ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2647

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες: Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: 1) Η έρευνα των δικαιολογητικών και στοιχείων ατόμων που ζητούν να καθοριστεί η ιθαγένειά τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν.δ. 3370/1955, ΦΕΚ 258 Α), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, καθώς και με τις προϊσχύουσες αυτού σχετικές διατάξεις, καθώς και διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες (άρθρο 9 παρ.1 του ν. 2307/ 1995, ΦΕΚ 113 Α). 2)Η επίλυση αμφισβητήσεων σχετικά με τη διαγραφή δύο ή περισσότερες φορές εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων επί διαφωνιών Νομάρχη και διευθυντή στρατολογικού γραφείου ή αντιρρήσεων πολλαπλώς εγγεγραμμένων κατ αποφάσεων του Νομάρχη (άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 2119/1993, ΦΕΚ 23 Α). 3)Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού σε Περιφέρειες. Όταν πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άλλης Περιφέρειας η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 58 του ν. 1943 / 1991, ΦΕΚ 50 Α). 4)Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων της Περιφέρειας σε φορείς οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομικά πρόσωπα, ιδρύματα ή αμιγείς επιχειρήσεις δημοτικές ή κοινοτικές ή σε αναπτυξιακούς συνδέσμους ή σε τοπική ένωση δήμων και κοινοτήτων ή στην Κεντρική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος. Σε περίπτωση που οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου υπάγονται σε άλλη Περιφέρεια από εκείνη που ανήκει ο υπάλληλος, η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 64 παρ. 1 του ν. 1416/1984, ΦΕΚ 18 Α). 5)Η έκδοση απόφασης για τη μετάταξη υπαλλήλων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή νομαρχιακών διαμερισμάτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας και αντίστροφα. Όταν πρόκειται για νομαρχιακή αυτοδιοίκηση άλλης Περιφέρειας η απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρα 33 του ν. 2218/1994, ΦΕΚ 90 Α, 13 παρ. 21 του ν. 2307/1995, ΦΕΚ 113 Α, 109 του π.δ. 30/1996, ΦΕΚ 21 Α, 15 παρ. 14 του ν. 2503/ 1997, ΦΕΚ 107 Α). 6)Η έκδοση κοινής πράξης των οικείων Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών για τη σύσταση επιχειρήσεων από νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις ή νομαρχιακά διαμερίσματα που ανήκουν σε περισσότερες Περιφέρειες (άρθρο 18 παρ. 4 του π.δ. 331/1996, ΦΕΚ 223 Α). 7)Η έγκριση αποφάσεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη σύσταση δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης ή μετατροπή συνδέσμου σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης (άρθραπαρ. 3 και 3 παρ. 2 του ν. 1069/1980, ΦΕΚ 191 Α). 8)Η έγκριση για τη συμμετοχή άλλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης σε δημοτική επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης και καθορισμός του αριθμού των αντιπροσώπων αυτών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 1069/1980, ΦΕΚ 191 Α). 9)Η έγκριση αποφάσεων δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων για τη διεύρυνση αντικειμένου των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης - αποχέτευσης (άρθροπαρ. 1 του ν. 1069/1980, ΦΕΚ 191 Α). 10)Η έγκριση αγοράς αυτοκινήτων οχημάτων από το ελεύθερο εμπόριο από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, εκτός ασθενοφόρων οχημάτων και κινητών μονάδων των νοσοκομείων και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για την προμήθεια των οποίων απαιτείται έγκριση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (άρθρο 1 του ν.δ. 2396 / 1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ. Α, ΦΕΚ 387 Β). 11)Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400 / 2060/1984 περ. Δ, ΦΕΚ 387 Β). 12)Η έκδοση απόφασης για τη θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων που προμηθεύονται οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ. Ζ, ΦΕΚ 387 Β). 13) Η παύση κυκλοφορίας οχημάτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, καθώς και δήμων και κοινοτήτων, προκειμένου για τα οχήματα που οι δήμοι και οι κοινότητες έχουν προμηθευθεί από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/ 1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ. Ε, Ζ, ΦΕΚ 387 Β). 14)Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/ 1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 5100/1600/1984, ΦΕΚ 387 Β). 15)Η έγκριση για κατ εξαίρεση οδήγηση αυτοκινήτων των υπηρεσιών της Περιφέρειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης, ανεξάρτητα από την κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα στην οποία ανήκουν (άρθρο 19 παρ. 4 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α). 16)Η έγκριση υπερκατανάλωσης καυσίμων υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 1450/550/1982, ΦΕΚ 93 Β). 17)Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της εφαρμογής από τις υπηρεσίες που εδρεύουν εντός των ορίων του νομού Αττικής των διατάξεων του ν.δ. 2396/1953 για τη νόμιμη χρήση και κίνηση των αυτοκινήτων οχημάτων (άρθρα 1 και 3 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α, Γ.Υ. 2783/1989, ΦΕΚ 730 Β και άρθρο 12 του π.δ. 64/1990, ΦΕΚ 30 Α). 18)Η έγκριση για την εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων, καθώς και για τη φραγή και την άρση φραγής τηλεφωνικών συνδέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικτύου στις υπηρεσίες της Περιφέρειας (απόφαση του Πρωθυπουργού 40362/1953, απόφαση ΔΙΑ/ Φ25/3/1981, ΦΕΚ 698 Β και άρθρο 15 παρ. 2 περ. δ του π.δ. 320/1988, ΦΕΚ 149 Α). Β. Αρμοδιότητες του Υπουργού Ανάπτυξης: 1)Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και επεκτάσεων ή ανανεώσεων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 3 του ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α, άρθρο 1 Δ6/Φ1/οικ.8295/1995 απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, ΦΕΚ 385 Β και Δ6/Φ1/ 51298/1996 απόφαση Υ.Β.Ε.Τ., ΦΕΚ 766 Β). 2)Η χορήγηση άδειας χρήσης νερού σε περιπτώσεις μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών, καθώς και η χορήγηση ενιαίας άδειας χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων στις ίδιες ως άνω περιπτώσεις (ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201 Α. άρθρο 7 παρ.4γ π.δ. 256/1989, ΦΕΚ 121 Α και άρθρο 6 παρ.1β της ΚΥΑ Φ16/5813/1989, ΦΕΚ 383 Β.) 3)Η επιβολή προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενεργειακής σήμανσης των οικιακών συσκευών (άρθρο 7 του π.δ. 180/1994, ΦΕΚ 114 Α. άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Φ1/26810/1994 ΦΕΚ 943 Β, άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Β/3971/1996, ΦΕΚ 234 Β, άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Β/3972/ 1996 ΦΕΚ 247 Β και άρθρο 3 ΚΥΑ Δ6/Β/9142/1997 ΦΕΚ 386 Β). 4)Η επιβολή κυρώσεων στις περιπτώσεις εγκατάστασης ή λειτουργίας σταθμών ηλεκτροπαραγωγής χωρίς προηγούμενη άδεια ή παράβασης των όρων και περιορισμών της άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας των σταθμών (άρθρο 4 του ν. 2244/1994, ΦΕΚ 168 Α και παρ. 2 της Δ6/Φ1/οικ. 13129/1996 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, ΦΕΚ 766 Β). 5)Η εκμίσθωση γεωθερμικού δυναμικού, γεωθερμικών πεδίων για αξιοποίηση και εκμετάλλευση γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90° C, χαμηλής ενθαλπίας (άρθρο 144 του ν.δ. 210/1973, ΦΕΚ 277 Α και 295 Α και άρθρα 2 παρ. 3 και 3 του ν.1475/1984, ΦΕΚ 131 Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2244/ 1994. ΦΕΚ 168 Α). 6)Η έγκριση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών που εδρεύουν σε διαφορετικούς νομούς της ίδιας Περιφέρειας (άρθρα 69 μέχρι 77 και άρθρο 80 του κ.ν. 2190 /1920, όπως ισχύει, ΦΕΚ 144 Α). Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων: μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες εκτός της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης, σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας: 1) Η προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Αll (άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/ 1990, ΦΕΚ 678 Β). Εξαιρούνται τα έργα που έχουν χαρακτήρα διεθνή, εθνικό ή διαπεριφερειακό και τα έργα που αφορούν ιδιωτικές πολεοδομήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1947/1991 και τις διατάξεις περί περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (άρθρο 24 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α) και ειδικότερα: α) έργα εθνικής οδοποιίας, β) φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις προς συγκρότηση ή μονιμότερη αποθήκευση υδάτων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας νερού μεγαλύτερης των 500.000 κ.μ., καθώς και μικρότερων, εφόσον δέχονται ή αποσκοπούν στη μεταφορά ύδατος από μια υδρολογική περιφέρεια σε άλλη ή κατάντη αυτών υφίστανται προστατευόμενες περιοχές, γ) μετρό και γραμμές ειδικού τύπου, δ) γραμμές μεταφοράς ενέργειας τάσης μεγαλύτερης ή ίσης των 150 ΚV, ε) αγωγοί πετρελαίου και αερίου. 2) Ο εντοπισμός χώρων διάθεσης στερεών αποβλήτων και η προέγκριση χωροθέτησης αυτών δυναμικότητας μέχρι 100.000 ισοδύναμου πληθυσμού, εξαιρουμένων των οργανωμένων εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμάτων που περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μηχανικής διαλογής, παρασκευής εδαφοβελτιωτικών, παραγωγής βιοαερίου, καθώς και κάθε άλλης εγκατάστασης καύσης και παραγωγής ενέργειας (άρθρο 8 ΚΥΑ 69269/5387/ 1990, ΦΕΚ 678 Β). 3)Η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων έργων και δραστηριοτήτων, των οποίων έχουν αρμοδιότητα έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον (άρθρο 8 παρ.1 και άρθρο 9 παρ.1 ΚΥΑ 69269/5387/1990 ΦΕΚ 678 Β). 4)Η εγκατάσταση, σε αντιπροσωπευτικές θέσεις εθνικού δικτύου, σταθμών για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και η παρακολούθηση της λειτουργίας τους (άρθρο 7 παρ. 3 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α). 5)Η έγκριση χωροθέτησης και οικιστικής καταλληλότητας εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών (άρθρο 17 παρ. 2 του π.δ. 93/1987, ΦΕΚ 52 Α σε συνδυασμό με το άρθρο 24 παρ. 18 του ν. 2508/1997, ΦΕΚ 199 Α). 6)Ο καθορισμός των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων για την ανέγερση αθλητικών εγκαταστάσεων μείζονος σημασίας σε εκτός σχεδίου περιοχές (άρθρο 9 του π.δ. 6.10.1978, ΦΕΚ 538 Δ). 7)Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε εκτός σχεδίου περιοχές για καθορισμό χώρων για ανέγερση κτιρίων δημόσιων και δημοτικών σκοπών και γενικά κτιρίων κοινής ωφέλειας με εξαίρεση τις ιδιοκτησίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου (άρθρο 26 του ν. 1337/ 1983, ΦΕΚ 33 Α). 8)Ο καθορισμός ελεύθερου ύψους υπογείων βοηθητικής χρήσης σε ειδικά κτίρια που δεν υπάγονται σε αρμόδιο φορέα λειτουργίας (άρθρο 8 παρ. 32 κτιριοδομικού κανονισμού και απόφαση 3046/304 της 30.1/ 3.2.1989, ΦΕΚ 59 Δ). 9)Η έγκριση ανέγερσης κτιρίων κοινής ωφέλειας κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 24/1985 (άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 24/1985, ΦΕΚ 270 Δ). 10) Η έγκριση κατασκευής αναγκαίων έργων ύδρευσης και αποχέτευσης πόλεων και οικισμών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 24/1985 (άρθρο 7 παρ. 3 του π.δ. 24/1985, ΦΕΚ 270 Δ). 11)Η έγκριση κατασκευής εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, εγκαταστάσεων διυλιστηρίων ύδατος, καθώς και κτιρίων για την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αυτών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του π.δ. 24/1985 (άρθρο 7 παρ. 4 του π.δ. 24/1985, ΦΕΚ 270 Δ). 12)Ο χαρακτηρισμός οικοδομικού τετραγώνου ως ενεργού (άρθρο 13 του ν. 1577/1985, ΦΕΚ 210 Α). 13)Η εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 9 παρ.10 του ν.1512/1985, όπως ισχύει, ΦΕΚ 4 Α). 14)Η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για εκτέλεση επειγόντων στεγαστικών κρατικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης και της ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ και ο καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης (άρθρο 26 παρ.1 εδάφιο πρώτο του ν. 1337/ 1983, ΦΕΚ 33 Α). 15)Η λήψη έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις ρύπανσης του περιβάλλοντος (άρθρο 2 του ν. 1327/ 1983, ΦΕΚ 21 Α). Δ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1) Η έκδοση απόφασης για τη μεταφορά ιδιωτικού σχολείου σε άλλο διδακτήριο. Αν η μεταφορά γίνεται σε ή από άλλη Περιφέρεια, εκδίδεται κοινή απόφαση των αρμόδιων Γενικών Γραμματέων (άρθρο 8 παρ. 9 του ν. 682/1977, ΦΕΚ 244 Α). Ε. Αρμοδιότητες του Υπουργού Γεωργίας: 1)Η χορήγηση άδειας αλιείας γόνου ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο μόνο του π.δ. 54/1978, ΦΕΚ 10 Α). 2)Η ίδρυση ιχθυοσκαλών και ο καθορισμός της έδρας αυτών (άρθρο 25 παρ.1 και 2 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α). 3)Η χορήγηση άδειας σε αλιευτικά σκάφη για διενέργεια δοκιμαστικής αλιείας (άρθρο μόνο του π.δ. 576/1980, ΦΕΚ 157 Α). 4)Η κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων (άρθρο 1 του ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α). 5) Η χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς (άρθρο 6 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α - Διόρθωση στο 43Α). 6)Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη σκοπιμότητα μίσθωσης εποικιστικών δασικών ή άγονων εκτάσεων για υδατοκαλλιέργειες (άρθρα 1 και 3 του ν.δ. 221/1974, ΦΕΚ 368 Α, άρθρα 11 και 13 του ν.1734/1987, ΦΕΚ 189 Α, άρθρο 10 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α). 7)Η κατανομή κατά νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και μελισσοκομικό συνεταιρισμό του ποσού των Π.Ε.Π. κάθε Περιφέρειας που προβλέπεται για τον εμβολιασμό των πευκοδασών με τον εργάτη (ΚΥΑ 433032/1994). 8) Η μείωση των ποσοστών απόδοσης εισφοράς υπέρ Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών από αγροτικούς δασικούς συνεταιρισμούς (άρθρο 7 του π.δ. 126/1986, ΦΕΚ 44 Α). 9)Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας αναδόχων εργοληπτών κατασκευαστών δασοτεχνικών έργων (άρθρο 12 του ν.1418/1984, ΦΕΚ 23 Α, άρθρο 57 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 6 παρ.1 του π.δ. 146/1988, ΦΕΚ 65 Α). 10)Η εκμίσθωση δημόσιων εκτάσεων σε τρίτους για αναδάσωση (άρθρα 39 και 40 του ν. 998/1979, ΦΕΚ 289 Α, π.δ. 1157/1980, ΦΕΚ 293 Α). 11)Η έκδοση απόφασης επί αιτήσεων θεραπείας για τις μελέτες δασοτεχνικών έργων (άρθρο 23 του ν. 716/ 1977, ΦΕΚ 295 Α, άρθρο 12 του ν.1418/1984, ΦΕΚ 23 Α, άρθρο 5 του π.δ. 609/1985, ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 6 του π.δ.146/1988, ΦΕΚ 65 Α). 12)Η χορήγηση, ανανέωση, επέκταση, προαγωγή και αφαίρεση πτυχίου εργοληπτών δημόσιων δασοτεχνικών έργων (άρθρο 16 του π.δ. 437/1981, ΦΕΚ 120 Α). 13)Η απαλλοτρίωση ή αγορά εκτάσεων για ίδρυση εκτροφείων θηραμάτων κ.λπ. (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 177/1975, ΦΕΚ 205 Α). 14)Η έγκριση λειτουργίας κυνηγετικών οργανώσεων (καταστατικά κυνηγετικών συλλόγων κ.λπ.) πλην Συνομοσπονδίας (άρθρο 266 του ν.δ. 86/1969, ΦΕΚ 7 Α). 15)Ο καθορισμός προθεσμίας συμμόρφωσης βιομηχανιών που ρυπαίνουν υγρότοπους (ΚΥΑ 414985/1985, ΦΕΚ 757 Β, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ.3α της ΚΥΑ 366599/1996, ΦΕΚ 1188 Β). 16)Η κήρυξη δένδρων ή συστάδων δένδρων, υγροβιοτόπων, καθώς και σπάνιων ειδών φυτών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη βοτανική, φυτογεωγραφική, αισθητική και ιστορική σημασία ως διατηρητέων μνημείων της φύσης (άρθρο 3 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν.δ. 9967 1971, ΦΕΚ 192 Α). 17) Η έγκριση συλλογής προστατευομένων ή μη ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας με σκοπό την έρευνα και εξαγωγή συλλεγησόμενου υλικού (άρθρο 8 του π.δ. 67/1981, ΦΕΚ 23 Α). 18)Η σύσταση ή συγχώνευση γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 17 παρ. 2 του ν.δ. 3881/ 1958, ΦΕΚ 181 Α). 19)Ο ορισμός για την εκπροσώπηση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης των αντιπροσώπων των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων των νομών Χανίων και Ρεθύμνης (άρθρο μόνο παρ. 2 του π.δ. 158/1991, ΦΕΚ 63 Α). 20)Η χορήγηση άδειας σκοπιμότητας για την ίδρυση σφαγείου παραγωγής κρέατος δυναμικότητας 801 και άνω τόννων ετησίως παραγωγής κρέατος ή πτηνοσφαγείου δυναμικότητας 1001 και άνω κεφαλών σφαζομένων ορνιθοειδών ωριαίως (άρθρο 2 περ. β του ν. 111/ 1975, ΦΕΚ 174 Α). 21) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου (άρθρο 4 του π.δ. 460/1978, ΦΕΚ 95 Α). 22)Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας σφαγείου (άρθρο 7 του π.δ. 460/1978, ΦΕΚ 95 Α). 23) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας σκοπιμότητας πτηνοσφαγείου (άρθρο 4 του π.δ. 490/ 1976, ΦΕΚ 331 Α). 24) Η εξέταση ένστασης κατά απόφασης του νομάρχη με την οποία απορρίπτεται αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας πτηνοσφαγείου (άρθρο 7 του π.δ. 490/ 1976, ΦΕΚ 331 Α). 25)Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 243/1993 (άρθρο 18 του π.δ. 243/1993, ΦΕΚ 107 Α). 26)Η επιβολή διοικητικών προστίμων στους παραβάτες των διατάξεων του π.δ. 297/1997 (άρθρο 18 του π.δ. 297/1997, ΦΕΚ 213 Α). 27)Η ανάθεση, στις υπηρεσίες δασοτεχνικών έργων, έργων και εργασιών αρμοδιότητας άλλων υπηρεσιών αναφορικά με την προστασία και ανάπτυξη των δασών στον τομέα των δασοτεχνικών έργων (δασική αναψυχή) (άρθρο 16 παρ.1 του ν. 998/1979, ΦΕΚ 289 Α). 28) Η έκδοση αποφάσεων σύνθεσης διοικητικών συμβουλίων των γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων και ειδικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 17 παρ. 5 του ν.δ. 3881/1958 ΦΕΚ 181 Α, άρθρο 44 του β.δ. 13.9.1959, ΦΕΚ 243 Α). ΣΤ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων: 1)Η έκδοση αποφάσεων έγκρισης απολογισμών των κεφαλαίων αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών που εδρεύουν εντός της περιοχής της τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης (άρθρο 30 του ν.δ. 496/1974, ΦΕΚ 204 Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 369/1976, ΦΕΚ 164 Α). 2)Η έκδοση αποφάσεων με τις οποίες καθορίζεται η λειτουργία των καταστημάτων τουριστικών περιοχών κατά τις Κυριακές και αργίες, σε περίπτωση διαφωνίας των φορέων που προβλέπονται από το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 2224/1994 και στις περιπτώσεις που οι ρυθμίσεις αφορούν δύο ή περισσότερους νομούς (άρθρο 46 του ν. 2224/1994, ΦΕΚ 112 Α). Ζ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας: 1)Οι εγκρίσεις σκοπιμότητας για τα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των εποπτευόμενων μονάδων του: α. Επισκευών, βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων, συντηρήσεων εγκαταστάσεων των υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν μεταβάλλεται η λειτουργική δομή αυτών και η δαπάνη καλύπτεται από ίδια έσοδα, προϋπολογισμού ύψους μέχρι 70.000.000 δραχμές συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και για μια φορά το χρόνο. β. Προμήθειας πάσης φύσεως εξοπλισμού, εκτός αυτοκινήτων, συντήρηση αυτού, αποδοχή δωρεών εξοπλισμού, για τα ήδη λειτουργούντα τμήματα και μονάδες, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση και η χρήση του εξοπλισμού αυτού δεν επιφέρει πρόσθετες δαπάνες (όπως μισθοδοσία, δημιουργία χώρων), εφόσον η δαπάνη καλύπτεται από ίδια έσοδα και δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000.000 δραχμών συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά είδος (άρθρο 4 του ν.δ. 2592/1953, ΦΕΚ 254 Α, ν. 2519/1997, ΦΕΚ 165 Α), γ. Ανάθεση του καθαρισμού σε συνεργεία (άρθρο 37 του ν. 2072/1992, ΦΕΚ 125 Α). 2)Η παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για παραχώρηση οικημάτων ανεγερθέντων από τις πρώην Υπηρεσίες Ανοικοδόμησης (άρθρο 2 παρ. 3 του β.δ. 29/1970 ΦΕΚ 8 Α και άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 543/1977, ΦΕΚ 43 Α). 3)Η έγκριση των προϋπολογισμών των ειδικώς αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων των οποίων η λειτουργία εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο 10 παρ.1 του ν.δ.1111/ 1972, ΦΕΚ 23 Α). 4)Η εντολή διενέργειας οικονομικού, διοικητικού και διαχειριστικού ελέγχου σε υπηρεσίες, οργανισμούς, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του τομέα πρόνοιας (άρθρο 2 του ν.δ.1773/1942, ΦΕΚ 238 Α). Η αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. 5)Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας εντός της Περιφέρειας (άρθρο 58 παρ. 1 του ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50 Α). 6) Η χορήγηση μισθολογικών κλιμακίων και επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς και διοικητικούς υπαλλήλους των κρατικών παιδικών σταθμών και των κρατικών βρεφονηπιακών σταθμών (ν. 2470/1997 ΦΕΚ 40 Α). 7) Η έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για μεταφορά νηπίων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953, ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 5100/1600/1984, ΦΕΚ 378 Α). 8)Η έγκριση εγκατάστασης τηλεφωνικών συνδέσεων και τηλετύπων σε κρατικούς παιδικούς σταθμούς, κρατικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας (ΚΥΑ ΔΙΟΔ/ΦΕΟ/1/Α 4061/1984, ΦΕΚ 155 Β). 9)Η έγκριση για εκτέλεση έργων, αγορά ή πώληση ακινήτου, εκχώρηση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων από ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία, που η λειτουργία τους εκτείνεται σε περισσότερους του ενός νομούς της Περιφέρειας (άρθρο 21 παρ.1 του ν.δ.1111/1972, ΦΕΚ 23 Α). 10)Η έκδοση απόφασης με την οποία ορίζεται το διδακτικό προσωπικό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που εκτελούν τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας, εφόσον δεν ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (άρθρο 51 του ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50 Α). 11)Οι προμήθειες εξοπλισμού υλικού ή λογισμικού κάτω των 200 εκατομμυρίων και 75 εκατομμυρίων αντίστοιχα ετησίως κατά προμήθεια και για μια φορά το χρόνο, οι αναθέσεις μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους κάτω των 75 εκατομμυρίων για μια φορά το χρόνο, στις οποίες περιλαμβάνονται και μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη πληροφορικής, καθώς και η συντήρηση και επισκευή συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του τομέα υγείας και πρόνοιας. Η περίπτωση κατευθείαν ανάθεσης θα αιτιολογείται ρητά (απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως /Φ30/ 12625/1990, ΦΕΚ 317 Β και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως /Φ30/21243/1991, ΦΕΚ 386 Β). Η. Αρμοδιότητες του Υπουργού Πολιτισμού: 1)Η χρηματοδότηση εκδηλώσεων λαογραφικού περιεχομένου που οργανώνονται από μεμονωμένα σωματεία τού Νομού Αττικής (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α). 2)Η ενίσχυση χορευτικών και μουσικών συγκροτημάτων του Νομού Αττικής (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α). 3)Η μελέτη, εισήγηση και εποπτεία οργάνωσης τοπικών εκθέσεων πολιτιστικού εν γένει χαρακτήρα (άρθρο 20 του π.δ. 941/1977, ΦΕΚ 320 Α). Θ. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας: 1) Η παραχώρηση δικαιώματος χρήσης αιγιαλού περιλαμβανομένου εντός της Ζώνης Λιμένα για κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων που προορίζονται για εξυπηρέτηση βιομηχανιών, βιοτεχνιών, μεταλλείων και λατομείων (άρθρο 60 παρ.8 του διατάγματος από 11/12.11.1929, ΦΕΚ399 Α άρθρο 6 παρ. 21 τουν. 2160/1993, ΦΕΚ 118 Α και άρθρο 7 παρ. 21 του ν.δ. 2942/1954, ΦΕΚ 211 Α). 2)Η κατάρτιση, οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εξειδίκευσης υπαλλήλων Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 35 του ν. 1943/1991, ΦΕΚ 50 Α). 3)Η έγκριση μεταφοράς δραστηριότητας κέντρου εκμάθησης υποβρύχιας κολύμβησης (άρθρο 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Υ.Α. 3131.1/9/1994, ΦΕΚ 858 Β). /. Αρμοδιότητες του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών: 1)Ο διορισμός του κρατικού αντιπροσώπου και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 2465/1997, ΦΕΚ 28 Α). 2)Η επέκταση αστικών ή υπεραστικών επιβατικών γραμμών και πέρα από τα διοικητικά όρια μη όμορων νομών (άρθρο 4 παρ. 4 περ. α του ν.δ. 102/1973, ΦΕΚ 178 Α). 3)Η καθιέρωση υπεραστικών επιβατικών γραμμών που συνδέουν πρωτεύουσα νομού ή άλλη πόλη αυτού με την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη έτερου νομού (άρθρο 30 του ν. 588/1977, ΦΕΚ 148 Α). 4)Η συγχώνευση δύο ή περισσότερων Κ.Τ.Ε.Λ. και ο διαχωρισμός ενός Κ.Τ.Ε.Λ. σε περισσότερα του ενός με την ανάθεση στο καθένα της επιβατικής συγκοινωνίας, αστικής ή υπεραστικής ή και των δύο, αστικής περιοχής (άρθρο 4 παρ.8 του ν.δ. 102/1973, ΦΕΚ 178 Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του ν. 1437/1984, ΦΕΚ 59 Α). 5)Ο καθορισμός του αριθμού της δύναμης των λεωφορείων Κ.Τ.Ε.Λ. (άρθρο 31 του ν. 588/1977, ΦΕΚ 148 Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.1959/1991, ΦΕΚ 123 Α). 6)Ο προγραμματισμός και η διενέργεια εξετάσεων, η συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών και η χορήγηση πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας οδικού μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων στους αποφοίτους των σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (άρθρα 3 και 5 του π.δ. 586/1988, ΦΕΚ 282 Α, άρθρο 7 του π.δ. 57/1989, ΦΕΚ 28 Α, άρθρο 3 του π.δ. 294/1991, ΦΕΚ 103 Α, άρθρο 2 του π.δ. 211/1991, ΦΕΚ 79 Α). 7)Η χορήγηση ειδικών εγκρίσεων για διενέργεια διεθνών μεταφορών προς και από όμορες με την Ελλάδα χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Τουρκία με ειδικοποιημένα φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα εθνικών μεταφορών, μεταφοράς υγρών καυσίμων, χημικών υγρών, υγρών θερμής ασφάλτου, μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και με ανατρεπόμενα (άρθρο 15 παρ. 3 του ν.1959/1991, ΦΕΚ 123 Α). Η χορήγηση των ως άνω εγκρίσεων πραγματοποιείται για τα ανωτέρω φορτηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που είτε έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια είτε είναι ενταγμένα σε μεταφορικές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.
2.  
  Επίσης μεταβιβάζονται στις Περιφέρειες οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται σε συναρμοδιότητα, κατά περίπτωση, από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών: 1)Οι παραχωρήσεις και εκποιήσεις γηπέδων σχηματιζόμενων από προσχώσεις ή από έργα που έγιναν με δαπάνες των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 20 του α.ν. 2344/1940, ΦΕΚ 154 Α, π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α και ν. 2399/1996, ΦΕΚ 90 Α). 2)Η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κτημάτων ή κτισμάτων κείμενων εντός της Ζώνης Λιμένα (άρθρο 61 του β.δ. 14/19.1.1939, ΦΕΚ 24 Α, άρθρο 18 παρ.του α.ν.2344/1940, άρθρο 1 του ν.δ. 797/1971, ΦΕΚ 1 Α και π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α). 3)Ο καθορισμός χώρων της Ζώνης Λιμένα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ανέγερση δημόσιων καταστημάτων (Λιμεναρχείου, Τελωνείου, Υγειονομείου, Πλοηγικού Σταθμού κ.λπ.) και εγκαταστάσεων για αμυντικές ανάγκες της χώρας στην περιοχή Αττικής και Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (άρθρο 12 παρ. 2 του α.ν. 2344/1940, π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α και άρθρο 1 παρ. 10 του π.δ. 347/1986, ΦΕΚ 154 Α). 4) Η παραχώρηση οικοπεδικών εκτάσεων της χερσαίας ζώνης λιμένα για την ανέγερση κτιρίων Στέγης λιμενεργάτη, καθώς και γραφείων κεφαλαίου αποζημίωσης φορτοεκφορτωτών και ΕΡΦΛ (άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 4547/1966, ΦΕΚ 90 Α π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α και άρθρο 6 παρ. 20 του ν. 2399/1996. ΦΕΚ 90 Α). 5)Η παραχώρηση χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα σε μεταλλευτικές επιχειρήσεις (άρθρο 7 παρ. 3 του ν.δ. 2942/1954. ΦΕΚ 211 Α, π.δ. 649/1977, ΦΕΚ 212 Α και άρθρο 6 παρ. 20 του ν. 2399/1996, ΦΕΚ 90 Α). 6)Η μεταφορά προσώπων σε συνέδρια, σεμινάρια, πολιτιστικές, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ. και από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή ΡΟΔΑ εντός του νομού ή σε όμορους νομούς και για δρομολόγια χωρίς διανυκτέρευση των επιβατών, αν διαπιστωθεί ανεπάρκεια τουριστικών λεωφορείων από την προβλεπόμενη επιτροπή και ο καθορισμός της συγκρότησης και του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής αυτής (άρθρο 1 παρ.του ν. 2446/1997. ΦΕΚ 276 Α). 7)Η διαπίστωση ανάγκης εξαίρεσης από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 439/1970, η χορήγηση άδειας για κατασκευή βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων σε απόσταση μικρότερη των 30 μέτρων από τα όρια αιγιαλού (άρθρο 1 του ν.δ. 439/1970, ΦΕΚ 36 Α). 8)Η κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών προγραμμάτων αλιείας. Καθορισμός προϋποθέσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων και πληρωμής των ενισχύσεων (άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974, ΦΕΚ 320 Α). 9)Η παραχώρηση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης δημόσιων ιχθυοτρόφων υδάτων σε επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 5 του ν. 1740/1987, ΦΕΚ 221 Α). 10)Η επιβολή τελών για την τήρηση περιβαλλοντικών όρων στις μονάδες υδατοκαλλιεργειών (άρθρο 6 παρ.του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α). 11)Ο χαρακτηρισμός ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις (άρθρο 3 του π.δ. 227/1987, ΦΕΚ 100 Α). 12)Η σύσταση τριμελών συμβουλίων εκδίκασης αλιευτικών προσφυγών (άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2040/ 1992, ΦΕΚ 70 Α). 13)Η γνωμοδότηση για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για κατασκευή κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασμάτων, φαρμάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήποτε υλικό (αρθμ. 88217/3752/1987 Υ.ΠΕ.ΧΩ Δ.Ε., ΦΕΚ 78 Δ). 14)Η παραχώρηση ζωνών κατάληψης των εγγειοβελτιωτικών έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων για διαχείριση και εκμετάλλευση (άρθρο 2 παρ. 1 και 3 του ν.δ. 497/1974, ΦΕΚ 203 Α). 15)Ο καθορισμός ζωνών κατάληψης για εγγειοβελτιωτικά έργα πέραν των ορίων ενός νομού (άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του ν.δ. 497/1974, ΦΕΚ 203 Α). 16)Η επιχορήγηση νεοσύστατων γενικών οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (άρθρο 9 του ν. 414/1976, ΦΕΚ 212 Α). 17) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη έργων και δραστηριοτήτων ΑΙΙ κατηγορίας (άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 5 παρ. 1 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α, άρθρο 9 ΚΥΑ 69269/5387/1990, ΦΕΚ 678 Β και ΚΥΑ 75308/5512/1990, ΦΕΚ 691 Β) ως ακολούθως και εφόσον έχουν την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης:.
 1. Βιομηχανίες αναγέννησης ορυκτελαίου με δυναμικότητα επεξεργασίας μικρότερη ή ίση των 3.000 τόννων ετησίως.
 2. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 30ΜW
 3. Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται τα έργα ειδικής τουριστικής υποδομής, δηλαδή συνεδριακών κέντρων των μαρινών, των χιονοδρομικών κέντρων, των εγκαταστάσεων αξιοποίησης ιαματικών πηγών (κέντρων υδροθεραπείας ιαματικού ύδατος), των κέντρων θαλασσοθεραπείας, των κέντρων τουρισμού υγείας, των γηπέδων γκολφ, των αθλητικών προπονητικών κέντρων, καθώς και των εγκαταστάσεων που ήθελαν χαρακτηρισθεί ως ειδικής τουριστικής υποδομής με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του ν. 2160/1993.
 4. Δραστηριοτήτων εξόρυξης, έρευνας, εκμετάλλευσης μαρμάρων, σχιστολίθου και αργίλου, με εξαίρεση τα λατομεία σχιστολίθου και αργίλου που καλύπτουν τις ανάγκες βιομηχανιών τσιμέντου (ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α, ΚΥΑ 69269/5387/1993, ΦΕΚ 678 Β).
 5. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο συμβατικό, όπως νομίμων προδιαγραφών μαζούτ, ντήζελ, LΡG, φυσικό αέριο κ.λπ., συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης των 5ΜW.
 6. (δα) Εγκαταστάσεων πάχυνσης χελιών και γόνου ψαριών, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 200 τόννων ετησίως (δβ) Εγκαταστάσεων πάχυνσης οστράκων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 160 τόννων ετησίως, (δγ) Εγκαταστάσεων πάχυνσης αμφιβίων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 60 τόννων ετησίως, (δδ) Εγκαταστάσεων ιχθυογεννητικών σταθμών, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 2.000.000 ατόμων ετησίως, (δε) Εγκαταστάσεων εκκολαπτηρίων γόνου οστράκων, συνολικής δυναμικότητας μέχρι 2.000 000 ατόμων ετησίως.
 7. Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής με χρήση γεωθερμίας βιομάζας και αγροτικών απορριμμάτων συνολικής ισχύος μικρότερης των 50ΜW και μεγαλύτερης του 1ΜW
 8. (εα) Έργων γεωργικής υδραυλικής που αφορούν στην άρδευση ή κατασκευή εγγειοβελτιωτικών έργων σε έκταση μέχρι 5.000 στρεμμάτων συνολικά, (εβ) Έργων αγροτικού αναδασμού ανεξαρτήτως έκτασης, (εγ) Έργων υδρομαστεύσεων πηγών και εγκαταστάσεων εξωτερικών υδρευτικών δικτύων μήκους μέχρι 10.000 μέτρα συνολικά και 20.000 μέτρα στην περίπτωση που τα εξωτερικά υδρευτικά δίκτυα κατασκευάζονται υπόγεια κατά μήκος υφιστάμενου οδικού δικτύου, (εδ) Έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ. και παραρεμάτιων περιοχών εντός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών, τα οποία αφορούν εργασίες σε συνολικό συνεχές μήκος ρέματος μέχρι 2.000 μέτρα, (εε) Έργων διευθέτησης ρεμάτων, όπως ποταμοί, χείμαρροι κ.λπ. και παραρεμάτιων περιοχών εκτός σχεδίου πόλεως ή ορίων οικισμών, τα οποία αφορούν εργασίες σε συνολικό συνεχές μήκος ρέματος μέχρι 5.000 μέτρα και συνολικό μήκος επεμβάσεων μέχρι 2.000 μέτρα, (εστ) Φραγμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων προς συγκράτηση ή μονιμότερη αποθήκευση των υδάτων συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας νερού μέχρι 500.000 κ.μ.
 9. (εζ) Εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας μικρότερης ή ίσης των 50.000 ισοδύναμου εξυπηρετούμενου πληθυσμού.
 10. Έργων δημοτικής ή κοινοτικής οδοποιίας - πρωτεύον και δευτερεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο
 11. Αλιευτικών λιμένων - λιμενικών καταφυγίων και λοιπών λιμενικών έργων, εξαιρουμένων των τουριστικών λιμένων και μαρίνων σκαφών αναψυχής
 12. Έργων προστασίας ακτών και σε συνολικό μήκος παρέμβασης επί της παραλίας και του θαλάσσιου χώρου μικρότερο των 200 μέτρων
 13. Έργων έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικών ρευστών θερμοκρασίας μέχρι 90°C.
 14. 18) Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων Αll κατηγορίας (άρθρα 4 και 5 του ν.1650/1986, ΦΕΚ 160 Α, ΚΥΑ 69269/ 5387/ 1990, ΦΕΚ 678 Β και ΚΥΑ 75308/5312/1990, ΦΕΚ 691 Β), για τις οποίες έχει την αρμοδιότητα προέγκρισης χωροθέτησης, με τους εξής περιορισμούς:.
 15. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία κρέατος ή και πουλερικών δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως σε προϊόν
 16. Επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία ιχθύων και ιχθυηρών δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 5 τόννων ημερησίως σε προϊόν
 17. Παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία και τυποποίηση χυμού σπορών δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 20 τόννων ημερησίως σε προϊόν
 18. Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως επεξεργασμένου γάλακτος
 19. Οινοποιία - οξοποιία δυναμικότητας μικρότερης των 20.000 τόννων ετησίως και μεγαλύτερης των 5.000 τόννων ετησίως.
 20. Σφαγεία και πτηνοσφαγεία δυναμικότητας μικρότερης των 20 τόννων ημερησίως ζώντος βάρους και μεγαλύτερης των 5 τόννων ημερησίως ζώντος βάρους
 21. Εγκαταστάσεις ζαχαροπλαστικής, σοκολάτας και γλυκόζης δυναμικότητας μικρότερης των 30 τόννων ημερησίως σε έτοιμο προϊόν ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μικρότερης των 300ΜW και μεγαλύτερης των 10 τόννων ημερησίως έτοιμου προϊόντος ή και εγκατεστημένης ιπποδύναμης μεγαλύτερης των 100 ΚW.
 22. Οι αναφερόμενες δυναμικότητες των παραπάνω βιομηχανικών μονάδων αφορούν το σύνολο της κάθε μονάδας, υφιστάμενη και επέκταση και όχι τις τυχόν τμηματικές επεκτάσεις αυτής.
 23. 19) Η γνωμοδότηση για θέματα περιβάλλοντος στη διαδικασία της προέγκρισης χωροθέτησης των έργων της παραπάνω περίπτωσης 18 ή δραστηριοτήτων που αφορούν τους τομείς πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή (άρθρο 8 παρ. 2 και 3 ΚΥΑ 69269/ 5387/1990 ΦΕΚ 678 Β), καθώς και η εκτίμηση για το αν από τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών μονάδων, από τις παραπάνω, επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
3.  
  Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 17), 18) και 19) της παραγράφου 2 μεταβιβάζονται στις περιφέρειες πλην της Περιφέρειας Αττικής και με εξαίρεση τις περιοχές που εμπίπτουν μέσα σε όρια Ramsar, Δίκτυα Νatura 2000, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και διατηρητέα μνημεία της φύσης σε κοινοτικά ή εθνικά προγράμματα ή σχέδια περιβαλλοντικής σημασίας
Άρθρο 2
1.  
  Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσειςΟι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από υπηρεσίες Υπουργείων μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθμού: Α. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης: 1)Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και λειτουργίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων, υγραερίων, λιπαντικών και ασφάλτου χωρητικότητας από 10.000 κ.μ. έως και 50.000 κ.μ., καθώς και μονάδων αναγέννησης ορυκτελαίων ανεξάρτητα ιπποδύναμης (άρθρα 1 έως 19 του ν. 2516/1997, ΦΕΚ 159 Α). 2)Η έγκριση ανέγερσης, κατά παρέκκλιση, πολυορόφων κτιρίων επικίνδυνων, εφόσον αυτό επιβάλλεται για λειτουργικούς λόγους (άρθρο 9 παρ. 3 ΚΥΑ 3329/ 1989, ΦΕΚ 132 Β). 3)Η έγκριση παραγωγής εκρηκτικών υλών (άρθρο 10 του π.δ. 455/1995, ΦΕΚ 268 Α). 4)Η έκδοση απόφασης για την επιβολή προστίμων σε βάρος οποιουδήποτε παράγει, κατέχει ή διαθέτει στην αγορά εκρηκτικά που δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις (άρθρο 11 παρ. 2 του π.δ. 455/1995, ΦΕΚ 268 Α). 5)Η χορήγηση άδειας μεταπωλητή πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση (άρθρο 15 παρ. 4 εδάφιο 7 του ν. 2289/1995, ΦΕΚ 27 Α, άρθρο 22 παρ. 7.6 εδάφιο α του ν. 2516/1997, ΦΕΚ 159 Α, απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δ2/Α/Φ8/24050/1997, ΦΕΚ 1069 Β). 6)Η χορήγηση αδειών χρήσης νερού, εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων για πλυντήρια αυτοκινήτων (άρθρο 1 παρ. 7 εδάφιο η, άρθρο 2 παρ.1, άρθρο 8 παρ. 1 - 4, άρθρο 9 παρ. 1 - 8, άρθρο 11 παρ. 4 και άρθρο 15 παρ. 4 του ν. 1739/1987, ΦΕΚ 201 Α. π.δ. 256/1989 ΦΕΚ 121 Α και ΚΥΑ Φ16/5813/ 1989, ΦΕΚ 383 Β). Β. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: 1)Η χορήγηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίων που βρίσκονται εντός των τεσσάρων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής (άρθρο 65 παρ. 1 του α.ν. 2545/ 1940, ΦΕΚ 287 Α). 2)Η χορήγηση άδειας για τη χρήση προσωνυμίας, καθώς και η αλλαγή εγκριθείσας προσωνυμίας σε φροντιστήρια (άρθρα 7 και 73 παρ. 1 του α.ν. 2545/1940 ΦΕΚ 287 Α). 3)Η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε υπαλλήλους (άρθρο 77 του π.δ. 611/1977, ΦΕΚ 198 Α). Γ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας: 1)Η έγκριση διάθεσης πίστωσης και πληρωμών βελτιωτικών έργων στα εσωτερικά νερά από το ποσοστό 5% της αξίας της αλιευόμενης παραγωγής του μισθίου (άρθρο 9 παρ. 4 του ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α). 2)Ο καθορισμός ζωνών προστασίας και η καταστροφή εντός αυτών των παράνομων καλλιεργειών (άρθρο 12 παρ. 1 και 4 του ν. 1564/1985, ΦΕΚ 164 Α, άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 2325/1995, ΦΕΚ 153 Α και άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 2503/1997, ΦΕΚ 107 Α). 3)Η έκδοση απόφασης για τη λειτουργία των θεριζοαλωνιστικών και βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών με ευθύνη βοηθού μηχανοδηγού (άρθρα 5 και 6 του π.δ. 333/1977. ΦΕΚ 107 Α, άρθρο 112 παρ. 7 του ν. 2094/ 1992, ΦΕΚ 182 Α και ΚΥΑ 168405/1525/1977, ΦΕΚ 1139 Β). 4)Η εκτέλεση προγράμματος παραγωγής και αποθήκευσης ζωοτροφών σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (Καν. 2328/1991, Ε.Ε. αριθ. L 218 της 6.8.1991). 5)Η ονομασία, η οριοθέτηση και ο προσδιορισμός χρήσης και διαχείρισης των βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 33 του ν. 2538/1997, ΦΕΚ 242 Α σε αντικατάσταση του ν. 216/1973). 6)Η χορήγηση έγκρισης σκοπιμότητας εισαγωγής μονόπλων (β.δ.192/1972, ΦΕΚ 41 Α και άρθρο 28 περ.γ, εε του π.δ. 433/1977, ΦΕΚ 133 Α). 7)Η χορήγηση άδειας παρέκκλισης αναφορικά με εναλλακτικές μεθόδους για τα μέσα πλήρωσης και κλεισίματος για παραγωγή υγρού γάλακτος προς πόσιν (άρθρο 17 του π.δ. 119/1997, ΦΕΚ 108 Α). 8) Η χορήγηση άδειας παρέκκλισης για το μη αυτόματο κλείσιμο των μέσων πλήρωσης και κλεισίματος για παραγωγή υγρού γάλακτος προς πόσιν (άρθρο 17 παρ. 21 του π.δ. 119/1997, ΦΕΚ 108 Α). Δ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας: 1) Η εποπτεία και ο έλεγχος στον τρόπο παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από τις ιδιωτικές κλινικές (άρθρο 17 του π.δ. 247/1991, ΦΕΚ 93 Α). Η αρμοδιότητα θα ασκείται παράλληλα με τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. 2) Η χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείου (Υπ. Αποφ. Α2στ/2073/1983, ΦΕΚ 280 Β). 3)Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιών και η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (άρθρο 8 του ν. 206/1946, ΦΕΚ 11 Α). 4)Ο διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Πρότυπου Εθνικού Νηπιοτροφείου Καλλιθέας πρώην Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Εθνικό Ορφανοτροφείο Πολέμου Καλλιθέας (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 70/1973, ΦΕΚ 23 Α). 5)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεομάρτυρος Αγίου Γεωργίου εξ Ιωαννίνων (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 61/1973, ΦΕΚ 20 Α). 6)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Φιλόξενος Στέγη (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 5 του β.δ. 757/1972, ΦΕΚ 219 Α). 7)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Παιδική Στέγη Περιστερίου (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 191/1973, ΦΕΚ 61 Α). 8)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Χριστοδούλειου Ορφανοτροφείου Θηλέων (Ν.Π. ΙΔ.) (β.δ. 65/1973, ΦΕΚ 21 Α). 9)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Παιδική Στέγη της Γωνιάς του Παιδιού (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 62/1973, ΦΕΚ 20 Α). 10)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Πηνελόπειου Ιδρύματος (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 3 του π.δ. 538/1975, ΦΕΚ 175 Α). 11) Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ελληνική Μέριμνα (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 5 του β.δ. 203/1973. ΦΕΚ 64 Α). 12)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Χριστιανική Στέγη Κοριτσιού Η Αγία Αννα (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 787/1972, ΦΕΚ 233 Α). 13)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 784/1972, ΦΕΚ 230 Α). 14)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ένωσις Αθηναίων Κυριών (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 186/1973, ΦΕΚ 58 Α). 15)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Η Παιδική Στέγη (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 4 του β.δ. 104/1973, ΦΕΚ 30 Α). 16)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Λέσχη Εργαζόμενου Κοριτσιού Πειραιώς (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 5 του β.δ. 325/1988, ΦΕΚ 66 Α). 17)Ο διορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Στέγη Θηλέων Ο Αγιος Αλέξανδρος Παλαιού Φαλήρου (Ν.Π.Ι.Δ.) (άρθρο 2 του β.δ. 41/1963, ΦΕΚ 5 Α). Ε. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: 1)Η έγκριση καταρτιζόμενων συμφωνιών μεταξύ ενδιαφερομένων Κ.Τ.Ε.Λ. για κοινή εκμετάλλευση υπεραστικών επιβατικών γραμμών μη όμορων νομών (άρθρο 7 παρ. 2 του ν.δ. 102/1973, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1022/1980, ΦΕΚ 45 Α). 2)Η μετάταξη λεωφορείων από Κ.Τ.Ε.Λ. σε Κ.Τ.Ε.Λ. (άρθρο 10 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο του ν.1350/1983 ΦΕΚ 55 Α). 3)Ο καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης (άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 1437/1984, ΦΕΚ 59 Α). 4)Η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία αυτοκινήτων επιβατικών δημόσιας χρήσης από δήμους ή κοινότητες ή επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης του άρθρου 46 του ν. 1416/1984, ο καθορισμός της χρονολογίας μέχρι την οποία επιτρέπεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αυτών, που μπορεί να παρατείνεται, του τρόπου και της διαδικασίας της παροχής και συλλογής των στοιχείων, της καταγραφής και της υποβολής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες (άρθρο 5 παρ. 1 και 4 του ν. 1437/1984, ΦΕΚ 59 Α). 5)Ο καθορισμός του εξωτερικού χρωματισμού των ταξί και αγοραίων (άρθρο 4 παρ. 4 του π.δ. 243/1987, ΦΕΚ 104 Α, άρθρο 4 παρ. 5 του π.δ. 244/1987, ΦΕΚ 104 Α). 6)Ο καθορισμός και άλλων χώρων της ίδιας έδρας, πέραν των προβλεπόμενων, στους οποίους οι διαπραττόμενες σοβαρές παραβάσεις επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων επισύρουν και πειθαρχικές - διοικητικές κυρώσεις (άρθρο 23 παρ. 4 του π.δ. 243/1987, ΦΕΚ 104 Α, άρθρο 23 παρ. 4 του π.δ. 244/1987, ΦΕΚ 104 Α). 7)Η διάθεση νέων, αδειών κυκλοφορίας φορτηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων σε άλλους δικαιούχους, σε περιπτώσεις παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας άσκησης του παραχωρούμενου δικαιώματος από τους αρχικούς δικαιούχους (άρθρο 4 παρ. 6 του ν. 383/1976, ΦΕΚ 182 Α). 8)Η κατ εξαίρεση χορήγηση οριστικών αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων σε ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πραγματοποιούν στην Ελλάδα σημαντικές επενδύσεις ή σε επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους (άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 1959/ 1991, ΦΕΚ 123 Α). 9)Η έκδοση απόφασης για προσωρινή και σε εξαιρετικές περιπτώσεις οριστική, εξακολούθηση της λειτουργίας μεταφορικής επιχείρησης σε περίπτωση θανάτου ή φυσικής ή νομικής ανικανότητας του μεταφορέα επιβατών ή εμπορευμάτων (άρθρο 3 παρ. 13 του π.δ. 586/1988, ΦΕΚ 282 Α). 10)Η χορήγηση άδειας για εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, η παροχή σύμφωνης γνώμης για κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας, καθώς και η έγκριση σχεδίων των οικίσκων στέγασης μηχανημάτων σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και μόνο για τις ακόλουθες κατηγορίες σταθμών: α. Σταθμοί βάσης της κινητής υπηρεσίας ξηράς για δημόσια ανταπόκριση, β. Σταθμοί βάσης της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη (ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί ασυρμάτου), γ. Σταθμοί βάσης ειδικών ραδιοδικτύων δημόσιων και ιδιωτικών, δ. Σταθμοί βάσης ραδιοσταθμών ασυρμάτου της ζώνης συχνότητας πολιτών (C.Β.). ε. Επίγειοι σταθμοί μόνο λήψης (R.Ο.) δορυφορικού σήματος (άρθρο 24α παρ.1, 5 και 5α του ν. 2075/1992, ΦΕΚ 129 Α, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 41 του ν. 2145/1993, ΦΕΚ 88 Α, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν. 2166/1993, ΦΕΚ 137 Α και το άρθρο 5 του ν. 2181/1994, ΦΕΚ 10 Α σε συνδυασμό με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν. 2328/1995, ΦΕΚ 159 Α και διατηρήθηκε σε ισχύ με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 2246/1994, ΦΕΚ 172 Α). 11)Η επιβολή διοικητικής ποινής προστίμου στους παραβάτες για εγκατάσταση χωρίς άδεια κεραίας στην ξηρά (άρθρο 26 του ν. 2075/1992, ΦΕΚ 129 Α, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 10 του ν. 2145/ 1993, ΦΕΚ 88 Α). 12)Η χορήγηση ειδικής άδειας για λειτουργία συσκευών ηλεκτρονικών - ηλεκτρικών σε χώρους για τους οποίους οι συσκευές αυτές δεν έχουν επαρκή θωράκιση από πλευράς ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (άρθρο 3 παρ. 4 ΚΥΑ 94649/8682/1993, ΦΕΚ 688 Β). 13)Ο έλεγχος προς διαπίστωση κανονικής επίθεσης της σήμανσης CΕ και η επιβολή όρων προς τους παραβάτες για την παύση της παράβασης (άρθρο 10 παρ. 6α ΚΥΑ 94649/8682/1993, ΦΕΚ 688 Β). 14)Ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων της ΚΥΑ 94649/8682/1993 και ο καθορισμός των οργάνων ελέγχου τήρησης αυτών (άρθρο 11 παρ. 1.2 ΚΥΑ 94649/ 8682/1993, ΦΕΚ 688 Β). ΣΤ. Αρμοδιότητες υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: 1)Η χορήγηση αδειών αλιευτικών σκαφών, αλιείας και δυτών στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ποταμοί, ιχθυοτροφεία) (β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α, ν.δ. 420/1970, ΦΕΚ 27 Α, ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α και άρθρο 8 του ν. 2332/1995, ΦΕΚ 181 Α). 2)Η χορήγηση αδειών εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (παρ. 2 της Α5/696/25.4.1983 Υγειονομικής διάταξης ΦΕΚ 243 Β). 3)Η εκτέλεσητων αποφάσεωνπου αφορούντη διακοπή λειτουργίας μονάδων παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τη σφράγιση καταστημάτων οπτικών ειδών και το κλείσιμο ιδιωτικών κλινικών, ιατρείων, κ.λπ., εργαστηρίων φυσιοθεραπείας και την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση σχετικά με τη διάνοιξη φρεάτων κ.λπ. (άρθρο 1 του ν. 2345/1995, ΦΕΚ 213 Α, άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 971/1979, ΦΕΚ 223 Α, άρθρο 2 του α.ν. 1845/1939, ΦΕΚ 298 Α, άρθρο 20 του π.δ. 247/1991, ΦΕΚ 93 Α, άρθρο 39 παρ. 9 του ν.δ. 3881/1958, ΦΕΚ 181 Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν.δ. 1277/1912).
Άρθρο 3 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού"
1.  
  Οι ακόλουθες αρμοδιότητες που ασκούνται από υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. 1)Η εφαρμογή διατάξεων για την κοινή ησυχία, την καθαριότητα και αισθητική των πόλεων, ευκοσμία και ευταξία (Αστ. διατάξεις 6/1996, ΦΕΚ 1028 Β και 3/1996, ΦΕΚ 15 Β, άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/ 2000/1995 και άρθρο 417 Π.Κ., ΦΕΚ 343 Β). 2)Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών παιδειών, εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (α.ν. 2520/1940, ΦΕΚ 273 Α, ν. 2323/1995 ΦΕΚ 145 Α, π.δ. 180/1979, ΦΕΚ 175 Α όπως ισχύει, Υγειονομικές και Αστυνομικές Διατάξεις). 3)Ο έλεγχος στάθμευσης αυτοκινήτων (άρθρο 34 του ν. 2094/1992 Κ.Ο.Κ., ΦΕΚ 182 Α). 4) Ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς (άρθρο 9 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α). 5)Η ρύθμιση κυκλοφορίας με υποδείξεις και σήματα τροχονόμων (άρθρο 3 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α). 6)Ο έλεγχος εκπομπών ρύπων, θορύβων κ.λπ. από οχήματα (άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α). 7)Ο έλεγχος τήρησης υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς, στο δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο (άρθρο 47 του ν. 2094/1992, ΦΕΚ 182 Α). 8)Η εφαρμογή Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και των διατάξεων για τις επικίνδυνες οικοδομές (ν. 1577/ 1985, ΦΕΚ 210 Α, ν. 651/1977, ΦΕΚ 207 Α, ν.1647/1986, ΦΕΚ 141 Α και π.δ. της 13.4.1929, ΦΕΚ 153 Α). 9)Η επίβλεψη εφαρμογής διακοπής εργασιών λόγω έλλειψης μέτρων ασφαλείας και υγιεινής (άρθρο 116 του π.δ.1073/1981, ΦΕΚ 260 Α). 10)Ο έλεγχος του ωραρίου λειτουργίας κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων, καθώς και εμπορικών καταστημάτων (άρθρα 23, 24 και 46 του ν. 2224/1994. ΦΕΚ 112 Α, άρθρο 8 του ν. 2207/1994, ΦΕΚ 65 Α, άρθρο 14 παρ. 2 του ν. 2194/1994, ΦΕΚ 34 Α και ΚΥΑ 1011/22/19-ιβ/1994, ΦΕΚ 724 Β όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 1011/22/19κθ/1995, ΦΕΚ 1055 Β). 11)Η αφαίρεση άδειας οικοδομής για ασφαλιστικές εισφορές (άρθρο 41 παρ. 2 Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. 816/Β-65, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 ΑΥΚΥ Φ21/ 21/1473/1972, ΦΕΚ 324 Β). 12)Η επιθεώρηση αμαξωμάτων καντινών ως προς την εμφάνισή τους (απόφαση Υπουργού Εμπορίου ΚΙ 2113/1995, ΦΕΚ 786 Β). 13)Ο έλεγχος επιχειρήσεων τουριστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με την εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας (βεβαίωση παραβάσεων, εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων κ.λπ.) (ν. 393/1976, ΦΕΚ 199 Α, ν. 2160/1993, ΦΕΚ 118 Α). 14)Η προστασία σπηλαίων (απόφαση ΥΠ.Π.Ε. 34593/ 1983, ΦΕΚ 3988 Β σε συνδυασμό με ΚΥΑ ΓΝΟΣ/57263/ 1994, ΦΕΚ 894 Β). 15)Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την αλιεία στα εσωτερικά ύδατα (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, ποταμοί) (β.δ. 666/1966, ΦΕΚ 160 Α. ν.δ. 420/1970 ΦΕΚ 27 Α, ν. 2040/1992, ΦΕΚ 70 Α και άρθρο 8 του ν. 2332/1995, ΦΕΚ 181 Α). 16)Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους χώρους εγκατάστασης πλανόδιων νομάδων (Υγειονομική Διάταξη Α5/696/1983, ΦΕΚ 243 Β). 17)Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958, ΦΕΚ 171 Α, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν.1080/1980, ΦΕΚ 246 Α, το άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 1416/1984, ΦΕΚ 18 Α, το άρθρο 26 παρ. 4 του ν. 1828/1989, ΦΕΚ 2 Α και άρθρο 6 εδάφ. τρίτο του ν.1900/1990, ΦΕΚ 125 Α σε συνδυασμό με το άρθρο 458 Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 12 του ν. 2207/1994, ΦΕΚ 65 Α σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις που αναφέρονται στο υπαίθριο εμπόριο χωρίς άδεια επέκτασης καταστημάτων). 18)Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές (ν. 2323/1995 ΦΕΚ 145 Α, απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου Κ1 2113/1995 ΦΕΚ 786 Β και απόφαση του Υπουργού Εμπορίου Α-2 6813/1995, ΦΕΚ 1085 Β). 19)Η έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (Αστυνομική Διάταξη 1023/ 2/34 α/1/1994, ΦΕΚ 178 Β). 20)Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για μεταδημότευση (άρθρο 32 του ν. 1516/1985 ΦΕΚ 20 Α και άρθρο 18 του π.δ. 410/1995, ΦΕΚ 231 Α). 21)Η θεώρηση των τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυμάτων στις περιπτώσεις που αυτές λειτουργούν σε νομούς ή νησιά που δεν εδρεύουν υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. (άρθρο 14 της 503007/1976 απόφασης του Γ.Γ. Ε.Ο.Τ., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1652/1986, ΦΕΚ 167 Α και η ΚΥΑ 1947/1994, ΦΕΚ 846 Β).
2.  
  Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων 1 μέχρι και 16 της παραγράφου 1 μεταβιβάζονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού και ασκούνται από την ειδική υπηρεσία Δημοτική Αστυνομία ευθύς ως εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2503/1997. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές εξακολουθούν να ασκούνται από τις αστυνομικές αρχές.
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: Ό χρόνος της θητείας των Γενικών Διευθυντών που δεν ανήκουν στο προσωπικό της Περιφέρειας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση..
2.  
  Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 προστίθενται έξι εδάφια ως εξής: Η αίτηση για τη συμμετοχή υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών στις επιλογές προϊσταμένων διευθύνσεων των Περιφερειών υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, που τάσσεται με σχετική ανακοίνωση από τον οικείο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην υπηρεσία του. Η ανακοίνωση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας τοιχοκολλάται στο κατάστημα όπου αυτός εδρεύει και περίληψή της δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, μία των Αθηνών και μία της έδρας της Περιφέρειας. Από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης αρχίζει να υπολογίζεται η δεκαήμερη αποκλειστική προθεσμία. Η υπηρεσία του υπαλλήλου είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου με τον προσφορότερο τρόπο. Ο χρόνος των υπαλλήλων άλλων δημόσιων υπηρεσιών, οι οποίοι επιλέγονται ως προϊστάμενοι διευθύνσεων της Περιφέρειας λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση, μετά τη λήξη της οποίας επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία ανήκουν οργανικά, λαμβάνουν δε το μισθό και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και απολαβές της οργανικής τους θέσης οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας..
3.  
  Η προθεσμία του έκτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2503/1997 παρατείνεται από τη λήξη της για έξι (6) μήνες ακόμη.
4.  
  Οι διατάξεις του άρθρου 150 του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 58 του ν.1943/1991, ισχύουν και για αποσπάσεις υπαλλήλων των περιφερειών, καθώς και για αποσπάσεις υπαλλήλων των φορέων του άρθρου αυτού στις περιφέρειες. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου υπουργού, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των παραπάνω διατάξεων.
5.  
  Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, όπου απαιτείται, χορηγείται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγματική εγκατάσταση στο δήμο ή την κοινότητα, η οποία αποδεικνύεται με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο κάθε πρόσφορου αποδεικτικού μέσου από το οποίο προκύπτει ότι έχει εγκατασταθεί μόνιμα στον οικείο Ο.Τ.Α.
6.  
  Οπου στη νομοθεσία περί λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών αναφέρεται νομάρχης στις περιπτώσεις που αφορούν εκμίσθωση ή διαχείριση δημόσιων λατομείων μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών και αδρανών υλικών νοείται ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας
Άρθρο 5 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Η προβλεπόμενη από την αριθ. 6.400/2060/1984 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως σύμφωνη γνώμη του οικείου υπουργού για την άσκηση της αρμοδιότητας της περ. Α10 της παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου καταργείται (άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953 ΦΕΚ 117 Α και απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως 6.400/2060/1984 περ.Α ΦΕΚ 387 Β).
Άρθρο 6 "Τρόπος κάλυψης δαπανών"
1.  
  Οι δαπάνες που ενδεχομένως προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των επιχορηγούμενων από αυτόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αντισταθμίζονται με αντίστοιχη εξοικονόμηση δαπανών από τη μη καταβολή μισθοδοσίας σε υπαλλήλους των περιφερειών που αποσπώνται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αντίστροφα.
Άρθρο 7
1.  
  Στην περίπτωση α του άρθρου 53 παρ.1 του ν. 2218/ 1994 (ΦΕΚ 90 Α) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: Κατ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων..
Άρθρο 8
1.  
  Επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης για την επαύξηση άλλων πιστώσεων ή τη δημιουργία νέων στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού για την καταβολή αμοιβής για υπερωριακή απασχόληση πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, καθώς και κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, στους εργαζομένους στους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες κατά τη διενέργεια των βουλευτικών, δημοτικών, κοινοτικών και νομαρχιακών εκλογών, καθώς και των ευρωεκλογών, κατ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων. Η αμοιβή για την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 και καταβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για τις δημοτικές, κοινοτικές και νομαρχιακές εκλογές του Οκτωβρίου του 1998.
Άρθρο 9
1.  
  Ως Συνοριακός Σταθμός κατά τις παρούσες διατάξεις νοείται το σύνολο των υπηρεσιών, σε καθορισμένα σημεία των χερσαίων συνόρων που έχουν εντολή να ασκούν έλεγχο, κατά λόγο αρμοδιότητας, των εισερχόμενων στη χώρα και των εξερχόμενων από αυτή προσώπων και αγαθών, καθώς και των υπηρεσιών που έχουν ταχθεί στην παροχή σχετικών πληροφοριών και εξυπηρετήσεων
2.  
  Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ανατίθεται η ευθύνη για το συντονισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων που αφορούν την ίδρυση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η ευθύνη για τη χωροθέτηση, την εκπόνηση και τον καθορισμό των όρων ή προδιαγραφών της λειτουργίας και της εν γένει εμφάνισης των Συνοριακών Σταθμών
3.  
  Συνοριακοί Σταθμοί ιδρύονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών, που ορίζει τη συγκρότηση των σταθμών, την εγκατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών που πρόκειται να στεγαστούν σε αυτούς και τη χωρική τους έκταση. Στους τελωνειακά ελεγχόμενους και επιτηρούμενους χώρους των Συνοριακών Σταθμών δύνανται να εγκατασταθούν και μη δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες που δεν ανήκουν στο δημόσιο τομέα. Ο χώρος εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Η εγκατάσταση μη δημόσιων υπηρεσιών στους λοιπούς χώρους των Συνοριακών Σταθμών επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Για την εγκατάσταση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, καταβάλλεται μίσθωμα που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, τα έσοδα του οποίου διατίθενται για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων, καθώς και των λειτουργικών αναγκών των Συνοριακών Σταθμών.
4.  
  Η αρμοδιότητα κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων των Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η μέριμνα για την άρτια λειτουργία τους ανήκει στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών, στα χωρικά όρια αρμοδιότητας των οποίων εγκαθίστανται οι Συνοριακοί Σταθμοί. Οι από αυτούς οριζόμενοι υπάλληλοι επιμελούνται της διαχείρισης του όλου συγκροτήματος, των εγκαταστάσεων και της κατανομής των χώρων κατά χρήση, μετά από γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς ανάμιξη στα της ασκήσεως του κατ ιδίαν έργου κάθε κρατικής υπηρεσίας. Την εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών, κατά το μέρος που δεν αφορά τα της ασκήσεως του κατ ιδίαν έργου κάθε κρατικής υπηρεσίας, έχει ο οικείος Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας. Θέματα που αφορούν στην επιμελή άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού, των κατ ιδίαν δημοσίων υπηρεσιών, ρυθμίζονται με αποφάσεις του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή του αρμόδιου για κάθε υπηρεσία υπουργού.
5.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Συντονιστική Επιτροπή Συνοριακών Σταθμών, έργο της οποίας είναι να γνωμοδοτεί και να διατυπώνει προτάσεις σε θέματα που αφορούν τους Συνοριακούς Σταθμούς και συγκροτείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και των αρμόδιων φορέων. Τα μέλη της Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους ορίζονται, ύστερα από υπόδειξη των αρμόδιων φορέων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με την απόφαση ορισμού των μελών ορίζονται ο γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σε κατάλληλους προς αυτό χώρους εντός των Συνοριακών Σταθμών, αλλά εκτός των τελωνειακών περιβόλων, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να διοργανώνονται εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου ή εκδηλώσεις με αντικείμενο την προβολή της εθνικής πνευματικής ή λαϊκής παράδοσης, καθώς και διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, εκθέσεις βιβλίου ή εικαστικών τεχνών, προς το σκοπό της προβολής του ελληνικού πολιτισμού και τουρισμού και της σύσφιγξης των διασυνοριακών σχέσεων.
6.  
  Οι όροι της λειτουργίας των Συνοριακών Σταθμών καθορίζονται με Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας, που συντάσσεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και εγκρίνεται με κοινή απόφασή του και των υπουργών των οποίων υπηρεσίες περιλαμβάνονται στους σταθμούς και η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο κανονισμός μπορεί να προβλέπει θέματα λειτουργίας κάθε υπηρεσίας που στεγάζεται στους σταθμούς. θέματα εμφάνισης και συμπεριφοράς του προσωπικού, τη διαδικασία επίλυσης διαφορών που τυχόν ανακύπτουν μεταξύ των υπηρεσιών, την επιμέλεια για την τήρηση της καθαριότητας και την εν γένει άψογη εμφάνιση των χώρων, τον ορισμό υπευθύνου για την τήρηση του κανονισμού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο κανονισμός λειτουργίας εφαρμόζεται από το σύνολο των υπηρετούντων στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο Σταθμό, καθώς και των απασχολούμενων σε μη δημόσιες υπηρεσίες, χωρίς να υπεισέρχεται στην άσκηση του κατ ιδίαν έργου των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Σταθμό.
7.  
  Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Διεύθυνση Συνοριακών Σταθμών υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών καθορίζεται η διάρθρωση, η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών της μονάδων, οι κατηγορίες και οι κλάδοι του προσωπικού της, κλάδοι από τους οποίους επιλέγονται οι προϊστάμενοι των οργανικών της μονάδων και ο αριθμός των συνιστώμενων θέσεων κατά κλάδο.
8.  
  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και γνώμη του κατά περίπτωση αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, συνιστώνται οργανικές μονάδες της Περιφέρειας οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, όπως αναφέρονται στις παρούσες διατάξεις. Με τα ίδια διατάγματα καθορίζεται η βαθμίδα, η διάρθρωση, η έδρα των οργανικών μονάδων, οι κλάδοι υπαλλήλων που μπορούν να προΐστανται σε αυτές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι αρμοδιότητες που αφορούν τη διαδικασία εκτέλεσης έργων κατασκευής και συντήρησης ασκούνται από τις Διευθύνσεις Δημοσίων Έργων των οικείων Περιφερειών. Οι αναγκαίες δαπάνες για την κατασκευή, συντήρηση των εν γένει εγκαταστάσεων και την άρτια λειτουργία των Συνοριακών Σταθμών βαρύνουν τον προϋπολογισμό των οικείων Περιφερειών, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις.
9.  
  Το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση ιδιωτικού δικαίου του Ε.Ο.Τ., το οποίο απασχολείται στους λειτουργούντες Συνοριακούς Σταθμούς, μπορεί να μετατάσσεται στις οικείες Περιφέρειες με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 29 του ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198 Α). Το εποχιακό προσωπικό μπορεί να μεταφέρεται για την περίοδο μέχρι τη λήξη της σύμβασής του. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και επί των ήδη λειτουργούντων χερσαίων Συνοριακών Σταθμών. Το ν.δ. 119/1973 (ΦΕΚ 197 Α) καταργείται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
10.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Οι εγκαταστάσεις για συνεδριακά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού, αεροθεραπευτήρια και υδροθεραπευτήρια, συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις, όπως καταλύματα, χώροι αθλητικών τουριστικών εγκαταστάσεων, κέντρα εστίασης και αναψυχής, ως και εγκαταστάσεις οποιασδήποτε μορφής, καθώς και γραφεία εκμετάλλευσης σκαφών αναψυχής υπάγονται στην εποπτεία του Ε.Ο.Τ. .
11.  
  α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα. β) Με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση σχετικής μελέτης που συντάσσεται κατά τις κείμενες διατάξεις, εγκρίνονται οι μελέτες, τα έργα και οι προμήθειες που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών της περίπτωσης α΄. Με την απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται η αδειοδότηση και η έγκριση, αποκλειόμενης της εφαρμογής κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης. γ) Για τα έργα, μελέτες, προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που είναι απολύτως αναγκαία για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών, είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 36 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), και όχι πέραν της 30ης.9.2016, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν. δ) Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της προηγούμενης περίπτωσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού) γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες. ε) Για τα ανωτέρω κτίρια, εγκαταστάσεις, κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται και λειτουργούν στους Συνοριακούς Σταθμούς δεν ισχύουν οι διατάξεις για την ασφάλεια της υπεραστικής κυκλοφορίας του π.δ. 209/1998 (Α΄ 169), όπως ισχύει. στ) Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα χερσαία οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας. ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.
Άρθρο 10
1.  
  Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορούν να διαγράφονται τέλη και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε βάρος των ομογενών προσφύγων από τις χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κατά τα έτη 1992, 1993 και 1994 για καταλήψεις κοινόχρηστων δημοτικών και κοινοτικών χώρων προς το σκοπό εκποίησης των οικοσκευών τους. Η διαγραφή γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
Άρθρο 11 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφόσον σε αυτές δεν ορίζεται διαφορετικά, αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρ. Α περίπτωση 5 του άρθρου 2, καθώς και η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9 και 10 αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-22 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/237
2016-03-07 Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
α) Κτίρια, εγκαταστάσεις και εν γένει κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται στους συνοριακούς σταθμούς της χώρας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρείται ότι έχουν ανεγερθεί και λειτουργούν νόμιμα.
β) Με απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έγκριση σχετικής μελέτης που συντάσσεται κατά τις κείμενες διατάξεις, εγκρίνονται οι μελέτες, τα έργα και οι προμήθειες που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών της περίπτωσης α΄.
Με την απόφαση του Συντονιστή ή του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται η αδειοδότηση και η έγκριση, αποκλειόμενης της εφαρμογής κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
γ) Για τα έργα, μελέτες, προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, που είναι απολύτως αναγκαία για την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των συνοριακών σταθμών, είναι δυνατή η εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 36 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), και όχι πέραν της 30ης.9.2016, για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης άμεσης συμμόρφωσης προς τα απαιτούμενα της εφαρμογής του κεκτημένου Σένγκεν.
δ) Η σύνδεση των εγκαταστάσεων της προηγούμενης περίπτωσης με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού) γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι τα έργα εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.
ε) Για τα ανωτέρω κτίρια, εγκαταστάσεις, κατασκευές και δίκτυα που βρίσκονται και λειτουργούν στους Συνοριακούς Σταθμούς δεν ισχύουν οι διατάξεις για την ασφάλεια της υπεραστικής κυκλοφορίας του π.δ. 209/1998 (Α΄ 169), όπως ισχύει. στ) Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στα χερσαία οδικά και σιδηροδρομικά σημεία εισόδου και εξόδου της χώρας.
ζ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος καταργείται.
Προσθήκη
A/2016/37
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1953/40362 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/40362 1953
ΑΠΟΦΑΣΗ 1972/Φ21/21/1473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/Φ21_21_1473 1972
ΑΠΟΦΑΣΗ 1977/168405/1525 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/168405_1525 1977
ΑΠΟΦΑΣΗ 1981/ΔΙΑ/Φ25/3 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/ΔΙΑ_Φ25_3 1981
ΑΠΟΦΑΣΗ 1982/1450/550 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1450_550 1982
ΑΠΟΦΑΣΗ 1983/34593 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/34593 1983
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/5100/1600 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/5100_1600 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/6.400/2060 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/6_400_2060 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1984/ΔΙΟΔ/ΦΕΟ/1/Α4061 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/ΔΙΟΔ_ΦΕΟ_1_Α4061 1984
ΑΠΟΦΑΣΗ 1985/414985 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/414985 1985
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/3046/304/30.1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/3046_304_30_1 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/3329 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/3329 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1989/Φ16/5813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/Φ16_5813 1989
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/69269/5387 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/69269_5387 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/75308/5312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/75308_5312 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/75308/5512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/75308_5512 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1990/Φ30/12625 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/Φ30_12625 1990
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/94649/8682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/94649_8682 1993
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/1011/22/19-ΙΒ (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/1011_22_19-ΙΒ 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Α/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Α_1 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/Δ6/Φ1/26810 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/Δ6_Φ1_26810 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/Δ6/Φ1/ΟΙΚ.8295 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Δ6_Φ1_ΟΙΚ_8295 1995
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/366599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/366599 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Δ6/Β/3971 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ6_Β_3971 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Δ6/Β/3972 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ6_Β_3972 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Δ6/Φ1/51298 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ6_Φ1_51298 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/Δ6/Φ1/ΟΙΚ.13129 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/Δ6_Φ1_ΟΙΚ_13129 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/Δ6/Β/9142 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/Δ6_Β_9142 1997
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1929/11 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1929/11 1929
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/Υ1Β/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/Υ1Β_2000 1995
ΝΟΜΟΣ 1946/206 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1946/206 1946
ΝΟΜΟΣ 1973/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/216 1973
ΝΟΜΟΣ 1975/111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/111 1975
ΝΟΜΟΣ 1975/177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/177 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/369 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/414 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/414 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/543 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/543 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/651 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/651 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/682 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/682 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/716 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/716 1977
ΝΟΜΟΣ 1979/971 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/971 1979
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1022 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1022 1980
ΝΟΜΟΣ 1983/1327 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1327 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1337 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1337 1983
ΝΟΜΟΣ 1983/1350 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1350 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1416 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1416 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1437 1984
ΝΟΜΟΣ 1984/1475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1475 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1512 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1512 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1564 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1564 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1647 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1647 1986
ΝΟΜΟΣ 1986/1650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1650 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1739 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1739 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1740 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1740 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1947 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/2328 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2328 1991
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών 1992/2075 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
Κύρωση Κώδικα διατάξεων «περί μητρώων αρρένων». 1993/2119 1993
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2169/1993 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». 1994/2181 1994
Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1994/2194 1994
Προσωρινή κράτηση και έλεγχος της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, απόλυση υπό όρο, επιτάχυνση διαδικασίας πολιτικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις. 1994/2207 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
ΝΟΜΟΣ 1994/ΓΝΟΣ/57263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/ΓΝΟΣ_57263 1994
Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατάξεις. 1995/2289 1995
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις 1995/2325 1995
Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις. 1995/2328 1995
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2332 1995
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. 1995/2345 1995
Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις. 1996/2399 1996
ΝΟΜΟΣ 1997/2446 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2446 1997
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2516 1997
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. 1997/2519 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. 1998/2592 1998
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. 1998/2636 1998
ΝΟΜΟΣ 2015/4325 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2015/4325 2015
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1912/1277 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1912/1277 1912
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1942/1773 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1773 1942
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2396 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2592 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2592 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/2942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/2942 1954
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1955/3370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3370 1955
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/3881 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/3881 1958
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/4547 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/4547 1966
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/420 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/439 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/439 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/797 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/797 1971
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1111 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1111 1972
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/102 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/119 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/119 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/210 1973
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/131 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/131 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/496 1974
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/497 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/497 1974
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1845 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1845 1939
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2344 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2344 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2520 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2520 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1940/2545 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1940/2545 1940
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1977/2344/1940Π.Δ.649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2344_1940Π_Δ_649 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/538 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/538 1975
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/490 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/490 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/333 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/333 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/433 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/611 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/611 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/649 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/941 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/460 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/460 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1978/54 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/54 1978
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1979/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/180 1979
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/1157 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1157 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/576 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/576 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1073 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1073 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/437 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/67 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/67 1981
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/24 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/609 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/609 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/126 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/126 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/347 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/347 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/227 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/227 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/243 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/244 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/244 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/93 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/93 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/146 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/146 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/320 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/320 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/586 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/4ΓΠ.Δ.256 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/4ΓΠ_Δ_256 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/57 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/57 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1990/64 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/64 1990
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/158 1991
(4) Τροποποιηση του Π.Α. 586/1988 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσιας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συµβουλίου των Ευρωπαικων Κοινοτήτων 74/562/ΕΟΚ της 12ης Νοεµβρίου 1974 . “περί προσβάσεως στο επάγγελµα του µεταφορέα επιβατων στον τοµέα των[...]" 1991/211 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/247 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/247 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/294 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/294 1991
Υγειονομικοί όροι που διέπουν τη διάθεση και τη μεταποίηση ζωικών απολβήτων, τη διάθεση τους στην αγορά και την προστασία από τους παθογόνους οργανισμούς των ζωοτροφών ζωικής προέλευσης ή με βάση τα ψάρια, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/667/ΕΟΚ του[...]" 1993/243 1993
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1994/180 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/180 1994
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. 1995/455 1995
Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 1996/30 1996
Σύσταση και λειτουργία αμιγών νομαρχιακών και διανομαρχιακών επιχειρήσεων από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα 1996/331 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/119 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/119 1997
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα[...]" 1997/297 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1998/209 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/209 1998
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1939/14 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/14 1939
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1958/24-9 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1958/24-9 1958
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1963/41 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/41 1963
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1966/666 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1966/666 1966
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/29 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/29 1970
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/757 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/757 1972
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/784 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/784 1972
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/787 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/787 1972
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/104 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/104 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/186 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/191 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/203 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/203 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/61 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/61 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/62 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/62 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/65 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/65 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/70 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/70 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/325 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/325 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 2001/2880 2001
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 2001/2889 2001
Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις.. 2001/2946 2001
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις. 2004/3220 2004
Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α. 2004/3242 2004
Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. 2004/3274 2004
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. 2007/3613 2007
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. 2011/3986 2011
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. 2013/4155 2013
Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 2016/4370 2016
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. 2002/23 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. 2002/60 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. 2002/61 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. 2002/62 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κρήτης. 2002/63 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 2002/64 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2002/65 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ηπείρου. 2002/66 2002
Σύσταση Διευθύνσεων Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Αττικής. 2002/67 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. 2002/68 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. 2002/69 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 2002/70 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 2002/71 2002
Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2002/72 2002
Κανονισμός πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης. 2003/124 2003
Κανονισμός κατάταξης στο Πυροσβεστικό Σώμα των Δοκίμων Πυροσβεστών. 2003/167 2003
Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μέρτζιανης, Δημοτικού Διαμερίσματος Μελισσόπετρας Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. 2005/73 2005
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006
Ίδρυση Χερσαίου Συνοριακού Σταθμού Μαυροματίου Σαγιάδας, Νομού Θεσπρωτίας. 2007/22 2007
Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας. 2008/198 2008