Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Δημιουργείται Μητρώο επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην κατασκευή, μετατροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος νόμου: α) Πλοίο είναι κάθε πλωτό ναυπήγημα μεταλλικού περιβλήματος (γάστρας) ανεξαρτήτως χωρητικότητας, ολικού μήκους άνω των 24 μέτρων. β) Ναυπήγηση είναι η κατασκευή ενός ολοκληρωμένου πλοίου που περιλαμβάνει την κατασκευή του περιβλήματος, την εγκατάσταση του προωστηρίου συστήματος, εφόσον προβλέπεται, των βοηθητικών συστημάτων του και την κατασκευή και εξοπλισμό των κύριων και βοηθητικών χώρων. γ) Μετατροπή είναι η με οποιονδήποτε τρόπο αλλαγή του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφαλείας του πλοίου. δ) Επισκευή είναι η επιδιόρθωση και η αποκατάσταση της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ακεραιότητας μερών, κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου που υπέστησαν βλάβη η φθορά, εφόσον δεν συνεπάγονται ριζικές μεταβολές στην αρχική σχεδίαση και λειτουργία του. ε) Συντήρηση είναι οι εργασίες διατήρησης της κατασκευαστικής ή της λειτουργικής ικανότητας μερών, κύριων και βοηθητικών συστημάτων του πλοίου. στ) Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις είναι εκείνες που αναλαμβάνουν εργασίες σε έναν ή και περισσότερους από τους τομείς της ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων και στις οποίες έχει παραχωρηθεί νομίμως πρόσβαση στον αιγιαλό και χρήση του αντίστοιχου θαλάσσιου χώρου. ζ) Εργοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου είναι οι εργοληπτικές επιχειρήσεις Δημόσιων Έργων, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου. η) Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες εκτελούν επί μέρους εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων. θ) Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (ΝΑ.ΖΩ.) είναι χωροθετημένη χερσαία και θαλάσσια έκταση εντός των ορίων νομίμως παραχωρηθείσας θαλάσσιας έκτασης, αιγιαλού και παραλίας, η οποία χωροθετείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη δύναται να εκμισθώνεται από τους οικείους φορείς διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης για τη διενέργεια εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων.
Άρθρο 3
1.  
  Δικαίωμα για την εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίων έχουν:
 1. Οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις, εφόσον η κατηγορία στην οποία έχουν καταταχθεί, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 6 και η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εργασιών.
 2. Οι Εργοληπτικές Επιχειρήσεις με πτυχίο Γ τάξης και άνω, οι οποίες έχουν δικαίωμα να εκτελούν μόνο εργασίες ναυπήγησης ή μετατροπής πλοίων, εφόσον έχουν συνομολογήσει σύμβαση συνεργασίας ή παραχώρησης χώρου με Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση
 3. Οι Ειδικές Επιχειρήσεις, εφόσον η κατηγορία στην οποία έχουν καταταχθεί, σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 6, και η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπουν την εκτέλεση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και εργασιών. 2.
 4. Ο κύριος του έργου της ναυπήγησης ή της μετατροπής έχει το δικαίωμα να αναθέτει την εκτέλεση των επί μέρους έργων ναυπήγησης ή μετατροπής σε Ειδικές Επιχειρήσεις μόνον εφόσον:
 5. α) έχει ορισθεί υπεύθυνος τεχνικός, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ή Εργοληπτική Επιχείρηση, για την επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών, β) οι Ειδικές Επιχειρήσεις, οι οποίες εκτελούν τα επί μέρους έργα, κατέχουν το προβλεπόμενο για τα εκτελούμενα έργα σήμα και γ) τα έργα εκτελούνται σε χώρους Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης, της οποίας το σήμα επιτρέπει την εκτέλεση τέτοιων έργων, ή σε Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
3.  
  Το πλήρωμα του πλοίου επιτρέπεται να απασχολείται μόνο σε εργασίες συντήρησης, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες το πλοίο ευρίσκεται σε Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη για την εκτέλεση εργασιών μετατροπής ή επισκευής, οπότε δεν επιτρέπεται να απασχολείται ούτε σε εργασίες συντήρησης
4.  
  Απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής ή συντήρησης πλοίου χωρίς προηγούμενη ειδική για τη συγκεκριμένη εργασία άδεια, η οποίο χορηγείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Στους παραβάτες της παρούσας παραγράφου και της κατ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 6 εκδιδόμενης απόφασης, επιβάλλεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή πρόστιμο ύψους από 50.000 μέχρι 5.000.000 δρχ. ανάλογα με τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας, μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια των προστίμων που μπορεί να επιβληθούν.
5.  
  Οι εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων επιτρέπεται να εκτελούνται:
 1. στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση της παρ.1 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου και στην άδεια λειτουργίας τους,.
 2. στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Ζώνες
6.  
  Σε ειδικές και έκτακτες περιπτώσεις, εργασίες επισκευής και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται:
 1. Επί του πλοίου όταν αυτό βρίσκεται αγκυροβολημένο, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής
 2. Εν πλω, όταν πρόκειται για εργασίες που δεν αλλάζουν την κλάση του πλοίου, ύστερα από άδεια της αρμόδιας Αρχής του λιμένα επιβίβασης του συνεργείου
Άρθρο 4 "Μητρώο επιχειρήσεων, ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων"
1.  
  Για την επίσημη καταγραφή και κατάταξη των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση του, τηρείται ειδικό Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, στις Διευθύνσεις Βιομηχανίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις περιφέρειες των οποίων υφίσταται ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα. Με απόφαση του οικείου Νομαρχιακού Συμβουλίου μπορούν να συστήνονται Διευθύνσεις Μητρώου επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, όπου η μεγάλη συγκέντρωση ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας δικαιολογεί κάτι τέτοιο.
2.  
  Οι αρμόδιες για την τήρηση του Μητρώου υπηρεσίες ελέγχουν τις υποβαλλόμενες αιτήσεις για εγγραφή και κατάταξη στο Μητρώο, προβαίνουν σε αυτοψίες πριν την έκδοση απόφασης για την εγγραφή και κατάταξη σε αυτό, παρακολουθούν και ελέγχουν τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες και δημιουργούν βάση δεδομένων για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Με απόφαση του Νομάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας για την τήρηση του Μητρώου υπηρεσίας, κατατάσσεται η επιχείρηση στην οικεία κατηγορία, ανανεώνεται ή τροποποιείται η εγγραφή και διατάσσεται η διαγραφή της επιχείρησης από το Μητρώο.
3.  
  Το Υπουργείο Ανάπτυξης τηρεί συγκεντρωτικό Μητρώο για όλη την επικράτεια και ενημερώνει για τις εγγραφές τα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υποχρεούνται να διαβιβάζουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα στοιχεία που καταγράφουν στο Μητρώο που τηρούν, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την εγγραφή.
4.  
  Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο Μητρώο εφοδιάζεται με ειδικό σήμα που χορηγούν οι αρμόδιες υπηρεσίες τηρήσεως του Μητρώου. Το σήμα ισχύει για τρία (3) έτη, μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα και παρέχει το δικαίωμα στον κάτοχό του να εκτελεί εργασίες της αντίστοιχης κατηγορίας σε ολόκληρη τη χώρα.
Άρθρο 5 "Μητρώο"
1.  
  Μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 6. οι αρμόδιες υπηρεσίες Μητρώου κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εκδίδουν πρόσκληση έγγραφης στο Μητρώο.
2.  
  Οσες επιχειρησεις λειτουργούσαν αποδεδειγμένα κατά την 31.12.1996, δεν διαθέτουν όμως άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων η η υφιστάμενη άδεια δεν αντιστοιχεί στην εγκατασταθείσα ισχύ, υποχρεούνται, μέσα σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής αποφάσεως της παραγράφου 7 του άρθρου 6, να υποβάλλουν αίτηση για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 59 Α). Για όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις υποβάλλουν εμπρόθεσμα αίτηση, δεν ισχύει η απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α) και, εφόσον χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από την παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 2516/1997 πρόστιμο.
3.  
  Οι αιτήσεις της προηγούμενης παραγράφου εξετάζονται κατ απόλυτη προτεραιότητα από την αδειοδοτούσα αρχή και τις συναρμόδιες κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσίες
4.  
  Οι επιχειρήσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, αφού συνυποβάλλουν, εκτός από τα δικαιολογητικά που ορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 6, και βεβαίωση της αδειοδοτούσας αρχής ότι υποβλήθηκε εμπρόθεσμη αίτηση εκδόσεως άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας. Οι πιο πάνω επιχειρήσεις εγγράφονται προσωρινά στο Μητρώο. Η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει την υπηρεσία Μητρώου για την τύχη των αιτήσεων και η τελευταία προβαίνει στην οριστική εγγραφή ή διαγραφή.
5.  
  Στο Μητρώο μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά και Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή ή συντήρηση πλοίων, κατά την έννοια του εδαφίου α του άρθρου 2 του παρόντος, ολικού μήκους μικρότερου των 24 μέτρων. Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με χα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ εξουσιοδότηση των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του παρόντος.
Άρθρο 6
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και οι Ειδικές Επιχειρήσεις κατατάσσονται σε κατηγορίες, με βάση προϋποθέσεις και κριτήρια, όπως, ενδεικτικά, το ελάχιστο μήκος κρηπιδωμάτων πρόσδεσης πλοίων, η πρόσβαση σε πλωτή δεξαμενή, η ελάχιστη έκταση υπαίθριων χώρων σε συνέχεια του αιγιαλού, οι στεγασμένοι χώροι, η ελάχιστη εγκατεστημένη ισχύς, ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εργαζομένων ή και εργατοωρών, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και ο κύκλος εργασιών. Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ορίζονται οι εργασίες τις οποίες επιτρέπεται να εκτελούν οι ανωτέρω επιχειρήσεις, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία έχουν καταταχθεί.
2.  
  Με όμοιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται ο τρόπος δημοσιεύσεως της προσκλήσεως της παρ. 1 του άρθρου 5, το περιεχόμενο και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης η τροποποίησης, οτρόπος και η διαδικασία ελέγχου της αιτήσεως και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου 5. Είναι δυνατόν επίσης να ορίζεται διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής κατά των σχετικών απορριπτικών πράξεων ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης.
3.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χωροθέτησης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Ζωνών, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτελέσεως εντός αυτής εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περιπτώσεως θ του άρθρου 2 του παρόντος.
4.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, καθώς και τα όργανα ελέγχου. Για την έκδοση της άδειας καταβάλλονται τα εκάστοτε καθοριζόμενα με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας τέλη, κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 37α του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261 Α).
5.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες επισκευής και συντήρησης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 3.
6.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο τύπος του σήματος που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 4, ανά κατηγορία, ο τρόπος εκδόσεώς του και το καταβλητέο υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης παράβολο, του οποίου το ύψος κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 δρχ., ανάλογα με την κατηγορία του σήματος. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να αναπροσαρμόζονται το ελάχιστο και το μέγιστο ύψος του καταβλητέου παραβόλου.
7.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παθόντος νόμου, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος, από τα οποία αποδεικνύεται η λειτουργία της επιχείρησης κατά την 31.12.1996.
8.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας είναι δυνατόν να καθορίζεται ειδικός τρόπος επιβολής διοικητικών κυρώσεων με την εφαρμογή βαθμών ποινής, ανάλογα με τη διαπιστωθείσα παράβαση, σε όσες επιχειρήσεις του παρόντος νομού παραβιάζουν τους όρους λειτουργίας, τους κανόνες ασφάλειας, τους περιβαλλοντικούς όρους και τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότηση του εκδιδομένων πράξεων.
Άρθρο 7 "Διαγραφή από το Μητρώο, έλεγχος, πρόστιμα και λοιπές διατάξεις"
1.  
  Επιχείρηση η οποία έχει εγγραφεί στο Μητρώο, διαγράφεται εφόσον η άδεια λειτουργίας της παύσει να ισχύει. Μπορεί επίσης να διαγραφεί εφόσον διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών, ανεπαρκής εξοπλισμός, πλημμελής τήρηση των κανόνων ασφαλείας, παράβαση των όρων της άδειας λειτουργίας ή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2.  
  Ύστερα από την ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, η οποία βεβαιώνεται με διαπιστωτική πράξη κάθε Νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση της παρ. 1 του άρθρου 5 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, απαγορεύεται η εκτέλεση εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων σε επιχειρήσεις που δεν είναι νόμιμοι κάτοχοι του σήματος της οικείας κατηγορίας.
3.  
  Σε περίπτωση παραβάσεως της προηγούμενης παραγράφου ανακαλείται από την αρμόδια υπηρεσία η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης και επιβάλλεται με απόφαση του Νομάρχη πρόσημο ύψους από 200.000 μέχρι 5.000.000 δρχ., ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, το οποίο εισπράττεται υπέρ της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα ανώτερα και κατώτερα όρια των προστίμων που μπορεί να επιβληθούν.
4.  
  Πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλεται και σε όσες επιχειρήσεις διαπιστωθεί, μετά από έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια κατάταξης της κατηγορίας για την οποία έχουν λάβει σήμα, εφόσον δεν έχουν υποβάλλει αίτηση αλλαγής κατηγορίας και αντικατάστασης του σήματος
5.  
  Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είναι οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Μητρώου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι κατά τόπο αρμόδιες Λιμενικές Αρχές
6.  
  Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξεως της παρ. 2 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται η υπαγωγή επενδυτικών προτάσεων σε επιχορηγούμενα από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους προγράμματα. η παροχή ενισχύσεων ή επιδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, καθώς και η χορήγηση βιβλίου ατελειών από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. σε επιχειρήσεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές δεν είναι κάτοχοι του σήματος της οικείας κατηγορίας.
Άρθρο 8
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών, μπορεί να συνιστάται ανώνυμη εταιρεία και να εγκρίνεται το καταστατικό της με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης, η οποία 9α λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και θα διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, πλην αν ορίζεται διαφορετικά στο προεδρικό διάταγμα συστάσεώς της. Άρθρο 8.
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Το Ε.ΣΥ.Δ. συγκροτείται από έντεκα (11) μέλη τα οποία ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και η σύνθεσή του έχει ως εξής:.
 1. Ένα μέλος του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με ειδίκευση σε θέματα ποιότητας, πιστοποίησης ή μετρολογίας, ως πρόεδρος.
 2. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης
 3. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
 4. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Γεωργίας
 5. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 6. Ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών
 7. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
 8. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
 9. Ένας εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος
 10. Ένας εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων
 11. Ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
 12. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διατάξεως λήγει η θητεία των μελών του υφιστάμενου Ε.ΣΥ.Δ.
 13. Το νέο Ε.ΣΥ.Δ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγονται ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας του και οι εισηγητές..
3.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2231/1994 καταργείται. α) Οι ειδικότεροι σκοποί της εταιρείας και οι καταστατικές αρμοδιότητες του Ε.ΣΥ.Δ.
 1. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα νομικά πρόσωπα προς τα οποία είναι δυνατή η μεταβίβαση των μετοχών
 2. Η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εκπροσώπων των νομικών προσώπων, οργανισμών και φορέων που δεν είναι μέτοχοι
 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους είναι δυνατή η απόσπαση ή η μετάταξη στην εταιρεία υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 2190/1994.
 4. Οι πόροι της εταιρείας.
 5. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ειδική επιχορήγηση υπέρ της εταιρείας που εγγράφεται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο βαθμο που είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των σκοπών της.
 6. Για τον ίδιο λόγο η εταιρεία μπορεί να χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
4.  
  Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών της εταιρείας, ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού και η κατανομή του στις διοικητικές μονάδες της εταιρείας και κάθε σχετική με τα ανωτέρω λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας που καταρτίζεται από το Δ.Σ. της εταιρείας, εγκρίνεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών μετά από γνώμη του Ε.ΣΥ.Δ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 10.
5.  
  Μέχρι τη σύσταση της εταιρείας της παρ. 1 η γραμματειακή και κάθε αναγκαία υποστήριξη του Ε.ΣΥ.Δ. και γενικότερα των διαδικασιών διαπίστευσης, παρέχεται από τον ΕΛ.Ο.Τ. Ειδικότερα, ο ΕΛ.Ο.Τ. εισπράττει τις προβλεπόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ενεργεί τις πληρωμές κατ εντολή του Ε.ΣΥ.Δ. και γενικά υποβοηθά το Ε.ΣΥ.Δ. στην πραγματοποίηση του έργου του. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου..
6.  
  Στο άρθρο 11 του ν. 2231/1934 προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής: 3. Με αποφάσεις του Ε.ΣΥ.Δ. μπορούν, κατά περίπτωση, να συγκροτούνται Ειδικές Τεχνικές Επιτροπές για την υποστήριξη και επεξεργασία ειδικών τομέων διαπίστευσης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το έργο τους. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναθέσεως από το Ε.ΣΥ.Δ. συγκεκριμένου έργου αξιολόγησης και ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων και των κριτηρίων διαπίστευσης, σε αξιολογητές και εμπειρογνώμονες..
7.  
  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 2231/1994 αντικαθίστανται ως εξής: 1. Κατά των αποφάσεων του Ε.ΣΥ.Δ. που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση τους σε αυτόν. Η προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8.  
  Το άρθρο 13 του ν. 2231/1994 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 13 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών καθορίζονται, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσης των μελών του Ε.ΣΥ.Δ., των μελών των Γενικών και Ειδικών Τεχνικών Επιτροπών, των Αξιολογητών, των Εμπειρογνωμόνων και των μελών της επιτροπής εξέτασης προσφυγών του άρθρου 12 του παρόντος..
9.  
  Στο ν. 2231/1994 προστίθεται άρθρο 13Α, που έχει ως εξής: Άρθρο 13Α.
Άρθρο 9 "Τροποποίηση του ν. 372/1976 Περί συστάσεως και λειτουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛ.Ο.Τ.) (ΦΕΚ 166 Α)"
1.  
  Σκοπός του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. είναι η προαγωγή και εφαρμογή της τυποποίησης και των δραστηριοτήτων που είναι: Άρθρο 2 Έννοιες Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου οι ακόλουθες έννοιες ορίζονται ως εξής:. Η δραστηριότητα με την οποία θεσπίζονται διατάξεις, οι οποίες προορίζονται να εφαρμοστούν γενικά και κατ επανάληψη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπαρκτά η εν δυνάμει προβλήματα και να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατόν βαθμός τάξης σε ένα δεδομένο πλαίσιο εφαρμογής.
 1. Η σύνταξη, έκδοση και διάθεση προτύπων και προδιαγραφών που αναφέρονται σε προϊόντα, με εξαίρεση τα γεωργικά προϊόντα, και σε διεργασίες, δραστηριότητες, οργανισμούς, συστήματα, πρόσωπα η συνδυασμούς αυτών, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο τυποποίησης
 2. Η σύσταση και υποστήριξη επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη θεμάτων που εμπίπτουν στο σκοπό και στις αρμοδιότητές του, η ανάθεση τέτοιων μελετών σε υφιστάμενες επιτροπές, ομάδες εργασίας ή πρόσωπα, καθώς και ο συντονισμός και η αξιοποίηση όλων των σχετικών εργασιών και μελετών που αφορούν την τυποποίηση στην Ελλάδα
 3. Η δημιουργία αρχείου ελληνικών, διεθνών και εν γένει αλλοδαπών προτύπων και προδιαγραφών, καθώς και η συγκέντρωση, ανταλλαγή και διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιευμάτων και πληροφοριών σχετικών με το σκοπό και τις αρμοδιότητές του
 4. Η έκδοση κάθε είδους εργασιών, μελετών και περιοδικών σχετικών με το σκοπό και τις αρμοδιότητές του
 5. Η καθιέρωση και απονομή σημάτων συμμόρφωσης
 6. Η καθιέρωση και χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης
 7. Η ίδρυση και λειτουργία ινστιτούτων και εργαστηρίων και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων
 8. Η παροχή κάθε μορφής υπηρεσιών πληροφόρησης και εκπαίδευσης σχετικών με το σκοπό και τις αρμοδιότητές του
 9. Η υλοποίηση ερευνητικών εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με το σκοπό του
2.  
  Ο σκοπός του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του. Άρθρο 3 Σκοπός - Αρμοδιότητες. Στο Συμβούλιο Τυποποίησης μετέχουν επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. Τα πρότυπα, τα οποία εγκρίνονται από τον ΕΛ.Ο.Τ., χαρακτηρίζονται ελληνικά πρότυπα.
3.  
  Για την εκπλήρωση του σκοπού του ο ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. μπορεί να ιδρύει και να συμμετέχει σε νομικά πρόσωπα. Αρθρο 9 Εθνικό Συμβούλιο Τυποποίησης. Οι προδιαγραφές οι οποίες εγκρίνονται από τον ΕΛ.Ο.Τ. χαρακτηρίζονται ελληνικές προδιαγραφές, εξαιρουμένων των γεωργικών προϊόντων.
4.  
  Η θητεία των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης είναι τριετής Αρθρο 12 Διάρθρωση υπηρεσιών Μεκανονισμούς, οιοποίοι καταρτίζονταιαπό τοΔιοικητικό Συμβούλιοκαι εγκρίνονται από τηΓενική Συνέλευση του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε., καθορίζονται τα της διαρθρώσεως των υπηρεσιών του ΕΛ.Ο.Τ. και των αρμοδιοτήτων τους, οι θέσεις ανά ειδικότητα και τα της καταστάσεως του προσωπικού, καθώς και τα της. διαχείρισης και προμηθειών του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. .
5.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 372/1976 αντικαθίσταται ως εξής: Αρθρο 15 Κανονισμοί • 1. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. και εγκρίνονται από τη Γενική του Συνέλευση καθορίζονται τα της συστάσεως και λειτουργίας των επιτροπών τυποποίησης, καθώς και τα της συντάξεως και εκδόσεως ελληνικών προτύπων, ελληνικών προδιαγραφών και ελληνικών κανονισμών..
6.  
  Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών ο ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. συμμετέχει στις εργασίες και δραστηριότητες ομοειδών οργανισμών της αλλοδαπής, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτούς, αναλαμβάνοντας την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων. Σύνολο κανόνων, οι οποίοι καθορίζουν τη διαδικασία και τη διαχείριση της πιστοποίησης
7.  
  Οι δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικό πρόσωπα του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να παρέχουν στον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. κάθε στοιχείο, πληροφορία και διευκόλυνση που τους ζητείται και είναι χρήσιμη για την εκπλήρωση των σκοπών του. ΜΑRQUΕ DΕ CΟΝFΟRΜΙΤΕ): Προστατευόμενο σήμα. το οποίο απονέμεται από εθνικές ή διεθνείς αρχές η οργανισμούς σύμφωνα με τους κανόνες ενός συστήματος πιστοποίησης. Το σήμα αυτό υποδηλώνει ότι παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι ένα προϊόν, διεργασία, δραστηριότητα, οργανισμός, σύστημα, πρόσωπο ή συνδυασμός αυτών συμμορφώνεται προς ένα πρότυπο η προδιαγραφή ή κανονισμό. Το σήμα συμμόρφωσης, το οποίο απονέμεται από τον ΕΛ.Ο.Τ. Α.Ε. βάσει των ελληνικών προτύπων, χαρακτηρίζεται ελληνικό σήμα συμμόρφωσης.
8.  
  Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα και ο τρόπος λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Τυποποίησης ορίζονται ειδικότερα με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.. Έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από εθνικές ή διεθνείς αρχές ή οργανισμούς σύμφωνα με τους κανόνες ενός συστήματος πιστοποίησης και υποδηλώνει ότι παρέχεται επαρκής εμπιστοσύνη ότι ένα προϊόν, διεργασία, δραστηριότητα, οργανισμός, σύστημα, πρόσωπο ή συνδυασμός αυτών συμμορφώνεται προς ένα πρότυπο ή προδιαγραφή και κανονισμό..
Άρθρο 10
1.  
  Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να εκδίδει μετοχοποιήσιμους τίτλους, στο εξής Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι, με φυσική μορφή ή με λογιστικές έγγραφες (άϋλοι τίτλοι) και να τους διαθέτει στο επενδυτικό κοινό. Αρμόδιο για την έκδοση των τίτλων αυτών είναι το Υπουργείο Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2.  
  Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι είναι αξιόγραφα τα οποία παρέχουν στους δικαιούχους το δικαίωμα ανταλλαγής τους με μετοχές Δημόσιων Επιχειρήσεων η Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.) ή εταιρειών των οποίων κύριος είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (Δ.Ε.Κ.Α.). Σε περίπτωση μη ανταλλαγής τους εξοφλούνται κατά την ημερομηνία λήξης τους. Μέχρι της κατά τα ανωτέρω ανταλλαγής ή εξόφλησης τους οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι αποφέρουν τόκο. Σε κάθε περίπτωση οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι εξομοιώνονται φορολογικά με τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου. Στην περίπτωση αγοράς, πώλησης, μεταβίβασης, ανταλλαγής των τίτλων αυτών με μετοχές ισχύουν οι απαλλαγές από κάθε φόρο. τέλος χαρτοσήμου και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, οι οποίες προβλέπονται επί οποιουδήποτε άλλου τίτλου του Ελληνικού Δημοσίου. Οι τόκοι που αποφέρουν οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι μέχρι το χρόνο ανταλλαγής τους με μετοχές απαλλάσσονται οποιουδήποτε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και λοιπών επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.
3.  
  Υπό τους όρους του παρόντος είναι δυνατόν να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση στους δικαιούχους Μετοχοποιήσιμων Τίτλων κατά την άσκηση του δικαιώματος ανταλλαγής σε σχέση, με τους λοιπούς ενδιαφερόμενους γιο την απόκτηση των ίδιων μετοχών, όπως ιδίως η απόκτηση, η προνομιακή συμμετοχή των δικαιούχων ή η προνομιακή κατανομή στους δικαιούχους κατά τη διάθεση μετοχών με δημόσιο εγγραφή ή με ιδιωτική τοποθέτηση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που προβλέπουν την παροχή αδειών ή εγκρίσεων για τη διάθεση ή έκδοση μετοχών, με τις οποίες θα δύνανται να ανταλλάσσονται οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι.
4.  
  Η αξίωση ως προς το κεφάλαιο των Μετοχοποιήσεων Τίτλων υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή από την ημερομηνία λήξης του τίτλου και ως προς τους τόκους που οφείλονται σε πενταετή παραγραφή από την ημερομηνία που καθίστανται απαιτητοί
5.  
  Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι έχουν την έννοια της κινητής αξίας για την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τη χρηματιστηριακή και εξωχρηματιστηριακή κεφαλαιαγορά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των διατάξεων του π.δ. 350/1985 και του άρθρου 1 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α).
6.  
  Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι δύνανται να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών εισάγονται στα Χρηματιστήρια Αξιών εσωτερικού και εξωτερικού. Για την εισαγωγή των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 350/1985. οι οποίες ισχύουν για την εισαγωγή ομολογιών που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Σε περίπτωση εισαγωγής των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων στο Χρηματιστεί ο Αξιών Αθηνών είναι δυνατή η διαπραγμάτευση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και επόμενα του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α). Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι νοούνται ως αξίες σταθερού εισοδήματος για τους σκοπούς του άρθρου 52 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α) και επομένως εφαρμόζονται επ αυτών οι διατάξεις του Μέρους Γ του ν. 2533/1997 για την Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επί των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928 (ΦΕΚ 137 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 74 του ν. 1969/1991.
7.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
 1. ο τύπος και το είδος των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων (ονομαστικοί η ανώνυμοι), η ονομαστική αξία, το νόμισμα στο οποίο θα εκδίδονται, η διάρκεια των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων, η τιμή ανταλλαγής ή εξόφλησής τους, το επιτόκιο και ο χρόνος κατά τον οποίο καθίστανται απαιτητοί οι τόκοι, ο τόπος και ο τρόπος διάθεσης αυτών στους επενδυτές,
 2. οι όροι. οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος ανταλλαγής των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων, η έκταση προνομιακής μεταχείρισης των δικαιούχων Μετοχοποιήσιμων Τίτλων κατά την άσκηση του δικαιώματος ανταλλαγής των τίτλων με μετοχές και κάθε άλλη λεπτομέρεια,.
 3. οι εταιρείες των οποίων οι μετοχές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής από τους δικαιούχους Μετοχοποιήσιμων Τίτλων (με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2000/1991).
8.  
  Ο Υπουργός Οικονομικών η εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο δύναται να υπογράφει ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου συμβάσεις και συμφωνίες που αναφέρονται στην προετοιμασία, στην έκδοση, στη διάθεση των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων και γενικότερα σε κάθε θέμα που έχει σχέση, με τους τίτλους αυτούς
9.  
  Για τους Μετοχοποιήσιμους Τίτλους που εκδίδονται με τη μορφή λογιστικών εγγραφών εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την έκδοση άϋλων τίτλων του Δημοσίου (ομολόγων εντόκων γραμματίων) του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43 Α) και των εκάστοτε κατ εφαρμογή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων. Επί των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α) περί βασικών διαπραγματευτών αγοράς και των εκάστοτε κατ εφαρμογή του εκδιδόμενων κανονιστικών αποφάσεων. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ρυθμίζεται κάθε θέμα το οποίο ανακύπτει κατά την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου προς το σκοπό της πλήρους εξομοίωσης των Μετοχοποιήσιμων Τίτλων με τους λοιπούς άυλους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου.
10.  
  Οι Μετοχοποιήσιμοι Τίτλοι γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία για σύσταση εγγυοδοσιών για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων ή προμηθειών του Ελληνικού Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
11.  
  Οι σχετικές δαπάνες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού γίνονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημόσιου Λογιστικού
12.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α) καταργούνται από την ισχύ του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. [ν. 2257/1994 (ΦΕΚ 197 Α) και 88498/1996 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 1165 Β), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν], αντικαθίσταται ως εξής: Σε οποιαδήποτε περίπτωση η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου επί του εκάστοτε κεφαλαίου της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερη του πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας..
Άρθρο 12
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα. 15 Σεπεμβρίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΒ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣΣ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΕΜΠΟΡ!ΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Σ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Μ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τ.ΜΑΝΤΈΛΗΣΘεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 1998 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/88498 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/88498 1996
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1928/3632 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1928/3632 1928
ΝΟΜΟΣ 1934/2231 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1934/2231 1934
ΝΟΜΟΣ 1976/372 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/372 1976
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων, υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άθλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις. 1994/2198 1994
Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2231 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. 1994/2257 1994
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις. 1997/2533 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/84 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/84 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/350 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις 2001/2965 2001
. Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 2006/3450 2006
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής,επισκευής και συντήρησης πλοίων. 2007/3551 2007
Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. 1999/187 1999
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...]" 1999/245 1999
«Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με την Κατηγορία κατάταξης αυτών». 1999/246 1999
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 2001/39 2001
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...]" 2004/50 2004
Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 2013/44 2013