ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2622

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Υπηρεσιών ΣυνοριακήςΦύλαξης"
1.  
  Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, κεντρική και περιφερειακές Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής φύλαξης με αποκλειστική αποστολή την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, τον εντοπισμό και τη σύλληψη αυτών και την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθησή τους, καθώς και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα και τη παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
2.  
  Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης
3.  
  Οι συναφείς αρμοδιότητες των άλλων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος και της Τελωνειακής Υπηρεσίας δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
Άρθρο 2
1.  
  Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης στελεχώνονται, η μεν κεντρική από αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, οι δε περιφερειακές από αστυνομικό προσωπικό και Συνοριακούς Φύλακες, χωρίς αύξηση των οργανικών θέσεων του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού. 2 Οι Συνοριακοί Φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί δετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. Το εν λόγω προσωπικό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και δεν εφαρμόζονται γι αυτό οι διατάξεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν 1481/ 1984 (ΦΕΚ 152 Α) εφαρμόζονται και στους Συνοριακούς Φύλακες ως προς την άσκηση των ειδικών καθηκόντων τους.
3.  
  Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται χίλιες (1.000) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης.
Άρθρο 3
1.  
  Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 αποστολής των ως άνω Υπηρεσιών, η φύση και οι ιδιαιτερότητες της οποίας απαιτούν ιδιαίτερα φυσικά και σωματικά προσόντα, προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) Έλληνες πολίτες σε ποσοστό 90% άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους και σε ποσοστό 10% γυναίκες που δεν έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους. Οι κατά τα ανωτέρω υποψήφιοι προς πρόσληψη απαιτείται να κατοικούν την τελευταία διετία ή να κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε παραμεθόριους νομούς, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και κατά προτίμηση σε περιοχές των νομών αυτών, που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προσλαμβανόμενων Συνοριακών Φυλάκων από κάθε νομό.
2.  
  Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης τους, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 4 "Συνοριακών Φυλάκων"
1.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες υφίστανται κατάλληλη βασική εκπαίδευση, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Ο τόπος, ο χρόνος και το είδος αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
2.  
  Καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, οι Συνοριακοί Φύλακες υπηρετούν σε περιφερειακές Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και δεν εφαρμόζονται γι αυτούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας των αστυνομικών. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευσής τους τοποθετούνται και μετατίθενται, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή αποσπασή τους σε άλλη υπηρεσία απαγορεύεται,.
3.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισμό. Ο οπλισμός, το ύφασμα της στολής και τα λοιπά είδη ιματισμού και υπόδησης χορηγούνται από το Δημόσιο Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής, ο οπλισμός, καθώς και τα αναγκαία ατομικά εφόδια, που χορηγούνται στους Συνοριακούς Φύλακες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
4.  
  Για το χρόνο εργασίας των Συνοριακών Φυλάκων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που ισχύουν για το αστυνομικό προσωπικό, χορηγούνται δε σε αυτούς οι προβλεπόμενες για το αστυνομικό προσωπικό άδειες, εκτός από τη βραχεία άδεια και τη μακρά αναρρωτική
5.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες υπόκεινται στις πειθαρχικές διατάξεις που διέπουν τους αστυφύλακες, με τη διαφοροποίηση ότι αντί των ποινών της αργίας με απόλυση ή απόταξης, που επιβάλλονται στους αστυφύλακες, στους Συνοριακούς Φύλακες επιβάλλεται η ποινή της απόλυσης, η οποία εκτελείται με απόφαοη του αρμόδιου για την πρόσληψή τους οργάνου
6.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες εφοδιάζονται με ειδικό δελτίο ταυτότητας, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
7.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες δεν προάγονται βαθμολογικά. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους αξιολογούνται για τα ουσιαστικά τους προσόντα και συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των προσόντων των αστυφυλάκων.
8.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, οι Συνοριακοί Φύλακες απολύονται της Υπηρεσίας στις εξής περιπτώσεις:.
 1. Υστερα από αίτηση τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει δυο (2) έτη υπηρεσίας από την αρχική τους πρόσληψη
 2. Αν καταδικασθούν έστω και με οριστική απόφαση σε κάθειρξη για οποιαδήποτε πράξη η σε φυλάκιση για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, ψευδορκία ψευδή καταμήνυση), συκοφαντική δυσφήμηση, δωροδοκία,, παράβαση καθήκοντος, παράβαση του νόμου γιο τα ναρκωτικά, λαθρεμπορία, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων ή του νόμου περί αλλοδαπών
 3. Αν στερηθούν τα πολιτικά τους δικαιώματα
 4. Με τη λήξη της πενταετίας, εφόσον αυτή δεν ανανεώνεται ε Αν εκδηλώσουν έλλειψη πίστης στο δημοκρατικό πολίτευμα της χώρας
  • Στις περιπτώσεις που για το αστυνομικό προσωπικό προβλέπεται απόλυση για λόγους υγείας ή θέση του σε υπηρεσία γραφείου ή σε μακρά αναρρωτική άδεια.
  • Η κρίση της σωματικής ικανότητας γίνεται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπονται για το αστυνομικό προσωπικό.
 5. Αν αποτύχει ο προσλαμβανόμενος στη βασική εκπαίδευση
9.  
  Δεν εφαρμόζονται για τους Συνοριακούς Φύλακες οι διατάξεις για τη μόνιμη διαθεσιμότητα του αστυνομικού προσωπικού
10.  
  Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996, εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, συνεπεία τραυματισμού Συνοριακού Φύλακα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
Άρθρο 7
1.  
  Στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων τους. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α), περιλαμβάνεται και το αστυνομικό προσωπικό του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.
2.  
  Η σχετική δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά από το ανωτέρω προσωπικό εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
3.  
  Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατάλογο των προσώπων, που υποχρεούνται να του υποβάλλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή του.
4.  
  Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως και 29 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 ΑΊ.
Άρθρο 8 "Ε.Δ.Ε. κατ αστυνομικών απόΕισαγγελείς 1,Για τη βεβαίωση πειθαρχικού παραπτώματος αστυνομικού, που επισύρει κατά τις διατάξεις του οικείου πειθαρχικού δικαίου ποινή απόταξης ή αργίας με απόλυση η αργίας με πρόσκαιρη παύση, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης μπ [...]"
2.  
  Το ανωτέρω δικαίωμα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης μπορεί να ασκηθεί και όταν έχει ήδη κινηθεί η πειθαρχική δίωξη από άλλα αρμόδια προς τούτο όργανα και εφόσον δεν έχει ληφθεί τελική επί της υποθέσεως απόφαση Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στον ανωτέρω Εισαγγελέα και το τυχόν συγκεντρωθέν σχετικό αποδεικτικό υλικό
Άρθρο 9 "Σύσταση Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας ΤάξηςΣτο ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας συνιστάται λογαριασμός για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης στα ορφανά τέκνα των αστυνομικών, πυροσβεστικών και πολιτικών υπαλλήλ [...]"
2.  
  Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν:
 1. δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού,
 2. έσοδα από καλλιτεχνικές, αθλητικές ή άλλης μορφής εκδηλώσεις,
 3. τόκοι καταθέσεων,
 4. έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων η προσόδους ακινήτων. 3 Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης από τον ανωτέρω Λογαριασμό είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανά τέκνα του αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολιτικού προσωπικού, που απεβίωσε ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
4.  
  Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στα δικαιούμενα ορφανά μία φορά το χρόνο, το ύψος δε αυτής καθορίζεται κατ έτος με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού και τις ανάγκες κάθε ορφανού
5.  
  Τα θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία εισπράξεως των πόρων, τη διαχείριση, τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
6.  
  Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άρθρο 18
1.  
  Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α ) Επιστημονικό Συμβούλιο Ανάλυσης Ερευνών και Προγραμματισμού μετονομάζεται σε Συμβούλιο Συντονισμού Ανάλυσης και ΕρευνώνΗ παρ 3 του άρθρου 4 του ν 2265/1994 (ΦΕΚ 209 Α) αντικαθίσταται ως εξής 3. Το ως άνω Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και απαρτίζεται από έναν Εισαγγελέα Πρωτοδικών ως πρόεδρο, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικου Συμβουλίου με πλήρη και αποκλειστικη απασχόληση για μια τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται και από έξι ανώτατους ή ανώτερους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας ως μέλη. Σε περίπτωση εξέτασης, μελέτης η ανάλυσης ειδικών θεμάτων αρμοδιότητας του Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν και ειδικευμένοι στα θέματα αυτά επιστήμονες, οι οποίοι προσλαμβάνονται με σύμβαση μίσθωσης έργου η υπηρετούν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας Με απόφαση των Υπουργών Δημοσίας Τάξης και Εθνικής Άμυνας είναι δυνατόν να συμμετέχουν στο Συμβούλιο και αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που οι διωκτικές αρχές διεξάγουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ Π Δ., προανάκριση η προκαταρκτική εξέταση για υποθέσεις ειδικών εγκλημάτων βίας, ο εισαγγελικός λειτουργός που μετέχει του συμβουλίου, πέραν των καθηκόντων που ασκεί βάσει των διατάξεων του κατά την παρ 5 του ίδιου άρθρου εκδιδομένου προεδρικού διατάγματος, ενεργεί και ο ίδιος κατά την κρίση του την ως προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
Άρθρο 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους
Άρθρο Άρθρο5 "Οικονομικά - Ασφαλιστικά θέματα"
1.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες λαμβάνουν τις αποδοχές και αποζημιώσεις του αστυφύλακα που έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους λαμβάνουν τις αποδοχές του δόκιμου αστυφύλακα
2.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Ασφαλίζονται επίσης στους Οργανισμούς Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας. Το Δημόσιο, ως εργοδότης, και οι ασφαλισμένοι υπόκεινται στις εισφορές που προβλέπονται για το Ίδρυμα.
