ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2606

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μισθολόγιο υπαλλήλων διπλωματικού κλάδου και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 1
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠ.ΕΞ.), του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιημένος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Πρέσβης 2,00
 2. Πληρεξούσιος Υπουργός Α Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α Τάξεως 1,85 γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β Τάξεως 1,70 δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α Τάξεως.
 3. Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α Τάξεως 1,55.
 4. Σύμβουλος Πρεσβείας Β Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β Τάξεως 1,40 στ.
 5. Γραμματέας Πρεσβείας Α Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 1,30.
 6. Γραμματέας Πρεσβείας Β Τάξεως 1,20
 7. Γραμματέας Πρεσβείας Γ Τάξεως 1.10.
 8. Ακόλουθος Πρεσβείας 1,00
2.  
  Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) δραχμές.
Άρθρο 2 "Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:"
1.  
  Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 και στο άρθρο 17 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α).
2.  
  Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997.
3.  
  Επίδομα εορτών και άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2470/1997.
4.  
  Κίνητρο απόδοσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 2470/1997.
5.  
  Οικογενειακή παροχή, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου
6.  
  Επίδομα ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο σε εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές μέχρι και του βαθμού Συμβούλου Πρεσβείας Β Τάξεως, Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Εμπειρογνώμονα Β Τάξεως και σε εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές για όλους τους ανώτερους βαθμούς.
7.  
  Πάγια μηνιαία αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησης τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
8.  
  Πέρα από τα επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόματα και αποζημιώσεις που έχουν χορηγηθεί στους υπάλληλους των κλάδων αυτών του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις ή με δικαστικές ή υπουργικές αποφάσεις, καταργούνται
Άρθρο 3 "Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή"
1.  
  Το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή εξακολουθεί καταβαλλόμενο στο ύψος που έχει διαμορφωθεί κατά χώρα, βαθμό και κατηγορία υπαλλήλων με βάση τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (τέως Προεδρίας), Εξωτερικών και Οικονομικών, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος
2.  
  Με την ίδια διαδικασία επιτρέπεται εφεξής η μεταβολή των ποσών και των προϋποθέσεων χορήγησης του εν λόγω επιδόματος, βάσει σαφών και συγκεκριμένων στοιχείων, αναφορικά με το κόστος ζωής της κάθε χώρας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μισθολόγιο κλάδου γιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας
Άρθρο 4
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας του κλάδου των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του βαθμού του Επιμελητή Β, με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Ακόλουθος Πρεσβείας 50.000 δρχ.
 2. Γραμματέας Πρεσβείας Γ Τάξεως 50.000 δρχ.
 3. Γραμματέας Πρεσβείας Β Τάξεως 70.000 δρχ.
 4. Διευθυντής 170.000 δραχμές το μήνα.
 5. Γραμματέας Πρεσβείας Α Τάξεως και Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας 90.000 δρχ.
 6. Σύμβουλος πρεσβείας Β Τάξεως και Εμπειρογνώμονας Β Τάξεως 120.000 δρχ.
 7. Σύμβουλος Πρεσβείας Α Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Α Τάξεως 150.000 δρχ.
 8. Πληρεξούσιος Υπουργός Β Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Β Τάξεως 190.000 δρχ.
 9. Πληρεξούσιος Υπουργός Α Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής - Σύμβουλος Α Τάξεως 230.000 δρχ.
 10. Πρέσβης 250.000 δρχ.
2.  
  Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Επιμελητή Β ορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δραχμές.
Άρθρο 5 "Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις:"
1.  
  Επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και του άρθρου 17 του ν. 2470/1997, υπολογιζόμενου και του χρόνου απόκτησης ειδικότητας.
2.  
  Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 2470/ 1997.
3.  
  Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο κατά βαθμό ως εξής:
4.  
  Πάγια μηνιαία αποζημίωση, για συμμετοχή σε σεμινάρια και ενημέρωση βιβλιοθήκης, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
5.  
