ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2596

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής, για τη συνεργασία επί των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 παp. 1 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. β) Ανέγερση και εκμετάλλευση πυρηνικών εγκαταστάσεων ισχύος και εγκαταστάσεων του κύκλου του πυρηνικού καυσίμου. γ) Κύκλος του πυρηνικού καυσίμου, περιλαμβανομένης της έρευνας και εκμετάλλευσης των πυρηνικών αποθεμάτων, παραγωγή στοιχείων καυσίμου και απόρριψη ραδιενεργών αποβλήτων. δ) Βιομηχανική παραγωγή υλικών και συσκευών και παροχή υπηρεσιών. ε) Παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και η χρήση τους στ) Ραδιολογική προστασία και πυρηνική ασφάλεια. ζ) Φυσική προστασία των πυρηνικών υλικών η) Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σχετική με τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας 0) Λοιπά τεχνολογικά θέματα των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας, τα οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη θεωρούν ως, θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3
1.  
  Η συνεργασία που συμφωνήθηκε στο άρθρο 2 πραγματοποιείται μέσω: α) Αμοιβαίας βοήθειας στη μόρφωση και εκπαίδευση επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. β) Ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων. γ) Ανταλλαγής ομιλητών σε μαθήματα και σεμινάρια. δ) Μισθών και υποτροφιών. ε) Αμοιβαίων διαβουλεύσεων επί επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων. στ) Συγκρότησης κοινών ομάδων εργασίας για την εκτέλεση ειδικών μελετών και προγραμμάτων επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ζ) Αμοιβαίων παροχών εξοπλισμού και υπηρεσιών σχετικών με τα προαναφερθέντα πεδία. η) Ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα προαναφερθέντα πεδία. θ) Άλλων τρόπων που θα συμφωνηθούν στα πλαίσια των μηχανισμών που προβλέπονται στο άρθρο 5.
Άρθρο 4
1.  
  Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Συμφωνίας τα Συμβαλλόμενα Μέρη όρισαν για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αργεντινής την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) και το Εθνικό Συμβούλιο Πυρηνικής Ρύθμισης (Ε. Σ. Π. Ρ. ) και για την Ελληνική Δημοκρατία την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε. Ε. Α. Ε. ).
Άρθρο 5
1.  
  Για το σκοπό της διευκόλυνσης της συνεργασίας που συμφωνήθηκε στην παρούσα Συμφωνία, οι ενδιαφερόμενοι Οργανισμοί δύνανται να συνάπτουν ξεχωριστές Συμφωνίες καθορίζοντας ειδικές συνθήκες συνεργασίας, αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με την εφαρμογή της συνεργασίας που προβλέπει η Συμφωνία
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χρησιμοποιούν ελεύθερα οποιαδήποτε πληροφορία που ανταλλάσσουν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας, εκτός των περιπτώσεων όταν το Μέρος που παρέχει τις πληροφορίες έχει εκ των προτέρων καταστήσει γνωστούς τους περιορισμούς και τις επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση τους ή τη μεταβίβαση τους. Αν οι προοριζόμενες προς ανταλλαγή πληροφορίες προστατεύονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας του ενός εκ των Μερών, οι προϋποθέσεις χρήσεως και μεταβίβασής τους υπόκεινται στις συνήθεις νομικές ρυθμίσεις.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις τους, θα διευκολύνουν μέσω μεταβιβάσεων, δανείων ή πωλήσεων, παραδόσεις πυρηνικών υλικών, εξοπλισμού, τεχνολογίας και υπηρεσιών αναγκαίων για την εκτέλεση κοινών προγραμμάτων και εθνικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στις ειρηνικές χρήσεις της ατομικής ενέργειας. Όλοι οι χειρισμοί του είδους αυτού υπόκεινται στις συμβάσεις, τους νόμους και τις νομικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία και τη Δημοκρατία της Αργεντινής και απαιτούν την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών διασφαλίσεων.
Άρθρο 8
1.  
  Η συνεργασία που προβλέπεται από την παρούσα Συμφωνία θα πραγματοποιείται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε υλικά ή εξοπλισμός που παραδίδεται μεταξύ τους ή υλικά ή πυρηνικά υλικά που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό που παραδίδεται βάσει της παρούσας Συμφωνίας θα χρησιμοποιούνται μόνο για ειρηνικούς σκοπούς και θα υπόκεινται στην εφαρμογή των σχετικών ελέγχων διασφαλίσεων από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας. Διαμεταβιβάσεις τέτοιων υλικών εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικαιοδοσίας της Αργεντινής δεν θα πραγματοποιούνται, εκτός αν αμφότερα τα Μέρη συμφωνήσουν. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να παρέχουν τα υλικά που μεταβιβάζονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας με επαρκή φυσική προστασία, το επίπεδο της προστασίας αυτής δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που συνιστάται στο έγγραφο του Δ. Ο. Α. Ε. ΙΝFCΙRC/225/Reν. 2.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα πληροφορούν το ένα το άλλο για την πρόοδο των προγραμμάτων που εκτελούνται βάσει της παρούσας Συμφωνίας και θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των μετεχόντων στην εφαρμογή της Συμφωνίας
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διαβουλεύονται μεταξύ τους για θέματα που χειρίζονται σε διεθνές επίπεδο, τα οποία είναι κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με τις ειρηνικές εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας με σκοπό να εναρμονίζουν τις θέσεις τους σε κατάλληλες καταστάσεις
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προσπαθούν να επιλύουν πιθανές διαφορές στην ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας με αμοιβαία συμφωνία
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς της παρούσας Συμφωνίας άρχεται την ημέρα της τελευταίας γνωστοποίησης με την οποία τα Συμβαλλόμενα Μέρη πληροφορούν το ένα το άλλο για τη συμπλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται από τη νομοθεσία των δύο κρατών
2.  
  Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται για περίοδο δέκα ετών και ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους πέντε ετών, εάν κανένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν πληροφορεί το έτερον Μέρος περί του αντιθέτου έξι μήνες προ του τέλους εκάστης περιόδου
3.  
  Η Συμφωνία μπορεί να τερματισθεί οποτεδήποτε από εκάτερο των Μερών και θα παύσει να ισχύει έξι μήνες από την ημερομηνία της υποβολής στο έτερο από τα Συμβαλλόμενα Μέρη γραπτού αιτήματος για τερματισμό της
4.  
  Οι διατάξεις της Συμφωνίας θα εφαρμόζονται ακόμη και μετά τον τερματισμό της ισχύος της στις συμβάσεις που συνήφθησαν κατά τη διάρκεια της ισχύος της, αλλά οι οποίες όμως είναι ακόμη εκκρεμείς. Έγινε στην Αθήνα στις 17 Ιουλίου του έτους 1997. σε δύο πρωτότυπα, έκαστο στην ελληνική, ισπανική και αγγλική γλώσσα, έκαστο των οποίων είναι εξίσου αυθεντικό. Σε περίπτωση αμφιβολίας στην ερμηνεία τους θα υπερισχύσει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή)ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή).
Άρθρο ΑΡΘΡΟ1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την προαγωγή της συνεργασίας στην ανάπτυξη των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των εθνικών πυρηνικών τους προγραμμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία