ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2657

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία προσχωρούν στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980
Άρθρο 2 "Η Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 αυτής. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  το άρθρο 31 στοιχείο (δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
 1. τις ανακοινώσεις που γίνονται κατ εφαρμογή των άρθρων 23, 24, 25. 26 και 30.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαβιβάζει στις Κυβερνήσεις του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας κυρωμένο αντίγραφο της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές στην αγγλική, γαλλική γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Το κείμενο στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές παρατίθεται στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας Σύμβασης. Τα κείμενα στην ισπανική και πορτογαλική γλώσσα είναι εξίσου αυθεντικά όσο και τα άλλα κείμενα της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα κυρωθεί από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει, μεταξύ των κρατών που την έχουν κυρώσει, την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης από το Βασίλειο της Ισπανίας ή την Πορτογαλική Δημοκρατία και από ένα κράτος που έχει κυρώσει τη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει για κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος που θα την κυρώσει μεταγενέστερα την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του δικού του εγγράφου επικύρωσης.
Άρθρο 6
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στα υπογράφοντα κράτη: α) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης για τα Συμβαλλόμενα Κράτη
Άρθρο 7
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε ένα μονό αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα. Τα δέκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Σύμβαση θα κατατεθεί στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας θα διαβιβάσει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία