ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2682

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-08

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-08

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Έννοια όρων"
1.  
  Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) Κοινοτικά οχήματα: Τα αυτοκίνητα οχήματα και οι μοτοσικλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης Ε.Ο.Κ. και αποστέλλονται ή μεταφέρονται στο εσωτερικό της χώρας από τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). β) Αποστολή ή μεταφορά: Κάθε αποστολή ή μεταφορά που αρχίζει σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. και καταλήγει στο εσωτερικό της χώρας. Η έννοια της μεταφοράς περιλαμβάνει και τα οχήματα που μεταφέρονται αυτοδύναμα. γ) Πρόσωπο: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα χωρίς όμως να αποτελεί νομικό πρόσωπο. δ) Πρόσωπο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει τη συνήθη κατοικία του ή την έδρα του, αντίστοιχα , στο εσωτερικό της χώρας. ε) Συνήθης κατοικία: Ο τόπος διαμονής ενός προσώπου, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Δ. 247/13/1.3 1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/1989 (ΦΕΚ 90 Α). στ) Πρώτος τόπος προορισμού: Ο τόπος της πρώτης εκφόρτωσης στο εσωτερικό της χώρας. ζ) Εγκεκριμένος αποθηκευτής οχημάτων: Το πρόσωπο που έχει λάβει άδεια από την αρμόδια τελωνειακή αρχή να κατέχει, να παραλαμβάνει ή να αποστέλλει, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, κοινοτικά οχήματα που υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης και βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη υπό καθεστώς αναστολής. η) Φορολογική αποθήκη οχημάτων: Κάθε τόπος όπου κατέχονται, παραλαμβάνονται ή αποστέλλονται, από εγκεκριμένο αποθηκευτή, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, κοινοτικά οχήματα που τελούν υπό καθεστώς αναστολής είσπραξης του τέλους ταξινόμησης και του φόρου προστιθέμενης αξίας.
Άρθρο 2
1.  
  Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός Ε.Ο.Κ. αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 ΕΕL 256 της 7.9.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος και του άρθρου 4 του ν. 1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α), όπως ισχύουν.
2.  
  Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:
 1. Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ. ή μεταγενέστερης:
 2. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 16%Από 901 - 1.400 33%Από 1.401 - 1.600 45%Από 1.601 - 1.800 54%Από 1.801 - 2.000 76%Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 128%.
 3. Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 91/441/Ε.Ο.Κ.:
 4. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 37%Από 901 - 1.400 65%Από 1.401 - 1.600 90%Από 1.601 - 1.800 95%Από 1.801 - 2.000 140%Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 230%.
 5. Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 89/458/Ε.Ο.Κ. και 88/76/ Ε.Ο.Κ.:
 6. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 61% Από 901-1.400 120% Από 1.401-1.600 - 190% Από 1.601-1.800 - 220% Από 1.801-2.000 · - 365% Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 540%.
 7. Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:
 8. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 93% Από 901-1.400 - 160% Από 1.401-1.600 - 255% Από 1.601-1.800 · 255% Από 1.801-2.000 · · 450% Από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 560%.
3.  
  Για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, αντίστοιχης με τις περιπτώσεις α, β, γ και δ της προηγούμενης παραγράφου, αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας, οι κατά περίπτωση συντελεστές τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
4.  
  Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και για αυτοκίνητα τύπου JΕΕΡ της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
5.  
 1. ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα, με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τι., ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ. ή μεταγενέστερης δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.
6.  
  Σε περίπτωση έκδοσης νέας Κοινοτικής Οδηγίας με νέες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές ρύπων, από το χρόνο έναρξης εφαρμογής των αναγκαίων εθνικών μέτρων εναρμόνισης προς αυτήν, για αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές αυτές θα εφαρμόζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για τα αυτοκίνητα της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ. και 91/441/ Ε.Ο.Κ. θα εφαρμόζονται οι συντελεστές των περιπτώσεων β και γ αντίστοιχα.
7.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των αυτοκίνητων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των προδιαγραφών από πλευράς αντιρρύπανσης που πληρούν σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2, για την υπαγωγή τους στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 3 "Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης"
1.  
  Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12/Ε.Κ ή μεταγενέστερης, ανεξάρτητα από το καύσιμο που χρησιμοποιούν, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν ως δημόσιας χρήσης, καταβάλλεται το δεκατρία τοις εκατό (13%) του τέλους ταξινόμησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου για τα όμοια αντιρρυπαντικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
2.  
  Για τα αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 91/441/Ε.Ο Κ. και παλαιοτέρων ή είναι συμβατικής τεχνολογίας καταβάλλεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους ταξινόμησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου για όμοια αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης.
3.  
  Προκειμένου για επιβατικά αυτοκίνητα που λειτουργούν με πετρελαιοκινητήρα και προορίζονται να τεθούν σε κυκλοφορία ως δημόσιας χρήσης, η επιβάρυνση από το τέλος ταξινόμησης των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το εκατό τοις εκατό (100%) της φορολογητέας αξίας, που διαμορφώνεται σε κάθε περίπτωση
4.  
  Τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης πριν παρέλθει πενταετία από τον τελωνισμό τους, υπόκεινται στην καταβολή της διαφοράς μεταξύ των μειωμένων φόρων που κατέβαλαν και εκείνων που ισχύουν κατά το χρόνο του τελωνισμού τους ως ιδιωτικής χρήσης και με βάση τα φορολογικά στοιχεία που διαμορφώνονται κατά τον ίδιο χρόνο. Η παραπάνω διαφορά μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) μετά την παρέλευση πενταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση δεκαετίας από τον τελωνισμό τους ως δημοσίας χρήσης. Μετά την παρέλευση δεκαετίας δεν οφείλεται διαφορά τέλους, αλλά καταβάλλεται ποσό ίσο με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που ισχύουν κατά το χρόνο ταξινόμησής τους ως ιδιωτικής χρήσης.
5.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που παραλήφθηκαν με τα προηγούμενα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα
Άρθρο 4
1.  
  Τα φορτηγά αυτοκίνητα πλην τύπου JΕΕΡ και οι βάσεις τους, της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/542/Ε.Ο.Κ. φάση Β ή 96/69/Ε.Κ. ή μεταγενέστερων, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως εξής:.
 1. Φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους πάνω από 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 6%
 2. Ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους, ανεξάρτητα κυλινδρισμού, ποσοστό 11%
 3. Κλειστά φορτηγά αυτοκίνητα μικτού βάρους μέχρι και 3,5 τόνους:
 4. ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά 9% Από 901 - 1.400 - - 16% Από 1.401-1.800 - - 20% Από 1.801 - 2.000 - - 25% Από 2.001 κυβικά εκατοστά και πάνω 30%.
 5. Μεταχειρισμένες βάσεις των φορτηγών των προηγούμενων περιπτώσεων έξι τοις εκατό (6%) για την περίπτωση α και έντεκα τοις εκατό (11%) για τις περιπτώσεις β και γ
 6. Οι συντελεστές των προηγούμενων περιπτώσεων α έως και δ προσαυξάνονται κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) προκειμένου για αυτοκίνητα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των παραπάνω Οδηγιών
2.  
  Προκειμένου για κλειστά φορτηγά που προέρχονται από μετατροπή επιβατικών αυτοκινήτων, τα αναφερόμενα στην περίπτωση γ΄ της προηγούμενης παραγράφου ποσοστά τέλους τριπλασιάζονται και υπολογίζονται επί της φορολογητέας αξίας, όπως αυτή διαμορφώνεται για τα επιβατικά
3.  
  Για τα φορτηγά αυτοκίνητα με μόνιμο κλειστό αμάξωμα ωφέλιμου φορτίου μέχρι ένα (1) τόνο, τα οποία τίθενται πρώτη φορά σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, οι προβλεπόμενοι στην περίπτωση γ της παραγράφου 1 συντελεστές τέλους ταξινόμησης, καθώς και εκείνοι της προηγούμενης παραγράφου, αυξάνονται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες για τα μέχρι και 1.200 κυβικά εκατοστά, κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες για τα πάνω από 1.200 μέχρι και 1.800 κυβικά εκατοστά και κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες για τα πάνω από 1.800 κυβικά εκατοστά.
4.  
  Για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των αυτοκινήτων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
 1. Την πράγματι πληρωθείσα η πληρωτέα αξία για τα καινούργια αυτοκίνητα.
 2. Για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα στοιχεία που η υπηρεσία αυτή διαθέτει.
 3. Η τεκμαρτή αυτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς).
 4. Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται
 5. Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται τα οχήματα, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας
5.  
  Τα ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα που διασκευάζονται σε κλειστά, κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 2443/1996 (ΦΕΚ 265 Α) υποβάλλονται, αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από το ν. 1573/1985, σε τέλος ταξινόμησης, το ύψος του οποίου ορίζεται ως εξής: Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 901-1.400 κυβ. εκατοστά 250.000 δραχμές. Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.401-1.800 κυβ. εκατοστά 350.000 δραχμές. Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 1.801-2.000 κυβ. εκατοστά 500.000 δραχμές. Για τα κυλινδρισμού κινητήρα από 2.001 κυβ. εκατοστά και πάνω 800.000 δραχμές.
6.  
  Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων του άρθρου αυτού ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ο έλεγχος της κανονικότητας των αναγραφόμενων τιμών επί των τιμοκαταλόγων των φορτηγών αυτοκινήτων και των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων, καθώς και ο προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας των εγχωρίως παραγομένων, υπάγεται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του παρόντος.
Άρθρο 5
1.  
  Οι μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα 51 κυβικών εκατοστών και πάνω, της δασμολογικής κλάσης 87.11 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως: ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ Από 51 μέχρι 125 κυβικά εκατοστά 2% Από 126 μέχρι 249 3% Από 250 μέχρι 900 13% Από 901 μέχρι 1.400 20% Από 1.401 μέχρι 1.600 26% Από 1.601 μέχρι 1.800 - · 30% Από 1.801 κυβικά εκατοστά και πάνω 40%.
2.  
  Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους της προηγούμενης παραγράφου διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
 1. Την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα αξία για τις καινούργιες μοτοσικλέτες.
 2. Για τις μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες λαμβάνεται υπόψη η τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου τύπου μοτοσικλέτας κατά το χρόνο κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά, αφού η τιμή αυτή μειωθεί λόγω φθοράς από συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:
 3. Από1 και μέχρι 2 έτη 14%Πάνω από 2 μέχρι και 3 έτη 21%Πάνω από 3 μέχρι και 4 έτη 25%Πάνω από 4 μέχρι και 5 έτη 32%Πάνω από 5 μέχρι και 6 έτη 35%Πάνω από 6 μέχρι και 7 έτη 39%Πάνω από 7 μέχρι και 8 έτη 42%Πάνω από 8 έτη 46%Η τεκμαρτή αξία δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας.
 4. Στην περίπτωση που στην αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών δεν έχουν κατατεθεί τιμοκατάλογοι από τους επίσημους διανομείς, η υπηρεσία αυτή καθορίζει την τιμή αγοράς με βάση τα στοιχεία που διαθέτει.
 5. Τους εισαγωγικούς δασμούς που πράγματι καταβάλλονται
 6. Τα παρεπόμενα έξοδα με τα οποία επιβαρύνονται οι μοτοσικλέτες, όπως έξοδα προμήθειας, μεσιτείας, τόκων, φόρτωσης, εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας
Άρθρο 6
1.  
  Αυτοκίνητα οχήματα, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2367/1953 (ΦΕΚ 82 Α), με εξαίρεση εκείνα που αναφέρονται στα άρθρα 2. 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους.
2.  
  Τα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Ο.Δ.Δ.Υ. μεταχειρισμένα αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία ως ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης ίσο προς τα κατά περίπτωση τέλη κυκλοφορίας ενός έτους.
Άρθρο 7
1.  
  Η φορολογητέα αξία για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης των επιβατικών αυτοκινήτων διαμορφώνεται από την άθροιση των παρακάτω στοιχείων:
 1. Την τιμή χονδρικής πώλησης από τον κατασκευαστή οίκο του αυτοκινήτου, όπως αυτή εμφανίζεται στους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους διανομείς αυτοκινήτων, όπως αυτοί προσδιορίζονται από τον Κανονισμό (ΕΚ.) αριθ. 1475/1995 της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 1995 (ΕΕL 145/1995).
 2. Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη η κατά τα παραπάνω τιμή χονδρικής πώλησης του αντίστοιχου επιβατικού αυτοκινήτου κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη διεθνή αγορά, αφού αυτή μειωθεί, λόγω φθοράς από τη συνήθη χρήση ή άλλη αιτία, με βάση τα παρακάτω ποσοστά μείωσης:
 3. 1 μέχρι και 2 έτη 14%2 μέχρι και 3 έτη 21%4 έτη 28%5 έτη 34%6 έτη 40%7 έτη 46%8 έτη 52%9 έτη 57%9 · 10 έτη 62%έτη 67%.
 4. Τα έξοδα ασφάλισης και μεταφοράς του αυτοκινήτου στη χώρα.
 5. Η κατά τα πιο πάνω τιμή χονδρικής πώλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη της πράγματι πληρωθείσας ή πληρωτέας αξίας (τιμή αγοράς).
2.  
  Όταν τα στοιχεία διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας επιβολής του τέλους ταξινόμησης των οχημάτων των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους, για τον προσδιορισμό της αξίας αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία του νομίσματος αυτού προς τη δραχμή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 168 μέχρι και 172 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 2454/1993.
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα απαραίτητα ή πρόσφορα, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ή του κυλινδρισμού του κινητήρα των επιβατικών αυτοκινήτων, δικαιολογητικά στοιχεία, καθώς και η αναγκαία διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση συνιστάται ειδική επιτροπή για τον έλεγχο της κανονικότητας των αναγραφόμενων τιμών επί των τιμοκαταλόγων των επίσημων διανομέων αυτοκινήτων, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων. Από την ίδια επιτροπή προσδιορίζεται και η φορολογητέα αξία των εγχωρίως παραγόμενων αυτοκινήτων.
Άρθρο 8
1.  
  Ο κυλινδρισμός του κινητήρα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5 και 6 του παρόντος νόμου, δεν μπορεί να είναι κατώτερος εκείνου που καθορίζεται από το εργοστάσιο κατασκευής και περιλαμβάνεται στα διεθνή έντυπα τεχνικών προδιαγραφών για το συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου
2.  
  Σε περίπτωση αντικατάστασης κινητήρα αυτοκινήτου με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού, εφόσον η αντικατάσταση λαμβάνει χώρα εντός τριετίας από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας, το τέλος ταξινόμησης επανυπολογίζεται με βάση τον κυλινδρισμό του νέου κινητήρα και καταβάλλεται η διαφορά κατά την έκδοση της νέας άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας αυτής Αν αντικατασταθεί ο κινητήρας αυτοκινήτου προσώπων που απαλλάχτηκαν από το τέλος ταξινόμησης με κινητήρα μεγαλύτερου κυλινδρισμού από το όριο που προβλέπεται για την απαλλαγή, ανεξάρτητα από το χρόνο αντικατάστασης, καταβάλλεται ολόκληρο το τέλος ταξινόμησης με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της νέας άδειας κυκλοφορίας. Όσοι προβαίνουν σε αντικατάσταση κινητήρα αυτοκινήτου τους προκειμένου να τους εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας, οφείλουν να προσκομίσουν στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή τα σχετικά φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για την αγορά ή τοποθέτηση του κινητήρα.
Άρθρο 9 "Χρόνος γένεσης υποχρέωσης καταβολής του τέλους ταξινόμησης και απαιτητό αυτού"
1.  
  Η υποχρέωση καταβολής του τέλους ταξινόμησης γεννάται: - Για τα κοινοτικά οχήματα και για τα προερχόμενα από τρίτες χώρες κατά την είσοδό τους στο εσωτερικό της χώρας. - Για τα εγχωρίως παραγόμενα με την ολοκλήρωση της παραγωγής του οχήματος. Προκειμένου για οχήματα που παράγονται υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης κατά την έξοδο από το καθεστώς αυτό.
2.  
  Το τέλος ταξινόμησης καθίσταται απαιτητό και καταβάλλεται πριν τη θέση των οχημάτων σε κυκλοφορία και για τα οχήματα των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος, το αργότερο: - Για τα μεταφερόμενα ή αποστελλόμενα από τα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που γεννήθηκε η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού. Εφόσον υποβληθεί πριν από την ημέρα αυτήν, η ειδική δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, το τέλος καθίσταται απαιτητό την ημερομηνία αποδοχής της ειδικής δήλωσης. - Για τα εισαγόμενα οχήματα, τη 15η ημέρα από τη θέση αυτών σε ανάλωση ή την ημερομηνία αποδοχής του σχετικού παραστατικού της παραγράφου 3 του άρθρου 11, εφόσον αυτό κατατεθεί νωρίτερα. - Για τα εγχωρίως παραγόμενα, κατά το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση καταβολής του τέλους αυτού.
3.  
  Όταν τα οχήματα τίθενται σε ένα από τα καθεστώτα αναστολής του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή στα τελωνειακά ανασταλτικά καθεστώτα του άρθρου 84 παράγραφος 1 στοιχείο α του Καν. 2913/1992, το τέλος ταξινόμησης και ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) καθίστανται απαιτητοί κατά την έξοδο των οχημάτων. έστω και αντικανονικά από τα καθεστώτα αυτά. Η θέση των οχημάτων οτα καθεστώτα αυτά θα πρέπει να γίνει πριν το τέλος ταξινόμησης καταστεί απαιτητό, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
Άρθρο 10 "Μεταφορά, αποστολή, άφιξη οχημάτων από τα λοιπά Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
1.  
  Τα κοινοτικά οχήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2, 3, 4 και 5 του παρόντος νόμου, κατά την άφιξή τους στον πρώτο τόπο προορισμού, δηλώνονται αμέσως στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή. Αν μεσολαβεί αργια, η δήλωση γίνεται την πρώτη εργάσιμη ημέρα. Υπόχρεοι στη δήλωση αυτήν είναι ο ιδιοκτήτης ή ο παραλήπτης των οχημάτων ή ο νόμιμος αντιπροοωπός τους ή το πρόσωπο στην κατοχή του οποίου τίθενται τα οχήματα.
2.  
  Όταν τα παραπάνω οχήματα μεταφέρονται αυτοδύναμα στο εσωτερικό της χώρας, δηλώνονται αμέσως από το πρόσωπο που πραγματοποίησε την είσοδο αυτήν στην πλησιέστερη Τελωνειακή Αρχή
3.  
  Η Τελωνειακή Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζει την αναγκαία προθεσμία για τη μεταφορά του οχήματος στον τόπο του δηλωθέντος τελικού προορισμού
4.  
  Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους δήλωση δεν υποβάλλεται όταν τα κοινοτικά οχήματα εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου
5.  
  Τα κοινοτικά οχήματα δύναται, πριν από τη βεβαίωση του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης, να επαναποστέλλονται στα λοιπά Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να εξάγονται σε τρίτες χώρες
6.  
  Η υποχρέωση υποβολής της προβλεπόμενης, από τις παραπάνω παραγράφους, δήλωσης άφιξης για τις μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από 51 μέχρι και 249 κυβικά εκατοστά, αρχίζει ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
7.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 11 "Βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης οχημάτων - Πιστοποιητικά ταξινόμησης"
1.  
  Υπόχρεος στην καταβολή του τέλους ταξινόμησης είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του
2.  
  Για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και του φόρου προστιθέμενης αξίας ή για τη χορήγηση οριστικής απαλλαγής κοινοτικών οχημάτων, υποβάλλεται στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή ειδική δήλωση μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία το τέλος καθίσταται απαιτητό και οπωσδήποτε πριν από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας. Για τα οχήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 η ειδική δήλωση υποβάλλεται κατά την έξοδο αυτών από τα ανασταλτικά καθεστώτα. Με την ειδική δήλωση, που αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου, συνεισπράττεται και ο οφειλόμενος φόρος προστιθέμενης αξίας.
3.  
  Η βεβαίωση και η είσπραξη του τέλους ταξινόμησης ή η χορήγηση οριστικής απαλλαγής από αυτό, των οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες, γίνεται:
 1. Όταν το τέλος καταβληθεί κατά το χρόνο θέσης σε ανάλωση, επί του ίδιου παραστατικού που χρησιμοποιείται για τη βεβαίωση και είσπραξη των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων εισαγωγής
 2. Όταν το τέλος καταβληθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, επί της ειδικής δήλωσης που προβλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο.
 3. Η ειδική δήλωση θα υποβάλλεται στην Τελωνειακή Αρχή στην οποία έγινε η θέση σε ανάλωση του οχήματος και θα συσχετίζεται με το παραστατικό θέσης σε ανάλωση που μέχρι τότε θα παραμένει σε εκκρεμότητα.
 4. Όταν τα οχήματα έχουν υπαχθεί σε τελωνειακό ανασταλτικό καθεστώς επί του παραστατικού με το οποίο τίθενται σε ανάλωση
4.  
  Οι συντελεστές, που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και εφόσον το όχημα είναι κοινοτικό και του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι εκείνοι που ισχύουν κατά το χρόνο που το τέλος καθίσταται απαιτητό Αν μειωθούν οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης ή και του φόρου προστιθέμενης αξίας, μετά την υποβολή του παραστατικού βεβαίωσης και είσπραξης και πριν από την έκδοση του αποδεικτικού είσπραξης, εφαρμόζεται ο ευνοϊκότερος για τον υπόχρεο συντελεστής. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται, στην περίπτωση που το αποδεικτικό είσπραξης δεν εκδόθηκε για λόγους που αποκλειστικά βαρύνουν τον υπόχρεο. Αν δεν υποβληθεί η δήλωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 και εφόσον οι Τελωνειακές Αρχές αδυνατούν να προσδιορίσουν το χρόνο κατά τον οποίο το τέλος κατέστη απαιτητό, οι συντελεστές, που λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και του φόρου προστιθέμενης αξίας, είναι αυτοί που ισχύουν κατά την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης.
5.  
  Μετά την είσπραξη του τέλους ταξινόμησης και των λοιπών επιβαρύνσεων ή τη νόμιμη οριστική απαλλαγή από αυτά εκδίδονται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή αποδεικτικό είσπραξης και πιστοποιητικό ταξινόμησης ή τελωνισμού του οχήματος
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της ειδικής δήλωσης, του αποδεικτικού είσπραξης και του πιστοποιητικού ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 12 "Βεβαίωση και είσπραξη εκ των υστέρων Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων"
1.  
  Οι διατάξεις των άρθρων 14 και 57 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τις επιβαρύνσεις των κοινοτικών οχημάτων.
Άρθρο 13
1.  
  Τα αυτοκίνητα οχήματα που παραλαμβάνονται από τις Ιερές Μονές του Αγίου Όρους απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης, εφόσον έχει προηγηθεί έγκριση της Ιεράς Κοινότητας για την απόκτησή τους
2.  
  Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος επιβατικών αυτοκινήτων, θα παρέχεται, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης
3.  
  Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται πλήρης απαλλαγή μόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα παρέχεται, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ως ακολούθως:
 1. Για επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα και μοτοσικλέτες ποσοστό 80% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης
 2. Για φορτηγά αυτοκίνητα ποσοστό 90% του προβλεπόμενου κατά περίπτωση τέλους ταξινόμησης
4.  
  Όπου από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται απαλλαγή από τα δύο τρίτα (2/3) του ειδικού φόρου κατανάλωσης επιβατικών αυτοκινήτων, θα παρέχεται, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις, απαλλαγή από το 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης
5.  
  Οι παραπάνω απαλλαγές από το τέλος ταξινόμησης θα παρέχονται και στα κοινοτικά ή στα παραγόμενα στο εσωτερικό της χώρας αυτοκίνητα οχήματα, με τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος για αυτοκίνητα οχήματα που εισάγονται από τρίτες χώρες
6.  
  Για τα αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί ατελώς και αποδεσμεύονται από το καθεστώς της ατέλειας, πριν από την παρέλευση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, το τέλος ταξινόμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21, υπολογίζεται με βάση τα φορολογικά στοιχεία και τους συντελεστές φορολογίας που ισχύουν για τα αυτοκίνητα αυτά κατά το χρόνο της αποδέσμευσης
7.  
  Κατ εξαίρεση των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, τα επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί με βάση τις διατάξεις ατέλειας που ισχύουν για τους ανάπηρους πολίτες και τους πολύτεκνους γονείς και συνεπεία θανάτου αυτών, περιέρχονται στους κληρονόμους των ανωτέρω προσώπων, υποβάλλονται σε τόσα δέκατα του 100% ή του 50%, αντίστοιχα, του τέλους ταξινόμησης όσα είναι και τα εξάμηνα που υπολείπονται για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος, του κλάσματος του εξαμήνου θεωρουμένου ως ολόκληρο εξάμηνο. Το τέλος ταξινόμησης θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 2.
8.  
  Επιβατικά αυτοκίνητα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί ατελώς με τις διατάξεις των αναπήρων και ζητείται η αποδέσμευσή τους από το καθεστώς της ατέλειας μετά την παρέλευση πενταετίας, υποβάλλονται στο 30% του τέλους ταξινόμησης, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 2.
Άρθρο 14 "Καθεστώτα αναστολής και προσωρινής απαλλαγής οχημάτων"
1.  
  Τα κοινοτικά οχήματα δύνανται να τίθενται σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και για το χρονικό διάστημα που παραμένουν στο καθεστώς αυτό τελούν σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
2.  
  Τα κοινοτικά οχήματα δύνανται να παραμένουν προσωρινά στο εσωτερικό της χώρας χωρίς να απαιτείται η καταβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. Για τη χορήγηση της προσωρινής αυτής απαλλαγής από την καταβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. εφαρμόζονται ανάλογα οι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με τον όρο της επανεξαγωγής για τα οχήματα τρίτων χωρών που εισάγονται προσωρινά στη χώρα.
3.  
  Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 (ΦΕΚ 144 Α) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα κοινοτικά επιβατικά αυτοκίνητα με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 4 Όπου από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του τελωνειακού καθεστώτος της προσωρινής εισαγωγής με τον όρο της επανεξαγωγής παρέχεται απαλλαγή από δασμούς και φόρους στα αυτοκίνητα οχήματα, λόγω υπαγωγής τους στο παραπάνω καθεστώς, θα παρέχεται απαλλαγή και από το τέλος ταξινόμησης, για όσο διάστημα τα οχήματα παραμένουν στο καθεστώς αυτό.
Άρθρο 15
1.  
  Για τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών απαιτείται άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η οποία παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
2.  
  Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ασκούν εποπτεία και έλεγχο στις φορολογικές αποθήκες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
3.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται:
 1. Οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγείται η άδεια λειτουργίας των φορολογικών αποθηκών
 2. Η διαδικασία παραλαβής ή αποστολής των οχημάτων από τις φορολογικές αποθήκες
 3. Οι όροι αποθήκευσης και λογιστικής διαχείρισης των οχημάτων
 4. Ο τρόπος παρακολούθησης των οχημάτων και της άσκησης του ελέγχου αυτών
 5. Ο χρόνος διάρκειας της λειτουργίας των αποθηκών αυτών και οι λόγοι ανάκλησης της άδειας αυτής πριν από το χρόνο λήξης
 6. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
Άρθρο 16 "Αναγνώριση εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων"
1.  
  Για το χαρακτηρισμό προσώπου ως εγκεκριμένου αποθηκευτή απαιτείται άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, η οποία παρέχεται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
2.  
  Για να παρασχεθεί η άδεια της προηγούμενης παραγράφου το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο πρέπει:
 1. Να παραλαμβάνει, να κατέχει ή να αποστέλλει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του κοινοτικά οχήματα που τελούν σε αναστολή καταβολής του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, εφόσον βρίσκονται σε φορολογική αποθήκη.
 2. Να μην έχει διαπράξει σοβαρές καθ υποτροπή παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας
3.  
  Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής: α) Υποχρεούται: - Να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές του τον προβλεπόμενο για φορολογικούς σκοπούς αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). - Να τηρεί λογιστικά βιβλία των αποθεμάτων ή κινήσεων των οχημάτων ανά αποθήκη. - Να επιδεικνύει τα οχήματα σε κάθε ζήτηση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής. - Να δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο. - Να παρέχει εγγύηση για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. - Να συμμορφώνεται με άλλες υποχρεώσεις, που επιβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών και η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. - Να διαθέτει εντός των αποθηκών και αδαπάνως για το Δημόσιο, κατάλληλο και ασφαλή στεγασμένο χώρο για την εγκατάσταση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής προς διενέργεια των κατά περίπτωση απαιτούμενων εργασιών και διατυπώσεων. - Να ενημερώνει την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για οποιαδήποτε μεταβολή των δεδομένων που έχουν ληφθεί υπόψη για τη χορήγηση της άδειας και να παρέχει τα επιβαλλόμενα από αυτήν πρόσθετα διασφαλιστικά μέτρα.
 1. Επέχει ευθύνη έναντι του Δημοσίου για τις επιβαρύνσεις που αναλογούν στα οχήματα
 2. Ευθύνεται επίσης αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για τις πράξεις των αποθηκαρίων των αποθηκών αυτών σε περίπτωση καταλογισμού τους από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή
4.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι οροί και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 17 "Περιορισμοί στην κατοχή και κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων"
1.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14, πρόσωπα εγκατεστημένα στο εσωτερικό της χώρας δεν επιτρέπεται να κατέχουν πέρα από την προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 11 προθεσμία ή να κυκλοφορούν πέρα από την προθεσμία της παρ 3 του άρθρου 10, κοινοτικά οχήματα χωρίς την καταβολή του τέλους ταξινόμισης.
2.  
  Δ. επιτρέπεται η μετακίνηση των παραπάνω οχημάτων από τον πρώτο τόπο προορισμού οε άλλον, χωρίς προηγούμενη άδεια της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής.
3.  
  Οι μετά την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής περιορισμοί και οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των περιορισμών αυτών, που προβλέπονται από τις διατάξεις που παρέχουν απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες οχήματα, θα εφαρμόζονται ανάλογα και στα κοινοτικά οχήματα για τα οποία παρασχέθηκε οριστική απαλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 13. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής αντί της ημερομηνίας αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποδοχής της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 11.
4.  
  Οχήματα ιδιωτικής χρήσης, που φέρουν άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλου Κράτους-Μέλους της Κοινότητας ή τρίτης χώρας και πρόκειται να τεθούν στο καθεστώς της παρ 2 του άρθρου 14 του παρόντος ή σε τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, δεν επιτρέπεται να παραμένουν ή και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, πέραν από την ημερομηνία ισχύος της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας
Άρθρο 18 "Α. Κοινοτικά οχήματα"
1.  
  Η κατοχή ή η κυκλοφορία κοινοτικών οχημάτων από πρόσωπα εγκαταστημένα στην Ελλάδα, χωρίς να έχει τηρηθεί καμία από τις διατυπώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 του παρόντος νόμου αποτελεί λαθρεμπορία και εφαρμόζονται οι σχετικές περί λαθρεμπορίας διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 1165/1918, ΦΕΚ 73 Α). Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε έξι (6) μήνες από την οριστικοποίηση της καταλογιστικής πράξης επιβολής των προστίμων, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγράφεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των προστίμων που επιβλήθηκαν. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο Α4 του παρόντος άρθρου.
2.  
  Η κατοχή ή κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ανάλωση, χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόμενου τέλους ταξινόμησης, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που το τέλος κατέστη απαιτητό, χωρίς ο υπόχρεος να προσέλθει στην τελωνειακή αρχή για τη νόμιμη τακτοποίηση του οχήματος, αποτελεί λαθρεμπορία και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Τελωνειακού Κώδικα
3.  
  Οι διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων και λαθρεμπορίας του ν. 1165/1918 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ή παραποίησης των κατατιθεμένων παραστατικών, από τα οποία προσδιορίζεται το έτος πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων ή η αντιρρυπαντική τεχνολογία αυτών, με αποτέλεσμα τη μη είσπραξη ή την είσπραξη μειωμένου τέλους ταξινόμησης. Στις περιπτώσεις αυτές επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου Α4 του παρόντος άρθρου Αν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίζει στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται η ημερομηνία άφιξης του οχήματος στη χώρα αντί του προστίμου της περίπτωσης δ της παραγράφου Α4 του παρόντος άρθρου θα επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών.
4.  
  Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 11 ή εκπρόθεσμη αποστολή σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαγωγή, εγκατάλειψη, καταστροφή, του οχήματος, επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης το πρόστιμο που προβλέπεται από την περίπτωση δ της παραπάνω παραγράφου Α4.
 1. Για τη μη υποβολή της δήλωσης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) δραχμών για κάθε όχημα.
 2. Για την κυκλοφορία του οχήματος πέραν της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 10 πρόστιμο πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) δραχμών, το οποίο μειώνεται στο ένα πέμπτο (1/5), αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι δικαιούχος οριστικής απαλλαγής βάσει των διατάξεων του άρθρου 13.
 3. Για τη μη τήρηση των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου 17 πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών για κάθε όχημα.
 4. Για την εκπρόθεσμη υποβολή της ειδικής δήλωσης της παρ. 2 του άρθρου 11, την εκπρόθεσμη επαναποστολή ή εξαγωγή ή εγκατάλειψη ή καταστροφή ή ακινητοποίηση του οχήματος, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης ως εξής:
 5. Επιβατικά αυτοκίνητα και τύπου JΕΕΡ:
 6. - Για τα μέχρι 1600 κυβικά εκατοστά δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. - Για τα από 1601 κυβικά εκατοστά και άνω είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.
 7. Φορτηγά αυτοκίνητα ανεξάρτητα κυλινδρισμού, δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές.
 8. Μοτοσικλέτες ανεξάρτητα κυλινδρισμού, πέντε χιλιάδες (5.000) δραχμές.
 9. Για τη μη τήρηση της προϋπόθεσης της παραγράφου 4 του άρθρου 17 ή την υπέρβαση της προθεσμίας παραμονής ή κυκλοφορίας του οχήματος που είναι εφοδιασμένο με άδεια κυκλοφορίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 20 πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών για κάθε ημέρα μετά τη λήξη της προσωρινού τύπου άδειας κυκλοφορίας. στ) Για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξινόμησης το οποίο αφορά ειδική δήλωση της παρ. 2 του άρθρου 11 που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, πρόστιμο για κάθε ημέρα καθυστέρησης, όπως αυτό ορίζεται στην πιο πάνω περίπτωση δ.
 10. Το πρόστιμο αυτό δεν επιβάλλεται όταν η εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξινόμησης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του παραλήπτη του οχήματος.
 11. Όταν το όχημα που κυκλοφορεί στη χώρα, κατ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 14, οδηγείται από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο, πρόστιμο διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών, εφόσον το δικαιούχο πρόσωπο βρισκόταν στη χώρα κατά το χρόνο που συντελέστηκε η παράβαση.
 12. Η οδήγηση του παραπάνω οχήματος από άλλο μη δικαιούχο πρόσωπο συνιστά έξοδο του οχήματος από το καθεστώς της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, αν κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση το δικαιούχο πρόσωπο δεν βρίσκεται στη χώρα και εφαρμόζονται κατά του μη δικαιούχου προσώπου οι διατάξεις της παραγράφου Α1 του παρόντος άρθρου.
5.  
  Για την εκπρόθεσμη καταβολή του τέλους ταξινόμησης, το οποίο αφορά ειδική δήλωση της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου 11 που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, επιβάλλεται για κάθε ημέρα καθυστέρησης το πρόστιμο που προβλέπεται από την περίπτωση δ της παραπάνω παραγράφου Α4. Β. Οχήματα Τρίτων Χωρών. Γ. Οχήματα Κοινοτικών και Τρίτων Χωρών.
6.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα μέτρα ελέγχου στο εσωτερικό της χώρας που κρίνονται αναγκαία για την ορθή εφαρμογή του παρόντος νόμου
Άρθρο 19
1.  
  Εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή καταστροφή οχημάτων Οι διατάξεις των άρθρων 31 και 36 του Τελωνειακού Κώδικα εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εγκατάλειψης ή καταστροφής κοινοτικών οχημάτων ή οχημάτων που έχουν τεθεί σε ανάλωση χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του τέλους ταξινόμησης
Άρθρο 20
1.  
  Οχήματα ιδιωτικής χρήσης, που τίθενται στο καθεστώς της παρ. 2 του άρθρου 14 του παρόντος ή σε τελωνειακό καθεστώς προσωρινής εισαγωγής και φέρουν άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλου κράτους, επιτρέπεται και μετά τη λήξη ισχύος της άδειας αυτής να παραμένουν και να κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας, στο πλαίσιο των ίδιων καθεστώτων, εφόσον εφοδιάζονται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας με ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.
2.  
  Ελληνική άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου μπορεί να χορηγείται σε οχήματα που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής επιβολής δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, καθώς και σε ανάριθμα οχήματα, εφόσον προορίζονται να εξαχθούν ή μεταφερθούν αυτοδυνάμως εκτός της χώρας
3.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος των ελληνικών προσωρινών αδειών κυκλοφορίας, ο τύπος και το σχήμα των πινακίδων, το αντίτιμο της διάθεσης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
Άρθρο 21 "Φορολογική μεταχείριση μεταβιβαζόμενων αυτοκινήτων μετοικούντων"
1.  
  Ιδιωτικής χρήσης επιβατικά αυτοκίνητα ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα που παραλαμβάνονται ή έχουν παραληφθεί από 1.3.1988, με τις απαλλαγές που προβλέπονται από τις διατάξεις των ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Β ή Η της Δ.245/1988 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία κυρώθηκε με το ν. 1839/1989, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται στο εξής από το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο, μετά την παρέλευση της ετήσιας περιοριστικής προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 της Δ.245/1988 Α Υ.Ο μόνο ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσοστό του τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων, ανάλογα με το διάστημα που έχει παρέλθει από την ημερομηνία αποδοχής του παραστατικού εισαγωγής του αυτοκινήτου μέχρι την καταβολή του ποσοστού αυτού, ως ακολούθως:.
 1. Από 1 μέχρι 2 έτη καταβάλλεται το 50% β. Από 2 μέχρι 3 έτη καταβάλλεται το 40% γ. Από 3 μέχρι 4 έτη καταβάλλεται το 30% δ. Από 4 μέχρι 5 έτη καταβάλλεται το 20% ε. Από 5 έτη και άνω χωρίς καταβολή.
2.  
  Το ποσοστό που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο υπολογίζεται επί του ποσού του τέλους ταξινόμησης που αναλογεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο, με βάση τους συντελεστές που ορίζονται στην περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου και τη φορολογητέα αξία του αυτοκινήτου που έχει διαμορφωθεί σε δραχμές κατά την παράδοση του αυτοκινήτου με τις διατάξεις της Δ.245/1988 Α.Υ.Ο.
3.  
  Η έγκριση για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου χορηγείται ύστερα από αίτηση που καταθέτει αυτοπροσώπως στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το δικαιούχο ατέλειας πρόσωπο
4.  
  Όταν η αίτηση, προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή, υποβάλλεται από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για τη μεταβίβαση του αυτοκινήτου, τότε η έγκριση χορηγείται, εφόσον προηγουμένως καταβληθεί ποσό ίσο προς το διπλάσιο του ποσού που ορίζεται βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού και πάντως όχι μικρότερο του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών.
5.  
  Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου προσώπου, δεν οφείλονται τα ποσοστά του τέλους ταξινόμησης που ορίζονται στην παράγραφο 1 και η έγκριση για την περιέλευση του αυτοκινήτου στους κληρονόμους χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους
6.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου
Άρθρο 22
1.  
  Όπου στις κείμενες διατάξεις και στις κατ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες διοικητικές πράξεις αναφέρεται ειδικός φόρος κατανάλωσης ή εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος νοείται εφεξής τέλος ταξινόμησης. Οι διοικητικές και κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ εξουσιοδότηση των άρθρων 75 και επόμενα του ν. 2127/1993, αναλόγως προσαρμοζόμενων, εξακολουθούν να ισχύουν και για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
2.  
  Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος νόμου τέλος ταξινόμησης επιβάλλεται ανεξάρτητα αν η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος χορηγείται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία
3.  
  Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου είχαν κατατεθεί παραστατικά τελωνισμού και δεν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης ή είχαν παραληφθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1477/1984 ή της παρ. 3 του άρθρου 84 του ν. 2127/1993, διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις προϊσχύουσες περί εφάπαξ πρόσθετου ειδικού τέλους διατάξεις. Τα αυτοκίνητα της τελευταίας κατηγορίας μπορούν, με αίτηση του ενδιαφερομένου, να υπαχθούν στο φορολογικό καθεστώς του παρόντος νόμου, με καταβολή του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης και του αναλογούντος επ αυτού Φ.Π.Α.
4.  
  Αυτοκίνητα οχήματα, για τα οποία έχουν καταβληθεί όλες οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις συμπεριλαμβανομένου και του ΕΠΕΤ, πλην όμως δεν έχουν ταξινομηθεί και πωληθεί από τις εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν, με αίτησή τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νόμου με επανυπολογισμό του τέλους ταξινόμησης και συμψηφισμό του καταβληθέντος ειδικού φόρου κατανάλωσης, του αναλογούντος επ αυτού Φ.Π.Α. και του ΕΠΕΤ και επιστροφή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς.
5.  
  Οι αμφισβητήσεις που εγείρονται κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, μεταξύ της αρμόδιας τελωνειακής αρχής και των ενδιαφερόμενων προσώπων επιλύονται διοικητικώς από τις επιτροπές τελωνειακών αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις
6.  
  Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 7 του παρόντος για τον έλεγχο της κανονικότητας της αξίας των αυτοκινήτων οχημάτων, θα ακολουθείται η μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου εφαρμοζόμενη διαδικασία.
Άρθρο 23 "Αντικειμενική απαλλαγή από ορισμένες επιβαρύνσεις, μορφών χρηματοδοτήσεως, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων"
1.  
  Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, εγγυήσεων ή άλλων μορφών χρηματοδοτήσεως, στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφαλείας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας αυτής σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των αντίστοιχων υποχρεώσεων, καθώς και η εξ αυτών απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών, της εισφοράς του άρθρου 1 παρ. 3 του ν.128/1975 (ΦΕΚ 178 Α), όπως εκάστοτε ισχύει, παντός φόρου, φόρου εισοδήματος και της παρακρατήσεως αυτού ή εισφοράς, καθώς και άλλων παντός είδους ή φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή γενικά υπέρ οποιουδήποτε τρίτου.
2.  
  Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, διενεργούμενες από ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, προς χρηματοδότηση αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α) και των άρθρων 3 παράγραφος 1 δ του π.δ. 23/1993 (ΦΕΚ 8 Α) και 2 παράγραφος 1 του π.δ. 166/1996 (ΦΕΚ 125 Α) και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν χρηματοδότησης και από την Ε.Τ.Επ., υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο εισοδήματος, στο αυτό φορολογικό καθεστώς που απολαμβάνει η Ε.Τ.Επ., σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.
Άρθρο 24 "Συντελεστής Φ.Π.Α. στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο"
1.  
  Στο Κεφάλαιο Α - ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 8%) του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 62, που έχει ως εξής: / 62. Ηλεκτρική ενέργεια (Δ.Κ.2716) και φυσικό αέριο (Δ.Κ. ΕΧ 2711).·.
2.  
  Η παράγραφος 1 ισχύει από 1.1.1999.
Άρθρο 25 "Θέματα επιχειρήσεων του ν. 2414/1996"
1.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και του εποπτεύοντος Υπουργού μπορεί να εξαιρούνται από την εφαρμογή του συνόλου ή μέρους των διατάξεων του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α) δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί για τους οποίους αποφασίζεται από τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 2 του ν. 2000/1991 (ΦΕΚ 206 Α) η διάθεση σε ιδιώτες πλέον του πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος από τον οποίο παύουν να ισχύουν στις πιο πάνω επιχειρήσεις ή οργανισμούς οι διατάξεις του ν. 2414/1996 και ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά με τη μετάβαση αυτών στο νέο καθεστώς.
Άρθρο 26 "Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων"
1.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις, η οποία τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 18 του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α) και το άρθρο 14 του ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25 Α) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 4. Από την επιβολή των τελών των ανωτέρω παραγράφων 1 και 3 δεν απαλλάσσεται κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που είναι κάτοχος μηχανήματος έργων, σε οποιονδήποτε χώρο και αν χρησιμοποιείται αυτό. Τα τέλη χρήσης μηχανημάτων έργων καταβάλλονται εφάπαξ χωρίς έκπτωση. Ως προς τον υπόχρεο για την καταβολή του τέλους ετήσιας χρήσης μηχανήματος έργων, τη βεβαίωση και είσπραξη αυτού, την έκπτωση λόγω ακινησίας και την επιβολή κυρώσεων λόγω φορολογικών παραβάσεων, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ως προς τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την επιβολή κυρώσεων στους κατόχους αυτών, καθώς και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Επίσης δεν χορηγείται φορολογική ενημερότητα στους οφειλέτες τελών χρήσης μηχανημάτων έργων..
2.  
  Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από 9.2.1998.
Άρθρο 27 "Χρηματοδοτική μίσθωση"
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α) αντικαθίσταται ως εξής:.
2.  
  Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης από το μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία..
3.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 11 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 5. Προκειμένου για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, που συνάπτονται από 1.1.1998, η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης ενεργεί αποσβέσεις για τα κινητά πράγματα αλλά και για τα ακίνητα πλην οικοπέδων, σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης..
4.  
  Η παράγραφος 12 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 12. Η εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/ 1986 ενεργεί αποσβέσεις στα μίσθια σε ίσα μέρη ανάλογα με τα έτη διάρκειας της σύμβασης..
5.  
  Στο άρθρο 6 του ν. 1665/1986 προστίθεται παράγραφος 12, που έχει ως εξής: 12. Η αξία των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους οι εταιρίες του άρθρου 2 και αποτελούν αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α)..
6.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α), όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), αντικαθίσταται ως εξής: Κατ εξαίρεση, δεν θεωρούνται τα συμφωνητικά του προηγούμενου εδαφίου που καταρτίζονται από επιτηδευματίες ή τρίτους με το Δημόσιο, τις τράπεζες, τους οργανισμούς, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους δήμους και τις κοινότητες, τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που εκδίδουν κάρτες συναλλαγών και τις εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986..
7.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ακίνητα που αποτελούν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης εξαιρούνται της αναπροσαρμογής της αξίας τους, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η σύμβαση..
8.  
  Στην περίπτωση ζ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ειδικά για τα ακίνητα που αποτέλεσαν αντικείμενο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 και μεταβιβάζονται είτε λόγω λήξης της σύμβασης αυτής ή εξαγοράζονται πριν από τη λήξη της μίσθωσης από το μισθωτή, ως αξία πώλησης αυτών λαμβάνεται αυτή που καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχε υπογραφεί. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που το ακίνητο μεταβιβάζεται σε τρίτο πρόσωπο πλην του μισθωτή ή των κληρονόμων του, εφόσον υπεισέλθουν στη θέση του θανόντος μισθωτή, λόγω κληρονομικής διαδοχής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..
9.  
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 του ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α) προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: Ειδικά για τα ακίνητα για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υπόχρεος σε φόρο είναι ο μισθωτής τους για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση..
10.  
  Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 11 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α), πριν από τη λέξη πράγματα προστίθεται η λέξη κινητά.
Άρθρο 28 "Άλλες διατάξεις"
1.  
  Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1998, για τον υπολογισμό της μισθωτικής αξίας λαμβάνεται υπόψη ποσοστό οκτώ και είκοσι πέντε τοις εκατό (8,25%) του ποσού που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της τιμής ζώνης που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 1995 με τον αριθμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας της επαγγελματικής εγκατάστασης. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994.
2.  
  Για τον προσδιορισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος των εμπορικών επιχειρήσεων της διαχειριστικής περιόδου 1998, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α).
3.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την 31.12.2000..
4.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής: Τα οριζόμενα με την παράγραφο αυτή ποσά φόρου επιβάλλονται για μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται μέχρι την 31.12.2000..
5.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 718/1977 (ΦΕΚ 304 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Στις εκτελωνιστικές εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τη διακίνηση των υποκειμένων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Τέλους Ταξινόμησης κοινοτικών εμπορευμάτων, ως επίσης και οι διαδικασίες για την καταβολή του Ε.Φ.Κ. και του Τέλους Ταξινόμησης..
6.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 718/1977 αντικαθίσταται ως εξής: Ή ως άνω δυνατότητα της ανάθεσης εκτέλεσης των εκτελωνιστικών εργασιών σε υπάλληλο του δικαιούχου δεν παρέχεται όταν πρόκειται για εξαγωγή επιδοτουμένων ή υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ., σε Τέλος Ταξινόμησης προϊόντων ή για αποστολή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ. και Τέλος Ταξινόμησης προϊόντων..
7.  
  Στις περιπτώσεις που πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) που προορίζεται για θέρμανση και το οποίο παραλήφθηκε με το φορολογικό καθεστώς του άρθρου 20 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α) και δεν χρησιμοποιήθηκε ως πετρέλαιο θέρμανσης κατά την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του ν. 2166/ 1993 (ΦΕΚ 137 Α), οι προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 2093/1992 κυρώσεις, πρόστιμα και επιπτώσεις στο κύρος των βιβλίων και στοιχείων των επιχειρήσεων ή επαγγελματιών δεν εφαρμόζονται, εφόσον εντός εξαμήνου από την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 Α) καταβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές, η σχετική διαφορά μεταξύ των φορολογιών πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης που ίσχυαν κατά το χρόνο της παραλαβής τους. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και στις φορολογικές υποθέσεις επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως του ν. 2648/1998 (22.10.1998), με την προϋπόθεση ότι μέχρι την ημερομηνία αυτήν έχουν καταβληθεί οι σχετικές διαφορές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και η τυχόν ασκηθείσα ποινική δίωξη έπαυσε οριστικά.
8.  
  Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 2648/1998 προστίθεται και δεύτερο εδάφιο ως εξής: Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να επιλύονται με δικαστικό, συμβιβασμό, σύμφωνα με τις ανωτέρω καταργούμενες διατάξεις, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημέρα ισχύος του παρόντος άρθρου..
Άρθρο 29 "1 Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, όπως ισχύουν: α) Των άρθρων 75 έως και 88, του άρθρου 90 και της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του ν. 2127/1993 (ΦΕΚ 48 Α). β) Του ν. 363/1976 (ΦΕΚ 152 Α). γ) Των άρθρων 3 [...]"
2.  
  Επίσης καταργείται και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του νόμου αυτού
Άρθρο 30
1.  
  Οι περιπτώσεις ε και ια της παραγράφου 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: ΕΙΔΟΣΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
  • Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) κίνησης Υγραέρια και μεθάνιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων ΕΧ.27.10 00 69 ΕΧ. 27 11.12.11 έως ΕΧ 27.11.19 00 και ΕΧ. 27.11.2900 83 000 34.000 χιλ/τρο -μετ.τόννος.
2.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 26, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε 882 ΕCU, ανά εκατόλιτρο άνυνδρης αιθυλικής αλκοόλης..
3.  
  Το πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 26, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής: Εφαρμόζεται μειωμένος κατά πενήντα τοις εκατό (50%) συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή, για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την τσικουδιά. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε 441 ΕCU ανά εκατόλιτρο άνυνδρης αιθυλικής αλκοόλης.
4.  
  Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 1998 και των παραγράφων 2 και 3 αυτού από την 1η Ιανουαρίου 1999
5.  
  Οι περιπτώσεις ζ, θ και ι της παραγράφου 1 του άρθρου 20, όπως ισχύουν αντικαθίστανται ως εξής: •ΕΙΔΟΣΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ.
 1. θ) 1)Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DΙΕSΕL) άλλο από εκείνο των περιπτώσεων ε και οr Κηροζίνη (φωτιστικό πετρέλαιο) Κηροζίνη θέρμανσης ΕΧ. 27.10 00 69 ΕΧ. 27.10 00 51 και ΕΧ. 27.10.00.55 ΕΧ. 27.10 00.55 83 000 83.000 83 000 χιλ/τροχιλ/τρο χιλ/τρο.
6.  
  Η ισχύς της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει από τη 15η Ιανουαρίου 1999
Άρθρο 31
1.  
  Η φορολογία των τόκων των ομολογιακών δανείων που εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο καταργείται για τους επενδυτές μόνιμους κατοίκους εξωτερικού. Η κατάργηση επεκτείνεται και στους καταβληθησόμενους τόκους των υφιστάμενων εκδόσεων.
2.  
  Η διάπραξη φορολογικών παραβάσεων για τις οποίες επιβλήθηκε πρόστιμο κατά την κείμενη φορολογική νομοθεσία και η απόκρυψη φορολογητέας ύλης από ιατρούς, ιατρικά εργαστήρια και φαρμακοποιούς που είναι συμβεβλημένοι με το Δημόσιο για την παροχή περίθαλψης στους ασφαλισμένους του, συνιστά λόγο διακοπής της σύμβασής τους, για τουλάχιστον ένα (1) έτος. Οι αποφάσεις επιβολής προστίμων και οι λοιπές καταλογιστικές πράξεις κοινοποιούνται στο αρμόδιο για τη διακοπή της σύμβασης όργανο καμπτομένου προς τούτο του φορολογικού απορρήτου.
3.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.1999.
Άρθρο 32 "Συντελεστής Φ.Π.Α. στα αγροτικά προϊόντα και λοιπές διατάξεις"
1.  
  Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α - ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος ΙΙΙ (ΑΓΑΘΑ και ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ Φ.Π.Α. 8%) του ν. 1642/1986 (ΦΕΚ 125 Α), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ή καταργούνται ως εξής:.
 1. Οι παράγραφοι 7, 18 και 45 αντικαθίστανται ως εξής:
 2. 7.
 3. Έντερα, κύστες και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών.
 4. Προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
 5. Ζώα μη ζωντανά των Κεφαλαίων 1 ή 3, ακατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου (Δ.Κ. 0504 και 0511).
2.  
  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 1.2.1999.
3.  
  Παρέχεται νέα αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την υποβολή της αίτησης που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν.δ. 118/1973, σε όσους απώλεσαν την πενταετή προθεσμία.
4.  
  Οι μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, υπέρ του Δημοσίου, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) του Νομού Μεσσηνίας που περιήλθαν στο Δημόσιο με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112 Α) ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24), κατ ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις χωρίς τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν σε αυτές. Η πρώτη δόση των οφειλών που ρυθμίζονται πρέπει να καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των μηνών που ακολουθούν. Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών. Η εφάπαξ καταβολή ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού, ληξιπρόθεσμου και μη της κατηγορίας αυτής των οφειλών, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης της παρούσας ρύθμισης συνεπάγεται έκπτωση κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του μη ληξιπρόθεσμου ποσού της οφειλής. Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει τον τρόπο καταβολής του υπόλοιπου, μη ληξιπρόθεσμου, ποσού της οφειλής.
5.  
  Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994, όπως αυτά προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 1 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α), καταργούνται.
6.  
  Στο άρθρο 14 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α) προστίθεται παράγραφος 18, που έχει ως εξής:.
7.  
  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Εξαιρετικά, οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 4459/1965 (ΦΕΚ 35 Α) δεν εφαρμόζονται: α) για τις μετοχές των ανωνύμων εταιριών που είναι εισηγμένες ή έχει εγκριθεί η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών και β) για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές των ανωνύμων εταιριών που είναι ονομαστικές, κατ εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1, σε περίπτωση που κατά το χρόνο της μεταβίβασης αυτών η αξία των αστικών ακινήτων της ανώνυμης εταιρίας είναι κατώτερη του εξήντα τοις εκατό (60%) του κεφαλαίου και των αποθεματικών αυτής/.
18.  
  Μαστίχα (λευκή ή μη) ακατέργαστη ή κατεργασμένη. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις (Δ.Κ. ΕΧ 1301 και ΕΧ 1302).
45.  
  Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές (Δ.Κ. ΕΧ 4401)..
 1. Οι παράγραφοι 19, 23, 34, 43, 44, 48, 49 και 50 καταργούνται
Άρθρο 33
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: Ειδικά για κτίρια εγκαταστάσεων που οι επενδύσεις τους είχαν υπαχθεί στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.), βάσει των υπ αριθμών 1787/ 1984 και 2088/1985 κανονισμών του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων (Ε.Ο.Κ.) και στους νόμους 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α) και 1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α), η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής για την υποβολή των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών για έκδοση ή αναθεώρηση τυχόν υφιστάμενης οικοδομικής άδειας ορίζεται σε δέκα (10) μήνες. Για την έκδοση της οικοδομικής αυτής άδειας δεν επιβάλλεται πρόστιμο ή εισφορά, τυχόν δε επιβληθέντα διαγράφονται ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκονται. Στην περίπτωση αυτή τυχόν καταβληθέντα για την αιτία αυτή πρόστιμα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού συμψηφίζονται με υπάρχοντα χρέη προς το Δημόσιο και εάν δεν υπάρχουν τέτοια επιστρέφονται ατόκως..
2.  
  Η διάταξη αυτή ισχύει για όλες τις μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος εκκρεμείς υποθέσεις
Άρθρο 34 "Εκσυγχρονισμός συστήματος και αναβάθμιση . υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας"
1.  
  Για τον εκσυγχρονισμό - ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων λόγω εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα συνιστάται ειδικός λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στον ειδικό λογαριασμό αποδίδονται μηνιαία από τα αποδιδόμενα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (ΕURΟCΟΝΤRΟL) ποσά ως τέλη διαδρομής (en - rοute charges) επτά (7) Ευρωπαϊκές Νομισματικές Μονάδες (ΕCU) ανά μονάδα εξυπηρέτησης (serνice unit) διαδρομής.
2.  
  Τα ποσά που αποδίδονται στον συνιστώμενο ειδικό λογαριασμό χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού της Υ.Π.Α. που συμβάλλει στην τιμή μονάδας (unit rate) και στη βάση κόστους (cοst base) των ως άνω τελών υπό αυστηρούς όρους εκμετάλλευσης του νέου συστήματος RΑDΑR, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος της εναέριας κυκλοφορίας και της μείωσης των καθυστερήσεων στην Ελλάδα και στο FΙR Αθηνών, καθώς και δαπάνες για την περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του συστήματος, των υπηρεσιών, της οργάνωσης και του ανθρώπινου δυναμικού της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Υ.Π.Α. για την έγκαιρη ανάπτυξη και θέση σε λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα. Η έναρξη απόδοσης των σχετικών ποσών στον εν λόγω ειδικό λογαριασμό πραγματοποιείται με την πρώτη απόδοση των Τελών Διαδρομής μετά την επιτυχή μετάπτωση και έναρξη εκμετάλλευσης του νέου συστήματος, τούτου αποδεικνυομένου δια της σχετικής απόφασης και πιστοποίησης του Διοικητή της Υ.ΠΑ.
3.  
  Οι δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού καθορίζονται και καταβάλλονται μηνιαία ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης, ως κάτωθι:
 1. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2 - ΤΕ2 δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 44% εκ των ως άνω μηνιαίων αποδόσεων.
 2. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου σε ίσα μερίσματα, επαυξημένα για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar κατά 20%, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδρομίου, Προσέγγισης και Περιοχής με πραγματική άσκηση της ειδικότητάς τους.
 3. Η πραγματική άσκηση της ειδικότητας αποδεικνύεται δια της υλοποίησης των μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας στις ως άνω θέσεις ή δια των αναγκαίων ωρών τουλάχιστον 180 στον αριθμό ετήσια για τη διατήρηση της σχετικής ειδικότητας, σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις και προγραμματισμένες τουλάχιστον κατά 50% στους θερινούς μήνες Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου έκαστου έτους, ομοίως ενσωματωμένες στα ως άνω μηνιαία προγράμματα εργασίας, πι-στοποιουμένων ως προς την υλοποίηση με απόφαση του Διοικητή Υ.Π.Α.
 4. Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 και για τους Ι.Δ.Α.Χ. Χειριστές Αεροσκαφών - Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) της Υ.Π.Α., δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδόσεων.
 5. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα.
 6. Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3 - ΤΕ3, δύναται να καταβληθεί έως 6% εκ των ως άνω αποδόσεων.
 7. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας ΑFΙS, κεντρικού συστήματος ΑFΤΝ αμιγώς Αεροναυτικών Επικοινωνιών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΚΕ κατά παρέκκλιση του παρόντος οργανισμού της Υ.Π.Α. σε θέσεις ΝΟΤΑΜ και Repοrting οffice, τουλάχιστον 60 φυλακών ετήσια και προγραμματισμένες κατά 40% για τους θερινούς μήνες Ιουνίου - Σεπτεμβρίου, αποδεικνυομένων δια της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων εργασίας, πιστοποιουμένων με σχετική απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α.
 8. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων αυτών.
 9. Στην κατηγορία αυτή μεταπίπτει μηνιαία και το προσωπικό των υποπαραγράφων α και γ που δεν πληροί μηνιαία τις προϋποθέσεις του κλάδου του για πραγματική άσκηση εργασίας, ως άνω περιγράφεται. καθώς και το προσωπικό ΕΣΙΔ, πλην των χειριστών αεροσκαφών, του αριθμού των κατειλημμένων και του συνόλου των οργανικών θέσεων, καθώς και του αντίστοιχου κλάσματος αναλόγως τροποποιουμένου.
 10. Το ως άνω ποσό καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα προσαυξημένα κατά 40% για του κλάδους ΠΕ και πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ΕΣΙΔ, κατά 20% για τους κλάδους ΤΕ εισέτι προσαυξανόμενο για τους ΠΕ - ΤΕ κατά επιπλέον 40% για τους κατόχους πτυχίου επιμελητή πτήσεων με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας εποπτείας και διαχείρισης των χώρων αεροστάθμευσης των αεροδρομίων τουλάχιστον των αυτών φυλακών ως της υποπαραγράφου γ ομοίως προγραμματισμένων, αποδεικνυομένων και πιστοποιουμένων. και για τους κατέχοντες θέση Αερολιμενάρχη προσαυξάνεται κατά 100% εφόσον ανήκουν σε κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου.
 11. Προϋπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των ως άνω μερισμάτων, για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού, αποτελεί η συμφωνία με το ΕURΟCΟΝΤRΟL συγκεκριμένων τακτικών στόχων βελτίωσης της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας κατ έτος, καθώς και η υλοποίησή τους, ως αυτή θα επιβεβαιώνεται, από τον αυτό οργανισμό.
4.  
  Στον παρόντα ειδικό λογαριασμό διατηρείται το 10% των μηνιαίων αποδόσεων και δύναται να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες εκπαίδευσης, μελετών, παροχή υπηρεσιών συμβούλου, συμπληρωματικές επενδύσεις και λοιπά προγράμματα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του συστήματος και των σχετικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στους ως άνω στόχους, με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης στο ΕURΟCΟΝRΟL ή σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις σε άλλους φορείς, καθώς και για δαπάνες αποζημίωσης ομάδων εργασίας ή επιτροπών που συμβάλλουν στην έγκαιρη και έγκυρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων υλοποίησης του έργου ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών επί τη βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και των σχετικών δραστηριοτήτων υλοποίησης. Ο ορισμός των επιτροπών και ομάδων εργασίας, η έγκαιρη και έγκυρη ολοκλήρωση του έργου τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δραστηριοτήτων της Υ.Π.Α. για την ανάπτυξη του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.ΠΑ.
5.  
  Οι διαδικασίες και η διαχείριση, καθώς και κάθε συναφής λεπτομέρεια του εν λόγω λογαριασμού καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών
6.  
  Τυχόν υπόλοιπα της μηνιαίας ως άνω καθοριζόμενης διαχείρισης επιστρέφουν στο λογαριασμό Τελών Διαδρομής ως Δημόσια Έσοδα
Άρθρο 35
1.  
  Στο άρθρο 8 και στο τέλος της παραγράφου 2 του ν. 2648/1998, ΦΕΚ 238 Α/22.10 1998, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Τα αυτά ισχύουν και για την περίπτωση επιχειρήσεων, που την τελευταία πενταετία πραγματοποιούσαν εισαγωγές προϊόντων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που συνδέονται με προτιμησιακή δασμολογική συμφωνία με την Ε.Ε. και εκ των υστέρων αμφισβητήθηκε η χώρα καταγωγής των προϊόντων τούτων, εφόσον καταβάλλουν στο Δημόσιο τους αντίστοιχους δασμούς..
Άρθρο 36 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από 16 Νοεμβρίου 1998, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-02-08 Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/16
2011-02-17 Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
Προϋπόθεση για τη μηνιαία καταβολή των μερισμάτων για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού αποτελεί η αξιολόγηση από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας των επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, σε συγκεκριμένους ετήσιους στόχους για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και η επιβεβαίωση από την ίδια Αρχή της επίτευξης των στόχων αυτών. .
Αντικατάσταση
A/2011/18
2018-03-30 Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
 • Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 και για τους Ι.Δ.Α.Χ. Χειριστές Αεροσκαφών - Επιθεωρητές της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων (Δ2) της Υ.Π.Α., δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 17% εκ των ως άνω αποδόσεων.
 • Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων σε ίσα μερίσματα.
 • Αντικατάσταση
  1 Για τους λοιπούς κλάδους της Υ.Π.Α. δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων.». Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) διαγράφεται η φράση «πλην των χειριστών αεροσκαφών .
  Αντικατάσταση
  A/2018/59
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/245 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/245 1988
  ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2001/2473 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2001/2473 2001
  ΝΟΜΟΣ 1918/1165 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1918/1165 1918
  ΝΟΜΟΣ 1953/2367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2367 1953
  ΝΟΜΟΣ 1965/4459 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1965/4459 1965
  ΝΟΜΟΣ 1975/128 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/128 1975
  ΝΟΜΟΣ 1977/718 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/718 1977
  ΝΟΜΟΣ 1982/1262 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1262 1982
  ΝΟΜΟΣ 1984/1477 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1477 1984
  ΝΟΜΟΣ 1984/1787 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1787 1984
  ΝΟΜΟΣ 1985/1573 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1573 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/1577 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1577 1985
  ΝΟΜΟΣ 1985/2088 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/2088 1985
  ΝΟΜΟΣ 1986/1642 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1642 1986
  ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
  ΝΟΜΟΣ 1989/1839 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1839 1989
  ΝΟΜΟΣ 1990/1882 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1882 1990
  ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
  ΝΟΜΟΣ 1991/2000 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2000 1991
  Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 1992/2052 1992
  Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
  Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., 1992/2093 1992
  ΝΟΜΟΣ 1992/2913 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2913 1992
  Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. 1993/2127 1993
  Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις. 1993/2166 1993
  Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1994/2214 1994
  Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις. 1994/2224 1994
  Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
  ΝΟΜΟΣ 1995/1475 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/1475 1995
  Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
  Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. 1996/2386 1996
  Εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις. 1996/2414 1996
  Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις. 1996/2443 1996
  Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. 1997/2459 1997
  Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 1997/2520 1997
  Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. 1998/2576 1998
  Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 1998/2579 1998
  Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. 1998/2601 1998
  Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1998/2648 1998
  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/118 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/118 1973
  ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/23 1993
  Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτουμένων Δημοσίων Έργων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 69/1988 και 91/1991. 1996/166 1996
  Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
  Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
  Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
  Ρύθμιση θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις 2001/2913 2001
  Φορολογικές ρυθμίσεις, αμοιβαία κεφάλαια, συμπλήρωση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2001/2954 2001
  Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
  Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις. 2004/3296 2004
  Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου από το έτος 2007 και άλλες διατάξεις. 2007/3620 2007
  Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. 2011/3913 2011
  Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. 2013/4146 2013
  Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις. 2013/4223 2013
  Νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις αστικές συγκοινωνίες στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2017/4482 2017
  Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 2018/4530 2018
  Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2002/57 2002
  Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας. 2004/8 2004
  Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 2018/85 2018