ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2600

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα αρμόδια όργανα και οι οργανισμοί των δύο Μερών αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις εργασίες στον τομέα του ελέγχου, της προστασίας και της συντήρησης των ιστορικών μνημείων και των πολιτιστικών αξιών. Αρθρο 2 Τα Μέρη θα διεξάγουν διμερή σεμινάρια και συμπόσια με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων των ανάλογων κρατικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ινστιτούτων, καλλιτεχνικών και επαγγελματικών οργανισμών για τη μελέτη των προβλημάτων διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 11 αυτής. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα. 7 Απριλίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ.ΔΗΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΕΘΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΠ.-Αθ. ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΩΡ. ΡΩΜΑΙΟΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 10 Απριλίου 1998 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη θα συμπράττουν στην ανταλλαγή μεταξύ τους ειδικών με σκοπό την επιμόρφωση στους τομείς της συνεργασίας, τους προβλεπόμενους από την παρούσα Συμφωνία, θα συμπράττουν, επίσης, σε κοινά προγράμματα επιστημονικών δημοσιεύσεων, ανασκαφών, αναστήλωσης και συντήρησης μνημείων, καθώς και σε κοινά προγράμματα προβολής των μνημείων
Άρθρο 4
1.  
  της κυριότητας των πολιτιστικών αξιών του άλλου Μέρους, σύμφωνα με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και της εθνικής νομοθεσίας. Τα Μέρη επίσης θα είναι πρόθυμα να αναπτύξουν τη συνεργασία των σχετικών αρμόδιων οργανισμών στον τομέα αυτόν. Τα Μέρη θα συμβάλλουν στη διεύρυνση των ανταλλαγών εκθέσεων πολιτιστικών αξιών από τα μουσεία και τους καλλιτεχνικούς οργανισμούς, λαμβάνοντας μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας των αντικειμένων.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να επιχειρούν την από κοινού επεξεργασία και την αμοιβαία προμήθεια τεχνικών μέσων, τεχνολογίας και υλικών για τη διεξαγωγή εργασιών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα συμβάλλουν στην εκπόνηση και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων ερευνών στον τομέα προστασίας και διαφύλαξης των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων των ευρισκόμενων σε σεισμογενείς ζώνες, της μικροκλιματικής επεξεργασίας των μουσειακών αντικειμένων, της εκπόνησης σχεδίου για εμπορευματοκιβώτια διαφύλαξης και μεταφοράς μουσειακών εκθεμάτων σε κλιματικοφυσικές συνθήκες αυξημένου κινδύνου, της λήψης επειγόντων μέτρων για τη διαφύλαξη εύθραυστων αντικειμένων κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές και σε άλλους τομείς που παρουσιάζουν αμοιβαίο επιστημονικό ενδιαφέρον
Άρθρο 7
1.  
  Το κάθε Μέρος θα συμπράττει στον έλεγχο και στη διαφύλαξη των ευρισκόμενων στο έδαφός του στρατιωτικών νεκροταφείων, των τόπων ταφής πολιτών και πολιτιστικών αντικειμένων σχετικών με την ιστορία των λαών του άλλου Μέρους
Άρθρο 8
1.  
  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της χρήσης της πληροφορικής και της ανάπτυξης των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας στην υπόθεση της διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα Μέρη θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τεχνικής συνεργασίας στον τομέα αυτόν
Άρθρο 9
1.  
  Με σκοπό τη σύσφιξη της διμερούς συνεργασίας και την αλληλοκατανόηση των λαών των δύο χωρών τα Μέρη θα καταβάλλουν προσπάθεια για την αμοιβαία εκλαΐκευση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη εκφράζουν την επιθυμία τους να λάβουν στη βάση αμοιβαιότητας τα μέτρα για την παρεμπόδιση και πάταξη της παράνομης εισαγωγής και μεταβιβάσεως
Άρθρο 11
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την ημέρα της κοινοποίησης μέσω της διπλωματικής οδού της τελευταίας έγγραφης γνωστοποίησης, που επιβεβαιώνει τη διεκπεραίωση από το κάθε Μέρος των εσωτερικών διαδικασιών που είναι αναγκαίες για να τεθεί σε ισχύ. Η παρούσα Συμφωνία συνάπτεται επ αόριστον.Το καθένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, οποτεδήποτε, όχι όμως πριν περάσουν τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Συμφωνίας, μπορεί να γνωστοποιήσει την επιθυμία του να παύσει την ισχύ της. Η απόφαση για την παύση της ισχύος της Συμφωνίας τίθεται σε ισχύ ένα χρόνο μετά τη λήψη αυτής της γνωστοποίησης. Έγινε στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 1993 σε δυο πρωτότυπα στην ελληνική και τη ρωσική γλώσσα. Και τα δύο κείμενα έχουν την αυτή ισχύ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (υπογραφή)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (υπογραφή).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία