ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2558

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1998 ορίζονται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και είναι συνολικά κατά Ταμείο και Υπηρεσία ως ακολούθως: ΈσοδαΈξοδα 1)Ταμείο Εθνικής Άμυνας Δρχ. 2.300.000.000 2.300.000.0002)Ταμείο Εθνικού Στόλου 1.600.000.000 1.600.000.0003)Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας 380.000.000 380.000.0004)Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 309.980.800.000 309.980.800.0005)Εθνικά Κληροδοτήματα 4.665.193.000 4.665.193.0006)Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων 133.960.000.000 133.960.000.000Τ) Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ) 6.896.240.000 6.896.240.0008)Κεφάλαια Σποροπαραγωγής (Α Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ)1.811.000.000 1.811.000.0009) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων(Β Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.) 890.000.000 890.000.00010)Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 1.021.352.000.000 1.021.352.000.00011)Λογαριασμός Πετρελαιοειδών 17.949.000.00027.500.000.000 Σύνολο1.501.784.233.000 1.511.335.233.000Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο1
1.  
    Κυρώνεται ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1998 που τα έσοδα και έξοδά του ορίζονται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός Δρχ.13.396.138.000.000 -Τακτικά Εσωτερικού 9.311.000.000.000από Ευρωπαϊκή Ένωση 65.000.000.000-Πιστωτικά 4.020.138.000.000Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.005.000.000.000-Ίδια Έσοδα 50.000.000.000-Από Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 535.000.000.000FΕΟGΑ-Προσ/μός κλπ) 100.000.000.000(Τ. Συνοχής) 157.000.000.000(ΕΚΤ, Λοιπά) 48.000.000.000-Πιστωτικά Εξωτερικού 1.115.000.000.000Σύνολο 15.401.138.000.000β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός 13.396.138.000.000-Τακτικά 12.958.574.000.000-Ευρωπαϊκής Ένωσης 437.564.000.000Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.005.000.000.000-Δαπάνες Επενδύσεων ενταγμένες στο Πρόγραμμα 2.005.000.000.000Σύνολο 15.401.138.000.000.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία