ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2621

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173 Α) τροποποιείται ως εξής: β. Να συμπράττουν για την ομαλή λειτουργία των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του εσωτερικού κανονισμού. Απαλλαγή τους από την υποχρέωση ανάληψης αξιώματος ή συμμετοχής σε συλλογικά όργανα ή εκλεκτορικά σώματα δικαιολογείται μόνον εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως εκπαιδευτική άδεια ή μακρά τους ασθένεια. Η μη συμμετοχή, χωρίς σοβαρό λόγο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα..
2.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988, αντικαθίσταται ως εξής: 4. Το Τμήμα διαιρείται σε δύο (2) ή τρεις (3) κατ ανώτατο όριο ομάδες μαθημάτων (Ο.Μ.). Κάθε Ο.Μ. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. Εάν η έκταση του γνωστικού αντικειμένου γενικού τμήματος είναι περιορισμένη, δεν απαιτείται η διαίρεσή του σε Ο.Μ. Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου των ομάδων μαθημάτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος. Ομάδα μαθημάτων μπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη Ε.Π., από τα οποία το ένα τουλάχιστον να είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή..
3.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ασύλου (Ε.Α.Α.) μπορεί να ζητήσει ή να επιτρέψει την επέμβαση της δημόσιας δύναμης στους χώρους του Τ.Ε Ι. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Α.Α. αποφασίζει μόνο με ομοφωνία των μελών της. Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη απαρτίας συγκαλείται έκτακτα το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι., προκειμένου να αποφασίσει οριστικά. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των παρόντων.
4.  
  Κάθε Τ.Ε.Ι. καταρτίζει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, νέο Κανονισμό Σπουδών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κάθε Τ.Ε.Ι, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών που τη συγκροτούν και η οποία εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητά της και την πληρότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.. 4. Εάν στο Τμήμα λειτουργεί μία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.) και οι υπόλοιπες αδρανούν, λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π), ως υπεύθυνοι των αδρανουσών Ο.Μ. ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ή Καθηγητής Εφαρμογών του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τις αρμοδιότητες των Γ.Σ. των οικείων Ο.Μ. ασκεί το Συμβούλιο του Τμήματος.
5.  
  Εάν στο Τμήμα δεν λειτουργεί καμία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ), τις αρμοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων των Ο.Μ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος και τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων των Ο.Μ. ο προϊστάμενος του Τμήματος.. β. Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του Τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθμίδες Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. Κατά την κατανομή καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα των κενών θέσεων, οι τίτλοι των μαθημάτων που ανήκουν σε αυτά, στο πλαίσιο πλήρους ωραρίου απασχόλησης του Ε.Π., καθώς και οι τίτλοι των λοιπών μαθημάτων της Ομάδας..
6.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 4. Την ευθύνη για τη σύγκληση των σωμάτων εκλεκτόρων και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχουν: α) ο Προϊστάμενος του Τμήματος, για την ανάδειξη υπεύθυνου Ο.Μ., β) ο Διευθυντής της Σχολής, για την ανάδειξη Προϊσταμένου Τμήματος, γ) ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής, Προέδρου και Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι. .
7.  
 1. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 6.
 3. Οι διαδικασίες για την εκλογή των ατομικών και συλλογικών οργάνων διεξάγονται οπωσδήποτε από την 1η Μαΐου έως τη 15η Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους.
 4. Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
 5. Σε περίπτωση που κενωθούν πρόωρα, για οποιονδήποτε λόγο, θέσεις, η διαδικασία εκλογής για το υπόλοιπο της θητείας διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κένωση των θέσεων.
 6. Το υπόλοιπο της θητείας αυτής υπολογίζεται ως πλήρης θητεία.
 7. Ειδικώς σε περίπτωση που κενωθεί θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τ.Ε.Ι., η διαδικασία εκλογής και ο υπολογισμός της θητείας γίνονται κατά τα ως άνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με δυνατότητα υποβολής μεμονωμένης αντίστοιχης υποψηφιότητας.
 8. Η σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου γίνεται από τον Αντιπρόεδρο του Τ.Ε.Ι. .
 9. Το εδ. δ της παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με το στοιχείο β της παρ. 22 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 και με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2188/1994, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 10. δ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, για θέση που προβλέπεται στην παρ. 1 και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία γίνεται η εκλογή.
 11. Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προϊσταμένου Τμήματος ή υπεύθυνου Ο.Μ. δεν εκλεγούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, είναι δυνατόν να διορισθούν στις θέσεις αυτές μέλη Ε.Π. όλων των βαθμίδων, με πρόταση του Συμβουλίου της Σχολής και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. .
8.  
  Η αληθής έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1404/1983 είναι ότι η αναπομπή αναφέρεται σε αποφάσεις ή άλλες πράξεις των οργάνων διοίκησης των Τ.Ε.Ι. και όχι των εκλεκτορικών σωμάτων του άρθρου 16 του αυτού νόμου, κατά των πράξεων των οποίων χωρεί αναπομπή στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας, χωρίς να εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1404/1983.
9.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 παρ. 1 του ν. 2413/1996, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:.
 1. Η παρ. 4 του κεφαλαίου Α αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Ά. Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:
 3. 0 Πτυχίο ή Δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού. ίί) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iii) Επτά (7) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iν) Αξιόλογη επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, στη δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διεργασιών, μεθόδων ή συστημάτων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες:
 4. 1) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) Μονογραφίες ή βιβλία που έτυχαν ευμενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορές σε αναγνωρισμένου κύρους ειδικά επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά.
 5. Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως μόνος ή κύριος ερευνητής συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) τουλάχιστον πρωτότυπα, κατά τα ως άνω, δημοσιεύσεων. ν) Αναγνωρισμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης ή της τέχνης ή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, που διαπιστώνεται από δύο (2) τουλάχιστον ομότιμες αναφορές σε εργασίες του υποψηφίου από άλλους ερευνητές..
 6. Η παρ. 4 του κεφαλαίου Β αντικαθίσταται ως εξής:
 7. Β. Επίκουρων Καθηγητών Τ.Ε.Ι.:
 8. ί) Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού. ii) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iii) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι δύο (2) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iν) Συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών ή καλλιτεχνικών έργων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες:
 9. 1) Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά, με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή 2) επιστημονικές μονογραφίες ή 3) πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.
 10. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον και μία (1) πρωτότυπη, κατά τα ως άνω, δημοσίευση ή ανακοίνωση ως μόνος ή κύριος ερευνητής.
 11. Η παρ. 4 του κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
 12. Τ. Καθηγητών Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.:
 13. i) Πτυχίο Τ.Ε.Ι. εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού.
 14. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας Τ.Ε.Ι., απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο του εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα και ο οποίος αποκτήθηκε μετά από σπουδές, που πραγματοποιήθηκαν εξ ολοκλήρου σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού. ii) Έξι (6) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου, από τα οποία μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού. iii) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών ή καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, που να αποδεικνύεται από προσκομιζόμενα στοιχεία..
 15. Η παρ. 5 του κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ως ακολούθως:
 16. Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικό έργο, εφόσον για το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 17. Επίσης, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας του Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι., να αντικαθίσταται με ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο αυτό είναι σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται.
 18. Για την αντικατάσταση αποφαίνεται το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.).
 19. Τα γνωστικά αντικείμενα θέσεων μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών, για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, τα κριτήρια αξιολόγησης για την αντικατάσταση του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου ως προσόντος για την εκλογή στις θέσεις αυτές και η διαδικασία για τη δυνατότητα αντικατάστασής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του ανωτέρω οργάνου..
 20. Το εδ. α της παρ. 6 του κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
 21. α) Για την εκλογή σε θέση Ε.Π. Τ.Ε.Ι., εκτός των άλλων προσόντων, συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής και της ρωσικής..
10.  
 1. Οι διατάξεις της πρώτης περιόδου του εδ. α της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 1404/ 1983 αντικαθίστανται ως ακολούθως:
 2. Για την εκλογή ή εξέλιξη του υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων.
 3. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων.
 4. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την πρώτη συνεδρίαση.
 5. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προηγούμενη, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου των μελών Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος και για την εκλογή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μέλη Ε.Π. .
 6. Η παρ. 6 του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 της ΥΑ Ε5/2220/1989, που κυρώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1865/1989, αντικαθίσταται ως εξής:
 7. Οι επίκουροι καθηγητές και καθηγητές εφαρμογών, που έχουν διανύσει τριετή και τετραετή προϋπηρεσία αντίστοιχα στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους μέχρι δύο φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη, στη βαθμίδα του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα.
 8. Η ως άνω εξέλιξη γίνεται με εσωτερική διαδικασία για τη βαθμίδα του καθηγητή και με ανοικτή διαδικασία για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, μετά από απόφαση του αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα από το άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα.
 9. Για την κατάληψη της θέσης στην επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος.
 10. Οι θέσεις των Καθηγητών Εφαρμογών, που εξελίσσονται, μεταφέρονται αυτοδικαίως στην επόμενη βαθμίδα, καταργουμένης αντιστοίχως της θέσης που κατείχαν.
 11. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέλιξης από τη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή εκλεγεί άλλος υποψήφιος από εκείνον που προκάλεσε την εξέλιξη, συνιστάται οργανική θέση Επίκουρου Καθηγητή για το διορισμό του εκλεγέντος υποψηφίου..
11.  
 1. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες ως μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι υπηρετούν τουλάχιστον επί τετραετία στο Τ.Ε.Ι., καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα, που ανήκουν σε Τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, μη συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 1404/1983, όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του ν. 2413/1996, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, να ζητήσουν μία φορά την ένταξή τους, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, μετά από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, και το π.δ. 227/1996 (ΦΕΚ 174 Α΄).
 2. Η σχετική αίτηση περιλαμβάνει τρεις προτιμήσεις Τμημάτων και υποβάλλεται στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι., που από πλευράς γνωστικού αντικειμένου έχουν συνάφεια με το αντικείμενο διδασκαλίας του ενδιαφερόμενου.
 3. Για την αίτηση αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο των Τ.Ε.Ι., μετά από πρόταση ή προτάσεις του Συμβουλίου του Τμήματος προτίμησης.
 4. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που διέπουν το Ε.Π., διατηρώντας τη μονιμότητά του.
 5. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να ζητήσει με αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας Και Θρησκευμάτων, διαμέσου του οικείου Τ.Ε.Ι., τη μετάταξή του με βαθμό Β σε κενή οργανική θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία διορίζεται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας αρχαιότητας.
 6. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες ως μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου και δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος ένταξής τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά την προκήρυξη θέσης Καθηγητή Εφαρμογών, η πλήρωση της οποίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1404/ 1983, όπως ισχύει, και του π.δ/τος 227/1996.
 7. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου.
 8. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος διορίζεται σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που διέπουν το Ε.Π.
 9. Σε περίπτωση που εκλεγεί άλλος υποψήφιος, εάν η διαδικασία αποβεί άγονη ή κριθεί αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να ζητήσει με αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμέσου του οικείου Τ.Ε.Ι., τη μετάταξή του με βαθμό Β σε κενή οργανική θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία διορίζεται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας αρχαιότητας.
 10. Το Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών σε κάθε Τ.Ε.Ι. καταργείται.
 11. Η παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 12. 2.
 13. Οι θέσεις του Ε.Ε.Π. ανήκουν στο Ίδρυμα και τα μέλη του τοποθετούνται με απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. στο Τμήμα εκείνο του Ιδρύματος, στο οποίο αναλαμβάνουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες.
 14. Τα ως άνω ισχύουν και για τις θέσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντων μελών του Ε.Ε.Π. .
 15. Οι εκκρεμείς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών Ε.Ε.Π. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις περί Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν.
 16. Στην περίπτωση αυτή οι διοριζόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του εδ. β της παρούσας παραγράφου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α της παρούσας παραγράφου.
12.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 του ν. 1404/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 57 του ν. 2413/ 1996, αντικαθίσταται ως εξής: Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τ.Ε.Ι. μπορεί να ανατεθεί, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ακαδημαϊκού έτους ή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με δυνατότητα ανανέωσης από τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. της σύμβασής τους μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη, μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι. Η ως άνω ανανέωση δεν μετατρέπει την εν λόγω σύμβαση εργασίας σε αορίστου χρόνου..
13.  
  Στο άρθρο 19 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 57 του ν. 2413/και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 2454/(ΦΕΚ 7 Α), επέρχονται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ακόλουθες τροποποιήσεις:.
 1. Το εδάφιο δ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. δ. Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι.:
 3. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. εσωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο εξωτερικού και τριετής διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου.
 4. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα..
 5. Το εδάφιο ζ της παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 6. ζ. Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο Τ.Ε.Ι. .
 7. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 8. 7.
 9. Με αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μπορούν να προσλαμβάνονται, μετά από πρόσκληση, με ετήσια σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, που μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, Ειδικοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που κατέχουν διευθυντική· θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή οργανισμό.
 10. Οι Ειδικοί Συνεργάτες διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών, όπως αυτή τεκμαίρεται από εξαετή τουλάχιστον από λήψεως πτυχίου επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής.
 11. Στους Ειδικούς Συνεργάτες Τ.Ε.Ι. ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή δύο (2) μαθημάτων εξειδίκευσης σε συνολική απασχόληση μέχρι πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίως..
 12. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 13. 9.
 14. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να μετακαλούνται μετά από πρόσκληση για ένα ακαδημαϊκό έτος ως επισκέπτες Καθηγητές Τ.Ε.Ι., Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν προσόντα Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή Τ.Ε.Ι. ή Καθηγητές Εφαρμογών ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.
 15. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) έτη.
 16. Προκειμένου ειδικά για Καθηγητές Α.Ε.Ι., Καθηγητές ή Επίκουρους Καθηγητές Τ.Ε.Ι. και Καθηγητές Εφαρμογών, η πρόσκλησή τους μπορεί να γίνει με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υπάρχει έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το Α.Ε.Ι. και το Τ.Ε.Ι. που ανήκουν και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής..
 17. Το εδάφιο β της παραγράφου 10 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 18. β. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες Τ.Ε.Ι., καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων Τ.Ε.Ι., μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασης τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε.
 19. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζομένης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους.
 20. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους.
 21. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Τ.Ε.Ι..
14.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του Κεφαλαίου Ε του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, αντικαθίστανται ως εξής: Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως:.
 1. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, εφόσον δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο με αυτόν για το οποίο ζητείται η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μέχρι δύο (2) έτη για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
 2. Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
 3. Για την απασχόλησή τους σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή επιστημονικών ή καλλιτεχνικών μεθόδων και γνώσεων, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικό έργο σε εκπαιδευτικό ή επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών τμηματικά ή εφάπαξ
 4. Εάν ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχείο α δεν επαρκεί, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια πέρα από τα προβλεπόμενα όρια μέχρι ενός έτους, χωρίς αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το Δημόσιο.
 5. Για κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.
 6. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο Τ.Ε.Ι. για διπλάσιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο Δημόσιο ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου, που απαιτείται να υπηρετήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.
 7. Όσοι έκαναν χρήση του εδαφίου α δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας κατ ανώτατο όριο μέχρι ενός έτους για τις περιπτώσεις του εδαφίου β της παρούσας παραγράφου..
15.  
  Το εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 1404/1983 αντικαθίσταται και προστίθεται μετά από αυτό στοιχείο γ) ως ακολούθως: β) Ως προσόντα διορισμού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται: i) πτυχίο Τ.Ε.Ι. και ii) τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα. Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να είναι αντίστοιχα της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
 1. Το ανώτατο όριο διορισμού σε θέσεις Ε.Τ.Π., που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 45ο κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου σε τριτοβάθμια ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού..
16.  
  Τα εδάφια β και γ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985 και την παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 1824/1988, τροποποιούνται ως εξής: β) Ο Γενικός Γραμματέας της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό του οικείου Τ.Ε.Ι. και εκλέγεται για τριετή θητεία, από τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, την οργανική του θέση και εξελίσσεται βαθμολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας του, συνταξιοδοτείται κατά τις κείμενες διατάξεις και με αποδοχές του βαθμού της οργανικής του θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα υποβολής υποψηφιοτήτων, διαδικασίας εκλογής, διορισμού, ανάληψης καθηκόντων, ανανέωσης θητείας, έκδοσης σχετικών πράξεων, κάθε σχετικό θέμα που αφορά την παραπάνω διαδικασία, καθώς και θέματα αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ή προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα σε υπάλληλο του Τ.Ε.Ι., όταν στο Τ.Ε.Ι. δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος με τα προσόντα αυτά..
 1. Προσόντα διορισμού σε θέση Γενικού Γραμματέα είναι:
 2. ί) Πτυχίο Τμήματος Νομικής ή Πολιτικής Επιστήμης ή Δημόσιας Διοίκησης Α.Ε.Ι. ή Οικονομικού Τμήματος Α.Ε.Ι. ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Τ.Ε.Ι., της ημεδαπής ή ισότιμο εξωτερικού. ii) Τουλάχιστο δεκαετής επιτυχής διοικητική εμπειρία από την οποία η πενταετής να είναι σε θέση προϊσταμένου Υ.Δ.Μ. Τ.Ε.Ι . Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες και συγγραφική δραστηριότητα σε διοικητικά ή εκπαιδευτικά θέματα..
17.  
  Όπου στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1404/1983 και στο στοιχ. β της παρ. 1 και των παρ 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκαν με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996 αναφέρεται ο Τομέας Τ.Ε.Ι. του ΕΣΥΠ, εφεξής και μέχρι τη λειτουργία του οργάνου αυτού, νοείται ότι η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από το Ι.Τ.Ε.
18.  
  Μετά το εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, τίθεται τελεία. Οι λέξεις και καθώς και το στοιχείο γ της περίπτωσης γ της ίδιας παραγράφου διαγράφονται. Η περίπτωση γ αναδιατυπώνεται ως ακολούθως: Στην περίπτωση που στο Τμήμα δεν μπορούν να συσταθούν ομάδες μαθημάτων, η Επιτροπή προγράμματος σπουδών συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του Τμήματος και από μέλη της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος ή μελών άλλων Γ.Σ. Οι φράσεις της περίπτωσης γ: από εκπροσώπους των αντίστοιχων παραγωγικών φορέων που ορίζονται κατόπιν σχετικού αιτήματος του προϊσταμένου του Τμήματος και καθώς και από μέλη φορέων της παραγωγής που ορίζονται μετά από σχετικό αίτημα του προϊσταμένου διαγράφονται.
19.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:.
20.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1404/1983, όπως αναριθμήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 71 του ν. 1566/1985, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Στα πλαίσια της αποστολής τους οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για τη σίτιση και στέγαση, τη χορήγηση υποτροφιών άτοκων δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων προς τους σπουδαστές με κριτήρια την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την επίδοσή τους στις σπουδές. Η παροχή στέγασης προς τους σπουδαστές είναι δυνατό να πραγματοποιείται και με επιδότηση του μισθώματος στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης αυτής. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη των Τ.Ε.Ι. και των σπουδαστικών λεσχών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για τις παροχές αυτές. Επίσης, οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για την κοινωνική πρόνοια, την επαγγελματική αποκατάσταση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονταιμε σύμπραξηκαι τουΥπουργού Οικονομικών..
21.  
  Μετεγγραφές σπουδαστών από Τ.Ε.Ι. εσωτερικού σε ανώτερες σχολές αρμοδιότητας άλλων υπουργείων και αντιστρόφως δεν επιτρέπονται. Σχετικές αιτήσεις που εκκρεμούν δεν εξετάζονται.
22.  
  Οι θέσεις Καθηγητών - Επίκουρων Καθηγητών της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1404/1983 αυξάνονται κατά ενενήντα πέντε (95) με ισάριθμη αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Καθηγητών Εφαρμογών του ίδιου άρθρου.
23.  
  Το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 1 του ν 1865/1989 αντικαθίσταται ως εξής: β) Εφόσον τα μέλη Ε.Π. ενός Τμήματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, το σώμα εκλεκτόρων συγκροτείται ή συμπληρώνεται από μέλη Ε.Π. και άλλων Τμημάτων του ίδιου ή συγγενέστερου γνωστικού πεδίου του ίδιου ή άλλου Τ.Ε.Ι. και, αν δεν υπάρχουν, από άλλους επιστήμονες αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ειδικότητας προς την υπό πλήρωση θέση. Η συγκρότηση ή συμπλήρωση του σώματος εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. μετά από γνώμη του συμβουλίου του οικείου Τμήματος, εφόσον πρόκειται για μέλη Ε.Π. του ίδιου Τ.Ε.Ι., ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Τμήματος και του Ι.Τ.Ε., όταν πρόκειται για μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή άλλους επιστήμονες. Για τις προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. που έχουν γίνει μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι τη δημοσίευση ισχύουσες διατάξεις για τα εκλεκτορικά σώματα.
24.  
  Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2530/1997 εμπίπτει και ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι.
25.  
  Ειδικώς οι αποκλίσεις από το ελάχιστο όριο διδασκαλίας, όπως προσδιορίζεται από το εδ. β της παρ. 2 και από το εδ. γ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2530/1997, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως για τους υπεύθυνους ομάδων μαθημάτων των Τ.Ε.Ι.
26.  
  Μέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους όταν λήξει το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 4 "1.α, Τα λειτουργούντα πεντατάξια ιεροσπουδαστήρια, που λειτουργούν ένα στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης και ένα στον Εχίνο του Νομού Ξάνθης, για την εκπαίδευση θρησκευτικών λειτουργών των μουσουλμάνων, μετατρέπονται σε εξατάξια. β Στα ιεροσπουδαστήρια [...]"
2.  
  Στο Διευθυντή του παραρτήματος Πατρών της ΠΑ.ΤΕ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., που κατέχει θέση μέλους Α Ε Π. Α.Ε.Ι., καταβάλλεται η προβλεπόμενη μηνιαία αποζημίωση για τους Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.) που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη αυτή ισχύει από την 1.9.1996.
Άρθρο 6
1.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εκτιμάται ότι προκαλείται για το οικονομικό έτος 1998 δαπάνη ύψους 288.605.000 δρχ. και κατά την επόμενη πενταετία ετήσια δαπάνη ύψους 462.986.000 δρχ. Για το οικονομικό έτος 1998 δαπάνη ύψους 288.605. 000 δρχ. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5173 του Φ 19-110 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατά την επόμενη πενταετία η ετήσια δαπάνη ύψους 462.986.000 δρχ. θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ της ομάδας 0200 του Φ 19-240 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 7
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο2
1.  
 1. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνονται από δημόσιο εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. 5.
 3. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Διευθυντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο. 6.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου..
 5. Αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται εκπαιδευτικοί που έχουν δωδεκαετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, από την οποία δέκα (10) έτη τουλάχιστο σε δημόσια σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
 6. Ι. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου προϋποθέτει τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα.
 7. Οι αναπληρωτές των Συντονιστών Εκπαίδευσης του Εξωτερικού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.).
2.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως:. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκλέγονται. Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προϋπόθεση ότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωση που οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
3.  
  Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο.
 1. Το άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 2413/1996 καταργείται.
 2. Για τους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποσπώνται σε εκπαιδευτικές μονάδες και γραφεία του εξωτερικού χορηγείται αναρρωτική άδεια μέχρι δέκα (10) ημέρες το έτος με απόφαση του Συντονιστή Εκπαίδευσης, ύστερα από γνωμάτευση ιατρού και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τρεις συνεχείς ημέρες
 3. Για άδειες που υπερβαίνουν τις δέκα (10) ημέρες το έτος ή τις τρεις συνεχείς ημέρες η άδεια χορηγείται από τις υγειονομικές επιτροπές των διευθύνσεων, που οι ενδιαφερόμενοι ανήκουν οργανικά, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών από νοσοκομεία της χώρας απόσπασης.
 4. Για τους συντονιστές εκπαίδευσης η ως άνω άδεια χορηγείται με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μετά από απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των υγειονομικών επιτροπών αντίστοιχα.
4.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπασθούν στο εξωτερικό υποχρεούνται:.
 1. Να υποστούν εξέταση για τη διαπίστωση της επαρκούς γνώσης της ξένης γλώσσας της χώρας στην οποία ζητούν απόσπαση και σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι σε μια από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική
 2. Να παρακολουθήσουν επιτυχώς ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης.
 3. Δεν υποχρεούνται στην εξέταση του εδ. α όσοι εκπαιδευτικοί κατέχουν τίτλο, ο οποίος αποδεικνύει επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις..
5.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 συμπληρώνεται και τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιτρέπεται να αποσπώνται στο εξωτερικό ύστερα από αίτησή τους δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, οι οποίοι:.
 1. Έχουν διετή εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική
 3. Έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς πρόγραμμα επιμόρφωσης.
 4. Μέχριτην έναρξηλειτουργίας τωνπρογραμμάτων αυτών, οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν υποχρεωτικά ταχύρρυθμα σεμινάρια που οργανώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων..
6.  
  Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 τροποποιείται ως ακολούθως: 2. Η απόσπαση των δημόσιων εκπαιδευτικών με αποδοχές στην Ελλάδα και επιμίσθιο στο εξωτερικό ή μόνο με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές και χωρίς επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνολικά σχολικά έτη, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ακόμη ετών, ύστερα από εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού. Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε (5) συνολικά έτη απόσπασης. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) συνολικά έτη απόσπασης στο εξωτερικό έχουν δικαίωμα απόσπασης μέχρις ότου συμπληρωθεί η τριετία. Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του Α τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Η απόσπαση που γίνεται μετά το Α τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης και λήγει στη διάρκεια σχολικού έτους παρατείνεται μέχρι τη λήξη αυτού. Περαιτέρω παράταση της απόσπασης εκπαιδευτικών, πέραν της πενταετίας, επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις:.
 1. εκπαιδευτικών που αποσπώνται εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλεται η μισθοδοσία από τοπικούς φορείς,
 2. όταν η παράταση της απόσπασης επιβάλλεται από διακρατικές συμφωνίες,
 3. όταν είναι αδύνατη η αντικατάσταση των αποσπασμένων..
7.  
  Στην έννοια γονείς, κατά τις ως άνω διατάξεις, περιλαμβάνονται και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποι τους . . και διετείς τουλάχιστον μεταπτυχιακές σπουδές και προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: Απόσπαση πέραν της πενταετίας στα σχολεία της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται προκειμένου περί εκπαιδευτικών, συζύγων Ελλήνων δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, οι οποίοι προτείνονται από την Ελληνική Κυβέρνηση και διορίζονται σε θέσεις διεθνών οργανισμών. Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται για τις αποσπάσεις από το σχολικό έτος 1998-1999..
8.  
  Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου 15. Όπου στο ν. 2413/1996 αναφέρεται πενταετία απόσπασης των εκπαιδευτικών, νοείται εφεξής τριετία..
9.  
  Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου, του Δ.Σ. της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων είναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του ν.1566/1985. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων, που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο.
10.  
  Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων των καταστατικών συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας
11.  
  Απόφοιτοι Λυκείου που έχουν διακριθεί ή διακρίνονται μεταξύ των έξι (6) πρώτων θέσεων στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα η τη Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και έχουν τύχει σχετικής βράβευσης, εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι , εφόσον για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των Μαθηματικών. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων εντός των παρακάτω προθεσμιών:.
 1. Για τους συλλόγους γονέων μέχρι 31.12.1998.
 2. Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων από 1.1.1999 μέχρι 28.2.1999.
 3. Για τις ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων από 1.3.1999 μέχρι 15.4.1999.
 4. Για τη συνομοσπονδία από 16.4.1999 μέχρι 31.5.1999.
12.  
  Μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., που είναι αποσπασμένοι σε πολιτικά γραφεία μελών Κυβέρνησης, βουλευτών και ευρωβουλευτών, καθώς και σε γραφεία πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 περ. Δ΄ του άρθρου 20 του ν. 1404/1983, αμείβονται με τις αποδοχές μελών πλήρους απασχόλησης και τελούν σε αναστολή των διδακτικών τους καθηκόντων. 13 Η αληθής έννοια της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2517/1997 είναι ότι σε περίπτωση κρίσης για τη μονιμοποίηση των επίκουρων καθηγητών των Α.Ε.Ι., στο εκλεκτορικό σώμα δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι μόνιμοι επίκουροι του Τμήματος και τα μέλη Λ Ε Π ανώτερης βαθμίδας από αυτήν, για την οποία γίνεται η κρίση, κατά τις κείμενες διατάξεις περί εκλεκτορικών σωμάτων.
13.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται σχολή γονέων, μετά από πρόταση του συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων ή του Ο.Τ.Α. ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών αυτών.
14.  
  Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν θέση αιρετού εκπροσώπου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού δεν μπορούν ταυτόχρονα να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων σχολικών συμβούλων και διευθυντών σχολείων. Εάν είναι ήδη προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων, σχολικοί σύμβουλοι και διευθυντές σχολείων και εκλεγούν εκπρόσωποι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, απαλλάσσονται αυτοδικαίως από τις ανωτέρω θέσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους ως αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
15.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 1 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α΄) προστίθεται από τότε που ίσχυσε το εξής. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μεταξύ των οποίων και το όριο ηλικίας, τα υποβλητέα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής τους, τα όργανα επιλογής, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής και η αποτίμηση αυτών και η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των πινάκων των εισαγομένων, σύμφωνα με τον εκάστοτε οριζόμενο αριθμό εισακτέων..
16.  
  Για τους φοιτητές που υπάγονται στις διατάξεις του εδ. β της παρ. Ι του άρθρου 2 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρουτου ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 31 Α΄). Η παρούσα διάταξη ισχύει για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
17.  
  Για τις ανάγκες της Ορθοδόξου Πατριαρχικής Σχολής Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ αποσπώνται στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας μέχρι δεκαπέντε (15) ιερωμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων 3 και 11 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του παρόντος άρθρου.
18.  
 1. Η Ορθόδοξος Πατριαρχική Σχολή Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ αναγνωρίζεται ως ισότιμη με τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές (Α.Ε Σ.) της Ελλάδας και υπό τις προϋποθέσεις που λειτουργούν αυτές.
 2. Οι παρεχόμενοι από αυτήν τίτλοι είναι ισότιμοι με τους τίτλους σπουδών που χορηγούνται από τις Α ΕΣ.
 3. Ελλάδας.
 4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και μετά από γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε Ε ), καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της ως άνω ισοτιμίας.
 5. Σπουδαστές που έχουν εγγραφεί πριν την ως άνω αναγνώριση στην Ορθόδοξη Πατριαρχική Σχολή Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ απολαμβάνουν των πλεονεκτημάτων της ισοτιμίας, εφόσον το μεγαλύτερο μέρος της προβλεπόμενης διάρκειας φοίτησής τους διανύθηκε υπό το καθεστώς αυτών.
 6. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί αρμοδίως ότι εξέλειπε οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που δικαιολόγησαν την αναγνώριση της ως άνω ισοτιμίας, αίρεται, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνώμη του Ε.Σ.Ε Ε., εν όλω ή εν μέρει η ανωτέρω αναγνώριση από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος της εκδόσεως του προεδρικού διατάγματος.
19.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2327/1995 συμπληρώνεται από της ισχύος της ως ακολούθως: Το Δ. Σ. του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) ορίζει με απόφασή του ένα μέλος του ως αντιπρόεδρο, ο οποίος ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο Πρόεδρος του Κ.Ε.Ε. Έξι (6) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ του Κ.Ε.Ε. είναι υποχρεωτικώς μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Για κάθε μέλος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναπληρωματικό μέλος, το οποίο πρέπει να έχει την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη..
20.  
 1. Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων διορίζεται επί τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής.
 2. Για τη θέση του Γενικού Διευθυντή απαιτούνται:
 3. ί) Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε κλάδο εκπαιδευτικών της δημόσιας εκπαίδευσης. ii) Εμπειρία στη διεύθυνση οργανισμών ή υπηρεσιών και γνώση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. iii) Γνώσεις τεχνικές ή οικονομικές, που αποδεικνύονται από αντίστοιχες εμπειρίες. iν) Γνώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα του συστήματος της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. ν) Γνώση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και προοπτικών με ιδιαίτερη βαρύτητα της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. νi) Επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, που χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 4. Για την επιλογή του Γενικού Διευθυντή εκδίδεται σχετική προκήρυξη του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, η οποία δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και με την οποία τάσσεται προθεσμία τριάντα (30) ημερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων
 5. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή γίνεται από το Δ.Σ. της Σχολής, το·οποίο συνεκτιμά τυχόν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σχετικά με τη Διοίκηση και τα εκπαιδευτικά συστήματα, την επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις των υποψηφίων.
 6. Στο Γενικό Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, της οποίας το ύψος καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών
 7. Στον υπηρετούντα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου Γενικό Διευθυντή της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων καταβάλλεται μέχρι τη λήξη της θητείας του η αποζημίωση του παρόντος άρθρου
21.  
 1. Οι τακτικοί καθηγητές όλων των Στρατιωτικών Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων απολύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο (67) έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτως χρόνου υπηρεσίας, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης
 2. Οι ήδη υπηρετούντες τακτικοί καθηγητές που έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν με τη λήξη του τρέχοντος εκπαιδευτικού έτους
 3. Οι υπηρετούντες κατά την 1.1.1997 τακτικοί καθηγητές, που δεν έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους και έχουν απολυθεί λόγω συμπλήρωσης μικρότερου ορίου ηλικίας ή λόγω συμπλήρωσης χρόνου υπηρεσίας, επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, μετά από αίτησή τους, που υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
 4. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον δικαστηρίων καταργούνται.
 5. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας διαπιστώνεται με πράξη του Διοικητή της οικείας στρατιωτικής σχολής, που εκδίδεται εντός του πρώτου τριμήνου του ως άνω ακαδημαϊκού έτους, βασιζόμενη σε:
 6. i) ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον αυτή έχει συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από την αναφερόμενη σε αυτήν ημερομηνία γεννήσεως, ii) πράξη εγγραφής στα μητρώα δήμων ή κοινοτήτων με τις παραπάνω προϋποθέσεις
22.  
  Η απόφαση, που προβλέπεται από το άρθρο 15, Κεφάλαιο Β΄, παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού των υποψήφιων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης περιόδου του Κεφαλαίου Β του άρθρου 12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 Α), οι οποίοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, εκδίδεται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά απο πρόταση του Α.Σ.Ε.Π.
23.  
  Στις εξαιρέσεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 236/1994, όπως ισχύει, περιλαμβάνονται και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται για την εκτέλεση Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., της Ακαδημίας Αθηνών, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των ερευνητικών κέντρων και ερευνητικών ινστιτούτων, καθώς και για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητικών κέντρων και των ερευνητικών ινστιτούτων της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας. Τα ως άνω ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου του προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε), στη Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕ Λ.Ε.Τ.Ε.) και στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), για την εκτέλεση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
24.  
 1. Από 1.9.1998 για τη μεταφορά των μαθητών των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς εξόδων κάθε Περιφέρειας του άρθρου Ι του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α).
 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιχορηγούνται οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αυτής για την αντιμετώπιση των δαπανών μεταφοράς των μαθητών.
 3. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α).
 4. Κατ εξαίρεση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση της μεταφοράς σε λεωφορεία των ΚΤΕΛ ή ΡΟΔΑ και εάν δεν υπάρχουν σε τουριστικά λεωφορεία, εφόσον ο διενεργούμενος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός αποβαίνει άγονος.
 5. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 και 13 του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α) και των άρθρων 79 μέχρι 85 του ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α).
 6. Στις περιπτώσεις μεταφοράς των μαθητών μεταξύ όμορων νομών, καθώς και στις περιπτώσεις μεταφοράς μαθητών μουσικών σχολείων, σχολείων παλιννοστούντων και σχολείων ειδικής αγωγής, η ανάθεση μεταφοράς μπορεί να γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του εδ. β της παρούσας παραγράφου.
 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για τη μεταφορά ή την επιδότηση των μαθητών, και ο τρόπος των καταβαλλόμενων δαπανών στους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων
 8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ, 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 και η παρ. 25 του άρθρου 6 του ν. 2240/1994.
25.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας, στιςοποίες μετέχουνυποχρεωτικώς μέληΔ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π των Τ.Ε.Ι. ή δημόσιοι εκπαιδευτικοί ή υπάλληλοι και ιδιώτες, που μπορούν, λόγοι των επιστημονικών γνώσεων ή της επιστημονικής κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του Υπουργείου, με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. Στα μέλη των ομάδων εργασίας, τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό χορηγείται αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
26.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 παρ. 10 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α), προστίθεται παράγραφος 8 που έχει ως εξής: 8. Το καθαρό ποσό της ειδικής αποζημίωσης που παίρνουν εκτός των αποδοχών της οργανικής τους θέσης οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικών μονάδων της Βαυαρίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (Ο.Δ.Γ), με φορέα το Προξενείο της Ελλάδας φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση της οικείας ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με την καταβολή αυτού του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για το ποσό αυτό των αμοιβών Κάθε άλλη παρακράτηση πέραν των προβλεπομένων από την αντίστοιχη διακρατική συμφωνία καταργείται..
Άρθρο Άρθρο3
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται: α) η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του ν. 1404/1983, β) το εδ. β της παρ. 5 και η παρ. 9 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 57 του ν. 24 13/1996, γ) η παράγραφος 2 της Υπουργικής Απόφασης Ε5/2220/1989, η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 6 άρθρο 1 του ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210 Α), δ) η πρώτη περίοδος της παρ 4 του άρθρου 18 του ν. 1404/1983, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1517/1985, καθώς και η παρ. 6 του όρθρου 18 του ν. 1404/1983 και το εδ. β του άρθρου 38 περ. Γ του ν. 1404/1983, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 9 παρ.του ν. 1865/1989,ε) η παρ. 2 του Κεφαλαίου Ε του άρθρου 20 του ν.1404/1983, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 57 του ν. 2413/1996, στ) το εδ. γ΄ της παρτου άρθρου 16 του ν. 2327/1995, ζ) η παρ.του άρθρου 8 του ν. 2413/1996, η) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και κατά το μέρος που ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο Άρθρο5
1.  
  Το ύψος της ωριαίας αποζημίωσης των διδασκόντων στα προγράμματα Π.Δ.Σ. της Α΄τάξης Λυκείου ανέρχεται σε 6.500 δρχ. που καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα με κατάσταση πληρωμής που θεωρεί ο Συντονιστής της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
2.  
  Ο Συντονιστής αμείβεται, ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων Π.Δ.Σ. που συντονίζει, ως ακολούθως i) από 1 έως 5 τμήματα, με 150.000 δρχ. εφάπαξ, ii) από 6 έως 10 τμήματα, με 200.000 δρχ. εφάπαξ και iii) από 11 τμήματα και πάνω με 250.000 δρχ. εφάπαξ για κάθε σχολικό έτος.
3.  
  Ο βοηθός Συντονιστή αμείβεται με το 60% της αμοιβής του Συντονιστή
4.  
  Οι υπεύθυνοι συνολικής διαχείρισης των Προγραμμάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αμείβονται ως εξής: i) εφόσον εποπτεύουν από 1 έως 5 σχολικές μονάδες με το ποσό των 150.000 δρχ. εφάπαξ,.
 1. εφόσον εποπτεύουν από 6 έως 10 σχολικές μονάδες με το ποσό των 200000 δρχ. εφάπαξ, iii) και για 11 ή περισσότερες σχολικές μονάδες με το ποσό των 250.000 δρχ εφάπαξ.
5.  
  Οι βοηθοί προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γραφείων αμείβονται με το 60% της αμοιβής των προϊσταμένων
6.  
  Οι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι έχουν την επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική εποπτεία της λειτουργίας των τμημάτων Π Λ Σ. αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων αυτών, ως ακολούθως: ο) από 1 έως 10 τμήματα, με 100.000 δρχ. εφάπαξ, β) από 10 τμήματα και άνω με 150000 δρχ. εφάπαξ.
7.  
  Σε περίπτωση που, λόγω της λειτουργίας κοινών προγραμμάτων Π.Δ. Σ, απαιτείται μετακίνηση μαθητών σε άλλη πόλη ή σε ιδιαίτερα μεγάλη απόσταση στην ίδια πόλη, με απόφαση του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης μπορεί να καλύπτεται η σχετική δαπάνη για τη διατροφή και μετακίνηση των μαθητών μέχρι του ποσού των 1 000 δρχ ανά μαθητή ημερησίως.
 1. Οι δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και καθαριότητας των αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και κάθε άλλη στεγαστική ή λειτουργική δαπάνη καλύπτονται μέχρι του ποσού των 400.000 δρχ. ανά σχολείο και ανά σχολικό έτος.
9.  
  Οι δαπάνες για το εκπαιδευτικό υλικό και τα αναλώσιμα καλύπτονται μέχρι του ποσού των 130 δρχ. ανά ώρα και ανά μαθητή.
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να τροποποιούνται τα ανωτέρω ποσά
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Ε5/2220 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Ε5_2220 1989
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1517 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1517 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1824 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1824 1988
ΝΟΜΟΣ 1989/1865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1865 1989
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1994/2240 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) «περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων» και άλλες διατάξεις». 1996/2446 1996
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Διαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ). 1996/227 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ[...]" 2015/1_30.12.2015 2015
Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1998/2640 1998
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής. 2001/2916 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις. 2003/3149 2003
Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 2003/3194 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λοιπές δια­τάξεις. 2005/3404 2005
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2010/3879 2010
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.. 2012/4057 2012
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 2012/4076 2012
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ[...]" 2016/4403 2016
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. 2017/4485 2017
Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παρ[...]" 1999/285 1999
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διακοσμητικής, β) Γραφιστικής, γ) Φωτογραφίας, δ) Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών και ε) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τεχνολογικού Εκπαιδ[...]" 2001/119 2001
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διατροφής β) Τεχνολογίας Τροφίμων γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 2001/342 2001
Οργάνωση - Διοίκηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.). 2002/142 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). 2007/25 2007
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. 2009/164 2009