3.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες, που απολύονται από την Υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση της πενταετίας, δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωσης ίσης με το τριπλάσιο του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους κατά την ημερομηνία της απόλυσης τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές αυτών υπέρ του Ι ΚΑ
4.  
  Όσοι απολύονται για λόγους υγείας άσχετους με τη θέληση τους πριν τη συμπλήρωση πενταετίας, δικαιούνται για κάθε μήνα πραγματικής υπηρεσίας, μετά τη συμπλήρωση τριετούς συνεχούς υπηρεσίας ως Συνοριακοί Φύλακες, αποζημίωση ίση με το 1/3 του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών τους κατά την ημερομηνία απόλυσής τους, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές αυτών υπέρ του Ι Κ Α
5.  
  Οι Συνοριακοί Φύλακες που απολύονται από την Υπηρεσία για πειθαρχικά παραπτώματα δεν δικαιούνται αποζημίωσης
Άρθρο Άρθρο6
1.  
  Γενική διάταξηΓια τα θέματα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες
Άρθρο Άρθρο10 "Συμμετοχή εκπροσώπων συνδικαλιστικώνφορέων στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών τους Ταμείων"
1.  
  Στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης ΤΑΑΧ ΤΑΟΧ. ΕΤΕΧ, ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ συμμετέχουν ως μέλη. μετά ψήφου. εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α.Α.) και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π Ο.ΑΣ Υ.), οι οποίοι εκλέγονται ειδικά προς τούτο μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ.Σ των εν λόγω Ομοσπονδιών, ως ακολούθως:.
 1. Στο ΕΤΕΧ.
 2. ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ ένας εκπρόσωπος της Π.ΕΝ.Α.Α και ένας της Π.Ο.ΑΣ.Υ., ασφαλισμένο στα εν λόγοι Ταμεία β Στο ΤΑΑΧ ένας εκπρόσωπος της Π ΕΝΑΑ και ένας εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ., με βαθμό Ανθυπαστυνόμου. ασφαλισμένοι στο εν λόγιο Ταμείο.
 3. Στο ΤΑΟΧ ένας εκπρόσωπος της Π Ο ΑΣ Υ ασφαλισμένος στο εν λόγω Ταμείο
2.  
  Επιπλέον, στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών Ταμείων ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ συμμετέχει ως μέλος, μετά ψήφου, ένας εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης δευτεροβάθμιας οργάνωσης των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. ασφαλισμένος οτα εν λόγω Ταμεία, ο οποίος εκλέγεται ειδικά προς τούτο μαζί με τα λοιπά μέλη του Δ Σ. των εν λόγω Ομοσπονδιών 3 Επίσης, στα διοικητικά συμβούλια των ασφαλιστικών ταμείων Τ Α.Υ.Π Σ. και Ε.Τ Υ.ΓΙ.Σ. συμμετέχουν ως μέλη μετά ψήφου, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος και ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίοι εκλέγονται ειδικά προς τούτο μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. των Ενώσεων αυτών.
4.  
  Αν κατά τη λήψη των αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των ανωτέρω ταμείων υπάρχει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου 5 Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος άρθρου οι ανωτέρω εκπρόσωποι προτείνονται από τα Δ Σ των αντίστοιχων Ομοσπονδιών και μετέχουν μέχρι τη λήξη της θητείας τους
Άρθρο Άρθρο11 "Χρήση από τρίτους τίτλων, εμβλημάτων και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας"
1.  
  Οποιος, στα πλαίσια επαγγελματικής, εμπορικής η άλλης δραστηριότητας, με σκοπό τη διαφήμιση, διάδοση ή κυκλοφορία εντύπων ή άλλων ειδών, χρησιμοποιεί ως τίτλο αυτών ή των επιχειρήσεών του τούς όρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ή ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ή άλλους όρους που αναφέρονται με οποιονδήποτε τρόπο στα Σώματα Ασφαλείας η τις Υπηρεσίες αυτών, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό ως απεικόνιση προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας ή τα σήματα και εμβλήματα αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και χρηματική ποινή μέχρι ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών. 2 Κατ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω τίτλων, σημαιών και εμβλημάτων για την κάλυψη αναγκών εξωτερικών γυρισμάτων ταινιών, κατόπιν άδειας του Αρχηγού του οικείου Σώματος, στην οποία καθορίζονται και οι όροι χρήσης τους. Για την κάλυψη των ιδίων αναγκών είναι δυνατόν να διατίθεται και η χρήση προσωπικού και μέσων των Σωμάτων Ασφαλείας με άδεια του ίδιου οργάνου, ύστερα από αίτημα του παραγωγού, ο οποίος υποχρεούται να καταβάλλει υπέρ του Δημοσίου το κόστος χρήσης αυτών και να ασφαλίζει αυτά για το χρόνο χρήσης τους. Η χρησιμοποίηση μικρογραφικών (μινιατούρων) των ως άνω μέσων για εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς επιτρέπεται ελευθέρως.
3.  
  Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση των ως άνω αδειών, το κόστος χρήσης του προσωπικού και των μέσων, ο τρόπος καταβολής του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο Άρθρο12 "Συμπλήρωση διατάξεων του ν.1481/1984"
1.  
  Στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. Ι48Ι/Ι984 (ΦΕΚ 152 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2018/1992 (ΦΕΚ 33 Α), προστίθεται περίπτωση κβ ως εξής:κβ Αμοιβές που καταβάλλονται σε αστυνομικούς, στρατιωτικούς, δημοσίους υπαλλήλους η ιδιώτες για τη συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων, εγχειριδίων και βοηθημάτων για τις ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης..
Άρθρο Άρθρο13 "Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες 1 Για τη σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες απαιτείται έγκριση της αρμόδιας προς τούτο αστυνομικής αρχής, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Η εγκρινόμενη σύνδεση πραγματοποι [...]"
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των σχετικών αιτήσεων σύνδεσης και συνέχισης αυτής. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρμόδια αρχή χορήγησης της έγκρισης, το αρμόδιο όργανο εξέτασης της προσφυγής, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, οι Αστυνομικές Υπηρεσίες υποδοχής τέτοιων συνδέσεων, οι υποχρεώσεις των συνδεόμενων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3.  
  Για την εξέταση της αίτησης σύνδεσης η συνέχισης αυτής καταβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου ύψους δέκα χιλιάδων (10 0ΟΟ) δρχ. για κάθε σύνδεση, το αποδεικτικό του οποίου κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Αν εγκριθεί η σύνδεση ή η συνέχιση της καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου ετήσιο τέλος εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για κάθε σύνδεση. Τα ως άνω τέλη δύναται να αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν 1473/ 1984, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α).
4.  
  Τα τέλη της προηγουμένης παραγράφου καταβάλλουν και όσοι έχουν υποβάλει σχετικές αιτήσεις και δεν έχουν εξετασθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου
Άρθρο Άρθρο14
1.  
  Αντίγραφα αδειών οδήγησηςμοτοποδηλάτων Για την αντικατάσταση αδειών οδήγησης μοτοποδηλάτων μέχρι 50 cc, λόγω απώλειας η κλοπής η φθοράς ή αλλοίωσης που εκδίδουν οι αστυνομικές υπηρεσίες, καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου τέλος δέκα χιλιάδων (10 000) δραχμών
Άρθρο Άρθρο15
1.  
  Ατυχήματα με πλωτά μέσα Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (ΦΕΚ 236 Α), πουρυθμίζουν την έκταση τηςευθύνης των οδηγών, για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η έννοια του ανωτέρω ατυχήματος, τα όργανα και η διαδικασία διερεύνησης αυτού και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δημοσιάς Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Η προβλεπόμενη στην παρ.του άρθρου 10 του ν 2518/1997 προθεσμία, για την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών χορήγησης ειδικής άδειας λειτουργίας σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, παρατείνεται μέχρι την 31.12 1998.
2.  
  Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου προστίθεται εδάφιο ως εξής: Άν μέτοχος ανώνυμης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) είναι άλλη εταιρεία, οι αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στο πρόσωπο των μελών του Δ Σ., των εκπροσώπων και διαχειριστών. προκειμένου για Α.Ε η όλων των εταίρων και διαχειριστών, προκειμένου για εταιρεία άλλης μορφής .
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παρ 1 του άρθρου 19 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49 Α) και προστέθηκε ως παρ. 10 στο άρθρο 12 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Το προσωπικό ασφαλείας αποτελεί ειδική κατηγορία προσωπικού του φορέα στον οποίο προσλαμβάνεται, απαγορεύεται δε η μετάταξη του σε άλλη κατηγορία προσωπικού του ίδιου ή άλλου φορέα, πριν τη συμπλήρωση του 53ου έτους της ηλικίας του. ή η ανάθεση σε αυτό καθηκόντων άλλης κατηγορίας εργαζομένων. Κάθε πράξη με την οποία μεταβάλλεται η κατηγορία του προσωπικού αυτού ή ανατίθενται σε αυτό καθήκοντα άλλης κατηγορίας εργαζομένων είναι αυτοδικαίως άκυρη .
Άρθρο Άρθρο19
1.  
  Κάλυψη δαπανώνΑπό τις διατάξεις του παρόντος νόμου προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 616 εκατ. δρχ περίπου κατά το έτος 1998. 9 624 εκατ δρχ. περίπου για το έτος 1999 και 6.075 εκατ. δρχ περίπου για το έτος 2000 και καθένα από τα επόμενα έτη, που θα αντιμετωπισθούν με την εγγραφή ανάλογων πιστώσεων στους σχετικούς ΚΑ Ε του ΕΦ 43 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και Ε Φ. 43 120 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. Μέρος των δαπανών θα καλύπτεται από αύξηση των εσόδων του Δημοσίου που θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11, 13 και.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/976 1979
ΝΟΜΟΣ 1983/1339 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1339 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1473 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1992/2018 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2018 1992
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
Επέκταση διατάξεων του Ν. 1264/1982 «Για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλιστικού κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» και στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1994/2265 1994
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και ε[...]" 1996/2429 1996
Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1975/1991 και άλλες διατάξεις. 1996/2452 1996
Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις. 1997/2518 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1999/2713 1999
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. 1999/2734 1999
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. 2001/2910 2001
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 2003/3103 2003
Ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών και άλλες διατάξεις. 2003/3181 2003
Γραφεία Ιδιωτικών Ερευνών και άλλες διατάξεις. 2003/3206 2003
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων. 2003/3213 2003
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. 2005/3387 2005
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (ΕURΟ­JUSΤ), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές δια­τάξεις. 2008/3663 2008
Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών. 2008/3707 2008
Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. 2018/4541 2018
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1998/310 1998
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων. 1998/311 1998
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 311/1998 (Α~ 215) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων». 1998/371 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 310/1998 «~Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α~ 215). 1999/112 1999
Έννοια ατυχημάτων που προκαλούνται από πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, όργανα και διαδικασία διερεύνησης αυτών 1999/288 1999
Αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 177/1999 (Α΄ 166). 2001/112 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2001/14 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000. 2001/224 2001
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 22/1996 (Α΄-15) και 538/1989 (Α΄-224). 2001/31 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 118/2001 «Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων» (Α~ 106). 2002/135 2002
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2002/168 2002
Διαδικασία μονιμοποίησης και απόλυσης Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/303 2003
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Καθορισμός Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, για την εκτέλεση αποφάσεων αποστρατειών - απολύσεων Ανθυπαστυνόμων - Αρχιφυλάκων - Αστυφυλάκων, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων. 2006/50 2006
Μεταφορά έδρας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, κατά τροποποίηση του π.δ/τος 177/1999 (Α΄- 166). 2007/114 2007
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης,αύξηση οργανικών θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2007/235 2007
Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού 2008/120 2008
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008
Τροποποίηση διατάξεων π.δ.1/2001 (Α΄ 1) και 48/2006 (Α΄ 50). 2011/42 2011
Ίδρυση – Κατάργηση ΥπηρεσιώνΕλληνικής Αστυνομίας. 2012/103 2012
Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2014/178 2014
Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. 2017/7 2017