ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2673

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-12-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1999.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Κυρώνεται ο Γενικός Προϋπολογισμός του Κράτους του οικονομικού έτους 1999 που τα έσοδα και έξοδά του ορίζονται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και κατανέμονται ως ακολούθως: α. ΕΣΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός Δρχ.14.780.603.000.000 -Τακτικά Εσωτερικού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.970.500.000.000 από Ευρωπαϊκή Ένωση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.500.000.000-Πιστωτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750.603.000.000Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.195.000.000.000-Ίδια Έσοδα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000.000.000-Απο Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.000.000.000- (FΕΟGΑ-Προσ/μός κλπ). . . . . . . . . . . . . . 67.000.000.000- (Τ. Συνοχής). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181.000.000.000- (ΕΚΤ. Λοιπά). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167.000.000.000-Πιστωτικά Εξωτερικού. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.135.000.000.000Σύνολο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.975.603.000.000β. ΕΞΟΔΑ Τακτικός Προϋπολογισμός 14.780.603.000.000 -Τακτικά. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14.345.603.000.000 -Ευρωπαϊκής Ένωσης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435.000.000.000Προϋπολογισμός Δημοσίων Επενδύσεων 2.195.000.000.000-Δαπάνες Επενδύσεων ενταγμένες στο Πρόγραμμα 2.195.000.000.000Σύνολο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.975.603.000.000.
Άρθρο 2
1.  
    Τα έσοδα και τα έξοδα των παρακάτω Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1999 ορίζονται σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες και είναι συνολικά κατά Ταμείο και Υπηρεσία ως ακολούθως: ΈσοδαΈξοδα 1)Ταμείο Εθνικής Αμυνας. . . . . . . . . . . . . . . . .Δρχ. 3.408.517.000 3.408.517.0002)Ταμείο Εθνικού Στόλου. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600.000.000 1.600.000.0003)Ταμείο Αεροπορικής Αμυνας. . . . . . . . . . . . . . 450.000.000 450.000.0004)Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. . . . . . . . . . . . . . . . 414.322.000.000 414.322.000.0005)Εθνικά Κληροδοτήματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.798.574.000 5.798.574.000β) Υπηρεσία Κρατικών Λαχείων. . . . . . . . . . . . . . 148.780.000.000148.780.000 000 7)Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.580.000.000 10.580.000.0008)Κεφαλαία Σποροπαραγωγής (Α Παράρτημα Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.921.500.000 2.921.500.0009) Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων(Β Παράρτημα Κ. Τ. Γ.Κ.Δ.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.109.500.000 1.109.500.00010) Ειδικός Λογαριασμός Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.101.053.000.000 1.101.053.000.00011) Λογαριασμός Πετρελαιοειδών. . . . . . . . . . . . . 17.949.000.00027.500.000.000 Σύνολο. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.707.972.091.000 1.717.523.091.000Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία