Κύρωση της Σύμβασης για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 27 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  Η παρούσα Σύμβαση δεν θα ισχύει αν αναφορικά με μια επιχείρηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας ως ενέργεια επιβολής της τάξεως, βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου VΙΙ του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία οποιαδήποτε μέλη του προσωπικού αυτού εμπλέκονται σε μάχες κατά οργανωμένων ενόπλων δυνάμεων και στην οποία το δίκαιο περί διεθνών ενόπλων συγκρούσεων ισχύει
Άρθρο 3
1.  
  Οι στρατιωτικές και αστυνομικές μονάδες των επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη τους θα φέρουν ευδιάκριτα στοιχεία ταυτότητας (αναγνώρισης). Τα άλλα μέλη του προσωπικού, οχήματα, σκάφη και αεροσκάφη τα οποία συμμετέχουν στην επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών θα φέρουν κατάλληλα στοιχεία αναγνώρισης/ ταυτότητας, εκτός εάν διαφορετικά αποφασισθεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
2.  
  Όλα τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού θα φέρουν μαζί τους τα πρέποντα έγγραφα προσδιορισμού στοιχείων ταυτότητας
Άρθρο 4 "Συμφωνίες επί του καθεστώτος της επιχείρησης Το Φιλοξενούν Κράτος και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θα συνάψουν όσο γίνεται ταχύτερα συμφωνία επί του καθεστώτος της επιχείρησης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όλου του προσωπικού που συμμετέχει στ [...]"
1.  
  Άρθρο 5 Διέλευση Το Κράτος Διέλευσης θα διευκολύνει την ανεμπόδιστη διέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού και του εξοπλισμού τους προς και από το Φιλοξενούν Κράτος
Άρθρο 6
1.  
  Χωρίς να θίγονται εκείνα τα προνόμια και οι ασυλίες τις οποίες είναι δυνατόν να έχουν και χωρίς να θίγονται οι απαιτήσεις των καθηκόντων τους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το συνδεδεμένο με αυτόν προσωπικό θα προβαίνει στα ακόλουθα:
 1. θα σέβονται τους νόμους και τους κανονισμούς του Φιλοξενούντος Κράτους και του Κράτους Διέλευσης, και
 2. θα απέχουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή δραστηριότητα ασυμβίβαστη προς την αμεροληψία και το διεθνή χαρακτήρα των καθηκόντων τους
2.  
  Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων
Άρθρο 7
1.  
  Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το συνδεδεμένο με αυτόν προσωπικό, ο εξοπλισμός τους και οι εγκαταστάσεις τους δεν θα καθίστανται αντικείμενο επίθεσης ή οποιασδήποτε ενέργειας η οποία τους παρεμποδίζει να εκτελέσουν την εντολή τους
2.  
  Τα Κράτη-Μέρη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και προστασία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού. Συγκεκριμένα, τα Κράτη-Μέρη θα λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύσουν τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το συνδεδεμένο με αυτόν προσωπικό που έχουν αναπτυχθεί στην επικράτεια τους κατά των αδικημάτων που εκτίθενται στο άρθρο 9. 3 Τα Κράτη-Μέρη θα συνεργασθούν με τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και με τα άλλα Κράτη -Μέρη, κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο, μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, ιδιαίτερα δε σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία το Φιλοξενούν Κράτος δεν δύναται αφ εαυτού να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα.
Άρθρο 8 "Καθήκον απελευθέρωσης ή επιστροφής μελών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού που έχουν αιχμαλωτισθεί ή τελούν υπό κράτηση"
1.  
  Πλην των όσων περί του αντιθέτου προβλέπονται σε κάποια ισχύουσα συμφωνία καθεστώτος δυνάμεων, εάν μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού αιχμαλωτισθούν ή φυλακισθούν μέσα στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και βεβαιωθεί η ταυτότητα τους, δεν θα υποβάλλονται σε ανάκριση και θα απελευθερώνονται χωρίς καθυστέρηση και θα επιστρέφονται στον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών ή σε άλλες αρμόδιες αρχές. Ενώ εκκρεμεί η απελευθέρωσή τους θα τυγχάνουν μεταχείρισης σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύμφωνα με τις αρχές και το πνεύμα των Συμβάσεων της Γενεύης του 1949.
Άρθρο 9
1.  
  Η εκ προθέσεως διάπραξη:
 1. Δολοφονίας, απαγωγής ή άλλης επίθεσης κατά προσώπου ή της ελευθερίας οποιουδήποτε μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού
 2. Βίαιη επίθεση κατά των επίσημων εγκαταστάσεων, των ιδιωτικών καταλυμάτων ή των μέσων μεταφοράς οποιουδήποτε μέλους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού από . την οποία δημιουργείται πιθανότητα διακινδύνευσης του προσώπου ή της ελευθερίας αυτού του μέλους.
 3. Απειλή διάπραξης οποιασδήποτε τέτοιας επίθεσης με αντικειμενικό στόχο τον εξαναγκασμό φυσικού ή νομικού προσώπου να προβεί σε πράξη ή παράλειψη
 4. Απόπειρα διάπραξης οποιασδήποτε τέτοιας επίθεσης, και
 5. Ενέργεια που αποτελεί συμμετοχή με την ιδιότητα του συνεργού σε οποιαδήποτε τέτοια επίθεση ή σε απόπειρα διάπραξης τέτοιας επίθεσης ή στην οργάνωση άλλων ή την παροχή εντολών σε άλλους να διαπράξουν τέτοια επίθεση, θα αποτελεί αδίκημα για κάθε Κράτος - Μέρος βάσει του εσωτερικού του (εθνικού του) δικαίου
2.  
  Κάθε Κράτος - Μέρος θα καθιστά τα αδικήματα τα οποία εκτίθενται στην παράγραφο 1 κολάσιμα με τις κατάλληλες ποινές οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους τη βαρεία φύση τους
Άρθρο 10
1.  
  Κάθε Κράτος - Μέρος θα λαμβάνει εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για να προσδιορίσει τη δικαιοδοσία του επί των αδικημάτων που εκτίθενται στο άρθρο 9 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 1. Όταν το αδίκημα διαπράττεται στην επικράτεια του Κράτους ή επί πλοίου ή αεροσκάφους που είναι νηολογημένο ή εγγεγραμμένο σε αυτό το Κράτος
 2. Όταν ο φερόμενος υπαίτιος είναι υπήκοος του Κράτους αυτού
2.  
  Ένα Κράτος-Μέρος μπορεί επίσης να αποδείξει ότι έχει δικαιοδοσία επί οποιουδήποτε τέτοιου αδικήματος όταν τούτο διαπραχθεί:
 1. από πρόσωπο άνευ υπηκοότητος του οποίου ο συνήθης τόπος διαμονής ευρίσκεται σε αυτό το Κράτος, ή
 2. αναφορικά με έναν υπήκοο αυτού του Κράτους, ή
 3. μέσα στα πλαίσια εξαναγκασμού αυτού του Κράτους να προβεί σε πράξη ή παράλειψη
3.  
  Οποιοδήποτε Κράτος-Μέρος το οποίο έχει προσδιορίσει τη δικαιοδοσία του, καθώς αναφέρεται στην παράγραφο 2, θα ειδοποιεί το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν αυτό το Κράτος-Μέρος μεταγενέστερα υπαναχωρήσει ως προς την ύπαρξη της δικαιοδοσίας του, θα ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Εάν αυτό το Κράτος-Μέρος μεταγενέστερα υπαναχωρήσει ως προς την ύπαρξη της δικαιοδοσίας του, θα ειδοποιήσει το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
4.  
  Κάθε Κράτος-Μέρος θα λαμβάνει εκείνα τα μέτρα τα οποία είναι δυνατόν να είναι αναγκαία για να προσδιορίσει την ύπαρξη της δικαιοδοσίας, αναφορικά με τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 9. στις περιπτώσεις όπου ο φερόμενος υπαίτιος ευρίσκεται στην επικράτεια αυτού του Κράτους και στην περίπτωση που το Κράτος δεν εκδίδει αυτό το πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 15 σε οποιοδήποτε από τα Κράτη-Μέρη, τα οποία έχουν αποδείξει την ύπαρξη της δικαιοδοσίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή 2.
5.  
  Η παρούσα Σύμβαση δεν αποκλείει την οποιαδήποτε ποινική δικαιοδοσία που ασκείται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο
Άρθρο 11 "Πρόληψη αδικημάτων κατά του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού"
1.  
  Τα Κράτη-Μέρη θα συνεργάζονται για την πρόληψη των αδικημάτων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 9, ιδιαίτερα δε: (α) Λαμβάνοντας κάθε πρακτικό μέτρο για την παρεμπόδιση προπαρασκευαστικών πράξεων στις αντίστοιχες επικράτειες τους για τη διάπραξη αυτών των αδικημάτων εντός ή εκτός των επικρατειών τους, και (β) Ανταλλάσσοντας πληροφορίες σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο και συντονίζοντας τη λήψη διοικητικών και άλλων μέτρων, κατά την έκταση που απαιτείται για την παρεμπόδιση της διάπραξης αυτών των αδικημάτων
Άρθρο 12
1.  
  Βάσει των όρων που προβλέπονται στο εθνικό του δίκαιο, εάν το Κράτος-Μέρος, στην επικράτεια του οποίου έχει διαπραχθεί αδίκημα που αναφέρεται στο άρθρο 9, έχει λόγους να πιστεύει ότι ο φερόμενος ως υπαίτιος έχει διαφύγει από την επικράτεια του, θα διαβιβάζει στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και, απευθείας ή μέσω του Γενικού Γραμματέα, προς το ενδιαφερόμενο Κράτος ή τα ενδιαφερόμενα Κράτη όλα τα σχετικά πραγματικά περιστατικά αναφορικά με το αδίκημα που διαπράχθηκε και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του φερομένου ως υπαιτίου
2.  
  Οποτεδήποτε διαπράττεται ένα από τα αδικήματα τα οποία εκτίθενται στο άρθρο 9, το οποιοδήποτε Κράτος-Μέρος, το οποίο έχει στοιχεία αναφορικά με το θύμα και τις περιστάσεις του αδικήματος, θα προσπαθεί να διαβιβάσει αυτά τα στοιχεία, βάσει διατάξεων που προβλέπονται στο εθνικό του δίκαιο, πλήρως και χωρίς καθυστέρηση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και στο ενδιαφερόμενο Κράτος ή στα ενδιαφερόμενα Κράτη
Άρθρο 13 "1, Στην περίπτωση που το εγγυώνται οι περιστάσεις, το Κράτος-Μέρος στην επικράτεια του οποίου ευρίσκεται ο φερόμενος ως υπαίτιος, θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα βάσει του εθνικού του δικαίου για να εξασφαλίσει την παρουσία αυτού του προσώπου προς το [...]"
2.  
  Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 θα γνωστοποιούνται, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και χωρίς καθυστέρηση, προς το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και, είτε αμέσως είτε μέσω του Γενικού Γραμματέα, προς τους κάτωθι:
 1. Προς το Κράτος όπου διαπράχθηκε το αδίκημα (β) Προς το Κράτος ή τα Κράτη του οποίου ή των οποίων ο φερόμενος ως υπαίτιος είναι υπήκοος ή, εάν αυτό το πρόσωπο δεν έχει πατρίδα, προς το Κράτος στην επικράτεια του οποίου το πρόσωπο αυτό έχει τη συνήθη διαμονή του
 2. Προς το Κράτος ή τα Κράτη του οποίου ή των οποίων το θύμα είναι υπήκοος, και
 3. Προς άλλα ενδιαφερόμενα Κράτη
Άρθρο 14 "Ποινική δίωξη των φερομένων ως υπαιτίων"
1.  
  Εάν το Κράτος-Μέρος στην επικράτεια του οποίου ο φερόμενος ως υπαίτιος ευρίσκεται, δεν εκδώσει αυτό το πρόσωπο, θα υποβάλει, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές του προς το σκοπό άσκησης ποινικής δίωξης μέσω διαδικασιών σύμφωνα με το δίκαιο αυτού του Κράτους. Οι αρχές αυτές θα λάβουν την απόφαση τους με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση ενός κοινού αδικήματος σοβαρής φύσεως βάσει του δικαίου αυτού του Κράτους.
Άρθρο 15
1.  
  Κατά την έκταση κατά την οποία τα αδικήματα τα οποία εκτίθενται στο άρθρο 9 δεν αποτελούν αδικήματα για τα οποία δύναται να διαταχθεί έκδοση, σύμφωνα με οποιαδήποτε συνθήκη περί εκδόσεων που υφίσταται μεταξύ των Κρατών-Μερών, θα θεωρούνται ότι συμπεριλαμβάνονται με αυτήν την ιδιότητα σε αυτήν τη συνθήκη. Τα Κράτη-Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμπεριλαμβάνουν αυτά τα αδικήματα ως αδικήματα για τα οποία μπορεί να διαταχθεί έκδοση σε κάθε συνθήκη περί εκδόσεων η οποία πρόκειται να συναφθεί μεταξύ τους.
2.  
  Εάν ένα Κράτος-Μέρος, το οποίο καθιστά την έκδοση να τελεί υπό τον όρο της ύπαρξης συνθήκης, λάβει αίτηση έκδοσης από ένα άλλο Κράτος-Μέρος με το οποίο δεν έχει υπογράψει συνθήκη περί εκδόσεων, θα μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να θεωρήσει την παρούσα Σύμβαση ως τη νομική βάση για την έκδοση αναφορικά με αυτά τα αδικήματα. Η έκδοση θα υπόκειται στους όρους που προβλέπονται στο δίκαιο του αιτούντος Κράτους.
3.  
  Τα Κράτη-Μέρη τα οποία δεν καθιστούν την έκδοση να τελεί υπό τον όρο της ύπαρξης συνθήκης, θα αναγνωρίζουν αυτά τα αδικήματα ως αδικήματα για τα οποία δύναται να διαταχθεί έκδοση μεταξύ τους, επιφυλασσόμενων των όρων που προβλέπονται στο δίκαιο του αιτούντος Κράτους
4.  
  Καθένα από αυτά τα αδικήματα θα θεωρείται, για τους σκοπούς της έκδοσης, μεταξύ των Κρατών-Μερών, σαν να είχε διαπραχθεί όχι μόνο στον τόπο στον οποίο πραγματοποιήθηκε αλλά επίσης στην επικράτεια των Κρατών-Μερών που έχουν αποδείξει την ύπαρξη δικαιοδοσίας τους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή την παράγραφο 2 του άρθρου 10
Άρθρο 16
1.  
  Τα Κράτη-Μέρη θα παρέχουν το ένα προς το άλλο το μέγιστο βαθμό συνδρομής αναφορικά με την ποινική διαδικασία που ξεκινά σχετικά με τα αδικήματα που εκτίθενται στο άρθρο 9, συμπεριλαμβανομένης της συνδρομής για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων τα οποία ευρίσκονται στη διάθεσή του και είναι αναγκαία για τη διαδικασία. Το δίκαιο του αιτούντος Κράτους θα ισχύει σε κάθε περίπτωση.
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θα επηρεάζουν τις υποχρεώσεις αναφορικά με την αμοιβαία συνδρομή που ενσωματώνονται σε οποιαδήποτε άλλη συνθήκη
Άρθρο 17 "1, Για οποιοδήποτε πρόσωπο αναφορικά με το οποίο λαμβάνουν χώρα ανακρίσεις ή διαδικασίες σχετικά με οποιοδήποτε από τα αδικήματα που εκτίθεται στο άρθρο 9 θα υφίσταται εγγύηση δίκαιης μεταχείρισης, δίκαιης δίκης και πλήρους προστασίας των δικαιωμάτων [...]"
2.  
  Οποιοσδήποτε φερόμενος ως εγκληματίας/υπαίτιος θα δικαιούται:
 1. Να έλθει σε επικοινωνία χωρίς καθυστέρηση με τον εγγύτερο κατάλληλο εκπρόσωπο του Κράτους ή των Κρατών, του οποίου ή των οποίων το τοιούτο πρόσωπο είναι υπήκοος ή το οποίο ή τα οποία κατ άλλον τρόπο δικαιούνται να προστατεύσουν τα δικαιώματα αυτού του προσώπου ή, εάν το τοιούτο πρόσωπο δεν έχει πατρίδα, του Κράτους το οποίο, κατά το αίτημα αυτού του προσώπου, επιθυμεί να προστατεύσει τα δικαιώματα αυτού του προσώπου, και
 2. Να δέχεται επισκέψεις από εκπρόσωπο αυτού του Κράτους ή αυτών των Κρατών
Άρθρο 18 "Γνωστοποίηση της έκβασης των διαδικασιών"
1.  
  Το Κράτος-Μέρος όπου ένας φερόμενος ως εγκληματίας/υπαίτιος διώκεται θα γνωστοποιεί την τελική έκβαση των διαδικασιών στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα διαβιβάσει τα στοιχεία στα άλλα Κράτη-Μέρη
Άρθρο 19 "Διάδοση"
1.  
  Τα Κράτη-Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαδώσουν την παρούσα Σύμβαση όσο ευρύτερα γίνεται και, συγκεκριμένα, να περιλάβουν τη μελέτη αυτής, καθώς και σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, στα προγράμματά τους που αφορούν τη στρατιωτική εκπαίδευση
Άρθρο 20 "Ρήτρες εξαίρεσης"
1.  
  Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάζει τα κάτωθι: (α) Την ισχύ του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου και των παγκόσμια αναγνωρισμένων αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιέχονται σε διεθνείς συνθήκες, αναφορικά με την προστασία των επιχειρήσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του ίδιου του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού ή την ευθύνη του προσωπικού αυτού ως προς το σεβασμό αυτού του δικαίου και των αρχών. (Ρ) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Κρατών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με τη συναίνεση για την είσοδο προσώπων στην επικράτειά τους. (γ) Την υποχρέωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού να ενεργούν σύμφωνα με τους όρους της εντολής που δόθηκε για μία επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών. (δ) Το δικαίωμα των Κρατών που εκούσια χορηγούν προσωπικό σε μία επιχείρηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποσύρουν το προσωπικό τους από τη συμμετοχή στην τοιαύτη επιχείρηση, ή (ε) Το δικαίωμα κατάλληλης αποζημίωσης πληρωτέας σε περίπτωση θανάτου, ανικανότητας, τραυματισμού ή ασθένειας που αποδίδεται στην παροχή υπηρεσιών για τη διαφύλαξη της ειρήνης από πρόσωπα που εκούσια παραχωρήθηκαν από Κράτη για τις επιχειρήσεις των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 21 "Δικαίωμα αυτοάμυνας"
1.  
  Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θα ερμηνεύεται έτσι ώστε να δημιουργεί παρέκκλιση από το δικαίωμα να ενεργεί κάποιος μέσα σε πλαίσια αυτοάμυνας
Άρθρο 22
1.  
  Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ δύο ή περισσότερων Κρατών-Μερών αναφορικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, η οποία δεν επιλύεται με διαπραγμάτευση, μετά από αίτηση ενός από αυτά, θα υποβάλλεται σε διαιτησία. Εάν εντός έξι μηνών από την ημερομηνία της αίτησης για διαιτησία τα Μέρη δεν δύνανται να συμφωνήσουν επί της διοργάνωσης της διαιτησίας, οποιοδήποτε από αυτά τα Μέρη θα μπορεί να παραπέμψει τη διαφορά στο Διεθνές Δικαστήριο (Ιnternatiοnal Cοurt οf Justice) υποβάλλοντας αίτηση σύμφωνα με τον Οργανισμό του Δικαστηρίου.
2.  
  Κάθε Κράτος-Μέρος θα μπορεί κατά το χρόνο της υπογραφής, επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης της παρούσας Σύμβασης ή της προσχώρησης σε αυτήν να δηλώσει ότι δεν θεωρεί ότι δεσμεύεται από ολόκληρη την παράγραφο 1 ή οπό τμήμα αυτής. Τα άλλα Κράτη-Μέρη δεν θα δεσμεύονται από την παράγραφο 1 ή το σχετικό τμήμα αυτής, αναφορικά με οποιοδήποτε Κράτος-Μέρος το οποίο έχε υποβάλει μία τέτοια επιφύλαξη.
3.  
  Οποιοδήποτε Κράτος-Μέρος το οποίο έχει προβεί σε επιφύλαξη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, θα μπορεί οποτεδήποτε να αποσύρει αυτήν την επιφύλαξη με γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 23 "Συνεδριάσεις ανασκόπησης"
1.  
  Μετά από αίτημα ενός ή περισσότερων Κρατών-Μερών και εάν τούτο εγκριθεί από την πλειοψηφία των Κρατών-Μερών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα συγκαλεί συνέλευση των Κρατών-Μερών για την ανασκόπηση της εφαρμογής της Σύμβασης και οποιωνδήποτε προβλημάτων που αντιμετωπίζονται αναφορικά με την εφαρμογή της
Άρθρο 24 "Υπογραφή"
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη
Άρθρο 25 "Επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση"
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 26 "Προσχώρηση"
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για προσχώρηση από οποιοδήποτε Κράτος. Τα έγγραφα προσχώρησης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
Άρθρο 27
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει 30 ημέρες από την κατάθεση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 22 εγγράφων επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
2.  
  Για κάθε Κράτος που επικυρώνει, αποδέχεται, εγκρίνει τη Σύμβαση ή προσχωρεί σε αυτήν μετά την κατάθεση του εικοστού δευτέρου εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης, η Σύμβαση θα αρχίζει να ισχύει την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση από το τοιούτο Κράτος του εγγράφου του επικύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης
Άρθρο 28
1.  
  Ένα Κράτος-Μέρος θα μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη γνωστοποίηση απευθυνόμενη προςτο ΓενικόΓραμματέα τωνΗνωμένων Εθνών
2.  
  Η καταγγελία θα λαμβάνει χώρα ένα έτος μετά την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η γνωστοποίηση από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Άρθρο 29 "Αυθεντικά κείμενα"
1.  
  Το πρωτότυπο της παρούσας Σύμβασης, του οποίου το Αραβικό, Κινεζικό, Αγγλικό, Γαλλικό, Ρωσικό και Ισπανικό κείμενο είναι εξίσου αυθεντικό, θα κατατεθεί στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος θα αποστείλει επικυρωμένα αντίγραφα αυτού σε όλα τα Κράτη. Νέα Υόρκη, σήμερα 9 Δεκεμβρίου 1994.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία