Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 2
1.  
  Η τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται στα Τεχνικά - Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.). Τα Τ.Ε.Ε. ανήκουν στη δευτεροβάθμια - μεταγυμνασιακή εκπαίδευση. Σε αυτά εισάγονται, χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
2.  
  Οι σπουδές στα Τ.Ε.Ε. διαρκούν έως και τρία (3) έτη και οργανώνονται σε δύο κύκλους, Α και Β, οι οποίοι περιλαμβάνουν επί μέρους τομείς και ειδικότητες.
3.  
  Ο Α κύκλος σπουδών διαρκεί δύο (2) έτη. ενώ μπορεί να είναι και εσπερινής φοίτησης, διάρκειας τριών (3) ετών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης έως και κατά ένα έτος επιπλέον, ανεξάρτητα από τη λειτουργία του Τ.Ε.Ε. ως ημερήσιου ή εσπερινού, σε περίπτωση που εφαρμόζονται προγράμματα μαθητείας. Ο Β κύκλος σπουδών διαρκεί ένα (1) έτος. και ειδικά στα Τ.Ε.Ε. εσπερινής φοίτησης ένα εξάμηνο επιπλέον.
4.  
  Στους μαθητές, μετά την αποφοίτησή τους από τον Α κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 2 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του ν. 2009/1992. Οι εξετάσεις διενεργούνται εντός του σχολείου σε όλα τα διδαχθέντα μαθήματα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται ορισμένα βασικά μαθήματα κάθε ειδικότητας, στα οποία οι εξετάσεις γίνονται με κοινά θέματα σε νομαρχιακό επίπεδο. Οι πτυχιούχοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:.
 1. Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο Β κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. αντίστοιχης ειδικότητας.
 3. Να εγγράφονται στη Β τάξη του Ενιαίου Λυκείου
5.  
  Στους μαθητές μετά την αποφοίτησή τους από το Β κύκλο σπουδών χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, πτυχίο επιπέδου 3 του άρθρου 6 παρ. 1 περ. γ του ν. 2009/1992. Οι εξετάσεις διενεργούνται με κοινά θέματα σε πανελλαδικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι του κύκλου αυτού έχουν τις εξής δυνατότητες:.
 1. Να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. Να εγγράφονται κατά προτεραιότητα σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), σε αντίστοιχες με το πτυχίο τους ειδικότητες, για την απόκτηση του κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. δ του ν. 2009/1992 διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.
6.  
  Οι πτυχιούχοι του Β κύκλου, εφόσον συμπληρώσουν δεκαοκτάμηνη επαγγελματική εμπειρία στην ειδικότητα τους, εισάγονται στα Τ.Ε.Ι. σε τμήματα αντίστοιχης ή συναφούς ειδικότητας με την ειδικότητα του πτυχίου τους. κατόπιν εξετάσεων επί μαθημάτων που ορίζουν τα ίδια τα Τ.Ε.Ι. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με την πρόσβαση των πτυχιούχων του Β κύκλου στα Τ.Ε.Ι.
7.  
  Οι μαθητές των Ενιαίων Λυκείων που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές σε αυτά μπορούν να εγγραφούν στο Α έτος του Α κύκλου των Τ.Ε.Ε. με δικαίωμα κατοχύρωσης των μαθημάτων στα οποία εξετάσθηκαν επιτυχώς στο Ενιαίο Λύκειο.
8.  
  Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης ΤΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους τριάντα (30). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών των Τ.Ε.Ε. κατά τμήμα τάξης.
9.  
  Στους μαθητές των Τ.Ε.Ε. μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες.
10.  
  Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α) εφαρμόζεται και στα Τ.Ε.Ε.
Article 3
1.  
  Τα προγράμματα διδασκαλίας των Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνουν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των επί μέρους ειδικοτήτων και βασικά μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας.
2.  
  Σκοπός των τομέων και ειδικοτήτων που λειτουργούν στον Α κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. είναι αφ ενός η παροχή τεχνολογικής παιδείας και η διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης, αφ ετέρου η παροχή των αναγκαίων εφοδίων, ώστε οι απόφοιτοι να μπορούν να ασκήσουν και αυτόνομα ορισμένο τεχνικό επάγγελμα. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας στον Α κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. καλύπτουν το 38% έως 42% των συνολικών ωρών του ωρολογίου προγράμματος στο πρώτο έτος και το 33% έως 37% στο δεύτερο έτος.
3.  
  Σκοπός των προγραμμάτων διδασκαλίας του Β κύκλου σπουδών στα Τ.Ε.Ε. είναι η σε βάθος και σε μεγαλύτερο εύρος διδασκαλία θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων. Τα μαθήματα γενικής παιδείας και γενικής ωφελιμότητας στον κύκλο αυτόν καλύπτουν το 23% έως 27% των ωρών του ωρολογίου προγράμματος.
4.  
  Τα αναλυτικά προγράμματα περιλαμβάνουν κυρίως: α) Σαφώς διατυπωμένους σκοπούς, κατά μάθημα και κατά κύκλο σπουδών
 1. Διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, ανά κύκλο σπουδών, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις δυνατότητες αφομοίωσης των μαθητών, διαρθρωμένη σε επί μέρους ενότητες και θέματα
 2. Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηριακού μαθήματος συνοδεύεται από παράρτημα που περιγράφει τον απαιτούμενο εργαστηριακό εξοπλισμό για την υλοποίηση του.
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται αναλυτικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός κάθε εργαστηρίου κατεύθυνσης.
5.  
  Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα
Article 4
1.  
  Η ίδρυση Τ.Ε.Ε., η προσθήκη νέων τομέων και ειδικοτήτων στα Τ.Ε.Ε. που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνεται μια φορά κάθε έτος και κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
2.  
  Η κατάργηση και η συγχώνευση Τ Ε.Ε., η κατάργηση τομέων και ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται, εντόςτων προθεσμιών της προηγούμενης παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Η μετατροπή Τ.Ε.Ε. από ημερήσια σε εσπερινά και αντίστροφα, η μετονομασία τους ή η μεταφορά της έδρας τους γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
4.  
  Για τα θέματα των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής. Σε περίπτωση κατά την οποία το νομαρχιακό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει εντός της προθεσμίας που θα ορίσει προς αυτό ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται και χωρίς τη γνωμοδότηση αυτή. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 1566/1985.
Article 5
1.  
 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με:
 2. i) την οργάνωση και λειτουργία των Τ.Ε.Ε., ii) τους τομείς και τις ειδικότητες, iii) τον ορισμό των κλάδων και ειδικοτήτων των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα και διεξάγουν τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις πρακτικές εφαρμογές σε πρώτη και δεύτερη ανάθεση. iν) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικών εφαρμογών, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας, ν) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, νi) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση των μαθητών, τη χορήγηση υποτροφιών, τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών. νii) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους με παράταση του διδακτικού έτους, νiii) την κατάταξη ανά ειδικότητα και τη διάρκεια φοίτησης των αποφοίτων Τ.Ε.Ε. που εγγράφονται σε Ι.Ε.Κ., ix) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων. x) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των Τ.Ε.Ε.
 3. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητά. για την έκδοση των αποφάσεων των περιπτώσεων ii, iν και νiii της παραγράφου αυτής, τη γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ.
2.  
  Με απόφαση του προϊσταμένου Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, ή του προϊσταμένου Γραφείου Τ.Ε.Ε., όπου υπάρχει, ύστερα από σχετική εισήγηση του οικείου Διευθυντή των Τ.Ε.Ε., μπορούν να συνάπτονται συμβάσεις με επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για τις εργαστηριακές εφαρμογές και πρακτικές ασκήσεις εξειδίκευσης των μαθητών των Τ.Ε.Ε.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καθορίζονται τα θέματα που αναφέρονται στις ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις για τους μαθητές των Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών.
Article 6 "Ίδρυση και μετατροπή σχολικών μονάδων άλλων υπουργείων σε Τ.Ε.Ε."
1.  
  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ ύλην αρμόδιου υπουργού μπορούν να ιδρύονται Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών ή να μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. σχολικές μονάδες τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν υπό την εποπτεία άλλων υπουργείων.
2.  
  Με όμοιες αποφάσεις, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ρυθμίζονται τα θέματα της παραγράφου 1 του άρθρου 5 που αναφέρονται στις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παραγράφου
Article 8
1.  
  Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των εκπαιδευόμενων των Ι.Ε.Κ. μπορεί να συγκροτούνται και να λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες. Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) ανά δυο τουλάχιστον σχολικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ι.Ε.Κ.
2.  
  Με απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του γραφείου Τ.Ε.Ε. ή του τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, οι μαθητές ή οι εκπαιδευόμενοι των οποίων ασκούνται στο Σ.Ε.Κ.
3.  
  Διευθυντές και Υποδιευθυντές των δημόσιων Τ.Ε.Ε. ορίζονται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Article 10 "Κάλυψη δαπάνης"
1.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 4, 5 και 9 και 5 παρ. 2 θα αντιμετωπίζονται για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2 παρ. 8, 3 παρ. 4γ, 4 παρ. 1. 8 παρ. 1 και 9 παρ. 2 θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Article 11
1.  
 1. Μελέτες, ενέργειες και έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του 2ου Κ.Π.Σ. εκτελούνται είτε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είτε από ενδιάμεσους φορείς, σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 92/50/ΕΟΚ. εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
 2. Οι ενδιάμεσοι φορείς μπορεί να είναι εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οργανισμοί, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτούνται γνωμοδοτικές επιτροπές ανάθεσης και εφαρμογής κάθε ενέργειας ή έργου σε ενδιάμεσους φορείς του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ρυθμίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης, οι όροι διαχείρισης των πιστώσεων από τους φορείς αυτούς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της οικείας γνωμοδοτικής επιτροπής, μπορούν να ανατίθενται απευθείας, μετά από διαπραγμάτευση, μελέτες, ενέργειες και έργα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ενδιάμεσους φορείς.
 5. Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και του ενδιάμεσου φορέα δια του νομίμου εκπροσώπου του, υπογράφεται σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ανάθεσης.
 6. Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και το χρόνο υπογραφής της. τα συμβαλλόμενα μέρη. σαφή προσδιορισμό και περιγραφή του ανατιθέμενου έργου. τον προϋπολογισμό του έργου, το χρόνο υλοποίησης βάσει του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Έργου, τον τρόπο πληρωμής και διαχείρισης των πιστώσεων, τις ποινικές ρήτρες και γενικά κάθε αναγκαίο όρο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και την επιτυχή ολοκλήρωση του υπό εκτέλεση έργου.
 7. Αποφάσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και οι αντίστοιχες συμβάσεις για την απευθείας ανάθεση και εκτέλεση έργων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. σε ενδιάμεσους φορείς. οι οποίες υπογράφηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται έγκυρες και παράγουν τα αποτελέσματά τους.
 8. Οι ενδιάμεσοι φορείς χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και από το Π.Δ.Ε. ΣΑΕ/045/2 για την εκτέλεση των έργων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., με βάση τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργων.
 9. Στις περιπτώσεις υλοποίησης των Ενεργειών Εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, Εργαστήρια Τεχνολογίας. Εργαστήρια Πληροφορικής του μέτρου Ενιαίο Λύκειο και της ενέργειας Σχολικές Βιβλιοθήκες, καθώς και κάθε άλλης συναφούς ενέργειας ή έργου του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. οι ενδιάμεσοι φορείς μπορούν να εκπονούν μελέτες, να εκτελούν και να επιβλέπουν διαρρυθμίσεις χώρων εντός υφιστάμενων σχολικών κτιρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλους τους νομούς της χώρας και να προμηθεύονται κάθε είδους εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Πληροφορικής.
 10. Η ίδρυση αυτών σε υφιστάμενες σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Ο Ειδικός Λογαριασμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Κ.Π.Σ. ο οποίος συστήθηκε με το εδ. γ της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2233/1994. όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 2413/1996, λειτουργεί σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση και κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το Δημόσιο Λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες και τις αμοιβές.
3.  
  Οι Σχολικές Επιτροπές εκτελούν δράσεις, χρηματοδοτούμενες από τους άδικους λογαριασμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για μελέτες, προγράμματα και έργα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., σχετικά με τα εργαστήρια πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικών επιστημών, τις βιβλιοθήκες και γενικά όλες τις συναφείς ενέργειες του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ή άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν στις σχολικές τους μονάδες. Οι Διευθυντές δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, ως μέλη της Σχολικής Επιτροπής, διαχειρίζονται τις ως άνω χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις σχολικές μονάδες στις οποίες προΐστανται, ως εκπρόσωποι της Σχολικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Σχολικών Επιτροπών και τους όρους των εν λόγω χρηματοδοτήσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία. ο τρόπος διαχείρισης, ελέγχου και απόδοσης λογαριασμού των ως άνω χρηματοδοτήσεων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
4.  
  Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α), όπως αυτή διαμορφώθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 εδ. α του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: Ειδικώς, το επιστημονικό προσωπικά για την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ. προσλαμβάνεται με τη διαδικασία προσλήψεως ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται με την ευθύνη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 19 του παρόντος. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτήν αναρτώνται στο κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ ένσταση υποψηφίων, μόνο και για λόγους νομιμότητας, κατ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των τριών τελευταίων εδαφίων της παρ. 6 του ιδίου ως άνω άρθρου 19. Το διοικητικό και λοιπό προσωπικό, πλην του προσωπικού κατηγορίας ΥΕ, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται μέσω των ειδικών λογαριασμών των Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Ινστιτούτων, προσλαμβάνεται κατ ανάλογη εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997.
5.  
  Συστήνονται στο Ι.Κ.Υ. θέσεις υπευθύνου και αναπληρωτή υπευθύνου ενέργειας για την υλοποίηση από το Ι.Κ.Υ. προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα κοινοτικά ταμεία της Ε.Ε. Για την ίδια αιτία συγκροτούνται στο Ι.Κ.Υ. επιτροπές για την υλοποίηση των ως άνω έργων, στις οποίες συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ιδιώτες και νομικός σύμβουλος του Ι.Κ.Υ. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. ορίζονται ο υπεύθυνος και αναπληρωτής υπεύθυνος της ενέργειας, καθώς και η σύνθεση των ως άνω επιτροπών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές όλων των ανωτέρω. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου αρχίζει από 1.1.1997.
Article 13
1.  
  Στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ 83 Α) υπάγονται όλα τα Α.Ε.Ι, των οποίων οι φοιτητές, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, πραγματοποιούν πρακτική άσκηση.
Article 15
1.  
 1. Η παράγραφος 12 του άρθρου 24 του ν. 1268/ 1982. όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. 12.
 3. α) Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η οργάνωση διατμηματικών προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στο ίδιο Α.Ε.Ι. που οδηγούν σε ξεχωριστό πτυχίο.
 4. Τα διατμηματικά προγράμματα είναι δυνατόν να οργανώνονται είτε στο πλαίσιο μιας Σχολής είτε σε διασχολική βάση.
 5. Η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται ύστερα από κοινή πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των εμπλεκόμενων Τμημάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως ασκηθεί ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
 6. Σε κάθε διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών συγκροτείται με πράξη του πρύτανη Διοικούσα Επιτροπή, η οποία έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.
 7. Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από το καθένα από τα συνεργαζόμενα Τμήματα και από εκπροσώπους των φοιτητών του προγράμματος σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. της Διοικούσας Επιτροπής.
 8. Τα συνεργαζόμενα Τμήματα συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή με ίσο αριθμό μελών Δ.Ε.Π.
 9. Τα μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία μετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή, πρέπει απαραιτήτως να έχουν ενεργό εκπαιδευτική συμμετοχή στο διατμηματικά πρόγραμμα σπουδών.
 10. Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή.
 11. Η εισαγωγή φοιτητών σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών γίνεται με την ισχύουσα εκάστοτε διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ο δε αριθμός των φοιτητών που θα γίνονται δεκτοί κάθε χρόνο σε ένα διατμηματικό πρόγραμμα σπουδών καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων περί του καθορισμού του αριθμού των εισακτέων κατ έτος στα Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 12. Η διοικητική υποστήριξη κάθε διατμηματικού προγράμματος σπουδών γίνεται από την αντίστοιχη Γραμματεία, η οποία συστήνεται και στελεχώνεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του οικείου Ιδρύματος, στ) Με την αναφερόμενη στο εδάφιο α απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται και κάθε λεπτομέρεια που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του διατμηματικού προγράμματος σπουδών.
 13. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ αναλογία οι ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις και ο εσωτερικός κανονισμός του οικείου Ιδρύματος..
2.  
 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1268/1982. όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. και του Σ.Α.Π., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Α.Ε.Ι.
 3. Σχολές ή Τμήματα..
 4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983, όπως ήδη ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 5. 2.
 6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου Τ.Ε.Ι. και του Σ.Τ.Ε., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Τ.Ε.Ι., Παραρτήματα.
 7. Σχολές ή Τμήματα.
 8. Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος..
3.  
  Οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 9 του άρθρου 1 του ν. 2233/1994 αντικαθίστανται ως εξής και ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999: 4. Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει μετά από κλήρωση δύο (2) βαθμολογητές και έναν (1) αναβαθμολογητή ανά μάθημα με ισάριθμους αναπληρωτές. Κανείς δεν επιτρέπεται να είναι βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής για δυο συνεχόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι βαθμολογητές ορίζονται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, που διδάσκουν το μάθημα αυτό και σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής αριθμός από άλλο Α.Ε.Ι. της χώρας. Ο ορισμός του αναβαθμολογητή γίνεται μετά από κλήρωση από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας που διδάσκουν το ίδιο μάθημα. 5. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει: α) τα μαθήματα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε τρία (3) και β) την εξεταστέα ύλη ανά. μάθημα, την οποία ανακοινώνει τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Ο ορισμός των εισηγητών των εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται από την Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ως ακολούθως: Από τις 20 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. ορίζει, μετά από κλήρωση, τρία μέλη Δ.Ε.Π. με τους αναπληρωτές τους ανά εξεταστέο μάθημα από αυτά που διδάσκουν το μάθημα αυτό ή συγγενές του σε ελληνικό Α.Ε.Ι. Τα μέλη αυτά του Δ.Ε.Π. προσέρχονται την ημέρα των εξετάσεων του συγκεκριμένου μαθήματος στην έδρα της Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. και προτείνουν σε αυτήν πολλαπλάσιο αριθμό θεμάτων από τα εξεταζόμενα ανά εξεταστέο μάθημα. Η Κ.Ε.Ε. Μ.Ε. διενεργεί κλήρωση των προτεινόμενων θεμάτων παρουσία των εισηγητών και ορίζει τα θέματα των εξετάσεων. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. μετά την κλήρωση των θεμάτων ελέγχει αν τα θέματα που κληρώθηκαν περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, συντάσσοντας πρακτικό για κάθε εξεταζόμενο μάθημα στο οποίο πλην των άλλων πρέπει να αναφέρεται ένα τουλάχιστον σύγγραμμα (τίτλος συγγράμματος - συγγραφέας - εκδότης), που προσκομίζεται από τον εισηγητή, και το κεφάλαιο ή η ενότητα που περιλαμβάνει το κληρωθέν θέμα. Ειδικά, στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται εξέταση σε ξένη γλώσσα, ως εισηγητές ή βαθμολογητές μπορεί να ορίζονται και μέλη Ε.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. αντίστοιχων ειδικοτήτων. 6. Η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε., ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών δοκιμίων, ορίζει τον απαιτούμενο αριθμό βαθμολογητών και αναβαθμολογητών για την έγκαιρη βαθμολόγησή τους. 9. α) Για τις κατατακτήριες εξετάσεις στα Α.Ε.Ι. των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. και λοιπών σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις που ισχύουν για τις εξετάσεις μετεγγραφών Α.Ε.Ι. εξωτερικού.
 1. Σε περίπτωση, που οι εξετάσεις ενός ή περισσότερων μαθημάτων για τις μετεγγραφές από Α.Ε.Ι. εξωτερικού ή τις κατατακτήριες στα Α.Ε.Ι. των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. δεν μπορεί να γίνουν σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα για λόγους ανώτερης βίας. η Κ.Ε.Ε.Μ.Ε. με απόφασή της μπορεί να ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής τους..
4.  
  Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 2454/1997 ισχύουν ανάλογα και για τους μετεγγραφόμενους από Α.Ε.Ι. εξωτερικού σε ισότιμα και αντίστοιχα τμήματα Α.Ε.Ι. εσωτερικού.
5.  
  Οι αθλήτριες των εθνικών ομάδων γυναικών ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής και συγχρονισμένης κολύμβησης που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς Αγώνες εισάγονται σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της προτίμησης τους. ανεξάρτητα από τη θέση που καταλαμβάνουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
6.  
  Η παρ. 11 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 αντικαθίσταται ως εξής: 11. Απόφοιτοι Λυκείου που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί ή διακρίνονται στη Βαλκανική Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα ή τη Διεθνή Μαθηματική ή Πληροφορική Ολυμπιάδα και τους έχουν απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο και τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό και χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων χωρίς εξετάσεις σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εφόσον για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά εξετάζεται στις γενικές εξετάσεις και το μάθημα των μαθηματικών. Η βράβευση θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας ή της Εταιρίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, αντίστοιχα..
7.  
 1. Η περίπτωση α του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 814/1943 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
 2. Ό Διευθυντής της Βιβλιοθήκης.
 3. Η θέση του Διευθυντή της Ε.Β.Ε. είναι αποκλειστικής απασχόλησης και πληρώνεται κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε δύο ημερήσιες εφημερίδες Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
 4. 1.
 5. Η επιλογή γίνεται από εννεαμελή επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Στην επιτροπή μετέχουν και μέλη του εφορευτικού συμβουλίου της Ε.Β.Ε. υποχρεωτικώς δε δύο μέλη Δ.Ε.Π. - Α.Ε.Ι. και ένας καθηγητής βιβλιοθηκονομίας Τ.Ε.Ι.
 7. Για την επιλογή στη θέση Διευθυντή της Ε.ΒΕ. απαιτούνται:.
 8. Το Διευθυντή απόντα ή κωλυόμενο για οποιονδήποτε λόγο ή ελλείποντα η εκλιπόντα αναπληρώνει βιβλιοθηκονόμος με βαθμό Α της ΠΕ κατηγορίας με δεκαετή τουλάχιστον προϋπηρεσία οριζόμενος με απόφαση του Εφορευτικού Συμβουλίου..
 9. Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. ii.
 10. Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών στη βιβλιοθηκονομία, τις Ανθρωπιστικές ή τις Κοινωνικές Επιστήμες Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή αναγνωρισμένος ισότιμος τίτλος αλλοδαπής. iii.
 11. Προϋπηρεσία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών σε Α.Ε.Ι., Ερευνητικό ή άλλο Επιστημονικό Ιδρυμα ή δημόσια υπηρεσία. iν. Αριστη γνώση, εκτός της ελληνικής, μίας τουλάχιστον γλώσσας της Ευρωπαικής Ένωσης.ν. Τεκμηριωμένη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα στους τομείς της περ. (ii) και άλλους συναφείς τομείς.
 12. Το όριο ηλικίας για την επιλογή σε θέση Διευθυντή της Ε,Β.Ε. ορίζεται στο πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος της ηλικίας..
Article 16
1.  
  Το Ειδικό Ταμείο Ζακύνθου για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού του Πολιούχου της Νήσου. Αγίου Διονυσίου, που συστήθηκε με το από 24.5.1923 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 117 Α), όπως ισχύει σήμερα, καταργείται και τυχόν υπάρχουσα περιουσία του περιέρχεται στον Ιερό Ναό.
Article 19
1.  
  Ιδρύονται στην Παιδαγωγική Τεχνική Σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. τμήματα επιμόρφωσης - εξειδίκευσης ετήσιας φοίτησης: α) Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. β) Γενικής Τεχνολογίας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. καθορίζονται τα προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη λειτουργία των τμημάτων αυτών. Ως προς τη διαδικασία επιλογής, τα κριτήρια εισαγωγής και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 Α).
Article 20 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Article Άρθρο1 "Σκοπός"
1.  
  Η δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση αποβλέπει, σύμφωνα και με τις επιδιώξεις του κατά το άρθρο 1 του ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α) Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), στο συνδυασμό της γενικής παιδείας με την εξειδικευμένη τεχνική και επαγγελματική γνώση, με σκοπό την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας.
Article Άρθρο7 "Ιδιωτικές σχολικές μονάδες"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οι ιδιωτικές Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές (Τ.Ε.Σ.) μετατρέπονται σε ιδιωτικά Τ.Ε.Ε. Α κύκλου, με αντίστοιχη μετατροπή των αδειών λειτουργίας τους.
2.  
  Οι ιδιοκτήτες τέως ιδιωτικών Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων (Τ.Ε.Λ.) μπορούν να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. Οι όροι. οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τη χορήγηση των αδειών αυτών ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με την ίδρυση νέων ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. και η προσθήκη τμημάτων σε αυτά. Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Τ.Ε.Ε. εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Τ.Ε.Σ. και Τ.Ε.Λ.
Article Άρθρο9 "Μεταβατικές και καταργητικές διατάξεις"
1.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι Τ.Ε.Σ. του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 μετατρέπονται σε Τ.Ε.Ε. Α Κύκλου, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με όμοια απόφαση γίνεται ο καθορισμός των τομέων και των ειδικοτήτων που θα λειτουργήσουν σε αυτά και η ρύθμιση κάθε άλλης λεπτομέρειας σε σχέση με τη λειτουργία τους. Η Β Τάξη των ημερήσιων Τ.Ε.Σ. και η Β και Γ τάξη των εσπερινών Τ.Ε.Σ. εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα με το προβλεπόμενο γι αυτές πρόγραμμα διδασκαλίας, μέχρι την αποφοίτηση όσων είναι εγγεγραμμένοι σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 4:.
 1. Ιδρύονται νέα Τ.Ε.Ε.
 2. Ορίζονται οι τομείς και οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε Τ.Ε.Ε.
 3. Προσδιορίζονται τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα (Σ.Ε.Κ.) και οι τομείς και ειδικότητες αυτών που θα διατηρηθούν σε λειτουργία για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Ε. και των τάξεων Τ.Ε.Σ και τέως Τ.Ε.Λ., μέχρι τη μετατροπή τους ή την παύση της λειτουργίας τους.
3.  
  Ο εργαστηριακός εξοπλισμός που ανήκει στα Σ.Ε.Κ. εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την πρακτική άσκηση των μαθητών των Τ.Ε.Λ. μέχρι το τέλος του σχολικού έτους 1998 - 1999. των μαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου και των μαθητών των Τ.Ε.Σ. Από το σχολικό έτος 1999 - 2000 τα διδακτήρια και ο εργαστηριακός εξοπλισμός των Τ.Ε Λ. χρησιμοποιούνται από τα αντίστοιχα Τ.Ε.Ε. οι Διευθυντές των οποίων είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία των εργαστηρίων, όπου εξασκούνται οι μαθητές των Τ.Ε.Ε. και οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης των Ενιαίων Λυκείων.
4.  
  Οι μαθητές που αποφοιτούν από τις Τ.Ε.Σ. μπορούν να εγγράφονται στο Β κύκλο σπουδών των Τ.Ε.Ε. Οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β τάξης Τ.Ε.Σ. μπορούν να εγγράφονται στη Β τάξη του Α κύκλου των Τ.Ε.Ε.
5.  
  Οι μαθητές της Α τάξης των μετατραπέντων Τ Ε.Λ. σε Ενιαία Λύκεια που προήχθησαν κατά το σχολικό έτος 1997-1998 μπορούν να εγγραφούν στη Β τάξη του Α Κύκλου των Τ.Ε.Ε. Στην ίδια τάξη μπορούν να εγγραφούν και οι μαθητές που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της Β τάξης των Τ.Ε.Σ.
6.  
  Οι Διευθυντές. Υποδιευθυντές και λοιποί εκπαιδευτικοί που ανήκαν οργανικά στα τέως Τ.Ε.Λ. και Ενιαία Πολυκλαδικά Λύκεια (Ε.Π.Λ.) και έχουν καταλάβει οργανικές θέσεις στα Ενιαία Λύκεια, μπορούν, με αίτησή τους, να τοποθετηθούν κατά προτεραιότητα για την κάλυψη οργανικών θέσεων στο συνιστώμενο Τ.Ε.Ε. που είναι εγγύτερο προς το μετατραπέν τέως Τ.Ε.Λ. ή Ε.Π.Λ. Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με απόφαση του Νομάρχη, ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
7.  
  Μετά την οριστική παύση λειτουργίας των τάξεων Τ Ε.Σ., οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1566/1985 καταργούνται, εκτός της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού, η οποία παραμένει σε ισχύ ως προς την ισοτιμία των πτυχίων των σχολών μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. προς τα πτυχία των Τ.Ε.Σ.
8.  
  Στις περιπτώσεις συστέγασης άλλων σχολικών μονάδων και Ι.Ε.Κ. σε ένα διδακτήριο ή συγκρότημα συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και ο Διευθυντής του Ι.Ε.Κ.
9.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται ανάλογα και στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.
Article Άρθρο12
1.  
  Οι πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne. από βαριά αγγειακή δυσπλασία του εγκεφαλικού στελέχους, από κακοήθεις νεοπλασίες (λευχαιμίες, λεμφώματα, συμπαγείς όγκους), από το σύνδρομο του Βund Chiari. από τη νόσο του Fabry, από βαριά ινοκυστική νόσο (παγκρέατος, πνευμόνων) από σκλήρυνση κατά πλάκας, από βαριά μυασθένεια, θεραπευτικώς αντιμετωπιζόμενη με φαρμακευτική αγωγή, οι νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, οι πάσχοντες από συγγενή αιμορραγική διάθεση - αιμορροφιλίες και υποβαλλόμενοι σε θεραπεία με παράγοντες πήξεως, οι υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή μεταμόσχευση κερατοειδούς χιτώνος, καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων, οι πάσχοντες από ινσουλινοεξαρτώμενο νεανικό διαβήτη τύπου 1, οι πάσχοντες, από σύνδρομο eνans. οι πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία. οι έχοντες κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, εγγράφονται καθ υπέρβαση σε οποιοδήποτε τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπό τους περιορισμούς του εδ. β της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1771/1988 και τις προϋποθέσεις του άρθρου 46 εδ. VΙΙ του ν. 1946/1991, με το οποίο αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της περ. ζ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983. όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α του ν. 1771/1988.
Article Άρθρο14
1.  
  Για τη μετάθεση εκπαιδευτικών απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις. Η παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 1024/1979 καταργείται.
2.  
  Η έφεση και η προσφυγή και η προθεσμία για την άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288 Α). Η παράγραφος 7 του π.δ. 1024/1979 καταργείται.
3.  
  Ισχύουν και για μειονοτικά σχολεία οι διατάξεις που αφορούν στην πρόσληψη και πληρωμή των καθαριστριών στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
4.  
 1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α) εφαρμόζονται και για το σχολικό έτος 1998 - 1999 και περιλαμβάνουν και τις συνιστώμενες θέσεις εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία της παραγράφου 12 του άρθρου 4 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α).
 2. Κατ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) κατά το σχολικό έτος 1998-1999 καλύπτονται με διορισμό και οι υφιστάμενες κενές θέσεις μουσουλμάνων δασκάλων στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης.
5.  
  Καταργείται η παράγραφος 14 του άρθρου 8 του ν. 2413/1996.
6.  
  Τα πιστοποιητικά σπουδών που χορηγούνται στους μαθητές ελληνικής υπηκοότητας από τα ομογενειακά σχολεία Κωνσταντινούπολης και με τα οποία βεβαιώνεται η περάτωση σπουδών σε αυτά είναι ισότιμα προς τα απολυτήρια Λυκείων της ημεδαπής
7.  
  Το Υ.Σ.Μ Ε. συνεδριάζει στην έδρα του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης στην Κομοτηνή Ο Γραμματέας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του. ορίζονται με την απόφαση συγκρότησης και είναι διοικητικοί υπάλληλοι του Γραφείου Συντονιστή Μειονοτικής Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι στο Γραφείο αυτό.
8.  
 1. Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης παραμένουν για πέντε (5) πλήρη σχολικά έτη.
 2. Στις περιπτώσεις που. για υπηρεσιακούς λόγους, αδυνατούν να αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους, το διαρρέον χρονικό διάστημα δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της πενταετίας.
 3. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας στα ομογενειακά σχολεία ή τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες της Κωνσταντινούπολης βρίσκονται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης ή γραφείων εκπαίδευσης για την προσφορά υπηρεσιών
9.  
  Ιδρύεται συντονιστικό γραφείο με έδρα την πόλη της Κομοτηνής. Σκοπός του γραφείου είναι ο συντονισμός, η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία των μειονοτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης. Του συντονιστικού γραφείου προΐσταται, ως συντονιστής, εκπαιδευτικός εν ενεργεία της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α ή Β και υποχρεωτική υπηρεσία σε μειονοτικά σχολεία της Θράκης τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Ο χρόνος της υπηρεσίας του ανωτέρω, ως συντονιστή, θεωρείται για κάθε περίπτωση υπηρεσιακής του κατάστασης ότι διανύθηκε στην οργανική του θέση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος, οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά διορισμού, η διάρκεια της θητείας, ο καθορισμός του χρόνου ανανέωσης της θητείας, η ημερήσια αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι σχετική με το θεσμό του συντονιστή και που δεν προβλέπεται με την παρούσα διάταξη.
10.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 42 του ν. 2413/1996 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Για τη γραμματειακή υποστήριξη των σχολείων μειονοτικής εκπαίδευσης της Θράκης συνιστάται κλάδος υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αποτελείται από σαράντα (40) θέσεις υπαλλήλων ΠΕ κατηγορίας..
Article Άρθρο17
1.  
  Επίκουροι Καθηγητές με τίτλο υφηγητή, που εντάχθηκαν στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων, για τους οποίους στο συνολικό χρόνο της θητείας τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή υπολογίστηκε και ο πλασματικός χρόνος μέχρις ότου τους αναγνωριστεί δικαστικώς το δικαίωμα ένταξης και κρίθηκαν αρνητικά για την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή κατά το ν. 1268/1982 και το ν. 1404/1983, επανέρχονται στη θέση του Επίκουρου Καθηγητή με αίτηση τους. που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μέχρι να συμπληρώσουν τον πραγματικό χρόνο υπηρεσίας του ν. 1268/1982 και μπορούν να ζητήσουν μια φορά την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.
Article Άρθρο18
1.  
  Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2174/1993 ισχύουν και για το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Στην περίπτωση που Πρόεδρος ορίζεται δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ή άλλος υπάλληλος του δημόσιου τομέα και ο οποίος εξακολουθεί να μισθοδοτείται από την οργανική του θέση. καταβάλλονται έξοδα παραστάσεως και κινήσεως, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο..
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1943/814 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1943/814 1943
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1351 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1771 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1771 1988
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις. 1993/2174 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (Τ.Σ.Ε.), υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος (Τ.Ε.Β.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1994/2217 1994
Ρύθμιση θεμάτων εξετάσεων μετεγγραφών φοιτητών εξωτερικού και άλλες διατάξεις. 1994/2233 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. 1996/2413 1996
Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1997/2454 1997
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1997/2517 1997
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2621 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/1024 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/1024 1979
Title Ref.Number Date
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις. 1999/2740 1999
Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις 2001/2909 2001
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 2001/2945 2001
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2002/3027 2002
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. 2003/3105 2003
Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 2004/3255 2004
Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις. 2004/3282 2004
Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις. 2005/3369 2005
Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3475 2006
Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 2008/3685 2008
Καταπολέμηση της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις. 2008/3708 2008
Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2009/3794 2009
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. 2014/4310 2014
Μετονομασία των Τμημάτων του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/107 1999
Εξετάσεις, βαθμολογία, αξιολόγηση και ποινές μαθητών των Τεχνικών - Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.). 1999/145 1999
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 1999/200 1999
Ίδρυση τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και κατάργηση του Γενικού τμήματος. 1999/202 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 1999/203 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1999/204 1999
Ίδρυση τμήματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 1999/205 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 1999/206 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1999/207 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1999/208 1999
Ίδρυση τμημάτων στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κατάργηση του τμήματος Γεωλογίας. 1999/209 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. 1999/210 1999
Ίδρυση τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1999/211 1999
Μετονομασία του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. 1999/306 1999
Κατάργηση του Γενικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2001/135 2001
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 2001/165 2001
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2001/318 2001
Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 2001/319 2001
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 13/2000 (Α΄ 12) Ίδρυση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2001/323 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1999 (Α΄ 179): Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. 2001/359 2001
Μετονομασία της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 2001/87 2001
Τροποποίηση του Π.Δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31). 2002/102 2002
Μετονομασία του Τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 2002/113 2002
Μετονομασία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2002/134 2002
Ίδρυση Σχολής και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2002/138 2002
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2002/139 2002
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 2002/147 2002
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. 2002/169 2002
Ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . 2002/182 2002
Ανασυγκρότηση της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2002/229 2002
Μετονομασία της Σχολής Ελληνικών και Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2002/378 2002
Επαγγελματικά δικαιώματα και καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος των ειδικοτήτων: α) «Τεχνικού Συντήρησης Έργων Τέχνης» Ι.Ε.Κ. επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης και β) «Τεχνίτη Συντήρησης Έργων [...]" 2002/73 2002
(1) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 2002/76 2002
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 2003/118 2003
Αξιολόγηση των μαθητών του Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου και άλλες διατάξεις. 2003/323 2003
Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας». 2003/92 2003
Μετονομασία του Τμήματος Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2003/96 2003
Κατάτμηση του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 2004/106 2004
Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2004/21 2004
Κατάργηση των Σχολών Επιστημών Υγείας και Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/247 2004
Κατάργηση του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 2004/51 2004
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. 2004/55 2004
Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2004/83 2004
΄Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας. 2004/84 2004
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2005/104 2005
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2005/130 2005
Τροποποίηση του π.δ. 21/2004 «Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» Α’ 16. 2005/173 2005
Μετονομασία Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 2005/24 2005
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. 2005/45 2005
Τροποποίηση του Π.Δ. 96/1998 (Α~ 85) «Ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην πόλη του Αγρινίου. 2005/9 2005
Μετονομασία του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (π.δ. 96/1998, Α΄ 85), σε Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. 2006/110 2006
Μετονομασία του Τμήματος Πολιτικών Θεσμών και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων». 2006/111 2006
Μετονομασία του Τμήματος Γεωπονίας Ζωϊκής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 165/2001, Α΄ 148), σε Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. 2006/112 2006
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. 2006/125 2006
Ίδρυση Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2006/169 2006
Ίδρυση Τμήματος Σλαβικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2007/136 2007
Μετονομασία των Τμημάτων Φυτικής Παραγωγής και Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών. 2007/149 2007
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. 2007/199 2007
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2007/35 2007
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 2008/186 2008
Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 2008/60 2008
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 2009/104 2009
Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου[...]" 2009/105 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/106 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/107 2009
Ίδρυση Τμήματος Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και κατάργηση της Σχολής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 2009/108 2009
Μετονομασία του τμήματος Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης και μείωση του ελάχιστου αριθμού των εξαμήνων φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 2009/129 2009
Μετονομασία του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. 2009/151 2009
Κατάτμηση του Τμήματος Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 2009/157 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/158 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας 2009/159 2009
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 2009/170 2009
΄Ιδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπι­στήμιο Ιωαννίνων. 2009/173 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 2009/177 2009
΄Ιδρυση Τμημάτων στο Δημοκρίτειο ΠανεπιστήμιοΘράκης. 2009/21 2009
Μετονομασία (α) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών και (β) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε[...]" 2009/26 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 2009/44 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 2009/45 2009
Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» 2009/47 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 2009/66 2009
Ίδρυση Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. 2009/76 2009
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. 2009/77 2009
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2009/78 2009
Ίδρυση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 2010/8 2010
Name
Label
Label