ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2578

ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του παρόντος αποτελούν εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της αριθμ. 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L225V 20.8.1990) σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές τίτλων που αφορούν εταιρίες διαφορετικών Κρατών - Μελών. 2.Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στις πράξεις που πραγματοποιούνται μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες: 1)περιβάλλονται κάποια από τις μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά, 2)υπόκεινται σε κάποιον από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Β - όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά - φόρους, χωρίς δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής από αυτόν, 3)βάσει της φορολογικής νομοθεσίας του οικείου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται οτι έχουν τη φορολογική κατοικία τους στο κράτος αυτό και, σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχε; συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι η φορολογική, κατοικία τους είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον τα μεταβιβαζόμενα από την εισφέρουσα εταιρία στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που βρίσκονται στην Ελλάδα, δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα της-λήπτριας εταιρίας ή προσαρτώνται σε υφιστάμενη ήδη μόνιμη εγκατάσταση αυτής στην Ελλάδα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. Άρθρο 2 Ορισμοί Για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 7 του παρόντος νοείται ως: α) Συγχώνευση, η πράξη με την οποία: σα) μία ή περισσότερες εταιρίες μεταβιβάζουν, συνεπεία λύσης και κατά τη στιγμή κατά την οποία λύονται χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρία, έναντι παροχής στους εταίρους τους εκδιδόμενων παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της άλλης εταιρίας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται, το οποίο δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής άξιας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία, ββ) δυο ή περισσότερες εταιρίες μεταβιβάζουν, συνεπεία λύσης και κατά τη στιγμή κατά την οποία λύονται χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, σε μία νέα εταιρία που ιδρύουν, έναντι διανομής στους εταίρους τους εκδιδόμενων παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της νέας εταιρίας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία. γγ) μία εταιρία, συνεπεία λύσης και ^ατά τη στιγμή κατά την οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, στην εταιρία η οποία κατέχει το σύνολο των παραστατικών τίτλων του εταιρικού της κεφαλαίου. β) Διάσπαση, η πράξη με την οποία μία εταιρία, συνεπεία λύσης και κατά τη στιγμή κατά την οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, σε δύο ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νέες εταιρίες, έναντι αναλογικής διανομής στους εταίρους της εκδιδόμενων παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου των προϋπαρχουσών ή των νέων εταιριών, κατά περίπτωση και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία. γ) Εισφορά ενεργητικού, η πράξη με την οποία μία εταιρία, χωρίς να λυθεί, εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της σε μία άλλη εταιρία, έναντι παράδοσης εκδιδόμενων παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρίας. δ) Κλάδος δραστηριότητας, το σύνολο των στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού ενός τμήματος μιας εταιρίας, τα οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, ένα σύνολο δηλαδή ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναμα. ε) Ανταλλαγή τίτλων, η πράξη με την οποία μία εταιρία αποκτά συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλης εταιρίας, σε ποσοστό το οποίο της παρέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας αυτής, έναντι παροχής στους εταίρους της δεύτερης αυτής εταιρίας, σε αντάλλαγμα των τίτλων τους, παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της πρώτης και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής συμψηφιστικού ποσού σε μετρητά, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία. στ) Εισφέρουσα εταιρία, η εταιρία που μεταβιβάζει τα περιουσιακά της στοιχεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, ή που εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητας της. ζ) Λήπτρια εταιρία, η εταιρία που δέχεται τα περιουσιακά στοιχεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, ή το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας της εισφέρουσας εταιρίας. η) Αποκτώμενη εταιρία, η εταιρία στην οποία μία άλλη εταιρία αποκτά συμμετοχή με ανταλλαγή τίτλων, θ) Αποκτώσα εταιρία, η εταιρία που αποκτά συμμετοχή με ανταλλαγή τίτλων. Άρθρο 3 1.Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω πράξεις, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2. Ως υπεραξία ορίζεται η θετική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας και της καθαρής λογιστικής αξίας τους, όπως οι αξίες αυτές προκύπτουν κατά τον ως άνω χρόνο. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει αρνητική διαφορά, αυτή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας. 2.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή όταν η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία εισφέρει την ευρισκόμενη σε άλλη Χώρα-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνιμη εγκατάσταση της. Η προκύπτουσα στην περίπτωση αυτή υπεραξία φορολογείται στην Ελλάδα κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά του ενεργητικού και από τον προκύπτοντα φόρο αφαιρείται ο φόρος που θα είχε επιβληθεί στο Κράτος-Μέλος στο οποίο ευρίσκεται η εισφερόμενη μόνιμη εγκατάσταση, αν δεν ίσχυαν οι διατάξεις της 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας. Ο εκπιπτόμενος σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για το ίδιο ποσό υπεραξίας. 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και επί εισφοράς μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα από αλλοδαπή εταιρία Χώρας - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λήπτρια εταιρία η οποία ανήκει σε άλλη Χώρα - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 4.Οι αφορολόγητες εκπτώσεις και αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί από την εισφέρουσα ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή από την ευρισκόμενη στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρίας Κράτους-Μέλους της Ένωσης, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της εισφοράς του ενεργητικού στο όνομα της εισφέρουσας ημεδαπής εταιρίας ή της μόνιμης εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσιες σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης ή της ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση μη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, οι αφορολόγητες εκπτώσεις και αποθεματικά φορολογούνται στο όνομα της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης ή ημεδαπής εταιρίας κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο αυτόν. Άρθρο 4 1.Η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία φορολογείται για την υπεραξία που προκύπτει από τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα: α) όταν παύσει να υφίσταται η μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής εταιρίας, β) κατά το χρόνο που αναλαμβάνεται ή εξάγεται στην αλλοδαπή η εν λόγω υπεραξία και γ) όταν πιστώνεται με αυτή η ευρισκόμενη στην αλλοδαπή έδρα. 2.Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μεταφοράς εκτός Ελλάδας από την αλλοδαπή λήπτρια εταιρία περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε συνεπεία της συγχώνευσης ή της διάσπασης r της εισφοράς tc.· ενεργητικού, φορολογείται η υπεραξ·α που αντιστοιχεί σε αυτό και η οποία δεν είχε υπαχθεί σε φορολογία, σύμφωνα με το άρθρο 3. 3.Η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία υποχρεούται να υπολογίζει τις αποσβέσεις επί των εισφερθέντων στη μόνιμη εγκατάσταση της περιουσιακών στοιχείων με τους ίδιους όρους που θα υπολόγιζε αυτές η εισφέρουσα εταιρία αν δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά του ενεργητικού. Σε περίπτωση υπολογισμού αποσβέσεων σε μεγαλύτερη αξία (υπεραξία) εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 4.Όταν συνεπεία των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία καθίσταται καθολική διάδοχος της εισφέρουσας εταιρίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της τελευταίας, που απορρέουν από την υπαγωγή της σε ημεδαπούς αναπτυξιακούς νόμους, κατά το μέρος που δεν τα άσκησε και δεν τις εκπλήρωσε κατά περίπτωση πριν από τις παρακάτω πράξεις, ισχύουν για την αλλοδαπή λήπτρια εταιρία. 5.Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και όταν η λήπτρια εταιρία είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία. 6.Η υπεραξία που δημιουργείται υπέρ της αλλοδαπής ή ημεδαπής ανώνυμης λήπτριας εταιρίας κατά τη συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά ενεργητικού, η οποία οφείλεται στην ακύρωση της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρίας, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω πράξεις, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω συμμετοχή της ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 7.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την υπεραξία της προηγούμενης παραγράφου. Άρθρο 5 Εφαρμογή του ν.δ/τος 1297/1972 Στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος πράξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του ν.δ/τος 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α), όπως ισχύουν. Άρθρο 6 Φορολογικό καθεστώς για τους εταίρους στις πράξεις της συγχώνευσης, διάσπασης και ανταλλαγής τίτλων 1.Η συνέπεια συγχώνευσης, διάσπασης ή ανταλλαγής τίτλων παροχή σε εταίρο της εισφέρουσας ή της αποκτώμενης εταιρίας παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας ή της αποκτώσας εταιρίας, αντιστοίχως, σε αντάλλαγμα των παραστατικών του τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της πρώτης εταιρίας, δεν έχει ως αποτέλεσμα αυτή καθ εαυτή τη φορολόγηση του εταίρου για την υπεραξία που προκύπτει υπέρ αυτού. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον ο εταίρος κατά τη λήψη των τίτλων της λήπτριας ή της αποκτώσας εταιρίας δεν θα αποδώσει σε αυτούς μεγαλύτερη φορολογική αξία από όση είχαν οι τίτλοι που ανταλλάσσει πριν από τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την ανταλλαγή τίτλων. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, η ως άνω υπεραξία φορολογείται στο όνομα του εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές διατάξεις. Κατ εξαίρεση, όταν στον εταίρο καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων της αποκτώσας ή της λήπτριας εταιρίας τους οποίους δικαιούται, το ποσό τούτο, το οποίο αποτελεί μειωτικό στοιχείο της ως άνω υπεραξίας, υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα του εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων σύμφωνα με πς ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές διατάξεις. 2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου νοείται ως: 1)Υπεραξία, η θετική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των τίτλων που λαμβάνει ο εταίρος και της αξίας κτήσης των τίτλων που ανταλλάσσει, όπως οι αξίες αυτές προκύπτουν κατά το χρόνο της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει αρνητική διαφορά, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος του εταίρου. 2)Φορολογική αξία των ανταλλασσόμενων τίτλων πριν από τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την ανταλλαγή τίτλων, η αξία κτήσης αυτών, όπως αυτή εμφανίζεται πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών. Άρθρο 7 1.Εφόσον διαπιστωθεί όπ η πράξη της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής τίτλων είχε ως κύριο στόχο ή ως έναν από τους κύριους στόχους τη φορολογική απάτη ή τη φοροδιαφυγή, οι φορολογικές απαλλαγές που είχαν παρασχεθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 μέχρι του χρόνου πραγματοποίησης της ως άνω διοικητικής επαλήθευσης, αίρονται από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά ενεργητικού. 2.Το γεγονός όπ η παραπάνω πράξη της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής τίτλων δεν πραγματοποιήθηκε για οικονομικά βιώσιμους λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή ορθολογικότερη οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιριών που ενέχονται σε αυτή την πράξη, δύναται να αποτελέσει τεκμήριο ότι κύριος ή ένας από τους κύριους στόχους αυτής της πράξης ήταν η φορολογική απάτη ή η φοροδιαφυγή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 8 1.Με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 ενσωματώνεται το περιεχόμενο των διατάξεων της 90/435/23 Ιουλίου 1990 Οδηγίας (L.225/20.8.1990 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) στο εσωτερικό μας δίκαιο, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς, που ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών Κρατών - Μελών. 2.Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Στα διανεμόμενα κέρδη, που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες από τη συμμετοχή τους σε θυγατρικές εταιρίες, των οποίων η έδρα ευρίσκεται σε Κράτος -Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2)Στα κέρδη τα οποία διανέμουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες προς εταιρίες άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων οι πιο πάνω ελληνικές εταιρίες είναι θυγατρικές. Άρθρο 9 Ορισμοί Για την εφαρμογή των άρθρων 8 έως και 11 του παρόντος, νοούνται ως: α) ανώνυμη εταιρία, η εταιρία η οποία περιβάλλεται τη νομική μορφή της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δικαίου και η οποία: αα) υπόκειται χωρίς να απαλλάσσεται, στο φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και ββ) σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) εταιρία άλλου Κράτους - Μέλους, η εταιρία Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικού από την Ελλάδα, η οποία περιβάλλεται κάποια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά και η οποία: αα) υπόκεπαι, σε κάποιο από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Β - όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά (- φόρους, χωρίς δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής από αυτόν και ββ) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του άλλου Κράτους - Μέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική Ικατοικία σε αυτό το Κράτος - Μέλος και, σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) μητρική ανώνυμη εταιρία, η εταιρία της παραπάνω περίπτωσης α η οποία συμμετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο κεφάλαιο εταιρίας της προηγούμενης περίπτωσης β, δ) θυγατρική εταιρία άλλου Κράτους - Μέλους, η εταιρία στο κεφάλαιο της οποίας υφίσταται η κατά την προηγούμενη περίπτωση γ συμμετοχή. Άρθρο 10 1.Τα κέρδη που λαμβάνει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία λόγω της συμμετοχής της σε θυγατρική εταιρία, της οποίας η έδρα βρίσκεται σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα αυτής κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α). 2.Κατά την είσπραξη των κερδών της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4, της περίπτωσης δ της παραγράφου 5 και της περίπτωσης β της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994. 3.Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής ανώνυμης εταιρίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994, εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος της θυγατρικής εταιρίας στην αλλοδαπή, το οποίο αναλογεί επί των διανεμη-θέντων προς την ημεδαπή ανώνυμη εταιρία κερδών, κσθώς και το ποσό του φόρου που ενδεχόμενα παρακρατήθηκε στα ίδια κέρδη από τη θυγατρική εταιρία. Το συνολικά εκπιπτόμενο ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα. 4.Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς τις εταιρίες άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές. Άρθρο 11 Προϋποθέσεις εφαρμογής Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως και 10 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή σε περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία δεν διατηρεί επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη το οριζόμενο από την περίπτωση γ του άρθρου 9 ποσοστό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Άλλες διατάξεις Άρθρο 12 1.Το εδάφιο Β της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Β. Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών: οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, καθώς και οι θυγατρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και. κατά περίπτωση, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 2.Το εδάφιο ΣΤ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: ΣΤ. Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις: Οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών, οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι φορείς εγκατάστασης ή /και λειτουργίας ή/ και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 3.Το εδάφιο Ζ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ζ. Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: ο εξοπλισμός μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο εξοπλισμός μεταγωγής και άλλοι πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων, μέσω καλωδίων, ραδιοσημάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνηπκών μέσων. 4.Το εδάφιο Η της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ή. Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 5.Το εδάφιο ΙΓ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως έξης: ΙΓ. Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που διατίθενται στο κοινό. 6.Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται εδάφιο Λ, το οποίο έχει ως εξής: Λ. Ουσιώδεις απαιτήσεις: Οι λόγοι κοινού συμφέροντος και μη οικονομικού χαρακτήρα βάσει των οποίων το Κράτος - Μέλος μπορεί να επιβάλλει όρους στην εγκατάσταση ή/και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι: Η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου. Η διατήρηση της ακεραιότητας του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις, η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. Η προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομικοί και χωροταξικοί στόχοι. - Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και η αποφυγή επιζήμιας παρεμβολής μεταξύ ραδιοτη-λεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων. Η προστασία των δεδομένων. Η προστασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει: Την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, που μεταδίδονται ή αποθηκεύονται, καθώς και Την προστασία της ιδιωτικής ζωής. 7.Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται εδάφιο ΛΑ, το οποίο έχει ως εξής: ΛΑ. Διασύνδεση: Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό οργανισμό, προκειμένου να παρέχεται στους χρήστες ενός οργανισμού η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου ή άλλου οργανισμού ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, πσυ παρέχονται από άλλο οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται από τα ενεχόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. 8.Το στοιχείο α του εδαφίου Β της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: α. Η εγκατάσταση ή /και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 9.Στο εδάφιο ΣΤ της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται στοιχείο ε, το οποίο έχει ως εξής: ε. Να καθιστούν γνωστούς στο κοινό τους όρους προσπέλασης στο σταθερό δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις. 10.Στο στοιχείο 2γ, του εδαφίου Α της παραγράφου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται υποστοιχείο (ζ), το οποίο έχει ως εξής: ζ. Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή /και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 11.Το εδάφιο Ε της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ε. Για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων απαιτείται άδεια η οποία διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει. Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μέσω των οποίων παρέχονται απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι: 1)τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που εγκαθίστανται από τους φορείς παροχής απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 2)τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που παρέχονται από τρίτους, 3)τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κοινής χρήσης, καθώς και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που χρησιμοποιούν λοιπές εγκαταστάσεις ή/και κτίρια τρίτων. 12.Το εδάφιο Α, της παραγράφου 7 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Α. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και η παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας ανατίθενται κατ αποκλειστικότητα στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 20C0. 13.Το εδάφιο Α της παραγράφου 9 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 τροποποιείται ως εξής: Α. Τα τιμολόγια των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει εφόσον οι ανωτέρω έχουν σημαντική θέση στη σχετική αγορά: 1)Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος. 2)Να πληρούν τους κανόνες του υγειούς ανταγωνισμού. 3)Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση. 4)Να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και να δημοσιεύονται. 5)Να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, στ. Να βασίζονται στα επί μέρους χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας. 6)Να βασίζονται στην ισότιμη συμμετοχή στο γενικό κόστος των χρησιμοποιούμενων δυνατοτήτων, καθώς και στην ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 7)Να βασίζονται στη σταδιακή εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ υπηρεσιών. 14.Το εδάφιο Θ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Θα. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες, ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ. σε δημόσιες υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, υπό τον όρο ότι τα δίκτυα αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται- με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι φορείς στους οποίους δύναται να χορηγηθεί άδεια είναι: - Οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Δίωξης Λαθρεμπορίου, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η Δ.ΕΠΑ, η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η Ε.Ρ.Τ., τα Α.Ε.Ι., το Υπουργείο Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων για τα δίκτυα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και κάθε άλλη δημόσια υπηρεσία και οργανισμός, που συνδέεται /εμπλέκεται με τη δημόσια ασφάλεια και την εθνική άμυνα. Θβ. Όταν η εγκατάσταση ή/ και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων των προαναφερθέντων φορέων εξυπηρετεί απελευθερωμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο κοινό, τότε απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, όπως ισχύει. 15.Στο άρθρο τρίτο παράγραφος 4 του ν. 2246/1994 προστίθεται στοιχείο ΙΒ, το οποίο έχει ως εξής: ΙΒ. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σταθερής ή και κινητής φωνητικής τηλεφωνίας στο ευρύ κοινό υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες γενικού τηλεφωνικού καταλόγου. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ., καθορίζονται οι όροι παροχής των πληροφοριών αυτών κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 16 Στο εδάφιο Ε της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται εδάφιο Ε1, το οποίο έχει ως εξής: Έ1. Η χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί των εν λόγω δικαιωμάτων διέλευσης. Σε περίπτωση, που η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης δεν είναι δυνατή λόγω των ουσιωδών απαιτήσεων και ιδιαίτερα όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος ή σε πολεοδομικούς ή χωροταξικούς στόχους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 της Οδηγίας 97/33/ΕΚ. 17.Το εδάφιο ΣΤ της παραγράφου 1, του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994 διαγράφεται. 18.Στο εδάφιο Γ της παραγράφου 4 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 2465/1997, προστίθεται στοιχείο κ, το οποίο έχει ως εξής: κ. οι απαιτήσεις προστασίας του περιβάλλοντος, οι πολεοδομικοί και χωροταξικοί σχεδιασμοί των πόλεων και της περιφέρειας. Άρθρο 13 Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: 4.α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθενται σε γραφεία μελετών οι εκπονήσεις μελετών για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως ακολούθως: Για ποσά ύψους 200.000 ΕCU και άνω, μετατρεπόμενα σε δραχμές, με τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 92/50/ΕΚ.. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται η διαδικασία διεξαγωγής των διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών, θέματα υποβολής και εκδίκασης ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. - Για ποσά ύψους μέχρι 200.000 ΕCU, μετατρεπόμενα σε δραχμές, παρέχεται η δυνατότητα να ανατίθενται απευθείας σε ανώτατα και τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα, που εποπτεύονται από το κράτος, η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών. β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, με σκοπό τη διερεύνηση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, δικηγόρους και ειδικούς επιστήμονες, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4β το ύψος της αμοιβής ή της αποζημίωσης των ομάδων και επιτροπών, οι οποίες βαρύνουν το λογαριασμό του ν.δ/τος 638/1970. Για τις αναθέσεις μελετών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4α. η χρηματοδότηση δύναται να βαρύνει και το λογαριασμό του ν.δ/τος 638/1970. δ. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία, αρμόδια για την άσκηση εποπτείας, ελέγχου και διοίκησης εν γένει των μελετών της παραγράφου 4α, ορίζεται το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του π.δ/τος 149/1992 Περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. ε. Ως αρμόδιες για την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων, από το στάδιο καταθέσεως δηλώσεων ενδιαφέροντος ή προσφορών και μέχρι την παραλαβή της μελέτης, ορίζονται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα μεταφορών και η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών. Οι ενστάσεις εκδικάζονται έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών. στ. Ως Επιβλέπων ή Επιβλέποντες Μελέτης ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών πτυχιούχοι ανώτατης σχολής, ο οποίοι θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες επί των ανατιθέμενων μελετών. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται ως Επιβλέποντες Μελέτης πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και άλλων Υπουργείων, με πρόταση του αντίστοιχου Υπουργού, όταν υπάρχει συναρμοδιότητα στο αντικείμενο μιας μελέτης. ζ. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται Επιστημονικό-Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα, οικονομικού και τεχνικού περιεχομένου, κατά περίπτωση, για την έκδοση των αποφάσεων του εργοδότη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου. Το ως άνω Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και έχουν ετήσια θητεία. Το Συμβούλιο συντίθεται από τρεις υπαλλήλους, πτυχιούχους Α.Ε.Ι., του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και από δύο Καθηγητές Α.Ε.Ι., έναν Οικονομικής ή Νομικής Σχολής και έναν Πολυτεχνικής Σχολής. Ο Εισηγητής και ο Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται ομοίως με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις ισχύουσες, εκάστοτε, περί συλλογικών οργάνων διατάξεις. η. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τους Επιβλέποντες Μελέτης και για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, η οποία βαρύνει το λογαριασμό του ν.δ/τος 638/1970. Άρθρο Άρθρο 14 Υπαγωγή επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους Το άρθρο 118 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως εξής: •Αρθρο 118 1.Μετά την 21η Οκτωβρίου 1997 δεν εξετάζονται αιτήσεις επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεων τους στις διατάξεις του κωδικοποιημένου, με το π.δ. 456/1995, νόμου 1892/1990, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6α του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, καθώς και στην παράγραφο 2γα του άρθρου 1 του ν. 2372/1996. Η κατά τα παραπάνω μη εξέταση δεν αφορά επενδυτικά προγράμματα τα οποία υποβλήθηκαν έως και την 21.10.1997. 2.Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση υποβολής προτάσεων επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 23Α και 23Β του κωδικοποιημένου, με το π.δ. 456/1995, νόμου 1892/1990. Άρθρο Άρθρο 15 Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ/τος 351/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια, μέσα στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκε;;-βρίου και ημέρα Κυριακή. 2.Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π.δ/*ος 225/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια μέσα στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη της Σ.τ.Α.. 3.Η θητεία των οργάνων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παρατείνεται μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, που θα προέλθει από τις εκλογές που θα γίνουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1998. Άρθρο 16 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει: α) Των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 11, 13 έως και 16 από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον από αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, β) Των διατάξεων του άρθρου 12 από την 1η Οκτωβρίου1997. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. 2006/3453 2006
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων για τη χρηματοδοτική μίσθωση, διατάξεις περί δημοσίων εσόδων και άλλες ρυθμίσεις. 2006/3483 2006
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις. 2006/3517 2006
Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2008/3697 2008
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. 2013/4110 2013
Διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/29 1999