ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2669

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου καθορίζονται οι ώρες εργασίας, οι ημέρες ανάπαυσης, οι περίοδοι εργασίας, η διάρκεια των διακοπών και διαλειμμάτων εργασίας, το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι του οποίου μπορεί να εκτείνεται η διακεκομμένη ημερήσια εργασία καθώς και η ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, η ετήσια άδεια ανάπαυσης και οι λοιπές άδειες και γενικά τα θέματα που συναρτώνται με τους όρους εργασίας και αναπαύσεως του τακτικού, δόκιμου και έκτακτου προσωπικού Οι φορείς που διενεργούν τις οστικές συγκοινωνίες εποπτεύονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών.
2.  
  Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, ο συντονισμός, ο έλεγχος και η παροχή του συγκοινωνιακού έργου όλων των μέσων (επίγειων και υπόγειων) μαζικής μεταφοράς στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων ανήκουν στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), που ιδρύθηκε με το ν. 2175/1993 (ΦΕΚ 211 Α). Ο Ο.Α.Σ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου κοινής ωφέλειας, που λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2414/1996.
3.  
  Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. με μέσα μαζικής μεταφοράς (θερμικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία-τρόλλεϋ, αστικοί σιδηρόδρομοι, τροχιόδρομοι-τραμ) διενεργείται από τους Εκτελεστικούς Φορείς Συγκοινωνιακού Εργου (Ε.Φ.Σ.Ε.). Ε.Φ.Σ.Ε., κατά τον παρόντα νόμο, είναι οι Συγκοινωνιακοί Φορείς που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.), καθώς επίσης και κάθε εταιρεία που θα ιδρυθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων αα και ββ της περίπτωσης κβ της παραγράφουτου άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Οι Ε.Φ.Σ.Ε. αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν σκοπούς κοινής ωφέλειας, λειτουργούν με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, συντονίζονται και ελέγχονται από τον Ο.Α.Σ.Α. και διέπονται από τον παρόντα νόμο και τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. Η επωνυμία και κάθε διακριτικό στοιχείο των Ε.Φ.Σ.Ε. απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν ως εταιρική επωνυμία, σήμα ή διακριτικός τίτλος οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.
4.  
  Η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η οποία σύμφωνα με το ν.1955/1991 (ΦΕΚ 112 Α) έχει αρμοδιότητα να λειτουργήσει τις γραμμές 2 και 3 που ήδη κατασκευάζει, όπως και τις επεκτάσεις τους, ή η εταιρεία που θα ιδρυθεί από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., προκειμένου να λειτουργήσει τις γραμμές 2 και 3 και τις επεκτάσεις τους, εντάσσεται στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό του Ο.Α.Σ.Α. για τη διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου που θα εκτελεί.
5.  
  Για την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου ο Ο.Α.Σ.Α. συμβάλλεται με τους Ε.Φ.Σ.Ε. και την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή την εταιρεία που θα ιδρυθεί από την εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.
6.  
  Ως εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου νοούνται οι Ε.Φ.Σ.Ε. και η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. ή η εταιρεία που θα ιδρύσει και θα λειτουργεί τις γραμμές 2 και 3 του ΜΕΤΡΟ.
7.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται κάθε φορά η γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α.
Άρθρο 2 "Οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό έχουν την εξής σημασία:"
1.  
  Στις αρμοδιότητες του Ο.Α.Σ.Α. περιλαμβάνονται:. Ο συνολικός, καθ ημέρα ή εβδομάδα, κατά περίπτωση, χρόνος που κατά τη διάρκειά του ο μισθωτός κατ εντολή των αρμόδιων Προϊσταμένων του παρέχει πραγματική κανονική ή μη εργασία, καθώς και ο χρόνος που κατά τις διατάξεις του παρόντος εξομοιώνεται προς πραγματική εργασία
 1. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός παροχής του συγκοινωνιακού έργου με όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς (επίγεια και υπόγεια) στην περιοχή αρμοδιότητας του με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής
 2. Η κατανομή του συγκοινωνιακού έργου στις εταιρείες παροχής του έργου αυτού που λειτουργούν στην περιοχή αρμοδιότητάς του και ο συντονισμός αυτών
 3. Η εκπόνηση συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών μελετών
 4. Η ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τη διεξαγωγή των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή της αρμοδιότητάς του και κυρίως ο καθορισμός, η κατάργηση και η επέκταση των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών και δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και των στάσεων κάθε γραμμής
 5. Η ευθύνη εγκατάστασης ή η έγκριση του τύπου, της μορφής και της διάταξης των στεγάστρων των στάσεων, που κατασκευάζονται από άλλους φορείς ή οργανισμούς, κατόπιν έγκρισης του Ο.Α.Σ.Α.
 6. Σε περίπτωση κατασκευής εγκαταστάσεων από τρίτους, θα εξασφαλίζεται και θα διατίθεται δωρεάν στον Ο.Α.Σ.Α. ικανή επιφάνεια για την ανάρτηση, με ευθύνη του Ο.Α.Σ.Α., έντυπου ή ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού.
 7. Η κατάρτιση των προγραμμάτων δρομολόγησης όλων των συγκοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με τους πίνακες δρομολογίων
 8. Ο σχεδιασμός σταθμών μετεπιβίβασης μεταξύ των αστικών συγκοινωνιακών μέσων, καθώς και μεταξύ ιδιωτικών επιβατικών αυτοκινήτων και δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς
 9. Η μελέτη μέτρων προτεραιότητας των αστικών συγκοινωνιών έναντι των λοιπών οχημάτων, η εισήγησή τους προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο οποίος προωθεί την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 52 του ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182 Α).
 10. Η εκπόνηση και εφαρμογή, στο οδικό δίκτυο από όπου διέρχονται οχήματα αστικών συγκοινωνιών, ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία τους. μέτρων και μελετών, εγκατάστασης ειδικών σημάνσεων διαχωρισμού των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων από την υπόλοιπη κυκλοφορία, σημάνσεων επί του οδοστρώματος για τις λεωφορειολωρίδες. οριζόντιων και κατακόρυφων σημάνσεων στις αφετηρίες και στις στάσεις, ειδικών διαμορφώσεων των πεζοδρομίων στις στάσεις και στις διασταυρώσεις, τοποθέτησης κατακόρυφων πλαστικών κυλίνδρων στις διασταυρώσεις όπου εμποδίζεται η στροφή των λεωφορείων και γενικά η λήψη κάθε μέτρου που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών, μετά από έγκριση της αρμόδιας αρχής. ι Η απαλλοτρίωση των αναγκαίων χώρων για την επίτευξη των σκοπών του Ο.Α.Σ.Α.
 11. Η απαλλοτρίωση κηρύσσεται υπέρ και με δαπάνες του Ο.Α.Σ.Α. με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 12. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις περίαναγκαστικών απαλλοτριώσεωντου ν.δ 797/1971 (ΦΕΚ 1 Α).
 13. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου με αμοιβή σε τρίτους, εντός και εκτός Ελλάδας, για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού
 14. Η συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας για τον καθορισμό των Χρήσεων Γης, λόγω της άμεσης ή έμμεσης επίδρασης αυτών στην ανάπτυξη και παροχή των συγκοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και η συνεργασία με την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και την ποιότητα ζωής
 15. Η συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων εκμετάλλευσης των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον καθορισμό του προσήκοντος κομίστρου και τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων τους
 16. Η κατάρτιση Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου του Ο.Α.Σ.Α. και των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του. καθώς επίσης και η έγκριση των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Ε.Φ.Σ.Ε.
 17. Η εισήγηση προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των τύπων οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών, σε συνεργασία με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου
 18. Ο έλεγχος και η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων, προς τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, σχετικά με την εκτέλεση του ανατιθέμενου σε αυτές έργου
 19. Η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας για τη γενική εποπτεία του Συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών
 20. Η προώθηση των πωλήσεων, ο προγραμματισμός, η είσπραξη και ο έλεγχος του κομίστρου, καθώς επίσης και η πληρωμή των Ε.Φ.Σ.Ε., με βάση το κόστος λειτουργίας τους, το παραγόμενο συγκοινωνιακό έργο και ποιοτικούς δείκτες.
 21. Οι προδιαγραφές του επιπέδου εξυπηρέτησης των επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαλειτουργικότητα των διαφορετικών συγκοινωνιακών μέσων
 22. Η εκμετάλλευση, αξιοποίηση και διάθεση των. πάσης φύσεως, περιουσιακών στοιχείων του.
 23. Η συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, για την τήρηση των διατάξεων του Κ.Ο.Κ. στις οδούς διέλευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.
 24. Μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών:
  • ιδρύει ανώνυμες εταιρίες για την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών ή άλλων παρεμφερών προς τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του ιδίου και των Ε.Φ Σ.Ε υπηρεσιών,.
  • αναλαμβάνει ο ίδιος την εκτέλεση του έργου ενός ή περισσότερων Ε.Φ.Σ.Ε. ή να συγχωνεύει αυτούς.
  • συμβάλλεται με την πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση ή νομικά πρόσωπα αυτών με σκοπό την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου
2.  
  Εφεδρεία: Ο χρόνος παραμονής του μισθωτού σε υπηρεσιακά προκαθορισμένο τόπο, εντός των εν γένει εγκαταστάσεων της επιχείρησης, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία εάν διαταχθεί (ετοιμότητα ανάληψης υπηρεσίας), θεωρούμενος ως χρόνος εργασίας
 1. Η εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου σύμφωνα με το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την κατανομή αυτού από τον Ο.Α.Σ.Α.
 2. Η κατάρτιση των Επιχειρησιακών Σχεδίων και η υποβολή τους για έγκριση στον Ο.Α.Σ.Α.
 3. Η μελέτη, επίλυση και γενικά αντιμετώπιση κάθε προβλήματος σχετικού με την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου και η υποβολή προτάσεων προς τον Ο.Α.Σ.Α. για τη βελτίωση του προσφερόμενου συγκοινωνιακού έργου και την επίλυση γενικότερων προβλημάτων συγκοινωνιακής πολιτικής.
 4. Η προμήθεια, συντήρηση, επισκευή και χρησιμοποίηση του απαιτούμενου τροχαίου και λοιπού υλικού
 5. Η μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και αξιοποίηση των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης του συγκοινωνιακού έργου
 6. Η οργάνωση, κατασκευή και εκμετάλλευση σταθμών μετεπιβίβασης
 7. Η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των περιουσιακών στοιχείων τους
3.  
  Διάλειμμα: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διακόπτεται για σύντομη ανάπαυση η ημερήσια εργασία, θεωρούμενο ως χρόνος εργασίας
4.  
  Διακοπή εργασίας: Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται μεταξύ της λήξης της ημερήσιας εργασίας και της έναρξης της εργασίας κατά την επόμενη ημέρα
5.  
  Ανάπαυση: Διακοπή εργασίας τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων ωρών που αρχίζει από τη λήξη της τελευταίας πριν την ανάπαυση εργάσιμης ώρας σε κάθε περίπτωση μισθωτού
6.  
  Περίοδος εργασίας: Ο χρόνος εργασίας που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών αναπαύσεων
7.  
  Κανονική ή συμβατική ή συνήθης (ημερήσια ή εβδομαδιαία) εργασία: Η συνολική χρονική διάρκεια του υπό στοιχείο 1 χρόνου ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας (ημερήσιο - εβδομαδιαίο ωράριο) χωρίς τις υπερβάσεις που αναφέρονται αμέσως εν συνεχεία υπό στοιχείο 8
8.  
  Υπερωριακή εργασία και υπερεργασία: Ο πέραν της κανονικής χρόνος εργασίας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις
9.  
  Νυκτερινή εργασία: Ο χρόνος εργασίας που πραγματοποιείται κατά τη χρονική περίοδο μεταξύ των ωρών 22.00΄ και 06.00 του 24ώρου.
10.  
  Κύρια εργασία: Το είδος της προγραμματισμένης εργασίας που προσιδιάζει στην ειδικότητα και την υπηρεσιακή θέση κάθε μισθωτού
11.  
  Δευτερεύουσα απασχόληση: Το κατά περίπτωση είδος της απασχόλησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του εν συνεχεία άρθρου 3
Άρθρο 3
1.  
  Μισθωτός που τελεί σε εφεδρεία μπορεί, κατά το χρόνο αναμονής κλήσης του για απασχόληση στην κύρια προγραμματισμένη εργασία της θέσης και της ειδικότητάς του, να παρέχει με εντολή των αρμόδιων οργάνων της επιχείρησης τις υπηρεσίες του προσωρινά σε άλλη εργασία (δευτερεύουσα απασχόληση) Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920. στο ποσό της αξίας που εμφανίζονται αυτά στον ισολογισμό κάθε Εταιρείας της 31.12.1997. Ο αριθμός των μετοχών αυτών καθορίζεται από την πρώτη τακτική γενική συνέλευση του Ο.Α.Σ.Α. και των ΕΦ Σ.Ε., αντίστοιχα, με τροποποίηση του καταστατικού τους.
2.  
  Η εφεδρεία, οι θέσεις, ο αριθμός, η διάρκεια του χρόνου εφεδρείας και οι λοιποί όροι και περιορισμοί από τους οποίους διέπεται αυτή, ορίζονται κατά περίπτωση από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης, με βάση τις αντίστοιχες εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες Οι μετοχές αυτές δεν είναι μεταβιβάσιμες, πλην προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού.
3.  
  Η δυνατότητα της δευτερεύουσας απασχόλησης παρέχεται και όταν σε δεδομένη χρονική περίοδο ο χρόνος εργασίας, στο κύριο αντικείμενο, δεν εξαντλεί το κανονικό υπηρεσιακό ωράριο εργασίας του μισθωτού. Ιωάννη Ρέντη, οι οποίοι ασκούν και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
4.  
  Οι μετοχές των Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και Η.Σ.Α.Π. Α.Ε. που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο, μεταβιβάζονται, από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αυτοδίκαια και στην εσωτερική λογιστική τους αξία, στον Ο.Α.Σ.Α. ο οποίος ασκεί και τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και το μετοχικό κεφάλαιο αυτού αυξάνεται ισόποσα.
5.  
  Για τις παραπάνω δευτερεύουσες ή πρόσθετες απασχολήσεις δεν χορηγείται οποιοδήποτε επίδομα, προσαύξηση, αποζημίωση ή άλλη παροχή, εφόσον μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν είναι οπωσδήποτε θεσμοθετημένες ή δεν καταβάλλονται αντίστοιχες παροχές Α και Β βαθμού, που έχουν έδρα στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. Στο ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζεται το ποσοστό και ο αριθμός των μετοχών του Ο.Α.Σ.Α. που κάθε φορά μεταβιβάζονται στους πιο πάνω Ο.Τ.Α., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Βασικό κριτήριο κατανομής του αριθμού των μετοχών αυτών αποτελεί ο πληθυσμός των Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την τελευταία γενική απογραφή. Οι μετοχές μεταβιβάζονται με καταβολή της αξίας αυτών, όπως αυτή αποτιμάται με βάση την καθαρή θέση της εταιρείας κατά το χρόνο της μεταβίβασης, είτε σε χρήμα είτε σε περιουσιακά στοιχεία.
Άρθρο 4
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. και κάθε Ε.Φ.Σ.Ε. είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας, διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.
 1. Ο χρόνος πραγματικής εργασίας στο αντικείμενο της αντίστοιχης υπηρεσιακής θέσης ή για την εκτέλεση της οποίας υπάρχει αρμόδια γενική ή ειδική υπηρεσιακή εντολή
 2. Ο χρόνος του κατά την παρ. 3 του άρθρου 5 θεσμοθετημένου διαλείμματος.
 3. Ο χρόνος της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος Κανονισμού, διατεταγμένης εφεδρείας, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής ο εργαζόμενος βρίσκεται κατ εντολή του αρμόδιου Προϊσταμένου του ή κατά τα καθιερωμένα σε υπηρεσιακό χώρο.
 4. Ο κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 θεσμοθετημένος κατά περίπτωση χρόνος παραλαβής και παράδοσης συρμών, λεωφορείων, υλικών κ.λπ.
 5. Ο χρόνος συμμετοχής ή εντεταλμένης παραμονής του μισθωτού σε Συμβούλια, Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας
 6. Ο χρόνος εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης, εφόσον πραγματοποιείται μετά την πρόσληψη και δεν προβλέπεται η καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης από οποιαδήποτε πηγή
 7. Ο χρόνος παράστασης του μισθωτού σε ποινικά δικαστήρια ως κατηγορουμένου ή μάρτυρα, εφόσον βεβαίως δεν πρόκειται για εκδίκαση μήνυσης της Εταιρείας κατά του ίδιου
2.  
  Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων είναι πενταετής
3.  
  Η προκήρυξη και η επιλογή του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών εταιρειών αυτού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. είναι 11μελές. Σε αυτό μετέχουν επτά (7) εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους εργαζόμενους στον Ο.Α.Σ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2414/1996. όπως εκάστοτε ισχύει, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Α.Σ.Α. και στις θυγατρικές του εταιρείες, ο οποίος εκλέγεται από όλους τους εργαζόμενους σε αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2414/1996, όπως εκάστοτε ισχύει, ένας (1) εκπρόσωπος των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της περιοχής αρμοδιότητάς του, ο οποίος ορίζεται από την Ενωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.), καθώς επίσης και ένας (1) εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) ο οποίος ορίζεται από την ίδια.
5.  
  Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών εταιρειών του Ο.Α.Σ.Α. είναι 9μελή. Σε αυτά μετέχουν πέντε (5) εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου, στους οποίους περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ένας (1) εκπρόσωπος του Ο.Α.Σ.Α. που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, δύο (2) εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι οποίοι εκλέγονται από τους εργαζόμενους στον αντίστοιχο Ε.Φ.Σ.Ε., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 2414/1996. όπως εκάστοτε ισχύει, και ένας (1) εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος ορίζεται από την Τοπική Ενωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ Ε.Δ.Κ.Ν.Α.).
6.  
  Οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια του Ο Α.Σ.Α. και των θυγατρικών του εταιρειών ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄).
7.  
  Ο διορισμός των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων του Ο.Α.Σ.Α. και των Ε.Φ.Σ.Ε. γίνεται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κάθε Εταιρείας.
8.  
  Αν οι πιο πάνω φορείς (Ε.Ν.Α.Ε., Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α ) και οι εργαζόμενοι δεν προτείνουν τους εκπροσώπους τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από της έγγραφης πρόσκλησης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών για τους εκπροσώπους που θα διορισθούν μέλη στο Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ή του Ο.Α.Σ.Α. για τους εκπροσώπους που θα διορισθούν μέλη στα Δ.Σ. των θυγατρικών του εταιρειών, τα Δ.Σ. συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.
9.  
  Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών του εταιρειών. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τα υπάρχοντα Διοικητικά Συμβούλια λειτουργούν νομίμως με τη σύνθεση που έχουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η θητεία των Διευθυνόντων Συμβούλων, που έχουν επιλεγεί και διοριστεί προ της ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθεί μέχρι τη λήξη της! σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2414/1996.
10.  
  Οι αποδοχές και οι μηνιαίες αποζημιώσεις των Προέδρων, των Διευθυνόντων Συμβούλων και των μελών των Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. και των θυγατρικών του εταιρειών, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Άρθρο 5 "Προϋπολογισμοί - Πολιτική κομίστρου Ρυθμίσεις χρεών"
1.  
  Κάθε εταιρεία παροχής συγκοινωνιακού έργου υποχρεούται να υποβάλλει στον Ο.Α.Σ.Α. τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη της χρήσης:.
 1. Οι ώρες κανονικής ημερήσιας εργασίας (ημερήσιο κανονικό ωράριο) του προσωπικού ορίζονται σε επτά (7) ώρες και σαρανταπέντε (45) λεπτά και με βάση περίοδο πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, η κανονική εβδομαδιαία εργασία τριάντα οκτώ (38) ώρες και σαρανταπέντε λεπτά (45)
 2. Ο προϋπολογισμός εκμετάλλευσης, μετά από εισήγηση του Δ.Σ., του Ο.Α.Σ.Α, διαμορφώνεται οριστικά και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 3. Οι ώρες της κατά το άρθρο 9 τυχόν πραγματοποιούμενης υπερωριακής εργασίας ή υπερεργασίας ορίζονται και οι εν γένει όροι διεξαγωγής τους διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του κοινού εργατικού δικαίου
 4. Ο χρόνος της ημερήσιας εργασίας του προσωπικού μπορεί να είναι συνεχής ή με διακεκομμένο ωράριο, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
 5. Στην περίπτωση του διακεκομμένου ωραρίου αυτό δεν μπορεί να μερισθεί σε περισσότερες των δύο χρονικών ενοτήτων, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος διάρκειας το μέγιστον τεσσάρων ωρών
 6. Οι ημέρες εφαρμογής του διακεκομμένου ωραρίου δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις τέσσερις (4) μηνιαίως και τριάντα έξι (36) ετησίως
 7. Ειδικά στην περίπτωση του διακεκομμένου ωραρίου των Ηλεκτροδηγών κ.λπ και των Οδηγών Λεωφορείων, καμιά από τις δύο χρονικές ενότητες που το απαρτίζουν δεν μπορεί να έχει διάρκεια κάτω των δύο (2) ωρών. ενώ από το σημείο έναρξης μέχρι το σημείο πέρατος της ημερήσιας εργασίας δεν θα πρέπει να μεσολαβούν συνολικά πάνω από δώδεκα (12) ώρες.
2.  
  Τα επενδυτικά προγράμματα του Ο.Α.Σ.Α. και των Ε.Φ.Σ.Ε. επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ο προγραμματισμός, η εναλλαγή και η μεταβολή ημερών εργασίας και αναπαύσεων γίνεται από τη Διοίκηση, με βάση διαγράμματα εργασίας γνωστοποιούμενα στο οικείο προσωπικό ένα μήνα τουλάχιστον προ της έναρξης εφαρμογής τους. σύμφωνα με τις ανάγκες της Εταιρείας και της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. σε συμφωνία με τις διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Η σειρά εργασίας στις βάρδιες πρέπει να μεταβάλλεται κατά τις εναλλαγές των περιόδων εργασίας, έτσι ώστε. ο μισθωτός που εργάσθηκε απογευματινές και εσπερινές ώρες κατά τη μία περίοδο να εργάζεται κατά την επόμενη περίοδο εργασίας σε πρωινές ώρες, επιτρέπεται όμως κατά περίπτωση να μην γίνει εναλλαγή της βάρδιας, εφόσον λόγοι εύρυθμης λειτουργίας της Υπηρεσίας το επιβάλλουν.
 1. Μέρος των εσόδων από τα πρόστιμα που επιβάλλοντα σε παραβάτες των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων, στην περιοχή αρμοδιότητας Ο.Α.ΣΑ.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το αποδιδόμενο ποσοστό, ο τρόπος και c χρόνος περιέλευσης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
 3. Έσοδα από την αξιοποίησητων περιουσιακών στοιχείων του Ο.Α.Σ.Α. και κάθε Ε.Φ.Σ.Ε. γ. Κάθε άλλη πηγή εσόδων.
3.  
  Κατά τη διάρκεια της κανονικής ημερήσιας εργασίας των Ηλεκτροδηγών κ.λπ., των Προϊσταμένων Αμαξοστοιχίας, των Οδηγών Λεωφορείων και των Ελεγκτών, εφόσον απασχολούνται επί οχήματος με συνεχή εργασία άνω των έξι ωρών. των Σταθμαρχών Σιδηροδρόμου και Λεωφορείων και του εν γένει εργατοτεχνικού Προσωπικού, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ειδικότερες εσωτερικές κατ αρμοδιότητα ρυθμίσεις, διάλειμμα εργασίας διάρκειας είκοσι (20) λεπτών, θεωρούμενο ως χρόνος εργασίας. Τα ποσά αυτά εγγράφονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. και ο Ο.Α.Σ.Α. κατανέμει και χρηματοδοτεί τους Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π. αποδίδοντάς τους τα προβλεπόμενα από τις συμβάσεις αυτές επί μέρους ποσά.
4.  
  Για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας του Ο.Α.Σ.Α. διατίθεται, από τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου, στον Ο.Α.Σ.Α., ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) εκ του συνόλου των εσόδων από την παροχή συγκοινωνιακών υπηρεσιών (κόμιστρα και αντισταθμιστική καταβολή). Για τους Ηλεκτροδηγούς ο χρόνος παραλαβής των συρμών σε δέκα (10) λεπτά και εφόσον πρόκειται για συρμό που θα κυκλοφορήσει το πρώτον μετά την τελευταία διακοπή εργασίας σε είκοσι (20) λεπτά, ο δε χρόνος παράδοσης σε δέκα (10) λεπτά. Για τους Οδηγούς Λεωφορείων ο χρόνος των οχημάτων σε δέκα (10) λεπτά και ο χρόνος παράδοσης σε πέντε (5) λεπτά Για τους Εκδότες ο χρόνος παράδοσης των οικείων στοιχείων του εκδοτηρίου του δεκαπέντε (15) λεπτά.
5.  
  Η διαφορά μεταξύ του λειτουργικού κόστους και του καθοριζόμενου κάθε φορά κομίστρου, όπως προσδιορίζεται αυτό με την τιμολογιακή πολιτική, αποτελεί κοινωνική παροχή, η οποία αντισταθμίζεται με την καταβολή της διαφοράς (αντισταθμιστική καταβολή) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό
6.  
  Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αφού ληφθούν υπόψη και οι προϋπολογισμοί των εταιρειών παροχής συγκοινωνιακού έργου, καθορίζονται:
 1. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι μεταβολής των δαπανών εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά σχέδια και τις κατ έτος αντικειμενικές συνθήκες
 2. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι μεταβολής της επιβατικής κίνησης και των εξ αυτής εσόδων, στα πλαίσια των επιχειρησιακών σχεδίων και των γενικότερων στόχων του Ο.Α.Σ.Α.
 3. Η τιμολογιακή πολιτική της επόμενης χρήσης και
 4. Το ποσό της αντισταθμιστικής καταβολής
7.  
  Το ποσό της αντισταθμιστικής καταβολής στο σύνολό της για το επόμενο έτος προσδιορίζεται ως εξής: Από το γινόμενο των εγκεκριμένων δαπανών (δαπάνες εκμετάλλευσης) του τρέχοντος έτους επί την προβλεπόμενη μεταβολή αυτών για το επόμενο έτος, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τον προβλεπόμενο ρυθμό του ετήσιου πληθωρισμού, αφαιρείται το γινόμενο των προϋπολογιζομένων εσόδων του τρέχοντος έτους επί την επιδιωκόμενη μεταβολή αυτών το επόμενο έτος. Η αντισταθμιστική καταβολή ανά επιβάτη προκύπτει από τη διαίρεση του ως άνω ποσού με τον επιδιωκόμενο αριθμό επιβατών του επόμενου έτους. Η ως άνω καθοριζόμενη αντισταθμιστική καταβολή: Προκαταβάλλεται στον Ο.Α.Σ.Α. ανά τρίμηνο. - Παραμένει αμετάβλητη και δεν δικαιούται ο Ο.Α.Σ.Α. να ζητήσει μεγαλύτερη επιχορήγηση σε περίπτωση μη επίτευξης των στόχων του. ούτε το Ελληνικό Δημόσιο να τη μειώσει αν υπάρξει υπέρβαση στους προκαθορισμένους στόχους.
8.  
  Οι πράξεις και αποφάσεις για την τιμολογιακή πολιτική και την πολιτική επιδότησης, που ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως την έκδοση των αποφάσεων του παρόντος άρθρου
9.  
  Για τα άτομα που με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλλει στον Ο.Α.Σ.Α. είτε το αντίτιμο του κομίστρου είτε τη διαφορά από το ισχύον κόμιστρο. Το κόμιστρο ή η διαφορά του θα καταβάλλονται, από τους παραπάνω φορείς που ασκούν κοινωνική πολιτική, ανά τρίμηνο είτε με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Ο.Α.Σ.Α. είτε με βάση σύμβαση μεταξύ του Ο.Α,Σ.Α. και των αντίστοιχων φορέων για τις περιπτώσεις που ο αριθμός των διακινούμενων επιβατών δεν εξακριβώνεται από άλλα στοιχεία. Σε περίπτωση διαφωνίας για τον αριθμό των διακινούμενων επιβατών, αυτός καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, και του. κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Ο.Α.Σ.Α. ή ειδική προς τούτο μελέτη.
10.  
  Ο Ο.Α.Σ.Α. μπορεί επίσης να συνάπτει συμφωνίες με φορείς του δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ενώσεις εργαζομένων, για μαζική διάθεση δελτίων απεριορίστων διαδρομών, με μειωμένη τιμή. Η έκπτωση δεν θα υπερβαίνει το 25% της κανονικής τιμής των αντίστοιχων δελτίων.
11.  
  Ο Ο.Α.Σ.Α. χρηματοδοτεί τους Ε.Φ.Σ.Ε., με βάση τα Επιχειρησιακά Σχέδια, τα Συμβόλαια Διαχείρισης, το παραγόμενο έργο και την επιβατική κίνηση, καθώς και τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες που ο ίδιος καθορίζει.
12.  
  Χρέη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) προς το Ελληνικό Δημόσιο από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων, που βεβαιώθηκαν στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και είχαν χορηγηθεί για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε αναγκών της Επιχείρησης Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.) που διαλύθηκε με το ν. 2078/1992 Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών και Περιχώρων (ΦΕΚ 139 Α΄), διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Επίσης το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εξοφλήσει κατά το μέρος που αναλογεί στην Ε.Α.Σ. όλες τις υποχρεώσεις από τα δάνεια που έχει συνάψει γι αυτήν ο Ο.Α.Σ.Α. και δεν έχουν λήξει.
13.  
  Χρέη του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) προς το Ελληνικό Δημόσιο, από καταπτώσεις εγγυημένων δανείων που βεβαιώθηκαν ή βεβαιώνονται στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), τακτοποιούνται από το Ελληνικό Δημόσιο με αντίστοιχες, προς τα εν λόγω χρέη. αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου και έκδοσης ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου δια του Ο.Α.Σ.Α. Με ανάλογες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των Ε.Φ Σ.Ε υπέρ του Ο Α.Σ.Α. τακτοποιούνται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των Ε Φ Σ.Ε. προς τον Ο.Α.Σ.Α. από τα ληφθέντα δάνεια.
14.  
  Οι προσαυξήσεις που βαρύνουν τις κύριες οφειλές της παρ. 13 του παρόντος άρθρου διαγράφονται και δεν αναζητούνται. Μετάτη διαγραφήαυτών γίνεται ισόποσημείωση τωνσυσσωρευμένων ζημιώντου Ο.Α.Σ.Α. και των Ε.ΘΕ.Λ . Η Λ Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π .
15.  
  Επίσης τακτοποιούνται με αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου του Ο.Α.Σ.Α. και έκδοση ίσης αξίας ονομαστικών μετοχών μελλοντικές καταπτώσεις εγγυημένων άληκτων δανείων του Ο.Α.Σ.Α. και των Ξ.Φ.Σ.Ε. Επί των ποσών των καταπτώσεων της παρούσας παραγράφου που βεβαιώνονται στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) δεν επιβάλλονται προσαυξήσεις Με ανάλογες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου των Ε.Φ.Σ.Ε. υπέρ του Ο.Α.Σ.Α. τακτοποιούνται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των Ε.Φ.Σ.Ε προς τον Ο.Α.Σ.Α. από χα ληφθέντα δάνεια.
16.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών προσδιορίζονται τα χρέη που μετοχοποιούνται και διαγράφονται, τα χρέη που διαγράφονται αλλά δεν μετοχοποιούνται, η διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης και διαγραφής τους. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
17.  
  Απαλλάσσονται παντός είδους φόρου ή τέλους οι διαγραφές, ρυθμίσεις ή αυξήσεις κεφαλαίου των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου
18.  
  Μετά τη ρύθμιση των οφειλών του Ο.Α.Σ.Α., το Ελληνικό Δημόσιο δεν παρέχει εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής για νέα δάνειο που συνάπτονται από τον Ο.Α.ΣΑ. τους Η.Λ.Π.Α.Π. Η.Σ.Α.Π. και την Ε.ΘΕ.Λ., πλην των οφειλών του Ο.Α.Σ.Α προς τις τέως Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (Σ.ΕΠ.) ως και των περιπτώσεων των δανείων που χορηγούνται για την κάλυψη των συμπεφωνημένων ελλειμμάτων που έχουν τεθεί στο Συμβόλαιο Διαχείρισης αλλά για δημοσιονομικούς λόγους δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου με επιδότηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, εφαρμοζομένης αναλόγως της παρ. 15 του παρόντος άρθρου.
19.  
  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. εκτός από την περίπτωση γ~ της παραγράφου 6. Οι ανωτέρω εταιρείες διαθέτουν στον Ο.Α.Σ.Α. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των εσόδων από την είσπραξη κομίστρου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του.
Άρθρο 6 "Διακοπή εργασίας"
1.  
  Η διακοπή εργασίας περιλαμβάνει συνεχή χρόνο έντεκα (11) τουλάχιστον ωρών
20.  
  Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού κίνησης και τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) σε άλλο φορέα, εφόσον αυτή επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή γενικών διατάξεων, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του φορέα στον οποίο ο προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλος ανήκει.
Άρθρο 7
1.  
  Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υποβάλλει εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχέδιο λειτουργίας για την εκμετάλλευση των γραμμών 2 και 3 σε συνδυασμό με το συνολικό δίκτυο των Αστικών Συγκοινωνιών περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. και με την προοπτική της ενιαίας λειτουργίας όλων των γραμμών αστικού ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Οι ακόλουθες ημέρες εκάστου έτους είναι γενικές αργίες για το προσωπικό: 1η Ιανουαρίου. 6η Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. συνεχίζει ως εταιρεία, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (ν.1955/1991, ΦΕΚ 112 Α΄), να έχει την ευθύνη ολοκλήρωσης του έργου που της έχει ανατεθεί με τον προαναφερόμενο νόμο. Δευτέρα του Πάσχα, 1η Μαΐου. Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου. 25η Δεκεμβρίου, 26η Δεκεμβρίου. Οι αργίες αυτές χορηγούνται στο σύνολο τους την αντίστοιχη ημερομηνία, δεν μεταφέρονται ως πρόσθετες αναπαύσεις, πλην των περιπτώσεων που ορίζει η εργατική νομοθεσία, και σε περίπτωση σύμπτωσης αργίας με ημέρα προγραμματισμένης ανάπαυσης συμψηφίζονται. Τυχόν αντίθετες γενικές ή ειδικές, γραπτές ή εθιμικές ρυθμίσεις, παύουν να ισχύουν. Κατά την κατάρτιση των οικείων διαγραμμάτων εργασίας λαμβάνεται πρόνοια οι παραπάνω συμψηφισμοί ρεπό και αργιών να κατανέμονται κατά το δυνατόν ισομερώς μεταξύ των εργαζομένων. Εργασία κατά ημέρα αργίας ή Κυριακή αμείβεται με βάση τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία για τις επίσημες αργίες χωρίς καμία παρέκκλιση. Επιτρέπεται η μεταβολή των προγραμματισμένων ημερών εργασίας και ανάπαυσης και η αντίστοιχη μεταφορά της ημέρας πραγματοποίησης της ανάπαυσης σε άλλη ημέρα, είτε εφόσον ανακύψουν έκτακτα γεγονότα είτε μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και έγκριση του αρμόδιου οργάνου, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών της υπηρεσίας. Ο μισθωτός που, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα απασχοληθεί κατά την ημέρα αναπαύσεώς του, δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος τόσες ημέρες αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης όσες ημέρες προγραμματισμένων αναπαύσεών του έχει εργασθεί, που θα του χορηγούνται μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες οικείες διατάξεις του κοινού εργατικού δικαίου.
2.  
  Εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση του σχεδίου λειτουργίας η Εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., ιδρύει θυγατρική εταιρεία, με σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των υπό κατασκευή γραμμών 2 και 3 της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και κάθε επέκτασής τους, καθώς και των εγκαταστάσεων, οχημάτων και των εν γένει υλικών και μέσων Η Εταιρεία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ανωτέρω εταιρεία αποδίδει στην ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. το μέρος εκείνο των εσόδων της, που αναλογεί στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. για την κατασκευή του Εργου. Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. παραμένει υπεύθυνη απέναντι των χρηματοδοτών της για κάθε σχετικό θέμα και ειδικότερα για την αποπληρωμή των υφιστάμενων ή μελλοντικών δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
3.  
  Για το προσωπικό που εργάζεται βάση διαγραμμάτων, θα πρέπει να συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή τουλάχιστον δώδεκα ημέρες ανάπαυσης σε κάθε ημερολογιακό έτος Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα θα ρυθμιστούν οι υποχρεώσεις της ενιαίας εταιρείας για την αποπληρωμή των δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
4.  
  Μετά από προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση σχετικής αίτησής του από τον αρμόδιο Προϊστάμενο, επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή υπηρεσίας και αναπαύσεως του μισθωτού με άλλο συνάδελφό του, για να εξυπηρετηθεί επαρκώς αιτιολογημένη ανάγκη του ενδιαφερομένου Για την αμοιβή του μεταφερόμενου προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997. διέπεται από τις εργασιακές σχέσεις της εταιρείας αυτής και εξακολουθεί να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Φορέα από τον οποίο μεταφέρεται.
Άρθρο 8
1.  
  Από την ισχύ του παρόντος νόμου, η κινητή και ακίνητη περιουσία, που ανήκε στην Ε.Α.Σ., η οποία με τις διατάξεις του ν. 2078/1992 (ΦΕΚ 139 Α) περιήλθε στον πρώην Ο.Α.Σ. και με τις διατάξεις του ν. 2175/1993 περιήλθε στον Ο.Α.Σ.Α., καθώς επίσης και τα λεωφορεία που έχει προμηθευτεί ο Ο.Α.Σ.Α. με βάση τις διατάξεις του ν. 2175/1993, περιέρχονται αυτοδικαίως από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.) στη Ανώνυμη Συγκοινωνιακή Εταιρία θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.).
2.  
  Η μεταβίβαση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων αποτελεί σε είδος εισφορά, για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές. Η αποτίμηση των μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920. στο ποσό της αξίας που αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό του Ο Α. Σ.Α της 31.12.1997. με την αναπόσβεστη αξία τους (αξία κτήσης μείον αποσβέσεις).
3.  
  Για την ως άνω μεταβίβαση των ακινήτων γίνεται σχετική σημείωση στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων. Η μεταβίβαση στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων από τον Ο.Α.Σ.Α. απαλλάσσεται παντός γενικού ή ειδικού φόρου ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
4.  
  Η Ε.ΘΕ.Λ. γίνεται καθολικός διάδοχος του Ο.Α.Σ.Α. στις συμβάσεις που έχει υπογράψει με τρίτους για την αγορά ή την κατασκευή πάγιων περιουσιακών στοιχείων για την εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου, που μεταφέρονται, καθώς και στις χρηματοδοτικές μισθώσεις.
5.  
  Η μεταβίβαση στον Ο.Α.Σ.Α. και σε κάθε Ε.Φ.Σ.Ε κάθε περιουσιακού στοιχείου και γενικά εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, απαίτησης και υποχρέωσης, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε γενικό ή ειδικό φόρο ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. Απαλλάσσονται από κάθε φόρο. τέλος, εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου και από το τέλος χαρτοσήμου όλες οι συστατικές πράξεις του Ο.Α.Σ.Α και των εταιρειών που ιδρύει, καθώς και οι πράξεις μεταφοράς, μεταβίβασης ή συγχώνευσης των περιουσιακών στοιχείων ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Δημόσιο προς τον Ο.Α.Σ.Α. από τον Ο.Α.Σ.Α. στις εταιρίες που ιδρύει, από κάθε Ε.Φ.Σ.Ε. στον Ο.Α.Σ.Α. και αντίστροφα ή μεταξύ των Ε.Φ.Σ.Ε. Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα απαλλάσσονται για πέντε (5) έτη από την ισχύ του παρόντος νόμου για όλο το τροχαίο υλικό και λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό από την υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου, δασμού, τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς που εισπράττεται κατά την εισαγωγή τους. Επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα απαλλάσσεται από οποιοδήποτε τέλος χαρτοσήμου, εισφοράς και δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων η μεταβίβαση των λεωφορείων από τον Ο.Α.Σ.Α. προς Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., η σύνταξη των σχετικών συμβάσεων, καθώς και η έκδοση των σχετικών παραστατικών τίτλων, επιφυλασσομένων των διατάξεων του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 9 "Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α.. Ε.ΘΕ.Λ και Η.Λ.Π.Α.Π. έχει ως εξής: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Α.Σ.Α - Ε.ΘΕ.Λ. - Η.Λ.Π.Α.Π. ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός ρυθμ [...]"
1.  
  Όλο το Προσωπικό που υπάγεται στον Κανονισμό αυτόν συνδέεται με την Εταιρεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Όπου κριθεί αναγκαία η ανάθεση καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αυτών, πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Μετάθεση μπορεί να γίνει και μετά από σχετική αίτηση του εργαζόμενου, εφόσον τούτο το επιτρέπουν οι λειτουργικές ανάγκες. Η ανακοίνωση των μεταθέσεων γίνεται από την αρμόδια για θέματα προσωπικού Οργανωτική Μονάδα.
 1. Ένα μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας που ορίζεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο.
 2. Εάν από τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν κρίνει εκείνος, που ενεργεί την προκαταρκτική εξέταση, ότι υπάρχει λόγος πειθαρχικής δίωξης, υποβάλλει πλήρως αιτιολογημένη έκθεση μαζί με όλα τα συγκεντρωθέντα στοιχεία στον προϊστάμενο, που έχει την πειθαρχική δικαιοδοσία.
 3. Εάν ο ίδιος είναι και πειθαρχικός προϊστάμενος, καλεί τον εργαζόμενο σε απολογία και επιβάλλει την αρμόζουσα ποινή Εάν το πειθαρχικό παράπτωμα δεν είναι της δικής του δικαιοδοσίας, παραπέμπει την υπόθεση, με αιτιολογημένη έκθεση, στον αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο.
 4. Εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, τερματίζει την προκαταρκτική εξέταση και το στοιχεία, που έχει συλλέξει; τα αποστέλλει με εισήγηση στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση, η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει την εισήγηση και διατάσσει τη συνέχιση της πειθαρχικής διαδικασίας.
 5. Έπαινος και χρηματική αμοιβή
 6. 1η Ιανουαρίου, 6η Ιανουαρίου.
 7. Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα. 1η Μαίου, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου, 26η Δεκεμβρίου.
 8. Οι αργίες αυτές χορηγούνται στο σύνολό τους την αντίστοιχη ημερομηνία, δεν μεταφέρονται ως πρόσθετες αναπαύσεις, πλην των περιπτώσεων που ορίζει η εργατική νομοθεσία και παύουν να εφαρμόζονται τυχόν αντίθετες ρυθμίσεις.
 9. Σε περίπτωση σύμπτωσης αργίας με ημέρα προγραμματισμένης ανάπαυσης συμψηφίζεται με αυτήν.
 10. Εργασία κατά ημέρα αργίας αποζημιώνεται με βάση τα όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία για τις επίσημες αργίες χωρίς καμία παρέκκλιση.
 11. Εάν, μετά την άσκηση του ένδικου μέσου της έφεσης, δεν εκδόθηκε απόφαση εντός 4 μηνών από την άσκησή του
 12. Δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, με ισάριθμους αναπληρωτές.
 13. Να μην έχει καταδικασθεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για αδικήματα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, απιστίας, δωροδοκίας ή δωροληψίας, παράβασης καθήκοντος, περί το νόμισμα και έγκλημα κατά των ηθών.
 14. Επίσης να μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 15. Τα μέλη της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής, η οποία προεδρεύεται από τον προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας της Εταιρίας, ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από προτάσεις των συνδικαλιστικών Οργανώσεων που υπέγραψαν Σ.Σ.Ε το προηγούμενο έτος.
 16. Στην ίδια απόφαση τάσσεται και η προθεσμία, μέσα στην οποία πρέπει να εκλεγούν οι εκπρόσωποι αυτοί.
 17. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν εκλεγούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία και στην προθεσμία που τάχθηκε, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργεί νόμιμα, με τον ορισμό των τριών (3) πρώτων μελών αυτού.
 18. Να μην έχει απολυθεί λόγω ανεπάρκειας ή άλλους λόγους που αφορούν την εργασιακή του ικανότητα και επίδοση ή λόγω πειθαρχικού παραπτώματος
 19. Να υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές και, ειδικά για το προσωπικό κίνησης, ψυχοτεχνικές εξετάσεις, προκειμένου να κριθεί, από τον επιλεγμένο ιατρό, ικανός για την εργασία που πρόκειται να προσληφθεί
2.  
  Άδεια χωρίς αποδοχές ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Νομική Κάλυψη Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει νομική κάλυψη, στα πάσης φύσεως ποινικά και αστικά δικαστήρια, στα οποία διάδικοι ή κατηγορούμενοι είναι εργαζόμενοι και για λογαριασμό τους, εφόσον πρόκειται για τροχαία ατυχήματα που προέκυψαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σχετίζονται με την υπηρεσία τους και ασκούν επιρροή στην αστική δίκη. ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Ασθένειες. στη δήλωση παραίτησης. Στις περιπτώσεις παραίτησης δεν οφείλεται αποζημίωση.
 1. Απόσπαση γ) Μετάταξη δ) Ανάθεση καθηκόντων
 2. Διοικητική εξέταση ενεργεί μόνο η αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση ή ειδικά προς τούτο συγκροτηθείσα Επιτροπή, ύστερα από εισήγησή της.
 3. Για λόγους κατάργησης οργανικής θέσης. δ. Για λόγους απόκτησης νέων τυπικών προσόντων εφόσον αυτά αποκτήθηκαν μετά την πρόσληψη.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι εκείνος που αναλαμβάνει την ανάκριση να είναι ιεραρχικά ανώτερος ή τουλάχιστον του αυτού ιεραρχικού επιπέδου με εκείνον που διώκεται.
 5. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 6. Το αρμόδιο όργανο μπορεί κατ εκτίμηση του και με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας, να εγκρίνει μικρότερης διάρκειας άδεια ή/και τη χορήγησή της κατά διαφορετική περίοδο από την αιτουμένη.
 7. Εκείνος που διεξάγει τη διοικητική εξέταση μπορεί να ενεργήσει τις εξής πράξεις:
 8. ΑυτοψίαΕξέταση μαρτύρων ΠραγματογνωμοσύνηΕξέταση του εγκαλούμενου και Συλλογή αποδεικτικών στοιχείων Για όλες τις παραπάνω πράξεις συντάσσεται έκθεση, που υπογράφεται από τον ενεργούντα τη διοικητική εξέταση
 9. Μετά τον τερματισμό της διοικητικής εξέτασης, το πόρισμα κατατίθεται στην αρμόδια για θέματα προσωπικού Διεύθυνση
 10. Επαγγελματική άδεια για όσες ειδικότητες απαιτείται
 11. Η κατοχή περισσότερων τίτλων σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιος εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 12. Αρνητικά στοιχεία κρίσης αποτελούν τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, όπως και αυτά που μαρτυρούν απροθυμία, ή αδιαφορία στην εκτέλεση των καθηκόντων και ιδιαίτερα οι συνεχείς αναρρωτικές άδειες και αδικαιολόγητες απουσίες.
 13. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Προϊστάμενοι Οργανωτικών Μονάδων και Διοικητικών Ενοτήτων.
3.  
  Έκτακτες μεταθέσεις διενεργούνται κατά περίπτωση για την κάλυψη επειγουσών λειτουργικών αναγκών, προστασίας του ομαλού εργασιακού κλίματος ή μετά από αίτηση του εργαζόμενου λόγω αποδεδειγμένης ανάγκης και πάντα στα πλαίσια των λειτουργικών δυνατοτήτων ΑΡΘΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Τροποποίηση Κανονισμού Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Πειθαρχική Διαδικασία. Η σειρά εργασίας στις βάρδιες πρέπει να μεταβάλλεται κατά τις εναλλαγές των περιόδων εργασίας, έτσι ώστε, ο μισθωτός που εργάσθηκε απογευματινές και εσπερινές ώρες κατά τη μία περίοδο να εργάζεται κατά την επόμενη περίοδο εργασίας σε πρωινές ώρες, επιτρέπεται όμως κατά περίπτωση να μην γίνει εναλλαγή της βάρδιας, εφόσον λόγοι εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας το επιβάλλουν. Ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αφαιρείται από το χρόνο υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Ένδικα Μέσα.
 1. Η εισήγηση για θέματα υγιεινής της εργασίας και ασφάλειας των εργαζομένων
 2. Η εκτός του συνήθους κύκλου επιθεωρήσεων ανακάλυψη και έγκαιρη αναφορά σοβαρού τεχνικού σφάλματος, από το οποίο θα μπορούσε να προκληθεί ατύχημα
 3. Εφόσον πρόκειται για θέση για την οποία είναι απαραίτητη η ύπαρξη αντικαταστάτη, θα πρέπει ο αναχωρών σε άδεια να παραδώσει σ αυτόν πριν τη αναχώρησή του την υπηρεσία κανονικά
 4. ΑΡΘΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ Γενικές διατάξεις περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
 5. Ανάκληση άδειας είναι δυνατή μόνο σε ιδιαίτερο σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εφόσον εκτιμηθεί η σοβαρότητα των λόγων που ο εργαζόμενος επικαλείται και δεν δημιουργούνται προβλήματα στην υπηρεσία
 6. Η παροχή της προθεσμίας αυτής υπόκειται στην κρίση του πειθαρχικού προϊσταμένου.
 7. Η απολογία πρέπει να γίνεται εγγράφως.
 8. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της απολογίας, της οποίας η κλήση επιδόθηκε αποδεδειγμένα, δεν εμποδίζει την έκδοση απόφασης.
 9. Αδικαιολόγητη παράλειψη ειδοποίησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
 10. ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ Εκπαίδευση.
 11. Η αθώωση του εργαζόμενου ή η επιβαλλόμενη ποινή
 12. Να διατηρεί καθαρή και σε καλή κατάσταση τη στολή εργασίας, καθώς επίσης και την οποιαδήποτε εξάρτηση και εξοπλισμό φέρει ή χρησιμοποιεί με εντολή της Εταιρείας
 13. Ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ο εγκαλούμενος δικαιούται να παρίσταται μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου.
 14. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Απόφαση.
 15. Να αναφέρει αμέσως στον άμεσο Προϊστάμενο του κάθε ανωμαλία ή βλάβη που παρουσιάζεται στις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό της Εταιρείας
 16. Να μην κάνει επικίνδυνα αστεία με συναδέλφους του. ιδίως χρησιμοποιώντας εργαλεία ή άλλα αντικείμενα.
 17. Να παρακολουθεί όλα τα σχετικά σεμινάρια σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας που κρίνει σκόπιμα η Εταιρεία και να συνεργάζεται όποτε απαιτείται με τον γιατρό εργασίας και τον τεχνικό ασφαλείας
4.  
  Έχει υποχρέωση να προσέρχεται ανελλιπώς και να εργάζεται κανονικά καθ όλο το καθοριζόμενο, κάθε φορά, ωράριο και να ασχολείται αποκλειστικά με την εκτέλεση των καθηκόντων, τα οποία συνεπάγεται η θέση που κατέχει ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ Ανάθεση Καθηκόντων Προϊσταμένου. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας κρατείται ολόκληρο το ποσό από τη σχετική αποζημίωση. Οι εργαζόμενοι στους οποίους χορηγείται εκπαιδευτική άδεια παίρνουν πλήρεις αποδοχές. Όσοι τελούν σε εκπαιδευτική άδεια έχουν υποχρέωση να κρατούν ανά εξάμηνο ενήμερη την Εταιρεία για την πορεία της εκπαίδευσής τους και στη λήξη αυτής να υποβάλουν τους τίτλους σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αποκτήθηκε τίτλος σπουδών, ο εργαζόμενος υποχρεούται να καταβάλει στο ακέραιο τις αποδοχές που έλαβε στη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας, καθώς και τα επιπλέον έξοδα που κατέβαλε η Εταιρεία. Ο εργαζόμενος που έλαβε εκπαιδευτική άδεια και απέκτησε τίτλους σπουδών δεν έχει δικαίωμα να αποχωρήσει, παραιτούμενος, πριν την παρέλευση διπλάσιου της χορηγηθείσης εκπαιδευτικής άδειας χρόνου. Στην αντίθετη περίπτωση, που θα αποχωρήσει •κατά παράβαση αυτής της διάταξης, υποχρεούται να επιστρέψει τις αποδοχές τα έξοδα μετακίνησης και τα έξοδα σπουδών που η Εταιρεία κατέβαλε. Η εκπαιδευτική άδεια ανακαλείται μόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο χρόνος της εκπαιδευτικής άδειας είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Πρόσθετη Αμοιβή και Αμοιβή για εξαιρετικές πράξεις.
 1. Είτε λόγω ακαταλληλότητας του δόκιμου εργαζόμενου για τα καθήκοντα της θέσης, για την οποία προσλήφθηκε, κατά την κρίση της Εταιρείας.
 2. Σε αυτήν την περίπτωση η ακαταλληλότητα διαπιστώνεται με βάση την αξιολόγηση της απόδοσης του δόκιμου εργαζόμενου ή και γνωμάτευση της αρμόδιας ιατρικής υπηρεσίας, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων στο άρθρο ένατο παρ. 8 ιατρικών εξετάσεων.
 3. Είτε λόγω κατάργησης της οργανικής θέσης, για την κάλυψη της οποίας προσλήφθηκε ο εργαζόμενος
 4. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, που συνεπάγεται την ποινή της απόλυσης ή λόγω ακαταλληλότητάς του.
 5. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΝΑΤΟ Συμβούλια Εργασίας Αμαξοστασίων.
 6. Ο χρόνος εφεδρείας, εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής ο εργαζόμενος βρίσκεται κατ εντολή του εργοδότη σε υπηρεσιακό χώρο
 7. Ο χρόνος της εκπαίδευσης, εφόσον πραγματοποιείται μετά την πρόσληψη καιδεν προβλέπεται η καταβολήαμοιβής ή αποζημίωσηςαπόοποιαδήποτε πηγή
5.  
  Έγγραφη δήλωση υπαλλήλου, ότι δεν επιθυμεί να κριθεί κατά την επιλογή Προϊσταμένων, εκτιμάται από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, με βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας ΆΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ Αδειες Προσωπικού Οι άδειες χορηγούνται στο προσωπικό της Εταιρείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού. Ι. Κανονική άδεια. ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Παραίτηση.
 1. Η Εταιρεία υποχρεούται να τηρεί:
 2. ι) Γενικό Μητρώο Προσωπικού, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά πρόσληψης όλοι όσοι προσλαμβάνονται με οποιαδήποτε ειδικότητα και με οποιονδήποτε τρόπο. ii) Ατομικό Μητρώο Προσωπικού στο οποίο καταχωρούνται στοιχεία που αφορούν κάθε μεταβολή που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης του εργαζόμενου με την εταιρεία, όπως και κάθε στοιχείο που αφορά την υπηρεσιακή του κατάσταση.
 3. Στις ημέρες ετήσιας κανονικής άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος δεν συμψηφίζονται οι ημέρες αποχής από την εργασία λόγω βραχείας ασθένειας, στράτευσης, συμμετοχής σε νόμιμη απεργία ή λόγω ανώτερης βίας ή σπουδαίου λόγου κατά το άρθρο 675 Α.Κ. ή οι ημέρες μη παροχής της εργασίας με τους όρους του άρθρου 656 Α.Κ.
 4. Οι ημέρες αποχής που οφείλεται στους ίδιους λόγους θεωρούνται ως χρόνος πραγματικής απασχόλησης, προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα λήψης. άδειας.
 5. Βραχεία ασθένεια θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, μέσα στο αυτό έτος.
 6. Εφόσον ο μισθωτός δεν ζητήσει και δεν λάβει εντός του τρέχοντος έτους την άδειά του, δεν συντρέχει η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του α.ν. 539.Ί945 περίπτωση αμέλειας της Εταιρείας και συνεπώς δεν οφείλεται η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτήν αστική κύρωση.
 7. ΑΡΘΡΟ ΟΓΔΟΟ Πράξη Πρόσληψης Η πρόσληψη ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους με σχετικό έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα προσωπικού, με το οποίο καθορίζεται και η ημερομηνία ανάληψης εργασίας.
 8. Εάν ο προσλαμβανόμενος δεν αναλάβει υπηρεσία μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ορισμού της ανάληψης εργασίας, η πρόσληψη ακυρώνεται.
 9. ΑΡΘΡΟ ΕΝΑΤΟ Δοκιμαστική Υπηρεσία.
 10. Στην περίπτωση κατά την οποία ο μισθωτός δεν κάνει χρήση της χορηγηθείσας σε αυτόν κανονικής άδειας, δεν έχει δικαίωμα να αξιώσει τη χορήγηση αυτής κατά το επόμενο έτος
 11. Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας χωρίς να έχει ληφθεί η ετήσια άδεια με αποδοχές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας
 12. Οι άδειες χορηγούνται σε δύο περιόδους θερινή και χειμερινή.
 13. Κάθε μισθωτός δικαιούται να λάβει από 1ης Μαίου έως 30ής Σεπτεμβρίου μέχρι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την ετήσια κανονική του άδειο.
6.  
  Για αδικαιολόγητη άρνηση ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση εργασίας που μετατέθηκε ο μισθωτός, την οποία παρατείνει περισσότερο των 5 εργάσιμων ημερών και εφόσον η μετάθεση είναι σύμφωνη με τις σχετικές διατάξεις περί μεταθέσεων του παρόντος Κανονισμού. ΑΡΘΡΟ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Μεταβατικές διατάξεις. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ Αξιολόγηση Προσωπικού.
7.  
  Όλο το προσωπικό που καθορίζει η Εταιρεία υποχρεούται να φέρει κατά τις ώρες εργασίας του τις χορηγούμενες στολές, είδη ιματισμού και οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση που στοχεύει στην ευπρεπή εμφάνιση ή στην ασφαλή εκτέλεση της εργασίας. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Μετατάξεις. Ο υπάλληλος που παραιτείται με αίτησή του, ανεξάρτητα από τους λόγους της παραίτησης, στερείται του δικαιώματος επιλογής του ως Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας για μια τριετία. Τέλος ο Προϊστάμενος απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του πριν τη λήξη της τριετίας, εάν από τον κάθε φορά ισχύοντα Υπηρεσιακό Οργανισμό καταργηθεί η οργανική θέση που κατείχε.
8.  
  Αν κενωθεί ή συσταθεί θέση Προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας, το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας. ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ Τόπος Εργασίας. α. Οι Προϊστάμενοι Οργανωτικών Μονάδων Οι Προϊστάμενοι των Οργανωτικών Μονάδων επιβάλλουν τελεσίδικα τις ποινές των περιπτώσεων Α στο προσωπικό των Μονάδων τους. β. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ως πειθαρχικό όργανο, επιβάλλει τις ποινές των περιπτώσεων Α και Β τελεσίδικα, γ. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Π.Σ.) Με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας συγκροτείται το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, με τη παρακάτω σύνθεση Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ως Πρόεδρος του Συμβουλίου, με αναπληρωτή άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτόν. Ο Γενικός Διευθυντής της αρμόδιας για θέματα προσωπικού οργανωτικής μονάδος με αναπληρωτή Διευθυντή Οργανωτικής Μονάδας της Εταιρείας που ορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. - Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, από την αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση, με βάση το πεδίο ισχύος της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και την υπό εκδίκαση υπόθεση. Το Π.Π.Σ. εκδικάζει σε πρώτο βαθμό όλες τις πειθαρχικές υποθέσεις που επισύρουν τις ποινές των περιπτώσεων Γ. Δ. Ε, ΣΤ, και Ζ του άρθρου τριακοστού του παρόντος Κανονισμού και επιβάλλει όλες τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές του ίδιου άρθρου με ανάλογη μετατροπή του κατηγορητηρίου. όταν απαιτείται από την εξέταση των πραγματικών περιστάσεων Το Π.Π.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτού και λειτουργεί με ευθύνη της αρμόδιας, για θέματα Προσωπικού. Διεύθυνσης, η οποία εξασφαλίζει και τη γραμματειακή του υποστήριξη. Το Π.Π.Σ. συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δύο από τα μέλη του.
 1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Δ.Π.Σ.) Το Δ Π.Σ. αποτελείται από πέντε μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας, εκ των οποίων το ένα μέλος είναι ένας εκ των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ., που ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκδικάζει τις εφέσεις κατά των αποφάσεων του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 2. Πρόεδρος του Δ.Π.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
 3. Στη σύνθεση του Δ.Π.Σ δεν μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον ήταν Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 4. Το Δ.Π.Σ. συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα μέλη του.
 5. Σε περίπτωση ισοψηφίας νικά η ψήφος του Προέδρου.
 6. Το Δ.Π.Σ. επιβάλλει όλες τις προβλεπόμενες στο άρθρο τριακοστό πειθαρχικές ποινές με ανάλογη μετατροπή του κατηγορητηρίου, όταν απαιτείται από την εξέταση των πραγματικών περιστάσεων.
 7. Οι αποφάσεις του Π.Π.Σ. και του Δ.Π.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 8. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται εφόσον ψηφίσουν υπέρ της δύο τουλάχιστον μέλη του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.
9.  
  Για έξοδο από την υπηρεσία χωρίς άδεια ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ Πειθαρχικά Παραπτώματα και Ποινές Η απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι ενδεικτική: Α. Η ποινή της γραπτής επίπληξης επιβάλλεται:.
10.  
  Για μη χορήγηση πράξης παράβασης ή επιβολής προστίμου σε επιβάτη χωρίς εισιτήριο Την ίδια συμπεριφορά επίσης οφείλει να έχει προς το επιβατικό κοινό και σε κάθε τρίτο που, για λόγους υπηρεσιακούς, έρχεται σε επαφή.
11.  
  Για υβριστική συμπεριφορά σε Προϊστάμενο ή επιβάτη ΑΡΘΡΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ Υπηρεσιακά Συμβούλια. Ι. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επιβληθεί η ποινή της περίπτωσης Δ, εφόσον δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του οκταμήνου από την επιβολή της ποινής και ανεξάρτητα από την έκτιση αυτής.
12.  
  Για πρόκληση ατυχήματος από υπαιτιότητα από το οποίο προκλήθηκε ζημιά από 301.000-500 000 δρχ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παραβίαση του διαλείμματος.
13.  
  Να κάνει χρήση της κόρνας του λεωφορείου μόνο σε εντελώς εξαιρετικές περιστάσεις, για να αποφεύγεται η ηχορύπανση Αιτήσεις, ενστάσεις, παράπονα ή αναφορές για οποιοδήποτε θέμα υποβάλλονται ιεραρχικά. Μόνο σε περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης επιτρέπεται υπέρβαση με ταυτόχρονη ανακοίνωση προς τον άμεσο Προϊστάμενο. Σε περίπτωση κατά τη οποία παρέλθει, από την υποβολή της αναφοράς, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του μηνός χωρίς να σημειωθεί καμία ενέργεια επί της αναφοράς, το προσωπικό μπορεί να αναφερθεί απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, με σύγχρονη ανακοίνωση στον άμεσο Προϊστάμενό του.
14.  
  Να φροντίζει για την κανονική και ασφαλή οδήγηση του λεωφορείου και να είναι υπεύθυνος για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά του Οφείλουν επίσης να μεριμνούν ώστε οι υφιστάμενοι τους να λαμβάνουν πάντοτε γνώση των αποφάσεων, ανακοινώσεων και εγκυκλίων.
15.  
  Κάθε Προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της πειθαρχίας από τους υφισταμένους του. καθώς και για την κανονική εκτέλεση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.
16.  
  Να φροντίζει για την άμεση μεταφορά των τυχόν τραυματιών στο σταθμό Α βοηθειών ή στα πλησιέστερα νοσοκομεία
17.  
  Απαγορεύεται η συμμετοχή του προσωπικού αμέσως ή εμμέσως σε δημοπρασίες προμηθειών ή έργων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο
18.  
  Απαγορεύεται στο προσωπικό:
 1. Η απασχόληση κατά τις ώρες εργασίας σε προσωπικές ή ξένες προς το έργο του ασχολίες
 2. Κάθε απασχόληση εκτός ωρών εργασίας που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Εταιρείας, εκτός και αν, προς τούτο, έχει ζητηθεί και χορηγηθεί έγγραφη άδεια από τη Διοίκηση.
 3. Υ) Η απασχόληση υφισταμένου από ιεραρχικά ανώτερο σε εργασίες ξένες προς την υπηρεσία κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή και μετά από τη λήξη αυτού.
 4. Η σχετική παράβαση αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 5. Να δέχεται δώρα ή να εξασφαλίζει άμεσα ή έμμεσα υπέρ αυτού ή των οικείων του ωφελήματα κάθε φύσης από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για την άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων.
 6. Η σχετική παράβαση, εκτός των άλλων ποινικών ή αστικών συνεπειών, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
 7. Να μεταδίδει ή να συμμετέχει στη μετάδοση ανακριβών ή ψευδών ειδήσεων για την Εταιρεία
 8. Να εξάγει παράνομα από τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης υλικά ή οποιοδήποτε αντικείμενο που ανήκει στην ιδιοκτησία, νομή ή κατοχή της Εταιρείας
 9. Να παραμένει ή να περιφέρεται άσκοπα στους χώρους εργασίας.
 10. Το προσωπικό έχει ελεύθερη είσοδο μόνο στον τόπο εργασίας του και κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας του.
 11. Η συμμετοχή του, ατομικά είτε συλλογικά, στο να επιλαμβάνεται θέματος για το οποίο έχει συμφέρον το ίδιο ή συγγενής του εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.
 12. Η παράβαση της παραγράφου αυτής αποτελεί λόγο ακύρωσης της απόφασης.
 13. ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΕΒΔΟΜΟ Ειδικά Καθήκοντα Προσωπικού Κίνησης Τα καθήκοντα του Προσωπικού Κίνησης, στη διάρκεια της εργασίας του, είναι:.
19.  
  Να ειδοποιεί αμέσως την υπηρεσία του σε περίπτωση ανώτερης βίας, η οποία τον αναγκάζει να βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Η σχετική ειδοποίηση καταγράφεται σε ειδικό βιβλίο.
20.  
  Να μην συμπεριφέρεται ανάρμοστα σε συνάδελφο ή προϊστάμενο του
21.  
  Να εκτελεί επακριβώς, στην ώρα της, κάθε διαδρομή ακόμα και όταν βρίσκεται νωρίτερα στην αφετηρία ή το τέρμα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχετικό καρτελάκι λεωφορείου ή σύμφωνα με την εντολή που θα του δώσει ο υπεύθυνος σταθμάρχης. Ως επίσημη ώρα θεωρείται η εμφανιζόμενη στο τηλεχειριστήριο της ακυρωτικής συσκευής του λεωφορείου, στο οποίο εργάζεται ο οδηγός.
22.  
  Να παραδίδει στην υπηρεσία κάθε αντικείμενο, που τυχόν βρέθηκε στο λεωφορείο ή στο αμαξοστάσιο και είναι στην κατοχή του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.
23.  
  Να μην κάνει χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή ψυχοτρόπων φαρμάκων κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του ή να βρίσκεται υπό την επήρεια αυτών
24.  
  Να τοποθετεί καρτελάκι με τα στοιχεία του στην καθορισμένη προς τούτο θέση του λεωφορείου
25.  
  Να μην παραποιεί ή αλλοιώνει ιατρικές βεβαιώσεις ή χορηγηθείσες άδειες και κάθε υπηρεσιακό έγγραφο
26.  
  Ο οδηγός, κατά την αλλαγή της βάρδιας του στα τέρματα και τις αφετηρίες, είναι υποχρεωμένος να παραμείνει μέχρι τη λήξη της βάρδιας του στο λεωφορείο και έως ότου αντικατασταθεί. Εάν αυτή δεν γίνει, υποχρεούται έστω και υπερωριακά να μεταφέρει το λεωφορείο στο αμαξοστάσιο, εάν ο σταθμάρχης δώσει τη σχετική εντολή Σε λεωφορειακές γραμμές που η αλλαγή γίνεται σε ενδιάμεσο σημείο, εάν δεν παρουσιαστεί έγκαιρα ο οδηγός της επόμενης βάρδιας, είναι υποχρεωμένος στη χωρίς καθυστέρηση ολοκλήρωση του δρομολογίου. Εάν για την εργασία αυτή υπερβεί το χρόνο της προγραμματισμένης βάρδιάς του, λαμβάνει τη νόμιμη υπερωριακή αμοιβή.
27.  
  Σε περίπτωση που η βλάβη στο λεωφορείο γίνεται σε σημείο όπου δεν μπορεί να ειδοποιήσει την υπηρεσία, να ασφαλίζει το όχημα, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που ορίζει ο Κ.Ο.Κ. και να μεταβαίνει στο πλησιέστερο σημείο για να κάνει τη σχετική ειδοποίηση στην υπηρεσία. Τα έξοδα μεταφοράς και επικοινωνίας του οδηγού βαρύνουν την Εταιρεία.
28.  
  Σε περίπτωση που η βλάβη στο όχημα υποχρεώσει τον οδηγό να παραμείνει στο λεωφορείο τόση ώρα, όση δεν θα του επιτρέπεται να έχει τη 12ωρη ανάπαυση από την επόμενη βάρδια, τότε η αρμόδια υπηρεσία χορηγεί στον οδηγό τέτοια επόμενη βάρδια ώστε να καλύπτεται το 12ωρο
29.  
  Απαγορεύεται αλλαγή βάρδιας μεταξύ των οδηγών, εκτός εάν υπάρχει έγκριση της υπηρεσίας, μετά από σχετική αίτησή του ή των οδηγών
30.  
  Να εκτελεί την τελευταία νυκτερινή διαδρομή (δρομολόγιο) υποχρεωτικά. Σε περίπτωση υπέρβασης του ωραρίου εργασίας χορηγείται υπερωρία.
31.  
  Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από την Τροχαία για υπεράριθμους επιβάτες ή εκπομπή καυσαερίων πληρώνονται από την Εταιρεία
32.  
  Να επιβιβάζει και αποβιβάζει το επιβατικό κοινό σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., τις εγκυκλίους του Ο.Α.Σ.Α. και ανάλογα με τις διαμορφωμένες συνθήκες.
33.  
  Με απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας ρυθμίζεται η πώληση εισιτηρίων από τους οδηγούς. Η ίδια απόφαση, μετά από πρόταση Συλλογικού Οργάνου των Εργαζομένων, ρυθμίζει τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες, καθώς και τη σχέση του οδηγού με το σύστημα είσπραξης κομίστρου.
34.  
  Η παραλαβή και η παράδοση του λεωφορείου γίνεται σε περισσότερα του ενός σημεία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις ανάγκες της υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΟΓΔΟΟ Πειθαρχικά παραπτώματα.
Άρθρο 10 "ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Τροποποιήσεις Κανονισμού Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών Ο Κανονισμός Προσωπικού Εξωτερικών Υπηρεσιών ΕΗΣ (ήδη Η.Σ.Α.Π.), που κυρώθηκε κατ εξουσιοδότηση του αν. 2191/1940 (ΦΕΚ 37 Α΄) με το β.δ. από 13-16.2.1940 (ΦΕΚ 60 Α΄), όπως τροποποιή [...]"
1.  
  Κατά της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο τιμωρηθείς δύναται, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιήσεώς της, να υποβάλει μέσω του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προγραμματισμού έφεση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Δ.Π.Σ.) της Εταιρείας. Αρθρο 7α Πρόεδρος του Δ.Π.Σ. είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Στη σύνθεση του Δ.Π.Σ. δεν μετέχει ο Διευθύνων Σύμβουλος εφόσον ήταν Πρόεδρος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Το Δ.Π.Σ. συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία από τα μέλη του.
2.  
  Με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από σχετική εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης, το υπαγόμενο στις Υπηρεσίες εν γένει των άρθρων 2 έως 7 του παρόντος Κανονισμού Προσωπικό των Εξωτερικών ή Εσωτερικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, δύναται να μετακινείται, να μετατίθεται, να αποσπάται ή να μετατάσσεται κατά περίπτωση, για να καλύπτονται οι εκάστοτε ανακύπτουσες υπηρεσιακές ανάγκες, σε οποιαδήποτε άλλη από αυτήν που εκάστοτε κατέχει θέση εργασίας είτε των Εξωτερικών είτε των Εσωτερικών Υπηρεσιών, συγγενούς ή παρεμφερούς κατ αρχήν ειδικότητας και κατά το δυνατόν ομοιόβαθμη ή ανάλογου ιεραρχικού επιπέδου και εφόσον διαθέτει τα προς τούτο αναγκαία τυπικά προσόντα ή άδειες. Αρθρο 21 Όροι μονιμοποίησης Το άλλο τμήμα της άδειας χορηγείται κατά τους λοιπούς μήνες.
3.  
  Όσοι απορριφθούν κατά τη δοκιμασία μονιμοποιήσεως παραμένουν ως Δόκιμοι και υποβάλλονται σε δεύτερη δοκιμασία μετά παρέλευση τριών μηνών από την πρώτη. Άρθρο 23 Δοκιμασία (ειδική εξέταση) μονιμοποίησης Εφόσον επιτύχουν και κριθεί ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν, η μονιμοποίησή τους ανατρέχει στο χρόνο της ολοκλήρωσης της δεύτερης παραπάνω δοκιμασίας - εξέτασης.
4.  
  Μετά το άρθρο 76 προστίθεται άρθρο 76α. που έχει ως εξής: Άρθρο 76α. Βραχεία ασθένεια θεωρείται αυτή που δεν υπερβαίνει τα καθοριζόμενα από το άρθρο 3 του ν. 4558/1930, κατά περίπτωση, χρονικά όρια.
5.  
  Οι Δόκιμοι οι οποίοι, λόγω σοβαρής ασθένειας, που πιστοποιήθηκε κατά τα ως άνω από την Υγειονομική Υπηρεσία της Εταιρείας και δεν υπερβαίνει το εξάμηνο, δεν προσήλθαν σε μια από τις παραπάνω δοκιμασίες, δικαιούνται να επανέλθουν σε δοκιμασία εντός μηνός από την αποθεραπεία τους και την ανάληψη υπηρεσίας. Αν η ασθένειά τους διήρκεσε πέραν του εξαμήνου ή αν δεν προσέλθουν στη δοκιμασία αυτή, θεωρούνται ότι απορρίφθηκαν..
6.  
  Στην περίπτωση που ο μισθωτός ζήτησε έγκαιρα και δεν του χορηγήθηκε νόμιμα η κανονική άδειά του. δικαιούται, κατ επιλογή της Εταιρείας, είτε τη χορήγησή της εντός του επόμενου έτους είτε την καταβολή των προβλεπόμενων από την παρ. 1 εδ. β του άρθρου 5 του α.ν. 539/1945 παροχών.
7.  
  Σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας χωρίς να έχει ληφθεί η ετήσια άδεια με αποδοχές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Εργατικής Νομοθεσίας
Άρθρο 11
1.  
  Το προσωπικό μπορεί να ζητήσει άδεια χωρίς αποδοχές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση εξάντλησης της κανονικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας που ο εργαζόμενος θα μπορούσε να ζητήσει για το λόγο τον οποίο επικαλείται
 1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 5, 10, 13, 16, 19 και 6 παρ. 8 θα καλύπτονται από πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 2. Οι απώλειες εσόδων που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 13, 14, 15 και 18, 6 παρ. 7 και 8 παρ. 3 και 5 θα αναπληρώνονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
2.  
  Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 και 3 θα καλύπτονται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
3.  
  Η αίτηση απευθύνεται προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο και υποβάλλεται ιεραρχικώς μέσω του οικείου Διευθυντή, ο οποίος επισυνάπτει την πρότασή του Αρμόδιος για την έγκριση άδειας χωρίς αποδοχές είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο
4.  
  Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τους προβαλλόμενους λόγους, η έγκριση ή η απόρριψη της αιτούμενης άδειας χωρίς αποδοχές, απόκειται στην υπηρεσιακή κρίση του κατά την προηγούμενη παράγραφο 3 αρμόδιου για τη χορήγησή της οργάνου, λαμβανομένων ιδίως υπόψη των αναγκών της Εταιρείας. Το αρμόδιο όργανο μπορεί, αντί απορρίψεως, κατ εκτίμησή του και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερομένων, είτε και με βάση τις ανάγκες της Εταιρείας, να εγκρίνει μικρότερης διάρκειας άδεια είτε τη χορήγησή της σε διαφορετική χρονική περίοδο.
Άρθρο 12 "Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:"
1.  
  Κάθε διάταξη νόμου ή κανονισμού εργασίας με ισχύ νόμου ή όρος συλλογικής σύμβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή πρακτικού συμφωνίας ή άλλης άτυπης συλλογικής ρύθμισης οποιασδήποτε μορφής ή όρος ατομικής σύμβασης εργασίας, ρητώς ή λόγω μακροχρόνιας πρακτικής καθιερωμένος, απόφαση της Διοίκησης της Εταιρείας ή των εντεταλμένων οργάνων της ή γενικά κάθε συμβατικής ή μονομερούς δικαιοπραξίας της Διοίκησης, οποιουδήποτε χαρακτήρα ή νομικής δεσμευτικότητας που εφαρμόζονται στο προσωπικό των Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. και αντίκεινται ρητά και ειδικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.  
  Δύναται να χορηγείται κατά την κρίση της υπηρεσίας άδεια μιας εργάσιμης ημέρας για εθελοντική αιμοδοσία με πλήρεις αποδοχές
3.  
  Το προσωπικό σε οποιαδήποτε περίπτωση άδειας δεν δικαιούται να εγκαταλείψει τη θέση του πριν του κοινοποιηθεί η περί χορήγησης αυτής απόφαση ή η επί της αιτήσεως σημειωμένη έγκριση
4.  
  Εφόσον πρόκειται για θέση για την οποία είναι οργανική ή υπηρεσιακά προβλέπεται η ύπαρξη αντικαταστάτη, θα πρέπει ο αναχωρών σε άδεια να παραδώσει σε αυτόν πριν την αναχώρησή του την υπηρεσία κανονικά
5.  
  Ανάκληση άδειας επιτρέπεται μόνο σε ιδιαίτερα σοβαρούς και έκτακτους υπηρεσιακούς λόγους ή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου εφόσον εκτιμηθεί η σοβαρότητα των λόγων που ο μισθωτός επικαλείται και δεν δημιουργούνται προβλήματα στην υπηρεσία
6.  
  Η υπέρβαση του χρόνου άδειας, εάν δεν δικαιολογείται από σπουδαίο λόγο που αποδεικνύεται δεόντως, συνιστά αυθαίρετη απουσία του μισθωτού, με τις κατά περίπτωση σχετικές συνέπειες Σε κάθε όμως περίπτωση, ο μισθωτός οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα και με το δέοντα ιεραρχικό τρόπο την υπηρεσία του σχετικά με το λόγο και το χρόνο της καθυστέρησης επανόδου του. Αδικαιολόγητη παράλειψη ή καθυστέρηση ειδοποίησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
Άρθρο 13 "Διατάξεις που ισχύουν και για τις Εσωτερικές Υπηρεσίες"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο νόμο αυτόν. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως νόμου του Κράτους.
2.  
  Για το ίδιο παραπάνω Προσωπικό των Εσωτερικών Υπηρεσιών: α) η υπό στοιχ. 6 του άρθρου 2 περίοδος εργασίας είναι πενθήμερη , β) η υπό στοιχ. 5 του ίδιου άρθρου ανάπαυση είναι καθ εβδομάδα το διήμερο Σαββάτου και Κυριακής. ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Τροποποίηση Κανονισμών Οι διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών της Εταιρείας Η.Σ.Α.Π Α.Ε. τροποποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
Άρθρο 144
1.  
  Κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του το προσωπικό κίνησης (ηλεκτροδηγοί και οδηγοί όλων των βαθμίδων, προϊστάμενοι αμαξοστοιχίας, ελεγκτές), οι σταθμάρχες εν γένει, οι υπάλληλοι με υπηρεσιακό αντικείμενο την έκδοση εισιτηρίων, οι θυρωροί, το προσωπικό φύλαξης και πυρασφάλειας και όποιες άλλες κατηγορίες προσωπικού κρίνει η Εταιρεία (εργάτες, τεχνίτες κ.λπ.), υποχρεούνται να φέρουν κατά το χρόνο της υπηρεσίας ειδική στολή και εξάρτηση, που χορηγεί η Εταιρεία, της οποίας το είδος, ο τύπος, η σύνθεση, ο χρωματισμός, η ποιότητα και η προέλευση καθορίζονται κατ έτος με απόφαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Αρθρο 2α
2.  
  Για ορισμένες ειδικότητες ή ατομικές περιπτώσεις δύναται να παραταθεί ο παραπάνω χρόνος δοκιμασίας μέχρι και ένα επιπλέον εξάμηνο Αρθρο 6 Καθορισμός οργανικών θέσεων Ο αριθμός των οργανικών θέσεων του Μόνιμου Προσωπικού ορίζεται από την Επιχείρηση κατά μήνα Δεκέμβριο εκάστου έτους και ισχύει για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Ο πίνακας των οργανικών θέσεων περιλαμβάνει τον αριθμό του αναγκαίου προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και Βαθμό και τοιχοκολλάται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας. Η ισχύς του πίνακα είναι ετήσια, αλλά είναι δυνατόν, είτε εντός του έτους ισχύος του να γίνουν σε έκτακτες περιπτώσεις και για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών που ανακύπτουν οι αντίστοιχες τροποποιήσεις είτε. εφόσον δεν συντρέχει ανάγκη μεταβολών, να παραταθεί σιωπηρά η ισχύς του και πέραν του έτους μέχρι νεότερου καθορισμού των οργανικών θέσεων. δι αποφάσεως εκδιδομένης αρμοδίως καθ οιονδήποτε μήνα του έτους.
3.  
  Οι μετακινούμενοι, μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή μετατασσόμενοι μισθωτοί υπάγονται στις εν γένει κανονιστικές και λειτουργικές διατάξεις που ισχύουν στη νέα τους θέση και στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού (Εξωτερικών ή Εσωτερικών Υπηρεσιών). Άρθρο 12 Όροι μονιμοποίησης
4.  
  Για το προσωπικό της Α.Ε. Η.Σ.Α.Π. δεν ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. δ. 3789/1957. Αρθρο 54 Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο Ι. Κατά της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου ο τιμωρηθείς δύναται, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από της κοινοποιήσεώς της, να υποβάλει μέσω του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προγραμματισμού έφεση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου (Δ.Π.Σ.) της Εταιρείας.
5.  
  Οι Δόκιμοι που θα συμπληρώσουν τον, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, κατά περίπτωση απαιτούμενο χρόνο πραγματικής υπηρεσίας Δοκίμου και δεν απολυθούν εντός δεκαημέρου, θεωρούνται ότι μονιμοποιήθηκαν αυτοδίκαια από τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού..
Άρθρο Άρθρο6 "Λοιπές διατάξεις"
1.  
  Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο Α.Σ.Α. ή της οικείας Ε.Φ.Σ.Ε. δύναται να γίνεται εκποίηση και διάθεση των πάσης φύσεως πλεοναζόντων και μη αναγκαιούντων ή πεπαλαιωμένων κινητών πραγμάτων και ιδίως των τροχοφόρων που ανήκουν κατά κυριότητα σε κάθε φορέα. με ή χωρίς τη διαμεσολάβηση του Ο.Δ.Δ.Υ . Το προϊόν της εκποίησης ή διάθεσης περιέρχεται στους παραπάνω φορείς, εκτός ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) που αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και εισάγεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
2.  
  Το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 (ΦΕΚ 286 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:.
 1. Αρμόδιος για τη διενέργεια του ελέγχου καταβολής κομίστρου και για την επιβολή του προστίμου είναι ο Ο.Α.Σ.Α. ο οποίος δύναται να αναθέσει τη δραστηριότητα αυτή στον οικείο Ε.Φ Σ.Ε. ή σε εταιρεία αυτού Η επιβολή του προστίμου γίνεται με πράξη του υπαλλήλου του οικείου φορέα που έχει ειδική εξουσιοδότηση γι αυτόν το σκοπό, την οποία αυτός συντάσσει επί τόπου, δηλαδή εντός του οχήματος και ειδικά για τους μετακινούμενους με τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο το πρόστιμο επιβάλλεται επιπλέον και σε όσους δεν έχουν ή δεν επιδεικνύουν εισιτήριο νόμιμα ακυρωμένο κατά το χρόνο παραμονής τους στις αποβάθρες μετά τα ακυρωτικά μηχανήματα.
 2. Αντίγραφο της πράξης, με πρόσκληση στον παραβάτη για άμεση πληρωμή του προστίμου στο συντάκτη της πράξης υπάλληλο ή για πληρωμή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στο ταμείο του οικείου Συγκοινωνιακού Φορέα ή στον Ο.Α.Σ.Α., παραδίδεται στον παραβάτη Αν το πρόστιμο δεν καταβάλλεται από τον παραβάτη σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η πράξη επιβολής προστίμου διαβιβάζεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο Υ.) στην οποία υπάγεται ο παραβάτης για βεβαίωση.
 3. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή βεβαιώνεται στο δεκαπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος και εισπράττεται ως έσοδο για λογαριασμό του Συγκοινωνιακού Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
 4. Ο καταλαμβανόμενος ως παραβάτης είναι υποχρεωμένος, αν δεν καταβάλλει αμέσως το πρόστιμο στο συντάκτη της πράξης επιβολής του. να επιδείξει στον αρμόδιο για τον έλεγχο και την καταβολή του προστίμου υπάλληλο την αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του.
 5. Σε περίπτωση άρνησης ο υπάλληλος μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή αστυνομικού οργάνου.
 6. Το πρόστιμο ορίζεται στο 40πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου
3.  
  Στο οδικό δίκτυο της περιοχής αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α. από όπου διέρχονται οχήματα αστικών συγκοινωνιών, μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας ή στάθμευσης λαμβάνονται από το, κατά περίπτωση, αρμόδιο όργανο, μετά από προηγούμενη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. Γνώμη του Ο.Α.Σ.Α. απαιτείται και κατά τη σχεδίαση των νέων οδικών αξόνων στην περιοχή αρμοδιότητάς του ή την ανακατασκευή των υφιστάμενων, που θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την εξυπηρέτηση των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών, όπως αποκλειστικές λωρίδες, εσοχές στις στάσεις, σήμανση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μέτρα ασφάλειας στις στάσεις και ειδικά τεχνικά έργα για παράκαμψη από τα οχήματα αστικών συγκοινωνιών των κορεσμένων σημείων του οδικού δικτύου και την ταχύτερη πρόσβασή τους στους σηματοδότες.
4.  
  Η παρ. 8 του άρθρου 4 του ν. 2175/1993 αντικαθίσταται ως εξής: 8. Το μεταφερόμενο, με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. προσωπικό από τον Ο.Α.Σ.Α. στις εταιρείες του άρθρου 1 παρ 4 του ν. 2175/1993 και αντίστροφα, εντάσσεται οργανικά, από το χρόνο της μεταφοράς στο Φορέα που έχει μεταφερθεί. Από το χρονικό σημείο της μεταφοράς του προσωπικού, οι Σ.Σ.Ε. που ισχύουν και εφαρμόζονται για το υπόλοιπο προσωπικό του Φορέα υποδοχής εφαρμόζονται αυτοδίκαια και για το μεταφερόμενο προσωπικό..
5.  
  Ο Ο.Α.Σ.Α. και κάθε Ε.Φ.Σ.Ε., μετά από έγκριση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, μπορεί να προσλαμβάνει, με τις προβλεπόμενες από το ν. 2190/1994 διαδικασίες, με σύμβαση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μέχρι δέκα (10) άτομα ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Οι αποδοχές του προσωπικού αυτού καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.  
  Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όσοι υπάγονταν στις κατηγορίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2175/1993 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και προσλαμβάνονται με απόφαση του Δ.Σ αυτής, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 4 του ν. 2175/1993. Η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. δύναται να προσλάβει, από τις πιο πάνω κατηγορίες, μέχρι διακόσιους (200) οδηγούς. Σε περίπτωση που ο αριθμός αυτών που θα υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης και θα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος, υπερβαίνουν τους διακόσιους (200). κατατάσσονται σε πίνακα επιτυχίας, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ 8 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄). Η πρόσληψη των παραπάνω αποκλείεται, αν αυτοί έχουν απολυθεί από την πρώην Ε.Α.Σ., τον Ο.Α.Σ.Α. ή την Ε.ΘΕ.Λ. για πειθαρχικό παράπτωμα.
7.  
  Οι εγγραφές που έγιναν στον ισολογισμό χρήσης 1994 της Ανώνυμης Συγκοινωνιακής Εταιρείας Θερμικών Λεωφορείων (Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε.): α) ποσού εννιακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων δεκαεννέα (904.896.519) δραχμών που αφορά αποσβέσεις χρησιδανεισθέντων λεωφορείων από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α Α.Ε.) προς την Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και β) ποσού ενός δισεκατομμυρίου ογδόντα δύο εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων είκοσι τριών (1.082.376 023) δραχμών που αφορά το τμήμα μισθοδοσίας προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. για τη χρονική περίοδο από 1.1.1994 έως 30.6.1994 (αναλογία αδειών, επιδόματος αδειών και επιδόματος Χριστουγέννων) είναι νόμιμες και οι εκδοθείσες πράξεις ελέγχου και επιβολής προστίμων της Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας Φ.Α.Ε. Πειραιά ανακαλούνται.
8.  
  Το τακτικό προσωπικό των Ο.Α.Σ.Α. Ε.ΘΕ.Λ. Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.ΣΑ.Π, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου πλεονάζει, μεταφέρεται, με την ίδια σχέση εργασίας, σε υπηρεσίες υπουργείων στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυτοτελείς ή ανεξάρτητες υπηρεσίες ή αρχές, περιφερειών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α και β΄ βαθμού και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο συνολικός αριθμός του πλεονάζοντος προσωπικού και για τις τέσσερις εταιρείες δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των επτακοσίων (700). ενώ ο καθορισμός των προσώπων που πλεονάζουν κατά ειδικότητα γίνεται, για κάθε εταιρεία, με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. κατά περίπτωση, με βάση τις ανάγκες τους και τις ειδικότερες απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Σχεδίων εξυγίανσης των εταιρειών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών, ύστερα από έγκριση της τριμελούς επιτροπής εγκρίσεως προσλήψεων (ΠΥΣ 236/1994. ΦΕΚ 115 Α και άρθρο 1 παρ. 51 του ν. 2412/1996. ΦΕΚ 123 Α΄), καθορίζονται οι φορείς, από τους αναφερόμενους στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, και οι ανάγκες τους σε αριθμό προσωπικού κατά κλάδο ή ειδικότητα και κατά περιοχή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης ή διαμερίσματος ενιαίας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και αφού εξασφαλιστεί η απαιτούμενη πίστωση στον προϋπολογισμό της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με βάση την απόφαση αυτή οι Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ. Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. καλούν το πλεονάζον προσωπικό να δηλώσει εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών απο της επόμενης ημέρας της παραπάνω κλήσης, μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις ειδικοτήτων του αυτού ή διαφορετικών Φορέων, στους οποίους επιθυμεί να μεταφερθεί. Με βάση τις παραπάνω δηλώσεις, οι Ο.Α.Σ.Α. Ε.ΘΕ.Λ . Η.Λ.Π.Α.Π. Η.ΣΑΠ συντάσσουν καταστάσεις τις οποίες αποστέλλουν, μαζί με τις υποβληθείσες δηλώσεις και τους αντίστοιχους υπηρεσιακούς φακέλους, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το οποίο και καταρτίζει τις σχετικές αποφάσεις μεταφοράς προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Αν για την ίδια δηλώσουν προτιμήσεις περισσότεροι υποψήφιοι προς μεταφορά. σε σχέση με τις υπάρχουσες προς κάλυψη θέσεις, η επιλογή γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια:.
 1. Το βαθμό ή τον αξιολογικό χαρακτηρισμό, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης των τριών τελευταίων ετών. εφόσον υπάρχουν εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους συγκρινόμενους προς μεταφορά, προηγουμένων των εχόντων υψηλότερους βαθμολογικούς ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς.
 2. Την οικογενειακή κατάσταση των υπό μεταφορά.
 3. Προτιμούνται οι έγγαμοι με περισσότερα τέκνα, των διαζευγμένων ή εν χηρεία τελούντων με περισσότερα τέκνα ή των εγγάμων χωρίς τέκνα έναντι των αγάμων.
 4. Τον ανώτερο τίτλο σπουδών ή βαθμό τίτλου σπουδών, αν τα υπό στοιχεία α΄ και β΄ κριτήρια συντρέχουν σε περισσότερους υπαλλήλους Πλεονάζον προσωπικό, το οποίο δεν μπορεί να διατεθεί, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης του. ή δεν δήλωσε καμία προτίμηση, μεταφέρεται υποχρεωτικά στους Φορείς που προσδιορίζονται με την ως άνω απόφαση του παρόντος, εφόσον οι ανάγκες τους. όπως καθορίζονται στην ανωτέρω απόφαση, δεν έχουν καλυφθεί, με τη σειρά που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση, αφού ληφθούν υπόψη τα προαναφερθέντα κριτήρια.
 5. Η μεταφορά του προσωπικού ενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών.
 6. Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 7. Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών και του. κατά περίπτωση, αρμόδιου υπουργού σε κενές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας αντίστοιχης ή παρεμφερούς με εκείνη που το μεταφερόμενο προσωπικό είχε στους Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕΛ, Η.Λ.Π.Α.Π.
 8. Η.Σ.Α.Π. ή άλλης ειδικότητας, για την οποία έχει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.
 9. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, η μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας που συνιστώνται με την πράξη μεταφοράς, με ταυτόχρονη δέσμευση κενής οργανικής θέσης μόνιμου ή τακτικού προσωπικού, η οποία δεν πληρούται μέχρι την. κατά οποιονδήποτε τρόπο, αποχώρηση του υπαλλήλου και κατάργηση αυτοδικαίως της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει.
 10. Με όμοια απόφαση γίνεται μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού, εκτός οδηγών, των Ο.Α.Σ.Α.
 11. Ε.ΘΕ.Λ.
 12. Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π., οι οποίοι πριν την κατάθεση του παρόντος στη Βουλή, ήταν αποσπασμένο στις πιο πάνω αναφερόμενες υπηρεσίες ή Φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία ή ο Φορέας όπου ανήκει οργανικά και εκεί που είναι αποσπασμένο το προσωπικό αυτό, συναινούν στη μεταφορά με πράξη του αρμόδιου οργάνου και έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό του Φορέα προς τον οποίο γίνεται η μεταφορά.
 13. Οι οργανικές θέσεις αντίστοιχης ειδικότητας του Φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε προσωπικό του Ο.Α. Σ.Α η των ΕΦ.Σ.Ε. που κενώνονται, μετά τη μεταφορά, για οποιονδήποτε λόγο. παραμένουν κενές και δεν πληρούνται μέχρι την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση υπαλλήλων ίσου αριθμού και κατάργηση αυτοδικαίως των προσωποπαγών θέσεων που κατέχουν Η μεταφορά είναι υποχρεωτική για το πλεονάζον προσωπικό, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης για την αιτία αυτή.
 14. Το προσωπικό που μεταφέρεται υποχρεούται να εμφανισθεί στην υπηρεσία του νέου Φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης της πράξης μεταφοράς.
 15. Για την εμφάνιση συντάσσεται πρακτικό.
 16. Η βεβαίωση μη εμφάνισης συνεπάγεται αυτοδίκαια την απόλυσή του, με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης από την Εταιρεία που μεταφέρθηκε, μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης από το αρμόδιο όργανο του φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε.
 17. Για την αυτοδίκαιη απόλυση ή τη μονομερή καταγγελία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου του Φορέα στον οποίο μεταφέρθηκε.
 18. Οι μεταφερόμενοι σε Φορείς που. οι οργανισμοί τους. προβλέπουν διαβάθμιση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν δυνατότητα βαθμολογικής κατάταξης ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί στους Ο.Α.Σ.Α., Ε.ΘΕ.Λ . Η Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π.
 19. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί στους Ο.Α.Σ.Α.
 20. Ε.ΘΕ Λ . Η Λ.Π.Α Π„ Η.Σ.Α.Π. θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία για θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης.
 21. Οι αποδοχές του προσωπικού που μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη της παρ. 3 άρθρο 20 του ν 2515/1997.Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Φορέα από τον οποίο μεταφέρεται.
 22. Δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου το προσωπικό των Ο Α.Σ Α.
 23. Ε.ΘΕ.Λ . Η.Λ.Π.Α.Π.
 24. Η.Σ.Α Π., το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες γι αυτό διατάξεις αποχωρεί υποχρεωτικώς από αυτούς ή θεμελιώνει δικαίωμα πλήρους συντάξεως έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2002.
 25. Οι μετατάξεις που διενεργούνται με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου ολοκληρώνονται εντός τριετίας από της ισχύος του παρόντος νόμου.
9.  
  Εργαζόμενοι των Ο.Α.Σ.Α. Ε.ΘΕ.Λ. Η Λ.Π Α Π . Η.Σ.Α.Π. των ειδικοτήτων προσωπικού που κρίνεται ως πλεονάζον προσωπικό, δύνανται να υποβάλουν αίτηση εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση των Δ Σ του Ο ΑΣΑ και των Ε.Φ.Σ.Ε., ορίζεται, κατά φορέα και κατά κατηγορία προσωπικού, ο αριθμός και οι χρονικές περίοδοι σταδιακής αποχώρησης των δικαιουμένων να αποχωρήσουν με τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου Οι αιτήσεις εθελουσίας εξόδου υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοση της πιο πάνω υπουργικής απόφασης. Αν οι αιτήσεις εθελούσιας εξόδου υπερβαίνουν τα όρια που καθορίζονται με την πιο πάνω υπουργική απόφαση, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις εκείνων που συμπληρώνουν τομεγαλύτερο αριθμόημερομισθίων στην εταιρία που απασχολούνται, μέχρι να καλυφθεί το ανώτατο όριο αποχωρούντων για κάθε περίοδο. Ο ονομαστικός κατάλογος των δικαιουμένων να αποχωρήσουν με τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου καταρτίζεται από το Δ.Σ κάθε εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση τα Δ.Σ. των Ο.Α.Σ Α. Ε.ΘΕ.Λ. Η.Λ.Π.Α.Π. και Η.Σ.Α.Π. είναι αρμόδια να εγκρίνουν ή να απορρίπτουν αιτήσεις εθελουσίας εξόδου. Στους αποχωρούντες με τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου, καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση, προσαυξημένη με το ποσό που αντιστοιχεί στις τακτικές αποδοχές δύο (2) μηνών για κάθε τριακόσιες (300) ημέρες ασφάλισης που εναπομένουν μέχρι τη συμπλήρωση των ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης, όπως οι τακτικές αποδοχές διαμορφώνονται τον τελευταίο πριν την αποχώρησή τους μήνα. Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στους αποχωρούντες με τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 30% των αποδοχών που θα εδικαιούτο να λάβει ο μισθωτός, μέχρι τη λήψη πλήρους σύνταξης, με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου πριν την αποχώρησή του μήνα.
10.  
  Με αποφάσεις:
 1. Του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. προσωπικό μιας ειδικότητας που πλεονάζει σε Ε.Φ.Σ.Ε μεταφέρεται στον Ο.Α.Σ.Α. ή σε άλλον Ε.Φ.Σ.Ε., μετά από σύμφωνη γνώμη των Δ.Σ. του Ε.Φ.Σ.Ε από τον οποίο μεταφέρεται και του Ε.Φ.Σ.Ε. προς τον οποίο μεταφέρεται.
 2. Το μεταφερόμενο προσωπικό εντάσσεται στη νέα εταιρεία και αμείβεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997.
 3. Το μεταφερόμενο προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του Φορέα από τον οποίο μεταφέρεται. β! Του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ Α. μπορεί να αποσπάται προσωπικό από τις Ε.Φ Σ.Ε στον Ο.Α.Σ.Α. και αντιστρόφως καθώς και μεταξύ των εταιρειών αυτών χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, μετά από σύμφωνη γνώμη των Διευθυνόντων Συμβούλων του Ε.Φ.Σ.Ε. από τον οποίο αποσπάται και του Ε.Φ.Σ.Ε προς τον οποίο αποσπάται.
 4. Το αποσπώμενο προσωπικό εξακολουθεί να αμείβεται, όπως θα αμειβόταν στο φορέα από τον οποίο προήλθε, το δε κόστος μισθοδοσίας (στο οποίο περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές) καταβάλλεται από τον Ε.Φ.Σ.Ε. στον οποίο έχει αποσπαστεί.
 5. Η διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος.
11.  
  Τα προεδρικά διατάγματα από 11 Φεβρουαρίου 1991 (ΦΕΚ 74 Δ΄) και από 20 Σεπτεμβρίου 1995 (ΦΕΚ 1049 Δ΄), κατά το μέρος που θίγουν, τροποποιούν, καταργούν ή μειώνουν το εμβαδόν οικοπέδων που σήμερα χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης, συντήρησης και επισκευής των λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Α. ή της Ε.ΘΕ.Λ. αναστέλλονται για δέκα (10) έτη από της ισχύος του παρόντος νόμου και μέχρις ότου εξευρεθούν κατάλληλοι χώροι αμαξοστασίων, ώστε μέχρι τότε οι υφιστάμενοι χώροι να παραμείνουν ως έχουν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι ζώνες πρασίνου εντός των χώρων αυτών και η εν γένει διευθέτηση αυτών των χώρων.
12.  
  Επιτρέπεται, κατ εξαίρεση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας, η εκτέλεση εργασιών συντήρησης του δικτύου των Η.Σ.Α.Π. κατά τις νυκτερινές ώρες που διακόπτεται η λειτουργία του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Οι Η.Σ.Α.Π. υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο για την ελαχιστοποίηση των παρενοχλήσεων.
13.  
  Για την έκδοση άδειας τροποποίησης ή προσθήκης νέων εγκαταστάσεων στους σταθμούς των Η.Σ.Α.Π δεν απαιτείται η προσκόμιση των αρχικών αδειών κατασκευής.
14.  
  Ο Υπηρεσιακός Οργανισμός του Ο.Α.Σ Α καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
15.  
  Οι Υπηρεσιακοί Οργανισμοί των Ε.ΘΕ.Λ., Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. και των Εταιρειών που ιδρύει ο Ο.Α.Σ.Α. καταρτίζονται υπό των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α.
16.  
  Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 9 του ν. 2414/1996 Χάρτης Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) καταρτίζεται από τον Ο.Α.Σ.Α., μετά από συνεργασία με τις εταιρείες παροχής συγκοινωνιακού έργου και την Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτών ΔΕΚΟ, ισχύει δε και εφαρμόζεται στις εταιρείες αυτές.
17.  
  Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. μπορούν να εκτελούν συγκοινωνιακό έργο με αστικά λεωφορεία μέσα στα όριά τους είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλους όμορους δήμους ή κοινότητες στα όρια αυτών. Η ανάθεση εκτέλεσης του έργου αυτού γίνεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Ο.Α.Σ.Α. Η εκτέλεση αυτού του συγκοινωνιακού έργου θα πραγματοποιείται, μετά από συγκοινωνιακή μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας που θα εκπονείται από τον ενδιαφερόμενο δήμο και θα εγκρίνεται από το Δ.Σ του Ο.Α.Σ.Α. . Στις αναθέσεις συγκοινωνιακού έργου στους Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τις πιο πάνω ρυθμίσεις, δεν περιλαμβάνονται:.
 1. οι κύριοι συγκοινωνιακοί άξονες που συνδέουν τους δήμους με το κέντρο της Αθήνας και του Πειραιά
 2. οι διαδημοτικοί άξονες που συνδέουν τα κέντρα διαφόρων δήμων μεταξύ τους και το συγκοινωνιακό έργο σε αυτούς τους διαδημοτικούς άξονες παρέχεται από τους Ε.Φ.Σ.Ε.,.
 3. όλες οι συγκοινωνιακές γραμμές που συνδέουν απευθείας τους διάφορους δήμους ή κοινότητες με την Αθήνα ή τον Πειραιά,
 4. κάθε συγκοινωνιακή γραμμή που εκτελείται με μέσα σταθερής τροχιάς (ηλεκτρικός σιδηρόδρομος - ΜΕΤΡΟ) και ημισταθερής τροχιάς (ηλεκτροκίνητα λεωφορεία) Για την υλοποίηση των παραπάνω, κάθε Ε.Φ.Σ.Ε δύναται, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. να εκμισθώνει ή μεταβιβάζει το απαραίτητο τροχαίο υλικό προς τους αιτούντες Ο.Τ.Α.
 5. Ο Ο.Α.Σ Α. και οι Ε.Φ.Σ.Ε. μπορούν να συνομολογούν με τους Ο.Τ.Α. προγραμματικές συμβάσεις συντήρησης φύλαξης και στάθμευσης των οχημάτων αστικών συγκοινωνιών των Ο.Τ.Α. στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ. Α και των Ε.Φ.Σ.Ε.
18.  
  Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 8 και καταργείται η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου του κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π., ο οποίος κυρώθηκε με το από 17.12.1930 π.δ. (ΦΕΚ 390 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα ως εξής: Πόροι του Ταμείου είναι: Η μηνιαία εισφορά κάθε υπαλλήλου μόνιμου ή έκτακτου, τεχνίτη, εργάτη, καθώς και του βοηθητικού προσωπικού που ορίζεται σε ποσοστό 2,55% επί των μισθών και ημερομισθίων, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών. Η μηνιαία εισφορά της επιχείρησης που ορίζεται σε ποσοστό 5,10% επί όλων των αποδοχών των προσώπων που αναγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Για τους ασφαλισμένους σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης από 1.1.1993 και εφεξής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄).
19.  
  Αντικαθίσταται το εδάφιο 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Η.Λ.Π.Α.Π., ο οποίος κυρώθηκε με το από 17.12.1930 π.δ. (ΦΕΚ 390 Α΄), όπως ισχύει σήμερα ως εξής: Όι μισθοί, οι αμοιβές και οι εισφορές του εκάστοτε υπηρετούντος υπαλληλικού, βοηθητικού, εργατικού, ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με διάθεση από τον Η.Λ.Π.Α.Π., με οποιαδήποτε σχέση και μορφή εργασίας, καθώς και όλα γενικά τα έξοδα για τη λειτουργία του Τ.Α.Π. - Η.Λ.Π.Α.Π., βαρύνουν αυτό..
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-12-18 Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/283
2004-12-23 Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στις εταιρείες ΤΡΑΜ Α.Ε. και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε. εκτός από την περίπτωση γ~ της παραγράφου 6.
Οι ανωτέρω εταιρείες διαθέτουν στον Ο.Α.Σ.Α. ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) των εσόδων από την είσπραξη κομίστρου στην περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α. για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του.
Προσθήκη
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.) και τις θυγατρικές του, με εξαίρεση την εταιρεία ΠΡΟΑΣΤΙΑ-ΚΟΣ Α.Ε., η οποία εντάσσεται στο σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό του Ο.Α.Σ.Α. για τη διεξαγωγή του συγκοινωνιακού έργου που εκτελεί στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς του. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επίσης στις εταιρείες υποδομής και εκμετάλλευσης του λοιπού σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. .
Αντικατάσταση
A/2004/259
2008-10-23 Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Για τη μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού κίνησης και τεχνικού προσωπικού του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και των Εκτελεστικών Φορέων Συγκοινωνιακού Έργου (ΕΦΣΕ) σε άλλο φορέα, εφόσον αυτή επιτρέπεται κατ’ εφαρμογή γενικών διατάξεων, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του φορέα στον οποίο ο προς μετάταξη ή μεταφορά υπάλληλος ανήκει.
Προσθήκη
A/2008/216
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1994/236 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/236 1994
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1930/4558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1930/4558 1930
ΝΟΜΟΣ 1981/1214 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1214 1981
ΝΟΜΟΣ 1982/1264 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1264 1982
ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. 1992/2078 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 1992/2094 1992
ΝΟΜΟΣ 1993/2175 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2175 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2322 1995
Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις. 1996/2412 1996
Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1957/3789 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3789 1957
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1945/539 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1945/539 1945
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες δαιτάξεις. 2001/2940 2001
Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2001/2963 2001
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 2002/3010 2002
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. 2003/3185 2003
Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 2004/3297 2004
Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφο­ρές και άλλες διατάξεις. 2006/3446 2006
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 2007/3534 2007
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετή­σιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροπο­ποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/Ε[...]" 2008/3693 2008
Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2008/3710 2008
Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 2011/3920 2011
Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις. 2011/3938 2011
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. 2012/4038 2012
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου στο Γραφείο του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας Α.Ε. 1999/233 1999
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 2007/145 2007