ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2643

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ι. Στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων: α. Οι πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων. Για την εφαρμογή του νόμου α [...]"
2.  
  Όπου με τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχεται προστασία σε περισσότερους από ένα δικαιούχους μιας οικογένειας (γονείς, τέκνα, συζύγους, αδελφούς) η άσκηση του δικαιώματος προστασίας από ένα δικαιούχο αποκλείει τους υπολοίπους
3.  
  Από την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός αποκλείονται:
 1. όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο η οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας η επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α. εκτός από τους παραπληγικούς - τετραπληγικούς ημιπληγικούς, κωφούς και τυφλούς κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 958/1979, οι οποίοι αποκλείονται εφόσον λαμβάνουν το διπλάσιο της σύνταξης αυτής.
 2. όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α),.
 3. όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59. 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα και,.
 4. όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974
Άρθρο 4 "Αντικειμενικά κριτήρια τοποθέτησης πρόσληψης και διορισμού προστατευόμενων προσώπων"
1.  
  Για τον καθορισμό της σειράς τοποθέτησης, πρόσληψης ή διορισμού των προστατευόμενων προσώπων, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των μορίων, τα οποία συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος με βάση τα κριτήρια και τον αριθμό των μορίων που αντιστοιχεί, κατά περίπτωση, σε κάθε κριτήριο. Τα κριτήρια για τον καθορισμό της σειράς αυτής είναι τα εξής:.
 1. η ηλικία του προστατευομένου, β) τα τυπικά του προσόντα, γ) το ποσοστό αναπηρίας του. εφόσον πρόκειται για άτομο με ειδικές ανάγκες, δ) η οικογενειακή του κατάσταση και ε) η οικονομική του κατάσταση.
2.  
  Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήρια της ηλικίας, καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό των ετών ηλικίας, προσαυξανόμενο για άτομα ηλικίας από 21 έως 30 ετών κατά δεκαπέντε (15) μόρια, από 31 έως 40 ετών κατά είκοσι πέντε (25) μόρια και από 41 έως 45 ετών κατά τριάντα (30) μόρια
3.  
  Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο των τυπικών προσόντων καθορίζεται ως εξής:
 1. Για απολυτήριο τίτλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δέκα (10) μόρια
 2. Για απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είκοσι (20) μόρια
 3. Για πτυχιούχους Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ι.Ε.Κ.) τριάντα (30) μόρια.
 4. Για πτυχιούχους Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) πενήντα (50) μόρια.
 5. Για πτυχιούχους Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α Ε Ι.) εβδομήντα (70) μόρια στ) Για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ενενήντα (90) μόρια.
 6. Για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών εκατόν δέκα (110) μόρια.
 7. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ξένης γλώσσας λαμβάνουν είκοσι (20) επιπλέον μόρια για κάθε γλώσσαΟ αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της αναπηρίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, καθορίζεται, με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό αναπηρίας τους. πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.
 8. Για τα άτομα που έχουν τέκνα ή αδελφούς η σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών προβλημάτων, ο αριθμός των μορίων καθορίζεται με βάση τον ακέραιο αριθμό, στον οποίο ανέρχεται το ποσοστό της αναπηρίας, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 7.
5.  
  Ο αριθμός των μορίων με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης για όλες τις κατηγορίες των προστατευόμενων από τον παρόντα νόμο προσώπων, εκτός από τους πολυτέκνους, καθορίζεται ως εξής:
 1. Γιατον άγαμο είκοσι (20) μόρια
 2. Για τον έγγαμο χωρίς τέκνα, σαράντα (40) μόρια
 3. Για τον έγγαμο με ένα τέκνο, εξήντα (60) μόρια
 4. Για τον έγγαμο με δύο τέκνα, ογδόντα (80) μόρια
 5. Για τον έγγαμο με τρία τέκνα, εκατό (100) μόρια
 6. Για το διαζευγμένο ή τον άγαμο που έχει την επιμέλεια ενός ή περισσότερων τέκνων υπολογίζονται, κατά περίπτωση, τα αντίστοιχα μόρια του έγγαμου με τέκναΑν ο άλλος σύζυγος δεν εργάζεται τα πιο πάνω μόρια προσαυξάνονται κατά είκοσι (20) Αν στην οικογένεια υπάρχει τέκνο ή σύζυγος, που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες ή τέκνα ορφανό από ένα γονέα ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο αριθμός μορίων που προκύπτει κατά τα ανωτέρω προσαυξάνεται με εκατό (100) επιπλέον μόρια.
 7. Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο ορφανό και από τους δυο γονείς, ο αριθμός αυτός προσαυξάνεται με διακόσια (200) επιπλέον μόριαΟ αριθμός των μορίων για τους πολύτεκνους γονείς, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:
 8. Για γονέα με τέσσερα τέκνα τετρακόσια (400) μόρια τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) ανά ένα επιπλέον τέκνο Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
 9. Στην περίπτωση που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) μόρια.
 10. Ο διαζευγμένος η ο επιζών ή ο άγαμος γονέας, που έχει την επιμέλεια των τέκνων, λαμβάνει πενήντα (50) επιπλέον μόρια Για τον επιζώντα η τον άγαμο γονέα τριών ανήλικων τέκνων υπολογίζονται τετρακόσια (400) μόρια.
7.  
  Ο αριθμός των μορίων για τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, με βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής: Για πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα τριακόσια (300) μόρια, τα οποία προσαυξάνονται κατά πενήντα (50) για κάθε επιπλέον τέκνο Αν μεταξύ αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο
8.  
  Ο αριθμός μορίων που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20%, εφόσον το προστατευόμενο πρόσωπο υπάγεται σε περισσότερες από μία κατηγορίες του άρθρου 1.Ο αριθμός των μορίων, με βάση το κριτήριο της οικονομικής κατάστασης του προστατευομένου, καθορίζεται σε εκατό (100) μόρια, εφόσον έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα μέχρι το εκάστοτε αφορολόγητο ποσό η οικογενειακό εισόδημα το διπλάσιο του ατομικού. Για κάθε αύξηση του ατομικού εισοδήματος κατά πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές η του οικογενειακού κατά ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές, μειώνεται ο αριθμός των μορίων κατά είκοσι (20). Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ως οικογενειακό εισόδημα του προστατευόμενου προσώπου νοείται αυτό που περιλαμβάνει το ετήσιο καθαρό εισόδημα και των δυο συζύγων, καθώς και το ετήσιο καθαρό εισόδημα των τυχόν ανήλικων τέκνων τους.
10.  
  Αν περισσότερα πρόσωπα συγκεντρώνουν ίσο αριθμό μορίων, η μεταξύ τους σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με κλήρωση. Η κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και κατά τη διενέργειά της μπορούν να παρίστανται οι ενδιαφερόμενοι, ύστερα από έγκαιρη ειδοποίησή τουςΜε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρειαΜε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορεί να συμπληρώνονται, να τροποποιούνται ή να αναμορφώνονται τα παραπάνω κριτήρια και τα αντίστοιχα μόρια και να ρυθμίζεται κάθε συναφές θέμα.
Άρθρο 7 "Οι προστατευόμενοι της παραγράφου 1 του άρθρου 1. για να τοποθετηθούν η διατεθούν σε εργασίες, υποχρεούνται με την αίτησή τους να προσκομίζουν στην αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 και τα εξής δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση της Επιτροπής του Γενικού Επιτελ [...]"
2.  
  Τα άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 τοποθετούνται ή διατίθενται σε εργασία στις υπόχρεες επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς, εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα, άνεργων ανάπηρων του Ο.Α.Ε.Δ και προσκομίζουν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β έως και η της προηγούμενης παραγράφου.
Άρθρο 8 "Επιχορήγηση εργοδοτών, εργονομική διευθέτηση, επαύξηση χρόνου αδείας, ηθικές αμοιβές"
1.  
  Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, δύναται να επιχορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ. για μέρος των αποδοχών που τους καταβάλλουν. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο Α Ε Δ ), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα ειδικότερα προσόντα κατά κατηγορία προστατευόμενων ατόμων, η φύση της εργασίας και τα λοιπά κριτήρια για τη χορήγηση της επιδότησης αυτής, καθώς και η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Σε επιχειρήσεις η εκμεταλλεύσεις η φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2, που απασχολούν άτομα με ειδικές ανάγκες της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να καταβάλλεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέρος της δαπάνης για την εργονομική διευθέτηση του χωρου εργασίας των ατόμων αυτών. Το ύψος της συμμετοχής του Οργανισμού στη δαπάνη αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ ) του Ο.Α.Ε.Δ.
3.  
  Με βάση τα στοιχεία, που υποβάλλουν σύμφωνα με το άρθρο 6 οι υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις η φορείς, σχετικά με τις ανάγκες τους σε ειδικότητες, ο Ο.Α.Ε.Δ. καταρτίζει κάθε χρόνο πρόγραμμα επαγγελματικής καταρτισης ατόμων με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1 για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικότητες που ζητούνται από τις επιχειρήσεις αυτές. Ο καθορισμός των ειδικοτήτων αυτών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετά από γνώμη του Δ Σ του ΟΑΕΔ Η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται στις εκπαιδευτικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ. μετά από απόφαση του διοικητικού του Συμβουλίου, εφόσον τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες μπορούν να παρακολουθήσουν τα προγράμματα, που εφαρμόζονται σε αυτές ή σε ειδικά ιδρύματα η φορείς, που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται τα ιδρύματα αυτά. Για όσους παραπέμπονται στα ειδικά ιδρύματα ή φορείς, ο Ο.Α.Ε.Δ. μπορεί να καταβάλει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης που απαιτείται για την επαγγελματική τους κατάρτιση Οι όροι οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. Στα πιο πάνω άτομα, που παραπέμπονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε ειδικά ιδρύματα κατάρτισης, χορηγούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ Σ του Ο.Α.Ε.Δ., ρυθμίζονται οι όροι χορήγησης των παραπάνω πιστοποιητικών, η ηλικία, τα προσόντα των δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 4 Η ετήσια κανονική άδεια με αποδοχές των μισθωτών, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, επαυξάνεται κατά έξι (6) εργάσιμες ημέρες για άτομα με ειδικές ανάγκες της διάταξης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και για αναπήρους, μονίμους υπάλληλους του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον συντρέχουν και γι αυτούς οι ουσιαστικές προϋποθέσεις της παραπάνω διάταξης. Την επαύξηση αυτή δικαιούνται όλα τα παραπάνω άτομα με ειδικές ανάγκες και όλοι οι ανάπηροι ανεξάρτητα από τον τρόπο και το χρόνο της πρόσληψης τους. Ευνοϊκότεροι όροι, που τυχόν προβλέπονται για τη χρονική διάρκεια της ετήσιας άδειας με αποδοχές από άλλες διατάξεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές αποφάσεις, κανονισμούς ή οργανισμούς, δεν θίγονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
5.  
  Σε επιχειρήσεις η εκμεταλλεύσεις η φορείς της παραγράφου 8. του άρθρου 2 και σε πρόσωπα που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για απασχόληση προσώπων που προστατεύονται από το νόμο αυτόν και για παροχή προστασίας πέρα από εκείνη του παρόντος νόμου, μπορεί να απονέμονται οι πιο κάτω ηθικές αμοιβές:.
 1. ευαρέσκεια,
 2. έπαινος και
 3. χρηματικό βραβείο.
 4. Οι ηθικές αυτές αμοιβές απονέμονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Δ Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. , καθορίζεται το ύψος των χρηματικών βραβείων.
Άρθρο 18
1.  
  Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, μόνιμο η εποχικό, της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Α Ε. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ δικαιούται να λάβει τη νόμιμη αποζημίωσή του, δια προνομιακής και οριστικής κατατάξεώς του στον πίνακα κατατάξεως που θα συντάξει ο εκκαθαριστής, μετά την εκποίηση του ενεργητικού της εταιρείας αυτής.
2.  
  Το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό, που απασχολείται σήμερα στην Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ και προέρχεται από το προσωπικό της υπό εκκαθάριση Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, δικαιούται να λάβει την αποζημίωση που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στην πιο πάνω υπό εκκαθάριση εταιρεία, δια προνομιακής και οριστικής Κατατάξεώς του στον πίνακα κατάταξης της παραγράφου 1, εφόσον οι σχετικές συμβάσεις εργασίας καταγγελθούν από την Α.Ε. ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ, προ της μεταβίβασης του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ.
3.  
  Ως προνομιακή κατάταξη νοείται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 975 αριθ. 3 Κ Πολ. Δ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1545/1985.
Άρθρο 19 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο2 "Προστασία σε φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα"
1.  
  Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προστατευόμενα πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου, σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%), επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, της εκμετάλλευσης η του φορέα. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς οι οποίοι εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δυο αμέσως προηγούμενες από το έτος πρόσληψης χρήσεις. Το ποσοστό αυτό (8%) κατανέμεται στις προστατευόμενες κατηγορίες προσώπων του άρθρου 1 με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: α) Ποσοστό 3% στα πρόσωπα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Προκειμένου για τοποθετήσεις στους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου θ ι ου παρόντος άρθρου στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής αντιστοιχεί ποσοστό 2%. β) Ποσοστό 2% στα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Προκειμένου για τοποθετήσεις στους φορείς του δημόσιου τομέα της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου στα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής αντιστοιχεί ποσοστό 3% και προτάσσεται των προσώπων της περίπτωσης α, γ) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. δ) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 1. ε) Ποσοστό 1% στα πρόσωπα της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 2 Για τον υπολογισμό των ποσοστών της προηγούμενης παραγράφου, στο προσωπικό της υπόχρεης επιχείρησης, εκμετάλλευσης η φορέα συνυπολογίζονται: α) Οι υπάλληλοι και οι εργατοτεχνίτες που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα από τον τύπο και τη μορφή της σύμβασης τους. Δεν συνυπολογίζονται εκείνοι που προσλαμβάνονται για σύντομο χρονικό διάστημα, β) Τα πρόσωπα που τοποθετήθηκαν αναγκαστικά σε κάθε υπόχρεη επιχείρηση με το ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147 Α) ή με οποιαδήποτε προηγούμενη προστατευτική διάταξη, η με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Δεν συνυπολογίζονται τοποθετήσεις προσώπων που υπάγονται στον παρόντα νόμο. εφόσον γίνονται οικειοθελώς από την επιχείρηση. Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού αυτών που προσλαμβάνονται, αν υπερβαίνει τη μισή μονάδα, υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
3.  
  Σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις η φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα ή εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες από μια νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για την εφαρμογή της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του προσωπικού που υπηρετεί στην έδρα και τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις της επιχείρησης ή του φορέα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισμός εκείνωνπου τοποθετούνται γίνεται χωριστάγια τα υποκαταστήματα ή τις εκμεταλλεύσεις κάθε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ανάλογα με το απασχολούμενο σε αυτά προσωπικό και με τρόπο που να εξαντλείται ο αριθμός που αναλογεί στο συνολικό ποσοστό (8%) της παραγράφου 1.
4.  
  Ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής ίου Ο.Α.Ε.Δ., με απόφασή του, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της οικείας Επιτροπής του άρθρου 9, μπορεί να απαλλάσσει από την υποχρέωση πρόσληψης ή να περιορίζει το ποσοστό υποχρεωτικής πρόσληψης σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς που έχουν ουσιαστικά αναστείλει τις εργασίες τους ή δεν μπορούν να συνεχίσουν επωφελώς τη λειτουργία τους. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να επιτρέπεται στις παραπάνω επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις ή φορείς να απολύουν όλους ή ορισμένους από τους προστατευομένους, που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές αναγκαστικά με οποιονδήποτε νόμο, καταγγέλλοντας τη σύμβαση εργασίας τους. Για την έκδοση της παραπάνω απόφασης η ενδιαφερόμενη επιχείρηση υποβάλλει στον αρμόδιο περιφερειακό διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ. σχετική αίτηση που συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την υποστήριξή της στοιχεία. Αν ο περιφερειακός διευθυντής αποφασίσει τη μείωση του ποσοστού υποχρεωτικής πρόσληψης ή επιτρέπει την απόλυση ορισμένου αριθμού προστατευομένων, με την απόφασή του ορίζει, κατά περίπτωση, το ποσοστό της μείωσης η το συγκεκριμένο αριθμό απολυομένων και τα κριτήρια για την επιλογή των προσώπων που απολύονται. Τέτοια κριτήρια είναι: ο χρόνος πρόσληψης του απολυομένου, η οικονομική ή η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του και ο βαθμός τυχόν αναπηρίας του. Κατά των αποφάσεων αυτών του περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ. χωρεί προσφυγή ενώπιον της δευτεροβάθμιας επιτροπής του άρθρου 10, η οποία ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης. Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι ανωτέρω εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον. 5 Οι οργανισμοί κοινής ωφέλειας, οι τράπεζες και οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 υποχρεούνται, επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που οι φορείς αυτοί προσλαμβάνουν σύμφωνα με την παράγραφο 1,να προσλαμβάνουν:.
 1. Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών, οι οποίες εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας και Πρόνοιας.
 2. Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα.
 3. Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαρισμών - καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και αναπήρους πολέμου άμαχου πληθυσμού και αναπήρους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου Ι ή τέκνα των αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης ή θανόντων αναπήρων πολέμου ή της Εθνικής Αντίστασης, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια όπου προσλαμβάνονται και είναι σε θέση να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται
6.  
  Οι φορείς του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 υποχρεούνται να προσλαμβάνουν ως δικηγόρους προστατευόμενα πρόσωπα του άρθρου 1, σε ποσοστό 8% επί του συνολικού αριθμού των δικηγόρων που απασχολούνται στη νομική τους υπηρεσία. Η κατανομή του ποσοστού αυτού στις κατηγορίες των προστατευόμενων προσώπων γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.
7.  
  Για τους προστατευομένους του παρόντος άρθρου, ως κατώτατο όριο για την τοποθέτηση ή πρόσληψη ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισμό των ορίων αυτών, ως ημέρα γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.
8.  
  Οι διατάζεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται στους ακόλουθους φορείς του δημόσιου τομέα:
 1. Στις δημόσιες επιχειρήσεις και στους δημόσιους οργανισμούς
 2. Στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος η επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή στα οποία το κράτος κατέχει το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου
 3. Στα νομικά πρόσωπα τα οποίο είτε ανήκουν στα νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις α και β ή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης κάθε βαθμίδας ή στην Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ή στις τοπικές ενώσεις δήμων και κοινοτήτων είτε επιχορηγούνται από τους φορείς αυτούς, τακτικώς κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή τα οικεία καταστατικό είτε έχουν μετοχικό κεφάλαιο, το 51% τουλάχιστον του οποίου κατέχουν οι παραπάνω φορείς.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να καθορίζονται διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού
Άρθρο Άρθρο3 "Διορισμός ή πρόσληψη προστατευομένων σεδημοσιές υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.και Ο.Τ.Α."
1.  
  Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου (Ν Π Δ Δ.) και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο Τ Α), κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρθρο 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, με σειρά προτεραιότητας και σε θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) των θέσεων που προκηρύσσονται κάθε φορά.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και φορέα ο αριθμός των θέσεων που αντιστοιχούν στο παραπάνω ποσοστό και πληρούνται από προστατευόμενα άτομα. Η απόφαση εκδίδεται ταυτόχρονα με την προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων, στην οποία περιλαμβάνονται σε χωριστή στήλη οι θέσεις που προσδιορίστηκαν με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται ακολούθως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) με ευθύνη του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
3.  
  Μετά την κοινοποίηση της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, ο αρμόδιος περιφερειακός διευθυντής του Ο.Α.Ε.Δ., με πρόσκλησή του, καλεί τους ενδιαφερομένους για διορισμό ή πρόσληψη να υποβάλλουν σχετική αίτηση. Η πρόσκληση αυτή περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό των θέσεων που πληρούνται ή του προσωπικού που προσλαμβάνεται κατά φορέα, κατηγορίες και κλάδους ή ειδικότητες, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η πρόσκληση κοινοποιείται από τον παραπάνω αρμόδιο διευθυντή στην οικεία Επιτροπή του άρθρου 9 Με ευθύνη της Επιτροπής η πρόσκληση τοιχοκολλάται στο κατάστημα όπου έχει την έδρα της κοινοποιείται στις κατά τόπους υγειονομικές επιτροπές που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα, όπου υπάρχουν.
4.  
  Οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη συμπληρώνουν ειδικό έντυπο αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώνουν κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις της πρόσκλησης στις οποίες επιθυμούν να διοριστούν ή να προσληφθούν. Οι αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στις Επιτροπές του άρθρου 9 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τελευταία δημοσίευση στον τύπο Ανάκληση, τροποποίηση ή συμπλήρωση της αίτησης -υπεύθυνης δήλωσης απαγορεύεται.
5.  
  Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των αιτήσεων, η αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 9 καταρτίζει πίνακες υποψηφίων με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με το άρθρο 4. Η κατανομή των υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους στον παραπάνω πίνακα, σε συνδυασμό και με τη σειρά προτίμησης που έχουν αναγράψει στη σχετική δήλωσή τους. Ο διορισμός ή η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.
6.  
  Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ και οι Ο.Τ.Α., κάθε βαθμίδας, υποχρεούνται επιπλέον από τα προστατευόμενα πρόσωπα που προσλαμβάνουν στις θέσεις της παραγράφου 1, να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν:.
 1. Στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών οικιακών τηλεφωνικών κέντρων, τυφλούς, πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Υγείας και Πρόνοιας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Τυχόν κλάσμα που προκύπτει κατά τον υπολογισμό του αριθμού των θέσεων, εάν υπερβαίνει τη μισή μονάδα υπολογίζεται ως ακέραιη μονάδα υπέρ των προκηρυσσόμενων θέσεων
 2. Στο ένα πέμπτο (1/5) των κενών θέσεων κλητήρων, νυχτοφυλάκων, καθαριστών - καθαριστριών, θυρωρών, κηπουρών και τραπεζοκόμων, θύματα πολέμου, αναπήρους πολεμικής ή ειρηνικής περιόδου και τέκνα αναπήρων, και θυμάτων πολέμου, ως και τέκνα αναπήρων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης του ν. 1285/1982 και προστατευόμενους των περιπτώσεων α και β του άρθρου 1, εφόσον κατοικούν στην περιφέρεια του πρωτοδικείου όπου διορίζονται ή προσλαμβάνονται και είναι ικανοί να εκτελέσουν την εργασία που τους ανατίθεται.
 3. Το παραπάνω ποσοστό (1/5) υπολογίζεται στον αριθμό των θέσεωνπου προκηρύσσονταιγια πλήρωσηκάθε φορά.
 4. Η κατανομή των προστατευομένων γίνεται από τις Επιτροπέςτου άρθρουκαιο διορισμόςή η πρόσληψή τους γίνεται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου.
 5. Για το διορισμό ή πρόσληψητων προσώπων της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 5 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Οι διοριζόμενοι ή προσλαμβανόμενοι σύμφωνα με το άρθρο αυτό πρέπει:
 1. Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για το διορισμό η την πρόσληψη τους στις συγκεκριμένες θέσεις
 2. Να κριθούν από την πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή του άρθρου 11 του Υπαλληλικού Κώδικα (π δ 611/1977 ΦΕΚ 198 Α) ότι είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στις συγκεκριμένες θέσεις.
 3. Εξαιρούνται όσοι ήδη έχουν εξεταστεί από υγειονομικές επιτροπές σύμφωνα με την παράγραφο 4.
 4. Να είναι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
8.  
  Για τις θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού φορέων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού. 9, Ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού ή πρόσληψης, όσων διορίζονται η προσλαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό, ορίζεται το εικοστό πρώτο (21ο) έτος και ως ανώτατο το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος. Για τον υπολογισμό των ορίων αυτών, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο και η 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους για το ανώτατο.
10.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος του ειδικού εντύπου της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης, που συμπληρώνουν και υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, τα στοιχεία που συμπληρώνονται από τον ενδιαφερόμενο και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια
Άρθρο Άρθρο5 "Τοποθέτηση προστατευομένων - Περιορισμοί 1 Η τοποθέτηση των προστατευόμενων προσώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι γίνεται από την Επιτροπή του άρθρου 9 και είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη"
2.  
  Η τοποθέτηση αυτή γίνεται με την ιδιότητα του δικηγόρου, υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη. ανάλογα με τα προσόντα του προστατευομένου και τη σύνθεση του προσωπικού που απασχολείται στην επιχείρηση η στην εκμετάλλευση ή στο φορέα της παραγράφου θ του άρθρου 2. Οι τοποθετούμενοι εξομοιώνονται πλήρως, ανάλογα με τα προσόντα τους, με το υπόλοιπο προσωπικό, ως προς τους όρους εργασίας, την αμοιβή, τις προαγωγές και γενικά τις συνθήκες εργασίας, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 11 για την απόλυσή τους.
3.  
  Ο τοποθετούμενος υποχρεούται, μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης για την τοποθέτησή του, να παρουσιαστεί στην επιχείρηση ή στην εκμετάλλευση ή στο φορέα της παραγράφου 8 του άρθρου 2 για να αναλάβει υπηρεσία Αν μέσα στην ανωτέρω προθεσμία ο τοποθετούμενος δεν παρουσιασθεί ή δεν δεχθεί τη θέση στην οποία τοποθετήθηκε από την Επιτροπή, χάνει την προστασία που του παρέχει ο νόμος, εκτός εάν συντρέχουν, κατά την κρίση της Επιτροπής, σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τη μη ανάληψη υπηρεσίας, οπότε η Επιτροπή τον τοποθετεί πάλι στην ίδια ή άλλη επιχείρηση
4.  
  Προστατευόμενοι που είχαν απασχοληθεί σε μια επιχείρηση, ύστερα από αναγκαστική η μη τοποθέτησή τους σε αυτή, δεν τοποθετούνται στην ίδια επιχείρηση, εκτός αν η επιχείρηση αυτή συναινεί εγγράφως
5.  
  Προστατευόμενοι, των οποίων η τοποθέτηση ανακλήθηκε δύο φορές ύστερα από αίτησή τους που υποβλήθηκε μετά από την ανάληψη υπηρεσίας χάνουν την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός
6.  
  Κάθε εργοδότης, στον οποίο τοποθετείται προστατευόμενος του νόμου αυτού, έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από την Επιτροπή που έκανε την τοποθέτηση, την αντικατάστασή του για υπαίτια η ανυπαίτια ακαταλληλότητα, αφού τον απασχολήσει τουλάχιστον δυο (2) μήνες. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού γίνεται με αίτηση στην οποία περιέχονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η αντικατάσταση και επισυνάπτεται κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Η αίτηση είναι απαράδεκτη αν δεν κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή από τον αιτούντα εργοδότη στον ενδιαφερόμενο τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη συζήτησή της στην Επιτροπή. Ο προστατευόμενος κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση δύναται να παρασταθεί κατά τη συζήτησή της αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και να αναπτύξει εγγράφως ή προφορικά τις απόψεις του. Η απόφαση της Επιτροπής για την αντικατάσταση του προστατευομένου κοινοποιείται στον εργοδότη, το αργότερα μέσα σε ένα δίμηνο από την υποβολή της αίτησής του. Μέχρι την κοινοποίηση της απόφασης στον εργοδότη ή μέχρι τη λήξη του διμήνου, ανδεν γίνει κοινοποίηση, ο προστατευόμενος εξακολουθεί να εργάζεται και να αμείβεται από τον εργοδότη. Ο προστατευόμενος χάνει την προστασία, αν αντικατασταθεί δύο φορές με απόφαση της Επιτροπής, για υπαίτια ακαταλληλότητα.
Άρθρο Άρθρο6 "Υποβολή στοιχείων - Διαδικασία"
1.  
  Οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις και οι φορείς της παραγράφου 8 του άρθρου 2. που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου αυτού, υποχρεούνται να υποβάλλουν ετησίως στις Επιτροπές του άρθρου 9 ειδική έντυπη δήλωση που παρέχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., με την οποία δηλώνουν τον αριθμό του απασχολούμενου σε αυτές προσωπικού, τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, τον αριθμό των απασχολούμενων προσώπων που προστατεύονται από το άρθρο 1 του νόμου αυτού, τα οποία τοποθετήθηκαν σε αυτές αναγκαστικά, ανεξάρτητα από το χρόνο τοποθέτησής τους, τον αριθμό των απασχολούμενων σε αυτές αναπήρων της παραγράφου 1 περίπτωση β του άρθρου 1, καθώς και τις ειδικότητες που έχουν ανάγκη για να καλύψουν τα ποσοστά της υποχρεωτικής πρόσληψης που προβλέπονται από το άρθρο 2. Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α).
2.  
  Η δήλωση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία υποβάλλεται στην Επιτροπή του άρθρου 9, στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η επιχείρηση, η εκμετάλλευση ή ο φορέας, κατά τη χρονική περίοδο από την πρώτη Νοεμβρίου έως το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις η φορείς που διατηρούν υποκαταστήματα η εκμεταλλεύσεις σε περισσότερους από ένα νομούς υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση και στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9 Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου για κάθε υποκατάστημα ή εκμετάλλευση που βρίσκεται στην περιφέρεια της οικείας Επιτροπής. Αν οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις ή οι φορείς δεν υποβάλλουν εμπροθέσμως τα στοιχεία που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή προβαίνει στις τοποθετήσεις με βάση τα στοιχεία που λαμβάνει από την αρμοδία Επιθεώρηση Εργασίας.
3.  
  Με επιμέλεια των αρμοδίων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. γίνεται έλεγχος των στοιχείων που περιέχονται στις δηλώσεις που υποβάλλονται Ολες οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται, εφόσον τους ζητηθεί από τις πιο πάνω υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ. να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για τον έλεγχο των δηλώσεων αυτών. Ιδιαίτερη γι αυτό υποχρέωση έχουν οι οικείες Επιθεωρήσεις Εργασίας Αρνηση εκπλήρωσης ή πλημμελής εκπλήρωση της ανωτέρω υποχρέωσης αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπεύθυνο υπάλληλο. 4 Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις, μαζί με τα συνοδευτικά τους στοιχεία και δικαιολογητικά, προωθούνται τον Ιανουάριο κάθε έτους από τις Επιτροπές του άρθρου 9, στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Α.Ε.Δ. για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική τους επεξεργασία και να καταρτισθεί η προκήρυξη των θέσεων που καλύπτονται με αναγκαστική τοποθέτηση. 5 Η προκήρυξη των θέσεων αυτών για κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση γίνεται το Μάρτιο κάθε έτους και τοιχοκολλάται στο Κατάστημα στο οποίο έχει την έδρα της η Επιτροπή του άρθρου 9 Ακόμα η προκήρυξη αυτή δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία. Ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη μεταδίδεται από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα.
6.  
  Τον Απρίλιο κάθε έτους οι ενδιαφερόμενοι να προσληφθούν στις προκηρυσσόμενες θέσεις υποβάλλουν αιτήσεις, στις οποίες επισυνάπτονται όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται για την εφαρμογή του άρθρου 4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις οικείες Επιτροπές του άρθρου 9, οι οποίες τις προωθούν στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Α.Ε.Δ., για να γίνει ο έλεγχος και η μηχανογραφική επεξεργασία των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών και να συνταχθούν οι πίνακες προσώπων που τοποθετούνται αναγκαστικά. Οι πίνακες αυτοί συντάσσονται κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κατά κατηγορία προστατευόμενων προσώπων, όπως οι κατηγορίες αυτές προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 και περιλαμβάνουν κατά σειρά προτεραιότητας τα ονόματα και κάθε άλλο αναγκαίο προσδιοριστικό στοιχείο των προσώπων που τοποθετούνται αναγκαστικά, διαμορφώνονται δε με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν τα προστατευόμενα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 4.
7.  
  Τον Ιούνιο κάθε έτους, το αργότερο, οι ανωτέρω πίνακες δημοσιεύονται από την οικεία Επιτροπή του όρθρου 9 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Η δημοσίευση γίνεται με τοιχοκόλληση των πινάκων αυτών στο Κατάστημα της Επιτροπής και με σχετική δημοσίευση για τη διενέργεια της τοιχοκόλλησης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια η εβδομαδιαία. Με βάση τους πίνακες αυτούς οι Επιτροπές του άρθρου 9 τοποθετούν με απόφασή τους τα προστατευόμενα πρόσωπα στις υπόχρεες επιχειρήσεις, εκμεταλλευθείς ή φορείς.
8.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
 1. Τα ειδικότερα στοιχεία τα οποία οι επιχειρήσεις, οι εκμεταλλεύσεις και οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύουν τη δήλωσή τους
 2. Ο τύπος της δήλωσης της παραγράφου 1 και κάθε αναγκαίο στοιχείο για τη διαμόρφωσή της με τον αρτιότερο μηχανογραφικά τρόπο
 3. Κάθε ζήτημα που αφορά στην παραλαβή, έλεγχο και επεξεργασία των δηλώσεων
 4. Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλουν τα προστατευόμενα πρόσωπα, χα ειδικότερα στοιχεία που πρέπει να περιέχει η αίτηση. τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να τη συνοδεύουν, ο τρόπος και η διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων, ο τρόπος και η διαδικασία κατάρτισης των πιο πάνω πινάκων.
 5. Η γραμματειακήκαι γενικότερηυποστήριξη των επιτροπών του άρθρου 9, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., προκειμένου να εκπληρώνουν πληρέστερα το έργο που τους ανατίθεται με το νόμο αυτόν.
 6. Ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης για την πληρωμή των δημοσιεύσεων και των ραδιοτηλεοπτικών ανακοινώσεων που προβλέπονται από το άρθρο αυτό και κάθε άλλης συναφούς δαπάνης.Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Άρθρο Άρθρο9 "Πρωτοβάθμια ΕπιτροπήΠροσφυγή"
1.  
  Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης του Ο.Α.Ε.Δ. συνιστάται Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συνιστώνται περισσότερες Πρωτοβάθμιες Πενταμελείς Επιτροπές και να καθορίζεται η χωρική τους αρμοδιότητα και η έδρα τους.
2.  
  Κάθε Πρωτοβάθμια Πενταμελής Επιτροπή αποτελείται από:
 1. Ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ανώτερο διοικητικό υπάλληλο, με τους αναπληρωτές τους, ως Πρόεδρο
 2. Δύο υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. με βαθμό Α, με τους αναπληρωτές τους.
 3. Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β), με τον αναπληρωτή του.
 4. Έναν εκπρόσωπο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) ή έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Ε.Σ.Α.Ε.Α.) ή των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης ή των πολεμιστών, εφόσον συζητούνται κατά περίπτωση θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρουΧρέη εισηγητή και γραμματέα της Επιτροπής ασκούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής ορίζεται τριετής.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα της Επιτροπής Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
 6. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία ορισμού των εκπροσώπων των οργανώσεων της παραπάνω περίπτωσης δ , ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
3.  
  Κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Πενταμελών Επιτροπών χωρεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον των δευτεροβάθμιων επιτροπών του άρθρου 10. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης Δικαίωμα προσφυγής έχουν οι υπόχρεοι εργοδότες, τα προστατευόμενα πρόσωπα και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον.
Άρθρο Άρθρο10 "Σύσταση και αρμοδιότητες Δευτεροβάθμιων Επιτροπών Ι. Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστώνται δυο (Α και Β) Δευτεροβάθμιες Επιτροπές προστατευόμενων. Οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται από: α) Το Γενικό Γραμμ [...]"
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών, οι μεταξύ τους αρμοδιότητες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επίσης με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα των Επιτροπών. Οι δαπάνες αυτές βαρύνουν το λογαριασμό εξόδων διοίκησης του κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.
Άρθρο Άρθρο11 "Λύση σχέσης εργασίας"
1.  
  Η σχέση εργασίας των προσώπων που τοποθετούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των προσώπων που έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους πολεμιστές μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή των ατόμων με ειδικές ανάγκες του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου Ι του άρθρου Ι, ανεξαρτήτως αν έχουν προσληφθεί υποχρεωτικά ή όχι, λύεται:
 1. Αυτοδικαίως μόλις συμπληρώσουν το όριο ηλικίας, που ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό ή τον οργανισμό της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, που έχει ισχύ νόμου, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση, λόγω γήρατος ή αναπηρίας Όσοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις αυτές διατηρούνται στην επιχείρηση έως ότου τις αποκτήσουν και πάντως όχι πέρα από το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας τους
 2. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας χωρίς αποζημίωση, εφόσον ο προστατευόμενος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα
 3. Με καταγγελία, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 9 για τους εξής λόγους:
  • Για παραβάσεις που προβλέπονται από τον αναγνωρισμένο οργανισμό ή κανονισμό της υπηρεσίας η επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, για τις οποίες ορίζεται ως ποινή η απόλυση
  • Για αποδεδειγμένη ανεπάρκεια ή για ακαταλληλότητα στην εκτέλεση της εργασίας, που δεν οφείλεται πάντως στα τραύματα ή στην αναπηρία ή για ανάρμοστη συμπεριφορά ή για αντικοινωνική γενικώς διαγωγή
 4. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας αν έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του όρθρου 2, απόφαση του αρμόδιου περιφερειακού διευθυντή του Ο.Α.Ε.Δ.
 5. Με καταγγελία της σχέσης εργασίας μετά τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για πλήρη σύνταξη γήρατος, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 2 Όταν πρόκειται για δικηγόρους, η έμμισθη εντολή τους λύεται, όπως ορίζει ο Δικηγορικός Κώδικας, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παραγράφου.
 6. Δικηγόροι, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους με πάγια περιοδική αμοιβή και προστατεύονται από την ισχύουσα για τους πολεμιστές νομοθεσία, αν απολυθούν ή αντικατασταθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτής, δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του ν.δ/τος 3026/1954 (ΦΕΚ 235 Α) Αν αποχωρήσουν οικειοθελώς από την υπηρεσία δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του ίδιου νομοθετικού διατάγματος.
Άρθρο Άρθρο12 "Διοικητικές κυρώσεις"
1.  
  Σε βάρος του εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του νόμου αυτού επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
 1. Πρόστιμο ίσο με έξι (6) κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για άρνηση πρόσληψης των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 1
 2. Πρόστιμο, επιπλέον από αυτό της προηγούμενης περίπτωσης α, ίσο με τις αποδοχές που δικαιούται ο τοποθετούμενος για κάθε ημέρα καθυστέρησης της πρόσληψής του, εφόσον εμφανίστηκε στον υπόχρεο εργοδότη.
 3. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται από την παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση με απόδειξη στον υπόχρεο εργοδότη της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 9 ή εφόσον ασκηθεί προσφυγή από τον εργοδότη στην επιτροπή του άρθρου 10. από την παρέλευση ενός μηνός από την κοινοποίηση με απόδειξη της απορριπτικής απόφασης σε αυτόν.
 4. Το πρόστιμο της περίπτωσης α για παράλειψη ή εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής έντυπης δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
 5. Αν διαπιστωθεί δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται το παραπάνω πρόστιμο προσαυξημένο κατά ποσό ίσο με το μισό κατώτατο μηνιαίο μισθό ιδιωτικού υπαλλήλου για κάθε απασχολούμενο που δεν αναφέρεται στην ειδική έντυπη δήλωση ή γιο τον οποίο παρατίθενται ψευδή ή ανακριβή στοιχεία.
3.  
  Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου Επιθεωρητή Εργασίας. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται με απόδειξη στον υπόχρεο εργοδότη Μετά την οριστικοποίηση, κατά τις προηγούμενες διατάξεις, του προστίμου συντάσσεται χρηματικός κατάλογος σύμφωνα με το άρθρο 55 του π.δ/τος 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α), που αποστέλλεται για είσπραξη, στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ. Ο. Υ. του υποχρέου. Οι ανωτέρω οφειλές καταβάλλονται εφάπαξ, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ Ε Δ Ε ) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
7.  
  Τα πρόστιμα των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 1 επιβάλλονται μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 9 για την άσκηση προσφυγής από τον εργοδότη κατά της απόφασης τοποθέτησης της Επιτροπής του άρθρου 9 και σε περίπτωση άσκησης της προσφυγής αυτής, μετά την πάροδο ενός μηνός από την κοινοποίηση με απόδειξη της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 10. Το πρόστιμο διαγράφεται, τυχόν δε καταβληθέν πρόστιμο επιστρέφεται μετά την ακύρωση της πράξης επιβολής του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
Άρθρο Άρθρο13 "Προγενέστερες τοποθετήσεις"
1.  
  Οι τοποθετήσεις τέκνων αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, που έγιναν κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 164Θ/1986. όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) θεωρούνται νόμιμες και ισχυρές.
Άρθρο Άρθρο14 "Μεταβατικές διατάξεις"
1.  
  Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986 εξακολουθούν μέχρι 31.12.1998 να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 1648/1986, όπως ισχύει, αλλά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών περαίωσης των υποθέσεων που εκκρεμούν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
2.  
  Οι Επιτροπές των άρθρων 8 και 10 του ν. 1648/1986 καταργούνται την 31.12.1998 και όσες αιτήσεις δεν έχουν κριθεί επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους. Ειδικά, ως, προς αυτούς και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου, παρέχεται εφάπαξ ειδική πριμοδότηση μορίων, ανάλογα με το χρόνο κατά τον οποίο παρέμεινε εκκρεμής η αίτησή τους στην οικεία Επιτροπή του προηγούμενου εδαφίου. Με την πριμοδότηση αυτή προσαυξάνεται ο συνολικός αριθμός των μορίων που προκύπτει, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου. Για την ανωτέρω ειδική πριμοδότηση υπολογίζονται 50 μόρια ανά κάθε ακέραιο χρόνο εκκρεμότητας της αίτησης, με βάση την ημερομηνία υποβολής της στην ως άνω Επιτροπή. Διάστημα εκκρεμότητας της αίτησης μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών λογίζεται ως ένα έτος.
3.  
  Εκκρεμείς, κατά την 31.12.1998, προσφυγές ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 10 του ν 1648/1986 κρίνονται από τις Δευτεροβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 10 του νόμου αυτού. Όσες υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 10 του ν. 1648/1986 στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου Β του ν. 1648/1986 κρίνονται από τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.
Άρθρο Άρθρο15 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου καταργούνται οι διατάξεις του ν. 1648/1986, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Άρθρο Άρθρο16
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 2. Η περίπτωση της παραγράφου 2γ του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) ισχύει από της δημοσιεύσεως του προηγούμενου νόμου και για το εκπαιδευτικά προσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. Από το σχολικό έτος 1998 - 1999 και εφεξής το προβλεπόμενο στο άρθρο 4 τουν δ/τος 1221/1972(ΦΕΚ 147 Α) εκπαιδευτικόπροσωπικό του Ο.Α.Ε.Δ. προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου και αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, καθώς και για την επιλογή των εκπαιδευομένων των Σχολών Μαθητείας, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ. καθορίζονται αντίστοιχα τα εξής κριτήρια: 1)Για το εκπαιδευτικό προσωπικό: α. Διδακτική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. β. Επαγγελματική εμπειρία στην αντίστοιχη ειδικότητα. γΠαιδαγωγικός τίτλος. δ.Μεταπτυχιακός τίτλος. ε. Κοινωνικά κριτήρια. Ειδικά προσόντα και τυχόν εκθέσεις αξιολόγησης από συναφή προϋπηρεσία των υποψηφίων στον Ο.Α.Ε.Δ. συνεκτιμώνται. 2)Για τους εκπαιδευομένους: Α. Στις Σχολές Μαθητείας: α. βαθμός τίτλου σπουδών, β. κοινωνικά κριτήρια. Β. Στις Σχολές Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης: α. διάρκεια ανεργίας από την ημερομηνία εγγραφής του ανέργου στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. β. βαθμός τίτλου σπουδών που απαιτείται για την ειδικότητα, γ. κοινωνικά κριτήρια. Γ. Στα Ι.Ε.Κ.: α. βαθμός απολυτηρίου, β. ηλικία, γεργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα, δ. κοινωνικά κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται και συμπληρώνονται τα παραπάνω κριτήρια. Με την Ιδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι για την πιστοποίηση των κριτηρίων αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής..
Άρθρο Άρθρο17
1.  
  Στο Ε.Ι.Ε. συγκροτείται Επιστημονική Επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή του, ως Πρόεδρο, έναν ερευνητή που υπηρετεί στο Ε.Ι.Ε. και τρεις ως πέντε ερευνητές άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων ή μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής που ειδικεύονται στα θέματα που ενδιαφέρουν το Ε.Ι.Ε. Η διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας σε τομείς, διευθύνσεις, τμήματα ή άλλες οργανωτικές μονάδες καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού του Συμβουλίου..
2.  
  Έργο της Επιτροπής είναι η προετοιμασία εισηγήσεων προς το Δ.Σ. και η παρουσίασή τους από το Γενικό Διευθυντή στα ακόλουθα θέματα.
 1. μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και ετήσιο πρόγραμμα ερευνητικών και άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων,
 2. αξιολόγηση της πορείας των ανωτέρω προγραμμάτων και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει το Ε.Ι.Ε.,.
 3. συγκρότηση επιτροπών επιλογής ερευνητικού προσωπικού του Ε.Ι.Ε.,.
 4. οποιοδήποτε άλλο θέμα εισαχθεί από το Δ.Σ. η από το Γενικό Διευθυντή προς γνωμοδότηση.
3.  
  Το άρθρο 5 του ν. 2150/1993 παρ 1 αντικαθίσταται ως εξής: Ο Γενικός Διευθυντής και το ερευνητικό προσωπικό του Ε.Ι.Ε. ορίζονται με τις διαδικασίες και τα κριτήρια των άρθρων 15 έως και 19 του ν.1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α). Για τις προαγωγές και τα λοιπά θέματα πλην αμοιβών ισχύουν οι διατάξεις του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα. Ο κανονισμός κατάστασης προσωπικού καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την επιλογή και την πλήρωση θέσεων του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Ι.Ε. επιλέγονται μετά από ανοικτό διαγωνισμό και τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται σε τέσσερα (4) τουλάχιστον έντυπα ημερήσια ή εβδομαδιαία μεγάλης κυκλοφορίας και οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες από την πρώτη δημοσίευση για να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. Η προκήρυξη προσδιορίζει τα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη της προς πλήρωση θέσης τα οποία δεν μπορεί να είναι λιγότερα από τα προσόντα του ερευνητή βαθμίδας Γ..
4.  
  Το όρθρο 9 του ν. 2150/1993 αντικαθίσταται ως εξής:.
5.  
  Όπου στο ν. 2150/1993 αναφέρεται ο διευθυντής εννοείται ο γενικός διευθυντής.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-28 Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/220
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1950/1487 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1950/1487 1950
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1545 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1648 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1648 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/164Θ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/164Θ 1986
0) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1993/2150 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. 1995/2336 1995
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3026 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3026 1954
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/16 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/16 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 2000/2874 2000
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. 2001/2956 2001
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις 2002/3050 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 2003/3144 2003
Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. 2003/3174 2003
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 2004/3227 2004
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. 2006/3454 2006
Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2008/3731 2008
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις 2009/3812 2009
Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα. 2010/3895 2010
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 2011/3920 2011
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. 2012/4075 2012
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 2013/4144 2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις. 2013/4210 2013
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις. 2014/4261 2014
Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις. 2014/4283 2014
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. 2016/4430 2016
Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις. 2016/4440 2016
Οργάνωση Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης και νοσηλευομένων στα Θεραπευτήρια καταδίκων και υποδίκων 1999/265 1999
Καθορισμός προϋποθέσεων - κριτηρίων για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων σε Πολεμιστές Κύπρου, Άτομα με Αναπηρία και Πολύτεκνους. 2009/37 2009