Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων 2004"
1.  
 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 (εφεξής:
 2. Εθνική Επιτροπή) υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας
 3. Η Εθνική Επιτροπή εκφράζει την κινητοποίηση όλων των πολιτικών, κοινωνικών, πνευματικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δυνάμεων του Έθνους για την άρτια προετοιμασία, διοργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
 4. Η Επιτροπή παρακολουθεί το γενικό σχεδιασμό της Οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενημερώνεται πλήρως για την πορεία της προετοιμασίας από την Οργανωτική Επιτροπή και διατυπώνει παρατηρήσεις και συστάσεις επί των εκθέσεων προόδου που υποβάλλει κάθε τρίμηνο η Οργανωτική Επιτροπή.
 5. Η Εθνική Επιτροπή υπό την ευρεία σύνθεση της συνεδριάζει με πρωτοβουλία και κατά την κρίση του Προέδρου της.
 6. Η Εθνική Επιτροπή υπό την τακτική της σύνθεση συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση κάθε τρεις μήνες και εκτάκτως με πρωτοβουλία του Προέδρου της.
 7. Στις συνεδριάσεις καλούνται, πλην των μελών της Εθνικής Επιτροπής και άλλοι Υπουργοί, οι επικεφαλής φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για θέματα της αρμοδιότητάς τους, ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. Αθήνα 2004, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο, η παρουσία του οποίου είναι χρήσιμη για το έργο της Επιτροπής.
2.  
  Η Εθνική Επιτροπή λειτουργεί υπό δύο συνθέσεις: α) την ευρεία και β) την τακτική:
 1. Στην ευρεία σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής μετέχουν:
 2. Ι. Ο Πρωθυπουργός.
 3. ΙΙ, Ο Πρόεδρος της Βουλής.
 4. ΙΙΙ.Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.
 5. ΙV.Οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. V.
 6. Οι Υπουργοί και Υφυπουργοί που ορίζονται με σχετική πράξη του Πρωθυπουργού. VΙ. Τα μέλη της τακτικής σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής. β. Στην τακτική σύνθεση της Εθνικής Επιτροπής μετέχουν:
 7. Ι. Ο Υπουργός που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρος, αναπληρούμενος από άλλον Υπουργό η Υφυπουργό.
 8. ΙΙ.Ο Πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, ανά τέσσερις Βουλευτές η Ευρωβουλευτές των δύο μεγαλύτερων σε κοινοβουλευτική δύναμη κομμάτων, ανά δύο Βουλευτές ή Ευρωβουλευτές άλλων κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οριζόμενοι από τους αρχηγούς των κομμάτων.
 9. Κόμματο που μετέχουν μόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται με έναν Ευρωβουλευτή.
 10. ΙΙΙ.Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθήνας - Πειραιά, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, ανά ένας εκπρόσωπος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., της Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α. και της Ε.Ν.Α.Ε., που ορίζονται από τα αρμόδια όργανά τους και ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 11. ΙV.Ο Πρόεδρος και τέσσερα μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού που ορίζονται από το Προεδρείο του. V.Οι Πρόεδροι της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος, της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τουΞενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. VΙ.Πέντε εκπρόσωποι της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων που προτείνονται από αυτήν, τρεις Ολυμπιονίκες που προτείνονται από το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών και τρεις εκπρόσωποι των Αθλητικών Ομοσπονδιών που προτείνονται από την Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. VΙΙ.Δεκαπέντε προσωπικότητες της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πνευματικής, καλλιτεχνικής και αθλητικής ζωής του τόπου, που ορίζονται από τον Πρωθυπουργό ως μέλη.
 12. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Πρωθυπουργού.
 13. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται η συγκρότηση.
 14. Το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει με απόφασή του τον κανονισμό λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής.
 15. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της Εθνικής Επιτροπής παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού.
 16. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής υπό την τακτική της σύνθεση ορίζει το γραμματέα της.
3.  
  Με απόφαση της Εθνικής Επιτροπής, μετά από πρόταση του Προέδρου της τακτικής σύνθεσης, μπορεί να ανατίθενται σε μέλη της ειδικά καθήκοντα για την εκπλήρωση της αποστολής της και ιδίως για την εκπροσώπηση της στο εξωτερικό η σε συναντήσεις διεθνούς χαρακτήρα
Article 3
1.  
  Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος καταργείται Citius - Αltius - Fοrtius. Ταχύτερα - Ψηλότερα - Δυνατότερα). τόσο στα ελληνικά όσο και σε κάθε ξένη γλώσσα. καθώς και τα εμβλήματα και σήματα της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ν. 2239/1994.
2.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
3.  
  Το έμβλημα και οι μασκότ της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 απολαύουν της προστασίας των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου
4.  
  Η Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ή η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 ασκούν κατ αποκλειστικότητα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται ειδικά η χρήση των ορών Πολιτιστική Ολυμπιάδα και Πολιτιστικοί Ολυμπιακοί Αγώνες μετά από ειδική άδεια του Υπουργού Πολιτισμού σε συνεννόηση με την Ε.Ο.Α.
5.  
  Τα εμβλήματα, τα σύμβολα και τα σήματα που αναφέρονται στον παρόντα νόμο απολαύουν της προστασίας τόσο ως προς τις κλάσεις των εμπορευμάτων και προϊόντων όσο και για τις κλάσεις υπηρεσιών
6.  
  Η προστασία των εμβλημάτων και των συμβόλων που αναφέρονται στο άρθρο αυτό είναι διαρκής
7.  
  Στην προστασία του άρθρου αυτού υπάγονται η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας, που ιδρύεται με το άρθρο 2 του νόμου αυτού, καθώς και των θυγατρικών της εταιρειών και ιδίως οι όροι Αθήνα 2004, Ολυμπιακοί Αγώνες - Αθήνα 2004. Ολυμπιακοί Αγώνες 2004, Ολυμπιακοί Αγώνες - Ελλάδα και κάθε άλλος συναφής στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η σχετική απαγόρευση εκτείνεται και στις χρήσεις των όρων αυτών ως ονομάτων στο Ιnternet.
8.  
  Το προβλεπόμενο στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2433/1396 (ΦΕΚ 180 Α) Ολυμπιακό Λαχείο μπορεί να οργανωθεί και με ηλεκτρονική ή ηλεκτρομηχανολογική μορφή. Άρθρο τέταρτο Ακροτελεύτια διάταξη.
Article Άρθρο2 "Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, την επωνυμία Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και το διακριτικό τίτλο Αθήνα 2004 (στο εξής: Εταιρεία).
2.  
  Η Εταιρεία δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα, λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών
3.  
  Ως έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μπορεί να ιδρύονται υποκαταστήματα ή γραφεία της Εταιρείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
4.  
  Σκοπός της Εταιρείας είναι η οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα. Η Εταιρεία ενεργεί ως η Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και ασκεί όλες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις διατάξεις του Ολυμπιακού Χάρτη και στη Σύμβαση που υπογράφηκε την 5η Σεπτεμβρίου 1997 στη Λωζάννη μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (Δ.Ο.Ε.), της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων (Ε.Ο.Α.) και του Δήμου Αθηναίων.
5.  
  Προς εκπλήρωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες ή να συμμετέχει σε εταιρείες ιδίως:
 1. Για την κατασκευή ειδικών τεχνικών έργων που ανατίθενται στην Εταιρεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου
 2. Για τη διαμόρφωση της αναγκαίας τηλεπικοινωνιακής και ραδιοτηλεοπτικής υποδομής και υποδομής πληροφορικής
 3. Για την οργάνωση της φιλοξενίας και την τουριστική υποστήριξη των Ολυμπιακών Αγώνων
 4. Για τη διεθνή επικοινωνιακή προβολή των Ολυμπιακών Αγώνων και των συναφών εκδηλώσεων σε συνδυασμό και με τη γενικότερη τουριστική προβολή της χώρας
 5. Για την οικονομική εκμετάλλευση της όλης διοργάνωσης
6.  
  Όργανα διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
 1. Το Δ.Σ. είναι δεκαπενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και δεκατρία μέλη.
 2. Στο Δ.Σ. μετέχουν ως μέλη ο Δήμαρχος Αθηναίων, που αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει η κωλύεται, από Αντιδήμαρχο ή Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δήμαρχο, οι δύο Έλληνες - μέλη της Δ.Ο.Ε., καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της Ε Ο.Α.
 3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι επταετής.
 4. Μέλος που ορίζεται σε αντικατάσταση άλλου μέλους συνεχίζει τη θητεία του προκάτοχου του.
 5. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά τη λήξη της μέχρι τη θέση της Εταιρείας υπό εκκαθάριση.
 6. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας ορίζονται με απόφαση του Πρωθυπουργού.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού, καθορίζονται η αντιμισθία, οι αποζημιώσεις, οι όροι απασχόλησης του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. και κάθε άλλο συναφές θέμα.
 8. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένα καθήκοντα σε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, στ.
 9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συγκαλεί το Δ.Σ. προεδρεύει των συνεδριάσεων του και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό ή καθορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ.
 10. Τον Πρόεδρο αναπληρώνουν κατά σειρά ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
 11. Ο Διευθύνων Σύμβουλος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας, διευθύνει τα έργα της και την εκπροσωπεί νομίμως.
 12. Με αποφάσεις του Δ.Σ καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου.
 13. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο αναπληρώνει μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
 14. Ως αναπληρωτής του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ορισθεί και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 15. Με απόφαση του Δ.Σ. προκηρύσσονται οι κατά τομείς θέσεις των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας και καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα.
 16. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου με απόφαση του Δ.Σ.
 17. Οι Γενικοί Διευθυντές συγκροτούν, υπό την προεδρία του Διευθύνοντος Συμβούλου, το Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών.
 18. Στο Συμβούλιο των Γενικών Διευθυντών μπορεί να ανατίθενται συγκεκριμένες αρμοδιότητες με απόφαση του Δ.Σ.
 19. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, τα μέλη του Δ.Σ., οι Γενικοί Διευθυντές και όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών που εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης των συμβάσεων μελετών έργων και προμηθειών, καθώς και τα μέλη των επίτροπων που συγκροτούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, υπάγονται στους, κατά το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 2429/ 1996 (ΦΕΚ 55 Α) όπως αυτός ισχύει, υποχρέους για την υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.
 20. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 κατάλογος συντάσσεται και αποστέλλεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας.
7.  
  Ως προς τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν, ισχύουν οι διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται ως μέτοχος από τον Υπουργό Οικονομικών η από ανώτατο υπάλληλο του Υπουργείου που ορίζεται από αυτόν.
8.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα δισεκατομμύριο (1.000.000.000) δραχμές και αντιστοιχεί σε εκατό χιλιάδες (100.000) ονομαστικές μετοχές, τις οποίες αναλαμβάνει το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών. Με πράξη του ίδιου Υπουργού πιστοποιείται η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου και κάθε αύξηση του. Οι πράξεις αυτές καταχωρίζονται στο βιβλίο των μετόχων της Εταιρείας.
9.  
  Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.
10.  
  Η εποπτεία της Εταιρείας, πέραν αυτής που προβλέπεται από τις γενικές διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών, ασκείται από το Υπουργικό Συμβούλιο δια ειδικής Διυπουργικής Επιτροπής (Ολυμπιάδα 2004) που συγκροτείται με απόφαση του Πρωθυπουργού
11.  
  Η Εταιρεία παρέχει, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του κανονισμού λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής, όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Εθνική Επιτροπή και στην κατά τον Κανονισμό της Βουλής αρμόδια Επιτροπή ή Υποεπιτροπή της Βουλής διαμέσου του Προέδρου της Διυπουργικής Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου
12.  
  Ο διαχειριστικός έλεγχος της Εταιρείας για κάθε εταιρική χρήση και έκτακτος έλεγχος που ζητά η Ειδική Διυπουργική Επιτροπή της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, ασκούνται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή αποτελούμενη από δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του. Η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας. Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού, τυχόν άλλους συναρμόδιους Υπουργούς και τη Βουλή. Η Εταιρεία ελέγχεται επίσης από ορκωτούς ελεγκτές κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών.
13.  
 1. Η Εταιρεία απολαύει όλων των ατελειών και προνομίων του Δημοσίου. β· Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό ή κοινοτικό, λιμενικό και διοικητικό τέλος ή άλλο άμεσο η έμμεσο φόρο ή εισφορά υπέρ τρίτων εκτός από:
 2. Ι. το φόρο προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στα αγοραζόμενα ή εισαγόμενα αγαθά και στις υπηρεσίες των οποίων είναι αποδέκτης, και ΙΙ. τα ανταποδοτικά τέλη ή εισφορές.
 3. Στην περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1984 (ΦΕΚ 151 Α) υπάγονται και η αξία των ακινήτων που μεταβιβάζονται στην Εταιρεία, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από φορολογούμενους, λόγω δωρεάς σε αυτήν.
14.  
  Οι όροι της εκπόνησης των προγραμμάτων και των μελετών, της εκτέλεσης των αναγκαίων τεχνικών έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Εταιρείας, καθώς και της διενέργειας των συναφών προμηθειών, καθορίζονται σε επί μέρους κανονισμούς που καταρτίζονται από το Δ.Σ. της Εταιρείας με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, κοινοποιούνται στην κατά τον Κανονισμό της Βουλής αρμόδια Επιτροπή ή Υποεπιτροπή της Βουλής και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ως προς την Εταιρεία και τις θυγατρικές της εταιρείες ισχύει η παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α). Εταιρείες ή κοινοπραξίες στις οποίες μετέχουν ως εταίροι, ως μέτοχοι, ως μέλη του Δ.Σ. ή ως στελέχη τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με την Εταιρεία. Κάθε είδους σύμβαση αντικειμένου οικονομικής αξίας μεγαλύτερης των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών ελέγχεται προηγουμένως ως προς τη νομιμότητά του και τη συμφωνία της με τους όρους του καταστατικού και των οικείων κανονισμών (μελετών, έργων ή προμηθειών) της Εταιρείας από την τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή της παραγράφου 12.
15.  
  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού επιτρέπεται η απόσπαση στην Εταιρεία, ύστερα από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της, προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση αυτή ισχύει για ορισμένο χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται. Το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση καταβάλλει η Εταιρεία. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή το φορέα προέλευσης του υπαλλήλου.
16.  
  Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση, για δημόσια ωφέλεια υπέρ της Εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου ή τυχόν άλλου κυρίου του έργου και με δαπάνη της Εταιρείας, ακινήτων για την κατασκευή έργων και τη δημιουργία εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων
17.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας προσλαμβάνεται το προσωπικό της με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με βάση τις ανάγκες της και ύστερα από προκήρυξη της αντίστοιχης θέσης. Στην προκήρυξη καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία επιλογής. Η προκήρυξη εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή της παραγράφου 10 αυτού του άρθρου. Το Α.Σ.Ε.Π. ελέγχει τη συμμόρφωση προς τους όρους της προκήρυξης και την εφαρμογή της διαδικασίας επιλογής.
18.  
  Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου καταρτίζεται το καταστατικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών. Η Εταιρεία διαλύεται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Από την ημερομηνία έκδοσης αυτής της απόφασης η Εταιρεία τελεί υπό εκκαθάριση. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκκαθαριστές. Η εκκαθάριση διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου διατίθεται, αφού γίνει ο κατ άρθρο 42 της από 5.9.1997 Σύμβασης που υπεγράφη μεταξύ της Δ.Ο.Ε., Δήμου Αθηναίων και της Ε.Ο.Α., καταμερισμός του πλεονάσματος, η ακίνητη και κινητή περιουσία της Εταιρείας για την κάλυψη κοινωνικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών αναγκών και ρυθμίζονται τα θέματα του προσωπικού που υπηρετεί στην Εταιρεία.
19.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν αναλόγως και ως προς τις θυγατρικές εταιρείες που ιδρύονται από την Αθήνα 2004
20.  
  Η ανώνυμη εταιρεία Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων της Αθήνας μπορεί να υπαχθεί σε όλες ή ορισμένες από τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού
Date Title FEK
1998-03-24 Οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004
Modification Type
A/1998/66
Title Ref.Number Date
Κανονισμός Λειτουργίας της «Εθνικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004». 1998/12_10-4-1998 1998
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.». 1998/14_10-4-1998 1998
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/10.4.1998 (ΦΕΚ 76 Α~) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.». 2004/17_12-7-2004 2004
Λύση και εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρείας Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε. και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 2005/14_16-5-2005 2005
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση εκκαθαριστών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.». 2006/21_16-8-2006 2006
Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις. 1999/2725 1999
Σχεδιασμός, ολοκληρωμένη ανάπτυξη και εκτέλεση Ολυμπιακών Έργων και άλλες διατάξεις. 1999/2730 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις 2001/2947 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις. 2002/3057 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. 2003/3207 2003
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. 2004/3254 2004
Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης. 2005/3342 2005
Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσωνκαι άλλες διατάξεις. 2007/3606 2007
Οργανωτική Επιτροπή Μεσογειακών Αγώνων -Βόλος 2013 και άλλες διατάξεις. 2009/3773 2009