Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Ο.Ο.Σ.Α. για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές που υπεγράφη στο Παρίσι στις 17 Δεκεμβρίου 1997, το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΣΥΜΒΑΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι η δωροδοκία είναι ένα ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, περιλαμβανομένου του εμπορίου και των επενδύσεων, το οποίο δημιουργεί σοβαρές ηθικές και πολιτικές ανησυχίες, υπονομεύει την καλή διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη και διαστρέφει τις διεθνείς ανταγωνιστικές συνθήκες, ΘΕΩΡΩΝΤΑΣ ότι όλες οι χώρες μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την Αναθεωρημένη Σύσταση για την Καταπολέμηση της δωροδοκίας στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) την 23η Μαΐου 1997, C (97) 123/FΙΝΑL, η οποία μεταξύ άλλων, καλούσε για αποτελεσματικά μέτρα για την αποτροπή, παρεμπόδιση και καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε σχέση με διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ειδικότερα, την άμεση ποινικοποίηση αυτής της δωροδοκίας κατά έναν αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο και σε συμμόρφωση προς συμφωνηθέντα κοινά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν τη Σύσταση και προς τις δικαιοδοτικές και άλλες βασικές νομικές αρχές κάθε χώρας, ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ άλλες πρόσφατες εξελίξεις οι οποίες προωθούν περαιτέρω τη διεθνή κατανόηση και συνεργασία στην καταπολέμηση της δωροδοκίας των δημόσιων λειτουργών, περιλαμβανομένων ενεργειών των Ηνωμένων Εθνών, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ τις προσπάθειες εταιριών επιχειρηματικών οργανισμών, συνδικάτων και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών για την καταπολέμηση της δωροδοκίας, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ το ρόλο των κυβερνήσεων στην πρόληψη της επιδίωξης δωροδοκιών από άτομα και επιχειρήσεις σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η επίτευξη προόδου σε αυτό το πεδίο απαιτεί όχι μόνο προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο αλλά επίσης πολυμερή συνεργασία, παρακολούθηση και έλεγχο, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η επίτευξη ισοδυναμίας μεταξύ των μέτρων που πρέπει να ληφθούν από τα Μέρη είναι ένα ουσιαστικό αντικείμενο και σκοπός της Σύμβασης που απαιτεί να επικυρωθεί η Σύμβαση χωρίς επιφυλάξεις που θα επηρεάζουν αυτή την ισοδυναμία, ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: Άρθρο 1 Το αδίκημα της δωροδοκίας των ξένων δημόσιων λειτουργών 1.Κάθε Μέρος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να θεμελιώνεται αξιόποινη πράξη σύμφωνα με το δίκαιό του, όταν κάποιος με πρόθεση προσφέρει υπόσχεται ή παραχωρεί ένα μη οφειλόμενο αντάλλαγμα, χρηματικό ή άλλο σε ένα ξένο δημόσιο λειτουργό είτε αμέσως είτε μέσω ενδιάμεσων προσώπων, προς όφελος αυτού ή τρίτων για ορισμένη ενέργεια ή παράλειψη του λειτουργού αυτού κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του προκειμένου να αποκτήσει ή να διατηρήσει μία επιχείρηση ή κάποιο άλλο μη οφειλόμενο πλεονέκτημα στο πλαίσιο των διεθνών επιχειρηματικών συναλλαγών. 2.Κάθε Μέρος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε να στοιχειοθετεί αξιόποινη πράξη η συμμετοχή σε πράξη δωροδοκίας ενός ξένου δημόσιου λειτουργού και ότι στην έννοια της συμμετοχής θα περιλαμβάνεται η υποκίνηση, η συνέργεια, η συμπαράσταση, καθώς και η έγκριση μιας πράξης δωροδοκίας. Η απόπειρα και η σύσταση εν όψει δωροδοκίας ενός ξένου λειτουργού θα στοιχειοθετεί αξιόποινη πράξη στο μέτρο που η απόπειρα ή η σύσταση για διάπραξη δωροδοκίας ενός δημόσιου λειτουργού του Μέρους αυτού συνιστά αξιόποινη πράξη. 3.Τα αδικήματα των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν ως δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού. 4.Για το σκοπό αυτής της Σύμβασης: 1)Αλλοδαπός δημόσιος λειτουργός σημαίνει, οποιοδήποτε πρόσωπο που κατέχει ένα νομοθετικό διοικητικό ή δικαστικό αξίωμα μίας ξένης χώρας είτε είναι διορισμένο είτε εκλεγμένο, οποιοδήποτε πρόσωπο που ασκεί ένα δημόσιο λειτούργημα για μία ξένη χώρα, περιλαμβανομένης μιας δημόσιας υπηρεσίας ή δημόσιας επιχείρησης και οποιοσδήποτε λειτουργός ή αντιπρόσωπος ενός δημόσιου διεθνούς οργανισμού. 2)η Ξένη χώρα περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα και υποδιαιρέσεις της Κυβέρνησης, από εθνική μέχρι τοπική. 3)Πράξη ή αποχή από πράξη σε σχέση με την εκτέλεση των επισήμων καθηκόντων περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση της θέσης του δημόσιου λειτουργού είτε εντός της εξουσιοδοτημένης αρμοδιότητας του λειτουργού είτε όχι. Άρθρο 2 Ευθύνη νομικών προσώπωνΚάθε Μέρος θα λάβα όσα μέτρα είναι αναγκαία, σύμφωνα με τις νομικές του αρχές, για να θεσπίσει και την ευθύνη των νομικών προσώπων για τη δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού. Άρθρο 3 Κυρώσεις1.Η δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού θα τιμωρείται με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις. Η κλίμακα των ποινών που θα εφαρμόζονται θα μπορεί να συγκριθεί με τις ποινές που ισχύουν στη δωροδοκία των δημόσιων λειτουργών του ίδιου του Μέρους και θα περιλαμβάνουν, στην περίπτωση φυσικών προσώπων,· στερητικές της ελευθερίας ποινές που θα επιτρέπουν αποτελεσματική αμοιβαία δικαστική συνδρομή και έκδοση. 2.Στην περίπτωση που, σύμφωνα με το νομικό σύστημα ενός Μέρους, η ποινική ευθύνη δεν ισχύει στα νομικά πρόσωπα, αυτό το Μέρος θα εξασφαλίσει ώστε τα νομικά πρόσωπα να υπόκεινται σε αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές μη ποινικές κυρώσεις, περιλαμβανομένων των χρηματικών κυρώσεων, για δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών. 3.Κάθε Μέρος θα λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου το δώρο και τα προϊόντα της δωροδοκίας ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού ή η περιουσία η αξία της οποίας αντιστοιχεί στην αξία αυτών των προϊόντων, θα υπόκειται σε κατάσχεση και δήμευση ή ότι θα επιβάλλονται χρηματικές κυρώσεις συγκρίσιμου αποτελέσματος. 4.Κάθε Μέρος θα εξετάσει και την επιβολή επιπρόσθετων αστικών ή διοικητικών κυρώσεων σε ένα πρόσωπο που υπόκειται σε κυρώσεις για τη δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού. Άρθρο 4 Δικαιοδοσία1.Κάθε Μέρος θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να καθιερώσει τη δικαιοδοσία του στη δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού όταν το αδίκημα διαπράττεται εν όλω ή εν μέρει στην επικράτειά του. 2.Κάθε Μέρος το οποίο έχει δικαιοδοσία για να διώκει ποινικά τους υπηκόους του για αδικήματα που διαπράχθηκαν στο εξωτερικό θα λάβει όσα μέτρα είναι αναγκαία για να καθιερωθεί η δικαιοδοσία του και στην περίπτωση δωροδοκίας ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού που διαπράχθηκε από υπήκοό του στο εξωτερικό σύμφωνα με τις ίδιες αρχές. 3.Όταν περισσότερα από ένα Μέρη έχουν δικαιοδοσία επί ενός εικαζόμενου αδικήματος που προβλέπεται σε αυτήν τη Σύμβαση, τα Μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση, κατόπιν αιτήσεως ενός από αυτά, θα προχωρούν σε διαβουλεύσεις με το σκοπό να καθορίσουν τη δικαιοδοσία που είναι πιο κατάλληλη για την άσκηση της δίωξης στη συγκεκριμένη περίπτωση. 4.Κάθε Μέρος θα εξετάσει κατά πόσο η παρούσα νομική βάση στην οποία στηρίζεται η δικαιοδοσία του είναι αποτελεσματική στον αγώνα κατά της δωροδοκίας αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών και εάν δεν είναι, θα λάβει όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Άρθρο 5 ΕκτέλεσηΗ έρευνα και δίωξη της δωροδοκίας ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού θα υπόκειται στους εσωτερικούς κανόνες και αρχές που εφαρμόζονται σε κάθε Μέρος. Δεν θα επηρεάζονται από λόγους εθνικού οικονομικού συμφέροντος, τις πιθανές επιπτώσεις στις σχέσεις με ένα άλλο Κράτος ή από την ταυτότητα των εμπλεκόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων. Άρθρο 6 ΠαραγραφήΟι διατάξεις για την παραγραφή που εφαρμόζονται στο αδίκημα της δωροδοκίας ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού θα επιτρέπει μία επαρκή χρονική περίοδο για την έρευνα και δίωξη αυτού του αδικήματος. Άρθρο 7 Ξέπλυμα χρήματοςΚάθε Μέρος το οποίο έχει καταστήσει τη δωροδοκία των δικών του δημόσιων λειτουργών βασικό έγκλημα για τους σκοπούς της εφαρμογής της νομοθεσίας του για ξέπλυμα χρήματος, θα πράξει έτσι με τους. ίδιους όρους και για τη δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού ανεξάρτητα από τον τόπο όπου τελέστηκε η δωροδοκία. Άρθρο 8 Λογιστικοί κανόνες1.Για την αποτελεσματική καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών, κάθε Μέρος θα λάβει τα αναγκαία μέτρα εντός του πλαισίου των νόμων και κανονισμών του σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, τη δημοσίευση πληροφοριών για τους ισολογισμούς και τους κανόνες της λογιστικής και του ελέγχου των λογαριασμών για να απαγορεύσουν την τήρηση λογαριασμών εκτός των βιβλίων, τη διενέργεια συναλλαγών εκτός των βιβλίων ή συναλλαγών ανεπαρκώς προσδιορισμένων, την καταχώριση ανύπαρκτων· δαπανών, την καταχώριση υποχρεώσεων με λανθασμένο προσδιορισμό του αντικειμένου τους, κα6ώς επίσης και τη χρήση ψευδών εγγράφων, με σκοπό τη δωροδοκία αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών ή την απόκρυψη μιας τέτοιας δωροδοκίας από εταιρίες που υπόκεινται σε αυτούς τους νόμους και κανονισμούς. 2.Κάθε Μέρος θα προβλέψει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές αστικές, διοικητικές ή ποινικές κυρώσεις για τέτοιες παραλείψεις και νοθεύσεις σε σχέση με τα βιβλία, στοιχεία, λογαριασμούς και ισολογισμούς αυτών των εταιριών. Άρθρο 9 Αμοιβαία δικαστική συνδρομή1.Κάθε Μέρος θα παρέχει την πληρέστερη δυνατή έκταση και στο βαθμό που το επιτρέπουν οι νόμοι του και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις που το δεσμεύουν, άμεση και αποτελεσματική δικαστική συνδρομή σε ένα άλλο Μέρος για το σκοπό των ποινικών ερευνών και άλλων ποινικών διαδικασιών που διεξάγονται από ένα Μέρος σχετικά με αδικήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης, καθώς και για μη ποινικές νομικές διαδικασίες που επίσης προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της Σύμβασης και στρέφονται από ένα Μέρος κατά ενός νομικού προσώπου. Το Μέρος στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση θα ενημερώσει το αιτούν Μέρος, χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία ή έγγραφα που απαιτούνται για την υποστήριξη του αιτήματος για συνδρομή και, όπου ζητείται, σχετικά με το νομικό καθεστώς και το αποτέλεσμα του αιτήματος για συνδρομή. 2.Όπου ένα Μέρος εξαρτά την αμοιβαία δικαστική συνδρομή από την ύπαρξη του διπλού αξιόποινου της πράξης, το διπλό αξιόποινο θα θεωρείται ότι υπάρχει εάν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η συνδρομή εμπίπτει στο αντικείμενο και τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης. 3.Ένα Μέρος δεν θα αρνείται την παροχή δικαστικής συνδρομής σε ένα άλλο Μέρος για ποινικά θέματα στο πλαίσιο αυτής της Σύμβασης επικαλούμενο το τραπεζικό απόρρητο. Άρθρο 10 Έκδοση1.Η δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού θα θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στα αδικήματα για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση σύμφωνα με τους νόμους των Μερών και των συνθηκών έκδοσης που υπάρχουν μεταξύ αυτών. 2.Εάν ένα Μέρος που εξαρτά την έκδοση από την ύπαρξη μιας συνθήκης έκδοσης λαμβάνει ένα αίτημα για έκδοση από ένα άλλο Μέρος με το οποίο δεν έχει συνθήκη έκδοσης, μπορεί να θεωρήσει αυτήν τη Σύμβαση ως τη νομική βάση για έκδοση σε σχέση με το αδίκημα της δωροδοκίας ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού. 3.Κάθε Μέρος θα λαμβάνει όσα μέτρα είναι αναγκαία για να εξασφαλίσει είτε ότι μπορεί να εκδώσει τους υπηκόους του ή ότι μπορεί να διώξει ποινικά τους υπηκόους του για το αδίκημα της δωροδοκίας ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού. Ένα Μέρος το οποίο απορρίπτει ένα αίτημα για έκδοση ενός προσώπου για δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού αποκλειστικά για το λόγο ότι το πρόσωπο αυτό είναι ένας υπήκοός του θα υποβάλλει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές του για το σκοπό της ποινικής δίωξης. 4.Η έκδοση για δωροδοκία ενός αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο εσωτερικό δίκαιο και τις εφαρμοστέες συνθήκες και διευθετήσεις κάθε Μέρους. Όπου ένα Μέρος εξαρτά την έκδοση από την ύπαρξη διπλού αξιόποινου της πράξης, αυτός ο όρος θα θεωρείται ότι πληρούται εάν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση είναι μέσα στην έννοια του άρθρου 1 αυτής της Σύμβασης. Άρθρο 11 Αρμόδιες αρχέςΓια τους σκοπούς του άρθρου 4 παράγραφος 3, επί των διαβουλεύσεων, του άρθρου 9, επί της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής και του άρθρου 10, επί της έκδοσης, κάθε Μέρος θα ορίσει και θα κοινοποιήσει στο Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α, μία ή περισσότερες αρχές, που θα είναι αρμόδιες για την υποβολή και τη λήψη αιτημάτων και θα λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας γι αυτά τα θέματα και γι αυτό το Μέρος, με την επιφύλαξη τυχόν άλλων συμφωνιών ή διευθετήσεων μεταξύ των Μερών. Άρθρο 12 Έλεγχος και παρακολούθησηΤα Μέρη θα συνεργάζονται στην εκτέλεση ενός προγράμματος συστηματικής παρακολούθησης για τον έλεγχο και την προαγωγή της πλήρους εφαρμογής αυτής της Σύμβασης. Εκτός εάν αποφασίζεται διαφορετικά, με κοινή συναίνεση των Μερών, αυτό θα γίνεται στο πλαίσιο της Ομάδας Εργασίας για τη Δωροδοκία στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές του Ο.Ο.Σ.Α. και σύμφωνα με τους όρους της εντολής της ή εντός του πλαισίου και των όρων της εντολής οποιουδήποτε διαδόχου οργάνου στις λειτουργίες της και τα Μέρη θα φέρουν τα έξοδα του προγράμματος σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται σε αυτό το όργανο. Άρθρο 13 Υπογραφή και προσχώρηση1.Μέχρι τη θέση της σε ισχύ, αυτή η Σύμβαση θα είναι ανοιχτή για υπογραφή από τα μέλη του 0.0.Σ.Α. και από μη μέλη τα οποία έχουν γίνει ή έχουν προσκληθεί να γίνουν πλήρως συμμετέχοντα μέλη στην Ομάδα Εργασίας για τη Δωροδοκία σε Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές. 2.Μετά την έναρξη ισχύος της, αυτή η Σύμβαση θα είναι ανοιχτή για προσχώρηση σε οποιοδήποτε κράτος που δεν υπέγραψε και το οποίο είναι μέλος του Ο.Ο.Σ.Α ή συμμετέχει πλήρως στην Ομάδα Εργασίας για τη Δωροδοκία στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές ή σε οποιοδήποτε διάδοχο όργανο στις λειτουργίες της. Άρθρο 14 Επικύρωση και θεματοφύλακας1.Αυτή η Σύμβαση υπόκειται σε αποδοχή, έγκριση ή επικύρωση από τα Υπογράφοντα Μέρη, σύμφωνα με τους αντίστοιχους νόμους τους. 2.Τα έγγραφα αποδοχής, έγκρισης, επικύρωσης ή προσχώρησης θα κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Ο.Ο.Σ.Α., ο οποίος θα υπηρετεί ως θεματοφύλακας αυτής της Σύμβασης. Άρθρο 15 Έναρξη ισχύος1.Αυτή η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει τη δέκατη έκτη ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία πέντε από τις χώρες οι οποίες έχουν τα δέκα μεγαλύτερα μερίδια εξαγωγών, που παρατίθενται στο έγγραφο του παραρτήματος και οι οποίες αντιπροσωπεύουν από μόνες τους τουλάχιστον το εξήντα τοις εκατό των συνδυασμένων συνολικών εξαγωγών αυτών των δέκα χωρών, έχουν καταθέσει τα έγγραφα αποδοχής τους, έγκρισης ή επικύρωσης. Για κάθε κράτος που καταθέτει το έγγραφό του μετά από αυτή την έναρξη ισχύος, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει τη δέκατη έκτη ημέρα μετά την κατάθεση του εγγράφου του. 2.Εάν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1998, η Σύμβαση δεν έχει τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με την παράγραφο 1, οποιοδήποτε κράτος το οποίο έχει καταθέσει το έγγραφο επικύρωσής του μπορεί να δηλώσει στο θεματοφύλακα την ετοιμότητά του να δεχθεί την έναρξη, ισχύος αυτής της Σύμβασης σύμφωνα με αυτή την παράγραφο 2. Η Σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ γι αυτό το κράτος τη δέκατη έκτη ημέρα μετά από την ημερομηνία κατά την οποία αυτές οι δηλώσεις έχουν κατατεθεί από τουλάχιστον δύο κράτη. Για κάθε κράτος που καταθέτει τη δήλωσή του μετά από αυτή την έναρξη ισχύος, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει τη δέκατη έκτη ημέρα μετά την ημερομηνία της κατάθεσης. Άρθρο 16 ΤροποποίησηΟποιοδήποτε Μέρος μπορεί να προτείνει την τροποποίηση αυτής της Σύμβασης. Μία προτεινόμενη τροποποίηση θα υποβάλλεται στο θεματοφύλακα ο οποίος θα την ανακοινώνει στα άλλα Μέρη τουλάχιστον εξήντα ημέρες πριν από τη σύγκλιση μίας συνέλευσης των Μερών για να εξετάσουν την προτεινόμενη τροποποίηση. Μία τροποποίηση που υιοθετείται με κοινή συναίνεση των Μερών ή με αυτά τα άλλα μέσα τα οποία τα Μέρη μπορεί να προσδιορίσουν με κοινή συναίνεση, θα αρχίσει να ισχύει εξήντα ημέρες μετά την κατάθεση ενός εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης από όλα τα Μέρη ή υπό αυτές τις άλλες συνθήκες που μπορεί να προσδιορίζονται από τα Μέρη κατά το χρόνο της αποδοχής της τροποποίησης. Άρθρο 17 ΚαταγγελίαΈνα Μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση στο θεματοφύλακα Αυτή η καταγγελία θα αρχίσει να ισχύει ένα έτος μετά από την ημερομηνία της παραλαβής της ειδοποίησης. Μετά την καταγγελία, η συνεργασία θα συνεχίζεται μεταξύ των Μερών και του Κράτους το οποίο κατήγγειλε τη Σύμβαση επί όλων των αιτημάτων για συνδρομή και έκδοση που έγιναν πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της καταγγελίας, τα οποία παραμένουν εκκρεμή. Έγινε στο Παρίσι στις δεκαεπτά Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά, στη γαλλική και αγγλική γλώσσα, το κείμενο των οποίων είναι εξίσου αυθεντικό. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑDΑFFΕ/ΙΜΕ/ΒR(97) 18/ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. 1990-1996 1990-19961990-1996% %Εκατομμύρια τουσυνόλου των 10 Δολλάρια τωνμεγαλύτερων ΗΠΑχωρών χωρώντου ΟΟΣΑ 1990-1996 1990-1996 1990-1996 % % Εκατομμύρια του συνόλου των 10 Δολλάρια των μεγαλύτερων ΗΠΑ χωρών του ΟΟΣΑ χωρών Ηνωμένες Πολιτείες 287 118 15,9% 19,7% Γερμανία 254 746 14.1% 17,5% Ιαπωνία 212 665 11,8% 14,6% Γαλλία 138 471 7,7% 9.5% Ηνωμένο Βασίλειο 121 258 6,7% 8.3% Ιταλία 112 449 6.2% 7.7% Καναδάς 91 215 5,1% 6,3% Κορέα (1) 81 364 4,5% 5.6% Ολλανδία 81 264 4,5% 5.6% Βέλγιο-Λουξεμβούργο 78 598 4,4% 5.4% Σύνολο των 10 μεγαλύτερων 1 459 148 81.0% 100% Ισπανία 42 469 2.4% Ελβετία 40 395 2.2% Σουηδία 36 710 2.0% Μεξικό (1) 34 233 1,9% Αυστραλία 27 194 1.5% Δανία 24 145 1,3% Αυστρία* 22 432 1,2% Νορβηγία 21 666 1,2% Ιρλανδία 19 217 1,1% Φινλανδία 17 296 1,0% Πολωνία (1)·· 12 652 0,7% Πορτογαλία 10 801 0.6% Τουρκία* 8 027 0.4% Ουγγαρία** 6 795 0.4% Νέα Ζηλανδία 6 663 0.4% Τσεχική Δημοκρατία*** 6 263 0.3% Ελλάδα* 4 606 0,3% Ισλανδία 949 0.1% ΣΥΝΟΛΟ Ο.Ο.Σ.Α. 1 801 661 100% Σημειώσεις: * 1990-1995 ·** 1991-1996 *** 1993-1996 Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α., (1) Δ.Ν.Τ. Σχετικά με το Βέλγιο-Λουξεμβούργο: εμπορικές στατιστικές για το Βέλγιο και Λουξεμβούργο είναι διαθέσιμες μόνο σε συνδυασμένη βάση για τις δύο χώρες. Για τους σκοπούς του άρθρου 15, παρ. 1 της Σύμβασης, εάν είτε το Βέλγιο είτε το Λουξεμβούργο καταθέτει το έγγραφο αποδοχής του, έγκρισης ή επικύρωσης ή εάν και το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο καταθέσουν τα έγγραφα αποδοχής τους, έγκρισης ή επικύρωσης, θα θεωρείται ότι μία από τις χώρες οι οποίες έχουν ένα από τα δέκα μεγαλύτερα μερίδια εξαγωγών έχει καταθέσει το έγγραφό της και οι κοινές εξαγωγές αμφοτέρων των χωρών θα υπολογίζονται έναντι του εξήντα τοις εκατό (60%) των συνδυασμένων συνολικών εξαγωγών αυτών των δέκα χωρών, που απαιτείται για την έναρξη της ισχύος σύμφωνα με αυτή τη διάταξη. Άρθρο δεύτερο Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού 1.Όποιος, κατά την άσκηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και με σκοπό να αποκτήσει ή να διατηρήσει αθέμιτο επιχειρηματικό η άλλο, μη οφειλόμενο, πλεονέκτημα, προσφέρει, υπόσχεται η δίνει, ο ίδιος ή μέσω τρίτου, δώρα ή άλλα μη οφειλόμενα ανταλλάγματα, σε αλλοδαπό δημόσιο λειτουργό, υπέρ αυτού ή τρίτου, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στην υπηρεσία του ή αντίκειται στα καθήκοντά του. τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. 2.Τα δοθέντα δώρα ή η αξία τους δημεύονται.
Άρθρο 3 "Διευκόλυνση ή απόκρυψη τελέσεως δωροδοκίας αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού Όποιος για να διευκολύνει ή για να αποκρύψει την τέλεση της κατά το άρθρο δεύτερο της πράξεως:"
1.  
    Στο άρθρο 1 στοιχείο α του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α/24.8.1995) αναριθμούνται τα εδάφια αιζ΄, αιη΄ και αιθ΄ που προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄/25.7.1997) κατ αύξουσα αρίθμηση αντιστοίχως ως εξής: αιη΄, αιθ΄, ακ΄.
2.  
    Διενεργεί συναλλαγές εκτός βιβλίων ή ανεπαρκώς προσδιορισμένες σε αυτά ακα) Το προβλεπόμενο και τιμωρούμενο απο τη διάταξη του άρθρου 3 του παρόντος για την καταπολέμηση της δωροδοκίας των αλλοδαπών δημόσιων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές. Άρθρο έβδομο Αρμόδια αρχή Αρμόδια αρχή, για τους σκοπούς των άρθρων 4 παρ. 3, 9 και 10 της Σύμβασης, είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
3.  
    Καταχωρίζει ανύπαρκτες δαπάνες η προσδιορίζει εσφαλμένα το αντικείμενό τους, ή Άρθρο έκτο Νομιμοποίηση εσόδων.
4.  
    Χρησιμοποιεί έγγραφα με αναληθές περιεχόμενο. τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών, αν η πράξη του δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Άρθρο τέταρτο Αρμοδιότητα Σ.Δ.Ο.Ε. Η διεξαγωγή ερευνών και προανακρίσεως επί των αξιόποινων πράξεων του παρόντος υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Άρθρο πέμπτο Διοικητικές κυρώσεις Αν κάποια επιχείρηση, από υπαιτιότητα των διευθυντικών στελεχών της, ωφελήθηκε καθ οιονδήποτε τρόπο από αξιόποινες πράξεις του παρόντος, επιβάλλεται σε αυτήν, με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας περιφερειακής διεθύνσεως του Σ.Δ.Ο.Ε.[άρθρο 5 του π.δ. 218/1996 (ΦΕΚ 168 Α/24.7.1996):.
Άρθρο 8
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 15 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. 2002/3090 2002
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα 2008/3666 2008
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. 2008/3691 2008
Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις. 2013/4198 2013
Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις. 2014/4267 2014
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελλ[...]" 2016/4411 2016