Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την εμπορική ναυτιλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ο όρος πλοίο του Συμβαλλόμενου Μέρους σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο νηολογημένο στα Νηολόγια του Μέρους αυτού και που φέρει τη σημαία του. Εν τούτοις, ο όρος αυτός δεν θα περιλαμβάνει:.
 1. Τα πολεμικά πλοία και τα βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού
 2. Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά διοικητική ή κρατική υπηρεσία
 3. Τα πλοία επιστημονικής έρευνας
 4. Τα αλιευτικά πλοία
2.  
  Ο όρος μέλος του πληρώματος σημαίνει τον πλοίαρχο και κάθε άλλο πρόσωπο, που εκτελεί επί του πλοίου καθήκοντα και υπηρεσίες που συνδέονται με τη λειτουργία του και που περιλαμβάνεται στην κατάσταση πληρώματος
3.  
  Ο όρος ακτοπλοΐα σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη. Ο όρος ακτοπλοΐα περιλαμβάνει κάθε μεταφορά εμπορευμάτων τα οποία, αν και συνοδεύονται από φορτωτική συνεχείας και ανεξαρτήτως της προελεύσεως ή του προορισμού τους, μεταφορτώνονται άμεσα ή έμμεσα στα λιμάνια ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη για να μεταφερθούν σε άλλο λιμάνι του ίδιου Συμβαλλόμενου Μέρους. Οι ίδιες διατάξεις θα εφαρμόζονται και προκειμένου για μεταφορές επιβατών, έστω και αν είναι εφοδιασμένοι με εισιτήρια συνεχείας.
4.  
  Ο όρος διεθνής θαλάσσια μεταφορά σημαίνει κάθε μεταφορά με πλοίο, εκτός της περίπτωσης που το πλοίο δραστηριοποιείται αποκλειστικά μεταξύ περιοχών που βρίσκονται στην επικράτεια ενός Συμβαλλόμενου Μέρους
Άρθρο 2
1.  
  Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή σε εκτέλεση του άρθρου 21 της παρούσας Συμφωνίας εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών Η αρχή της μη διακρίσεως θα εφαρμόζεται στις εμπορικές δραστηριότητες των φυσικών ή νομικών προσώπων που εκμεταλλεύονται πλοία που φέρουν σημαία του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στην επικράτεια του άλλου Μέρους.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 23 παρ. 2 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  Ο όρος αρμόδια αρχή σημαίνει: Για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Για τη Γεωργία, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.
3.  
  Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής των ονομάτων των αρμόδιων αρχών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προβαίνουν στην αναγκαία γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να παρέχουν μεταξύ τους, μέσα στα πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών. Γι αυτόν το σκοπό τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθούν και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των επαφών και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων που ασχολούνται ή έχουν σχέση με τη ναυτιλία.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ακολουθούν στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές τις αρχές του ελεύθερου και θεμιτού ανταγωνισμού και ειδικότερα:
 1. Να εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πλοίων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας στις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών μεταξύ των λιμένων των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς επίσης και μεταξύ των λιμένων αυτών και τρίτων χωρών
 2. Να εξασφαλίζουν ότι τα πλοία τους ελεύθερα θα παρέχουν διεθνείς θαλάσσιες - ποτάμιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών
 3. Να συνεργάζονται στην εξάλειψη των εμποδίων τα οποία μπορεί να παρακωλύουν την ανάπτυξη του θαλάσσιου εμπορίου μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών
 4. Να απέχουν από μέτρα που μπορεί να παρακωλύουν τη συμμετοχή των πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών και των λιμανιών τρίτων χωρών
 5. Να καταργήσουν οποιουσδήποτε μονομερείς περιορισμούς που σχετίζονται με τη διεθνή θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών και που επιφυλάσσονται εν άλω ή εν μέρει για τα πλοία των Συμβαλλόμενων Μερών
 6. Να καταργήσουν οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κατανομής φορτίων, στην περίπτωση που τέτοιες ρυθμίσεις έχουν περιληφθεί στις ήδη ισχύουσες διμερείς ρυθμίσεις των Συμβαλλόμενων Μερών
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των πλοίων τρίτων χωρών να συμμετέχουν στο θαλάσσιο εμπόριο μεταξύ των λιμανιών των Συμβαλλόμενων Μερών
3.  
  Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου δεν θα εμποδίζουν τα Συμβαλλόμενα Μέρη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση της ελεύθερης συμμετοχής των εμπορικών τους στόλων στο διεθνές εμπόριο, στα πλαίσια του εμπορικού ανταγωνισμού
Άρθρο 6
1.  
  Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, όταν προσεγγίζουν σε λιμάνι του άλλου Μέρους για εκφόρτωση μέρους του φορτίου τους, μπορούν, συμμορφωνόμενα προς τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας αυτής, να διατηρούν επ αυτών το μέρος του φορτίου τους που προορίζεται για άλλο λιμάνι είτε της ίδιας είτε άλλης χώρας ή να το μεταφορτώνουν σε άλλο πλοίο, χωρίς να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλα επιπλέον τέλη, εκτός από εκείνα που επιβάλλονται, σε παρόμοια περίπτωση, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού. Κατά τον ίδιο τρόπο, τα πλοία καθενός από τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη θα μπορούν να προσεγγίζουν σε ένα ή και περισσότερα λιμάνια του άλλου Μέρους για φόρτωση ολόκληρου ή μέρους του φορτίου τους που προορίζεται για ξένα λιμάνια, χωρίς να καταβάλλουν άλλα τέλη εκτός από εκείνα που επιβάλλονται σε παρόμοιες περιπτώσεις, από το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος στα πλοία αυτού.
Άρθρο 7
1.  
  Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους την ίδια μεταχείριση την οποία παρέχει στα δικά του πλοία που απασχολούνται σε διεθνείς πλόες, σε ό,τι αφορά την ελεύθερη είσοδο στα λιμάνια, τη διάθεση των προβλητών και την πλήρη χρήση των λιμενικών ευκολιών τους, τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων, τη μεταφόρτωση, την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών και φόρων, τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στη ναυτιλία και την άσκηση συνήθων εμπορικών πράξεων
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού: (α) δεν θα εφαρμόζονται σε λιμάνια που δεν είναι ανοικτά για την είσοδο ξένων πλοίων,
 1. δεν θα επηρεάζουν τους κανονισμούς που αφορούν στην είσοδο και παραμονή αλλοδαπών,
 2. δεν θα εφαρμόζονται, προκειμένου για δραστηριότητες, που επιφυλάσσονται από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του ή για τις δικές του επιχειρήσεις, και οργανισμούς και που περιλαμβάνουν ειδικότερα την ακτοπλοΐα, τη θαλάσσια αλιεία, την πλοήγηση, τη ρυμούλκηση, τη ναυαγιαίρεση και την επιθαλάσσια αρωγή,
 3. δεν θα υποχρεώνουν το ένα Συμβαλλόμενο Μέρος να επεκτείνει στα πλοία του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους εξαίρεση από απαιτήσεις για υποχρεωτική πλοήγηση, που παρέχεται στα δικά του πλοία,
 4. δεν θα εφαρμόζονται στη μετανάστευση και στη μεταφορά μεταναστών
Άρθρο 8
1.  
  Εάν από τη Συμφωνία αυτήν δεν προβλέπεται διαφορετικά, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν μεταξύ τους μεταχείριση ίδια προς αυτήν του μάλλον ευνοούμενου κράτους σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εμπορική ναυτιλία
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα εφαρμόζονται προκειμένου για πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη συμμετοχή κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους σε Συμφωνία Οικονομικής Ολοκλήρωσης οποιασδήποτε μορφής
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα υιοθετούν, εντός των ορίων της νομοθεσίας τους και των κανονισμών λιμένος, καθώς επίσης και των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο, όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση και επίσπευση της ναυτιλιακής κίνησης, για την αποφυγή των μη αναγκαίων καθυστερήσεων των πλοίων και για την επίσπευση και απλούστευση κατά το δυνατόν, της διεξαγωγής των τελωνειακών, υγειονομικών, αστυνομικών και λιμενικών διατυπώσεων, καθώς και λοιπών διατυπώσεων που εφαρμόζονται στα λιμάνια
Άρθρο 10
1.  
  Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την εθνικότητα των πλοίων, καθώς και όλα τα άλλα ναυτιλιακά έγγραφα του πλοίου, που έχουν εκδοθεί ή αναγνωρισθεί από ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζονται και από το άλλο Μέρος. Όσον αφορά τον τομέα της ασφαλείας ναυσιπλοΐας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναγνωρίζουν τα σχετικά πιστοποιητικά των πλοίων τους που εφοδιάζονται από αυτά, με την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά αυτά βρίσκονται σε συμφωνία με τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις που είναι σε ισχύ.
2.  
  Τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, που έχουν εφοδιαστεί με πιστοποιητικά Καταμέτρησης Χωρητικότητας, δεν θα υπόκεινται σε ανακαταμέτρηση στα λιμάνια του άλλου Μέρους και οι αριθμοί που σημειώνονται στο πιστοποιητικό θα λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό των κάθε είδους ή φύσεως λιμενικών τελών, υπό την προϋπόθεση ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Διεθνή Σύμβαση Καταμέτρησης Χωρητικότητας. Τα πιστοποιητικά καταμετρήσεως των σκαφών κάτω των 24 μέτρων, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θα αναγνωρίζονται αμοιβαία. Ειδικότερα, για τα φιλικά προς το περιβάλλον δεξαμενόπλοια με δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος ή διπλά τοιχώματα, τα λιμενικά τέλη και τα τέλη πλοήγησης θα μειώνονται:.
 1. με την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων από την ολική χωρητικότητα του πλοίου σύμφωνα με την Α 747 (18) Απόφαση του Ι.Μ.Ο. ή,.
 2. με τον υπολογισμό εκπτώσεως κατ αναλογία του ποσοστού που αντιπροσωπεύει η χωρητικότητα των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος ή των διπλών τοιχωμάτων στην ολική χωρητικότητα του πλοίου
3.  
  Εκτός από την αναγκαστική πώληση λόγω δικαστικής απόφασης, τα πλοία καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν μπορούν να εγγραφούν στο Νηολόγιο του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικού, που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του Μέρους από το οποίο τα πλοία προέρχονται, με το οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα πλοία έχουν διαγραφεί από το Νηολόγιο του εν λόγω Μέρους
Άρθρο 11
1.  
  Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, θα αναγνωρίζει τα αποδεικτικά ταυτότητας που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του άλλου Μέρους για μέλη του πληρώματος, που είναι υπήκοοι του Μέρους αυτού και θα παρέχει στους κατόχους αυτών των αποδεικτικών ταυτότητας τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, υπό τους όρους που αναφέρονται λεπτομερώς σ αυτά. Τα εν λόγω αποδεικτικά ταυτότητας είναι: -στηνπερίπτωση τηςΕλληνικής Δημοκρατίας,το Ελληνικό Ναυτικό Φυλλάδιο ή το Ελληνικό Διαβατήριο -στην περίπτωση της Γεωργίας, το Γεωργιανό Ναυτικό Φυλλάδιο.
2.  
  Οι διστάζεις των Άρθρων 12 και 13 θα εφαρμόζονται εξίσου επί οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος κανενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, αλλά κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης για τη διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (1965) και του Παραρτήματος αυτής ή το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τη Σύσταση αριθ. 108 της Διεθνούς Οργανώσεως Εργασίας (1958), που αφορά τα αποδεικτικά ταυτότητας των ναυτικών.
3.  
  Οι διατάξεις των Άρθρων 12 και 13 της Συμφωνίας αυτής, θα εφαρμόζονται, κατά το δυνατόν, επί οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν είναι υπήκοος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή υπήκοος της Γεωργίας και κατέχει αποδεικτικό ταυτότητας διαφορετικό από αυτά που αναφέρθηκαν στην παράγραφο 2 του Άρθρου αυτού
Άρθρο 12
1.  
  Μέλη πληρώματος πλοίων ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη, κάτοχοι αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού που αναφέρονται στο
Άρθρο 13
1.  
  Οι κάτοχοι των αποδεικτικών ταυτότητας ναυτικού, που αναφέρονται στο Άρθρο 11 αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να εισέρχονται ή να εξέρχονται από την επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους ως επιβάτες οποιουδήποτε μεταφορικού μέσου με σκοπό να συναντήσουν το πλοίο τους ή να μετακινηθούν σε άλλο πλοίο ή να διέρχονται ΤΡΑΝΖΙΤ στην περίπτωση που πηγαίνουν να συναντήσουν το πλοίο τους σε άλλη χώρα ή να επαναπατρίζονται ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που θα γίνεται αποδεκτός από τις Αρχές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
2.  
  Σε κάθε περίπτωση που περιγράφεται λεπτομερώς στην παράγραφο 1 αυτού του Άρθρου, οι ναυτικοί πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες προξενικές θεωρήσεις (VΙSΑ) του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, που θα χορηγούνται από τις αρμόδιες αρχές το συντομότερο δυνατόν
Άρθρο 14
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 11 έως 13 της Συμφωνίας αυτής οι κανονισμοί οι σχετικοί με την είσοδο, παραμονή και αναχώρηση αλλοδαπών παραμένουν σε πλήρη ισχύ στις επικράτειες των Συμβαλλόμενων Μερών
2.  
  Καθένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο και / ή την παραμονή στην επικράτειά του σε ναυτικούς τους οποίους θεωρεί ανεπιθύμητους
3.  
  Οι διατάξεις των Άρθρων 12 και 13 εφαρμόζονται επίσης και σε πρόσωπα επί πλοίων των Συμβαλλόμενων Μερών, τα οποία δεν είναι μέλη πληρώματος ούτε περιλαμβάνονται στην κατάσταση πληρώματος, πλην όμως απασχολούνται με την εκτέλεση καθηκόντων σχετιζομένων με την υπηρεσία ή τη λειτουργία του πλοίου κατά τη διάρκεια του πλου και περιλαμβάνονται σε ειδική κατάσταση
Άρθρο 15
1.  
  Πλοιοκτήτες εκάστου Συμβαλλόμενου Μέρους μπορούν να ναυτολογούν ως μέλη πληρώματος για τα πλοία τους που φέρουν τη σημαία των Συμβαλλόμενων Μερών, ναυτικούς υπηκόους του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει
2.  
  Οι όροι ναυτολόγησης συμφωνούνται ελεύθερα μεταξύ των πλοιοκτητών και των ναυτικών και περιλαμβάνονται στη σύμβαση ναυτολογήσεως. Οι όροι ναυτολόγησης μπορεί να καθοριστούν και από συλλογικές συμφωνίες, που συνάπτονται μεταξύ μιας ενώσεως των πλοιοκτητών του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και της Ομοσπονδίας Ναυτικών του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους ή της Δημόσιας Αρχής του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους.
3.  
  Πλοία που φέρουν τη σημαία ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, οποτεδήποτε καταπλέουν σε λιμάνια του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους ή ναυσιπλοούν στη χωρική θάλασσα ή τα εσωτερικά ύδατα αυτού του Συμβαλλόμενου Μέρους, αυτό οφείλει να παρέξει στους ναυτικούς που υπηρετούν στα πλοία αυτά διευκολύνσεις που αφορούν στην αντικατάσταση αυτών και στον επαναπατρισμό τους
4.  
  Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς η οποία προκύπτει από τη σχετική σύμβαση ναυτολογήσεως, εφαρμόζεται η νομοθεσία και ασκείται η δικαιοδοσία του Κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο
Άρθρο 16
1.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία μέλος πληρώματος πλοίου ενός των δύο Συμβαλλομένων Μερών διαπράξει αδίκημα στο πλοίο για όσο χρόνο αυτό βρίσκεται στα εσωτερικά ύδατα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι αρχές του Μέρους αυτού δεν θα διώκουν αυτό, χωρίς τη συγκατάθεση της αρμόδιας διπλωματικής ή προξενικής αρχής του πρώτου Μέρους, εκτός εάν:
 1. οι συνέπειες του αδικήματος επεκτείνονται στην επικράτεια του δεύτερου Μέρους, ή
 2. το αδίκημα είναι τέτοιου είδους ώστε να διαταράσσει την ειρήνη ή τη δημόσια τάξη και την ασφάλεια του άλλου Μέρους, ή
 3. η δίωξη είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ή ψυχοτρόπων ουσιών, ή
 4. ο πλοίαρχος του πλοίου έχει ζητήσει τη δίωξη του δράστη, ή
 5. το αδίκημα έχει διαπραχθεί σε βάρος προσώπου που δεν είναι μέλος πληρώματος του πλοίου αυτού·
2.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία έχει διαπραχθεί αδίκημα επί πλοίου που φέρει τη σημαία ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το οποίο διέρχεται από τη χωρική θάλασσα του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους, όσον αφορά την ποινική δικαιοδοσία, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας του Ο.Η.Ε. (1982).
3.  
 1. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, οι αρχές του παράκτιου κράτους θα πρέπει να ειδοποιούν προηγουμένως τις αρμόδιες διπλωματικές ή προξενικές αρχές του κράτους τη σημαία του οποίου φέρει το πλοίο
 2. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η ανωτέρω ειδοποίηση μπορεί να γίνει κατά το χρόνο λήψης των ανωτέρω μέτρων
 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού δεν θα επηρεάζουν το δικαίωμα των Αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών να διεξάγουν οποιαδήποτε επιθεώρηση ή έρευνα, σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία
4.  
  Κατά την άσκηση της ποινικής, αστικής και πειθαρχικής δικαιοδοσίας του, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της κρατήσεως των πλοίων του ετέρου Συμβαλλόμενου Μέρους. Εάν αυτή η κράτηση είναι απολύτως απαραίτητη, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα περιορίσουν αυτή στο ελάχιστο ή θα επιτρέψουν τον απόπλου του πλοίου με την υποβολή εγγυήσεων.
Άρθρο 17
1.  
  Οι δικαστικές και / ή οι διοικητικές αρχές καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν θα επιλαμβάνονται της εκδίκασης οποιωνδήποτε αστικών διαφορών ή άλλων μέτρων, που προβλέπονται και έχουν σχέση με τη σύμβαση εργασίας μέλους πληρώματος του πλοίου του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, παρά μόνον εάν κάτι τέτοιο τους ζητηθεί από τη αρμόδια Διπλωματική ή Προξενική Αρχή της χώρας τη σημαία της οποίας φέρει το πλοίο
Άρθρο 18
1.  
  Εάν πλοίο ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη ναυαγήσει, προσαράξει, εξωκείλει ή πάθει οποιοδήποτε άλλο ατύχημα έξω από τις ακτές του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, το πλοίο και το φορτίο θα απολαμβάνουν στην επικράτεια του τελευταίου Μέρους την ίδια μεταχείριση, που παρέχεται στα εθνικά πλοία και φορτία.2. Στο πλοίο, στο πλήρωμα, στους επιβάτες και στο φορτίο θα παρέχεται σε οποιονδήποτε χρόνο βοήθεια και αρωγή σε ίδια έκταση με αυτήν που παρέχεται στην περίπτωση εθνικού πλοίου.
3.  
  Το φορτίο και τα είδη, που έχουν εκφορτωθεί ή διασωθεί από το πλοίο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, δεν θα υπόκεινται σε οποιουδήποτε είδους τελωνειακούς δασμούς με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραδοθούν για χρήση ή κατανάλωση μέσα στην επικράτεια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
4.  
  Το πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε, καθώς επίσης και όλα τα μέρη ή υπολείμματα ή εξαρτήματα και όλες οι συσκευές εξοπλισμού, εφόδια και εμπορεύματα τα οποία διασώθηκαν μαζί με εκείνα τα οποία ρίχτηκαν στη θάλασσα από τέτοια πλοία ή από πλοία, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή το προϊόν της πώλησής τους, εάν πουλήθηκαν, καθώς επίσης και όλα τα έγγραφα, που βρέθηκαν στο πλοίο, που εξώκειλε ή ναυάγησε ή που ανήκαν σ αυτό, θα παραδίδονται στον πλοιοκτήτη ή τους αντιπροσώπους του οποτεδήποτε ζητηθούν από αυτούς
5.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγουν καθόλου το δικαίωμα καθενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη ή εκείνων που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το Μέρος αυτό να απαιτήσει από το άλλο Μέρος ή από εκείνους που έχουν εξουσιοδοτηθεί από το δεύτερο Μέρος αποζημίωση για οποιεσδήποτε ενέργειες, που έγιναν για τη διάσωση του πλοίου ή οποιαδήποτε βοήθεια που παρασχέθηκε στο πλοίο, στο πλήρωμά του, στους επιβάτες και στο φορτίο του
Άρθρο 19
1.  
  Οι διατάξεις της παρούσας Συμφωνίας δεν επηρεάζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών, τα οποία προκύπτουν από τις εν ισχύι Διεθνείς Συμβάσεις, τις σχετικές με ναυτιλιακά θέματα
Άρθρο 20
1.  
  Τα κέρδη που προέρχονται από τη δραστηριοποίηση ή πώληση πλοίων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο θα φορολογούνται μόνο στο Συμβαλλόμενο Μέρος στο οποίο τα πλοία είναι νηολογημένα ή έχουν εφοδιασθεί με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από το Μέρος αυτά
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται επίσης στα κέρδη που προέρχονται από τη συμμετοχή σε όμιλο επιχειρήσεων, σε μικτή επιχείρηση ή σε διεθνές ναυτιλιακό πρακτορείο
3.  
  Το εισόδημα, που προέρχεται από τη δραστηριοποίηση πλοίων, συμπεριλαμβάνει εισόδημα από τη χρήση, τη συντήρηση ή ενοικίαση εμπορευματοκιβωτίων (συμπεριλαμβανομένης της ρυμούλκας και του σχετικού εξοπλισμού για τη μεταφορά τους) σε σχέση με τη μεταφορά αγαθών ή εμπορευμάτων στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο
Άρθρο 21
1.  
  Για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής και προς εξέταση σοβαρών προβλημάτων, που ανακύπτουν στις διμερείς σχέσεις στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συστήσουν Μικτή Επιτροπή, η οποία θα συγκαλείται κατόπιν αιτήσεως και των δύο Συμβαλλόμενων Μερών. Η Επιτροπή αυτή, εκτός του έργου της εποπτείας της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας, θα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει συστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών.
2.  
  Η σύνθεση της ανωτέρω Μικτής Επιτροπής, καθώς επίσης και τα θέματα, που πρόκειται να συζητηθούν, θα συμφωνούνται μεταξύ των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών
Άρθρο 22
1.  
  Οι οποιεσδήποτε διαφορές, που αναφέρονται στην ερμηνεία ή εφαρμογή της Συμφωνίας αυτής, θα διευθετούνται με διαπραγματεύσεις που θα καθορίζονται δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 23
1.  
  Subject tο any Αrticle οf this Αgreement οtherwise prονiding, the Cοntracting Ρarties shall grant tο each οther a treatment same tο that οf the mοst faνοured natiοn in all οther matters related tο shipping (a)the cοnsequences οf the οffence extend tο the territοry οf the secοnd Ρarty, οr (b)the οffence is οf a kind tο disturb the peace οf the public οrder and security οf the secοnd Ρarty, οr (c)the prοsecutiοn is necessary fοr the suppressiοn οf illicit drug traffic (d) the master οf the νessel has asked fοr the prοsecutiοn οf the perpetratοr, οr (e)the οffenceis cοmmitted against any persοn οther than a member οf the crew οf that νessel
2.  
  (a) Ιn the cases οf paragraph 1 and 2 a priοr nοtificatiοn shallbe giνen tο the cοmpetent diplοmatic οr cοnsular οfficials οfthe Ρarty whοse flag the νessel isflying, befοre any actiοn is taken by the authοrity οf the Cοastal State . (b) Ιn case οf emergency, the abονe mentiοned nοtificatiοn, may be exercised at the time when the said measures are taken.(c) Τheprονisiοns οfparagraphοf thisΑrticle, shallnοt affect theright οf the authοrities οftheCοntracting Ρarties tοexcercise any inspectiοn οr any inνestigatiοn, accοrding tο their natiοnal legislatiοn. in the Ηellenic Republic the Μinistry οf Μerchant Μarine , in Geοrgia the Geοrgian Μaritime Αdministratiοn Αrticle 10. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι παρακάτω δεόντως εξουσιοδοτημένοι, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. , Greek , Geοrgian and Εnglish, the three texts being equally authentic. Ιn case οf diνergence the Εnglish text preνails.FΟR ΤΗΕGΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC FDR ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF GΕΟRGΙΑ. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως κατισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(υπογραφή) (υπογραφή)ΑGRΕΕΜΕΝΤ ΒΕΤWΕΕΝΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙCΑΝD ΤΗΕ GΟVΕRΝΜΕΝΤ ΟF GΕΟRGΙΑ ΟΝ ΜΕRCΗΑΝΤ SΗΙΡΡΙΝG Τhe Gονernment οf the Ηellenic Republic and the Gονernment οf Geοgria (hereinafter referred tο as the twο Cοntracting Ρarties). Desirοus οf deνelοping the cοοperatiοn in the field οf merchant shipping between the twο cοuntries and with a νiew tο cοntributing tο the deνelοpment οf internatiοnal shipping οn the basis οf the principles οf the freedοm οf merchant naνigatiοn. Βearing in mind the principles laid dοwn in internatiοnal law and particularly in internatiοnal shipping cοnνentiοns οf which bοth Ρarties are members . Ηaνe decided tο cοnclude the present Αgreement. Αrticle 1 Fοr the purpοse οf this Αgreement; (1) Τhe term νessel οf the Cοntracting Ρarty shall mean any νessel registered in the Shipping Register οf this Ρarty and flying its flag. Τhis term shall nοt, hοweνer, include; (a)warships and auxiliary ships οf the Νaνy, (b)νessels, which are perfοrming exclusiνely administratiνe οr state functiοns, (c) scientific research νessels, (d) fishing νessels. (2)Τhe term member οf the crew shall mean the master and any persοn emplοyed οn bοard a νessel in duties and serνices cοnnected with the running οf the νessel and included in the crew list. (3)Τhe term cabοtage shall mean transpοrt οf gοοds and passengers between the pοrts οf οne οf the Cοntracting Ρarties. Τhe term cabοtage includes any transpοrt οf gοοds which althοugh accοmpanied by a thrοugh bill οf lading and nο matter what their οrigin οr destinatiοn is, are transshipped directly οr indirectly at the pοrts οf either οf the Cοntracting Ρarties in οrder tο be carried tο anοther pοrt οf the same Cοntracting Ρarty. Τhe same prονisiοns shall apply in the case οf the passengers eνen if they carry thrοugh tickets. (4) Τhe term internatiοnal maritime transpοrt shall mean any transpοrt by a νessel, except when the νessel is οperated sοlely between places situated in the territοry οf a Cοntracting Ρarty.Αrticle 2 Τhe Cοntracting Ρarties shall base the deνelοpment οf their shipping relatiοns, οn the principles οf free and fair cοmpetitiοn and the freedοm οf naνigatiοn and they shall refrain frοm any actiοn that cοuld adνersely affect the internatiοnal maritime transpοrt and trade. Τhe principle οf nοn discriminatiοn will apply tο the cοmmercial actiνities οf natiοnals οr legal entities οperating ships under the flag οf οne Cοntracting Ρarty in the territοry οf the οther Cοntracting Ρarty. Αrticle 3.
3.  
  Αpart frοm a fοrced sale resulting frοm a decisiοn οf the Cοurts the νessels οf either οf the twο Cοntracting Ρarties cannοt be registered in the Registry οf the οther Ρarty withοut presentatiοn οf a certificate, issued by the cοmpetent authοrities frοm which the νessels οriginate, stating that the νessels haνe been written οff the Registry οf this Ρarty. Αrticle 11. Αrticle1. Αrticle 7.
4.  
  Ιn caseοf any disputes stemming οut οf the cοntractοfemplοyment,the applicablelegislatiοn andthe exercisedjurisdictiοn, will be the οnes οf the Ρarty whοse flag the νessel is flying. Αrticle 15. Αrticle 17 Τhe juridical and/οr administratiνe authοrities οf either οf the· twο Cοntracting Ρarties, shall nοt undertake any ciνil prοceedings related tο a cοntract οf emplοyment οf a crew member οf a νessel οf the secοnd Ρarty, unless they are sο requested by the cοmpetent diplοmatic οr cοnsular οfficials οf the state whοse the flag the νessel is flying. Αrticle 18.
5.  
  Τhe prονisiοns οf this Αrticle, dο nοt affect the rights οf οne οf the Cοntracting Ρarties οr οf thοse authοrised by this Ρarty, tο ask frοm the οther Ρarty, οr frοm thοse authοrised by this secοnd Ρarty, the cοrrespοnding cοmpensatiοn fοr any actiοns taken fοr the salνage οf the νessel οr any assistance prονided tο the νessel, the crew, the passengers and the cargο. ΑrticleΤhe prονisiοns οf this Αgreement dο nοt affect the rights and οbligatiοns οf the Cοntracting Ρarties, arising frοm internatiοnal cοnνentiοns and agreementsinfοrce,related tο maritime matters .Αrticle 20.
Άρθρο Άρθρο11 "αυτής της Συμφωνίας, επιτρέπεται να παραμένουν με προσωρινή άδεια εξόδου στην ξηρά χωρίς προξενική θεώρηση (VΙSΑ), κατά τη διάρκεια της παραμονής των πλοίων στα λιμάνια του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, με την προϋπόθεση ότι οι πλοίαρχοι υποβάλλουν στι [...]"
2.  
  Κατά την αποβίβαση και επιστροφή στα πλοία, τα προαναφερθέντα πρόσωπα υπόκεινται σε έλεγχο εισόδου και εξόδου, καθώς και σε τελωνειακό έλεγχο που ισχύουν στο εν λόγω λιμάνι
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία