ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2637

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Άρθρο 1 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.) με έδρα την Αθήνα, που έχει αποστολή την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο. Την εποπτεία του Οργανισμού ασκούν από κοινού οι Υπουργοί Γεωργίας και Δικαιοσύνης.
Άρθρο 2
1.  
  Ο Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Ασκεί τον έλεγχο των λογαριασμών του Οργανισμού Πληρωμών των δαπανών που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Εγγυήσεων, που επιβάλλεται από το άρθρο 5 παρ. 1β του Κανονισμού Ε.Ο.Κ./729/1970 και 3 του Καν. (Ε.Κ.) 1663/1995, όπως κάθε φορά ισχύουν, και καταρτίζει την πιστοποίηση και την αναφορά ελέγχου που συνυποβάλλονται με τους λογαριασμούς αυτούς στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Εγγυήσεων. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος κάθε δημοσιονομικού έτους του Ευρωπαικού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Εγγυήσεων και περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας, της κανονικότητας και της εν γένει συμφωνίας των λογαριασμών προς τους κανόνες του κοινοτικού δικαίου. Ο έλεγχος μπορεί να είναι επιτόπιος, διοικητικός, υλικός, διαχειριστικός, διασταυρωτικός ή οποιοσδήποτε άλλος κρίνεται απαραίτητος. Κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των λογαριασμών, το Δ. Σ. μπορεί να καλεί σε ακρόαση τους αρμόδιους προϊσταμένους ή υπαλλήλους του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, όπως και κάθε άλλης εμπλεκόμενηςδημόσιας υπηρεσίαςή αρχής, καθώς και εκπροσώπους των χρηματοδοτούμενών φορέων ή επιχειρήσεων για την παροχή πληροφοριών ή διευκρινίσεων, σε σχέση με το ουσιαστικό περιεχόμενο των υπό πιστοποίηση λογαριασμών ή των υποκειμένων οικονομικών πράξεων και να ζητεί από αυτούς συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την τήρηση όρων ή προϋποθέσεων, η μη πλήρωση των οποίων επηρεάζει την ύπαρξη ή την έκταση συγκεκριμένου χρηματοδοτικού δικαιώματος.
 1. Ασκεί τον έλεγχο του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α) και εκδίδει σχετική πράξη για τη νομιμότητα και κανονικότητα ή όχι των μέσω αυτού ενεργούμενων εισπράξεων και πληρωμών.
 2. Η πράξη αυτή μπορεί να αφορά περισσότερα του ενός οικονομικά έτη.
 3. Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί και οι πράξεις που ελέγχθηκαν, οι κανόνες και η μεθοδολογία ελέγχου, οι δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν, οι ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα του ελέγχου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων λογιστικής και διοικητικής διαχείρισης του ελεγχόμενου Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.
 4. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται:
 5. στον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στον Πρόεδρο της Βουλής, στους Υπουργούς Γεωργίας και Δικαιοσύνης και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 6. Εκδίδει πράξεις καταλογισμού για την επιστροφή των ποσών που κατά την άσκηση του ελέγχου των περιπτώσεων α και β διαπιστώθηκε ότι καταβλήθηκαν χωρίς νόμιμη αιτία, καθ υπέρβαση του σχετικού δικαιώματος ή σε πρόσωπα που δεν νομιμοποιούνται προς τούτο.
 7. Ο καταλογισμός αφορά τα πρόσωπα που αναφέρονται στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α), τα οποία, πριν από την έκδοση της σχετικής πράξεως, καλούνται εγγράφως να επιστρέψουν τα καταλογιστέα ποσά μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, δυναμένης να παραταθει άπαξ μέχρι δέκα (10) ακόμη ημέρες, η άπρακτη παρέλευση της οποίας οδηγεί αυτοδικαίως στην έκδοση πράξεων καταλογισμού.
 8. Στην εν λόγω πράξη αναφέρεται η παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας.
 9. Οι ανωτέρω πράξεις καταλογισμού εκδίδονται από τον Πρόεδρο του Οργανισμού.
 10. Μπορούν επίσης να εκδίδονται και από τους παρέδρους, μέλη του Δ.Σ., στους οποίους για το σκοπό αυτόν μεταβιβάζεται η σχετική αρμοδιότητα με απόφαση του Προέδρου του.
 11. Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν διευθυντές, διαχειριστές η διευθύνοντες σύμβουλοι και γενικώς εντεταλμένοι στη διοίκηση νομικού προσώπου κατά το χρόνο εισπράξεως της αδικαιολόγητης σε βάρος του ΕΛΕΓΕΠ δαπάνης, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο για την πληρωμή των επιβαλλόμενων από την ανωτέρω πράξη χρηματικών ποσών.
 12. Στις περιπτώσεις νομικών προσώπων που συγχωνεύονται ευθύνεται αλληλέγγυα, μαζί με τα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα, για την πληρωμή των οφειλομένων, και το νέο νομικό πρόσωπο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συνεστήθη, ανεξάρτητα από το χρόνο που διενεργήθη η αδικαιολόγητη καταβολή.
 13. Η είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού γίνεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.
 14. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την είσπραξη του καταλογισθέντος ποσού.
2.  
  Κατά των πράξεων καταλογισμού του εδαφίου δ της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στον οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τα οποία οι σχετικές προθεσμίες ορίζονται σε τριάντα (30) ημέρες, εκδικάζονται δε κατά προτίμηση
3.  
  Ο Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. γνωστοποιεί στην αρμόδια Διεύθυνση Νομοπαρασκευαστικού Έργου και Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Γεωργίας τις περιπτώσεις που συνιστούν παρατυπία - απάτη, προκειμένου να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή της Ευρωπαικής Ένωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Καν. (Ε.Ο. Κ.) 595/1991 του Συμβουλίου και το άρθρο 5 Καν. (Ε.Κ.) 745/1996 της Επιτροπής και κοινοποιεί στην ίδια Διεύθυνση τις πράξεις καταλογισμού του εδαφίου δ της παραγράφου Ι.
Άρθρο 3 "Όργανα Διοίκησης - Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Τα όργανα Διοίκησης του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. είναι: Το Διοικητικό Συμβούλιο, Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως Πρόεδρο, δύο Παρέδρους του ίδιου Δικαστηρίου και δύο εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, ως μέλη. Τα προερχόμενα από το Ελεγκτικό Συνέδριο μέλη, με ισάριθμους αναπληρωτές, προτείνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1756/1988 (ΦΕΚ 35 Α). Οι εκπρόσωποι των υπουργείων, οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα μεγάλη εμπειρία και γνώσεις σε θέματα καταλογισμών και ελέγχου λογαριασμών και διαχειρίσεως καθεστώτων κοινοτικών ενισχύσεων, προτείνονται, με τους αναπληρωτές τους, από τους οικείους Υπουργούς. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο αρχαιότερος από τους Παρέδρους που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δικαιοσύνης. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, δυναμένη να ανανεώνεται για όλα ή για ορισμένα από τα μέλη του. Στις περιπτώσεις: α) θανάτου, β) αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με την απόφαση των ιδίων οργάνων που τους όρισε, η Ι οποία προκαλείται χωρίς καθυστέρηση. Τα λόγω της λήξεως της θητείας τους αντικαθιστάμενα μέλη εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρις ότου αποπερατωθεί, με σύνταξη της οικείας πιστοποιήσεως και της αντίστοιχης αναφοράς ελέγχου, ο έλεγχος των λογαριασμών του χρηματοδοτικού έτους κατά το οποίο γίνεται η αντικατάσταση, εκτός εάν αυτά για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστεί με την απόφαση της αντικαταστάσεως. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται αποκλειστικά και κατά πλήρη απασχόληση με τα καθήκοντα που απορρέουν από την ιδιότητά τους αυτή. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού, οριζόμενος από τον Πρόεδρο αυτού.
Άρθρο 4
1.  
  Το Δ.Σ.:.
 1. Καταρτίζει τον κατά το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) οργανισμό του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.
 2. Εγκρίνει τις πιστοποιήσεις των λογαριασμών, την αναφορά και τις εκθέσεις ελέγχου
 3. Ορίζει τομείς ελέγχου και κατανέμει σε αυτούς την ελεγκτέα ύλη, το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτει
 4. Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, με στόχο να καθίσταται δυνατή η άσκηση του ελέγχου και η έγκριση της πιστοποίησης, της αναφοράς και της ετήσιας εκθέσεως εγκαίρως
 5. Συγκροτεί ελεγκτικές ή ερευνητικές ομάδες για τη διενέργεια -ειδικών ή επιτόπιων ελέγχων και εξακριβώσεων, η σύνθεση των οποίων σε εξειδικευμένο προσωπικό είναι ανάλογη με το αντικείμενο και τις περιστάσεις του ελέγχου.
 6. Οι εξουσιοδοτημένοι για έλεγχο υπάλληλοι του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. έχουν όλες τις αρμοδιότητες οικονομικού επιθεωρητή και τα δικαιώματα ανακριτικού υπαλλήλου.
 7. Καταρτίζει εγχειρίδια ή οδηγίες ελέγχου, υιοθετεί ελεγκτικά πρότυπα και μεθόδους ελέγχου και συντάσσει κανόνες δεοντολογίας των ελεγκτών που δίνουν έμφαση στο καθήκον της εχεμύθειας και της διακριτικότητας κατά την άσκηση ιδίως των επιτόπιων ελέγχων
 8. Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις που γίνονται στον προϋπολογισμό κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του
 9. Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την επιβολή των προστίμων της περίπτωσης β της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου
 10. Αποφαίνεται για κάθε ζήτημα που παραπέμπεται σε αυτό από τους προϊσταμένους των υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού και είναι αρμόδιο για τα θέματα διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., εκτός από εκείνα για τα οποία η αρμοδιότητα έχει ανατεθεί σε άλλο όργανο.
2.  
  Το Δ.Σ. δύναται, για τις ανάγκες του ελέγχου και για όσο χρόνο διαρκούν οι ανάγκες αυτές, με απόφασή του. να εγκαθιστά προσωρινά ελεγκτές σε άλλους υφιστάμενους οργανισμούς ελέγχων ή πληρωμών, οι οποίοι υποχρεούνται να εξασφαλίζουν σε αυτούς στέγη και συνθήκες κατάλληλες για την απρόσκοπτη άσκηση της αποστολης τους.
Άρθρο 5 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού"
1.  
  Συμβουλίου0 Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου: α) Εκπροσωπεί τον Οργανισμό Πιστοποίησης στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις κοινοτικές αρχές και ενώπιον των δικαστηρίων. β) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και διευθύνει τις συνεδριάσεις αυτού. S) Υπογράφει τα έγγραφα του Οργανισμού, δυνάμενος να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής, γενικώς μεν μόνο σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς δε, ως προς συγκεκριμένα έγγραφα, και σε υπαλλήλους του Οργανισμού. ε) Ειναι υπεύθυνος για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών. στ) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων του Οργανισμού, Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίουαναπληρώνεται απότον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 6 "Αξιολόγηση του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών"
1.  
  Ένας από τους Αντιπροέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που προτείνεται από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δικαιοσύνης στην αρχή κάθε έτους ως Ειδικός Επιθεωρητής, παρακολουθεί τις εργασίες του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., αξιολογεί το έργο του και συντάσσει έκθεση αξιολογήσεως επιθεωρήσεως για κάθε έτος λειτουργίας του. Στον Επιθεωρητή κατά τη διάρκεια της θητείας του καταβάλλονται τα έξοδα παραστάσεως του άρθρου 12.
2.  
  Η έκθεση επιθεωρήσεως υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικείου έτους στον:
 1. Πρόεδρο της Βουλής,
 2. Υπουργό Οικονομικών,
 3. Υπουργό Γεωργίας,
 4. Υπουργό Δικαιοσύνης και δημοσιεύεται υποχρεωτικά.
 5. Οι εκθέσεις επιθεωρήσεως περιλαμβάνουν τους κανόνες και τη μεθοδολογία ελέγχου που επέλεξε ο Οργανισμός, τις ελεγκτικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν, τις δυσχέρειες που αντιμετωπίστηκαν κατά τις ελεγκτικές εργασίες, τα αποτελέσματα των ελέγχων όσον αφορά την αξιοπιστία των λογαριασμών και όσον αφορά τη νομιμότητα και κανονικότητα των ελεγχόμενων πράξεων, την καταλληλότητα των τυχόν χρησιμοποιηθέντων ελεγκτικών προτύπων και τις απαιτούμενες διορθωτικές μεταβολές στις μεθόδους ελέγχου για τη βελτίωση της αποδοτικότητας του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. ή την άρση τυχόν διαπιστούμενων αιτίων δυσλειτουργίας του.
Άρθρο 7 "Πόροι του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. είναι:"
1.  
  Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας
2.  
  Για τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) του συνόλου των εισροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, με βάση τις εισροές του προηγούμενου οικονομικού έτους.
3.  
  Ενισχύσεις από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 8 "Σύσταση θέσεων - Προσωπικό του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών"
1.  
  Στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. συνιστώνται πενήντα (50) θέσεις μόνιμου προσωπικού. Η κατανομή των θέσεων αυτών σε κλάδους και βαθμούς γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
2.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και μέχρι της πληρώσεως με διορισμό ή μετάταξη των οργανικών του θέσεων επιτρέπεται να αποσπώνται στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. τακτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προηγούμενου εδαφίου ενεργούνται μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων των άρθρων 7 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) και των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 1 του ν. 2349/1995 (ΦΕΚ 224 Α) για τις μετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Α.Σ.Ε.Π., όπως ισχύουν κάθε φορά. Τις σχετικές προκηρύξεις εκδίδει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. αξιολογεί στο τέλος κάθε εξαμήνου το αποσπασμένο στον Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. προσωπικό. Υπάλληλοι με αρνητική αξιολόγηση δεν μετατάσσονται, η δε απόσπασή τους τερματίζεται αυτοδικαίως μόλις κοινοποιηθεί στην υπηρεσία που ανήκουν οργανικά απόσπασμα του σχετικού πρακτικού αξιολόγησης.
Άρθρο 9 "Εξαίρεση από άσκηση καθηκόντων"
1.  
  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. συνδέεται οικονομικώς, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από αυτόν δράσεις, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο αυτής της δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο. Όποιος παραλείπει να ζητήσει την εξαίρεσή του, υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 10
1.  
  Οι ελεγκτές του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., κατά την άσκηση των ειδικών διασταυρωτικών ή επιτόπιων ελέγχων, έχουν πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου φορέα ή φυσικού προσώπου και επιτρέπεται να λαμβάνουν γνώση του σχετικού περιεχομένου των βιβλίων και στοιχείων που ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992), τα οποία τηρούνται από τα οποιαδήποτε νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στον οργανισμό αυτόν να κατάσχει τα πιο πάνω βιβλία και στοιχεία.
2.  
  Κάθε δημόσια υπηρεσία και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που κατέχει στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν σχέση με τα θέματα που ελέγχονται κάθε φορά, υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να τα θέτουν στη διάθεση του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. και να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των ελεγκτών του, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κρατικών απορρήτων.
3.  
  Όποιος παρεμποδίζει την πρόσβαση των ελεγκτών του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. στις εγκαταστάσεις, στα αρχεία των ελεγχόμενων φορέων και στα εμπορικά βιβλία των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων και όποιος, ιδιώτης, υπάλληλος του Δημοσίου ή μέλος της Διοικήσεως ή υπάλληλος νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών, που ζητούνται από τους ελεγκτές του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το έργο των ελεγκτών του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ., πέρα από τις τυχόν υπάρχουσες ποινικές ευθύνες:.
 1. Προκειμένου περί προσώπου που έχει την ιδιότητα του κατά τα ανωτέρω υπαλλήλου, διαπράττει αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της παραγράφου 4 του άρθρου 207 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977 - ΦΕΚ 198 Α).
 2. Προκειμένου περί προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, ανάλογα.
 3. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. και προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου προς ακρόαση.
 4. Τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 5. Τα όρια του παραπάνω προστίμου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 11 "Νομική συνδρομή"
1.  
  Σε θέματα που απαιτούν νομική συνδρομή ο Ο.ΠΙ.ΛΟΓ. εξυπηρετείται από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Γεωργίας και επί θεμάτων Κοινοτικού Δικαίου από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας.
Άρθρο Άρθρο12 "Έξοδα παραστάσεως"
1.  
  Κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για κάθε μήνα ασκήσεως των καθηκόντων τους, στον Πρόεδρο και τα τακτικά μέλη του Δ.Σ. καταβάλλεται ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, 1 οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Άρθρο 18 "Όργανα διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι:"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο
2.  
  Ο Πρόεδρος
Άρθρο 19
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από:
 1. Τον Πρόεδρο και δύο (2) Αντιπροέδρους που επιλέγονται από τον Υπουργό Γεωργίας, μεταξύ επιστημόνων με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο
 2. Το Γενικό Διευθυντή
 3. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνεται από τον Υπουργό Οικονομικών
 4. Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Γεωργίας
 5. Εναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που προτείνεται από το φορέα με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 7. Δύο (2) εμπειρογνώμονες που ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας
2.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που οι φορείς των περιπτώσεων ε και στ της προηγούμενης παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, το Δ.Σ. λογίζεται ότι έχει νόμιμα συγκροτηθεί και μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συμμετοχή των εκπροσώπων των φορέων αυτών Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα χωρίς τη συμμετοχή του εκπροσώπου της περίπτωσης στ της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται μέχρι ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. να στελεχωθεί με το προσωπικό της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 23 και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται και οι αρμοδιότητες των Αντιπροέδρων για τους τομείς βάμβακος, καπνού, γάλακτος και ελαίας - ελαιοκομικών προϊόντων, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων σπόρων, καθώς και το μεταξύ τους προβάδισμα στην αναπλήρωση του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
3.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι 3ετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα.
4.  
  Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.-.
5.  
  Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να καλείται να μετέχει χωρίς ψήφο και ένας από τους δικηγόρους που ορίζονται στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου.
6.  
  Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη, ο δικηγόρος και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
Άρθρο 20
1.  
  Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες:.
 1. Καταρτίζει τον κατά το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) Οργανισμό του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και τον υποβάλλει για, έγκριση στον Υπουργό Γεωργίας.
 2. Καταρτίζει τον κανονισμό διαδικασίας πληρωμών και δαπανών, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας ή και στους τυχόν συναρμόδιους υπουργούς για έγκριση με απόφασή τους
 3. Καταρτίζει κανονισμό διαδικασίας ελέγχων, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
 4. Καταρτίζει και υποβάλλει στους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας για έγκριση τον ετήσιο προϋπολογισμό, ισολογισμό και απολογισμό και προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, στον προϋπολογισμό, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης του
 5. Καταρτίζει και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα ελεγκτικών και λοιπών δραστηριοτήτων, τόσο της Κεντρικής Υπηρεσίας όσο και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 6. Καταρτίζει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 7. Υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας στο τέλος κάθε τριμήνου εκθέσεις έλεγχων που έχει διενεργήσει
 8. Εισηγείται στον Υπουργό Γεωργίας την επιβολή των προστίμων του εδαφίου ιι της περίπτωσης δ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου
 9. Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων αγορών, πωλήσεων και μισθώσεων κινητών και ακινήτων
 10. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού του. ία) Αποφασίζει για θέματα αρμοδιότητάς του που εισάγονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καθώς και γι αυτά που παραπέμπονται από τον Υπουργό Γεωργίας.
2.  
  Το Δ.Σ. μπορεί, με απόφασή του, να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρό του.
3.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του τακτικά μία φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από επτά (7) μέλη του.
4.  
  Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον επτά (7) από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ένας εκ των Αντιπροέδρων. Οι αποφάσεις του Δ. Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετέχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.
5.  
  Εισηγητής των θεμάτων του Δ. Σ. είναι ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6.  
  Ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. δεν έχει δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., στις οποίες συζητούνται θέματα σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων του.
7.  
  Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα του Δ.Σ., αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
8.  
  Στις περιπτώσεις: α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται και για το υπόλοιπο της θητείας τους ορίζονται νέα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου 19. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των επτά (7), εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
9.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Δ.Σ.
Άρθρο 21 "Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όταν αυτό απαιτείται, δυνάμενος και να μεταβιβάζει κάθε φορά την αρμοδιότητά του αυτή σε άλλα στελέχη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 2. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Συγκαλεί το Δ.Σ. και διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
 4. Κατευθύνει, επιβλέπει και παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
 5. Υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ., καθώς και τα λοιπά έγγραφα του Οργανισμού προς τρίτους.
 6. Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 0 Αποφασίζει επί εκτάκτων και επειγόντων θεμάτων και υποβάλλει τις αποφάσεις του αυτές προς έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 7. Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού και εκδίδει τις σχετικές πράξεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση αυτού, εκτός των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται διαφορετική διαδικασία
 8. Εντέλλεται το χρηματικό εφοδιασμό των υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., την πληρωμή των διενεργούμενων από αυτές πληρωμών και τη χορήγηση προκαταβολών σε μόνιμους υπαλλήλους για την εκτέλεση εργασιών με απόδοση λογαριασμού.
 9. Το ανώτατο όριο του ποσού των προκαταβολών αυτών ορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 10. Ορίζει τα μέλη των Επιτροπών, στις οποίες αναθέτει τη διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών και πλειστηριασμών, την εκτέλεση έργων, την προμήθεια υλικών και οποιαδήποτε άλλη εργασία
2.  
  Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού αναπληρώνει στην άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά με την απόφαση του Υπουργού Γεωργίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 19.
3.  
  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να μεταβιβάζει μέρος των αρμοδιοτήτων του, που αφορούν στη λειτουργία των συλλογικών οργάνων του Οργανισμού και των κατευθύνσεων πολιτικής αυτού, στους Αντιπροέδρους και μέρος των αρμοδιοτήτων του, που αφορούν στη διοικητική εποπτεία της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού, στο Γενικό Διευθυντή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4.  
  Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται:.
 1. Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του που καθορίζονται με όμοια απόφαση
5.  
  Σε κάθε Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται:.
 1. Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, ως ποσοστό της μηνιαίας αντιμισθίας του Προέδρου, και δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Διευθυντή
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του που καθορίζονται με όμοια απόφαση
6.  
  Η θέση του Προέδρου και των Αντιπροέδρων του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι για το χρόνο της θητείας τους ασφαλίζονται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτονται αντίστοιχα από άλλη κύρια οι επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 22 "Πόροι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι:"
1.  
  Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας
2.  
  Για τα δύο (2) πρώτα έτη από την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ετήσια επιχορήγηση από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Γεωργίας, που αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των εισροών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμφανίζονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διαχειρίζεται το Υπουργείο Γεωργίας, με βάση τις εισροές του προηγούμενου οικονομικού έτους.
3.  
  Επιχορηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση
4.  
  Ανταποδοτικά τέλη πραγματοποιούμενων τεχνικών και διοικητικών ελέγχων εκεί όπου επιβάλλονται
5.  
  Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 99Ζ/1979 (ΦΕΚ 260 Α).
6.  
  Οι πόροι των καταργούμενων με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου Οργανισμών, που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.δ/τος 3853 (7/10 Οκτωβρίου 1958 - ΦΕΚ 160 Α), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 675/1977 (ΦΕΚ 251 Α), του άρθρου 10 του ν.δ/τος 3758 (14/18 Σεπτεμβρίου 1957-ΦΕΚ 184 Α), του άρθρου 14 του π.δ/τος 222/1985 (ΦΕΚ 83 Α), που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του π.δ/τος 539/1988 (ΦΕΚ 247 Α) και της παραγράφου 7 του άρθρου 94 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α), καθώς και από οποιαδήποτε άλλη σχετική διάταξη.
Άρθρο 23
1.  
  Για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνιστώνται: α) Χίλιες τετρακόσιες πενήντα (1.450) θέσεις μόνιμου προσωπικού και διακόσιες πενήντα (250) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατανέμονται κατά κλάδους και ειδικότητες με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας. Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας περίπτωσης πληρούνται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως κάθε φορά ισχύει, κατά το μέρος που δεν πληρούνται δια μετατάξεως του προσωπικού του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου.
 1. Έξι (6) θέσεις με έμμισθη εντολή.
 2. Στις θέσεις αυτές προσλαμβάνονται δικηγόροι με αποδεδειγμένες γνώσεις και εμπειρία στην Κοινή Οργάνωση Αγορών Γεωργικών Προϊόντων και με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας και μιας τουλάχιστον ακόμη γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές τους.
2.  
  Στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. παρέχεται νομική συνδρομή από το Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας, δια γνωμοδοτήσεων ατομικών και συλλογικών, επί θεμάτων κοινοτικού δικαίου.
Άρθρο 24
1.  
  Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι που υπηρετούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος στη Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α. ΓΕ.Π.) και στους με την παράγραφο 3 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου καταργούμενους Οργανισμούς Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.), Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, Καπνού και Βάμβακος μπορούν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αίτησή τους, που κρίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, στην οποία μετέχει κατά περίπτωση ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων των υπό κατάργηση Οργανισμών, να ζητήσουν τη μετάταξή τους στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και σε κενές θέσεις της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι των προαναφερόμενων Οργανισμών, των οποίων οι αιτήσεις δεν γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή, καθώς και εκείνοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., μετατάσσονται στο Υπουργείο Γεωργίας ή σε υπηρεσίες των Περιφερειών ή στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και εντός του ίδιου νομού όπου υπηρετούν μέχρι τη μετάταξή τους. Οι μετατάξεις της παρούσας παραγράφου ενεργούνται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας σε κενές θέσεις και με το αυτό καθεστώς, στο οποίο τελούσαν οι μετατασσόμενοι πριν από τη μετάταξή τους, αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα των ενδιαφερομένων, οι υπηρεσιακές ανάγκες και η εκδηλωθείσα προτίμησή τους. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις η μετάταξη ενεργείται σε προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού κατά περίπτωση, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη της μετάταξης και καταργούνται αυτοδικαίως, όταν για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν. Σε κάθε περίπτωση η δημοσίευση των αποφάσεων μετάταξης του ανωτέρω προσωπικού προηγείται της ημερομηνίας δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π., που για οποιονδήποτε λόγο δεν μεταταγούν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., παραμένουν ως υπάλληλοι του Υπουργείου Γεωργίας.
2.  
  Ο χρόνος υπηρεσίας του μετατασσόμενου με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου προσωπικού μέχρι την ημερομηνία εμφάνισής του στη νέα του θέση λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη νέα του υπηρεσία για όλες τις νόμιμες συνέπειες και για κάθε μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή του
3.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τις θέσεις με έμμισθη εντολή, που προβλέπονται από το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου, καταλαμβάνουν οι έμμισθοι δικηγόροι των καταργούμενων Οργανισμών. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στους καταργούμενους Οργανισμούς θεωρείται για όλες τις συνέπειες ως χρόνος υπηρεσίας στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4.  
  Το προσωπικό που μετατάσσεται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, επιλέγει με αίτησή του είτε το ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν από τη μετάταξη του, είτε το καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας στην οποία μετατάσσεται. Στο προσωπικό των καταργούμενων Οργανισμών, σε περίπτωση που διατηρήσει το καθεστώς που είχε πριν τη μετάταξη, οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τη νομοθεσία των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται, του μεν εργοδότη από τις υπηρεσίες στις οποίες μετατάσσεται το προσωπικό αυτό, του δε ασφαλισμένου από τους ίδιους.
5.  
  Για τις ανάγκες σε προσωπικό κατά την πρώτη στελέχωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιτρέπεται, μετά από σχετική αίτηση:.
 1. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας η απόσπαση στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων του Υπουργείου Γεωργίας ή Οργανισμών και ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτό.
 2. Ο χρόνος της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη δυναμένης οποτεδήποτε να ανακληθεί.
 3. Για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού του παρόντος εδαφίου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
 4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αποσπώμενοι υπάλληλοι της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ορίζονται και ως μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι μετατασσόμενοι στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπάλληλοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
 5. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας η απόσπαση για έξι (6) μήνες σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υπαλλήλων εξειδικευμένων σε θέματα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. που υπηρετούν στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ή σε υπηρεσίες των Περιφερειών.
 6. Για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού του παρόντος εδαφίου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις.
 7. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση στην οποία προσέφερε τις υπηρεσίες του πριν από την απόσπασή του.
 8. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της οικείας συνεταιριστικής οργάνωσης ή του οικείου συνδέσμου συνεταιριστικών οργανώσεων, η απόσπαση μέχρι τρία (3) χρόνια στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. υπαλλήλων συνεταιριστικών οργανώσεων ή συνδέσμων αυτών, οι οποίοι επί μία διετία τουλάχιστον ασχολούνται με τη διαχείριση κοινοτικών ενισχύσεων.
 9. Η απόσπαση μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί.
 10. Για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α).
 11. Μετά τη λήξη του χρόνου απόσπασης ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση στην οποία προσέφερε τις υπηρεσίες του πριν από την απόσπασή του. ο. Ο χρόνος απόσπασης των υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. θεωρείται ως προς όλες τις έννομες συνέπειες ως χρόνος διανυθείς στην υπηρεσία και στη θέση, στην οποία ανήκαν οργανικά πριν από την απόσπασή τους.
 12. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι της περίπτωσης α της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να τοποθετούνται και σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 13. Κατά το χρόνο της απόσπασης ο υπάλληλος παραμένει ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης, στον οποίο υπήγετο μέχρι την απόσπασή του.
7.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού μπορεί να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
8.  
  Οι διατάξεις του τέταρτου, πέμπτου, έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου της παραγράφου 4α του άρθρου αυτού επεκτείνονται και ισχύουν για όλους τους τακτικούς υπαλλήλους του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 25 "Εξαίρεση από άσκηση καθηκόντων"
1.  
  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συνδέεται οικονομικώς, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χρηματοδοτείται από ελεγχόμενες από αυτόν δράσεις, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του, όσον αφορά στον έλεγχο αυτής της δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο. Εκτός από την ανωτέρω υποχρέωση, οι αποσπώμενοι της περίπτωσης γ της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται να ζητούν αμέσως την εξαίρεσή τους από τον άμεσο προϊστάμενό τους στις περιπτώσεις που ελέγχουν δράσεις αναφερόμενες στις συνεταιριστικές οργανώσεις, από τις οποίες έχουν αποσπαστεί. Όποιος παραλείπει να ζητήσει την εξαίρεσή του, υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 26 "Κατοχύρωση και αρμοδιότητες ελεγκτών του Οργανισμού"
1.  
  Οι ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ασκούν δημόσιο λειτούργημα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
2.  
  Οι ελεγκτές, τηρουμένων των διατάξεων περί σεβασμού των δικαιωμάτων των ελεγχομένων, συλλέγουν όλες τις πληροφορίες, κάθε στοιχείο και απόδειξη και προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες εξακριβώσεις όσον αφορά τους ελέγχους που προβλέπονται από τους εφαρμοστικούς Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον παρόντα νόμο και συγκεκριμένα:
 1. Ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα
 2. Λαμβάνουν φωτοαντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων και των επαγγελματικών εγγράφων
 3. Ζητούν επί τόπου προφορικές εξηγήσεις από τους ελεγχόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους των ελεγχόμενων νομικών προσώπων
 4. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις των ελεγχομένων και σε χώρους και εγκαταστάσεις των ομάδων παραγωγών και συνεταιριστικών οργανώσεων, γεωργικές, κτηνοτροφικές και αλιευτικές εκμεταλλεύσεις.
 5. Οποιος παρεμποδίζει την πρόσβαση των ελεγκτών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στα εμπορικά βιβλία των ελεγχομένων και όποιος, ιδιώτης, υπάλληλος του Δημοσίου η μέλος της Διοικήσεως η υπάλληλος νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών που ζητούνται από τους ελεγκτές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, το έργο των ελεγκτών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., πέρα από τις τυχόν υπάρχουσες ποινικές ευθύνες:
 6. i.
 7. Προκειμένου περί προσώπου που έχει την ιδιότητα του κατά τα ανωτέρω υπαλλήλου, διαπράττει αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο ο πειθαρχικός δικαστής μπορεί να επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της παραγράφου 4 του άρθρου 207 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977 - ΦΕΚ 198 Α).
  • Προκειμένου περί προσώπου που δεν έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 263α του Ποινικού Κώδικα, επιβάλλεται πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές, ανάλογα.
  • Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μετά από εισήγηση του Δ. Σ. του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και προηγούμενη κλήση του ενδιαφερομένου προς ακρόαση.
  • Τα πρόστιμα αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται ως δημόσια έσοδα, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
  • Τα όρια του παραπάνω προστίμου είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Δικαιοσύνης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Οι υπάλληλοι του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. οι επιφορτισμένοι με τους ελέγχους της παρ. 2 οφείλουν να τηρούν εχεμύθεια σε ό,τι αφορά τα έγγραφα και λοιπά στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την ενάσκηση των προαναφερόμενων ελέγχων, υποκείμενοι σε αντίθετη περίπτωση στις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα.
4.  
  Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
Άρθρο 27
1.  
  Το Υπουργείο Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών των ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Εγγυήσεων με βάση το άρθρο 4 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 729/1970 του Συμβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Κανονισμού (Ε.Ο.Κ.) αριθμ. 1287/1995 του Συμβουλίου και υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθμ. 1663/1995 της Επιτροπής.
2.  
  Η έγκριση των Οργανισμών Πληρωμών ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Άρθρο 28 "Έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.Κατάργηση Οργανισμών"
1.  
  Ως έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο έχουν συγκροτηθεί τα όργανα διοίκησης αυτού και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κατά το άρθρο 20 του ν. 2503/1997 Οργανισμός αυτού. Για την έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηοη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.
2.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο έναρξη των ελεγκτικών εργασιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:.
 1. Μεταφέρεται στον εν λόγω Οργανισμό η άσκηση των αρμοδιοτήτων ελέγχου του Οργανισμού Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου και των αρμοδιοτήτων ελέγχου που μεταβιβάστηκαν στον Οργανισμό Βάμβακος και στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού με τις αριθμ. 361810/ 3.6.1993 184516/16.9.1996 και 184517/19.9.1996 αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας.
 2. Ειδικά, οι αρμοδιότητες ελέγχου που ασκούνται από τον Οργανισμό Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου ανατίθενται σε αυτοτελή υπηρεσιακή μονάδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
 3. Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα και τη διαδικασία των διεξαγόμενων ελέγχων, τη χρηματοδότηση των εργασιών και την τοποθέτηση του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην υπηρεσιακή μονάδα του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της κοινοτικής νομοθεσίας.
 4. Καταργούνται οι πράξεις με τις οποίες μεταβιβάστηκαν οι σχετικές με το αντικείμενο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρμοδιότητες στους Νομάρχες και σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 2218/1994 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.
3.  
  Ο Οργανισμός Βάμβακος, ο Εθνικός Οργανισμός Καπνού, ο Οργανισμός Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου και ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος καταργούνται
4.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων υπουργών, καθορίζονται η ημερομηνία κατάργησης των Οργανισμών της προηγούμενης παραγράφου, το θέμα της περαιτέρω υποστήριξης των προϊόντων βάμβακος, καπνού, ελαιολάδου και γάλακτος, καθώς και τα θέματα απογραφής, εκκαθάρισης και μεταφοράς της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Οργανισμών αυτών, τα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου
Άρθρο 29
1.  
  Από την έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ.) και του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) καταργούνται αυτοδικαίως η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Αγορών Γεωργικών Προϊόντων (ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π.) του Υπουργείου Γεωργίας και οι οργανικές της μονάδες που ασκούν τιςαντίστοιχες αρμοδιότητες. Για την κατάργηση των μονάδων του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία διαπιστώνονται οι καταργούμενες οργανικές μονάδες της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π., καθώς και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες των μονάδων αυτών, που με τον παρόντα νόμο θα ασκούνται από τους Οργανισμούς της παρούσας παραγράφου.
2.  
  Οι αρμοδιότητες των καταργούμενων οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. της προηγούμενης παραγράφου, που με τον παρόντα νόμο δεν ασκούνται από τους Οργανισμούς της ίδιας παραγράφου, θα ασκούνται από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του άρθρου 45 του παρόντος νόμου.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ο υπάρχων εξοπλισμός των καταργούμενων οργανικών μονάδων της ΓΕ.ΔΙ.Δ.Α.ΓΕ.Π. μπορεί να μεταβιβάζεται κατά χρήση ή κυριότητα στους Οργανισμούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και να καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μεταβίβαση του εξοπλισμού αυτού.
8.  
 1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κάθε θέμα σχετικά με τις διαδικασίες επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων και ανάκτησης των για οποιαδήποτε αιτία αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών εκ των Ταμείων Ε.Γ.Τ.Α.Α. και ΕΤΑ.
 2. Με τις αποφάσεις αυτές, ιδίως, προσδιορίζεται το πεδίο εφαρμογής, ως προς την προέλευση των χρηματοδοτήσεων, θεσπίζεται η διαδικασία της προηγούμενης ακρόασης του υπόχρεου, ανάλογα με τα αρμόδια όργανα διεξαγωγής του ελέγχου ή αναγνώρισης και εκκαθάρισης της δαπάνης, καθώς και η διαδικασία έκδοσης καταλογιστικής πράξης, το περιεχόμενο αυτής, ο τρόπος κοινοποίησής της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόμενου ποσού, οι συνέπειες της καταβολής ή μη, η κατά περίπτωση βεβαίωση του ποσού στην αρμόδια ΔΟΥ, η δυνατότητα συμψηφισμού του οφειλόμενου ποσού με άλλη απαίτηση του υπόχρεου προς επιστροφή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια κατά τα προβλεπόμενα και στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας 2007-2013.
 3. Ομοίως με κοινές αποφάσεις των ως άνω Υπουργών ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν από τις δανειακές συμβάσεις που συνάπτονται για την κάλυψη των «ανοιγμάτων» του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 27 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α΄), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 4. Με τον όρο «ανοίγματα» νοούνται οι αρνητικές διαφορές που δημιουργούνται ιδίως από εκπρόθεσμες καταβολές και από δημοσιονομικές διορθώσεις που επιβάλλονται από την Επιτροπή της Ε.Ε.
Άρθρο Άρθρο13 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ξ.Π.Ε.) και έδρα την Αθήνα, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας, ο οποίος έχει την ευθύνη και την εκπροσώπηση του Οργανισμού έναντι των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας περιλαμβάνει τον έλεγχο της νομιμότητας και της σκοπιμότητας των πράξεων των οργάνων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2.  
  Η διάρθρωση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιλαμβάνει: α) την Κεντρική Υπηρεσία και.
 1. Περιφερειακές Υπηρεσίες
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας, καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης της εποπτείας και του ελέγχου που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
Άρθρο Άρθρο14 "Σκοπός - Αρμοδιότητες"
1.  
  Σκοπός του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι:.
 1. Η εν γένει διαχείριση των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Εγγυήσεων και εκείνων των πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.) - Τμήμα Προσανατολισμού που του έχει ειδικώς ανατεθεί, στηριζόμενη σε ένα σύστημα ελέγχων που διασφαλίζει τη νομιμότητα των πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 2. Η πρόληψη και πάταξη κάθε ατασθαλίας σε βάρος των παραπάνω πιστώσεων, όπως και η ανάκτηση τυχόν χρηματικών ποσών, τα οποία έχουν καταβληθεί παρανόμως ή αχρεωστήτως
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι οι ακόλουθες:.
 1. Η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων του άρθρου 26 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α) και η έγκριση της πληρωμής τους.
 2. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενόμενων πληρωμών.
 3. Η διενέργεια παντός είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης
 4. Η συγκέντρωση των στοιχείων και η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης
 5. Η ενημέρωση του Υπουργείου Γεωργίας και της Ευρωπαικής Ενωσης σχετικά με τις πληρωμές και η συνεργασία με τις υπηρεσίες της τελευταίας για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ελέγχων
 6. Η δήλωση στο Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων του ύψους της κοινοτικής συμμετοχής για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 7. Η εφαρμογή των ειδικών μέτρων υπέρ της ορεινής γεωργίας καιτης γεωργίας ορισμένωνμειονεκτικών περιοχών, που θεσπίστηκαν από τον Καν. (Ε.Ο.Κ.) 2328/ 1991 (εξισωτική αποζημίωση) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας και των συναρμόδιων υπουργών.
 8. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, όπως και στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του π.δ/τος 385/1994 Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 402/ 1988 Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας (ΦΕΚ 187 Α) (ΦΕΚ 216 Α).
 9. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 385/1994.
 10. Η αποστολή των μηνιαίων καταστάσεων με τα παραστατικά εσόδων - εξόδων για την άσκηση κατασταλτικού ελέγχου, που προβλέπεται από την περίπτωση εε του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ/τος 385/1994, ενεργείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στον Οργανισμό Πιστοποίησης Λογαριασμών (Ο.ΠΙ.ΛΟΓ).
 11. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 6 του π.δ/τος 385/1994, εκτός από αυτές των περιπτώσεων ιβ και ιγ.
 12. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 7 του π.δ/τος 385/1994.
3.  
  Αν συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων της προηγούμενης παραγράφου σε υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας ή των Περιφερειών ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Άρθρο Άρθρο15 "Αντικείμενο ελέγχων και εγκρίσεων πληρωμών"
1.  
  Οι έλεγχοι και οι εγκρίσεις πληρωμών αφορούν δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό ΤαμείοΠροσανατολισμού καιΕγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.), οι οποίες ειδικότερα αφορούν: α) Τον τομέα δημητριακών (καλλιέργεια, επεξεργασμένα - μεταποιημένα προϊόντα). β) Τον τομέα φυτών μεγάλης καλλιέργειας πλην των δημητριακών (καπνός, βαμβάκι, ζάχαρη, κ.λπ.). γ) Τον τομέα ελαίας - ελαιοκομικών προϊόντων, ελαιούχων και πρωτεϊνούχων σπόρων. δ) Τον τομέα οπωροκηπευτικών (νωπά και μεταποιημένα). ε) Τον τομέα αμπελοοινικών και σταφίδας, στ) Τον τομέα ζωικής παραγωγής: αα) Ζωικό κεφάλαιο (βοοτροφία, αιγοπροβατοτροφία, χοιροτροφία, πτηνοτροφία. μελισσοκομία, σηροτροφία. αλιεία). ββ) Όλα τα επεξεργασμένα και μεταποιημένα προϊόντα του παραπάνω τομέα, συμπεριλαμβανομένων και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. ζ) Τα προϊόντα εκτός Παραρτήματος ΙΙ της Συνθήκης της Ρώμης. η) Προγράμματα εξισωτικής αποζημίωσης.
Άρθρο Άρθρο16 "Κυρώσεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας στον τομέα των ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα αρμόδια όργανα επιβολής των κυρώσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Για τον καθορισμό του είδους και του μεγέθους των κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι σχετικές διατάξεις και οδηγίες της κοινοτικής νομοθεσίας και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.). Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή των κυρώσεων αποτελούν δημόσια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο Άρθρο17 "Επιχορήγηση από το Υπουργείο"
1.  
  ΓεωργίαςΓια την καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στους δικαιούχους της εξισωτικής αποζημίωσης το Υπουργείο Γεωργίας επιχορηγεί τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με τις αναγκαίες προς τούτο πιστώσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Άρθρο 30 "Σύσταση"
1.  
  Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπαγόμενο στο δημόσιο τομέα, με την επωνυμία Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και με το διακριτικό τίτλο ΑGR0-CΕRΤ με έδρα την Αθήνα, το οποίο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας.
Άρθρο 31 "Για την εφαρμογή των άρθρων 30 έως 44 του παρόντος νόμου:"
1.  
  Ως γεωργικά προϊόντα νοούνται προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση
2.  
  Ως αγροτικά προϊόντα νοούνται τα προϊόντα που αναφέρονται στην περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2332/1S95 (ΦΕΚ 181 Α).
3.  
  Ως συμμόρφωση νοείται το γεγονός ότι προϊόν, διεργασία, υπηρεσία ή εκμετάλλευση ανταποκρίνεται σε προδιαγραμμένες απαιτήσεις ή κανόνες
4.  
  Ως πιστοποίηση νοείται η διαδικασία με την οποία ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι αγροτικό προϊόν, διεργασία ή υπηρεσία συμμορφώνεται προς προδιαγραμμένες απαιτήσεις.
5.  
  Ως σήματα συμμόρφωσης Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. νοούνται τα προστατευόμενα σήματα, που επιτίθενται ή εκδίδονται σύμφωνα με κανόνες πιστοποίησης του Οργανισμού. Σήματα με αναγραφή ποιότητας ή ανωτέρας ποιότητας είναι ταυτόσημα με τα σήματα συμμόρφωσης.
6.  
  Ως πιστοποιητικό συμμόρφωσης νοείται το έγγραφο που εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες πιστοποίησης του Οργανισμού. Προκειμένου περί αγροτικών προϊόντων, νοείται η έγγραφη διαβεβαίωση ότι το προϊόν έχει παραχθεί με ειδικά χαρακατηριστικά ή με κανόνες καθορισμένους εκ των προτέρων, σχετικά με την παραγωγή, τη συσκευασία ή την καταγωγή.
7.  
  Ως επίβλεψη νοείται η εξέταση ότι προϊόν, υπηρεσία, διεργασία η εκμετάλλευση τηρεί υφιστάμενες υποχρεώσεις ή κανόνες
8.  
  Ως έλεγχος νοείται η αξιολόγηση της συμμόρφωσης με μέτρηση, σύγκριση, παρατήρηση, δοκιμή, ανάλυση ή επαλήθευση
9.  
  Οι σχετικές δραστηριότητες και διαδικασίες με την εφαρμογή και απόδειξη της ποιότητας είναι προαιρετικές
10.  
  Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) είναι τα Πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης που μεταφέρονται αυτούσια στα συστήματα των Εθνικών Οργανισμών Τυποποίησης των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα η σειρά 45000 θεσπίζει τα κριτήρια λειτουργίας, αξιολόγησης, διαπίστευσης εργαστηρίων, οργανισμών πιστοποίησης και επίβλεψης, δηλώσεων συμμόρφωσης, της σχετικής τυποποιητικής ορολογίας κ.λπ.
Άρθρο 32
1.  
  Σκοπός του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, η προστασία προέλευσής τους, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέθοδο, καθώς και η προώθηση συστημάτων προστασίας και διαχείρισης της αειφορίας των αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων.
2.  
  Οι αρμοδιότητες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι:.
 1. Ο έλεγχος, η επίβλεψη, η προστασία και η πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης (Π.Ο.Π.), Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.), Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (Π.Β.Γ.), Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυημένων (Ε.Π.Π.Ε.), καθώς και των Νεοφανών Αγροτικών Προϊόντων, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Ε.Ο.Κ. ή άλλους παρεμφερείς εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κώδικες, καθώς και η εφαρμογή των διαδικασιών απονομής κοινοτικών βεβαιώσεων ή σημάτων ιδιοτυπίας.
 2. Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης αγροτικών προϊόντων, των διαδικασιών παραγωγής τους ή συστημάτων ελέγχου τους, προς προαιρετικά κλαδικά, εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές, ή προς ισχύοντες εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς κανόνες και κώδικες με τη μορφή απονομής βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, σημάτων συμμόρφωσης ή πιστοποιητικών συστημάτων ποιότητας ή συστημάτων αγρο-περιβαλλοντικής διαχείρισης
 3. Η τήρηση επίσημου μητρώου συνεργαζόμενων με αυτόν Οργανισμών πιστοποίησης ή εργαστηρίων, που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ 45011 και ΕΝ 45001, αντίστοιχα.
 4. Σε πρώτο στάδιο εφαρμογής του μητρώου και με την επιφύλαξη κοινοτικών κανονισμών, εγγράφονται και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ή εργαστήρια.
 5. Η σύνταξη, έκδοση, αναγνώριση - στον τομέα των γεωργικών προϊόντων - των κλαδικών προαιρετικών προτύπων, οδηγών ορθής υγιεινής πρακτικής, ορθής γεωργικής πρακτικής, συστημάτων και προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης φυτικής ή ζωικής παραγωγής, καθώς και η εκπόνηση προδιαγραφών βασισμένων στον αντίστοιχο τομέα του Διεθνούς Κώδικα Τροφίμων, καθώς και η διαδικασία έγκρισης προδιαγραφών των ιδιότυπων ή άλλων προϊόντων
 6. Η τήρηση μητρώων επιθεωρητών, εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών αγροτικών προϊόντων, καθώς και η εφαρμογή και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησής τους
 7. Η ανάθεση, λειτουργία και επίβλεψη επιτροπών, οργάνων ή υπηρεσιών, των οποίων το αντικείμενο σχετίζεται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του
 8. Η εκπροσώπηση σε ευρωπαϊκά, κοινοτικά ή διεθνή όργανα και οργανισμούς με παρεμφερείς με αυτόν σκοπούς, καθώς και η εκπλήρωση των συναφών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά
 9. Η λειτουργία Γραμματείας των Κέντρων Ποιοτικού Ελέγχου Προστασίας Φυτών και των εργαστηρίων του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και των εργαστηρίων των εποπτευόμενων από αυτόν Οργανισμών όσον αφορά την υποστήριξη των αναγκών συμμόρφωσής τους με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 45001 ή της εφαρμογής της ορθής εργαστηριακής πρακτικής, καθώς και της αξιολόγησής τους διαμέσου διεργαστηριακών συγκρίσεων και άλλων μεθόδων
 10. Η εισήγηση για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τον Υπουργό Γεωργίας, στις περιπτώσεις διαπίστωσης παρατυπιών στις διενέργειες πιστοποιήσεων, ελέγχων και επιβλέψεων που αναφέρονται στο εδάφιο α, στους παραγωγούς, μεταποιητές αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε κάθε εμπλεκόμενο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
 11. Οι διοικητικές κυρώσεις του εδαφίου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 12. Με όμοια απόφαση οι χρηματικές κυρώσεις του παρόντος εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζονται.
 13. Τα έσοδα που προέρχονται από την επιβολή των κυρώσεων αποτελούν δημόσια έσοδα που βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
 14. Η τήρηση ειδικών μητρώων για τα πιστοποιημένα προϊόντα που αναφέρονται στα εδάφια α, β, γ και ε της παρούσας παραγράφου, καθώς και η τήρηση ειδικού μητρώου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 15. Υπό την επιφύλαξη Κοινοτικών Κανονισμών, τηρούνται μητρώα μεταποιητών και εισαγωγέων αγροτικών προϊόντων.
 16. Τα παραπάνω μητρώα γνωστοποιούνται, για κάθε χρήση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας.
 17. Η υποβολή γνωμοδοτήσεων και προτάσεων στον Υπουργό Γεωργίας στις παραπάνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, καθώς και στα θέματα λειτουργίας του Οργανισμού
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανατίθενται επιπροσθέτως στον Οργανισμό αρμοδιότητες σε θέματα ποιότητας αγροτικών προϊόντων, καθώς και σε υποχρεωτικώς πιστοποιούμενα προϊόντα και διαδικασίες
4.  
  Με όμοια απόφαση και με την επιφύλαξη του άρθρου 10 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α), αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα πιστοποιητικά του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., που περιγράφονται στα εδάφια α και β της παραγράφου 2. πιστοποιητικά άλλων οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 33 "Όργανα διοίκησης"
1.  
  Όργανα διοίκησης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι: α) Το Διοικητικό Συμβούλιο β) Ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 34
1.  
  Το ΔιοικητικόΣυμβούλιο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι Ι επταμελές και αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο, που επιλέγεται από τον Υπουργό Γεωργίας, από επιστήμονες με κύρος, γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
 2. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο
 3. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του, που υπηρετεί σε Διεύθυνση που Ι ασχολείται με θέματα σχετικά με το εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 32 και κατέχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πιστοποιήσεων, προσηκόντως αποδεικνυόμενες
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο οργανώσεων μεταποιητών αγροτικών προϊόντων με τον αναπληρωτή του
 5. Έναν (1)εκπρόσωπο οργανώσεωνπαραγωγών αγροτικών προϊόντων, ιδίως αυτών που αναφέρονται στο εδάφιοα τηςπαρ.του άρθρου 32, με τον ι αναπληρωτή του.
 6. Έναν (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τον Ι Υπουργό Γεωργίας με τον αναπληρωτή του
 7. Έναν (1) εκπρόσωπο των ερευνητών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. ειδικευμένο σε θέματα ποιότητας που προτείνεται από το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. με τον αναπληρωτή του.
 8. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων με τους αναπληρωτές τους πρέπει να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε θέματα πιστοποιήσεων και ελέγχου ποιότητας και ορίζονται ύστερα από πρόταση των φορέων τους.
 9. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των οργανώσεων ή σε περίπτωση που οι φορείς δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους μέσα στην προθεσμία που τάσσεται από τον Υπουργό Γεωργίας, οι εκπρόσωποι ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας.
2.  
  Τα μέλη τουΔ.Σ. μετους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί το Διοικητικό Συμβούλιο να διευρυνθεί κατά δύο μέλη
4.  
  Η διάρκεια της θητείας των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για ίσο χρονικό διάστημα.
5.  
  Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
6.  
  Για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. τα μέλη και ο γραμματέας του Δ.Σ. λαμβάνουν αποζημίωση που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
Άρθρο 35
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Καταρτίζει τους κανονισμούς που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. β) Κατευθύνειτη δράσητουΟργανισμού για την εκπλήρωση της αποστολής του.
 1. Επεξεργάζεται και προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας το σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού του Οργανισμού
 2. Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό και τους υποβάλλει στον Υπουργό Γεωργίας για επικύρωση
 3. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Οργανισμού και εγκρίνει κάθε δαπάνη σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό
 4. Αποφασίζει για την ανάθεση εργασιών, έργων και μελετών σε ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα
 5. Αποφασίζει για την πρόσληψη του προσωπικού του Οργανισμού κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου
 6. Καθορίζει τις τιμές των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και το ύψος των αντιπαροχών του προς κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή αρχή
 7. Συγκροτεί τις κάθε είδους επιτροπές και ορίζει το αντικείμενο και τα μέλη τους
 8. Διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους
 9. Συγκροτεί το Συμβούλιο Πιστοποίησης και συντάσσει τον κανονισμό λειτουργίας αυτού
2.  
  Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3.  
  Το Δ.Σ. συγκαλείται με έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως όταν κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο ή όταν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη του.
4.  
  Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) από τα μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος. 0t αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να συμμετάσχουν χωρίς ψήφο οποιαδήποτε άλλα αρμόδια πρόσωπα μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
5.  
  Εισηγητής των θεμάτων του Δ.Σ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
6.  
  Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα, αφού προηγουμένως επικυρωθούν από το Δ.Σ.
7.  
  Στις περιπτώσεις: α) θανάτου, β) απώλειας της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, γ) συνδρομής στο πρόσωπό τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία ασκήσεως των καθηκόντων τους, τα μέλη αντικαθίστανται και για το υπόλοιπο της θητείας τους ορίζονται νέα μέλη κατά τη διαδικασία του άρθρου 34. Μέχρι τον ορισμό των νέων μελών το Δ.Σ. μπορεί να λειτουργεί με τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα των πέντε (5).
8.  
  Με απόφαση του Δ.Σ., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Γεωργίας, καθορίζεται καθε αλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Δ.Σ.
Άρθρο 36
1.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στις σχέσεις του με τις εθνικές και τις κοινοτικές αρχές, όταν αυτό απαιτείται
 2. Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
 3. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
 4. Παρακολουθεί την όλη λειτουργία του Οργανισμού και ενημερώνει σχετικά το Δ.Σ.
 5. Υπογράφει τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ.
 6. Ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
 7. Χορηγεί τα πιστοποιητικά, σήματα, βεβαιώσεις στους δικαιούχους
 8. Προτείνει στον Υπουργό Γεωργίας την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
 9. Συνυπογράφει την πληρωμή των ενεργούμενων δαπανών σύμφωνα με το σχετικό κανονισμό
2.  
  Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο
3.  
  Στον Πρόεδρο του Δ.Σ. καταβάλλεται:.
 1. Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του που καθορίζονται με όμοια απόφαση
4.  
  Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Πρόεδρος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 37
1.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διορίζεται με τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προσόντα διορισμού για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ορίζονται πτυχίο ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ισότιμης της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ο οποίος αποσπάται στον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 41.
2.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:.
 1. Υποβάλλει στο Δ.Σ. του Οργανισμού τις προτάσεις και εισηγήσεις που απαιτούντα για την υλοποίηση των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 32 του παρόντος.
 2. Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με το νόμο αυτόν, τους ισχύοντες κανονισμούς του.
 3. Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και τις αποφάσεις του Δ.Σ.
 4. γ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
 5. Εισηγείται στο Δ.Σ. θέματα καταστάσεως του προσωπικού του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
 6. Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό του Οργανισμού και υπογράφει τα σχετικά έγγραφα
 7. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Οργανισμού
 8. Αποφασίζει για την εσωτερική οργάνωση και τους πάσης φύσεως κανονισμούς λειτουργίας του Οργανισμού
 9. Εκπροσωπεί τον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για κάθε πράξη, είτε αυτή ανήκει στη δική του διαχειριστική εξουσία είτε του Δ.Σ., εκτός αν αυτό αποφασίζει διαφορετικά για πράξεις που εμπίπτουν στη δική του αρμοδιότητα.
 10. Αποφασίζει για το χρηματικό εφοδιασμό των υπηρεσιών του Οργανισμού, υπογράφει τις ενεργούμενες δαπάνες, καθώς και κάθε έγγραφο του Οργανισμού
 11. Αποφασίζει για έκτακτα και επείγουσας φύσης προβλήματα και υποβάλλει για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο τις αποφάσεις αυτές, στην πρώτη χρονικά συνεδρίασή του, εκτός ημερησίας διατάξεως
3.  
  Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη τριετία
4.  
  Η θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
5.  
  Το Διευθύνοντα Σύμβουλο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
6.  
  Στο Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταβάλλεται:.
 1. Μηνιαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας
 2. Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του που καθορίζονται με όμοια απόφαση
7.  
  Ο Διευθύνων Σύμβουλος για το χρόνο της θητείας του ασφαλίζεται στον ασφαλιστικό οργανισμό κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του Ο.Π,Ε.ΓΕ.Π., εφόσον κατά τον ίδιο χρόνο δεν καλύπτεται αντίστοιχα από άλλη κύρια και επικουρική ασφάλιση.
Άρθρο 38
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας διορίζεται Γενικός Διευθυντής του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για τριετή θητεία. ο οποίος και ανακαλείται οποτεδήποτε με τον ίδιο τρόπο. Η αμοιβή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
2.  
  Ο Γενικός Διευθυντής είναι ανώτατο στέλεχος του Οργανισμού, υπάγεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 1. Προΐσταται τομέων δραστηριοτήτων του Οργανισμού
 2. Ελέγχει και παρακολουθεί το έργο των αντίστοιχων υπηρεσιών, έχοντας την αντίστοιχη διοικητική και λειτουργική ευθύνη
 3. Επικουρεί στο έργο του το Διευθύνοντα Σύμβουλο
3.  
  Ο Γενικός Διευθυντής παρίσταται, εφόσον κληθεί, στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορεί δε και να εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου.
4.  
  Με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου μπορεί να του ανατίθεται και εξουσία εκπροσώπησης του Οργανισμού στα πλαίσια της αντίστοιχης εξουσίας του Διευθύνοντα Συμβούλου
Άρθρο 39 "Κανονισμοί λειτουργίας"
1.  
  Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. καταρτίζει τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας, κατάστασης προσωπικού και οικονομικής διαχείρισης, το σύστημα δαπανών, κανονισμό διοικητικής μέριμνας και αποφασίζει για τη μορφή και αναγραφή των προστατευόμενων λογοτύπων και σημάτων του Οργανισμού, καθώς και την ίδρυση περιφερειακών γραφείων ανάλογα με τις ανάγκες του. Οι κανονισμοί αυτοί εγκρίνονται με κοινές, αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας κατά περίπτωση, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 40 "Κανονισμοί εφαρμογής"
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζονται οι κανονισμοί πιστοποίησης, επίβλεψης, ελέγχου των Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Π.Β.Γ. και Ε.Π.Π.Ε., καθώς και οι κανονισμοί ένταξης, αναγνώρισης και προστασίας των Π.Β.Γ. και Ε.Π.Π.Ε. Με όμοιες αποφάσεις καταρτίζονται οι κανονισμοί των μητρώων της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 του άρθρου 32, της υποχρεωτικής εφαρμογής κλαδικών προτύπων ή προδιαγραφών, της υποχρεωτικής πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων, καθώς και κάθε αναγκαίας τροποποίησης υφιστάμενων αποφάσεων που αντίκεινται στο αντικείμενο και τη λειτουργία του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
Άρθρο 41
1.  
  Το προσωπικό του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. διακρίνεται σε τακτικό και σε προσωπικό με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού καθορίζεται με τον κανονισμό της κατάστασης προσωπικού της παραγράφου 1 του άρθρου 39, εξαιρουμένων των πειθαρχικών θεμάτων για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του π.δ. 611/1977 (Υπαλληλικός Κώδικας), οι διατάξεις των άρθρων 191 έως και 195 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, καθώς και οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που εφαρμόζονται για τους δημοσίους υπάλληλους και τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού επιτρέπεται για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών, η απόσπαση στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. υπαλλήλων του Δημοσίου η του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α), όπως αυτός συμπληρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50 Α), εφόσον κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία προσηκόντως αποδεικνυόμενες. Η απόσπαση ενεργείται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Ο αριθμός των αποσπωμένων δεν μπορεί να υπερβεί το ένα πέμπτο του προσωπικού και σε καμία περίπτωση τον αριθμό δεκαπέντε (15).
3.  
  Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται σε τρία (3) έτη με δυνατότητα παράτασης. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια. Οι αποσπώμενοι υπάλληλοι δύνανται να καταλαμβάνουν και θέσεις προϊσταμένων υπηρεσιακών μονάδων.
4.  
  Για τη μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν οι κείμενες διατάξεις
5.  
  Συνιστώνται στον Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. εβδομήντα επτά (77) θέσεις τακτικού προσωπικού που κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:.
 1. Μία (1) θέση Γενικού Διευθυντή
 2. Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Γεωπονικού
 3. Δώδεκα (12) θέσεις ΠΕ Κτηνιατρικού
 4. Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Τοπογράφου ή Χημικού Μηχανικού ε) Δύο (2) θέσεις ΠΕ με μεταπτυχιακές σπουδές σε δίκτυα Η/Υ στ) Πέντε (5) θέσεις ΠΕ Οικονομικού ζ) Τέσσερις (4) θέσεις ΠΕ Χημικού η) Δυο (2) θέσεις ΠΕ Βιολόγου θ) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Περιβαλλοντολόγου ι) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Ιχθυολόγου ια) Δύο (2) θέσεις ΠΕ Δασολόγου ιβ) Τρεις (3) θέσεις ΠΕ Διοικητικού ιγ) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ιδ) Έξι (6) θέσεις ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ιε) Δύο (2) θέσεις ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων ιστ) Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Γραμματέων ιζ) Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Χειριστών Η/Υ ιη) Μία (1) θέση Κλητήρα ιθ) Μία (1) θέση Οδηγού.
 5. Στον κανονισμό κατάστασης προσωπικού του άρθρου 39 αναφέρονται τα προσόντα των παραπάνω ειδικοτήτων.
 6. Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται κατά τη διαδικασία του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
6.  
  Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι υπάλληλος του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συνδέεται οικονομικώς, είτε ο ίδιος είτε συγγενής του μέχρι του 4ου βαθμού, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ελέγχεται από αυτόν, υποχρεούται να ζητεί αμέσως την εξαίρεσή του από τον άμεσο προϊστάμενό του. όσον αφορά στον έλεγχο αυτής της δράσης και την αντικατάστασή του από άλλον υπάλληλο. Όποιος παραλείπει να ζητήσει την εξαίρεσή του, υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
7.  
  Για τις ανάγκες του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. συνιστάται μία (1) θέση με έμμισθη εντολή. Στη θέση αυτή προσλαμβάνεται δικηγόρος με άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται οι αποδοχές του.
Άρθρο 42
1.  
  Οι πόροι του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι:.
 1. Πρόσοδοι από την περιουσία του, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων
 2. Εσοδα από την πώληση των εκδόσεών του σε έντυπη ή μηχανογραφημένη μορφή, καθώς και από τα δικαιώματά του για την απονομή σημάτων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων σε αγροτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και από την επίβλεψη ορθής χρήσης και ανανέωσης των παραπάνω
 3. Τα τέλη που καταβάλλονται για την ένταξη στα μητρώα του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 32. την αναγνώριση, την προστασία και διατήρηση αυτής προϊόντων του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 32.
 4. Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε μορφής, καθώς και κοινοτικοί πόροι για ενέργειες τεχνικής στήριξης και εκτέλεσης προγραμμάτων
 5. Χρηματοδοτήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ως εθνική συμμετοχή για την εκτέλεση της προηγούμενης περίπτωσης
 6. Ετήσια οικονομική ενίσχυση του Κράτους εγγραφόμενη στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας, καθώς και ειδικές χρηματοδοτήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
 7. Τα έσοδα από· τις διοικητικές κυρώσεις του εδαφίου ι της παραγράφου 2 του άρθρου 32
2.  
  Η οικονομική διαχείριση γίνεται με ευθύνη των οργάνων διοίκησής του, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει την ημέρα ίδρυσης του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού.
3.  
  Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. γίνεται από ορκωτό λογιστή οριζόμενο κατ έτος από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Ο ελεγκτής υποβάλλει την έκθεσή του στο Δ.Σ. μέσα στο δίμηνο από τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. την οποία κοινοποιεί και στον Υπουργό Γεωργίας.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που εκδίδεται με πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής των τελών του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση τα τέλη μπορεί να αναπροσαρμόζονται.
Άρθρο 43 "Εξουσιοδοτήσεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων του Κεφαλαίου Γ του παρόντος νόμου
Άρθρο 44 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Το άρθρο 4 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α) καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Άρθρο 45
1.  
  Στο Υπουργείο Γεωργίας συνιστώνται οι εξής Γενικές Διευθύνσεις:
 1. Υποστήριξης Μεταποίησης και Ελέγχου Αγοράς και Καταλληλότητας Τροφίμων, β) Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων
2.  
  Στο αυτό Υπουργείο συνιστώνται, για τις ανάγκες των εν λόγω δύο Γενικών Διευθύνσεων, οι παρακάτω οργανικές θέσεις μονίμων υπαλλήλων:
 1. Τριάντα πέντε (35) για τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Μεταποίησης και Ελέγχου Αγοράς και Καταλληλότητας Τροφίμων
 2. Σαράντα πέντε (45) για τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, οι οποίες κατανέμονται κατά κλάδο της Γενικής αυτής Διεύθυνσης ως εξής:
  • Στον κλάδο ΠΕ1 Γεωπονικό θέσεις 6
  • Στον κλάδο ΠΕ3 Κτηνιατρικό θέσεις 2
  • Στον κλάδο ΠΕ9 Διοικητικό θέσεις 4 Προσόν διορισμού για τις θέσεις του κλάδου αυτού ορίζεται πτυχίο Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή αντίστοιχο πτυχίο ισότιμης σχολής της αλλοδαπής
  • Στον κλάδο ΠΕ10 Οικονομικό θέσεις 7
  • Στον κλάδο ΠΕ12 Πληροφορικής θέσεις 2
  • Στον κλάδο ΤΕ1 Τεχνολογίας Γεωπονίας θέσεις 3
  • Στον κλάδο ΤΕ5 Διοικητικό - Λογιστικό θέσεις 4
  • Στον κλάδο ΤΕ9 Πληροφορικής θέσεις 4
  • Στον κλάδο ΤΕ10 Βιβλιοθηκονομίας θέσεις 2
  • Στον κλάδο ΔΕ4 Διοικητικό - Λογιστικό θέσεις 2
  • Στον κλάδο ΔΕ 12 Προσωπικού Η/Υ θέσεις 6
  • Στον κλάδο ΥΕ1 Κλητήρων θέσεις 1
  • Στον κλάδο ΥΕ2 Προσωπικό Καθαριότητας θέσεις 1 ιδία) Στον κλάδο ΥΕ4 Φυλάκων - Νυκτοφυλάκων θέσεις 1 Οι συνιστώμενες θέσεις της παρούσας παραγράφου πληρούνται κατά τη διαδικασία του /. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως κάθε φορά ισχύει.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας, καθορίζονται οι αρμοδιότητες των ανωτέρω δύο Γενικών Διευθύνσεων, τα προσόντα των Γενικών Διευθυντών, η κατά κλάδο συγκρότηση τους, η κατανομή κατά κλάδο των συνιστώμενων πιο πάνω οργανικών θέσεων στις υπηρεσιακές μονάδες που τις συγκροτούν, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Α.Ε.
Άρθρο 46
1.  
  Συνιστάται ανώνυμη εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. και με το διακριτικό τίτλο Αγροτική Γη. Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρία χρησιμοποιεί την εταιρική επωνυμία της με το διακριτικό τίτλο.
2.  
  Η εταιρία μπορεί να ιδρύει παραρτήματα στην ημεδαπή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
3.  
  Η εταιρία εδρεύει στην Αθήνα, λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρίες, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στον παρόντα νόμο. Η διάρκεια της εταιρίας είναι πενήντα (50) έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση της συνέλευσης των μετόχων.
4.  
  Ο Υπουργός Γεωργίας ασκεί στην εταιρία την εποπτεία και τον έλεγχο που έχει σύμφωνα με το νόμο για τις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Η εποπτεία του Υπουργού Ανάπτυξης στην εταιρία διατηρείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 47 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός της εταιρίας είναι η άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α) Η συγκέντρωση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τις προσφερόμενες για μίσθωση ή πώληση αγροτικές εκτάσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε όλες τις περιοχές της χώρας. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού η εταιρία θα οργανώσει ειδικό μηχανογραφικό αρχείο με όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οικονομικό στοιχεία των διαθέσιμων εκτάσεων κατά κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές. β) Η αξιολόγηση και αποτίμηση της αξίας των διαθέσιμων για πώληση αγροτικών εκτάσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων, για καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αγροτών. γ) Η δημιουργία αποθεματικού γης με αγορά αγροτικών εκτάσεων, τις οποίες στη συνέχεια μετά την εκτέλεση των κατά την κρίση της αναγκαίων βελτιώσεων, θα πωλεί, θα εκμισθώνει ή θα μεταβιβάζει κατά τις διατάξεις της χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ενδιαφερόμενους αγρότες ή επενδυτές γενικότερα που έχουν τη δυνατότητα καλύτερης αξιοποίησής τους. δ) Η διαχείριση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων του Δημοσίου, τωνεκτάσεων πουτίθενται προσωρινά, ή μόνιμα έκτος καλλιέργειας σαν αποτέλεσμα εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων και των εγκαταλελειμμένων εκτάσεων, και ιδία αυτών που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν εκτελεστεί εγγειοβελτιωτικά έργα ή επηρεάζουν τέτοιες περιοχές. Η διαχείριση των εκτάσεων αυτών γίνεται βάσει συγκεκριμένων συμβάσεων με το Ελληνικό Δημόσιο η άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ε) Η βελτίωση των εγγείων διαρθρώσεων των αγροτικών, δασικών ή ιχθυοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων, στ) Η μεγέθυνση των εκτάσεων των αγροτικών, δασικών ή ιχθυοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων. ζ) Η διευκόλυνση της εγκατάστασης των αγροτών σε νέες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. η) Η εκπόνηση μελετών για τη διαχείριση ή αξιοποίηση εγγείων διαρθρώσεων. θ) Η εκπόνηση μελετών με αντικείμενο την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο. ι) Η αρωγή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη μεταφορά αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή ομαδοποίηση αυτών. ια) Η γνωμοδότηση σχετικά με την αγοραία αξία αγροτικών γαιών και εκμεταλλεύσεων σε περιπτώσεις ανταλλαγής ή αναδασμού τους. ιβ) Η διενέργεια οποιασδήποτε άλλης εργασίας ή δραστηριότητας που σχετίζεται με τους ευρύτερους σκοπούς της εταιρίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Υπουργείου Γεωργίας σε κοινόχρηστες και διαθέσιμες εκτάσεις που διέπονται από την αγροτική νομοθεσία και παραμένουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Γεωργίας. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας μπορεί να παραχωρούνται στην εταιρία δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου σε γεωργικές εκτάσεις της χώρας ή δημόσιες γεωργικές εκτάσεις.
Άρθρο 48 "Μετοχικό κεφάλαιο - Μετοχές - Αύξηση κεφαλαίου - Ποσοστό συμμετοχής"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε δύο δισεκατομμύρια (2.000.000.000) δραχμές καταβεβλημένο εξ ολοκλήρου κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο καταστατικό της εταιρίας.
2.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η καθεμία.
3.  
  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενεργείται όταν και όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρίας
4.  
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη του πενήντα ένα τοις εκατό (51%) των μετά ψήφου μετοχών αυτής. Το υπόλοιπο σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας κατανέμεται:.
 1. κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε συνεταιριστικές οργανώσεις,
 2. κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε ομάδες παραγωγών, Υ) κατά επτά τοις εκατό (7%) σε διεπαγγελματικές οργανώσεις,
 3. κατά οκτώ τοις εκατό (8%) στη νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, και
 4. κατά τέσσερα τοις εκατό (4%) σε άλλους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν καταβάλει την αξία των μετοχών αυτών εξ ολοκλήρου.
 5. Από τις μετοχές των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται μεταβίβαση μετοχών μόνο μεταξύ ομοειδών φορέων και μέχρι το ποσοστό που ορίζεται για καθέναν από τους φορείς των περιπτώσεων α, β, γ, δ και ε αντίστοιχα.
Άρθρο 49
1.  
  Για την προώθηση της διαφάνειας και την καλύτερη λειτουργία της αγοράς η εταιρία λειτουργεί στην ελεύθερη αγορά με παρεμβάσεις της, ως οργανισμός αγοραπωλησίας αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας
2.  
  Για λόγους κοινής ωφέλειας και δημοσίου συμφέροντος παρέχεται στην Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης δικαίωμα προτίμησης για την αγορά αγροτικών εκτάσεων. Η παροχή του δικαιώματος έχει σκοπό:.
 1. Την εγκατάσταση ή διατήρηση των αγροτών στην ύπαιθρο
 2. Την αποφυγή της υπέρμετρης κατάτμησης ή τη διευκόλυνση της ανασυγκρότησης της κατατμημένης αγροτικής ιδιοκτησίας
 3. Την καταπολέμηση της γαιοκτημονικής κερδοσκοπίας
 4. Τη διατήρηση βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 5. Τον οικονομικά άριστο συνδυασμό γης, ανθρώπινης εργασίας και κεφαλαιϊκού εξοπλισμού. στ) Την αξιοποίηση και προστασία των δασών και του περιβάλλοντος.
 6. Το δικαίωμα της παρούσας παραγράφου υφίσταται και ως προς ιδανικά μερίδια των εκτάσεων που πωλούνται ως τέτοια.
Άρθρο 50
1.  
  Το δικαίωμα προτίμησης της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου ασκείται σε περιπτώσεις αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας ως ακολούθως:
 1. Όποιος προτίθεται να πωλήσει αγροτική έκταση υποχρεούται να υποβάλει έγγραφη δήλωση στο δήμο ή την κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο, στην περιφέρεια των οποίων βρίσκεται η προς πώληση έκταση.
 2. Στη δήλωση πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας του πωλητή, η θέση και τα ακριβή όρια της έκτασης, το προτεινόμενο τίμημα, καθώς και ο τρόπος κτήσης της έκτασης.
 3. Ακριβές αντίγραφο της δήλωσης τοιχοκολλάται στο οικείο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα ή στο χώρο στέγασης του τοπικού συμβουλίου μέσα σε δύο (2) ημέρες από την επομένη της κατάθεσης της δήλωσης στο δήμο ή την κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο.
 4. Η τοιχοκόλληση ενεργείται από τα αρμόδια όργανα του οικείου δήμου ή κοινότητας ή του τοπικού συμβουλίου, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου που υπογράφεται από δύο μάρτυρες.
 5. Μέσα στην προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου η υποβληθείσα δήλωση με τους τίτλους κυριότητας αποστέλλονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα ή το τοπικό συμβούλιο στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς και στον προϊστάμενο της οικείας Δ.Ο.Υ., ο οποίος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της υποχρεούται να αποστείλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης την εισήγησή του για την αξία της έκτασης με βάση τις αντικειμενικές και πραγματικές αξίες των αγροτικών εκτάσεων της ίδιας περιοχής.
 6. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της κατά την προηγούμενη περίπτωση τοιχοκόλλησης της δήλωσης, όσοι ενδιαφέρονται για την αγορά της προς πώληση έκτασης οφείλουν να υποβάλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης έγγραφη δήλωση, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και η πρόθεσή τους για την αγορά της έκτασης με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους
 7. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών, αρχομένης από την επόμενη εργάσιμη ημέρα της πρωτοκόλλησης σε αυτήν των αντίστοιχων δηλώσεων αγοράς της έκτασης και της εισήγησης του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. για την αξία της έκτασης, υποχρεούται να διαβιβάσει στην εταιρία τις υποβληθείσες δηλώσεις πώλησης και τις αντίστοιχες δηλώσεις αγοράς, τους τίτλους κυριότητας της έκτασης, καθώς και την εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. για την αξία της έκτασης.
 8. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους δηλώσεις αγοράς της έκτασης μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης περίπτωσης, η πιο πάνω υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας διαβιβάζει στην εταιρία μόνο τη δήλωση πώλησης της έκτασης με τους τίτλους κυριότητας αυτής, καθώς και την εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ. για την αξία της έκτασης.
 9. Η εταιρία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτή των δηλώσεων πώλησης και αγοράς και ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. της περίπτωσης α για την αξία της έκτασης, με βάση τις αντικειμενικές και πραγματικές αξίες των αγροτικών εκτάσεων της ίδιας περιοχής, με πλήρως και επαρκώς αιτιολογημένη απόφασή της αποφαίνεται ποια από τις προτεινόμενες προσφορές αγοράς εξυπηρετεί καλύτερα τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 49.
 10. Σε περίπτωση που κατά την κρίση της εταιρίας οι προτεινόμενες προσφορές δεν εξυπηρετούν τους αναφερόμενους σκοπούς, καθώς και στην περίπτωση που για την υπόψη έκταση δεν έχουν υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους μέσα στην προθεσμία της περίπτωσης β δηλώσεις αγοράς, η εταιρία με όμοια απόφασή της αποφαίνεται μέσα στην προηγούμενη προθεσμία αν θα προβεί η ίδια στην αγορά της έκτασης με τίμημα τουλάχιστον την, στην εισήγηση του προϊσταμένου της οικείας Δ.Ο.Υ., αναφερόμενη αξία.
 11. Αν ο πωλητής διαφωνεί με το από την εταιρία προτεινόμενο τίμημα, η εταιρία θα διαπραγματεύεται το τίμημα απευθείας με τον πωλητή.
 12. Οι αποφάσεις της εταιρίας γνωστοποιούνται με δικαστικό επιμελητή στον πωλητή της έκτασης και στον προτιμώμενο από την εταιρεία αγοραστή.
 13. Σε περίπτωση διαφωνίας του πωλητή, τόσο με το προσφερόμενο τίμημα του προτιμώμενου από την εταιρία αγοραστη όσο και με το προσφερόμενο από την εταιρία τίμημα, ο πωλητής έχει το δικαίωμα είτε να αποσύρει την έκταση από την πώληση είτε να προσφύγει στο μονομελές πρωτοδικείο, στα όρια περιφέρειας του οποίου κείται το προς πώληση ακίνητο η το μεγαλύτερο μέρος αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών αρχομένης από την ημέρα της επίδοσης σε αυτόν της απόφασης της εταιρίας και να ζητήσει τον τελικό επαναπροσδιορισμό του τιμήματος.
 14. Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου επιδίδεται στον προτιμώμενο από την εταιρία αγοραστή και στην εταιρία.
 15. Σχετικά με τον προσδιορισμό της δικασίμου, την τηρούμενη διαδικασία και τα αποδεικτικά μέσα εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.δ. 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α71.1.1971) περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, όπου αντί του Εφετείου νοείται το μονομελές πρωτοδικείο.
 16. Κατά της αποφάσεως του μονομελούς πρωτοδικείου για τον τελικό επαναπροσδιορισμό του τιμήματος επιτρέπεται μόνο το ένδικο μέσο της αναίρεσης και το καθοριζόμενο από την απόφασή του τίμημα είναι οριστικό και τελεσίδικο.
 17. Σχετικά με την αναίρεση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν.δ. 797/1971.
 18. Η επιλογή του καταλληλότερου ως αγοραστή γίνεται από την εταιρία με τα εξής διαδοχικά κριτήρια:
  • Ο επιλεγόμενος πρέπει να είναι νέος αγρότης, όπως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2520/1997 (ΦΕΚ 173 Α).
  • Εφόσον μεταξύ των ενδιαφερόμενων αγοραστών δεν υπάρχει νέος αγρότης, ο επιλεγόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) πρέπει να είναι αγρότης κατά κύριο επάγγελμα, εγγεγραμμένος στο ισχύον μητρώο αγροτών.
  • Μεταξύ περισσότερων αγοραστών επιλέγεται εκείνος που διαμένει ή έχει την έδρα του στο δήμο η την κοινότητα που βρίσκεται η πωλούμενη έκταση
  • Μεταξύ περισσότερων αγοραστών που έχουν και τη διαμονή ή έδρα τους στον τόπο της πωλούμενης έκτασης επιλέγεται εκείνος που έχει και άλλα αγροτικά ακίνητα πλησιέστερα στο πωλούμενο
  • Μεταξύ περισσοτέρων που έχουν και άλλα αγροτικά ακίνητα κοντά στο πωλούμενο επιλέγεται εκείνος, ο οποίος κατά την κρίση της εταιρείας είναι ο πλέον κατάλληλος για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος.
 19. Η παρέλευση ως άπρακτης της εικοσαήμερης προθεσμίας της περίπτωσης δ συνεπάγεται έκπτωση της εταιρίας από το δικαίωμα προτίμησης και ο ιδιοκτήτης της αγροτικής έκτασης δικαιούται να συνάψει σύμβαση πώλησης της έκτασης με οποιονδήποτε αγοραστή.
 20. Στην περίπτωση αυτή ο πωλητής υποχρεούται να προσκομίσει στο συμβολαιογράφο βεβαίωση της εταιρίας, από την οποία να προκύπτει ότι για την πώληση της εν λόγω έκτασης τηρήθηκαν οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου και ότι η εταιρία δεν ενδιαφέρεται για την αγορά της έκτασης, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο.
 21. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγήσει τη βεβαίωση το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης.
 22. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησής της ή καθυστέρησης χορήγησής της. οι συμβαλλόμενοι μπορούν να προβούν σε σύνταξη συμβολαίου, υποβάλλοντας προς το συμβολαιογράφο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 3 του ν. 1599/1986. στην οποία αναφέρεται η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και η άρνηση ή καθυστέρηση της εταιρίας να χορηγήσει τη βεβαίωση.
 23. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται εντός μηνός από τη σύνταξη του συμβολαίου να αποστείλει στην εταιρία αντίγραφο της προαναφερόμενης υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986.Το παραπάνω δικαίωμα του πωλητή για την πώληση της έκτασης παραγράφεται μετά παρέλευση δύο (2) ετών από την παρέλευση ως άπρακτης της ως άνω εικοσαήμερης προθεσμίας.
 24. Το δικαίωμα προτίμησης δεν ασκείται όταν η πωλούμενη έκταση:
  • Έχει εμβαδόν ίσο ή μικρότερο από πέντε (5) στρέμματα.
  • Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει όταν η έκταση βρίσκεται σε παραμεθόρια περιοχή.
  • Μεταβιβάζεται προς:
  • ί) σύζυγο ή κατιόντες του πωλητή, ii) συγγενή μέχρι 4ου βαθμού, εφόσον είναι αγρότης, iii) συνιδιοκτήτη του ίδιου ακινήτου, εφόσον είναι αγρότης, ίν) αγρότη ο οποίος είναι ιδιοκτήτης όμορης ιδιοκτησίας
  • Βρίσκεται εντός του νομού Αττικής.
  • Τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία των περιπτώσεων αα, ββ και γγ επισυνάπτονται υποχρεωτικά στο συμβόλαιο, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται από το συμβολαιογράφο εντός μηνός από τη σύναψή του στην εταιρία.
2.  
  Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στ και ζ της προηγούμενης παραγράφου, η πώληση αγροτικής έκτασης, χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου, συνεπάγεται την ακυρότητα της γενόμενης πώλησης και μεταβίβασης της αγροτικής έκτασης
Άρθρο 51
1.  
  Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης στα πλαίσια των συναλλαγών της απαλλάσσεται κατά τη μεταβίβαση ακινήτων από φόρους, τέλη, τέλη χαρτοσήμου, εισφορές, κρατήσεις ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, καθώς και από τα τέλη μεταγραφής
Άρθρο 52
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των ετήσιων λογαριασμών (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της εταιρίας ενεργείται από ορκωτό ελεγκτή, όπως ορίζεται στον κωδ. ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το άρθρο 75 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α) και τα π.δ. 226/1992 και 227/1992 (ΦΕΚ 120 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά. 2· Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας εκλέγει κάθε χρόνο τον ορκωτό ελεγκτή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 53
1.  
  Οργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές (9) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας για τετραετή θητεία, εκτός από τη θητεία των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται μέσα σε εννέα (9) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νομού. Το Δ.Σ. αποτελείται από:.
 1. Τον Πρόεδρο
 2. Το Διευθύνοντα Σύμβουλο
 3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του
 5. Έναν (1) εκπρόσωπο της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με τον αναπληρωτή του
 6. Έναν (1) εμπειρογνώμονα που ορίζεται από τον Υπουργό Γεωργίας
 7. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνεταιριστικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του
 8. Έναν (1) εκπρόσωπο των ομάδων παραγωγών με τον αναπληρωτή του
 9. Έναν (1) εκπρόσωπο των διεπαγγελματικών οργανώσεων με τον αναπληρωτή του
3.  
  Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ορίζονται από τον Υπουργό Γεωργίας
Άρθρο 54
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο ασκεί ως μέτοχος της εταιρίας τα δικαιώματα που παρέχονται από τον παρόντα νόμο και την ισχύουσα κάθε φορά για τις ανώνυμες εταιρίες νομοθεσία
2.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο ως μέτοχος εκπροσωπεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Υπουργός Γεωργίας
Άρθρο 55
1.  
  Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας καταρτίζει το καταστατικό της εταιρίας, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Στο καταστατικό μεταξύ των άλλων πρέπει να ορίζεται ότι:.
 1. Στις συμβάσεις πώλησης μεταβιβάζεται πλήρες το δικαίωμα της κυριότητας
 2. Η διάρκεια της διαχείρισης και κυριότητας ακινήτων που αποκτά η εταιρία προς εκτέλεση του σκοπού της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, η οποία με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα και σε καμία περίπτωση πέραν των δέκα (10) ετών συνολικά.
 3. Στα προαναφερόμενα ακίνητα δεν περιλαμβάνονται εκείνα που χρησιμοποιεί η εταιρία για την κάλυψη των στεγαστικών της αναγκών, καθώς και οι εκτάσεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 47 του παρόντος νόμου.
 4. Επιτρέπεται η απόκτηση της κυριότητας γαιών, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κάθε είδους εγκαταστάσεων με τη διαδικασία της αντιπαροχής
2.  
  Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και ο ορκωτός ελεγκτής για την πρώτη χρήση ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
Άρθρο 57 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.δ. 86/1969 Δασικός Κώδιξ (ΦΕΚ 7 Α)"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου τα υφιστάμενα καταφύγια θηραμάτων μετονομάζονται σε καταφύγια άγριας ζωής και διέπονται εφεξής από τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και του παρόντος.
 1. επαναποστέλλονται ή επανεξάγονται στη Χώρα καταγωγής ή
 2. εκποιούνται ή
 3. διατίθενται προς φύλαξη και περίθαλψη.
 4. Όταν η κατάσχεση διενεργείται από τη Δασική Αρχή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παρ. 2. 3 και 4 του άρθρου 288 του ν.δ. 86/1969.
2.  
  Αν διαπιστωθεί ότι η συνοδεύουσα το είδος άδεια είναι πλαστή ή φέρει αλλοιώσεις επιβάλλονται επιπλέον και οι κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου . .του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδος εν γένει αντικαθίσταται με τη φράση: των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας ως και των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας..
3.  
  Οι παράγραφοι 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 254 του ν.δ. 86,1969, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205 Α), αντικαθίστανται ως εξής: 5. Με αποφάσεις του οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδρύονται καταφύγια άγριας ζωής σε δασικές, δασοσκεπείς, χορτολιβαδικές, ελώδεις, υγροτοπικές, αγροτικές, παρόχθιες, παραλίμνιες και παράκτιες εκτάσεις, καθώς και σε ερημονησίδες, με την προϋπόθεση ότι οι εκτάσεις αυτές, είτε είναι απαραίτητες για τη διατροφή, διαχείμανση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση των ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας, είτε είναι απαραίτητες για την επιβίωση ενός ή περισσότερων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή είτε αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου.
4.  
  Για την επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης και η περίπτωση υποτροπής
 1. Η παρ. 10 του άρθρου 255 αντικαθίσταται ως εξής.
5.  
  Το άρθρο 258 του ν.δ. 86/1969 τροποποιείται ως εξής:. Για την επίδοση της απόφασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 έως 57 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας.
 1. Η περίπτωση η της παρ. 3 του άρθρου 258 καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 258. που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 ΦΕΚ 205 Α), προστίθεται νέα παράγραφος 6, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής:.
6.  
  Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής απαγορεύεται η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους της άγριας πανίδας, η σύλληψη κάθε είδους της άγριας πανίδας για μη ερευνητικούς σκοπούς, η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση, η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστραγγιση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών πόρων και η ένταξη έκτασης καταφυγίου άγριας ζωής σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό. Η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί όμως με απόφαση του προέδρου του διοικητικού πρωτοδικείου, στο οποίο εκκρεμεί η προσφυγή, να ανασταλεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 820/1978 (ΦΕΚ 174 Α), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 27 του ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α), εν μέρει ή στο σύνολο ή εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εάν εξαιτίας σφαλμάτων αυτής πιθανολογείται μερική ή ολική ευδοκίμηση της προσφυγής ή διαπιστώνεται, από συγκεκριμένα στοιχεία, αδυναμία καταβολής από τον αιτούντα. Κατά των αποφάσεων των διοικητικών πρωτοδικείων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας, για την εκδίκαση των οποίων, καθώς και των προσφυγών του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου Κώδικα.
 1. Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εξαγωγή, εισαγωγή, επανεξαγωγή, επανεισαγωγή, διαμετακόμιση, πώληση. αγορά, διαφήμιση, μίσθωση, εμπορική εκμετάλλευση, ο αντιπραγματισμός και γενικά η κατοχή, διάθεση φύλαξη. έκθεση, μεταφορά, αποστολή και διακίνηση:.
 2. . . . του θηραματικού πλούτου της χώρας αντικαθίσταται με τη φράση:
 3. των πληθυσμών των θηραμάτων και των λοιπών ειδών της άγριας πανίδας, κατά περίπτωση δε και της αυτοφυούς χλωρίδας, καθώς και των βιοτόπων τους..
  • των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών επεξεργασμένων ή μη,
  • των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών που γεννήθηκαν και εκτράφηκαν / εκτρέφονται σε αιχμαλωσία ή έχουν παραχθει τεχνητά, επεξεργασμένων η μη, καθώς:
  • και των ειδών η δειγμάτων που αποτελούν μέρος προσωπικών ή οικιακών αντικειμένων, και
  • των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών επεξεργασμένων ή μη, που χρησιμοποιούνται για δάνεια ή ανταλλαγές για μη εμπορικούς σκοπούς μεταξύ αναγνωρισμένων επιστημόνων και επιστημονικών - ερευνητικών ιδρυμάτων
 4. Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας της προηγούμενης περίπτωσης, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας και ο τύπος αυτής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α
 5. καθώς και των έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τη δασική υπηρεσία, τα οποία αποσκοπούν στη διατήρηση, αποκατάσταση και διαχείριση των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους..
 6. Για τη χορήγηση της άδειας της περίπτωσης α απαιτείται η καταβολή τελών, τα οποία αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 7. Το χρηματικό ύψος των τελών αυτών καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 8. Μετά την περίπτωση η της παρ. 4 του άρθρου 265 προστίθενται περιπτώσεις θ έως και ιδ. το κείμενο των οποίων έχει ως εξής:
 9. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο εν λόγω μητρώο, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας περίπτωσης.
 10. Η εκτέλεση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους
  • Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, με αναπληρωτή αυτού το νόμιμο αναπληρωτή του
  • Έναν (1) εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του
  • Δύο (2) εκπροσώπους διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ζωολογικών επιστημών, με τους αναπληρωτές τους
  • Έναν (1) εκπρόσωπο διδακτικού προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος βοτανικών επιστημών, με τον αναπληρωτή του.
  • Οι ανωτέρω εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους προτείνονται από τους οικείους φορείς.
  • Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας με τον αναπληρωτή του.
  • Στην Επιτροπή, μετά από έγγραφη πρόσκληση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του Υπουργείου Γεωργίας, συμμετέχουν, κατά περίπτωση, εξειδικευμένοι επιστήμονες - εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων ή μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν μακρόχρονη ενασχόληση και εμπειρία σχετικά με το προς συζήτηση κάθε φορά θέμα.
  • Η διάρκεια της θητείας των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής είναι τριετής.
  • Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.
  • Έργο της Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για θέματα της περίπτωσης β, καθώς και για κάθε θέμα σχετικό με την εμπορία των ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας.
  • Η ανωτέρω Επιτροπή εκπροσωπεί τη Χώρα στην Επιστημονική Επιτροπή CΙΤΕS των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γραμματείας της Διεθνούς Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν (CΙΤΕS).
  • Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται η οργάνωση, ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της.
  • Στους εκπροσώπους των υποπεριπτώσεων ββ, γγ και δδ και τους εξειδικευμένους επιστήμονες - εκπροσώπους ερευνητικών ιδρυμάτων ή μη κρατικών περιβαλλοντικών οργανώσεων, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, καταβάλλονται δαπάνες κίνησης, όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2, 3, 4. 9 και 10 του ν. 2346/19S5 (ΦΕΚ 220 Α) και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κεφάλαιο Θήρας).
 11. Η εκτέλεση προγραμμάτων υποδοχής, φύλαξης και περίθαλψης των ειδών της άγριας πανίδας
 12. Τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα αναγνωρίζονται ως κέντρα περίθαλψης ειδών της άγριας πανίδας εφόσον η λειτουργία τους δεν αντίκειται στις ισχύουσες περί δημόσιας υγείας διατάξεις..
 13. Τα έξοδα επαναπατρισμού στη Χώρα και επαναποστολής, επανεξαγωγής στη Χώρα καταγωγής ειδών της άγριας πανίδας
 14. Τα έξοδα μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης των κατασχεθέντων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, καθώς και της διατροφής των ζώντων ειδών της άγριας πανίδας
 15. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, σε εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι όροι και οι προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Γεωργίας και τρίτων προσώπων, που διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις και αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία και ενασχόληση με τα οικεία θέματα, υπό το συντονισμό της κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας..
7.  
  Με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματεα της Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να απαγορεύεται ή να τίθενται οροί ή περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας, γεωργίας, βοσκής, υλοτομίας, χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της συλλογής και κοπής αρωματικών, βαφικών, αρτυματικών, μελισσοκομικών και ανθοκομικών - διακοσμητικών φυτών για εμπορικούς σκοπούς 22. Όποιος κατέχει, εισάγει, διακινεί, διαθέτει καθ οιονδήποτε τρόπο είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β χωρίς άδεια ή με άδεια πλαστή ή που φέρει αλλοιώσεις τιμωρείται με φυλάκιση από δύο (2) μήνες έως ένα (1) έτος και σε. περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση δύο (2) ετών.
8.  
  Εντός των καταφυγίων άγριας ζωής η Δασική Υπηρεσία δύναται να προγραμματίζει και να εκτελεί ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου των καταφυγίων άγριας ζωής και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδασωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με παραδοσιακές καλλιέργειες, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυτικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Αρθρο 288α Διοικητικές κυρώσεις
9.  
  Στο άρθρο 294 μετά την παρ. 2 προστίθεται παράγραφος 3, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 3. Στις περιπτώσεις των αδικημάτων του άρθρου 287 παρ. 22 και 23 μπορεί να παρίστανται ως πολιτικώς ενάγοντες και οι φορείς του άρθρου 258 παράγραφος 6 περίπτωση στ, ανεξάρτητα αν έχουν υποστεί περιουσιακή ζημία..
10.  
  Επιτρέπεται καθ όλο το έτος η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυναγωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο. σε περιορισμένες εκτάσεις, που καθορίζονται από την οικεία Δασική Αρχή. Επίσης επιτρέπεται η διεξαγωγή αγώνων κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 1. Η παρ. 11 του άρθρου 255 καταργείται από την, έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
23.  
  Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα ελεγκτικά όργανα στα είδη του άρθρου 258 παρ. 6 περ. β ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.
24.  
  Υπεύθυνοι κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη και επιβάλλονται οι ποινές των παραγράφων 22 και 23 είναι στις προσωπικές επιχειρήσεις οι επιχειρηματίες, στις ομόρρυθμες εταιρείες οι ομόρρυθμοι εταίροι, στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης οι διαχειριστές και στους συνεταιρισμούς και τις ανώνυμες εταιρίες ο ορισθείς υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί υπεύθυνος, .τα μέλη του οργάνου διοίκησης..
Άρθρο 58 "Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1845/1989 Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102 Α)"
1.  
  Το άρθρο 36 του ν. 1845/1989 τροποποιείται ως ακολούθως:.
 1. Η περίπτωση β της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των καταφυγίων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση έλεγχου της αλιείας σε αυτά..
2.  
  Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 38 του ν. 1845/1989 αντικαθίστανται ως εξής: Ί. Η κατά το άρθρο 36 του παρόντος νόμου δασική προστασία ασκείται, στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της περίπτωσης η όπου ο έλεγχος ασκείται από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζεται η κατ άτομο ημερήσια δαπάνη τροφοδοσίας των κατά τα ανωτέρω συλλαμβανόμενων ατόμων.
3.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 αντικαθίσταται ως εξής: Όποιος διέρχεται μέσα από δάση η δασικές χορτολιβαδικές, βιότοπους και ιδίως υγρότοπους και γεωργικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με δάση και δασικές εκτάσεις είτε ως περιπατητής ή κατασκηνωτής ή επαγγελματίας δασοκαρπωτής ή βοσκός, καθώς και όποιος θηρεύει ή συλλέγει ή συλλαμβάνει ή κατέχει ή διακινεί οπουδήποτε, υποχρεούται σε έλεγχο της ταυτότητας άδειας κυνηγίου, άδειας CΙΤΕS, άδειας μεταφοράς δασικών προϊόντων κ.λπ., εφόσον κληθεί από δασικό όργανο. Σε στάθμευση και έλεγχο των στοιχείων ταυτότητας και των αυτοκινήτων υποχρεούνται επίσης όλοι οι οδηγοί που διέρχονται από οδούς που διασχίζουν δάση η δασικές εν γένει εκτάσεις, καθώς και από οδούς του εθνικού και επαρχιακού δικτύου, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι μεταφέρονται παράνομα δασικά εμπορεύματα ή θηράματα ή είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων η μη, ή αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν ρύπανση, βλάβες ή καταστροφές στη δασική χλωρίδα και την άγρια πανίδα. Κανείς δεν υπόκειται στον παραπάνω έλεγχο χωρίς, προηγουμένη επίδειξη της υπηρεσιακής ταυτότητας του δασικού οργάνου που τον ενεργεί. Ο έλεγχος του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται και σε κάθε χώρο. όπου διατίθενται, διακινούνται, φυλάσσονται, εκτίθενται, εμπορικά εκμεταλλεύονται είδη της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, σε συνεργασία όπου απαιτείται με υπάλληλους άλλων υπηρεσιών. Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη γνωστοποίηση να υποβάλλει στην ελέγχουσα υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του επί της διαπιστωθείσας παράβασης. Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση. Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στη αρμόδια Διεύθυνση Δασών της οικείας Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας..
Άρθρο 59 "Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας (ΦΕΚ 289 Α)"
1.  
  Στο άρθρο 15 του ν. 998/1979 μετά την παρ. 6 προστίθεται παράγραφος 7, το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 7 Οι Δασικές Αρχές, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, για λόγους προστασίας της άγριας πανίδας, της αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους. δύνανται να απαγορεύουν τη διέλευση τροχοφόρων οχημάτων στο δασικό οδικό δίκτυο Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται ο χρόνος και ο χώρος της απαγόρευσης, οι τυχόν εξαιρέσεις (αγρότες για καλλιέργεια. βοσκοί κλπ.). καθώς και όλα τα τεχνικά έργα και μέσα που απαιτούνται για την υλοποίηση της ανωτέρω απαγόρευσης (μπάρες, πινακίδες κ.ά.) .
2.  
  Στο άρθρο 68 του ν. 908/1979 μετά την ήπαρ 2 προστίθεται παράγραφος 3. το κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 3. Οι παραβάτες των διατάξεων της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 15 τιμωρούνται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) δρχ. και με φυλάκιση από δύο (2) έως έξι (6) μήνες..
Άρθρο 60
1.  
  Για την αναγνώριση των ομάδων παραγωγών (Ο.Π.) του άρθρου 2 του π.δ. 36/1986 (ΦΕΚ 12 Α), όπως η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 230/1991 (ΦΕΚ 86 Α), λειτουργεί:.
 1. Μία Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος, που συνιστάται με απόφαση του οικείου Νομάρχη και συγκροτείται από:
  • Τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσιακής μονάδας Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του.
  • Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών της αλιείας ως πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας, της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αντίστοιχα, με αναπληρωτή του αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντα του.
  • Έναν (1) υπάλληλο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κλάδου Διοικητικού ή Οικονομικού, με βαθμό Α ή Β και εν ελλείψει υπαλλήλου της κατηγορίας αυτής από έναν (1) υπαλληλο της ίδιας Διεύθυνσης κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με βαθμό Α
  • Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου νομού, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) του ίδιου νομού.
  • Αν στο νομό υπάρχουν δυο ή περισσότερες Ε.Α.Σ., ο εκπρόσωπος των αγροτικών συνεταιρισμών προτείνεται από την Ε.Α.Σ. που συνολικά έχει το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών.
  • Έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών συλλόγων του οικείου νομού, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από την ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων του ίδιου νομού.
  • Αν υπάρχουν δύο ή περισσότερες ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων στην περιφέρεια του νομού, ο εκπρόσωπος των αγροτικών συλλόγων προτείνεται από την ομοσπονδία που έχει συνολικά το μεγαλύτερο αριθμό φυσικών μελών.
  • Αν στην περιφέρεια του νομού δεν υπάρχει ομοσπονδία αγροτικών συλλόγων, ο εκπρόσωπος με τον αναπληρωτή του προτείνεται από τον αγροτικό σύλλογο που έχει τα περισσότερα μέλη.
  • Τον υπάλληλο που συνέταξε την έκθεση της παραγράφου 2 του αρθρου 4 του π.δ. 36/1986, ως τεχνικό εισηγητή, με δικαίωμα ψήφου.
  • Αν οι φορείς των εδαφίων γγ και δδ της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου δεν προτείνουν τους εκπροσώπους των αγροτικών συνεταιρισμών και των αγροτικών συλλόγων με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του οικείου Νομάρχη οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από τον οικείο Νομάρχη.
  • Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.
  • Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.
 2. Μία Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης στην έδρα κάθε Περιφέρειας, που συνιστάται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και συγκροτείται από:
  • Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντά του.
  • Προκειμένου για αναγνώριση ομάδων παραγωγών στον τομέα της αλιείας ως Πρόεδρος ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αλιείας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αντίστοιχα, στην περιφέρεια της οποίας έχει έδρα η ομάδα παραγωγών που ζητεί την αναγνώριση της, με αναπληρωτή του νόμιμο αναπληρωτή αυτού στα κύρια καθήκοντα του.
  • Έναν (1) υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλάδου ΠΕ Διοικητικού -Οικονομικού με βαθμό Α και εν ελλείψει με βαθμό Β ή κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωπονικού του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου
  • Έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών και έναν (1) εκπρόσωπο των αγροτικών. συλλόγων του νομού στον οποίο έχει την έδρα η από αναγνώριση ομάδα παραγωγών, που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους, με ανάλογη εφαρμογή των εδαφίων γγ και δδ της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου.
  • Αν οι φορείς των εν λόγω εδαφίων δεν προτείνουν τους εν λόγω εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, οι εκπρόσωποι με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ίδιας Περιφέρειας.
  • Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.
  • Με την ίδια απόφαση ως γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας.
2.  
  Η Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης της αναγνώρισης ομάδων παραγωγών, που έχουν την έδρα τους μέσα στην περιφέρειά της, με εξαίρεση τις αιτήσεις αναγνώρισης ή προτάσεις ανάκλησης αναγνώρισης οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης κρίνει προσφυγές κατά των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Αναγνώρισης, καθώς και επί των ειδικών περιπτώσεων οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
3.  
  Οι Επιτροπές Αναγνώρισης της προηγούμενης παραγράφου συνέρχονται σε συνεδρίαση ύστερα από γραπτή πρόσκληση των Προέδρων τους, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Οι προσκλήσεις ανακοινώνονται για μεν την Πρωτοβάθμια Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για δε τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του κτιρίου στο οποίο έχει την έδρα του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας και επιδίδονται με απόδειξη στα μέλη των Επιτροπών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η συμμετοχή στις Επιτροπές αναπληρωματικού μέλους επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τακτικού, γενομένης ρητής μνείας στα πρακτικά. Οι πράξεις των Επιτροπών διατυπώνονται στα πρακτικά, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται όλα τα ονόματα των συμμετεχόντων μελών και καταχωρίζεται η γνώμη των τυχόν μειοψηφούντων. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν με την παρουσία τριών (3) τουλάχιστον μελών, για δε τη λήψη αποφάσεων απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
4.  
  Οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για τη σύσταση, συγκρότηση και τον ορισμό των μελών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αναγνώρισης εκδίδονται εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μετά την έκδοση των αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.5. 36/1986 και παύει η λειτουργία των αντίστοιχων Επιτροπών Αναγνώρισης που συγκροτήθηκαν με τις ίδιες διατάξεις.
5.  
  Όπου στις διατάξεις του π.δ. 36/1986 αναφέρεται Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης και Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης ομάδων παραγωγών ως τοιαύτες νοούνται οι αντίστοιχες επιτροπές του παρόντος άρθρου.
6.  
  Οι ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων αναγνώρισης ή προτάσεων ανακλήσεως αναγνώρισης των οργανώσεων παραγωγών της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2200/1996 του Συμβουλίου κρίνονται από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. η οποία στην προκείμενη περίπτωση λειτουργεί ως Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης.