ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2623

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-06-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-06-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ανασύνταξη εκλογικών καταλόγων
Άρθρο 1 "Σύνταξη νέων εκλογικών καταλόγων Αυτεπάγγελτη εγγραφή, διαγραφή και διόρθωση στοιχείων"
1.  
  Οι εκλογικοί κατάλογοι όλων των δήμων και κοινοτήτων της χώρας ανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και οι ισχύοντες καταργούνται μετά την κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 1 οριστικοποίηση των νέων
2.  
  Οι εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται ενιαίοι χωρίς διάκριση σε καταλόγους ανδρών και γυναικών
3.  
  Κάθε εκλογέας εγγράφεται μόνο στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου ή της κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένος
4.  
  Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι των κοινοτήτων με βάση τα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας συντάσσουν ονομαστικές αλφαβητικές καταστάσεις που αποτελούν τους νέους εκλογικούς καταλόγους και περιλαμβάνουν τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγιά τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μία μόνο φορά και μέχρι τρεις (3) μήνες. Οι παραπάνω καταστάσεις περιλαμβάνουν τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 και σε αυτές προστίθεται και ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 18. Συντάσσονται κατά εκλογικά διαμερίσματα που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη μετά από πρόταση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας. Τα διαμερίσματα αυτά δύνανται να αντιστοιχούν ιδίως στα δημοτικά διαμερίσματα κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α) ή σε πολεοδομικές ή οικιστικές ενότητες. Με προεδρικό διάταγμα ορίζεται ο τρόπος καθορισμού των εκλογικών διαμερισμάτων και η διαδικασία κατάταξης των εκλογέων σε αυτά.
5.  
  Οι καταστάσεις της παραγράφου 4 μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύνταξή τους αναρτώνται επί δέκα (10) ημέρες στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανάρτηση είναι δυνατόν να υποβληθούν ενστάσεις κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής από κάθε εκλογέα ή αντιπρόσωπο κόμματος, αναγνωρισμένου, κατά τον Κανονισμό της Βουλής, στη γραμματεία του δήμου ή της κοινότητας. Πίνακας με τα στοιχεία των ενισταμένων και εκείνων κατά των οποίων στρέφονται αναρτάται στο χώρο ανακοινώσεων του δήμου ή της κοινότητας επί πενθήμερο. Οι αντιρρήσεις επί των ενστάσεων διατυπώνονται εγγράφως από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας ή από τον εκλογέα στον οποίο αφορούν Για τις αναρτήσεις των καταστάσεων και πινάκων της παραγράφου αυτής συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από υπάλληλο του δήμου ή της κοινότητας.
6.  
  Οι ενστάσεις της παραγράφου 5 είναι γραπτές, παραδίδονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο ή ειδικό πληρεξούσιό του και πρέπει να περιέχουν το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνσή του, το ονοματεπώνυμο εκείνου εναντίον του οποίου στρέφονται, τον εκλογικό κατάλογο, τον αύξοντα αριθμό της εγγραφής του, τους ειδικούς και συγκεκριμένους λόγους που επικαλείται ο ενιστάμενος και τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτούς τους λόγους. Ένσταση που δεν περιέχει τα στοιχεία αυτά είναι απαράδεκτη και απορρίπτεται από το αρμόδιο δικαστήριο.
7.  
  Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών της παραγράφου 5 ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας διαβιβάζει τις ενστάσεις, με τις αντιρρήσεις του και τις σχετικές καταστάσεις στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου για την εκδίκασή τους. Η απόφαση του πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 92/1994 (ΦΕΚ 69 Λ), όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.
8.  
  Οι εκλογικοί κατάλογοι μαζί με τις αποφάσεις των πρωτοδικείων αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7. Οι οικείοι δήμοι και κοινότητες αποστέλλουν επίσης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οπτικό δίσκο μοναδικής εγγραφής στον οποίο έχει αποτυπωθεί το περιεχόμενο των εντύπων καταλόγων.
9.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά τον έλεγχο που αφορά την πληρότητα των στοιχείων που έχουν αποσταλεί, καθώς και τη μοναδικότητα της εγγραφής κάθε εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας αποδίδει αμέσως σε καθένα από αυτούς τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό που προβλέπεται στην παράγραφο 18 και ενημερώνει την τηρούμενη από αυτό Βάση Δεδομένων του Εκλογικού Σώματος της χώρας. Αν διαπιστωθεί διπλή ή λανθασμένη εγγραφή προβαίνει, με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εκλογών, στη διαγραφή εκείνης που δεν είναι σύμφωνη με τα στοιχεία εγγραφής στο δημοτολόγιο. Μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης της Βάσης Δεδομένων του Εκλογικού Σώματος οι εκλογικοί κατάλογοι εκτυπώνονται. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εκλογών υπογράφει και σφραγίζει τους καταλόγους αυτούς που είναι πλέον οριστικοί. Ανά ένα (1) αντίτυπο διαβιβάζεται στο οικείο Πρωτοδικείο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Πέραν των εντύπων καταλόγων το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διαβιβάζει στους ίδιους αποδέκτες οπτικούς δίσκους μοναδικής εγγραφής στους οποίους έχει αποτυπωθεί το περιεχόμενο των οριστικών εντύπων εκλογικών καταλόγων.
10.  
  Μέχρι την οριστικοποίηση των νέων εκλογικών καταλόγων εξακολουθούν να ισχύουν οι κωδικοποιημένοι εκλογικοί κατάλογοι του προηγούμενου έτους και τα παραρτήματα αυτών. Μετά την οριστικοποίηση τα εκλογικά βιβλιάρια καταργούνται.
11.  
  Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου ή της κοινότητας και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του π.δ. 92/1994. Οι νέοι αυτοί εκλογείς εντός του Ιανουαρίου του ίδιου έτους υποβάλλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα δήλωση για το εκλογικό διαμέρισμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου επιθυμούν να εγγραφούν Αν δεν υποβληθεί η δήλωση αυτή, η κατάταξή τους γίνεται στο εκλογικό διαμέρισμα που επιλέγει ο δήμος ή η κοινότητα με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία. Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων.
12.  
  Σε ιδιαίτερες καταστάσεις που συντάσσονται από το δήμαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας κάθε ημερολογιακό δίμηνο περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές που έχουν επέλθει στα δημοτολόγια λόγω θανάτου, μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας Οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης προκειμένου να ενταχθούν στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων
13.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μεριμνά για την καταχώριση στους εκλογικούς καταλόγους σχετικών ενδείξεων για τους στερηθέντες του εκλογικού δικαιώματος λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή Τα Γραφεία Ποινικού Μητρώου, τα Στρατολογικά Γραφεία των Ενόπλων Δυνάμεων και τα Πρωτοδικεία στέλνουν στις αρχές κάθε διμήνου στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καταστάσεις με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αναγνώριση των εκλογέων αυτών στους εκλογικούς καταλόγους και γνωστοποιούν την άρση των σχετικών συνεπειών λόγω ανάκλησης των οικείων αποφάσεων η λήξης των ποινών
14.  
  Μεταβολές που συντελούνται στο δημοτολόγιο ένα (1) μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά τη διενέργεια των εκλογών
15.  
  Οι καταστάσεις των παραγράφων 11 και 12 συντάσσονται κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία: φύλο, επώνυμο, κύριο όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου και το γένος, αν πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου, ακριβή ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος) και εφόσον δεν υπάρχει, η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης, αριθμό δημοτολογίου και διεύθυνση κατοικίας (δήμος ή κοινότητα ή τέως κοινότητα ή συνοικισμός, οδό και αριθμό). Επιπλέον οι καταστάσεις της παραγράφου 12 περιέχουν και τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό με εξαίρεση τις εγγραφές λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Οι καταστάσεις της παραγράφου 11 αναρτώνται στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης Μαρτίου. Οι καταστάσεις της παραγράφου 12 αναρτώνται επίσης στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα από 1ης μέχρι 10ης του επόμενου μήνα μετά τη λήξη του διμήνου. Μέσα στις προθεσμίες αυτές κάθε εκλογέας ή αντιπρόσωπος κόμματος αναγνωρισμένου κατά τον Κανονισμό της Βουλής έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ένσταση κατά της εγγραφής ή της μη εγγραφής ενός προσώπου στις καταστάσεις αυτές. Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 5 εφαρμόζονται αναλόγως και στις ανωτέρω περιπτώσεις.
16.  
  Οι ενστάσεις, οι εναντίον αυτών αντιρρήσεις και οι σχετικές με αυτές καταστάσεις διαβιβάζονται σε πέντε (5) ημέρες από τη λήξη των προθεσμιών του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 15, από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για την εκδίκασή τους. Η απόφαση του Πρωτοδικείου εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 5.
17.  
  Για την ενσωμάτωση των μεταβολών των παραγράφων 11, 12, 13, 14, 15 και 16 και την κωδικοποίηση των εκλογικών καταλόγων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του π.δ. 92/1994, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 5 του άρθρου 5 σε συνδυασμό με την παράγραφο 9 του άρθρου 1.
18.  
  Καθιερώνεται Ειδικός Εκλογικός Αριθμός για κάθε εκλογέα. Ο αριθμός αυτός είναι μοναδικός και καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κατά την πρώτη εγγραφή του εκλογέα στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας. Ο εκλογικός αριθμός αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε εκλογέα στη βάση δεδομένων του εκλογικού σώματος. Ο τρόπος σχηματισμού και η διαδικασία χορήγησής του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
19.  
  Η χορήγηση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού στους εκλογείς που εγγράφονται αυτεπαγγέλτως σύμφωνα με την παράγραφο 11 γίνεται το αργότερο μέχρι την 15η Μαΐου. Οι εκλογείς αυτοί δεν ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αν προκηρυχθούν εκλογές από την 1η Ιανουαρίου έως την 30ή Ιουνίου του έτους εγγραφής τους.
20.  
  Ο Ειδικός Εκλογικός Αριθμός χρησιμοποιείται αποκλειστικά στις εκλογικές διαδικασίες. Κάθε άλλη χρήση του αριθμού αυτού απαγορεύεται. Όποιος χωρίς δικαίωμα, χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται για άλλη χρήση τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου δραχμών έως δέκα εκατομμυρίων αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις. Με τις ίδιες ποινές τιμωρείται και όποιος παρά την απαγόρευση επιτρέπει σε μη δικαιούμενα πρόσωπα να κάνουν χρήση του Ειδικού Εκλογικού Αριθμού.
21.  
  Η τακτική ετήσια αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έτους 1998 θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του π.δ. 92/1994.
22.  
  Όπου στην εκλογική νομοθεσία αναφέρεται η φράση κατάλογοι εκλογικών βιβλιαρίων νοείται εκλογικοί κατάλογοι
23.  
  Για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ειδική ρύθμιση στο άρθρο αυτό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 92/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά. 24 Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ρυθμίζονται θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ψηφοφορία ετεροδημοτών
Άρθρο 2 "Προϋποθέσεις εγγραφής - Περιεχόμενο των ειδικών εκλογικών καταλόγων"
1.  
  Οι εκλογείς που διαμένουν σε δήμο ή κοινότητα άλλης εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, αποκαλούμενοι εφεξής ετεροδημότες, μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα δημοψηφίσματα στον τόπο διαμονής τους. Οι Νομοί Αττικής και Θεσσαλονίκης νοούνται, στο σύνολό τους, ως εκλογικές περιφέρειες κατά την έννοια του παρόντος άρθρου. Οι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δήμων και κοινοτήτων των νησιών Κύθηρα και Αντικύθηρα θεωρούνται ετεροδημότες και όταν διαμένουν σε άλλους δήμους ή κοινότητες του Νομού Αττικής.
2.  
  Οι ετεροδημότες ψηφίζουν την ίδια ημέρα με τους άλλους εκλογείς. Η ψηφοφορία αρχίζει την 07:00 και λήγει την 19:00ώρα.
3.  
  Οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους εφόσον εγγραφούν στον ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών
4.  
  Οι ετεροδημότες που επιθυμούν να ψηφίζουν στον τόπο διαμονής τους υποβάλλουν στον οικείο δήμαρχο ή στον πρόεδρο της κοινότητας της περιφέρειας διαμονής τους έντυπη αίτηση - δήλωση που αναφέρει:
 1. τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,
 2. το επώνυμο,
 3. το όνομα,
 4. το όνομα του πατέρα,
 5. το όνομα της μητέρας, στ) το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
 6. την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος),
 7. το νομό, το δήμο ή την κοινότητα και το εκλογικό διαμέρισμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι,
 8. τον τόπο διαμονής (νομός, δήμος ή κοινότητα οδός και αριθμός).
 9. Στην ίδια δήλωση πρέπει να αναφέρεται ότι δεν έχει στερηθεί ο δηλών του εκλογικού δικαιώματος Στην αίτηση επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του εκλογικού βιβλιαρίου, εφόσον τα βιβλιάρια αυτά δεν έχουν καταργηθεί.
5.  
  Οι αιτήσεις για την εγγραφή και τη διαγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών υποβάλλονται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους εκτός από την προεκλογική περίοδο Κατ εξαίρεση κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι αιτήσεις αυτές μπορεί να υποβληθούν και κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Εκλογείς που υποβάλλουν αιτήσεις εγγραφής κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών δεν ψηφίζουν ως ετεροδημότες. Εκλογείς που υποβάλλουν αιτήσεις διαγραφής κατά το τελευταίο δίμηνο πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών ψηφίζουν στις εκλογές αυτές ως ετεροδημότες.
6.  
  Οι δήμαρχοι και οι πρόεδροι κοινοτήτων του τόπου διαμονής των ετεροδημοτών με βάση τα στοιχεία της παραγράφου 4 συντάσσουν από 1ης Ιανουαρίου μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών κατά περιφέρεια εγγραφής στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους (βασική εκλογική περιφέρεια). Ένα αντίγραφο των καταλόγων αυτών κρατείται στους οικείους δήμους ή κοινότητες και ανά ένα διαβιβάζονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στο οικείο Πρωτοδικείο και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Διεύθυνση Εκλογών).
7.  
  Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των ετεροδημοτών συντάσσονται κατά δήμο ή κοινότητα και κατά βασική εκλογική περιφέρεια και περιλαμβάνουν τα εξής στοιχεία:
 1. τον τίτλο:
 2. Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος Ετεροδημοτών Δήμου ή Κοινότητας . . . .
 3. Νομού . . . . . . . . ,.
 4. τον αύξοντα αριθμό,
 5. τον Ειδικό Εκλογικό Αριθμό,
 6. το επώνυμο,
 7. το όνομα, στ) το όνομα του πατέρα,
 8. το όνομα της μητέρας,
 9. το όνομα συζύγου και το γένος (εφόσον πρόκειται για έγγαμη γυναίκα που φέρει το επώνυμο του συζύγου),
 10. την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας, έτος),
 11. το βασικό εκλογικό κατάλογο όπου είναι εγγεγραμμένος (νομός, δήμος, ενορία ή κοινότητα),
 12. τη διεύθυνση διαμονής
Άρθρο 3 "Εκλογικά τμήματα - Εφορευτική Επιτροπή Πρόγραμμα ψηφοφορίας"
1.  
  Οι ετεροδημότες ψηφίζουν τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους της εκλογικής περιφέρειας, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι, σε ειδικά, αμιγή ή μεικτά, εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών. Με απόφαση του νομάρχη της εκλογικής περιφέρειας του τόπου διαμονής τους, σύμφωνα με το άρθρο 48 του π.δ. 92/1994, καθορίζεται ο αριθμός των ειδικών εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας και η κατανομή των εκλογέων σε αμιγή εκλογικά τμήματα κατά εκλογική περιφέρεια ή σε μεικτά εκλογικά τμήματα περισσοτέρων της μιας εκλογικών περιφερειών, εάν ο αριθμός των εκλογέων είναι μικρός.
2.  
  Οι εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών απαγορεύεται να ψηφίζουν στο δήμο ή στην κοινότητα στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι φέρουν την ειδική ένδειξη ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗΣ για όσους εκλογείς ψηφίζουν με βάση ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών. Η ανωτέρω ένδειξη καταχωρίζεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και παραμένει έστω και εάν ο εκλογέας εγγραφεί σε άλλο κατάλογο ετεροδημοτών λόγω μεταβολής του τόπου διαμονής του. Στην τελευταία περίπτωση ο ετεροδημότης αυτός διαγράφεται με ευθύνη του ίδιου Υπουργείου από τον προηγούμενο ειδικό εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών. Η διαγραφή της ένδειξης ετεροδημότης γίνεται επίσης από το ίδιο Υπουργείο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του ετεροδημότη εκλογέα.
3.  
  Η ψηφοφορία διενεργείται σε κάθε εκλογικό τμήμα ενώπιον εφορευτικής επιτροπής, που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και τέσσερα (4) μέλη που διορίζονται από εκλογείς που περιλαμβάνονται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών
4.  
  Στα εκλογικά τμήματα ετεροδημοτών η εφορευτική επιτροπή αριθμεί και μονογράφει τους φακέλους χωρίς να τους ανοίξει. Ειδικότερα στα μεικτά εκλογικά τμήματα οι φάκελοι αριθμούνται και συσκευάζονται σε ξεχωριστά δέματα για κάθε εκλογική περιφέρεια. Μετά την αρίθμηση, το αποτέλεσμα της οποίας γράφεται ολογράφως στο βιβλίο πρακτικών, η Επιτροπή σημειώνει την τυχόν διαφορά που προκύπτει μεταξύ του αριθμού των φακέλων και του αριθμού των ψηφισάντων. Ακολούθως θέτει την ένδειξη ΑΚΥΡΟ στους φακέλους που δεν έχουν τη σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής. Εάν και πάλι υπάρχουν πλεονάζοντες φάκελοι, τότε χαρακτηρίζονται στην τύχη ΑΚΥΡΟΙ τόσοι φάκελοι, από τους σφραγισμένους, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των πλεοναζόντων. Σε κάθε περίπτωση η εφορευτική επιτροπή οφείλει να διατυπώσει στα πρακτικά τη γνώμη της για την αιτία της ύπαρξης πλεοναζόντων φακέλων. Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή του αποτελέσματος της ψηφοφορίας ενεργείται από τις Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές και τις αντίστοιχες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4. Η εφορευτική επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό των εγγεγραμμένων, τον αριθμό των ψηφισάντων, τον αριθμό των ευρεθέντων φακέλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, καθώς και τον αριθμό των άκυρων φακέλων.
5.  
  Για την εποπτεία των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής των εκλογικών τμημάτων των ετεροδημοτών αρμόδιοι είναι οι έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής του άρθρου 60 του π.δ. 92/1994.
6.  
  Για τους εφόρους και τους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 92/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.
7.  
  Για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών χρησιμοποιούνται τα ίδια έντυπα ψηφοδέλτια που χρησιμοποιούνται στην εκλογική περιφέρεια, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας οι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι
8.  
  Ο εφοδιασμός των εκλογικών τμημάτων, μέσω των οικείων νομαρχών, με τον αναγκαίο αριθμό έντυπων ψηφοδελτίων γίνεται, με φροντίδα των κομμάτων ή των μεμονωμένων υποψηφίων που συμμετέχουν στην εκλογή, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία
9.  
  Οι φάκελοι, μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια, φέρουν για κάθε εκλογική περιφέρεια, στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο ψηφοφόρος, την αντίστοιχη ένδειξη, καθώς και τη μονογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου
10.  
  Κάθε δημοτική ή κοινοτική αρχή του τόπου στον οποίο ιδρύονται τα εκλογικά τμήματα ψηφοφορίας ετεροδημοτών εκδίδει και δημοσιεύει πρόγραμμα ψηφοφορίας που περιλαμβάνει την ημέρα ψηφοφορίας, τις ώρες έναρξης και λήξης της, τον τόπο και το κατάστημα της ψηφοφορίας, καθώς και τον αριθμό των βουλευτικών εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι οι ετεροδημότες
11.  
  Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και σε κάθε εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών βρίσκεται στη διάθεση των εκλογέων τεύχος το οποίο περιέχει τους συνδυασμούς με τους υποψηφίους και τους μεμονωμένους υποψηφίους, όπως αυτοί αναφέρονται στην απόφαση του άρθρου 35 του π.δ. 92/1994, όπως αυτό αντικαθίσταται με την παράγραφο 15 του άρθρου 5. Επίσης στο τεύχος αυτό αναφέρεται ο αριθμός των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας και ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που σημειώνει ο κάθε εκλογέας.
12.  
  Το ανωτέρω τεύχος εκτυπώνεται και αποστέλλεται με φροντίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους νομάρχες για τον εφοδιασμό των δήμων, των κοινοτήτων και των εκλογικών τμημάτων
Άρθρο 4 "Εφετειακές και Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές - Ενσωμάτωση στα γενικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Χώρας - Έναρξη ισχύος του Κεφαλαίου Β"
1.  
  Ο αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής κάθε εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών παραλαμβάνει τον εκλογικό σάκο, στον οποίο κλείνονται με φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίδει αμέσως στον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου ή τον Πρόεδρο του οικείου Εφετείου
2.  
  Σε κάθε Εφετείο συνιστάται η Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή Ετεροδημοτών, αποτελούμενη από τον πρόεδρο εφετών, ως πρόεδρο, και δύο εφέτες ή αντεισαγγελείς εφετών, ως μέλη Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου του οικείου Εφετείου. Με την ίδια απόφαση διορίζεται ο αναπληρωτής του προέδρου και των μελών της, από τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Δικαστηρίου. Οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και επιδίδονται αυθημερόν στους διοριζόμενους. Έργο των Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:.
 1. Ο συντονισμός του έργου των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών της παραγράφου 3
 2. Η παράδοση στις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές της παραγράφου 3 του παρόντος των εκλογικών σάκων των αμιγών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών
 3. Το άνοιγμα των εκλογικών σάκων των μεικτών εκλογικών τμημάτων ετεροδημοτών και η διανομή των δεμάτων με τους φακέλους της κάθε εκλογικής περιφέρειας στις αντίστοιχες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης ορίζεται η Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την έκδοση των αποτελεσμάτων ψηφοφορίας ετεροδημοτών μιας εκλογικής περιφέρειας,της οποίας το σύνολο των εγγεγραμμένων ετεροδημοτών σε μια συγκεκριμένη εφετειακή περιφέρεια δεν υπερβαίνει τους είκοσι.
 5. Ο ορισμός του χρόνου έναρξης της αποσφράγισης των σάκων και των φακέλων και της διαλογής των ψηφοδελτίων από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές
 6. Η συγκέντρωση των εκδοθέντων επί μέρους, κατά εκλογική περιφέρεια, αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών από τις Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές και
 7. Η έκδοση του συνολικού αποτελέσματος της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών ανά εκλογική περιφέρεια
3.  
  Σε κάθε Εφετείο συνιστώνται μία ή περισσότερες Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές, αποτελούμενες από ένα δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό του Εφετείου ή του Πρωτοδικείου, ως πρόεδρο και δυο δικαστικούς ή εισαγγελικούς λειτουργούς ή υπαλλήλους των ίδιων δικαστηρίων, ως μέλη. Τα μέλη αυτών των Επιτροπών μαζί με τους αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου ή του Προέδρου Εφετών του οικείου Εφετείου. Με την ίδια απόφαση καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε έναν από τους δικαστικούς υπαλλήλους του Εφετείου. Αν δεν είναι δυνατός ο διορισμός δικαστικών υπαλλήλων, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου ή ο Πρόεδρος του οικείου Εφετείου μπορεί να διορίσει μόνιμους πολιτικούς υπαλλήλους από αυτούς που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του π δ 92/1994, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 27 του άρθρου 5 και υπηρετούν στην έδρα του οικείου Πρωτοδικείου. Η σχετική απόφαση εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ψηφοφορία και επιδίδεται αυθημερόν στους διοριζόμενους. Έργο των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών Ετεροδημοτών είναι:.
 1. Η παραλαβή από την οικεία Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή των εκλογικών σάκων των εφορευτικών επιτροπών των αμιγών εκλογικών τμημάτων των ετεροδημοτών και των αντίστοιχων δεμάτων των μεικτών εκλογικών τμημάτων και η καταχώριση στα πρακτικά σημείωσης για τον αριθμό των σάκων ή δεμάτων που παραλαμβάνουν με απόδειξη από τον Πρόεδρο της Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής
 2. Η τοποθέτηση όλων των φακέλων της κάθε εκλογικής περιφέρειας σε ξεχωριστή ανά εκλογική περιφέρεια κάλπη
 3. Η αρίθμηση και η αποσφράγιση των φακέλων, η διαλογή των ψηφοδελτίων και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων κάθε εκλογικής περιφέρειας
 4. Η σύνταξη συγκεντρωτικού πίνακα των αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 84 του π.δ. 92/1994 Στο τέλος του πίνακα αυτού καταχωρίζεται σχετική πράξη.
 5. Ο πίνακας υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής.
 6. Στη σχετική πράξη αναφέρεται το γενικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για όλα τα εκλογικά τμήματα κάθε εκλογικής περιφέρειας.
 7. Η παράδοση όλων των στοιχείων της ψηφοφορίας και της διαλογής με τη φροντίδα του προέδρου της Ειδικής Εφορευτικής Επιτροπής στην Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή
4.  
  Οι Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές εκδίδουν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών συνολικά κατά βασική εκλογική περιφέρεια. Για το σκοπό αυτόν συντάσσουν ειδικούς πίνακες, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 88 του π.δ. 92/ 1994. Κυρωμένα αντίγραφα των ειδικών αυτών πινάκων αποστέλλονται, χωρίς καθυστέρηση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με φροντίδα των Προέδρων των Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών. Επίσης, οι Πρόεδροι των Επιτροπών αυτών τηλεγραφούν ή ανακοινώνουν εγγράφως με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο αμέσως, στον οικείο Πρόεδρο Πρωτοδικών, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας, αποστέλλοντας στη συνέχεια κυρωμένα αντίγραφα των ειδικών πινάκων.
5.  
  Τόσο οι Εφετειακές Εφορευτικές Επιτροπές, όσο και οι Ειδικές Εφορευτικές Επιτροπές του άρθρου αυτού χρησιμοποιούν τη σφραγίδα του Εφετείου
6.  
  Τα οριζόμενα στα άρθρα 40, 41 και 81 του π δ. 92/1994 για την παρουσία κατά την ψηφοφορία και διαλογή των ψήφων των υποψηφίων και των αντιπροσώπων και πληρεξουσίων των κομμάτων εφαρμόζονται αναλόγως στις περιπτώσεις β , γ , ε και στ της παραγράφου 2 και των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου αυτού.
7.  
  Οι Πρόεδροι που διευθύνουν τα οικεία Εφετεία έχουν τη γενική εποπτεία της αρμόδιας Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών και μπορούν με πράξεις τους να καθορίζουν και να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και το έργο όλων των παραπάνω Επιτροπών
8.  
  Όλα τα στοιχεία της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών εκλογέων που ψήφισαν στον τόπο διαμονής τους, καθώς και οι πίνακες και τα πρακτικά καθεμίας Εφετειακής Εφορευτικής Επιτροπής και των Ειδικών Εφορευτικών Επιτροπών διαβιβάζονται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας
9.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 99 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 37 του άρθρου 5, εφαρμόζονται ανάλογα και για τις Επιτροπές των παραγράφων 2 και 3.
10.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μόλις παραλάβει τους πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 4 και τις σχετικές πράξεις των Εφετειακών Εφορευτικών Επιτροπών για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών, τα διαβιβάζει στην Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 91 του π.δ. 92/1994. Η Ανώτατη Εφορευτική Επιτροπή προσθέτει, στις αντίστοιχες στήλες του πίνακα που προβλέπεται από την παράγραφο 7 του άρθρου 88 του π.δ. 92/1994 κάθε Πρωτοδικείου της χώρας, και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των ετεροδημοτών και στη συνέχεια ενεργεί όλες τις κατανομές των εδρών.
11.  
  Όταν οι γενικές βουλευτικές εκλογές διεξάγονται ταυτόχρονα με εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου. Εάν οι εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή δημοψήφισμα δεν συμπίπτουν με γενικές βουλευτικές εκλογές, για τον τρόπο ψηφοφορίας των ετεροδημοτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου δέκατου του ν. 2196/1994. Μέχρι την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 14 του παρόντος άρθρου για την ψηφοφορία των ετεροδημοτών στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2196/1994.
12.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζονται θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα αναγκαία για την εφαρμογή των άρθρων 2 έως 4
13.  
  Για όποιο θέμα δεν ρυθμίζεται με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 4 εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του π.δ. 92/1994, όπως ισχύουν κάθε φορά.
14.  
  Η έναρξη εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 2 έως 4 για την ψήφο των ετεροδημοτών ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας
Άρθρο 5 "Τροποποίηση - συμπλήρωση - απλούστευση εκλογικών διαδικασιών"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Νομαρχιακό Διαμέρισμα λειτουργεί γραφείο εκλογών..
2.  
  Αν διαπιστωθεί ότι το ίδιο πρόσωπο είναι περισσότερες από μία φορά εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους, με απόφαση του Διευθυντή Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θεωρείται ισχυρή η μία και νόμιμη εγγραφή του, όπως αυτή εμφανίζεται στο δημοτολόγιο και διατάσσεται η διαγραφή του από τους υπόλοιπους εκλογικούς καταλόγους. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται ο δήμος ή η κοινότητα, από τους εκλογικούς καταλόγους του οποίου διαγράφεται ο εκλογέας. Για οποιαδήποτε αμφιβολία γύρω από την ταυτοπροσωπία του εκλογέα, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι υποχρεωμένη να κάνει την απαραίτητη εξακρίβωση με τη συνδρομή των κατά τόπους δημοτικών, κοινοτικών και κρατικών αρχών.
3.  
  Η απόφαση της ανακήρυξης κοινοποιείται αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.. Από ένα αντίτυπο αυτών διαβιβάζεται στο οικείο Πρωτοδικείο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Κάθε υπηρεσία ή μονάδα διαγράφει από την ίδια κατάσταση κάθε πρόσωπο της παραγράφου Ι, που μετακινείται σε άλλο τόπο.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία.. 1. Πρόεδρος Πρωτοδικών, αφού λάβει τις ενστάσεις κατά των εκλογικών καταλόγων και τις τυχόν αντιρρήσεις των δήμων ή κοινοτήτων ορίζει με πράξη του, το ταχύτερο, την ημέρα και ώρα της εκδίκασης των σχετικών υποθέσεων από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας Η πράξη αυτή δημοσιεύεται δέκα (10) ημέρες πριν από την ορισμένη δικάσιμο με τοιχοκόλληση στην αίθουσα πολιτικών συνεδριάσεων του δικαστηρίου.
5.  
  Μόλις αρχίσει η προεκλογική περίοδος η ενημέρωση των καταστάσεων διακόπτεται. 1. Ο χρόνος αυτός δεν συνυπολογίζεται στο χρόνο της κανονικής τους άδειας. Οι εκλογείς που διαγράφονται από τις καταστάσεις ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στην εκλογική τους περιφέρεια. Αφού διαγραφούν οι παραπάνω εκλογείς, οι καταστάσεις ανασυντάσσονται σε πέντε αντίτυπα, υπογράφονται από τους αρμόδιους προϊσταμένους ή διοικητές και σφραγίζονται από την υπηρεσία ή τη μονάδα Τα τέσσερα αντίτυπα των καταστάσεων διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών, από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας. Είναι δυνατή επίσης η καταχώριση στοιχείων των εκλογέων του άρθρου 27 του π δ. 92/1994, όπως τροποποιείται. Για τις ενστάσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 13. Αφού περάσει η προθεσμία των τριών (3) ημερών, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών ορίζει με πράξη του ημέρα και ώρα εκδίκασης των ενστάσεων ενώπιον του πρωτοδικείου.
6.  
  Όσοι σύμφωνα με τα παραπάνω ορίστηκαν μέλη των εφορευτικών επιτροπών ειδοποιούνται με απόδειξη για το διορισμό τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία με φροντίδα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στον οποίο διαβιβάζεται από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών αντίγραφο της πράξης του πρωτοδικείου για το διορισμό τους 1. Αντίτυπα εκλογικών καταλόγων μπορούν να διατίθενται με την καταβολή αντιτίμου υπέρ του Δημοσίου, που ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, υποψήφιους βουλευτές ή υποψηφίους στις νομαρχιακές, στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές και μόνο για τις εκλογικέςπεριφέρειες, τιςνομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή τους δήμους και τις κοινότητες όπου έχουν εκλεγεί ή είναι υποψήφιοι.
7.  
  Έλληνες ναυτικοί, εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας του Κράτους, που υπηρετούν σε πλοία με ελληνική σημαία, τα οποία σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δρομολόγια ή το πρόγραμμα κινήσεώς τους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας ευρίσκονται σε λιμάνι άλλου δήμου ή κοινότητας, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές, στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στο δημοψήφισμα στο δήμο ή στην κοινότητα που βρίσκεται το πλοίο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για τους στρατιωτικούς. Οι ονομαστικές καταστάσεις συντάσσονται και υπογράφονται από τον πλοίαρχο του πλοίου και θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής και το αληθές του περιεχομένου τους, από τον προϊστάμενο της Λιμενικής ή Αστυνομικής ή Τελωνειακής Αρχής του δήμου ή της κοινότητας που ναυλοχεί το πλοίο.
8.  
  Οι εκλογείς του άρθρου αυτού παραδίδουν τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ψηφοφορία στην υπηρεσία τους την αστυνομική τους ταυτότητα και το διαβατήριο. 1. Για να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες εκτύπωσης εκλογικών καταλόγων και εκτέλεσης άλλων σχετικών εργασιών, μπορεί να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους οποίους καταβάλλεται ειδική αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη Η συγκρότηση των συνεργείων και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης ορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
9.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 3. Οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι των βουλευτικών εκλογών ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία..
10.  
  Το άρθρο 27 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 1. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου ή κοινότητας και υπηρετούν την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών σε άλλο δήμο ή κοινότητα, δύνανται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις βουλευτικές εκλογές είτε στο δήμο ή στην κοινότητα που είναι εγγεγραμμένοι είτε στο δήμο ή στην κοινότητα που υπηρετούν. Στην τελευταία περίπτωση εγγράφονται σε ειδικούς καταλόγους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος με τον οποίο οι παραπάνω εκλογείς οφείλουν να δηλώσουν την πρόθεσή τους για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στο δήμο ή την κοινότητα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
11.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται αμέσως μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των επίσημων αποτελεσμάτων της απογραφής του νόμιμου πληθυσμού της χώρας, ορίζεται ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 2. Το διάταγμα αυτό ισχύει ως τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επόμενης αντίστοιχης απογραφής..
12.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 32 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 6. Η επίδοση των προτάσεων υποψήφιων γίνεται με παραγγελία των ίδιων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμόδιου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
13.  
  Το άρθρο 33 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας τους υποψηφίους δέκα (10) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου..
14.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 34 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 5. Η δήλωση, με την οποία καταρτίζεται ο συνδυασμός, επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ή κατατίθεται με απόδειξη στο γραφείο του το αργότερο δεκατρείς (13) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου..
15.  
  Το άρθρο 35 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 1. Τη δεκάτη τετάρτη (14η) ημέρα μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους εκλογικούς συνδυασμούς, όπως αυτοί δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 4 του προηγούμενου άρθρου.
16.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 37 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 1. Κάθε πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί το αργότερο εννέα (9) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου με γραπτή δήλωσή του, η οποία επιδίδεται στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το όνομα και το έμβλημα του κόμματος, για όλη την Επικράτεια Δικαίωμα να χρησιμοποιεί, στο εξής αποκλειστικά, το όνομα και το έμβλημα που δηλώνονται έχει το πολιτικό κόμμα που τα δήλωσε.
17.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 39 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Ί. Το αρμόδιο δικαστήριο γνωστοποιεί αμέσως στον Άρειο Πάγο και τον οικείο νομάρχη τις αποφάσεις του για την ανακήρυξη των υποψηφίων. Κάθε νομάρχης γνωστοποιεί με προκήρυξή του, στην περιφέρεια του νομού, τους συνδυασμούς και υποψηφίους που ανακηρύχθηκαν και με τα στοιχεία που περιέχει η απόφαση του άρθρου 35. Η προκήρυξη τοιχοκολλάται στα δημοσιότερα μέρη όλων των δήμων και κοινοτήτων κάθε νομού, με τη φροντίδα των δημοτικών και κοινοτικών αρχών..
18.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Ί. Η ψηφοφορία διεξάγεται ημέρα Κυριακή και διαρκεί από τηνώρα 07.00έως τηνώρα 19.00της ίδιαςημέρας..
19.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 4. Σε δήμους και κοινότητες που αποτελούνται από περισσότερους συνοικισμούς και οι εκλογείς είναι δύσκολο λόγω απόστασης να προσέρχονται για ψηφοφορία σε ένα εκλογικό τμήμα είναι δυνατόν να ορίζονται περισσότερα εκλογικά τμήματα, ανάλογα με τις υπάρχουσες συγκοινωνιακές δυσχέρειες..
20.  
  Το άρθρο 47 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά για τη φύλαξη εκλογικού τμήματος, το προσωπικό αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα που φρουρεί..
21.  
  Η παράγραφος 7 του άρθρου 50 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 7. Στον ειδικό χώρο τοποθετούνται με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής τραπέζι και μολύβι για χρήση από τους εκλογείς..
22.  
  Οι παράγραφοι 3, 6 και 7 του άρθρου 51 του π δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 3. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου, από το οικείο πρωτοδικείο. Στην κλήρωση, κατά την οποία μπορούν να παρίστανται οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι των κομμάτων περιλαμβάνονται οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του οικείου εκλογικού διαμερίσματος που φέρονται στους καταλόγους αυτούς ως κάτοικοι της περιοχής,.
23.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Σε περίπτωση που κωλύεται ή για οποιονδήποτε λόγο απουσιάζει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής, αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον έφορο δικαστικών αντιπροσώπων. Αν λείπει και αυτός, για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή γίνεται ενώπιον των τεσσάρων (4) μελών της εφορευτικής επιτροπής, με πρόεδρό της τον μεγαλύτερο σε ηλικία. Αν για οποιονδήποτε λόγο κωλύεται ή απουσιάζει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής και ο αναπληρωτής του, καθώς και τρία (3) από τα άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τότε το μοναδικό παρόν μέλος διορίζει δύο (2) και σε περίπτωση αδυναμίας ένα (1) ως μέλη της επιτροπής από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, τα οποία υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία..
24.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι δυνατή η απλούστευση, ενοποίηση ή η κατάργηση ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων..
25.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 59 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 3. Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής αναφέρει με το ταχύτερο μέσο στον έφορο αντιπροσώπων δικαστικής αρχής την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του. Αμέσως μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στον έφορο γραπτή αναφορά για κάθε αξιοσημείωτο γεγονός που έλαβε χώρα κατά τη διενέργεια της εκλογής. Η παράλειψη υποβολής αναφοράς τιμωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 109..
26.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 3. Από το οικείο πρωτοδικείο διαβιβάζονται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών φωτοαντίγραφα όλων των εκλογικών καταλόγων με βάση τους οποίους έγινε η ψηφοφορία και από τους οποίους έχουν διαγραφεί όσοι ψήφισαν..
27.  
  Η περίπτωση η της παραγράφου 3, η παράγραφος 4, οι περιπτώσεις γ και στ της παραγράφου 6, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 και η παράγραφος 13 του άρθρου 61 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: η) Οι δικαστικοί αντιπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 4. Αν τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου δεν επαρκούν, το Α Τμήμα του Αρείου Πάγου μπορεί, αφού διαπιστώσει την ανεπάρκεια, να διορίσει, προς συμπλήρωση του απαιτούμενου αριθμού, μόνιμους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους ή μόνιμους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που είναι πτυχιούχοι Νομικής με βαθμό τουλάχιστον Β ή πτυχιούχοι άλλων σχολών που κατέχουν θέση προϊσταμένου τουλάχιστον τμήματος. γ) Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ονομαστικό κατάλογο των δικαστικών αντιπροσώπων του.
 1. Οι Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, δια του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ονομαστικές καταστάσεις, όλων των μόνιμων δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων της περιφέρειάς τους, των μόνιμων υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τους υπηρετούντες σε αυτήν υπαλλήλους με απόσπαση κατά το άρθρο 39 του ν. 2218/1994, όπως ισχύει κάθε φορά, που μπορούν σύμφωνα με την παράγραφο 4 να διοριστούν αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής.
 2. Για όσους υπηρετούν σε υπηρεσίες των υπουργείων, κεντρικές ή περιφερειακές, οι καταστάσεις συντάσσονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία κάθε υπουργείου και αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 3. Οι παραπάνω με στοιχεία β έως και στ ονομαστικοί κατάλογοι αποστέλλονται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφος 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου. 8.
 4. Η γνωστοποίηση του εκπροσώπου και αναπληρωτή του γίνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα προκήρυξης των εκλογών. 9.
 5. Αν εξαντληθεί ο αριθμός των διορισμένων αναπληρωτών σε κάποια εκλογική περιφέρεια και παραμείνουν εκλογικά τμήματα χωρίς αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, ο οικείος έφορος μπορεί να διορίσει στα τμήματα αυτά αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής. από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4, που υπηρετούν και βρίσκονται στην ίδια εκλογική περιφέρεια. 13.
 6. Οι έφοροι και οι τακτικοί ή αναπληρωτές αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής ειδοποιούνται για το διορισμό τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στον τόπο του διορισμού τους δύο (2) ημέρες πριν από την ψηφοφορία Μόλις φτάσουν ειδοποιούν για την άφιξή τους τον Εισαγγελέα της περιφέρειάς τους και τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας..
28.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 64 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Ο νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει έγκαιρα κάθε εφορευτική επιτροπή των εκλογικών τμημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. με ψηφοδέλτια της εκλογικής περιφέρειας. Ο αριθμός των ψηφοδελτίων για κάθε συνδυασμό υποψηφίων ή μεμονωμένο υποψήφιο της περιφέρειας πρέπει να είναι μεγαλύτερος, τουλάχιστον, κατά είκοσι τοις εκατό (20%) από τον αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα..
29.  
  Η λέξη εκλογέας της παραγράφου 3 του άρθρου 20 και οι λέξεις: και στον εκλογικό κατάλογο της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του π.δ. 30/1996, διαγράφονται.
30.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 71 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται στον τόπο της ψηφοφορίας για να παραλάβουν από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή το ορισθέν από αυτούς μέλος του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ή δημοτικό ή κοινοτικό υπάλληλο το κατάστημα, την κάλπη, τα έπιπλα και σκεύη και λοιπά εκλογικά είδη .
31.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 75 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Η αναγνώριση των εκλογέων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα, που προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν το διαβατήριό τους. Αν πρόκειται για στρατιωτικούς και γι αυτούς που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας, η αναγνώριση αυτών γίνεται με βάση τις στρατιωτικές ή άλλες υπηρεσιακές τους ταυτότητες..
32.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και η παράγραφος 6 του άρθρου 76 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 1. Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και μεμονωμένων υποψηφίων. 6. Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της..
33.  
  Στο άρθρο 79 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου και η παράγραφος 1 ως ακολούθως Φύλαξη εκλογικών καταστημάτων -Τήρηση της τάξης κατά την ψηφοφορία 1. Η φύλαξη του χώρου των εκλογικών καταστημάτων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και ενεργείται είτε με τη διάθεση φρουράς κατά εκλογικό τμήμα είτε με την επιτήρηση κατά ευρύτερες μονάδες στέγασης των εκλογικών τμημάτων. Η φροντίδα για την τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον τόπο της ψηφοφορίας και γύρω από αυτόν ανήκει στην εφορευτική επιτροπή, με επιτηρητή τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής. Για το έργο της αυτό υπάγεται αμέσως σε αυτή και εκτελεί τις εντολές της η δύναμη της Ελληνικής Αστυνομίας, που έχει ταχθεί για το σκοπό αυτόν..
34.  
  Η παράγραφος 2 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 80 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 2. Στην πόλη ή το χωριό, την ημέρα διενέργειας των εκλογών, η στρατιωτική δύναμη, παραμένει μέσα στους στρατώνες όλο το διάστημα της ψηφοφορίας. Αν υπάρξει σοβαρή διαταραχή της ψηφοφορίας και η επιτροπή δεν μπορεί να επαναφέρει την τάξη, μπορεί να ζητήσει εγγράφως τη συνδρομή ένοπλης δύναμης, η οποία μόλις αποκατασταθεί η τάξη φεύγει αμέσως από τον τόπο ψηφοφορίας. Για όλα αυτά γίνεται μνεία στα πρακτικά. 4. Απαγορεύεται η είσοδος στο κατάστημα της ψηφοφορίας οποιουδήποτε δεν εκπληρώνει καθήκοντα σύμφωνα με το διάταγμα αυτό ή δεν καλείται να ψηφίσει..
35.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 87 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 1. Η εφορευτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη, αμέσως μετά τον τερματισμό της διαλογής, να κλείσει ασφαλώς μέσα σε σάκο τα βιβλία και όλα τα άλλα εκλογικά έγγραφα, καθώς και τα δέματα των ψηφοδελτίων τακτοποιημένα κατά συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους, με τη σειρά που αριθμήθηκαν και να σφραγίσει το σάκο. Στο σάκο έχουν το δικαίωμα να βάλουν τη σφραγίδα τους οι αντιπρόσωποι των κομμάτων. Το σάκο παραλαμβάνει ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής, τον μεταφέρει ο ίδιος και τον παραδίνει στον πρόεδρο του πρωτοδικείου που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 αυτού του άρθρου. Εφόσον η μετάβαση στην έδρα αυτού του πρωτοδικείου είναι δύσκολη ή δαπανηρή, παραδίνει το σάκο στον πρόεδρο του πλησιέστερου πρωτοδικείου, ο οποίος οφείλει να τον στείλει αμέσως με το ασφαλέστερο μέσο στον πρόεδρο του αρμόδιου πρωτοδικείου.
36.  
  Στο άρθρο 97 του π.δ. 92/1994 προστίθεται παράγραφος 12, η οποία έχει ως ακολούθως: 12. Κατά την ημέρα διενέργειας των βουλευτικών εκλογών, των ευρωεκλογών ή των δημοψηφισμάτων, καθώς και την παραμονή αυτής απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οποιαδήποτε άλλη προεκλογική δραστηριότητα, όπως πραγματοποίηση ομιλιών, ανάρτηση και διανομή αφισσών και εντύπων, μετάδοση εκπομπών και μηνυμάτων προεκλογικού περιεχομένου..
37.  
  Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 99 του π δ 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται ειδική αποζημίωση και για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών.
38.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 100 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 3. Νομάρχες, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και νομαρχιακοί, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, που επιδεικνύουν αμέλεια για την έγκαιρη εκπλήρωση των καθηκόντων που τους επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρούνται από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, με την ποινή της αργίας τριών (3) έως έξι (6) μηνών, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου που προβλέπεται στην. παράγραφο 5 του άρθρου 102 του Συντάγματος..
39.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 108 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις γενικές βουλευτικές εκλογές και στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόνο για τον εκλογέα που έχει περάσει το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας του, καθώς και για τον εκλογέα που θα βρίσκεται στο εξωτερικό..
40.  
  Το άρθρο 111 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Οι ποινικές και πειθαρχικές διατάξεις του διατάγματος αυτού ισχύουν και σε κάθε άλλη περίπτωση προσφυγής στη λαϊκή ετυμηγορία..
41.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 121 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: 2. Όλες γενικά οι προμήθειες, εργασίες, μεταφορές και μισθώσεις, που αναφέρονται στην προηγουμένη παράγραφο, γίνονται με απευθείας ανάθεση και έγγραφη συμφωνία, κατά παρέκκλιση των περί δημοσίου λογιστικού και περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεων, καθώς και από κάθε άλλη διάταξη, σύμφωνα με όσα ορίζονται με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την έκδοση των οποίων δεν απαιτείται εξουσιοδότηση ή έγκριση κάποιας άλλης αρχής. Οι μισθώσεις μεταφορικών μέσων για τη διακίνηση προσώπων ή τη μεταφορά εκλογικού υλικού, ενεργούνται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου κλπ. και των κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδόμενων αποφάσεων του Πρωθυπουργού ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν Υπουργού Με τις κατά τα παραπάνω αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, ΔημόσιαςΔιοίκησης καιΑποκέντρωσης ορίζονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε πληρωμή..
42.  
  Οι παράγραφοι 1 και 5 του άρθρου 123 του π.δ. 92/1994 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: 1. Για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων, είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης να συγκροτούνται ειδικά συνεργεία από υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και από υπαλλήλους αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών, που υπηρετούν στις Περιφέρειες και στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από τον απολύτως αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων άλλων υπηρεσιών ή των οικείων, κατά περίπτωση, δικαστηρίων και δήμων και κοινοτήτων, με καταβολή ειδικής αποζημίωσης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται εφόσον βεβαιώνεται προσφορά πραγματικής εργασίας.
43.  
  Το άρθρο 128 του π.δ. 92/1994 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Το έκτακτο προσωπικό οποιασδήποτε ειδικότητας, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 25, της περιπτώσεως γ της παραγράφου 1 του άρθρου 121, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 123 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ισχύει κάθε φορά για τις προσλήψεις στο Δημόσιο..
44.  
  Κατά την αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων έτους 1998 για τους πολίτες χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και οι οποίοι κατά τα άρθρα τρίτο και τέταρτο του ν. 2196/1994 (ΦΕΚ 41 Α) και του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997 (ΦΕΚ 121 Α) δύνανται να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1998, καθώς και σε αυτές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 1999, η προθεσμία του άρθρου 16 παράγραφος 1, περίπτωση στ, εδάφιο πρώτο του π.δ. 92/1994 παρατείνεται μέχρι 29.5.1998. Αναλόγως παρατείνονται και οι λοιπές προθεσμίες των άρθρων 16, 17,18 και 19 του π.δ. 92/1994.
45.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 2196/1994 (ΦΕΚ 41 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του π.δ. 133/1997.
46.  
  Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 α του ν. 1851/ 1989 (ΦΕΚ 122 Α), άρθρου που έχει προστεθεί με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104 Α), αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές, τις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το δημοψήφισμα οργανώνονται εκλογικά τμήματα σε κάθε φυλακή..
47.  
  1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 31 και 32 αυτού του άρθρου ισχύουν από την κατά την παράγραφο 9 του άρθρουοριστικοποίηση της ανασύνταξηςτων εκλογικών καταλόγων.
Άρθρο 6 "- Κατάργηση κυρώσεων"
1.  
  Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια των εκλογών και έως την 19.00 ώρα της ημέρας ψηφοφορίας, απαγορεύεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων για την πρόθεση ψήφου των εκλογέων στις βουλευτικές εκλογές και ευρωεκλογές, η δημοσίευση και η καθοιονδήποτε τρόπο μετάδοση αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, καθώς και η καθοιονδήποτε τρόπο μετάδοση και αναμετάδοσή τους από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2.  
  Επιτρέπεται η διενέργεια δημοσκοπήσεων (ΕΧΙΤ ΡΟLLS) κατά την ημέρα της ψηφοφορίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής απαγορεύεται να δημοσιοποιούνται ή να μεταδίδονται καθοιονδήποτε τρόπο πριν την 19.00 ώρα της ημέρας αυτής.
3.  
  Επιτρέπεται κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο πριν από τις εκλογές η διενέργεια δημοσκοπήσεων κατ εντολή των κομμάτων για δική τους αποκλειστικά εσωτερική χρήση
4.  
  Οι παραβάτες των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, η οποία δεν είναι δεκτική μετατροπής ή αναστολής και χρηματική ποινή από δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές έως εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές.
5.  
  Οι προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 108 του π.δ. 92/1994 διοικητικές κυρώσεις καταργούνται.
6.  
  Απαλλάσσονται των προβλεπόμενων από τα άρθρα 22 και 23 του ν. 2429/1993 (ΦΕΚ 155 Α) κυρώσεων:.
 1. τα κόμματα που κατά το άρθρο 17 αυτού του νόμου είχαν την υποχρέωση δημοσίευσης των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών και δεν τα δημοσίευσαν και
 2. οι υποψήφιοι βουλευτές ή ευρωβουλευτές που δεν διετέλεσαν στο παρελθόν βουλευτές ή ευρωβουλευτές και που κατά το άρθρο 18 είχαν την υποχρέωση υποβολής και δημοσίευσης κατάστασης των εκλογικών τους εσόδων και δαπανών και δεν συμμορφώθηκαν
Άρθρο 7 "Συγκρότηση Επιτροπών - Καταργούμενες διατάξεις - Εξουσιοδότηση"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης συγκροτούνται:
 1. Επιτροπή αποτελούμενη από το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής και από εκπροσώπους κομμάτων της Βουλής, που δεν συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους στο Προεδρείο, από έναν εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, από έναν εκπρόσωπο του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού Ευρώπης, από καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και το Διευθυντή Εκλογών Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και η υποβολή πρότασης για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι των Ελλήνων πολιτών που κατοικούν σε χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου, οι δια-κρατικές επαφές για την καθιέρωση κανόνων διεξαγωγής της ψηφοφορίας και η προώθηση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότασης για την ψήφο των ομογενών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να επεκταθεί το έργο της Επιτροπής αυτής και για τους Έλληνες πολίτες, που κατοικούν σε άλλες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρες Για την τεχνική στήριξη και γραμματειακή εξυπηρέτηση της Επιτροπής ορίζεται, από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ένας υπάλληλος από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 3. Επιτροπή από πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113 Α).
 4. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση και η πρόταση λύσεων των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και η υποβολή πρότασης περαιτέρω απλούστευσης των εκλογικών διαδικασιών, με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικότερης λειτουργίας του συστήματος, ευκολότερης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και ταχύτερης έκδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.
2.  
  Στα μέλη των ανωτέρω Επιτροπών καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 123 του π.δ. 92/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 42 του άρθρου 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1ης Δεκεμβρίου 1997.
3.  
  Από την οριστικοποίηση της ανασύνταξης των εκλογικών καταλόγων, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 1, καταργούνται οι εξής διατάξεις του π.δ. 92/1994: Της παραγράφου 5 του άρθρου 8, των άρθρων 10, 11, 12, 17, 19, 22, 45, 122 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 26.
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, επιτρέπεται η κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας. Κατά την κωδικοποίηση αυτή είναι δυνατή η μεταβολή της σειράς και της αρίθμησης των κεφαλαίων, άρθρων, παραγράφων και εδαφίων και η εναρμόνιση των διατάξεων μεταξύ τους, με τις αναγκαίες προσαρμογές στη διατύπωσή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Λοιπές διατάξεις
Άρθρο 8 "Θέματα του Συνηγόρου του Πολίτη - Γενικού Επιθεωρητή του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης"
1.  
  Στην κατά τις διατάξεις του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α) ανεξάρτητη διοικητική αρχή Συνήγορος του Πολίτη συνιστώνται επτά (7) θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται τρεις (3) για τις ανάγκες του Συνηγόρου του Πολίτη και ανά μία (1) για τις ανάγκες κάθε Βοηθού Συνηγόρου Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται κατά περίπτωση από το Συνήγορο του Πολίτη και Βοηθό Συνήγορο, με σχετική πράξη τους, χωρίς οποιαδήποτε διαδικασία. Οι αποδοχές του προσωπικού που προσλαμβάνεται στις προαναφερόμενες θέσεις καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, του οργάνου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση ή προνόμιο. Οι ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). Η απόσπαση γίνεται, ύστερα από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, με κοινή απόφαση του αρμόδιου υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2.  
  Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνηγόρου είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές τους καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, κατ αντιστοιχία των αποδοχών του Προέδρου και Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον Πρόεδρο και Συμβούλους, αντίστοιχα, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών, για την εφαρμογή του παρόντος και μόνο, νοείται ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και όπου αναφέρεται ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους νοείται ο Συνήγορος του Πολίτη.
3.  
  Στην κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη εξειδικεύονται τα απαιτούμενα για την πρόσληψη ειδικά τυπικά προσόντα. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 επιτρέπεται να καλύπτονται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, εφόσον συγκεντρώνουν τα προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 Η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου υπουργού, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997.
4.  
  Συνιστώνται τριάντα (30) θέσεις βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε (5) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται. Απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη η απόσπαση στις θέσεις αυτές ορίζονται τίτλος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής η αλλοδαπής και πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. Η εξειδίκευση των απαιτούμενων τυπικών προσόντων και ο προσδιορισμός της ξένης γλώσσας γίνεται κάθε φορά στη δημόσια πρόσκληση, που εκδίδεται από το Συνήγορο του Πολίτη, για την πλήρωση των ανωτέρω θέσεων. Η κάλυψη των θέσεων αυτών γίνεται με πρόσληψη ή απόσπαση υπαλλήλων, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 και της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Η πλήρωση θέσεων της Γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997, μπορεί να γίνεται και με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 216/1974, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων στην υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη.
6.  
  Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 εφαρμόζονται για τους υπαλλήλους που αποσπώνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του ίδιου νόμου, καθώς και των παραγράφων 1, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 21Β Α), μετά την περίπτωση ια προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, περίπτωση ιβ, που έχει ως εξής: ιβ. Να συμμετέχουν με αμοιβή στις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση θέσεων, περιλαμβανομένης και της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού και των επιτροπών πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού..
8.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997 προστίθεται περίπτωση γ ως εξής: γ. Ο Συνήγορος του Πολίτη και οι Βοηθοί Συνήγοροι. Για το Συνήγορο του Πολίτη και τους Βοηθούς Συνηγόρους εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2530/1997.
9.  
  Στο τέλος της περίπτωσης γ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2530/1997 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, η φράση: στις οποίες δεν περιλαμβάνονται η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού και οι επιτροπές πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού του δημόσιου τομέα.
10.  
  Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 7 του ν. 2477/1997) είναι ανώτατος υπάλληλος, εξομοιούμενος πλήρως για τις μισθολογικές και όλες τις λοιπές συνέπειες με Γενικό Διευθυντή κεντρικών υπηρεσιών των υπουργείων. Για το Γενικό Επιθεωρητή έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν 2470/1997 και οι αποδοχές του καταβάλλονται από την υπηρεσία στην οποία ανήκει.
Άρθρο 9 "Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας"
1.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 51 του π.δ. 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Η ψηφοφορία γίνεται ενώπιον εφορευτικών επιτροπών. Σε κάθε εκλογικό τμήμα δήμου ή κοινότητας ορίζεται εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, ως Πρόεδρο, και τέσσερα μέλη με τα αναπληρωματικά τους που κληρώνονται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ψηφοφορία, από το αρμόδιο πρωτοδικείο για τους δήμους και ειρηνοδικείο για τις κοινότητες ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους και τα παραρτήματά τους εκλογείς του δήμου ή της κοινότητας που ανήκει το εκλογικό τμήμα και οι οποίοι φέρονται στους καταλόγους αυτούς ότι κατοικούν σε αυτό το δήμο ή κοινότητα. Σε όποιους δήμους και κοινότητες οι κατάλογοι έχουν συνταχθεί κατά ενορίες, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών κληρώνονται ανάμεσα στους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους της οικείας ενορίας και φέρονται ότι κατοικούν σε αυτή. Όσοι κληρώνονται τακτικά και αναπληρωματικά μέλη ειδοποιούνται από το δικαστήριο που ενήργησε την κλήρωση. Τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
2.  
  Για την αναπλήρωση των μελών της εφορευτικής επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών..
3.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 62 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: 3. Η εκτύπωση των εντύπων ψηφοδελτίων πρέπει να είναι με μαύρη απόχρωση. Για τα λευκά ψηφοδέλτια ισχύουν οι σχετικές διατάξεις της εκλογικής νομοθεσίας..
4.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του π δ. 410/1995 αντικαθίστανται ως εξής: 2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος..
5.  
  Το άρθρο 67 του π.δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Ή ψηφοφορία αρχίζει την 07.00 και λήγει την 19 00 ώρα της ίδιας ημέρας..
6.  
  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του π δ. 410/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Στους δήμους, αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, που απαιτεί το άρθρο 71 παράγραφος 1, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους..
7.  
  Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του π.δ. 30/1996 αντικαθίστανται, ως ακολούθως: Ό νομάρχης οφείλει να εφοδιάσει κάθε εκλογικό τμήμα της περιφέρειάς του με ψηφοδέλτια, κατά 20% τουλάχιστον περισσότερα από τους εκλογείς του τμήματος..
8.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 68 του π.δ. 410/1995 εφαρμόζονται αναλόγως και στα δημοτικά διαμερίσματα της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2539/1997.
9.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 2539/1997 αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η δημαρχιακή επιτροπή, το κοινοτικό συμβούλιο, για δε τους λοιπούς φορείς της παραγράφουτου άρθρου 266 του π δ. 410/1995, το διοικητικό τους συμβούλιο, μπορούν με απόφασή τους να αναθέτουν, μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εφαρμόζοντας ανάλογα τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 11 του π.δ. 28/1980 (ΦΕΚ 11 Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωνισμό, την εκτέλεση εργασίας, μεταφοράς ή προμήθειας, αν η αξία καθενός από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δραχμών για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για τους λοιπούς δήμους και του ενάμισι εκατομμυρίου (1.500 000) δραχμών για τις κοινότητες και τους λοιπούς φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του π.δ. 410/1995. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 267 και της παραγράφου 1 του άρθρου 268 του π δ. 410/1995 εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή. Στα παραπάνω ποσά δεν περιέχεται ο αναλογών Φ.Π.Α. 10 Στην παράγραφο 30 του άρθρου 15 του ν. 2503/ 1997 προστίθενται εδάφια, ως ακολούθως: Βοηθοί νομάρχες που έχουν την ιδιότητα υπαλλήλου του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α), δύνανται να επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται η τα έξοδα παράστασης της θέσης στην οποία υπηρετούν Βοηθοί νομάρχες που επιλέγουν τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται, λαμβάνουν επιπλέον τα δεκαέξι εκατοστά (16%) των εξόδων παράστασης του νομάρχη. Όταν οι εν λόγω βοηθοί νομάρχες διαμένουν σε απόσταση πέραν των 80 χιλιομέτρων από την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή στις νησιωτικές περιοχές αν διαμένουν σε άλλο νησί, λαμβάνουν τα τριάντα εκατοστά (30%) των ως άνω εξόδων παράστασης. Στους βοηθούς νομάρχες, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή ιατροί του Ε.Σ.Υ ή υπάλληλοι φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παράγραφος 6 του ν. 1256/1982 ή των Τ.Ε.Δ.Κ. ή της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. χορηγείται από την υπηρεσία τους ειδική άδεια για όλο το διάστημα που ασκούν τα καθήκοντά τους. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής τραπεζών του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με τις ίδιες ως άνω διατάξεις. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία του υπαλλήλου και χωρίς σχετική αίτηση αυτού..
11.  
  Η περίπτωση δ της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2503/1997 και το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 2344/1995 καταργούνται.
12.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2539/1997 αντικαθίσταται, ως ακολούθως: Ή πρόσληψη του προσωπικού αυτού και για τον κλάδο και για την ειδικότητα που δεν απαιτείται διαγωνισμός γίνεται από τους ίδιους τους Ο.Τ.Α. πρώτης βαθμίδας με τη διαδικασία και τα κριτήρια του όρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. Για την πρόσληψη προσωπικού εκδίδεται απόφαση του συμβουλίου του οικείου Ο.Τ.Α., με την οποία αποφασίζεται η πραγματοποίηση των προσλήψεων. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και τις αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις, για τις οποίες προορίζεται το προσωπικό, τις διατάξεις στις οποίες προβλέπονται το αντίστοιχα ανταποδοτικά τέλη, τον αριθμό των προκηρυσσόμενων θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα. Βάσει της απόφασης αυτής εκδίδεται προκήρυξη από το δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται ολόκληρη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.). Μετά την παραπάνω δημοσίευση, δημοσιεύεται περίληψη της προκήρυξης σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα, εφόσον εκδίδεται, και σε δύο ημερήσιες της έδρας του νομού. Η προκήρυξη αναρτάται στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό. Στην περίληψη αναφέρεται ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται κατά κατηγορία και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, που έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις και η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, η οποία είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης στον τύπο Η τελευταία δημοσίευση της περίληψης γίνεται μετά από δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον από τη δημοσίευση της προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π ). Το περιεχόμενο της περίληψης μεταδίδεται, όπου αυτό είναι δυνατόν και από ραδιοτηλεοπτικά μέσα Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Η προκήρυξη αποστέλλεται πριν τη δημοσίευση στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο οφείλει να την ελέγξει από άποψη νομιμότητας εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π. Οι σχετικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αποστέλλονται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο αυτεπαγγέλτως ή μετά από ένσταση υποψηφίων. Μετά τον έλεγχο ο οικείος φορέας καταρτίζει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης, καθώς και τους πίνακες διοριστέων, τους οποίους και αποστέλλει για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) Η πρόσληψη όμως του προσωπικού μπορεί να γίνεται αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και πριν τον αυτεπάγγελτο ή κατ ένσταση έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. Μετά τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων οι τυχόν ήδη προσληφθέντες που δεν περιλαμβάνονται σε αυτούς απολύονται. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόληση τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή..
13.  
  Οι δήμοι και οι κοινότητες και οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, πέραν της υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης τους. δύνανται να ασφαλίζουν περιουσιακά τους στοιχεία και δραστηριότητες κινητά ή ακίνητα, καθώς και την αστική ευθύνη εκ των δραστηριοτήτων που συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών τους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου. Στις ασφαλίσεις αυτές δύνανται να διαμεσολαβούν και δημοτικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα δραστηριότητες του ν. 1569/1985.
14.  
  Καταργείται εφεξής το άρθρο 19 του ν.δ. 3370/ 1955 περί κυρώσεως του Κωδικός Ελληνικής Ιθαγενείας (ΦΕΚ 258 Α).
15.  
  Η παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α) τροποποιείται ως εξής: Στο στοιχ. α) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4 Στο στοιχ. β) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση του Υποπρογράμματος 4 Στο στοιχ. γ) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 4 και 5 Στο στοιχ. δ) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 1, 2 και 4 Στο στοιχ. ε) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 2, 3 και 5 Στο στοιχ. στ) διαγράφονται οι λέξεις για τη χρηματοδότηση των Υποπρογραμμάτων 3, 4 και 5..
16.  
  Η προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/30.5.1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις παρατείνεται μέχρι την 31.12.2000 από τότε που έληξε.
17.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 2218/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ή βεβαίωση της παράβασης γίνεται από το όργανο της υπηρεσίας των παραγράφου 2 και 3 του άρθρου 24 του π δ. 410/1995 ή από υπαλλήλους του δήμου ή της κοινότητας, που ορίζονται με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας..
18.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 47 του π δ. 410/ 1995 προστίθενται τα εξής: Οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. που συνενώνονται σε έναν Ο.Τ Α. δεν μπορούν να εκλέγουν ή να είναι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων και δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι στο νέο Ο.Τ.Α. που προκύπτει από τη συνένωση..
19.  
  Το προσωπικό κοινότητας ή δήμου που καταργείται και δεν συνενώνεται ολόκληρος σε νέο Ο.Τ.Α., αλλά οι συνοικισμοί αυτού συνενώνονται σε περισσότερους από έναν νέους Ο.Τ.Α. κατανέμεται με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας στους νέους αυτούς Ο.Τ.Α. που προκύπτουν από τις συνενώσεις και καθίσταται προσωπικό αυτών.
20.  
  Μετά τις λέξεις οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του π.δ. 410/ 1995 προστίθενται οι λέξεις α και β βαθμού και πριν από τις λέξεις: η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας της ίδιας παραγράφου προστίθενται οι λέξεις: η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.
Άρθρο 10
1.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 897.000.000 δρχ. για τη διεξαγωγή εκάστης των εκλογών και 302.500.000 δρχ. για κάθε οικονομικό έτοςθα καλυφθούνγιαμεντο τρέχονοικονομικό έτος από τις σχετικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
2.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος των Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού θα καλύπτονται τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος, όσο και για τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων αυτών για την καταβολή ασφαλίστρων.
Άρθρο 12 "Κατασκευή Εφετείου Αθηνών"
1.  
  Προκειμένου για το έργο της κατασκευής των οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αποπεράτωσης του Εφετείου Αθηνών και της Αίθουσας Εορτών του Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών, που προκηρύχθηκε με την από 23 Φεβρουαρίου 1993 προκήρυξη της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ως συνολικό συμβατικό ποσό για την εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α), όπως ίσχυε κατά το χρόνο της προκηρύξεως (23.2.1993) και έχει εφαρμογή στο έργο αυτό, νοείται το ποσό που χρειάζεται για την ολοκλήρωση του εκτελούμενου έργου, με βάση τις ποσότητες εργασιών και υλικών που προέκυπταν από τις πραγματικές ανάγκες του έργου κατά το χρόνο της προκηρύξεώς του, όπως οι ανάγκες αυτές προσδιορίζονται και προκύπτουν από μελέτη του νέου φορέα κατασκευής του έργου (Θέμις Κατασκευαστική Α.Ε.), με προϋπολογισμό και τιμολόγηση του τριμήνου της μελέτης δημοπράτησης, που εγκρίνεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού Δικαιοσύνης. Κατά τον υπολογισμό των ποσοτήτων αυτών και της αξίας τους λαμβάνονται υπόψη και οι μεταβολές που επήλθαν στους κανονισμούς κατασκευής και εκτέλεσης του έργου αυτού, μετά την κατά το έτος 1969 σύνταξη της αρχικής μελέτης και μέχρι της προκηρύξεως. Το ως άνω συνολικό συμβατικό ποσό θα προκύψει μετά την εφαρμογή επί του τελικού ποσού του νεοκαταρτιζόμενου προϋπολογισμού της αρχικής μέσης έκπτωσης και με πρόσθεση των νεοεγκριθέντων απροβλέπτων. Το κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενο συνολικό συμβατικό ποσό εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τον έλεγχο τήρησης του ανώτατου ορίου υπέρβασης της δαπάνης του έργου. Αύξηση του ως άνω συνολικού συμβατικού ποσού πέραν του 50% απαγορεύεται (παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984). Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη Σύμβαση, που θα συνεχίσει να εκτελείται με το νομικό καθεστώς του χρόνου δημοπράτησης του Έργου. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 1418/1984 λογίζεται ως συμβατική δαπάνη κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών η δαπάνη που προσδιορίζεται στον αρχικό προϋπολογισμό της εν λόγω σύμβασης κατά κατηγορία και ομάδα ομοειδών εργασιών. Αρμόδιος για την κρίση των Αιτήσεων Θεραπείας του αναδόχου του έργου Συνέχιση και αποπεράτωση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών Εφετείου και Αίθουσας Εορτών Δικαστικού Μεγάρου Αθηνών είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και για τις εκκρεμείς Αιτήσεις Θεραπείας, ανεξάρτητα από το όργανο στο οποίο αυτές έχουν απευθυνθεί. Διάδικος στις νέες δίκες που ανοίγονται με προσφυγές του αναδόχου του πιο πάνω έργου κατά πράξεων που εκδίδονται ή έχουν εκδοθεί επί των πιο πάνω Αιτήσεων Θεραπείας είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης και αρμόδιο δικαστήριο είναι το Εφετείο Αθηνών. Επί των δικών που είναι ήδη σε εξέλιξη επί του προκειμένου έργου υπεισέρχεται ως διάδικος ο Υπουργός Δικαιοσύνης αντί της Αρχής κατά της οποίας έχει στραφεί ο ανάδοχος.
Άρθρο 13 "Αύξηση θέσεων αντιπροέδρων Αρείου Πάγου, Προέδρων Εφετών και Εισαγγελέων Εφετών"
1.  
  Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων των αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου αυξάνεται κατά μία (1) και ορίζονται σε εννέα (9), των προέδρων Εφετών αυξάνεται κατά δέκα (10) με τη δημοσίευση του παρόντος και εισέτι δέκα (10) από 1.1.1999 και ορίζονται σε ογδόντα τέσσερις (84), και των Εισαγγελέων Εφετών κατά πέντε (5) με τη δημοσίευση του παρόντος και κατά δύο (2) από 1.1.1999 και ορίζονται σε τριάντα επτά (37).
Άρθρο 14 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο11 "Προσθήκη και αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα"
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/ 1994, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις διατάξεις των νόμων 2247/1994 (άρθρο 1 παρ. 2 περ. α), 2335/1995 (άρθρο 17 παρ. 4), 2336/1995 (άρθρο 3 παρ. 2), 2434/1996 (άρθρο 25 παρ. 1) και 2527/1997 (άρθρο 1 παρ. 7) προστίθεται περίπτωση ιθ, που έχει ως εξής: ιθ) Το προσωπικό του κλάδου ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ν. 2472/1997). Ο διορισμός του προσωπικού τούτου γίνεται από την Αρχή, με επιλογή ή διαγωνισμό ύστερα από σχετική προκήρυξη σύμφωνα με απόφαση της Αρχής με την οποία ρυθμίζονται οι επί μέρους λεπτομέρειες. Για το διορισμό εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως..
2.  
  Οι προθεσμίες που ορίζονται στις παραγράφους 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 24 του ν. 2472/1997 λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 1998.
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των έξι (6) μελών της Αρχής είναι τετραετής. Μετά τη δεύτερη συγκρότηση της Αρχής γίνεται κλήρωση μεταξύ των έξι τακτικών μελών της, ώστε τρία να έχουν τετραετή θητεία και τρία διετή.
4.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 του ν. 2472/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Οι μηνιαίες αποδοχές του Προέδρου της Αρχής είναι αντίστοιχες με το σύνολο των εκάστοτε μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των δε μελών της Αρχής αντίστοιχες με το σαράντα τοις εκατό (40%) των αποδοχών του Προέδρου κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη. Οι αποδοχές των αναπληρωτών του Προέδρου και των μελών της Αρχής είναι αντίστοιχες με το 1/3 των μηνιαίων αποδοχών του Προέδρου και των τακτικών μελών της Αρχής και καταβάλλονται σε αυτούς εφόσον κατά βεβαίωση του Προέδρου της Αρχής προσέφεραν κατά τη διάρκεια του μηνός υπηρεσία πλην της τυχόν συμμετοχής τους σε συνεδριάσεις της Αρχής. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών της Αρχής και του Γραμματέα για κάθε συνεδρίαση στην οποία μετέχουν ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Οι διατάξεις για τις δαπάνες κινήσεως των μετακινούμενων προσώπωνμε εντολήτου Δημοσίουγια εκτέλεση υπηρεσίας που ισχύουν κάθε φορά έχουν εφαρμογή και για τη μετακίνηση των μελών και των υπαλλήλων της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Αρχής εκδίδει τις σχετικές εντολές μετακίνησης. Η ισχύς των παραπάνω διατάξεων αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής..
5.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 2472/ 1997 προστίθεται πέμπτο εδάφιο, που έχει ως εξής: Ως υπάλληλοι του Τμήματος Ελεγκτών της Γραμματείας της Αρχής μπορούν να προσλαμβάνονται και δικηγόροι, χωρίς να αποβάλλουν τη δικηγορική ιδιότητα, αλλά με αναστολή της ασκήσεως της δικηγορίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους..
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1256 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1569 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1569 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1989/1851 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1851 1989
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1993/2429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2429 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση της 93/81/ΕΥΡΑΤΟΜ, Ε.Κ.Α.Χ., Ε.Ο.Κ. απόφασης του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1993 για την τροποποίηση της πράξης που αφορά την εκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με άμεση καθολική ψηφοφορία, η οποία προσαρτάται στην απόφαση 7[...]" 1994/2196 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. 1994/2247 1994
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2344 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις. 1996/2408 1996
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 1997/2472 1997
Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 1997/2477 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 1997/2539 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2396 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3370 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/28 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/28 1980
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 1994/92 1994
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ[...]" 1997/133 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. 1998/2672 1998
Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις. 2001/2920 2001
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. 2003/3146 2003
Παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις 2004/3226 2004
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. 2005/3345 2005
Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές δια­τάξεις 2006/3468 2006
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. 2006/3488 2006
Κανονισμός λειτουργίας για τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη. 1998/291 1998
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. 1999/273 1999