Κύρωση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 2S παρ. 1 του Συντάγματος, τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης, μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υπογράφηκαν στη Λευκωσία στις 23 και 24 Ιανουαρίου 1997, αντίστοιχα, των οποίων το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, έχει ως έξης: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ο Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣτη σημασίατης πολύπλευρηςσυνεργασίας μεταξύ Ελλάδαςκαι Κύπρουσε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα, ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συμβάλλουν και να στηρίξουν με τη συνεργασία σε τομείς της αρμοδιότητας των δύο Υπουργείων την κοινή αντιμετώπιση και το συντονισμό, στοιχεία σταθερά των φιλικών και αδελφικών σχέσεων των δύο χωρών, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ υπόψη τις τάσεις και τις εξελίξεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη, και ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ απαραίτητη τη συνεργασία σε θέματα αρμοδιότητας τους, καθώς και την αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών και το συντονισμό των ενεργειών τους σε διμερές και διεθνές επίπεδο, συμφωνούν στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων στους τομείς αρμοδιότητας των δύο Υπουργείων. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παίρνουν όλο τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους. Ειδικότερα η συνεργασία θα περιλαμβάνει: Άρθρο 1. Θέματα Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΗ συνεργασία στον τομέα αυτόν περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών που αναφέρονται στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να προετοιμαστεί η Κυπριακή πλευρά για την ενταξιακή διαδικασία. Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των υπηρεσιακών στελεχών των δύο Υπουργείων, των αιρετών και των υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών, με σκοπό να γνωρίσουν σε βάθος τα αντίστοιχα συστήματα τοπικής αυτοδιοίκησης και να αποκομίσουν χρήσιμα στοιχεία για την οργάνωση και λειτουργία του θεσμού στις δύο χώρες. Κοινή οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης για αιρετούς και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης με συμμετοχή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος και της Ένωσης Δήμων Κύπρου Επέκταση των αδελφοποιήσεων πόλεων και αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρθρο 2: Θέματα Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής ΠροστασίαςΗ συνεργασία στον άνω τομέα επεκτείνεται στη θεσμική οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας όσο και στην κοινή δράση σε περιπτώσεις . ανάγκης. Τα ειδικότερα ζητήματα θα εξετάζονται από τη Διαρκή Συντονιστική Επιτροπή Συνεργασίας. Άρθρο 3: Αντιμετώπιση κοινών θεμάτων αρμοδιοτήτων των δύο ΥπουργείωνΤα δύο Μέρη συμφωνούν να αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της Διαρκούς Συντονιστικής Επιτροπής Συνεργασίας τα προβλήματα των πολιτών της μιας χώρας που διαβιούν στην άλλη. Αυτό θα γίνεται στο πλαίσιο του κλίματος των αδελφικών σχέσεων, με πνεύμα αμοιβαιότητας και με στόχο την όσο το δυνατόν ελαχιστοποίηση και συνολική αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Άρθρο 4: Αντιμετώπιση θεμάτων ομογενών που δεν είναι πολίτες των δύο χωρώνΤα δύο Μέρη θα συνεργάζονται και θα μεριμνούν για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αναφέρονται στους ομογενείς, οι οποίοι εγκαθίστανται για παραμονή και εργασία στις δύο χώρες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας γίνεται καταγραφή αυτών των προβλημάτων και παρακολουθείται η αντιμετώπιση τους. Άρθρο 5: Άλλα θέματα που θα εισηγούνται τα δύο ΜέρηΤα δύο Μέρη έχουν τη δυνατότητα εξέτασης ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στο πνεύμα του παρόντος Πρωτοκόλλου. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Άρθρο 6: Οργανωτικές ΡυθμίσειςΤο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ενεργεί μέσω του Γενικού Διευθυντή ή άλλου αρμόδιου λειτουργού που ήθελε οριστεί για το σκοπό αυτόν. Η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου θα διενεργείται με βάση την ισότιμη φιλοξενία με τον ακόλουθο τρόπο: Η πλευρά που δέχεται τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και η πλευρά που παρέχει τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης μέσα στην επικράτεια του. Άρθρο 7: Προγράμματα ΣυνεργασίαςΓια την υλοποίηση της συνεργασίας τα αρμόδια Υπουργεία θα διαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας με διετή ισχύ, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους συγκεκριμένους στόχους, τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου θα προέρχεται τόσο από τα δύο Υπουργεία, όσο και από σχέδια τεχνικής βοήθειας ή και άλλες διαθέσιμες πηγές, όπως θα συμφωνείται μεταξύ των δύο Υπουργείων. Άρθρο 8: Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή για θέματα Εσωτερικών ΥποθέσεωνΤην ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του πλαισίου συνεργασίας θα έχει Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή και η οποία αποτελείται: Από Ελλαδικής πλευράς, από τρία μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Από Κυπριακής πλευράς, από τρία μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αποστολή της Επιτροπής είναι: Η κατάρτιση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας. Ο συντονισμός και η εξέταση των θεμάτων που υποβάλλουν σ αυτό υπό μορφή εισηγήσεων οι διάφορες υπηρεσίες. Η επίλυση θεμάτων συνεργασίας και η προετοιμασία των εκάστοτε συναντήσεων των δυο Υπουργών Η Επιτροπή θα συνέρχεται δύο φορές ετησίως, υπό την προεδρία των δύο Υπουργών στην Αθήνα και τη Λευκωσία εναλλάξ, για μελέτη και αξιολόγηση της προόδου των προγραμμάτων συνεργασίας, διασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ τους.: Οι δύο πλευρές θα επικοινωνούν άμεσα, όποτε χρειαστεί. Η πλευρά που οργανώνει τη συνάντηση στη χώρα της θα καταρτίζει σχέδιο ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα αποστέλλει στην άλλη πλευρά δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνάντηση. Άρθρο 9: Θέση σε ισχύ - διάρκειαΤο Πρωτόκολλο αυτό υπόκειται σε έγκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ισχύς του αρχίζει από τη μεταξύ των Μερών ανταλλαγή των διπλωματικών διακοινώσεων με τις οποίες θα γνωστοποιείται αμοιβαία η ολοκλήρωση από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος των προϋποθέσεων για τη θέση του σε ισχύ. Το Πρωτόκολλο αυτό ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται αυτοδίκαια για διαδοχικές περιόδους ενός χρόνου, εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη το καταγγείλει γραπτώς έξι μήνες πριν από τη λήξη του. Έγινε και υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 23 Ιανουαρίου 1997 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της ΕλληνικήςΔημοκρατίας ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Για την Κυβέρνηση της ΚυπριακήςΔημοκρατίας ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Υπουργός ΕσωτερικώνΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα πολυεπίπεδης διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Χωρών, εν όψει ιδίως: της ενίσχυσης των μεταξύ τους δεσμών, της γενικευμένης συνεργασίας των Κυβερνήσεων των δύο Χωρών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, της κοινής στόχευσης των Κυβερνήσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης των δύο Χωρών, συμφωνούν στην ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ τους στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα, η συνεργασία θα περιλαμβάνει: Άρθρο 1: Κοινές προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησηςΤα δύο Υπουργεία θα συνεργάζονται αναφορικά με την προετοιμασία, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής σχεδίων, προγραμμάτων και μέτρων για την: (α) Οργανωτική αναδιοργάνωση των δημοσίων υπηρεσιών. (β) Απλούστευση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. (γ) Βελτίωση μεθόδων εργασίας και εισαγωγή συγχρόνων τεχνολογιών. (δ) Ορθολογική διαμόρφωση των επιπέδων στελέχωσης. (ε) Αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. (στ) Βελτίωση της εικόνας της δημόσιας διοίκησης. Άρθρο 2: Συνεργασία σε ευρεία βάση στον τομέα της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης διοικητικών στελεχών και πραγματοποίηση κοινών προγραμμάτων από τους εξειδικευμένους φορείς επιμόρφωσης των δύο ΜερώνΤα δύο Υπουργεία θα διοργανώνουν επιμορφωτικά προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, τα οποία θα απευθύνονται σε δημόσιους λειτουργούς ή και σε προσωπικό του ημιδημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τόσο των δύο χωρών όσο και χωρών της ευρύτερης περιοχής τους. Ο προγραμματισμός, το περιεχόμενο και οι λεπτομέρειες των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων θα συμφωνούνται μεταξύ των δύο Υπουργείων. Άρθρο 3: Διεξαγωγή ερευνών και μελετώνΤα δυο Υπουργείαθα προωθούν την έρευνα στον τομέα της δημόσιας διοίκησης μέσω εκπόνησης και εφαρμογής κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με συμμετοχή φορέων της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και με συμμετοχή φορέων από άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής τους. Το αντικείμενο των ερευνών και μελετών και οι άλλες σχετικές λεπτομέρειες θα συμφωνούνται μεταξύ των δύο Υπουργείων. Άρθρο 4: Ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριώνΤα δύο Υπουργεία θα προωθήσουν την εγκαθίδρυση σε συστηματική βάση μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών και αξιοποίησης εμπειριών σε θέματα δημόσιας διοίκησης και ιδιαίτερα: την ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων λειτουργών των δύο Μερών μέσω ανταλλαγών στελεχών και λοιπού προσωπικού, την προώθηση της συμμετοχής της Κύπρου σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα, το συντονισμό της διεθνούς παρουσίας των δύο Μερών στο εξωτερικό και των συμμετοχών σε συνέδρια/ σεμινάρια που αφορούν θέματα δημόσιας διοίκησης που οργανώνει η κάθε Χώρα, την πρακτική αξιοποίηση της διεθνούς διοικητικής εμπειρίας. Άρθρο 5: Ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών για τη μελέτη εξειδικευμένων θεμάτων δημόσιας διοίκησηςΤα δύο Υπουργεία θα προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών σε θέματα ή ειδικότητες που θα συμφωνούνται αναφορικά με τη δημόσια διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό. Σε όλες τις μορφές συνεργασίας έμφαση θα δίνεται στην αξιοποίηση προγραμμάτων και εμπειριών σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Άρθρο 6: Οργανωτικές ρυθμίσειςΤο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ενεργεί μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Εκσυγχρονισμού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης. Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας θα ενεργεί μέσω της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και της Κυπριακής Ακαδημίας Δημόσιας Διοίκησης. Η ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου θα διενεργείται με βάση την ισότιμη φιλοξενία με τον ακόλουθο τρόπο: Η πλευρά που δέχεται τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής και η πλευρά που παρέχει τη φιλοξενία θα καλύπτει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και διακίνησης μέσα στην επικράτεια της. Άρθρο 7: Προγράμματα συνεργασίαςΓια την υλοποίηση της συνεργασίας τα αρμόδια Υπουργεία θα διαμορφώνουν προγράμματα συνεργασίας με διετή ισχύ, τα οποία θα περιλαμβάνουν τους συγκεκριμένους στόχους, τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους. Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που θα αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου θα προέρχεται τόσο από τα δύο Υπουργεία όσο και από σχέδια τεχνικής βοήθειας ή/και άλλες διαθέσιμες πηγές, όπως θα συμφωνείται μεταξύ των δύο Υπουργείων, Άρθρο 8: Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή για θέματα Δημόσιας ΔιοίκησηςΤην ευθύνη για την αποτελεσματική υλοποίηση του πλαισίου συνεργασίας θα έχει Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή η οποία αποτελείται: Από Ελλαδικής πλευράς, από τρία μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Από Κυπριακής πλευράς, από τρία μέλη που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Αποστολή της Επιτροπής είναι: - Η κατάρτιση και παρακολούθηση των προγραμμάτων συνεργασίας. Ο συντονισμός και η εξέταση των θεμάτων που υποβάλλουν σε αυτή υπό μορφή εισηγήσεων οι διάφορες υπηρεσίες. Η επίλυση θεμάτων συνεργασίας και η προετοιμασία των εκάστοτε συναντήσεων των δύο Υπουργών. Η Επιτροπή θα συνέρχεται δυο φορές ετησίως, υπό την προεδρία των δύο Υπουργών, στην Αθήνα και τη Λευκωσία εναλλάξ, για μελέτη και αξιολόγηση της προόδου των προγραμμάτων συνεργασίας διασφαλίζοντας τη συνεχή και απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ τους. Οι δύο πλευρές θα επικοινωνούν άμεσα, όποτε χρειαστεί. Η πλευρά που οργανώνει τη συνάντηση στη Χώρα της θα καταρτίζει σχέδιο ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα αποστέλλεται στην άλλη πλευρά δεκαπέντε τουλάχιστον ημέρες πριν οπό τη συνάντηση Άρθρο 9: Θέση σε ισχύ - διάρκειαΤο Πρωτόκολλο αυτό υπόκειται σε έγκριση, σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις που ισχύουν σε κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος. Η ισχύς του αρχίζει από τη μεταξύ των Μερών ανταλλαγή των διπλωματικών διακοινώσεων, με τις οποίες θα γνωστοποιείται αμοιβαία η ολοκλήρωση από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος των προϋποθέσεων για τη θέση του σε ισχύ. Το Πρωτόκολλο αυτό ισχύει για πέντε χρόνια και ανανεώνεται αυτοδίκαια για διαδοχικές περιόδους ενός χρόνου, εκτός εάν ένα από τα Συμβαλλόμενα Μέρη το καταγγείλει γραπτώς έξι μήνες πριν από τη λήξη του Έγινε και υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 24 Ιανουαρίου 1997 σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά. Για την Κυβέρνηση της ΕλληνικήςΔημοκρατίας ΛΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ. Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Για την Κυβέρνηση της ΚυπριακήςΔημοκρατίας ΧΡΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Υπουργός Οικονομικών
Άρθρο 2
1.  
    Τα προγράμματα συνεργασίας του άρθρου 7 του κάθε Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με τα οποία θα ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα λεπτομερειακού και τεχνικού χαρακτήρα και τα οποία θα περιλαμβάνουν τους συγκεκριμένους στόχους, τα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους, θα καταρτισθούν από τους αντιπροσώπους των αρμόδιων Υπουργείων των Συμβαλλόμενων Μερών και θα υπογραφούν από τους αρμόδιους Υπουργούς
2.  
    Τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά, που καταρτίζονται από τη Διαρκή Συντονιστική Επιτροπή του άρθρου θ του κάθε Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών. Άρθροτρίτο Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας που κυρώνονται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 αυτών. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία