ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2636

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση ανώνυμης εταιρίας για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
2.  
  Η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
3.  
  Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Έδρα της εταιρίας ορίζεται με το καταστατικό δήμος του νομού Αττικής.
4.  
  Σκοπός της εταιρίας είναι:
 1. η οργάνωση και εκμετάλλευση μουσικών, θεατρικών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη, β) η έκδοση και η διάθεση εντύπων, βιβλίων και άλλων εκδόσεων, καθώς και η παραγωγή και η διάθεση οπτικοακουστικών μέσων με θέματα που αφορούν την προβολή των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
Άρθρο 2
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, το οποίο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας.
2.  
  Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε 20 ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 5.000.000 δραχμών της καθεμιάς.
3.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρείας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ή από πρόσωπο που αυτοί εξουσιοδοτούν
Ο Ε.Ο.Τ. εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρίας από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. πρόσωπο, το οποίο ψηφίζει σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο 3
1.  
  Η εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Από αυτά ένα μέλος εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, τρία (3) διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και τρία (3) από τον Υπουργό Πολιτισμού.
2.  
  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημέρα που συνέρχεται η πρώτη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
3.  
  Ο γενικός διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., να έχει εμπειρία στην οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρηματική πείρα και διοικητικές ικανότητες και να γνωρίζει άριστα τουλάχιστο μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η αμοιβή του γενικού διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
5.  
  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) η ανανέωση των υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και πάντως, όχι πέραν της 31ης.12.2018.
Άρθρο 4 "Πόροι της εταιρίας"
1.  
  Η εταιρία έχει τους εξής πόρους: α. τα έσοδα από την περιουσία της β. τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, από τη διάθεση προϊόντων και από την εν γένει δραστηριότητα της εταιρίας γ. ετήσια οικονομική ενίσχυση, που εγγράφεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Ε.Ο.Τ. και είναι αναγκαία για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρίας· δ. χρηματοδοτήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώμενους σε αυτόν ειδικούς προϋπολογισμούς ε. χρηματοδοτήσεις από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών στ. επιχορηγήσεις, δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες και κληροδοσίες νομικών ή φυσικών προσώπων, ημεδαπών ή αλλοδαπών ζ. κάθε άλλο νόμιμο πόρο.
Άρθρο 5
1.  
  Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
2.  
  Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Ελεγκτές της εταιρίας ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές
4.  
  Η εποπτεία της εταιρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται από τον Υπουργό Ανάπτυξης
5.  
  Στις συμβάσεις, οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ Ε.Ο.Τ. και εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο 6
1.  
  Το προσωπικό, που προσλαμβάνεται στην εταιρία, απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
2.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομικών καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτής. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:.
 1. η οργάνωση, η λειτουργία και η διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας,
 2. η κατανομή των αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της,
 3. ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρίας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων του νομικού συμβούλου και των δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σχέση έμμισθης εντολής και αποτελούν το κύριο προσωπικό του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου,
 4. τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης, εργασίας και αμοιβής και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού,
 5. το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού
3.  
  Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία έτη . Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρία λαμβάνουν από την εταιρία το σύνολο των αποδοχών τους με τα κάθε είδους επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.
4.  
  Επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην εταιρία δικηγόρων του Ε.Ο.Τ. που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία για την αντιμετώπιση δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεών της. Η διάθεση γίνεται, ύστερα από αίτησή τους, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη που μπορεί να παραταθεί μέχρι τρία έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των δικηγόρων στην εταιρία λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.
5.  
  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της εταιρίας και οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις | υποθέσεις που τους ανατίθενται. Η αμοιβή αυτών των δικηγόρων προσδιορίζεται με την ίδια ως άνω απόφαση με βάση την ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερομένων,.
Άρθρο 7
1.  
  Η ανάθεση από την εταιρία των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σε φορείς, καλλιτεχνικά συγκροτήματα, μεμονωμένους καλλιτέχνες και ειδικευμένες εταιρίες επιτρέπεται να γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ύστερα από απευθείας διαπραγματεύσεις. Οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 17 Α) εφαρμόζονται από την ημερομηνία κατάργησης των υπηρεσιών του άρθρου 10 παρ. 1 στην εταιρία, αντί του Ε.Ο.Τ.
2.  
  Η εταιρία απολαμβάνει των προνομίων του Ε.Ο.Τ., που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993, της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α) και της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 2328/1983 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 101 Β). Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά τρίτων βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 8 "Έργα, προμήθειες, μισθώσεις - εκμισθώσεις και αγοραπωλησίες"
1.  
  Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας
2.  
  Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τον Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 9
1.  
  Η εταιρία βαρύνεται με τις δαπάνες συντήρησης, καθαριότητας και ευπρεπισμού των αρχαιολογικών ή άλλων χώρων που ελέγχονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και η χρήση τους παραχωρείται κατά την κείμενη νομοθεσία στην εταιρία για την άσκηση των δραστηριοτήτων της. Το ύψος των δαπανών και το είδος των εργασιών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
2.  
  Η εταιρία μπορεί να συνάπτει με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους φορείς που εποπτεύονται και χρηματοδοτούνται από αυτό συμβάσεις συνεργασίας, με τις οποίες ρυθμίζονται όλα τα σχετικά ζητήματα
Άρθρο 10
1.  
  Τρεις μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της ως άνω εταιρίας καταργούνται η υπηρεσία αυτεπιστασίας Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων (Υ.Τ.Ε.), το Τμήμα Τουριστικών Εκδηλώσεων και η Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων του Ε.Ο.Τ.
2.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών της παραπάνω καταργούμενης υπηρεσίας αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. (Υ.Τ.Ε.) σε θέσεις προσωπικού που έχουν συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 32782/10-18.5.1968 (ΦΕΚ 243 Β) μεταφέρεται αυτοδίκαια με την κατάργηση των ως άνω υπηρεσιών στην εταιρία. Κατ εξαίρεση όσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούσαν την 31.12.1995 στις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος να υπηρετούν σ αυτές, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας σ αυτές τουλάχιστον τρία έτη, παραμένουν, εφόσον το επιθυμούν, στον Ε.Ο.Τ. και εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. σε συνιστώμενες με την ίδια απόφαση προσωποπαγείς θέσεις με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ή συναφή ειδικότητα.
3.  
  Για τη μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς, στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του, η δε εταιρία λογίζεται ως διάδοχος εργοδότρια για όλες τις συνέπειες.
4.  
  Το ως άνω προσωπικό επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Ο.Τ. ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο μήνες από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης για τη μεταφορά του, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, το προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικά ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.
Άρθρο 11 "Υφιστάμενες δικαιοπραξίες, εκκρεμείς δίκες και διαδικασίες"
1.  
  Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, τις οποίες έχει συνάψει ο Ε.Ο.Τ με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία κατάργησης των κατά την παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου υπηρεσιών και οι οποίες απορρέουν από τη δραστηριότητα αυτών των υπηρεσιών, συνεχίζεται από την εταιρία, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ε.Ο.Τ. που πηγάζουν από αυτές.
2.  
  Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που προέρχονται από τη δραστηριότητα των καταργούμενων υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. συνεχίζονται αυτοδικαίως από την εταιρία. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται, ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Τ. ή της εταιρίας.
3.  
  Εκκρεμείς διαδικασίες προμηθειών, ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, αγοραπωλησιών, εκμισθώσεων, μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες είχαν αρχίσει από τις καταργούμενες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την εταιρία με τις διατάξεις που έχουν αρχίσει.
4.  
  Ο κινητός εξοπλισμός, τα εφόδια και τα κάθε φύσεως υλικά των ως άνω καταργούμενων υπηρεσιών απογράφονται από επιτροπή, την οποία ορίζει ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. και μεταβιβάζονται με απόφαση αυτού κατά κυριότητα στην εταιρία χωρίς αντάλλαγμα.
5.  
  Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στην εταιρία και γενικά για τη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών που καταργούνται μεταφέρονται στην εταιρία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση ανώνυμης εταιρίας για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 12
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ε.Ο.Τ.
2.  
  Η εταιρία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο.
3.  
  Η διάρκεια της εταιρίας είναι τριάντα (30) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Έδρα της εταιρίας ορίζεται με το καταστατικό δήμος του νομού Αττικής.
Άρθρο 13
1.  
  Σκοπός της εταιρίας είναι η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ.
2.  
  Ως περιουσία του Ε.Ο.Τ. κατά την έννοια του παρόντος νοούνται τα εξής περιουσιακά στοιχεία αυτού:.
 1. Τα κάθε είδους κινητά και ακίνητα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού, τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευσή του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.
 2. Οι κάθε είδους πόροι και κινητές αξίες, όπως χρήματα, καταθέσεις, ομόλογα, μετοχές και εν γένει χρεόγραφα σε δραχμές και σε ξένο νόμισμα
 3. Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, όπως σήματα, επωνυμίες και διακριτικοί τίτλοι, τα δικαιώματα σε νέες τεχνογνωσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
 4. Τα περιουσιακά στοιχεία, όπως κινητά, ακίνητα, πόροι, κινητές αξίες και δικαιώματα που ανήκουν η περιέρχονται σε άλλα νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., εταιρίες κ.τ.λ.), εφόσον και κατά το μέρος που σε αυτα συμμετέχει και ο Ε.Ο.Τ., εμμέσως ή αμέσως.
3.  
  Ως επιχειρηματικές μονάδες του Ε.Ο.Τ. νοούνται οι τουριστικές μονάδες αυτού και ιδίως οι ξενοδοχειακές μονάδες και οι μονάδες των ιαματικών πηγών, των τουριστικών περιπτέρων, των ακτών, των τουριστικών λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολίων τουριστικών σκαφών, των χιονοδρομικών κέντρων, των σταθμών θαλαμηγών, των σπηλαίων, των τουριστικών καταστημάτων και εγκαταστάσεων εν γένει και μέσων τουριστικής εξυπηρέτησης κάθε φύσης, οι οποίες ανήκουν κατά κυριότητα στον Ε.Ο.Τ. ή τελούν υπό τη διοίκηση και διαχείριση αυτού ή έχουν μισθωθεί από αυτόν ή βρίσκονται στην εκμετάλλευση του με οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή.
4.  
  Δεν υπάγονται στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρίας τα εξής περιουσιακά στοιχεία και οι εξής επιχειρηματικές μονάδες του Ε.Ο.Τ.:.
 1. Τα περιουσιακά στοιχεία που προορίζονται για άμεση χρήση από τις υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
 2. Όλα τα ακίνητα (ξενοδοχειακά συγκροτήματα και λοιπά κτίρια, γήπεδα, τουριστικά δημόσια κτήματα, σταθμός τελεφερίκ, χώροι στάθμευσης και λοιπές εγκαταστάσεις) και γενικά οι τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάρνηθας
 3. Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και γενικά η επιχειρηματική μονάδα του καζίνου της Πάρνηθας και των υπόλοιπων καζίνων που λειτουργούν υπό την εποπτεία του
5.  
  Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία μπορεί να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα και ιδίως:
 1. Να απογράφει, να προβαίνει στη χαρτογράφηση και κτηματογράφηση και να συγκεντρώνει τους τίτλους ιδιοκτησίας της ως άνω κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ. με σκοπό τη δημιουργία ενημερωμένου αρχείου αυτής της περιουσίας του Ε.Ο.Τ.
 2. Να διαθέτει τα περιουσιακά στοιχεία και τις επιχειρηματικές μονάδες με πώληση ή ανταλλαγή αυτών και να αποκτά κινητά και ακίνητα, καθώς και επιχειρήσεις με αγορά, ανταλλαγή ή απαλλοτρίωση, στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.
 3. Να εκμισθώνει τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες ή να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση αυτών σε Ο.Τ.Α. ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή να μεταβιβάζει άλλο ενοχικό ή εμπράγματο δικαίωμα επ αυτών.
 4. Να μισθώνει ή να αποδέχεται την παραχώρηση χρήσης κινητών ή ακινήτων στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.
 5. Να προβαίνει στην αξιοποίηση των επιχειρηματικών μονάδων με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας από την ίδια
 6. Να αποδέχεται ή να αποποιείται δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και άλλες χαριστικές παροχές από οποιαδήποτε πηγή, στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ
 7. Να εκπονεί μελέτες για την ανοικοδόμηση, επισκευή, συντήρηση ή ανακαίνιση των ακινήτων και να ανοικοδομεί επισκευάζει και ανακαινίζει αυτά ή να αναθέτει τις παραπάνω εργασίες σε τρίτους.
 8. Επιπλέον, η εταιρία μπορεί να εκτελεί στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. ή να αναθέτει σε τρίτους την εκτέλεση τεχνικών ή κάθε είδους έργων, τα οποία έχει το δικαίωμα ο Ε.Ο.Τ. να αναθέτει απευθείας σε αυτήν.
 9. Να προβαίνει στην προμήθεια του κάθε φύσης εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων
 10. Να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα λοιπά δικαιώματα ή προϊόντα του Ε.Ο.Τ.
 11. Να συνάπτει δάνεια από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ελληνικά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση του σκοπού της.
 12. Να ιδρύει ή να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρίες που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με το σκοπό της εταιρίας
 13. Να ενάγει και να ενάγεται και γενικά να διεξάγει στο όνομά της κάθε δίκη και να επιχειρεί κάθε μέτρο εκτέλεσης που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ή τις επιχειρηματικές μονάδες των οποίων της έχει ανατεθεί η διοίκηση και η διαχείριση
6.  
  Η διοίκηση και η διαχείριση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων ανατίθεται κάθε φορά στην εταιρία με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Η διοίκηση και διαχείριση αυτών περιέρχεται στην εταιρία με την κοινοποίηση σε αυτήν αυτής της απόφασης.
7.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η εταιρία έχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα να επιχειρεί κάθε δικαιοπραξία που αναφέρεται σε περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες του Ε.Ο.Τ., των οποίων Γης ανατίθεται η διοίκηση και η διαχείριση. Τα αποτελέσματα των δικαιοπραξιών αυτών επέρχονται στο όνομα και για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ.
8.  
  Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν στην εταιρία κατάσταση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ., καθώς και των υφιστάμενων επιχειρηματικών του μονάδων.
Άρθρο 16 "Οι πόροι της εταιρίας και οι πόροι του Ε.Ο.Τ. που διαχειρίζεται"
1.  
  Οι ίδιοι πόροι της εταιρίας είναι:
 1. η αμοιβή της εταιρίας για τη διοίκηση και της διαχείριση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ. και για την παροχή εν γένει υπηρεσιών προς αυτόν,.
 2. οι δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες προς την ίδια την εταιρία,
 3. οι τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού της κεφαλαίου και των εσόδων της
2.  
  Πόροι του Ε.Ο.Τ., των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση έχει η εταιρία, είναι οι εξής:.
 1. Τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) για την ανέγερση, λειτουργία και εξοπλισμό των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων του Ε.Ο.Τ., τα οποία διατίθενται στην εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. για την εκπλήρωση του σκοπού της.
 2. Τα έσοδα από την εκποίηση, εκμισθωση, εκμετάλλευση και εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικων μονάδων του Ε.Ο.Τ., των οποίων τη διαχείριση έχει η εταιρία.
3.  
  Από τους πόρους του Ε.Ο.Τ. η εταιρία καταβάλλει όλες τις δαπάνες που απαιτούνται, για τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων που αναλαμβάνει.
4.  
  Τα υπό στοιχείο β της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου έσοδα του Ε.Ο.Τ. που απομένουν μετά την αφαίρεση των δαπανών απεικονίζονται ξεχωριστά και αναλυτικά σε ιδιαίτερο λογαριασμό και διατίθενται για την εκτέλεση του σκοπού της εταιρίας. Τμήμα αυτών των εσόδων μπορεί να μεταβιβάζεται στον Ε.Ο.Τ. με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
5.  
  Η εταιρία έχει δικαίωμα αμοιβής για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων και για την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών προς τον Ε.Ο.Τ. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. είτε ως ποσοστό επί των εισπράξεων ή των κερδών ή εν γένει των εσόδων των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων είτε κατ αποκοπή για κάθε υπηρεσία που παρέχει.
Άρθρο 18
1.  
  Το προσωπικό που προσλαμβάνεται στην εταιρία απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Για την πρόσληψη του προσωπικού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
2.  
  Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και Οικονομικών, καταρτίζεται εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ρυθμίζονται τα εξής:.
 1. Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρίας
 2. Η κατανομή αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες της
 3. Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρίας, καθώς και ο αριθμός των θέσεων του νομικού συμβούλου και των δικηγόρων, οι οποίοι συνδέονται με την εταιρία με σχέση έμμισθης εντολής και αποτελούν το κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου
 4. Τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του κάθε φύσης προσωπικού
 5. Το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του οικείου υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ., του Υπουργείου Ανάπτυξης ή των λοιπών φορέων και υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μέχρι άλλα τρία (3) έτη. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του υπαλλήλου στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι στην εταιρία λαμβάνουν από την εταιρία το σύνολο των αποδοχών τους με τα πάσης φύσεως επιδόματα, γενικά ή ειδικά, της οργανικής τους θέσεως. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.
4.  
  Επιτρέπεται επίσης η διάθεση στην εταιρία δικηγόρων του Ε.Ο.Τ. που απασχολούνται με πάγια αντιμισθία για την αντιμετώπιση δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεών της. Η διάθεση γίνεται ύστερα από αίτηση των δικηγόρων με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από γνώμη των διοικητικών συμβουλίων του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη που μπορεί να παραταθούν μέχρι ακόμη τρία (3) έτη. Ο χρόνος υπηρεσίας των δικηγόρων στην εταιρία λογίζεται για όλες τις συνέπειες ως πραγματική υπηρεσία στην οργανική τους θέση. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς και ειδικής μηνιαίας αποζημίωσης.
5.  
  Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό δικαστικών και εξωδίκων υποθέσεων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της εταιρίας και οι οποίοι διαθέτουν εξειδίκευση και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται. Η αμοιβή αυτών των δικηγόρων προσδιορίζεται με την ίδια ως άνω απόφαση με βάση την ελεύθερη συμφωνία των ενδιαφερομένων.
Άρθρο 20
1.  
  Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες ανάθεσης μελετών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων και εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, ανταλλαγών και πωλήσεων κινητών και ακινήτων πραγμάτων και μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία του Ε.Ο.Τ. και της εταιρίας.
2.  
  Μέχρι την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχοι κανονισμοί του Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 21 "Κατάργηση υπηρεσιών του Ε.Ο.Τ. και σύσταση νέων"
1.  
  Έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας καταργούνται οι διευθύνσεις του Ε.Ο.Τ. Γ Τεχνική, ΙΓ Περιουσίας και ΙΔ Εκμετάλλευσης. Οι διευθύνσεις αυτές μπορεί να καταργηθούν και πριν από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Οι Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. (Υ.Α./Ε.Ο.Τ.), με εξαίρεση την Υπηρεσία Αυτεπιστασίας του Καζίνου, Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ Πάρνηθας, τις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας των υπόλοιπων Καζίνων και τις Υπηρεσίες Αυτεπιστασίας Ελέγχου Καζίνων, καταργούνται αυτοδίκαια με την έκδοση της, κατά την παρ. 6 του άρθρου 13 του παρόντος απόφασης, του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. για την ανάθεση στην εταιρία του δικαιώματος διοίκησης και διαχείρισης των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων.
2.  
  Στον Ε.Ο.Τ. συνιστάται Διεύθυνση Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας Ε.Ο.Τ. Η διεύθυνση αυτή αποτελείται από δύο (2) τμήματα:.
 1. Τμήμα εποπτείας εταιριών Ε.Ο.Τ.
 2. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 3. - Καταρτίζει τον προϋπολογισμό των εσόδων του Ε.Ο.Τ. από τη συμμετοχή του στις εταιρίες και παρακολουθεί τα έσοδα και άλλα δικαιώματα του ΕΟΤ. από τη συμμετοχή του στις εταιρίες.
 4. Αναλύει περιοδικά στις αποκλίσεις μεταξύ των προϋπολογιζόμενων και των προκυπτόντων εσόδων των εταιριών και συντάσσει σχετικές αναλυτικές εκθέσεις.
 5. Προβαίνει στην επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών και εισηγείται για την έγκριση ή την απόρριψη αυτών και για την απαλλαγή ή μη των μελών των διοικητικών συμβουλίων και των ελεγκτών.
 6. Εισηγείται για το διορισμό ελεγκτών στις εταιρίες, β. Τμήμα εποπτείας της διαχείρισης της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων.
 7. Το Τμήμα αυτό έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 8. Ασκεί τις αρμοδιότητες εποπτείας της διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρηματικών μονάδων που παραμένουν στον Ε.Ο.Τ. και για όσο χρόνο παραμένουν.
 9. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ. τη μεταβίβαση στην εταιρία της διοίκησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων. - Παρακολουθεί την πορεία της ασκούμενης διοίκησης, διαχείρισης και αξιοποίησης και συντάσσει σχετική έκθεση προς το Γενικό Γραμματέα Ε.Ο.Τ.
4.  
  Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας Ε.Ο.Τ. ασκούνται από την ημερομηνία κατάργησης των Διευθύνσεων ΙΓ Περιουσίας και ΙΔ Εκμετάλλευσης.
5.  
  Στη Διεύθυνση Β Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας Ε.Ο.Τ. συνιστάται Τμήμα Β6 Τεχνικό, το οποίο ασκεί:.
 1. τις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. που αναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 18 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993,.
 2. κάθε άλλο τεχνικό έργο ή άλλη τεχνική εργασία που του ανατίθεται από τη διοίκηση του Ε.Ο.Τ.
6.  
  Από την κατάργηση της Διεύθυνσης Γ Τεχνικής, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται αρμοδιότητα Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την εκτέλεση γενικά τεχνικών έργων, ως τέτοια νοείται για τον Ε.Ο.Τ. η παραπάνω Διεύθυνση Β Εφαρμογής Προγραμμάτων και Χωροταξίας και το Τμήμα αυτής Β6 Τεχνικό.
7.  
  Στη Διεύθυνση Εποπτείας της Διαχείρισης της Περιουσίας Ε.Ο.Τ. και στα τμήματα αυτής προΐστανται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ. Στο πρώτο εξάμηνο της λειτουργίας τους μπορεί να τοποθετηθούν προσωρινά προϊστάμενοι με ανάθεση. Στο ως άνω Τμήμα Β6 Τεχνικό προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ2 Τεχνικού.
8.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, που εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκδίδονται, τροποποιούνται, καταργούνται ή να συμπληρώνονται οι κανονισμοί λειτουργίας των τουριστικών λιμένων που αναλαμβάνει η εταιρία. Με αποφάσεις του Δ.Σ. της εταιρίας, που εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα τιμολόγια των τουριστικών λιμένων και των ιαματικών πηγών που έχει αναλάβει η εταιρία. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων εξακολουθούν να εφαρμόζονται στην εταιρία οι σχετικοί κανονισμοί λειτουργίας και τα σχετικά τιμολόγια του Ε.Ο.Τ.
Άρθρο 22
1.  
  Το προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και έχει προσληφθεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταργούμενων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του παρόντος, Υπηρεσιών Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ. (Υ.Α./Ε.Ο.Τ.) σε θέσεις προσωπικού που έχουν συσταθεί σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 32782/1 Ο18.5.1968 (ΦΕΚ 243 Β), μεταφέρεται αυτοδίκαια με την κατάργηση των ως άνω υπηρεσιών στην εταιρία με την ίδια σχέση εργασίας. Κατ εξαίρεση όσοι από το παραπάνω προσωπικό υπηρετούσαν την 31.12.1995 στις κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος να υπηρετούν σε αυτές, με συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε αυτές τουλάχιστον τρία (3) έτη, παραμένουν, εφόσον το επιθυμούν, στον Ε.Ο.Τ. και εντάσσονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. σε συνιστώμενες με την ίδια απόφαση προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ή συναφή ειδικότητα.
2.  
  Για τη μεταφορά του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Το προσωπικό αυτό εξακολουθεί να διέπεται από το ίδιο εργασιακό καθεστώς στο οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του, η δε εταιρία λογίζεται ως διάδοχος εργοδότρια για όλες τις συνέπειες.
3.  
  Το προσωπικό που μεταφέρεται στην εταιρία επιτρέπεται είτε να ακολουθεί τις μονάδες στις οποίες υπηρετεί, όταν αυτές μεταβιβάζονται σε τρίτους, είτε να μετατάσσεται, κατά τις εξής διακρίσεις:
 1. Σε περίπτωση εκποίησης, εκμίσθωσης και γενικά παραχώρησης της εκμετάλλευσης ξενοδοχειακών ή άλλων τουριστικών και επιχειρηματικών μονάδων, το προσωπικό της εταιρίας που εργάζεται σε αυτές μπορεί, αν τό επιθυμεί, να ακολουθήσει τις μεταβιβαζόμενες μονάδες, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία μεταξύ της εταιρίας και του διαδόχου εργοδότη.
 2. Στην περίπτωση αυτή η εργασιακή σχέση μεταξύ εταιρίας και αυτού του προσωπικού διακόπτεται.
 3. Αν η εταιρία διαπιστώσει ότι είναι αναγκαία η ορθολογικότερη αναδιάταξη του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτήν και προέρχεται από μεταφορά, ιδίως διότι μία ή περισσότερες μονάδες εκμετάλλευσης δεν λειτουργούν, υπολειτουργούν ή έχουν παραχωρηθεί ή διότι οι ασκούμενες από την εταιρία δραστηριότητες και η αντίστοιχη οργανωτική διάρθρωσή της απαιτούν λιγότερο προσωπικό ή διότι είναι αναγκαία η μείωση των δαπανών αυτής ή διότι είναι αναγκαία η εγκατάλειψη ή ο περιορισμός ορισμένων τομέων εκμετάλλευσης, τότε το πλεονάζον προσωπικό επιτρέπεται να μετατάσσεται στο Δημόσιο (κεντρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες της Περιφέρειας).
 4. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β βαθμού με την ίδια ή συναφή σχέση εργασίας.
 5. Η διαπίστωση της ανάγκης αναδιάταξης και μετάταξης του προσωπικού κατά ειδικότητα γίνεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας και συνοδεύεται απαραίτητα από έκθεση με πλήρη στοιχεία ως προς την ανάγκη μείωσης του αριθμού του προσωπικού που έχει μεταφερθεί στην εταιρία.
 6. Στην έκθεση αυτή πρέπει επιπλέον να αναφέρονται οι ανάγκες της εταιρίας σε εξειδικευμένο προσωπικό και να προβλέπονται τα ιδιαίτερα προσόντα που πρέπει να έχει αυτό το προσωπικό, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, η γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσας ή η τυχόν εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα της δραστηριότητας της εταιρίας που αποδεικνύεται με σχετική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
 7. Μετά τη διαπίστωση της ανάγκης για μετάταξη του προσωπικού καταρτίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας πίνακας των μετατασσόμενων υπαλλήλων κατά κλάδο ή ειδικότητα, με κριτήριο τη μη κατοχή από αυτούς των παραπάνω εξειδικευμένων προσόντων και κατά τα λοιπά την τυχόν δήλωση επιθυμίας του υπαλλήλου για μετάταξη, αλλιώς τη σειρά διορισμού ή πρόσληψης του υπαλλήλου, προηγουμένων των νεοτέρων.
 8. Σε περίπτωση ίδιου ημερολογιακού μήνα διορισμού ή πρόσληψης προηγούνται κατά τη μετάταξη κατά σειρά οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι των εχόντων ή των εγκύων γυναικών ή συζύγων αυτών και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων.
 9. Ο πίνακας αυτός διαβιβάζεται στα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης.
 10. Κατά τα λοιπά για τις μετατάξεις αυτού του άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφοι 4, 5 και 6 του παρόντος νόμου.
4.  
  Με εξαίρεση το προσωπικό της περ. α της προηγούμενης παραγράφου, το ως άνω μεταφερόμενο στην εταιρία και μετατασσόμενο στους παραπάνω φορείς του δημόσιου τομέα προσωπικό επιλέγει αν θα εξακολουθήσει να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας του Ε.Ο.Τ. ή θα υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Αν ο εργαζόμενος δεν ασκήσει το δικαίωμα επιλογής μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση της απόφασης για τη μετάταξή του, θεωρείται ότι επιλέγει τα ασφαλιστικά ταμεία της νέας του υπηρεσίας. Μέχρι την ολοκλήρωση της επιλογής, το προσωπικό παραμένει ασφαλισμένο στα ασφαλιστικά ταμεία που υπαγόταν πριν από τη μεταφορά του.
5.  
  Οι μετατάξεις αυτού του άρθρου επιτρέπεται να διενεργούνται για διάστημα τριών (3) ετών από τη σύσταση της εταιρίας. Το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί να παραταθεί με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης για δύο (2) ακόμη χρόνια. Στις μετατάξεις αυτού του άρθρου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2266/1994.
6.  
  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των Υπηρεσιών Αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ., των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης έχουν εκποιηθεί, εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται και στο προσωπικό των μονάδων αυτεπιστασίας του Ε.Ο.Τ., των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία εκμετάλλευσης έχουν εκμισθωθεί ή παραχωρηθεί σε ιδιώτη από 1.1.1997 μέχρι και 31.12.1997, εφόσον ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος και εφόσον το προσωπικό υποβάλλει σχετική αίτηση μέσα σε ένα (1) μήνα από την κήρυξη της έκπτωσης.
Άρθρο 23
1.  
  Η εκτέλεση των κάθε είδους συμβάσεων ή άλλων εν γένει δικαιοπραξιών, οι οποίες αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία ή τις ως άνω επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία και οι οποίες έχουν συναφθεί από τον Ε.Ο.Τ. με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέχρι την ημερομηνία ανάληψης της διοίκησης και διαχείρισης αυτών από την εταιρία, συνεχίζεται και ολοκληρώνεται από αυτήν.
2.  
  Εκκρεμείς δίκες για διαφορές που αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, συνεχίζονται αυτοδικαίως από την εταιρία. Η συζήτηση των δικών αυτών μπορεί να αναβάλλεται ύστερα από αίτηση του Ε.Ο.Τ. η της εταιρίας.
3.  
  Εκκρεμείς διαδικασίες προμηθειών, εκτέλεσης έργων, αγοραπωλησιών, εκμισθώσεων, μισθώσεων και εν γένει παραχωρήσεων, οι οποίες αφορούν περιουσιακά στοιχεία και επιχειρηματικές μονάδες, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από την εταιρία με τις διατάξεις που έχουν αρχίσει
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 17 και 23 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 116 Α) εφαρμόζονται και στην εταιρία.
5.  
  Πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Τ. για τη λειτουργία των υπηρεσιών που καταργούνται, για τη μισθοδοσία του προσωπικού που μεταφέρεται στην εταιρία και γενικά για την εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων τη διοίκηση και διαχείριση αναλαμβάνει η εταιρία, μεταφέρονται σε αυτήν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
Άρθρο Άρθρο14 "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται στο ποσό των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών, το οποίο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού. Το κεφάλαιο αυτό καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Τ. ως εξής. Το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών καταβάλλεται μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του καταστατικού της εταιρίας και το υπόλοιπο ποσό το αργότερο μέχρι το τέλος του τριμήνου που αρχίζει μετα την παρέλευση των παραπάνω δυο (2) μηνών.
2.  
  Το κεφάλαιο διαιρείται σε 40 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας της καθεμιάς πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών.
3.  
  Ο Ε.Ο.Τ. εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιριας από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΟΤ. πρόσωπο, το οποίο ψηφίζει σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
Άρθρο Άρθρο15 "Διοικητικό συμβούλιο"
1.  
  Η εταιρία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο. Από αυτά τα τέσσερα (4) μέλη εκλέγονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας και τα υπόλοιπα τρία (3) διορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2.  
  Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής θετής) και παρατείνεται κάθε φορά μέχρι την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου από την πρώτη μετά τη λήξη της θητείας του τακτική γενική συνέλευση. Η θητεία του πρώτου διοικητικού συμβουλίου ορίζεται μέχρι την ημέρα που συνέρχεται η πρώτη τακτική γενική συνέλευση, η οποία πραγματοποιείται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
3.  
  Το διοικητικό συμβούλιο προσλαμβάνει γενικό διευθυντή με σύμβαση ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών και καθορίζει τις αρμοδιότητές του. Ο γενικός διευθυντής πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι., να έχει εμπειρία στη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων και να γνωρίζει άριστα τουλάχιστο μια ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική. Η αμοιβή του γενικού διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.
Άρθρο Άρθρο17 "Καταστατικό - διατυπώσεις δημοσιότητας εποπτεία"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το κατά το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 προβλεπόμενο κατασταστικό της ως άνω ανώνυμης εταιρίας. Με το καταστατικό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, το μετοχικό κεφάλαιο, την αύξηση και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώματα των μετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανομή των κερδών, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, τους πρώτους, τακτικό και αναπληρωματικό, ελεγκτές και κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία.
2.  
  Το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
3.  
  Ελεγκτές της εταιρίας ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές
4.  
  Η εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες ασκείται στην εταιρία από τον Υπουργό Ανάπτυξης
5.  
  Στις συμβάσεις, οποιασδήποτε μορφής, μεταξύ Ε.Ο.Τ. και εταιρίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920.
Άρθρο Άρθρο19 "Προνόμια"
1.  
  Η εταιρία απολαμβάνει των προνομίων του Ε.Ο.Τ. που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993, της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α) και της παρ. 2 του άρθρου 3 της υ.α. 2328/1983 του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 101 Β). Οι απαιτήσεις της εταιρίας κατά τρίτων βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού
Άρθρο 24
1.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
2.  
  Έργο του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού είναι η υποβολή εισηγήσεων και γνωμών στον Υπουργό Ανάπτυξης ιδίως για τα εξής:
 1. τις διεθνείς εξελίξεις στον τουρισμό σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο και τον προσδιορισμό των τάσεων της διεθνούς αγοράς,
 2. τον προσδιορισμό των στόχων της ισόρροπης τουριστικής ανάπτυξης σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος,
 3. την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού κάλλους,
 4. τη σύνδεση της τουριστικής κατανάλωσης με την εγχώρια παραγωγή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο,
 5. την ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος,
 6. το σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης με την επισήμανση των μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, και
 7. γενικά τον καθορισμό των πλαισίων διαμόρφωσης μίας μακρόπνοης και αποτελεσματικής τουριστικής πολιτικής
3.  
  Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον Υπουργό Ανάπτυξης σε ερωτήματα που του απευθύνει σχετικά με τον τομέα του τουρισμού
4.  
  Το Συμβούλιο αποτελείται από εκπροσώπους της Κυβέρνησης, του Ε.Ο.Τ. και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, καθώς επίσης και από προσωπικότητες που συμβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ποιοτική αναβάθμιση του τουρισμού στη χώρα μας.
5.  
  Τα μέλη του Συμβουλίου, που δεν πρέπει να υπερβαίνουν συνολικά τα 40 μέλη, διορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης για τριετή θητεία. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση διορίζονται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.
Άρθρο 25
1.  
  Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου προΐσταται του διοικητικού προσωπικού του Συμβουλίου και υπογράφει οποιοδήποτε έγγραφο για το Συμβούλιο. Τον Πρόεδρο, όταν είναι απών, κωλύεται ή ελλείπει, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
2.  
  Για την εξυπηρέτηση του έργου του Συμβουλίου και ιδίως για την εξυπηρέτηση της εγκατάστασης και των διοικητικών αναγκών αυτού, για την ανάθεση ερευνών και μελετών, καθώς και την πραγματοποίηση των άλλων λειτουργιών του Συμβουλίου, εγγράφεται ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται από την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3.  
  Ο Ε.Ο.Τ. παρέχει κάθε είδους αναγκαία συνδρομή για την υποβοήθηση του έργου του Συμβουλίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. μπορεί να διατίθενται στο Συμβούλιο υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ. με παράλληλα καθήκοντα.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, ορίζεται η σύνθεσή της, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτής, οι αρμοδιότητες της, μεταξύ των οποίων και η σύνταξη σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων, η καταπολέμηση των αντικινήτρων στον τουρισμό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της λειτουργίας της
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον Τουρισμό
Άρθρο 26
1.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του όρθρου 2 του ν.δ. 688/1948 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Επίσης από την 1η Ιανουαρίου 1995 όλοι οι Χώροι Οργανωμένης Κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους (CΑΜΡΙΝGS), οι οποίοι λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ., είναι υποχρεωτικώς μέλη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
2.  
  Το εδάφιο δ) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.δ 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2160/1993, αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Από είκοσι έξι (26) εκλεγμένους αντιπροσώπους των ξενοδοχείων κάθε λειτουργικής μορφής της Χώρας, καθώς και από έναν εκλεγμένο αντιπρόσωπο των Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης της Χώρας, που εκλέγονται, όπως καθορίζεται στην επόμενη παράγραφο
3.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.δ. 3430/1955, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2160/1993, προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Για την εκλογή του αντιπροσώπου των Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης, τα εν λόγω καταλύματα όλης της Χώρας αποτελούν ιδιαίτερη ομάδα, η οποία εκλέγει έναν αντιπρόσωπο με καθολική ψηφοφορία από αυτούς που έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν τα κάμπινγκς όλων των τάξεων..
4.  
  Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού θα εφαρμοσθούν για πρώτη φορά στις πρώτες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκλογές, που θα διενεργηθούν για την ανάδειξη των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος
5.  
  Στους Χώρους Οργανωμένης Κατασκήνωσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του ν. 881/1979 (ΦΕΚ 58 Α). Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 881/1979 στους Χώρους Οργανωμένης Κατασκήνωσης ορίζεται ότι:.
 1. οι Χώροι Οργανωμένης Κατασκήνωσης αντιστοιχούν προς τα ξενοδοχεία Γ τάξης,
 2. κάθε θέση και κάθε οικίσκος των Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης αντιστοιχεί σε ένα ενοικιάσιμο δωμάτιο ξενοδοχείου,
 3. η δυναμικότητα των Χώρων Οργανωμένης Κατασκήνωσης σε κλίνες αντιστοιχεί στον αριθμό των θέσεων εκάστου Χώρου Οργανωμένης Κατασκήνωσης προσαυξημένο κατά ποσοστό 50% και στον αριθμό των οικίσκων του προσαυξημένο κατά ποσοστό 100%.
 4. Εάν τυχόν προκύψει κλάσμα, στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα.
 5. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού των κλινών ακολουθείται και για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων.
6.  
  Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 881/1979 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Προκειμένου περί Χώρου Οργανωμένης Κατασκήνωσης το ελάχιστο όριο μηνιαίας εισφοράς δεν μπορεί ποτέ να αντιστοιχεί σε αριθμό κλινών μικρότερο των εκατόν πέντε (105).
Άρθρο 27 "Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α)"
1.  
  Η δημιουργία ζωνών αγκυροβολίων και καταφυγίων τουριστικών σκαφών περιλαμβάνει τη χωροθέτησή τους και την εκτέλεση όλων των έργων που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. 2: Ζώνη αγκυροβολίου με ελαφρύ εξοπλισμό δημιουργείται εντός προστατευμένων ορμών, όταν δεν θεωρείται σκόπιμη η δημιουργία εγκαταστάσεων και εξοπλισμών που μπορεί να επιφέρουν οριστική αλλοίωση του περιβάλλοντος. Καταφύγιο τουριστικών σκαφών δημιουργείται εντός λιμένων ή προστατευμένων όρμων, όπου παρέχονται, κατ ελάχιστον, οι παροχές και εξυπηρετήσεις ύδατος, ρεύματος, κοινόχρηστου τηλεφώνου, παροχής καυσίμων, περισυλλογής καταλοίπων, απορριμμάτων, πυρόσβεσης και ενδιαιτήσεως υγιεινής.
2.  
  Ξενώνες Νεότητας: γ. Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, στους παραβάτες των προηγούμενων εδαφίων επιβάλλεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. πρόστιμο από 200.000 μέχρι 1.000.000 δραχμές για κάθε παράβαση, ανάλογα με τη βαρύτητα αυτής. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου διπλασιάζεται. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., τα πρόστιμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται..
 1. Ξενώνες Νεότητας είναι καταλύματα που εξυπηρετούν πρόσωπα νεαρής ηλικίας, ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφοδιασμένα με ειδική κάρτα ομοσπονδιών, σωματείων ή ιδρυμάτων και υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ.
 2. Οι επιχειρήσεις των Ξενώνων Νεότητας ανήκουν σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στεγάζονται σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εκπληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παρόντος, όπως εκάστοτε ισχύουν
 3. Ξενώνες Νεότητας που λειτουργούσαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος δύνανται να εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα με εμπορικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις τους ανταποκρίνονται στα ελάχιστα κριτήρια ένταξής τους στην κατηγορία των καταλυμάτων των Ξενώνων Νεότητας.
 4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. καθορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια ένταξης των υφιστάμενων Ξενώνων Νεότητας, με τα οποία πρέπει να διασφαλίζεται ιδίως υψηλός βαθμός όρων υγιεινής, λειτουργικότητα των ξενώνων και παροχή βασικών υπηρεσιών, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση του σήματος.
 5. Όσοι δεν εξακολουθήσουν τη λειτουργία τους με τις παραπάνω προϋποθέσεις, επιλέγουν την ένταξή τους σε μία από τις κατηγορίες καταλυμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του παρόντος..
3.  
  Η ζώνη αγκυροβολίου και το καταφύγιο τουριστικών σκαφών αποτελούν είδη τουριστικού λιμένα. Η θαλάσσια ζώνη τους καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 29 του παρόντος. Η χερσαία ζώνη τους μπορεί να περιλαμβάνει αιγιαλό, παραλία, τμήμα χερσαίας ζώνης, λιμένα και ενδεχόμενες προσχώσεις που έχουν καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα.
4.  
  Η παρ. 22 του άρθρου 6 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 22. Με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση φορέων του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, φυσικών ή νομικών προσώπων, επιτρέπεται να δημιουργούνται σε κάθε παραθαλάσσιο οικισμό δήμου ή κοινότητας μέχρι μία ράμπα πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα. Για τη δημιουργία αυτών απαιτείται έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, η οποία χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο απεικονίζεται η ράμπα. Η έγκριση παρέχεται, ύστερα από γνώμη της οικείας Λιμενικής Αρχής, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία υποβολής αυτής της αίτησης, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η έγκριση θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί αυτοδικαίως. Οι ράμπες, μετά την κατασκευή τους, αποτελούν κοινόχρηστες εγκαταστάσεις και η αρμοδιότητα της συντήρησής τους ανήκει στον οικείο δήμο ή κοινότητα Η ρύθμιση της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στις παραμεθόριες περιοχές..
 1. Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας:
 2. 1:10.000 ή απόκομμα χάρτου στο οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση των έργων.
 3. Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας:
 4. 1:1.000 στο οποίο θα εμφαίνεται η αιτούμενη θαλάσσια ζώνη.
 5. Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας:
 6. 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων.
 7. Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης
 8. Το ερωτηματολόγιο του Πίνακα 3 του άρθρου 16 της 69269/5387/1990 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 678 Β), όπως ισχύει
5.  
  Η χωροθέτηση ζώνης αγκυροβολίου και καταφυγίου τουριστικών σκαφών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του παρόντος. Η χρήση και η εκμετάλλευση των παραπάνω τουριστικών λιμένων μπορεί να παραχωρείται σε Ο.Τ.Α. α και β βαθμού με σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 7 του παρόντος, εφόσον είναι κύριος ή επικαρπωτής παράκτιου ακινήτου, που έχει περιληφθεί στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα ή συνέχεται με αυτήν και εφόσον αυτός αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης όλων των αναγκαίων για τη λειτουργία του λιμένα έργων..
6.  
  Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών με πρωτοβουλία της Γραμματείας, η εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων έργων για τη δημιουργία και λειτουργία τους ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. 12. Κάθε αίτηση χωροθέτησης που υποβάλλεται στη Γραμματεία Στήριξης Τουριστικών Λιμένων συνοδεύεται από ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ορίζεται σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, εάν αφορά σε τουριστικό λιμένα ή σε λιμένα ξενοδοχειακής μονάδας και σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές, εάν αφορά σε ζώνη αγκυροβολίου ή σε καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει ετησίως το πέντε τοις εκατό (5%). Η διαδικασία είσπραξης, απόδοσης και διαχείρισης αυτού του τέλους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών..
7.  
  Σε περίπτωση χωροθέτησης ζώνης αγκυροβολίου ή καταφυγίου τουριστικών σκαφών, μετά από αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου τρίτου, η χρήση και εκμετάλλευση της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών παραχωρείται σε αυτόν (φορέα διαχείρισης), έναντι ανταλλάγματος, με την απόφαση χωροθέτησης του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2160/ 1993. Άρθρο 34 Δημιουργία ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών. Σε περίπτωση που υποβληθούν στη Γραμματεία εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας περισσότερες αιτήσεις για χωροθέτηση και παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης της ίδιας ζώνης αγκυροβολίου ή του ίδιου καταφυγίου τουριστικών σκαφών, η παραχώρηση γίνεται με δημόσιο διαγωνισμό που διενεργείται κατ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993. Ο φορέας διαχείρισης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει τα προβλεπόμενα έργα για τη δημιουργία και λειτουργία της ζώνης αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που του παραχωρήθηκε με την παραπάνω διαδικασία.
8.  
  Τα έργα και οι εγκαταστάσεις που κατασκευάζονται στις ζώνες αγκυροβολίου και στα καταφύγια τουριστικών σκαφών, ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο.. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των ζωνών αγκυροβολίου και των καταφυγίων τουριστικών σκαφών που Τροποποίηση του ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις,.
 1. των άρθρων 3 και 4 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 31 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. η περίπτωση ε της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2160/1993, με εξαίρεση τις ρυθμίσεις για τις μισθώσεις ακινήτων τρίτων, β. κάθε άλλη διάταξη νόμου, προεδρικού διατάγματος ή υπουργικής απόφασης που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 32 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-27 Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/198
2004-10-11 Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Εθνικό Συμβούλιο Τουρισμού Επταμελής Εκτελεστική Γραμματεία, ορίζεται η σύνθεσή της, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος αυτής, οι αρμοδιότητες της, μεταξύ των οποίων και η σύνταξη σχεδίου Κώδικα Δεοντολογίας Τουριστικών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επαγγελμάτων, η καταπολέμηση των αντικινήτρων στον τουρισμό, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια της λειτουργίας της
Προσθήκη
A/2004/187
2007-01-26 Πολιτιστική Χορηγία.
Τροποποίηση Τύπος
Το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται στη γενική συνέλευση της εταιρείας από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ή από πρόσωπο που αυτοί εξουσιοδοτούν
Αντικατάσταση
Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αντικατάσταση
Η αμοιβή του γενικού διευθυντή καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού .
Αντικατάσταση
1 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920 καταστατικό της εταιρείας. .
Αντικατάσταση
Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του οικείου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, επιτρέπεται να αποσπώνται στην εταιρεία μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν σε υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου τομέα .
Αντικατάσταση
A/2007/16
2017-07-20 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Τροποποίηση Τύπος
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) η ανανέωση των υφιστάμενων εργασιακών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, καθώς επίσης και συμβάσεων έργου, με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του φορέα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και πάντως, όχι πέραν της 31ης.12.2018.
Προσθήκη
A/2017/100
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/2328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/2328 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 2001/32782 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/32782 2001
ΑΠΟΦΑΣΗ 2010/32782 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2010/32782 2010
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1977/711 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/711 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/881 1979
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Έλεγχος δημόσιου τομέα - Μετατάξεις - Κατάταξη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Άλλες ρυθμίσεις. 1994/2266 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
ΝΟΜΟΣ 2005/3429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2005/3429 2005
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1948/688 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1948/688 1948
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3430 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3430 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση για την απόκτηση κατά κυριότητα από την Εταιρία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» εκτάσεων συνολικού εμβαδού 190.000 τ.μ. στα Λουτρά Κυλλήνης, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) 2002/35_13-6-2002 2002
Έγκριση για την απόκτηση κατά κυριότητα από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» του ΞΕΝΙΑ Άνδρου, που ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 2002/53_19-9-2002 2002
Ανάκληση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμ. 2/9.1.2003 «Απόκτηση κατά κυριότητα από την εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» έκτασης και εγκαταστάσεων στο Μικρό Καβούρι Βουλιαγμένης, που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.[...]" 2006/8_31-5-2006 2006
Πράξη 15 της 24.7.2003 Απόκτηση κατά κυριότητα από την Εταιρεία «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.» της έκτασης «Αλυκών Αναβύσου» συνολικού εμβαδού 1.610.426 τ.μ. που ανήκει στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2003/1_25.07.2003 2003
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. 2001/2919 2001
Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις. 2001/2941 2001
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2002/3075 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις. 2003/3139 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2004/3234 2004
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. 2004/3270 2004
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. 2006/3498 2006
Πολιτιστική Χορηγία. 2007/3525 2007
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4370 2016
Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4389 2016
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 2017/4481 2017
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από τον Ε.Ο.Τ., στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση υπηρεσιών και θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών. 2001/313 2001
Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 2001/343 2001