Κύρωση του Πέμπτου Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Πρωτοκόλλου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3 αυτού. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Άρθρο Άρθρο18
1.  
    του Νόμου 216/74) εκτός τωνμετοχών, τωνομολόγων χρέους (συμπεριλαμβανομένων τωνμετατρέψιμων ομολόγων χρέους) μπορεί να γίνει μόνο από Ιταλικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, από νομίμως εξουσιοδοτημένες αλλοδαπέςεταιρείες, από δημόσιους φορείς ή εταιρείες που ανήκουν σε τοπικές αρχές το μεταβιβασμένο κεφάλαιο των οποίων δεν είναι μικρότερο από 2 δισεκατομμύρια Lit. • Ι: Οι κεντρικές υπηρεσίες κατάθεσης, φύλαξης και διοίκησης μπορούν να παρέχονται μόνο από την Τράπεζα της Ιταλίας για κρατικό χρεόγραφα, ή από την Μοnte Τitοli SpΑ γιαμετοχές, χρεόγραφα συμμετοχικής φύσηςκαι άλλαομόλογα που εμπορεύονται σε ελεγχόμενη αγορά. Τρόποι παροχής (1) Διασυνοριακή παροχή (2) Κατανάλωση στο εξωτερικό (3) Εμπορική παρουσία (4) Παρουσία φυσικών προσώπων Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Συμπληρωματικές υποχρεώσεις Ι:Στην περίπτωση συλλογικών επενδυτικών προγραμμάτων εκτός των εναρμονισμένων ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 85/611/ΕΟΚ, ο διαχειριστής / θεματοφύλακας πρέπει να είναι αναγνωρισμένος στην Ιταλίαή σεάλλο ΚράτοςΜέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,έχοντας ιδρυθείμέσω υποκαταστήματος στην Ιταλία. Μόνο οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες επενδύσεων χρεογράφων που έχουν τη νόμιμη έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότηταμπορούν να διεξάγουν δραστηριότητες διαχείρισης πόρων συνταξιοδοτικών ταμείων. Οιεταιρείες διαχείρισης(επενδύσεις κλειστού τύπου και επενδύσεις σε ακίνητα) πρέπει επίσης να είναι αναγνωρισμένες στην Ιταλία. ΙRL: Στηνπερίπτωσησυλλογικώνεπενδυτικών προγραμμάτων που έχουν συσταθεί ως εταιρείες επενδύσεων και εταιρείες μεταβλητού κεφαλαίου (εκτός των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε μεταβιβάσιμες κινητέςαξίες, ΟΣΕΚΑ),ο διαχειριστής / θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι στην Ιρλανδία ή σε άλλο Κράτος Μέλος της Κοινότητας. Στην περίπτωσηετερόρρυθμης εταιρείας επενδύσεων, τουλάχιστονένας ετερόρρυθμος εταίρος πρέπειναείναι αναγνωρισμένος στην Ιρλανδία. • Τρόποι παροχής: (1) Διασυνοριακή παροχή (2) Κατανάλωση στο εξωτερικό (3) Εμπορική παρουσία (4) Παρουσία φυσικών προσώπων Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Συμπληρωματικές υποχρεώσεις ΙRL: Για να γίνει μέλος χρηματιστηρίου στην Ιρλανδία, ένας φορέας πρέπει είτε (!) να είναι εξουσιοδοτημένος στην Ιρλανδία, που απαιτεί να είναι αναγνωρισμένος ή να είναι εταιρεία με έδρα / κεντρικά γραφεία στην Ιρλανδία, ή (8) να είναι εξουσιοδοτημένος σε άλλο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών ΕΚ. ΙRL: Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή επενδυτικών συμβουλών απαιτεί είτε (Ι) εξουσιοδότηση στην Ιρλανδία, που συνήθως προϋποθέτει ότι ο φορέας είναι αναγνωρισμένος ή είναι εταιρεία ή μεμονωμένος έμπορος, σε κάθε περίπτωση με έδρα / κεντρικά γραφεία στην Ιρλανδία (η εποπτική αρχή μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει υποκαταστήματα φορέων τρίτων χωρών), ή (Β) εξουσιοδότηση σε άλλο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών ΕΚ Ρ: Η σύσταση τραπεζών που δεν ανήκει στην ΕΚ υπόκειται σε εξουσιοδότηση που εκδίδεται, κατά περίπτωση, από τον Υπουργό Οικονομικών. Η σύσταση πρέπει να συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοτικότητας του εθνικού τραπεζικού συστήματος ή πρέπει να παράγει σημαντικά αποτελέσματα για τη διεθνοποίηση της Πορτογαλικής οικονομίας. ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤRΑDUCΤΙΟΝ ΟFFΙCΙΕLLΕ ΟFFΙCΙΑL ΤRΑΝSLΑΤΙΟΝ Τρόποι παροχής: (1) Διασυνοριακή παροχή (2) Κατανάλωση στο εξωτερικό (3) Εμπορική παρουσία (4) Παρουσία φυσικών προσώπων Γραφείο Μεταφράσεων Υπουργείου Εξωτερικών, Αθήνα Βureau des Τraductiοns du Μinist?re des Αffaires Εtrang?res de la R?publique Ηell?nique, Αth?nes Ηellenic Republic, Μinistry οf Fοreign Αffairs, Τranslatiοn Οffice, Αthens Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Συμπληρωματικές υποχρεώσεις Ρ: Οι υπηρεσίες επιχειρηματικών κεφαλαίων δεν μπορούν να παρέχονταιαπό υποκαταστήματα εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων που έχουν έδρα σε χώρα που δεν ανήκα στην ΕΚ. Οι υπηρεσίες μεσιτών /χρηματιστών στοΧρηματιστήριο Λισσαβόνας παρέχονται από εταιρείες μεσιτών και χρηματιστών αναγνωρισμένες στην Πορτογαλία ή από υποκαταστήματα εταιρειών επενδύσεων που. είναι εξουσιοδοτημένα σε άλλη χώρα ΕΚ και είναι εξουσιοδοτημένα στη χώρα προέλευσης τους να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. (Οι υπηρεσίες μεσιτών και χρηματιστών στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Οpοrtο και στην αγορά ΟΤC δεν μπορούν να παρέχονται απόυποκαταστήματα εταιρειών χρηματιστών / μεσιτών που δεν ανήκουν στην ΕΚ. Η διαχείριση συνταξιοδοτικών κεφαλαίων μπορεί να παρέχεται μόνο από εταιρείες αναγνωρισμένες στην Πορτογαλία και από ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν συσταθείστην Πορτογαλίακαι είναι εξουσιοδοτημένες να ασχολούνται με εργασίες ασφάλισης ζωής. UΚ: Οιχρηματομεσίτες διαμεσολαβητές,που αποτελούν κατηγορίαχρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που συναλλάσσονται κρατικό χρέος, πρέπει ναέχουν συσταθείστον Ευρωπαϊκό (Οικονομικό Χώροκαιναείναιξεχωριστά κεφαλαιοποιημένοι. S: Επιχειρήσεις που δεν είναι αναγνωρισμένες στη Σουηδία μπορούν να συστήσουν εμπορική παρουσία μόνο μέσω υποκαταστήματος και, στην περίπτωση τραπεζών, επίσης μέσω γραφείου εκπροσώπησης. Τρόποι παροχής: (1) Διασυνοριακή παροχή (2) Κατανάλωση στο εξωτερικό (3) Εμπορική παρουσία (4) Παρουσία φυσικών προσώπων Τομέας ή υποτομέας Περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά Περιορισμοί στην εθνική μεταχείριση Συμπληρωματικές υποχρεώσεις (4) Δεν αναλαμβάνονται δεσμεύσεις εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στο οριζόντιο τμήμα και υπόκεινται στους ειδικούς όρους: F: Sοci?t?s dinνestissement ? capital fixe: όρος ιθαγένειας για τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, τους γενικούς διευθυντές και τουλάχιστον τα δυο τρίτα των υπευθύνων διαχείρισης, και επίσης, όταν η εταιρεία χρεογράφων έχει εποπτικό συμβούλιο, για τα μέλη του εν λόγω συμβουλίου, και τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μελών του εποπτικού συμβουλίου. GR: Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να ορίσουν τουλάχιστον δύο άτομα που θα είναι υπεύθυνα για τις συναλλαγές του ιδρύματος. Η προϋπόθεση διαμονής ισχύει για τα άτομα αυτά. (4) Δεν αναλαμβάνονται δεσμεύσεις εξαιρουμένων όσων αναφέρονται στο οριζόντιο τμήμα και υπόκεινται στους ειδικούς όρους: Ι: Όρος διαμονής εντός της επικράτειας Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους prοmοtοri di serνizi finanzlari (χρηματοπιστωτικούς πωλητές). ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗα) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα Κράτη-Μέλη τους σημειώνουν τη στενή συνεργασία μεταξύ των ασφαλιστικών, ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών των Κρατών-Μελών και ενθαρρύνουν τις προσπάθειες τους να προωθήσουν βελτιωμένες εποπτικές προδιαγραφές. β) Τα Κράτη-Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξετάσουν εντός 6 μηνών τις πλήρεις αιτήσεις για άδειες διεξαγωγής εργασιών άμεσης ασφάλισης, μέσω της σύστασης σε Κράτος-Μέλος θυγατρικής σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους, από επιχείρηση που διέπεται από τους νόμους τρίτης χώρας. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω αιτήσεις απορριφθούν, η αρχή του Κράτους-Μέλους θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει την εν λόγω επιχείρηση και να δώσει τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση. γ) Οι εποπτικές αρχές των Κρατών-Μελών θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούν χωρίς υπερβολική καθυστέρηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών από αιτούντες σχετικά με την κατάσταση των πλήρων αιτήσεων για άδειες διεξαγωγής εργασιών άμεσης ασφάλισης, μέσω της σύστασης σε Κράτος-Μέλος θυγατρικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους. από επιχείρηση που διέπεται από τους νόμους τρίτης χώρας δ) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα Κράτη-Μέλη τους θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να εξετάσουν τυχόν ζητήματα που αφορούν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ασφαλίσεων και να μελετήσουν τυχόν θέματα που μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην εσωτερική αγορά ασφαλίσεων. ε) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα Κράτη-Μέλη τους σημειώνουν ότι, όσον αφορά την ασφάλιση οχημάτων, σύμφωνα με το δίκαιο ΕΚ που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1997 και με την επιφύλαξη μελλοντικής νομοθεσίας, τα ασφάλιστρα μπορούν να υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες κινδύνου. στ) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα Κράτη-Μέλη τους σημειώνουν ότι, σύμφωνα με το δίκαιο ΕΚ που ίσχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1997, και με την επιφύλαξη μελλοντικής νομοθεσίας, δεν απαιτείται γενικά η πρότερη έγκριση των εθνικών εποπτικών αρχών για τους όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και την κλίμακα ασφαλίστρων που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει μια ασφαλιστική επιχείρηση ζ) Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες και τα Κράτη-Μέλη τους σημειώνουν ότι, σύμφωνα με το δίκαιο ΕΚ που Ισχυε στις 31 Δεκεμβρίου 1997 και με την επιφύλαξη μελλοντικής νομοθεσίας, δεν απαιτείται γενικά η πρότερη έγκριση των εθνικών εποπτικών αρχών για την αύξηση των ασφαλίστρων. ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ α) Σε εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών ΕΚ, τα Κράτη-Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να μελετήσουν εντός 12 μηνών πλήρεις αιτήσεις για άδεια διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης σε Κράτος-Μέλος θυγατρικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους, από επιχείρηση που διέπεται από τους νόμους τρίτης χώρας. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω αιτήσεις απορριφθούν, το Κράτος-Μέλος θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει την εν λόγω επιχείρηση και να δώσει τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση. β) Τα Κράτη-Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούν χωρίς υπερβολική καθυστέρηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών από αιτούντες σχετικά με την κατάσταση των πλήρων αιτήσεων για άδειες διεξαγωγής τραπεζικών δραστηριοτήτων, μέσω της σύστασης σε Κράτος-Μέλος θυγατρικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους, από επιχείρηση που διέπεται από τους νόμους τρίτης χώρας. γ) Σε εφαρμογή των σχετικών Οδηγιών ΕΚ. τα Κράτη-Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να εξετάσουν εντός 6 μηνών τις πλήρεις αιτήσεις για άδειες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στον τομέα των χρεογράφων, όπως ορίζεται στην Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών, μέσω της σύστασης σε Κράτος-Μέλος θυγατρικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους, από επιχείρηση που διέπεται από τους νόμους τρίτης χώρας. Σε περιπτώσεις που οι εν λόγω αιτήσεις απορριφθούν, το Κράτος-Μέλος θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει την εν λόγω επιχείρηση και να δώσει τους λόγους για τους οποίους απορρίφθηκε η αίτηση. δ) Τα Κράτη-Μέλη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να ανταποκριθούν χωρίς υπερβολική καθυστέρηση σε αιτήματα παροχής πληροφοριών από αιτούντες σχετικά με την κατάσταση των πλήρων αιτήσεων για άδειες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στον τομέα των χρεογράφων μέσω της σύστασης σε Κράτος-Μέλος θυγατρικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία του εν λόγω Κράτους-Μέλους, από επιχείρηση που διέπεται από τους νόμους τρίτης χώρας.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1974/216 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/216 1974
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία