ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2638

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-02

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-02

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 "Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)"
1.  
  Ιδρύονται Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτόν και τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Οι Α.Ε.Ν. έχουν ως αποστολή: α) Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας. Ρ) Τη διατήρηση στενής και αμφίδρομης σχέσης με τους ναυτιλιακούς και άλλους συναφείς οικονομικούς φορείς της χώρας. γ) Τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού τους. δ) Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου. ε) Τη συμβολή τους στον προσανατολισμό των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. στ) Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το σκοπό λειτουργίας τους και τη γενικότερη αποστολή τους.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Π.Μ.Σ. σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας. Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις Α.Ε.Ν. Την αρμοδιότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
Άρθρο 3
1.  
  Τα μέλη των Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ως εξής.
 1. Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.
 2. Έκτακτα μέλη είναι το ΄Εκτακτο Εκπαιδε.υτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Διοικητικό Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Τα μέλη των Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα:.
Τακτικά είναι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), του διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.), του ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.
Έκτακτα μέλη είναι οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες, οι επισκέπτες καθηγητές και εκείνα τα μέλη του προηγούμενου εδαφίου, που απασχολούνται στις Α.Ε.Ν. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2.  
  Όλα τα μέλη των Α.Ε.Ν.:.
 1. Συμπράττουν στην ομαλή λειτουργία των Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του Εσωτερικού Κανονισμού.
 2. Η ανάληψη αξιώματος, καθώς και η συμμετοχή σε συλλογικά όργανα συνιστούν υποχρέωσή τους, από την οποία μπορεί να απαλλάσσονται μόνον ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν., εφόσον υπάρχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι ή λόγοι υγείας.
 3. Χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις και τα μέσα με τα οποία είναι εξοπλισμένες οι Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α.Ε.Ν.
Άρθρο 4
1.  
  Οι Α.Ε.Ν, που ιδρύονται με τις αντίστοιχες Σχολές είναι οι ακόλουθες: Α Α.Ε.Ν. Ασπροπύργου, με έδρα τον Ασπρόπυργο.
 1. Σχολή Πλοιάρχων
 2. Σχολή Μηχανικών Β Α.Ε.Ν. Μακεδονίας, με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα.
 3. Σχολή Πλοιάρχων Ε Α.Ε.Ν. Κύμης, με έδρα την Κύμη.
 4. Σχολή Πλοιάρχων ΣΤ Α.Ε.Ν. Σύρου, με έδρα τη Σύρο.
 5. Σχολή Πλοιάρχων Ζ Α.Ε.Ν. Χίου, με έδρα τη Χίο.
 6. Σχολή Μηχανικών Η Α.Ε.Ν. Οινουσσών, με έδρα τις Οινούσσες.
 7. Σχολή Πλοιάρχων Θ Α.Ε.Ν. Ιονίων Νήσων, με έδρα το Αργοστόλι.
 8. Σχολή Πλοιάρχων Ι Α.Ε.Ν. Ηπείρου, με έδρα την Πρέβεζα.
 9. Σχολή Πλοιάρχων.
2.  
  Για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μπορεί να δημιουργούνται σε κάθε Σχολή τμήματα, αναλόγως με τον αριθμό των σπουδαστών σε κάθε εξάμηνο, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός
3.  
  Η ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης Α.Ε.Ν. ή Σχολών, η σύσταση των αναγκαίων θέσεων του προσωπικού τους και η διαδικασία και προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού στην ίδια ή άλλη Α.Ε.Ν. σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης Σχολών ή Α.Ε.Ν. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και κατά περίπτωση των οικείων Α.Ε.Ν. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζονται, στις περιπτώσεις αυτές και για το μεταβατικό διάστημα, θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Α.Ε.Ν. ή των Σχολών, καθώς και θέματα που αναφέρονται στους σπουδαστές τους.
4.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τη μετατροπή Α.Ε.Ν. σε παράρτημα. Παράρτημα είναι η εκπαιδευτική μονάδα, που λειτουργεί εκτός της έδρας της Α.Ε.Ν. Το παράρτημα υπάγεται, από διοικητική και εκπαιδευτική άποψη, στην πλησιέστερη Α.Ε.Ν., στην οποία και ανήκει το σύνολο του προσωπικού της μονάδας. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας και το εκπαιδευτικό έργο των παραρτημάτων καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό.
5.  
  Κατά την ίδρυση νέων Α.Ε.Ν. λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας, η δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, καθώς και η δυνατότητα εκπαίδευσης από αυτές.
Άρθρο 5
1.  
  Για υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου λειτουργεί σε κάθε Α.Ε.Ν. Υπηρεσία Διοικητικής Μέριμνας, η οποία περιλαμβάνει:.
 1. Γραμματεία Α.Ε.Ν.
 2. Γραμματείες Σχολών
 3. Γραφείο εκδόσεων και βιβλιοθήκης
 4. Γραφείο σπουδαστικής μέριμνας
2.  
  Η εσωτερική διάρθρωση της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας, η οργάνωση και λειτουργία της, η δημιουργία νέων γραφείων ή άλλων υπηρεσιών της, ως και οι διαδικασίες στελέχωσής της καθορίζονται στόν Εσωτερικό Κανονισμό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ
Άρθρο 6
1.  
  Τα όργανα διοίκησης της Α.Ε.Ν. είναι το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής.
2.  
  Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. απαρτίζεται από το Διοικητή, ως πρόεδρο, τον Υποδιοικητή, το Διευθυντή και Αναπληρωτή Διευθυντή από κάθε Σχολή, έναν εκπρόσωπο του τακτικού Ε.Π. από κάθε Σχολή, έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών από κάθε Σχολή και έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. της Α.Ε.Ν. Ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητή. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος.
3.  
  Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., εκτός των όσων προβλέπονται σε κατ ιδίαν διατάξεις:.
 1. Προσδιορίζει τις ανάγκες των Σχολών σε εκπαιδευτικό εξοπλισμό, έπειτα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
 2. Προτείνει στο Υπουργείο την προκήρυξη θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π.
 3. Μπορεί να αναπέμπει αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
 4. Εισηγείται προς το Διοικητή για την:
 5. 1)Εκτέλεση έργων εντός της Α.Ε.Ν.
 6. 2) Οργάνωση των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας. 3)Απονομή ηθικών αμοιβών. 4)Ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Α.Ε.Ν.
 7. Εκφράζει τις απόψεις της Α.Ε.Ν. προς το Υπουργείο σε θέματα Κανονισμού Σπουδών και Εσωτερικού Κανονισμού.
 8. Αποφασίζει ή εισηγείται για όσα θέματα παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητή της Α.Ε.Ν.
 9. Είναι αρμόδιο για όποιο θέμα δεν προβλέπεται ότι ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Α.Ε.Ν.
4.  
  Το Συμβούλιο συγκαλείται τακτικά μια φορά κάθε εξάμηνο. Εκτάκτως συγκαλείται κατά την κρίση του προέδρου ή αν ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα. Στο έγγραφο αυτό αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση. 5 Ο Διοικητής ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων και των αποφάσεων του Υπουργού και έχει, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατ ιδίαν διατάξεις, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού της Α.Ε.Ν.
 1. Συντονίζει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Σχολών και των λοιπών υπηρεσιών της Α.Ε.Ν.
 2. Συγκαλεί το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και προεδρεύει αυτού και δύναται να παρίσταται, άνευ ψήφου, στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών.
 3. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Α.Ε.Ν.
 4. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου Α. Ε. Ν.
 5. Υπογράφει τα πτυχία μαζί με το Διευθυντή της Σχολής
 6. Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις
 7. Εκφέρει γνώμη, προς τον Υπουργό, επί της πρότασης ορισμού Διευθυντή Σχολής
 8. Υποβάλλει κάθε χρόνο στην αρμόδια Διεύθυνση του Υ.Ε.Ν. έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο της Α.Ε.Ν.
 9. Συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π., ως δεύτερος αξιολογητής, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 10. Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ιβ) Υπογράφει την εξερχόμενη αλληλογραφία. 6.
 11. Το Διοικητή όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Υποδιοικητής.
 12. Ο Υποδιοικητής επικουρεί στα καθήκοντά του το Διοικητή και είναι υπεύθυνος για τα θέματα διοικητικής μέριμνας.
 13. Ασκεί ακόμη όσα καθήκοντα εκχωρούνται σε αυτόν με διαταγή του Διοικητή.
Άρθρο 7
1.  
  Όργανα διοίκησης της Σχολής είναι το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής
2.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα τακτικά μέλη Ε.Π. της Σχολής, ανεξαρτήτως άλλης ιδιότητάς τους, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. της Σχολής και εκπροσώπους των σπουδαστών της Σχολής, που ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, σε ποσοστό 20% των μελών του τακτικού Ε.Π. Χρέη προέδρου ασκεί ο Διευθυντής. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει εκ των μελών του το γραμματέα του για θητεία ενός (1) έτους. Η θητεία των ανωτέρω εκπροσώπων στο Συμβούλιο είναι για ένα ακαδημαϊκό έτος. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες και οι επισκέπτες καθηγητές μετέχουν στις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατ ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για θέματα σπουδών, διδασκαλίας και εξετάσεων, στα πλαίσια του Κανονισμού Σπουδών.
 1. Επεξεργάζεται προτάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού
 2. Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για την ανάγκη προκήρυξης θέσεων Ε.Π. και Ε.Τ.Π. και προτείνει τους καταλληλότερους για πρόσληψη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
 3. Αποφασίζει για την κατανομή της διδασκαλίας μαθημάτων στα μέλη του Ε.Π. και την κατανομή ωρών διδασκαλίας, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα και αναθέτει καθήκοντα υπεύθυνου εργαστηρίου σε μέλη Ε.Π.
 4. Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προτείνει, μετά τη σχετική προκήρυξη, τους καταλληλότερους για πρόσληψη από το Υ.Ε.Ν.
 5. Προτείνει στον Υπουργό, μέσω του Διοικητή, μέλη από το τακτικό Ε.Π. που υπηρετεί στη Σχολή για τον ορισμό του Διευθυντή αυτής.
 6. Προτείνει στον Διοικητή τον ορισμό του Αναπληρωτή Διευθυντή της Σχολής
 7. Εισηγείται στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. θέματα σχετικά με τον εκπαιδευτικό εξοπλισμό.
 8. Αποφασίζει ή εισηγείται, κατά περίπτωση, για όσα εκπαιδευτικά θέματα παραπέμπονται σε αυτό από το Διοικητή της Α.Ε.Ν.
 9. Έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο ή τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Σπουδών για τη Σχολή, εκτός από εκείνες που αναθέτονται ρητώς σε άλλα όργανα
3.  
  Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται κάθε μήνα και εκτάκτως κατά την κρίση του Διευθυντή της Σχολής ή όταν ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του, με αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται τα θέματα προς συζήτηση
4.  
  Ο Διευθυντής Σχολής, πέραν των όσων προβλέπονται σε κατ ιδίαν διατάξεις, έχει και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, την οποία κοινοποιεί στο Διοικητή της Α.Ε.Ν. και προεδρεύει αυτού.
 2. Εισηγείται επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, γ) Υπογράφει τα πτυχία μαζί με το Διοικητή, δ) Προΐσταται της Γραμματείας της Σχολής, του Ε.Π. και του Ε.Τ.Π. της Σχολής, ε) Συντονίζει εκπαιδευτικά θέματα της Σχολής, στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση θεμάτων που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές του.
 3. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου
 4. Συντάσσει εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας για τα μέλη Ε.Π. και Ε.Τ.Π., ως πρώτος αξιολογητής, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, θ) Ασκεί πειθαρχική εξουσία κατά τις οικείες διατάξεις, ι) Μεριμνά για την επίλυση των ατομικών και εκπαιδευτικών υποθέσεων των σπουδαστών ή παραπέμπει αυτές στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ια) Τηρεί μητρώα εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους του εκπαιδευτικού προσωπικού.
5.  
  Το Διευθυντή της Σχολής όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής ασκεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητή, ύστερα από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Σχολής.
Άρθρο 8
1.  
  Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ. (Γ.Υ.) και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.
2.  
  Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου και γνώμη του Διοικητή. Η πρόταση περιλαμβάνει δύο ή τρεις καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου, προκειμένου περί Σχολής Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού, προκειμένου περί Σχολής Μηχανικών και εφόσον δεν υπάρχουν καθηγητές, επίκουρους καθηγητές των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Αν δεν υποβληθεί πρόταση ή γνώμη μέσα στην προθεσμία που έχει τάξει ο Υπουργός ή αν η πρόταση δεν περιέχει τον ανωτέρω αριθμό μελών Ε.Π., ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται από τον Υπουργό.
3.  
  Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. της Σχολής. Ορίζεται με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική πρόταση μπορεί ο Διοικητής να την αναπέμψει αιτιολογημένα μία και μόνο φορά.
4.  
 1. Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.
 2. Ο εκπρόσωπος του Δ.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού της Α.Ε.Ν., όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός.
 3. Ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Π. της Σχολής, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός.
 4. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού συλλόγου.
 5. Οι εκπρόσωποι του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και του Δ.Π. και των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα ορίζονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Διοικητή στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των κατηγοριών αυτών.
 6. Στην περίπτωση που ο αριθμός εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθμητικής δύναμης, τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στη μεγαλύτερη μονάδα
 7. Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μπορεί να παρίστανται πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών και για όσο χρόνο κρίνεται από αυτόν αναγκαίο
 8. Τα συλλογικά όργανα συντίθενται και λειτουργούν νομίμως, έστω και αν δεν έχουν οριστεί τα μέλη που εκπροσωπούν κατηγορίες προσωπικού και τους σπουδαστές, εφόσον όμως έχει προηγηθεί εγκαίρως, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό, η πρόσκληση του Διοικητή για τον ορισμό τους
 9. Τα συλλογικά όργανα ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθμός μελών, με δικαίωμα ψήφου, μεγαλύτερος των απόντων
 10. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 11. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο πρόεδρος του οργάνου.
Άρθρο 9
1.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός των Α.Ε.Ν., με τον οποίο ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη διαδικασία ανάδειξης και σύγκλησης και γενικά λειτουργίας των συλλογικών και ατομικών οργάνων των Α.Ε.Ν., ως και τον ορισμό των εκπροσώπων των διαφόρων κατηγοριών στα κάθε φύσης συλλογικά όργανα που προβλέπονται από το νόμο αυτόν.
2.  
  Με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται ακόμη θέματα σχετικά με τις θερινές διακοπές, αργίες, εορτολόγιο, ωράριο λειτουργίας των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, εθιμοτυπία και τελετουργία, ορκωμοσία, διαβεβαίωση των πρωτοετών σπουδαστών και καθομολόγηση των πτυχιούχων, τον τύπο του χορηγούμενου πτυχίου, τη συγκρότηση από τακτικό προσωπικό διαφόρων επιτροπών κατά Σχολή για την παρακολούθηση συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα οικεία διοικητικά όργανα και γενικώς τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας των Α.Ε.Ν.
Άρθρο 10
1.  
  Ιδρύεται Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.), που συντίθεται από:.
 1. Το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος
 2. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 3. Ανά έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), της Ένωσης Εφοπλιστών Ακτοπλοίας (Ε.Ε.Α.), του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.).
 4. Δύο εκπροσώπους εκπαιδευτικού προσωπικού μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης, εκ των οποίων ένας τουλάχιστον από Α.Ε.Ν.
 5. Έναν εκπρόσωπο σπουδαστών Α.Ε.Ν.
 6. Στο Σ.Ν.Ε. παρίσταται ο Διευθυντής Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Η συγκρότηση του Σ.Ν.Ε. γίνεται κάθε δύο (2) έτη με απόφαση του Υπουργού.
 8. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του, γραμματειακής υποστήριξης, πρότασης εκπροσώπων και αναπληρωτών τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
2.  
  Το Σ.Ν.Ε. εισηγείται στον Υπουργό για θέματα ναυτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης και ιδιαίτερα για:.
 1. Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, μετατροπή Α.Ε.Ν. σε παράρτημα ή αναστολή λειτουργίας Α.Ε.Ν. και άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της ναυτιλίας, β) Το περιεχόμενοσπουδών και τα διδασκόμεναμαθήματα.
 2. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 3. Τη λειτουργία σε Α.Ε.Ν. προγραμμάτων ναυτικής εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης.
 4. Το σχεδιασμό για την προσέλκυση σπουδαστών στις σχολές εμπορικού ναυτικού, τον αριθμό εισακτέων στις Α.Ε.Ν. και τον τρόπο εισαγωγής, στ) Την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή των Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
 5. Ακόμη εκφέρει γνώμη, όταν ζητηθεί, για τις ετήσιες κάθε είδους δαπάνες των Α.Ε.Ν. και των άλλων μονάδων ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά το μέρος που αυτές καλύπτονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).
3.  
  Με απόφαση του Σ.Ν.Ε. είναι δυνατόν να συγκροτούνται επιτροπές για την εξέταση εξειδικευμένων θεμάτων της ναυτικής εκπαίδευσης, όπως επεξεργασίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων. Στις επιτροπές αυτές αλλά και στις συνεδριάσεις του Σ.Ν.Ε. μπορούν να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα πρόσωπα ως εμπειρογνώμονες ή ως εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. Η επιλογή των προσώπων και ο τρόπος λειτουργίας των επιτροπών γίνεται με απόφαση του Σ.Ν.Ε. Η αμοιβή των μελών των επιτροπών γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ Α.Ε.Ν. Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 15 "Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"
1.  
  Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους αδικαιολόγητη απουσία πέραν των τριάντα (30), αθροιστικώς, εργάσιμων ημερών συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης Τα μέλη του Ε.Π. μπορούν, εφόσον δεν παρακωλύεται το κύριο έργο της Α.Ε.Ν., να παρέχουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους στην Α.Ε.Ν., τις υπηρεσίες τουςστον ευρύτεροδημόσιο τομέα καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς, στο πλαίσιο ων διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, ύστερα από έγκριση του Υπουργού και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η απασχόληση αυτή θεωρείται σε κάθε περίπτωση ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση.
 1. Ένα Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι ορίζονται από τον πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.
 2. την ανάληψη διδακτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν θεωρητικές και επαγγελματικές γνώσεις, όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχής σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών
 3. Επιμελητές:
 4. Αν δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής ορίζεται ως μέλος ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του Υπουργείου με αναπληρωτή του προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου.
 5. Ένα Διευθυντή Σχολής Α.Ε.Ν., με όμοιο αναπληρωτή, που ορίζονται από τον Υπουργό.
 6. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. ίδιας ή μεγαλύτερης βαθμίδας με τον κρινόμενο εκπαιδευτικό, με όμοιους αναπληρωτές.
 7. την ανάληψη κυρίως θεωρητικής και επικουρικώς εργαστηριακής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ναυτικής ορολογίας σε συνεργασία με καθηγητές, επίκουρους καθηγητές ή επιμελητές
  • Καθηγητές φυσικής αγωγής:
  • την ανάληψη ναυταθλητικών και λοιπών αθλητικών δραστηριοτήτων
2.  
  Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των μελών του Ε.Π. ορίζονται ως εξής:.
 1. Καθηγητές:
 2. Δεκατέσσερις (14) ώρες
 3. Επίκουροι καθηγητές:
 4. Δεκαέξι (16) ώρες.
 5. γ) Επιμελητές:
 6. Είκοσι (20) ώρες.
 7. δ) Καθηγητές ειδικών μαθημάτων:
 8. Δεκαέξι (16) ώρες.
 9. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του ανωτέρω εδαφίου α, καθώς και η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα, συνεπαγόμενα την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο με το ερώτημα της απόλυσης
3.  
  Επίκουροι καθηγητές που έχουν διανύσει τριετία στη βαθμίδα αυτή μπορούν να καταλάβουν θέση καθηγητή, εάν: Γ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ. Για την κατηγορία των καθηγητών ναυτικών μαθημάτων, η διετής θαλάσσια υπηρεσία, μετά την απόκτηση διπλώματος Α τάξεως, μπορεί να αντικαθίσταται, στην περίπτωση αυτή, με ευδόκιμη τριετή εκπαιδευτική δραστηριότητα.
 1. Διευθυντές Σχολών:
 2. Δέκα (10) ώρες όταν στη Σχολή λειτουργούν έως τέσσερα (4) τμήματα, μειούμενες κατά μία (1) ώρα για κάθε δύο (2) επιπλέον τμήματα.
 3. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε (5) ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από εννέα (9) τμήματα.
 4. Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών:
 5. Δώδεκα (12) ώρες, όταν στη Σχολή λειτουργούν έως τέσσερα (4) τμήματα, μειούμενες κατά μία (1) ώρα για κάθε δύο (2) επιπλέον τμήματα.
 6. Η ελάχιστη εβδομαδιαία διδακτική απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ώρες για Σχολές στις οποίες λειτουργούν περισσότερα από εννέα (9) τμήματα.
4.  
  Όσα μέλη Ε.Π. μετέχουν στα προγράμματα του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 θεωρείται ότι ασκούν διδακτικό έργο. Για τη συμμετοχή μελών Ε.Π. σε πρόγραμμα της παρ. 3 του ίδιου ως ανωτέρω άρθρου, μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της Σχολής, η απαλλαγή μέχρι τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης, εφόσον δεν υπάρχει επιπλέον αμοιβή για τη συμμετοχή αυτή.
5.  
  Τα θέματα των υπηρεσιακών αδειών των μελών του Ε.Π. ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό. Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
6.  
  Σε μέλη του Ε.Π. μπορεί να ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία μέχρι το ένα τρίτο του υποχρεωτικού τους ωραρίου. Η αμοιβή της υπερωριακής διδασκαλίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών και είναι ανάλογη ανά βαθμίδα. Δ. ΑΛΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.
Άρθρο 16
1.  
  Κάθε μέλος του Ε.Π. δικαιούται να λάβει εκπαιδευτική άδεια, με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων και της εμπειρίας του, που επιτυγχάνεται ιδίως:.
 1. με την απασχόληση σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή μεθόδων και γνώσεων που αφορούν τη ναυτιλία,
 2. με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλο σχετικό φορέα της χώρας ή του εξωτερικού,
 3. με τη συμμετοχή του σε επιστημονικά ή άλλα σχετικά με τη ναυτιλία συνέδρια, εκπαιδευτικές ή μορφωτικές ανταλλαγές ή παρουσίαση σεμιναρίων σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και
 4. με τη φοίτησή του σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος
2.  
 1. Η εκπαιδευτική άδεια που δικαιούνται τα μέλη του Ε.Π. των Α.Ε.Ν. κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ανέρχεται σε σαράντα (40) ημέρες με πλήρεις αποδοχές.
 2. Εάν ο αριθμός των ημερών εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματός του, είναι δυνατή η χορήγηση πρόσθετης άδειας μέχρι σαράντα (40) ακόμη ημέρες στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, ως συνέχεια της προηγούμενης, β) Κατ εξαίρεση, η διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για φοίτηση σε Α.Ε.Ι. για απόκτηση τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών ισούται με τη διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και μπορεί να παραταθεί μέχρι το μισό της αρχικής διάρκειας.
3.  
  Τα μέλη του Ε.Π. ναυτικών μαθημάτων δικαιούνται, επίσης, ανά τριετία ειδική εκπαιδευτική άδεια διάρκειας έως τριών (3) μηνών, για ναυτολόγηση σε πλοίο. Τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η επιλογή, εξεύρεση και ναυτολόγηση σε πλοίο γίνεται με ευθύνη του ενδιαφερομένου και εγκρίνεται ή όχι από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής.
4.  
  Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας των προηγούμενων παραγράφων ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στη Σχολή για διπλάσιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά καταβάλλει στο Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού, ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου που υποχρεούται να υπηρετήσει
5.  
  Προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι: α) Να έχει ο ενδιαφερόμενος τρία (3) έτη υπηρεσίας στη ναυτική εκπαίδευση, από τα οποία δύο (2) έτη στη Σχολή που υπηρετεί το χρόνο που αρχίζει η εκπαιδευτική άδεια
 1. Να μην έχει κριθεί στάσιμος, κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο γ του παρόντος, κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και
 2. Να μην παρακωλύεται η εκπαιδευτική διαδικασία της Σχολής κατά τη διάρκεια απουσίας του αδειούχου εκπαιδευτικού
6.  
  Αν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και ο αδειούχος δεν μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές, ενώ αν μισθοδοτείται επιλέγει με δήλωσή του το φορέα μισθοδοσίας του. Σε περίπτωση ναυτολόγησης ή εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εξωτερικό, καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές, εκτός αν ο δικαιούχος μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησής του, οπότε δεν λαμβάνει αποδοχές.
7.  
  Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών του Ε.Π. που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού του Ε.Π. της Σχολής. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προτιμώνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχείο δ της παραγράφου 1.
8.  
  Αυτός που τελεί σε εκπαιδευτική άδεια υποχρεούται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα από την απόφαση με την οποία χορηγείται η άδεια, να υποβάλλει αναφορά προς το Υπουργείο σχετικά με την αξιοποίησή της, με στοιχεία της πορείας των σπουδών ή της απασχόλησής του. Αν δεν υποβάλει αναφορά ή αν δεν προκύπτει πρόοδος, η άδεια ανακαλείται.
9.  
  Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η άδεια δεν ανακαλείται για υπηρεσιακές ανάγκες
10.  
  Το μέλος του Ε.Π. που έχει λάβει εκπαιδευτική άδεια οφείλει, αμέσως μετά την επάνοδο του, να υποβάλει βεβαιώσεις και έκθεση σχετικά με την εκπαίδευση του.
11.  
  Σε περίπτωση αθέτησης των ανωτέρω υποχρεώσεών του, ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να επιστρέψει, εντός τριμήνου, στο Δημόσιο τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρόνο της άδειάς του και τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, εφαρμοζομένων, σε περίπτωση άρνησης, των διατάξεων του Κώδικα περί Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
12.  
  Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί με απόφασή του ο Υπουργός, ύστερα από αίτησή του ενδιαφερομένου και εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Σχολής. Με απόφαση του Υπουργού καθορίζονται ειδικότερα το θέματα που έχουν σχέση με τη χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, τον έλεγχο της ορθής χρήσης της και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Β ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
Άρθρο 19
1.  
  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις.Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).
 1. καθηγητών θέσεις 40
 2. αναπληρωτών καθηγητών θέσεις 70
 3. επίκουρων καθηγητών θέσεις 48
 4. καθηγητών εφαρμογών θέσεις 44
 5. ειδικού διδακτικού προσωπικού θέσεις 10 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ ή ΔΕ θέσεις 22 .
Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται στο Υπουργείο (Περιφερειακές Υπηρεσίες, θέσεις Α.Ε.Ν.) ως κατηγορία Θέσεις Ε.Π. και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. οι παρακάτω οργανικές θέσεις: Λ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Π.).
Καθηγητών - Επίκουρων καθηγητών: Θέσεις 105 (ενιαίες θέσεις) β) Επιμελητών: Θέσεις 5 γ) Κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ: ΘέσειςΒ. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Π.): Θέσεις2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται στο Υπουργείο (Περιφερειακές Υπηρεσίες, θέσεις Α.Ε.Ν) κλάδος Πληροφορικής κατηγορίας ΤΕ και οι ακόλουθες κατά κατηγορία και κλάδο θέσεις πολιτικού προσωπικού:.
3.  
  Η ανά Α.Ε.Ν. κατανομή των παραπάνω θέσεων, ως και η διάρθρωση του προσωπικού κατά κατηγορία και θέσεις γίνονται με απόφαση του Υπουργού.
4.  
  Οι πάσης φύσεως αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές και γενικώς η δαπάνη για την κάλυψη των θέσεων των παραγράφων 1 και 2, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, βαρύνει εξ ημισείας τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών ρυθμίζεται η μεταφορά των εσόδων αυτών στον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα που έχουν σχέση με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.
Άρθρο Άρθρο11 "Βαθμίδες και προσόντα του Ε.Π."
1.  
  Το διδακτικό έργο ασκείται από το Ε.Π., το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες:.
 1. Καθηγητή β) Επίκουρου καθηγητή Υ) Επιμελητή
 2. Καθηγητή ειδικών μαθημάτων.
 3. Οι θέσεις τωνβαθμίδων καθηγητήκαιεπίκουρου καθηγητή είναι ενιαίες.
2.  
  Τα μέλη του Ε.Π., ανάλογα με τη βαθμίδα και το διδακτικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση καιεπαγγελματική εμπειρία,να έχουν διαρκή ενημέρωση για τον τομέα τους και συνεχή επαφή με την παραγωγική και ναυτιλιακή πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα διδακτικά τους καθήκοντα.
3.  
  Τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε κάθε βαθμίδα είναι τα ακόλουθα: Α. Καθηγητή:.
 1. Αναλόγως με το γνωστικό αντικείμενο:
 2. 1)Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2)Δίπλωμα εμπορικού ναυτικού Α τάξεως. 3)Δεκαετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, από την οποία τουλάχιστον διετής μετά την απόκτηση του διπλώματος Α τάξεως και σε καθήκοντα πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή με δίπλωμα Radiο Εlectrοnic Οfficer (RΕΟ). 4)Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι., σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 5)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
 3. Συνεκτιμάται διδακτική εμπειρία σε σχολές τριτοβάθμιας ναυτικής εκπαίδευσης και συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα.
 4. 1) Για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.:
 5. 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. 2)Αναγνωρισμένος τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 3)Εξαετής τουλάχιστον επαγγελματική δραστηριότητα από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται. 4)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 6. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης συνεκτιμάται ενδεχόμενη επιστημονική δραστηριότητα.
 7. 2) Για τους διπλωματούχους εμπορικού ναυτικού:
 8. Οκταετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία.
 9. 1)Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 2)Δίπλωμα εμπορικού ναυτικού Α τάξεως. 3)Δεκαετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία. 4)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 10. Συνεκτιμάται συγγραφικό έργο σχετικό με την ειδικότητα.
 11. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας.
 12. Δ. Καθηγητών ειδικών μαθημάτων:.
4.  
  Σε κάθε περίπτωση συνεκτιμάται η καλή γνώση και μιας ακόμη εκ των γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.  
  Ο τρόπος με τον οποίο διαπιστώνεται η γνώση της γλώσσας, καθώς και της αγγλικής τεχνικής ή ναυτικής ορολογίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού
6.  
  Για την ισοτιμία τίτλων ναυτικών σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού με τους τίτλους των Α.Ε.Ν., προκειμένου για διορισμό σε θέση Ε.Π., αποφαίνεται πενταμελής Επιτροπή Ισοτιμιών από Διευθυντές Α.Ε.Ν. και μέλη διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. Η ειδικότερη σύνθεση, η οργάνωση και λειτουργία της επιτροπής, ο τρόπος επιλογής, η διάρκεια της θητείας, η αμοιβή των μελών της κατά τις ισχύουσες διατάξεις, η γραμματειακή της υποστήριξη και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο Άρθρο12 "Πλήρωση θέσεων Ε.Π."
1.  
  Το Υπουργείο, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου της οικείας Α.Ε.Ν., προβαίνει στην προκήρυξη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων Ε.Π.
 1. Όλα τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με δοκιμαστική θητεία δύο (2) ετών.
 2. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλη Σχολή Α.Ε.Ν. δεν λαμβάνεται υπόψη.
 3. Για τη μονιμοποίηση μέλους Ε.Π. πρέπει η δοκιμαστική θητεία του να υπήρξε ευδόκιμη.
 4. Η σχετική κρίση σχηματίζεται με βάση τα κριτήρια του εδαφίου β της επόμενης παραγράφου.
 5. Η μονιμοποίηση γίνεται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του οικείου Διευθυντή Σχολής και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν.
 6. Η δοκιμαστική θητεία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού για ένα (1) ακόμη έτος μετά την αρνητική κρίση για μονιμοποίηση.
 7. Αν δεν υπάρξει και πάλι θετική κρίση για μονιμοποίηση, ο κρινόμενος απολύεται με πράξη του Υπουργού, ύστερα από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
 8. Ο Υπουργός μπορεί, με αιτιολογημένη απόφασή του, να αναπέμψει μία μόνο φορά την πρόταση για μονιμοποίηση, παράταση της δοκιμαστικής θητείας Π απόλυση μέλους του Ε.Π.
2.  
 1. Η επιλογή για πλήρωση θέσεων Ε.Π. των Α.Ε.Ν. γίνεται από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που συγκροτούνται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Κάθε μέλος του Ε.Π. μπορεί να λάβει γνώση των εκθέσεων εκπαιδευτικής αξιολόγησης που το αφορούν.
 3. Εάν η προκήρυξη αφορά θέση καθηγητή και εναλλακτικούς θέση επίκουρου καθηγητή, οι υποψήφιοι κρίνονται πρώτα για τη θέση του καθηγητή.
 4. 1)Το διδακτικό έργο. 2)Η δραστηριότητα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η συγγραφή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων, η εγκατάσταση και ανάπτυξη εργαστηρίων. 3)Η ειδικότερη προσφορά στη λειτουργία της Α.Ε.Ν.
 5. 4) Η επιστημονική, τεχνολογική, ερευνητική ναυτιλιακή δραστηριότητα και η διαρκής ενημέρωση στις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου τους και 5)Η συμμετοχή σε σεμινάρια παιδαγωγικής κατάρτισης.
 6. Ο ειδικότερος προσδιορισμός των ανωτέρω κριτηρίων, των οργάνων που εισηγούνται στο Συμβούλιο της Α.Ε.Ν. και της εν γένει διαδικασίας εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 7. Εάν η έκθεση εκπαιδευτικής αξιολόγησης μέλους Ε.Π. είναι αρνητική, το μέλος αυτό θεωρείται στάσιμο.
 8. Εάν ένα μέλος Ε.Π. κριθεί στάσιμο σε δύο (2) συνεχείς ή τρεις (3) μη συνεχείς κρίσεις απολύεται για ανεπάρκεια με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.
 9. Ως προς τις εκθέσεις υπηρεσιακής ικανότητας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα
3.  
  Αν μέλος του Ε.Π. της ίδιας Α.Ε.Ν. είναι υποψήφιο για κατάληψη άλλης θέσης στην ίδια ή άλλη Α.Ε.Ν., κατά την αξιολόγηση συνεκτιμώνται οι κρίσεις της Σχολής στην οποία ανήκει, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
4.  
 1. Είναι δυνατή η μετάκληση σε κενές θέσεις Ε.Π. στη βαθμίδα καθηγητή, εφόσον υπάρχει κενή θέση και αυτός που μετακαλείται:
 2. α) έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για πρόσληψη σε θέση καθηγητή και ρ) κατέχει θέση καθηγητή σε άλλη Σχολή Α.Ε.Ν. της χώρας.
 3. Για τη μετάκληση απαιτείται εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, που συγκεντρώνει πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών του και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν. 0 Υπουργός, αν εγκρίνει την εισήγηση, εκδίδει σχετική απόφαση μετάκλησης, η οποία επέχει θέση διορισμού.
5.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης με επιλογή ή μετάκληση των θέσεων του Ε.Π., τον τρόπο λειτουργίας των εκλεκτορικών σωμάτων, την αιτιολόγηση των αποφάσεών τους, τα της αναπομπής αυτών από τον Υπουργό και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Αρθρο 13 Μονιμοποίηση - Κρίση εκπαιδευτικού προσωπικού.
Άρθρο Άρθρο14 "Εκπαιδευτικοί συνεργάτες - Επισκέπτες καθηγητές Ι. Για την κάλυψη παροδικών εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν, μπορεί να ανατίθεται, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ή δύο διδακτικών εξαμήνων σε εκπαιδευτικούς συνεργάτες με σύμβαση εργασίας ιδ [...]"
2.  
 1. Στους εκπαιδευτικούς συνεργάτες α βαθμίδας ανατίθενται διδακτικά καθήκοντα θεωρητικής κατάρτισης.
 2. Στα καθήκοντα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται η διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η εποπτεία αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη σχετικών πτυχιακών εργασιών.
 3. Στους εκπαιδευτικούς συνεργάτες β βαθμίδας ανατίθεται διδακτικό έργο, που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων
 4. Στους εκπαιδευτικούς συνεργάτες γ βαθμίδας ανατίθεται διδασκαλία ξένων γλωσσών ή φυσικής αγωγής
3.  
  Για την προκήρυξη και πρόσληψη αποφασίζει το Συμβούλιο Α.Ε.Ν., ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής.
4.  
  Τα ελάχιστα προσόντα του προσωπικού αυτού του άρθρου είναι τα ακόλουθα: Α. Βαθμίδα α:.
 1. Εκπαιδευτικοί ναυτικών μαθημάτων:
 2. 1)Δίπλωμα εμπορικού ναυτικού τουλάχιστον Β τάξεως. 2)Οκταετής πραγματική θαλάσσια υπηρεσία. 3)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 3. Συνεκτιμάται ητάξη τουδιπλώματος, συγγραφικήδραστηριότητα και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.
 4. β) Εκπαιδευτικοί γενικών και τεχνικών μαθημάτων:
 5. 1)Πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται. 2)Τριετής επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. 3)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 6. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα.
 7. Γ. Βαθμίδα γ:
 8. 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας. 2)Πενταετής επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία.
 9. Συνεκτιμάται συγγραφική δραστηριότητα.
 10. Εκπαιδευτικοί γενικών και τεχνικών μαθημάτων:
 11. 1)Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. 2)Αναλόγως με τη φύση του γνωστικού αντικειμένου για το οποίο προσλαμβάνεται ο εκπαιδευτικός:
 12. τέσσερα (4) έτη επαγγελματικής ή επιστημονικής δραστηριότητας από τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και σε συναφή ειδικότητα με τη θέση που προκηρύσσεται. 3)Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 13. Συνεκτιμάται η κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων, συγγραφική δραστηριότητα, καθώς και εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη ναυτική εκπαίδευση.
 14. Β. Βαθμίδα β:.
5.  
  Αν δεν προσέλθουν υποψήφιοι με τα απαιτούμενα προσόντα για κάθε βαθμίδα, δύνανται να προσλαμβάνονται υποψήφιοι και με μειωμένα προσόντα, οι οποίοι, όμως, έχουν το βασικό τίτλο σπουδών. Κατ εξαίρεση, προκειμένου περί ναυτικών μαθημάτων, αν πρόκειται για τη βαθμίδα α, πρέπει να έχουν οπωσδήποτε τα προσόντα της παραγράφου 4 περίπτωση Α στοιχείο α αριθμοί 2 και 3.
6.  
  Για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατόν να προσλαμβάνονται, με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του οικείου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής και πρόταση του Συμβουλίου της Α.Ε.Ν., ως επισκέπτες καθηγητές, Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, που διαθέτουν τα προσόντα καθηγητή και κατέχουν θέση καθηγητή σε τριτοβάθμιο Ίδρυμα, ελληνικό ή ξένο. Οι επισκέπτες καθηγητές προσλαμβάνονται, ύστερα από πρόσκληση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ετήσιας διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία.
7.  
  Με απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, των οποίων έληξε η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μπορούν να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το προηγούμενο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.
8.  
  Η αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών, είναι ανάλογη ανά βαθμίδα ή κατηγορία επισκεπτών καθηγητών και βαρύνει τα έσοδα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης
9.  
  Το προσωπικό του παρόντος άρθρου υπάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο των τακτικών μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. και διέπεται από τις σχετικές με αυτό πειθαρχικές διατάξεις.
Άρθρο Άρθρο17 "Αποδοχές"
1.  
  Ο βασικός μηνιαίος μισθός των μελών Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του επιμελητή, με τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούμενος στην πλησιέστερη εκατοντάδα:.
 1. Καθηγητής 1.25.
 2. Επίκουρος καθηγητής 1.10.
 3. Επιμελητής 1.00.
 4. Καθηγητής ειδικών μαθημάτων 0.98.Για τη διαμόρφωση των βασικών μισθών της παραγράφου αυτής, ο μηνιαίος βασικός μισθός του επιμελητή ορίζεται σε διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) δραχμές.
2.  
  Στα μέλη Ε.Π. των Α.Ε.Ν. καταβάλλονται τα εξής επιδόματα και έξοδα παράστασης: Α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 1)Κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος: 18.000 δραχμές. 2)Κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών:10.000 δραχμές. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους τίτλους της ημεδαπής, κατά την κείμενη νομοθεσία. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο για την αναγνώριση όργανο. Β) Επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης εντός των Α.Ε.Ν.: 1)Καθηγητής: 100.000 δραχμές. 2)Επίκουρος καθηγητής: 80.000 δραχμές. 3)Επιμελητής: 60.000 δραχμές. 4)Καθηγητής ειδικών μαθημάτων: 50.000 δραχμές. Γ) Πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης: 1)Καθηγητής: 80.000 δραχμές 2)Επίκουρος καθηγητής: 60.000 δραχμές 3)Επιμελητής: 50.000 δραχμές. 4)Καθηγητής ειδικών μαθημάτων: 40.000 δραχμές. Δ) Ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης: Καθηγητής, επίκουρος καθηγητής, επιμελητής, καθηγητής ειδικών μαθημάτων:60.000 δραχμές Ε) Έξοδα παράστασης σε Διευθυντές και Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών: 1)Διευθυντές Σχολών: 40.000 δραχμές. 2)Αναπληρωτές Διευθυντές Σχολών, εφόσον στη Σχολή λειτουργούν τουλάχιστον πέντε τμήματα: 20.000 δραχμές.
3.  
  Πέραν των ανωτέρω χορηγούνται το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το επίδομα οικογενειακών βαρών, καθώς και τα επιδόματα εορτών και άδειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων
4.  
  Ως προϋπηρεσία για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας υπολογίζεται:
 1. Η επαγγελματική προϋπηρεσία που απαιτείται ως προσόν διορισμού για κάθε θέση
 2. Η πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ή η υπηρεσία που έχει διανυθεί στο Δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου και δεν συμπίπτει με την προϋπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου
5.  
  Στα μέλη Ε.Τ.Π. καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών για την ενημέρωση τους σε θέματα ναυτικών τεχνολογικών εφαρμογών.
6.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1999. Γ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Άρθρο Άρθρο18 "Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό"
1.  
 1. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία των Α.Ε.Ν., προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου των Α.Ε.Ν.
 2. Στο πλαίσιο του έργου τους, τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την εξασφάλιση βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών, φροντιστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, σε συνεργασία με τους επιμελητές και το λοιπό αρμόδιο Ε.Π., προετοιμάζουν τους χώρους άσκησης των σπουδαστών και βοηθούν, κατά περίπτωση, τα μέλη του Ε.Π. κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των ασκήσεων κατά την κρίση του διδάσκοντα.
 3. Αναλαμβάνουν ακόμη την εξάσκηση σπουδαστών σε εργαστήρια πρακτικών εφαρμογών, για τα οποία δεν προβλέπεται θεωρητική διδασκαλία.
 4. Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και εξυπηρετούν ανάγκες της Α. Ε.Ν., αναλόγως με την ιδιότητα και την ειδικότητά τους. 2.· Ως προσόντα διορισμού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται:.
3.  
  Το Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υ.Ε.Ν. λειτουργεί και ως Υπηρεσιακό - Πειθαρχικό Συμβούλιο για τα μέλη του Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ν. Στο Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή συμμετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι Ε.Τ.Π., σε αντικατάσταση των δύο άλλων αιρετών μελών. Τα μέλη αυτά ορίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπουν ειδικώς οι διατάξεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β του άρθρου 15.
4.  
  Τα θέματα για τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση των μελών του Ε.Τ.Π. κρίνονται σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους.
5.  
  Τα μέλη του Ε.Τ.Π. λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. Δύναται επίσης να τους χορηγηθεί επιπλέον εκπαιδευτική άδεια μέχρι τριών (3) μηνών, για συμπληρωματική γνώση ή ειδίκευση στον τομέα της εργασίας τους.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων του Ε.Τ.Π., ενώ με τον Εσωτερικό Κανονισμό ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα απασχόλησής του, καθηκόντων και υποχρεώσεών του, χορήγησης υπηρεσιακών αδειών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.
7.  
  Για τη μισθολογική και βαθμολογική κατάσταση των μελών του Ε.Τ.Π. εφαρμόζονται αναλόγως οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση. Δ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 20
1.  
  Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει:
 1. Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων συνολικής διάρκειας έξι (6) εξαμήνων
 2. Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, γ) Πρακτική άσκηση επί πλοίου διάρκειας δύο (2) εξαμήνων
 3. Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.
 4. ε) Πτυχιακές εργασίες.
2.  
  Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, από τους διδάσκοντες ή άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες. Με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι έκδοσης, διάθεσης και προμήθειας των ανωτέρω εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.
3.  
 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Σ.Ν.Ε., καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκούμενων σπουδαστών στα πλοία και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ιδίων, των εκπαιδευτών τους και των πλοιοκτητών, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 2. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
 3. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ’ εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο 21
1.  
  Το περιεχόμενο των σπουδών καθορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Σ.Ν.Ε. Το περιεχόμενο σπουδών περιλαμβάνει τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου επαγγέλματος και της πιθανής εξέλιξής του.
2.  
  Τα διδασκόμενα μαθήματα καθορίζονται με απόφαοη του Υπουργού, μετά από εισήγηση του Σ.Ν.Ε.
3.  
  Οι σπουδές καταλήγουν σε απόκτηση πτυχίου που δίνει τη δυνατότητα απόκτησης διπλώματος εμπορικού ναυτικού Γ τάξεως
Άρθρο 22
1.  
  Τα θέματα εισαγωγής των σπουδαστών, σχετικώς με τα προσόντα, την εξέταση σε ειδικά μαθήματα, τη διάκριση κατηγοριών υποψηφίων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση στις Α.Ε.Ν. εισάγονται κάτοχοι απολυτηρίου ενιαίου λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου.
2.  
  Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 5η Ιουλίου του επόμενου έτους και περιλαμβάνει δύο εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό. Τα θαλάσσια εκπαιδευτικά εξάμηνα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
3.  
  Η φοίτηση είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα. Ειδικότερα τα θέματα φοίτησης, όπως η διάρκεια των διδακτικών εξαμήνων, οι εξεταστικές περίοδοι, οι απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας, για να θεωρηθεί ένα μάθημα ως διδαγμένο, η οργάνωση θερινών ή πέραν του κανονικού ωραρίου προγραμμάτων, οι μετεγγραφές, η ανανέωση εγγραφής και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυπλίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:
 1. έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σπουδών, β) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα θαλάσσια εκπαιδευτικά ταξίδια
5.  
 1. Ο σπουδαστής υποχρεούται να ανανεώσει την εγγραφή του σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος για δύο συνεχή εξάμηνα Π αν έχει απορριφθεί σε δύο διαδοχικά εξάμηνα, διαγράφεται οριστικά από τη Σχολή.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου της οικείας Λ.Ε.Ν., ο σπουδαστής μπορεί να μην διαγραφεί και να του επιτραπεί να συνεχίσει τις σπουδές του, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος.
 3. Ο σπουδαστής μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των σπουδών του έως δύο ακαδημαϊκά έτη για σοβαρούς λόγους, όπως στράτευση, βεβαιωμένη σοβαρή ασθένεια του Ιδιου, του συζύγου του ή συγγενούς εξ αίματος μέχρι το 2ο βαθμό ή ναυτολόγηση σε εμπορικό πλοίο.
 4. Κατά τη διάρκεια της αναστολής των σπουδών του ο σπουδαστής δεν απολαμβάνει των παροχών του άρθρου 25.
Άρθρο Άρθρο23 "Ειδικά προγράμματα"
1.  
  Στο πλαίσιο της αποστολής τους, οι Α.Ε.Ν. μπορούν να αναλαμβάνουν, μόνες ή σε συνεργασία με ιδρύματα ή φορείς, τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραμμάτων εξειδίκευσης, επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να συμμετέχουν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ή να εκτελούν προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
2.  
 1. Τα προγράμματα επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, απευθύνονται σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την επιμόρφωση και την ενημέρωση σε θέματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας, της ναυτιλίας ή την κατάρτιση σε εξειδικευμένους επαγγελματικούς τομείς που αναπτύσσονται λόγω της εξέλιξης αυτής
 2. Για την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη διάρκεια των σπουδών και κάθε άλλη λεπτομέρεια των προγραμμάτων της παραγράφου αυτής εισηγείται στο Σ.Ν.Ε. το Συμβούλιο της Α.Ε.Ν., ύστερα από πρόταση της οικείας Σχολής ή Σχολών, εφόσον πρόκειται για συνδιοράνωση προγράμματος.
3.  
  Στις Α.Ε.Ν. μπορούν να εκτελούνται, με απόφαση του Υπουργού, προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας. Για κοινά προγράμματα δύο ή περισσότερων υπουργείων απαιτείται σχετική απόφαση των συναρμόδιων υπουργών. Επίσης στις Λ.Ε Ν. μπορεί να ανατεθεί, με έγκριση του Υπουργού, η εκτέλεση αντίστοιχων προγραμμάτων από άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι παρέχουν και τη σχετική χρηματοδότηση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΤΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 24
1.  
  Σε κάθε Α.Ε.Ν. λειτουργεί σπουδαστικός σύλλογος ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Αν υπάρχουν περισσότεροι σύλλογοι η εκπροσώπηση γίνεται από τον πλέον αντιπροσωπευτικό. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα διοίκησης, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του σπουδαστικού συλλόγου. Η διαδικασία ορισμού εκπροσώπων, ο τρόπος ορισμού, αν δεν υπάρχει σπουδαστικός σύλλογος, και κάθε άλλη λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό.
2.  
  Τα διοικητικά συμβούλια των σπουδαστικών συλλόγων υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία Α.Ε.Ν. αντίγραφο και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου τους και εγγράφως ονομαστικό κατάλογο των εκπροσώπων τους στα διάφορα συλλογικά όργανα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο 25 "Εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις"
1.  
  Οι σπουδαστές κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένη η Α.Ε.Ν., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Α.Ε.Ν.
Άρθρο 26
1.  
  Στις Α.Ε.Ν., με απόφαση του Υπουργού, υπάρχει εσωτερική, εξωτερική ή μικτή φοίτηση των σπουδαστών. Στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης παρέχεται δωρεάν στέγαση και σίτιση. Σε όλους τους σπουδαστές παρέχεται μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης και χορηγούνται δωρεάν εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και σημειώσεις, για τα διδασκόμενα μαθήματα. Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών και γενικότερα τα θέματα της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομικών, ενώ οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης.
2.  
  Τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των σπουδαστών ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό
3.  
  Το γραφείο σπουδαστικής μέριμνας έχει ως σκοπό την υλοποίηση σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων και γενικότερα την πνευματική καλλιέργεια, ψυχαγωγία και άθληση των σπουδαστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΔΟΜΟ ΤΕΛΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27 "Κατάργηση Α.Δ.Σ.Ε.Ν."
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.).
Άρθρο 28
1.  
  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου κεφαλαίου:
 1. Οι Διευθυντές Σπουδών των καταργούμενων Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, ως Διευθυντές Σχολών των αντίστοιχων Σχολών της Α.Ε.Ν., μέχρι να ορισθεί νέος Διευθυντής.
 2. Με απόφαση του Υπουργού και με θητεία ίση με αυτή των ανωτέρω Διευθυντών ορίζονται ως Αναπληρωτές Διευθυντές μέλη του Ε.Π. των οικείων Σχολών.
 3. Οι Κανονισμοί των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι Κανονισμοί των Α.Ε.Ν.
 4. Για θέματα εκπαίδευσης και λειτουργίας που δεν προβλέπονται από τους Κανονισμούς αυτούς η δεν προβλέπονται επαρκώς αποφασίζει, κατά το Ίδιο χρονικό διάστημα, ο Υπουργός, με γνώμη του Διοικητή της οικείας Α.Ε.Ν.
 5. Το Συμβούλιο Α.Ε.Ν. συγκαλείται και λειτουργεί νομίμως με τη συμμετοχή του Διοικητή, του Υποδιοικητή, του Διευθυντή και Υποδιευθυντή κάθε Σχολής, ενός εκπαιδευτικού και ενός σπουδαστή από κάθε Σχολή και ασκεί και τις αρμοδιότητες του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου μέχρι τη συγκρότησή του.
 6. Ο εκπαιδευτικός και ο σπουδαστής υποδεικνύονται από το σύνολο των εκπαιδευτικών και των σπουδαστών κάθε Σχολής αντιστοίχως, ύστερα από πρόσκληση του Διοικητή της Α.Ε.Ν., η οποία ορίζει τόπο και χρόνο συνεδρίασης για την εκλογή των εκπροσώπων.
 7. Αν δεν εκλεγεί εκπρόσωπος, το Συμβούλιο λειτουργεί νομίμως και χωρίς τον εκπρόσωπο αυτόν.
2.  
  Η διαδικασία οριστικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης σε κάθε Α.Ε.Ν. αρχίζει μετά την ολοκλήρωση της ένταξης του προσωπικού της σε θέσεις και βαθμίδες.
Άρθρο 29
1.  
  Τα πτυχία των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. είναι ισότιμα με τα πτυχία που απονέμονται από τις Α.Ε.Ν.
2.  
  Οι σπουδαστές των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που φοιτούν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εντάσσονται στις αντίστοιχες Σχολές των Α.Ε.Ν. και σε αντίστοιχο εξάμηνο.
Άρθρο 30
1.  
  Στη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή ναυτικών μαθημάτων: Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Α τάξεως (κλάδοι ΒΙ/3, ΒΙΙ/3, ΒΙΙ/4, ΒΙΙ/5), οι οποίοι δεν υπάγονται στις διατάξεις του ανωτέρω κεφαλαίου Α αριθμός 1 της παρούσας παραγράφου
 1. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που κατέχει σε αυτές κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού είτε μόνιμη οργανική θέση είτε προσωποπαγή θέση είτε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εντάσσεται υποχρεωτικώς σε μόνιμες θέσεις προσωπικού της Α.Ε.Ν. που έχει την Ίδια έδρα με την καταργούμενη Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που ανήκει η θέση του.
 2. Στο προσωπικό αυτό υπάγονται και όσοι κατέχουν θέση Διευθυντή Σπουδών (κλάδος ΒΙ/3).
 3. Επίσης υπάγονται και όσοι θα διοριστούν σε μία από τις παραπάνω θέσεις με προκηρύξεις που εκκρεμούν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
 4. Η ένταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται ύστερα από κρίση, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου
2.  
  Οι κάτοχοι των θέσεων των Α.Δ.Σ.Ε.Ν. της προηγούμενης παραγράφου εντάσσονται σε θέσεις προσωπικού Α.Ε.Ν. ως εξής: Α. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ. α) κατά τρία (3) έτη για όσους έχουν δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών, β) κατά έξι (6) έτη για όσους έχουν διδακτορικό δίπλωμα. Β. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ.
 1. Οι κάτοχοι διπλώματος πλοιάρχου ή μηχανικού ή ραδιοτηλεγραφητή σε κάθε περίπτωση Β τάξεως (κλάδος ΒΙΙ/4)
 2. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδοι 26, 28, ΒΙΙ/6, ΒΙΙ/8)
 3. Γ. ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ.
 4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 19 ισχύει αναλόγως.
 5. Ζ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Τ.Π.
 6. Το προσωπικό της προσωρινής αυτής βαθμίδας έχει ως αντικείμενο την ανάληψη κυρίως εργαστηριακής και επικουρικώς θεωρητικής διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ναυτικής ορολογίας σε συνεργασία με καθηγητές ειδικότητας, δεκαοκτώ (18) ώρες διδακτικής απασχόλησης και αποδοχές καθηγητή ειδικών μαθημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.
 7. ΣΤ.
 8. ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ.
 9. Όσοι δεν υπάγονται στα στοιχεία α και β της περίπτωσης αυτής (κλάδοι ΒΙΙ/6, ΒΙΙ/7, ΒΙΙ/8)
3.  
  Όσοι από τους ανωτέρω εντασσόμενους αποκτήσουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003 τα προβλεπόμενα από το άρθρο αυτό προσόντα, είτε για ένταξη σε ανώτερη βαθμίδα είτε για ένταξη από θέση Ε.Τ.Π. σε βαθμίδα Ε.Π., επανεντάσσονται με αίτησή τους σε νέα θέση, μεταφέροντας τη θέση τους αν δεν υπάρχουν κενές αντίστοιχες οργανικές θέσεις.
4.  
 1. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού νοείται η συνολική κατά την ημέρα ένταξης επαγγελματική ή εκπαιδευτική ή συνδυασμός και των δύο προϋπηρεσία, η οποία είναι συναφής με την ειδικότητα πρόσληψης.
 2. Όσοι έχουν τέτοια προϋπηρεσία μέχρι την ημέρα του διορισμού τους και δεν έχει αναγνωριστεί από την υπηρεσία, μπορούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αναγνώρισή της.
 3. Προϋπηρεσία, κατά την ανωτέρω έννοια, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για την αναγνώριση συνταξιοδοτικού δικαιώματος δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του παρόντος, εφόσον ακολούθησε χορήγηση σύνταξης.
 4. γ) Ως δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας γίνονται δεκτά όσα προέρχονται από το οικείο ασφαλιστικό ταμείο ή από επίσημη βεβαίωση, αν πρόκειται για το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δ) Ως προς τα έτη προϋπηρεσίας που τελικώς θα αναγνωριστούν για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος, λαμβάνονται υπόψη σε κάθε περίπτωση μόνο μέχρι οκτώ (8) έτη.
 5. Οι διατάξεις υπό στοιχείο β εφαρμόζονται αναλόγως και για την παρούσα περίπτωση.
5.  
  Η ένταξη ή επανένταξη του προσωπικού κατά τις προηγούμενες παραγράφους πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από κρίση ειδικής πενταμελούς επιτροπής ότι έχει τα προσόντα για ένταξη ή επανένταξη σε βαθμίδα, προσωποπαγή θέση ή κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου Η επιτροπή, προκειμένου για ένταξη, αποτελείται από καθηγητές Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και προκειμένου για επανένταξη από καθηγητές Α.Ε.Ν. Η συγκρότηση της επιτροπής ένταξης γίνεται με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ένταξης ρυθμίζονται και θέματα λειτουργίας της και αμοιβής των μελών της. Η επιτροπή επανένταξης συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού, με την οποία ρυθμίζονται και θέματα λειτουργίας της, ενώ το έργο των μελών παρέχεται εντός του ωραρίου του άρθρου 15.
6.  
  Με την έκδοση της απόφαση της προηγούμενης παραγράφου για ένταξη του προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, καταργούνται αυτοδικαίως οι θέσεις κάθε φύσης, ονομασίας και κατηγορίας που κατείχε το προσωπικό αυτό
7.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) που κατέχει σε αυτά είτε μόνιμη οργανική θέση είτε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υπηρετεί με απόσπαση σε Α.Δ.Σ.Ε.Ν. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και συνεχώς κατά τα εκπαιδευτικά έτη 1996-1997 και 1997-1998. Η ένταξη γίνεται σε Α.Ε.Ν. που έχει την ίδια έδρα με την καταργούμενη Α.Δ.Σ.Ε.Ν. που υπηρετούν ως αποσπασμένοι. Αν με αίτησή τους δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, παύει αυτοδικαίως η απόσπαση και επανέρχονται στη θέση τους.
Άρθρο 31
1.  
  Όπου στις προηγούμενες διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρεται Υπουργός, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, νοείται ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, ενώ όπου αναφέρεται Υπουργείο, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό, νοείται το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
2.  
  Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού αναφέρονται: α) κάτοχοι πτυχίου, διπλώματος ή απολυτηρίου είτε πτυχίο, δίπλωμα ή απολυτήριο νοούνται και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων ή το ισότιμο αυτών αντιστοίχως,
 1. Σχολές Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ν., νοούνται και οι ομοταγείς εξωτερικού.
3.  
  Τα μέλη του Ε.Π. τα οποία συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους παραμένουν στην υπηρεσία και αποχωρούν αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους.
4.  
  Η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 9 του ν. 2575/1998 (ΦΕΚ 23 Α) διατηρείται σε ισχύ και μετά την ισχύ των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος.
5.  
  Μέχρι να εκδοθούν τα προεδρικά διατάγματα ή οι αποφάσεις που προβλέπονται από εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν οι αντίστοιχες διατάξεις περί Α.Δ.Σ.Ε.Ν.
6.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του παρόντος, όπου στην κείμενη νομοθεσία περί Κ.Ν.Ε. αναφέρεται Α.Δ.Σ.Ε.Ν. ή Δ.Σ.Ε.Ν. νοείται Α.Ε.Ν.
7.  
  Όσοι εντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, διατηρούν τις αποδοχές που λαμβάνουν κατά το χρόνο ένταξης μέχρι την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 17 του παρόντος
8.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 24 και της παρ. 1 στοιχ. α- του άρθρου 49 του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α) ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης διατηρούνται σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως για τις Α.Ε.Ν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 33
1.  
 1. Οι υποψήφιοι για κατάταξη Δόκιμοι Υπαξιωματικοί πρέπει να κατέχουν απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας επαίδευσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας καθορίζονται τα θέματαπου έχουν σχέση με τον τρόπο προκήρυξης, τα λοιπά προσόντα, τις ιατρικές εξετάσεις και τις αθλητικές δοκιμασίες, τον τρόπο επιλογής που θα γίνεται με μόρια κατά προσόν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην κατάταξη αυτή.
 2. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να προβλέπονται χωριστοί πίνακες επιλογής και ποσοστό ή αριθμός θέσεων από το συνολικό αριθμό κατατασσομένων κατά πίνακα, αναλόγως με τον τύπο του απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την ύπαρξη υποψηφίων κατηγοριών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, το φύλο λόγω της ιδιαιτερότητας του σώματος ως στρατιωτικού, καθώς και ο τρόπος κατάρτισης του τελικού ενιαίου πίνακα επιλογής για κατάταξη, η υποχρέωση παραμονής στο Λ.Σ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Η αναγνώριση στο Μ.Τ.Ν. της μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπηρεσίας στο Λιμενικό Σώμα των Λιμενοφυλάκων και Υπαξιωματικών εκ Λιμενοφυλάκων που υπηρετούν γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Ν., ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου.
 4. Με την απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας της προηγούμενης παραγράφου καθορίζονται ποσοστό των θέσεων των Δόκιμων Υπαξιωματικών που καλύπτεται από Λιμενοφύλακες, το οποίο μπορεί να είναι μέχρι είκοσι τοις εκατό (20%) αυτών, τα λοιπά προσόντα τους, ο τρόπος επιλογής σε περίπτωση που αυτοί είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή Α.Δ.Σ.Ε.Ν., η υποχρέωση παραμονής ως Υπαξιωματικών όσων κατατάσσονται ως Λιμενοφύλακες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αναφέρεται στην κατάταξη αυτή.
 5. Η διάταξη του άρθρου 7 του ν. 690/1977 (ΦΕΚ 253 Α) δεν εφαρμόζεται για τη σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών του Λιμενικού Σώματος..
2.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως:. Α. Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υπαρχηγών και των Αρχιπλοιάρχων του Λιμενικού Σώματος και συντίθεται από: 1)Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο.2)Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. 3) Έναν Υποστράτηγο του Στρατού Ξηράς, ως μέλος, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος. Β. Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως Δευτεροβάθμιο, για την επανάκριση Ανώτατων Αξιωματικών, ύστερα από προσφυγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή αίτηση επανάκρισης των Αξιωματικών αυτών και συντίθεται από: 1)Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, ως Πρόεδρο. 2)Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. 3)Έναν Υποστράτηγο του Στρατού Ξηράς, αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο Πρωτοβάθμιο, ως μέλος. 4)Έναν Υποναύαρχο του Π. Ναυτικού, ως μέλος. 5)Έναν Αναθεωρητή Β τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος. Τα μέλη με αριθμούς 3, 4 και 5 και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από πρόταση του Αρχηγού Γ.Ε.ΕΘ.Α. σε ό,τι αφορά τα με αριθμούς 3 και 4 μέλη και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ύστερα από πρόταση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, όσον αφορά το με αριθμό 5 μέλος. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος.
3.  
  Το Ανώτερο Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος: αα) Συντίθεται από: 1) Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως Πρόεδρο. 2) Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως μέλος. 3) Έναν Αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος (Γ.Υ.), ως μέλος. ββ) Είναι αρμόδιο για την κρίση των πλοιάρχων, αντιπλοιάρχων και πλωταρχών του Λιμενικού Σώματος. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. γγ) Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως Δευτεροβάθμιο, για την επανάκριση κριθέντων Αξιωματικών, ύστερα από προσφυγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή αίτηση επανάκριοης των Αξιωματικών αυτών και συντίθεται από: 1) Τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως Πρόεδρο. 2)Τους δύο (2) Υπαρχηγούς του Λιμενικού Σώματος, ως μέλη. (3)Έναν (1) Αρχιπλοίαρχο Λιμενικού Σώματος (Γ.Υ.), αρχαιότερο αυτού που συμμετείχε στο Πρωτοβάθμιο, ως μέλος. (4)Έναν (1) Αναθεωρητή Β Τάξεως του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως μέλος. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Αρχιπλοίαρχος του Λιμενικού Σώματος. Το μέλος με αριθμό 4 και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων.
 1. Σε αθλητές ή αθλήτριες ηλικίας μέχρι 35 ετών που κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μια από τις θέσεις μεταξύ της πρώτης μέχρι και της όγδοης σε ατομικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων και υπηρετούν στο Λιμενικό Σώμα (Λ.Σ.) ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί Λ.Σ. απονέμεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, ο βαθμός του Σημαιοφόρου Λ.Σ. (Ε.Υ.).
 2. Ως αξιωματικοί παραμένουν στο Λιμενικό Σώμα, εφόσον το επιθυμούν, μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται όπως οι αξιωματικοί Λ.Σ. (Ε.Υ.).
 3. Οι προαγωγές τους ενεργούνται σύμφωνα με όσα εκάστοτε ισχύουν περί ιεραρχίας και προαγωγών των μόνιμων αξιωματικών του Λ.Σ.
 4. Οι διατάξεις του στοιχείου α εφαρμόζονται αναλόγως και για όσους αθλητές ή αθλήτριες κατέλαβαν ή καταλαμβάνουν μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ομαδικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση σε ατομικό άθλημα σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στο Λ. Σ. ως Λιμενοφύλακες ή Υπαξιωματικοί.
 5. Μόνιμοι αξιωματικοί του Λ.Σ. μέχρι του βαθμού του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. που αναδείχθηκαν ή αναδεικνύονται Ολυμπιονίκες σε μια από τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα κατά τη διάρκεια Ολυμπιακών Αγώνων προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό, μετά από απόφαση του Συμβουλίου Λιμενικού Σώματος με ευρύτερη σύνθεση, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, τη συνδρομή ουσιαστικών και τυπικών προσόντων του νόμου για την ιεραρχία και εξέλιξη των αξιωματικών Λ.Σ. και την προαγωγή νεοτέρων τους.
4.  
  Το Συμβούλιο Λιμενικού Σώματος: αα) Συντίθεται από: 1)Έναν (1) Αρχιπλοίαρχο του Λιμενικού Σώματος (Γ.Υ.), ως Πρόεδρο. 2)Δύο (2) πλοιάρχους του Λιμενικού Σώματος (Γ,Υ.), ως μέλη. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου. ββ) Είναι αρμόδιο για την κρίση των Υποπλοιάρχων, Ανθυποπλοιάρχων και Σημαιοφόρων του Λιμενικού Σώματος, καθώς και την έκδοση των αποφάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 20 παρ. 5 και 6, 21 παρ. 3 και 4, 30 παρ. 3, 31 παρ. 3 και 32 παρ. 3 του ν.δ 139/1969. γγ) Με ευρύτερη σύνθεση λειτουργεί ως Δευτεροβάθμιο, για την επανάκριση κριθέντων Αξιωματικών, ύστερα από προσφυγή του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας ή αίτηση επανάκριοης των Αξιωματικών αυτών και συντίθεται από: 1) Τον αρχαιότερο Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως Πρόεδρο. 2)Δύο (2) Αρχιπλοιάρχους Λιμενικού Σώματος (Γ.Υ.), αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο Πρωτοβάθμιο, ως μέλη. 3) Δύο (2) πλοιάρχους Λ.Σ. (Γ.Υ.), αρχαιότερους αυτού που συμμετείχε στο Πρωτοβάθμιο, ως μέλη. Χρέη εισηγητή εκτελεί το νεότερο μέλος του Συμβουλίου..
 1. Κάθε παραπομπή που γίνεται στις διατάξεις που αντικαθίστανται από το ανωτέρω στοιχείο α νοείται ότι γίνεται στις νέες
Άρθρο 34
1.  
  Για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) σε μόνιμο προσωπικό των άρθρων 16, 25, 34 και 45 του π.δ. 93/1989 Οργάνωση Υπηρεσιών Ο.Λ.Π. (ΦΕΚ 42 Α), το με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εργατικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στον Ο.Λ.Π. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και τουλάχιστον επί επτά (7) έτη, μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.
2.  
  Όσοι από τους ανωτέρω επιθυμούν να διοριστούν πρέπει:
 1. Να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διοικητικού
 2. Να έχουντα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού, εκτός από το ανώτατο όριο ηλικίας που ορίζεται το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος.
 3. Να έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο διορίζονται, που προβλέπονται στο π.δ. 93/1989 και στο π.δ. 194/1988 (ΦΕΚ 84 Α), όπως ισχύει σήμερα.
 4. Ειδικά, για το διορισμό στις ειδικότητες των χειριστών μηχανημάτων του άρθρου 34 του π.δ. 93/1989 αρκεί βεβαίωση καταλληλότητας της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Προσωπικού Ο.Λ.Π. που προβλέπεται από το ν.δ. 46/1974 (ΦΕΚ 254 Α).
3.  
  Ο κατά τα ανωτέρω διορισμός ενεργείται μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Ο.Λ.Π. που κρίνει για τη συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος, των ουσιαστικών προσόντων των διοριζομένων, καθώς επίσης και τις ανάγκες κάθε φορά της Υπηρεσίας στις συγκεκριμένες κατηγορίες και κλάδους. Ο διορισμός γίνεται σε υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις καταργουμένων αυτοδίκαια των αντίστοιχων κενούμενων οργανικών θέσεων ιδιωτικού δικαίου.
4.  
  Ο διορισμός γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ή σε ανώτερο βαθμό μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Λ.Π., εφόσον ο διοριζόμενος έχει τον απαιτούμενο χρόνο υπηρεσίας, συνεχούς ή διακεκομμένης, στον Ο.Λ.Π., το Δημόσιο ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ. για την προαγωγή στον ανώτερο βαθμό.
5.  
  Οι κατά τις διατάξεις του παρόντος διοριζόμενοι κατατάσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α). Στην κατάταξη υπολογίζεται και ο χρόνος προϋπηρεσίας που έχει προσμετρηθεί κατά το διορισμό τους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Οι διοριζόμενοι παίρνουν τις αποδοχές της νέας θέσης, έστω και αν είναι κατώτερες από εκείνες που τους καταβάλλονταν, από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 35
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α) προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: Για το διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2000 περιλαμβάνονται στην περιοχή Γ πέραν της ζώνης Λαυρεωτικής του Νομού Αττικής και οι Περιφέρειες, οι νομοί και τα τμήματα νομών που δεν εντάσσονται, κατά τα ανωτέρω, στις Α, Β και Δ περιοχές, ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την ένταξή τους στην περιοχή Γ.
Άρθρο 36 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται: α) Ο ν. 1702/1951 (ΦΕΚ 84 Α). β) Το ν.δ. 3538/1956 (ΦΕΚ 194 Α). γ) Το β.δ. από 30/6/1957 Περί οργανώσεως των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΦΕΚ 183 Α). δ) Τα άρθρα 65, 66, 67, 68, 69 και 70 του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α). ε) Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102 Α). 6) Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 2329/1995 (ΦΕΚ 172 Α), ως και κάθε διάταξη περί ανώτερης ναυτικής εκπαίδευσης.
Άρθρο 37 "Κάλυψη δαπανών"
1.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 32 παρ. 5, 33 παρ. 3 περ. α, β, γ θα καλυφθούν για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Ε.Ν., για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 6, 10 παρ. 1 και 3, 11 παρ. 6, 14, 15Β και 15Γ, 16 παρ. 3, 20, 26, 30 παρ. 6 θα βαρύνουν τα έσοδα του Κ.Ν.Ε. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 4 Παρ. 3, 16 παρ. 6, 17, 19 και 30 παρ. 2 θα βαρύνουν κατά ένα μέρος τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υ.Ε.Ν. και κατά το υπόλοιπο τα έσοδα του Κ.Ν.Ε.
Άρθρο 38 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο32 "Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας"
1.  
  Συνιστάται Ινστιτούτο Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο αποτελεί μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, έχει έδρα τον Πειραιά και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
2.  
  Σκοπός του Ινστιτούτου Ιστορίας Εμπορικής Ναυτιλίας είναι:
 1. Η έρευνα και η μελέτη της ναυτικής ιστορίας, των ναυτικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, της ναυτικής εκπαίδευσης, των ναυτεμπορικών δραστηριοτήτων, των εξερευνητικών ταξιδιών, της εξέλιξης των εμπορικών πλοίων, των οργάνων της ναυσιπλοίας, της ναυτικής αστρονομίας, της τέχνης (εικαστικής και λογοτεχνίας), της βιβλιογραφίας και της χαρτογραφίας σε σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα, της ναυπηγικής τέχνης, της ιστορίας των λιμανιών και κάθε άλλης δραστηριότητας που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα
 2. Η αναζήτηση, συλλογή, συγκέντρωση, διαφύλαξη και συντήρηση κειμηλίων και αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος, που αναφέρονται στην Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και γενικότερα σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη ναυτιλία και τη θάλασσα από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι σήμερα
 3. Η έκθεση των κειμηλίων και των αντικειμένων ιστορικού ενδιαφέροντος που διαθέτει σε μουσείο που διατηρεί το Ινστιτούτο με το όνομα Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή σε αίθουσες άλλων μουσείων με τα οποία το Ινστιτούτο μπορεί να συνεργάζεται ή σε εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού
 4. Η προβολή στο ευρύτερο κοινό στην Ελλάδα και το εξωτερικό και ιδίως στους νέους της ελληνικής ναυτικής ιστορίας και παράδοσης και της προσφοράς της εμπορικής ναυτιλίας προς τον άνθρωπο
 5. Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα
3.  
 1. Το Ινστιτούτο διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, τη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας του.
 2. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και την έκθεση πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, τα οποία υποβάλλει στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας για έγκριση.
 3. Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου μπορεί να αναθέτει για ορισμένο χρόνο όλες ή ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε μέλος ή μέλη του.
 4. Το Ινστιτούτο εκπροσωπεί, έναντι των αρχών ή οποιουδήποτε τρίτου, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ή για ορισμένο χρόνο ή ενέργεια, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 5. Το Δ.Σ. του Ινστιτούτου καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου, ο οποίος εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εμπορικής Ναυτιλίας, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών.
4.  
 1. Το Δ.Σ. συντίθεται από:.
  • Τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό του Λιμενικού Σώματος, ως πρόεδρο
  • Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών
  • Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας Λονδίνου
  • Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Επιβατηγών Πλοίων
  • Έναν εκπρόσωπο της Ενώσεως Εφοπλιστών Ακτοπλοΐας
  • Έναν εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  • Δύο εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας
  • Τρία πρόσωπα κύρους με γνώση και εμπειρία σε θέματα ιστορίας, αρχαιολογίας, ναυτιλίας ή άλλους τομείς σχετικούς με το έργο του Ινστιτούτου
 2. Τα υπό ββ), γγ), δδ), εε), στστ) και ζζ) μέλη προτείνονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες οργανώσεις.
 3. Τα υπό αα) και ηη) μέλη και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με την απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυπλίας, με την οποία διορίζονται τα μέλη του Δ.Σ. με τριετή θητεία.
 4. Τα μέλη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου διατηρούν την ιδιότητα του μέλους μέχρι το τέλος της θητείας τους, ακόμη και αν απωλέσουν την ιδιότητα λόγω της οποίας ορίσθηκαν μέλη του Ινστιτούτου.
 5. Η θητεία του Δ.Σ. παρατείνεται και μετά την πάροδο της τριετίας μέχρι να διορισθεί το νέο Δ.Σ.
 6. Το Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του αντιπρόεδρο, που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται.
 7. Το Δ.Σ. αναθέτει τα καθήκοντα του γραμματέα, βοηθού γραμματέα του Δ.Σ. και ταμία του Ινστιτούτου σε μέλη του ή σε τρίτα πρόσωπα κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων αυτών.
 8. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 9. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
5.  
  Πόροι του Ινστιτούτου είναι:
 1. τα έσοδά του από το Μουσείο ή τις εκθέσεις, β) δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες, γ) έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του, δ) έσοδαπου καθιερώνονται με ειδικές διατάξεις νόμου, και ε) τυχόνεπιχορηγήσεις τουΔημοσίου ή φορέων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης
6.  
  Το Ινστιτούτο λειτουργεί με εξειδικευμένο προσωπικό ή και με προσωπικό το οποίο αποσπάται, ύστερα από αίτησή του, στο Ινστιτούτο από το Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ο χρόνος της απόσπασης αυτής θεωρείται γιακάθε περίπτωση και συνέπεια χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση. Τα θέματα που έχουν σχέση με τη διοικητική στελέχωση του προσωπικού, τα προσόντα, τα καθήκοντα, την υπηρεσιακή κατάσταση, το πειθαρχικό δίκαιο και κάθε σχετικό λειτουργικό θέμα ρυθμίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ινστιτούτου. Για τα Θέματα πρόσληψης εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις.
7.  
  Κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου και του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
8.  
 1. Η αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυπλίας Μουσείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που ιδρύθηκε με το άρθρο 9 του ν. 1940/1991 (ΦΕΚ 40 Α) καταργείται.
 2. Το έργο της συνεχίζεται από το Ινστιτούτο, στο οποίο περιέρχονται και τα περιουσιακά της στοιχεία.
 3. Μέχρις ότου συγκροτηθεί το Δ.Σ. του Ινστιτούτου, συνταχθεί ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του και ρυθμιστούν τα θέματα προσωπικού του, το Ινστιτούτο διοικείται και λειτουργεί με βάση την 411811/20/ 93 (ΦΕΚ 468 Β) απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία διατηρείται προσωρινά σε ισχύ.
 4. Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν. 2068/1992 (ΦΕΚ 16 Α) και του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. στ της 3312.61/01/95 (ΦΕΚ 384 Β) απόφασης του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
 5. Οι πόροι που προβλέπονται σε αυτές αποτελούν πόρους του Ινστιτούτου.
 6. Κάθε άλλη διάταξη που αφορά ή ρυθμίζει θέματα του Μουσείου Εμπορικής Ναυτιλίας καταργείται
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-02 Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/204
2006-03-30 . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων Πανεπιστημίων, μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Π.Μ.Σ. σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας.
Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις Α.Ε.Ν. Την αρμοδιότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.
Προσθήκη
Τα μέλη των Α.Ε.Ν. διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα ως εξής.
 • Τακτικά είναι τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.), του Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.
 • Έκτακτα μέλη είναι το ΄Εκτακτο Εκπαιδε.υτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Διοικητικό Προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
 • Αντικατάσταση
  Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των Α.Ε.Ν. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις.Α. ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π.).
 • καθηγητών θέσεις 40
 • αναπληρωτών καθηγητών θέσεις 70
 • επίκουρων καθηγητών θέσεις 48
 • καθηγητών εφαρμογών θέσεις 44
 • ειδικού διδακτικού προσωπικού θέσεις 10 Β. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. (Ε.Τ.Π.) κλάδου ΤΕ ή ΔΕ θέσεις 22 .
 • Αντικατάσταση
  A/2006/64
  2013-04-29 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.
  Τροποποίηση Τύπος
 • Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
 • Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.
 • Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ως άνω κατ’ εξαίρεση ναυτολόγησης και της αναγνώρισης δια εξαγοράς της θαλάσσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 • Αντικατάσταση
  A/2013/102
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/411811/20 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/411811_20 1993
  ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/3312.61/01 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/3312_61_01 1995
  ΝΟΜΟΣ 1951/1702 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1702 1951
  ΝΟΜΟΣ 1977/576 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/576 1977
  ΝΟΜΟΣ 1977/690 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/690 1977
  ΝΟΜΟΣ 1991/1940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1940 1991
  Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. 1992/2068 1992
  Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
  «Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
  Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
  Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1956/3538 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1956/3538 1956
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/139 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/139 1969
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/46 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/46 1974
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/194 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/194 1988
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/93 1989
  ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/30/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/30_6 1957
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
  Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
  Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. 2003/3205 2003
  . Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
  Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις. 2010/3816 2010
  Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών και άλλες διατάξεις. 2010/3853 2010
  Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. 2013/4150 2013
  Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ[...]" 2017/4504 2017
  Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. 2018/4568 2018
  Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). 1999/251 1999
  Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). 2001/320 2001
  Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων 2009/189 2009
  Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο[...]" 2012/115 2012
  Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. 2014/103 2014
  Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 2018/13 2018