Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σε σχέση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Πεδίο εφαρμογής Οι"
1.  
  όροι αυτήςτης Συμφωνίαςεφαρμόζονται στις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών και στις μεταφορές τράνζιτ μέσω των αντίστοιχων εδαφών τους
Άρθρο 2
1.  
  Ο όρος μεταφορέας σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με έδρα στο ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, που έχει το δικαίωμα να διεξάγει διεθνείς μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων οδικώς, συμμορφούμενος προς τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα του
2.  
  Ο όρος όχημα σημαίνει:
 1. Για τη μεταφορά εμπορευμάτων, μηχανοκίνητο όχημα ή συνδυασμό οχημάτων καταχωρημένο στο ένα ή το άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, που χρησιμοποιείται και εξοπλίζεται αποκλειστικά για τη μεταφορά εμπορευμάτων
 2. Για τη μεταφορά επιβατών, μηχανοκίνητο επιβατικό όχημα καταχωρημένο στο έδαφος του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, το οποίο, δυνάμει της κατασκευής και του εξοπλισμού του, είναι κατάλληλο για τη μεταφορά περισσότερων από εννέα ατόμων, συμπεριλαμβανομένου και του οδηγού
3.  
  Ο όρος άδεια ή εξουσιοδότηση σημαίνει το έγγραφο που επιτρέπει σε ένα όχημα ενός Συμβαλλόμενου Μέρους να εισέλθει ή να αναχωρήσει ή να ταξιδέψει τράνζιτ μέσω του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους
4.  
  Ο όρος τράνζιτ σημαίνει τη μεταφορά εμπορευμάτων (χωρίς τη φόρτωση ή την εκφόρτωση) και επιβατών (χωρίς επιβίβαση ή αποβίβαση) από ένα μεταφορέα που έχει έδρα σε ένα Συμβαλλόμενο Μέρος, μέσω του εδάφους του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, προς/από μία τρίτη χώρα
5.  
  Ο όρος ποσόστωση σημαίνει τον αριθμό των αδειών που επιτρέπουν τη διεξαγωγή διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς επίσης και μέσω των εδαφών τους, προς άλλες χώρες (μεταφορές τράνζιτ), απαλλαγμένες από κάθε φόρο και τέλη. Ι. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Σκοπός και ορισμοί.
Άρθρο 3
1.  
  Για τους σκοπούς της μεταφοράς επιβατών, η Συμφωνία αυτή θα εφαρμόζεται σε όλα τα δρομολόγια μεταφοράς επιβατών μέσω επιβατικών μηχανοκίνητων οχημάτων (τουριστικών ή άλλων λεωφορείων), μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, καθώς και στις μεταφορές τράνζιτ μέσω των εδαφών τους Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 4 "Για τους σκοπούς της μεταφοράς επιβατών:"
1.  
 1. Ο όρος τακτικά δρομολόγια σημαίνει τα δρομολόγια που προβλέπουν τη μεταφορά επιβατών σύμφωνα με μια συγκεκριμένη συχνότητα και κατά μήκος ειδικών διαδρομών, όπου οι επιβάτες μπορούν να επιβιβάζονται ή αποβιβάζονται σε προκαθορισμένο σημεία στάσεων.
 2. Τα τακτικά δρομολόγια μπορεί να υπόκεινται στην υποχρέωση τήρησης των προγραμμάτων δρομολογίων, καθώς και των τιμολογίων που είχαν προηγουμένως καθοριστεί.
 3. Οι όροι πραγματοποίησης των τακτικών δρομολογίων πρόκειται να καθοριστούν με βάση μία αμοιβαία συμφωνία των αρμόδιων αρχών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών
2.  
  Ο όρος δρομολόγια απευθείας σύνδεσης (shuttle) σημαίνει δρομολόγιο όπου μέσω επαναλαμβανόμενων ταξιδιών μετ επιστροφής, ομάδες επιβατών που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως μεταφέρονται από ένα μοναδικό σημείο αναχώρησης του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους σε ένα μοναδικό προορισμό του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους. Κάθε ομάδα, αποτελούμενη από τους επιβάτες που έκαναν το ταξίδι προς τον προορισμό θα μεταφέρεται πίσω στον τόπο αναχώρησης με μεταγενέστερο ταξίδι.
 1. Κατά τη διάρκεια των δρομολογίων απευθείας σύνδεσης κανένας επιβάτης δεν θα μπορεί να επιβιβάζεται ή να αποβιβάζεται, όσο διαρκεί το ταξίδι
 2. Το πρώτο ταξίδι επιστροφής και το τελευταίο ταξίδι αναχώρησης σε μια σειρά δρομολογίων απευθείας σύνδεσης θα είναι χωρίς φορτίο
 3. Τα δρομολόγια απευθείας σύνδεσης θα πραγματοποιούνται με την κάλυψη ενός εγγράφου ελέγχου, που θα αποδεικνύει ότι οι ίδιοι επιβάτες που έκαναν το ταξίδι προς το εξωτερικό μεταφέρονται πίσω στον τόπο αναχώρησης
3.  
  Έκτακτα δρομολόγια είναι:
 1. Εκδρομές με κλειστές πόρτες, δηλαδή δρομολόγιο όπου τ; ίδιο όχημα χρησιμοποιείται γιο να μεταφέρει τον ίδιο αριθμό επιβατών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να τους φέρει πίσω στον τόπο αναχώρησης, που είναι η χώρα όπου το όχημα είναι καταχωρημένο β Δρομολόγιο που κάνουν το ταξίδι αναχώρησης με φορτίο και το ταξίδι επιστροφής χωρίς φορτίο γ Δρομολόγια που κάνουν το ταξίδι αναχώρησης χωρίς φορτίο και το ταξίδι επιστροφής με φορτίο
 2. Όλα τα άλλα δρομολόγια που δεν ανταποκρίνονται στα προαναφεθέντα κριτήρια
Άρθρο 5
1.  
  Τα έκτακτα δρομολόγια που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 3α και 3β, θα απαλλάσσονται από την ανάγκη κάθε εξουσιοδότησης μεταφοράς στο έδαφος του Συμβαλλόμενου Μέρους, όπου το όχημα δεν είναι καταχωρημένο. Θα διεξάγονται υπό την κάλυψη ενός εγγράφου ελέγχου.
2.  
  Το έγγραφο ελέγχου θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες;
 1. το είδος του δρομολογίου,
 2. το δρομολόγιο,
 3. τους μεταφορείς που εμπλέκονται
 4. μία πλήρη κατάσταση των επιβατών,
 5. τους αριθμούς των πινακίδων κυκλοφορίας
3.  
  Τα έγγραφα ελέγχου θα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών όπου το όχημα είναι καταχωρημένο
4.  
  Τα έκτακτα δρομολόγια που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφοι 3γ και 3δ, μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο με βάση εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. C αριθμός, το είδος, ο τύπος και το περιεχόμενο αυτών των εξουσιοδοτήσεων θα καθοριστούν από τη Μικτή Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 21 αυτής της Συμφωνίας.
Άρθρο 6
1.  
  Τα τακτικά δρομολόγια πραγματοποιούνται με εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Μερών
2.  
  Οι εξουσιοδοτήσεις θα εκδίδονται στο όνομα της επιχείρησης μεταφοράς. Δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από την τελευταία σε τρίτα μέρη.
3.  
  Οι εξουσιοδοτήσεις για τακτικά δρομολόγια 6α ισχύουν για ένα έτος
4.  
  Οι εξουσιοδοτήσεις θα προσδιορίζουν τα ακόλουθα α) Το είδος του δρομολογίου
 1. Το δρομολόγιο, αναφέροντας ιδιαίτερα τον τόπο αναχώρησης και τον τόπο προορισμού γ) Την περίοδο ισχύος της εξουσιοδότησης
5.  
  Στην εξουσιοδότηση θα υπάρχουν συνημμένες πληροφορίες σχετικά με το μεταφορέα, το δρομολόγιο (το οποίο επίσης θα φαίνεται σε χάρτη) το πρόγραμμα δρομολογίων τα τιμολόγια, τη συχνότητα και τα σημεία όπου οι επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα τουριστικά ή άλλα λεωφορεία του προαναφερομένου μεταφορέα
6.  
  Η αρμόδια αρχή του ενός Συμβαλλομένου Μέρους διαβιβάζει στην αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους μία συστατική επιστολή. Η προαναφερθείσα επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το μεταφορέα, το δρομολόγιο (το οποίο επίσης θα φαίνεται σε χάρτη) το πρόγραμμα δρομολογίων τ: τιμολόγια τη συχνότητα και τα σημεία όπου οι επιβάτες επιβιβάζονται και αποβιβάζονται, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα τουριστικά ή άλλα λεωφορεία του προαναφερομένου μεταφορέα Σε περίπτωση που δεν προκύπτει αντίρρηση κάθε αρμόδια αρχή θα εκδίδει την εξουσιοδότηση για το μέρος εκείνο του δρομολογίου που πραγματοποιείται στο έδαφος της.
7.  
  Οι εξουσιοδοτήσεις και τα παραρτήματα πρέπει να υπογράφονται και να σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή που τα εξέδωσε
8.  
  Οι όροι που αφορούν την ανταλλαγή των εξουσιοδοτήσεων πρόκειται να καθοριστούν μεταξύ των αρμοδίων αρχών των Συμβαλλόμενων Μερών
9.  
  Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ένα επικυρωμένο αντίγραφο της εξουσιοδότησης ή το πρωτότυπό του πρέπει να βρίσκεται πάνω στο όχημα
10.  
  Δεν απαιτείται εξουσιοδότηση για την αντικατάσταση κατεστραμμένων τουριστικών ή άλλων λεωφορείων
Άρθρο 7
1.  
  Για τακτικά δρομολόγια τράνζιτ μέσω του εδάφους του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους, που πραγματοποιούνται από ένα όχημα καταχωρημένο στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος, απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση. Η εξουσιοδότηση 6α εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλομένου Μέρους, στο έδαφος του οποίου πραγματοποιείται το τακτικό δρομολόγιο τράνζιτ, με βάση μια αίτηση που συντάσσεται κάθε έτος από την αρμόδια αρχή του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους.
2.  
  Γιο έκτακτα δασμολόγια τράνζιτ μέσω του εδάφους του ενός Συμβαλλομένου Μέρους που πραγματοποιούνται από ένα όχημα καταχωρημένο στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν απαιτείται εξουσιοδότηση
Άρθρο 8
1.  
  Ενα τακτικό δρομολόγιο εγκρίνεται και μπορεί να αρχίσει να πραγματοποιείται από τότε που οι αρμόδιες αρχές και των δυο Συμβαλλομένων Μερών έχουν ανταλλάξει τη συγκεκριμένη άδεια, με όλα τα αναγκαία εσωκλειώμενα έγγραφα
Άρθρο 9 "Μεταξύ των διαφόρων ειδών δρομολογίων μεταφοράς επιβατών, μόνο τα τακτικά δρομολόγια θα απαλλάσσονται από κάθε φόρο και λοιπά τέλη. ΙΙ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Αρθρο 1C 1 Οι μεταφορείς που έχουν έδρα στο έδαφος του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη επιτρέπ [...]"
1.  
  Κάθε χρόνο, οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλομένων Χωρών απευθείας ή μέσω της Κοινής Επιτροπής, θα καθορίζουν τον αριθμό των αδειών, επιτρέποντας την πραγματοποίηση διεθνών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Συμβαλλόμενων Χωρών, καθώς επίσης και μέσω των εδαφών τους προς άλλες χώρες (μεταφορές τράνζιτ) απαλλαγμένων από κάθε φόρο και τέλη
2.  
  Δεν θα υπάρξουν άλλοι περιορισμοί όσον αφορά τον αριθμό ταξιδιών που προβλέπονται στο άρθρο 10, παρ
Άρθρο 11
1.  
  Οι αρμόδιες αρχές των Συμβαλλόμενων Μερών ή η Κοινή Επιτροπή του Αρθρου 21 συμφωνούν όσον αφορά το είδος των αδειών και τη διαδικασία ανταλλαγής τους
Άρθρο 12
1.  
  Με βάση το άρθρο 10. παρ 1 αυτής της Συμφωνίας οι αρμόδιες αρχές των δύο Συμβαλλόμενων Μερών θα ανταλλάσσουν κάθε χρόνο τις ζητούμενες άδειες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, δηλαδή πριν από την πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής του Αρθρου 21. τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες που αφορούν τη διμερή και την οδική μεταφορά εμπορευμάτων τράνζιτ. όπως αυτές θα γνωστοποιηθούν στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 13 "Πάρα τους όρους του άρθρου 10 αυτής της Συμφωνίας, οι άδειες δεν είναι υποχρεωτικές στις ακόλουθες περιπτώσεις:"
1.  
  Μεταφορά αντικείμενων από ένα δημόσιο αεροδρόμιο η προς ένα δημόσιο αεροδρόμιο σε περίπτωση δυστυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου ατυχήματος του αεροπλάνου ή αν το αεροπλάνο πρέπει να προσγειωθεί εξαιτίας αλλαγής της πορείας του ή έκτακτης ανάγκης. καθώς και στην περίπτωση που οι πτήσεις ματαιώνονται.
2.  
  Μεταφορά κατεστραμμένου μηχανοκίνητου οχήματος και του ρυμουλκούμενου από αυτό οχήματος
3.  
  Μεταφορά νεκρού
4.  
  Μεταφορά ταχυδρομείου
5.  
  Μεταφορά εμπορευμάτων για αγορές και εκθέσεις
6.  
  Μεταφορά εξαρτημάτων και άλλων εμπορευμάτων για θέατρα, μουσικά και άλλα καλλιτεχνικά γεγονότα τσίρκο και κινηματογραφικές εκδηλώσεις και ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές παραστάσεις
7.  
  Μεταφορά φαρμακευτικών ειδών η κάθε άλλου υλικού, ως βοήθεια σε περίπτωση καταστροφών που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα
 1. Μεταφορά άδειων οχημάτων που θα ανταλλαγούν με κατεστραμμένο οχήματα και που πρόκειται να αναλάβουν τη μεταφορά εμπορευμάτων την οποία τα κατεστραμμένα δεν μπορούν να εκτελέσουν
9.  
  Ειδικά οχήματα που παρέχουν τεχνική βοήθεια η επισκευάζουν κατεστραμμένα οχήματα (οχήματα εξυπηρέτησης και επισκευής)
10.  
  Μεταφορά οχήματος που πρόκειται να αντικαταστήσει άλλο κατεστραμμένο όχημα, που βρίσκεται στο άλλο Συμβαλλόμενο Μέρος. Όσον αφορά τις πραγματοποιούμενες μεταφορές που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, ο οδηγός πρέπει να διατηρεί όλα τα πιστοποιητικά και έγγραφα που δείχνουν καθαρά ότι πρόκειται για μία από τις πιο πάνω περιπτώσεις μεταφοράς. ΙV. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 14 "Οι μεταφορείς των Συμβαλλομένων Μερών που εκτελούν ταξίδια σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς για: Τα καύσιμα που περιέχονται στα κανονικά ρεζερβουάρ όλων των τύπων οχημάτων, που συνδέονται κατασκευαστικά και τεχνο [...]"
2.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν να μην πάρουν κανένα μέτρο που θα μεροληπτεί κατά των μεταφορέων του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, όσον αφορά τα διόδια και τα τέλη για τη χρήση της οδικής υποδομής, όπου απαιτείται πληρωμή
Άρθρο 15
1.  
  Όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις των οχημάτων, τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην επιβάλουν όρους στα οχήματα του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους που είναι λιγότερο ευνοϊκοί από εκείνους που επιβάλλονται σε οχήματα καταχωρημένα στο εδαφός τους
2.  
  Ειδική άδεια θα απαιτείται στην περίπτωση όπου το μεικτό βάρος ή οι διαστάσεις του οχήματος υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια φορτωμένου ή κενού οχήματος, όπως αυτά θα εκδοθούν από τις αρμόδιες αρχές αυτής της χωράς
3.  
  Για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων συμπεριλαμβανόμενων και των καυσίμων αν τα τελευταία αντιστοιχούν στην κατηγορία των επικίνδυνων εμπορευμάτων, μεταξύ των δύο Συμβαλλόμενων Μερών ή τράνζιτ μέσω των εδαφών τους, θα πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές των διεθνών συνθηκών. Ο οδηγός και το όχημα θα πρέπει να έχουν τα σχετικά δικαιολογητικά.
Άρθρο 16 "Ασφάλιση"
1.  
  Τα οχήματα των Συμβαλλόμενων Μερών που διεξάγουν διεθνείς μεταφορές θα πρέπει να έχουν ασφάλιση που να ισχύει τόσο στις χώρες τρανζιτ όσο και στην χώρα προορισμού
Άρθρο 17 "Αποκλειστική εξυπηρέτηση"
1.  
  Η παροχή υπηρεσιών αποκλειστικής εξυπηρέτησηςαπό τα μεταφορικά μέσα μιας χώρας (καμποταζ) στις οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων απαγορεύεται
Άρθρο 18
1.  
  Ελεγχος Όλα τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να τηρούνται στα οχήματα και να επιδεικνύονται μετά από αίτημα των υπαλλήλων ελέγχου όπωςη αρχική άδεια η το αντίγραφο της -επικυρωμένο από την αρμόδια αρχή που το εκδίδει- το έγγραφο έλεγχου, άλλες άδειες, καθώς και κάθε έγγραφο που απαιτείται σύμφωνο με πολυμερείς ή διμερείς συμβάσεις ή σύμφωνα με τη νομοθεσία των Συμβαλλόμενων Μερών. Τα έγγραφα ελέγχου θα πρέπει να συμπληρώνονται πριν από την αναχώρηση.
Άρθρο 19 "Υποχρεώσεις των μεταφορέων και ποινές"
1.  
  Οι μεταφορείς ενός Συμβαλλόμενου Μέρους και οι οδηγοί των οχημάτων τους έχουν καθήκον, στο έδαφος του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους, να συμμορφώνονται με τις διεθνείς συνθήκες και τις διμερείς ή πολυμερείς συμβάσεις που έχουν γίνει αποδεκτές, καθώς και με την παρούσα Συμφωνία και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία ειδικά όσον αφορά τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας, τις τελωνειακές διαδικασίες κ.λπ. Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων της παρούσας Συμφωνίας από το μεταφορέα του ενός από τα Συμβαλλόμενα Μέρη στο έδαφος του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους, οι αρμόδιες αρχές του Μέρους στο έδαφος του οποίου έλαβε χώρα η παραβίαση ειδοποιούν σχετικά με την παραβίαση και την ποινή τις αρμόδιες αρχές του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους και το τελευταίο θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα. Τα θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα Συμφωνία, καθώς επίσης και από διεθνείς Συμφωνίες, στις οποίες και τα δυο Συμβαλλόμενα Μέρη συμμετέχουν, θα επιλύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.
Άρθρο 20
1.  
  Ιδρύεται μια Κοινή Επιτροπή, που αποτελείται από αντιπροσώπους των αρμοδίων αρχών των δυο Συμβαλλόμενων Μερών. Σκοπός της Επιτροπής είναι να διευθετεί όλα τα θέματα που αφορούν την οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, καθώς επίσης και να επιλύει προβλήματά που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο της εφαρμογής της Συμφωνίας.
2.  
  Η Κοινή Επιτροπή θα συναντάται μια φορά το χρόνο ή έπειτα από αίτημα κάθε Συμβαλλομένου Μέρους, εναλλακτικά σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα παρουσιάζεται από το Συμβαλλόμενο Μέρος που φιλοξενεί ή ζητά -αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση - τη συνάντηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη συνάντηση. Κάθε συνάντηση θα ολοκληρώνεται με την υιοθέτηση ενός Πρωτοκόλλου που θα υπογράφεται από τους επικεφαλής των Αντιπροσωπειών των δύο Συμβαλλόμενων Μερών.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη γνωστοποιούν το ένα στο αλλά ότι οι αρμόδιες αρχές για τη διευθέτηση των ζητημάτων που συνδέονται με την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της Συμφωνίας θα είναι: Για την Ελληνική Δημοκρατία, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Για τη Γεωργία, το Υπουργείο Μεταφορών
Άρθρο 23
1.  
  Η Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την ημερομηνία ανταλλαγής των επιστολών που θα πιστοποιούν τη συμμόρφωση προς τα αντίστοιχα συνταγματικά προαπαιτούμενα των Συμβαλλόμενων Μερών. Θα παραμείνει σε ισχύ για ένα χρόνο. Έπειτα θα παρατείνεται σιωπηρά για περίοδο ενός επιπλέον έτους, εκτός αν ένα από τα Μέρη γνωστοποιηθεί στο άλλο έξι μήνες πριν την ημερομηνία λήξης, την πρόθεση του να τερματίσει την παρούσα Συμφωνία. Συντάχθηκε στην Τιφλίδα την 10η Απριλίου 1997, σε δύο πρωτότυπα αντίγραφα, στις ελληνική, γεωργιανή και αγγλική γλώσσες και κάθε κείμενο είναι εξίσου γνήσιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απόκλισης στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΠΑΝΩ. οι υπογράφοντες. όντας δεόντως εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτόν, υπέγραψαν την παρούσα Συμφωνία. ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή)ΠΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (υπογραφή).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γεωργιανής Επιτροπής Μεταφορών». Αθήνα 3-4 Ιουνίου 2002. 2002/Φ.0544_4_ΑΣ683_Μ.5444 2002
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδος - Γεωργίας (Τιφλίδα, 12 - 14 Μαΐου 2004). 2004/Φ.0544_ΑΣ696_Μ.5659 2004
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γεωργιανής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών» (Αθήνα, 17-18 Νοεμβρίου 2005). 2006/Φ.0544_Μ.5871_ΑΣ.326_ 2006