ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Νόμος

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2702

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τροποποιήσεις ΤΟΟ ν. 2367/1995 Ταμείο Αντεγγύησης"
1.  
  Στο άρθρο 1 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α) προστίθεται παρ. 10 που έχει ως εξής: 10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορεί να καταβληθούν στην Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι σχετικές επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντίστοιχη εθνική συμμετοχή, προκειμένου οι φορείς αυτοί να συμμετάσχουν στην ίδρυση Ε.Α.Ε. με την κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου μέχρι ποσοστού 35% Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της επιχορήγησης. Οι μετοχές των Ε Α Ε που αποκτώνται από την Ε.Τ.Β.Α. Α.Ε. και τον ΕΟ.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. με τις επιχορηγήσεις του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται να μεταβιβάζονται χωρίς αντάλλαγμα στους λοιπούς μετόχους κάθε Ε.Α Ε κατά το λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο υπό τον όο η Ε.Α.Ε. να είναι μέτοχος του Ταμείου Αντεγγύησης κατά το χρόνο της μεταβιβάσεως. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζεται το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής της Ε.Α.Ε. στο Ταμείο Αντεγγύησης οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις μεταβίβασης των μέτοχων και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής της διατάξεως αυτής.
2.  
  Το άρθρο 3 του ν. 2367/1995 αντικαθίσταται ως έξης:.
Άρθρο 2 "Τροποποιήσεις του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 και του άρθρου 2 του ν. 2302/1995"
1.  
  Η τελευταία περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) αντικαθίσταται ως εξής: Ή πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον δύο φορές στα κύρια φύλλα δύο τουλάχιστον ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων και μιας ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας, που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία σε όλη τη χώρα και, εάν οι πιστωτές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το κρίνουν απαραίτητο, σε μια διεθνούς κυκλοφορίας οικονομική εφημερίδα που εκδίδεται στην αλλοδαπή..
2.  
  Η τελευταία περίοδος της παρ. 4 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Αντίγραφο του υπομνήματος προσφοράς παραδίδεται σε καθέναν από τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι δικαιούνται επιπροσθέτως, αφού υποσχεθούν εγγράφως την τήρηση εχεμύθειας, να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για την πωλούμενη επιχείρηση..
3.  
  Στην παρ. 10 του άρθρου 46Α του ν. 1892/1990 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Με τον πίνακα γίνεται η κατάταξη των πιστωτών και για το μέρος του πλειστηριάσματος που τυχόν έχει πιστωθεί. Αρμόδιο για την εκδίκαση ανακοπών κατά του πίνακα είναι το εφετείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο εκκαθαριστής. Στη δίκη ενώπιον του εφετείου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 270 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Οι διατάξεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται και στους πίνακες κατατάξεως, που συντάσσονται από τους εκκαθαριστές των επιχειρήσεων των οποίων το καθεστώς εκκαθάρισης διέπεται από τα άρθρα 9 και 10 του ν. 1386/1983. Αποφάσεις επί ανακοπών κατά πινάκων κατάταξης, που έχουν εκδοθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθίστανται αμετάκλητες εφόσον έχουν εκδοθεί αποφάσεις του εφετείου επ αυτών και δεν έχει συζητηθεί η τυχόν ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως κατ αυτών..
4.  
  Η τελευταία περίοδος της παρ. 11 του άρθρου 46Α του ν.1892/1990 αντικαθίσταται ως εξής: Εάν και ο νέος διαγωνισμός δεν τελεσφορήσει, ο εκκαθαριστής προχωρεί στην τμηματική πώληση με πλειστηριασμό των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 1386/1983. Όσα περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης εκτέθηκαν σε πλειστηριασμό, κατά τα ανωτέρω, για τρεις τουλάχιστον φορές και δεν κατέστη δυνατόν να πωληθούν, πωλούνται ως σύνολο ή τμηματικά, με ελεύθερη διαπραγμάτευση, ύστερα από δημόσια πρόσκληση, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Επί των πωλήσεων της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρμογή οι απαλλαγές της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση το φόρο προστιθέμενης αξίας..
5.  
  Η παρ. 8.του άρθρου 2 του ν.2302/1995 (ΦΕΚ 74 Α) αντικαθίσταται ως εξής: 8. Σε κάθε περίπτωση αποκρατικοποίησης επιχείρησης ή στοιχείων ενεργητικού της ή μεταβίβασης στα πλαίσια των διατάξεων περί ειδικής εκκαθάρισης επιχείρησης ή στοιχείων του ενεργητικού της, ο νέος φορέας δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ιδιόχρησης, εφόσον συντρέχουν οι προς τούτο νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη επί τριάντα (30) μήνες άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων κατ επάγγελμα, που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 813/1978, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 1229/1982..
Άρθρο 3 "Τροποποιήσεις του ν. 272/1976 - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών"
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 272/1976 (ΦΕΚ 50 Α) καταργείται.
 1. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πρέπει να είναι επιστήμονας κύρους
 2. Στην αρχή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 προστίθεται η φράση Εκτός από τον εκπρόσωπο των εργαζομένων,
 3. Έναν τεχνικό υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και έναν υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με βαθμό τουλάχιστον Διευθυντή
 4. Η απόφαση που προβλέπεται από την παρ. 9 του ίδιου άρθρου εκδίδεται από τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών.
 5. Στο δεύτερο στίχο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 272/1976 η λέξη τεσσάρων αντικαθίσταται με τη λέξη πέντε.
 6. Έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Ι.Γ.Μ.Ε., που εκλέγεται με άμεση και καθολική ψηφοφορία μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί το πλέον αντιπροσωπευτικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων..
2.  
  Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 τροποποιείται ως εξής: 1. Το Ι.Γ.Μ.Ε. είναι ερευνητικό ινστιτούτο και έχει ως σκοπό τη γεωλογική μελέτη της χώρας και την έρευνα του υπόγειου πλούτου της, εκτός από τους υδρογονάνθρακες. Για την πραγματοποίηση του σκοπού του προβαίνει σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές και μεταλλευτικές έρευνες. Τις έρευνες αυτές μπορεί να αναθέτει και σε τρίτους..
3.  
  Με το καταστατικό του Ταμείου καθορίζονται μεταξύ άλλων:
 1. Η έρευνα και μελέτη της ποσότητας, ποιότητας και διαχείρισης* των υπόγειων υδάτων της χώρας και των παραμέτρων που επηρεάζουν τους υδάτινους πόρους.
 2. Κατά την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων συνεργάζεται με τους άλλους φορείς που ασκούν παρόμοιες δραστηριότητες.
 3. Η έρευνα, μελέτη και αξιολόγηση γεωεπιστημονικών και τεχνολογικών δεδομένων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
 4. Η έρευνα, η μελέτη και οι τεχνολογικές εφαρμογές των γεωενεργειακών πρώτων υλών..
 5. Οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η απόσπαση ή η μετάταξη στο Ταμείο υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 2190/1994.
 6. Οι πόροι της εταιρείας.
 7. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ειδική επιχορήγηση υπέρ του Ταμείου που εγγράφεται ετησίως στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. 4_ Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 ορίζονται οι διατάξεις του καταστατικού, των οποίων η τροποποίηση απαιτείται να εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα.
4.  
  Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 αντικαθίσταται ως εξής:.
5.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του ν. 272/1976 αντικαθίσταται ως εξής:.
6.  
  Η οργάνωση, λειτουργία και διάρθρωση των υπηρεσιών του Ταμείου Αντεγγύησης, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της εταιρείας και κάθε σχετική με τα ανωτέρω λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ταμείου, που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Τα επεξεργασμένα από το Ι.Γ.Μ.Ε. στοιχεία, οι μελέτες και οι ανωτέρω υπηρεσίες του παρέχονται σε τρίτους με βάση τιμολόγιο που καθορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Η παροχή των ανωτέρω στο Δημόσιο γίνεται δωρεάν, με εξαίρεση τα οριζόμενα στην παρ. 10 του παρόντος άρθρου.
7.  
  Η εποπτεία του Ταμείου Αντεγγύησης ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται οι σχετικοί κανόνες και ιδίως οι συντελεστές ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και φερεγγυότητας του Ταμείου. Με όμοια πράξη καθορίζεται, στην περίπτωση που η συμμετοχή Ε.Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσοστό, η δυνατότητα της Τράπεζας της Ελλάδος να αφαιρεί το ποσό της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Ταμείου Αντεγγύησης από το κεφάλαιο της Ε.Α.Ε. που λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της κεφαλαιακής της επάρκειας.
8.  
  Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2 εφαρμόζονται και στο Ταμείο Αντεγγύησης. Οι ανάγκες των Περιφερειών σε προσωπικό για την εκτέλεση των ανωτέρω καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε., που μεταφέρεται και εντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του παρόντος. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του Ι.Γ.Μ.Ε., επιτρέπεται η Περιφέρεια να συνδράμει το Ι.Γ.Μ.Ε. με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό στην εκτέλεση ερευνητικών εργασιών και μελετών του Ι.Γ.Μ.Ε.
9.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από πρόταση του Ι.Γ.Μ.Ε., επιτρέπεται η χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση, κατά κυριότητα από το τελευταίο, κινητού εξοπλισμού ή ακίνητης περιουσίας, εφόσον δεν κρίνονται αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών του, στο Δημόσιο, σε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, δήμους ή Ν.Π.Δ.Δ. που ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση. Το υπόλοιπο των διαθεσίμων του Ταμείου μπορεί να επενδύεται σε αξίες, όπως τίτλοι του Δημοσίου, ομόλογα τραπεζών και αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος και διαχείρισης διαθεσίμων, καθώς και σε αντίστοιχες κατηγορίες αξιών σε συνάλλαγμα.
10.  
  Τα κέρδη του Ταμείου Αντεγγύησης δεν διανέμονται στους μετόχους του, αλλά φέρονται σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Στις περιπτώσεις αυτές το Ι.Γ.Μ.Ε. θεωρείται ότι κατέχει Πτυχίο Γραφείου Μελετών της ανώτατης τάξης για την εκπόνηση των κατωτέρω κατηγοριών μελετών και την επίβλεψη των σχετικών με αυτές έργων:.
 1. μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες, β) μελέτες ή έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές και γ) γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.
 2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω το Ι.Γ.Μ.Ε. εγγράφεται στο Μητρώο Γραφείων Μελετών.
 3. Το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Γ.Μ.Ε., με ειδικότητες αντίστοιχες με τις ανωτέρω μελέτες και έργα, εγγράφεται, ύστερα από αίτηση του Ι.Γ.Μ.Ε. και για όσο χρόνο παρέχει την εργασία του σε αυτό, στο Μητρώο Μελετητών.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παραγράφου αυτής. 7 α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 272/1976 αντικαθίσταται ως εξής:.
11.  
  Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Αντεγγύησης και γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, θεσπίζεται Κανονισμός Αντεγγυήσεων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον Κανονισμό Αντεγγυήσεων ρυθμίζονται τα εξής:.
 1. Οι δικαιούχοι και οι προϋποθέσεις παροχής αντεγγύησης.
 2. Όσον αφορά τις Ε.Α.Ε. της παρ. 10 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η παροχή αντεγγύησης μόνον εφόσον αυτές είναι και μέτοχοι του Ταμείου Αντεγγύησης, κατά ποσοστό που ορίζεται στον ίδιο Κανονισμό.
 3. Οι βασικοί όροι των συμβάσεων αντεγγύησης και οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της εγγύησης
 4. Το ανώτατο ποσοστό κάλυψης από το Ταμείο του εγγυητικού κινδύνου που αναλαμβάνουν οι Ε.Α.Ε.
 5. Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν τις παρεχόμενες από το Ταμείο αντεγγυήσεις..
Άρθρο 4 "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σχετικών με τις Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις, στις Περιφέρειες Εκχώρηση απαιτήσεων Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. στο Δημόσιο"
1.  
  Οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής, ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
 1. Η καταγραφή σε βάση δεδομένων των Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας, η παρακολούθηση της εξέλιξης τους και η αποτύπωση των στοιχείων και αποτελεσμάτων τους κατά κλάδο και τομέα της οικονομίας.
 2. Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και μέτρων για την ανάπτυξη των ΜΜΕ προς το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 3. Η πληροφόρηση και η υποβοήθηση των ΜΜΕ σε κλαδικό ή άλλο επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και ανταγωνιστικότητας τους
 4. Η διαχείριση και η υλοποίηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή με ανάθεση σε τρίτους, επενδυτικών ή άλλων προγραμμάτων για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
2.  
  Οι αρμοδιότητες της προηγούμενης παραγράφου ασκούνται μέσω ειδικής υπηρεσιακής μονάδας επιπέδου διεύθυνσης ή τμήματος, που ιδρύεται κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 εδάφιο γ του ν. 2503/1997 σε κάθε περιφέρεια, πλην της Περιφέρειας της Αττικής, ανάλογα με τον αριθμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τις αναπτυξιακές ανάγκες της.
3.  
  Οι ανάγκες των Περιφερειών σε προσωπικό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καλύπτονται κατά προτεραιότητα από το προσωπικό του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. που μεταφέρεται και εντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο.
4.  
  Οι απαιτήσεις του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. από βιοτεχνικά και χειροτεχνικά δάνεια προς Μικρές-Μεσαίες Επιχειρήσεις, Χειροτεχνικές Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς και Κοινοπραξίες εκχωρούνται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. προς το Δημόσιο, χωρίς να απαιτείται αναγγελία από το τελευταίο. Απαιτήσεις του Δημοσίου προερχόμενες από καταπτώσεις εγγυήσεων του υπέρ του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. αποσβέννυνται στο μέτρο που καλύπτονται από τις ανωτέρω εκχωρούμενες απαιτήσεις.
5.  
  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία παράδοσης των αποδεικτικών και λοιπών εγγράφων τα οποία είναι απαραίτητα για την ενάσκηση από το Δημόσιο των απαιτήσεων, η διαδικασία βεβαίωσης των απαιτήσεων αυτών, η διαδικασία άρσης των κατασχέσεων επί των περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. και κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος εξόφλησης των απαιτήσεων που εκχωρήθηκαν, η οποία μπορεί να γίνει σε ισόποσες δόσεις κατ ανώτερο όριο μέχρι σαράντα οκτώ (48), ανάλογα με το ύψος της οφειλής. Οι οφειλέτες που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω απόφασης, απαλλάσσονται από τους οφειλόμενους τόκους και κάθε φύσης προσαυξήσεων του βασικού χρέους.
Άρθρο 5 "Μεταφορά και ένταξη προσωπικού Ι.Γ.Μ.Ε. και Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε."
1.  
  Τα παραρτήματα του Ι.Γ.Μ.Ε, και οι περιφερειακές διευθύνσεις, τα νομαρχιακά παραρτήματα και τα κατά τόπους ιδρυμένα γραφεία του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., με εξαίρεση το γραφείο στις Βρυξέλλες και τις ταπητουργικές σχολές, καταργούνται όταν το σύνολο του προσωπικού μεταφερθεί και ενταχθεί στις υπηρεσίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 και σε κάθε περίπτωση μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Η κατάργηση διαπιστώνεται με πράξη των διοικητικών συμβουλίων του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ι.Γ.Μ.Ε. μπορεί να συστήνονται περιφερειακές μονάδες με το αναγκαίο προσωπικό, με σκοπό τη συμβολή στην πραγματοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την αξιοποίηση ανταποδοτικών δραστηριοτήτων του Ι.Γ.Μ.Ε. στην περιοχή ευθύνης τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η περιοχή ευθύνης των μονάδων. Με όμοια απόφαση οι μονάδες καταργούνται όταν εκλείψουν οι λόγοι ίδρυσης τους. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Περιφερειακές μονάδες του Ι.Γ.Μ.Ε. συστήνονται οπωσδήποτε στις Περιφέρειες, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Κρήτης, καθώς και σε όσες άλλες Περιφέρειες υπάρχει ιδιαίτερα ερευνητικό ενδιαφέρον του Ι.Γ.Μ.Ε.
2.  
  Σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου τα Διοικητικά Συμβούλια του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. καταρτίζουν Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης των υπηρεσιών τους, με σκοπό την ορθολογική αναδιάταξη του προσωπικού τους, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, την κατάργηση των παραρτημάτων, των περιφερειακών διευθύνσεων και των κατά τόπους γραφείων. Με τους κανονισμούς αυτούς μπορεί να καθορίζονται και αυξημένα προσόντα του προσωπικού σε σχέση με τα προβλεπόμενα στους υφιστάμενους κανονισμούς και μπορεί, ιδίως, να προβλέπεται ως προσόν η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η γνώση ξένων γλωσσών και η εξειδίκευση σε συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.
3.  
  Με τους Κανονισμούς Οργανωτικής Διάρθρωσης, που προβλέπονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι θέσεις του προσωπικού στο Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. μειώνονται. Τα Διοικητικά Συμβούλια του Ι.Γ.Μ.Ε. και του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., αντιστοίχως, καταρτίζουν πίνακες πλεονάζοντος μεταφερόμενου προσωπικού κατά κλάδο, ειδικότητα ή κατηγορία με κριτήριο τη δήλωση επιθυμίας για μεταφορά και ένταξη των υπαλλήλων ή, αν δεν υποβληθεί τέτοια δήλωση, τη σειρά διορισμού ή πρόσληψης στην υπηρεσία, προηγουμένων των νεότερων. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνεται το. προσωπικό που υπηρετεί τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, προηγουμένων των νεότερων στην υπηρεσία. Για την κατάρτιση του πίνακα λαμβάνεται υπόψη, αν συμπίπτει ο ημερολογιακός μήνας διορισμού, η οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου, έτσι ώστε να μεταφέρονται, κατά προτεραιότητα, οι άγαμοι έναντι των εγγάμων, οι έγγαμοι που δεν έχουν τέκνα έναντι αυτών που έχουν ή των εγκύων γυναικών ή των συζύγων τους, και μεταξύ εγγάμων που έχουν τέκνα, αυτοί που έχουν μικρότερο αριθμό τέκνων. Το πλεονάζον προσωπικό μεταφέρεται και εντάσσεται και χωρίς αίτηση του σε υπηρεσίες των φορέων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α), που λειτουργούν στην Περιφέρεια στην οποία υπηρετούν ή, εφόσον το επιθυμούν, και σε άλλη Περιφέρεια με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής.
4.  
  Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου μεταφέρεται και εντάσσεται στους φορείς που ορίζονται ανωτέρω, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε υφιστάμενη κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την απόφαση για τη μεταφορά και ένταξη. Οι ανωτέρω μεταφορές και εντάξεις διενεργούνται μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή των ονομαστικών καταστάσεων της παρ. 7 στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Οι μεταφορές και εντάξεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης και του οικείου Υπουργού, σε κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει ο μεταφερόμενος. Οι μεταφορές και εντάξεις μπορεί να γίνονται και σε κλάδο συναφών τυπικών προσόντων της ίδιας κατηγορίας, σε κενές θέσεις ή και σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις σε υφιστάμενο συναφή ή και σε προσωρινό κλάδο, που συνιστώνται με την περί μεταφοράς και εντάξεως πράξη και καταργούνται αυτοδίκαια με την κατά οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μεταφερομένου.
5.  
  Οι μεταφερόμενοι κατατάσσονται σε βαθμό ανάλογο με τα προσόντα τους και το χρόνο προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο μεταφέρονται και εντάσσονται και σε μισθολογικά κλιμάκια της οικείας κατηγορίας. Η βαθμολογική κατάταξη γίνεται μόνο στους φορείς εκείνους, που από τον Οργανισμό τους προβλέπεται διαβάθμιση των θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η μισθολογική κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α). Εφόσον από την εφαρμογή της ανωτέρω διατάξεως προκύπτουν συνολικές μηνιαίες αποδοχές μικρότερες από αυτές που έπαιρναν οι μεταφερόμενοι τον προηγούμενο μήνα της μεταφοράς και ένταξης τους, εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 29 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α).
6.  
  Οι μεταφερόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συνεχίζουν να υπάγονται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στους φορείς που υπήγοντο πριν τη μεταφορά και ένταξη τους. Σε περίπτωση που επιτρέπεται αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης και ο ασφαλισμένος επιθυμεί την αλλαγή, τα θέματα μεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών και προσμέτρησης του χρόνου ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
7.  
  Μετά την κατάρτιση του πίνακα της παραγράφου 3 το Ι.Γ.Μ.Ε. και ο Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ονομαστικές καταστάσεις με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας των υπό μεταφορά και ένταξη υπαλλήλων, την ειδικότητα και τα τυπικά προσόντα της ειδικότητας τους ή άλλα τυπικά προσόντα που κατέχουν, την ηλικία τους και την οικογενειακή τους κατάσταση.
8.  
  Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καταρτίζει πίνακα με τις κενές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τις ανάγκες, πέραν των κενών θέσεων, των φορέων στους οποίους επιτρέπεται να μεταφερθούν, λαμβανομένων υπόψη και των αναγκών σε προσωπικό που δημιουργούνται από την εφαρμογή των διατάξεων των δύο προηγούμενων άρθρων. Ο πίνακας κοινοποιείται στο Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. και τίθεται υπόψη του υπό μεταφορά και ένταξη προσωπικού, προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτιμήσεως των υπαλλήλων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πίνακα στο Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. Η αίτηση προτίμησης μπορεί να αφορά μέχρι τρεις φορείς από τους περιλαμβανόμενους στον πίνακα. Με την αίτηση προτίμησης ο μεταφερόμενος δικαιούται να δηλώσει ότι, εφόσον στο φορέα που 9α μεταφερθεί και ενταχθεί προβλέπεται σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, επιθυμεί να ενταχθεί με τη σχέση αυτή. Οι υποβληθείσες αιτήσεις προτιμήσεως μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας διαβιβάζονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
9.  
  Ο καθορισμός της ειδικότητας και του φορέα στον οποίο μεταφέρονται και εντάσσονται οι ανωτέρω γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις προτίμησης για την ίδια θέση, λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά τα κατωτέρω κριτήρια:.
 1. η σειρά προτίμησης, β) η κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως απασχόληση του υπό μεταφορά και ένταξη υπαλλήλου τουλάχιστον για ένα (1) έτος, στο φορέα για τον οποίο εκδηλώνει προτίμηση, συνεπεία αποσπάσεως του σε αυτόν, γ) η συνυπηρέτηση συζύγων, δ) ο βαθμός ή ο αξιολογικός χαρακτηρισμός, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους συγκρινόμενους προς μεταφορά και ένταξη, προηγουμένων των εχόντων υψηλότερους βαθμολογικούς ή αξιολογικούς χαρακτηρισμούς, ε) η οικογενειακή κατάσταση, προηγουμένων των εγγάμων με τα περισσότερα τέκνα και των εγγάμων έναντι των αγάμων, στ) ο ανώτερος τίτλος σπουδών ή βαθμός τίτλου σπουδών και ζ) εφόσον τα ανωτέρω κριτήρια συντρέχουν για περισσότερους υπαλλήλους, ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας, προηγουμένων αυτών με τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας
10.  
  Δεν επιτρέπεται μεταφορά και ένταξη χωρίς αίτηση προτίμησης, εκτός του νομού που υπηρετεί ο μεταφερόμενος
11.  
  Η κατάργηση των παραρτημάτων του Ι.Γ.Μ.Ε., κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, δεν θίγει με οποιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις του, που έχουν σχέση με έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, σύμφωνα με εγκεκριμένες Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών, Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Συλλογικές Αποφάσεις Έργων Περιφέρειας και είναι ενταγμένα στο 2° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, στο Ταμείο Συνοχής, σε κοινοτικές πρωτοβουλίες, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και έργα υπέρ τρίτων, με φορέα πραγματοποίησης το Ι.Γ.Μ.Ε. Τα έργα αυτά συνεχίζουν να εκτελούνται από το Ι.Γ.Μ.Ε. μέχρι την ολοκλήρωση τους.
12.  
  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου
13.  
  Με αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών οι αναγκαίες πιστώσεις για τις μεταφορές και εντάξεις του παρόντος άρθρου μεταφέρονται από τις σχετικές κρατικές επιχορηγήσεις για το Ι.Γ.Μ.Ε. και τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε., που έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους φορείς στους οποίους μεταφέρεται το πλεονάζον προσωπικό.
Άρθρο 6 "Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών"
1.  
  Η προθεσμία για τον καθορισμό λατομικών περιοχών, που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15 Α}, παρατείνεται για πέντε (5) ακόμη έτη, Με απόφαση του νομάρχη μπορεί να παρατείνονται μέχρι πέντε (5) το πολύ έτη:.
 1. Ο χρόνος ισχύος, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2115/1993, του χαρακτηρισμού των λατομικών περιοχών που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 386/1976 (ΦΕΚ 188 Α) και του ν.1428/1984 και δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
 2. Ο χρόνος ισχύος, που προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2115/1993, του χαρακτηρισμού των λατομικών περιοχών που έχουν καθορισθεί με βάση τις διατάξεις του ν. 2115/1993 και δεν έχουν ενεργοποιηθεί.
2.  
  Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18 Α) μπορεί, εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να καθορίζονται θέσεις συγκέντρωσης λατομικών επιχειρήσεων αδρανών υλικών με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Ανάπτυξης, προκειμένου δε περί δασικών εκτάσεων και του Υπουργού Γεωργίας, με ανάλογη εφαρμογή των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 και των άρθρων 4 και 10 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2115/1993 και εισήγηση του αρμόδιου νομάρχη. Στην περίπτωση αυτή στην επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1428/1984 συμμετέχει ως ένατο μέλος και εκπρόσωπος του Οργανισμού Αθήνας.
Άρθρο 7 "Παράταση ισχύος αδειών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών"
1.  
  Η ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης των λατομείων μαρμάρου, που έχουν εκδοθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 433/1970 (ΦΕΚ 32 Α), καθώς και των λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών, που έχουν εκδοθεί κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241 Α), μπορεί να παραταθεί μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοση των αδειών εφόσον:.
 1. κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης οι εκμεταλλευτές των λατομείων είναι ιδιοκτήτες ή έχουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου με ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης,
 2. δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιείται με το άρθρο 10 του ν. 2115/1993 και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικής μελέτης, περιβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993,.
 3. δεν έχει παύσει η ισχύς τους από άλλο λόγο εκτός από την εξάντληση της χρονικής διάρκειας τους, και
 4. υποβληθεί σχετικό αίτημα των εκμεταλλευτών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης
2.  
  Η παράταση της ισχύος των αδειών γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο, μετά από υποβολή αντίστοιχου αιτήματος:
 1. Οι άδειες των οποίων η διάρκεια ήταν είκοσι πέντε (25) έτη παρατείνονται μια φορά κατά δεκαπέντε (15) έτη
 2. Οι άδειες των οποίων η διάρκεια ήταν μικρότερη από είκοσι πέντε (25) έτη παρατείνονται δύο φορές.
 3. Την πρώτη φορά κατά δεκαπέντε (15) έτη και τη δεύτερη φορά κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από την έκδοση της αρχικής άδειας.
3.  
  Αν η ισχύς των αδειών εκμετάλλευσης δεν έχει λήξει, εφαρμόζεται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977. Για όσες περιπτώσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 669/1977 παρέχεται αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, προκειμένου να υποβληθεί αίτηση παράτασης στον αρμόδιο νομάρχη.
4.  
  Οι αρμόδιες για την έρευνα της συνδρομής των απαγορευτικών λόγων υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 1428/1984 γνωμοδοτούν σε όλες τις περιπτώσεις, υποβολής αιτήματος για παράταση άδειας εκμετάλλευσης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την υποβολή σε αυτές εγγράφου ερωτήματος του νομάρχη, διαφορετικά θεωρείται ότι γνωμοδότησαν θετικά, ο δε νομάρχης διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν απαιτείται έρευνα των απαγορευτικών λόγων, εάν αυτή έχει διενεργηθεί κατά το στάδιο της παράτασης της σύμβασης μίσθωσης και δεν έχει παρέλθει από τότε διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών. Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την υποβολή της αίτησης εκδίδεται απόφαση παράτασης ή απορρίπτεται η αίτηση με αιτιολογημένη απόφαση. Μέχρι την έκδοση της απόφασης, η εκμετάλλευση των λατομείων συνεχίζεται. Τα άρθρα 11 και 15 του ν. 1428/1984 εφαρμόζονται αναλόγως.
5.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 τροποποιείται ως ακολούθως: 3. Στις περιπτώσεις μίσθωσης ή εισφοράς του δικαιώματος εκμετάλλευσης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων, η δεκαπενταετία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να παραταθεί με μονομερή δήλωση, που γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, του μισθωτή ή εκείνου προς τον οποίο έχει γίνει η εισφορά του δικαιώματος εκμετάλλευσης, με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της σύμβασης που παρατείνεται, μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης εφόσον:.
 1. Υπάρχει σε, ισχύ απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
 2. Δεν συντρέχουν οι απαγορευτικοί λόγοι που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 1428 /1984, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2115/1993 και έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις έγκρισης τεχνικής μελέτης, περιβαλλοντικών όρων και επέμβασης σε δασικές εκτάσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του ν. 2115/1993.
 3. Οι εκμεταλλευτές έκαναν επενδύσεις και πέτυχαν παραγωγή και πωλήσεις ανάλογες προς τη σπουδαιότητα του λατομείου.
 4. Για τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου, η οποία επισυνάπτεται στη μονομερή δήλωση παρατάσεως.
 5. Κατά τη διαδικασία που προηγείται της έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης καλείται να διατυπώσει τις απόψεις του και ο ιδιόκτητης του λατομείου.
 6. Η παράταση της σύμβασης γίνεται δύο φορές με τις ίδιες προϋποθέσεις και διαδικασία.
 7. Την πρώτη φορά κατά δεκαπέντε (15) έτη και τη δεύτερη φορά κατά το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης.
 8. Συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη παραταθεί και ισχύουν, μπορούν να παραταθούν μια φορά ακόμη για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι να συμπληρωθούν σαράντα (40) έτη από τη συνομολόγηση της αρχικής σύμβασης.
 9. Επί των ανωτέρω παρατάσεων το μίσθωμα καθορίζεται, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 669/1977 και του άρθρου 29 του ν.δ. 4029/1959 (ΦΕΚ 250 Α), με συμφωνία των ενδιαφερόμενων μερών και σε περίπτωση διαφωνίας από το αρμόδιο κατά τόπο Μονομελές Πρωτοδικείο με τη διαδικασία των άρθρων 647-662 του Κ.Πολ.Δ.
6.  
  Η ισχύς των ως άνω συμβάσεων παρατείνεται με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 669/1977 μέχρι συμπληρώσεως σαράντα (40) ετών από την αρχική σύμβαση μίσθωσης ή από την τελευταία πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου ανανέωση της.
Άρθρο 8 "Τροποποίηση του ν. 1428/1984"
1.  
  Το άρθρο 16 του ν. 1428/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 25 του ν. 2115/1993, αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 9 "Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών της Δ.Ε.Η. υπό τάση"
1.  
  Για τον καθορισμό και μόνο των μέτρων ασφαλείας της εργασίας υπό τάση, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις διακρίνονται ανάλογα με την ονομαστική τιμή της τάσεως μεταξύ φάσεων (πολικής τάσεως), στις εξής περιοχές: (1) Εγκαταστάσεις Α Περιοχής: είναι οι εγκαταστάσεις εκείνες, των οποίων η ονομαστική τους τάση είναι μεγαλύτερη των 50V και μικρότερη ή ίση των 1.000V, όταν πρόκειται για εναλλασσόμενο, ή μεγαλύτερη των 75V και μικρότερη ή ίση των 1.500 V, όταν πρόκειται για συνεχές ρεύμα. (2) Εγκαταστάσεις Β Περιοχής: είναι οι εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η ονομαστική τους τάση είναι μεγαλύτερη από τα ανωτέρω καθοριζόμενα όρια της Α περιοχής, αλλά μικρότερη ή ίση των 50.000V. (3) Εγκαταστάσεις Γ Περιοχής: είναι οι εγκαταστάσεις εκείνες, των οποίων η ονομαστική τους τάση είναι μεγαλύτερη των 50.000V.
2.  
  Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μετά από πρόταση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, καθορίζονται με λεπτομέρεια τα μέτρα ασφαλείας και προστασίας της υγείας των εργαζομένων κοντά ή πάνω στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του αντίστοιχου επαγγελματικού κινδύνου
3.  
  Από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος, ο ν. 158/1975 (ΦΕΚ 189 Α) καταργείται.
Άρθρο 10 "Ρυθμίσεις οφειλών δήμων, κοινοτήτων και επιχειρήσεων τους προς τη Δ.Ε.Η."
1.  
  Οφειλές δήμων και κοινοτήτων, συνδέσμων αυτών και αμιγών δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων, προς τη Δ.Ε.Η., προερχόμενες από λογαριασμούς καταναλώσεως ρεύματος που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορούν να καταβληθούν σε άτοκες μηνιαίες δόσεις ως εξής: α) Οφειλές έως τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές μέχρι 30 δόσεις. β) Οφειλές από τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) έως διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές μέχρι 36 δόσεις. γ) Οφειλές άνω των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών μέχρι 78 δόσεις. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. Η μη εμπρόθεσμη εξόφληση λογαριασμών που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μιας των ανωτέρω δόσεων καθιστά ληξιπρόθεσμο ολόκληρο το χρέος.
Άρθρο 11 "Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας"
1.  
  Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α) τροποποιείται ως εξής: *7. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ορίζεται ως εθνικό συντονιστικό κέντρο των δραστηριοτήτων που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ορθολογική χρήση ενέργειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία του Κ.Α.Π.Ε., ορίζεται ότι τα περιφερειακά και τοπικά ενεργειακά κέντρα και γραφεία εποπτεύονται από το Κ.Α.Π.Ε. και προσδιορίζεται το είδος και η έκταση της εποπτείας αυτής..
Άρθρο 12 "Τροποποίηση του άρθρου πέμπτου του ν.1956/1991"
1.  
  Η πρώτη περίοδος της παρ. 3 του άρθρου πέμπτου του ν. 1956/1991 (ΦΕΚ 113 Α), που προστέθηκε, με το άρθρο 8 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α), αντικαθίσταται ως εξής: 3. Τα ως άνω μηχανήματα, εξαρτήματα και ανταλλακτικά, καθώς και όσα άλλα προσωρινώς εισαχθούν από την Α/Ο SΤRΟΥΤRΑΝSGΑ2 και VΡΟ ΖΑRUΒΕΖΗΝ ΕFΤΕGΑΖSΤRΟΙ για το σκοπό της παρ. 2 του άρθρου αυτού, απαλλάσσονται από την καταβολή του Φ.Π.Α. που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή παρόμοιων μηχανημάτων, καθώς και των φόρων, δασμών, τελών και όλων των συναφών επιβαρύνσεων εισαγωγής, για όλο το χρόνο που θα απαιτηθεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των παραπάνω συμβάσεων οπότε και θα επανεξαχθούν και πάντως όχι βραδύτερα από την 3.6.2000..
Άρθρο 13 "Τροποποίηση του άρθρου 57 του ν. 2218/1994"
1.  
  Στην παράγραφο 20 του άρθρου 57 του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α) προστίθενται τα πιο κάτω εδάφια: Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες αυτών, με αντικείμενο δραστηριότητας κατά τη δανειοδότηση τους την έκδοση εφημερίδων ή περιοδικών, που με αυτόν τον τίτλο εξακολουθούν να εκδίδονται από τις ίδιες ή και από πρώην μέλη αυτών. Οι οφειλές από τα ανωτέρω δάνεια που έχουν βεβαιωθεί στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος νόμου λόγω κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου διαγράφονται οίκοθεν. Οι οφειλές από τα ίδια δάνεια που δεν καλύπτονται με την εγγύηση του Δημοσίου και υφίστανται στον Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε. αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Η εξόφληση χωρεί με ισόποση μείωση των οφειλών του οργανισμού αυτού προς το Δημόσιο, η οποία γίνεται οίκοθεν με πράξη διαγραφής από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με βάση δικαιολογητικά του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ Α.Ε. Ποσά που έχουν καταβληθεί για την εξυπηρέτηση των εν λόγω δανείων δεν αποδίδονται..
Άρθρο 14
1.  
  Το άρθρο 34 του ν. 2115/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Ί. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας των εκτάσεων στις οποίες κατά την έναρξη ισχύος των νόμων 1428/1984 και 2115/1993 γινόταν εκμετάλλευση σχιστολιθικών πλακών η οποία και συνεχίζεται, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες των εκτάσεων αυτών οφείλουν εντός εξαμήνου από της ισχύος του παρόντος να υποβάλουν αίτηση αναγνωρίσεως στο αρμόδιο συμβούλιο επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών.
2.  
  Οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία σχιστολιθικών πλακών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου οφείλουν εντός έτους από της ισχύος του- παρόντος να -υποβάλουν προς έγκριση την κατά το άρθρο 9 παρ. 2 εδάφια β και γ του ν. 1428/1984 τεχνική μελέτη, καθώς και την κατά την ΚΥΑ 69269/5387/ 24.10.1990 (ΦΕΚ 678 Β) μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
3.  
  Μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως του αρμόδιου συμβουλίου επιλύσεως ιδιοκτησιακών διαφορών οι εκμεταλλευόμενοι τα λατομεία αυτά συνεχίζουν την εκμετάλλευση χωρίς να υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 16 του ν. 1428/1984. Η λειτουργία των λατομείων αυτών μπορεί να απαγορευθεί με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984 όπως ισχύουν..
Άρθρο 15
1.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση, κατά περίπτωση, των βασικών μισθών όλων των βαθμών της ιεραρχίας των δικαστικών λειτουργών, του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, των Ιατροδικαστών, των μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος, των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., των Ερευνητών, των Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.), των Συμβούλων και Παρέδρων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), του ερευνητικού προσωπικού του ΚΕ.Π.Ε., των καθηγητών ανωτάτων στρατιωτικών σχολών (Α.Σ.Σ.) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), των διπλωματικών υπαλλήλων και λοιπών συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος ορίζεται ως εξής:.
 1. Πρωτοδίκη (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2521/1997 ΦΕΚ 174 Α) σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δραχμές.
 2. Δικαστικού Αντιπροσώπου Ν.Σ.Κ. (άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 2521/1997) σε διακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες (263.000) δραχμές.
 3. Ιατροδικαστή Δ τάξεως (άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2521/1997) σε διακόσιες εφτά χιλιάδες (207.000) δραχμές.
 4. Ανθυπολοχαγού (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2448/1996 ΦΕΚ 279 Α) σε εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες (188.500) δραχμές.
 5. Λέκτορα Α.Ε.Ι. (άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 2530/1997 ΦΕΚ 218 Α) σε διακόσιες εξήντα μία χιλιάδες (261.000) δραχμές.
 6. Καθηγητή Εφαρμογών Τ.Ε.Ι. (άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες (238.000) δραχμές.
 7. Ερευνητή Δ (άρθρου 17 παρ. 1 του ν. 2530 1997) σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες (258.000) δραχμές.
 8. Ε.Λ.Ε.Δ. (άρθρου 17 παρ. 2 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσιες (246.500) δραχμές.
 9. Παρέδρου με θητεία Π.Ι. (άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες (283.000) δραχμές.
 10. Συνεργάτη Β ΚΕ.Π.Ε. (άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 2530/1997) σε διακόσιες εφτά χιλιάδες πεντακόσιες (207.500) δραχμές.
 11. Τακτικού καθηγητή Α.Σ.Σ. και Ε.Σ.Δ.Υ. (άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2530/1997 σε τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (388.000) δραχμές.
 12. Ακολούθου Πρεσβείας (άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2606/1998 ΦΕΚ 89 Α) σε εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδες (187.000) δραχμές.
 13. Επιμελητή Β γιατρού Ε.Σ.Υ. (άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 2606/1998) σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) δραχμές.
 14. Τιτουλάριου Επισκόπου και Βοηθού Επισκόπου της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 2606/ 1998) σε τριακόσιες έξι χιλιάδες (306.000) δραχμές.
2.  
  Ο μηνιαίος βασικός μισθός του 36ου μισθολογικού κλιμακίου της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2606/1998, ορίζεται σε εκατόν δεκαεπτά χιλιάδες (117.000) δραχμές. Το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2470/1997 ορίζεται για το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο όλων των κατηγοριών που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του προαναφερθέντος νόμου σε τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές, μειούμενο κατά δύο χιλιάδες διακόσιες (2.200) δραχμές σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο κατά την περαιτέρω εξέλιξη τους.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από 1.1.1999.
Άρθρο 16
1.  
  Όποιος εκμεταλλεύεται ή εξορύσσει ή αποκομίζει αδρανή υλικά, μάρμαρα ή βιομηχανικά ορυκτά χωρίς να έχει αποκτήσει σχετικό δικαίωμα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών και με τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 5 του ν. 5895/1933 και με πρόστιμο από πέντε εκατομμύρια (5.000.000) έως πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δρχ., που επιβάλλεται με απόφαση του Επιθεωρητή Μεταλλείων. Σε περίπτωση υποτροπής, με απόφαση του νομάρχη, μετά από εισήγηση του Επιθεωρητή Μεταλλείων, διατάσσεται η σφράγιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του λατομείου. Η απόφαση του νομάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια εισαγγελία πλημμελειοδικών και στην αρμόδια αστυνομική αρχή προκειμένου να παράσχουν τη συνδρομή τους, εφόσον αυτή καθίσταται αναγκαία. Η σφράγιση διενεργείται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η οποία συγκροτείται με την απόφαση σφραγίσεως. Τα παρανόμως παραχθέντα λατομικά προϊόντα περιέρχονται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εκποιούνται με πλειοδοτική δημοπρασία και το προϊόν περιέρχεται σε αυτήν.
 1. Από 1.1.1999 ποσοστό 1,4% επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 1998, ως διορθωτικό ποσό.
 2. Πέραν του διορθωτικού ποσού, από 1.1.1999, όσοι λαμβάνουν τα κατώτατα όρια συντάξεων, καθώς και όσοι λαμβάνουν συντάξεις μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμών το μήνα, ποσοστό αύξησης 2,5%.
 3. Για το τμήμα της σύνταξης από διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) δρχ. και άνω ποσοστό αύξησης 2%.
2.  
  Με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας αναπροσαρμόζονται οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια των συντάξεων που καταβάλλει το Ν.Α.Τ., σύμφωνα με την εισοδηματική πολιτική της Κυβέρνησης, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. Η Δ.Ε.Η. υποχρεούται να συμμορφωθεί χωρίς καθυστέρηση.
Άρθρο 17 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του ως Νόμου του Κράτους.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/158 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/158 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/272 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/386 1976
ΝΟΜΟΣ 1977/669 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/669 1977
ΝΟΜΟΣ 1978/813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/813 1978
ΝΟΜΟΣ 1982/1229 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1229 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1386 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1428 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1428 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1515 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
ΝΟΜΟΣ 1991/1956 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1956 1991
ΝΟΜΟΣ 1993/1428/19842115 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/1428_19842115 1993
Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξει». 1993/2115 1993
Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως πάνων, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων 1993/2145 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ[...]" 1994/2244 1994
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 1995/2364 1995
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Μισθολογικές ρυθμίσεις μόνιμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 1996/2448 1996
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» 1997/2470 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Ειδικό μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών, μισθολόγια κύριου προσωπικού Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και ιατροδικαστών και άλλες διατάξεις. 1997/2521 1997
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά[...]" 1997/2530 1997
Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. 1998/2606 1998
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1959/4029 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1959/4029 1959
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/433 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/774 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/774 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις. 1999/2753 1999
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις. 2004/3259 2004
Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2005/3316 2005
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 2005/3335 2005
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 2010/3851 2010
Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις. 2014/4258 2014
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. 2015/4351 2015
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. 2005/35 2005
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. 2006/78 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Αιγαίου 2007/145 2007
Σύσταση άμισθης προξενικής αρχής της Ελλάδας στη Ρουμανία. 2011/94 2011