ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2650

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-11-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-11-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ορισμοί"
1.  
  Κατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας: α) με τον όρο Τελωνειακή νομοθεσία, νοούνται οι κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται από τις Τελωνειακές Διοικήσεις των δυο Μερών και διέπουν την εισαγωγή, εξαγωγή και διαμετακόμιση αγαθών και την υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου β) με τον όρο Τελωνειακή Διοίκηση νοούνται για την Ελληνική Δημοκρατία, η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. του Υπουργείου Οικονομικών και για τη Γεωργία, η Κρατική Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών γ) με τον όρο Τελωνειακή παράβαση νοείται κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της τελωνειακής νομοθεσίας δ) με τον όρο πρόσωπο νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ε) με τον όρο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που έχουν σχέση με συγκεκριμένο ή δυνάμενο να προσδιορισθεί άτομο.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Συμφωνίας που κυρώνεται, από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  Η παροχή της αμοιβαίας αυτής συνδρομής γίνεται υπό τους όρους της παρούσας Συμφωνίας και με την τήρηση των διατάξεων της εσωτερικής νομοθεσίας των δύο Μερών
Άρθρο 3 "Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής"
1.  
  Στην περίπτωση που το Μέρος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση συνδρομής, θεωρεί ότι η ικανοποίηση της αίτησης μπορεί να επιφέρει βλάβη στην κυριαρχία του, στην ασφάλεια, στη δημόσια τάξη ή σε άλλους σημαντικούς τομείς εθνικών συμφερόντων, μπορεί να αρνηθεί την παροχή συνδρομής ή να υπαγάγει την ικανοποίηση της αίτησης στην τήρηση ορισμένων όρων
Άρθρο 4
1.  
  Οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες, που λαμβάνονται κατά την παροχή αμοιβαίας συνδρομής, μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος μόνο για τους σκοπούς τους οριζόμενους από την παρούσα Συμφωνία και μόνο από τα αρμόδια όργανα συμπεριλαμβανόμενης της χρήσης τους σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες. Αυτού του είδους οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιούνται από το λαμβάνον Μέρος για άλλους σκοπούς μόνο μετά τη συγκατάθεση του παρέχοντος Μέρους ως προς αυτό.
2.  
  Κατόπιν αίτησης του παρέχοντος Μέρους, οι επεξεργασμένες πληροφορίες, τα έγγραφα και άλλες πληροφορίες, που περιέρχονται στο άλλο Μέρος βάσει της παρούσας Συμφωνίας, θεωρούνται απόρρητα από το λαμβάνον Μέρος
3.  
  Επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα ή άλλες πληροφορίες που παρέχονται βάσει της παρούσας Συμφωνίας υπάγονται στη χώρα παραλήπτη στον ίδιο βαθμό επισήμου απορρήτου που αυτή εφαρμόζει, όσον αφορά επεξεργασμένες πληροφορίες, έγγραφα και άλλες πληροφορίες που αποκτώνται στο έδαφός της
4.  
  Στις περιπτώσεις που απαλλάσσονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέχουν την ίδια προστασία με εκείνη που εφαρμόζεται από το Μέρος που τα παρέχει σύμφωνα με την ισχύουσα σε αυτό νομοθεσία
Άρθρο 5
1.  
  Οι αιτήσεις συνδρομής δυνάμει της παρούσας Συμφωνίας γίνονται εγγράφως. Την αίτηση συνοδεύουν τα αναγκαία για την ικανοποίησή της έγγραφα. Κατ εξαίρεση, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης είναι δυνατή η αποδοχή προφορικών αιτήσεων, οι οποίες όμως ακολούθως επιβεβαιώνονται εγγράφως.
2.  
  Οι αιτήσεις συνδρομής περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: α) την αρχή που υποβάλλει την αίτηση, β) το αντικείμενο και το λόγο της αίτησης, γ) τα ονόματα και τις διευθύνσεις των Μερών, που αποτελούν αντικείμενο ερευνών, εφόσον είναι γνωστά, και
 1. σύντομη περιγραφή της αντιμετωπιζόμενης υπόθεσης και των συναφών με αυτή νομικών στοιχείων
Άρθρο 6
1.  
  Η λειτουργία της αμοιβαίας συνδρομής πραγματοποιείται με άμεση επικοινωνία των υπαλλήλων, που ορίζονται από τους επικεφαλείς των αντίστοιχων Τελωνειακών Διοικήσεων των Μερών
2.  
  Στην περίπτωση που η Τελωνειακή Διοίκηση του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν είναι αρμόδια να ανταποκριθεί στην αίτηση, παραπέμπει την αίτηση στην αρμόδια αρχή
3.  
  Η ανταλλασσόμενη στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας αλληλογραφία διενεργείται στις επίσημες γλώσσες των Συμβαλλόμενων Μερών με μετάφραση στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα
Άρθρο 7
1.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση προς την οποία απευθύνεται η αίτηση καταβάλλει τις απαιτούμενες προσπάθειες για την ικανοποίηση της
2.  
  Οι αιτήσεις συνδρομής που υποβάλλονται βάσει του παρόντος άρθρου, ικανοποιούνται με την τήρηση των νόμων και κανονισμών του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση μιας αίτησης, το Μέρος προς το οποίο αυτή απευθύνεται, πληροφορεί σχετικά το αιτούν Μέρος.
3.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, διεξάγει κάθε αναγκαία έρευνα, περιλαμβανόμενης της εξέτασης προσώπων υπόπτων για διάπραξη τελωνειακών παραβάσεων
4.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να προβαίνει σε εξακρίβωση, έλεγχο και έρευνες με σκοπό τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην παρούσα Συμφωνία και για τις οποίες είναι αρμόδια η Τελωνειακή αυτή Διοίκηση
5.  
  Αίτηση Μέρους να ακολουθηθεί ορισμένη διαδικασία εκτελείται, στο μέτρο του δυνατού, με την τήρηση των νόμων του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
6.  
  Στις περιπτώσεις που το αιτούν Μέρος υποβάλλει αίτηση συνδρομής την οποία το ίδιο δεν θα ήταν σε θέση να ικανοποιήσει, σε αυτήν την περίπτωση, εναπόκειται στο Μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για την ικανοποίησή της
Άρθρο 8
1.  
  Πρωτότυπα φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων ζητούνται μόνο εφόσον δεν αρκούν αντίγραφα. Κατόπιν ειδικής αίτησης, αντίγραφα τέτοιων φακέλων, εγγράφων και άλλων στοιχείων επικυρούνται κατάλληλα.
2.  
  Φάκελοι, έγγραφα και άλλα στοιχεία που διαβιβάζονται, επιστρέφονται το συντομότερο δυνατόν. Τα δικαιώματα του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή τρίτων μερών που αναφέρονται σε αυτά παραμένουν απαράβλαπτα.
3.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους μπορεί να εξουσιοδοτεί υπαλλήλους της, κατόπιν αίτησης της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, να παρίστανται ως μάρτυρες σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες στο έδαφος του άλλου Μέρους
4.  
  Με τη συναίνεση του Μέρους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, υπάλληλοι της αιτούσας Διοίκησης μπορούν να έχουν διαβουλεύσεις με ομολόγους τους στο έδαφος του Μέρους αυτού, αναφορικά με ανακρίσεις ή καταγγελίες για τελωνειακές παραβάσεις που ενδιαφέρουν το αιτούν Μέρος και να εξετάζουν τα σχετικά στοιχεία
Άρθρο 9
1.  
  Μετά από αίτηση, οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών πληροφορούν η μία την άλλη κατά πόσο αγαθά που εξάγονται από το έδαφος του ενός Μέρους έχουν νόμιμα εισαχθεί στο έδαφος του άλλου Μέρους. Μετά από αίτηση, οι πληροφορίες αυτές μνημονεύουν τις τελωνειακές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν για τον τελωνισμό των αγαθών.
2.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, μετά από αίτηση της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, παρέχει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, πληροφορίες αναφορικά με:
 1. μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι χρησιμοποιούνται σε τελωνειακές παραβάσεις μέσα στο έδαφος του αιτούντος Μέρους
 2. αγαθά που το αιτούν Μέρος θεωρεί ότι αποτελούν αντικείμενο παράνομων δραστηριοτήτων
 3. πρόσωπα για τα οποία το αιτούν Μέρος γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι έχουν ανάμιξη σε τελωνειακές παραβάσεις
 4. τους χώρους αποθήκευσης εμπορευμάτων για τους οποίους υπάρχει υπόνοια ότι σε αυτούς διαπράττονται παράνομες δραστηριότητες
3.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός Μέρους, μετά από αίτηση της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους, παρέχει σε αυτή κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετική με δραστηριότητες που μπορεί να καταλήξουν σε τελωνειακές παραβάσεις μέσα στο έδαφος του αιτούντος Μέρους
4.  
  Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των Μερών, μετά από αίτηση, παρέχουν εγγράφως στοιχεία σχετικά με τη μεταφορά και αποστολή των αγαθών, αναφέροντας την αξία και τον τόπο προορισμού των αγαθών αυτών
5.  
  Μετά από αίτηση του ενός Μέρους, το άλλο Μέρος, με την τήρηση των νόμων και κανονισμών που ισχύουν στην επικράτειά του, κοινοποιεί ή φροντίζει ώστε οι αρμόδιες αρχές να κοινοποιούν σε πρόσωπα που διαμένουν στο έδαφός του ενέργειες ή αποφάσεις που λαμβάνονται από το αιτούν Μέρος αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας
Άρθρο 10
1.  
  Οι Τελωνειακές Διοικήσεις των δύο Μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, χωρίς προηγούμενη αίτηση, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν:
 1. νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια τέτοιων δραστηριοτήτων,
 2. εμπορεύματα ή αγαθά που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο τελωνειακών παραβάσεων,
 3. παράνομες δραστηριότητες
2.  
  Η ανωτέρω αυτόβουλη συνδρομή θα παρέχεται από τα δύο Μέρη ιδιαίτερα και σε περιπτώσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική ζημία στην οικονομία, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ασφάλεια ή σε οποιοδήποτε άλλο ζωτικό συμφέρον του άλλου Μέρους
Άρθρο 11
1.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους, με δική της πρωτοβουλία, γνωστοποιεί στην Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους, εφόσον η τελευταία έχει άμεσο ενδιαφέρον, κάθε διαθέσιμη πληροφορία για δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λαθρεμπορία αρχαιοτήτων και καλλιτεχνικών ή άλλων πολιτιστικών θησαυρών ή για πρόσωπα ή μέσα που εμπλέκονται σε τέτοιες δραστηριότητες
2.  
  Μετά από αίτηση, η Τελωνειακή Διοίκηση του ενός ή του άλλου Μέρους, στην έκταση της αρμοδιότητας και της δυνατότητάς της, ασκεί ειδική επιτήρηση για καθορισμένη χρονική περίοδο πάνω στις διακινήσεις ειδών που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένων και των κινήσεων των αναμεμειγμένων προσώπων και μέσων μεταφοράς
Άρθρο 12 "Όπλα, ναρκωτικά φάρμακα και ψυχότροπες ουσίες"
1.  
  Η Τελωνειακή Διοίκηση κάθε Μέρους γνωστοποιεί με δική της πρωτοβουλία προς την Τελωνειακή Διοίκηση του άλλου Μέρους, εφόσον η τελευταία αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον, κάθε διαθέσιμη πληροφορία που αφορά την παράνομη διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και πρόσωπα ή μέσα μεταφοράς που εμπλέκονται σε αυτή
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη παρέχουν παντός είδους συνδρομή το ένα στο άλλο σε θέματα επαγγελματικής κατάρτισης των υπαλλήλων των Τελωνειακών τους Διοικήσεων
2.  
  Για το σκοπό αυτόν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, κάθε Μέρος δέχεται στα επαγγελματικά εκπαιδευτικά του προγράμματα, σε σεμινάρια ή στα Τελωνεία, στελέχη της Τελωνειακής Διοίκησης του άλλου Μέρους με σκοπό τη βελτίωση του επαγγελματικού τους επιπέδου με την εκπαίδευση και την πρακτική τους εξάσκηση
3.  
  Τα Μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες που αφορούν νέες μεθόδους και μέσα για την πρόληψη, διερεύνηση και καταστολή τελωνειακών παραβάσεων, καθώς και για τη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και παρέχουν αμοιβαία οποιασδήποτε άλλης μορφής τεχνική βοήθεια με την ανταλλαγή επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων σχετικών με τους τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες
Άρθρο 14
1.  
  Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας είναι η Τελωνειακή Διοίκηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η Τελωνειακή Διοίκηση της Γεωργίας, οι οποίες μπορούν να επικοινωνούν απευθείας για την αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία και, μετά από διαβουλεύσεις, εκδίδουν διοικητικές οδηγίες για την εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας και προσπαθούν με κοινή συναίνεση να επιλύουν προβλήματα ή αμφισβητήσεις που θα προέκυπταν στην ερμηνεία ή κατά την εφαρμογή της
2.  
  Μπορούν επίσης να προβαίνουν, με ειδική συμφωνία, στην ανταλλαγή υπαλλήλων τους ως τελωνειακών συνδέσμων για σκοπούς επιχειρησιακής συνεργασίας και συντονισμού της κοινής δράσης στην εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας
Άρθρο 15 "Δαπάνες"
1.  
  Τα Μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε αξίωση για απόδοση δαπανών, τις οποίες συνεπάγεται η εφαρμογή της παρούσας Συμφωνίας, με εξαίρεση τις δαπάνες για μάρτυρες και την αμοιβή εμπειρογνωμόνων οι οποίες θα καλύπτονται από το αιτούν Μέρος
Άρθρο 16
1.  
  Η παρούσα Συμφωνία τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από την ημερομηνία κατά την οποία τα Μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία, με ανταλλαγή διπλωματικών διακοινώσεων, ότι αποδέχονται τους όρους της και ότι έχουν εκπληρωθεί όλες οι εθνικές διαδικασίες για τη θέση της σε εφαρμογή
2.  
  Τα Μέρη συμφωνούν να συναντώνται με σκοπό την ανασκόπηση της εφαρμογής της παρούσας Συμφωνίας άπαξ του έτους, εκτός εάν συναινούν αμοιβαία και εγγράφως ότι τέτοια συνάντηση δεν είναι αναγκαία
3.  
  Η παρούσα Συμφωνία μπορεί να τερματισθεί με γραπτή γνωστοποίηση μέσω της διπλωματικής οδού, οπότε θα παύσει να ισχύει έξι μήνες μετά την επίδοση τέτοιας γνωστοποίησης. Έγινε στην Τιφλίδα, στις 10 Απριλίου 1997, σε δυο αντίτυπα, στην ελληνική, στη γεωργιανή και στην αγγλική γλώσσα, τα οποία έχουν την (δια νομική ισχύ. Σε περίπτωση διαφοράς υπερισχύει το αγγλικό κείμενο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ(υπογραφή) (υπογραφή).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία