ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2575

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρο 1
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 989/1979 (ΦΕΚ 260 Α) προστίθενται στοιχεία κστ και κζ ως ακολούθως:κστ) ι. Εκτιμά, μετά από αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, την ποιότητα και την αξία ναυπηγικών και ναυπηγο-επισκευαστικών εργασιών και γνωμοδοτεί για κάθε τεχνικό ζήτημα που έχει σχέση με την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) μπορεί να αναθέτει τα έργα αυτά είτε σε μόνιμη επιτροπή εκτιμητών, την οποία συγκροτεί ειδικώς για το σκοπό αυτόν, είτε σε μεμονωμένους εκτιμητές. ιι. Αναλαμβάνει, ως προς τα ανωτέρω αντικείμενα και γενικώς για ναυτιλιακά θέματα, τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, για τη διεξαγωγή της οποίας συνεργάζεται με πραγματογνώμονες, οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο, τον οποίο συντάσσει το Δ.Σ. κάθε δύο (2) χρόνια και ισχύει τόσο για τις ανάγκες του Ν.Ε.Ε. όσο και για τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. ιιι. Τα σχετικά δικαιώματα του Ν.Ε.Ε., η αποζημίωση των πραγματογνωμόνων, των μελών της επιτροπής και των λοιπών εκτιμητών και οι κανόνες διεξαγωγής των εκτιμήσεων για τις υποθέσεις που αναλαμβάνει το Ν.Ε.Ε. καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Ε.Ε. Κατά τον ίδιο τρόπο ρυθμίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια που ήθελε προκύψει.
 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να ανατεθούν στο Ν.Ε.Ε. και άλλες δραστηριότητες ναυτιλιακού γενικώς περιεχομένου που δεν προβλέπονται ρητώς στον παρόντα νόμο, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής οικονομίας και συνδέονται με τους σκοπούς του, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο αυτό..
2.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 989/1979 προστίθενται στοιχεία ε και στ ως ακολούθως:.
 1. Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) μπορεί, εφόσον υπάρχουν σχετικά κονδύλια στον προϋπολογισμό, να διαθέτει το αναγκαίο κατά περίπτωση ποσό για την κάλυψη δαπανών δημόσιων σχέσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, στα πλαίσια των σκοπών του Ν.Ε.Ε.
 2. Ως προς τις δημόσιες σχέσεις που υπάγονται στη διάταξη αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι οικείες διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) και οι αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση τους.
 3. Για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων αναγκών εκπροσώπησης του Ν.Ε.Ε. στο εξωτερικό από προσωπικό εξειδικευμένο και με αυξημένο κύρος στα ναυτιλιακά θέματα, η Δ.Ε. μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα τον καθορισμό αυξημένου ύψους ημερήσιας δαπάνης του στο εξωτερικό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων που ισχύουν.
 4. Οι αποφάσεις αυτές της Δ.Ε. εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, η οποία μπορεί και να μειώνει το ύψος της δαπάνης αυτής..
3.  
  Το στοιχείο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 989/1979 αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. Τέσσερις (4) θέσεις ειδικών συμβούλων ή συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για την κάλυψη ειδικών αναγκών ναυτιλιακής φύσεως του Ν.Ε.Ε., τις οποίες καταλαμβάνουν κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμου εξωτερικού ή αξιωματικοί Εμπορικού Ναυτικού Α τάξεως ή απόστρατοι αξιωματικοί Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.).
 2. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στα ναυτιλιακά θέματα σε δημόσιο ναυτιλιακό φορέα ή σε ναυτιλιακές εταιρείες.
 3. Τα ειδικότερα καθήκοντα τους ορίζονται με απόφαση της Δ.Ε.
 4. Για την κάλυψη των θέσεων εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 27 του β/δτος 857.-27 11.1966 (ΦΕΚ 231 Α) διατηρούνται σε ισχύ. Τα στοιχεία α και β της παραγράφου 1 τροποποιούνται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ εισφορά ανά ελληνικό πλοίο, η οποία καταβάλλεται από τον εκάστοτε κύριο ή πλοιοκτήτη του πλοίου. Η εισφορά αυτή βεβαιώνεται και εισπράττεται: 1) από τις λιμενικές ή προξενικές αρχές, που έχουν δικαίωμα εξόφλησης ναυτολογίων, κατά τον πρώτο κατάπλου νηολογημένου πλοίου, για το οποίο δεν έχει καταβληθεί μέχρι τότε η εισφορά αυτή ή 2) από την Αρχή που νηολογεί τα πλοία αυτά κατά τη νηολόγηση τους ή 3) από το Ν.Ε.Ε. κατά την εγγραφή νέου μέλους.
 1. Τακτική συνδρομή όλων των μελών του Ν.Ε.Ε., υπολογιζόμενη κατά κόρο ολικής χωρητικότητας (κ.ο.χ.) των ελληνικών πλοίων τους και κατά ορισμένες χρονικές περιόδους ή κατά ταξίδι ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για όλα τα πλοίο και ταξίδια ή για ορισμένες κατηγορίες αυτών.
 2. Η συνδρομή αυτή βεβαιώνεται από τις λιμενικές και προξενικές αρχές, που έχουν δικαίωμα εξόφλησης ναυτολογίου κατά τον πρώτο κατάπλου του πλοίου, καθόσον χρόνο διαρκεί η περίοδος που οφείλεται η συνδρομή.
 3. Η είσπραξη των ετήσιων τακτικών συνδρομών υπέρ του Ν.Ε.Ε., για τα πλοία που δεν έχουν πλήρωμα, γίνεται με μέριμνα του.
 4. Οι οφειλέτες πλοιοκτήτες ευθύνονται αλληλεγγύως με τους ειδικούς διαδόχους τους γιο την εφάπαξ εισφορά και γιο τις τακτικές συνδρομές, ενώ το πλοίο θεωρείται βεβαρημένο με τις καταβολές αυτές έναντι του Ν.Ε.Ε., έστω και αν επέλθουν μεταβολές στην πλοιοκτησία.
 5. Ο πλοιοκτήτης που πληρώνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη..
5.  
 1. Τα θέματα των προμηθειών, μισθώσεων ή εκμισθώσεων, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων και κινητών πραγμάτων, καθώς και κάθε δαπάνη που συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών του Ν.Ε.Ε. ρυθμίζονται με αποφάσεις της Δ.Ε.
 2. Το οικονομικό έτος, κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί Ν.Ε.Ε., αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους.
 3. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται από την Δ.Ε. κάθε Οκτώβριο, εγκρίνεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται για έγκριση στους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.
 4. Η διαδικασία αυτή ακολουθείται και για την τροποποίηση του προϋπολογισμού.
 5. Κάθε Απρίλιο συντάσσεται από την Δ.Ε. ο απολογισμός, ο οποίος εγκρίνεται από το Δ.Σ. και υποβάλλεται στους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών μέσα στον ίδιο μήνα.
 6. Κάθε δαπάνη προμήθειας υλικού και ανάθεσης έργου για την εγκατάσταση και λειτουργία γραφείων, που ιδρύοντα κάθε φορά, διενεργείται με απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
6.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών μπορούν να ιδρύονται γραφεία του Ν.Ε.Ε. σε άλλες πόλεις της χώρας. Τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των γραφείων αυτών ρυθμίζονται με τον οργανισμό του Ν.Ε.Ε. ή και με το διάταγμα ίδρυσης. 7 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και με τον τίτλο Κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο οι ισχύουσες διατάξεις περί Ν Ε.Ε. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η μεταβολή της σειράς και η δημιουργία νέων άρθρων, παραγράφων ή εδαφίων, η ένταξη ως άρθρων, παραγράφων ή εδαφίων διατάξεων που αναφέρονται αμέσως στο Ν.Ε.Ε. και δεν προβλέφθηκαν κατά την ψήφιση τους να έχουν μία οργανική σύνδεση με την ειδική νομοθεσία περί Ν.Ε.Ε., η απάλειψη μεταβατικών διατάξεων, καθώς και η σύμπτυξη και κάθε αναγκαία φραστική μεταβολή, που αποσκοπεί στη διευκόλυνση και αποσαφήνιση της κωδικοποίησης, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των σχετικών διατάξεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 2
1.  
  Πέραν αυτών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ως λιμενικό έργο θεωρείται επίσης κάθε κατασκευή ή προμήθεια εξοπλισμού και υλικού, που έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της τάξης στους χώρους των λιμένων, αλλά και την προστασία των διακινούμενων επιβατών και φορτίων, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτούς Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται τα προσόντα, τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού, τα θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την κατάταξη και εκπαίδευση στο Λιμενικό Σώμα Αξιωματικών Ιατρών και Ιερέων..
2.  
  Από τις κατασχεμένες ναρκωτικές ουσίες που δημεύονται ή προορίζονται για καταστροφή, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 22 του ν. 1729-1987 (ΦΕΚ 144 Α) όπως αυτά αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 17 και 19 αντίστοιχα του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α), μπορούν να διατίθενται στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υ.Ε.Ν. οι απολύτως αναγκαίες ποσότητες αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η διάθεση γίνεται από την κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελική Αρχή μετά από αίτημα της ανωτέρω Διεύθυνσης. Οι όροι φύλαξης και ορθής χρήσης των ουσιών αυτών, η κατά περιόδους υποχρεωτική επιστροφή, η αντικατάσταση τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α), η οποία προστέθηκε σε αυτό με το άρθρο 16 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α) και οι διατάξεις του π.δ/τος 281/1993 (ΦΕΚ 122 Α), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως και για το στρατιωτικό προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. Η αρμοδιότητα αυτή των λιμενικών αρχών είναι αποκλειστική, καταργούμενης κάθε τυχόν αντίθετης διάταξης. Τα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση που επιβάλλονται από όργανα των λιμενικών αρχών κατά την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. αποτελούν έσοδο των οικείων Λιμενικών Οργανισμών και Λιμενικών Ταμείων που έχουν τη χρήση και εκμετάλλευση των χώρων αυτών και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ποσοστό κράτησης 3% από τα έσοδα αυτά αποδίδεται υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Τ.Α.Ν.). Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης των προστίμων αυτών και του ποσοστού υπέρ του Τ.Α.Ν., ως και κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
4.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του ν.δ/τος 2942/ 1954 (ΦΕΚ 211 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Ί. Η χρήση και εκμετάλλευση των χώρων της ζώνης λιμένος και όσων εξομοιώνονται με αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.δ/τος 444/1970 (ΦΕΚ 39 Α ) ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο, το οποίο δικαιούται να προβαίνει με αντάλλαγμα σε προσωρινές παραχωρήσεις της χρήσης προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα με απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής, που εγκρίνεται από τον οικείο Γενικά ΓραμματέαΠεριφέρειας, μετάαπό σύμφωνηγνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.). Εάν η παραχώρηση γίνεται για χρονική περίοδο μικρότερη του έτους και δεν συνδέεται με την εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής έργου μόνιμου χαρακτήρα, δεν απαιτείται η γνώμη αυτή ¦ 5, Το άρθρο 6 του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:.
 1. Η αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων Αξιωματικών Τεχνικών, Ιατρών και Ιερέων προσδιορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής του προεδρικού διατάγματος προαγωγής τους
 2. 1.
