Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2 "Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2548/1997 αντικαθίστανται ως εξής: 3. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές είναι μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, ως εκ της ιδιότητας τους, και η θητεία τους διαρκεί για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτ [...]"
4.  
  Πρόεδρος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπληρούμενος κατά τα οριζόμενα στο Καταστατικό της. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε συνεδρίαση όταν παρίσταται ανάγκη και τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη. Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και μέχρι τον ορισμό νέων μελών, το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Η διάταξη του άρθρου 26 παράγραφος τελευταία του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος ισχύει και για τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής που δεν είναι μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας..
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του άρθρου πρώτου αρχίζει από 22.12.1997 και του άρθρου δεύτερου από της δημοσιεύσεώς του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο 55 "Τράπεζα τηςΕλλάδος, πέραντων ελεγκτικώναρμοδιοτήτων της στα πλαίσια της εποπτείας, δικαιούται , να διενεργεί έλεγχο βιβλίων και στοιχείων, περιλαμβάνοντα και δικαίωμα λήψης αντιγράφων, σε φυσικά η νομικά πρόσωπα που ασκούν οποιαδήποτε επιχείρηση, εφό [...]"
31.  
  Συναφώς προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 55, στο άρθρο 56 οι μεν αριθμοί 6, 9 και 10 καταργούνται, από τον δε αριθμό 8 απαλείφονται οι λέξεις: ή πιστώσεις ασφαλισμένας άλλως ή ως ορίζεται εν άρθρω 55/10/
32.  
  Συναφώς προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 55, στο άρθρο 57 εδάφιο πρώτο, απαλείφονται οι λέξεις: ίνα τηρηθή η διάταξις του άρθρου 55/10/
33.  
  Το τμήμα ΧΙ του Καταστατικού καταργείται
34.  
  Το άρθρο 65 καταργείται
35.  
  Συναφώς προς τις τροποποιήσεις του άρθρου 55. το άρθρο 75 καταργείται.
Άρθρο 5Α
1.  
  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, η Τράπεζα της Ελλάδος και τα μέλη των οργάνων της δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες από την Κυβέρνηση ή οργανισμούς. Η Κυβέρνηση και οι λοιποί φορείς πολιτικής εξουσίας δεν επιδιώκουν να επηρεάζουν τα όργανα της Τράπεζας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Άρθρο 5Β "Η Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλει κάθε έτος έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και του τρέχοντος έτους στη Βουλή των Ελλήνων και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του έτους η Τράπεζα υποβάλλει συμπληρωματική έκθεση για τις νομι [...]"
5.  
  Στο άρθρο 6 του Καταστατικού διαγράφεται η φράση εις μίαν ή πλείονας των κατά το άρθρον 5 (4) οριζομένων χωρών χρυσής νομισματικής βάσεως
6.  
  Στο άρθρο 20 προστίθεται επιφύλαξη της αρμοδιότητας του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και του Διοικητή και επομένως το άρθρο αναδιατυπώνεται ως εξής: Αρθρο 20 Η γενική διαχείριση των υποθέσεων της Τραπέζης ανατίθεται εις το Γενικόν Συμβούλιον υπεύθυνον προς την Γενικήν Συνέλευσιν. Το Συμβούλιον δικαιούται να λαμβάνει πάσαν απόφασιν και να ασκεί πάσαν εξουσίαν, εντός των ορίων του Καταστατικού, μη υπαγομένην εις την αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως ή του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής ή τις κατ άρθρα 31 εδάφιο τελευταίο και 55Α του παρόντος αρμοδιότητες του Διοικητού.
7.  
  Το άρθρο 21 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 21 Το Γενικόν Συμβούλιον αποτελείται εκ του Διοικητού, των δύο Υποδιοικητών, των λοιπών μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και έξι Συμβούλων, τρεις τουλάχιστον εκ των οποίων θα εκλέγονται εκ των περί την βιομηχανίαν, το εμπόριον και την γεωργίαν ειδικώς ασχολουμένων. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικηταί διορίζονται κατά τα εν άρθρω 29 προβλεπόμενα, τα δε λοιπά μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 35Α. Οι έξι Σύμβουλοι εκλέγονται υπό της Γενικής Συνελεύσεως δια τρία έτη και είναι επανεκλέξιμοι. Τα λοιπά μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής θα μετέχουν στο Γενικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 35Α, από την επομένη της ετησίας Γενικής Συνελεύσεως του 1998. Μέχρι την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως του 1998 εξακολουθεί η θητεία των εν ενεργεία Συμβούλων, η οποία λήγει τότε αυτοδικαίως. Εκ των κατά την ετησίαν ταύτην Γενικήν Συνέλευσιν εκλεγησομένων έξι Συμβούλων, ανά δύο, ορισθησόμενοι δια κλήρου, θα αποχωρήσωσιν εις εκάστην των ετησίων Γενικών Συνελεύσεων των ετών 1999, 2000 και 2001..
8.  
  Μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 22 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, ο Διοικητής μετέχει, ως εκ της θέσεώς του, ως ανεξάρτητη προσωπικότητα στο Γενικό Συμβούλιο και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών..
9.  
  Το άρθρο 24 του Καταστατικού συμπληρώνεται ως εξής: Αρθρο 24 Εάν ο Διοικητής ή τις των Υποδιοικητών ή των μελών του Γενικού Συμβουλίου καταστούν οριστικώς ανίκανοι ή υποπέσουν σε βαρύ παράπτωμα, ιδίως δε καταστώσιν ένοχοι παραβάσεως του παρόντος Καταστατικού, αποκαλύψωσι μυστικά αναγόμενα εις τας υποθέσεις της Τραπέζης ή καταχρασθώσι της θέσεως αυτών δι ιδίους προσωπικούς ή εμπορικούς σκοπούς, η Γενική Συνέλευσις των Μετόχων δικαιούται να απομακρύνη αυτούς της θέσεώς των..
10.  
  Από το άρθρο 27 απαλείφεται το στοιχείο α
11.  
  Στο άρθρο 27. στοιχείο β, προστίθεται η φράση εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο άρθρο εκείνο ή σε άλλες διατάξεις του παρόντος Καταστατικού..
12.  
  Στο άρθρο 27, στοιχεία γ και δ, προστίθεται η φράση εφόσον τούτο δεν ανάγεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής..
13.  
  Στο άρθρο 27 απαλείφεται το στοιχείο η
14.  
  Στο άρθρο 27, στο στοιχείο ια προτάσσονται οι λέξεις Με την επιφύλαξη των άρθρων 30 και 31 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. . .
15.  
  Στο άρθρο 29 του Καταστατικού το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής: Ό Διοικητής και οι Υποδιοικητές διορίζονται για μία εξαετία, με προεδρικό διάταγμα, μετά πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν προτάσεως του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, υποχρεούνται δε να διαθέτωσιν ολόκληρον τον χρόνον αυτών δια τας υποθέσεις της Τραπέζης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ ας νόμω αποτελούσα μέλη Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή κρατικών συμβουλευτικών σωμάτων..
16.  
  Το άρθρο 31 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 31 Ο Διοικητής θα ασκεί, εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου, διαρκή έλεγχον επί της διαχειρίσεως του ενεργητικού και των γενικών εργασιών της Τραπέζης, λαμβάνων αποφάσεις επί πάντων των θεμάτων, των μη ειδικώς επιφυλασσομένων εις το Γενικόν Συμβούλιον ή το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής ή μη διεπομένων από κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από τα Συμβούλια αυτά. Με εξαίρεση τα θέματα που ανατίθενται στο Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής, ο Διοικητής αποφασίζει επί των λοιπών θεμάτων, που εμπίπτουν στα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών..
17.  
  Μετά το άρθρο 35 προστίθεται άρθρο 35Α περί του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, ως εξής: Άρθρο 35Α Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τη χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς και επί των θεμάτων που αφορούν την άσκηση της συναλλαγματικής πολιτικής, τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και την έκδοση τραπεζογραμματίων. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται με πράξεις του Συμβουλίου. Από της υιοθετήσεως του ευρώ ως εθνικού νομίσματος, το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής θα ασκεί τα καθήκοντά του κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος τρίτη και του άρθρου 4 παράγραφος δεύτερη του παρόντος. Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής αποτελείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, τους δύο Υποδιοικητές και άλλα τρία μέλη που διορίζονται με προεδρικό διάταγμα, εκδιδόμενο μετά από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, ύστερα από γνώμη του Διοικητή, και δίνουν τον προβλεπόμενο στο άρθρο 22 του παρόντος όρκο. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής επιλέγονται μεταξύ προσώπων αναγνωρισμένου κύρους και επαγγελματικής εμπειρίας σε νομισματικά ή τραπεζικά θέματα και είναι πλήρους απασχόλησης. Υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου δεν μπορούν να διατηρήσουν τη θέση τους, εφόσον αποδεχθούν το διορισμό τους ως μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. Κατ εξαίρεση, μπορούν να διοριστούν μέλη του Συμβουλίου καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι δικαιούνται να ασκούν συγχρόνως τα καθήκοντά τους στα Ιδρύματα αυτά. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής οφείλουν και μετά την παύση των καθηκόντων τους να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο. Οι όροι απασχόλησης και οι αποδοχές των μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές είναι μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, ως εκ της ιδιότητας τους, και η θητεία τους διαρκεί για όσο χρόνο έχουν την ιδιότητα αυτή. Η θητεία των υπόλοιπων μελών είναι εξαετής και μπορεί να ανανεώνεται. Σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής, εκτός από το Διοικητή και τους Υποδιοικητές, πριν από τη λήξη της θητείας τους, η θητεία του μέλους που διορίζεται σε αντικατάτασή του θα περιλαμβάνει το υπόλοιπο της θητείας του θανόντος ή αποχωρήσαντος μέλους και μια ακόμη πλήρη θητεία, εφόσον το υπολειπόμενο μέρος της θητείας είναι μικρότερο από δύο έτη. Κατά την πρώτη σύνθεση του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής η θητεία των λοιπών, πλην του Διοικητή και του ενός Υποδιοικητή, μελών του Συμβουλίου δύναται να καθορισθεί, κατ εξαίρεση, βραχύτερη των έξι ετών, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται σταδιακή τμηματική ανανέωση των μελών του Συμβουλίου, ως νόμος ορίζει. Ο ακριβής χρόνος της θητείας καθενός εκ των μελών αυτών θα καθορίζεται στην πράξη διορισμού. Πρόεδρος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπληρούμενος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του παρόντος Καταστατικού. Ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη του Συμβουλίου σε συνεδρίαση όταν παρίσταται ανάγκη και τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον μέλη. Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Σε περίπτωση θανάτου, λήξης της θητείας ή αποχώρησης μελών του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και μέχρι τον ορισμό νέων μελών, το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί με ελλιπή συγκρότηση. Η διάταξη του άρθρου 26 παράγραφος τελευταία του παρόντος Καταστατικού ισχύει και για τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής που δεν είναι μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας. Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής επικουρείται στο έργο του από υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας και από επιτροπές αποτελούμενες από μέλη του και από υπάλληλους της Τράπεζας, στις οποίες επιτροπές μπορεί να αναθέτει τη λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του, διατηρούμενης πάντως της αρμοδιότητας του Συμβουλίου να αποφασίζει και επί των θεμάτων αυτών. Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής μπορεί να ανάθετα την εποπτεία τομέων της αρμοδιότητάς του σε ορισμένα μέλη του. Το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής καταρτίζει κανονισμό της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας του. Τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής είναι, ως εκ του λειτουργήματός τους, μέλη και του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας..
18.  
  Ο τίτλος του Τμήματος Χ συμπληρώνεται ως εξής: ΈΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
19.  
  Στο άρθρο 55 ο αριθμός 3 αντικαθίσταται ως εξής:3) Να αγοράζει και να πωλεί με πράξεις όψεως ή προθεσμίας κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγμα, καθώς και πολύτιμα μέταλλα. Ως περιουσιακά στοιχεία σε συνάλλαγμα νοούνται τίτλοι και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο εκφρασμένο σε οποιοδήποτε νόμισμα ή σε λογιστικές μονάδες. Να κατέχει και να διαχειρίζεται τα πιο πάνω περιουσιακά στοιχεία. Να διαχειρίζεται και να επιβλέπει συστήματα διακανονισμού συναλλαγών επί υποχρεώσεων σε αξιογραφική ή λογιστική μορφή..
20.  
  Στο άρθρο 55 ο αριθμός 4 αντικαθίσταται ως εξής: 4) Να τηρεί λογαριασμό του Δημοσίου και δημόσιων οργανισμών, πιστωτικών ιδρυμάτων, νομικών και φυσικών προσώπων και άλλων συμμετεχόντων στις αγορές. Για την εξασφάλιση των απαιτήσεών της η Τράπεζα μπορεί να δέχεται και ενέχυρο επί τίτλων με λογιστική μορφή..
21.  
  Στο άρθρο 55 οι αριθμοί 5 και 6 καταργούνται
22.  
  Στο άρθρο 55 ο αριθμός 8 αντικαθίσταται ως εξής: 8) Να συναλλάσσεται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου επί απαιτήσεων ή τίτλων σε οποιοδήποτε νόμισμα, καθώς και επί πολυτίμων μετάλλων..
23.  
  Στο άρθρο 55 ο αριθμός 10 αντικαθίσταται ως εξής: 10) Να ενεργεί πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα που μετέχουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Οι παρεχόμενες πιστώσεις πρέπει να καλύπτονται από επαρκείς ασφάλειες, που μπορεί να συνίστανται και σε ενέχυρο επί τίτλων με λογιστική μορφή ή και σε αγορά τίτλων με σύμφωνο επαναπωλήσεως ή με άλλες ειδικές συμφωνίες. Η μορφή και οι γενικοί όροι των ασφαλειών καθορίζονται από το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής..
24.  
  Στο άρθρο 55 από τον αριθμό 13 εδάφιο δεύτερο, απαλείφονται οι λέξεις: και νομικών προσώπων δημοσίας ωφελείας και μετά τις λέξεις: άλλων εκδοτικών Τραπεζών, προστίθεται η λέξη: και
25.  
  Στο άρθρο 55 αριθμός 14, απαλείφεται η πρώτη παράγραφος και, επομένως, η διάταξη διαμορφώνεται ως εξής: 14) Να εγγραφή και δι ίδιον λογαριασμόν εις το κεφάλαιον της Τραπέζης των Διεθνών Διακανονισμών και διατηρήση εις το ενεργητικόν της μετοχάς της Τραπέζης ταύτης..
26.  
  Στο άρθρο 55 στον αριθμό 15 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Επίσης να επιβλέπει και να θέτει κανόνες για τη λειτουργία των συστημάτων συμψηφισμού και διακανονισμού των πληρωμών, καθώς και συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων με στόχο την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία τους, καθώς και να διαχειρίζεται τέτοια συστήματα..
27.  
  Στο άρθρο 55 του Καταστατικού στον αριθμό 17 προτάσσονται δύο εδάφια και μία λέξη ως εξής: 17) Να συνάπτει σχέσεις με Κεντρικές Τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς. Επίσης να διεξάγει κάθε είδους τραπεζικές συναλλαγές στο πλαίσιο σχέσεων με άλλες χώρες και διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα. . .
28.  
  Στο άρθρο 55 αριθμός 19, οι λέξεις στη δεύτερη σειρά του δεύτερου εδαφίου: Γενικού Συμβουλίου αντικαθίστανται από τις λέξεις: Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής
29.  
  Στο άρθρο 55 μετά τον αριθμό 20 προστίθενται αριθμοί 21, 22 και 23 ως εξής: 21) Για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να υποχρεώνει τα νομισματικά χρηματοδοτικά ιδρύματα να διατηρούν σε αυτήν καταθέσεις έντοκες ή άτοκες και να επιβάλλει με πράξη του Διοικητή ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου, για την περίπτωση παράβασης της σχετικής υποχρέωσης, ως διοικητική ποινή, άτοκη κατάθεση ποσού μέχρι του διπλάσιου του ποσού της σχετικής υποχρέωσης και διάρκειας μέχρι του διπλάσιου της διάρκειας της παράβασης. Για τις ανάγκες της παραγράφου αυτής, ως νομισματικά χρηματοδοτικά ιδρύματα νοούνται όσα εμπίπτουν στον ορισμό των νομισματικών χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, τον οποίο εκάστοτε υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, ως νομισματικά χρηματοδοτικά ιδρύματα νοούνται τα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και όλα τα νομικά πρόσωπα ή σύνολα περιουσίας που έχουν διαχειριστική αυτονομία και λογιστική αυτοτέλεια, των οποίων κύρια οικονομική δραστηριότητα είναι η διαμεσολάβηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και των οποίων οι εργασίες συνίστανται στο να δέχονται καταθέσεις ή και συγγενή υποκατάστατα καταθέσεων από οικονομικές μονάδες που δεν είναι νομισματικά χρηματοδοτικά ιδρύματα, στο να χορηγούν για δικό τους λογαριασμό δάνεια και στο να επενδύουν σε τίτλους για δικό τους λογαριασμό. 22)Εκτός των αναφερομένων στο άρθρο αυτό. η Τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιεί και άλλα μέσα νομισματικής πολιτικής, τα οποία κρίνει κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των κατά το άρθρο 4 του παρόντος σκοπών της. 23)Εκτός από τις πράξεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Τράπεζα μπορεί να ενεργεί και άλλες εργασίες, εφόσον αυτές δεν παρακωλύουν την άσκηση της νομισματικής πολιτικής και δεν αντίκεινται στους στόχους και τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών..
30.  
  Μετά το άρθρο 55 προστίθενται άρθρα 55Α, 55Β και 55Γ ως έξης: Αρθρο 55Α Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί την εποπτεία στα πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και στις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας:
 1. εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης,
 2. εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων,
 3. εταιριών αμοιβαίων εγγυήσεων,
 4. ταμείων αντεγγύησης,
 5. ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, στ) εταιριών διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές.
 6. Επίσης και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων και οργανισμών μπορούν να υπάγονται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ως νόμος ορίζει, υπό την επιφύλαξη της τελευταίας παραγράφου του άρθρου 5Β του παρόντος.
 7. Η έκταση και το περιεχόμενο της εποπτείας καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για κάθε κατηγορία εποπτευόμενων ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και οργανισμών.
 8. Στόχοι της εποπτείας είναι η σταθερότητα και αποτελεσματικότητα του πιστωτικού συστήματος και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας.
 9. Επίσης, η εποπτεία αποβλέπει στη διαφάνεια των διαδικασιών και των όρων των συναλλαγών των υποκειμένων σε αυτή.
 10. Η εποπτεία περιλαμβάνει και την επιβολή, κατά πάντων των υποκειμένων σε αυτήν, καθώς και κατά των νόμιμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, των κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πιστωτικά ιδρύματα σε περίπτωση παράβασης των νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων τους ή την παρακώλυση των κατά νόμο ελέγχων.
 11. Για τις ίδιες παραβάσεις η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει, διαζευκτικά ή σωρευτικά προς τις ήδη προβλεπόμενες ποινές, άτοκη κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος ποσού μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του ποσού της παράβασης και διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους ή πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, υπολογιζόμενο είτε ως ποσοστό, μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%), επί του ποσού της παράβασης είτε ως εφάπαξ ποσό, μέχρι τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) δραχμές.
 12. Τα όρια του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται με πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
 13. Οι κατά το παρόν άρθρο αρμοδιότητες ασκούνται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων.
Άρθρο 55Β
1.  
  Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλοι συμμετέχοντες στις αγορές οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το τραπεζικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά το άρθρο 2 του παρόντος αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Η υποχρέωση παροχής στοιχείων περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα στοιχεία για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των επί μέρους τομέων της οικονομίας, καθώς και για τον υπολογισμό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της χώρας. Ειδικότερα, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν, για την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης τους, σε περίπτωση διενέργειας, μέσω αυτών, συναλλαγών προσώπων εγκατεστημένων στην ημεδαπή με πρόσωπα εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, να λαμβάνουν από τους εγκατεστημένους στην ημεδαπή συναλλασσόμενους τα στοιχεία που η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει κατά το επόμενο εδάφιο. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οφείλουν να τις παρέχουν οι κατά την πρώτη παράγραφο υπόχρεοι σχετικά με τις συναλλαγές τους με πρόσωπα εγκατεστημένα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και τις έναντι των προσώπων αυτών απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία παροχής αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνει την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται. Πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου τιμωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κοινοποιήσει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με οποιονδήποτε τρόπο και αν έλαβε γνώση τούτων. Σε περίπτωση παράβασης των κατά το παρόν άρθρο υποχρεώσεων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλλει, με πράξη του Διοικητή ή εξουσιοδοτούμενου από αυτόν οργάνου, κατά των υπόχρεων του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, καθώς και των διευθυνόντων και νόμιμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών. Τα όρια αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με όμοια πράξη.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 10/22.12.98 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Κανονισμοί λειτουργίας του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε Συνεχή Χρόνο («ΕΡΜΗΣ») και του Συστήματος Διακανονισμού Εντολών Πληρωμής σε ευρώ σε Συνεχή Χ[...]" 1998/1_31.12.1998 1998
Ανάκληση της άδειας που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ για άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 9[...]" 2001/10_23.04.2001 2001
Διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπτύξεως Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 93/22.1.2001, Θέμα 6) 2001/2_09.03.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας Μοscοw Ιnterregiοnal Cοmmercial Βank, με έδρα την Μόσχα, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 552/14/ 20.2.1995. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣ[...]" 2001/4_23.04.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του υποκαταστήματος στην Ελλάδα της τράπεζας Βanca Rοmana De Cοmert Εxteriοr SΑ - Βancοrex, με έδρα το Βουκουρέστι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 585/9/ 29.11.96. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ[...]" 2001/5_23.04.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας CRΕDΙΤ LΥΟΝΝΑΙS, με έδρα το Παρίσι, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΝΕ 155/9/15.3.77. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση[...]" 2001/6_23.04.2001 2001
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της τράπεζας DΑCΙΑ FΕLΙΧ ΒΑΝΚ S.Α., με έδρα τη Ρουμανία που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 557/8/16.5.95. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Σ[...]" 2001/7_23.04.2001 2001
Ανάκληση των αδειών λειτουργίας δύο καταστημάτων στην Ελλάδα της τράπεζας Αmerican Εxpress Βank Ltd που είχαν παρασχεθεί με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής 1050/3/18.7.1958 και 24/5/ 22.4.1974. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ Π[...]" 2001/8_23.04.2001 2001