ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2689

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-03-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-03-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-02-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση νια το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και στο πρώτο και δεύτερο Πρωτόκολλο που αφορούν την ερμηνεία της από το Δικαστήριο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Δημοκρατία της Φινλανδίας και το Βασίλειο της Σουηδίας προσχωρούν: α) Στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, η οποία άνοιξε προς υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980, καλούμενη εφεξής σύμβαση του 1980, όπως προκύπτει από όλες τις προσαρμογές και τις τροποποιήσεις που επήλθαν: - με τη σύμβαση, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 10 Απριλίου 1984, καλούμενη εφεξής σύμβαση του 1984, σχετικά με την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές, - με τη σύμβαση, που υπεγράφη στο Funchal στις 18 Μαΐου 1992, καλούμενη εφεξής σύμβαση του 1992 . σχετικά με την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. β) Στο πρώτο Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1988, καλούμενο εφεξής Πρώτο Πρωτόκολλο του 1988. όσον αφορά την ερμηνεία από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. β) Στο δεύτερο Πρωτόκολλο, που υπεγράφη στις 19 Δεκεμβρίου 1988, καλούμενο εφεξής Δεύτερο Πρωτόκολλο του 1988, για την ανάθεση ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όσον αφορά την ερμηνεία της συμβάσεως για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ Προσαρμογές του Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη σύμβαση του 1980.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτής. Παρά τις διατάξεις της σύμβασης, η Δανία, η Σουηδία και η Φινλανδία μπορούν να διατηρήσουν τις εθνικές διατάξεις σχετικά με το νόμο που εφαρμόζεται σε ζητήματα σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και μπορούν να τροποποιήσουν αυτές τις διατάξεις χωρίς να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 της σύμβασης της Ρώμης. Στον τομέα αυτόν εφαρμόζονται οι εξής εθνικές διατάξεις: - στη Δανία, οι παράγραφοι 252 και 321. υποτμήμα 3 και 4 του Splον (ναυτικός νόμος). - στη Σουηδία, το κεφάλαιο 13 άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 και το κεφάλαιο 14 άρθρο 1 παράγραφος 3 του Sjοlagen (ναυτικός νόμος), - στη Φινλανδία, το κεφάλαιο 13, άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 και το κεφάλαιο 14 άρθρο 1 σημείο 3 του Μerilaki/Sjοlagen (ναυτικός νόμος) ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ Προσαρμογές του πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988.
Άρθρο 3
1.  
  Στο άρθρο 2 στοιχείο α) του πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988 παρεμβάλλονται οι εξής περιπτώσεις: α) ανάμεσα στη δέκατη και στην ενδέκατη περίπτωση: - στην Αυστρία, το Οberste Gerichtshοf. το Verwal-tungsgerichtshοf και το Verfassungsgerichtshοf, β) ανάμεσα στην ενδέκατη και στη δωδέκατη περίπτωση: - στη Φινλανδία, το kοrkein οikeus/hdgsta dοm-stοlen, το kοrkein hallintο-οikeus/hοgsta fοrνaltnings-dοmstοlen, το markkinatuοmiοistuin/marknadsdοmstοlen και το tyοtuοmiοistuinarbetsdοmslοlen, - στη Σουηδία, το Ηοgsfa dοmstοlen, το Ρεγερινγσρτ-τεν, το Αrbetsdοmstοlen και το ΜarknadsdοmstοlerΤ. ΤΙΤΛΟΣ ΙV Τελικές διατάξεις.
Άρθρο 4
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβιβάζει στις Κυβερνήσεις της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας κυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης του 1980, της σύμβασης του 1984, του πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του δεύτερου πρωτοκόλλου του 1988 και της σύμβασης του 1992 στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική και πορτογαλική γλώσσα
2.  
  Τα κείμενα της σύμβασης του 1980, της σύμβασης του 1984, του πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του δεύτερου Πρωτοκόλλου του 1988 και της σύμβασης του 1992. στη σουηδική και τη φινλανδική γλώσσα, είναι εξίσου αυθεντικά όσο και τα άλλα κείμενα της σύμβασης του 1980, της σύμβασης του 1984. του πρώτου Πρωτοκόλλου του 1988, του δεύτερου Πρωτοκόλλου του 1988 και της σύμβασης του 1992.
Άρθρο 5
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση θα επικυρωθεί από τα υπογράφοντα κράτη. Τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 6
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει, στις σχέσεις μεταξύ των κρατών που την έχουν επικυρώσει, την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του τελευταίου εγγράφου επικύρωσης από τη Δημοκρατία της Αυστρίας, τη Δημοκρατία της Φινλανδίας ή το Βασίλειο της Σουηδίας και από ένα συμβαλλόμενο κράτος που έχει επικυρώσει τη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές
2.  
  Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει να ισχύει για κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος που θα την επικυρώσει μεταγενέστερα την πρώτη ημέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του δικού του εγγράφου επικύρωσης
Άρθρο 7
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κοινοποιεί στα υπογράφοντα κράτη: α) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης· β) τις ημερομηνίες έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης για τα Συμβαλλόμενα Κράτη
Άρθρο 8
1.  
  Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα. Τα δώδεκα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Σύμβαση κατατίθεται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γενικός Γραμματέας διαβιβάζει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους. Κοινή δήλωση ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, Αφού ΕΞΕΤΑΣΑΝ το προσαρτημένο στη σύμβαση της Ρώμης του 1980 Πρωτόκολλο, όπως τροποποιήθηκε από τη σύμβαση προσχώρησης της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση του 1980, καθώς και στο πρώτο και δεύτερο Πρωτόκολλο του 1988, ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ότι η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένες να εξετάσουν κατά πόσον είναι δυνατόν να εξασφαλίσουν ότι κάθε ενδεχόμενη μελλοντική τροποποίηση του εθνικού τους δικαίου που εφαρμόζεται στα ζητήματα θαλάσσιας μεταφοράς εμπορευμάτων, θα τηρεί τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 23 της σύμβασης της Ρώμης του 1980.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία