ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2668

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 2
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε μορφής δραστηριότητα δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
2.  
  Από τις διατάξεις του νόμου αυτού εξαιρούνται: α. Τα αυτοτελή δίκτυα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.
 1. Η επίσημη αλληλογραφία του Ελληνικού ή άλλου κράτους, η οποία διακινείται μέσω διπλωματικών σάκων
Άρθρο 3
1.  
  Η ανάπτυξη δραστηριότητας στον Τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζει στους χρήστες την απόλαυση του δικαιώματος καθολικής υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία αυτή προσδιορίζεται στο επόμενο άρθρο
2.  
  Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών προϋποθέτει γενική ή ειδική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 και επόμενα του παρόντος και τελεί υπό την εποπτεία του Κράτους. Η ανάπτυξη δραστηριότητας στην Ελλάδα στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε κράτη που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ασκείται σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας και με τον όρο της αμοιβαιότητας τηρουμένων των υποχρεώσεων της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3.  
  Η πρόσβαση και η χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι ελεύθερη, εφόσον τα ταχυδρομικά αντικείμενα πληρούν τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Περιορισμοί στην πρόσβαση και τη χρήση των ταχυδρομικών υπηρεσιών επιτρέπονται μόνο για τους ακόλουθους λόγους:.
 1. Ασφάλεια της λειτουργίας του ταχυδρομικού δικτύου και των απασχολούμενων στις ταχυδρομικές υπηρεσίες προσώπων
 2. Προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας
4.  
  Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται:
 1. Να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες με τους όρους και τις προϋποθέσεις γενικής ή ειδικής άδειας
 2. Να τηρούν, κάτω από ανάλογες συνθήκες, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης των χρηστών
 3. Να λειτουργούν εντός των πλαισίων και των αρχών προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού
 4. Να διασφαλίζουν το απόρρητο της ταχυδρομικής επικοινωνίας, να σέβονται την ιδιωτική ζωή των πολιτών και να διαφυλάττουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τους.
 5. Στις υποχρεώσεις του εδαφίου αυτού υπόκειται και το προσωπικό των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.
5.  
  Σε περίπτωση πολέμου, επιστράτευσης ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης το Κράτος δύναται να θέτει υπό την άμεση ή έμμεση διοίκηση του τμήμα ή το σύνολο των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων οποιουδήποτε φορέα. Η λήψη του μέτρου αυτού και ο χρόνος διάρκειάς του αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Αμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Στις περιπτώσεις αυτές ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία ορισμένων ταχυδρομικών επιχειρήσεων ή ορισμένων τμημάτων του ταχυδρομικού δικτύου ή την παροχή ορισμένων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Άρθρο 4
1.  
  Στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας, στο οποίο βρίσκονται, παρέχονται μονίμως και σε τιμές προσιτές, υπηρεσίες συγκεκριμένης ποιότητας
2.  
  Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Το δικαίωμα εξασφαλίζεται:.
 1. Με τον καθορισμό της πυκνότητας των σημείων επαφής, πρόσβασης και περισυλλογής με βάση τις ανάγκες των χρηστών
 2. Με την πραγματοποίηση μίας περισυλλογής και μίας κατ οίκον διανομής για κάθε πρόσωπο για όλες τις εργάσιμες ήμερες και τουλάχιστον για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα-πλην εξαιρετικών περιστάσεων ή γεωγραφικών συνθηκών, που αξιολογεί ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 3. Με απόφασή του καθορίζονται, κατά παρέκκλιση, οι προσήκουσες εγκαταστάσεις.
 4. Με την παροχή στους χρήστες ίδιων υπηρεσιών κάτω από συγκρίσιμες συνθήκες
 5. Με την παροχή υπηρεσιών χωρίς διακρίσεις και ιδιαίτερα για λόγους πολιτικούς, θρησκευτικούς ή ιδεολογικούς
 6. Με την παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο συνεχή με εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας. στ.
 7. Με την παροχή υπηρεσιών εξελισσόμενων ανάλογα με τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, τις κοινωνικές συνθήκες και τις ανάγκες των χρηστών.
3.  
  Το δικαίωμα των χρηστών για καθολική ταχυδρομική υπηρεσία δεν εμποδίζει το Κράτος να λαμβάνει μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δημόσιου συμφέροντος που αφορούν ειδικότερα τη δημόσια ηθική, τη δημόσια ασφάλεια, τις έρευνες για εγκλήματα και τη δημόσια τάξη
4.  
  Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία περιλαμβάνει: α. Την περισυλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων βάρους έως 2 χιλιογράμμων.
 1. Τη συλλογή, τη μεταφορά, τη διαλογή και τη διανομή των ταχυδρομικών δεμάτων βάρους έως 20 χιλιογράμμων
 2. Τις υπηρεσίες των συστημένων και των αποστολών με δηλωμένη αξία
 3. Τα όρια βάρους των στοιχείων α΄ και β της παρούσας παραγράφου μπορούν να μεταβάλλονται σε ειδικές περιπτώσεις με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 4. Με όμοια απόφαση μπορεί να εγκρίνεται η δωρεάν παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα όρασης.
5.  
  Η καθολική υπηρεσία που ορίζεται στο παρόν άρθρο περιλαμβάνει τόσο εθνικές όσο και διασυνοριακές υπηρεσίες
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), καθορίζονται:.
 1. Οι ποιοτικές προδιαγραφές υπό τις οποίες προσφέρεται η καθολική υπηρεσία από το φορέα παροχής της με βάση το είδος των ταχυδρομικών αντικειμένων, το χρόνο διεκπεραίωσής τους, καθώς και την αξιοπιστία και κανονικότητα των υπηρεσιών
 2. Ο τρόπος και οι διαδικασίες ελέγχου για τη διαπίστωση των επιπέδων ποιότητας και η δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων
Άρθρο 5
1.  
  Για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών, αλλά και την παροχή ικανοποιητικών ταχυδρομικών υπηρεσιών σε όλη την επικράτεια διατηρείται το αποκλειστικό δικαίωμα στην περισυλλογή, μεταφορά, διαλογή και διανομή των αντικειμένων αλληλογραφίας με διεύθυνση, των οποίων η τιμή είναι κατώτερη από το πενταπλάσιο της τιμής μίας επιστολής πρώτης μονάδας βάρους και ζυγίζουν κάτω από 350 γραμμάρια
2.  
  Τα επιφυλασσόμενα στο φορέα καθολικής υπηρεσίας αποκλειστικά δικαιώματα της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού αφορούν και στο διαφημιστικό και διασυνοριακό ταχυδρομείο μέσα στα όρια βάρους και τιμής που ορίζονται στην παράγραφο αυτή
3.  
  Η διάταξη της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται για:
 1. αντικείμενα αλληλογραφίας που μεταφέρονται από τον ίδιο τον αποστολέα προς ιδίαν του χρήση ή από τρίτους που ενεργούν αποκλειστικά εξ ονόματος του αποστολέα
 2. αντικείμενα αλληλογραφίας που μεταφέρονται από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αποστολέα στις πλησιέστερες εγκαταστάσεις του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών για κατάθεση
 3. αντικείμενα αλληλογραφίας που κατατίθενται από τον αποστολέα ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του, σε εγκαταστάσεις ανταλλαγής εγγράφων και παραλαμβάνονται από τον παραλήπτη ή από τρίτο πρόσωπο που ενεργεί αποκλειστικά για λογαριασμό του υπό την προϋπόθεση ότι ο αποστολέας και ο παραλήπτης χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία κατά τρόπο συνεχή ύστερα από σχετική σύμβαση
 4. αντικείμενα που παραλαμβάνονται από τρίτο πρόσωπο από τις γραμματοθυρίδες του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών για λογαριασμό του παραλήπτη και,
 5. υπηρεσιακή αλληλογραφία σιδηροδρομικών, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εταιριών, εφόσον μεταφέρεται από τα ίδια μέσα της εταιρίας
Άρθρο Αρθρο1 "Σκοπός - Ορισμοί"
1.  
  Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και η θέσπιση κανόνων λειτουργίας του, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και να ρυθμιστεί η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις
2.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος οι όροι που χρησιμοποιούνται στις διατάξεις του έχουν την ακόλουθη έννοια:
 1. Ταχυδρομικές υπηρεσίες:
 2. Οι Βασικές και οι λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες
 3. Βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες:
 4. Οι υπηρεσίες περισυλλογής, διαλογής, μεταφοράς και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων
 5. Λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες:
 6. Οι υπηρεσίες, που δεν ανήκουν στις βασικές ταχυδρομικές και έχουν σχέση, κυρίως, με ειδικής επείγουσας διαβίβασης αντικείμενα, παρακολουθούμενα από ειδικό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού, με διαφημιστικά αντικείμενα χωρίς διεύθυνση, με την προετοιμασία των ταχυδρομικών αντικειμένων και την ανταλλαγή εγγράφων
 7. Δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο:
 8. Το σύνολο της οργάνωσης και των, κάθε είδους, μέσων και προσώπων που χρησιμοποιεί ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας και επιτρέπουν μεταξύ άλλων:
 9. την περισυλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων για τα οποία προβλέπεται υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας από τα σημεία πρόσβασης σε όλη την επικράτεια, τη μεταφορά και διεκπεραίωση τους από το σημείο πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως το κέντρο διανομής, - τη διανομή τους στη διεύθυνση που αναγράφεται στο αντικείμενο
 10. Σημεία πρόσβασης:
 11. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των γραμματοκιβωτίων είτε σε δημόσιους χώρους είτε σε χώρους του φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας, όπου οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν ταχυδρομικά αντικείμενα στο δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο
 12. Περισυλλογή:
 13. Η συλλογή των ταχυδρομικών αντικειμένων από τα γραμματοκιβώτια
 14. Διανομή:
 15. Η διαδικασία που περιλαμβάνει τη διαλογή στο επιφορτισμένο με την οργάνωση της διανομής κέντρο, καθώς και την επίδοση των ταχυδρομικών αντικειμένων στους παραλήπτες
 16. Ταχυδρομικό αντικείμενο:
 17. Αντικείμενο με συγκεκριμένο παραλήπτη, αποστελλόμενο υπό την τελική του μορφή, στην οποία το αναλαμβάνει ο φορέας παροχής της καθολικής υπηρεσίας.
 18. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν - πέραν των αντικειμένων αλληλογραφίας - βιβλία, κατάλογοι, εφημερίδες, περιοδικά, ταχυδρομικά δέματα μέχρι 20 χιλιογράμμων που περιέχουν εμπορεύματα -με ή χωρίς εμπορική αξία - καθώς και τα κείμενα που έχουν διαβιβασθεί μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη στιγμή που, υπό την τελική τους μορφή, εγκλείονται σε φάκελο προς επίδοση.
 19. Αντικείμενο αλληλογραφίας:
 20. Οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας υπό γραπτή μορφή, που μεταφέρεται και παραδίδεται στη διεύθυνση την οποία έχει αναγράψει ο αποστολέας στο ίδιο το αντικείμενο ή στη συσκευασία του.
 21. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά δεν θεωρούνται αντικείμενα αλληλογραφίας. ι Συστημένη αποστολή:
 22. Υπηρεσία που συνίσταται στη, με κατ αποκοπή, εγγύηση έναντι των κινδύνων κλοπής, απώλειας ή καταστροφής και η οποία παρέχει στον αποστολέα, εφόσον το ζητήσει, απόδειξη της κατάθεσης του ταχυδρομικού αντικειμένου και, ενδεχομένως, της επίδοσής του στον παραλήπτη.
 23. Αποστολή με δηλωμένη αξία:
 24. Η υπηρεσία που συνίσταται στην ασφάλιση του ταχυδρομικού αντικειμένου για την αξία που δηλώνεται από τον αποστολέα, σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής
 25. Διασυνοριακό ταχυδρομείο:
 26. Το ταχυδρομείο από η προς άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης από ή προς τρίτη χώρα
 27. Ανταλλαγή εγγράφων:
 28. Υπηρεσία που παρέχει τα μέσα και τις εγκαταστάσεις για την κατάθεση από τον αποστολέα και την παραλαβή από τον παραλήπτη, οι οποίοι είναι συνδρομητές της υπηρεσίας αυτής, των ταχυδρομικών τους αντικειμένων
 29. Φορέας καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας:
 30. Ο φορέας ο επιφορτισμένος από το Ελληνικό Κράτος με την εξασφάλιση της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας ιε.
 31. Άδεια:
 32. Ατομική πράξη από την οποία απορρέουν δικαιώματα και υποχρεώσεις που προσιδιάζουν στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες και η οποία έχει τη μορφή είτε γενικής είτε ειδικής άδειας.
 33. Καταλυτικά τέλη:
 34. Η αμοιβή του φορέα παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τη διανομή της εισερχόμενης διασυνοριακής αλληλογραφίας που αποτελείται από ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία αποστέλλονται από άλλο Κράτος-Μέλος ή από τρίτη χώρα
 35. Αποστολέας:
 36. Κάθε πρόσωπο από το οποίο προέρχονται τα ταχυδρομικά αντικείμενα
 37. Χρήστης:
 38. Κάθε πρόσωπο, στο οποίο ως αποστολέα ή παραλήπτη παρέχεται ταχυδρομική υπηρεσία
 39. Βασικές απαιτήσεις:
 40. Οι λόγοι γενικού συμφέροντος που μπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή όρων σχετικών με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών χωρίς οικονομικό χαρακτήρα.
 41. Οι λόγοι αυτοί είναι:
 42. το απόρρητο της αλληλογραφίας, η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου σε ό,τι αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων ουσιών και, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, η προστασία του περιβάλλοντος, η χωροταξία και η προστασία των δεδομένων.
 43. Η τελευταία περιλαμβάνει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την εμπιστευτικότητα των διαβιβαζόμενων ή αποθηκευόμενων πληροφοριών, καθώς και την προστασία της ιδιωτικής ζωής.
 44. Επιχείρηση:
 45. Κάθε φυσικό πρόσωπο και κάθε οργάνωση ή ένωση προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, που έχουν κερδοσκοπικό σκοπό.
 46. Στην έννοια της επιχείρησης εντάσσεται και κάθε δημόσιος οργανισμός που έχει δική του νομική προσωπικότητα η εξαρτάται από αρχή που έχει νομική προσωπικότητα.
 47. Ταχυδρομική επιχείρηση:
 48. Κάθε επιχείρηση που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες
 49. Τομέας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών:
 50. Το σύνολο της οργάνωσης και των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς και όργανα και αφορούν τις βασικές και τις λοιπές ταχυδρομικές υπηρεσίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άρθρο 6 "Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών"
1.  
  Εθνική ρυθμιστική αρχή του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών είναι η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, που συστήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών και η οποία μετονομάζεται σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Α. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και διακρίνονται για το ήθος, την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται μεταξύ των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. ο Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι, ο ένας εκ των οποίων είναι αρμόδιος για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Η θέση Αναπληρωτή Προέδρου της Ε.Ε.Τ.Τ. καταργείται..
 1. Χαράσσει στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των κυβερνητικών συλλογικών οργάνων την εθνική πολιτική και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της
 2. Προτείνει στη Βουλή τα σχέδια νόμων και εκδίδει κάθε διάταξη κανονιστικού περιεχομένου ή συμπράττει στην έκδοσή τους σε θέματα του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
 3. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποτελεί την Εθνική Αρχή του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
 4. Ενισχύει την επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη της ταχυδρομικής υποδομής
 5. Παρέχει κάθε συνδρομή στην Ε.Ε.Τ.Τ. για την εκπλήρωση της αποστολής της.
 6. Ασκεί εποπτεία στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου
 7. Αναθέτει σε ορισμένο φορέα την άσκηση καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του παρόντος νόμου και συνάπτει με το φορέα αυτόν το Συμβόλαιο Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου
 8. Ορίζει την πυκνότητα των σημείων επαφής και πρόσβασης του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών
 9. Ορίζει την ελάχιστη συχνότητα περισυλλογής και διανομής των ταχυδρομικών αντικειμένων
 10. Εγκρίνει τυχόν εξαιρέσεις ως προς τη συχνότητα της περισυλλογής, διανομής και τις τυχόν παρεκκλίσεις από την υποχρέωση για κατ οίκον διανομή
 11. Καθορίζει τις μεταβολές των ορίων βάρους της καθολικής υπηρεσίας
 12. Ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του φορέα παροχής των καθολικών υπηρεσιών
 13. Καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας της καθολικής υπηρεσίας και τις εξαιρέσεις από αυτές
 14. Χορηγεί τις ειδικές άδειες
 15. Επιβάλλει για τη διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων όρους σχετικά με την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
 16. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από ισχύουσες διατάξεις
2.  
  Το στοιχείο Β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Β. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι κρατικοί λειτουργοί πλήρους απασχόλησης, η δε ιδιότητά τους αυτή είναι ασυμβίβαστη με την ταυτόχρονη άσκηση οποιουδήποτε άλλου έμμισθου δημόσιου ή ιδιωτικού λειτουργήματος στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.. Η Ε.Ε.Τ.Τ., ως ρυθμιστική αρχή, είναι αρμόδια για την εποπτεία της τηλεπικοινωνιακής και της ταχυδρομικής αγοράς..
3.  
  Για τη συμπλήρωση της εννεαμελούς σύνθεσής της διορίζονται στην Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος νόμου, δυο (2) νέα μέλη. Δ. α) Για τη στελέχωση της Ε.Ε.Τ.Τ. συνιστώνται συνολικά εβδομήντα (70) οργανικές θέσεις, από τις οποίες οι είκοσι (20) είναι θέσεις μόνιμου προσωπικού και οι πενήντα (50) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες δεν είναι ασυμβίβαστες με τη δικηγορία. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι εκ των μελών της δύο Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, δίχως να εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως ισχύει κάθε φορά. Για τις προσλήψεις αυτές εφαρμόζεται η διαδικασία της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2527/1997..
4.  
  Στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ., όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 224671994 για τον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προστίθενται και οι ακόλουθες για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών:. Τ. Στον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και στα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., στο προσωπικό της, καθώς και στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών απαγορεύεται ο άμεσος ή έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από τηλεπικοινωνιακές, ταχυδρομικές επιχειρήσεις ή από τρίτους που επηρεάζονται από τη δραστηριότητά τους. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα υπόλοιπα μέλη απαγορεύεται να καταστούν εταίροι, μέτοχοι, να είναι μέλη διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστές, υπάλληλοι, τεχνικοί σύμβουλοι ή μελετητές ατομικής ή άλλης επιχείρησης, η οποία αναπτύσσει δραστηριότητα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών..
 1. Μελετά και επεξεργάζεται θέματα του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών που της αναθέτει ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών και υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις
 2. Απευθύνει, αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτημα της αρμόδιας ελληνικής αρχής ή αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για θέματα που ανήκουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα
 3. Σε περίπτωση μη ικανοποίησης του χρήστη, αυτός μπορεί να απευθύνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., η οποία καλεί τα μέρη σε υποχρεωτική ακρόαση για την εξεύρεση λύσης.
 4. Μετά την πάροδο τριμήνου από την υποβολή της αίτησης ή αν η διαδικασία ακρόασης αποβεί εν τω μεταξύ άγονη, καθένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη δικαιούται να προσφύγει για την επίλυση της διαφοράς στα αρμόδια δικαστήρια.
 5. Η διαδικασία ακρόασης δεν εμποδίζει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων από τα αρμόδια δικαστήρια.
 6. Εξετάζει και αναλύει, αυτεπάγγελτα ή μετά από εντολή του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, τις βασικές τεχνικές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους λειτουργίας ταχυδρομικών υπηρεσιών και εισηγείται στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών τη λήψη - των κατά περίπτωση - ενδεικνυόμενων μέτρων για την απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη της ταχυδρομικής αγοράς
 7. Γνωστοποιεί προς το κοινό, με κάθε πρόσφορο μέσο δημοσιότητας, τις απόψεις της για κάθε ζήτημα που προάγει το έργο και την αποστολή της, καθώς και την ανάπτυξη, εν γένει, του τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα
 8. Καταρτίζει με αποφάσεις της που εγκρίνονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών:
 9. - τους κώδικες δεοντολογίας που διέπουν την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.
 10. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να αρνηθεί την έγκριση μόνο για λόγους νομιμότητας.
 11. Γνωμοδοτεί κατά την έκδοση ή τροποποίηση κάθε κανονιστικής πράξης με την οποία ρυθμίζονται:
 12. Η εγκατάσταση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου, η ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών και η ποιότητα των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 13. Η διαδικασία χορήγησης αδειών παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών ή εγγραφής σε μητρώο επιχειρήσεων που νομιμοποιούνται να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες, είτε ατομικά είτε κατά κατηγορίες παρεχόμενων υπηρεσιών.
 14. Οι διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης των ταχυδρομικών επιχειρήσεων και οργανισμών προς τους όρους άδειας ή εγγραφής σε μητρώο Οι διαδικασίες συμβιβασμού μεταξύ χρηστών και ταχυδρομικών επιχειρήσεων.
 15. Εγγράφει τις επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του παρόντος στα τηρούμενα από αυτή μητρώα
 16. Αποδέχεται τις γενικές άδειες και γνωμοδοτεί στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη χορήγηση, ανανέωση, τροποποίηση, αναστολή, παράταση και ανάκληση των αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 και επόμενα του νόμου αυτού
 17. Παρακολουθεί την τήρηση χωριστών λογαριασμών για κάθε υπηρεσία του αποκλειστικού τομέα και εγκρίνει το προς εφαρμογή κοστολογικό σύστημα για τον καταλογισμό του κόστους σε καθεμιά υπηρεσία του καθολικού τομέα.
 18. Τηρεί τις πληροφορίες για το σύστημα αυτό και τις αποστέλλει μετά από αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 19. Ανακοινώνει τις προδιαγραφές ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 20. Διασφαλίζει τη διενέργεια αντικειμενικού ελέγχου της ποιότητας της Καθολικής Υπηρεσίας και φροντίζει για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του
 21. Προσφέρει τις υπηρεσίες της προς επίλυση διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ των ταχυδρομικών επιχειρήσεων αφ ενός και μεταξύ αυτών και του Δημοσίου ή και των χρηστών αφ ετέρου και αφορούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία κατά την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού
 22. Ασκεί διαιτητικές αρμοδιότητες προς επίλυση διαφορών μεταξύ ταχυδρομικών επιχειρήσεων, βάσει συνυποσχετικού διαιτησίας επί θεμάτων που ανάγονται στην εφαρμογή του νόμου αυτού
 23. Ασκεί τις ακόλουθες ελεγκτικές αρμοδιότητες:
 24. Παρακολουθεί και επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες. - Ελέγχει την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και την καταστρατήγηση των αποκλειστικών δικαιωμάτων.
 25. Ελέγχει, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο Κεφάλαιο Γ του παρόντος, την τήρηση των διατάξεων που θέτουν τους κανόνες τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της προστασίας των δικαιωμάτων των χρηστών.
 26. Ελέγχει εάν οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις συμμορφώνονται στους όρους της άδειας που τους χορηγήθηκε ή εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο μητρώο.
 27. Εάν η Ε.Ε.Τ.Τ., κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, διαπιστώνει την τέλεση πράξεων ή παραλείψεων, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στην αρμοδιότητα άλλων διοικητικών αρχών ή στη δικαιοδοσία δικαστικής αρχής, παραπέμπει τις υποθέσεις αυτές στις αρμόδιες αρχές.
 28. Μετά από καταγγελία της αρμόδιας αρχής ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, καλεί όσους παραβαίνουν τους κανόνες άσκησης ταχυδρομικών δραστηριοτήτων να συμμορφωθούν προς τους κανόνες αυτούς και επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 περιπτώσεις α και β΄ του άρθρου 25 του παρόντος νόμου
5.  
  Προκειμένου να ασκηθούν οι ανωτέρω αρμοδιότητες της Ε.Ε.Τ.Τ. προς επιβολή κυρώσεων, το προσωπικό της ενεργεί, κατ εντολή του Προέδρου της και διαθέτει, για τη συλλογή στοιχείων και τη διεξαγωγή ερευνών, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο ν. 703/1977, όπως εκάστοτε ισχύει. Ε. Η αποζημίωση του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε Τ.Τ. καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του ν. 2065/1992 και των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 ισχύουν ανάλογα και για το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι σχετικές διατάξεις, απαγορεύσεις, ποινές και κυρώσεις του ν. 703/1977, όπως ισχύει, εφαρμόζονται και σε περίπτωση άρνησης παροχής στοιχείων, παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης του έργου της Ε.Ε.Τ.Τ., με την επιφύλαξη της εφαρμογής των κυρώσεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται το είδος και η διαδικασία διενέργειας ερευνών ή άλλων ελεγκτικών πράξεων, στις οποίες μπορεί να προσφεύγει για τη διαπίστωση παραβάσεων του παρόντος νόμου, η διαδικασία ακροάσεων ενώπιον των οργάνων της προς τον ίδιο σκοπό, τα άμεσα ή επείγοντα μέτρα, τα οποία μπορεί να λαμβάνει στις περιπτώσεις αυτές για τη διαφύλαξη της ομαλής λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της. Αρθρο 8 Συγκρότηση Ε.Ε.Τ.Τ. Γ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή ο αρμόδιος για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (τηλεπικοινωνιών ή τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών) Αντιπρόεδρος, που ορίζεται και ως εισηγητής και τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία..
7.  
  Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών το νέο κανονισμό λειτουργίας της.
Άρθρο 9
1.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τριμήνου απότη δημοσίευσητου παρόντοςνόμου μεπρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών τροποποιείται και συμπληρώνεται το π.δ. 269/1997 (ΦΕΚ 194 Α), για να καλύψει και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
2.  
  Μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος οι οργανικές μονάδες που συστήθηκαν με το π.δ. 269/1997 καλύπτουν και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
Άρθρο 10
1.  
  Το στοιχείο Η της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η διαχείριση των εσόδων της προηγούμενης παραγράφου της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών διέπεται από τις διατάξεις Περί Δημόσιου Λογιστικού και πραγματοποιείται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος με αποφάσεις του το διαθέτει για:.
 1. την απαιτούμενη τηλεπικοινωνιακή και ταχυδρομική υποδομή της χώρας, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον,
 2. την ανάθεση εκπόνησης μελετών για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 3. την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση της εξειδικευμένης υποδομής για τη λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών,
 4. την έρευνα στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 5. τη συμμετοχή σε συνόδους διεθνών επιτροπών και συνέδρια σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες και τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και την οργάνωση τέτοιων συνόδων ή συνεδρίων στην Ελλάδα
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου θ του άρθρου δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία; Ι. Σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις επιβάλλονται εφάπαξ τέλος και ετήσια τέλη. Η επιβολή αυτών δεν επιτρέπεται να οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων και/ή να υπονομεύει τον ανταγωνισμό. ΙΑ. Τα τέλη αυτά κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Τ. για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών σε τραπεζικό ίδρυμα που λειτουργεί στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ. ΙΒ. Στην Ε.Ε.Τ.Τ. περιέρχονται και αποδίδονται απευθείας ως έσοδα τέλη από τη χορήγηση αδειών, την εγγραφή στα μητρώα επιχειρήσεων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και κάθε άλλο ποσό, το οποίο εισπράττεται με κάθε νόμιμη διαδικασία ως χρηματική ποινή, διοικητικό πρόστιμο ή προϊόν δήμευσης σε σχέση με την άσκηση των ταχυδρομικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο.
Άρθρο 11
1.  
  Συνιστάται Επιτροπή Φορέων και Χρηστών για την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικών με την ανάπτυξη των ταχυδρομικών υπηρεσιών
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται οιεκπρόσωποι των φορέων καιχρηστών που μετέχουν στην Επιτροπή, οι κανόνες λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΣΚΗΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 13 "Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά από ειδική άδεια"
1.  
  Απαιτείται ειδική άδεια για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν ταχυδρομικά αντικείμενα βάρους μέχρι 2 χιλιογράμμων και τα δέματα μέχρι 20 χιλιόγραμμων και που εμπίπτουν στις καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες
2.  
  Η άδεια αφορά συγκεκριμένη επιχείρηση, είναι αμεταβίβαστη και ανακαλείται σύμφωνα με τους όρους του επόμενου άρθρου
Άρθρο 14 "Όργανα, όροι και προϋποθέσεις έκδοσης ειδικών αδειών"
1.  
  Οι ειδικές άδειες χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.
2.  
  Οι ειδικές άδειες χορηγούνται μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή αίτησης εκ μέρους της ταχυδρομικής επιχείρησης στην Ε.Ε.Τ.Τ. Η αίτηση συνοδεύεται από τα στοιχεία που προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο και στα άρθρα 15 και 16 του παρόντος.
3.  
  Στις ειδικές άδειες, εκτός όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του παρόντος, περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
 1. Τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας και του ταχυδρομικού δικτύου
 2. Οι όροι διασφάλισης του απορρήτου εκ μέρους του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και των φορέων εγκατάστασης, συντήρησης του ταχυδρομικού δικτύου
 3. Οι όροι που επιβάλλονται από την εθνική άμυνα και ασφάλεια
 4. Οι όροι πρόσβασης, τιμολόγησης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
 5. Οι όροι διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών
 6. Οι όροι και προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής, ανάκλησης και λήξης της ισχύος της άδειας
 7. Η αποδοχή της υποχρέωσης του κατόχου της άδειας να παρέχει προς το Κράτος τη συνεισφορά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου
 8. Ο τρόπος δημοσιότητας των τελών παροχής των ταχυδρομικών υπηρεσιών. 4 Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η εκμίσθωση, μεταβίβαση ή συνεκμετάλλευση της χορηγούμενης άδειας με τρίτους ή οποιαδήποτε ουσιώδης μεταβολή της συνθέσεως του εταιρικού κεφαλαίου της ταχυδρομικής επιχείρησης, η οποία οδηγεί σε αλλαγή ελέγχου της διοικήσεως της, καθώς και η συμμετοχή της ταχυδρομικής επιχείρησης σε κοινοπραξίες, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως της Ε.Ε.Τ.Τ.
5.  
  Κάθε μεταβίβαση μετοχών με μία ή περισσότερες πράξεις, ίση ή μεγαλύτερη από το πέντε τοις εκατό (5%) του εταιρικού κεφαλαίου ταχυδρομικής επιχείρησης, που είναι κάτοχος ειδικής άδειας, ανακοινώνεται στην Ε.Ε.Τ.Τ., μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την πραγματοποίηση της.
6.  
  Για τη χορήγηση ή ανανέωση οποιασδήποτε ειδικής άδειας λαμβάνονται υπόψη, εκτός των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος, το ύψος και ο τρόπος κάλυψης της επένδυσης για την ίδρυση και λειτουργία της ταχυδρομικής επιχείρησης. 7 Αδειες παρέχονται σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:.
 1. Οι επιχειρήσεις παρέχουν εχέγγυα αξιοπιστίας και διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με το άρθρα 15 και 16 του παρόντος νόμου
 2. Δεν διακυβεύονται θέματα εθνικής ασφάλειας
8.  
  Αν η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση. Τις προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν την επιχείρηση.
9.  
  Επί εταιριών, την προϋπόθεση της αξιοπιστίας πρέπει να πληρούν και όλοι οι εταίροι. Ειδικά επί ανώνυμης εταιρίας όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της και μέτοχοι με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 10% του μετοχικού της κεφαλαίου.
10.  
  Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ορίζουν αντίκλητο στην Αθήνα
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία χορήγησης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης αδειών, τα πάσης φύσεως τέλη, η συνεισφορά του άρθρου 20 του παρόντος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 15
1.  
  Δεν χορηγείται ειδική άδεια:
 1. Σε όσους έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση άνω των τριών (3) μηνών κατά την τελευταία δεκαετία για λαθρεμπορία, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών ουσιών, σωματεμπορία, ανθρωποκτονία με πρόθεση, απάτη, εκβίαση, απιστία, πλαστογραφία, κλοπή και ληστεία
 2. Σε όσους έχουν καταδικαστεί καθ υποτροπή, με πρόταση του αρμόδιου κρατικού φορέα, για παραβάσεις διατάξεων σχετικών με την παροχή τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, του τελωνειακού κώδικα, της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τις κοινωνικές ασφαλίσεις
2.  
  Η έλλειψη καταδίκης για τα εγκλήματα του στοιχείου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποδεικνύεται με την υποβολή αντιγράφου ποινικού μητρώου και η μη παραπομπή για πράξεις του στοιχείου β΄ με την υποβολή πιστοποιητικού της εισαγγελίας της έδρας που πρόκειται να εγκατασταθεί η επιχείρηση
3.  
  Προκειμένου να αποδειχθεί ότι φυσικό πρόσωπο που είναι υπήκοος άλλου Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροί την προϋπόθεση της αξιοπιστίας, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο, απαιτείται βεβαίωση που χορηγείται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσής του. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί έγγραφα με το περιεχόμενο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση του ενδιαφερομένου ή υπεύθυνη δήλωσή του ενώπιον αρμόδιας δικαστικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία της οικείας χώρας.
4.  
  Τα έγγραφα και στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν γίνονται δεκτά αν υποβληθούν μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους
5.  
  Η άδεια ανακαλείται σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν προσωπικό που δεν είναι ασφαλισμένο σε φορέα κύριας ασφάλισης
Άρθρο 20 "Ειδικός Λογαριασμός αποζημίωσης για την υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας"
1.  
  Εάν το κόστος που αναλογεί στην υποχρέωση παροχής καθολικών υπηρεσιών μετά την αφαίρεση των κερδών από την παροχή των αποκλειστικών υπηρεσιών δεν καλύπτεται από τις αντίστοιχες εισπράξεις, ο φορέας παροχής τους μπορεί να ζητήσει αποζημίωση για την κάλυψη της διαφοράς
2.  
  Το κόστος των καθολικών υπηρεσιών προκύπτει από το εγκεκριμένο από την Ε.Ε.Τ.Τ. λογιστικό σύστημα κοστολόγησης, με βάση ένα πλαίσιο χρηστής διαχείρισης και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Συμβόλαιο Διοίκησης.
3.  
  Στην κάλυψη της διαφοράς της παραγράφου 1 συμμετέχουν όλες οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις. Προς το σκοπό αυτόν συνιστάται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ειδικός λογαριασμός τον οποίο διαχειρίζεται η Ε.Ε.Τ.Τ. και στον οποίον κατατίθενται οι συνεισφορές των επιχειρήσεων. Στην κοινή απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του συνιστώμενου δια του παρόντος άρθρου ειδικού λογαριασμού. Η σύσταση αυτού του ειδικού λογαριασμού Θα γίνει από το έτος 2000.
4.  
  Στο μέτρο που η Ε.Ε.Τ.Τ. εγκρίνει την αιτούμενη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αποζημίωση, όλες οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρεσίες σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου συνεισφέρουν για την ανωτέρω διαφορά.
5.  
  Το ποσό της συνεισφοράς κάθε επιχείρησης θα υπολογίζεται σύμφωνα με την αναλογία των πωλήσεων καθεμιάς προς το σύνολο των πωλήσεων των επιχειρήσεων του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στον υπολογισμό αυτόν περιλαμβάνονται και οι πωλήσεις του φορέα καθολικών υπηρεσιών.
6.  
  Με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καθορισθεί ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής, κάθε χρόνο, του ύψους της αποζημίωσης του παρόντος άρθρου
Άρθρο 21
1.  
  Η παροχή διεθνών ταχυδρομικών υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις των Πράξεων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης ή από άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες που δεσμεύουν την Ελλάδα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1γ του άρθρου 6, ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας έχει το δικαίωμα να ενεργεί ως η Ελληνική Ταχυδρομική Υπηρεσία για την εφαρμογή των Πράξεων της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Π.Τ.Ε.).
2.  
  Τα καταληκτικά τέλη που εισπράττονται από το φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας για τη διανομή του διεθνούς εισερχόμενου στην Ελλάδα ταχυδρομείου από τους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης διέπονται από τις πράξεις της Π.Τ.Ε. Στις σχέσεις ειδικότερα με τους φορείς αυτούς, τα καταληκτικά τέλη μπορεί να καθορίζονται από πολυμερείς ή διμερείς συμφωνίες. Με τις ίδιες πράξεις ή συμφωνίες καθορίζονται, αντίστοιχα, και τα καταληκτικά τέλη που θα καταβάλει ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών για το εξερχόμενο ταχυδρομείο.
3.  
  Τα καταληκτικά τέλη που ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας συνομολογεί με πολυμερείς η διμερείς συμβάσεις, πρέπει να καλύπτουν το κόστος διαχείρισης και διανομής και να είναι ανάλογα με την ποιότητα της υπηρεσίας
4.  
  Εάν η σύναψη συμφωνίας με ένα ή περισσότερους φορείς παροχής καθολικών υπηρεσιών άλλων Κρατών - Μελών είναι αδύνατη, ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του που ανακοινώνει στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και την Ε.Ε.Τ.Τ. και ύστερα από ρητή προειδοποίηση προς τους αντίστοιχους φορείς, μπορεί να καθορίσει το ύψος των καταληκτικών τελών στο εισερχόμενο από αυτούς τους φορείς ταχυδρομείο, σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου.
5.  
  Ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών μπορεί να απαιτεί την πλήρη κάλυψη του κόστους των υπηρεσιών που προσφέρει για τη διακίνηση στο εσωτερικό της χώρας, ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία προηγουμένως θα έχουν μεταφερθεί με φυσικά μέσα σε άλλη χώρα για επαναποστολή στην Ελλάδα
Άρθρο 22
1.  
  Οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα που αφορούν την προστασία του απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας εφαρμόζονται σε όλες τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και το προσωπικό τους
2.  
  Απαγορεύεται στις ταχυδρομικές επιχειρήσεις και στο προσωπικό τους να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία που περιέρχεται στην αντίληψή τους από τη διαχείριση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε κάθε μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή να παρέχει τη δυνατότητα σε αυτό να έχει πρόσβαση στην πληροφορία αυτήν
3.  
  Το προσωπικό της επιχείρησης έχει υποχρέωση εχεμύθειας και μετά τη λήξη της εργασίας του προσωπικού στην επιχείρηση
4.  
  Η υποχρέωση για εχεμύθεια ισχύει και για κάθε πρόσωπο που έχει σύμβαση με μια ταχυδρομική επιχείρηση για προσφορά υπηρεσιών
Άρθρο 23
1.  
  Τα ταχυδρομικά αντικείμενα για τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί ούτε ο παραλήπτης ούτε ο αποστολέας περιέρχονται στην κατηγορία των αζήτητων
2.  
  Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών με απόφαση του καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση των αζήτητων ταχυδρομικών αντικειμένων και την αποσφράγιση τους
Άρθρο Άρθρο12 "Γενική άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών"
1.  
  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 13 του παρόντος, επιτρέπεται σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις να παρέχουν ταχυδρομικές υπηρεσίες μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Τ.
2.  
  Η εγγραφή γίνεται μετά από δήλωση της ταχυδρομικής επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται: a. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας και, στην περίπτωση νομικού προσώπου, η συστατική πράξη, η άδεια ή η πράξη έγκρισης λειτουργίας, η έδρα, η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος και τα ονόματα αυτών που ασκούν τη διοίκηση της επιχείρησης.
 1. Το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, η γεωγραφική περιοχή παροχής της, τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επάρκεια της ταχυδρομικής επιχείρησης
 2. Η επωνυμία ή ο διακριτικός τίτλος της ταχυδρομικής επιχείρησης που αποτυπώνονται ή προσαρτώνται στο ταχυδρομικό αντικείμενο
 3. Η διασφάλιση των βασικών απαιτήσεων για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
 4. Η διαδικασια επίλυσης των διαφορών σε υποθέσεις χρηστών
 5. Ο χρόνος ισχύος της δήλωσης
3.  
  Η Ε.Ε.Τ.Τ. αποδέχεται την ως άνω δήλωση με απόφασή της, η οποία αποστέλλεται στο ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον: α) πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, β) δεν προκύπτει παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, γ) το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο ή, κατά περίπτωση, οι εταίροι, καθώς και τα μέλη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για οικονομικές ή φορολογικές παραβάσεις, καθώς και για αδίκημα που συνιστά κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο ή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι φορολογικά ενήμεροι και δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση ούτε να τελούν σε κατάσταση εκκαθάρισης, δ) από όσα στοιχεία περιλαμβάνονται στη δήλωση ή περιέρχονται, με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε γνώση της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν προκύπτει βεβαιότητα για τη μη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 και επόμενα του παρόντος και ε) δεν διακυβεύεται η Εθνική Ασφάλεια.
4.  
  Η Ε.Ε.Τ.Τ. οφείλει εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της δήλωσης να προβεί σε αποδοχή η αιτιολογημένη απόρριψή της. Εάν η δήλωση γίνει αποδεκτή, καταχωρείται στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η δήλωση θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρέχουν νομίμως ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί μία φορά και για ένα μόνο μήνα με αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. Η αποδοχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, της δήλωσης συνιστά τη γενική άδεια.
5.  
  Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες οφείλει να ενημερώνει αμέσως την Ε.Ε.Τ.Τ. για κάθε μεταβολή των στοιχείων που περιέχονται στη δήλωσή του. Οι δηλωθείσες μεταβολές καταχωρούνται στο τηρούμενο από την Ε.Ε.Τ.Τ. Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται και άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή, την αποδοχή, την τροποποίηση, την ανανέωση και την ανάκληση της δήλωσης, τα πάσης φύσεως τέλη, καθώς και η συνεισφορά του άρθρου 20 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο Άρθρο16 "Επαγγελματική ικανότητα"
1.  
  Η επαγγελματική ικανότητα συνίσταται στην κατοχή γνώσεων που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση επαρκούς ποιοτικού επιπέδου στις παρεχόμενες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρούται, εφόσον το φυσικό πρόσωπο επί ατομικής επιχείρησης ή τα φυσικά πρόσωπα που διευθύνουν την επιχείρηση είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου της ημεδαπής ή ισότιμου σχολείου της αλλοδαπής.
Άρθρο Άρθρο17 "Τιμολόγια"
1.  
  Τα τιμολόγια του τομέα των καθολικών υπηρεσιών πρέπει:
 1. Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος και να πληρούν τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού
 2. Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση επιτρέποντας την πρόσβαση του συνόλου των χρηστών στις προσφερόμενες καθολικές υπηρεσίες σε προσιτές τιμές
 3. Να πληρούν τους κανόνες διαφάνειας και να δημοσιεύονται
2.  
  Τα τιμολόγια του φορέα παροχής καθολικών υπηρεσιών πρέπει να είναι ενιαία σε όλη τη χώρα, αποκλείοντας τις σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ υπηρεσιών, εκτός από τις αποκλειστικές προς τις καθολικές υπηρεσίες. Η εφαρμογή ενιαίου τιμολογίου δεν εμποδίζει το φορέα καθολικής υπηρεσίας να συνάπτει με πελάτες ειδικές συμφωνίες.
3.  
  Η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει, μέσα στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εξαγγελίας και της εφαρμογής των νέων τιμολογίων, τη δυνατότητα παρεμβάσεως για την προστασία του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1934/1991, 2000/1991 και 703/ 1977, όπως ισχύει κάθε φορά.
4.  
  Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας τηρεί χωριστούς λογαριασμούς για κάθε υπηρεσία που του ανατίθεται κατ αποκλειστικότητα, καθώς και για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες. Στους λογαριασμούς για τις μη αποκλειστικές υπηρεσίες πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ υπηρεσιών που είναι μέρος της καθολικής υπηρεσίας και υπηρεσιών που δεν είναι. Το εσωτερικό λογιστικό σύστημα εγκρίνεται από την Ε.Ε.Τ.Τ. και ισχύει από την αμέσως επόμενη οικονομική χρήση.
Άρθρο Άρθρο18 "Χάρτης υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές)"
1.  
  Ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών, αφού ζητήσει τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας των Καταναλωτών, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών μέσα στις νόμιμες προθεσμίες Χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές), ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 1. Περιγραφή των χαρακτηριστικών της παρεχόμενης υπηρεσίας και των χρονικών ορίων εντός της οποίας παρέχεται
 2. Ενημέρωση των χρηστών για τις τιμές, με βάση τα στοιχεία που τις διαμορφώνουν, στα οποία περιλαμβάνεται η προσδοκώμενη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών
 3. Περιγραφή των διαδικασιών πρόσβασης στις πληροφορίες που ενδιαφέρουν το χρήστη και αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 4. Για το σκοπό αυτόν ο φορέας παροχής καθολικών υπηρεσιών υποχρεούται να συστήσει Γραφείο Πληροφόρησης των Καταναλωτών.
 5. Επιτροπή επίλυσης διαφορών με τη συμμετοχή εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη
 6. Τυχόν υποχρεώσεις του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας από άλλες διατάξεις που έχουν τεθεί υπέρ των καταναλωτών
2.  
  Οι λοιπές επιχειρήσεις που προσφέρουν καθολικές ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας, καθώς και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν γενική άδεια υποχρεούνται να καταρτίσουν χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες (καταναλωτές), ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στα στοιχεία α, β και δ του παρόντος άρθρου
3.  
  Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποβάλλουν μαζί με την αίτηση ή τη δήλωση για χορήγηση άδειας το Χάρτη υποχρεώσεων προς τους χρήστες. Ο Χάρτης θεωρείται ότι έχει εγκριθεί με τη χορήγηση της άδειας.
4.  
  Οι ταχυδρομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν σε ετήσια βάση ή όταν τους ζητηθεί, την Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δ.Ε.Κ.Ο., αναφορικά με την εφαρμογή του Χάρτη και την ανταπόκρισή τους στις συστάσεις της Επιτροπής.
Άρθρο Άρθρο19 "Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας"
1.  
  Φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ). Για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας ο ΕΛΤΑ εγκαθιστά, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται κατ αποκλειστικότητα δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο.
2.  
  Ο ΕΛΤΑ για την εκπλήρωση των σκοπών του και των υποχρεώσεών του για την παροχή καθολικής υπηρεσίας μπορεί να χρησιμοποιεί και υπηρεσίες τρίτων. Η συμμετοχή του ΕΛΤΑ σε εταιρείες ή κοινοπραξίες, η δραστηριότητα των οποίων απαιτεί ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 13 του παρόντος, εγκρίνεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αναπτύσσει το δημόσιο ταχυδρομικό δίκτυο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειάς του και σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου Διοίκησης, που συνάπτει με το Δημόσιο κατά την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, για την κάλυψη:
 1. Της παροχής της καθολικής υπηρεσίας σε ποιότητα που προσδιορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος
 2. Των αναγκών της ταχυδρομικής αγοράς για την απρόσκοπτη λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού.
 3. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να εξασφαλίζει στους χρήστες έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και με προκαταβολή του τέλους την πρόσβαση στο ταχυδρομικό του δίκτυο υπό συνθήκες διαφάνειας και ισότητας.
4.  
  Ο ΕΛΤΑ δικαιούται να αναπτύξει πέραν από τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες, όπως επιστολικό ταχυδρομείο, ομαδικές επιστολές, δέματα, αποστολές ειδικής διαχείρισης και νέες υπηρεσίες, όπως ταχυμεταφορές, ανταλλαγή εγγράφων, υπηρεσίες που συνδυάζουν τις νέες τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες με στοιχεία των υπηρεσιών του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και πάσης φύσεως ταχυδρομικές υπηρεσίες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
5.  
  Στον ΕΛΤΑ χορηγούνται ως αποκλειστικά δικαιώματα, επιπλέον των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, και τα ακόλουθα:
 1. Η έκδοση γραμματοσήμων και η συναφής με αυτήν φιλοτελική δραστηριότητα
 2. Η τοποθέτηση γραμματοκιβωτίων περισυλλογής αλληλογραφίας σε προκαθορισμένα σημεία
 3. Η υπηρεσία αποστολής συστημένων στο πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών
 4. Η χρήση της επωνυμίας Ελληνικά Ταχυδρομεία και του διακριτικού τίτλου ΕΛΤΑ
6.  
  Οι όροι άσκησης της καθολικής υπηρεσίας και των λοιπών δραστηριοτήτων του ΕΛΤΑ καθορίζονται σε ειδική άδεια που χορηγείται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως την έκδοσή του ο ΕΛΤΑ ασκεί όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν.
7.  
  Ο ΕΛΤΑ για τη διασφάλιση των αποκλειστικών του δικαιωμάτων μπορεί να ζητά από τους χρήστες του δημόσιου ταχυδρομικού δικτύου να δηλώνουν τον αριθμό και το είδος των αποστελλόμενων αντικειμένων
8.  
  Οι δραστηριότητες του ΕΛΤΑ στους τομείς των ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται υπό καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού διέπονται από τους ίδιους όρους και υποχρεώσεις που ισχύουν για τις ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις
9.  
  Ταχυδρομικά αντικείμενα, τα οποία έχουν προπληρωθεί σε άλλη, εκτός από τον ΕΛΤΑ επιχείρηση, και περιέρχονται από λάθος και χωρίς προπληρωμή του οικείου τέλους στις υπηρεσίες του ΕΛΤΑ, μπορεί να επιδίδονται στον παραλήπτη ύστερα από την καταβολή στον ΕΛΤΑ, από την εμπλεκόμενη επιχείρηση, του τέλους που αντιστοιχεί. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής του τέλους από την επιχείρηση ειδοποιείται η Ε.Ε.Τ.Τ. Η τελευταία ορίζει αμέσως τον τρόπο διευθέτησης του θέματος. Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να αποθηκεύσει τα εν λόγω αντικείμενα για ένα (1) μήνα, μετά την παρέλευση του οποίου τα αντικείμενα περιέρχονται στην κατηγορία των αζήτητων.
10.  
  Για την παροχή της καθολικής υπηρεσίας από τον ΕΛΤΑ, μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου συνάπτεται Συμβόλαιο Διοίκησης, που υπογράφεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών και τον ΕΛΤΑ. Σε αυτό περιέχονται ιδίως :.
 1. Τα πρότυπα ποιότητας και οι όροι παροχής των καθολικών υπηρεσιών
 2. Οι όροι κατάρτισης των τιμολογίων των αποκλειστικών υπηρεσιών
 3. Οι βασικές υποχρεώσεις του ΕΛΤΑ ως φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την εκπλήρωση της υποχρέωσής του να παρέχει υπηρεσίες συγκεκριμένης ποιότητας σε όλη την επικράτεια σε τιμές προσιτές
 4. Τα αποκλειστικά δικαιώματα που χορηγεί το κράτος στον ΕΛΤΑ για την απρόσκοπτη άσκηση της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας, πέραν των δικαιωμάτων που του εκχωρούνται με βάση τον παρόντα νόμο και οι ειδικότεροι τρόποι εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων στον τομέα αυτόν
 5. Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει απέναντι στο κράτος για την ικανοποίηση των αναγκών εθνικής άμυνας και ασφάλειας
 6. Η υποχρέωση για τη διερεύνηση τυχόν παραπόνων των χρηστών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 24
1.  
  Η πλημμελής παροχή υπηρεσιών ή αδικαιολόγητη διακοπή υπηρεσίας προς τους χρήστες γεννά δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της γενικής ή της ειδικής άδειας
2.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για όσες περιπτώσεις με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζεται κατ αποκοπή αποζημίωση.
3.  
  Αστικές διαφορές που γεννώνται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και οι αξιώσεις αποζημιώσεως εκδικάζονται ανεξαρτήτως ποσού από το Μονομελές Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 648-661 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Άρθρο 25
1.  
  Η παραβίαση διατάξεων του παρόντος ή όρου γενικής ή ειδικής άδειας συνεπάγεται την επιβολή, μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, των ακόλουθων κυρώσεων:
 1. Σύσταση ή προειδοποίηση
 2. Πρόστιμο από πέντε (5) έως εκατό (100) εκατομμύρια δραχμών, που εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.
 3. Προσωρινή αναστολή της γενικής ή ειδικής άδειας
 4. Οριστική ανάκληση της άδειας
2.  
  Τις κυρώσεις της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλουν: Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ., τις κυρώσεις των περιπτώσεων γ΄ και δ. Η Ε.Ε.Τ.Τ. των περιπτώσεων α και β. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί και επιβάλλει τις κυρώσεις των περιπτώσεων γ΄ ή δ αθροιστικά με την κύρωση της περίπτωσης β.
3.  
  Για την επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, το είδος της άδειας που κατέχει ο παραβάτης, η έκταση της δραστηριότητάς του και η τυχόν υποτροπή του
4.  
  Οι κυρώσεις του παρόντος άρθρου επιβάλλονται ανεξάρτητα από την πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων ή την καταβολή αστικών αποζημιώσεων για την ίδια συμπεριφορά
5.  
  Το ύψος του κατά την παράγραφο 1 προστίμου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.
6.  
  Το προσωπικό των ταχυδρομικών επιχειρήσεων έχει, σε σχέση με τις υποχρεώσεις απορρήτου της ταχυδρομικής επικοινωνίας και όρων λειτουργίας που θέτει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας Απορρήτου και Επικοινωνιών και η Ε.Ε.Τ.Τ, την ιδιότητα του υπαλλήλου του άρθρου 13 του Ποινικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 26
1.  
 1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΕΛΤΑ είναι το ανώτατο όργανο του Οργανισμού και αποφασίζει για όσα θέματα σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, συμπεριλαμβανομένης και της τροποποίησης του Καταστατικού, εκτός από τα άρθρα 1, 2 και 3 του β. δ. 804/1970 και τα άρθρα 2, 3 και 8 παράγραφος 2 της Κ.Υ.Α. 83588/2531/1996 Περί προσαρμογής των διατάξεων του Καταστατικού του ΕΛΤΑ στις διατάξεις του ν. 2414/1996.
 2. Οι τροποποιήσεις αυτές υπόκεινται μόνο στη δημοσιότητα που ορίζει ο κ.ν. 219071920.
 3. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ, πέραν των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 6 του ν. 2414/1996 και στον κ.ν. 2190/1920, μπορεί να αποφασίζει:.
 1. Τα τιμολόγια των ταχυδρομικών τελών, μέσα στα πλαίσια που ορίζει το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο
 2. Τις διεθνείς σχέσεις του Οργανισμού και τη συμμετοχή του σε διεθνείς οργανισμούς και τις εργασίες αυτών
 3. Τον υπηρεσιακό οργανισμό, την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του και τη διάρθρωση του δικτύου του
 4. Την επιλογή των μέσων μεταφοράς των ταχυδρομικών αποστολών
 5. Την εγκατάσταση τροχοταχυδρομείων, οικίσκων ταχυδρομικής συναλλαγής, γραμματοθυρίδων, γραμματοκιβωτίων και ταχυδρομικών εντυποκιβωτίων σε δημόσιους δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους, χωρίς καταβολή τέλους ή ανταλλάγματος προς οποιονδήποτε, στ.
 6. Τις σχέσεις και συναλλαγές του ΕΛΤΑ με φορείς του δημόσιου τομέα και νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα κατά πλειοψηφία από το Δημόσιο.
 7. Τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής άδειας προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα να πωλούν ταχυδρομικά ένσημα, προς εξυπηρέτηση των ταχυδρομικών αναγκών του κοινού.
 8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν.δ. 496/1970 που προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.δ. 1063/1971 καταργείται.
 9. Το χρόνο διατήρησης των αζήτητων ταχυδρομικών επιταγών, μετά την πάροδο του οποίου τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδα του ΕΛΤΑ.
 10. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2045/1952 καταργείται.
 11. Τυχόν απαιτήσεις μέχρι σήμερα αποσβέννυνται.
 12. Τους όρους και τις προϋποθέσεις εκποίησης άχρηστου υλικού, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα, αρχείου, καθώς και αξιών και αντικειμένων ανευρισκομένων εντός αχρήστων, αζήτητων επιστολών και δεμάτων.
 13. Το προϊόν αποτελεί έσοδο του ΕΛΤΑ.
 14. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με την παρούσα, καταργείται.
 15. Τις τηλεφωνικές συνδέσεις με ή χωρίς διατάξεις φραγής, για τις ανάγκες των υπηρεσιακών λειτουργιών του.
 16. Οι διατάξεις που επιβάλλουν πρόσθετες εγκρίσεις για τις παραπάνω αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ καταργούνται.
 17. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α, γ, ζ, η και θ δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄).
3.  
 1. Ο ΕΛΤΑ μπορεί να αναλαμβάνει, με σύμβαση, για λογαριασμό τρίτων, την πώληση προς το κοινό, μέσω του δικτύου του, ομολόγων, εντόκων γραμματίων και άλλων, ενσώματων ή άυλων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και τραπεζών, αμοιβαίων κεφαλαίων η άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και ασφαλιστικών προϊόντων, να δέχεται για λογαριασμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και άλλων πιστωτικών ή χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων καταθέσεις ή αναλήψεις χρημάτων, να παραλαμβάνει έγγραφα και δικαιολογητικά του κοινού προς τα ιδρύματα αυτά για συνομολόγηση ή εξυπηρέτηση δανείων, να συνδέει το δίκτυο τερματικών Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών (Α.Τ.Μ.) με αντίστοιχα διατραπεζικά και άλλα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και γενικά να εκτελεί τις υπηρεσίες που συνομολογεί με το Δημόσιο ή τα παραπάνω ιδρύματα.
 2. Το προσωπικό του ΕΛΤΑ μπορεί να προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες χωρίς να απαιτείται να λάβει άλλη σχετική κατά νόμο άδεια.
 3. Ο ΕΛΤΑ μπορεί να συμμετέχει απευθείας ή μέσω θυγατρικής εταιρείας του σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικών προϊόντων και εν γένει χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων
 4. Ο ΕΛΤΑ μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών στο σύστημα της ταχυπληρωμής με έντοκες καταθέσεις φυσικών και νομικών προσώπων, διακινούμενες με ειδικές εντολές για εισπράξεις ή πληρωμές, ως και να εκδίδει μόνος του ή σε συνεργασία με τρίτους πιστωτικές κάρτες και να τις διαθέτει στους κατόχους των προσωπικών ταχυδρομικών λογαριασμών.
 5. Από της ισχύος του παρόντος κάθε άδεια που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών λογίζεται ότι συντρέχει για τον ΕΛΤΑ.
 6. Με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του ΕΛΤΑ μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛΤΑ η είσπραξη για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου εισοδήματος και οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους έναντι αμοιβής και με τους όρους που καθορίζονται στη σύμβαση αυτή
 7. Με σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΛΤΑ μπορεί επίσης να καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες ο ΕΛΤΑ:
 8. α) δέχεται αιτήσεις πολιτών με τα συνημμένα δικαιολογητικά προκειμένου να τις διαβιβάσει στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους Ο.Τ.Α., την ανεξάρτητη διοικητική αρχή του συνηγόρου του πολίτη, και τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εισπράττοντας το αντίτιμο των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων για λογαριασμό του Δημοσίου ή άλλων φορέων και β) παραδίδει άδειες, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά, που αποστέλλονται από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα στους πολίτες, εισπράττοντας παράλληλα από αυτούς για λογαριασμό του Δημοσίου ή των λοιπών φορέων το αντίτιμο των, κατά περίπτωση, προβλεπόμενων τελών, ενσήμων και παραβόλων.
 9. Στην ίδια σύμβαση καθορίζεται η αμοιβή του ΕΛΤΑ για τις υπηρεσίες του παρόντος εδαφίου, η οποία επιβαρύνει τον πολίτη και, σε κάθε περίπτωση, καλύπτει το κόστος παροχής τους.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης των τελών, ενσήμων, δικαιωμάτων και παραβόλων, ο τρόπος ελέγχου της είσπραξης, οι κυρώσεις και οι προσαυξήσεις, όταν καθυστερεί η απόδοσή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
 11. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος λογίζεται ότι οι αντίστοιχες υπηρεσίες περιλαμβάνονται στο σκοπό της δημόσιας επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ
4.  
  Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις του ΕΛΤΑ ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα ή οι άλλες κυρώσεις του π.δ. 186/1992 μέχρι 31.12.1999, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα.
5.  
  Οι απαιτήσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά του ΕΛΤΑ από το με ημερομηνία 9.8. 1988 υπόλοιπο του Λογαριασμού ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΕΛΤΑ, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, αποσβέννυνται. Οι απαιτήσεις του ΕΛΤΑ κατά της Τράπεζας Κρήτης από τις δεσμευμένες καταθέσεις του σε αυτήν αποσβέννυνται.
6.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 2303/1995 προστίθεται παράγραφος 7, που έχει ως εξής: 7. Η πληρωμή των αποδοχών των υπαλλήλων υπουργείων ή υπηρεσιών του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μπορεί να γίνεται και μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ), ύστερα από την υπογραφή σχετικής σύμβασης μεταξύ του κάθε φορέα και του ΕΛΤΑ. Αντίστοιχες συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται και μεταξύ δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών αφ ενός και του ΕΛΤΑ αφ ετέρου .
7.  
  Οι προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών των Ελληνικών Ταχυδρομείων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και εκτελούνται στα πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών σύμφωνα με τον εγκεκριμένο, κατά τη διαδικασία του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2286/1995, Κανονισμό Προμηθειών ΕΛΤΑ, χωρίς ένταξη αυτών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, όσον αφορά τα αγαθά και τον αντίστοιχο κανονισμό όσον αφορά τις Υπηρεσίες.
8.  
  Από την 1η Ιανουαρίου 2000 ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να καταβάλει τις οριζόμενες κάθε φορά εισφορές, που αναλογούν στον εργοδότη για τον κλάδο ανεργίας, στράτευσης, ΔΛΟΕΜ, ΕΛΠΕΚΕ, Λ.Π.Ε.Α.Α.Ε., ΕΚΛΑ του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας. Το προσωπικό του ΕΛΤΑ υποχρεούται από 1.1.2001 να εισφέρει το ήμισυ των άνω εισφορών, που αναλογούν στους εργαζόμενους, από δε 1.1.2002 να εισφέρει το υπολειπόμενο ήμισυ των άνω εισφορών, που αναλογούν στους εργαζόμενους. Μέχρι τις άνω ημερομηνίες για τον ΕΛΤΑ και το προσωπικό του δεν υφίσταται υποχρέωση αντίστοιχων εισφορών ή πόρων.
Άρθρο 27
1.  
  Το προσωπικό που προσλήφθηκε σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1548/1986, εκτός των περιπτώσεων του εδαφίου α της παρ. 4 του άρθρου 1, μετατίθεται και τοποθετείται με βάση τις εσωτερικές διατάξεις κάθε επιχείρησης ή οργανισμού. 2.Α. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 προστίθεται το εξής: καθώς και σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες. Β. Στην παρ. 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως ακολούθως: Για την επίτευξη των σκοπών της Υ.Π.Α. δικαιολογούνται κάθε είδους δαπάνες εξοπλισμού, εκτέλεσης εργασιών, κατασκευής επειγόντων έργων, συντήρησης, βελτίωσης και επέκτασης των εγκαταστάσεων της Αεροναυτιλίας και των Αερολιμένων της Χώρας, κάλυψης λειτουργικών αναγκών της Υ.Π.Α., πλην δαπανών για αποδοχές, επιδόματα και υπερωρίες των υπαλλήλων της, της εν γένει οικονομικής υποστήριξης των, πάσης φύσεως, δραστηριοτήτων της Υ.Π.Α., καθώς και κάθε έκτακτη λειτουργική δαπάνη και παροχή υπηρεσιών προς το εξυπηρετούμενο επιβατικό κοινό και τα αεροσκάφη, που έχει σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της Υ.Π.Α. Οι ανωτέρω δαπάνες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και τις λοιπές περί προμηθειών και εκτέλεσης εργασιών διατάξεις.. Γ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εκδίδει το Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης που ισχύει σε όλα τα Ελληνικά Αεροδρόμια και περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Αεροπορικής Αρχής ως προς το περιεχόμενο των αναφερομένων στο επόμενο εδάφιο Οικείων Κανονισμών Επίγειας Εξυπηρέτησης. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, τους οικείους Κανονισμούς Επίγειας Εξυπηρέτησης, οι οποίοι είναι εσωτερικοί κανονισμοί των Ελληνικών Αερολιμένων, που εκδίδονται από τους οργανισμούς διαχείρισης αυτών με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Δ. Συνιστώνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών εκατόν σαράντα (140) θέσεις τακτικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ2 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίες προσαυξάνουν τις θέσεις του κλάδου αυτού, Ε. Η κυκλοφορία των οχημάτων στους ελεγχόμενους χώρους του Αερολιμένα ρυθμίζεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. με αερολιμενικές διατάξεις, στις οποίες προβλέπονται και οι απειλούμενες διοικητικές κυρώσεις. Αρμόδια όργανα για τον έλεγχο είναι οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι οποίοι επιλαμβάνονται κάθε σχετικού συμβάντος ή ατυχήματος και διενεργούν τις απαιτούμενες έρευνες ή ανακρίσεις, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 1815/1988. ΣΤ. Σε περιπτώσεις ποινικής δίωξης κατά της Διοίκησης και των υπαλλήλων της Υ.Π.Α., διωκόμενων για πράξη ή παράλειψη στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και την περιφρούρηση της νομιμότητας ή διωκόμενων ως αστικώς υπευθύνων, δύναται, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, να παρίσταται ως συνήγορος για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων εκπρόσωπος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
3.  
  Η ρύθμιση του άρθρου 22 του ν. 2190/1994 ισχύει και για τα γραφεία των Διευθύνοντων Συμβούλων των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθώς και για το γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας της Πολιτικής Αεροπορίας.
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων από αυτόν Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, δύναται, κατά παρέκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, να προσλαμβάνεται ένα μέλος της οικογένειας, μέχρι πρώτου βαθμού συγγένειας ή η σύζυγος μισθωτού τους που έχασε τη ζωή του ή κατέστη ανίκανος για οποιαδήποτε εργασία, εξαιτίας εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων σε θέση ανάλογη των προσόντων του.
5.  
  Στο εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2366/1995 μετά τη λέξη αποσπώνται προστίθεται στα γραφεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής καθώς και.
Άρθρο 28
1.  
 1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1, 11 παρ. 1, 27 παρ. 2Δ θα καλυφθούν για μεν το τρέχον οικονομικό έτος από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 2. Οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 4 θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται οπό τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 3 και 8 παρ. 1 θα καλύπτονται από την αύξηση των εσόδων της Ε.Ε.Τ.Τ. που θα προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
3.  
  Οι απώλειες εσόδων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ο.Δ.Δ.Υ., του Ο.Α.Ε.Δ., της Εργατικής Εστίας και της Εργατικής Κατοικίας, που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 παράγραφος 2 περίπτωση θ και των παραγράφων 5 και 8 του άρθρου αυτού 6α αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισμού των ανωτέρω φορέων.
Άρθρο 29
1.  
  Από τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών πληρούνται, μετά από έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 παράγραφος 2 της ΠΥΣ 236/1994, όπως εκάστοτε ισχύει, δέκα (10) θέσεις του κλάδου Π Ε Μηχανικών και πέντε (5) θέσεις του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού για τις ανάγκες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών. Για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ Μηχανικών επιλέγονται μηχανικοί τηλεπικοινωνιών ή ηλεκτρονικοί μηχανικοί ή ηλεκτρολόγοι μηχανικοί με κύκλο ή κατεύθυνση σπουδών σχετικών με τις τηλεπικοινωνίες. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2527/1997. Επίσης στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών συνιστώνται δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης. Προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991.0 αριθμός των εκάστοτε πληρούμενων θέσεων, οι ειδικότητες προσωπικού, η απαιτούμενη επιστημονική εξειδίκευση και ο χρόνος απασχόλησης καθορίζονται στην προκήρυξη. Η πρόσληψη στις ανωτέρω θέσεις θα γίνει με τη διαδικασία των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.  
  Οι επιχειρήσεις που κατά την έκδοση του νόμου αυτού παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του να υποβάλουν είτε αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος, είτε αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και επόμενα του παρόντος. Από την εγγραφή τους ή τη χορήγηση ειδικής άδειας οι ανωτέρω επιχειρήσεις αποκτούν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την υποβολή της αίτησης, απαγορεύεται η παροχή τέτοιων υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν σχετική αίτηση ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Οι παραβάτες υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 25.
Άρθρο 30
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-18 Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/282
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/83588/2531 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/83588_2531 1996
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1952/2045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1952/2045 1952
ΝΟΜΟΣ 1977/2000/1991703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/2000_1991703 1977
ΝΟΜΟΣ 1977/703 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/703 1977
ΝΟΜΟΣ 1986/1548 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1548 1986
ΝΟΜΟΣ 1988/1815 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1815 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1934 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1934 1991
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Οργάνωση και λειτουργία του τομέα τηλεπικοινωνιών. 1994/2246 1994
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 1995/2286 1995
Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις. 1995/2303 1995
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 1995/2366 1995
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. 1997/2527 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/496 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/496 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/1063 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/1063 1971
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.), κατηγορίες και προσόντα πρόσληψης του Προσωπικού της και μορφές συνεργασίας της με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών (Γ.Γ.Ε.). 1997/269 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/804 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/804 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση ελάχιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς κ[...]" 2012/1_07.09.2012 2012
Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα. 2002/3065 2002
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 2003/3153 2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. 2005/3312 2005
Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις. 2006/3480 2006
Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας καιάλλες διατάξεις. 2008/3688 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. 2010/3844 2010
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. 2012/4053 2012
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε [...]" 2017/4465 2017
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. 1999/147 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών 1999/150 1999
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΟLΥΜΡΙC CΑΤΕRΙΝG S.Α.». 1999/184 1999
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Τ.Ε. 1999/252 1999
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. 2002/387 2002
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορ[...]" 2005/160 2005
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. 2005/241 2005
Σύσταση θέσεων ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.)». 2007/229 2007