  Οικογενειακή παροχή, στο ίδιο ύψος και με τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στους μόνιμους υπάλληλους του Δημοσίου
6.  
  Επιδόματα εορτών και άδειας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2470/1997.
7.  
  Επίδομα θέσεως - ευθύνης στους Διευθυντές, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα του βαθμού τους, οριζόμενο στις ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές το μήνα. Στους Επιμελητές Α, που απονέμεται ο τίτλος του Αναπληρωτή Διευθυντή, καταβάλλεται επίδομα θέσεως - ευθύνης ίσο με τα σαράντα εκατοστά (40/100) του αντίστοιχου επιδόματος του Διευθυντή, για όσο χρονικό διάστημα φέρουν τον τίτλο αυτόν. Το ίδιο επίδομα και στο αυτό ύψος με τους Αναπληρωτές Διευθυντές καταβάλλεται και σε γιατρούς που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις διευθυντών. Το επίδομα θέσεως - ευθύνης καταβάλλεται και στην περίπτωση απουσίας του δικαιούχου από τα καθήκοντά του. για οποιαδήποτε αιτία, αλλά όχι πέρα των δύο (2) μηνών συνολικά κατ έτος.
8.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Προνοίας, καθορίζονται τα κίνητρα προσέλκυσης, εγκατάστασης και παραμονής του ιατρικού προσωπικού του Συστήματος σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια, που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, όπως οι περιοχές αυτές και άγονες ειδικότητες χαρακτηρίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές αποφάσεις. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος τα κίνητρα που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού προσωπικού σε προβληματικές περιοχές ή για την προσέλκυση στο σύστημα συγκεκριμένης ειδικότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την 31.12.1997 και με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.
Άρθρο 6
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 55 του ν. 1759/1988 (ΦΕΚ 50 Α) αντικαθίσταται ως κατωτέρω: Μετά την απόκτηση της ειδικότητας της Γενικής Ιατρικής στους γιατρούς χορηγείται προσαύξηση στο βασικό μισθό του βαθμού τους ίση με το ήμισυ (1/2) της διαφοράς του βασικού μισθού μεταξύ του αμέσως επόμενου και του κατεχόμενου βαθμού. Μετά την παρέλευση τριετίας χορηγείται σε αυτούς, εφόσον παραμένουν στο βαθμό του Επιμελητή Γ, ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στον Επιμελητή Β..
2.  
  Οι γιατροί και οι οδοντίατροι των κέντρων υγείας για όσο χρόνο υπηρετούν σε αυτά εξελίσσονται μισθολογικά ως κατωτέρω:
 1. Στους υπηρετούντες με βαθμό Επιμελητή Β ή στους αμειβόμενους με βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον Επιμελητή Β χορηγείται προσαύξηση στο βασικό τους μισθό ίση με το ήμισυ (1/2) της διαφοράς του βασικού μισθού του Επιμελητή Α και του κατεχόμενου, μετά παρέλευση τριετίας από τη λήψη του βασικού μισθού του Επιμελητή Β.
 2. Στους ανωτέρω χορηγείται ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στο βαθμό του Επιμελητή Α μετά την παρέλευση τριετίας από τη λήψη της προηγουμένης προσαύξησης.
 3. Στους υπηρετούντες με βαθμό Επιμελητή Α ή στους αμειβόμενους με το βασικό μισθό του Επιμελητή Α χορηγείται ποοσαύξηση στο βασικό μισθό τους ίση με το ήμισυ (1/2) της διαφοράς του βασικού μισθού του Διευθυντή και του κατεχόμενου, μετά την παρέλευση τριετίας από τη λήψη του βασικού μισθού του Επιμελητή Α.
 4. Στους ανωτέρω χορηγείται ο βασικός μισθός που αντιστοιχεί στο βαθμό του διευθυντή μετά την παρέλευση τριετίας από τη λήψη της προηγούμενης προσαύξησης.
3.  
  Στους οδοντίατρους που υπηρετούν σε θέση Επιμελητή Γ , μετά παρέλευση πενταετίας στη θέση του Επιμελητή Γ οδοντιάτρου, χορηγείται προσαύξηση στο βασικό μισθό του βαθμού τους ίση με το ήμισυ (1/2) της διαφοράς του βασικού μισθού του Επιμελητή Β και του κατεχόμενου βαθμού. Μετά παρέλευση τριετίας από τη χορήγηση της προσαύξησης αυτής, χορηγείται ο βασικός μισθός του Επιμελητή Β.
4.  
  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης μισθολογικών προσαυξήσεων εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόματα που αντιστοιχούν στο βαθμό
Άρθρο 7
1.  
  Η συμμετοχή των γιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των γιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία, στο πρόγραμμα εφημεριών (ενεργών και ετοιμότητας) είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες. Η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 18 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α) έχει εφαρμογή και για μέλη Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
2.  
  Τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας όλης της χώρας, για την πραγματοποίηση εφημέριων (ενεργών και ετοιμότητας), κατατάσσονται σε τρεις (3) ζώνες, ανάλογα με την έδρα τους ως εξής:
 1. Ζώνη Α Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία του λεκανοπεδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του Ηρακλείου και των Ιωαννίνων, συμπεριλαμβανομένων και των πανεπιστημιακών, καθώς και τα κέντρα υγείας του λεκανοπεδίου Αττικής και Θεσσαλονίκης
 2. Ζώνη Β Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα περιφερειακά και νομαρχιακά νοσοκομεία των υπόλοιπων νομών ή πόλεων, καθώς και της Αλεξανδρούπολης και της Λάρισας
 3. Ζώνη Γ Στη ζώνη αυτή ανήκουν τα νοσοκομεία που έχουν την έδρα τους σε, χαρακτηρισμένες από ισχύουσες διατάξεις, προβληματικές περιοχές, όλα τα υπόλοιπα κέντρα υγείας, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) με τα παραρτήματα του.
3.  
  Το ανώτατο όριο συμμετοχής γιατρών (ειδικευμένων και ειδικευόμενων) σε εφημεριακή απασχόληση ενεργό και ετοιμότητας κατά νοσοκομείο, από το σύνολο των υπηρετούντων σε αυτό με οποιαδήποτε σχέση, ορίζεται κατά ζώνη ως εξής: Α Ζώνη: Μέχρι το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων γιατρών σε περίπτωση γενικής εφημερίας και μέχρι το ένα πέμπτο (1/5) σε περίπτωοη εσωτερικής εφημερίας, του τελευταίου ποσοστού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, μέχρι το ένα τρίτο (1/3), με αιτιολογημένη απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Β Ζώνη: Μέχρι το ένα δεύτερο (1/2) των υπηρετούντων γιατρών, του ποσοστού αυτού δυναμένου να αυξάνεται, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Προνοίας μέχρι τα τρία πέμπτα (3/5). Γ Ζώνη: Μέχρι το σύνολο των υπηρετούντων γιατρών.
4.  
  Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία ανάλογα με τη διάρκεια της προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:
 1. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα. το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
 2. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης
 3. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης
 4. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.
 5. Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεξάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές για Επιμελητές Γ, Β και Α και κατά είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές για Διευθυντές.
 6. Το ωρομίσθιο ορίζεται στο ένα εκατοστό πεντηκοστό (1/150) του βασικού μισθού.
 7. Το ωρομίσθιο και οι δραχμικές προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
 8. Στους γιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Διευθυντή σε νοσοκομεία της Α Ζώνης και στους διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, ως αποζημίωση εφημεριών καταβάλλεται πάγιο μηνιαίο ποσό ύψους διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών.
5.  
  Η συνολική αμοιβή για κάθε εφημερία ετοιμότητας ορίζεται σε σαράντα εκατοστά (40/100) της αντίστοιχης συνολικής αμοιβής ενεργού εφημερίας, συμπεριλαμβανομένης και της δραχμικής προσαύξησης
6.  
  Οι γιατροί που συμμετέχουν σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου και των λοιπών μονάδων, σε όλη τη διάρκειά της. Σε περίπτωση απουσίας τους, πέραν των πειθαρχικών κυρώσεων, περικόπτεται ολόκληρη η αμοιβή της εφημερίας. Οι γιατροί που συμμετέχουν σε εφημερία ετοιμότητας υποχρεούνται να προσέρχονται στα νοσοκομεία και στις λοιπές μονάδες όταν και όσες φορές καλούνται για παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση κλήσης και μη προσέλευσης τους, πέρα από τη στέρηση της αμοιβής της εφημερίας, κινείται αρμοδίως και πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους. Ο χαρακτήρας και ο τρόπος αποζημίωσης των γιατρών που μετέχουν σε πρόγραμμα εφημερίας ετοιμότητας δεν μεταβάλλονται από τις τυχόν σωρευτικές κλήσεις και τη διάρκεια παραμονής τους στους νοσοκομειακούς και λοιπούς χώρους. Η κλήση και η προσέλευση ή μη γιατρών στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται από τα στοιχεία της κάθε νοσηλευτικής μονάδας και με ευθύνη του γιατρού της ενεργού εφημερίας.
7.  
  Εντός του τελευταίου τριμήνου του κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του κάθε νοσοκομείου διατυπώνει πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας και Προνοίας για την έγκριση προγράμματος απασχόλησης των υπηρετούντων σε αυτό γιατρών σε εφημερίες (ενεργείς και ετοιμότητας) του επόμενου έτους. Μετά την επεξεργασία κάθε πρότασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και την αξιολόγηση της δαπάνης με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε νοσοκομείου, εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Προνοίας, με την οποία εγκρίνεται το τελικό πρόγραμμα εφημεριών των γιατρών κάθε νοσοκομείου, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το σκοπό αυτόν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την προσφορά εφημεριών, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της πιστής τήρησης του προγράμματος εφημεριών κατά νοσοκομείο Σε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από αρμόδια προς τούτο όργανα και διαπίστωσης υπέρβασης της κοινής απόφασης ή απουσίας των εφημερευόντων από τα καθήκοντα τους, κινείται πειθαρχική διαδικασία κατά παντός υπευθύνου από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας.
8.  
  Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των γιατρών, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις τακτικές τους αποδοχές, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής και των επιδομάτων εορτών και άδειας. Το σύνολο των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί τις μηνιαίες αποδοχές που αντιστοιχούν σε Αρεοπαγίτη με 29 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς την οικογενειακή παροχή. Τυχόν υπέρβαση του ποσού αυτού περικόπτεται από την αποζημίωση των εφημεριών.
9.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως από 1.1.1998 και στις αντίστοιχες κατηγορίες ιατρικού προσωπικού των πανεπιστημιακών νοσοκομείων (Αιγινήτειο και Αρεταίειο). Η απόφαση για την έγκριση εφημεριών στα δύο αυτά πανεπιστημιακά νοσοκομεία εκδίδεται από τους Υπουργούς Οικονομικών. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας, ύστερα από πρόταση της Εφορείας του οικείου νοσοκομείου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές ρυθμίσεις
Άρθρο 8
1.  
  Η χορήγηση άλλων παροχών ή αποζημιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπομένων στο νόμο αυτόν, επιτρέπεται μόνο με τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος, με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 19. της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και του άρθρου 38 του ν. 2519/19S7 (ΦΕΚ 165 Α).
2.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2470/1997 έχουν εφαρμογή και για τη μισθοδοσία των διεπομένων από τις ρυθμίσεις του παρόντος.
Άρθρο 9 "Αποδοχές εκπαιδευτικής άδειας - τρίμηνες αποδοχές - πρόσθετες αμοιβές"
1.  
  Η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α ) έχει εφαρμογή και στους διεπόμενους από τις ρυθμίσεις του παρόντος.
2.  
  Για τον υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών του άρθρου 57 του π.δ/τος 1041/1979 των διεπομένων από τις ρυθμίσεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και η οικογενειακή παροχή, ενώ για τον υπολογισμό των τυχόν διπλάσιων αποδοχών, όταν αποστέλλονται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2470/1997 έχουν εφαρμογή και στους διεπόμενους από τις ρυθμίσεις του παρόντος.
Άρθρο 10
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 36 της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) ορίζεται στις εκατόν δεκατρείς χιλιάδες (113.000) δραχμές.
2.  
  Η περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 2470/1997 αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με εισαγωγικό το 28ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 11ο Μ.Κ.
3.  
  Το κίνητρο απόδοσης της ΥΕ κατηγορίας της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2470/1997 ορίζεται σε σαράντα μία χιλιάδες (41.000) δραχμές.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1998. πλην της παραγράφου 2 που ισχύει από 1.8.1998.
Άρθρο 11
1.  
  Τα ποσά του μηνιαίου επιδόματος ραδιενέργειας που προβλέπονται από τις διατάξεις του εδαφίου η της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) και του εδαφίου ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α) ορίζονται. κατά ζώνη, από 1.1.1998, ως εξής: Ζώνη Α ενενήντα χιλιάδες (90.000) δραχμές Ζώνη Β πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές Ζώνη Γ τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές.
2.  
  Το επίδομα αυτό καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του, η οποίο θα βεβαιώνεται, κάθε μήνα από τον οικείο προϊστάμενο. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπάλληλων, για οποιονδήποτε λόγο από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.
3.  
  Η κατανομή του προσωπικού σε ζώνες (Α, Β, Γ) θα γίνεται στην αρχή κάθε εξάμηνου
Άρθρο Άρθρο12
1.  
  Στην παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) προστίθεται τρίτο εδάφιο, που έχει ως εξής: Εως την εκλογή και το διορισμό των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., το υπάρχον Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εξακολουθεί να κρίνει επί θεμάτων, που αφορούν τους υπαλλήλους των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. .
2.  
  Στα συλλογικό όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ, 4, 17 παρ. 3 και 37 παρ. 12 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α), ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη με την ίδια διαδικασία ορισμού των τακτικών μελών. Η αναπλήρωση των γενικών διευθυντών που προβλέπονται γίνεται με έναν από τους άλλους γενικούς διευθυντές του Υπουργείου Υγείας και Προνοίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές διατάξεις
Άρθρο 13 "Διασφάλιση αποδοχών"
1.  
  Σε περίπτωση που από τις ρυθμίσεις των διατάξεων του νομού αυτού προκύπτουν συνολικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από τις αντίστοιχες που έπαιρναν οι δικαιούχοι τους κατά την 31.12.1997, η τυχόν διαφορά διατηρείται ως προσωπική μέχρι την κάλυψή της από οποιαδήποτε αύξηση των νέων αποδοχών.
Άρθρο 15 "Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) και μετά τη λέξη -καθήκοντα διαγράφεται, αφ ης ίσχυσε, η πρόταση εκτός αυτών που γίνονται σε εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2190/1994 ή του Κανονισμού της Βουλής."
1.  
  Στο τέλος της πιο πάνω παραγράφου 4 τίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή επί αποσπάσεων που γίνονται με το άρθρο 32 παρ. 2 του ν. 2190/1994 ή τον Κανονισμό της Βουλής..
Άρθρο 18
1.  
  Στους δικαστικούς λειτουργούς που επιλέγονται και διορίζονται σε θέση Δικαστή στο Δικαστήριο, στο Πρωτοδικείο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή ως μέλη άλλων διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων, χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ειδική κανονική άδεια χωρίς αποδοχές, για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της θητείας τους. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 6 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α), όπως ισχύουν.
Άρθρο 20
1.  
  Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α) προστίθεται περίπτωση ζ ως εξής:.
 1. Προκειμένου για Ειρηνοδίκες Γ Τάξεως ορίζεται ως εξής, από 1.1.1997:.
  • Χωρίς προσαύξηση του βασικού μισθού135.000 δρχ.
  • Με μία προσαύξηση του βασικού μισθού145.000 δρχ.
  • Με περισσότερες προσαυξήσεις του βασικού μισθού 155.000 δρχ.
2.  
 1. Στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., τακτικούς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματικό ποσό, το οποίο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
 2. Το ποσό αυτό καταβάλλεται και σε υπαλλήλους που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε συνέχεια απόσπασής τους σε αυτή
 3. Για την καταβολή του εφάπαξ χρηματικού ποσού απαιτείται η παραμονή του υπαλλήλου στη θέση αυτή τουλάχιστον μία τριετία
 4. Το εφάπαξ χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο. τέλος ή κράτηση υπέρ οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα.
 5. Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της υπηρεσίας στην οποία μετατίθενται οι υπάλληλοι
 6. Η ισχύς του άρθρου αυτού ισχύει από 1.1.1997.
 7. Από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής καταργούνται οι παρ. 3 και 6 του άρθρου 9 του ν. 2085/ 1992.
Άρθρο 21 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από 1.1.1998, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο14 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται
Άρθρο Άρθρο16 "Αποδοχές Αρχιερέων"
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επίσκοπου, με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα:
 1. Αρχιεπίσκοπος 1.40.
 2. Μητροπολίτης και Τιτουλάριος Μητροπολίτης 1.20 γ. Τιτουλάριος Επίσκοπος και Βοηθός Επίσκοπος 1.00 Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών, ο μηνιαίος βασικός μισθός του Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου ορίζεται σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές.
2.  
  Πέρα από το βασικό μισθό της προηγούμενης παραγράφου παρέχονται και τα εξής επιδόματα και παροχές κατά μήνα:
 1. Επίδομα χρόνου υπηρεσίας με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 17 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α).
 2. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν 2470/1997
 3. Αποζημίωση εξόδων παράστασης οριζόμενη ως εξής:
 4. Αρχιεπίσκοπος50.000 δρχ.
 5. Εν ενεργεία Μητροπολίτης 25.000 δρχ.
 6. Επιδόματα εορτών και άδειας, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 2470/1997.
3.  
  Το Δημόσιο υποχρεούται στην καταβολή των εξόδων κηδείας των αποθνησκόντων Αρχιερέων στις οικείες Ιερές Μητροπόλεις, οι οποίες αναλαμβάνουν και τα έξοδα αυτά. Τα έξοδα κηδείας των Αρχιερέων ορίζονται στο ίδιο ποσό που καταβάλλεται για τους αποθνήσκοντες εφημέριους.
4.  
  Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών βαθμίδων Α, Β και Γ καταβάλλονται και τα επιδόματα των περιπτώσεων γ και η της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α), κατά την προβλεπόμενη αντιστοιχία των βαθμίδων τους και εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Η προβλεπόμενη στην παρ. 1α του άρθρου 13 του ν. 2469 :997 προθεσμία για την τακτοποίηση οφειλών και υποχρεώσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου παρατείνεται μέχρι 31.12.1999.
2.  
  Η περίπτωση 1γ του άρθρου 13 του ν. 2469/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Οι εκατέρωθεν μεταξύ των φορέων του Δημοσίου οφειλές και υποχρεώσεις είναι δυνατόν να διαγράφονται ή να συμψηφίζονται ή και να αποσβέννυνται αμοιβαίως, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται και εξειδικεύονται οι διαδικασίες διαπίστωσης και βεβαίωσης του ύψους των εκατέρωθεν οφειλών και υποχρεώσεων, προσδιορίζονται οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες σύνταξης των αναγκαίων για κάθε πλευρά πράξεων καθορισμού των προς αμοιβαία διαγραφή, συμψηφισμό ή απόσβεση ποσών, ύστερα από έλεγχο των απαραίτητων παραστατικών στοιχείων και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου. Τα ποσά των πράξεων αυτών, στα οποία επισυνάπτονται και τα κατά περίπτωση νόμιμα δικαιολογητικά, εμφανίζονται στην τρέχουσα διαχείριση του φορέα και υπάγονται σε κατασταλτικούς έλεγχους από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, τα οποία ελέγχουν και τη λοιπή διαχείριση του φορέα. Οι ανωτέρω πράξεις, στηριζόμενες στα απαραίτητα δικαιολογητικά, επέχουν θέση κανονικών τίτλων είσπραξης ή πληρωμής, ισοδύναμων των προβλεπομένων από το κατά περίπτωση ισχύον, για κάθε φορέα, σχετικό νομικό πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης. Τα ποσά των ειδικών αυτών πράξεων αναλύονται, όπως και στους κανονικούς τίτλους στα υπέρ των κύριων δικαιούχων ποσά. στις υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και στα καθ οποιονδήποτε τρόπο οφειλόμενα ή αποδιδόμενα σε τρίτους ποσά. Οποιαδήποτε διαφορά στα ποσά που έχουν διαγραφεί, συμψηφιστεί η αποσβεσθεί διαπιστουμένη εκ των υστέρων, εξαιτίας οποιουδήποτε ελέγχου ή άλλου λόγου, τακτοποιείται με ευθύνη των ίδιων των φορέων εντός της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία έλαβε χώρα η διαπίστωση της διαφοράς και σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον για κάθε φορέα κανονικές διαδικασίες διαχείρισης. Οι εκατέρωθεν μεταξύ των φορέων, κατά τα ως άνω, τακτοποιήσεις είναι δυνατόν να επεκτείνονται και σε ομάδες φορέων περισσοτέρων των δύο. Στην περίπτωση τμηματικής εξόφλησης της οφειλής, εάν εντός τριών (3) ετών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν έχει εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό, τότε το εναπομένον υπόλοιπο καταβάλλεται έντοκα, με επιτόκιο ίσο προς το επιτόκιο της τελευταίας έκδοσης των ετήσιας διάρκειας εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου. Η τακτοποίηση των ανωτέρω οφειλών και υποχρεώσεων μεταξύ φορέων του Δημοσίου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εκ φορολογικών υποχρεώσεων οφειλές, δύναται να λάβει χώρα. με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και για ποσά, αξίες ή πόρους που βρίσκονται εις χείρας άλλων φορέων του Δημοσίου ή τρίτων. Ο τρόπος, οι όροι και η διαδικασία τακτοποίησης των οφειλών και των υποχρεώσεων, οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, το έντοκο ή μη των καθυστερήσεων εξόφλησης τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των εδαφίων 1α και 1β του παρόντος άρθρου καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών..
Άρθρο Άρθρο19
1.  
  Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που καταβάλλουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), καθώς και το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), για το έτος 1998, αυξάνονται ως εξής:.
 1. Από 1.1.1998 κατά ποσοστό 0,2 τοις εκατό (0,2%) επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 1997, ως διορθωτικό ποσό.
 2. Πέραν του διορθωτικού ποσού, από 1.1.1998. όσοι λαμβάνουν τα κατώτατα όρια συντάξεων, καθώς και όσοι λαμβάνουν συντάξεις μέχρι του ποσού των 200.000 δρχ. ποσοστό αύξησης 3,5%.
 3. Για το τμήμα της σύνταξης από 200.000 δρχ. και άνω, ποσοστό αύξησης 2.5%.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις και ι τα κατώτατα όρια των συντάξεων που καταβάλλουν οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης του πρώτου εδαφίου του άρθρου 66 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), σύμφωναμε την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1919/2519 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1919/2519 1919
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
ΝΟΜΟΣ 1988/1759 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1759 1988
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις. 1997/2521 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1041 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 1999/2702 1999
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, 1999/2716 1999
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. 1999/2737 1999
Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. 2003/3196 2003
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003