Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών Άρθρο 1 Φύση, έννοια και τρόπος παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 1.Η παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών υπάγεται, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Συντάγματος 1975/1986, στον άμεσο έλεγχο του Κράτους και συνιστά δημόσια λειτουργία με σκοπό την αντικειμενική και επι ίσοις όροις ενημέρωση, καθώς και την υψηλής στάθμης επιμόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού. Ως παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρείται η, με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο (αναλογική ή ψηφιακή) ή μέσο (επίγειοι αποκλειστικά πομποί, καλωδιακό δίκτυο ή δορυφόρος), μετάδοση απευθείας προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, η πρόσβαση στα οποία τελεί υπό τους όρους που θέτει η κάτοχος της προβλεπόμενης στις διατάξεις του παρόντος νόμου άδειας, ανεξαρτήτως της υποχρέωσης ή μη του χρήστη των υπηρεσιών αυτών για καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος. 2.Για την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απαιτούνται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.), ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών μέσω δορυφορου. άδεια και σύμβαση παραχώρησης απαιτείται μόνο όταν η μετάδοση της ανοδικής δέσμης προς το δορυφόρο πραγματοποιείται είτε: (α) από την ελληνική επικράτεια απευθείας η με τη μεσολάβηση σε προηγούμενη φάση μεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήματος από την επικράτεια άλλου κράτους με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο είτε (β) από την επικράτεια άλλου κράτους με τη μεσολάβηση, σε προηγούμενη φάση, μεταφοράς του ραδιοτηλεοπτικού σήματος από την ελληνική επικράτεια με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο. 3.Η σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καταρτίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την έκδοση της άδειας. Εφόσον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας η σύμβαση παραχώρησης δεν έχει υπογραφεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Ελληνικού Δημοσίου, η προθεσμία αυτή αναστέλλεται υποχρεωτικά. Σε περίπτωση που η προθεσμία των έξι (6) μηνών παρέλθει άπρακτη για λόγους που οφείλονται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της κατόχου, η άδεια ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από ακρόαση της κατόχου και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. Σύμβαση που καταρτίζεται χωρίς την άδεια της προηγούμενης παραγράφου είναι άκυρη. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενοι στον παρόντα νόμο οικονομικοί όροι, καθώς και οι αντισταθμιστικές υπηρεσίες, που τυχόν καθορίζονται στην άδεια του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, και εξειδικεύονται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 7 έως 10. Κατά τη συνομολόγηση των συμβατικών όρων, καθώς και κατά την εξέλιξη της συμβατικής σχέσης, το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να αποφεύγει κάθε πράξη η παράλειψη που καταλήγει σε άνιση μεταχείριση των αντισυμβαλλομένων του ή που τους παρέχει τη δυνατότητα να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση που αυτοί έχουν τυχόν αποκτήσει στον τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 4.Οι άδειες και συμβάσεις που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αναιρούν την υποχρέωση κατοχής αδειών η υποβολής δηλώσεων από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οι οποίες προβλέπονται στην τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για την εκπομπή και μεταφορά με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο η μέσο ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, καθώς και για την απόκτηση και χρήση του αναγκαίου εξοπλισμού και υποδομής. Η άδεια που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δεν αποτελεί άδεια παροχής των τεχνικών υπηρεσιών πρόσβασης υπό όρους, οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 4 της Οδηγίας 95/47/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (L 281/51/ 23.11.1995). Οι άδειες ή δηλώσεις που προβλέπονται από την τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για την εκπομπή και μεταφορά ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος με την τεχνική μέθοδο και μέσο που θα χρησιμοποιεί η κάτοχος της άδειας μπορούν να μην κατέχονται από την ίδια την κάτοχο άδειας ή μέτοχό της. Στην περίπτωση αυτή η κάτοχος της άδειας υποχρεούται να προσκομίσει στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πριν από τη σύναψη της σύμβασης παραχώρησης, υπογεγραμμένη σύμβαση με τηλεπικοινωνιακό φορέα που κατέχει και έχει υποβάλει τις απαιτούμενες άδειες και δηλώσεις. Η ενεργοποίηση των αδειών, δηλώσεων και συμβάσεων, που προβλέπονται από την ισχύουσα κάθε φορά τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για τη μεταφορά ραδιοτηλεοπτικού σήματος από δημόσιους ή ιδιωτικούς τηλεπικοινωνιακούς φορείς, επιτρέπεται μόνο μετά την προσκόμιση στους φορείς αυτούς της άδειας και της σύμβασης παραχώρησης που προβλέπονται για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις κατοχής άδειας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών 1.Άδειες παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών κατέχονται μόνο από ανώνυμες εταιρείες. Η καταστατική έδρα της εταιρείας, καθώς και η κεντρική διοίκησή της πρέπει να βρίσκονται σε ένα από τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση, ένας τουλάχιστον από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας πρέπει να κατοικεί στην ελληνική επικράτεια. 2.Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών πρέπει να είναι ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία οι μετοχές και αυτής της εταιρείας πρέπει να είναι ονομαστικές και να ανήκουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα. Από την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγμένα τρία (3) τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους χωρίς υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, καθώς και εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό Χρηματιστήριο Αξιών η σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ή εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται νια την εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου διαπιστώνεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο για τη διαπίστωση αυτή μπορεί να ζητά τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και να αναζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο με όλους τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 10α του π.δ. 213/1995 (ΦΕΚ 112 Α), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α). 3.Κάθε ανώνυμη εταιρία μπορεί να κατέχει μία μόνο άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς και μία ακόμη άδεια για την παροχή των υπηρεσιών αυτών με άλλο τεχνικό μέσο. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να είναι μέτοχος σε μια μόνο εταιρεία η οποία είναι κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με το ίδιο τεχνικό μέσο, καθώς επίσης και σε μια ακόμη εταιρεία κάτοχο άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών με άλλο τεχνικό μέσο, με την προϋπόθεση ότι με τη συμμετοχή αυτή δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που τυχόν έχει αποκτήσει το πρόσωπο αυτό στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ούτε νοθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ειδικά η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε εταιρεία που κατέχει άδεια παροχής συνδρομητικών ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) του μετοχικού κεφαλαίου της ή των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρείας. 4.Η κάτοχος άδειας του παρόντος νόμου δεν μπορεί να κατέχει και άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού των άρθρων 6 και 1 παρ. 1 και 4 του ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 159 Α) (σταθμοί ελεύθερης λήψης). Η συμμετοχή της κατόχου άδειας του παρόντος νόμου σε εταιρεία που κατέχει άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης είναι δυνατή μόνο με την προϋπόθεση ότι με τη συμμετοχή αυτή δεν παραβιάζονται οι κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού και δεν γίνεται κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που τυχόν έχει αποκτήσει η αντίστοιχη επιχείρηση στην αγορά των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών ούτε νοθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι μέτοχοι εταιρείας που κατέχει άδεια του παρόντος νόμου μπορούν, υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, να κατέχουν άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης ή να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια. 5.Η κάτοχος άδειας, οι μέτοχοί της, καθώς και οι μέτοχοι των μετοχών αυτής δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση κάθε είδους, ραδιόφωνο κάθε είδους, εφημερίδες). 6.Οι εταιρείες που κατέχουν την άδεια του παρόντος νόμου, οι μέτοχοί τους ή οι μέτοχοι αυτών, καθώς και όσοι συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας ή απασχολούνται σε αυτήν με κάθε μορφής νομική σχέση. δεν μπορούν να συνάπτουν με το Δημόσιο ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα συμβάσεις εκτέλεσης δημόσιων έργων ή κρατικών προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, όπως οι δραστηριότητες αυτές ορίζονται από την ισχύουσα κάθε φορά οικεία νομοθεσία. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τη συμμετοχή ή απασχόληση με οποιονδήποτε τρόπο των ανωτέρω φυσικών ή νομικών προσώπων σε εταιρείες που έχουν ως καταστατικό σκοπό τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο δραστηριότητες ανεξάρτητα από τη σύναψη ή μη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με το Δημόσιο ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα σχετικές με έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που έχουν άμεση συνάφεια με την ανάπτυξη και παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, συνδρομητικών ή μη. Η παραβίαση των απαγορεύσεων της παραγράφου αυτής θεμελιώνει την ποινική ευθύνη των παραβατών, εφόσον θίγονται συμφέροντα δημοσίων νομικών προσώπων ή άλλα έννομα συμφέροντα. 7.Οι μέτοχοι της κατόχου άδειας του παρόντος νομού και οι μέτοχοι αυτών, εφόσον κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 2,5% του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των παραπάνω εταιρειών πρέπει να μην έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για ποινικό αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, όπως αυτός ισχύει. 8.Ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1C παρ. 4, 11 παρ. 1 στοιχείο ε και 12 παρ. 15 του ν. 2328/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν. 2429/1996 (ΟΕΚ 155 Α), η ιδιότητα της κατόχου άδειας του παρόντος νόμου, των μετόχων της ή των μετόχων αυτών, καθώς και η ιδιότητα του μέλους ταυ διοικητικού συμβουλίου, του διευθυντικού στελέχους Π του υπαλλήλου των παραπάνω προσώπων εξομοιούνται πλήρως με τις ιδιότητες της κατόχου άδειας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης, των μετόχων της ή και των μετόχων αυτών. S. Οι υπηρεσίες, έργα και λοιπές δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη και παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών από την κάτοχο της άδειας του παρόντος νόμου, όπως είναι ιδίως: (α) η παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών υποδομής ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού δικτύου, καθώς και επεξεργασίας και μεταφοράς του αντίστοιχου σήματος, (β) η παραγωγή των συσκευών και του αναγκαίου λογισμικού, τα οποία καθιστούν δυνατή την πρόσβαση σε καταληπτή μορφή στο περιεχόμενο των παρεχόμενων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και η κατοχή των σχετικών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, (γ) η παροχή τεχνικών υπηρεσιών, πρόσβασης σε καταληπτή μορφή στο περιεχόμενο των παρεχόμενων συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης του σχετικού δικτύου συνδρομητών και (δ) η παροχή προς το κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων μπορούν να μην ασκούνται απευθείας από την ίδια την κάτοχο της άδειας, αλλά να παρέχονται σε αυτήν από άλλες ανώνυμες εταιρείες στους καταστατικούς σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η άσκηση μίας ή περισσότερων από τις παραπάνω δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, αντισυμβαλλόμενος του χρήστη των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτικά η κάτοχος της άδειας. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών που παρέχουν στην κάτοχο της άδειας τις παραπάνω δραστηριότητες είναι υποχρεωτικά ονομαστικές, με εξαίρεση τις εταιρείες που υπάγονται στη διάταξη του τρίτου άρθρου παρ. 4 στοιχείο ζ του ν. 2246/1994. Εφόσον μέτοχοι των εταιρειών αυτών είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, τότε και οι μετοχές αυτών των εταιρειών θα πρέπει να είναι ονομαστικές, με τους όρους και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Η συμμετοχή κατόχου άδειας του παρόντος νόμου, των μετόχων της ή των μετόχων αυτής σε εταιρεία της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καταλήγει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που τυχόν τα πρόσωπα αυτά κατέχουν στη σχετική αγορά ή να προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού. 10.Ο σύζυγος και οι συγγενείς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό, προσώπων που είναι μέτοχοι σε εταιρεία που κατέχει άδεια του παρόντος νόμου ή σε εταιρείες που μετέχουν στην κάτοχο της άδειας δεν μπορούν να μετέχουν σε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια ή σε εταιρεία που μετέχει στην εταιρεία κάτοχο της άδειας. Κατ εξαίρεση, οι πιο πάνω συγγενείς μπορούν να μετέχουν σε οποιαδήποτε εταιρεία που κατέχει τέτοια άδεια, εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν οικονομική και επιχειρηματική αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο. 11.Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου αφορούν και τα μέλη οργάνου διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας, καθώς και τον κατέχοντα οποιαδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. 12.Όσοι επιθυμούν να λάβουν άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο και μέσο για τη μετάδοση του τηλεοπτικού σήματος, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την κατοχή της άδειας αυτής. Στη διαδικασία χορήγησης αδειών που προβλέπεται στα άρθρα 5 και 6 μπορούν να συμμετάσχουν και ανώνυμες εταιρείες που δεν έχουν περατώσει την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία σύστασης τους, εφόσον έχει καταρτιστεί εγκύρως μεταξύ των εταιρων το προβλεπόμενο γιο τη σύσταση της εταιρείας δημόσιο συμφωνητικό. 12.Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 12, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις οικείες διατάξεις. Άρθρο Άρθρο 3 Προμήθεια οπτικοακουστικού περιεχομένου από διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος 1.Το κάθε είδους οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μεταδίδει η κάτοχος της άδειας μπορεί να παράγεται από την ίδια ή να παρέχεται σε αυτήν αποκλειστικά από διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος. Διαχειριστής προγράμματος θεωρείται η ανώνυμη εταιρεία που προμηθεύει την κάτοχο της άδειας με οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι (20) τουλάχιστον ώρες ημερήσιου προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα μεταδίδεται υποχρεωτικά με ενιαίο διακριτικό τίτλο (λογότυπο ή ηχητικό σήμα) διαφορετικό από τον λογότυπο η το ηχητικό σήμα της κατόχου της άδειας. Διαχειριστής προγράμματος θεωρείται και η ανώνυμη εταιρεία που προμηθεύει οπτικοακουστικό περιεχόμενο για χρόνο μικρότερο του προβλεπόμενου στο δεύτερο εδάφιο, εφόσον το πρόγραμμα μεταδίδεται με ενιαίο διακριτικό τίτλο (λογότυπο ή ηχητικό σήμα) διαφορετικό από τον λογότυπο η το ηχητικό σήμα της κατόχου της άδειας. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ανώνυμη εταιρεία που προμηθεύει οπτικοακουστικό περιεχόμενο στην κάτοχο της άδειας θεωρείται προμηθευτής προγράμματος. Οι μετοχές των διαχειριστών και προμηθευτών προγράμματος είναι υποχρεωτικά ονομαστικές με τους όρους και τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 2. 2.Ο συνολικός χρόνος του οπτικοακουστικού περιεχομένου που παρέχεται από κάθε διαχειριστή ή προμηθευτή προγράμματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του υπολογιζόμενου σε μηνιαία βάση συνολικού χρόνου των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που μεταδίδονται από την ίδια κάτοχο άδειας. 3.Διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος, οι μέτοχοί τους, καθώς και οι μέτοχοι των μετόχων αυτών μπορούν να συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο και άλλων τέτοιων εταιρειών που προμηθεύουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο στην ίδια κάτοχο άδειας, εφόσον το πρόγραμμα που διαχειρίζονται οι εταιρείες αυτές δεν υπερβαίνει αθροιστικά το σαράντα τοις εκατό (40%) του υπολογιζόμενου σε μηνιαία βάση συνολικού χρόνου των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων που μεταδίδονται από την ίδια κάτοχο άδειας. 4.Ο σύζυγος και οι συγγενείς, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον τέταρτο βαθμό, προσώπου, μετόχου εταιρείας που κατέχει άδεια του παρόντος νόμου η εταιρείας διαχείρισης ή προμήθειας προγράμματος ή εταιρειών μετόχων παρόμοιων εταιρειών δεν μπορούν να μετέχουν σε εταιρείες διαχείρισης ή προμήθειας προγράμματος. Κατ εξαίρεση, οι πιο πάνω συγγενείς μπορούν να μετέχουν σε εταιρείες διαχείρισης ή προμήθειας προγράμματος εφόσον μπορούν να αποδείξουν ότι διαθέτουν οικονομική και επιχειρηματική αυτοτέλεια σε σχέση με το συγγενή τους μέτοχο. 5.Διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος μπορούν να προμηθεύουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε περισσότερες κατόχους άδειας με την προϋπόθεση ότι η προμήθεια αυτή δεν καταλήγει σε κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης που αυτοί έχουν αποκτήσει στην αγορά οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και στην αγορά ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών εν γένει και δεν προκαλεί τη νόθευση με οποιονδήποτε τρόπο της πολιτικής και πολιτισμικής πολυμέρειας του ευρύτερου χώρου των μέσων μαζικής ενημέρωσης. 6.Οι διαχειριστές τηλεοπτικού προγράμματος, οι μέτοχοί τους, καθώς και οι μέτοχοι των μετόχων αυτών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτοχρόνως σε εταιρεία που κατέχει άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ελεύθερης λήψης και σε εταιρεία που εκδίδει ημερήσια ή μη εφημερίδα. Οι διαχειριστές ραδιοφωνικού προγράμματος, οι μέτοχοί τους, καθώς και οι μέτοχοι των μετόχων αυτών δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ταυτοχρόνως σε εταιρεία που κατέχει άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού ελεύθερης λήψης και σε εταιρεία που εκδίδει ημερήσια η μη εφημερίδα. 7.Η ιδιότητα του διαχειριστή προγράμματος, του μετόχου του η των μετόχων αυτού, καθώς και η ιδιότητα του μέλους οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους των παραπάνω είναι ασυμβίβαστη με τη διενέργεια ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, την ιδιότητα του διαφημιστή, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 παρ. 7 του ν. 2328/1995 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 2429/1996), την ιδιότητα της κατόχου άδειας του παρόντος νόμου, καθώς και με την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται υπό τα στοιχείο β έως δ της παραγράφου 9 του προηγούμενου άρθρου. Η συμμετοχή του διαχειριστή προγράμματος, των μετόχων του ή των μετόχων αυτών σε άλλες εταιρείες που κατέχουν τις ιδιότητες ή ασκούν τις δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται μόνο όταν η συμμετοχή αυτή δεν καταλήγει σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στη σχετική αγορά ή δεν προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισμού. 8.Η απαγόρευση σύναψης με το Δημόσιο ή με νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα συμβάσεων εκτέλεσης δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της παραγράφου 6 του άρθρου 2 ισχύει και για τους διαχειριστές προγράμματος, των μετόχων τους ή των μετόχων αυτών με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις. 9.Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου αφορούν τα μέλη οργάνου διοίκησης της εταιρείας, τα διευθυντικά της στελέχη, καθώς και τον κατέχοντα οποιοδήποτε άλλη συναφή ιδιότητα. 10.Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση διαχειριστών προγραμμάτων αυτοπροβολής. Ως πρόγραμμα αυτοπροβολής θεωρείται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο κάθε είδους που αφορά αποκλειστικά την προβολή και προώθηση των αγαθών, υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων του διαχειριστή προγράμματος. 11.Δημόσια νομικά πρόσωπα, που δεν αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις, ιδρύματα του άρθρου 108 του Αστικού Κώδικα και σωματεία κάθε μορφής μπορούν να είναι διαχειριστές προγράμματος με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Το μεταδιδόμενο πρόγραμμα πρέπει να συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση των σκοπών τους. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση διαφημιστικών και συναφών προγραμμάτων. Άρθρο Άρθρο 4 Συμβάσεις κατόχου άδειας με διαχειριστές και προμηθευτές προγράμματος 1.Οι συμβάσεις που συνάπτει η κάτοχος άδειας με τους διαχειριστές προγράμματος είναι άκυρες αν δεν έχουν προηγουμένως εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. Οι συμβάσεις κατατίθενται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και διαβιβάζονται αμελλητί στο Ε.Σ.Ρ.. Η σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ. για την έγκριση η μη των συμβάσεων διατυπώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαβίβασής τους. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη οι συμβάσεις θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. 2.Οι συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνουν, ως ελάχιστο περιεχόμενο, όρους σχετικά με: 1)το είδος και τη στόχευση του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου. 2)τον ελάχιστο και μέγιστο χρόνο μετάδοσης του συνόλου του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου, 3)το χρησιμοποιούμενο διακριτικό τίτλο, 4)τον υπόχρεο για την εκπλήρωση των κάθε είδους υποχρεώσεων που απορρέουν από την εσωτερική και διεθνή νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και με τη νόμιμη κτήση των σχετικών δικαιωμάτων μετάδοσης, 5)το δικαιούχο των οικονομικών η άλλων ανταλλαγμάτων τα οποία θα καταβάλλονται από τρίτους για τη μετάδοση των διαφημιστικών και των συναφών μηνυμάτων, 6)το είδος του ανταλλάγματος που θα καταβάλλεται από το διαχειριστή στην κάτοχο ή από την κάτοχο στο διαχειριστή για τη μετάδοση του προμηθευόμενου οπτικοακουστικού περιεχομένου και 7)την τήρηση των κωδίκων δεοντολογίας που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2, καθώς και των λοιπών αρχών και κανόνων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για την εν γένει προστασία της προσωπικότητας, της αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου του ατόμου από το περιεχόμενο των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 3.Όταν η σύμβαση προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου συνάπτεται με διαχειριστές που είναι κάτοχοι άδειας λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, την οποία έχουν αποκτήσει βάσει του ν. 2328/1995 η της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας άλλου κράτους και η σύμβαση αυτή αφορά αποκλειστικά πρόγραμμα που μεταδίδεται ήδη σε ελεύθερη λήψη, η έγκριση της παρ. 1 δεν αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της. Η κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. δήλωση έναρξης συνεργασίας με διαχειριστή προγράμματος του προηγούμενου εδαφίου. Στη δήλωση αυτή πρέπει να περιέχονται οι όροι που αναφέρονται στα στοιχεία β, δ, ε και στ της παραγράφου 2. 4.Οι συμβάσεις που συνάπτουν η κάτοχος άδειας και οι διαχειριστές προγράμματος με προμηθευτές προγράμματος καταρτίζονται εγγράφως και υποβάλλονται στο Ε.Σ.Ρ. και στο Μητρώο Πνευματικών Δικαιωμάτων που τηρείται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μετάδοση του προγράμματος αυτού. Στις συμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενοι στα στοιχεία β και δ της παραγράφου 2 όροι. Η μη τήρηση των προηγούμενων εδαφίων έχει ως συνέπεια την απόλυτη ακυρότητα των συμβάσεων. 5.Απαγορεύεται η μετάδοση από την κάτοχο άδειας οπτικοακουστικού περιεχομένου που προμηθεύεται από διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος, εφόσον δεν έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Άρθρο Άρθρο 5 Διαδικασία χορήγησης αδειών παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών 1.Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να προκηρύσσεται συγκεκριμένος αριθμός αδειών παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών. Οι δίαυλοι συχνοτήτων και οι θέσεις εκπομπής που θα χρησιμοποιήσουν οι κάτοχοι των προκηρυσσόμενων αδειών αναφέρονται στην απόφαση της προκήρυξης και καθορίζονται με βάση: 1)είτε τους διαύλους συχνοτήτων που προβλέπονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης των άρθρων 1 παρ. 7 και 6 παρ. 4 του ν. 2328/1995 (χάρτης συχνοτήτων) για τους σταθμούς ελεύθερης λήψης και οι οποίοι παραμένουν αδιάθετοι μετά την περάτωση των διαδικασιών που προβλέπει ο ν. 2328/ 1995 για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας των σταθμών αυτών, 2)είτε τους διαύλους συχνοτήτων οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί στην Ελληνική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση Α.Ε. για τη μετάδοση του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματός της, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., 3)είτε τους διαύλους συχνοτήτων τους οποίους ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών προτείνει, μετά την υποβολή σχετικού ερωτήματος, στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των εκάστοτε ισχυόντων Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.) και Εθνικού Κατάλογου Ραδιοσυχνοτήτων (Ε.Κ.Ρ.), καθώς και των εν γένει τεχνολογικών εξελίξεων. 2.Η προκήρυξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και σε τρεις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας αναφέρεται τουλάχιστον στις κατηγορίες στοιχείων, δικαιολογητικών, μελετών κ.λπ. που ορίζονται στο άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος νόμου. 2.Οι αιτήσεις που κατατίθενται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους ελέγχονται ως προς τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ως προς την επάρκεια των απαιτούμενων από την προκήρυξη τεχνικών μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Οι πιο πάνω υπηρεσίες εκδίδουν αντίστοιχες θετικές ή αρνητικές βεβαιώσεις. Ακολούθως, οι αίτησεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί θετικές βεβαιώσεις διαβιβαζονται στο Ε.Σ.Ρ, και αξιολογούνται συγκριτικά με βάση τα κριτήρια και το σύστημα βαθμολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ 6 του ν. 2223/1995, εξαιρουμένου του χρονικού κριτηρίου. Κατά τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ειδική στόχευση του σχεδιαζόμενου προγράμματος. Το Ε.Σ.Ρ. καταρτίζει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός, αναλυτικό βαθμολογικό πίνακα για τις διαβιβαζόμενες αιτήσεις και διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη του για τη χορήγηση των σχετικών αδειών από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στους αιτούντες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. Για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του, το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλεί τους αιτούντες σε δημόσια ακρόαση. 4.Οι άδειες που χορηγούνται διαρκούν από 5 έως 15 έτη, ανάλογα με τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία και τα επενδυτικά σχέδια των αιτούντων. Ένα τουλάχιστον έτος πριν από τη λήξη της άδειας ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να την επαναπροκηρύξει για τις αντίστοιχες συχνότητες, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή αίτηση μπορεί να υποβάλλει και ο κάτοχος της άδειας που επαναπροκηρύσσεται. Ανανέωση των αδειών δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Άρθρο 6 Διαδικασία χορήγησης αδειών παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρου 1.Για τη χορήγηση άδειας προς παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω καλωδιακών δικτύων ή δορυφόρου οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Στην αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται δικαιολογητικά, μελέτες, σχέδια συμβάσεων ή προσύμφωνα και άλλα αναγκαία, κατά την κρίση των αιτούντων, στοιχεία τα οποία αφορούν τουλάχιστον: 1)τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόμο για την αποφυγή της οικονομικής συγκέντρωσης στον ευρύτερο τομέα της παροχής ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 2)τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα νόμο για την αποφυγή οικονομικής συγκέντρωσης στον τομέα της προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου. 3)τον έλεγχο της προέλευσης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την παροχή των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 4)τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των ενδιαφερόμενων φορέων, σε συνάρτηση με την αιτούμενη διάρκεια της άδειας, 5)το διακριτικό τίτλο (λογότυπο ή ηχητικό σήμα) με τον οποίο θα μεταδίδεται το πρόγραμμά τους, στ) το συνολικό χρόνο που θα καλύπτει το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το πρόγραμμα που θα προμηθεύονται από διαχειριστές η προμηθευτές προγράμματος, 6)τις γενικές υποχρεώσεις, καθώς και τις αρχές και τους κανόνες περιεχομένου του προγράμματος που καθορίζονται από τον παρόντα νόμο, 7)την προγραμματική πληρότητα, τη θεματική ποικιλία και την τυχόν ειδική στόχευση των παρεχόμενων προς το κοινό ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, θ)τη δέσμευση των ενδιαφερόμενων φορέων ότι θα τηρήσουν τις αρχές και του κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και τη συναφή νομοθεσία για το περιεχόμενο του μεταδιδόμενου προγράμματος και ιδίως σχετικά με: 8)την αντικειμενικότητα και την πολυμέρεια στην ενημέρωση, ii το σεβασμό της προσωπικότητας της αξιοπρέπειας και του ιδιωτικού βίου των ατόμων και ιδίως των ανηλίκων iii. τη μετάδοση διαφημιστικών και λοιπών συναφών προγραμμάτων, iν. τα δικαιώματα πνευματικης ιδιοκτησίας επί των μεταδιδόμενων προγραμμάτων καθε μορφης. 8)τη χρηση τεχνολογίας που θα καθιστα τεχνικα δυνατή τη μη πρόσβαση των ανηλίκων στις συνδρομητικές τηλεοπτικές υπηρεσίες, καθώς και την ειδική σήμανση επί της οθόνης των σχετικών εκπομπών, που θα προειδοποιεί για το τυχόν επιβλαβές για τους ανηλίκους περιεχόμενο του προγράμματος που ακολουθεί 10)τη χρήση συσκευών που επιτρέπουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εσωτερική νομοθεσία και στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την υπό όρους πρόσβαση των καταναλωτών σε όλες τις συνδρομητικές ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες που μεταδίδονται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο από το σύνολο των κατόχων άδειας του παρόντος νόμου, 11)το είδος των όρων πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 12)τις αντισταθμιστικές υπηρεσίες, τις οποίες επιθυμούν να προσφέρουν οι ενδιαφερόμενοι προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τους κοινωνικούς φορείς και 13)το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα αναπτύξει το σύνολο των σχεδιαζόμενων συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ως υποχρεωτική η υποβολή από τους ενδιαφερόμενους φορείς συγκεκριμένων δικαιολογητικών, μελετών και στοιχείων. 2.Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις διαβιβάζονται αμελλητί στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο εξετάζει αν οι ενδιαφερόμενοι φορείς πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την κατοχή άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και διατυπώνει σύμφωνη γνώμη προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για τη χορήγηση ή μη της άδειας. Η διατύπωση της σύμφωνης γνώμης του Ε.Σ.Ρ. γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την περιέλευση σε αυτό της αιτήσεως. Εάν η προθεσμία αυτή, παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αποφασίζει για τη χορήγηση, ή μη της άδειας χωρίς τη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. Η πιο πάνω προθεσμία αναστέλλεται για εύλογο χρονικό διάστημα σε περίπτωση μη υποβολής από τον ενδιαφερόμενο όλων των αναγκαίων, κατά την αιτιολογημένη κρίση του Ε.Σ.Ρ., στοιχείων. Κατά την εξέταση των αιτήσεων το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλεί τους αιτούντες σε δημόσια ακρόαση. Η διάρκεια των αδειών καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού, μετά από ειδική σύμφωνη, γνώμη του Ε.Σ.Ρ., από 5 έως 15 έτη, ανάλογα με τα υποβαλλόμενα οικονομικά στοιχεία και επενδυτικά σχέδια των αιτούντων. Η χορηγούμενη άδεια μπορεί μετά τη λήξη της να ανανεωθεί με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους και με την ίδια διαδικασία, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα μέσα στο τελευταίο πριν από τη λήξη της άδειας έτος. 3.Ο Υπουργός Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Ξ.Σ.Ρ. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις έργου με εξειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων και ιδίως του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α), για την επικουρία τους στη διαδικασία των άρθρων 5 και 6 ή στην εφαρμογή της εν γένει ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Άρθρο 7 άδειας 1.Στην άδεια για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών πρέπει να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία και όροι. 1)η επωνυμία και η έδρα της κατόχου της άδειας, 2)ο διακριτικός τίτλος της κατόχου και ο λογότυπος και το ηχητικό σήμα με τα οποία θα παρέχονται οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες, αντίστοιχα, 3)το τεχνικό μέσο μετάδοσης του ραδιοτηλεοπτικού σήματος και οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες η το χρησιμοποιούμενο δορυφορικό δυναμικό ή καλωδιακό δίκτυο, 4)το είδος των όρων πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, 5)η διάρκεια της άδειας, 6)ο επιτρεπόμενος συνολικός χρόνος μετάδοσης ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματος, ο οποίος υπολογίζεται σε ημερήσια βάση, 7)οι τυχόν οφειλόμενες αντισταθμιστικές υπηρεσίες και 8)οι κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 9 υποχρεώσεις και κάθε άλλος όρος ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται αναγκαία από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. 2. Οι άδειες του παρόντος νόμου μεταβιβάζονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία μόνο μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. Η νέα κάτοχος της άδειας πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., απαιτείται και για όλες ανεξαιρέτως τις μεταβιβάσεις και ενεχυριάσεις μετοχών της εταιρείας που κατέχει άδεια του παρόντος νόμου. Για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου η κάτοχος της άδειας οφείλει να κοινοποιήσει στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ. τις σχετικές συμβάσεις μεταβίβασης και ενεχυρίασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών, η υποχρέωση έγκρισης της παρούσας παραγράφου αφορά μόνο τις μεταβιβάσεις και ενεχυριάσεις μετοχών στο ίδιο πρόσωπο, με μία ή περισσότερες πράξεις, οι οποίες υπερβαίνουν το δυόμισι τοις εκατό (2.5%; του μετοχικού κεφαλαίου. Για τις συμβάσεις δανείων ή αλληλόχρεων λογαριασμών, τις οποίες καταρτίζει η κάτοχος με τρίτους ή με τους μετόχους της, εφαρμόζονται τα εδάφια β και γ της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2228/1995. 3.Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της κατόχου άδειας και σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., μπορεί να αναπροσαρμόζεται ο οριζόμενος στην άδεια συνολικός χρόνος του μεταδιδόμενου προγράμματος. Επίσης, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., μπορούν να τροποποιούνται οι όροι της άδειας που αναφέρονται στα στοιχεία ζ και η της παρ. 1. Η τροποποίηση της άδειας σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια συνεπάγεται την τροποποίηση των αντίστοιχων όρων της σύμβασης παραχώρησης. Άρθρο Άρθρο 8 Έλεγχος των προϋποθέσεων κατοχής της άδειας από το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. 1 Η κάτοχος άδειας, για να εγγραφεί στο προβλεπόμενο στο άρθρο 10α του π.δ. 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ 2 του π.δ. 310/1996 (ΦΕΚ 214 Α), Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, υποχρεούται να υποβάλλει τα παρακάτω στοιχεία: α) Τα στοιχεία που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της υπ. αριθμ. Κ3-4114/22-31.12.1986 απόφασης του Υπουργού Εμπορίου (ΦΕΚ 946 Β), όπως αυτή ισχύει, καθώς και όλες τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των στοιχείων αυτών. β) Αναλυτική κατάσταση, μετόχων. Εφόσον από την κατάσταση αυτή προκύπτει ότι οι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες εταιρείες οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, η κάτοχος άδειας υποχρεούται να υποβάλλει πρόσθετη αναλυτική κατάσταση με τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που είναι μέτοχοι στις εταιρείες αυτές, εκτός αν πρόκειται για εταιρείες που υπάγονται στην εξαίρεση του άρθρου 2 παρ. 2 του παρόντος νόμου. Η υποχρέωση υποβολής της πρόσθετης αυτής κατάστασης ισχύει και για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση μετοχών και συνοδεύεται από δήλωση στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των νέων μετόχων. Ειδικά για τη μεταβίβαση των μετοχών κατόχου άδειας που είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο αξιών, η ανωτέρω κατάσταση υποβάλλεται συγκεντρωτικά για κάθε μήνα μέχρι την πέμπτη (5η) ημέρα του επόμενου μήνα. Για τις κατόχους άδειας που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών οι προηγούμενες καταστάσεις μετόχων συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένα αντίγραφα του προβλεπόμενου στην αντίστοιχη νομοθεσία βιβλίου μετόχων. γ) Αντίγραφο του ισολογισμού και των συνοπτικών λογιστικών καταστάσεών τους. 2.Οι μέτοχοι κατόχου άδειας, οι μέτοχοί τους, καθώς και τα μέλη των οργάνων διοίκησης της κατόχου και των εταιρειών μετόχων της υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ., τον Ιανουάριο κάθε έτους, τα παρακάτω στοιχεία: 1)αντίγραφο της δηλώσεως των άρθρων 24 και 25 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α), 2)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. στην οποίο θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους. 3)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρεχει στο πρόσωπό τους κανένα απο τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 4, 6 και 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. 4)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, 5)επαρκή οικονομικοτεχνικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιχειρηματική και οικονομική τους αυτοτέλεια, εφόσον πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα της παρ. 11 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, 6)αντίγραφο ποινικού μητρώου (τύπου Α), εφόσον πρόκειται για μετόχους που κατέχουν ποσοστό του κεφαλαίου των εταιρειών αυτών μεγαλύτερο του 2.5%. Για τις εταιρείες μετόχους που είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου μεγαλύτερο του ενάμισι τοις εκατό (1,5%) 3.Οι διαχειριστές προγράμματος για να εγγραφούν στο Μητρώο Επιχειρήσεων που τηρείται στο Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να υποβάλλουν τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρ. 1 υπό στοιχεία α και β. Οι μέτοχοι των διαχειριστών του προγράμματος, οι μέτοχοι τους, καθώς και τα μέλη των οργάνων της διοίκησής τους υποχρεούνται να υποβάλλουν στην ίδια υπηρεσία τον Ιανουάριο κάθε έτους τα παρακάτω στοιχεία: 1)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρονται όλοι οι εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, καθώς και οι εκ πλαγίου μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενείς τους, 2)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, 3)υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν συμμετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες μέσων μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, 4)επαρκή οικονομικοτεχνικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η επιχειρηματική και οικονομική τους αυτοτέλεια εφόσον πρόκειται για συγγενικά πρόσωπα της παρ. 4 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Για τις εταιρείες μετόχους που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο η υποχρέωση υποβολής στοιχείων της παραγράφου αυτής αφορά μόνον όσες κατέχουν ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της κατόχου μεγαλύτερο του ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Επίσης εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής όλων των παραπάνω στοιχείων οι διαχειριστές προγράμματος που κατέχουν άδεια σταθμού ελεύθερης λήψης και υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 2. 3 και 4 του π.δ. 310/1996. 4.Σε περίπτωση που τα στοιχεία των προηγούμενων παραγράφων είναι ελλειπή το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας τάσσει εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωση τους. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 στοιχεία β, δ και ε του παρόντος νόμου. 5.Οι εταιρείες που ασκούν τις αναφερόμενες στα στοιχεία β, γ και δ του άρθρου 2 παρ. 9 δραστηριότητες υποχρεούνται να υποβάλλουν για την εγγραφή τους στο Μητρώο Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1 στοιχεία α και β του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες που ασκούν τις αναφερόμενες στο στοιχείο α της παρ. 9 του άρθρου 2 δραστηριότητες υποχρεούνται να υποβάλλουν μόνο τα στοιχεία που προβλέπονται στην παρ. 1 στοιχείο α του παρόντος άρθρου. Οι συμβάσεις τις οποίες συνάπτει η κάτοχος άδειας του παρόντος νόμου με εταιρείες που ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 2 παρ. 9 στοιχεία α έως δ του παρόντος νόμου δραστηριότητες, καθώς και με εταιρείες διαχειριστές προγράμματος είναι άκυρες, αν οι εταιρείες αυτές δεν έχουν προηγουμένως εγγραφεί σε ειδική μερίδα του Μητρώου Επιχειρήσεων του Τμήματος Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. 6.Οι συμβάσεις που συνάπτουν οι κάτοχοι άδειας του παρόντος νόμου με τις εταιρείες που ασκούν τις αναφερόμενες υπό τα στοιχεία α εως δ της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου δραστηριότητες κατατίθενται υποχρεωτικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σύναψη τους στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ.. 7.Το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ ελέγχει τη συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατοχή της άδειας του παρόντος νόμου κάθε φορά που το κρίνει σκόπιμο, ιδίως ύστερα από έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον και πάντως μια φορά κάθε έτος. Τον έλεγχο αυτόν ασκεί επίσης το Ε.Σ.Ρ. ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να τάσσει εύλογη προθεσμία για τη διενέργειά του. Το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας ελέγχει τη λειτουργία των εταιρειών που κατέχουν άδεια του παρόντος νόμου, καθώς και των διαχειριστών προγράμματος, με όλους τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 1 παρ. 17 του ν. 2328/1995 και στο άρθρο 10α του π.δ. 213/1995, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 310/1996. 8.Για τη διαπίστωση από το Ε.Σ.Ρ. ή άλλα όργανα, αν η δραστηριότητα της κατόχου της άδειας των μετόχων της ή των μέτοχων αυτών, καθώς και η δραστηριότητα των φορέων του άρθρου 2 παρ. 9 που συνεργάζονται με αυτήν συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που τυχόν κατέχουν τα πρόσωπα αυτά στη σχετική αγορά ή νοθεύει εν γένει τον ελεύθερο ανταγωνισμό, λαμβάνοντα ιδίως υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: η τηλεθέαση ή ακροαματικότητα ο αριθμός συνδρομητών, το μερίδιο συμμετοχής στην αγορά ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή σε άλλους κρίσιμους τομείς δραστηριοτήτων, το μερίδιο συμμετοχής στη συνολική διαφημιστική δαπάνη, το συνολικό ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων, το ύψος και η συχνότητα των συναλλαγών μεταξύ συγκεκριμένων εταιρειών, ο πραγματικός έλεγχος επί των εταιρικών αποφάσεων. Άρθρο 9 1.Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ωρών ημερησίως οφείλει να αναθέτει δωρεάν τη διαχείριση προγράμματός της σε έναν ή περισσότερους δημόσιους φορείς, με εξαίρεση την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., για τη μετάδοση εκπομπών που συνδέοντα: με την εκπλήρωση των σκοπών τους. Ο καθορισμός του διαθέσμου συνολικού χρόνου μετάδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του αναφερόμενου στην άδεια χρόνου προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση αυτή θεωρείται ότι έχει εκπληρωθεί με τη δωρεάν διάθεση είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ημερήσιου προγράμματος. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περισσοτερων δημόσιων φορέων η επιλογή τους και ο καταμερισμός του διαθέσιμου χρόνου γίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η δωρεάν ανάθεση διαχείρισης προγράμματος στον ίδιο δημόσιο φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα δύο (2) έτη. Εκ νέου ανάθεση στον ίδιο δημόσιο φορέα επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από άλλους δημόσιους φορείς. Ανεξαρτήτως και πέραν της κατά τα ανωτέρω υποχρεώσεως είναι επίσης υποχρεωτική και χωρίς χρονικούς περιορισμούς η δωρεάν ανάθεση στη Βουλή των Ελλήνων της διαχείρισης ενός από τα προγράμματα της από κάθε κάτοχο άδειας. Η πρόσβαση στα προγράμματα αυτής της παραγράφου μπορεί, εφόσον είναι τεχνικά δυνατόν, να μην τελεί υπό όρους, σύμφωνα με σχετική δήλωση που απευθύνει εγγράφως ο δημόσιος φορέας προς την κάτοχο της άδειας. 2.Η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων σαράντα (240) ωρών ημερησίως οφείλει, μετά ένα (1) έτος από την έναρξη μετάδοσης του προγράμματός της, να εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε νέους διαχειριστές προγράμματος να συνάπτουν συμβάσεις με αυτήν με εύλογους και ισότιμους όρους. 0 συνολικός διαθέσιμος χρόνος, καθώς και η επιλογή των νέων διαχειριστών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., με κριτήριο τις συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν κάθε φορά στη ραδιοτηλεοπτική αγορά και την ανάγκη ύπαρξης πολιτικής και πολιτισμικής πολυμέρειας στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο διατιθέμενος στους διαχειριστές αυτούς συνολικός χρόνος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του μεταδιδόμενου προγράμματος. 3.Η κάτοχος άδειας, κατά την παροχή προς τους συνδρομητές της υπηρεσιών ηλεκτρονικού οδηγού προγραμμάτων, οφείλει να μεταχειρίζεται εύλογα και ισότιμα όλους τους διαχειριστές προγραμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η κάτοχος άδειας οφείλει να επιτρέπει στους διαχειριστές προγράμματος την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού οδηγού του προγράμματός τους, στα πλαίσια του βασικού οδηγού προγράμματος της κατόχου. Τα προγράμματα, η διαχείριση των οποίων ανατίθεται σύμφωνα με την παρ. 1 σε δημόσιους φορείς, καταλαμβάνουν υποχρεωτικά τις πρώτες κατ αύξοντα αριθμό θέσεις προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό οδηγό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και στην περίπτωση που διαχειριστής προγράμματος είναι η Βουλή των Ελλήνων ή η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και κατά προτεραιότητα. 4.Οι όροι των συμβάσεων και των εν γένει συμφωνιών που καταρτίζονται για τη μετάδοση των προγραμμάτων που προβλέπονται σε όλες τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται από την κάτοχο άδειας στο Ε.Σ.Ρ., το οποίο διατυπώνει προς τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τη σύμφωνη γνώμη του για την έγκρισή τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι σχετικοί συμβατικοί όροι θεωρείται ότι έχουν εγκριθεί. Εάν διαπιστωθεί ότι οι υποβαλλόμενοι όροι δεν είναι εύλογοι, ισότιμοι και δίκαιοι, ιδίως όσον αφορά το χρόνο μετάδοσης του προγράμματος, το περιεχόμενό τους, είναι δυνατόν να καθορίζεται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μετά από σχετική πρόταση του Ε.Σ.Ρ., η οποία διατυπώνεται ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων. Ο καθορισμός των συμβατικών όρων σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου δεσμεύει όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 5.Η κάτοχος άδειας και οι φορείς του άρθρου 2 παρ. 9 στοιχεία β και γ οφείλουν να αποφεύγουν κάθε πράξη η παράλειψη που θα παρεμπόδιζε τη δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας στην εγχώρια αγορά των συσκευών η του αναγκαίου λογισμικού με τα οποία καθίσταται δυνατή, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στην εσωτερική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπό όρους πρόσβαση των καταναλωτών σε όλες τις συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες που παρέχονται με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο ή μέσο από κάθε κάτοχο άδειας. Οι οικονομικοί και λοιποί όροι που περιλαμβάνονται σε συμβάσεις, που καταρτίζονται σχετικά με την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, πρέπει να είναι εύλογοι και δίκαιοι για όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Οι προτεινόμενοι από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη όροι υποβάλλονται για έγκριση από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ.. Εάν διαπιστωθεί ότι οι προτεινόμενοι όροι δεν είναι εύλογοι και δίκαιοι, το περιεχόμενό τους καθορίζεται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο διατυπώνει, ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων, τη πρότασή του στον Υπουργό. Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης. Ο καθορισμός των συμβατικών όρων, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, δεσμεύει όλα τα αντισυμβαλλόμενα μέρη. 6.Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας ή φορέας του άρθρου 2 παρ. 9 στοιχεία β και γ αρνείται να προβεί σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη των συμβάσεων που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προηγούμενων παραγράφων, διατάσσονται σε βάρος του, μετά από αίτηση παντός έχοντος έννομο συμφέρον, τα προσφορότερα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η μη συμμόρφωση της κατόχου άδειας στην απόφαση του δικαστηρίου που διατάσσει τα ασφαλιστικά μέτρα, επισύρει την κύρωση της ανάκλησης της άδειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12. 7.Η κάτοχος άδειας οφείλει να καταβάλλει για την απόκτηση της άδειας οικονομικό αντάλλαγμα ύψους δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) δραχμών για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού σε ημερήσια βάση χρόνου μετάδοσης τηλεοπτικού προγράμματος, καθώς και τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, όπως οι χρόνοι αυτοί προσδιορίζονται στην άδεια του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Το σχετικό ποσό καταλογίζεται με πράξη του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η οποία εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη χορήγηση της άδειας του άρθρου 7. Επίσης, η κάτοχος άδειας παροχής συνδρομητικών υπηρεσιων μέσω δορυφόρου ή καλωδιακών δικτύων οφείλει να καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα ύψους μισό τοις εκατό (0,5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της, αυξανόμενο κάθε δύο έτη κατά το ίδιο ποσοστό (0,5% για το πρώτο και δεύτερο έτος, 1% για το τρίτο και τέταρτο έτος κ.ο.κ.). Η κάτοχος άδειος παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών, μέσω επίγειων αποκλειστικά πομπών, οφείλει να καταβάλλει ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα ύψους τρεισήμισι τοις εκατό (3.5%) επί των αντίστοιχων ακαθάριστων εσόδων της. Τα ετήσια οικονομικά ανταλλάγματα καταλογίζονται με πράξη του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 8.Τα οικονομικά ανταλλάγματα της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλοντα υπέρ του Δημοσίου και ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) από αυτά αποδίδεται, μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την επίτευξη των σκοπών της ενίσχυσης του εποπτικού ρόλου του Ε.Σ.Ρ. και της παράγωγης και ανάπτυξης ενημερωτικών, επιμορφωτικών και πολιτισμικών προγραμμάτων και υπηρεσιών από την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Ειδικά τα οικονομικά ανταλλάγματα που καταβάλλονται για παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω συχνότητας της Ε.Ρ.Τ. αποδίδονται στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στο σύνολό τους και διατίθενται αποκλειστικά για το σκοπό της ανάπτυξης της παραγωγής των προγραμμάτων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορεί να αναπροσαρμόζονται τα οικονομικά ανταλλάγματα της παραγράφου αυτής και να καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής τους. Ειδικά για την παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών μέσω συχνότητας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. η κοινή απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Η είσπραξη των σχετικών ποσών γίνεται με τη διαδικασία του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων. 9.Η κάτοχος της άδειας μέσα σε ένα (1) μήνα από την κατάρτιση της σύμβασης παραχώρησης οφείλει να καταθέσει για την τήρηση των υποχρεώσεων που θεσπίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τους όρους της συμβάσεως εγγυητικές επιστολές αξιόχρεου πιστωτικού ιδρύματος ύψους εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (150.000.000) δραχμών για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες του συνολικού χρόνου τηλεοπτικού προγράμματος με ανώτατο όριο το ποσό του ενάμισι δισεκατομμυρίου (1.500.000.000) και πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών για αντίστοιχο χρόνο ραδιοφωνικού προγράμματος, με ανώτατο όριο το ποσό των πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000) δραχμών, όπως οι χρόνοι αυτοί προσδιορίζονται στην άδεια του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. Για την κατάπτωση και αντικατάσταση των επιστολών αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 22 του ν. 2328/1995. Το ύψος των εγγυητικών επιστολών μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 10.Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1866/1989 (ΦΕΚ 222 Α) και του π.δ. 212/1995 (ΦΕΚ 112 Α) εφαρμόζονται αναλόγως και στις κατόχους άδειας του παρόντος νόμου, των προβλεπόμενων ποσοστών μειωμένων κατά το ήμισυ. 11.Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν τη δωρεάν μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού περιεχομένου διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων (4) πρώτων λεπτών της ώρας για κάθε είκοσι τέσσερις (24) ώρες μεταδιδόμενου προγράμματος, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία μετάδοσης που προβλέπονται στην 24/1/2.1.1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 11 Β). 12.Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να μεριμονούν για την κατανόηση από κωφά άτομα ενός πεντάλεπτου τουλάχιστον καθημερινού δελτίου ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, εφόσον στο πρόγραμμά τους περιλαμβάνονται ενημερωτικές εκπομπές. Επίσης οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διασφαλίζουν την κατανόηση από κωφά και τυφλά άτομα ενός ημίωρου ανά δεκαπενθήμερο προγράμματος ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Οι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας επιλέγονται με βάση σχετικό κατάλογο που υποβάλλεται στην κάτοχο της άδειας από την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος. 13.Η κάτοχος της άδειας έχει την υποχρέωση να λαμβάνει μέτρα για την κατάρτιση και διαρκή επανεκπαίδευση του προσωπικού που απασχολεί στη χρήση των νέων εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας στην παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 14.Η κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί όλες τις διατάξεις της εργατικής και κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας που ισχύουν για τους εργαζόμενους στους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης. 15.Για την εφαρμογή των διατάξεων περί αγγελιοσήμου και ειδικού φόρου διαφημίσεων, στην έννοια του τηλεοπτικού σταθμού περιλαμβάνεται και η κάτοχος της άδειας του παρόντος νόμου. Κατ εξαίρεση, απαλλάσσονται από την επιβολή αγγελιοσήμου και του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των διαφημίσεων οι διαφημίσεις που μεταδίδονται από κάτοχο άδειας ή διαχειριστή προγράμματος αλλοδαπής εθνικότητας, αντιστοίχως, πριν ή μετά ή κατά τη διάρκεια αμιγώς ξενόγλωσσων και μη υποτιτλισμένων ή μεταγλωττισμένων ραδιοφωνικών η τηλεοπτικών εκπομπών και προγραμμάτων, εφόσον η γλώσσα και η γραφή που χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις αυτές δεν είναι η ελληνική (σε γλώσσα πρωτοτύπου, με μεταγλώττιση ή υποτιτλισμό). Οι διαφημίσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υπόκεινται στην επιβολή αγγελιοσήμου και ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των διαφημίσεων, εφόσον μεταδίδονται πριν ή μετά ή κατά τη διάρκεια ελληνόφωνων, μεταγλωττισμένων ή υποτιτλισμένων προγραμμάτων ή εκπομπών, που ακολουθούν ή προηγούνται αμιγώς ξενόγλωσσων προγραμμάτων ή εκπομπών. 16.Στην έννοια της άδειας τηλεοπτικού σταθμού του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 Α) περιλαμβάνεται και η άδεια του παρόντος νόμου. Επίσης οι κάτοχοι άδειας περιλαμβάνονται στην έννοια των ραδιοτηλεοπτικών μέσων για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9 και 30 του ν. 2429/1996. 17.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και γνώμη του Ε.Σ.Ρ. και του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών (άρθρο 12 του ν. 2251/1994, ΦΕΚ 191 Α) καταρτίζεται Χάρτης για την ορθή και ιδίως μη καταχρηστική εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν οι κάτοχοι της άδειας για την παροχή προς τους καταναλωτές συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Στο Χάρτη μπορεί να προβλέπεται ειδική διαδικασία για την αποζημίωση των συνδρομητών, καθώς και το ύψος αυτής, σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις της κατόχου της άδειας ή των συμβαλλόμενων με αυτήν εταιρειών του άρθρου 2 παρ. 9. Η κατάρτιση του Χάρτη δεν απαλλάσσει την κάτοχο της άδειας και τις λοιπές εταιρείες του προηγούμενου εδαφίου από την υποχρέωση να τηρούν την εν γένει νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών. 18.Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς όρους των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του Ε.Σ.Ρ. στο σύνολο των παρεχόμενων από αυτές ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Άρθρο Άρθρο 10 Αρχές και κανόνες περιεχομένου του προγράμματος 1.Οι διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 έως 12, 14, 17 και 22 του ν. 2328/1995 σχετικά με το σεβασμό της προσωπικότητας, του ιδιωτικού βίου και της εν γένει συμμετοχής του ατόμου στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, τους όρους και τις προϋποθέσεις μετάδοσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών διαφημίσεων και άλλων συναφών μηνυμάτων, την προστασία της παιδικής ηλικίας, τη διασφάλιση της πολιτικής πολυφωνίας και της πρόσβασης των κομμάτων στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, καθώς και με την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και των εν γένει συμφερόντων των πολιτών, εφαρμόζονται και ως προς το περιεχόμενο των συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. 2.Οι κώδικες δεοντολογίας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 1865/1989, καθώς και αυτοί που καταρτίζονται από το Ε.Σ.Ρ. και εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 15 του ν. 2328/1995 αφορούν και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που μεταδίδεται από κατόχους άδειας του παρόντος νόμου. Ως τηλεοπτικοί σταθμοί που διατυπώνουν τη σχετική τους γνώμη κατά τη διαδικασία κατάρτισης των προαναφερθέντων κωδίκων δεοντολογίας λογίζονται και οι κάτοχοι άδειας του παρόντος νόμου, καθώς και οι διαχειριστές προγράμματος. Είναι δυνατή η έκδοση αυτοτελούς κώδικα δεοντολογίας για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Οι κώδικες δεοντολογίας της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και ειδικότερους κανόνες για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος νόμου. Η κάτοχος της άδειας μπορεί να υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. κώδικα δεοντολογίας για το περιεχόμενο του οποίου αυτοδεσμεύεται. Το περιεχόμενο του κώδικα αυτού πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κώδικες δεοντολογίας των εδαφίων α και γ. 3.Η κάτοχος της άδειας οφείλει να εξασφαλίζει τη μετάδοση προς το κοινό οπτικοακουστικού περιεχομένου με γλώσσα του πρωτοτύπου την ελληνική σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του υπολογιζόμενου σε μηνιαία βάση συνολικού χρόνου μετάδοσης. Η κάτοχος άδειας οφείλει να εξασφαλίζει τον υποτιτλισμό ή τη μεταγλώττιση στην ελληνική γλώσσα του τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον του συνόλου του μεταδιδόμενου ξενόγλωσσου οπτικοακουστικού περιεχομένου κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας της. Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε επόμενο έτος και μέχρι του ποσοστού του πενήντα τοις εκατό (50%). Για τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού εξαιρείται το οπτικοακουστικό περιεχόμενο μουσικού αποκλειστικά χαρακτήρα. 4.Η κάτοχος άδειας οφείλει να μεριμνά ώστε το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τουλάχιστον του συνολικού χρόνου των τηλεοπτικών προγραμμάτων, που Μεταδίδει το πρώτο έτος λειτουργίας της, να αποτελείται από ευρωπαϊκά έργα κατά την έννοια του άρθρου 6 της Οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ. (L 298/24/17.10.1989), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/36/Ε.Ε. (L 202/ 60/30.7.1997). Το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου αυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για κάθε επόμενο έτος μέχρι το ποσοστό του σαράντα πέντε τοις εκατό (45%). Ο υπολογισμός των ποσοστών αυτής της παραγράφου γίνεται με βάση τον ετήσιο συνολικό χρόνο μετάδοσης και εξαιρείται ο χρόνος των ειδήσεων, των διαφημίσεων και των μηνυμάτων τηλεαγοράς. 5.Η κάτοχος άδειας μεριμνά ώστε το δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του υπολογιζόμενου σε ετήσια βάση συνολικού χρόνου των μεταδιδόμενων τηλεοπτικών προγραμμάτων, εξαιρουμένου του χρόνου των ειδήσεων, των αθλητικών εκδηλώσεων, των τηλεοπτικών παιχνιδιών, των διαφημίσεων και των μηνυμάτων τηλεαγοράς να αφιερώνεται σε έργα ανεξάρτητων παραγωγών, κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας 89/552/Ε.Ο.Κ.,, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Οδηγία 97/36/Ε.Ε.. 6.Η τηλεοπτική μετάδοση κινηματογραφικού έργου από κάτοχο άδειας του παρόντος νόμου επιτρέπεται μόνο κατά τις χρονικές περιόδους που έχουν συμφωνηθεί με τους κατόχους των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 7.Μέσα στο πρώτο δίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους η κάτοχος άδειας υποβάλλει στο Ε.Σ.Ρ. και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναλυτικές καταστάσεις του μεταδοθέντος κατά το παρελθόν έτος οπτικοακουστικού περιεχομένου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση στην οποία σημειώνεται ο συνολικός χρόνος μετάδοσης ανά κατηγορία προγραμμάτων (όπως έργα με γλώσσα πρωτοτύπου την ελληνική, ξενόγλωσσα προγράμματα, ανεξάρτητες παραγωγές, ευρωπαϊκά έργα). Επίσης, οι κάτοχοι της άδειας οφείλουν να υποβάλλουν κάθε τρεις (3) μήνες στο Ε.Σ.Ρ. αναλυτικό πίνακα, σε μηχανογραφημένη μορφή, του μεταδοθέντος κατά την περίοδο αυτή προγράμματος, στον οποίο θα αναφέρονται η διάρκεια κάθε εκπομπής και τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας των φορέων που προμήθευσαν το πρόγραμμα αυτό στην κάτοχο της άδειας. Άρθρο Άρθρο 11 Ελευθερία πρόσβασης του κοινού στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική μετάδοση εκδηλώσεων μείζονος σημασίας 1.Οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί ελεύθερης λήψης, οι κάτοχοι άδειας του παρόντος νόμου, καθώς και οι διαχειριστές ή προμηθευτές προγράμματος δεν επιτρέπεται να ασκούν δικαιώματα που τυχόν έχουν αποκτήσει για την αποκλειστική μετάδοση εκδηλώσεων, που θεωρούνται ότι έχουν μείζονα σημασία για την ελληνική κοινωνία ή για την κοινωνία άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η ευρεία πρόσβαση του ελληνικού κοινού η του κοινού του άλλου κράτους - μέλους, αντίστοιχα, στη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση των εκδηλώσεων αυτών. Η ευρεία πρόσβαση εξασφαλίζεται με την κατά περίπτωση δυνατότητα του κοινού να παρακολουθεί τις εκδηλώσεις αυτές και από ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης μέσω ολικής ή μερικής απευθείας κάλυψης ή, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος, μέσω ολικής η μερικής αναμετάδοσης. 2.Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση, των Υπουργών Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού καταρτίζεται κατάλογος διεθνών, εθνικών ή τοπικών εκδηλώσεων μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία. Με το προεδρικό διάταγμα προσδιορίζεται και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να μεταδίδονται οι εκδηλώσεις αυτές (ολική ή μερική απευθείας κάλυψη, ολική ή μερική αναμετάδοση). Με το προεδρικό διάταγμα μπορεί να οριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη γεωγραφική εμβέλεια, εντός της οποίας οφείλουν να εκπέμπουν οι φορείς της παραγράφου 1 προκειμένου να αποκτήσουν νομίμως αποκλειστικό δικαίωμα μετάδοσης συγκεκριμένης κατηγορίας εκδηλώσεων. Ο χαρακτηρισμός μιας διοργάνωσης ή άλλου συμβάντος ως εκδήλωσης μείζονος σημασίας γίνεται με κριτήριο τον ειδησεογραφικό αποκλειστικά χαρακτήρα τους ή το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για το ευρύ κοινό, στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή σε σημαντικό τμήμα αυτής. 3.Οι συμβάσεις που καταρτίζουν οι φορείς της παραγράφου 1 για την απόκτηση αποκλειστικών δικαιωμάτων ραδιοφωνικής ή τηλεοπτικής μετάδοσης, μέσα στην ελληνική επικράτεια ή στην επικράτεια άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε είδους εκδηλώσεων δεν ισχύουν πριν κοινοποιηθούν στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και στο Ε.Σ.Ρ.. 4.Είναι άκυροι οι όροι των συμβάσεων με τους οποίους οι φορείς της παραγράφου 1 αποκτούν δικαιώματα αποκλειστικής μετάδοσης εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο προβλεπόμενο στην παράγραφο 2 προεδρικό διάταγμα ή στους καταλόγους εκδηλώσεων μείζονος σημασίας που καταρτίζουν τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετάδοση των εκδηλώσεων αυτών στην επικράτειά τους. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 181 του Αστικού Κώδικα. Το Ε.Σ.Ρ. διαπιστώνει την ακυρότητα, κοινοποιεί αμέσως την απόφαση του στους συμβαλλόμενους και ενημερώνει εγγράφως όλους τους φορείς της παραγράφου 1, το πρόγραμμα των οποίων λαμβάνεται μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας, εφόσον πρόκειται για τη μετάδοση εκδήλωσης που περιλαμβάνεται στο προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2 ή την αρμόδια για την εποπτεία των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών αρχή του κράτους, στην επικράτεια του οποίου επρόκειτο να λάβει χώρα η μετάδοση, για την οποία είχαν αποκτηθεί τα σχετικά αποκλειστικά δικαιώματα. 5.Σε περίπτωση που η κάτοχος άδειας του παρόντος νόμου παρέχει προς το κοινό ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές υπηρεσίες έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, η μετάδοση εκδηλώσεων, βάσει σχετικού αποκλειστικού δικαιώματος, υπόκειται σε ιδιαίτερη τιμολόγηση για κάθε ενότητα εκδηλώσεων. 6.Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μετά τις 30 Ιουνίου 1997 και αφορούν εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2. Τυχόν ανανέωση σύμβασης που είχε συναφθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 1997 θεωρείται ως κατάρτιση νέας σύμβασης. Άρθρο 12 1.Σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των λοιπών διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την παροχή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και των όρων της σύμβασης παραχώρησης, το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει, αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης η καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις: 1)σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων, 2)πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο (10.000.000 έως 1.000.000.000) δραχμές, 3)προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής που μεταδίδεται από την κάτοχο της άδειας, 4)προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της λειτουργίας της σύμβασης την οποία έχει συνάψει κάτοχος της άδειας με ορισμένο διαχειριστή ή προμηθευτή προγράμματος ή οριστική λύση της σύμβασης αυτής, 5)προσωρινή αναστολή της ισχύος ή ανάκληση της άδειας. Η επιβολή της κυρώσεως αυτής έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την ισόχρονη αναστολή της λειτουργίας της σύμβασης παραχώρησης ή την οριστική λύση της σύμβασης αυτής και 6)κυρώσεις ηθικού περιεχομένου (όπως υποχρεωτική μετάδοση ανακοίνωσης σχετικά με τις λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις). Το Ε.Σ.Ρ. διαβιβάζει αμελλητί την απόφαση του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει την πράξη επιβολής. 2.Στην περίπτωση που η παραβίαση οφείλεται σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο το οποίο η κάτοχος της άδειας προμηθεύεται από διαχειριστή προγράμματος, τα πρόστιμα που προβλέπονται στο παρόν άρθρο επιβάλλονται αυτοτελώς τόσο στο διαχειριστή του προγράμματος όσο και στην κάτοχο της άδειας. 3.Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, τον αριθμό των συνδρομητών, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύφος της επένδυσης που έχε; πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί το ύφος των εσόδων από τις χρηματικές συνδρομές και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών. 4.Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων των υπό γ, δ και ε περιπτώσεων ή προστίμου άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Ε.Σ.Ρ . 5.Η επιβολή των υπό στοιχεία γ και ε κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από την υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης επιβολής. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομέλειας του οργάνου. 6.Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να αποφασίζει σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή του ερωτήματος, έκτος εάν του ταχθεί μικρότερη προθεσμία Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η πράξη επι0ολης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδεται χωρίς την απόφαση του Ε.Σ.Ρ.. 7.Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 πρόσημα επιβάλλονται από κοινού και σε ολόκληρο στην εταιρεία που κατέχει την άδεια και ατομικά στο νόμιμο ή τους περισσότερους νόμιμους εκπροσώπους της, σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της και σε όλους τους μετόχους της που κατέχουν ποσοστό μετοχών μεγαλύτερο του δυόμισι τοις εκατό (2,5%). 8.Η εκτέλεση των υπό στοιχεία γ και ε κυρώσεων της παρ. 1 εξασφαλίζεται με κάθε τεχνικό μέσο. Επίσης, η επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη τυχόν ποινικής ή αστικής ευθύνης. 9.Σε περίπτωση που από τη διασταύρωση των στοιχείων, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή μετά από οποιονδήποτε άλλο έλεγχο, το Τμήμα Ελεγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. διαπιστώσει ότι οι προϋποθέσεις του άρθρου 2 έχουν πάψει να συντρέχουν στο πρόσωπο κατόχου άδειας παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης, επιβάλλεται η κύρωση της ανάκλησης της άδειας σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, αφού προηγηθεί σχετική σύσταση συμμόρφωσης μέσα σε ορισμένη εύλογη προθεσμία. Με την ίδια διαδικασία επιβάλλεται η διακοπή μετάδοσης των προγραμμάτων που ο κάτοχος προμηθεύεται από διαχειριστή ή προμηθευτή προγράμματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η έλλειψη των προϋποθέσεων αυτών συντρέχει στο πρόσωπο των μετόχων εφαρμόζονται αναλογικά οι κυρώσεις της παρ. 14 του άρθρου 1 του ν. 2328/1995, αφού προηγηθεί σχετική σύσταση συμμόρφωσης μέσα σε ορισμένη εύλογη προθεσμία 10.Η μη συμμόρφωση των τηλεπικοινωνιακών φορέων στην υποχρέωση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο τέταρτο άρθρο παρ. 1 του ν. 2246/1994 (ΦΕΚ 172 Α), όπως ισχύει, ή την κύρωση της ανάκλησης της άδειάς τους. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών. Άρθρο Άρθρο 13 Σύσταση θυγατρικής εταιρείας της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. 1.Συνίσταται θυγατρική ανώνυμη εταιρεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με αντικείμενο την παροχή προς το κοινό συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών. Για την παροχή των υπηρεσιών αυτών δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ούτε η σύναψη σύμβασης παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών απο ανώνυμη εταιρεία στην οποία συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο η θυγατρική εταιρεία της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. 2.Στην εταιρεία μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Το ιδρυτικό καταστατικό, κάθε μεταγενέστερη τροποποίηση του, καθώς και κάθε μεταβίβαση ή ενεχυρίαση μετοχών της εταιρείας εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Η εν γένει οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της γίνεται, κατά παρέκκλιση απ όλες τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής εταιρείας διορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., η οποία λαμβάνεται ύστερα από γνώμη των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας και εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 3.Όλες οι προϋποθέσεις και υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την κάτοχο άδειας και τους συμβαλλόμενους με αυτή φορείς του άρθρου 2 παρ. 9 ισχύουν και για την παραπάνω εταιρεία καθώς και για τους ιδιωτικούς φορείς που συμμετέχουν ή συμβάλλονται με αυτή. Ο διαρκής έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων αυτών διενεργείται από το Τμήμα Ελέγχου και Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ.. 4.Η προϋπόθεση του αποκλειστικού σκοπού της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών η οποία προβλέπεται στο άρθρο τρίτο παρ. 4 του ν. 2246/1994 δεν απατείται για τη χορήγηση στην ιδρυόμενη εταιρεία η σε μέτοχο αυτής, της προβλεπόμενης από την πιο πάνω διάταξη άδειας. 5.Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης α και β βαθμού μπορούν να συνιστούν επιχειρήσεις σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του π.δ. 410/1995 και του π.δ. 30/1996 με σκοπό την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μόνο μέσω καλωδιακών δικτύων ή επίγειων αποκλειστικά πομπών και μέσα στο όρια της διοικητικής τους περιφέρειας. Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών μέσω καλωδιακών δικτύων συνάπτεται απευθείας σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς να απατείται η απόκτηση της άδειας του παρόντος νόμου. Στις επιχειρήσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς. Στην περίπτωση που ο: επιχειρήσεις αυτές δεν είναι αμιγείς επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οι τελευταίοι διατηρούν πάντοτε κοινές μετοχές ή μερίδια που αντιπροσωπεύουν, αθροιστικά, τουλάχιστον το πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου. Το πρόγραμμα που μεταδίδεται από τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α α ικα β βαθμού καταρτίζεται με βάση τις ενημερωτικές, επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες του αντίστοιχου τοπικού πληθυσμού. Κατά τα λοιπά εφαρμυόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3. Άρθρο Άρθρο 14 Λοιπές διατάξεις 1.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος όλων των ποσοστιαίων περιορισμών και υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, καθώς και στο ν. 2328/1995 με κριτήριο τις συνθήκες της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς, την προστασία των καταναλωτών και τη θεραπεία του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος. 2.Με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να καθορίζονται οι τυχόν αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου. 3.Οι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος παροχής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, που έχει συνάψει η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και εξακολουθούν να ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λήγουν αυτοδικαίως κατά την οριζόμενη στις συμβάσεις αυτές ημερομηνία λήξης της ισχύος τους, μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε σιωπηρής ή έγγραφης ανανέωσής τους. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η έγγραφη ανανέωση των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, σε περίπτωση που κατά τη λήξη της ισχύος τους έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 παρ. 1 προκήρυξη για τη χρήση μέρους ή του συνόλου των αντίστοιχων συχνοτήτων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., χωρίς η σχετική διαδικασία να έχει περατωθεί με την έκδοση αδειών ή την απόρριψη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Η ανανέωση αυτή εγκρίνεται από τον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει σε χρονική διάρκεια την περάτωση της διαδικασίας προκήρυξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο. Σε κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 και του άρθρου 11 του παρόντος νόμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Διατάξεις για το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Άρθρο 15 1.Η πλήρωση των οργανικών θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του π.δ. 213/1995, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του π.δ. 310/1996, γίνεται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2623/1997 (ΦΕΚ 139 Α), για την πλήρωση των θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη. Στην πενταμελή επιτροπή αξιολόγησης που συγκροτείται από το Ε.Σ.Ρ. συμμετέχουν υποχρεωτικά ένας καθηγητής Α.Ε.Ι. και ένας ανώτατος δικαστικός λειτουργός. Η απασχόληση με κάθε είδους νομική σχέση στο Ε.Σ.Ρ, δεν αποτελεί ασυμβίβαστη δραστηριότητα με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Οι δικηγόροι που απασχολούνται στο Ε.Σ.Ρ, με κάθε είδους νομική σχέση τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή ασκήσεως του επαγγέλματός τους για όλη τη διάρκεια της απασχόλησης αυτής, χωρίς να θίγονται τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 2.Η κατοχή της θέσης του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ συνεπάγεται την αναστολή της άσκησης οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος. Επίσης, ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. δεν επιτρέπεται να ασκεί καμία επαγγελματική δραστηριότητα ή να αναλαμβάνει άλλα καθήκοντα αμειβόμενα ή μη στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η ιδιότητα του μέλους του Ε.Σ.Ρ. είναι ασυμβίβαστη με τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, στο πλαίσιο άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος, για λογαριασμό φυσικού ή νομικού προσώπου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή του Ε.Σ.Ρ.. Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και τα μέλη του Ε.Σ.Ρ. υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται στα άρθρα 24 επ. του ν. 2429/1996, σύμφωνα με την οριζόμενη στις διατάξεις αυτές διαδικασία. 3.Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ρ. μπορεί σε επείγουσα περίπτωση προφανούς παραβίασης της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας να διατάσσει την αναβολή ή τη διακοπή μετάδοσης συγκεκριμένου ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος. Η σχετική απόφαση του Προέδρου του Ε.Σ.Ρ. κοινοποιείται με τον πιο πρόσφορο τρόπο στο φορέα που κατέχει την άδεια για τη μετάδοση, του προγράμματος αυτού. Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών, η Ολομέλεια του Ε.Σ.Ρ. αποφαίνεται οριστικά για τη μετάδοση ή μη του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε περίπτωση που η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το πρόγραμμα μπορεί να μεταδοθεί οποτεδήποτε. 4.Το Ε.Σ.Ρ., σε περίπτωση που κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του κρίνει ότι ανακύπτει η ανάγκη εξέτασης ζητημάτων τα οποία ενδιαφέρουν άμεσα συγκεκριμένες ή και ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, οφείλει να ζητά τη διατύπωση σχετικής γνώμης, εντός ορισμένης εύλογης προθεσμίας, από τους εκπροσώπους η τους συλλογικούς φορείς των ομάδων αυτών. 5.Το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση, αυτή γίνεται ειδική μνεία στην τήρηση από τους δημόσιους και ιδιωτικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς των αρχών που επιβάλλει το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος για την ενημέρωση, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία του κοινού. Η έκθεση υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Διατάξεις για τον ευρύτερο χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης Άρθρο Άρθρο 16 Διοικητικές κυρώσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης 1.Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως έξης: 1.Σε περίπτωση παραβίασης: 1)των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν άμεσα ή έμμεσα τους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και γενικότερα τη λειτουργία της ιδιωτικής τηλεόρασης. 2)του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25 Α), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου που διέπουν την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κυρίως της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1866/1989 όπως αυτή αντικαθίσταται με την παρ. 24 του άρθρου 1 του νόμου αυτού 3)των κανόνων δεοντολογίας, όπως αυτοί προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου αυτού, το Ε.Σ.Ρ. αποφασίζει αυτεπαγγέλτως ή μετά από ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, την επιβολή μίας ή περισσότερων από τις παρακάτω κυρώσεις: 1) σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής λοιπών κυρώσεων, 2) πρόστιμο από πέντε έως πεντακόσια εκατομμύρια (5.000.000 έως 500.000.000) δραχμές που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., 3) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες ή οριστική διακοπή της μετάδοσης συγκεκριμένης εκπομπής του σταθμού, 4) προσωρινή αναστολή μέχρι τρεις (3) μήνες της μετάδοσης κάθε τηλεοπτικού προγράμματος, 5) ανάκληση της άδειας λειτουργίας του σταθμού, και 4)κυρώσεις ηθικού περιεχομένου (όπως υποχρεωτική μετάδοση ανακοίνωσης σχετικά με τις λοιπές επιβαλλόμενες κυρώσεις). Το Ε.Σ.Ρ. διαβιβάζει αμελλητί την απόφασή του στον Υπουργό Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ο οποίος ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει την πράξη επιβολής. Η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου αυτού γίνεται ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβίασης, την τηλεθέαση που συγκεντρώνει το πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου τελέσθηκε η παραβίαση, το μερίδιο της αγοράς ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών που έχει τυχόν αποκτήσει η κάτοχος της άδειας, το ύψος της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί ή σχεδιαστεί και την τυχόν ύπαρξη υποτροπών. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της προσωρινής αναστολής της ισχύος ή της ανάκλησης της άδειας ή προστίμου άνω των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η επιβολή των υπό στοιχεία γγ και δδ κυρώσεων μπορεί να συνοδεύεται από την υποχρέωση του τηλεοπτικού σταθμού να μεταδίδει μηνύματα κοινωνικού περιεχομένου του άρθρου 3 παρ. 21, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της απόφασης επιβολής. Η απόφαση του Ε.Σ.Ρ. για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου αυτής περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία και διατυπώνεται σε κάθε περίπτωση ύστερα από ακρόαση των ενδιαφερομένων κατά τη διάρκεια μίας τουλάχιστον συνεδρίασης της Ολομέλειας του οργάνου. 2.Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής: Σε κάθε περίπτωση που επιβάλλονται κυρώσεις μετά από σχετικό ερώτημα του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, το Ε.Σ.Ρ υποχρεούται να αποφασίζει σε τριάντα (30) ημέρες από την αποστολή του ερωτήματος, εκτός εάν του ταχθεί μικρότερη προθεσμία. Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η πράξη επιβολής του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εκδίδεται χωρίς την απόφαση του Ε.Σ.Ρ.. Άρθρο Άρθρο 17 Μεταβατικές διατάξεις για τους όρους λειτουργίας των τηλεοπτικών σταθμών 1.Οι τηλεοπτικοί σταθμοί περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και έχουν υποβάλει εμπροθέσμως αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ αριθμ. 4775/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 15), 4774/1/3.3.1998 (ΦΕΚ παρ. 14), 15011/Ε/3.7.1998 (ΦΕΚ παρ. 36) και 15012/Ε/ 3.7.1998 (ΦΕΚ παρ. 36) αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης θεωρούνται ως νομίμως λειτουργούντες εντός της γεωγραφικής περιοχής που αντιστοιχεί στον αναγραφόμενο στην αίτησή τους Χάρτη Συχνοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ της υπ αριθμ. 15587/Ε/1 9.8.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΦΕΚ 785 Β), μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την οποία θα χορηγηθούν άδειες λειτουργίας ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών για την αντίστοιχη γεωγραφική περιοχή ή μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου στο άρθρο 2 παρ. 5 περιπτώσεις γ και δ του ν. 2328/1995 ελέγχου συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων ή της επάρκειας της τεχνικής μελέτης. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πρέπει να έχει υποβληθεί από την ιδιοκτήτρια του λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή από εταιρεία στην οποία συμμετέχει η ιδιοκτήτρια του λειτουργούντος σταθμού εταιρεία ή ένας τουλάχιστον μέτοχος ή εταίρος αυτής. 2.Οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο τηλεοπτικοί σταθμοί οφείλουν να τηρούν τους προβλεπόμενους από το άρθρο 3 του ν. 2328/1995 κανόνες λειτουργίας, καθώς και αυτούς που προβλέπονται από τους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και τη νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παραβίαση των ανωτέρω κανόνων, η οποία διαπιστώνεται με βάση τεκμηριωμένη και ειδικά αιτιολογημένη καταγγελία παντός έχοντος έννομο συμφέρον, έχει ως συνέπεια την άμεση διακοπή λειτουργίας του τηλεοπτικού σταθμού, με απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και την αρνητική αξιολόγηση του σταθμού αυτού κατά τη βαθμολόγηση από το Ε.Σ.Ρ. του προβλεπόμενου από το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2328/1995 κριτηρίου της προγραμματικής πληρότητας. Πριν από την έκδοση της πράξης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σταθμών καλούνται με τον πιο πρόσφορο τρόπο να εκθέσουν γραπτώς τις τυχόν αντιρρήσεις τους. 3.Οι άδειες λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 2328/1995. η ισχύς των οποίων παρατάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 2438/ 1996 (ΦΕΚ 211 Α), εξακολουθούν να ισχύουν μεχρι την έκδοση των αδειών που προκηρύχθηκαν με τις υπ αριθμ. 4715/1/27.2.1998 και 4775/1/3.3.1998 αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την αντίστοιχη γεωγραφική εμβέλεια. 4.Εφόσον οι τηλεοπτικοί σταθμοί που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους δεν λάβουν άδεια λειτουργίας οφείλουν να διακόψουν τη λειτουργία τους αμέσως μόλις εκδοθούν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 2 παρ. 10 του ν. 2328/1995 διοικητικές πράξεις για την αντίστοιχη γεωγραφική εμβέλεια ή τους κοινοποιηθούν οι αναφερόμενες στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απορριπτικές αποφάσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους, τους επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2328/1995. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της διαδικασίας ποινικής δίωξης για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 7 του ίδιου νόμου. 5.Οι τηλεοπτικοί σταθμοί που λειτουργούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου χωρίς να έχουν υποβάλει αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία των υπ αριθμ. 4775/1/3.3.1998, 4774/1/3.3.1998. 15011/ Ε/13.7.1998 και 15012/Ε/13.7.1998 αποφάσεων του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οφείλουν να διακόψουν άμεσα τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους επιβάλλονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2328/1995. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται και στον αρμόδιο εισαγγελέα για την κίνηση της διαδικασίας ποινικής δίωξης για παραβίαση του άρθρου 4 παρ. 7 του ίδιου νόμου. 6.Όλοι οι σταθμοί των παραγράφων 1 και 3 οφείλουν να λειτουργούν με τους εξής τεχνικούς όρους: 1)Να εκπέμπουν αποκλειστικά εντός της ζώνης 470 έως 838 ΜΗz. εκτος των διαύλων όπου εκπέμπει η Ε.Ρ.Τ. ή αυτών που έχουν εκχωρηθεί στην Ελλάδα με βάση τη Συμφωνία της Στοκχόλμης (ν. 1552/1985, ΦΕΚ 90 Α), αποκλειστικά από ένα μόνο δίαυλο ανά κέντρο εκπομπής τον οποίο χρησιμοποιούσαν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της αντίστοιχης προκήρυξης και μόνο από εγκαταστάσεις εκπομπής που λειτουργούσαν νόμιμα κατά την ίδια ημερομηνία. Επίσης δεν επιτρέπεται η παρεμβολή στις επικοινωνίες των Ενοπλων Δυνάμεων. της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Ε.Ρ Τ., του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. και κάθε άλλου νομίμως λειτουργούντος δικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 7 του ν. 2328/1995. 2)Η ενερνός ακτινοβολούμενη ισχύς προς οποιαδήποτε κατεύθυνση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: - την ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ που προβλέπεται στην υπ αριθμ. 1558/Ε/26.8.97 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για το ίδιο κέντρο εκπομπής ή και για κέντρο εκπομπής που απέχει σε ευθεία οριζόντια γραμμή έως δέκα (10) χιλιόμετρα από το πλησιέστερο κέντρο εκπομπής της ίδιας κοινής υπουργικής αποφασης και για τον πλησιέστερο δίαυλο που εκπέμπει ο σταθμός η -την ενεργό ακτινοβολούμενη ισχύ των 5 ΚW ανεξάρτητα από δίαυλο για κέντρα εκπομπής η αναμεταδότες εκτός των κέντρων εκπομπής της παραπάνω Κ.Υ.Α.. 3)Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να διατάσσει τη μείωση της εκπεμπόμενης ισχύος ή τροποποίησης της κεραιοδιάταξης ενός η περισσότερων σταθμών, εάν η συνολική επιβάρυνση στην στάθμη πεδίου (από την εκπομπή ραδιοκυμάτων) πλησίον των εγκαταστάσεων εκπομπής των σταθμών υπερβαίνει το προκαθορισμένα από το πρότυπο ΕΛΟΤ και CΕΝΕLΕC ΕΝV 50166-2 όρια έκθεσης. 4)Οι εγκαταστάσεις εκπομπής ελέγχονται περιοδικά, τουλάχιστον ανά δίμηνο, από αρμόδιους τεχνικούς, ως προς την τήρηση των ανωτέρω όρων. Αντίγραφα των σχετικών εκθέσεων που συντάσσονται από τους τεχνικούς υποβάλλονται από το σταθμό στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, στο Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή στο Ε.Σ.Ρ. οποτεδήποτε ζητηθούν. Εφόσον στους ανωτέρω σταθμούς χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, οι σταθμοί αυτοί οφείλουν να εκπέμπουν αποκλειστικά στους διαύλους συχνοτήτων και με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην άδειά τους. 7.Με αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ή με κοινές αποφάσεις των Υπουργών αυτών μπορούν να ανατίθενται σε ομάδες εργασίας η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και αυτοτελών ειδικών εργασιών σε θέματα ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Επίσης, στις παραπάνω ομάδες εργασίας ανατίθεται το έργο της εξέτασης των τεχνικών μελετών ραδιοφωνίας και τηλεόρασης που προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 5 και 7 παρ. 5 του ν. 2328/1995. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης και ο τρόπος της καταβολής της, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Η καταβολή αυτή μπορεί να βαρύνει το λογαριασμό του ν.δ/τος 638/1970 εφόσον το σχετικό έργο ανατίθεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. 8.Με προεδρικο διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ασυρμάτου στην ξηρά. 9.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης μπορούν να ορίζονται οι δίαυλοι συχνοτήτων που παραχωρούνται από το Ελληνικό Δημόσιο στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. για τη μετάδοση των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων της και την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων 10.Ως έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου ορίζεται η 24η Μαρτίου Άρθρο Άρθρο 18 Διαφημίσεις τοπικού χαρακτήρα 1.Για τη μετάδοση διαφημίσεων από νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς περιφερειακής και τοπικής εμβέλειας που δεν εκπέμπουν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, δεν καταβάλλεται αγγελιοσημο, εφόσον ο διαφημιζόμενος εδρεύει και το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία παράγεται, διατίθεται η παρέχεται εντός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής όπου λειτουργούν νόμιμα οι ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί και ο διαφημιζόμενος δεν συνδέεται κατά οποιονδήποτε τρόπο με οικονομικό Φορέα που εδρεύει εκτός της ανωτέρω περιοχής. 2.Η εξαίρεση της μετάδοσης των διαφημίσεων αυτών από την υποχρέωση καταβολής αγγελιοσήμου δεν απαλλάσσει τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς από την υποχρέωση καταχώρισης των διαφημιστικών αυτών μηνυμάτων και των λοιπών σχετικών στοιχείων, καθώς και της έδρας του διαφημιζομένου στο τριπλότυπο αναλυτικό ημερολόγιο διαφημίσεων της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 2429/1996. Άρθρο Άρθρο 19 Λοιπά θέματα 1.Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μπορούν, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο με ειδική αιτιολογία, να ζητούν από τους Φορείς που έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών η παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών τη συμπλήρωση ή διευκρίνιση των υποβληθέντων στοιχείων, μέσα σε εύλογη προθεσμία η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. 2.Η παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 2228/1995 τροποποιείται ως εξής: Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σωματεία, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες και ιδρύματα του άρθρου 106 του Αστικού Κώδικα μπορούν να ζητούν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού σύμφωνα με τη διαδικασία χορήγησης αδειών του άρθρου 7 του ν. 2328/1995. Οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας, καθώς και η περιοχή συχνοτήτων όπου πρέπει να εκπέμπουν καθαρίζονται με την κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Οι σταθμοί αυτής της κατηγορίας μπορούν να λειτουργούν από κοινού στην ίδια ή στις ίδιες συνδυασμένες συχνότητες με προσδιορισμό των ωρών ή των ημερών εκπομπής του κάθε σταθμού. Κατά τα λοιπά οι σταθμοί αυτοί εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. 3.Το εδάφιο δ της παρ. 15 του άρθρου 12 του ν. 2328/ 1995. όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν, 2429/1996. αντικαθίσταται ως εξής: Άπό την υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρουνται οι εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό η αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών, καθώς και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου. Ειδικά για την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών προς τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εγγραφή στο Μητρώο Διαφημιστών του Δημοσίου του άρθρου 3 του Π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186 Α), η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μόνο για τις εταιρείες που αποδεικνύουν ότι διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα που πιστοποιείται απο την Τράπεζα της Ελλάδος με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης. 4.Μετά το εδάφιο γ της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν 2323/1995 προστίθενται δυο νέα εδάφιο ως εξής: Από τους περιορισμούς του πρώτου εδαφίου εξαιρούνται οι ανώνυμες εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ημεδαπό ή αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, καθώς και οι Τράπεζες που διαθέτουν υψηλή οικονομική φερεγγυότητα, εφόσον η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει για όλες μαζί τις πιο πάνω εταιρείες το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Για τη συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται για την εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου οι αρμόδιες δημόσιες αρχές ζητούν τη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. 5.Τα εδάφια ε και στ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 2429/1995 αντικαθίστανται ως εξής: Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα έντυπα η ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων μαζικής ενημέρωσης και οι επιχειρήσεις που απλώς συμμβάλλοντσαι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνη η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης η δημοσίευσης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Διατάξεις για το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Άρθρο 20 1.Η διαφορά του αεροπορικού κομίστρου μεταφοράς, μέσω αναγνωρισμένου πρακτορείου, των ημερήσιων και εβδομαδιαίων εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας στο εσωτερικό της χώρας και των εκάστοτε ειδικών τιμολογίων που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, από 1ης Ιουνίου 1998 καταβάλλεται από το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Με την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετικό θέμα που είναι αναγκαίο για την εφαρμογή της διατάξεως αυτής. 2.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ 1 του άρθρου 16 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ 159 Α) και δικαιούνταν κατ επιλογή τους. ασφάλιση στο Ι.Κ.Α ή το ΤΑΙΣΥΤ, και τα οποία δεν άσκησαν για οποιονδήποτε λόγο το δικαίωμά τους αυτό εντός της προβλεπόμενης από το ανωτέρω άρθρο προθεσμίας, μπορούν μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να το ασκήσουν, εφαρμοζομένων αναλόγως των λοιπών διατάξεων της ίδιας παραγράφου. 3.Για την καταβολή των εξόδων πρώτης εγκατάστασης των υπαλλήλων των Γραφείων Τύπου Εξωτερικού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την καταβολή των αντίστοιχων εξόδων στους ομοιόβαθμούς τους διπλωματικούς υπαλλήλους του Υπουργείο Εξωτερικών. Ως έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 2346/1995 (ΦΕΚ 220 Α). 4.Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ύστερα από πρόταση ή σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ρ., η αρμοδιότητα του Υπουργού περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας της αντίστοιχης πρότασης η γνώμης. 5.Οι αποφάσεις του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τι οποίες χορηγούνται άδειες λειτουργίας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης ή άδειες παροχής συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6.Στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2190/1920 προστίθεται εδάφιο δ ως εξής: δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύεται και σε μία από τις ημερήσιες αθλητικές εφημερίδες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1044/1980 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1797/1988. Για τις αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε.. θα αποφασίζει κάθε έξι (6) μήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων. Το εδάφιο β της παραγράφου 5 του άρθρου 43β του ν. 2190/1920 συμπληρώνεται ως εξής: Τα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου αυτού των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύονται και σε μία από τις αθλητικές εφημερίδες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1044/1980 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 18 του ν. 1797/1988. Για τις αθλητικές εφημερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δημοσιεύουν τα έγγραφα αυτά θα αποφασίζει κάθε έξι (6) μήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης, με βάση εγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδρομή των πιο πάνω προϋποθέσεων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Διατάξεις για την Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. Άρθρο 21 1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 τροποποιείται ως ακολούθως: 2. Οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. αποβλέπουν στην εκπλήρωση των στόχων της δημόσιας υπηρεσίας, εξυπηρετούν τις δημοκρατικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ανάγκες της κοινωνίας και αποτελούν παράγοντα της διασφάλισης της πολυφωνίας. Στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. επιβάλλεται η υποχρέωση κάλυψης του συνόλου του πληθυσμού του χώρας, χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτόν τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Τα ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απευθύνονται σε όλα τα τμήματα του πληθυσμού, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ειδικών κοινωνικών κατηγοριών, χωρίς να επηρεάζονται από το βαθμό θεαματικότητας και ακροαματικότητας των εκπομπών που προορίζονται γι αυτές. Ως αντιπαροχή για το δικαίωμα λήψης των παραπάνω εκπομπών ορίζεται και εισπράττεται υπέρ της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. στην οποία και περιέρχεται, ανταποδοτικό τέλος (εισφορά). Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό πρόσωπο: που κατοικει ή διάμενει στην Ελλάδα και κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος μετρητή ή μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε μετρητή. Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των χιλίων (1.000) δραχμών μηνιαίως ανά μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η., η οποία παρακρατεί προμήθεια 0,5% για την είσπραξη και απόδοση αυτή. 2.Η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 καταργείται. 3.Η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 αναριθμείται σε παράγραφο 3 και ως παράγραφος 4 τίθεται η ακόλουθη παράγραφος: 4. Από την καταβολή του παραπάνω ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται επίσης: α) κάτοχοι μετρητών, για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια αξίας μέχρι και πεντακοσίων (500) δραχμών μηνιαίως, β) οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού (Ενοριακοί. Μοναστηριακοί, Εξωκκλήσια, Νεκροταφεία, ηλεκτροδοτούμενιοι τάφοι κ.λπ.) και δόγματος, καθώς και Ναοί και χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13 παρ. 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών. 4.Η υπ αριθμ. 10841/196/1.4.1997 (ΦΕΚ 258 Β/ 2.4.1997) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας περί αυξήσεως ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Ελληνικής Ραδιοφωνιας - Τηλεόρασης Α.Ε. καταργείται Άρθρο 22 1.Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής προς το ΤΕΑΠΠΕΡΤ των βεβαιωθέντων σε βάρος της πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, λογω εκπρόθεσμης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών. οι οποίες είχαν βεβαιωθεί μέχρι 31.12.1991. από το πρώην ΤΕΑΥΡΤ και ΤΕΑΠΠ/ΕΡΤ-2. μη εφαρμοζομένων στην προκειμένη περίπτωση των σχετικών διατάξεων περί επιβολής πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών. Οι ανοιγείσες δίκες από την αιτία αυτή καταργούνται. Στην απαλλαγή αυτή δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι, τους οποίους 6α εισέπραττε το ΤΕΑΥΡΤ και του ΤΕΑΠ -ΠΕΡΤ-2 από την Τράπεζα της Ελλάδος και ειδικότερα από τους έντοκους λογαριασμούς των διαθέσιμων κεφαλαίων, αν η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. απέδιδε εμπρόθεσμα τις άνω ασφαλιστικές εισφορές στους δικαιούχους αυτούς ασφαλιστικούς φορείς. Ως έναρξη της προθεσμίας της πιο πάνω τοκοφορίας λογίζεται η πρώτη του επόμενου μήνα από εκείνον που ήταν απαιτητο το αντίστοιχο τμήμα των πιο πάνω ασφαλιστικών εισφορών 2.Υποχρεώσεις της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. προς το Δημόσιο από οφειλές φόρων πάσης φύσεως, πρόσθετων ποσοστών φόρων, τόκων αυτών, προσαυξήσεων, προστίμων τελών, έκτακτης εισφοράς και λοιπών επιβαρύνσεων. που δημιουργήθηκαν ύστερα από φορολογικό έλεγχο που διενήργησε η Δ.Ο.Υ./ΦΑΒΕ Αθηνών στα λογιστικά της βιβλία, των διαχειριστικών χρήσεων 1.1.1984 έως 31.12.1984, 1.1.1985 έως 31.12.1985 και 1.1.1985 έως 31.12.1986 (οικονομικά έτη 1985. 1986 και 1987) διαγράφονται και οι ανοιγείσες δίκες από την αιτία αυτή καταργούνται. 3.Αποδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο προς την Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοφωνίας -Τηλεόρασης (Εurοpean Βrοadcasting Uniοn - ΕΒU), τα ποσά που έχουν παρακρατηθεί ως φόρος εισοδήματός της των ετών 1984 έως και 1986 κατά τις διατάξεις του ν. 1473/1984 με τη σημερινή αξία του ελβετικού φράγκου. 4.Στα κτίρια της Ε.Ρ.Τ. που θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 19 του ν. 1730/1987 (ΦΕΚ 145 Α), επιτρέπεται προσθήκη ορόφου καθ ύψος και οι αναγκαίες για την εξυπηρέτηση αυτού προσθήκες μικρής κλίμακας κατ επέκταση του κτιρίου, εφόσον βρίσκονται σε γήπεδα του Δημοσίου, που έχουν παραχωρηθεί για το σκοπό αυτόν μετά από πρόταση του αρμόδιου φορέα και απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με την προϋπόθεση ότι δεν βλάπτεται το ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 5.Το προεδρικό διάταγμα 290/1991 Σύσταση Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΦΕΚ 103 Α), με το οποίο συστήθηκε η παραπάνω υπηρεσία, ως οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών, καταργείται μετά τη λήξη της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου. Οι κάθε φύσης υφιστάμενες εκκρεμότητες από την εκκαθάριση των εξόδων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και τον έλεγχο της νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών των εκκαθαριζόμενων δαπανών, μεταφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.. Άρθρο 23 1.Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. 2.Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφοι 5 και 6. εκτός του στοιχείου η, του Ν. 2328/1995 και 2 του Ν. 2173/1993 (ΦΕΚ 208 Α), καθώς και κάθε άλλη γενική η ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά το αντικείμενο του παρόντος νόμου. Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1999/2703 1999
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Άρθρο 1 Διοικητι[...]" 2000/2863 2000
Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2002/3021 2002
Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψήφιων βουλευτών. 2002/3023 2002
Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις 2002/3051 2002
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης. 2003/3166 2003
Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 2005/3310 2005
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 2005/3385 2005
Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). 2005/3414 2005
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2006/3444 2006
Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις. 2007/3548 2007
Συγκέντρωση και αδειοδότηση Επιχειρήσεων Μέσων Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. 2007/3592 2007
Ρύθμιση θεμάτων δημοσκοπήσεων. 2007/3603 2007
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου, τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ενίσχυση της παρ[...]" 2017/4487 2017
Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας και άλλες διατάξεις. 2018/4563 2018
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΕ αριθ. L 166 της 1[...]" 2002/301 2002
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 98/84 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους [συνδρομ[...]" 2002/343 2002
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης. 2003/234 2003
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας ραδιοφωνικών σταθμών ελεύθερης λήψης. 2003/235 2003
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19[...]" 2010/109 2010