 3. Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο μεταφορικό μέσο και έχει προορισμό το εσωτερικό της χωράς η το εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό τέλος γιο το δημόσιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα επιβίβασης, ανταποδοτικό για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με τη βελτίωση της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών.
 4. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 5. 2.
 6. Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στην τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου ή σε πάγιο δραχμικό ποσό. ανάλογα με το λιμένα προορισμού του επιβάτη, το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων κ.λπ. και καθορίζεται όπως πιο κάτω:
 7. Α. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε.Γ-Ο/Γ και Υδροπτερύγων πλοίων γραμμών εσωτερικού, ποσοστό 5% στην τιμή των εισιτηρίων.
 8. Β. Για επιβάτες Ε/Γ, Ε/Γ- Ο/Γ πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία γραμμών εξωτερικού:.
 9. Η παράγραφος 19 τροποποιείται ως ακολούθως:
 10. 19.
 11. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των αποφάσεων που εκδίδονται σε εκτέλεση του τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή μέχρι ενός εκατομμυρίου δραχμών. Αρθρο 3 θέματα προσωπικού και εκπαίδευσης.
  • Πάγιο τέλος πεντακοσίων (500) δραχμών για κάθε επιβάτη με τελικό προορισμό χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κύπρο. iii.
  • Εάν το πρακτορείο ή η επιχείρηση που εκδίδει τα εισιτήρια ή εισπράττει τα οφειλόμενα στο λιμενικό ταμείο τέλη λειτουργεί σαν τουριστικό πρακτορείο του ν. 393/1976 (ΦΕΚ 199 Α), η προσωρινή αφαίρεση ή η ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου για τον Τουρισμό Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
  • Πάγιο τέλος δύο χιλιάδων (2.000) δραχμών για κάθε επιβάτη με τελικό προορισμό τους υπερπόντιους λιμένες (Αμερικής-Αυστραλίας κ.λπ.). ν. Ποσοστό 30% από τα έσοδα του πάγιου τέλους, που προβλέπεται στα προηγούμενα εδάφια της παραγράφου αυτής, αποδίδεται από τα οικεία λιμενικά ταμεία στο Ν.Α.Τ., σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του ΝΑΤ.
  • Γ Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών-τουριστικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με ελληνική ή ξένη σημαία:
  • , Πάγιο τέλος πενήντα (50) δραχμών για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια-μονοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων, για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα.
  • Εάν η μονοήμερη κρουαζιέρα επεκτείνεται και σε λιμάνι του εξωτερικού, καταβάλλεται στον τελευταίο λιμένα ανάλογα με την περίπτωση, το πάγιο τέλος που προβλέπεται στις παραγράφους V.
  • Κ και Βui της παρούσας Πάγιο τέλος εκατό (100) δραχμών για κάθε επιβάτη που συμμετέχει. σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα, ανεξάρτητα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού. ιιι.
  • Πάγιο τέλος πεντακοσίων (500) δραχμών για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα, η οποία έχει αφετηρία ελληνικό λιμάνι και επεκτείνεται στη συνέχεια, χωρίς προσέγγιση σε άλλο ελληνικό λιμάνι, σε λιμένες του εξωτερικού.
  • Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων ι και ιι της παρούσας παραγράφου νοείται η περιήγηση με Ε/Γ-Τ/Ρ πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του περιηγητή στο πλοίο.
  • Δ. Για επιβάτες που διέρχονται ΤRΑΝΖΙΤ καταβάλλεται πάγιο τέλος εκατό (100) δραχμών για κάθε επιβάτη σε κάθε ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου.
  • ΤRΑΝΖΙΤ νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβατηγού πλοίου που έχει αφετήριο λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα ελληνικά λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο, για περιήγηση της πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να υπερβεί το 24ωρο.
  • Ε. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:
  • ι) τα νήπιο μέχρις ενός έτους, ιι) οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια εσωτερικού που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ιιι) οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και ιν) οι επιβάτες των ιδιωτικών σκαφών αναψυχής και των επαγγελματικών του ν. 438/1976 (ΦΕΚ 256 Α),.
 12. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 13. 4.
 14. Το τέλος περιλαμβάνεται στα εισιτήρια και εισπράττεται με ευθύνη αυτών που εκδίδουν αυτά, δηλαδή τα ναυτικά πρακτορεία, τα τουριστικά γραφείο και συναφείς επιχειρήσεις.
 15. Το εισπραττόμενο για κάθε ημερολογιακό μήνα ποσό πρέπει να κατατίθεται από τους υπεύθυνους για την είσπραξη μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα στο λογαριασμό για το δικαιούχο δημόσιο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με υπεύθυνη δήλωση και κατάσταση εμφαίνουσα τον αριθμό των εκδοθέντων κατά θέσεις εισιτηρίων και το καταβλητέο χρηματικό ποσό.
 16. Το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο αυτή για κατάθεση από τους υπεύθυνους του εισπραττόμενου ποσού γιο κάθε μήνα ισχύει και για την απόδοση του ειδικού τέλους διέλευσης δια των προκυμαίων οχημάτων πάσης φύσεως που επιβιβάζονται στα πλοία δια της ιδίας αυτών δυνάμεως του ν.δ/τος 158/1969 (ΦΕΚ 63 Α)..
 17. Στην παράγραφο 6 προστίθενται στο τέλος της τα ακόλουθα:
 18. Σε περιπτώσεις μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α) Για την εφαρμογή του Φόρου Προστιθέμενης Αξιος και άλλες διατάξεις και οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται με ιδιαίτερη πράξη της Λιμενικής Επιτροπής.
 19. Η άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος κατά της βεβαίωσης των οφειλόμενων ποσών αναστέλλει την καταβολή του ενός τρίτου της βεβαιωθείσας οφειλής.
 20. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως 7 Για τη μη είσπραξη, τη μειωμένη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης του τέλους από την υπεύθυνη επιχείρηση μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του δημόσιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του οικείου λιμένα ή της οικείας λιμενικής αρχής, να:
 21. Στην παράγραφο 8 διαγράφονται οι λέξεις ναυτικοί πράκτορες
 22. Στις παραγράφους 14 και 16 το 2% αντικαθίσταται σε 3%
 23. Στην παράγραφο 15:
 24. 1) Μετά τις λέξεις ποσοστό κράτησης ο αριθμός 2% αντικαθίσταται σε 3%.
 25. 2) Το στοιχείο α αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 26. α) από τα πάσης φύσεως τέλη και δικαιώματα προσόρμισης - παραβολής - πρυμνοδέτησης, ελλιμενισμού και παροπλισμού των πλοίων, καθώς και του ειδικού τέλους διέλευσης οχημάτων, για τα λιμενικά ταμεία της χώρας,.
 27. Στο τέλος της παραγράφου 18 προστίθενται, από την έναρξη της ισχύος της, τα ακόλουθα:
 28. Δανειακές υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από τα Λιμενικά Ταμεία μέχρι την έκδοση του νόμου αυτού βαρύνουν τα έσοδα του ειδικού τέλους του παρόντος άρθρου..
5.  
 1. Πλωτάρχες Λ.Σ. προερχόμενοι από Ανθυπασπιστές, οι οποίοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους που γίνονται οι κρίσεις συμπληρώνουν τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας του βαθμού τους και συμπληρώνουν τριάντα (30) έτη πραγματικής υπηρεσίας, λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή Πλοιάρχου την 1η Ιανουαρίου του έτους που γίνονται οι τακτικές ετήσιες κρίσεις.
 2. Οι ανωτέρω απο-στρατευόμενοι δεν δικαιούνται βαθμολογική προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου.
 3. Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 2329/1995 καταργείται.
6.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του ν. 2329/1995, προστίθενται τα ακόλουθα: Κατ εξαίρεση ο χρόνος υπηρεσίας Ναύτη Λιμενικού και Λιμενοφύλακα δεν υπολογίζεται, εφόσον διαταράσσεται η υπάρχουσα σειρά αρχαιότητας. Αξιωματικοί Λ.Σ. (Ε. Υ.) που προήχθησαν με υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας ως Ναύτη Λιμενικού και Λιμενοφύλακα, διαταράσσοντας την υπάρχουσα σειρά αρχαιότητας:.
 1. Παραμένουν στο βαθμό που κατέχουν, μέχρι να συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα προαγωγής στο βαθμό αυτόν εκείνοι που ήταν κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 2329/1995 αρχαιότεροι τους, οπότε και αποκαθίσταται η σειρά αρχαιότητας.
 2. Δεν προάγονται στον επόμενο βαθμό, μέχρι να συμπληρώσουν τα τυπικά προσόντα προαγωγής εκείνοι που ήταν κατά την έναρξη της ισχύος του ν. 2329/1995 αρχαιότεροι τους..
7.  
 1. Οι οργανικές θέσεις των γυναικών Αξιωματικών Λ.Σ. (Ε.Υ.), Ανθυπασπιστών Λ.Σ. και Υπαξιωματικών Λ.Σ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ., ορίζονται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού αριθμού των οργανικών θέσεων που προκύπτει από το άθροισμα των οργανικών θέσεων των κατηγοριών αυτών.
 2. Κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται σε αριθμό οργανικών θέσεων γυναικών Αξιωματικών Λ.Σ. (Ε.Υ.).
 3. Ανθυπασπιστών Λ. Σ. και Υπαξιωματικών Λ Σ που προέρχονται από τη Σχολή των Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ καταργείται.
 4. Αν κατά τον υπολογισμό των θέσεων προκύπτει κλάσμα, αυτό στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 5. Αν προκύπτουν ίσα κλασματικά υπόλοιπα, η θέση δίνεται στην κατηγορία των γυναικών.
 6. Οι προαγωγές των γυναικών των κατηγοριών αυτών γίνονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις χωρίς να διαταράσσεται η ιεραρχία
 7. Μέχρι τη συμπλήρωση του ως άνω ποσοστού στο σύνολο των οργανικών θέσεων της εν λόγω κατηγορίας του προσωπικού Λ.Σ. επιτρέπεται η κατάταξη γυναικών Υπαξιωματικών Λ.Σ. σε ποσοστό πέραν του 5% και μέχρι 10% του αριθμού των κατατασσόμενων Υπαξιωματικών Λ. Σ.
 8. Τα θέματα που έχουν σχέση με τον καθορισμό του ποσοστού κατάταξης γυναικών, τον τρόπο κάλυψης του εκάστοτε ποσοστού αυτού, που μπορεί να γίνει και με ξεχωριστό πίνακα επιτυχίας, ο τρόπος της τυχόν αναγκαίας τελικής ενοποίησης των πινάκων επιτυχίας και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με τη διαδικασία, του άρθρου 3 παράγραφος 1 του ν. 2329/1995.
8.  
 1. Οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. Τεχνικοί (Τ), εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τρία (23) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. εκ των οποίων ένα (1) έτος στο βαθμό αυτόν, κρίνονται από το Συμβούλιο Κρίσεως που ορίζεται για τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. (Γ.Υ.).
 2. Το Συμβούλιο Κρίσεως συντάσσει τους εξής πίνακες:
 3. 1)Πίνακας Α:
 4. Διατηρητέων. 2)Πίνακας Β:
 5. Έυδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους. 3)Πίνακας Γ:
 6. Άποστρατευτέων.
 7. Διατηρητέοι κρίνονται όσοι θεωρούνται κατάλληλοι για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους
 8. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους κρίνονται όσοι κατά την κρίση του συμβουλίου δεν αποδίδουν σε απόλυτο βαθμό
 9. Αποστρατευτέοι κρίνονται όσοι θεωρούνται ότι δεν συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων του βαθμού τους.
 10. Η κρίση αυτή πρέπει να αιτιολογείται. στ) Όσοι κρίνονται ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους προάγονται κατ εξαίρεση στον ανώτερο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων και με τη συμπλήρωση ενός (1) μήνα από την προαγωγή τους αποστρατεύονται.
 11. Όσοι κρίνονται αποστρατευτέοι αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν.
 12. Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (Τ), εφόσον έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες υπηρεσίας στο βαθμό και υποβάλλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας, προάγονται στον επόμενο βαθμό εκτός οργανικών θέσεων και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός (1) μήνα από την προαγωγή τους αυτή.
 13. Η προαγωγή και η αποστρατεία, κατά τα ανωτέρω, ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται, για καθεμία από αυτές, με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
9.  
 1. Οι Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. Ιατροί και οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. Ιερείς εφόσον έχουν συμπληρώσει είκοσι τρία Γ23) και είκοσι δυο (22) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ., αντίστοιχα, από τα οποία ένα (1) έτος στον κατεχόμενο βαθμό, κρίνονται από τα Συμβούλια Κρίσεων που ορίζονται για τους Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ. (Γ.Υ.) και τους Πλοιάρχους Λ.Σ. (Γ.Υ.), αντίστοιχα.
 2. β) Τα συμβούλια αυτά συντάσσουν τους έξης πίνακες:
 3. 1)Πίνακας Α:
 4. Διατηρητέων. 2)Πίνακας Β:
 5. Άποστρατευτέων.
 6. Οι ορισμοί των πινάκων αυτών είναι αυτοί που αναφέρονται στα στοιχεία (γ) και (ε) της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού
 7. Όσοι κρίνονται αποστρατευτέοι αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν
 8. Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. Ίστροι και Πλοίαρχοι Λ.Σ. Ιερείς, εφόσον υποβάλλουν οποτεδήποτε αίτηση αποστρατείας, αποστρατεύονται με το βαθμό που φέρουν. στ) Η αποστρατεία ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
Άρθρο 4
1.  
 1. Το πλοίο, για τον υπολογισμό των εισφορών του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), θεωρείται ότι βρίσκεται σε αργία ή παροπλισμό, εφόσον παραμένει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες ακινητοποιημένο έχοντας διακόψει τους πλόες του.
 2. Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού, η αργία ή ο παροπλισμός θεωρούνται ότι άρχισαν από την πρώτη ημέρα της ακινητοποίησης του.
 3. Μετακινήσεις σε άλλο αγκυροβόλιο με εντολή ή άδεια της οικείας λιμενικής αρχής δεν διακόπτουν την αργία ή τον παροπλισμό του πλοίου.
 4. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές στο Ν.Α.Τ. χωρίς να καλύπτονται από εγγυητική επιστολή τράπεζας και το πλοίο είναι εφοδιασμένο με ναυτολόγιο και είναι ακινητοποιημένο, έχοντας διακόψει τους πλόες του λόγω κατάσχεσης για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, η ασφάλιση στο Ν.Α.Τ. των ναυτικών που αναγράφονται στο ναυτολόγιο διακόπτεται μετά τη συμπλήρωση του χρονικού αυτού διαστήματος.
 5. Το ναυτολόγιο με ευθύνη του πλοιάρχου ή της αρμόδιας λιμενικής ή προξενικής αρχής, αποστέλλεται στο Ν.Α.Τ. για εκκαθάριση.
2.  
 1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, τα αλιευτικά σκάφη μέχρι τριάντα (30) κ.ο.χ. ή ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και κάθε άλλο σκάφος μέχρι είκοσι πέντε (25) κ.ο.χ.
 2. Οι Έλληνες απογεγραμμένοι ναυτικοί που εργάζονται στις παραπάνω κατηγορίες σκαφών ασφαλίζονται τόσο στο Ν.Α.Τ. όσο και στο οικείο Ταμείο Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, την Εστία Ναυτικών, τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.ΕΑ.Ν.) και τον Ειδικό Λογαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (Ε.Λ.Ο.Ε.Ν.), σύμφωνο με τις οικείες διατάξεις και ανάλογα με το αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας που κατέχουν, την ειδικότητα ναυτολόγησης και την κατηγορία του πλοίου που εργάζονται.
 3. Η ασφάλιση τους πραγματοποιείται με ειδικές καταστάσεις, οι οποίες συντάσσονται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους και υποβάλλονταιστο Ν Α.Τ. ήστις κατάτόπους λιμενικές αρχές κάθε ημερολογιακό μήνα.
 4. Η εξόφληση των καταστάσεων αυτών, χωρίς πρόσθετα τέλη. γίνεται μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από τη λήξη του μήνα ασφάλισης.
 5. Εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές ναυτικού και εργοδότη, η υπηρεσία των ναυτικών αυτών θεωρείται ότι αποκτήθηκε σε πλοίο εφοδιασμένο με ναυτολόγιο και οι ναυτικού. αποκτούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που απορρέουν από την ειδικότητα ναυτολόγησης τους και την κατηγορία του σκάφους που υπηρέτησαν.
 6. Σε περιπτώσεις ατυχήματος οι ναυτικοί θεωρούνται ασφαλισμένοι εφόσον έχουν εξοφληθεί οι εισφορές του δευτέρου προηγούμενου μήνα πριν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος ή εφόσον έχουν κατατεθεί οι καταστάσεις που προβλέπονται στο στοιχείο β και αφορούν στον προηγούμενο μήνα πριν επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
 7. Ως εισφορές, κατά τα ανωτέρω, νοούνται αυτές που κατά τις κείμενες διατάξεις εισπράττονται μέσω ναυτολογίου.
 8. Για κάθε μεταβολή της νομικής κατάστασης των σκαφών του στοιχείου α στα νηολόγια - λεμβολόγια δεν απαιτείται πιστοποιητικό μη οφειλής από το ΝΑΤ
 9. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ν.Α.Τ.
 10. Στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα σκάφη που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 438.1976.
3.  
 1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 28 του ν. 1085/1980 (ΦΕΚ 255 Α) καταργείται.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να παρέχονται διευκολύνσεις στους πλοιοκτήτες για την καταβολή οφειλών τους που εισπράττονται από το Ν.Α.Τ., με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας αναγνωρισμένης από την Τράπεζα της Ελλάδος ή με παροχή εγγυήσεων άλλης μορφής, οι οποίες καλύπτουν σε κάθε περίπτωση το ποσό της οφειλής και τα πρόσθετα τέλη.
 3. Οι διευκολύνσεις αυτές παρέχονται:
 4. α) Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., εφόσον κατατίθεται εγγυητική επιστολή, β) Με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του ΝΑΤ, που ισχύει για διάστημα μέχρι δέκα (10) εργάσιμων ημερών και με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., που ισχύει για διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών, εφόσον παρέχεται εγγύηση άλλης μορφής.
 5. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
4.  
 1. Οι εισφορές στο Ν.Α.Τ., για το χρονικό διάστημα μέχρι και 21 Μαρτίου 1996, των τουριστικών πλοίων που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 438/1976 υπολογίζονται ως ακολούθως:.
 2. Γιο πλοία με ελληνική σημαία; αα) μέχρι εκατό (100) κ.ο.χ. ίδιες με αυτές που καταβάλλονται από ιστιοφόρα-πετρελαιοκίνητα μέχρι ογδόντα (80) κ.ο.χ. ββ) μέχρι διακοσίων ενενήντα εννιά (299) κ.ο.χ., ίδιες με αυτές που καταβάλλονται από επιβατηγά - ακτοπλοϊκά πλοία μέχρι πεντακόσια (500) κ.ο.χ., γγ) άνω των τριακοσίων (300) κ.ο.χ., ίδιες με αυτές που καταβάλλονται από επιβατηγά - μεσογειακά πλοία.
  • Για πλοία με ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ν.Α.Τ.:
  • Ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του ανωτέρω αριθμού 1.
  • Οι εισφορές υπολογίζονται σε δραχμές και καταβάλλονται σε ελεύθερο συνάλλαγμα λιρών Αγγλίας δολλαρίων Η.Π.Α. που μετατρέπονται με την επίσημη τιμή αγοράς συναλλάγματος που ισχύει κατά την ημέρα της μετατροπής.
 3. Χρηματικές απαιτήσεις πλοιοκτητών τουριστικών πλοίων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν 438/1976 κατά του Ν.Α.Τ., που προέκυψαν απο τον υπολογισμό από αυτό των εισφορών, σύμφωνα με το ανωτέρω στοιχείο α της παραγράφου αυτής, παραγράφονται και τυχόν εκκρεμείς δίκες καταργούνται, εφόσον δεν έχουν εκδοθεί αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
 4. Ποσά από σχετικές υποθέσεις που έχουν καταβληθεί από το Ν.Α.Τ. σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν αναζητούνται.
5.  
  Οι τακτικές μηνιαίες εισφορές που καταβάλλουν οι ναυτικοί, μέλη συγκροτημένων πληρωμάτων ελληνικών πλοίων και οι πλοιοκτήτες των πλοίων αυτών καθορίζονται σε ποσοστό επί του μηνιαίου μισθού των ναυτικών ως ακολούθως:
 1. Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας μέχρι 25 κ.ο.χ.:
 2. οι ναυτικοί επτά τοις εκατό (7%) από 1.1.1998, οκτώ τοις εκατό (8%) από 1.1.1999 και εννέα τοις εκατό (9%) από 1.1.2000 και οι πλοιοκτήτες δέκα τοις εκατό (10%) από 1.1.1998, δώδεκα τοις εκατό (12%) από 1.1.1999 και δεκατέσσερα τοις εκατό (14%) από 1.1.2000.
 3. Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 25 κ.ο.χ.:
 4. και μέχρι 1.500 κ.ο.χ.:
 5. από 1.1.1998, οι ναυτικοί εννέα τοις εκατό (9%) και οι πλοιοκτήτες δεκατέσσερα τοις εκατό (14%).
 6. Επί πλοίων ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κ.ο.χ.:
 7. όπως ισχύουν, ήτοι οι ναυτικοί εννέα τοις εκατό (9%) και οι πλοιοκτήτες δεκατέσσερα τοις εκατό (14%).
6.  
 1. Συνιστάται στο Ν.Α.Τ. ίδιος κλάδος ασφάλισης επιβατών και οχημάτων που μετακινούνται με καταβολή ναύλου μεταξύ ελληνικών λιμένων με κάθε τύπου επιβατηγά, επιβατηγά-οχηματαγωγά και φορτηγά- οχηματαγωγά πλοία ως και ίδιο κεφάλαιο με τον τίτλο Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών και Οχημάτων (Κ.Α.Ε Ο.).
 2. Ο Κλάδος Ασφάλισης Επιβατών και το Κεφάλαιο Ασφάλισης Επιβατών (Κ.Α.Ε.), που έχουν ευσταθεί κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 21 του ν.γ/έτος 152-1974 (ΦΕΚ 331 Α) με το δ. 91/1979 (ΦΕΚ 18 Α), όπως το δ. αυτό τροποποιήθηκε με το δ. 320/1991 (ΦΕΚ 117 Α), καταργούνται και τα μέχρι σήμερα αποθεματικά του Κ.Α.Ε. περιέρχονται στο Κ.Α.Ε.Ο. ως πόροι του.
 3. Το Κ.Α.Ε.Ο. θεωρείται καθολικός διάδοχος του Κ.Α.Ε.
 4. Πόροι του Κ.Α.Ε.Ο. είναι ακόμη:
 5. ι) Το ασφάλιστρο επιβατών του πρώτου εδαφίου του άρθρου 10 του π.δτος 91/1979, που διατηρείται σε ισχύ και ορίζεται σε 6,5% επί του ναύλου, όπως αναγράφεται στο ναυλολόγιο που ισχύει και σε περίπτωση ολικής ναύλωσης επί του ολικού ναύλου. ii) Το τέλος υπέρ του Ν.Α.Τ. του άρθρου 77 παράγραφος 8 στοιχείο β του ν. 1892/ 1990 (ΦΕΚ 101 Α)το οποίο διατηρείται σε ισχύ, καλείται εφεξής ασφάλιστρο οχημάτων και ορίζεται σε 6,5% επί του ναύλου, όπως αναγράφεται στο ναυλολόγιο που ισχύει, iii) Οι τόκοι των κεφαλαίων του και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του και κάθε παροχή από χαριστική αιτία με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου. που διατίθεται στο Ν.Α.Τ. υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο. ιν) Τα πρόσθετα τέλη, πρόστιμα ή προσαυξήσεις που αποδίδονται στο Κ.Α.Ε.Ο. και επιβάλλονται με τις διατάξεις του παρόντος ή άλλες διατάξεις του Ν.Α.Τ. για θέματα που αφορούν το Κ.Α.Ε.Ο.
 6. Τα αποθεματικά του Κ.Α.Ε.Ο. τηρούνται σε ίδιο έντοκο τραπεζικό λογαριασμό.
 7. Με απόφαση του Δ 1 του Ν,Α.Τ. μπορεί να υπάρξει και άλλη μορφή επένδυσης των αποθεματικών του Κ.Α.Ε.Ο., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Από τα έσοδα του Κ.Α.Ε.Ο. ποσοστό 75% αποτελεί πόρο του Ν.Α.Τ.
 9. Το ασφάλιστρο καταβάλλεται από τον επιβάτη ή τον οδηγό του οχήματος και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του εισιτηρίου
 10. Η είσπραξη των πόρων υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο, που αναφέρονται στις περιπτώσεις i και ii του στοιχείου β, ενεργείται με ευθύνη της πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας επιχείρησης και η απόδοση τους στο Ν.Α.Τ., είτε απευθείας σε αυτό είτε μέσω υπολόγων του είτε μέσω των λιμενικών αρχών, πραγματοποιείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από το τέλος κάθε ημερολογιακού διμήνου με βάση:
 11. ι) θεωρημένο αντίγραφο της προσωρινής ή εκκαθαριστικής δήλωσης του Φ.Π.Α., που κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) από τους ανωτέρω υπόχρεους και ii) ειδικό έντυπο κατάστασης που χορηγείται από το Ν.Α.Τ., όπου εμφανίζονται χωριστά τα υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο. ασφάλιστρα, θεωρημένο αντίγραφο της οποίας θα προσκομίζεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τους υπόχρεους, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η υποβολή της προσωρινής δήλωσης του Φ.Π.Α, της επόμενης περιόδου.
 12. Το Ν,Α.Τ. με τααρμόδια όργανα του, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του, δύναται να προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών που βρίσκονται στα χέρια των υπευθύνων για την είσπραξη ή τρίτων και να λαμβάνει γνώση σχετικών στοιχείων υπηρεσιών, με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω πόρων.
 13. Αν διαπιστώνονται διαφορές από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., όσον αφορά το ύψος των εσόδων των υπόχρεων για την απόδοση του ασφαλίστρου υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο., οι Δ.Ο.Υ. κοινοποιούν στο Ν.Α.Τ. τις διαφορές αυτές με σκοπό τη βεβαίωση των επιπλέον οφειλόμενων ασφαλίστρων.
 14. Οι πόροι που αναφέρονται στις περιπτώσεις ι, ιι και ιν του στοιχείου β θεωρούνται εισφορές εκ ναυτολογίου, κατά την έννοια του άρθρου 19 παράγραφος 3 του ν. 3170/1955 (ΦΕΚ 76 Α), όπως τροποποιήθηκε με το όρθρο 8 του ν. 4502/1966 (ΦΕΚ 54 Α) και το άρθρο 1 του ν.δ/τος 87/1969 (ΦΕΚ 5 Α) και ετέθη ως παράγραφος 3 του άρθρου 86 του με το π.δ. 913/1978 (ΦΕΚ 220 Α) κωδικοποιημένου νόμου 792/1978.
 15. Η βεβαίωση των οφειλόμενων πόρων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Ν.Α.Τ., με βάση φύλλο εκκαθάρισης που εκδίδεται από τη Διεύθυνση Πόρων του Ταμείου.
 16. Το φύλλο εκκαθάρισης είναι τίτλος νόμιμος και εκτελεστός, κατά την έννοια του άρθρου 9 παράγραφος 1 του ν. 4502/1966, όπως ετέθη ως παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 90 του με το π.δ. 913/1978 κωδικοποιημένου νόμου 792/1978 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγραφος 10 του ν. 1711/1987 (ΦΕΚ 109 Α).
 17. Η αναγκαστική είσπραξη των βεβαιούμενων οφειλών γίνεται είτε από τον Πρόεδρο του Δ. Σ. του Ν Α.Τ. είτε από τον αρμόδιο Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ. Ο. Υ . σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
 18. Τα κατά τα ανωτέρω βεβαιούμενα ποσά. προσαυξανόμενα κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. είναι, κατά το άρθρο 19 παράγραφος 3 του ν. 3170/1955. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4502/1966 και το άρθροτου ν.δ.τος 87 1969 και ετέθη ως παράγραφος 9 του άρθρου 86 του με το π.δ. 913. 1978 κωδικοποιημένου νόμου 79/1976, προνομιούχα επί του πλοίου και του ναύλοι. άνευ χρονικού προσδιορισμού, κατά το άρθρο 205 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
 19. Για τη μη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του Κ.Ε.Δ.Ε., που επιβάλλονται από την επόμενη ημέρα λήξεως της προθεσμίας προς απόδοση των σαράντα ημερών, δύναται να απαγορεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. ο απόπλους του πλοίου ή των πλοίων, που διαχειρίζεται η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση.
 20. Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει της προϊσχύουσας διάταξης οφείλονται και εισπράττονται σύμφωνα με αυτή.
 21. Το ίδιο ισχύει και για μη εισπραχθέντες ή μη αποδοθέντες πόρους που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου.
 22. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., μπορεί να ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο το θέμα των προθεσμιών που αναφέρονται ανωτέρω και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και ελέγχου των υπέρ του Κ.Α.Ε.Ο. πόρων.
 23. Στην ασφάλιση του παρόντος υπάγονται οι επιβάτες και τα πάσης φύσεως οχήματα που μεταφέρονται με πλοία του στοιχείου α, μόνον εφόσον ο κίνδυνος προέρχεται από ναυτικό ατύχημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του π.δ/τος 91/1979.
 24. Όταν επέλθει κίνδυνος που καλύπτεται από την ασφάλιση οφείλεται εφάπαξ αποζημίωση, που προσδιορίζεται ως πολλαπλάσια του μηνιαίου βασικού μισθού ναύτη επιβατηγού-ακτοπλοϊκού πλοίου, όπως ισχύει κάθε φορά. σύμφωνα με τη σχετική συλλογική σύμβαση εργασίας, ως εξής:
 25. αα) Προκειμένου για επιβάτες, η αποζημίωση πρώτης κλάσεως είναι ίση με το εικοσαπλάσιο του ως άνω μισθού και δεύτερης κλάσεως το δεκαπλάσιο αυτού, ββ) Προκειμένου για ολική απώλεια οχημάτων:
 26. 1) Επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών έως έναν (1) τόννο ωφέλιμου φορτίου, το τριπλάσιο του ως άνω μισθού, για κάθε μέτρο μήκους τους.
 27. 2) Φορτηγών αυτοκινήτων, λεωφορείων και λοιπών οχημάτων, το εξαπλάσιο του ως άνω μισθού για κάθε μέτρο μήκους τους.
 28. 3) Δίκυκλων και τρίκυκλων, το 1/200 του ως άνω μισθού για κάθε κυβικό εκατοστό της μηχανής τους.
 29. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερες της μιας συλλογικές συμβάσεις ναύτη ακτοπλοϊκού πλοίου, τότε η επιλογή της βάσης υπολογισμού των αποζημιώσεων αυτών καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.
 30. Με ίδια απόφαση μπορεί να αναπροσαρμόζεται η βάση υπολογισμού των ίδιων αποζημιώσεων.
 31. Τα άρθρα 6 και 7 του π.δ/τος 91/1979 για τον τρόπο κατανομής και τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης για τους δικαιούχους επιβάτες εφαρμόζονται αναλόγως και στους δικαιούχους ιδιοκτήτες οχημάτων και δίκυκλων ή τρίκυκλων, έστω και αν δεν τα συνοδεύουν.
 32. ιε) Τα κεφάλαια του ΚΑΕΟ διατίθενται και για την πληρωμή των συντάξεων κύριων και επικουρικών με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.
 33. Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου το Ν.Α.Τ. είναι υποχρεωμένο να καλύπτει συμπληρωματικά τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τις οποίες μπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συμβάσεις με διαγωνισμό προς κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου ολικά ή μερικά.
Άρθρο 5
1.  
 1. Ο χρόνος της ετήσιας άδειας του ναυτικού, όπως αυτός καθορίζεται εκάστοτε κατά τις κείμενες διστάζεις, λαμβάνεταιυπόψη γιατη θεμελίωσητου συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την επαύξηση της σύνταξης του. μόνο για τις υπηρεσίες που απέκτησε ο ναυτικός ως μέλος συγκροτημένου πληρώματος ή με ιδιότητα που εξομοιώνεται με την ιδιότητατέτοιου μέλους και είναι από αυτές που προβλέπονται στον αριθμό 2 του άρθρου 3 του κ. ν. 792/1978, όπως ισχύει μετά την τροποποίησητου μετο άρθροτουν 1085/1980, σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία, συμβεβλημένα ή μημετοΝ.Α.Τ., αποκλεισμένης κάθε άλλης υπηρεσίας που λογίζεται ή εξομοιώνεται με πραγματική ναυτική υπηρεσία ή αποκτήθηκε σε πλοία μέχρι 25 κ.ο.χ. και πλωτά ναυπηγήματα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.
 2. Για κάθε άλλη υπηρεσία, που αναγνωρίζεται ασφαλιστικά από το Ν.Α.Τ. ο χρόνος της ετήσιας άδειας Λαμβάνεται υπόψη μόνο για την επαύξηση της σύνταξης εφόσον έχουν εξοφληθεί στο Ν.Α.Τ.
 3. Κεφάλαια, Ειδικούς Λογαριασμούς και Ταμεία Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού οι τακτικές μηνιαίες εισφορές πλοιοκτήτη και ναυτικού προσαυξημένες κατά το επίδομα αδείας.
 4. Ηδιάταξη αυτή ισχύει για τις υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 1998.
 5. Υ) Προκειμένου περί των υπηρεσιών του εδαφίου β ο χρόνος της ετήσιας άδειας δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για την θεμελίωση ούτε για την επαύξηση τηςσύνταξης και ο μισθός επί του οποίου υπολογίζονται οι τακτικές μηνιαίες εισφορές δεν προσαυξάνεται με το επίδομα αδείας, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.
 6. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1η Μαρτίου Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται για τους ναυτικούς που υπηρετούν, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως καθηγητές των δημοσίων σχολών εμπορικού ναυτικού, για τους οποίους εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
2.  
  Η αληθής έννοια της παραγράφου 4 σε συνδυασμό με το στοιχείο β της παραγράφου 2 της 2311.1/18/1989 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1844/1989 (ΦΕΚ 100 Α) είναι ότι η καταβολή της επικουρικής σύνταξης του Κ.Ε.Α.Ν. του Ν Α Τ αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης ή του θανάτου ναυτικού ή συνταξιούχου, εφόσον όμως έχουν προηγουμένως καταβληθεί ολοσχερώς οι εισφορές μιας τουλάχιστον πενταετίας, διαφορετικά και σε κάθε περίπτωση η καταβολή αυτή αρχίζει από τον επόμενο μήνα μετά την ολοσχερή καταβολή των εισφορών μιας πενταετίας.
3.  
 1. Η επικουρική σύνταξη που παρέχεται από τον Κ.Ε.Α.Ν. ορίζεται κατά την πρώτη παροχή της, σε ποσοστό της εκάστοτε καταβαλλόμενης κυρίας σύνταξης του Ν.Α.Τ., στην οποία συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης επιδόματα.
 2. Το ποσοστό αυτό ορίζεται ανά έτος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. και καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., η οποία στηρίζεται σε αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του Κ.Ε.Α.Ν.
 3. Όταν πρόκειται για συντάξεις Ν.Α.Τ. κατωτάτου ορίου το παραπάνω ποσοστό δεν εφαρμόζεται επί του κατώτατου ορίου αλλά επί της δικαιούμενης σύνταξης ήτοι της κυρίας σύνταξης του Ν.Α.Τ. που εκάστοτε δικαιούται ο συνταξιούχος και εφαρμογή των διατάξεων περί συνταξιοδότησης του Ν.Α.Τ.
 4. Η καταβολή της επικουρικής σύνταξης αρχίζει από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.
 5. Ο χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. για παροχή επικουρικής σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πέντε (5) ετών, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος άδειας του ναυτικού, όπως προβλέπεται κάθε φορά από τη νομοθεσία περί Ν.Α.Τ.
 6. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης από το Ν.Α.Τ. λόγω ατυχήματος, ως χρόνος ασφάλισης στον Κ.Ε.Α.Ν. λαμβάνεται υπόψη ο αντίστοιχος χρόνος που υπολογίσθηκε από το Ν.Α.Τ. για τη χορήγηση σύνταξης λόγω ατυχήματος.
 7. Οι σχετικές διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, εφαρμόζονται αναλόγως και στον Κ.Ε.Α.Ν.
 8. Οι διατάξεις των στοιχείων α και β- ισχύουν για όσους καταστούν συνταξιούχοι Ν.Α.Τ.- Κ.Ε.Α.Ν. μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο στοιχείο α και για τους ήδη συνταξιούχους κατά την έκδοση της απόφασης αυτής, των οποίων η κύρια σύνταξη ξαναπροσαρμόστηκε ή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα:
 9. 1) με τις διατάξεις των εδαφίων β και στ της παρ. 2 του άρθρου 23α του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1078 νομού 792/1978, το οποίο προστέθηκε σε αυτόν με το άρθρο 5 του ν. 2390/1996 (ΦΕΚ 54 Α) και 2) τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α).
 10. Η επικουρική σύνταξη όσων υπάγονται στην περίπτωση αυτή αναπροσαρμόζεται και καταβάλλεται μετά την έκδοση της παραπάνω απόφασης.
 11. Από την έκδοση της απόφασης, που προβλέπεται στο στοιχείο α καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 10 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του ν. 1482/1984 και κάθε σχετική διάταξη που έχε. εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση τους ή χωρίς εξουσιοδότηση άλλα έχει κυρωθεί νομοθετικώς, οι οποίες προβλέπουν θέματα εξαγοράς και αναγνώρισης υπηρεσίας στην επικουρική ασφάλιση του Κ.Ε.Α.Ν.
4.  
 1. Στην παράγραφο 3 του κεφαλαίου Β του άρθρου 5 του ν. 2390/1996:
 2. αα) Το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από την έναρξη της ισχύος του. ως ακολούθως:
 3. ή αληθής έννοια της τελευταίας περιόδου της παραγράφου δ του άρθρου 3α του κ.ν. 792/1978, όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 1 περίπτωση β’ του ν.1711/1987 είναι ο ασφαλισμένος να μην λαμβάνει σύνταξη από άλλον κύριο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ββ) Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 4. Συντάξεις που έχουν Χορηγηθεί χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης διακόπτονται.
 5. Το εδάφιο που έχει προστεθεί με το στοιχείο α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1711/1987 στο τέλος της περίπτωσης β του άρθρου 3α του κ.ν.792/1978, όπως το άρθρο αυτό έχει προστεθεί στον κ.ν.792/1978 με το άρθρο 1 του ν. 1085/1980 τροποποιείται, ως ακολούθως:
 6. Για την παραπάνω πενταετή υπηρεσία, απαιτείτο, να έχουν πληρωθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές και να έχει πραγματοποιηθεί θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών μέσα στην τελευταία τετραετία προτού επέλθει ο ασφαλιστικός κίνδυνος.
 7. Ο χρόνος άδειας δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετούς υπηρεσίας.·.
 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το στοιχείο β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1711,1987.
 9. Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που καταργούνται δεν θίγονται.
5.  
  Το άρθρο 40 παράγραφος 2 στοιχείο α του ν. 2:70/1955. όπως τέθηκε ως άρθρο 25 παράγραφος 2 στοιχείο α του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νομού 792/1978 καταργείται.
6.  
  Το άρθρο 36 του ν. 4502/1965, όπως τέθηκε ως άρθρο 51 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978, αντικαθίσταται ως εξής: Τα έξοδα κηδείας που καταβάλλονται σε όποιους έχουν επιμεληθεί για την κηδεία συνταξιούχων του Ν.Α.Τ. καθορίζονται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων (139.000) δραχμών. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., δύναται να αναπροσαρμόζεται το ποσό αυτό, καθώς και να ορίζονται τα προς πληρωμή αναγκαία δικαιολογητικά, η προθεσμία υποβολής αυτών, ο τρόπος απόδειξης αυτού που έχει επιμεληθεί τα της κηδείας και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια..
7.  
  Μετά την απονομή της σύνταξης στον ασφαλισμένο και την παραλαβή των συνταξιοδοτικών του εγγράφων, το ναυτικό φυλλάδιο επιστρέφεται σε αυτόν, αφού προηγουμένως όλα τα φύλλα του ακυρωθούν με σφραγίδα, που θα αναγράφει τις λέξεις ΑΚΥΡΟ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΙ στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
8.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 3170/1955, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4502/ 1956 και τέθηκε ως παράγραφος 5 του άρθρου 24 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Τα χρηματικά ποσά των αναδρομικών συντάξεων που οφείλονται από το Ν.Α.Τ. στον δικαιούχο κατά το χρόνο του θανάτου του καταβάλλονται στο ακέραιο στα μέλη της οικογένειας του που δικαιούνται συντάξεως και εφόσον δεν υπάρχουν στους κληρονόμους του..
9.  
  Κατ εξαίρεση της κείμενης νομοθεσίας του Ν.Α.Τ. περί υποχρεωτικής ασφάλισης ναυτικών που ανήκουν σε συγκροτημένο πλήρωμα, οι Γενικοί Επιθεωρητές σκάφους και οι Επιθεωρητές Μηχανικών υπάγονται με τις ειδικότητες αυτές στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ν Α.Τ. και για υπηρεσία μέχρι έξι (6) το πολύ μήνες κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, μόνο εφόσον: α) υπηρετούν σε πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των χιλίων (1000) κ.ο.χ. και β) έχουν αντίστοιχο δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Α τάξης. Αν καταβλήθηκαν εισφορές για περισσότερο χρόνο από τον ανωτέρω επιστρέφονται.
10.  
 1. Ως δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή γνωμάτευσης περί της ανικανότητας για το ναυτικό επάγγελμα του ασφαλισμένου στο Ν.Α.Τ. ναυτικού, ορίζεται η Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.).
 2. Αν η Α.Ν.Υ.Ε. κρίνει τον ναυτικό ανίκανο για το ναυτικό επάγγελμα, τότε αυτός συνταξιοδοτείται κατά τα κατωτέρω, διαφορετικά η αίτηση του απορρίπτεται και του επιστρέφεται το ναυτικό φυλλάδιο.
 3. Για τη γνωμάτευση περί, της ανικανότητας μέλους της οικογένειας ναυτικού εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα οι δευτεροβάθμιες επιτροπές του Ι.Κ.Α.
 4. Ασφαλισμένοι του Ν.Α.Τ. που κρίθηκαν ανίκανοι για το ναυτικό επάγγελμα ή μέλη της οικογένειας τους που κρίθηκαν ανίκανοι κατά ποσοστό τουλάχιστον 67%, είτε η κρίση προέρχεται από την πρωτοβάθμια είτε. σε περίπτωση προσφυγής, από τη δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή:
 5. αα) συνταξιοδοτούνται προσωρινώς από το Ν.Α.Τ., εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα κύριος ασφάλισης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ββ) επανεξετάζονται ανά διετία και γγ) δικαιούνται να λάβουν, μέχρι να συνταξιοδοτηθούν οριστικώς, εφάπαξ χρηματική παροχή από το οικείο Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) ή το Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
 6. Επικουρική σύνταξη από τον Κ.Ε.Α.Ν. λαμβάνουν εφόσον συνταξιοδοτηθούν οριστικώς μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο στοιχείο α της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου.
 7. Σε όσους κρίθηκαν ανίκανοι για το ναυτικό επάγγελμα δεν χορηγείται για την αιτία αυτή οριστική σύνταξη του Ν.Α.Τ. σε περίπτωση συνταξιοδότησής τους από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
11.  
  Στο τέλος του άρθρου 9 του ν. 792/1978 (ΦΕΚ 110 Α), όπως τέθηκε ως άρθρο 33 στον κωδικοποιημένο με το π.δ. 913/1978 νόμο 792/1978 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως: Από 1.3.1998 για το επίδομα του παρόντος άρθρου υπολογίζεται και η υπηρεσία των αρχιπλοηγών, πλοηγών και του βοηθητικού προσωπικού των πλοηγικών σταθμών, ως και των πλοηγών σε λιμένες της αλλοδαπής. Η διάταξη αυτή ισχύει και για όσους είναι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. κατά το χρόνο που αρχίζει η εφαρμογή της.12.
 1. Οι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. υποβάλλουν σ αυτό τον Ιανουάριο κάθε έτους απλή δήλωση για το αμετάβλητο των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων τους.
 2. Αν υπάρχει αμφισβήτηση είναι δυνατόν να ζητηθεί ο τύπος της δήλωσης του κατωτέρω στοιχείου β.
 3. Τα πληρεξούσια τα οποία χορηγούν οι συνταξιούχοι του Ν.Α.Τ. για την είσπραξη των συντάξεων τους μπορεί να είναι αορίστου χρόνου, οι πληρεξούσιοι, όμως, προκειμένου να τους καταβληθεί το ποσό της σύνταξης, υποχρεούνται να καταθέτουν τον Ιανουάριο κάθε έτους στο Ν.Α.Τ. ή στην οικεία τράπεζα δήλωση του συνταξιούχου ότι το πληρεξούσιο τους ισχύει και δεν ανεκλήθη.
 4. Η δήλωση αυτή φέρει τον τύπο των δηλώσεων του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Λιμενική Αρχή ή από Αρχή που έχει τέτοια αρμοδιότητα.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., μπορεί να ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο ο τύπος των δηλώσεων αυτών, ο τρόπος της υποβολής τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
13.  
 1. Πλοίαρχοι Α ή Β Τάξεως και Μηχανικοί Α ή Β Τάξεως εμπορικού ναυτικού που εργάζονται σε πλοία, τα οποία τελούν υπό ναυπήγηση στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, είναι άνω των τριών χιλιάδων (3 000) κ.ο. χ. και δεν έχουν εφοδιαστεί με ναυτολόγια, μπορούν, μέχρι δυο το πολύ φορές κατά τη διάρκεια της ασφάλισης τους στο Ν.Α.Τ., να αναγνωρίσουν την υπηρεσία τους σε ανωτέρω πλοία μέχρι δώδεκα (12) μήνες για κάθε Πλοίο, εφόσον τα πλοία αυτά υψώσουν κατά την πρώτη νηολόγηση τους την ελληνική σημαία και την διατηρήσουν για χρόνο διπλάσιο του χρόνου που εξαγοράζεται.
 2. Η διάταξη του ανωτέρω στοιχείου α εφαρμόζεται για το χρονικό διάστημα της ναυπήγησης του πλοίου και για δύο το πολύ αξιωματικούς των ανωτέρω ειδικοτήτων για κάθε πλοίο, που μπορεί να είναι της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας
 3. Πλοίαρχοι Β Τάξεως που υπάγονται στο στοιχείο α μπορούν με αίτηση τους να αναγνωρίσουν μέχρι έξι (6) μήνες οπό την υπηρεσία αυτή για τη συμπλήρωση της συνολικώς απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση Διπλώματος Πλοιάρχου Α Τάξεως
 4. Τα θέματα που έχουν σχέση με την καταβολή των εισφορών, την απόδειξη συνδρομής των σχετικών προϋποθέσεων υπαγωγής στη διάταξη αυτή και γενικώς οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.
Άρθρο 6
1.  
 1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1012 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, όπως έχει προστεθεί με την παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 1711/1957 καταργείται.
 2. Το Ν.Α.Τ. ενημερώνει εγγράφως μέχρι την παραμονή του πλειστηριασμού τον υπάλληλο επί του πλειστηριασμού για τις οφειλές του πλοίου που πλειστηριάζεται.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.δ.·τος 3736/1957 (ΦΕΚ 168 Α) και της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.δ/τος 3737/1957 (ΦΕΚ 168 Α) προστίθενται τα ακόλουθα: Το Ν.Α.Τ. αντιστοίχως δικαιούται να χρησιμοποιεί για ίδια χρήση ακίνητα που ανήκουν στο Τ.Π.Α.Ε.Ν. ή Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν., ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του οικείου Ταμείου..
3.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 458/1976 (ΦΕΚ 280 Α), το οποίο έχει τεθεί ως εδάφιο ε της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978 αντικαθίσταται ως έξης: Περί της προμήθειας ειδών ή εκτέλεσης έργων, χωρίς έγκριση του Υπουργού, αξίας μέχρις ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών. Το ποσό αυτό αυξάνεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ., που ισχύει εφόσον εγκρίνεται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Προκειμένου περί προμήθειας ειδών ή εκτέλεσης έργων αξίας μεγαλύτερης του ποσού αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά, η απόφαση του Δ.Σ. υπόκειται σε έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας..
4.  
  Η παράγραφος 1 του όρθρου 26 του ν. 3170/1955, όπως τέθηκε ως παράγραφος 1 του άρθρου 94 του κωδικοποιημένου με το π.δ. 913/1978 νόμου 792/1978 και τροποποιήθηκε με το άρθρο Μόνο της 145054/ 9/21.10.1982 απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 839 Β) αντικαθίσταται ως εξής: Τις χρηματικές αξίες γενικά με τις οποίες αποστέλλονται χρήματα στο Ν.Α.Τ. εξοφλεί διαχειριστική επιτροπή που αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Ν.Α.Τ. με αναπληρωτή τους το Γενικό Διευθυντή. β) Το Διευθυντή Οικονομικού. με αναπληρωτή του το Διευθυντή Επιθεώρησης γ) Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ταμείου, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο του Τμήματος Λογιστηρίου..
5.  
 1. Ο Πρόεδρος του Ν.Α.Τ. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 5 του ν.δ-τος 152 1974, όπως τέθηκε ως άρθρο 5 στον κωδικοποιημένο με το π.δ. 913/1978 νόμο 792/1978, καθώς και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Ν.Α.Τ. που του παραχωρήθηκαν με το άρθρο 17 του ν, 1376/1983 (ΦΕΚ 96 Α).
 2. Μέρος των αρμοδιοτήτων του μπορεί ο Πρόεδρος να παραχωρεί στον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή ή άλλα όργανα του Ν.Α.Τ.
 3. Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Α.Τ. ορίζεται χωρίς αναπληρωτή και εκτός των λοιπών αρμοδιοτήτων του αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Ν.Α.Τ. όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 4. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 5α του ν. 792/1978, το οποίο προσετέθη σε αυτόν με την παράγραφο 13 του άρθρου 32 του ν. 2166. 1993 καταργείται.
 5. Το στοιχείο α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.δ/τος 152/1974, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 374/1976 (ΦΕΚ 156 Α) και τέθηκε ως στοιχείο α στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του κωδικοποιημένου με το π.δ. S13/1978 νόμου 792Ί978 τροποποιείται ως ακολούθως:
 6. α) Ο Αντιπρόεδρος του Ν.Α.Τ..
 7. Το Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίσταται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τουλάχιστον από τα λοιπά μέλη του, από τα οποία ένα τουλάχιστον από τους εφοπλιστές της φορτηγού ναυτιλίας και ένα από τους ναυτικούς.
 8. Αν υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου όταν τον αναπληρώνει.
6.  
  Οι εισφορές που εισπράττονται από το Ν.Α.Τ. μέσω ναυτολογίου ή εκτός αυτού υπέρ Ταμείων, Λογαριασμών ή Κεφαλαίων αποδίδονται τμηματικώς σε αυτά με φροντίδα του Ν.Α.Τ. και με κατάθεση σε ξεχωριστό για καθένα από αυτά τραπεζικό λογαριασμό. τον οποίο ανοίγει και διαχειρίζεται το ΝΑΤ. Ο λογαριασμός φέρει τον τίτλο του Ν.Α.Τ. και του Ταμείου. Λογαριασμού ή Κεφαλαίου στον οποίο αναφέρεται.
7.  
  Οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 του ν. 2329/1995 θεωρείται ότι αρχίζουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
8.  
 1. Προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας του Ν.Α.Τ. ορίζεται δικηγόρος του με απόφαση του Δ.Σ., η οποία καθορίζει και το πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του.
 2. Συνιστάται στο Ν.Α.Τ. μία θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αντιμισθία, η οποία αυξάνει τις αντίστοιχες θέσεις δικηγόρων του και καλύπτεται από δικηγόρο στο Εφετείο ή τον Άρειο Πάγο, Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η κείμενη νομοθεσία και οι διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.
9.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για τη νομοθεσία του Ν.Α.Τ., του Τ.Π.Α.Ε.Ν. ή του Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν. Με έξοδα του Ν.Α.Τ. οι κωδικοποιήσεις αυτές εκτυπώνονται και διανέμονται δωρεάν στους ναυτικούς ως αδιατίμητο έντυπό του.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 157/1973, ΦΕΚ 261 Λ ) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 1, α) Η γενική ή μερική επιθεώρηση των πλοίων, η χάραξη των γραμμών φόρτωσης, η έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, η παρακολούθηση εργασιών ναυπηγήσεων ή μετασκευών, καθώς και ο έλεγχος των πλοιοκτητριών εταιρειών και η έκδοση των οικείων πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της διεθνούς σύμβασης του 1974 Περί ασφαλείας ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση (ΠΑΑΖΕΘ 74) δύναται να ανατεθούν σε αναγνωρισμένους από την Ελλάδα ή Κράτος- Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμούς με την υπογραφή επίσημης γραπτής συμφωνίας, το περιεχόμενο της οποίας περιλαμβάνει όσα προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αναγνωρίζονται οι οργανισμοί, οι οποίοι πληρούν τα σχετικό κριτήριο που προβλέπουν οι κοινοτικές οδηγίες..
2.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 63 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Διαγράφονται από τα οικεία μητρώο απογραφέντες ναυτικοί εφόσον εντός τετραετίας από την απογραφή ή την τελευταία ναυτολόγηση τους δεν πραγματοποίησαν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών..
3.  
  Μετά το άρθρο 250 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου προστίθεται άρθρο 250α ως ακολούθως: Αρθρο 250α Η προσωρινή ή οριστική στέρηση του ναυτικού επαγγέλματος παντός κατόχου αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας ή πιστοποιητικού, που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από Ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978, για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες κατά την κρίση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού μπορεί να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια της ζωής ή της περιουσίας στη θάλασσα ή το θαλάσσιο περιβάλλον κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και έχουν σχέση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα προαναφερόμενα αποδεικτικά ή πιστοποιητικά, αρχίζει με την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αυτών των αποδεικτικών ή πιστοποιητικών και του ναυτικού φυλλαδίου..
4.  
  Το άρθρο Τέταρτο του ν. 2208/1994 (ΦΕΚ 71 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: Αρθρο Τέταρτο Οι κώδικες επικίνδυνων φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και οι τροποποιήσεις τους, καθώς και οι κώδικες του ως άνω Οργανισμού που έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, τον έλεγχο των πλοιοκτητριών εταιρειών ή την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οι τροποποιήσεις τους γίνονται αποδεκτοί με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
5.  
 1. Επί των εισιτηρίων και των αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που εκδίδονται για τα Επιβατηγά (Ε Τ) και Επιβατηγά-Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία, οι πλοιοκτήτες-εφοπλιστές των οποίων έχουν εφοδιασθεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα έχουν συμβληθεί και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, είναι δυνατή η αναγραφή μίας μόνο τιμής (αξίας), στην οποία θα εμπεριέχονται, εκτός του καθαρού ναύλου, οι υπέρ τρίτων επιβαρύνσεις (τέλη, κρατήσεις) και ο Φ.Π.Α.
 2. Στην περίπτωση αυτή ο αναλογών Φ.Π.Α, υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση χρησιμοποιώντας το συντελεστή Φ.Π.Α, που κάθε φορά ισχύει για τις εν λόγω υπηρεσίες στη συνολική αξία που αναγράφεται στα εισιτήρια και τις αποδείξεις μεταφοράς οχημάτων.
 3. Κατ εξαίρεση, στις αποδείξεις μεταφοράς που εκδίδονται για επαγγελματική χρήση, ο Φ.Π.Α, αναγράφεται ξεχωριστά.
 4. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παραγράφου αυτής
6.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών μπορούν να καθορίζονται οι όροι. προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση της δυνατότητας αναγραφής μίας και μόνο τιμής (αξίας) επί των εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων που παρέχεται με την προηγούμενη παράγραφο και για Επιβατηγά (Ε/Γ) και Επιβατηγά - Οχηματαγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοία συγκεκριμένων δρομολογιακών γραμμών, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές των οποίων δεν υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί και εγκαταστήσει ή αποδεδειγμένα έχουν συμβληθεί και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων.
Άρθρο 8
1.  
 1. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν. διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 2. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν. ορίζεται πρόσωπο με γνώσεις και πείρα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα διοίκησης.
 3. Ο. Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν. δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης.
 4. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 5. Ο Ο.Ν, διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
 6. Το Δ.Σ. του Ο.Ν. συγκροτείται από:
 7. α) τον Πρόεδρο, β) τον Αντιπρόεδρο, γ) δύο εκπροσώπους των εφοπλιστών, εκ των οποίων ο ένας είναι παράλληλα και μέλος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. δ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.), ε) έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών, στ) έναν εκπρόσωπο του συλλόγου εργαζομένων του Ο.Ν. και ζ) δύο ειδικούς επί νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων.
 8. Το Δ.Σ. του Ο.Ν. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και τα μέλη του, έκτος του Προέδρου και Αντιπροέδρου, ορίζονται με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους.
 9. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών έχουν την ιδιότητα των μελών που αναπληρώνουν Οι ειδικοί επί νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας.
 10. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται από τις τάξεις των εφοπλιστών, της Π.Ν.Ο. και των συνταξιούχων ναυτικών προτείνονται από τις οικείες οργανώσεις τους εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
 11. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Ν. και ο αναπληρωτής του προτείνονται, εντός του ιδίου χρόνου των δεκαπέντε ημερών (15), από συνέλευση όλων των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται από το σύλλογο των υπαλλήλων του Ο.Ν. που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών.
 12. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στον Ο.Ν.
 13. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
 14. Ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων προέρχεται, για το πρώτο μισό της θητείας του Δ.Σ., είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών αξιωματικών είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών κατώτερων πληρωμάτων και ο αναπληρωτής του από τη διαφορετική από αυτόν οργάνωση.
 15. Για το δεύτερο μισό της θητείας αυτής η εκπροσώπηση των οργανώσεων γίνεται αντιστρόφως.
 16. Σε κάθε περίπτωση ως οργάνωση νοείται η οργάνωση που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική του κλάδου.
 17. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών μπορεί να προχωρήσει ελεύθερα στο διορισμό των οικείων μελών του Δ.Σ.
 18. Οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Τ.Π.Α.Ε.Ν., Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν., Εστίας Ναυτικών, Ε.Λ.Ο.Ε.Ν., Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού, Ν.Ε.Ε. και εν γένει όλων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του Υ.Ε.Ν που δεν αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, με τις οποίες προβλέπονται ο θεσμός του Υπουργικού Επίτροπου ή Κυβερνητικού Επιτρόπου η Αντιπροσώπου του Υπουργού, οι αρμοδιότητες τους η ύπαρξη απαρτίας με τη συμμετοχή τους και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καταργούνται.
 19. Σε περίπτωση ισοψηφίας:
 20. αν πρόκειται περί φανερής ψηφοφορίας υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει, ενώ αν πρόκειται περί μυστικής, κατά την κρίση του Δ.Σ., ψηφοφορίας η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
 21. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
 22. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Δ.Σ. αυτή παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου.
 23. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις δεσμευτικές για το νέο Δ.Σ., αλλά περιορίζεται στη διευθέτηση και προώθηση συνήθων υποθέσεων τρέχουσας φύσης.
 24. Σε περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας περί Ο.Ν. και γενικώς της κείμενης νομοθεσίας, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση διορισμού του Δ.Σ. ή μέλους αυτού.
 25. Εάν κάποιο μέλος απουσιάζει χωρίς σπουδαίο λόγο σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας μπορεί με απόφασή του να το αντικαθιστά μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για το διορισμό του.
 26. Καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ο.Ν., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ.
 27. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλα πρόσωπα ή εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι καλούνται από το Δ.Σ. για συγκεκριμένο θέμα και αποχωρούν μετά το πέρας της συζήτησης του θέματος.
 28. Οι αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 29. Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν και νέες αρμοδιότητες, πέρα από αυτές που περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις.
 30. Στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται αμοιβή κατά συνεδρίαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. και έγκριση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 31. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών είναι δυνατή η μετατροπή της σχέσης του Προέδρου ή και του Αντιπροέδρου του Ο.Ν. σε σχέση πλήρους απασχόλησης.
 32. Με ίδια απόφαση καθορίζεται, στην περίπτωση αυτή, το ύψος της αποζημίωσης που τους καταβάλλεται.
2.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 315/1976 (ΦΕΚ 107 Α) προστίθενται τα ακόλουθα: Ειδικά για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο συντονισμός όλων ή ορισμένων Διευθύνσεων στις οποίες προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι μπορεί να γίνεται από Γενικό Διευθυντή, πολιτικά υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, όπως ειδικότερα προβλέπεται από τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό του..
3.  
  Συνιστώνται στον Ο.Ν. οι ακόλουθες έξι (6) θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και μία (1) οργανική θέση δικηγόρου ως εξής:.
 1. Δημιουργείται στο Υ.Ε.Ν. Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, η οποία υπάγεται στον Υπουργό.
 2. Σκοπός της Διεύθυνσης αυτής είναι η εισαγωγή και εφαρμογή πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στο Υ.Ε.Ν., η ανάλυση και ο σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων, η οργάνωση, ο συντονισμός και η ενημέρωση των παραγόμενων ή τηρούμενων σε ηλεκτρονική μορφή πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου, η επίβλεψη και η παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων του Υπουργείου και η σύνταξη μελετών και προγραμμάτων εκσυγχρονισμού του Υπουργείου σε θέματα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.
 3. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ορίζεται είτε ανώτερος αξιωματικός του Λ.Σ. (Τ), ο οποίος γνωρίζει τη λειτουργία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων και άριστα την αγγλική γλώσσα, είτε υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής ή αν δεν υπάρχει ΤΕ Πληροφορικής, ο οποίος γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα.
 4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών διαρθρώνεται σε τμήματα ως εξής:
 5. 1) Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων, 2) Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, 3) Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων.
 6. Στο Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων και στο Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων ορίζεται ως προϊστάμενος αξιωματικός του Λ.Σ., ο οποίος γνωρίζει τη λειτουργία και χρήση υπολογιστικών συστημάτων και άριστα την αγγλική γλώσσα.
 7. Στο Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης ορίζεται ως προϊστάμενος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής και αν δεν υπάρχει υπάλληλος κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ και αν δεν υπάρχει υπάλληλος κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, οι οποίοι γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα.
 8. Μία (1) θέση Δικηγόρου με έμμισθη εντολή αορίστου χρόνου και πάγια μηνιαία αμοιβή.
 9. 1)Τμήμα Επιχειρησιακών Συστημάτων:
 10. Η ανάπτυξη και διαχείριση επιχειρησιακών εφαρμογών, όπως εφαρμογών αλιείας, δορυφορικών συστημάτων, εφαρμογών λιμενικών αρχών. 2)Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης:
 11. Η ανάπτυξη και διαχείριση διοικητικών εφαρμογών, όπως βάσεις πλοίων, ναυτικών, σχολών εμπορικού ναυτικού. μισθοδοσίας. 3)Τμήμα Εκμετάλλευσης και Υποστήριξης Συστημάτων και Δικτύων:
 12. Η ανάπτυξη και διαχείριση δικτύου, η υποστήριξη και συντήρηση λογισμικού υλικού, η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων απογραφής.
 13. Η πρόσβαση σε βάσεις πληροφοριών, η διαχείριση και ενημέρωση ηλεκτρονικών σελίδων του Υπουργείου.
 14. Ο έλεγχος τήρησης διαδικασιών ασφάλειας.
 15. Η Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υ.Ε.Ν. που ήδη υπάρχει μετονομάζεται σε Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών.
 16. Αρμοδιότητες Διευθύνσεων και Τμημάτων ή Γραφείων ή Υπηρεσιών του Υ.Ε.Ν., οι οποίες έχουν σχέση με αρμοδιότητες που αναφέρονται στα προηγούμενα στοιχεία της παραγράφου αυτής είτε με θέματα πληροφορικής, τα οποία αναφέρονται ή όχι στις αρμοδιότητες αυτές, μεταφέρονται αυτοδικαίως στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών που δημιουργείται. στ) Για την επίτευξη των σκοπών της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υ.Ε.Ν. είναι δυνατή, μέσα σε μία διετία από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η ανάθεση έργων και μελετών που εντάσσονται στους σκοπούς της, προϋπολογισμού μέχρι είκοσι (20) εκατομμυρίων δραχμών κατά περίπτωση, σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 17. Α.Ε.Ι. η Τ.Ε.Ι., ερευνητικά πανεπιστημιακά ινστιτούτα και κέντρα τεχνολογικής έρευνας.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του κ.ν. 792. 1978. όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 39 του ν. 1085/ 1990 και 10 παράγραφος 1 του ν. 2329/1995, αντικαθίσταται ως έξης: 2. Με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων της παραγράφου 1, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, εγγράφονται κάθε χρόνο στους οικείους προϋπολογισμούς τους ποσά, τα οποία διατίθενται για παροχή δανείων στους υπάλληλους τους ύψους μέχρι επτά (7) μηνιαίων αποδοχών και προκειμένου για τους συνταξιούχους του Ν.Α.Τ. μέχρι επτά (7) μηνιαίων συντάξεων. Η εξόφληση των δανείων αυτών γίνεται σε τριάντα έξι (36) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με επιτόκιο ίδιο με αυτό που ορίστηκε για την τελευταία, πριν την υποβολή της αίτησης του δανείου, έκδοση ομολόγων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας..
5.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι ώρες εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων των κλάδων ΤΕ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων, ΔΕ Βοηθών Μικροβιολογικών-Βιοχημικών Εργαστηρίων και ΔΕ Χειριστών Συσκευών Ιατρικών Εργαστηρίων του Ο.Ν. ορίζονται σε τριάντα (30).Άρθρα 9 Διοικητικά θέματα.
6.  
  Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 2227/1994 (ΦΕΚ 129 Α) εφαρμόζεται αναλόγως και για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένας Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ.).
7.  
 1. Επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, στις υπηρεσίες του Υ.Ε.Ν. και στους οργανισμούς, ταμεία και γενικώς νομικά πρόσωπα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του, η σύνδεση και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και πληροφόρησης, όπως W.W.W., ΙΝΤΕRΝΕΤ και άλλων συναφών μέσων, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους αναγκών.
 2. Επιτρέπεται για τις επιχειρησιακές ανάγκες του Λιμενικού Σώματος η σύνδεση και χρήση κινητής τηλεφωνίας.
 3. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τα πρόσωπα που δικαιούνται τέτοιας χρήσης. τη διαδικασία χορηγήσεων, αντικαταστάσεων ή ανακλήσεων των τηλεφωνικών παροχών, τον καθορισμό ορίων δαπανών κατά χρήστη ή ομάδες χρηστών και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
8.  
  Κατά την πρώτη εκπαιδευτική περίοδο σε π οι σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ναυτολογούνται ιδιότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δημιουργείται με την παρούσα διάταξη. Οι σπουδαστές λαμβάνουν από 1.1.1997 μέχρι 31.12.1999 αντί αμοιβής και λοιπών επιδομάτων μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα πρακτικής άσκησης, επί του οποίου καθορίζονται και οι ασφαλιστικές εισφορές κατά την κείμενη νομοθεσία. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος, τα ειδικά θέματα των εισφορών, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών.
9.  
 1. Ένας Αρεοπαγίτης ή Εφέτης, ως Πρόεδρος
 2. Το πόρισμα των επιτροπών μπορεί να παραπέμπετε από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή ή στη Διεύθυνση Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υ.Ε.Ν., οι οποίες το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών πιστοποιούν το περιεχόμενο του πορίσματος και εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία περί κυρώσεων.
 3. Ένας ανώτερος αξιωματικός Λ.Σ.
 4. δ) Ο Πλοίαρχος και ο Μηχανικός του Ε.Ν. και οι αναπληρωτές τους, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, επιλέγονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας από κατάλογο οκτώ (8) μελών που έχουν τα προσόντα του παρόντος άρθρου, ο οποίος του υποβάλλεται ξεχωριστά από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. την Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Ε.Ν., την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Πλοιάρχων Ε.Ν. και την Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Μηχανικών Ε.Ν.
 5. Ο διπλωματούχος ναυπηγός μηχανικός και ο αναπληρωτής του επιλέγονται από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, από κατάλογο οκτώ (8) εν ενεργεία μελών που κατέχουν τα προσόντα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, που υποβάλλεται από το Σύλλογο Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος.
 6. Οι παραπάνω κατά φορέα κατάλογοι δεν είναι απαραίτητοι αν δεν υποβληθούν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που εγγράφως θα ζητηθούν από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας..
 7. Ένας ανώτερος τεχνικός αξιωματικός Π.Ν.
 8. 6.
 9. Το Ανακριτικό Συμβούλιο Ναυτικών Ατυχημάτων (Α.Σ.Ν.Α.) βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος και τέσσερα από τα μέλη..
 10. Ένας εφοπλιστής ή ειδικός στη ναυτιλιακή θεωρία και πρακτική
 11. Ένας Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), κάτοχος διπλώματος Α τάξεως, με πενταετή τουλάχιστον θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία χωρητικότητας άνω των 3.000 κ.ο.χ.
 12. Στο ν.δ. 712/1970 (ΦΕΚ 237 Α):
 13. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 14. 2.
 15. Τα Α.Σ.Ν.Α. είναι επταμελή, συγκροτούνται ανά διετία με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας να μετέχουν σε αυτά:.
 16. Ένας Μηχανικός ΕΝ., κάτοχος διπλώματος Α τάξεως, με πενταετή θαλάσσια υπηρεσία σε πλοία χωρητικότητας άνω των 3.000 κ.ο.χ. τα οποία φέρουν μηχανές εσωτερικής καύσεως άνω των 3.000 ίππων.
 17. Ένας διπλωματούχος ναυπηγός μηχανικός, κάτοχος διπλώματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και με προϋπηρεσία ναυπηγού τουλάχιστο δεκαπέντε (15) ετών, η οποία βεβαιώνεται από το Σύλλογο Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Με την έναρξη ισχύος του παρόντος, πέραν αυτών που αναφέρονται στα επί μέρους άρθρα καταργούνται: α) Το άρθρο 2 παράγραφος 1 και τα άρθρα 8, 9, 10, εκτός του πρώτου εδαφίου, 11, 13 και 14 του π.δ/τος 91/1979. β) Το π.δ. 556/1979 (ΦΕΚ 174 Α). γ) Το άρθρο 77 παράγραφος 8 στοιχείο β του ν. 1892/ 1990, εκτός του πρώτου εδαφίου του. δ) Το άρθρο 24 του ν. 1957/1991 (ΦΕΚ 114 Α). ε) Το π.δ. 320/1991 (ΦΕΚ 117 Α). στ) Κάθε άλλη διάταξη, που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει ίδια θέματα κατά διάφορο τρόπο.
Άρθρο 11 "Δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού"
1.  
  Με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος προκαλείται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 1997 ύψους 6.077.111 δρχ. και των Προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ., αρμοδιότητας Υ.Ε.Ν., ύψους δρχ. 97.247.500. Για τα επόμενα έτη η επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού θα ανέλθει σε δρχ. 111.000.000 και των Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι δρχ. 278.000.000 κατ έτος. Επίσης θα προκληθεί δαπάνη του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων δρχ. 1.380.000.000 το έτος 1997, δρχ. 1.260.000.000 το έτος·19θ8 και δρχ. 1.310.000.000 το έτος 1999 για την καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος στους σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
Άρθρο 12 "Ισχύς"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-02-04 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/23
2006-03-30 . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Για τη μη είσπραξη ή την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση, ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις και τις προσαυξήσεις του Κ.Ε.Δ.Ε., που επιβάλλονται από την επόμενη ημέρα λήξεως της προθεσμίας προς απόδοση των σαράντα ημερών, δύναται να απαγορεύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Α.Τ. ο απόπλους του πλοίου ή των πλοίων, που διαχειρίζεται η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια επιχείρηση.
 • Πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος βάσει της προϊσχύουσας διάταξης οφείλονται και εισπράττονται σύμφωνα με αυτή.
 • Το ίδιο ισχύει και για μη εισπραχθέντες ή μη αποδοθέντες πόρους που αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, ανεξάρτητα αν έχει εκδοθεί πράξη επιβολής προστίμου.
 • Αντικατάσταση
  A/2006/64
  2007-06-08 Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας.
  Τροποποίηση Τύπος
 • ιε) Τα κεφάλαια του ΚΑΕΟ διατίθενται και για την πληρωμή των συντάξεων κύριων και επικουρικών με απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.
 • Σε περίπτωση επέλευσης ασφαλιστικού κινδύνου το Ν.Α.Τ. είναι υποχρεωμένο να καλύπτει συμπληρωματικά τις οφειλόμενες αποζημιώσεις για τις οποίες μπορεί να συνάπτονται ασφαλιστικές συμβάσεις με διαγωνισμό προς κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου ολικά ή μερικά.
 • Αντικατάσταση
  A/2007/122
  2017-11-29 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εφοδιάζονται με ναυτολόγιο τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως χωρητικότητας, τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων, τα αλιευτικά σκάφη μέχρι τριάντα (30) κ.ο.χ. ή ολικού μήκους έως και είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και κάθε άλλο σκάφος μέχρι είκοσι πέντε (25) κ.ο.χ.
 • Αντικατάσταση
  A/2017/184
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/145054/9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/145054_9 1982
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/2311.1/18 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/2311_1_18 1989
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/3423.18/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/3423_18_1 1989
  ΝΟΜΟΣ 1955/3170 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3170 1955
  ΝΟΜΟΣ 1956/4502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/4502 1956
  ΝΟΜΟΣ 1957/1711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/1711 1957
  ΝΟΜΟΣ 1965/4502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4502 1965
  ΝΟΜΟΣ 1966/4502 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4502 1966
  ΝΟΜΟΣ 1976/374 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/374 1976
  ΝΟΜΟΣ 1976/393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/393 1976
  ΝΟΜΟΣ 1976/438 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/438 1976
  ΝΟΜΟΣ 1976/458 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/458 1976
  ΝΟΜΟΣ 1976/79 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/79 1976
  ΝΟΜΟΣ 1978/792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/792 1978
  ΝΟΜΟΣ 1978/913ΝΟΜΟ792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913ΝΟΜΟ792 1978
  ΝΟΜΟΣ 1979/989 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/989 1979
  ΝΟΜΟΣ 1980/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1085 1980
  ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1482 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1482 1984
  ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
  ΝΟΜΟΣ 1987/1711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1711 1987
  ΝΟΜΟΣ 1989/1844 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1844 1989
  ΝΟΜΟΣ 1990/1085 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1085 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/1957 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1957 1991
  ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
  Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα, 1974. 1994/2208 1994
  Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 1994/2227 1994
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
  Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
  Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1996/2390 1996
  Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
  Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2942 1954
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3736 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3736 1957
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3737 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3737 1957
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/158 1969
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/87 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/87 1969
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/444 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/444 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/712 1970
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/157 1973
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/152 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/152 1974
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913 1978
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913/1078ΝΟΜΟΥ792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913_1078ΝΟΜΟΥ792 1978
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913ΝΟΜΟ792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913ΝΟΜΟ792 1978
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/913ΝΟΜΟΥ792 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/913ΝΟΜΟΥ792 1978
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/S13 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/S13 1978
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/556 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/556 1979
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/91 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/91 1979
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/320 1991
  Προϋποθέσεις χορήγησης στο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό των εξόδων υπεράσπισής του ενώπιον των δικαστηρίων για ενέργειες του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 1993/281 1993
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. 1998/2638 1998
  Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. 2001/2881 2001
  Προσωπικό Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις. 2001/2935 2001
  Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 2001/2971 2001
  Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
  Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. 2005/3409 2005
  . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
  Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 2006/3490 2006
  Συνεταιρισμοί θαλάσσιας αλληλασφάλισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητος Υπουγείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2007/3569 2007
  Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις. 2007/3622 2007
  Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις. 2008/3654 2008
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2011/3978 2011
  Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
  Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. 2014/4256 2014
  Ι) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομο[...]" 2017/4478 2017
  Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
  Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/350 1998
  Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). 1999/251 1999
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρί[...]" 2001/330 2001
  Οργανισμός Διάρθρωσης και Λειτουργίας Οίκου Ναύτου. 2002/193 2002
  Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών. 2002/375 2002
  Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Ν. 2399/96 (Α΄ 90) όπως αντικαταστάθηκαν από τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 2575/98 (Α΄ 23). 2003/242 2003
  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
  Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων. 2006/164 2006
  Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 τουπ.δ. 345/2003 (Α΄ 314). 2006/223 2006