ενημέρωσης Πολιτών για την Κοινωνική Ασφάλιση σε συνεργασία με τα καταστήματα του Ι.Κ.Α., η περιγραφή του έργου τους, η στελέχωσή τους με το κατάλληλο προσωπικό, καθώς και ο τρόπος συμμετοχής του Ι.Κ.Α. στις δαπάνες λειτουργίας τους, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.
3.  
  Το Ι.Κ.Α. μπορεί να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και κέντρα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, καθώς και με ανάλογα ιδρύματα, ινστιτούτο και κέντρα των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών με σκοπό: α) το σχεδιασμό, υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού του Ι.Κ.Α. και β) τη διενέργεια ερευνών σχετικών με τους τομείς των δραστηριοτήτων του Ι.Κ.Α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α., ρυθμίζονται οι μορφές και οι όροι της συνεργασίας, καθώς και η κάλυψη των δαπανών που μπορεί να βαρύνει μερικά ή ολικά το Ι.Κ.Α. Με σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ του Ι.Κ.Α και των ιδρυμάτων, ινστιτούτων και κέντρων της παραγράφου αυτής, ρυθμίζονται οι ειδικοί όροι συνεργασίας, ο τρόπος εκτέλεσης του έργου και ο επιμερισμός των δαπανών.
Άρθρο 4 "Ι. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), προστίθεται εδάφιο ως έξης: Ειδικά για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, η συμφωνία επιχείρησης με τους πιστωτές της ισχύει μόνο στην περίπτωση κατ [...]"
1.  
  Ασφαλιστικές εισφορές, τρέχουσες και καθυστερούμενες, προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, που οφείλονται από επιχειρήσεις, εργοδότες η ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημιές, ρυθμίζονται ως εξής:
 1. Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, μαζί με τα πρόσθετα τέλη, τόκους και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις της ίδιας ημερομηνίας, κεφαλαιοποιούνται
 2. Αναστέλλεται η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών προς τους οργανισμούς της προηγούμενης παραγράφου, για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η θεομηνία, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό πρόσθετων τελών και άλλων προσαυξήσεων και
 3. Οι εισφορές των προηγούμενων παραγράφων εξοφλούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή.
 4. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.
 5. Στην παραπάνω ρύθμιση υπάγονται όσες επιχειρήσεις. εργοδότες ή ασφαλισμένοι υποστούν ζημίες από θεομηνίες ή άλλες φυσικές καταστροφές από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994 (ΦΕΚ 196 Α), αντικαθίσταται ως έξης:.
3.  
  Τα πέντε πρώτα εδάφια της παρ. 3α του άρθρου 25 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: Ο ασφαλισμένος που αποχωρεί ή απολύεται από την εργασία του υποχρεούται εντός εξάμηνου από την αποχώρηση του η την απόλυσή του να δηλώσει γραπτά στο Ι.Κ.Α. τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησε και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκε. Ημέρες εργασίας που πραγματοποιήθηκαν από ασφαλισμένο σε περίοδο, για την οποία κατά την υποβολή της σχετικής για αναγνώριση αίτησης, παραγράφηκε η αξίωση του Ιδρύματος να εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές, σε καμία περίπτωση δεν αναγνωρίζονται. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλους του κλάδους του Ι.Κ.Α. Ι.Κ.Α.-Τομέα Επκουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.), Ι.Κ.Α.-Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), καθώς και των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων και λοιπών φορέων για λογαριασμό των οποίων εισπράττει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. σύμφωνα με το νόμο, τις ασφαλιστικές εισφορές.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) Περί κύρωσης του Κώδικα φορολογίας εισοδήματος, που αναφέρονται στην ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα, για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής τους, εφαρμόζονται κατ αναλογία και για την καταβολή των οφειλόμενων στο Ι.Κ.Α. ασφαλιστικών εισφορών.
5.  
  Η υποβολή ένστασης ενώπιον του αρμοδίου κατά νόμο οργάνου, κατά καταλογιστικής πράξης του Ι.Κ.Α., με την οποία προσδιορίζονται απαιτήσεις αυτού από οποιαδήποτε αιτία ή απαιτήσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, ταμείων κ.λπ., για λογαριασμό των οποίων εισπράττει τις εισφορές τους, δεν αναστέλλει την ταμειακή βεβαίωση της απαίτησης και τη διενέργεια πράξεων διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). η άλλους νόμους, εκτός αν καταβληθεί το πενήντα τοις εκατό (50%) της κύριας οφειλής μετά των αναλογούντων σε αυτή κατά την ημερομηνία της καταβολής πρόσθετων τελών.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ι.Κ.Α., των οργανισμών επικουρικής ασφάλισης και των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακαθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των συνεισπραττόμενων από το Ι.Κ.Α. εσόδων των επικουρικών οργανισμών και οργανισμών κοινωνικής πολιτικής.
7.  
  Για τους Έλληνες υπηκόους ποντιακής καταγωγής που έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στη χώρα την τελευταία δεκαετία και εκτέλεσαν ή εκτελούν οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους εργασίες σε οικοδομικά έργα ιδιοκτησίας τους, για τα οποία εκδόθηκε ή θα εκδοθεί μέχρι 31.12.1999 οικοδομική άδεια, οι οφειλόμενες γιο τις εργασίες αυτές κύριες εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και τους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%). Οι μέχρι την ισχύ του παρόντος καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται. Πράξεις επιβολής εισφορών που έχουν εκδοθεί μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος με βάση τους συντελεστές του άρθρου 36 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. και πέραν των υποβληθεισών καταστάσεων και δεν έχουν εξοφληθεί μειώνονται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου λόγω προσωπικής απασχόλησης κατά τριάντα τοις εκατό (30%) και απαλλάσσονται από πρόσθετα τέλη, λοιπές προσαυξήσεις και τις ειδικές προσαυξήσεις του ν. 325· 1978.
8.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α) καταργούνται αφ ης ίσχυσαν. Επίσης καταργούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης τους, η αρ. 1872/19.5.1992 (ΦΕΚ 370 Β) Κοινή Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και του Υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση βιβλίου απασχολουμένου προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα και η αριθμ. Φ21/2257/9.10.1992 (ΦΕΚ 634 Β) Απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οικοδομών..
Άρθρο 5 "Ι.Κ.Α."
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 36 του ν. 1902.1990 (ΦΕΚ 138 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 3. Δικαίωμα υπαγωγής στην ασφάλιση του Λογαριασμού έχουν οι Έλληνες ή ομογενείς οι διαμένοντες στην Ελλάδα, εφόσον δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά ή προαιρετικά στον κλάδο συντάξεων του Ι.Κ.Α. ή άλλου φορέα κυρίας ασφάλισης ή δεν παρέχουν εργασία λογιζόμενη ως συντάξιμη στο Δημόσιο η δεν έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού με άλλες διατάξεις ή δεν είναι ήδη συνταξιούχοι φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίοι χορηγούν σύνταξη σε υποκατάσταση κύριας ασφάλισης. 2 Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 825/1978, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 60 Α) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2335/1995 (ΦΕΚ 185 Α) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Ειδικά για τους απασχολούμενους σε οικοδομικές και τεχνικές εργασίες που περιλαμβάνονται στην περίπτωση 2 του εδαφίου Α της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α., ο παραπάνω χρόνος λαμβάνεται υπόψη και για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του ν. 1543/1985 (ΦΕΚ 73 Α) και της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του ν. 1759/1988 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος..
3.  
  Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α) προθεσμία παρατείνεται μέχρι 31.12.1998.
4.  
  Στις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 5 και 6 του ν. 1759/1988 και του άρθρου 2 του ν. 2271/1994 (ΦΕΚ 229 Α), όπου προβλέπεται η υποχρεωτική αποχώρηση και συνταξιοδότηση των εργαζομένων στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. (Ο.Α.) ή στην Ολυμπιακή Αεροπλοία Α.Ε., αυτή δεν πραγματοποιείται εφόσον οι απαιτούμενες κατά περίπτωση χρονικές προϋποθέσεις συμπληρώνονται μόνο με το συνυπολογισμό του χρόνου ασφάλισης σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας.
Άρθρο 6 "Αποζημίωση εργατοτεχνιτών"
1.  
  Οι αποζημιώσεις της παρ. 1 περίπτωση α του άρθρου 3 του β.δ. 16/18.7.1920, στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται πέραν των ρυθμίσεων του άρθρου 4 της από 21.3.1994 ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται ως εξής: α) Με τη συμπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας: 85 ημερομίσθια και β) Με τη συμπλήρωση 20 ετών υπηρεσίας: 100 ημερομίσθια.
2.  
  Από το σύνολο των επιλεγμένων γιατρών καθορίζονται με δημόσια κλήρωση ανά εξάμηνο, οι γιατροί που απαιτούνται για τη λειτουργία των υγειονομικών επιτροπών, ο αριθμός των οποίων ορίζεται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. και σύμφωνα με τις ανάγκες των υγειονομικών επιτροπών σε γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών.
3.  
  Οι παραπάνω γιατροί καλύπτουν τις θέσεις των προέδρων και των μελών των υγειονομικών επιτροπών των υποκαταστημάτων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, καθώς και των προέδρων των υγειονομικών επιτροπών όλης της χώρας. Οι γιατροί αυτοί μπορούν να συμμετέχουν και ως μέλη των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών μονάδων υγείας ή υποκαταστημάτων. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η κατόπιν κλήρωσης συμμετοχή στην υγειονομική επιτροπή δύο (2) μελών εκ των υπηρετούντων στη μονάδα υγείας ή υποκατάστημα γιατρών.
4.  
  Τα μέλη των υγειονομικών επιτροπών των υποκαταστημάτων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης είναι γιατροί από το Ειδικό Σώμα που ορίζονται για έξι (6) μήνες με κλήρωση
5.  
  Οι προς εξέταση περιπτώσεις από τις υγειονομικές επιτροπές των παραπάνω υποκαταστημάτων καταχωρίζονται σε πινάκια και οι υποθέσεις κάθε πινακίου παραπέμπονται στις επιτροπές αυτές ύστερα από δημόσια κλήρωση, που γίνεται μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας των επιτροπών. Επίσης, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των γιατρών του ειδικού σώματος που είναι χωρισμένοι σε ομάδες κατά ειδικότητα. Η δημόσια κλήρωση διενεργείται παρουσία διοικητικού υπαλλήλου του οικείου υποκαταστήματος που ορίζεται από το Διοικητή του Ι.Κ.Α. Πρόεδρος της επιτροπής για τα υποκαταστήματα Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Πειραιά, ορίζεται ο κληρωθείς γιατρός που έχει το μεγαλύτερο χρόνο θητείας στις υγειονομικές επιτροπές. Σε περίπτωση διαφωνίας, αποφασίζει ο υγειονομικός προϊστάμενος.
6.  
  Για τη συγκρότηση των υγειονομικών επίτροπων των επαρχιών τη θέση των προέδρων, καθώς και του ενός (1) ή και των δύο (2) μελών καλύπτουν γιατροί του ειδικού σώματος που μετακινούνται από Αθήνα. Θεσσαλονίκη ή Πειραιά. Μέλη όμως των επιτροπών αυτών ορίζονται ύστερα από δημόσια κλήρωση και μεταξύ των γιατρών που υπηρετούν σε κάθε υποκατάστημα, εξαιρουμένων των ακτινολόγων, μικροβιολόγων και οδοντιάτρων. Η κλήρωση γίνεται μία (1) ώρα πριν από την έναρξη της λειτουργίας της υγειονομικής επιτροπής. Ο Διοικητής του Ι.Κ.Α. δύναται, εκτός της παραπάνω διαδικασίας, με απόφασή του να ορίζει τη μετακίνηση γιατρών προκειμένου να μετέχουν ως πρόεδροι ή μέλη υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας οποιουδήποτε υποκαταστήματος. Η μετακίνηση αυτή προγραμματίζεται δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση της υγειονομικής επιτροπήςΣτα παραπάνω υποκαταστήματα η προετοιμασίατου φακέλου με τις αναγκαίες παρακλινικές εξετάσεις και εξετάσεις ειδικών γιατρών γίνεται από τον εισηγητή που ορίζεται από τον προϊστάμενο της υγειονομικής υπηρεσίας, ο οποίος συμμετέχει στην υγειονομική επιτροπή άνευ ψήφου. Ο εισηγητής είναι γιατρός του Ι.Κ.Α. ειδικότητας αντίστοιχης με την κύρια πάθηση του ασθενούς, που υπηρετεί στην οικεία μονάδα υγείας ή ελλείψει τούτου συμμετέχει ο προϊστάμενος της υγειονομικής υπηρεσίας. Στις μονάδες υγείας, όπου λειτουργούν πέραν των δύο (2) υγειονομικών επιτροπών ταυτόχρονα, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. κατόπιν εισήγησης της υπηρεσίας, επιπλέον εισηγητές, ένας (1) για κάθε δύο (2) υγειονομικές επιτροπές, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές άνευ ψήφου. Σε αυτούς καταβάλλεται ειδική αποζημίωση για κάθε οριστική γνωμάτευση του ενός εκ των δύο (2) πινακίων των υγειονομικών επιτροπών που συμμετέχουν, ποσού ίσου με το μισό της αμοιβής που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό γιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο.
8.  
  Ο διορισμός των μελών των υγειονομικών επιτροπών γίνεται με απόφαση του υγειονομικού προϊστάμενου κάθε υποκαταστήματος
9.  
  Οι γιατροί του ειδικού σώματος των υγειονομικών επιτροπών μετακινούνται κάθε μήνα εκτός έδρας, ύστερα από δημόσια κλήρωση, για την κάλυψη της θέσης του προέδρου ή του μέλους των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών υποκαταστημάτων και καταβάλλονται σε αυτούς έξοδα κινήσεως και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
10.  
  Στους γιατρούς των υγειονομικών επιτροπών. καθώς και στους εισηγητές των υγειονομικών επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση για κάθε κρινόμενο περιστατικό, για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωμάτευση, ποσού ίσου με το μισό της αμοιβής που καταβάλλεται εκάστοτε από το Δημόσιο στους συμβεβλημένους με αυτό γιατρούς για την εξέταση στο ιατρείο.
11.  
  Με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρότητα του φακέλου των κρινόμενων περιστατικών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία των κατά το άρθρο αυτό προβλεπόμενων υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας, η συγκρότηση και λειτουργία τους γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις.
12.  
  Το έντυπο της γνωμάτευσης αναπηρίας προσαρμόζεται σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο γνωμάτευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
13.  
  Κατ εξαίρεση σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιοχές ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του Ι.Κ.Α. τριμελείς υγειονομικές επιτροπές συγκροτούμενες από γιατρούς του ειδικού σώματος, που μετακινούνται για την κάλυψη των αναγκών σε υγειονομικές επιτροπές των παραπάνω περιοχών. Για τους γιατρούς αυτούς ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου περί χρηματικών αποζημιώσεων. 14 Στη Διεύθυνση Αναπηρίας της Διοίκησης λειτουργεί σε μόνιμη βάση επιτροπή δειγματοληπτικού ελέγχου των γνωματεύσεων όλων των υγειονομικών επιτροπών αναπηρίας. Ο τρόπος λειτουργίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
15.  
  Η συγκρότηση των υγειονομικών επιτροπών των επαρχιακών μονάδων υγείας ή υποκαταστημάτων, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, θα έχει σταδιακή εφαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας
Άρθρο 7
1.  
  Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια του άρθρου 50 του ν. 2224/1994, για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζόμενων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή των εποπτευόμενων από το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
 1. Στο άρθρο 4 του ν. 997/1979 (ΦΕΚ 287 Α) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:.
2.  
  Η άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις είναι αμειβόμενη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία..
3.  
  Στην ασφάλιση του Ειδικού Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Ε.Α.Μ.), υπάγεται αυτοδίκαια, για τη λήψη επικουρικής σύνταξης, το τακτικό προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. ή Οργανισμών που συνταξιοδοτούνται από οργανισμό κύριας ασφάλισης κατά τις ειδικές περί δημοσίων υπαλλήλων διατάξεις η συναφείς με αυτές ή διατάξεις συνταξιοδότησης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον δεν υπάγονται για την ίδια απασχόληση στην ασφάλιση άλλου φορέα ή κλάδου η λογαριασμού επικουρικής ασφάλισης. Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.4.1998.
4.  
  Η καθοριζόμενη από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α) πρόσθετη ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., απασχολουμένων σε υπόγειες στοές μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων, καταβάλλεται για το σύνολο του ασφαλιστικού χρόνου, ο οποίος θα απαιτείται για τη συνταξιοδότησή τους κάθε φορά από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 997/1979, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της ιδίας παραγράφου του ανωτέρω άρθρου. Το ποσό της ανωτέρω συμπληρωματικής εισφοράς υπολογίζεται για κάθε μήνα επί των αποδοχών του ασφαλισμένου, κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως για συνταξιοδότηση. Η εξόφληση του ποσού της εισφοράς γίνεται εφάπαξ ή μέχρι εξήντα (50) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις, με παρακράτηση του ποσού αυτών από τη σύνταξη.
 1. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την έναρξη ισχύος του άρθρου 1 του π.δ/τος 323/1996 (ΦΕΚ 220 Α).
2α.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Η ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%). με την αυτή αναλογία ασφαλισμένου και εργοδότη, ισχύει και για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. που απασχολούνται σε ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων, για τους οποίους τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής, είναι ευνοϊκότερα αυτών που ισχύουν για τους λοιπούς ασφαλισμένους.
 1. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έκτος των ασφαλισμένων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του π.δ/τος 212/1984 (ΦΕΚ 75 Α), για τους οποίους η ισχύς αρχίζει από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος, που θα εκδοθεί για τη συμπλήρωση της παρ 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., για καταβολή πλήρους αντί μειωμένης σύνταξης.
 2. Οι διατάξεις της παρ. 1 περίπτωση α του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους ασφαλισμένους της προηγούμενης περίπτωσης, για τους οποίους προβλέπεται ειδική έναρξη ισχύος της.
Άρθρο 8
1.  
  Ο Κλάδος Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης καταργείται από την πρώτη του μεθεπόμενου μήνα της δημοσίευσης του παρόντος νόμου και οι ασφαλισμένοι του υπάγονται στην ασφάλιση των κλάδων του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών (Τ.Α.Τ.Τ.Α.), από τις διατάξεις της νομοθεσίας των οποίων διέπονται, εκτός του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας. Μετά την παραπάνω υπαγωγή διακόπτεται η ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ., παραμένουν όμως στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας του Ι.Κ.Α. Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση του καταργούμενου κλάδου, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που έχει αναγνωρισθεί και εξαγορασθεί ή προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία από καταστατικές ή γενικές διατάξεις, καθώς και στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. θεωρείται ως χρόνος ασφάλισης στους αντίστοιχους κλάδους του Τ.Α.Τ.Τ.Α. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών θεωρείται απονέμων οργανισμός ανεξάρτητα από το χρόνο που πραγματοποίησαν οι παραπάνω ασφαλισμένοι στην ασφάλισή του και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ/τος 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α) και το άρθρο 14 του ν. 1902/1990. Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μεταξύ του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ. και του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών διακανονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ/τος 4202/1961, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1405/1983. Όσοι εισέρχονται από την έναρξη ισχύος του άρθρου αυτού σε επαγγέλματα που ασφαλίζονταν στον καταργούμενο Κλάδο διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας του Τ.Α.Τ.Τ.Α., εκτός του κλάδου ασθένειας και μητρότητας, για τον οποίο υπάγονται στον οικείο κλάδο του Ι.Κ.Α.
 1. 5-10 χρόνια10.000 δρχ. β.χρόνια και μία ημέρα έως 15 χρόνια 20.000 δρχ. γ.χρόνια και μία ημέρα έως 20 χρόνια 30.00C δρχ. δ.χρόνια και μία ημέρα έως 25 χρόνια 40.000 δρχ. ε.χρόνια και μια ημέρα η σύνταξη που προβλέπεται απότις διατάξεις του καταστατικού του Ταμείου Τα ποσά των περιπτώσεων α, β, γ και δ προσαυξάνονται κατά τα ποσοστά των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 12, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 2. Πλήρες έτος λογίζεται αυτό που περιλαμβάνει από 300 μέχρι 365 ημέρες εργασίας και σε κάθε ημέρα εργασίας αναλογεί μία ημέρα ασφάλισης.
2.  
  Οι τεχνικοί τύπου, στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 7 του παρόντος, σε περίπτωση απόλυσής τους χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη και χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9, παίρνουν μόνο τη σύνταξη που ακολουθεί,η οποίαυπολογίζεται βάσει των χρόνων ασφάλισης τους στον Κλάδο, κατά την εξής κλίμακα: Οι προερχόμενοι από αγγελιόσημο πόροι του καταργούμενου Κλάδου, καθώς και οι πόροι από το ποσοστό της εισφοράς των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου αυτού, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, διατηρούνται και είναι εφεξής πόροι του Τ.Α.Τ.Τ.Α.
 1. 5-10 χρόνια10.000 δρχ. β.χρόνια και μία ημέρα έως 15 χρόνια 20.000 δρχ. γ.χρόνια και μία ημέρα έως 20 χρόνια 30.000 δρχ. δ.χρόνια και μία ημέρα έως 25 χρόνια 40.000 δρχ. ε.χρόνια και μία ημέρα η σύνταξη που προβλέπεται απότις διατάξεις του καταστατικού του Κλάδου.
 2. Τα ποσά των περιπτώσεων α, β, γ και δ προσαυξάνονται κατά τα ποσοστά των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
 3. Πλήρες έτος λογίζεται αυτό που περιλαμβάνει από 300 μέχρι 365 ημέρες εργασίας και σε κάθε ημέρα εργασίας αναλογεί μία ημέρα ασφάλισης..
3.  
  Οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του ν. 1186/1981 (ΦΕΚ 202 Α) του Λογαριασμού Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας του καταργούμενου Κλάδου, καθίστανται συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του Κλάδου Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας, ο οποίος βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεων των συνταξιούχων και του Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας. Οι συνταξιούχοι και επιδοματούχοι του Λογαριασμού Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας του καταργούμενου Κλάδου, εξακολουθούν να λαμβάνουν από το Τ.Α.Τ.Τ.Α. τα προ της καταργήσεως καταβαλλόμενα στον καθένα ποσά συντάξεων και ειδικών επιδομάτων, τα οποία εφεξής θα ακολουθούν τις αυξήσεις των συντάξεων του Ταμείου. Οι παραπάνω συνταξιούχοι και επιδοματούχοι παραμένουν στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας του Ι.Κ.Α.
4.  
  Για την ασφάλιση στο Τ.Α.Τ.Τ.Α. των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προσώπων, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των οικείων κλάδων του ταμείου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας (Σ.Κ.Α)., μπορούν να ανακατανέμονται τα προερχόμενα από εισφορές έσοδα του Κλάδου Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας μεταξύ των Κλάδων Σύνταξης και Ανεργίας. Επί του επιδόματος ανεργίας, που χορηγεί το Τ.Α.Τ.Τ.Α. στους ασφαλισμένους του, παρακρατείται η εισφορά ασφαλισμένου του κλάδου παροχών ασθένειας και αποδίδεται στο φορέα ή κλάδο στον οποίο ασφαλίζεται ο άνεργος, προκειμένου οι ημέρες ανεργίας να θεωρούνται ημέρες ασφάλισης ασθένειας. Τα παραπάνω ισχύουν και για τους επιδοτούμενους από το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ανέργους. Ειδικά το Τ.Α.Τ.Τ.Α. υποχρεούται να καταβάλει στο Ι.Κ.Α. από τα κεφάλαια του κλάδου ανεργίας την εισφορά του κλάδου ασθένειας για όσα επιδόματα έχει χορηγήσει από 1.1.1997 μέχρι την ισχύ του παρόντος.
5.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 1186/1981 αντικαθίστανται ως εξής:.
6.  
  Τεχνικοί Τύπου που παρέχουν εργασία, κατά κύρια απασχόληση, με οποιαδήποτε ειδικότητα της νέας τεχνολογίας, στα περιοδικά που εκδίδονται στο νομό Αττικής, ανεξάρτητα από το αν κυκλοφορούν ή όχι μέσω πρακτορείων, καθώς και στις τυπογραφικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την εκτύπωση των περιοδικών αυτών εργολαβικά, υπάγονται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών. Εισφορές που, μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, έχουν καταβληθεί από τις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών για την ασφάλιση του προσωπικού τους, καλώς καταβλήθηκαν και ο χρόνος στον οποίο αντιστοιχούν οι εισφορές αυτές θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο αυτό.
Άρθρο 9
1.  
 1. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ/τος 669/1981 (ΦΕΚ 169 Α) πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεως Αυτοκινητιστών(Τ.Σ.Α.). ανεξαρτήτως του ποσοστού κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης, που έχουν σε αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης.
 2. Όσα από τα πρόσωπα αυτά δεν οδηγούν αυτοπροσώπως το ιδιόκτητο ή συνιδιόκτητο αυτοκίνητό τους και έχουν ποσοστό κυριότητας, νομής, χρήσης και εκμετάλλευσης μέχρι 12,5% λεωφορείου δημόσιας χρήσης ή 25% επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης μετά η άνευ μετρητού ή ποσοστό φορτηγού αυτοκινήτου που αντιστοιχεί σε 1,5 τόννο, υπάγονται, ως προς τον καθορισμό των καταβλητέων εισφορών σύνταξης, στις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του ν. 2084/1992.
 3. Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί ποσού ειδικής ασφαλιστικής κατηγορίας ίσου προς το ήμισυ του ποσού της κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν. 2084/ 1992 πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.
 4. Με αίτηση των ενδιαφερομένων, που υποβάλλεται άπαξ, είναι δυνατή η καταβολή του συνόλου του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.
 5. Όσα από τα ίδια πρόσωπα έχουν ποσοστό ιδιοκτησίας μέχρι ποσοστού 24,99% σε λεωφορείο δημόσιας χρήσης, 49,99% σε επιβατικό αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης ή ποσοστό φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης που αντιστοιχεί σε 2.999,99% τόννους, καταβάλλουν πλήρεις τις προβλεπόμενες εισφορές της παραπάνω πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας.
 6. Οι ανωτέρω υπάγονται για παροχές ασθένειας στο Ι.Κ.Α., όπως και οι λοιποί ασφαλισμένοι του Τ.Σ.Α.
 7. Οι συνταξιοδοτικές παροχές των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ν. 2084/1992, που εφαρμόζονται αναλόγως.
 8. Τα κατώτατα όρια συντάξεων, που χορηγεί το Τ.Σ.Α., μειώνονται στο ήμισυ στην περίπτωση που έχουν καταβληθεί μειωμένες εισφορές.
 9. Χρόνος ασφάλισης των ασφαλισμένων αυτών, που τυχόν διανύθηκε στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α. προ της ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, λογίζεται πραγματοποιηθείς στη 2η ασφαλιστική κατηγορία του π.δ/τος 129/12.4.1993 (ΦΕΚ 54 Α).
 10. Τα εδάφια β και γ της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τόσο επί των ασφαλισμένων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης μέχρι 31.12.1992, όσο και επί των ασφαλιζομένων στους φορείς αυτούς από 1.1.1993 και εφεξής.
 11. Πρόσωπα του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου, που απέκτησαν ποσοστό ιδιοκτησίας επί αυτοκινήτων Δ.Χ. από κληρονομικό δικαίωμα, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Σ.Α. μετά παρέλευση εννεαμήνου από την ημερομηνία θανάτου. στ.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Σ.Α. , ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
 13. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1ης Απριλίου 1998
2.  
 1. Οι ιδιοκτήτες χρήστες και εκμεταλλευτές ή χρήστες εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων, που κατέχουν άδειες Τουριστικής Επιχειρήσεως Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Σ.Α. από της κτήσεως του σήματος Τ.Ε.Ο.Μ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 του π.δ/τος 669/1981 (ΦΕΚ 169 Α).
 2. Οι διατηρούντες γραφεία ταξιδιών ή τουρισμού, που έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.) τουριστικά λεωφορεία και κατέχουν την ειδική άδεια Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.) από την ημερομηνία κτήσεως αυτής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ταμείου.
 3. Τα πρόσωπα των προηγούμενων α και β εδαφίων, που κατέχουν και την άδεια Τ.Ε.Ο.Μ. και την άδεια Ε.Ο.Τ., υπάγονται υποχρεωτικά σε έναν μόνο ασφαλιστικό φορέα (Τ.Σ.Α. ή Τ.Α.Ν.Π.Υ.), τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους που υποβάλλεται στο φορέα αυτόν μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών.
 4. Σε περίπτωση μη υποβολής της δήλωσης μέσα στην προθεσμία αυτή, η υποχρεωτική ασφάλιση γίνεται στο φορέα που υπάγεται ο ενδιαφερόμενος βάσει της πρώτης χρονικά άδειας.
 5. Τα ίδια πρόσωπα μπορούν να ασφαλισθούν προαιρετικά και στον άλλο φορέα (Τ.Σ.Α. ή Τ.Α.Ν.Π.Υ.), ύστερα από αίτησή τους, που υποβάλλεται στο φορέα, εντός ενός (1) έτους από της ισχύος της παρούσας διάταξης ή από τη λήψη της δεύτερης άδειας.
 6. 0 χρόνος προ της κτήσεως των, κατά τα ανωτέρω. ειδικών αδειών για τον οποίο έχουν καταβληθεί αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο Τ Σ.Α. ή στο Τ.Α.Ν.Π.Υ., θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο φορέα που κατεβλήθησαν και δεν αναζητούνται, δεν δημιουργείται δε απαίτηση ασφάλισης από τον άλλο φορέα για το ίδιο διάστημα.
 7. Η καταβολή των εισφορών πιστοποιείται με βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα.
 8. Πρόσωπα που απέκτησαν την ειδική άδεια Ε.Ο.Τ. και μέχρι την ημερομηνία εκδόσεως αυτής υπήγοντο στην ασφάλιση του Τ.Σ.Α., κατατάσσονται σε ασφαλιστική κλάση του Τ.Α.Ν.Π.Υ., που αντιστοιχεί στο ύψος του ασφαλίστρου που κατέβαλαν στο Τ.Σ.Α. κατά την ημερομηνία εκδόσεως της σχετικής άδειας, κατά τα λοιπά δε ισχύουν οι καταστατικές διατάξεις του Τ.Α.Ν.Π.Υ.
 9. Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Α.Ν.Π.Υ., σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν υπήγοντο στην υποχρεωτική ασφάλιση του Τ.Σ.Α. και απέκτησαν την ειδική άδεια Ε.Ο.Τ., δύνανται να ασφαλισθούν για χρόνο προγενέστερο της κτήσεως της ειδικής άδειας Ε.Ο.Τ., στο Τ.Α.Ν.Π.Υ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του Ταμείου αυτού, μετά από σχετική αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται εντός ενός (1) έτους από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.
 10. Κάθε διάταξη που αντίκειται στις παραπάνω διατάξεις καταργείται από της ισχύος της παρούσας παραγράφου
 11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Τ.Σ.Α. και του Τ.Α.Ν.Π.Υ. και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), επιλύεται κάθε αμφισβήτηση που θα προκύψει από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο 10
1.  
  Η υπέρ του Τ.Σ.Α. πάγια εισφορά, περί της οποίας οι διατάξεις των περιπτώσεων ζ και η της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 404/1974 (ΦΕΚ 127 Α), καθορίζεται ως ακολούθως:.
 1. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Ι.Χ. δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000).
 2. Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι και ενός τόννου δρχ. 1.700 και για κάθε επιπλέον τόννο πέραν του ενός δρχ. 100 ανά τόννο.
 3. Για Λεωφορεία - Πούλμαν δρχ. 80 ανά θέση.
 4. Για Ταξί και αγοραία δρχ. 700 ανά θέση.
 5. Για μοτοσυκλέτες δρχ. 500.
 6. Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη δρχ. 60 ανά ίππο.
 7. Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με την ιπποδύναμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.
 8. Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με το ωφέλιμο φορτίο και τον αριθμό των θέσεων, ο υπολογισμός της εισφοράς θα γίνεται μόνο με το ωφέλιμο φορτίο, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
 9. Οι εισφορές της παραγράφου αυτής συμβεβαιώνονται και συνεισπράττονται από το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, όταν πρόκειται για αυτοκίνητα που καταβάλλουν τέτοια τέλη και αποδίδονται στο Τ.Σ.Α., μέσα σε ένα τρίμηνο από την είσπραξή τους.
 10. Για αυτοκίνητα που δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, οι παραπάνω εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους στο Τ.Σ.Α., εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτών των διατάξεων που διέπουν κάθε φορά το Τ.Σ.Α. για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών.
 11. Για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας κάθε αυτοκινήτου Δ.Χ. δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).
 12. Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1 τόννο δρχ. 580.
 13. Για αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ωφέλιμου φορτίου:
 14. άνω τουτόν. και μέχρι1/2 τονδρχ.άνω του1/2τόν και μέχριτον δρχ.άνω τωντον και μέχρι1/2 τον.δρχ.άνωτων1/2 τόν. και μέχριτον δρχ1 100 άνωτωντον. και μέχρι1/2 τονδρχ. 1 210 άνωτων1/2τον.και μέχριτόν δρχ1.320 άνωτωντον. και μέχριτον. δρχ1 430 άνωτωντόν. και μέχριτόν δρχ1 540 άνωτωντόν. και μέχρι1/2 τονδρχ. 1.610άνωτων1/2τόν. και μέχριτον. δρχ1.680 άνωτωντόν. και μέχριτον δρχ1 760 άνωτωντον. και μέχριτον δρχ.1.830 άνωτωντόν. και μέχριτον. δρχ.1.900 άνωτωντόν. και μέχριτον δρχ1.970 άνωτωντόν. και μέχριτον. δρχ.2.050 άνωτωντον. και μέχριτον δρχ2 120 άνωτωντόν. και μέχριτον δρχ2.200 άνωτωντον. και μέχριτον. δρχ.2.270 άνωτωντον. δρχ.2.340 Για λεωφορεία - πούλμαν 35 δρχ. ανά θέση.
 15. Για αυτοκίνητα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση μόνο την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, η κατά μήνα εισφορά καθορίζεται ως εξής:
 16. Για κάθε ίππο 70 δραχμές Για κάθε θέση 35 δραχμές Για κάθε τόννο ωφέλιμου φορτίου ως η ανωτέρω κλίμακα.
 17. Η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, η υπολογιζόμενη με βάση την ιπποδύναμη, την ιπποδύναμη και το ωφέλιμο φορτίο ή τον αριθμό των θέσεων ή των θέσεων και το ωφέλιμο φορτίο, δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 2.340 δραχμών μηνιαίως.
 18. Προκειμένου περί αυτοκινήτων μετά ρυμουλκούμενων οχημάτων, τα ρυμουλκούμενα οχήματα δεν υπόκεινται στην εισφορά του προηγούμενου εδαφίου.
 19. Της εισφοράς του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι χρησιμοποιούντες ή εκμεταλλευόμενοι αυτοκίνητα και ρυμουλκούμενα οχήματα ιδιωτικής χρήσης για γεωργικές. κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και αγροτικές εν γένει εργασίες.
 20. Για την αντικατάσταση ή ανανέωση κάθε άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου, δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
 21. Για τη χορήγηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων των κατηγοριών Β+Ε. Γ. Γ+Ε. Δ και Δ+Ε . δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).
 22. Για την επέκταση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων ή την έκδοση αντιγράφου αυτής, σε δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000).
 23. Ειδικότερα νια την επέκταση άδειας οδήγησης της κατηγορίας Β στις κατηγορίες Β-Ε ή Γ η Γ-^Ε ή Δ ή Δ+Ε, δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000).
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά δύνανται να αυξάνονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α. δι αποφάσεως του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δημοσιευομένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
Άρθρο 11
1.  
  Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.), Νομού Ξάνθης, οι οποίοι έχουν υποβάλει μήνυση μέχρι 31.12.1994 κατά οργάνων του Ταμείου, για παρακράτηση και υπεξαίρεση ασφαλιστικών τους εισφορών, περιόδου 1988 μέχρι του Σεπτεμβρίου 1994, συνεπεία της οποίας εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής των εισφορών στις οποίες αναφέρεται η απόφαση αυτή. Ο αντίστοιχος χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται με διαπιστωτική πράξη του οικείου οργάνου του Ταμείου. Τυχόν συνταξιοδοτηθέντες, από τους παραπάνω ασφαλισμένους, μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι δικαστικές αποφάσεις, δικαιούνται αναπροσαρμογής του ποσού της σύνταξής τους, βάσει του χρόνου ασφάλισης που θα αναγνωρισθεί, από την έναρξη της συνταξιοδότησής τους. Η λήψη, κατά των ασφαλισμένων, αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των εισφορών που αφορά η μήνυση, αναστέλλεται μέχρι να καταστούν αμετάκλητες οι σχετικές αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων. Το Τ.Ε.Β.Ε. αποκτά αξίωση κατά των καταδικασθέντων οργάνων του για το ποσό των παραπάνω εισφορών μετά των νομίμων προσαυξήσεων, για την ικανοποίηση της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις περί αναγκαστικής είσπραξης των εισφορών του Ταμείου.
2.  
  Αξιώσεις του Τ.Ε.Β.Ε. για οφειλές ασφαλισμένων του, που έχουν προκύψει από τον υπολογισμό επί έλλαττον, από τις υπηρεσίες του Ταμείου, των κατά τις ισχύουσες διατάξεις επιβαρύνσεων από τέλη καθυστέρησης ή λόγω αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών κλάσεων, κατά την εκπρόθεσμη καταβολή των εισφορών, από 1.1.1990 μέχρι 31.12.1995, με αποδείξεις ταχυπληρωμής των ΕΛ.ΤΑ. στο πιλοτικό μηχανογραφικό σύστημα εισπράξεων του Ταμείου, παραγράφονται.
3.  
  Οι διατάξεις της περ. ζ, που προστέθηκε στην παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 με την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση του Τ.Ε.Β.Ε.
Άρθρο 12
1.  
 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 982/ 1979 προστίθεται διάταξη, ως εξής:
 2. Δικαίωμα λήψης των παροχών ασθένειας του Ταμείου Συντάξεως Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) αποκτούν οι υγειονομικοί από την ημερομηνία ασφάλισης τους στον Κλάδο Ασθένειας του Ταμείου και εφόσον συντρέχουν οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις..
 3. Η περίπτ. α της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 982/1979 καταργείται, η δε αρίθμηση της περίπτωσης β, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν.1140/1981, απαλείφεται.
2.  
  Οι ανωτέρω εργοδόται υποχρεούνται εις παρακράτησαν της κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εισφοράς ησφαλισμένου επί εξηρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των υγειονομικών των αμειβομένων κατά πράξη και περίπτωση, ως και της κατά το προηγούμενον εδάφιον α τοιαύτης και εις απόδοσιν ταύτης εις το Τ.Σ.Α.Υ., ομού μετά της βαρυνούσης αυτούς και κατά το αυτό εδάφιον εργοδοτικής εισφοράς εντός του επομένου μηνός αφ ου κατέστησαν απαιτητοί αι αντίστοιχοι αποδοχαί, μετ ονομαστικής καταστάσεως εχούσης πλήρη στοιχεία των ησφαλισμένων, το ύψος των αποδοχών εφ ων υπελογίσθησαν αι κρατήσεις και εργοδοτικοί εισφοραί, ως και το ποσόν τούτων κεχωρισμένως. Επιτρέπεται εις τα ελεγκτικά όργανα του Τ.Σ.Α.Υ. όπως διενεργούν έλεγχον των τηρουμένων βιβλίων και λοιπών στοιχείων των οιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων αίτινες απασχολούν καθ οιονδήποτε τρόπον ησφαλισμένους του Ταμείου προς εξακρίβωσιν των κατά την παρούσαν παράγραφον πόρων αυτού..
3.  
  Η έκτη περίπτωση του γ εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 982/1979 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Ταμείου Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών νομοθεσία και ετέρων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 239 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ο ανωτέρω έλεγχος δύναται μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Σ.Α.Υ. να ανατίθεται κατά περίπτωση και σε μία από τις εταιρείες ή κοινοπραξίες που είναι εγγεγραμμένες στην ιδιαίτερη μερίδα του μητρώου της παρ. 5 του άρθρου 13 του π.δ/τος 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α) και όπως τούτο κάθε φορά ισχύει..
Άρθρο 13
1.  
  Κατ εξαίρεση μπορούν να υπαχθούν στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών (Ε.Λ.Π.Π.) του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), αποκλειστικά και μόνο για τη λήψη σύνταξης, οι ασφαλισμένοι του Ταμείου, οι οποίοι λαμβάνουν συνταξιοδοτικές παροχές ή ισόβιο πρόσοδο από το Δημόσιο διότι: α) μετετάγησαν σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις προς τούτο ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, β) εκηρύχθησαν ανάπηροι πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου, γ) συμμετείχαν αποδεδειγμένα στην Εθνική Αντίσταση κατά τη χρονική περίοδο 1941-1945 και κατέστησαν συνεπεία της συμμετοχής αυτής ανάπηροι και δ) εδιώχθησαν λόγω της αντίθεσής τους προς το δικτατορικό καθεστώς της περιόδου 21.4.1967 έως 24.7.1974 και κατέστησαν ανάπηροι εξ αυτής της αιτίας, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Η υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Λ.Π.Π. γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, οι οποίοι δύνανται να αναγνωρίσουν με εξαγορά προγενέστερο χρόνο, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους λοιπούς ασφαλισμένους του Ε.Λ.Π.Π. Το ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς, καθώς και ο τρόπος εξόφλησης του ποσού εξαγοράς καθορίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό του Ε.Λ.Π.Π. Όσοι από τις παραπάνω κατηγορίες έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής από το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και σε περίπτωση θανάτου οι δικαιοδόχοι αυτών, δικαιούνται συντάξεως από τον Ε.Λ.Π.Π., εφόσον αναγνωρίσουν και εξαγοράσουν τον απαιτούμενο για συνταξιοδότηση χρόνο. Ο τρόπος εξαγοράς, καθώς και το ύψος της καταβαλλόμενης εισφοράς θα είναι ίδιος με τον προβλεπόμενο για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους της ίδιας κατηγορίας. Η καταβαλλόμενη από τον Ε.Λ.Π.Π. σύνταξη είναι ίση με την αντίστοιχη των λοιπών ασφαλισμένων του Ε.Λ.Π.Π. που έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις και δεν υπάγονται στις παραπάνω κατηγορίες. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος θα ρυθμιστούν με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου.
2.  
 1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του π.δ/τος 1041/1979 (ΦΕΚ 292 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά, έχουν ανάλογη εφαρμογή, στα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων και λοιπά επικουρικά Ταμεία, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή δεν συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, αλλά διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων. που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές.
 2. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 59 του π.δ/τος 1041/1979, όπως ισχύουν κάθε φορά. έχουν ανάλογη εφαρμογή στα Ταμεία Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων και λοιπά επικουρικά Ταμεία ως και στα Ταμεία εφάπαξ παροχών, οι ασφαλισμένοι των οποίων συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο η δεν συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, αλλά διέπονται από το ίδιο συνταξιοδοτικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπουν στις διατάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές.
 3. Ρυθμίσεις που αντίκεινται στη διάταξη της παραγράφου αυτής καταργούνται από την ισχύ του παρόντος άρθρου.
3.  
  Το εδάφιο δ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4169/1961 (ΦΕΚ 81 Α) δεν έχει εφαρμογή για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους συνταξιούχους του Ταμείου, των οποίων η σύνταξη ανεστάλη λόγω συνταξιοδοτήσεώς τους από τον Ο.Γ.Α., τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ισχύ του παρόντος άρθρου.
4.  
 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του β.δ/τος της 3/4-8/4/1937 (ΦΕΚ 133 Α) δεν εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους του Ταμείου δικηγόρους, οι οποίοι πριν την εγγραφή τους στο Ταμείο είχαν χρόνο ασφάλισης σε άλλο Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης.
 2. Όσοι ήδη έχουν κάνει χρήση της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του β.δ/τος της 3/4-8/4/1937 και δεν έχουν ολοκληρώσει την εξαγορά μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, μπορούν προαιρετικά εντός προθεσμίας πέντε (5) μηνών να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή τη διακοπή της.
5.  
  Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 819/1978 (ΦΕΚ 175 Α) αντικαθίστανται ως εξής:.
 1. Μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων ποσοστού 3% επί των πάσης φύσεως και μορφής αποδοχών τους.
 2. Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται λόγω βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κατά ποσοστό 1,25% και διαμορφώνεται συνολικά σε ποσοστό 4,25%.
 3. Μηνιαία εργοδοτική εισφορά ποσοστού 3% του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.), επί των ιδίων αποδοχών που υπολογίζονται για την εισφορά των ασφαλισμένων.
 4. Η εισφορά αυτή προσαυξάνεται λόγω βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κατά ποσοστό 0.75% και διαμορφώνεται συνολικά σε ποσοστό 3,75%..
6.  
  Ο Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Φυματικού Προσωπικού Τ.Τ.Τ., όπως και το Δ.Σ. του, καταργείται από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 4 του ν.1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α). Το παρεχόμενο βοήθημα συνεχίζει να καταβάλλεται στους δικαιούχους από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αρμοδιότητας Υπουργείου Συγκοινωνιών (Τ.Α.Υ.Α.Υ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργούμενου Λογαριασμού. Το Τ.Α.Υ.Α.Υ.Σ. υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα γενικά τα ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις του καταργούμενου Λογαριασμού ως καθολικός διάδοχος.
Άρθρο 14
1.  
  Οι τακτικοί υπάλληλοι του πρώην Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της πρώην Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.), που υπήγοντο στο καθεστώς του ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167 Α), καθώς και του πρώην Εθνικού Θεάτρου, που υπήγοντο στις διατάξεις του π.δ/τος 1007/1979 (ΦΕΚ 282 Α), μέχρι τη μετατροπή των παραπάνω Οργανισμών σε Ν.Π.Ι.Δ. με το ν.2273/1994 εξακολουθούν, για τη λήψη εφάπαξ βοηθήματος, να υπάγονται υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στο ίδιο καθεστώς και μετά τη μεταφορά τους ή τη μετάταξη τους σε άλλη υπηρεσία ή Οργανισμό. Οι σχετικές εισφορές παρακρατούνται από τους εκκαθαριστές των αποδοχών των υπηρεσιών στις οποίες γίνεται η μεταφορά ή μετάταξη των εν λόγω υπαλλήλων και αποδίδονται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. Έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού για τον ίδιο σκοπό θα αποτελέσουν και οι μετά τη μετατροπή των εν λόγω Οργανισμών παρακρατηθείσες εισφορές, καθώς και τα τυχόν πλεονάσματα των οικείων λογαριασμών του ν.103/1975 και του π.δ/τος 1007/1979. Οι εν λόγω υπάλληλοι, κατά την αποχώρηση τους από την υπηρεσία, λαμβάνουν το προβλεπόμενο βάσει των διατάξεων του ν. 103/1975 και του π.δ/τος 1007/ 1979, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφάπαξ βοήθημα η επιστροφή εισφορών κατά τις εκάστοτε ισχύουσες περί επιστροφής εισφορών διατάξεις από τους κωδικούς αριθμούς εξόδου μισθοδοσίας του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πολιτισμού, θα καθοριστεί κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τον τρόπο καταβολής των παραπάνω παροχών. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για όσους από το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο προσωπικό του πρώην Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και της πρώην Εθνικής Λυρικής Σκηνής είχαν μονιμοποιηθεί. είχαν επιλέξει βάσει του ν.1583/1985 (ΦΕΚ 222 Α) το ασφαλιστικό καθεστώς που είχαν ως συμβασιούχοι και με την , παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν.2335/1995 υπήχθησαν στο καθεστώς του ν. 103/1975. Ομοίως, οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τα μέλη της Ορχήστρας της Ε.Λ.Σ., τα οποία μετά την ισχύ του ν.2273/1994 επέλεξαν την παραμονή τους στο ειδικό καθεστώς του Ι.Κ.Α. Οι αποχωρήσαντες ήδη υπάλληλοι των παραπάνω κατηγοριών λαμβάνουν το δικαιούμενο εφάπαξ βοήθημα από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Ε. εξόδου, τον οποίο βαρύνει ο βασικός τους μισθός. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από τη δημοσίευση του ν.2273/1994.
2.  
  Ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος του ν. 103/ 1975 των υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, για το χρονικό διάστημα από την πρόσληψη τους και μέχρι τις 31.12.1985, θα γίνει με το νομικό καθεστώς του ν. 103/1975 που ισχύει κατά το χρόνο εξόδου τους, με βάση τις αποδοχές του μήνα της οριστικής αποχώρησής τους από την υπηρεσία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. 3. Οι υπαγόμενοι στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Προσωπικού Ι.Κ.Α. από 4.4.1984 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, που δεν υπέβαλαν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας τους εντός της προβλεπόμενης από το π.δ. 177/1984 (ΦΕΚ 57 Α) προθεσμίας, μπορούν να υποβάλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε ένα (1) έτος από τη δημοσίευσή του νόμου αυτού. Οι αιτήσεις των ασφαλισμένων της ίδιας κατηγορίας, που υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θεωρούνται ότι νομίμως υποβλήθηκαν. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους υπάλληλους της ίδιας κατηγορίας που έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
4.  
  Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, από την πρώτη του επομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος μηνός και εφεξής, υπάγονται στο καθεστώς του ν. 103/1975. Ο χρόνος ασφάλισής τους στο Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων συνυπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγείται βάσει των διατάξεων του ν. 103/1975. Στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός κατά τις διατάξεις του ν. 103/1975, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, με τον τίτλο Καταβολές για εφάπαξ αποζημίωση λόγω εξόδου μονίμων υπαλλήλων από την υπηρεσία, στον οποίο μεταφέρονται οι εισφορές των ασφαλισμένων υπάλληλων που έχουν καταβληθεί στο Ταμείο Προνοίας Ξενοδόχων και με επιτόκιο ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας κατά το χρόνο της μεταφοράς.
5.  
  Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π. δ/τος 197/11.7.1996 (ΦΕΚ 158 Α) αρχίζει από 1.1.1995.
6.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2079/1992 (ΦΕΚ 142 Α), για την υποβολή σχετικής αίτησης για τη συμμετοχή στη διανομή του ποσού του καταργούμενου κλάδου πρόνοιας του τ. Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών (Τ.Α.Τ. και Μ.Γ.Τ.), παρατείνεται για μία διετία από τη λήξη της.
7.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2079/1992 προστίθεται εδάφιο ως έξης: Το ως άνω προς διανομή ποσό προσαυξάνεται με τους τόκους που αναλογούν σε αυτό από 1.7.1996 μέχρι και την ημέρα έκδοσης της κάθε απόφασης διανομής και με επιτόκιο ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης της κάθε απόφασης..
8.  
  Αξιώσεις κατά του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., που αφορούν την καταβολή διαφορών εφάπαξ βοηθημάτων από 1.1.1967 έως 31.12.1984 και αξιώσεις από τόκους επί ήδη χορηγηθέντων εφάπαξ βοηθημάτων από 1.1.1967 έως 14.5.1992 παραγράφονται, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις. Εκκρεμείς δίκες σε οποιονδήποτε βαθμό και στάδιο που αφορούν το παραπάνω θέμα καταργούνται και ισχύει η παραπάνω ρύθμιση, τα δε τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Ταμείο σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν αναζητούνται.
9.  
  Στους παθόντες και συνταξιοδοτούμενους από βίαιο συμβάν, βάσει των διατάξεων του ν. 1977/1991, παρέχεται από τους οικείους φορείς πρόνοιας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφάπαξ βοήθημα με τις ίδιες προϋποθέσεις απονομής που ισχύουν για την απονομή της κύριας σύνταξής τους. Σε περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα είναι ασφαλισμένα σε δυο ή περισσοτέρους φορείς προνοίας, η καταβολή του αυξημένου εφάπαξ βοηθήματος παρέχεται μόνο από το Κλαδικό Ταμείο Προνοίας της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Η εν λόγω ρύθμιση καταλαμβάνει και τους ήδη συνταξιοδοτηθέντες με το ν. 1977/1991 για την αυτή αιτία.
10.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν.678/1977 (ΦΕΚ 246 Α) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οργανισμού Εργατικής Εστίας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 περίπτωση γ του άρθρου 20 του ν.2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α), καταργείται.
Άρθρο 15
1.  
  Στις περιπτώσεις που, κατ εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης, χορηγήθηκε σύνταξη με απόφαση αρμόδιου οργάνου από οργανισμό που δεν ήταν αρμόδιος για τη χορήγηση σύνταξης και εκ των υστέρων ορίσθηκε άλλος φορέας, ως αρμόδιος για την απονομή της σύνταξης, τα ποσά σύνταξης που καταβλήθηκαν από τον πρώτο φορέα δεν αναζητούνται από τον ασφαλισμένο και συμψηφίζονται με τα ποσά των συντάξεων που οφείλει να καταβάλει στον ασφαλισμένο ο οργανισμός που κρίθηκε αρμόδιος. Αν ο ασφαλισμένος δικαιούται να λάβει από το δεύτερο οργανισμό μεγαλύτερα ποσά συντάξεων από αυτά που έλαβε από τον πρώτο οργανισμό για την ίδια χρονική περίοδο, η επιπλέον διαφορά από αυτά τα ποσά καταβάλλεται από τον οργανισμό αυτόν αναδρομικά, αν όμως δικαιούται να λάβει μικρότερα ποσά συντάξεων από αυτά που έλαβε από τον πρώτο οργανισμό, η επιπλέον διαφορά από τα ποσά αυτά δεν αναζητείται.
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ/τος 4202/1961, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 1405/ 1983, δεν έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους που ασφαλίσθηκαν πριν από την 1.1.1979 σε φορέα ασφάλισης μισθωτών και υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά μετά τη δημοσίευση του παρόντος και εφεξής σε άλλο φορέα μισθωτών, έστω και αν παρέμειναν απασχολούμενοι στον ίδιο εργοδότη.
Άρθρο 16
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2335/1995. αντικαθίσταται ως εξής: 2. Τα πρόσωπα, για τα οποία προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτική ασφάλιση σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε ένα φορέα, τον οποίο επιλέγουν με δήλωσή τους, που υποβάλλεται κάθε φορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς και τους οικείους εργοδότες, εντός έξι (6) μηνών από την ανάληψη της δεύτερης απασχόλησης - μισθωτής ή αυτοαπασχόλησης - ή την απόκτηση της ιδιότητας. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της παραπάνω προθεσμίας η υποχρεωτική ασφάλιση χωρεί στο φορέα που υπάγεται η κατά το πρώτον αναληφθείσα μισθωτή απασχόληση ή αυτοαπασχόληση ή η ιδιότητα, με εξαίρεση την ασφάλιση στο Ταμείο Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών και στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων έργων, η οποία είναι υποχρεωτική. Προκειμένου για πρόσωπα τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν προβεί σε επιλογή η έχουν απωλέσει το σχετικό δικαίωμα, καθώς και για τα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2335/1995 η εξάμηνη προθεσμία αρχίζει από την ισχύ του νόμου αυτού, τυχόν δε καταβληθείσες μέχρι την υποβολή της δήλωσης επιλογής ασφαλιστικές εισφορές στο φορέα που δεν επιλέγεται, δεν επιστρέφονται. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους φορείς ασθένειας, επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που αντιστοιχούν στο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης επιλογής τους. Εάν το ασφαλιστικό καθεστώς επιλογής δεν περιλαμβάνει όλους τους κλάδους ασφάλισης, οι οποίοι υφίστανται στο ασφαλιστικό καθεστώς, στο οποίο τα παραπάνω πρόσωπα μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης, τότε τα πρόσωπα αυτά, ως προς τους ελλείποντες κλάδους, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στους αντίστοιχους κλάδους του ασφαλιστικού καθεστώτος στο οποίο μπορούσαν να υπαχθούν λόγω ιδιότητας ή μισθωτής απασχόλησης ή αυτοαπασχόλησης..
2.  
  Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής: Αν οι παραπάνω φορείς δεν χορηγούν παροχές ασθένειας σε χρήμα, το ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένων ορίζεται σε 6,45% και του κράτους σε 3.40%.
3.  
  Όπου από τις διατάξεις του ν. 2084/1992 αναφέρεται το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) έτους 1991. νοείται το ποσό των 105.000 δρχ.
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν.2335/1995, αντικαθίσταται ως εξής: Ή διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών και Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων, καθώς και για τους από 1.1.1993 υπαγόμενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 6.9.1995.
5.  
 1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν.2084/1992, προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:
 2. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνο με το παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξαιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα..
 3. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφουτου άρθρου 56 του ν.2084/1992 προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής:
 4. Στην περίπτωση κατά την οποία, σύμφωνα με το παραπάνω εδάφιο, δεν υπάρχουν πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη εξ αιτίας του θανάτου του ασφαλισμένου, το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα αυτού ανάλογα με το κληρονομικό τους δικαίωμα..
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.2335/1995. με την οποία συμπληρώθηκε η παράγραφοςτου άρθρου 52 του ν.2084/1992, προστίθεται η παρακάτω διάταξη: Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και στους φορείςή κλάδουςασφάλισης ασθένειαςκαι πρόνοιας..
7.  
  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.2335/1995 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Οι διατάξεις που προβλέπουν αναγνώριση χρόνων, πλην των αναφερομένων στο άρθρο 40 του ν.2084/ 1992 ή προσμέτρηση άλλου πλασματικού χρόνου για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης καταργούνται από 1.6.1998..
8.  
  Χορηγείται νέα τρίμηνη ανατρεπτική προθεσμία υποβολής αίτησης αναγνώρισης του χρόνου υπηρεσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ/τος 433/1988 (ΦΕΚ 198 Α), που αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.
Άρθρο 17 "Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 1276/1982 (ΦΕΚ 100 Α) αντικαθίσταται και προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής: 2. Στην περίπτωση που οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αδυνατούν να οργανώνουν δικές τους ή να μισθώνουν παιδικές κατασκηνώσεις, μπορούν μ [...]"
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών και σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ. των ασφαλιστικών οργανισμών, δύνανται, για λόγους εθνικούς και κοινωνικούς, να διατίθενται ποσά για τη φιλοξενία παιδιών μη δικαιούχων σε κατασκηνώσεις του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμών με κοινωφελή χαρακτήρα ή ιδιωτών.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των ιδιωτικών κατασκηνώσεων, οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησής τους, η διαβάθμισή τους σε κατηγορίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους..
Άρθρο 18
1.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του ν. 4497/1966 (ΦΕΚ 37 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι εκάστοτε ισχύουσες για το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων διατάξεις, πλην των βασικών διατάξεων του καταστατικού του, δύναται να τροποποιούνται, συμπληρώνονται και καταργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης (Σ.Κ.Α.), επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.2084/ 1992..
2.  
  Οι διατάξεις που αφορούν το Ταμείο Αρωγής Οπλιτών Χωροφυλακής, πλην των βασικών διατάξεων, δύναται να τροποποιούνται, συμπληρώνονται και καταργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.2084/1992.
3.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν.2335/1995 προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: Με την παραπάνω διαδικασία δύναται να τροποποιούνται και οι λοιπές καταστατικές διατάξεις του Ταμείου Προνοίας Εργοληπτών Δημοσίων Εργων όπου μέχρι τώρα προβλεπόταν για την τροποποίησή τους η έκδοση προεδρικών διαταγμάτων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 71 του ν.2084/1992..
Άρθρο 19
1.  
 1. Συνιστώνται στα γραφεία του Διοικητή του Ι.Κ.Α. και του Ο.Γ.Α. δύο (2) θέσεις και στα γραφεία των Υποδιοικητών των παραπάνω οργανισμών μια (1) θέση ειδικού συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο.
 2. Επίσης, συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή του Τ.Ε.Β.Ε. δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 3. Η πρόσληψη στις θέσεις αυτές γίνεται από τα ανωτέρω πρόσωπα, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία.
 4. Το εν λόγω προσωπικό αποχωρεί αυτοδίκαια και ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του προσώπου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία και χωρίς να γεννάται οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης ή προνομίου ή προτίμησης.
 5. Οι αμοιβές του παραπάνω προσωπικού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 6. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει εν μέρει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α) κατ εφαρμογή αναλόγως της παραγράφου 9 του άρθρου 30 του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α).
 7. Οι Διοικητές των ασφαλιστικών οργανισμών Ι.Κ.Α. και Τ.Ε.Β.Ε., οι Πρόεδροι του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων (Τ.Α.Ε.) και του Τ.Σ.Α.Υ., καθώς και ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) μετά από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών τους Συμβουλίων, μπορούν να αναθέτουν κατά περίπτωση δικαστικές υποθέσεις ασφαλιστικής και οικονομικής φύσης σε ιδιώτες δικηγόρους για τη διεκπεραίωση τους.
 8. Η αμοιβή για τις παραπάνω περιπτώσεις καθορίζεται με απόφαση των Διοικητικών τους Συμβουλίων. 2.
 9. Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ν 1057/1980 (ΦΕΚ 152 Α) των υπηρετούντων γιατρών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. των οποίων η διάρκεια ισχύος τους έληξε και δεν ανανεώθηκαν μέχρι την ημερομηνία ισχύος της παρούσας διάταξης, θεωρούνται ότι ισχύουν και μετατρέπονται σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το προσωπικό δε που υπηρετεί κατατάσσεται σε αντίστοιχες συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις.
