ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2628

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)» και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Άρθρο 1 Ι, Συνιστάται Οργανισμός με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) με έδρα την Αθήνα. 0 Οργανισμός έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. 2.Σκοπός του Οργανισμού είναι η μέριμνα για τη χρηματοδότηση του Δημοσίου, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής διάρθρωσης (σύνθεσης και χρονικής διάρκειας) του δημόσιου χρέους ανάλογα με τις ανάγκες της Χώρας και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού ο Οργανισμός, αφού λάβει υπόψη του το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Οικονομικών ετήσιο πρόγραμμα κάλυψης των δανειακών αναγκών του Δημοσίου σε δραχμές και συνάλλαγμα: 1)Προβαίνει σε έρευνα των αγορών εσωτερικού και εξωτερικού, στην αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων για τη διενέργεια του εσωτερικού και του εξωτερικού δανεισμού και τη βελτίωση της σχέσης δανεισμού και διαθεσίμων. Ρ) Αναλαμβάνει ως εντολοδόχος και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α), τη διαχείριση και εκτέλεση του προγράμματος δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, με τη σύναψη δανείων, τη διεξαγωγή εκδόσεων τίτλων και δημοπρασιών, την παρακολούθηση και στήριξη της αγοράς των ομολόγων και ό,τι άλλο απαιτείται για την αποτελεσματική εκτέλεση και διαχείριση του προγράμματος αυτού, με μέσα που ο Οργανισμός κρίνει προσφορότερα, ώστε να επιτυγχάνεται βελτίωση του κόστους δανεισμού και εξασφάλιση των εκάστοτε χρηματοδοτικών αναγκών του Ελληνικού Δημοσίου, όπως η οργάνωση παρουσιάσεων προς τραπεζικά ιδρύματα και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, καθώς και επενδυτές και οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ανακοινώσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή έντυπα, επιμέλεια και σύνταξη πληροφοριακών δελτίων και εντύπων με υλικό σχετικό με το δημόσιο χρέος και τις οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές της Χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος. 2)Συντάσσει εκθέσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών για την εξέλιξη του δημόσιου χρέους και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με την πολιτική διαχείρισης και διάρθρωσής του. 3.Ο Οργανισμός μπορεί, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη σύναψη δανείων από την εσωτερική ή εξωτερική αγορά των οργανισμών και φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 119 Λ), να προβαίνει στην παρακολούθηση (mοnitοring) της εξυπηρέτησης τους, να συντονίζει το χρονικό προγραμματισμό δανεισμού τους και να αξιολογεί τις συνέπειες που ανακύπτουν για το δημόσιο χρέος και την εξυπηρέτηση του. Άρθρο Άρθρο 2 Διοικητικό Συμβούλιο 1.Ο Οργανισμός διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από α) το Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), ως Πρόεδρο, β) το Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισμού ή τον ασκούντα τα καθήκοντα αυτά, ως Αντιπρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, γ) έναν εκ των Υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος ή άλλο ανώτατο στέλεχός της με αναπληρωτή Διευθυντή της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων με αναπληρωτή το Γενικό Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ε) το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού. 2.Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 3.Η θητεία κάθε μέλους του Δ.Σ. διαρκεί για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα ή κατέχει τη θέση από την οποία προέρχεται, συνεχίζει όμως να ασκεί νομίμως τα καθήκοντά του μέχρι το διορισμό και την ανάληψη των καθηκόντων του νέου μέλους που το αντικαθιστά. Η αποζημίωση του Προέδρου και των μελών του Δ. Σ. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 4.Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού, καθώς και τον αναπληρωτή του. Άρθρο 3 1.Το Δ.Σ. έχει τη γενική αρμοδιότητα για όλα τα θέματα που αφορούν τον Οργανισμό, εκτός από εκείνα που ανατίθενται σε άλλο όργανο και ιδίως: 1)καταστρώνει το Πρόγραμμα Δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου σε ετήσια, τριμηνιαία και μηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματοδοτικές ανάγκες σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις εκτιμήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) 2)παρακολουθεί την πορεία του προγράμματος δανεισμού του Δημοσίου και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τα αναγκαία μέτρα και τις απαιτούμενες προσαρμογές για την πραγματοποίηση του 3)καταρτίζει τον υπηρεσιακό Κανονισμό Λειτουργίας και το Γενικό Κανονισμό Προσωπικού, οι οποίοι εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών 4)υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών προτάσεις για θέματα που ανάγονται στην εκπλήρωση των σκοπών του Οργανισμού 5)ο Οργανισμός μπορεί να αναθέτει καθήκοντα χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η ανάθεση μπορεί να γίνεται με απευθείας σύμβαση, είτε ύστερα από διαγωνισμό είτε χωρίς διαγωνισμό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζεται το εξειδικευμένο έργο της ανάθεσης και η αμοιβή του συμβούλου 6)εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό. 2.Το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ή μέλος του να υπογράφουν με εντολή του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., κάθε μορφής πράξεις, έγγραφα εντάλματα ή αποφάσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα του. 3.Το Δ.Σ. συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου εάν ελλείπει ο Πρόεδρος, τακτικά, τουλάχιστο μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη. 4.Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται. 5.Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστο μέλη του. 6.Η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. όταν αυτός αναπληρώνει τον Πρόεδρο. 7.Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στα δικαστήρια και τις δικαστικές και διοικητικές αρχές. Μπορεί όμως να εξουσιοδοτεί και άλλο πρόσωπο μέλος ή μη του Λ.Σ. για την εκπροσώπηση αυτή. Άρθρο 4 Γενικός Διευθυντής και Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 1.Ο Γενικός Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από επιλογή μεταξύ προσώπων μεγάλης εμπειρίας σε θέματα χρηματαγορών με αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η θητεία τους ορίζεται τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται. Με την απόφαση διορισμού καθορίζεται και η αποζημίωση τους. 2.Σε περίπτωση τοποθέτησης με απόσπαση στις παραπάνω θέσεις προσώπων που είναι ήδη δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 119 Α), κατά το χρόνο της θητείας τους στον Οργανισμό διατηρούνται ακέραια τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα στο φορέα από τον οποίο προέρχονται, η θέση τους στην επετηρίδα και πάντα τα προσκτώμενα, λόγω προϋπηρεσίας ή συναφή προς τη θέση τους και το βαθμό τους δικαιώματα. Ο χρόνος της θητείας τους στον Οργανισμό θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε σχετική συνέπεια, αλλά η μισθοδοσία τους βαρύνει τον Οργανισμό. 3.Ο Γενικός Διευθυντής: 1)Προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού. 2)Συντονίζει το έργο των Τμημάτων και παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.. 3)Εισηγείται θέματα προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της αρμοδιότητας του. 4)Συντάσσει και εισάγει στο Δ. Σ. προς έγκριση τις εισηγήσεις και προτάσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 3. 5)Προωθεί τις αποφάσεις για το δανεισμό του Ελληνικού Δημοσίου από την εσωτερική και εξωτερική αγορά στο πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος Δανεισμού που έχει εγκρίνει το Δ.Σ., στ) Συνάπτει για λογαριασμό και στο όνομα του Δημοσίου τις συμβάσεις δανεισμού και διαχείρισης του δημόσιου χρέους που αποφασίσθηκαν από το Δ.Σ.. Λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και περιστάσεων σχετικά με την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού του Δημοσίου. 6)Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, προαγωγή ή μετάταξη του προσωπικού. 7)Μπορεί να κατανέμει καθήκοντα και αρμοδιότητες σε διευθυντές ή στελέχη του Οργανισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. 8)Εχει όσα άλλα καθήκοντα του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.. 4.Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: 1)αναπληρώνει το Γενικό Διευθυντή όταν ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, 2)προΐσταται του γραφείου υποστήριξης και γραμματείας, γ)προεδρεύει του υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου και 3)εισηγείται στο Λ. Σ. θέματα που αναφέρονται στο διοικητικό προσωπικό. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού ανατίθενται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και άλλες συγκεκριμένες και αποκλειστικές αρμοδιότητες. Άρθρο 5 1.Στον Οργανισμό λειτουργούν τρία (3) Τμήματα: α) Τμήμα Εσωτερικού Δανεισμού Αντικείμενο του Τμήματος αυτού είναι οι εκδόσεις τίτλων σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δ. Σ. και ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών. 1)Τμήμα Εξωτερικού Δανεισμού Αντικείμενο του Τμήματος αυτού είναι να παρακολουθεί τις διεθνείς αγορές και μεριμνά για την αξιολόγηση προτάσεων, προγραμματισμό και διενέργεια του εξωτερικού δανεισμού του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. και τις ανάγκες του Υπουργείου Οικονομικών. 2)Τμήμα Παρακολούθησης Αγορών Αντικείμενο του Τμήματος είναι η καταγραφή των υποχρεώσεων, η επεξεργασία των στοιχείων του χρέους και η διαμόρφωση και αξιολόγηση προτάσεων για τη χρονική ανακατανομή του και την επιμήκυνση της μέσης διάρκειάς του. Αξιολογεί τις υποβαλλόμενες προτάσεις δανεισμού και επαναδανεισμού, εκτός των προγραμματισμένων εκδόσεων. Παρακολουθεί τις αγορές μέσω των σχετικών σύγχρονων ηλεκτρονικών συστημάτων (Reuter, Βlοοmberg κ.λπ.), καθώς και σε κοινές συναντήσεις με τα στελέχη της αγοράς (Βασικοί και μη Διαπραγματευτές Αγοράς). Υποβάλλει εκθέσεις για τη διενέργεια εκδόσεων τίτλων, τη σύναψη ειδικών δανείων σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα και μεριμνά για την ενεργοποίηση μηχανισμού στήριξης τιμών. 2.Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης και Γραμματείας Το Γραφείο αυτό έχει την ευθύνη του προσωπικού και στηρίζει λογιστικά, γραμματειακά και με βοηθητικό προσωπικό τα υπόλοιπα Τμήματα του Οργανισμού. 3.Ο Οργανισμός για την εκπλήρωση του σκοπού του δύναται επίσης να οργανώσει Αίθουσα Συναλλαγών (Dealing Rοοm). 4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από πρόταση του Δ.Σ. ρυθμίζονται τα θέματα του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Οργανισμού και των σχέσεών του με τις συναφείς Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών. Με τον Κανονισμό μπορεί να γίνεται αναδιάρθρωση των Τμημάτων. Άρθρο 6 Για τη στελέχωση του Οργανισμού συνιστώνται οι εξής θέσεις: 1.Μόνιμου προσωπικού: 1)Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού. 2)Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου Δ.Ε. Δακτυλογράφων-Χειριστών Η/Υ. 2.Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: 1)Μία (1) θέση Διευθυντή Τμήματος Εσωτερικού Δανεισμού. 2)Μία (1) θέση Διευθυντή Τμήματος Εξωτερικού Δανεισμού. 3)Μία (1) θέση Διευθυντή του Τμήματος Παρακολούθησης Αγορών. 4)Δώδεκα (12) θέσεις εξειδικευμένων οικονομικών στελεχών. 3.Βοηθητικού προσωπικού: Τρεις (3) θέσεις κλητήρων και τρεις (3) θέσεις φυλάκων. 4.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., μπορεί να αναδιαρθρώνονται, συγχωνεύονται ή καταργούνται κλάδοι και θέσεις κάθε βαθμού ή ειδικότητας, μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού, να καθορίζονται ειδικά τυπικά προσόντα κάθε κλάδου ή ειδικότητας και να τροποποιούνται οι κλάδοι και τα προσόντα διορισμού σε αυτούς, καθώς και στις θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 5.Η κατανομή των θέσεων του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση του Δ.Σ.. Άρθρο 7 1.Προσόντα διορισμού ή απόσπασης ή μετάταξης στους κλάδους προσωπικού των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 6 ορίζονται τα εξής: 1)Κλάδος Διοικητικός - Λογιστικός Πτυχίο αναγνωρισμένης ανώτατης οικονομικής σχολής, πλήρη γνώση της χρήσης υπολογιστών και σύγχρονων λογιστικών πακέτων (Μicrοsοft Οffice) και επαρκή γνώση ξένων γλωσσών, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον πλήρη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 2)Κλάδος Δακτυλογράφων Απολυτήριο Λυκείου, άριστη γνώση χρήσης υπολογιστών και των συγχρόνων πακέτων, ελληνικής και αγγλικής δακτυλογραφίας και επαρκή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας. 3)Κλάδος Κλητήρων και Φυλάκων Απολυτήριο Γυμνασίου και στοιχειώδη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 2.Ως ελάχιστα προσόντα διορισμού στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου 6 ορίζονται πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΑΕΙ.) της ημεδαπής ή νομίμως αναγνωρισμένου της αλλοδαπής, σε ανάλογους γνωστικούς τομείς, άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και εξειδικευμένη γνώση σε αντικείμενα συναφή με το σκοπό του Οργανισμού, η οποία αποδεικνύεται είτε με αποδεδειγμένη συναφή και επαρκή προϋπηρεσία είτε με συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές ή με συνδυασμό τους. Άρθρο Άρθρο 8 Πλήρωση θέσεων προσωπικού 1.Η κάλυψη των θέσεων της παραγράφου Ι του άρθρου 6 γίνεται με διορισμό ή πρόσληψη. 2.Η κάλυψη των θέσεων του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να γίνεται με απόσπαση, μετάταξη προσωπικού από τις δημόσιες υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα της παραγράφου 2 του άρθρου 4, που έχουν ασχοληθεί σε παρεμφερείς δραστηριότητες, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού. Με την Ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται πρόσθετη αμοιβή, πέρα από τις αποδοχές της θέσης που οργανικά κατέχει. 3.Πλήρωση Θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού: 1)Το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 6 προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται 2)Ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία προκήρυξης, αξιολόγησης και πρόσληψης ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). 3)Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από γνώμη του Δ.Σ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι αποδοχές των προσλαμβανομένων, κατά παρέκκλιση του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. 4)Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί, επίσης, να γίνει και με απόσπαση δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με ανάθεση καθηκόντων με παράλληλη πλήρη ή μειωμένη άσκηση των κύριων καθηκόντων τους, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις. 5)Η απόσπαση ή η ανάθεση καθηκόντων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για διάστημα μέχρι τριών (3) ετών, που μπορεί να παρατείνεται. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζεται, πέρα από τις αποδοχές της θέσης που οργανικά κατέχει, και πρόσθετη αμοιβή, ειδικά αιτιολογημένη για τις απαιτήσεις της εργασίας στον Οργανισμό και με συγκεκριμένα κριτήρια ελέγχου της απόδοσης. 6)Ο χρόνος της απόσπασης ή της ανάθεσης του προσωπικού του άρθρου αυτού λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώμενοι κατά το χρόνο της απόσπασης τους εξακολουθούν, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία, στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση και υπάγονται στους φορείς ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. 4.Οι Διευθυντές των Τμημάτων ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ.. Σε περίπτωση που κατέχουν θέση στο δημόσιο τομέα, στην ίδια απόφαση καθορίζεται αν η ανάθεση των καθηκόντων τους γίνεται παράλληλα με τα καθήκοντα της θέσης που, τυχόν, κατέχουν τα πρόσωπα αυτά στο δημόσιο τομέα ή αποκλειστικά. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση αποτελεί και πράξη απόσπασης από την κύρια θέση κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Η αποζημίωσή τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο των απολαβών αντίστοιχων στελεχών της αγοράς. 5.Πλήρωση θέσεων βοηθητικού προσωπικού: 1)Το προσωπικό της παραγράφου 3 του άρθρου 6 προσλαμβάνεται με τη διαδικασία του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 από τον ίδιο το φορέα, τηρουμένων όσων ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α). 2)Οι περιπτώσεις γ, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού μπορεί να εφαρμόζονται και στην πρόσληψη του βοηθητικού προσωπικού ή την πλήρωση των θέσεων αυτού. Άρθρο Άρθρο 9 Πόροι - Διαχείριση Ι, Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. έχει τακτικούς και έκτακτους πόρους για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών. Ο Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συντάσσει ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργικών δαπανών. α) Τακτικοί πόροι είναι: αα) Ετήσια κρατική επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, στον οποίο εγγράφεται με ιδιαίτερο κωδικό αριθμό με τίτλο Επιχορήγηση Ο.Δ.ΔΗ.Χ. αβ) Ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. β) Έκτακτοι πόροι είναι επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους εισφορές του Δημοσίου, νομικών ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών. 2.Η οικονομική διαχείριση γίνεται με τον τρόπο και από τα όργανα που προβλέπει Ειδικός Κανονισμός που καταρτίζεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Λογιστικά ακολουθείται το διπλογραφικό σύστημα. Η οικονομική διαχείριση δεν υπάγεται στις διατάξεις περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ. ούτε υπόκειται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου 3 Ο ετήσιος ισολογισμός του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. συντάσσεται με τη λήξη του λογιστικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Δ.Σ. του Οργανισμού για τη διαχείριση και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του κατά το λογιστικό έτος, καθώς και για τις προβλέψεις του για το μέλλον. 4.Τα πλεονάσματα του ετήσιου απολογισμού του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. μεταφέρονται στην οικονομική χρήση του επόμενου έτους. 5.Οι προμήθειες για τις ανάγκες του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. γίνονται σύμφωνα με Ειδικό Κανονισμό που καταρτίζει το Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών. Μέχρι την κατάρτιση του Κανονισμού αυτού οι ανάγκες σε προμήθειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του Οργανισμού γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα περί προμηθειών νομοθεσία. Άρθρο Άρθρο 10 Τελικές διατάξεις Ι. Ο Οργανισμός απολαμβάνει των δικονομικών, φορολογικών και λοιπών ουσιαστικών προνομίων, καθώς και των ατελειών που ισχύουν για το Δημόσιο 2.Ο Οργανισμός καλύπτεται νομικά από Πάρεδρο ή Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. που τοποθετείται με απόφαση του Προέδρου του και εκπροσωπείται δικαστικώς από το Ν.Σ.Κ.. 3.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Οργανισμού, να προσληφθεί με πλήρη απασχόληση ως ειδικός νομικός σύμβουλος, δικηγόρος εξειδικευμένος στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και τις Διεθνείς Οικονομικές Συμβάσεις Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης του και η πάγια αντιμισθία του. Με απόφαση του Δ Σ καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα που του ανατίθενται. 4.Στις καταρτιζόμενες από το Δ.Σ. συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου περιλαμβάνονται όροι δεοντολογίας, με τις οποίες δεσμεύονται τα στελέχη του Οργανισμού ως προς την αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες του Οργανισμού και προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Άρθρο 11 1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 1. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να δανείζεται ελευθέρως είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό σε αλλοδαπό νόμισμα ή σε δραχμές. 2.Στο άρθρο 1 του ν. 2187/1994 (ΦΕΚ 16 Α΄) προστίθεται νέα παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7.Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, όπως, ενεργώντας ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου, συνάπτει και διαχειρίζεται τα αναφερόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δάνεια, χρησιμοποιώντας μέσα και μεθόδους που αναφέρονται στις παραγράφους αυτές, καθώς και στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού του Οργανισμού. 3.Στο άρθρο 1 του ν.2359/1995 (ΦΕΚ 241 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: 6. Στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα δύο δισεκατομμυρίων δραχμών (492.000.000.000) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται και το ποσό της αποζημίωσης που κατέβαλε η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) Α.Ε. στο προσωπικό της Α.Ε. Νεώριο Ναυπηγεία Σύρου έναντι ισόποσης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας. 4.Η αναφερόμενη στο άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 2469/ 1997 προθεσμία μέχρι την 31.12.1997, παρατείνεται μέχρι την 31.12.1998. Άρθρο Άρθρο 12 1.Η παράγραφος 3 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2433/1996 (ΦΕΚ 180 Α΄) και της παρ. 9 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: 3. Οι λογαριασμοί του Δημοσίου, που λειτουργούν χωρίς τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο, καταργούνται εντός τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα τυχόν υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία των καταργούμενων λογαριασμών αποτελούν δημόσια περιουσία, τα δε χρηματικά υπόλοιπα αυτών κατατίθενται σε δημόσια οικονομική υπηρεσία μέσα σε τρία (3) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εμφανίζονται στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. 2.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 60 του ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2433/1996 και της παρ. 10 του άρθρου 31 του ν. 2579/1998, αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Υποχρεώσεις πληρωτέες σε βάρος των καταργούμενων λογαριασμών, που είχαν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται εφεξής, μπορεί να εξοφληθούν από το χρηματικό υπόλοιπο αυτών μέσα στην ως άνω προθεσμία των τριών (3) ετών. Άρθρο Άρθρο 13 Κατάργηση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 1.Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ), που ιδρύθηκε με το ν.δ. 2473/1953, καταργείται και τίθεται υπό εκκαθάριση. Μέχρις ότου περατωθεί η εκκαθάριση το εν λόγω νομικό πρόσωπο εξακολουθεί να υπάρχει για τις ανάγκες αυτής. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ορίζεται ο εκκαθαριστής, η αμοιβή του και ρυθμίζονται οι σχετικές με την κατάργηση και εκκαθάριση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. λεπτομέρειες. 2.Η περιουσία του καταργούμενου Ν.Π.Ι.Δ. περιέρχεται, χωρίς καμία διατύπωση, στο Ελληνικό Δημόσιο, τα δε ακίνητα χρησιμοποιούνται ή διατίθενται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αποκλειστικά για σκοπούς παρεμφερείς για τους οποίους ανεγέρθησαν. Το Δημόσιο εξακολουθεί να επιχορηγεί το υπό εκκαθάριση νομικό πρόσωπο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εκκαθάρισης και την εξόφληση οφειλών προς τρίτους, η δε σχετική δαπάνη εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού. Για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας στο Δημόσιο δεν οφείλονται τέλη ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η δε μεταγραφή τους στα βιβλία των οικείων υποθηκοφυλακείων ενεργείται μετά από πράξη του Υπουργού Οικονομικών. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως κάτοχος των ανωνύμων ή ονομαστικών μετοχών που ανήκουν στην περιουσία του καταργούμενου νομικού προσώπου και περιέχονται σε αυτό, κατά τα ανωτέρω, εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. 3.Το προσωπικό του καταργούμενου νομικού προσώπου, που είχε προσληφθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν.δ. 639/1963 (ΦΕΚ 188 Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του ν. 1232/1982 (ΦΕΚ 22 Α) και του άρθρου 6 του ν. 1400/1983 (ΦΕΚ 156 Α΄), με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου και υπηρετεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, δύναται να επιλέξει είτε την αποχώρηση του και την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν. 2112/1920. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του α.ν. 173/1967, όπως ισχύουν, για την τακτική καταγγελία της σύμβασης εργασίας, είτε την πρόσληψή του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την τοποθέτηση του σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες προσωποπαγείς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το ΚΕ.Π.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. ή της Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Γενικές Γραμματείες Περιφέρειας Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων, καθώς και των συνιστώμενων κατά φορέα προσωποπαγών θέσεων, ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το δικαίωμα επιλογής ασκείται με την υποβολή αίτησης στην Επιτροπή της επόμενης παραγράφου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παραπάνω Κ Υ.Α. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται υποχρεωτικά κατά σειρά προτίμησης οι φορείς στους οποίους οι εργαζόμενοι επιθυμούν να τοποθετηθούν. Σε περίπτωση που μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία δεν υποβληθεί η παραπάνω αίτηση, καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση και ο εργαζόμενος αποχωρεί υποχρεωτικά. Η τοποθέτηση στις παραπάνω θέσεις γίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και του υπουργού που προΐσταται ή εποπτεύει το φορέα στον οποίο διορίζεται ο εργαζόμενος, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής της επόμενης παραγράφου. 4.Συνιστάται Ειδική Τριμελής Επιτροπή που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και αποτελείται από το Διευθυντή Διοικητικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ως πρόεδρο, και τους αντίστοιχους Διευθυντές των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης) και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η συγκρότηση αυτής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η Επιτροπή επιλέγει τους υποψήφιους για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης με βάση τη δήλωση προτίμησής τους, εφόσον κατέχουν τα τυπικά προσόντα για την κατάληψη της. Αν οι συγκεκριμένες θέσεις δεν αρκούν για να ικανοποιηθούν οι δηλώσεις προτίμησης όλων των υποψηφίων, προηγούνται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, που κατατάσσονται ανάλογα με τα απαιτούμενα για την απόκτηση του έτη σπουδών και ακολούθως κατατάσσονται οι λοιποί υποψήφιοι με βάση τα έτη υπηρεσίας τους στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.. 5.Ο χρόνος υπηρεσίας στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., καθώς και ο αναγνωρισθείς από αυτό, για τη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού του, χρόνος προϋπηρεσίας, θεωρείται ως διανυθείς στο φορέα που αυτό τοποθετείται. 6.Μέχρι την ημέρα καταβολής της νόμιμης αποζημίωσης ή της τοποθέτησης του στους παραπάνω φορείς, το προσωπικό της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθεί να υπηρετεί στον υπό εκκαθάριση φορέα και να μισθοδοτείται από αυτόν. 7.Το προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., που προσέφερε τις υπηρεσίες του με σύμβαση έργου και διατέθηκε στον Ο.Α.Ε.Δ., δύναται, και μετά τη διάλυση του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Ο.Α.Ε.Δ. με όμοιας μορφής σχέση και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, που αρχίζει από την επομένη της ισχύος του παρόντος νόμου. 8.Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.. με εκπαιδευτική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών, που θα τοποθετηθεί στον Ο.Α.Ε.Δ., εντάσσεται στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Οργανισμού αυτού (Ο.Α.Ε.Δ), κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διατάξεως. 9.Τα εκτελούμενα από τον καταργούμενο φορέα προγράμματα μπορούν, με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών, να ανατίθενται σε άλλο φορέα. 10.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά της περιουσίας του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. στο Δημόσιο και τη μεταβίβαση προγραμμάτων ή υποχρεώσεων σε άλλους φορείς. Με όμοια απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται τα της οργανώσεως και λειτουργίας της Επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, ως και κάθε σχετική με το έργο αυτής λεπτομέρεια. 11.Απαγορεύεται η χρήση του τίτλου Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 12.Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο Άρθρο 14 Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α/15.6.95) εφαρμόζονται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου και για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που υπηρετεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στις υπηρεσίες αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς (ΥΑΣ, ΥΑΣΒΕ, ΤΑΣ και ΓΑΣ). Άρθρο Άρθρο 15 1. 1)Η παράγραφος 6 του άρθρου 1 του ν. 2322/1995, που προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, τροποποιείται ως εξής: Τα δάνεια χορηγούνται στους φορείς των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου από τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα και κοινοπραξία τραπεζών. Η διαδικασία επιλογής δανείστριας τράπεζας ή πιστωτικού ιδρύματος, ο ελάχιστος αριθμός τραπεζών που είναι απαραίτητος για την υποβολή προσφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 2)Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2322/1995 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143 Α) προστίθεται εδάφιο υπό στοιχείο η ως εξής: η Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ανώτερο υπάλληλο επίσης της ίδιας Υπηρεσίας, από το Διοικητή της Τράπεζας αυτής. 2.Στο άρθρο 12 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) προστίθεται παράγραφος 11, που έχει ως εξής: 11. Απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος οι τόκοι Ομολογιακών Δανείων του Δημοσίου με διάρκεια δύο (2) ετών ή και μεγαλύτερη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αρχικός κάτοχος των τίτλων των δανείων αυτών διακρατεί τόσο τα σώματα αυτών όσο και τα τοκομερίδιά τους, μέχρι την ημερομηνία λήξης τους. Αρχικός κάτοχος των τίτλων θεωρείται εκείνο το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων ή ομάδα περιουσίας που κατέχει τους τίτλους (σώμα και τοκομερίδια) των Ομολογιακών Δανείων του Ελληνικού Δημοσίου κατά τη δέκατη εργάσιμη ημέρα μετά την έκδοση τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διακράτησης των τίτλων αυτών από τους αρχικούς κατόχους τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης. Άρθρο 16 Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στην υπ αριθμ. 2011443/1112/0022/17.2.1998 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών, για τον τρόπο καταβολής της αποζημίωσης για εφημεριακή απασχόληση των γιατρών, όπως κυρώθηκε με τις διατάζεις της παρ. 7 του άρθρου 18 του ν. 2592/1998 και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2606/1998, παρατείνεται μέχρι 31,7.1998. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις. 2011/3965 2011
Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4141 2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις. 2014/4255 2014
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις. 2014/4270 2014
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις. 2018/4537 2018