ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2568

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος το Σύμφωνο Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφαλείας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 21 Μαρτίου 1996, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: ΣΥΜΦΩΝΟ ΦΙΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΛΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αλβανίας, 1.ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις παραδόσεις της φιλίας, της συνεργασίας και τη βοήθεια που ιστορικά οι λαοί τους προσέφεραν ο ένας στον άλλο, καθώς και τη σύγκλιση των ουσιαστικών συμφερόντων τους προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, 2.ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΕΙΣΘΕΙ ότι είναι απαραίτητο να βασίζουν τις σχέσεις τους στις γενικώς αποδεκτές ανθρωπιστικές αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της πολυφωνίας, της αλληλεγγύης και του σεβασμού των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων, 3.ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΕΣ να τοποθετήσουν σε ισχυρή βάση τις σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και καλής γειτονίας μεταξύ τους, 4.ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωση τους στους σκοπούς και στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, της Χάρτας των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη και των λοιπών κειμένων του Ο.Α.Σ.Ε., καθώς και των γενικώς παραδεκτών κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, 5.ΣΥΝΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΕΣ την ευθύνη τους ώστε να καταστούν τα Βαλκάνια περιοχή διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας, μέσα στο ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλειας και συνεργασίας, 6.ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι τα θεμελιώδη ανθρωπινά και μειονοτικά δικαιώματα και οι ελευθερίες έχουν καίρια σημασία ως τμήμα της πανευρωπαϊκής κληρονομιάς και ότι η αναγνώριση, προάσπιση και προαγωγή τους αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την οικοδόμηση φιλικών σχέσεων μεταξύ των λαών, 7.ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η ελληνική μειονότητα στην Αλβανία συνέβαλε και εξακολουθεί να συμβάλλει σημαντικά στη ζωή της κοινωνίας της Αλβανίας και αποτελεί παράγοντα για την ανάπτυξη της φιλίας μεταξύ των δύο χωρών, 8.ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τη συμμετοχή και τη συμβολή των Αλβανών εργαζομένων στην Ελλάδα, στην οικονομική και κοινωνική ζωή της, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: Άρθρο 1 Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αλβανίας αναπτύσσουν τις σχέσεις τους στη βάση της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Διακηρύσσουν την προσήλωση τους στην αρχή του απαραβίαστου των υπαρχόντων, διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων, σύμφωνα με την Τελική Πράξη του Ελσίνκι και τη Χάρτα των Παρισίων, επίσης δε ότι η μεθόριος μεταξύ των δύο χωρών θα είναι μεθόριος ειρήνης και φιλίας. Διαδηλώνουν το σεβασμό τους προς τις αρχές της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας, της ισότητας των δικαιωμάτων, της αλληλεγγύης και αξιοπρέπειας και του σεβασμού των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων και μειονοτικών δικαιωμάτων. Άρθρο 2 Τα δύο Μέρη ενεργούν από κοινού ώστε, στο μέτρο των δυνάμεων τους, να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας Ευρώπης που να αποτελεί χώρο ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των λαών της. Για το σκοπό αυτόν εργάζονται για την αποτελεσματική λειτουργία των μηχανισμών ασφάλειας και συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στη Βαλκανική Χερσόνησο ιδιαίτερα. Είναι σταθερά αποφασισμένα να υποστηρίξουν, στα πλαίσια των διαδικασιών που έχουν καθιερωθεί από τον Ο.Α.Σ.Ε., τις πολιτικές εξελίξεις που έχουν ως σκοπό την εδραίωση του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, τη διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών, την ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας μεταξύ των λαών, την οικονομική, τεχνική και επιστημονική, πολιτιστική και οικολογική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Άρθρο 3 Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επαναβεβαιώνουν την κοινή αντίθεση τους στη χρήση βίας και απειλή χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, καθώς επίσης και την προσήλωση τους στην αρχή της επίλυσης των διεθνών προβλημάτων με ειρηνικά μέσα. Οι ενέργειες τους κατευθύνονται προς τη χρησιμοποίηση των ειρηνικών μέσων που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και τα συναφή κείμενα του Ο.Α.Σ.Ε., καθώς και των σχετικών μηχανισμών επίλυσης τυχόν διαφορών. Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι ακλόνητα αποφασισμένα να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία των γενικά αποδεκτών οργάνων και μεθόδων για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και την πρόληψη των συγκρούσεων. Άρθρο 4 Εάν το ένα από τα Μέρη θεωρεί ότι μία κατάσταση πραγμάτων που έχει ανακύψει είναι δυνατόν να βλάψει τα σχετικά με την ασφάλεια ουσιώδη συμφέροντα του, δύναται να απευθυνθεί στο άλλο Μέρος, για να προβούν αμελλητί σε διαβουλεύσεις επ αυτού του προβλήματος. Άρθρο 5 Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές στον στρατιωτικό τομέα, καθώς και τις επαφές και περιοδικές διαβουλεύσεις μεταξύ των στρατιωτικών φορέων, στα επίπεδα που θα συμφωνηθούν. Άρθρο 6 Τα δύο Μέρη δεσμεύονται να διευρύνουν και να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον οικονομικό, βιομηχανικό, τραπεζικό, τουριστικό, τεχνολογικό, επιστημονικό, οικολογικό τομέα, καθώς και σε εκείνους της υδροοικονομίας, ενέργειας, μεταφορών και επικοινωνιών. Άρθρο 7 Τα δύο Μέρη θα δραστηριοποιηθούν για την εφαρμογή των συμφωνιών τις οποίες έχουν συνάψει στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 6 της παρούσας Συμφωνίας, καθώς και όλων των λοιπών εν ισχύ οικονομικών συμφωνιών. Θα ενθαρρύνουν τη σύγκλιση μικτών διακυβερνητικών επιτροπών για οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, καθώς και της Μικτής Επιτροπής των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών για την εξέταση και επίλυση των υπαρχόντων προβλημάτων και εκείνων που μπορεί να προκύψουν. Τα οικεία όργανα εργασίας θα υποστηρίξουν την εμβάθυνση μιας τέτοιας συνεργασίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Εάν παραστεί ανάγκη είναι δυνατόν να δημιουργηθούν και άλλα μόνιμα ή επί τούτω όργανα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας των Μερών. Στο πλαίσιο αυτό τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν τις επενδύσεις κεφαλαίων και τη δημιουργία μικτών επιχειρήσεων. Κάθε Μέρος θα μεριμνήσει για τη δημιουργία στην επικράτεια του των απαραίτητων προϋποθέσεων για διευκόλυνση των επενδυτικών δραστηριοτήτων του άλλου. Άρθρο 8 Τα δύο Μέρη υποστηρίζουν την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Η Ελληνική Δημοκρατία θα υποστηρίξει την ενσωμάτωση της Αλβανίας σε όλες τις πολιτικές, οικονομικές και στρατιωτικές δομές της Ευρώπης. Άρθρο 9 Τα δύο Μέρη ευνοούν τη συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της υψηλής τεχνολογίας επί τη βάσει των προγραμμάτων που έχουν ήδη καταστρώσει και συμπληρωματικών προγραμμάτων που πρέπει να καθορίσουν νέες προτεραιότητες στον τομέα των επιστημονικών ερευνών και του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού. Τα δύο Μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν τις προσπάθειες τους για να υποβοηθήσουν τους αρμόδιους οργανισμούς των χωρών τους να διασυνδεθούν κατά τρόπο πιο δραστήριο στα πολυμερή προγράμματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και στη δημιουργία επιστημονικών και τεχνολογικών κέντρων. Άρθρο 10 Αναγνωρίζοντας την παγκόσμια σημασία των προβλημάτων προστασίας του περιβάλλοντος, τα δύο Μέρη συμφωνούν να συνεργασθούν στον τομέα αυτόν. Αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αποτροπή της πάσης φύσεως ρυπάνσεως της Μεσογείου και των ποταμών που διαρρέουν τις δύο χώρες. Τα δύο Μέρη εκφράζουν την πρόθεση να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα αυτόν, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο ενός μακρόπνοου προγράμματος το οποίο θα καθορισθεί μέσω μιας κατάλληλης διμερούς συμβάσεως. Βασιζόμενα στην υπάρχουσα εμπειρία στον τομέα αυτόν, τα δύο Μέρη θα αναπτύσσουν τη συνεργασία τους στην πρόγνωση και την πρόληψη φυσικών καταστροφών, με σκοπό να εξουδετερώσουν τις συνέπειες τους. Άρθρο 11 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη. εμπνεόμενα από την ήδη υπάρχουσα μορφωτική συνεργασία και πολιτιστική επικοινωνία μεταξύ των λαών των δύο χωρών, ευνοούν την ανάπτυξη ανταλλαγών μεταξύ οργανώσεων και προσώπων των δύο χωρών στους τομείς του πολιτισμού και της ενημέρωσης. Τα δύο Μέρη ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ Ακαδημιών, Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και κέντρων παροχής πληροφοριών και προωθούν τις πρωτοβουλίες συνεργασίας και ανταλλαγών στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, του κινηματογράφου, του θεάτρου, της λογοτεχνίας, της μουσικής, των καλών τεχνών, της νεολαίας και του αθλητισμού. Άρθρο 12 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθήσουν, στη βάση των μεταξύ τους Συμβάσεων και Συμφωνιών, να εντείνουν και να επεκτείνουν τις πολιτιστικές τους ανταλλαγές σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης και της ιδρύσεως πολιτιστικών κέντρων και της διδασκαλίας των γλωσσών τους, ώστε να συνεισφέρουν στην αμοιβαία γνωριμία των εθνικών πολιτισμών και στον εμπλουτισμό της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται στη διατήρηση και καλλιέργεια της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων και των μνημείων. Άρθρο 13 Τα δύο Μέρη, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προστασίας και του σεβασμού των Ανθρωπίνων και Μειονοτικών Δικαιωμάτων, συμφωνούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις των κειμένων του Ο.Α.Σ.Ε. που αναφέρονται στην Ανθρώπινη Διάσταση, ιδίως δε στα κείμενα των συναντήσεων της Κοπεγχάγης (1990), της Γενεύης (1991) και της Μόσχας (1991). Άρθρο 14 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα εξασφαλίσει στους πολίτες του άλλου, που διαμένουν και εργάζονται νομίμως στο έδαφος του, τα εργασιακά τους δικαιώματα, σύμφωνα με την εσωτερική του νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις του. Άρθρο 15 Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα αντιμετωπίσει τη δυνατότητα για την άρση, εντός του νομικού του πλαισίου, των εμποδίων που δυσχεραίνουν την απόλαυση των περιουσιών που έχουν οι υπήκοοι του ενός Μέρους στην επικράτεια του άλλου. Άρθρο 16 Τα δύο Μέρη αναλαμβάνουν αμοιβαίως την υποχρέωση να συνεργασθούν για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων τους. Τα Μέρη θα συνεργασθούν στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης, της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών και όπλων, του λαθρεμπορίου, της διεθνούς τρομοκρατίας και της παράνομης εξαγωγής έργων τέχνης, αρχαιολογικών ευρημάτων και αντικειμένων λατρείας. Άρθρο 17 Για την εξασφάλιση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας και για το συντονισμό των μέτρων προς περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, καθώς και για την ανταλλαγή απόψεων σε όλα τα θέματα της διεθνούς ζωής τα οποία τις ενδιαφέρουν, οι δύο χώρες θα διεξάγουν τακτικές και, σε περίπτωση ανάγκης, έκτακτες διαβουλεύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των διαβουλεύσεων κατά τα διαλαμβανόμενα στο Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων Υπουργείων Εξωτερικών, που υπεγράφη μεταξύ των δύο χωρών. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μεταξύ των μελών των Κυβερνήσεων τους, καθώς και ανωτάτων κρατικών λειτουργών. Αποδίδουν επίσης μεγάλη σημασία στις επαφές μεταξύ των Κοινοβουλίων και διακοινοβουλευτικών ομάδων. Άρθρο 18 Τα δύο Μέρη ευνοούν την πολύπλευρη ανάπτυξη της συνεργασίας και των ανταλλαγών μεταξύ ιδρυμάτων, εργατικών συνδικάτων, συλλόγων και προσώπων των δύο χωρών. Άρθρο 19 Η παρούσα Συμφωνία δεν θίγει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απορρέουν από τις εν ισχύ συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν συνάψει η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αλβανίας με άλλα κράτη ή από τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Δημοκρατία της Αλβανίας δηλώνουν ότι η Συμφωνία αυτή δεν στρέφεται εναντίον τρίτου μέρους. Άρθρο 20 Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο είκοσι ετών και θα υποβληθεί σε κύρωση σύμφωνα προς τις συνταγματικές διαδικασίες εκάστου των Μερών, θα τεθεί δε σε ισχύ την ημέρα ανταλλαγής των εγγράφων επικυρώσεως. Η ισχύς της Συμφωνίας αυτής θα ανανεώνεται αυτομάτως για μία νέα περίοδο πέντε ετών, εκτός εάν ένα εκ των Συμβαλλόμενων Μερών κοινοποιήσει εγγράφως στο άλλο Μέρος την απόφαση του να την καταγγείλει, τουλάχιστον ένα έτος προ της λήξεως της αντίστοιχης περιόδου. Έγινε στα Τίρανα στις 21 Μαρτίου 1996, σε δύο όμοια αντίτυπα στην αλβανική και την ελληνική γλώσσα, τα οποία έχουν την αυτή ισχύ. Τίρανα, 21 Μαρτίου 1996 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή)Θεόδωρος Πάγκαλος ΑLFRΕD SΕRΡΕQΙ Υπουργός Εξωτερικών Υπουργός Εξωτερικών
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Συμφώνου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 20 εδάφιο πρώτο αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία