ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2576

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού κατά τις δημοπρασίες Με τη δημοπρασία ενός έργου επιδιώκεται η ανάδειξη αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρτια και οικονομική κατασκευή του, σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα προσφορά για τον κύριο του έργου. Σε κάθε δημοπρασία, τα αρμόδια όργανα όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τους θεσμοθετημένους όρους για τη διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών, του ελεύθερου ανταγωνισμού και του δημόσιου συμφέροντος. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόκειται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου και γίνεται μετά . από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανάθεση (Ε.Ε.Α.). Το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας μπορεί πάντοτε να αναπέμπει τη γνωμοδότηση στην Ε.Ε.Α. για τη διευκρίνιση ή τη συμπλήρωση ή την επανεξέταση θεμάτων σχετιζομένων με την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας που καθιερώνεται με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου 2. Για την ανάδειξη αναδόχου, η χαμηλότερη προσφορά αποτελεί βασικό αλλά όχι το μοναδικό κριτήριο. Η πιο συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά είναι συνάρτηση και άλλων κριτηρίων και παραμέτρων, όπως προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η Επιτροπή κατά τη διατύπωση της γνώμης της λαμβάνει υπόψη της το ύψος της προσφοράς και συνεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο, τεκμηριωμένο στοιχείο, κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 16 του V.1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), σχετικά με την ικανότητα και αξιοπιστία της επιχείρησης για την καλή και έγκαιρη κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή. Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγείται την ανάθεση κατασκευής του έργου είτε στη μειοδότρια Εργοληπτική Επιχείρηση ή στην Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων είτε στην Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 2 "Διασφάλιση αντικειμενικότητας στη διαδικασία ανάθεσης έργου"
1.  
  Στις δημοπρασίες έργων στις οποίες υποβάλλονται υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την Προϊσταμένη Αρχή οι αντίστοιχες μειοδότριες εργοληπτικές επιχειρήσεις, για να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους ή κύρια στοιχεία των προσφορών τους, στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ζητείται αιτιολόγηση. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης, οι επιχειρήσεις αυτές αποκλείονται από το διαγωνισμό.
2.  
  Ο προσδιορισμός των ορίων των ασυνήθιστο ή και υπερβολικά χαμηλών προσφορών (υ.χ.π.) γίνεται για όλους τους διαγωνισμούς με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα με διαδικασία της οποίας τα δεδομένα, οι παραδοχές και η εφαρμογή συνδέονται αποκλειστικά με τα στοιχεία των προσφορών που υποβάλλονται στον κάθε διαγωνισμό. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής περιγράφονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η ανωτέρω διαδικασία με την οποία προσδιορίζονται:.
 1. οι τυχόν υποβαλλόμενες υψηλές προσφορές (υ.π.),.
 2. οι τυχόν υποβαλλόμενες τελικά υ.χ.π. για τις οποίες ζητείται αιτιολόγηση),.
 3. ο τρόπος της αιτιολόγησης οπό την καλούμενη Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία Εργοληπτικών Επιχειρήσεων,
 4. η αξιολόγηση της υποβαλλόμενης αιτιολόγησης από την Ε.ΕΑ.
3.  
  Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, ¦Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται ειδικότερα:
 1. Η αρχική σειρά των εκπτώσεων των προσφορών και ο αριθμητικός μέσος όρος μ που υπολογίζεται από τις εκπτώσεις της σειράς αυτής
 2. Οι τυχόν υπάρχουσες, στην αρχική σειρά εκπτώσεων, υψηλές προσφορές που είναι μικρότερες από το μισό του αριθμητικού μέσου όρου μ οι οποίες και εξαιρούνται, ως ασύμφορες, από τη σειρά αυτή
 3. Ο αριθμητικός μέσος όρος μ* της αρχικής σειράς των εκπτώσεων μετά την αφαίρεση των τυχόν υψηλών προσφορών
 4. Η ένταξη του μκ σε μια από τις τρεις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ανάλογα με το μέγεθος αυτού σε ποσοστό επί τοις εκατό.
 5. Στην κατηγορία 1 εντάσσεται ο μκ που είναι μικρότερος ή ίσος του ποσοστού 44%, στην κατηγορία ΙΙ εντάσσεται ο μκ που είναι μεγαλύτερος του ποσοστού 44% και μικρότερος του 56% και στην κατηγορία ΙΙΙ εντάσσεται ο μκ που είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 56%.
 6. Ο καταρχήν προσδιορισμός των εκπτώσεων των τυχόν υ.χ.π. που περιλαμβάνονται στην αρχική σειρά εκπτώσεων και η προσωρινή εξαίρεσή τους από τη σειρά αυτή.
 7. Ως καταρχήν υ.χ.π. θεωρούνται εκείνες των οποίων οι εκπτώσεις είναι μεγαλύτερες από το γινόμενο:
 8. 1.35 . μκ, για την κατηγορία Ι του μκ 1.15 . μκ, για την κατηγορία ΙΙ του μκ 0,96 . μκ, για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ Οι συντελεστές 1,35 - 1,15 - 0,96, που αντιστοιχούν στις κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του μκ, είναι σταθεροί και αμετάβλητοι.
 9. Η πρώτη απομένουσα σειρά εκπτώσεων και για τις τρεις κατηγορίες (Ι, ΙΙ.
 10. ΙΙΙ) του μκ η. οποία προκύπτει αφού εξαιρεθούν από την αρχική σειρά των εκπτώσεων, οι εκπτώσεις των τυχόν υψηλών προσφορών και οι εκπτώσεις των καταρχήν υ.χ.π.
 11. Ο αριθμητικός μέσος όρος μ1 της πρώτης απομένουσας σειράς εκπτώσεων και το μέγεθος ψι, που ισούται με το γινόμενο ρ.μ1.
 12. Ο συντελεστής ρ προκύπτει για κάθε κατηγορία (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) από συγκεκριμένο τύπο, ως συνάρτηση του μι, όπως περιγράφεται στις εξισώσεις του Παραρτήματος, που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο.
 13. Ο συντελεστής ρ δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 0,85 που αντιστοιχεί σε μ1 ίσον με εκατό και μεγαλύτερος του 1,30 που αντιστοιχεί σε μ1 ίσον με μηδέν, ανάλογα με την κατηγορία, το είδος και τη φύση του κατασκευαζόμενου έργου.
 14. Η. δεύτερη απομένουσα σειρά εκπτώσεων, για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ, η οποία προκύπτει από την πρώτη απομένουσα σειρά εκπτώσεων και περιλαμβάνει τις εκπτώσεις που τυχόν είναι μεγαλύτερες από το ψ1.
 15. Ο αριθμητικός μέσος όρος μ2 της δεύτερης απομένουσας σειράς εκπτώσεων και το μέγεθος ψ2 που ισούται με το γινόμενο ρ.μ2, όπου ρ είναι μεταβλητός συντελεστής που υπολογίζεται, κατά τα ανωτέρω, ως συνάρτηση του μ2 ι Οι αρχικά υ.χ.π. της αρχικής σειράς εκπτώσεων, που είναι για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις μεγαλύτερες από το ψ1 και για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις μεγαλύτερες από το ψ2.
 16. Η έκπτωση λ επί τοις εκατό που αντιστοιχεί σε προσφορά του οριακού κόστους των εργασιών.
 17. Η έκπτωση λ ισούται με το γινόμενο του μέσου όρου των εκπτώσεων των χαμηλών προσφορών (μ(χπ)) και σταθερού συντελεστή σ ήτοι λ-σ.μ(χπ).
 18. Ο συντελεστής σ είναι σταθερός και ισούται με 1,15 για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ και με 1,10 για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ.
 19. Ο μ(χπ) υπολογίζεται ως εξής:
 20. Για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ:
 21. ως μ(χπ) ¦ 1/2 (μ + ψ1) όπου μ-1/2 (0,5μκ + ψ1) και Για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ:
 22. ως μ(χπ) - 1/2 (μ + ψ2) όπου μ-1/2 (0,5.μκ + ψ2).
 23. Οι προκύπτουσες τελικά υ.χ.π της αρχικής σειράς εκπτώσεων που είναι:
 24. Για την κατηγορία ΙΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις μεγαλύτερες από την έκπτωση κ, όπου κ είναι το μικρότερο από τα μεγέθη λ και ψ1.
 25. Για τις κατηγορίες Ι και ΙΙ του μκ οι προσφορές με εκπτώσεις που είναι μεγαλύτερες από την έκπτωση κ, όπου κ είναι το μικρότερο από τα μεγέθη λ και ψ2·.
 26. Ο τρόπος της διάκρισης των προσφορών της αρχικής σειράς εκπτώσεων σε υψηλές προσφορές (υπ), σε κανονικές προσφορές (χπ), σε χαμηλές προσφορές (χπ) και σε υπερβολικά χαμηλές προσφορές (υ.χ.π), όπως οριοθετούνται από τα μεγέθη 0,5.μκ, μ, κ, όπου μ ίσον με το μισό του αθροίσματος των μ και μκ.
 27. Ο προσδιορισμός της Προσωρινής Μειοδότριας Προσφοράς (π.μ.π.) στις περιπτώσεις αρχικών σειρών εκπτώσεων στις οποίες δεν υπάρχουν τελικά υπερβολικά χαμηλές προσφορές.
 28. Οι περιπτώσεις αρχικών σειρών εκπτώσεων που χαρακτηρίζονται ως ειδικές.
 29. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες που περιλαμβάνουν μόνο υπερβολικά χαμηλές προσφορές ή μόνο υψηλές προσφορές και υπερβολικά χαμηλές προσφορές ή πλεονάζουσες εκπτώσεις στο διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών ακεραίων εκπτώσεων και οι οποίες αντιμετωπίζονται, με την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας.
 30. Κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την ορθότερη εφαρμογή της όλης διαδικασίας
4.  
  Με όμοια απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται διαφορετικός τρόπος προσδιορισμού του συντελεστή ρ για τις διάφορες κατηγορίες έργων (οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών, λιμενικών, ηλεκτρομηχανολογικών και βιομηχανικών και ενεργειακών) ή για έργα της ίδιας κατηγορίας, με τη δέσμευση ότι η μικρότερη και μεγαλύτερη τιμή του ρ είναι αντίστοιχα 0,85 και 1,30, όπως καθορίζεται στην παρ.3ζ του παρόντος άρθρου.
5.  
  Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και σε έργα ειδικής φύσεως, εφόσον χαρακτηρισθούν ως τέτοια μετά από εισήγηση της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής και γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Ο χαρακτηρισμός έργων ως έργων ειδικής φύσεως και ο προσδιορισμός του συντελεστή, ρ εγκρίνεται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
6.  
  Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 2, 3 εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημοπρασίες έργων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για έργα που δημοπρατούνται με τα συστήματα: α) προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, β) προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή και γ) προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με τα συστήματα αυτά διατάξεις του ν. 1418/1984 και των εκτελεστικών του προεδρικών διαταγμάτων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
7.  
  Με τις αποφάσεις των ανωτέρω παραγράφων 2, 3 μπορεί να ορίζεται ότι στις δημοπρασίες έργων, των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία δεν υπερβαίνει το εκάστοτε οριζόμενο όριο για την εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών στις συμβάσεις δημόσιων έργων, εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία προσδιορισμού των υπερβολικά χαμηλών προσφορών, οι οποίες όμως απορρίπτονται χωρίς προηγούμενη αιτιολόγηση τους
8.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις συμβάσεις έργων που θα ανατεθούν ή οι σχετικές διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά την ισχύ της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που προβλέπεται στις ανωτέρω παραγράφους 2 και 3 και η οποία θα εκδοθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
Άρθρο 3
1.  
  Στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α) περιλαμβάνονται και:.
 1. Οι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερόμενων στις περιπτώσεις ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α) νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρόσωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημόσιων έργων.
 2. Οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και των τεχνικών Διευθύνσεων των Περιφερειών ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 28 του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α) και 15 του ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295 Α) ασκούντες καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων και μελετών δημόσιων έργων.
 3. Οι κατέχοντες τις υπό στοιχείο β αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα άνω υπό στοιχείο α νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων ή μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών
 4. Τα μέλη των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση δημόσιων έργων που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ/τος 609/1985. ανεξαρτήτως της υπαλληλικής ή μη ιδιότητας αυτών.
2.  
  Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώπων, στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, υποβάλλουν τη σχετική δήλωση τους μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την ανάληψη καθηκόντων στις κατά την παράγραφο 1 θέσεις
3.  
  Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, οι Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας, οι Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της άνω υπό στοιχείο Ό περιπτώσεως, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υποβάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4.  
  Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2429/1996.
Άρθρο 4
1.  
  Προϋποθέσεις για δημοπράτηση με τα συστήματα προεπιλογής και μελέτης κατασκευής Στο τέλος της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια που έχουν ως ακολούθως: Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου με προεπιλογή απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής. Στη σύνθεση των αντίστοιχων τεχνικών συμβουλίων, όταν συζητούνται τέτοια θέματα μετέχει και ένας εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων. Επίσης αιτιολογημένη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, με τη συμμετοχή στη σύνθεσή του και του εκπροσώπου των εργοληπτικών οργανώσεων, απαιτείται και όταν πρόκειται να δημοπρατηθούν έργα με το σύστημα υποβολής προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή σύμφωνα με την περίπτωση ε της παρ. 4 του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 5 "Ρύθμιση βασικών θεμάτων που αφορούν τα όρια των κοινοπραξιών εργοληπτικών επιχειρήσεων"
1.  
  Σε περίπτωση που εργοληπτική επιχείρηση κοινοπρακτεί με άλλη εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας τηρούνται οι σχετικές διατάξεις για τα κατώτατα όρια ανάληψης Δημόσιου Έργου, που ισχύουν κάθε φορά για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης
2.  
  Το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) καταργείται.
3.  
  Η διετής προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 για υποβολή αίτησης εγγραφής στην Η τάξη ΜΕΕΠ, από εταιρείες που θα προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσότερων εργοληπτικών επιχειρήσεων Ζ τάξης ΜΕΕΠ, παρατείνεται μέχρι 31.8.1998.
Άρθρο 6 "Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.)"
1.  
  Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ινστιτούτο Οικονομίας των Κατασκευών (Ι.Ο.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Το Ι. Ο.Κ. απολαμβάνει διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και εξαιρείται των διατάξεων που αφορούν στο δημόσιο τομέα.
2.  
  Σκοπός του Ι.Ο.Κ. είναι η έρευνα και μελέτη των θεμάτων που έχουν σχέση με το σχεδιασμό, το κόστος, την παραγωγικότητα, τη χρηματοδότηση, την ποιότητα και την ανάθεση των κατασκευών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Ι.Ο.Κ. περιλαμβάνονται:.
 1. η συγκέντρωση, επεξεργασία και αξιολόγηση των κάθε είδους στοιχείων που σχετίζονται με την κατασκευαστική δραστηριότητα στη χώρα, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,
 2. η έρευνα και μελέτη για την ποιοτική και ποσοτική παραγωγή υλικών και προϊόντων κατασκευής, την κοστολόγηση τους, τις μεθόδους κατασκευής, την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του διαθέσιμου δυναμικού και μέσων στις κατασκευές,
 3. η καταγραφή, συμπλήρωση, επικαιροποίηση του αναλυτικού τιμολογίου του Δημοσίου και η υποβολή του ως πρόταση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,
 4. οι προτάσεις για τη λήψη μέτρων που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση της ποιότητας με ελαχιστοποίηση του κόστους της παραγωγής των έργων,
 5. η παροχή συμβουλών προς τα υπουργεία και στα νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στα θέματα της αρμοδιότητας του Ινστιτούτου,
 6. η παροχή συναφών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα,
 7. η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τον αριθμό των εργοληπτικών επιχειρήσεων που πρέπει να γράφονται στο ΜΕΕΠ κατά τάξη και κατηγορία, καθώς και για την αναπροσαρμογή των ορίων των εργοληπτικών πτυχίων κατά τάξεις,
 8. η στήριξη προς τις εργοληπτικές ενώσεις και τα μέλη τους για τη συγκρότηση, εμπέδωση και λειτουργία ενός Κώδικα Δεοντολογίας με στόχο τη διευκόλυνση και την αναβάθμιση όχι μόνο των μεταξύ των μελών τους σχέσεων αλλά και όλων των συνιστώντων το κύκλωμα των δημόσιων έργων φορέων
3.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ι.Ο.Κ. συνεργάζεται με όλες τις σχετιζόμενες με τα αντίστοιχα θέματα κρατικές ή άλλες υπηρεσίες ή φορείς του δημόσιου τομέα ή επαγγελματικούς φορείς, που οφείλουν να συντρέχουν στο έργο του. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων συνεργάζεται ιδίως με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Το Ι.Ο.Κ. συνεργάζεται επίσης με ανάλογα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού.
4.  
  Πόροι του Ι.Ο.Κ. είναι:.
 1. τα έσοδα από την πώληση των εκδόσεών του ή την παροχή των υπηρεσιών του στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα,
 2. κάθε άλλο έσοδο από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, επιχορηγήσεις, δωρεές ή από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία,
 3. η οικονομική επιχορήγηση από τα υπουργεία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους οργανισμούς της νομαρχιακής και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε βάρος του προϋπολογισμού τους, για παροχή υπηρεσιών του Ι.Ο.Κ προς αυτούς.
5.  
  Το Ι.Ο.Κ. διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο διοριζόμενο με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για τριετή θητεία. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εκ των μελών του Δ.Σ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. που αντικαθίσταται δεν δικαιούται αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. Το νέο μέλος που διορίζεται στη θέση αντικατασταθέντος ή παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. ορίζεται για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας. Το πενταμελές Δ.Σ. συγκροτείται από δύο (2) μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών και έναν εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από όλες τις Πανελλήνιες Εργοληπτικές Οργανώσεις. Αν οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν εντός μηνός από την έγγραφη σχετική πρόσκληση τους εκπροσώπους τους, τότε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων διορίζει το αντίστοιχο μέλος του Δ.Σ. κατά την κρίση του. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που αναφέρεται στη διοίκηση του Ι.Ο.Κ., τη διαχείριση της περιουσίας του και την επιτέλεση γενικά του έργου του Ινστιτούτου και μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Πρόεδρο ή άλλα μέλη του ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε υπαλλήλους του. Το Ι.Ο.Κ. εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ, σε περίπτωση δε απουσίας του ή κωλύματος, από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Ι.Ο.Κ. πρέπει υποχρεωτικά να είναι είτε πτυχιούχος μηχανικός ανώτατης σχολής, με αποδεδειγμένη ειδική εμπειρία σε θέματα τεχνικής νομοθεσίας και σχετικών διαδικασιών είτε νομικός, με ειδική εμπειρία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τους σκοπούς του Ι.Ο.Κ. Ως κριτήρια για την επιλογή του λαμβάνονται υπόψη η μακρόχρονη εμπειρία του (τουλάχιστον 10 ετών) στην παραγωγή των δημόσιων έργων είτε στο ειδικό του αντικείμενο, το θεσμικό πλαίσιο των κατασκευών, η γνώση της οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τέλος η αναμφισβήτητη επαγγελματική του αναγνώριση στον κλάδο των τεχνικών έργων.
6.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Ι.Ο.Κ. προσλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με σύμβαση πενταετούς διάρκειας και είναι αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία και διοίκηση του Ι.Ο.Κ., καθώς και για την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή είναι πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης και απαιτήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η προκήρυξη της θέσης και η διαδικασία της επιλογής του Γενικού Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών του Ι.Ο.Κ. και εισηγείται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα θέματα που κατά τη γνώμη του θα πρέπει να εισαχθούν για συζήτηση στο Δ.Σ. στο οποίο συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή είναι ασυμβίβαστη προς αυτήν του μέλους του Δ. Σ.
7.  
  Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστο δύο φορές το μήνα μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου αυτού, στην οποία περιέχονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος και βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου οι ως άνω αρμοδιότητες ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο.
8.  
  Μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή το Δ.Σ. εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Ι.Ο.Κ., ο οποίος ρυθμίζει κάθε θέμα του Ι.Ο.Κ. και ο οποίος κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Στον Κανονισμό Λειτουργίας δύνανται να περιέχονται διατάξεις που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ο.Κ. σε σχέση με τη μίσθωση γραφείων, με την προμήθεια αναγκαίων μέσων και εξοπλισμού, με τον τρόπο ανάθεσης των απαραίτητων υπηρεσιών υποστήριξης του, κατ εξαίρεση από την κείμενη νομοθεσία, εντός όμως των πλαισίων των Κοινοτικών Οδηγιών. Το Ι.Ο.Κ. δύναται να απασχολεί ειδικούς επιστήμονες με σχέση εργασίας ορισμένου έργου ή χρόνου. Επίσης το Ι.Ο.Κ., με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, μπορεί να συστήσει μέχρι δέκα (10) θέσεις τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκτός του Γενικού Διευθυντή. Δεν θεωρείται ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών προς το Ι.Ο.Κ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του συναρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις, η απόσπαση στο Ι.Ο.Κ. δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Άρθρο 7
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Με τους ανωτέρω κανονισμούς μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε θέμα που αφορά στην ανάθεση και εκπόνηση μελετών, στην ανάθεση και κατασκευή των έργων και στη διενέργεια προμηθειών..
2.  
  Οι διατάξεις της περίπτωσης α της παρ. 20 του άρθρου 4 του ν. 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α) που προστέθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α), περί επιτάξεων χώρων για την εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων, έχουν ανάλογη εφαρμογή και για την εκτέλεση όλων των άλλων μεγάλων δημόσιων έργων Εθνικού Επιπέδου, για τα οποία συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών. Για τις αναθέσεις καθηκόντων συμβούλων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου 3 του άρθρου έβδομου του ν.1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α).
3.  
  Οι δαπάνες του έτους 1995, που πραγματοποιήθηκαν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 679/ 1977 (ΦΕΚ 245 Α), όπως συμπληρώθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) είναι νόμιμες.
4.  
  Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ό ανάδοχος δημόσιου έργου που διαπιστώνεται ότι εμπορεύεται τα εξορυσσόμενα για την εκτέλεση του έργου αδρανή υλικά κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) δραχμές το οποίο εισπράττεται υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως δημόσιων εσόδων. Ι Για τις ποινικές ευθύνες των στελεχών της εργοληπτικής επιχείρησης έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί υπεξαιρέσεως του Δημοσίου του Ποινικού Κώδικα.
5.  
  Οι ανώνυμες εταιρείες που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994, όπως κάθε φορά ισχύουν, μεριμνούν για τη σύνταξη των διαγραμμάτων και των κτηματολογικών πινάκων που απαιτούνται για τις απαλλοτριώσεις, επιμελούνται για την έγκαιρη έγκριση τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και εισηγούνται αρμοδίως την κήρυξη των σχετικών αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, βάσει του καταρτιζόμενου από αυτές χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση των τμημάτων του έργου στα οποία αναφέρονται. Για το σκοπό αυτόν οι κατά το άρθρο 25 παρ. 5 του ν.δ/τος 797/1971 εγκρινόμενες δαπάνες κτηματογράφησης, αποζημιώσεις και αμοιβές προεγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών αυτών, τις οποίες βαρύνουν στο σύνολό τους. Οι εταιρείες εισηγούνται επίσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τις αναγκαίες για την υλοποίηση του έργου τους επιτάξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α του άρθρου 4 του ν. 1024/1971 (ΦΕΚ 323 Α), που προστέθηκε με την παρ. 2β του άρθρου 6 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α), βάσει του καταρτιζόμενου από αυτές χρονοδιαγράμματος των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων δύναται πάντοτε να επισπεύσει τις ως άνω διαδικασίες με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί να καθορίζεται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική σχετική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών, η επιβάρυνση των εταιρειών, με τις δαπάνες (οδοιπορικών και άλλων εξόδων), τις ημερήσιες αποζημιώσεις και τις αμοιβές των συγκροτούμενων Επιτροπών Προεκτίμησης που βαρύνουν το Δημόσιο, για τις παραπάνω επιτάξεις και αποζημιώσεις και να προσδιορίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις με τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο των εταιρειών εγκρίνει την καταβολή των αποζημιώσεων και αμοιβών αυτών.
6.  
  Οι αναγκαίες διαδικασίες για τη διενέργεια των υπέρ του Ο.Σ.Ε. απαλλοτριώσεων και επιτάξεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν όσα έργα χαρακτηρίζονται προφανούς δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε.Α.Ε., πραγματοποιούνται με δαπάνες και μέριμνα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου αναφέρεται ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων νοείται για τα έργα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και ως Συμβούλιο. κατά το άρθρο 3 του ν. 1838/1951 το Τεχνικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Αρθρο 8 -Ρυθμίσεις για τον έλεγχο και την επίβλεψη των ρυθμών και της ποιότητας των έργων 1.0 χρόνος της θητείας στη θέση Επιθεωρητή Δ.Ε. λογίζεται ότι διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου διεύθυνσης, προκειμένου να μπορεί να κριθεί ο υπάλληλος για θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον έχει συνολική υπηρεσία άνω των είκοσι (20) ετών.
Άρθρο 9 "Αρμοδιότητες άλλων φορέων στα έργα της Ε.ΥΔ.Α.Π. ."
1.  
  Στο άρθρο 26 του ν.1068/1980(ΦΕΚ 190 Α) προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5, που έχουν ως εξής: 3. Κατ εξαίρεση επιτρέπεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών,- Πειραιώς, καθώς και στις Ν.Α. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, να αναλαμβάνουν την κατασκευή έργων ως ακολούθως: , α Στους Ο.Τ.Α ανατίθεται η κατασκευή του τοπικού .δικτύου διαμέτρου αγωγών μικρότερης ή ίσης των 80 εκ. μέσα στις περιοχές ευθύνης τους, ο καθαρισμός των φρεατίων της περιοχής ευθύνης τους πλην αυτών που βρίσκονται σε κεντρικές λεωφόρους και οδούς, καθώς και ο καθαρισμός των εκβολών των συλλεκτήρων πλην των ρεμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι κεντρικές λεωφόροι και οδοί, των οποίων η αρμοδιότητα καθαρισμού των φρεατίων παραμένει στην Ε.ΥΔ.Α.Π.
 1. Στις ανωτέρω Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και στη διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ανατίθεται η κατασκευή των συλλεκτήρων ανεξαρτήτως διατομής και μορφής, πλην των ρεμάτων
2.  
  Στο άρθρο 27 του ν.1068/1980, προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 που έχουν ως εξής: 6. Η μελέτη και κατασκευή αγωγών και συλλεκτήρων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, καθώς και των διευθετήσεων και αναδιευθετήσεων χειμάρρων και ρεμάτων μπορεί, μετά από απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, να εκτελούνται απευθείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
3.  
  Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου δέκατου του ν. 1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) έχει ανάλογη εφαρμογή και κατά τη διάνοιξη υπόγειων σηράγγων για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π.
4.  
  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και η διευρυμένη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όπως και οι Ο.Τ.Α. θα εκτελούν τα έργα με εγκεκριμένες μελέτες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Όλες οι μελέτες των έργων ιεραρχούνται προς εκπόνηση από τη συνιστώμενη στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. υποχρεούται μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό που θα καθορίζεται από την ανωτέρω Επιτροπή να προβαίνει στις διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης των μελετών.
5.  
  Αν οι Ο.Τ.Α. έχουν εξασφαλίσει τους απαραίτητους πόρους, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων να τους ανατεθεί η σύνταξη μελετών δικτύων ακαθάρτων (πρωτευόντων, δευτερευόντων κ.λπ.), συλλεκτήρων μεταφοράς λυμάτων και κέντρων επεξεργασίας αυτών, καθώς και η κατασκευή των αντίστοιχων έργων. Τα έργα αυτά εντάσσονται στο γενικότερο σχεδιασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π. που σχετίζεται με την ευρύτερη περιοχή..
7.  
  Για το συντονισμό του όλου έργου της Ε.ΥΔ.Α.Π. και των λοιπών φορέων στους οποίους ανατίθεται, με τον παρόντα νόμο, η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων, συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από:.
 1. Το Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ1Ο)
 2. Τον Προϊστάμενο Μελετών της Ε.ΥΔ.Α.Π., με αναπληρωτή του τον τμηματάρχη της ανωτέρω Διεύθυνσης.
 3. Έναν εκπρόσωπο των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών - Πειραιώς και Ανατολικής και Δυτικής Αττικής με τον αναπληρωτή του, που θα υποδειχθούν από τις Νομαρχιακές αυτές Αυτοδιοικήσεις
 4. Έναν εκπρόσωπο της διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο αυτής
 5. Έναν εκπρόσωπο των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του, που θα υποδεικνύονται από την ΤΈ.Δ.Κ.ΝΑ.
 6. Η ανωτέρω Επιτροπή συνεδριάζει υπό την προεδρία του Γενικού Διευθυντή Υδραυλικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων και έχει ως έργο το συντονισμό και την ιεράρχηση των προτεινόμενων από τους φορείς αναγκαίων μελετών και έργων, την κατάρτιση του προγράμματος κατασκευής των αντιπλημμυρικών έργων και την εισήγηση για τον αρμόδιο φορέα εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Άρθρο 10
1.  
  Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες και κατολισθήσεις Οι διατάξεις για την αποκατάσταση των ζημιών από σεισμούς σε κτίρια εν γένει των νόμων 867/1979 (ΦΕΚ 4 Α), 1048/1980 (ΦΕΚ.101 Α), 1133/1981 (ΦΕΚ 54 Α) και 1190/1981 (ΦΕΚ.203 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκαλούνται από πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α). Τα ειδικότερα θέματα οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής, διαπίστωσης της έκτασης των ζημιών, χορήγησης σχετικών δανείων κ.λπ. ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11
1.  
  Ερευνητικά, τεχνολογικά προγράμματα και κάθε είδους επιστημονικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες σχετικές με τους σκοπούς του Ινστιτούτου Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών (Ι.Τ.Σ.Α.Κ.) δύναται να εκπονούνται από το Ι.Τ.Σ.Α.Κ. είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με μέλη Δ.Ε.Π. και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι, των Τ.Ε.Ι., άλλων ερευνητικών κέντρων, των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. ή φυσικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέλη ερευνητικών ομάδων του προσωπικού του Ι.Τ.Σ.Α.Κ. που μετέχουν στην εκπόνηση των ως άνω προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων, δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2. Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) δύναται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία, η οποία αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής και του ν. 2190/1920, με έδρα τη Θεσσαλονίκη και σκοπό την προώθηση της επιστημονικής, τεχνικής, επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας των μελών του Τ.Ε.Ε. των μελετητικών και εργοληπτικών εταιριών, των εταιριών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στις χώρες των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και τη συνδρομή στην προώθηση των αναπτυξιακών έργων στις χώρες αυτές. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας εκφράζεται με μία μετοχή που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Τ.Ε.Ε.
3.  
  Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων* (Ε.Κ.Ε.Τ.Ε.) που συστήθηκε με το ν.1332/1983 (ΦΕΚ 30 Α) διαλύεται και ακολουθεί η εκκαθάριση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του καταστατικού της εταιρείας, που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΕΔ2α/01/108/ ΦΝ287/1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιων Έργων (687 Β). Το υπόλοιπο που μένει μετά την εκκαθάριση περιέρχεται στο Δημόσιο, το οποίο υποκαθιστά την Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις της και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης. Τυχόν υποχρεώσεις αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων. Η κινητή περιουσία της Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. περιέρχεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
4.  
  Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. μεταφέρεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και καταλαμβάνει κενές ή προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που συνιστώνται με την πράξη της μετάταξης. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν στις κατηγορίες και κλάδους (ειδικότητες) που προβλέπει ο οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ή και σε συναφείς ή συνιστώμενους με την πράξη της μετάταξης κλάδους ή ειδικότητες. Οι θέσεις αυτές καταργούνται αυτοδικαίως με την καθ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων που κατέχουν αυτές.
Άρθρο 13
1.  
  Για την κατασκευή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Ο.Τ. 286 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Βόλου καθορίζεται συντελεστής δόμησης 4,34.
2.  
  Η παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), η οποία προστέθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α) καταργείται, όπως επίσης και η μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2229/1994. Στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων, τυχόν διαγραφέντα από το Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευών (Μ.Ε.Κ.) βάσει των καταρτούμενων διατάξεων, και εφόσον δεν έχουν συνταξιοδοτήσει, επανεγγράφονται με αίτησή τους, που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Από την επιβολή των τελών των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 δεν απαλλάσσεται κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος μηχανήματος έργων. Ως προς την καταβολή του τέλους ετήσιας χρήσης, τη βεβαίωση, καταβολή και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων..
Άρθρο 17 "Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις."
1.  
  Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους
Άρθρο Άρθρο12 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται: α) η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2229/1994, β) το άρθρο 24 του ν. 1418/1984, γ) η παρ. 5α του άρθρου 1 του ν. 2229/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου δέκατου τρίτου του ν. 2338/1995 και δ) κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το νόμο αυτόν.
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α/13.7.1995) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τη στεγαστική αποκατάσταση ειδικών κατηγοριών σεισμοπλήκτων της Επαρχίας Κόνιτσας που επλήγησαν από τους σεισμούς της 26.7.1996. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις των ειδικών κατηγοριών σεισμοπλήκτων για τους οποίους θα έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις και ρυθμίζονται λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 12 του ν. 1418/1984 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 11. Οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 περί διοικητικής αποκεντρώσεως εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αποφάσεων ή εγκρίσεων των Αρχων ή Οργάνων όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα που αναφέρονται στις συμβάσεις ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων έργων. Αρμόδιος Υπουργός είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/ΕΔ2Α/01/108/ΦΝ287 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/ΕΔ2Α_01_108_ΦΝ287 1984
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1951/1838 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1838 1951
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1971/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1024 1971
ΝΟΜΟΣ 1977/679 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/679 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/867 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/867 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1068 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1068 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1332 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1332 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις. 1994/2229 1994
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
ΝΟΜΟΣ 1995/2338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/2338 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε[...]" 1996/2429 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2682 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2003/3212 2003
Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 2004/3263 2004
Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις. 2006/3481 2006
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. 2013/4109 2013
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις 2016/4441 2016
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών. 1998/131 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 1998/199 1998
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. 2002/162 2002
Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών. 2017/142 2017