 10. Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο κατάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο διαπιστωτική πράξη που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Συνιστώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Ε.Β.Ε. τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαγομένων απευθείας στο Διοικητή του Ταμείου, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη του έργου αυτού, με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών του Τ.Ε.Β.Ε., ως εξής:.
 1. Αναλογιστού μία (1) θέση
 2. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 32 του π.δ. 948/1977 (ΦΕΚ 322 Α).
 3. Για τον Κλάδο ΠΕ Μηχανικών, ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα όλων των Ειδικοτήτων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και των Πολυτεχνικών Σχολών.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Β.Ε., κατανέμονται οι θέσεις των κλάδων ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ Φαρμακοποιών, ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου και Δικηγορών με έμμισθη εντολή μεταξύ των μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Β.Ε.
 5. Πέντε (5) θέσεις μονίμου προσωπικού του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής.
 6. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 34 του π.δ. 948/1977 (ΦΕΚ 322 Α) και των αυτοδικαίως συσταθεισών με τις διατάξεις του ν. 1586/1986 (ΦΕΚ 37 Α).
 7. Στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό της παραγράφου αυτής καταβάλλονται ειδικές αποδοχές, οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 8. Συνιστώνται στο Τ.Ε.Β.Ε. οι παρακάτω οργανικές θέσεις προσωπικού:.
 9. Μία (1) θέση μονίμου προσωπικού Κλάδου ΠΕ Μηχανικών
 10. Μία (1) θέση μονίμου προσωπικού Κλάδου ΠΕ Αναλογιστών
 11. Πέντε (5) θέσεις μονίμου προσωπικού Κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
 12. Δέκα (10) θέσεις μονίμου προσωπικού Κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων Φαρμακείου.
 13. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 40 του π.δ. 948/1977 (ΦΕΚ 322 Α).
 14. Πέντε (5) θέσεις μονίμου προσωπικού Κλάδου ΤΕ Τεχνικών όλων των ειδικοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 του π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α).
 15. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των συσταθεισών με τις διατάξεις του ν. 1476/1984 άρθρο 2 παρ.3 (ΦΕΚ 136 Α) και του π.δ. 174/1992 (ΦΕΚ 81 Α).
 16. Τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή.
 17. Οι θέσεις αυτές είναι επιπλέον των καθοριζομένων από τις διατάξεις του άρθρου 48 του π.δ. 948/1977 (ΦΕΚ 322 Α).
 18. Τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό των παραπάνω Κλάδων και θέσεων προσωπικού ορίζονται με τα προβλεπόμενα από το π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 172/1992 (ΦΕΚ 81 Α) και προκειμένου για κλάδους που δεν καλύπτονται από αυτό τα προβλεπόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις.
 19. Ειδικότερα:.
4.  
  Οι θέσεις προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του Ι.Κ.Α., που μεταφέρθηκαν από το τέως Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) ορίζονται σε πλήρους απασχόλησης. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί στο Ι.Κ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου, η οποία δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5.  
  Οι προβλεπόμενες από το π.δ. 266/1989 οργανικές θέσεις των Κλάδων ΠΕ Ιατρών και ΠΕ Οδοντιάτρων, όπως αυτές ανακαθορίστηκαν με το π.δ. 363/1992. αυξάνονται από του τελευταίου ανακαθορισμού κατά 1.300 και 200 αντιστοίχως. Η κατανομή των οργανικών θέσεων μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών, καθώς και η κατανομή στις επί μέρους οργανικές μονάδες σε επίπεδο περιφέρειας νομού ή επαρχίας, ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6.  
  Στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) συνιστάται Κλάδος ΠΕ Ιατρών της Κατηγορίας ΠΕ. Στον Κλάδο αυτόν συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία, εκ των οποίων επτά (7) με ειδικότητα Παθολόγου, τρεις (3) Οδοντιάτρου, μία (1) με ειδικότητα Παιδιάτρου και μία (1) με ειδικότητα Καρδιολόγου και τέσσερις (4) στο Τμήμα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων δύο (2) με ειδικότητα Παθολόγου και δύο (2) Οδοντιάτρου. Προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό ορίζονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από το π.δ. 194/1988.
7.  
  Οι δαπάνες που έχουν διενεργηθεί από 12.7.1996 στις τέως περιφερειακές Επιθεωρήσεις του Ο.Γ.Α.: α) Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και β) Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, θεωρούνται νόμιμες.
8.  
 1. Οι αμοιβές που καταβλήθηκαν από 1.6.1986 μέχρι 31.5.1990 στους μόνιμους επιμελητές εισπράξεων του Τ.Ε.Β.Ε. βάσει της αρ. 96914/25.11.1985 (ΦΕΚ 24 Β) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 12 του ν.1643/1986 (ΦΕΚ 126 Α) και οι οποίες εμφανίζονται στον ισολογισμό του Ταμείου σε λογαριασμό ενεργητικού ως απαίτηση, θεωρούνται νόμιμες και αφαιρούνται από τα σχηματισθέντα κεφάλαια του Ταμείου.
 2. Στην παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.2008/1992 (ΦΕΚ 16 Α), προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής:
 3. Τα ανωτέρω ποσά δεν χρήζουν περαιτέρω εκκαθάρισης, εκπίπτουν από τα σχηματισθέντα κεφάλαια και απαλλάσσονται κάθε υποχρέωσης προς τρίτους..
9.  
  Η. διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν.2008/ 1992 εφαρμόζεται και για τους υπαλλήλους του Τ.Α.Τ.Τ.Α.
10.  
  Οι αποφάσεις επαναφοράς στην υπηρεσία υπαλλήλων του Ι.Κ.Α., κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και του άρθρου 14 παρ. 21 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α) και ύστερα από απόφαση των Επιτροπών του άρθρου 26 παράγραφος 4 του ν. 2190/1994, θεωρούνται νόμιμες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
11.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων χορηγούνται και στους οδοντιάτρους του Ταμείου Υγείας Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.) τα έξοδα κίνησης, που καταβάλλονται στους γιατρούς και οδοντιάτρους του Ι.Κ.Α., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 εδαφ. α του άρθρου 38 του ν.2008/1992.
Άρθρο 20
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.997/1979, όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1140/1981, αντικαθίστανται ως ακολούθως: Το δικαίωμα σύνταξης που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις των ασφαλιστικών οργανισμών, πλην Ι.Κ.Α. και Ο.Γ.Α., για άγαμα παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς θανόντων ασφαλισμένων και συνταξιούχων, καθώς και το δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης γι αυτά. παύει με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή σε περίπτωση συνεχίσεως των σπουδών σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον δεν ασκούν επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία. Τα παραπάνω όρια ηλικίας δεν ισχύουν προκειμένου για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς, που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση των προαναφερόμενων ορίων ηλικίας. Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη, καταργείται. Δικαιώματα που έχουν ήδη θεμελιωθεί με προϊσχύουσες διατάξεις, πλην των διατάξεων που αναφέρονται στην προσαύξηση της σύνταξης, εξακολουθούν να ισχύουν..
2.  
  Κατ εξαίρεση για τα έτη 1996, 1997 και 1998 στους άνεργους απολυμένους της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος και στα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 του ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α), παρέχεται από το Ι.Κ.Α. ιατρική περίθαλψη, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τριάντα (30) τουλάχιστον συνολικά ημέρες εργασίας σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, κατά τα έτη 1992, 1993 και 1994.
3.  
  Στους ασφαλισμένους των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πάσχουν από μεταβολικά νοσήματα π.χ. φαινυλκετονουρία, γαλακτοζουρία κ.ά. ή παρουσιάζουν διαταραχή στην απορρόφηση τροφών, χορηγούνται δωρεάν ειδικά προϊόντα και σκευάσματα ειδικής διατροφής που είναι απαραίτητα για τη διαιτητική τους αγωγή. Για την πιστοποίηση της νόσου απαιτείται γνωμάτευση διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής ή κλινικής του Ε.Σ.Υ., σχετικά με την πάθηση, και τελική έγκριση από το Δ.Σ. των οργανισμών ή των εξουσιοδοτημένων αρμόδιων οργάνων τους.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 προστίθεται η παρακάτω διάταξη: Τα παραπάνω πρόσωπα μέχρι να εκλεγούν ή εφ όσον δεν εκλεγούν μέχρι να επανέλθουν στην υπηρεσία τους ασφαλίζονται για υγειονομική περίθαλψη στο φορέα ασφάλισης που ήσαν ασφαλισμένοι πριν την παραίτησή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις προβλεπόμενες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότου επί των αποδοχών που είχαν κατά το χρόνο της παραίτησής τους..
5.  
  Το εδάφιο που προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ν.2335/1995 στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.1469/1984 (ΦΕΚ 111 Α), όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 28 του ν. 1539/1985. αντικαθίσταται ως εξής: Στην παραπάνω εξαίρεση υπάγονται και τα πρόσωπα που κατοικούν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στις χώρες με τις οποίες η χώρα μας έχει συνάψει διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας..
6.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α), προστίθεται διάταξη που έχει ως εξής: Όταν πρόκειται για μέλη Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών του Ι.Κ.Α. η επιλογή γίνεται από τον Υπουργό ή άλλο αρμόδιο για διορισμό όργανο, με πρόταση των οικείων οργανώσεων, η οποία περιλαμβάνει τριπλάσιο αριθμό εκπροσώπων, τακτικών και αναπληρωματικών. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών αυτών είναι ανακλητά και η αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας γίνεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η άλλο αρμόδιο για διορισμό όργανο, μετά από έγγραφη υπόδειξη του Ι.Κ.Α. .
7.  
  Επίσης, για τους επιθεωρητές, καθώς και για τους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, μπορεί να παρίσταται για την υπεράσπιση τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου της Γ.Γ.Κ.Α. ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
8.  
  Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του άρθρου 64 του ν.2084/1992 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στο Εθνικό Μητρώο όλων των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της χώρας δύνανται να περιλαμβάνονται και οι Έλληνες ομογενείς που ασφαλίζονται στα Κράτη -Μέλη της Κοινότητας και στις χώρες της ΕΖΕΣ..
9.  
  Η περίπτωση α του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 2335/1995, αντικαθίσταται ως εξής: α) εφάπαξ ποσά ύψους 100 και 70 εκατομμυρίων δραχμών, αντίστοιχα, από τους κλάδους κύριας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων -Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης και Ανταποκριτών Ξένου Τύπου..
10.  
  Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Τ.Σ.Α.Υ., το Ταμείο Νομικών, τα Ταμεία Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και το Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών αναπροσαρμόζονται στο ποσό των ασφαλίστρων που ισχύουν για κάθε Ταμείο κατά το χρόνο καταβολής τους και επιβαρύνονται με το πρόσθετο τέλος, που προβλέπεται από την παράγραφο 8 του άρθρου 21 του ν. 1976/1991, όπως ισχύει κάθε φορά. Το ανωτέρω πρόσθετο τέλος υπολογίζεται επί του ποσού της αρχικής οφειλής και από το χρόνο που κατέστη απαιτητή.
11.  
  Οι δικηγόροι που αμείβονται με παγία αντιμισθία ως προσωπικό της Νομικής Διεύθυνσης του Ι.Κ.Α., καθώς και οι με έμμισθη εντολή υπηρετούντες στο Τ.Ε.Β.Ε. δικηγόροι, έχουν, ως εκ της θέσεώς τους, την κατά νόμο ειδική πληρεξουσιότητα για την υπογραφή ή κατάθεση δικογράφων, εγκλήσεων, καθώς και για την εκπροσώπηση, παράσταση και υπεράσπιση των υποθέσεων του Ι.Κ.Α. και του Τ.Ε.Β.Ε., αντίστοιχα, ενώπιον όλων των δικαστηρίων και αρχών, αρκεί δε γι αυτό η βεβαίωση της ταυτότητας των παρισταμένων δια δελτίου υπογεγραμμένου από το Διοικητή του Ι.Κ.Α. ή του Τ.Ε.Β.Ε. αντίστοιχα και δεν απαιτείται η προσκόμιση ενώπιον των δικαστηρίων της κατά το εδάφιο θ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ/τος 2698/1953 απόφασης του Διοικητή του Ι.Κ.Α. ή της κατά την περ. ε της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ/τος 326/1974 (ΦΕΚ 120 Α) απόφασης του Διοικητή του Τ.Ε.Β.Ε. Η παραπάνω διάταξη καταλαμβάνει και τις διενεργηθείσες διαδικαστικές ενέργειες προ της ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
12.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997 έχει εφαρμογή στο ιατρικό -υγειονομικό προσωπικό του Ι.Κ.Α., καθώς και στους βιολόγους, βιοχημικούς, ακτινοφυσικούς και φαρμακοποιούς, που υπηρετούν σε σχηματισμούς που λειτουργούν κατά νόμο σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.
13.  
 1. Το προτελευταίο εδάφιο της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Κατ εξαίρεση, δικαιούνται τη σύνταξη του παρόντος άρθρου τα πρόσωπα που παίρνουν τα ίδια ή και οι σύζυγοι τους, σε περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή μικρότερη από τη σύνταξη που χορηγεί ο Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4169/1961, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα, από οποιαδήποτε πηγή, των συντάξεων συμπεριλαμβανομένων, δεν υπερβαίνει τις ετήσιες συντάξεις που χορηγεί ο Ο.Γ.Α. στον αγρότη ή το αγροτικό ζεύγος..
 3. Οικονομικές απαιτήσεις του Ο.Γ.Α. (ν. 4169/1961) από τον κλάδο πρόσθετης ασφάλισης των αγροτών (ν.1745/1987), οι οποίες προέρχονται από την πληρωμή παροχών, εξόδων διοικήσεως ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και υφίστανται μέχρι το χρόνο έναρξης λειτουργίας του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών, παραγράφονται.
 4. Στο τέλος του άρθρου 2 του ν. 2458/1997 (ΦΕΚ 15 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 5. Συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα, υπάγονται προαιρετικά στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών που συστήθηκε με το ν. 2458/1997, εφόσον ασκούν επάγγελμα για το οποίο, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, υπάγονται στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α..
14.  
  Τα Ν.Π.Δ.Δ. αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιτρέπεται να αναθέτουν με σύμβαση έργου, κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, την εκτέλεση του έργου της φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων, της καθαριότητας αυτών και της μεταφοράς χρημάτων σε ειδικές εταιρείες φύλαξης και προστασίας κτηρίων, σε συνεργεία καθαρισμού και σε ειδικές εταιρείες χρηματαποστολών. Αν δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από εταιρείες ή επιχειρήσεις, επιτρέπεται η ανάθεση με σύμβαση έργου σε ιδιώτες επαγγελματίες.
15.  
  Οι προβλεπόμενες, από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 26 του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού του Ο.Γ.Α., μισθολογικές προαγωγές των υπαλλήλων του Ο.Γ.Α. φθάνουν μέχρι το βασικό μισθό του βαθμού Α1. Εκκρεμείς δίκες για μισθολογική προαγωγή στο βαθμό του Γενικού Διευθυντή του Ο.Γ.Α. καταργούνται. Τυχόν χορηγηθείσες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μισθολογικές προαγωγές βαθμού Γενικού Διευθυντή δεν θίγονται.
16.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 8 του α.ν. 2326/1940 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Σε όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση του Δ.Σ. είναι ισχυρή, εφόσον ληφθεί με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων κατά τη συνεδρίαση..
17.  
  Για την ειδική αγωγή σε εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία ή θεραπευτήρια των σωματικά ή νοητικά ανάπηρων η δυσπροσάρμοστων παιδιών ασφαλισμένων των Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές τους διατάξεις δαπάνες, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον τα αρμόδια υγειονομικά όργανα γνωματεύουν τη συνέχιση της παρεχόμενης αγωγής
Άρθρο 21
1.  
  Οι συντάκτες - δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας- Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, οι οποίοι απασχολούνται, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς που λειτουργούν μέσα στα όρια της περιφέρειας της κάθε Ένωσης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εφόσον αμείβονται τουλάχιστον με τις αποδοχές που προβλέπονται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των δημοσιογράφων - συντακτών της ΕΡΤ-Α.Ε. Για τις εισφορές του Κλάδου Σύνταξης και του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας του ταμείου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της υπ αριθμ. Φ 53/2269/ 15.9.1993 (ΦΕΚ 743 Β) Υπουργικής Απόφασης που κυρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α).
2.  
  Οι συντάκτες - μέλη των παραπάνω Ενώσεων Συντακτών, οι οποίοι απασχολούνται στους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς της ΕΡΤ-Α.Ε. που λειτουργούν μέσα στα όρια της περιφέρειας της κάθε Ένωσης, ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ασφαλίζονται και οι συντάκτες των κρατικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών που λειτουργούν στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
3.  
  Το προσωπικό του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων ασφαλίζεται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ασφαλίζεται και το προσωπικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων
4.  
  Οι ασφαλισμένοι του κλάδου Ανταποκριτών Ξένου Τύπου που είχαν μέχρι 31.12.1995 θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, δύνανται να αναγνωρίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους, τον προβλεπόμενο από αυτό χρόνο υπηρεσίας τους εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 22
1.  
  Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόμου οι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 7 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της 2 Απριλίου 1996, με αριθμό κατάθεσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 9/3.4.1996, που έχουν ως εξής: Άρθρο 5 Ετήσια άδεια με αποδοχές 1 Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία είκοσι (20) ετών δικαιούνται άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών επιπλέον της νόμιμης, αν εργάζονται πενθήμερο και τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.
2.  
  Ως προϋπηρεσία, για την εφαρμογή της προηγουμένης διάταξης, θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας
Άρθρο 23
1.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται κατά ενιαίο τρόπο οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας και του βαθμού της για την έκδοση ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας και ο τύπος αυτής, καθώς και η συγκρότηση, ο τόπος και ο τρόπος λειτουργίας των οικείων υγειονομικών επιτροπών, αποτελουμένων από νοσοκομειακούς γιατρούς. Τα κριτήρια πιστοποίησης της αναπηρίας είναι ενιαία και ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για τη χορήγηση ισόβιας η προσωρινής κάρτας απαιτείται η αναπηρία να μην είναι μικρότερη του 67%. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας, Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού ορίζεται η χρήση της ισόβιας ή προσωρινής κάρτας αναπηρίας. Η επανεξέταση όλων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες από τις Επιτροπές αυτές, για την έκδοση ισόβιας η προσωρινής κάρτας αναπηρίας είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία επανεξέτασης ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας..
Άρθρο 24 "Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α) αντικαθίστανται ως εξής:"
1.  
  Τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α) ποσά Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), εξακολουθούν τα καταβάλλονται μέχρι 31.12.1997, στους κατά την 31.8.1997 δικαιούχους του Επιδόματος αυτού.
2.  
  Τα ποσά της παρ. 1 καταβάλλονται μέχρι 31.12.1997 με τις ίδιες προϋποθέσεις και στους συνταξιούχους που θα θεμελιώσουν σχετικό δικαίωμα από 1.9.1997 μέχρι 31.12.1997.
3.  
  Από 1.1.1998 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ.), καταβάλλεται στους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ν.Α.Τ., πλην Ο.Γ.Α., από τους φορείς που συνταξιοδοτούνται, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:.
 1. Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να έχουν συμπληρώσει την 1η Ιανουαρίου 1998 το 60ό έτος της ηλικίας τους.
 2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται όριο ηλικίας.
 3. Επίσης όριο ηλικίας δεν απαιτείται και για τα παιδιά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους.
 4. Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα που χορηγήθηκαν σε μισθωτό, να μην υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εξακόσιες ογδόντα χιλιάδες (1.680.000) δραχμές.
 5. Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα του συνταξιούχου να μην υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες (1.960.000) δραχμές και.
 6. Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων πενήντα χιλιάδων (3.050.000) δραχμών.
 7. Τα παραπάνω ποσά αφορούν εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.
 8. Ειδικά για τους συνταξιούχους που κατοικούν στην αλλοδαπή, για την καταβολή του επιδόματος απαιτείται. εκτός από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και η προσκόμιση βεβαίωσης από αντίστοιχη δημόσια αρχή της χώρας που κατοικεί ο συνταξιούχος, από την οποία να προκύπτουν οποιαδήποτε εισοδήματα αποκτήθηκαν στη χώρα αυτή, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
4.  
  Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης χορηγείται και σεκείνους που θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Στους συνταξιούχους που συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από την παρ. 3 του παρόντος άρθρου όριο ηλικίας μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, το Επίδομα αρχίζει να καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το απαιτούμενο όριο ηλικίας.
5.  
  Ποσό Επιδόματος:
 1. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα, μέχρι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530 000) δρχ. καταβάλλεται επίδομα ένδεκα χιλιάδων εννιακοσίων (11.900) δραχμών μηνιαίως.
 2. Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 1.530 001 δρχ. μέχρι του ποσού του 1.680.000 δρχ. καταβάλλεται ποσό μηνιαίου Επιδόματος (Ε.Κ.Α.Σ.) σύμφωνα με τα παρακάτω:
 3. Ποσό εισοδήματος Ποσό Ε.Κ.Α.Σ. Από 1.530.001 μέχρι 1.590.000 δρχ.8.930 Από 1.590.001 μέχρι 1.630.000 δρχ.5.960 Από 1.630.001 μέχρι 1.680.000 δρχ.2.980 Τα ίδια ποσά χορηγούνται και στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
 4. Στους συνταξιούχους αναπηρίας που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη, το επίδομα θα ισούται με τα 2/3 των προαναφερόμενων ποσών.
 5. Οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό αναπηρίας του δικαιούχου, εντός του ιδίου έτους στο οποίο καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δεν επιφέρει οποιαδήποτε μεταβολή στο ποσό του Επιδόματος.
 6. Στις περιπτώσεις συνδικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου, τα ποσά επιμερίζονται κατά το ίδιο ποσοστό επιμερισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κάθε ταμείου.
 7. Στους συνταξιούχους καταβάλλεται επιπλέον ένα Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως δώρο Χριστουγέννων και από μισό Επίδομα ως δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.
6.  
  Για τις περιπτώσεις των συνταξιούχων που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις για να δικαιωθούν Ε.Κ.Α.Σ. για το μέχρι 31.12.1997 χρονικό διάστημα, πλην όμως δεν άσκησαν το δικαίωμά τους και, εφόσον αυτό δεν έχει παραγραφεί, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α).
7.  
  Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Α.Σ) καταβάλλεται μέχρι 31.12.1998 με τις προβλεπόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις. Για το εφεξής χρονικό διάστημα και σε ετήσια βάση, αρχής γενομένης από 1.1.1999, τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α., χωρίς προσαυξήσεις. Επίσης, με ίδια απόφαση, αναπροσαρμόζεται και το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. για τις από 1.1.1999 και εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους της αναπροσαρμογής. Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. που καταβλήθηκε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα δεν λαμβάνεται υπόψη για την εξέταση της συνδρομής των εισοδηματικών κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου αυτού.
8.  
  Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη από περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς φορείς, το Δημόσιο ή το Ν.Α.Τ, επιλέγουν με αίτηση τους το φορέα ο οποίος θα καταβάλλει το Επίδομα. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης εκ μέρους του συνταξιούχου είτε για το φορέα καταβολής του Επιδόματος είτε για τα εισοδηματικά του στοιχεία ή πολλαπλής είσπραξης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά του Επιδόματος παρακρατούνται στο διπλάσιο, από το ποσό της κύριας σύνταξης του, σε έξι (6) μηνιαίες δόσεις, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ασφαλιστικού οργανισμού.
9.  
  Το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου ασθένειας των οικείων ταμείων, ούτε στην ειδική εισφορά συνταξιούχων του άρθρου 60 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α).
10.  
  Η δαπάνη των ασφαλιστικών φορέων για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Άρθρο 25
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 1902/1990 και την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2084/1992, αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Ο ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α. δικαιούται σύνταξης, εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγματοποιήσει δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στην πραγματική ασφάλιση του Ι.Κ.Α. και έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας. Κατ εξαίρεση ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει τον παραπάνω αριθμό ημερών εργασίας, εκ των οποίων επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας δικαιούται σύνταξη μειωμένη κατά 1/200 της πλήρους σύνταξης για κάθε μήνα που λείπει από το οριζόμενο στο πρώτο εδάφιο όριο ηλικίας..
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του ν. 2084/1992 αντικαθίσταται ως εξής:.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), αντικαθίστανται ως εξής: Από 1ης Ιανουαρίου 1998 καταβάλλεται ειδική εισφορά από τους συνταξιούχους των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην Ο.Γ.Α. και Ν.Α.Τ., ως εξής: Για τμήμα σύνταξης μέχρι 120.000 δρχ. ποσοστό 1%, Για τμήμα σύνταξης από 120.001δρχ. μέχρι 200.000 δρχ. ποσοστό 2% Για τμήμα σύνταξης από 200.001 δρχ. μέχρι 300.000 δρχ. ποσοστό 3% Για τμήμα σύνταξης από 300.001 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ. ποσοστό 4% Για τμήμα σύνταξης 400.001 δρχ. και άνω ποσοστό 5% Συντάξεις μέχρι 120.000 δρχ. δεν υπόκεινται σε εισφορά. Η παραπάνω ειδική εισφορά παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες συντάξεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Η εισπραττόμενη κατά τα άνω πρόσθετη εισφορά αποτελεί πόρο του Λογαριασμού Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Λ.Α.Φ.Κ.Α.). Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται η λήξη καταβολής της κατά τα ανωτέρω ειδικής εισφοράς, η οποία δεν μπορεί να είναι ενωρίτερα από την 31.12.2001. Από την εισφορά του άρθρου αυτού εξαιρούνται οι παντελώς τυφλοί, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί και οι πάσχοντες από μεσογειακή και δρεπανοκυτταρική αναιμία συνταξιούχοι. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.1998.
Άρθρο 26
1.  
  Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του ν.2470/1997 επιτρέπεται η επαύξηση των πιστώσεων για υπερωριακή απασχόληση προσωπικού του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Άρθρο 27
1.  
  Μετά το τέλος του α εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής Δημόσιας Υγείας, μετέχει ένας από τους άλλους Γενικούς Διευθυντές του Υπουργείου που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας..
2.  
  Στο άρθρο 39 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) μετά το τέλος του α εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 39 προστίθεται β εδάφιο που έχει ως εξής: Εφέσεις κατά πειθαρχικών αποφάσεων Δ.Σ. Νοσοκομείων που έχουν ασκηθεί μέχρι τη δημοσίευση του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) και εκκρεμούν ενώπιον Περιφερειακών Πειθαρχικών Συμβουλίων, διαβιβάζονται αρμοδίως και εκδικάζονται από το Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο..
3.  
  Η περίπτωση α της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. έναν (1) ανώτερο δικαστικό που ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ως Πρόεδρο
Άρθρο 28
1.  
  Τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών αυξάνονται από 1.1.1998 κατά τριάντα τοις εκατό (30%) πλην των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων, των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας αυξάνονται από την πιο πάνω χρονολογία κατά εκατό τοις εκατό (100%). Αν μετά την αύξηση αυτή τα ποσά που αντιστοιχούν στη μονάδα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας περιλαμβάνουν μέρος δραχμής, το μέρος αυτό αν είναι μέχρι και μισή μονάδα αμελείται, ενώ αν είναι πάνω από μισή μονάδα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Από την πιο πάνω αύξηση των τελών κυκλοφορίας εξαιρούνται τα οχήματα για τα οποία τα τέλη αυτά καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181 Α), όπως ισχύουν, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης (με ή χωρίς μετρητή).
2.  
  Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των μοτοποδηλάτων που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του α.ν. 236/1967 (ΦΕΚ 238 Α) και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 436/1974 (ΦΕΚ 153 Α) αυξάνεται από 1.1.1998 σε δυόμισι χιλιάδες (2.500) δραχμές.
Άρθρο 29 "Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων και παράταση χρόνου παραγραφής"
1.  
  Η περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: στ) Των ποσών των αποσβέσεων για την κάλυψη της φθοράς των κάθε είδους εγκαταστάσεων ή μηχανημάτων ή φθαρτών υλικών, συναφών με τη λειτουργία της επιχείρησης και γενικά κάθε κινητής ή ακίνητης περιουσίας της επιχείρησης, εφόσον αυτές έγιναν με οριστικές εγγραφές, σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που ορίζονται για κάθε επιχείρηση. Η διενέργεια των τακτικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτική για ισολογισμούς που κλείνουν οι επιχειρήσεις μετά τις 30 Δεκεμβρίου 1997. Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης εκάστου είναι μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) δραχμές, δύνανται να αποσβένονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων, με εξαίρεση τα καινούργια μηχανήματα και το λοιπό μηχανολογικό ή τεχνικό εξοπλισμό παραγωγής που αποκτώνται από 1.1.1998 και μετά, από βιομηχανικές, βιοτεχνικές, μεταλλευτικές, λατομικές και μικτές επιχειρήσεις αυτών, για τα οποία οι αποσβέσεις διενεργούνται υποχρεωτικά είτε με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, είτε με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης, με την προϋπόθεση ότι η μέθοδος που θα επιλεγεί για τα πάγια αυτά περιουσιακά στοιχεία θα εφαρμόζεται κατά πάγιο τρόπο. Τα ποσοστά αποσβέσεων, που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι επιχειρήσεις, καθορίζονται από τις διατάξεις προεδρικού διατάγματος, όπως τούτο ισχύει κάθε φορά Ειδικότερα οι νέες επιχειρήσεις για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές χρήσεις που έπονται της χρήσης μέσα στην οποία άρχισε η παραγωγική λειτουργία τους, δύνανται να προβούν σε απόσβεση όλων των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τους είτε με συντελεστή μηδέν τοις εκατό (0%) είτε με συντελεστή πενήντα τοις εκατό (50%) του ισχύοντος ποσοστού, με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής απόσβεσης που θα επιλεγεί από την επιχείρηση δεν θα μεταβάλλεται από διαχειριστική χρήση σε διαχειριστική χρήση. Επιχειρήσεις, που επιλέγουν τη φθίνουσα μέθοδο για απόσβεση των παγίων τους, δεν δικαιούνται να διενεργούν επί των παγίων αυτών και αυξημένες αποσβέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 1892/19990 (ΦΕΚ 101 Α)..
2.  
  Παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 1997, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1998 για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή χρησικτησία ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α) και της παραγράφου 1α του άρθρου 102 του ν.δ/τος 118/1973 (ΦΕΚ 202 Λ).
Άρθρο 30
1.  
  Οι εργαζόμενοι στα Κ.Τ.Ε.Λ. (Αστικά - Υπεραστικά), δικαιούνται από τον εργοδότη τους, απολυόμενοι ή αποχωρούντες, λόγω συνταξιοδοτήσεως, την αποζημίωση του ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, χωρίς τους περιορισμούς του α.ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189 Α). Η παρούσα ρύθμιση καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου δίκες.
Άρθρο 31 "Τρόπος κάλυψης της δαπάνης"
1.  
  Η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή των επί μέρους διατάξεων θα καλυφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους προϋπολογισμούς των αναφερόμενων οργανισμών
Άρθρο 32
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1997-12-24 Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1997/270
2010-05-11 Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
7 Σε δίκες κατά υπαλλήλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, δύναται, μετά από προηγούμενη έγκριση του διοικούντος αυτούς οργάνου, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα. Εάν δεν υφίσταται Νομική Υπηρεσία ή η υφιστάμενη αδυνατεί να εκπροσωπήσει τους υπαλλήλους του φορέα, η εκπροσώπησή τους μπορεί να ανατεθεί σε δικηγόρο, μετά από σχετική έγκριση του οργάνου που διοικεί τον φορέα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα και στους υπαλλήλους της Γ.Γ.Κ.Α.. Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των γραμματίων προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. .
Αντικατάσταση
A/2010/66
2013-04-18 Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Τροποποίηση Τύπος
Επιτρέπεται στα ελεγκτικά όργανα του ΕΤΑΑ αναφορικά με τον Τομέα Υγειονομικών όπως διενεργούν έλεγχο των τηρουμένων βιβλίων και λοιπών στοιχείων, των οιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων ως και των νομικών προσώπων τα νόμο εξομοιούμενα προς το Δημόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τούτου, ή αποτελούντα δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό οιαδήποτε μορφή, που απασχολούν καθ’ οιονδήποτε τρόπον ασφαλισμένους του ταμείου και ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, προς εξακρίβωσιν της ορθής απόδοσης των ασφαλιστικών κρατήσεων και εισφορών όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις ως και τα νομικά πρόσωπα τα νόμο εξομοιούμενα προς το Δημόσιο ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τούτου, ή αποτελούντα δημόσια επιχείρηση λειτουργούσα χάριν του δημοσίου συμφέροντος υπό οιαδήποτε μορφή που απασχολούν υγειονομικούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υποχρεούνται να χορηγούν στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης μαζί με τη βεβαίωση για φορολογική χρήση και βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στο ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών, αντίγραφο της οποίας θα αποστέλλεται και στο τμήμα εσόδων του ΕΤΑΑ Τομέας Υγειονομικών. 3 1 Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) καταργούνται. 2 Με την αίτηση για πιστοποίηση του βαθμού αναπηρίας συνυποβάλλεται υποχρεωτικά ενιαίο έντυπο Ιατρικής Έκθεσης /Βεβαίωσης, με την ονομασία «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας», το οποίο επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 και συμπληρώνεται από θεράποντα ιατρό, δημόσιου ή ιδιωτικού Υγειονομικού Σχηματισμού ή Φορέα Παροχών Υπηρεσιών Υγείας, της αυτής ειδικότητας με την κύρια πάθηση του αιτούντα, θεωρημένο νομίμως για το γνήσιο της υπογραφής του. 4 1 Στην παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3943/ 2011, που αντικατέστησε τις παραγράφους 1, 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 3 του ν. 2232/1994 η λέξη «εξήντα» αντικαθίσταται με τη λέξη «εξήντα δύο .
Αντικατάσταση
A/2013/88
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/96914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/96914 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1872 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1872 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Φ21/2257 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Φ21_2257 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/53/2269 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/53_2269 1993
ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951
ΝΟΜΟΣ 1955/3198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3198 1955
ΝΟΜΟΣ 1961/4169 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4169 1961
ΝΟΜΟΣ 1966/4497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4497 1966
ΝΟΜΟΣ 1975/103 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/103 1975
ΝΟΜΟΣ 1977/678 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/678 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/819 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/819 1978
ΝΟΜΟΣ 1978/825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/825 1978
ΝΟΜΟΣ 1979/982 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/982 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/997 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1057 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1057 1980
ΝΟΜΟΣ 1981/1140 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1140 1981
ΝΟΜΟΣ 1981/1186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1186 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1982/1296 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1296 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1405 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1476 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1476 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1539 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1543 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1583 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1583 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1643 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1643 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1745 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1745 1987
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1836 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1836 1989
ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1902 1990
ΝΟΜΟΣ 1990/1914 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1914 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1976 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1977 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1977 1991
ΝΟΜΟΣ 1992/2008 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2008 1992
Κατάργηση του Ταμείου Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις. 1992/2079 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 1993/2168 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (Τ.Σ.Ε.), υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1994/2217 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Συμβούλια κρίσης και επιλογής ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/2256 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. 1994/2271 1994
Εθνικό Θέατρο, Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1994/2273 1994
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Καθιέρωση της 3ης Δεκεμβρίου ως Ημέρας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. θέσπιση του θεσμού της κάρτας αναπηρίας και άλλες διατάξεις. 1996/2430 1996
Μέτρο πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις 1996/2434 1996
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2698 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2698 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3348 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1961/4202 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1961/4202 1961
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/404 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/436 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/436 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2326 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1846 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1846 1951
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/236 1967
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/326 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/948 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/948 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1007 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1007 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1041 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/669 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/669 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/177 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/212 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/212 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/433 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/266 1989
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 194/1988 (Α 84). 1992/172 1992
Σύσταση μιας (1) θέσης του Κλάδου ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητας Οδηγών Αυτοκινήτων) στο Ταμείο Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (ΤΕΒΕ). 1992/174 1992
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/363 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/363 1992
Ασφαλιστικές κατηγορίες του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών (Τ.Σ.Α.). 1993/129 1993
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού (Κλάδος Προνοίας) του Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. 1996/197 1996
(1) Προσθήκη δευτέρου εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Π.Δ. 995/1980). 1996/323 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1920/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/16 1920
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1937/3/4-8/4 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1937/3_4-8_4 1937
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 1998/2646 1998
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 2002/3029 2002
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Κατάργηση ειδικής εισφοράς επί των συντάξεων του Δημοσίου και των άλλων ασφαλιστικών φορέων και άλλες διατάξεις. 2004/3245 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις. 2008/3655 2008
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. 2009/3762 2009
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις 2010/3846 2010
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. 2010/3863 2010
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4255 2014
Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2014/4257 2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις. 2014/4267 2014
Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. 2015/4321 2015
Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις. 2015/4329 2015
Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις. 2015/4331 2015
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. 2016/4387 2016
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Καθορισμός κατά ενιαίο τρόπο της διαδικασίας πιστοποίησης της αναπηρίας για τη χορήγηση Κάρτας Αναπηρίας. 1998/210 1998
Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.). 2005/258 2005
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». 2006/154 2006
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2008/165 2008
Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. 2009/37 2009